P. 1
Aspek Dan Kelebihan Kssr

Aspek Dan Kelebihan Kssr

|Views: 50|Likes:
Published by Mohd Amdih Saidi
KSSR
KSSR

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mohd Amdih Saidi on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

BAHAGIAN A – PENULISAN AKADEMIK (40%

)

1

1. ASPEK DAN KELEBIHAN KSSR Pengenalan Menurut Ornstein dan Hunkin (1988), kurikulum merupakan satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. Manakala menurut Mohd Daud (1995), kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. Kamus Dewan edisi keempat pula mentakrifkan kurikulum sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah atau senarai kesemua mata pelajaran di sekolah. Menurut Akta Pendidikan 1996, kurikulum pula merupakan satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental, dan emosi serta untuk menyampaikan pengetahuan. Kurikulum perlu diubahsuai mengikut keperluan supaya murid-murid sentiasa bergerak seiring dengan trend pengetahuan semasa.

Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Kurikulum sekolah rendah mula diperkenalkan pada tahun 1983 dengan menggunakan nama Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Pada tahun 1993, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan dan telah disemak semula pada tahun 2003 kerana dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dan seterusnya digubal semula menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) iaitu merupakan satu bentuk perubahan holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu untuk membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni sepertimana yang dituntut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006.

2

PERBEZAAN KSSR DENGAN KBSR

LATAR BELAKANG KSSR Transformasi Kurikulum Kebangsaan bertitik tolak daripada keputusan Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil.6/2008 yang dipengerusikan oleh Y.B. Menteri Pelajaran pada 23 Mei 2008. Satu usaha penambahbaikan dalam sistem pendidikan negara terutamanya di peringkat sekolah rendah perlu dilaksanakan supaya kurikulum persekolahan memenuhi keperluan dan cabaran semasa serta akan datang. Sehubungan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah melaksanakan satu kajian dan mendapati wujudnya keperluan untuk melakukan transformasi kurikulum sekolah rendah.

3

sebaliknya mengambil kira kemahiran penaakulan. Berdasarkan kepada input-input tersebut maka konsep kurikulum persekolahan rendah berasaskan standard dibangunkan.3/2009 pada 2 Oktober 2009. industri. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) serta elemen keusahawanan. KPM membangunkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berasaskan prinsipprinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tujuan transformasi adalah untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan. KPM telah melakukan penandaarasan dengan kurikulum persekolahan negara maju bagi memastikan kurikulum persekolahan kebangsaan yang dibangunkan setanding dengan pendidikan global.Transformasi kurikulum sekolah rendah merupakan penyusunan semula dan penambahbaikan kurikulum persekolahan rendah sedia ada. Bagi memastikan kurikulum tersebut mantap. 4 . menulis dan mengira (3M). Dalam proses transformasi kurikulum persekolahan rendah. Kurikulum yang dibangunkan turut melibatkan kurikulum Pendidikan Khas. Fokus transformasi kurikulum persekolahan rendah adalah kepada kemahiran membaca. akademik dan ibu bapa. kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. konsep kurikulum persekolahan rendah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. Di samping itu. pelaksanaan rintis telah dilakukan di sekolah rendah terpilih di seluruh negara. kreativiti dan inovasi. KPM turut mendapatkan input daripada pelbagai pihak berkepentingan seperti Pertubuhan Bukan Kerajaan. Lanjutan daripada itu.

Insan yang seimbang dari segi intelek. kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi. jasmani dan sosial .Warganegara yang bertanggungjawab . Model Baru Ekonomi (MBE) dan teori pembelajaran terkini. KSSR juga mengguna pakai empat tonggak pendidikan UNESCO. sikap dan nilai Kurikulum Standard Sekolah Rendah berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. sains dan teknologi. rohani. kemanusiaan dan kerohanian. belajar untuk bertindak (learning to do). keterampilan diri. belajar untuk hidup bersama (learning to live together) dan belajar untuk membentuk peribadi (learning to be). perkembangan fizikal dan estetika. iaitu belajar untuk mengetahui (learning to know). Murid yang mengikuti KSSR akan mempunyai asas-asas berikut: . KSSR mengambil kira cabaran abad ke-21. berfikiran kreatif.Pekerja berilmu 5 .Warganegara yang boleh berperanan di arena global (Global Player) . emosi.HASRAT KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang.

Perkembangan Individu Secara Menyeluruh KSSR digubal untuk memastikan semua mata pelajaran berperanan untuk memenuhi keperluan intelek. emosi. Pendidikan Seumur Hidup KSSR menyediakan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh semua murid sebagai asas untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian dan pendidikan sepanjang hayat. rohani. rohani. Unsur-unsur pengetahuan. emosi. Prinsip ini dikekalkan kerana masih sesuai dan relevan untuk melahirkan insan yang seimbang dan holistik. jasmani dan sosial.PRINSIP KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah mengekalkan kesemua prinsip KBSR. Prinsip-prinsip tersebut adalah seperti berikut: Pendekatan Bersepadu Tumpuan utama diberikan kepada pendekatan bersepadu. Pendidikan Saksama Untuk Semua Murid KSSR memberi peluang yang luas dan saksama kepada semua murid untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang menyeluruh dan seimbang. jasmani dan sosial. 6 . Setiap potensi murid dikembangkan secara bersepadu. kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek.

Maklumat yang diperoleh bukan sahaja mengalir daripada atas ke bawah tetapi juga dari bawah ke atas. Maklumat yang diperoleh dari luar organisasi dapat digunakan untuk membantu perkembangan kreativiti dan inovasi serta meningkatkan produktiviti dan kreativiti di kalangan pelajar.ASPEK-ASPEK TRANSFORMASI KSSR Faktor kepelbagaian murid merupakan pencetus kepada pengubahsuaian kurikulum dilaksanakan secara berpusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Perbezaan kumpulan umur dan tahap kefahaman murid-murid menyebabkan timbulnya pelbagai variasi bahasa pertuturan di sekolah. murid-murid juga dapat mengikuti aktiviti pembelajaran dengan seronok dan tidak bosan kerana mereka berlaku satu proses komunikasi yang berkesan antara guru dan murid. Hal ini memerlukan para guru untuk lebih memahami kepelbagaian cara berinteraksi dan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang sesuai dengan murid-murid mengikut tahap umur mereka supaya aktiviti pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan dan bersifat kondunsif. 7 . Antara aspek transformasi KSSR adalah : a. Komunikasi Komunikasi merupakan suatu medium pengantara yang digunakan dalam perbualan seharian di sekolah sama ada di dalam kelas mahupun luar kelas. Komunikasi terbuka membolehkan maklumat diperoleh dengan mudah tanpa banyak halangan birokrasi. Komunikasi terbuka dapat mendorong perkembangan dan kemajuan organisasi pembelajaran. Selain itu. Ia juga dapat menggalakkan pencarian fakta dan maklumat terkini berhubung perkembangan organisasi. Maklumat yang pantas dan terkini boleh mempengaruhi keputusan yang dibuat bagi menangani berbagai perkembangan organisasi pembelajaran.

keluarga dan masyarakat. Selain daripada itu. saling hormat menghormati dan berjaya mencapai kebahagiaan diri. negara dan global supaya murid dapat dilatih untuk sentiasa memulihara dan memelihara alam sekitar. biarlah daripada 8 .b. berakhlak dengan akhlak yang mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni seperti nilai-nilai Islam serta nilai murni bagi masyarakat berbilang kaum supaya mereka dapat menjadi individu yang bertanggungjawab. Kemanusiaan Aspek ini menekankan tentang penguasaan ilmu dan amalan tentang nilai kemasyarakatan dan alam flora dan fauna setempat. kepercayaan kepada Tuhan dan dapat memupuk akhlak yang baik serta nilai-nilai murni di dalam diri setiap individu. Kurikulum yang seragam dan adil dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu dan menyingkirkan sikap prejudis antara kaum. Kerohanian. Ini juga akan mewujudkan semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan murid sejak dari kecil lagi supaya mereka dapat menjadi individu yang bertanggungjawab dan mencintai alam sekitar pada masa akan datang. kurikulum pendidikan juga menggabungkan jaringan unsur nilai moral dan agama merentasi kurikulum. Sikap Dan Nilai Aspek ini melibatkan perasaan dalaman atau naluri seseorang pelajar itu sendiri seperti penghayatan dalam melaksanakan amalan-amalan agama. “melentur buluh. Bagi mencapai hasrat ini. Kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah di Malaysia bermatlamat untuk menguatkan hubungan sosial antara masyarakat majmuk di Malaysia. kurikulum telah menitikberatkan aspek kepemimpinan murid-murid melalui ko kurikulum. Bak kata pepatah. c. Penghayatan ini akan haruslah diaplikasikan menerusi Modul Asas Teras melalui mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid yang beragama Islam dan Pendidikan Moral bagi murid yang bukan beragama Islam kerana ianya akan menyedarkan murid-murid tentang kepentingan dan kelebihan mempercayai dan mensyukuri kepada Tuhan.

Peribahasa ini haruslah lebih ditekankan dalam pengaplikasian kurikulum baru ini bagi memastikan setiap individu menerima pendidikan dan ilmu yang secukupnya sesuai dengan tahap kumpulan umur. Seorang pemimpin haruslah sentiasa menonjolkan kebaikan dan melakukan perkara yang baik pada setiap masa. Kaliber inilah yang perlu ada bagi seseorang pemimpin. d.rebungnya”. Inilah juga yang dikatakan sebagai membina keterampilan diri yang berkesan. 9 . Baik Saidina Abu Bakar.A. Keterampilan Diri Keterampilan murid yang berkepimpinan dan bersahsiah diri juga dapat dipupuk melalui pelbagai aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah seperti yang telah termaktub dalam aktiviti sekolah. Penglibatan murid yang aktif dalam bepersatuan dan unit beruniform dapat melatih peribadi murid-murid menjadi lebih matang dan meningkatkan keyakinan diri murid serta dapat menjadi sebagai persediaan kepada mereka untuk menghadapi cabaran dalam proses pengajian ke tahap yang lebih tinggi pada masa akan datang. Bagindalah contoh utama yang diikuti oleh setiap sahabat. Nilai kemanusiaan yang sebati dengan jiwa seseorang individu juga haruslah disemai supaya segala ilmu yang telah dipelajari dan didapati dapat diaplikasikan melalui nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian seorang murid sama ada tanggungjawab sebagai seorang anak.W. Ini kerana pemimpin adalah contoh teladan kepada setiap orang yang dipimpin. Tiada cacat cela dalam segala urusan kepimpinan. Saidina Ali dan Saidina Umar semuanya mengikuti dan mencontohi gaya kepimpinan Rasulullah. baginda menunjukkan ciri yang terbaik dari segala aspek. Saidina Uthman. kecerdasan emosi dan perkembangan fizikal murid itu sendiri. ketegasan. seorang pelajar ataupun seorang warga masyarakat. Pemimpin terunggul yang wajar dicontohi segala cara pelaksanaan dan juga kehidupannya adalah Rasulullah. Nabi Muhammad S. kelembutan dan ketabahan baginda amat sempurna.

10 . Pemimpin itu juga haruslah sentiasa memotivasikan dirinya menjadi lebih baik dengan mempamerkan tingkah laku yang baik dan secara tidak langsung. Kecergasan tubuh badan juga amat penting kerana ianya akan dapat menyerapkan nilai-nilai positif dalam pemikiran seseorang individu dan ini secara tidak langsung akan dapat menjadikan seseorang murid itu sebagai individu yang sentiasa berfikiran positif dan bepengetahuan luas serta jauh. kreativiti. orang di bawah tampuk kepimpinannya juga akan sentiasa bermotivasi menjadi lebih baik. Bahkan dirinya akan menjadi contoh serta ikutan untuk generasi yang akan datang. Apabila seseorang pemimpin itu mempunyai keterampilan diri yang baik. Sememangnya memimpin dan juga dipimpin mempunyai kaitan antara satu sama lain. Apabila badan murid cergas dan sihat. Oleh itu. “badan cergas. semestinya tiada pertelingkahan yang berlaku.Memimpin untuk dipimpin dan dipimpin untuk memimpin. Sekiranya otak mereka menjadi lebih kreatif. secara tidak langsung kita juga akan dapat mengasah bakat yang sedia ada mahupun tersimpan dalam diri murid melalui pelbagai aktiviti yang diceburi oleh mereka sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. sudah pasti dirinya akan dihormati. kita dapat melahirkan minda yang cerdas. otak dan pemikiran mereka juga dapat diasah menjadi lebih kreatif dan berinovasi berbanding sekiranya badan kita lemah dan tidak bermaya. Kesihatan jasmani atau fizikal adalah amat penting untuk dititikberatkan dan diberi penekanan kerana menerusi badan yang cergas. bakat dan apresiasi juga amat penting dalam proses berlakunya transformasi di dalam bidang pendidikan ini. otak cerdas” . Fizikal Dan Etestika Murid-murid di sekolah terbahagi kepada pelbagai peringkat umur yang mempunyai tahap daya kreativiti yang menunjukkan hasil yang berbeza setiap mereka. e. Kreativiti merupakan sesuatu proses tetapi bukanlah dilihat daripada penghasilannya. Selain itu. setiap hasil karya yang dihasilkan oleh murid adalah berdasarkan tahap perkembangan fizikal dan nilai etestika murid itu sendiri yang meliputi perkembangan jasmani dan kesejahteraan diri. Jika diambil kata-kata sebegini. pemupukan daya imaginasi.

mampu mempergunakan produk teknologi dan memeliharanya. Dengan berkembangnya sains dan teknologi dalam kalangan masyarakat. 11 . (Poedjiadi. menenal teknologi serta kesannya. Teknologi pula dapat diertikan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan sains dalam rangka membuat perubahan alam untuk memudahkan aktiviti manusia. kreatif dalam menghasilkan produk teknologi yang sederhana dan mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai. Berdasarkan hal tersebut. maka peranan pendidikan diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan masyarakat untuk memiliki literasi sains dan teknologi.f. PISA (Programme for International Student Assesment) 2006 menyatakan bahawa literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasikan permasalahan dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan tentang alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktiviti manusia. kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik merupakan pengetahuan dan kemahiran yang berasaskan kepada perkembangan teknologi yang wajib bagi murid-murid untuk menguasainya bagi mengembangkan pemikiran para murid mengenai ilmu-ilmu yang lebih luas supaya mereka dapat mengaplikasikan penggunaannya dalam kehidupan mereka pada zaman globalisasi yang jauh lebih mencabar. 1996) menjelaskan bahawa literasi sains dan teknologi adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep sains. Secara lebih spesifik. Literasi Sains Dan Teknologi Pengetahuan dan penguasaan sains.

Lebih-lebih lagi pada zaman serba canggih ini. KSSR tidak akan menggantikan tetapi akan beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Melalui pendekatan ini. penggunaan bahasa Inggeris juga menjadi suatu bahasa komunikasi yang amat penting dalam setiap urusan seharian. ianya juga dapat meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan yang mana sebelum ini mengamalkan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata. Kita perlu bergerak maju ke hadapan dan tidak hanya bergantung pada kurikulum sedia ada kerana manusia pasti akan berubah dari segi pemikiran dan sosial. Meningkatkan Penguasaan Bahasa Melayu Dan Bahasa Inggeris Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah sangat bertepatan dan sesuai pada zaman era globalisasi yang mencabar ini. ianya juga dapat membantu meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris apabila mereka didedahkan secara langsung dan biasa dengan penggunaan dua bahasa utama negara ini di dalam proses pembelajaran mereka saban hari. Selain itu. KELEBIHAN YANG ADA DALAM KSSR a. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.2. 12 . Hal ini kerana kerajaan telah menggariskan penekanan untuk memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris selaras dengan pemansuhan dasar PPSMI. Saya berpendapat bahawa KSSR adalah lebih baik dijalankan sejajar dengan perubahan arus dan permodenan zaman. teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia akan melibatkan penggunaan dua bahasa yang berbeza iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta secara tidak langsung.

faham dan boleh buat). dalam pembuatan kereta Proton akan ada standard dalam pemasangan bahagian-bahagian kereta yang perlu dicapai. Penggunaan Portfolio Dengan penggunaan portfolio. band empat (tahu.b. segala perkembangan murid dapat dipantau apabila hasil kerja mereka termasuk ujian dan peperiksaan disimpan dalam portfolio. Sesebuah perindustrian biasanya akan ada satu standard yang perlu dicapai. yang mana pihak kementerian ingin mewujudakan satu standard yang perlu pelajar dicapai dalam sesi pembelajaran terutamanya dalam sudut perkembangan murid-murid. Begitu juga dalam KSSR . Band satu merupakan peringkat paling asas dan menjadi kayu ukur sama ada murid berjaya menguasai sukatan pembelajaran atau tidak sebelum beralih ke band berikutnya. Hal ini dapat diibaratkan seperti sesuatu perindustrian. mengesan kekuatan atau kelemahan murid secara berterusan serta mengenal pasti bakat dan minat murid. faham dan boleh buat dengan beradab terpuji) serta band enam (murid tahu. Melalui pendekatan baru ini. band lima (tahu. faham dan boleh buat dengan beradab). Setiap band memiliki penilaian bermula band satu bermaksud murid tahu. Hal ini juga memudahkan dan memberi ruang kepada para guru untuk menyemak rekod pembelajaran murid serta mengetahui kelemahan setiap mereka dan cara-cara mengatasi kelemahan mereka dengan cara yang berkesan. Dokumen ini merekodkan kegiatan dan pencapaian murid sepanjang sesi persekolahannya untuk rujukan guru dan ibu bapa dan turut membolehkan semua pihak termasuk ibu bapa menilai perkembangan pembelajaran anak dengan tepat. ia membolehkan guru menilai murid dengan lebih berkesan menerusi standard prestasi yang berupaya menentukan tahap penguasaan mereka mengikut band bermula dari satu hingga enam secara teratur. faham dan boleh buat dengan beradab mithali. Sebagai contoh. band dua (tahu dan faham). band tiga (tahu. 13 .

Oleh sebab sebahagian proses penilaian ini dilakukan oleh pihak sekolah. proses penilaian KSSR amat mengambil kira kemahiran insaniah dan kebolehan bakat yang ditonjolkan murid dalam kelas. Murid-murid juga tidak akan menjadi terlalu tertekan sekiranya mereka kurang menguasai sesuatu teori atau fakta yang diberikan oleh guru mereka di dalam kelas. Mereka akan sentiasa berasa tercabar dengan kehebatan pencapaian rakan-rakan yang lain. Hal ini dapat memberikan keupayaan kepada murid untuk melakukan sesuatu yang baru bagi mereka dari segi konsep dan pengetahuan sedia ada yang mana pada masa yang sama. mereka dapat menggunakan teori tersebut sebagai panduan dalam mengerjakan sesuatu amali berdasarkan kebolehan.c. ianya juga memberi peluang yang luas buat murid-murid untuk memperoleh ilmu pengetahuan. akan tetapi. secara tidak langsung. Setiap individu akan mempunyai minat dan penguasaan yang menyeluruh dan lebih terhadap sesuatu yang mereka sukai dan gemari dan ini akan menjadikan murid lebih bertenaga dalam melaksanakan sesuatu kerja atau tugasan yang diberikan. 14 . kemahiran dan nilai dalam pelbagai bentuk yang boleh diukur melalui bahan standard pembelajaran yang telah ditetapkan. murid akan sentiasa berusaha untuk bersaing dengan rakan lain untuk menunjukkan prestasi yang terbaik di samping meningkatkan pencapaian mereka. Mengambil Kira Bakat Dan Kemahiran Murid-Murid Walaupun ujian bertulis masih lagi dilaksanakan seperti dulu. kemampuan dan bakat mereka terhadap sesuatu perkara yang semulajadi ada dalam diri mereka. Mereka akan bersaing dengan murid lain untuk menunjukkan prestasi yang terbaik di samping meningkatkan pencapaian mereka. Murid-murid juga akan dapat mengeksploitasikan diri mereka menjadi lebih berdaya kritis dan kreatif kerana mereka dapat melakukan sesuatu yang mereka minati secara menyeluruh dan tidak tersekat dengan apa yang ditetapkan untuk mereka oleh guru sahaja.

maka sudah tentu pelajar akan mula hilang minat terhadap matapelajaran tersebut. Perdana Menteri. Sekiranya guru tidak mengamalkan budaya inovasi dalam pengajarannya dan hanya mengamalkan strategi pengajaran tradisional yang sama sepertimana yang biasa terdapat di dalam buku teks atau buku latihan. Guru tersebut akan secara tidak langsung menjadi "role model" untuk mendorong pelajar melakukan inovasi dalam aktiviti sehariannya. Apabila seseorang guru itu inovatif. maka produktivitinya juga akan meningkat.d. dan untuk itu Malaysia memerlukan rakyat yang berupaya berfikir secara inovatif dan kreatif". Pelajar masa kini di lihat sangat terdedah kepada maklumat berikutan perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).Maka dalam usaha untuk "mengarusperdanakan" inovasi tersebut merentasi semua lapisan masyarakat. Datuk Seri Najib Tun Razak sewaktu melancarkan "Malaysia Inovatif 2010" menyatakan bahawa "kunci kejayaan kepada negara-negara maju adalah inovasi dan kreativiti. maka pelajar juga akhirnya tidak akan terdorong untuk melakukan inovasi. 15 . usaha ini perlulah di mulakan dari peringkat awal bermula dengan sistem pendidikan. Ini akhirnya akan memungkinkan seseorang guru itu meng"hasil"kan sesuatu yang luar dari kebiasaan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahawakeupayaan negara untuk bersaing di peringkat global dalam abad ke 21 kini memerlukan masyarakat yang berupaya berfikir secara kreatif dan inovatif agar dapat menghasilkan idea-idea atau penemuan-penemuan baru supaya berupaya berada dibarisan hadapan dalam perlumbaan mengejar kemajuan. Tetapi sekiranya pengajaran guru berbeza dari kebiasaan (ada elemen inovasi) maka pelajar akan melihat bahawa kaedah yang digunaka oleh guru berbeza dari apa yang biasa mereka ikuti. Menerapkan Elemen Kreativiti Dan Inovasi Dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berfikiran inovatif. elemen kreativiti dan inovasi perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains supaya proses pengajaran dan pembelajaran sains menjadi lebih dinamik dan menarik kepada pelajar. maka ini akan mendorong pelajar untuk turut melakukan inovasi dalam kehidupannya . Sekiranya elemen inovasi ini tidak diterapkan atau terjelma dalam amalan pengajaran dan pembelajaran sains.

e. berkata pendedahan pendidikan seks akan diajar menerusi subjek Pendidikan Kesihatan.Pelajar kini lebih terbuka minda kerana mereka boleh mengakses maklumat tanpa had. murid dalam Tahap Satu iaitu murid Tahun 1 hingga Tahun 3 juga akan diajar mengenai pendidikan seks. perhubungan. melalui mata pelajaran baru yang diperkenalkan kepada murid-murid seperti mata pelajaran sejarah. mereka akan jemu untuk belajar. mereka boleh mendapat pelbagai maklumat. agama dan warna kulit dalam setiap aktiviti yang dijalankan di sekolah. Murid-murid akan menjadi lebih berhati-hati dalam setiap pergaulan seharian mereka di sekolah mahupun di luar kerana mereka sudah 16 . perkahwinan dan kekeluargaan. Selain itu. Datu Dr. Dengan melalui enjen carian "Google" misalnya. Konsep 1 Malaysia juga dapat diaplikasikan dan diterapkan di sekolah kerana murid-murid dapat bekerjasama dan menyesuaikan diri sesama mereka meskipun berbeza dari aspek bangsa. Jika guru tidak menerapkan elemen inovasi dalam pengajarannya dan mengekalkan cara pengajaran tradisional yang membosankan sudah tentu akhirnyapelajar akan hilang minat terhadap sains dan melihat sains sebagai subjek yang kurang menarik. Julaihi Bujang. kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. ianya dapat mendidik jiwa murid-murid dengan semangat patriotik dan kenegaraan yang secara tidak langsung akan melahirkan individu yang sentiasa cinta dan setia akan tanah air. kemahiran kendiri. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kementerian Pelajaran. Melalui subjek ini. Semangat perpaduan dan kekitaan antara kaum juga dapat dipupuk apabila murid-murid diberi pendedahan awal tentang sejarah yang berlaku di negara kita. Murid-murid akan menjadi individu yang lebih menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang tanah air dulu serta sentiasa berusaha menjaga dan mempertahankan keharmonian dan kesejahteraan negara ini. Jika dalam kurikulum tidak ada elemen kreativiti dan inovasi. murid-murid akan diberi pendedahan awal mengenai perkembangan manusia. Pengenalan Mata Pelajaran Baru Yang Bermanfaat Kepada Murid-Murid Selain itu.

Penggabungan Beberapa Mata Pelajaran Melalui penggabungan mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. Secara tidak langsung juga. ianya menjadikan mereka sentiasa berakhlak mulia dan menjaga peribadi mereka untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. dan sains bahan pula membabitkan teknologi serta kehidupan lestari yang merangkumi cipta bahan dan reka bentuk bercorak sebuah inovasi baru yang membantu memudahkan segala kerja dan aktiviti seharian kita dalam zaman yang lebih mencabar ini. diikuti Microsoft Power Point dan Painting. Sains fizikal pula adalah berkaitan dengan semua jenis deria kurniaan Illahi kepada kita dalam kehidupan. ianya akan memberi pendedahan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) secara praktikal atau `hands-on’ kepada murid-murid. Tambahan pula. Pengajaran ini memberi peluang kepada mereka pendedahan kepada proses pembelajaran menyeronokkan menerusi kaedah inkuiri. f. Guru yang terbabit dengan pengajaran subjek berkenaan juga telah diberi kursus yang khusus manakala bahan pengajaran turut disediakan bagi mengelakkan sebarang kekeliruan berlaku. Murid akan mempelajari sesuatu yang baru dengan lebih mudah seperti Microsoft Word. ia akan menyebabkan natijah yang buruk dan akan mencemarkan maruah individu tersebut. sebaliknya didedahkan kepada murid Tahun Satu untuk menyuntik nilai tambah dari segi kreativiti dan inovasi murid-murid terhadap bidang teknologi moden dan perubahan-perubahan dalam sistem teknologi. iaitu secara dapatan dan penemuan menarik iaitu secara praktikal terus dan ini dapat membantu perkembangan 17 . sains hayat berperanan untuk mendedahkan murid-murid kepada pembelajaran objek hidup seperti manusia. haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang ada disekeliling kita supaya murid-murid menjadi lebih akrab dan dapat memahami alam persekitaran atau flora dan fauna untuk memupuk semangat cinta kepada alam sekitar flora dan fauna seterusnya dapat melatih murid-murid agar sentiasa memelihara dan memuluhara flora dan fauna. Penguasaan kemahiran ICT ini tidak akan dinilai sebagai subjek peperiksaan.mengetahui sekiranya berlaku pergaulan bebas.

Justifikasi Penggunaan Modul adalah bersifat dinamik. Pelbagai aktiviti yang seronok dan dapat mengembangkan minda serta menajamkan fikiran murid-murid menjadi lebih kreatif dan kritis dilaksanakan seperti melakukan aktivitiaktiviti yang tidak hanya tertumpu kepada penggunaan akal. Pengaplikasian KSSR ini juga banyak membantu memudahkan perjalanan dalam pengajaran guru-guru dan pembelajaran murid-murid yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya. 18 . para murid tidak akan merasa tertekan dalam menjalani proses pembelajaran di sekolah. Modul-modul ini dapat menarik minat para murid untuk terus mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di sekolah. Ianya juga dapat menarik minat murid untuk terus meminati sesi pembelajaran dan sentiasa berusaha menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi dengan cara dan langkah yang terbaik. tetapi ianya melibatkan perbuatan yang aktif daripada pelajar. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel juga dapat berlaku. g. Murid-murid juga akan mudah untuk mempelajari dan memahami serta mengingati sesuatu sekiranya pembelajaran mereka disertai dengan aktiviti-aktiviti amali dan praktikal. Penggunaan modul secara menyeluruh telah dilaksanakan akan menggantikan penggunaan buku teks. Bahkan mereka sentiasa berasa seronok dan tertarik dengan teknik pengajaran guru-guru selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak . Melalui cara seperti ini. Sebarang pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul dan secara tidak langsung.minda murid-murid menjadi lebih kreatif dan sentiasa dapat menghasilkan idea-idea yang bernas dan bijak. Penggunaan Modul Perubahan atau transformasi yang berlaku dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dapat dikesan melalui aspek pembelajaran yang digunakan. Hal ini kerana setiap guru ada pilihan untuk menggunakan modul mengikut kesesuaian kaedah pengajaran mereka yang sepadan dengan tahap pemikiran dan kebolehan murid. KSSR telah menggunakan proses pembelajaran berasaskan modul.

Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuklah pembuat dasar. Oleh itu. berakhlak dan mempunyai jati diri yang unggul. pengurus kurikulum. Hal ini kerana. Hanya di bahu merekalah kepimpinan negara pada masa depan terpikul dengan penuh tanggungjawab dan bijaksana.KESIMPULAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek. khususnya bagi melahirkan contoh modal insan dalam kalangan masyarakat yang beriman. emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. rohani. Kementerian Pelajaran Malaysia secara berterusan menyemak kurikulum bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan murid dengan pengetahuan. peribahasa “melentur buluh biarlah daripada rebungnya” haruslah diberi penekanan dalam bidang pendidikan negara bagi memastikan setiap individu mendapat taraf dan nilai pendidikan yang sama rata dan bersesuaian mengikut tahap umur dan fizikal mereka. ibu bapa seta pihak berkepentingan. kurikulum baru ini tidak akan memberi impak yang positif jika pihak-pihak tersebut tidak bekerjasama. industri pendidikan akan menjanjikan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan di negara ini. pelaksana. Semoga bermula dari tahun 2011 ini. kemahiran dan nilai untuk menghadapi cabaran semasa dan masa depan. 19 .

BAHAGIAN D – PENULISAN REFLEKSI (15%) 20 .

Kemahiran ini sangat penting bagi seorang guru pelatih dan bakal guru pada masa hadapan. saya pasti akan mengalami kesukaran dalam menyelesaikan urusan rasmi. saya telah mengenalpasti beberapa kekuatan. Kelemahan yang dapat saya kenal pasti pula ialah kemahiran menghuraikan isiisi penting dalam bentuk penulisan. Sebagai penambahbaikan. Kekuatan yang saya ada semasa melaksanakan kerja kursus ini ialah kemahiran mencari maklumat. Jika seorang pelajar tidak dapat menguasai sesuatu bidang ilmu. suratmenyurat dan sebagainya. Melalui cara ini. Jika kemahiran ini tidak ada pada saya. saya mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengajar dalam sesuatu bidang ilmu. Tanpa ilmu pengetahuan yang cukup. Kemahiran ini sangat penting dalam penulisan terutamanya penulisan yang melibatkan urusan rasmi.REFLEKSI Sebagai refleksi. Oleh itu. kelemahan dan melakukan penambahbaikan semasa melaksanakan kerja kursus ini. Sebagai bakal guru pada masa hadapan. ensiklopedia dan majalah ilmu. Sebagai seorang yang bakal mengajar. saya akan menghadapi urusan rasmi yang penuh dengan karenah birokrasi dan memerlukan penulisan sebagai jalan penyelesaian seperti kertas kerja. mustahil untuk saya mengajar dan membimbing seorang pelajar dengan baik dan berkesan. maka ianya menjadi kesalahan saya kerana tidak dapat membimbing pelajar tersebut. Kekuatan dan kelemahan yang saya telah kenal pasti tersebut memberikan saya pengalaman dan kekuatan untuk melakukan penambahbaikan pada masa akan datang. kemahiran 21 . saya perlu menguasai kemahiran ini dengan baik supaya mahir dalam aspek pengurusan. saya boleh memperbanyakkan pembacaan bahan bacaan seperti jurnal.

Pembacaan bahan bacaan seperti jurnal. ensiklopedia dan majalah ilmu yang mengandungi banyak fakta-fakta yang dihurai dengan baik. segala kekuatan dan kelemahan haruslah saya pertingkatkan dan perbaiki dari masa ke semasa agar diri saya sentiasa bersedia jika cabaran dan halangan datang tanpa diduga. 22 . kemahiran mencari maklumat saya dapat dipertingkatkan dan menjadi lebih baik lagi. dalam masa yang sama melalui pembacaan ini juga. Selain itu.menghurai isi penting dapat saya pertingkatkan. Sebagai kesimpulan.

23 .

LAMPIRAN 24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->