P. 1
Pendekatan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Psv

Pendekatan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Psv

|Views: 1,093|Likes:
Published by Hanaterah Husin
psv
psv

More info:

Published by: Hanaterah Husin on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2015

pdf

text

original

PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PSV  • Pendekatan Proses dan Produk Model KIPP terbentuk pada lewat

60-an untuk memenuhi kehendak penilaian yang berorientasikan objektif. • • Dihasilkan oleh Stufflebeam(1971) Tugas para penilai ialah mengumpul data, merancang, menganalisis

menyediakan maklumat untuk memilih tindakan alternatif dan melaporkan penilaian tersebut • Menurut beliau, tindakan boleh dibuat dalam empat bahagian iaitu -keputusan mengenai persekitaran (konteks) -keputusan mengenai sumber (input), -keputusan mengenai pelaksanaan (proses) -keputusan mengenai hasil (produk). • • Modelnya juga dikenali sebagai model Konteks-Input-Proses-Produk (KIPP). Tujuan utama penilaian ini ialah untuk mengaitkan matlamat, konteks,input dan proses dengan hasil program Bagaimana KIPP Boleh Digunakan Dalam Penilaian Keberkesanan Sesuatu Subjek? Penilaian Konteks • Penilaian konteks tertumpu kepada persekitaran, di mana perubahan akan berlaku dan masalah persekitaran yang dihadapi. • Tujuan penilaian ini adalah untuk menentukan kesesuaian persekitaran dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program.

peruntukan kewangan dan peranan pengetua. guru sepatutnya memahami terlebih dahulu tentang sesuatu kurikulum dari segi matlamatnya. • Jadual waktu yang sistematik kurang menimbulkan masalah kepada guru-guru terutamanya dari segi kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran. • Oleh itu. • Dalam perancangan sesuatu program. kemudahan. peralatan.• Untuk menguji keberkesanan program PSV sebagai contoh. • Keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran itu bergantung kepada kesesuaian dalam penyusunan jadual waktu (Fowziah. • Penilaian input dalam kajian ini ialah kemahiran dan pengetahuan guru. keyakinan guru mengajar dan sikap guru dalam penerimaan perubahan. • Di sinilah terletaknya kemahiran dan pengetahuan seseorang pengetua. • Mengikut Abdul Raof Dalip (1989) sesungguhnya kejayaan sukatan pelajaran baru bergantung besar kepada keupayaan guru untuk melaksanakannya dengan penuh semangat dan dedikasi. jadual dan peruntukan waktu mengajar.1991). Penilaian Input • Penilaian input pula tertumpu kepada sumber yang terlibat dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program. penolong-penolong kanan dan penyelia petang dalam menyusun jadual waktu agar ia sesuai dengan kehendak guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru dalam PSV. penilaian konteks ialah kerelaan objektif PSV dengan Falsafah KBSR/KBSM. bengkel. • Objektif-objektif PSV dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi aspirasi negara. . masalah guru dan keyakinan guru untuk mengajar dan sikap guru terhadap perubahan perlu juga diambil kira kerana guru merupakan sumber yang penting untuk menentukan kejayaan program tersebut.

main peranan. Ini termasuklah kerja amali. • Adalah diharapkan suasana yang diwujudkan dapat memberi pelajar pengalaman dan keyakinan untuk mengaitkan pengetahuan PSV dengan kemahiran dan amalannya dalam kehidupan sehari-harian. pemerhatian. dan kaji siasat. • Strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan bagi mata pelajaran PSV berdasarkan kepada pembelajaran melalui pengalaman. • KajianFullan (1992) pula menunjukkan guru-guru terlalu bergantung kepada beberapa strategi pengajaran yang terhad seperti perbincangan.Penilaian Proses • Penilaian proses tertumpu kepada proses yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat program. • Yarger (1977). iaitu pengajaran secara kuliah yang pada keseluruhannya tidak dijalankan dengan berkesan. • Sungguhpun program untuk mengajar murid-murid sepatutnya menggunakan kaedah penyampaian yang beragam. • Maklumat ini perlu diketahui dari masa ke masa untuk mengawal pelaksanaan program. kuliah dan laporan murid. • Untuk kajian ini penilaian proses ialah cara pengajaran dan pembelajaran guruguru PSV. beberapa kajian telah menunjukkan keputusan yang agak memeranjatkan. . sumbang saran. sedangkan aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah dan penggunaan makmal kurang dimanfaatkan. kerja luar. • Terdapat banyak aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian disarankan. tunjuk cara. mendapati kebanyakan guru menggunakan teknik yang sama. cara guru menilai kerja-kerja projek dan kursus PSV yang diikuti oleh guru. projek.

kejutan. • Sikap pelajar juga merupakan faktor yang dapat menentukan pencapaian matlamat pengajaran dan pembelajaran. Penilaian produk dalam kajian ini ialah hasil perubahan sikap pelajar. • Banyak kajian menunjukkan tentang sikap pelajar sebagai faktor yang mempengaruhi pencapaian sesuatu mata pelajaran. • Kajian mengenai minat dan sikap pelajar terhadap mata pelajaran PSV amat sedikit. terdapat beberapa kajian yang dibuat tentang pengaruh sikap dan kaitannya dengan pencapaian akademik dalam beberapa mata pelajaran. perbezaan. dan penerimaan. pencapaian objektif Kemahiran Hidup. . • Ramlah (1993) menegaskan bahawa ada empat proses sikap yang pengaruhi pembelajaran iaitu integrasi. • Kajian yang dibuat oleh Taha (1977) dipetik dari Normawati (1992). • Namun begitu. • Keempat-empat proses ini dapat menentukan sama ada pelajar dapat menyesuaikan diri dengan pengajaran dan pembelajaran. • Rummers dan Gage (1987) dipetik dari Rohaty (1990).Penilaian Produk • Penilaian produk tertumpu kepada hasil program setelah ia tamat dilaksanakan. tentang persekitaran rumah tangga dan pencapaian akademik pelajar membuktikan bahawa sikap pelajar yang positif berkait rapat dengan pencapaian yang positif juga. menyatakan bahawa sikap mempunyai pengaruh yang dapat mencorakkan pengajaran di dalam bilik darjah.

Bahagian Pertama Produk Seni  Bidang atau disiplin ilmu yang menegaskan tentang tatacara. kaedah dan proses menghasilkan karya atau produk seni  Menggunakan proses artistik atau disebut juga sebagai proses kreativiti sebagai cara menghasilkan karya  Terdapat beberapa aspek di peringkat kajian dan penerokaan dalam bidang ini yang dapat memberi pengalaman kepada pelajar ini terbahagi kepada 4 . Pendekatan Dbea (Discipline Based Art Education  Pendekatan DBAE merupakan satu Konsep kurikulum yang lebih bercorak akademik dikenali secara umumnya sebagai pendidikan seni berasaskan disiplin  Pendidikan seni berteraskan Pendekatan DBAE bahagian.

membantu mereka belajar mencipta imej yang mempunyai tenaga eksprasif. ruang.coherence. . celik akal dan pandai mencipta Bahagian Kedua Sejarah Seni  Bidang sejarah memusatkan pengajian tentang peranan para artis dan sumbangan aktiviti seni terhadap perkembangan peradaban seni itu sendiri serta pengaruhnya terhadap peradaban budaya bangsa  Disiplin sejarah seni boleh membantu pelajar tentang hubungan antara karya seni atau hasil-hasil peninggalan seni dengan dimensi masa. manusia dan seniman serta pemikiran mereka seterusnya membolehkan pelajar memahami bentuk-bentuk tamadun merentasi dimensi masa dan ruang serta bangsa secara perbandingan. Aktiviti menghasilkan produk seni boleh membantu pelajar berfikir secara bijaksana tentang mencipta imej-imej visual.

APA: Memerlukan jawapan secara persepsi dan deskripsi 2. deskripsi. pemerhati seni. bukan sekadar memandang sahaja. MAKNA: Memerlukan jawapan secara analisa atau intepretasi 3. analisa. Beberapa aspek dan peringkat mempelajari sejarah seni adalah seperti yang ditunjukkan oleh graf berikut: Bahagian Ketiga Kritikan Seni  Disiplin kritikan menumpukan penekanan kandungan mengenai persepsi. tetapi melalui keupayaan melihat dengan teliti boleh menbina . NILAI: Memerlukan jawapan secara pertimbangan dan penilaian  Kritikan seni melibatkan aktiviti pemerhatian yang teliti tentang karya seni. penganalisaan dan penilaiaan terhadap karya seni dan faktorfaktor yang berkaitan dengannya  Pengalaman mengenai disiplin ini juga boleh dicapai dan dipertingkatkan melalui pembacaan laporan. budayawan. komentar dan sebagainya yang diperkatakan atau ulasan oleh para artis. Iaitu keupayaan menilai. interpretasi dan penilaian terhadap karya/produk  Pengalaman mengenai disiplin ini akan dapat dicapai melalui aktiviti pemerhatian. budaya sejarah dan sebagainya  Disiplin kritikan juga membicarakan tentang tindakbalas dan persepsi masyarakat terhadap seni iaitu “apa orang lain kata” Melalui kritikan seni akan boleh membantu keupayaan pelajar melihat. membeza dan membanding antara karya dengan mengambil pertimbangan pelbagai aspek seperti sosial. sejarahwan dan pengkritik seni Komponen asas Kritikan Seni 1. penulisan.

rather than as an end in and of itself. pemerhatian  ii.kualiti yang lebih bererti tentang dunia persekitarannya.merangkumi 4 aspek utama iaitu :  i.  Pendekatan Chapman  Pendapat Chapman 1986. penerokaan  iii. penilaian. Persekitaran yang terdapat didalamnya berselerakan dengan hasil kerja-kerja seni yang formal. falsafah. penghasilan  iv. apresiasi dan perlanjutan. teknik pemikiran kritikal. berkaitan dengan asas-asas teori untuk menilai kualiti sesuatu yang kita lihat  Perbicangan estetik membicarakan pelbagai faktor dalam aspek anthropologi. .  “art is used as an instrument to teach other subjects. sosiologi. psikologi dan aspek sifat semulajadi seni  Membicarakan tentang definisi dan ciri signifikan mengenai seni  Estetik membantu pelajar membuat asas-asas penilaian sehingga mampu membuat pertimbangan mengenai seni  Latihan training)  Berfokus pada murid. Bahagian Keempat Estetik  Disiplin estetika pula merupakan satu disiplin yang baru diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan seni.” – seni dijadikan instrumen untuk mengajar subjek lain dan bukan hanya pada subjek seni. minat. berasaskan inikuiri (Inquiry based- munasabah.

Penglibatan pengajaran yang menyentuh perasaan. pendekatan Behaviorisme dapat dilaksanakan terhadap pelajar bagi membolehkan ia meresapi nilai intelektual mereka. Jika dilihat contoh teori oleh Edward L. Pelajar lebih dimahirkan untuk mencari idea dan juga inti pati yang bakal diserapkan di dalam pengkaryaan . beliau memperkenalkan bahawa pembelajaran berlaku hasil gabungan S-R iaitu Stimulation (rangsangan) dan Responses ( tindakbalas) dan ada perkaitannya dengan hukum pembelajaran kesediaan. Beliau memberi pandangan lagi dalam hukum latihan pula rangsangan dan tindakbalas akan bertambah kukuh sekirannya ada perulangan latihan. Beliau telah mengelaskan kepada empat tahap yang perlu dilalui di antaranya ialah proses persediaan pelajar untuk mengenal pasti fakta dan maklumat. Guru perlu kreatif dalam menyediakan perlaksanaan fenomena yang menyeronokkan. Thorndike. Thorndike. afektif dan kognitif. Pendekatan PSV KBSR Pendekatan Behaviourisme Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Hukum kesediaan ialah apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu maka tindakannya itu akan memberi kepuasan kepada dirinya sama ada dalam kesediaan psikomotor. Pendekatan yang dicadangkan tadi dapat membentuk rangsangan yang kekal bagi seseorang pelajar kerana adanya pembentukan fenomena yang menyeronokkan. latihan dan kesan. Pendekatan pembelajaran secara pemikiran yang diketengahkan oleh Graham Wallas (1926) sebenarnya adalah di antara pendekatan yang baik bagi menimbulkan nilai kreativiti di kalangan pelajar yang berhubung kait dengan pemikiran mereka. Watson. kemahiran fizikal dan juga pemikiran perlu dipertimbangkan. Pendekatan R-G (ransangan gerakbalas) ini telah dipelopori oleh Ivan Pavlov. Manakala hukum kesan pula ia menjelaskan jika ada perubahan dari persekitaran dan menyeronokkan pula maka ia akan meningkatkan kesan pembelajaran itu sendiri dan begitulah juga sebaliknya. Menurut pendekatan ini. Skinner dan John B. semua gerak balas yang berlaku adalah disebabkan oleh rangsangan dan ianya boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar.

Bentuk galakkan ini termasuklah dengan memberi ganjaran dan juga pujian sekiranya mereka berjaya menghasilkan sesuatu karya yang kreatif dan unik dari yang lain. Skinner (1953) pula peneguhan kepada manusia akan menggalakkan satu ulangan perlakuan atau diperkuatkan. Menurut B. Pelajar akan memperolehi satu bentuk secara berterusan seperti kata-kata pujian.mereka. ciri-ciri pujian yang memberi kesan di antaranya ialah memuji secara ikhlas. bentuk persekitaran yang berlaku akan memberikan satu pengalaman baru untuk memajukan diri mereka bagi menghasilkan sebuah karya atau ciptaan dengan baik. Jelasnya kesungguhan guru untuk mengaplikasikan elemen seperti di atas merupakan satu titik tolak yang dapat memberi peneguhan yang positif kepada pencapaian pelajar. spesifik. tanpa pilih kasih dan respon yang spontan. cepat. Pendekatan Humanistik Pengajaran Pendidikan Seni Visual visual amat sesuai juga untuk diterapkan dengan pendekatan humanistik. Kita tahu peneguhan yang positiflah satu cara pendekatan yang menentukan mutu kerja pelajar berkualiti tinggi jika sekiranya disampaikan secara jelas dan bersistematik. Menurut Brophy (1981). Dalam hal ini di dalam bilik darjah peneguhan yang positif akan meningkatkan tahap motivasi pelajar. Pelopor yang terkenal seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa seseorang itu berfikir melalui interpretasi individu dengan pengalaman atau kejadian luar. memberi senyuman dan sebagainya yang membolehkan proses berkreativiti dalam diri pelajar berlaku secara positif. Oleh . Dengan kata lain ia adalah hasil kesedaran penyempurnaan kendiri dan tidak terkongkong oleh persekitaran luar dan bebas. Justeru itu. usaha.F. Kemudian ialah proses Inkubasi (pengeraman) yang membolehkan pelajar untuk cuba mendapatkan ilham dalam beberapa waktu sebelum dicetuskan dalam proses iluminasi yakni terbentuknya idea-idea asli dan baru yang dapat menyelesaikan di dalam minda dan akhirnya kebolehan untuk proses verifikasi yang mana hasil pemikiran diserlahkan ke dalam bentuk karya dan penulisan. menepuk bahu.

berlakunya penekanan aspek komunikasi dan kesannya ke atas motivasi intrinsik. Apa yang dilihat dalam pendekatan humanistik ini setiap individu pelajar mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak dapat difahami oleh orang lain. Apa yang perlu ialah adanya penekanan tingkatan harga kendiri yang positif terhadap diri pelajar supaya ada rasa bertimbang rasa dan penuh kasih sayang.itu. Justeru itu Maslow ada mengatakan bahawa keperluan psikologi perlu dalam hidup manusia sebagai keperluan asas sebelum dia mencapai peringkat akhir yang akan mencapai kecemerlangan diri. Menurut Lepper (1988). Oleh itu. suasana kelas yang tidak ada gangguan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. Motivasi berlaku akibat ketegangan fisilogi dan psikologi menuju ke arah pencapaian matlamat. Sehubungan dengan itu jugalah pelajar mesti bersifat bertanggung jawab dengan tindakannya sendiri bagi meningkatkan potensi mereka. Ini tentunya memberi cabaran yang hebat kepada pelajar kerana mengadaptasikan proses pengalamannya ke bentuk visual dan juga pernyataan karya. Maslow telah mementingkan unsur motivasi ini kerana ia boleh menggerakkan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri apabila telah berusaha untuk mencapai keperluan asas sebelumnya. pembelajaran ini adalah melalui proses kebebasan kepada pelajar untuk membuat penilaian kendiri di mana mereka mesti berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang semasa belajar. . Jika dilihat motivasi intrinsik ialah lahirnya dari jiwa dalaman manusia dan dipengaruhi oleh sikap. Pendekatan seterusnya berhubung kait dengan psikologi penyerapan nilai motivasi. emosi dan tingkah laku yang akan menghala tujukan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. pelajar adalah berhak untuk mengeluarkan idea dan kreativitinya berlandaskan kepada konsep dan pengalaman yang diterima dan dilalui dalam hidupnya. mereka harus boleh memberi keyakinan kepada penganalisis dan pengkritik akan keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. Melalui proses tertentu . Oleh itu. Ini termasuklah pergantungan nilai terhadap faktor situasi. bilik darjah boleh memupuk naluri ingin tahu belajar dan jauh dari rasa ketegangan. matlamat yang menarik perhatian. imbuhan dan faedah .

Mengikut Slavin ( 1990 ) . Dalam Pendidikan Seni Visual.Clifford (1990) pula telah mengatakan bahawa guru mestilah seorang yang bersifat supportive dan tidak mengkritik pelajar atas kesilapan yang mereka lakukan. Amatlah berketepatan bahawa pelajar didedahkan dengan kehendak soalan yang menghairankan dan mengejutkan bagi membangkitkan perasaan ingin tahu mereka. pelajar yang agak sederhana tidak akan merasa tersisih ataupun disingkirkan kerana adanya kesepaduan idea dan emosi dalam membina sesuatu projek atau karya. J. Morris (1984) berkata tugas guru yang penting ialah meningkatkan naluri ingin tahu pelajar dengan menggunakan set induksi yang menarik dan mendorong pelajar pada permulaan pelajar. 1986) Pendekatan Pembelajaran Kolaborasi Pembelajaran secara Kolaborasi merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kumpulan. Ajarlah kepada mereka berkata benar. Herrison. Oleh itu mereka dapat menyampaikan mesej dengan lengkap dan spesifik. Banyak kajian yang menunjukkan bahawa terdapat kesan yang besar lagi positif dan berpanjangan apabila pembelajaran murid-murid mendapat sokongan dan peneguhan daripada ibubapa (Morgan dan Lyon. 1976. pembelajaran ini dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar kerana mereka lebih bantu membantu semasa mereka dan pelajar yang lemah dapat meningkatkan pencapaian kerja mereka. Naluri belajar yang bermotivasi tinggi harus didorong dan dirangsangkan bagi menarik perasaan ingin tahu dan juga perhatian pelajar. Kita harus lihat kesilapan pelajar itu adalah sebagai peluang untuk mereka belajar sekaligus mengelakkan dari pendekatan yang sama sahaja. Ini disebabkan pendekatan ini akan mewujudkan aktiviti dan atmosfera menyokong dan menghormati pandangan ahli. di samping mengajarkan al-Quran. Honig 1982. ms 33 . kerana orang-orang jahat itu menghindarkan perintah Tuhan dan tidak berlaku adil. Topping 1985. 1986. Jauhkan mereka daripada orang-orang jahat. Ahmad Shalaby.

Apa yang dapat dilihat di sini ialah pembelajaran ini diperolehi dengan aktiviti melihat. Pendekatan Pembelajaran Gagne Teori pembelajaran Gagne yang memperkenalkan teori pemprosesan data dan maklumat melalui penggunaan deria dan organ manusia boleh diaplikasikan di dalam Pendidikan Seni Visual itu sendiri. . Oleh itu pelajar akan membuat pemerhatian gerak balas yang diketengahkan oleh orang lain supaya boleh dipelajari melalui bahasa. Dalam pendekatan ini guru Pendidikan Seni Visual boleh menyuruh pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan. kemahiran intelek atau kebolehan kognitif adalah sebagai tingkah laku yang dipelajari. malu dan takut dapat melihat dan meniru tingkah lakunya. Situasi pengalaman pemerhatian yang dilaluinya boleh disampaikan melalui penggunaan situasti realistik. Individu berkembang dari satu tahap ke satu tahap dalam mencapai sesuatu matlamat. contoh dan teladan.Pendekatan Teori Permodelan Bandura Pembelajaran seni boleh menggunakan pendekatan permodelan Bandura kerana ialah lebih menjelaskan kepada pelbagai tingkah laku sosial seperti persaingan. meniru dan memerhatikan tingkah laku orang lain. keagresifan. Menurut Gagne. Dalam Pendidikan Seni Visual visual hendaklah berupaya menyimpan hasil pemerhatiannya di dalam ingatan melalui imaginasi dan boleh menyusun maklumat. Apa yang dilihat ialah berlakunya proses daripada mudah kepada yang paling kompleks dan secara berperingkat-peringkat untuk meninterpretasikan maklumat. Menurut Gagne( 1968 ) lagi. Sebagai contoh juga. pelajar yang popular dan baik dalam Pendidikan Seni Visual untuk tajuk tertentu menjadi model dalam pembentangan di hadapan kelas supaya pelajar yang lemah. organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar. peranan jantina dan sebagainya.

Oleh itu. ikonik dan simbolik. penggunaan istilah untuk memahami susunan. Mengikut Tennyson dan Cocciarella ( 1986 ). Dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. Justeru itu terdapatlah pendekatan seperti cara manusia berinteraksi dengan persekitaran. mencium dan merasa dapat menyediakan . dalam pembelajaran seni visual itu sendiri. atau latihan penyiasatan. perkembangan mental manusia dan pemikiran. membuat hipotesi. pembelajaran induktif menguasai konsep dan pemikiran metakognitif. pengalaman pelajar secara meneroka. Pendekatan ini juga turut membantu pelajar untuk mendapatkan konsep dengan mudah dan jelas.Di dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual Visual . Pendekatan Pembelajaran Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu. memilih cara menyelesaikan masalah. guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar di samping adanya proses bimbingan mengenai hukum dan konsep. pelajar boleh diajar cara melihat dunia iaitu melalui peringkat enaktif. pemikiran analisis dan intuitif. rumus. Mereka akan menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri di mana berlakunya langkah-langkah spesifik dalam proses penyelesaian masalah seperti mengenal masalah. generalisasi. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep iaitu:• menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri utama dan penting • menghuraikan istilah penting dan definisi konsep • memberi contoh positif dan negatif untuk menghuraikan cirri utama • menghuraikan contoh-contoh tadi mengikut pengelasan tertentu. Oleh itu. memegang. menguji hipotesi dan membuat rumusan. pelajar akan melibatkan penggunaan prinsip. pemikiran logikal. konsep dan hokum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. mencari maklumat.

pelajar untuk menggunakan pengalamannya di dalam projek dan pengkaryaan. Apa yang menarik ialah pendekatan ini juga membantu pengamatan dan penanggapan pelajar jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar yang membolehkan belajar banyak konsep. Keupayaan pelajar untuk melakukan aktiviti sedemikian akan mendorong pelajar untuk melihat perkaitan antara konsep dengan idea-idea yang tergolong di dalamnya. nilainilaiestetika dan pengaruh.  Secara Perbandingan: penilaian perbandingan antara satudengan yang lain serta Analisa. Seterusnya akan berlaku pemikiran intuitif penting yang dapat mendorong pelajar melihata pertalian antara ransangan yang berlainan.  Secara Pemerhatian: Balai seni. mengkaji. . bila dihasilkan. tujuan /teknik pelukis. pameran.  Pendekatan John a micheal Pendekatan Secara Logik Pendekatan ini adalah berbentuk tradisional danmemerlukan pemahaman intelek semata-matadan banyak berfaktakan kepada aspek andaiandan munasabah pada yang melihat sesuatukarya seni tersebut. perkaitannya dan boleh mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. proses.  Secara Penerangan: membaca. mengumpuldan menyusun gambar-gambar. menimbulkanperasaan. Oleh itu guru perlu memberi banyak contoh semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh membentuk konsep. media. filem. membuat kategori dan membuat perbandingan di antara konsep-konsep. slaid.

Secara aktiviti permainan seni. menghubungkan diri konsep danzaman.Secara proses inkuiri atau penemuan. . . Cadangan aktiviti pendekatan secara psikologi: .Secara koleksi buku-buku skrap dan lakaran.Secara kritikan mengenai lukisan /hasil kerjaseni. Strategi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Psv  Kajian Masa Depan Perubahan dalam arus pembangunan yang pesat dan lebih bersifat global memberikan satu tamparan yang hebat dalam arus kehidupan. .Pendekatan ini akan dapat meninggalkan satupengalaman yang amat berkesan dan mendalam. Secara Penghasilan: Membuat gaya artis / stail. nilai khas.Secara lawatan / pameran. menimbulkankefahaman masalah nilai. .Secara membesarkan gambar. maka generasi hari ini perlu berganjak paradigma dan memindah minda untuk merenung hari esok agar generasi baru mendapat bekalan yang cukup untuk .Ini akan lebih realistik dan dapat memerima response dan pendapat orang lain. . Kesan tindakbalas akan lebih terserlah terhadap bahan sertaalat yang digunakan.kepuasan.Secara menyediakan setting / set induksi.lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada penghasilan dan penghayatan sesuatukarya seni. Menyedari hakikat ini. .Secara mengolah bahan-bahan sebenar.Secara perbincangan dan perbandingan. . Pendekatan Secara Psikologi Pendekatan ini merangkumi perkara-perkarayang lebih menjurus kepada perasaan peribadi. .

Rasional pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan membolehkan murid menangani sebarang cabaran pada masa depan dan bersedia menghadapi segala perubahan yang tidak dijangka. Contohnya. dinamik serta boleh menerima dan menangani segala perubahan. Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan (KMD) merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa depan dengan mengkaji sejarah atau apa yang telah berlaku dan sedang berlaku. ruang . Seterusnya membuat pertimbangan tentang apa yang akan berlaku. kreatif. interpersonal. intrapersonal. kecerdasan visual ruang lebih difokuskan dimana murid perlu berkebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. dan mengakses maklumat melalui internet. dan naturalis. Jadi murid akan berfikir jauh ke hadapan memikirkan rumah yang di inginkan apabila dewasa kelak. pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan diperkenalkan untuk membolehkan generasi baru merancang dan mew ujudkan masyarakat Malaysia yang berwawasan. ICT di aplikasikan dalam PSV dalam bentuk berikut : . menjangka akibat.  Teknologi Maklumat dan Komunikasi Strategi ini merupakan teknologi pengajaran yang berkesan berbantukan penggunaan ICT. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum.  Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik. murid diberi tugasan menghasilkan rumah idaman saya. warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan visual secara ruang secara grafik. kinestetik. dan masa depan. Dalam P&P pendidikan Seni . muzik. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti e-mel. visual-ruang. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian.Oleh yang demikian. rasional. masa kini.menghadapi cabaran dan perubahan. logik-matematik. Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau.

    Mod Penemuan iaitu memahami sesuatu konsep seperti perisian simulasi Mod resos iaitu aktiviti melalui internet . Mod perhubungan ialah menghantar dan menerima e-mel Mod sokongan seperti memproses perkataan . pereka bentuk grafik. muat turun untuk mencari bahan. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->