PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PSV  • Pendekatan Proses dan Produk Model KIPP terbentuk pada lewat

60-an untuk memenuhi kehendak penilaian yang berorientasikan objektif. • • Dihasilkan oleh Stufflebeam(1971) Tugas para penilai ialah mengumpul data, merancang, menganalisis

menyediakan maklumat untuk memilih tindakan alternatif dan melaporkan penilaian tersebut • Menurut beliau, tindakan boleh dibuat dalam empat bahagian iaitu -keputusan mengenai persekitaran (konteks) -keputusan mengenai sumber (input), -keputusan mengenai pelaksanaan (proses) -keputusan mengenai hasil (produk). • • Modelnya juga dikenali sebagai model Konteks-Input-Proses-Produk (KIPP). Tujuan utama penilaian ini ialah untuk mengaitkan matlamat, konteks,input dan proses dengan hasil program Bagaimana KIPP Boleh Digunakan Dalam Penilaian Keberkesanan Sesuatu Subjek? Penilaian Konteks • Penilaian konteks tertumpu kepada persekitaran, di mana perubahan akan berlaku dan masalah persekitaran yang dihadapi. • Tujuan penilaian ini adalah untuk menentukan kesesuaian persekitaran dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program.

masalah guru dan keyakinan guru untuk mengajar dan sikap guru terhadap perubahan perlu juga diambil kira kerana guru merupakan sumber yang penting untuk menentukan kejayaan program tersebut. jadual dan peruntukan waktu mengajar. • Objektif-objektif PSV dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi aspirasi negara. • Keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran itu bergantung kepada kesesuaian dalam penyusunan jadual waktu (Fowziah. guru sepatutnya memahami terlebih dahulu tentang sesuatu kurikulum dari segi matlamatnya. keyakinan guru mengajar dan sikap guru dalam penerimaan perubahan. • Mengikut Abdul Raof Dalip (1989) sesungguhnya kejayaan sukatan pelajaran baru bergantung besar kepada keupayaan guru untuk melaksanakannya dengan penuh semangat dan dedikasi.1991). penilaian konteks ialah kerelaan objektif PSV dengan Falsafah KBSR/KBSM. bengkel. penolong-penolong kanan dan penyelia petang dalam menyusun jadual waktu agar ia sesuai dengan kehendak guru yang mengajar mata pelajaran tersebut.• Untuk menguji keberkesanan program PSV sebagai contoh. kemudahan. Penilaian Input • Penilaian input pula tertumpu kepada sumber yang terlibat dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program. • Dalam perancangan sesuatu program. . • Jadual waktu yang sistematik kurang menimbulkan masalah kepada guru-guru terutamanya dari segi kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran. masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru dalam PSV. • Penilaian input dalam kajian ini ialah kemahiran dan pengetahuan guru. peralatan. • Di sinilah terletaknya kemahiran dan pengetahuan seseorang pengetua. • Oleh itu. peruntukan kewangan dan peranan pengetua.

dan kaji siasat. • KajianFullan (1992) pula menunjukkan guru-guru terlalu bergantung kepada beberapa strategi pengajaran yang terhad seperti perbincangan. • Untuk kajian ini penilaian proses ialah cara pengajaran dan pembelajaran guruguru PSV. • Sungguhpun program untuk mengajar murid-murid sepatutnya menggunakan kaedah penyampaian yang beragam. tunjuk cara. kerja luar. projek. mendapati kebanyakan guru menggunakan teknik yang sama. kuliah dan laporan murid. cara guru menilai kerja-kerja projek dan kursus PSV yang diikuti oleh guru. Ini termasuklah kerja amali.Penilaian Proses • Penilaian proses tertumpu kepada proses yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat program. beberapa kajian telah menunjukkan keputusan yang agak memeranjatkan. • Terdapat banyak aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian disarankan. • Yarger (1977). main peranan. • Adalah diharapkan suasana yang diwujudkan dapat memberi pelajar pengalaman dan keyakinan untuk mengaitkan pengetahuan PSV dengan kemahiran dan amalannya dalam kehidupan sehari-harian. • Strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan bagi mata pelajaran PSV berdasarkan kepada pembelajaran melalui pengalaman. sedangkan aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah dan penggunaan makmal kurang dimanfaatkan. . iaitu pengajaran secara kuliah yang pada keseluruhannya tidak dijalankan dengan berkesan. sumbang saran. pemerhatian. • Maklumat ini perlu diketahui dari masa ke masa untuk mengawal pelaksanaan program.

• Ramlah (1993) menegaskan bahawa ada empat proses sikap yang pengaruhi pembelajaran iaitu integrasi. • Banyak kajian menunjukkan tentang sikap pelajar sebagai faktor yang mempengaruhi pencapaian sesuatu mata pelajaran. • Kajian yang dibuat oleh Taha (1977) dipetik dari Normawati (1992). terdapat beberapa kajian yang dibuat tentang pengaruh sikap dan kaitannya dengan pencapaian akademik dalam beberapa mata pelajaran. tentang persekitaran rumah tangga dan pencapaian akademik pelajar membuktikan bahawa sikap pelajar yang positif berkait rapat dengan pencapaian yang positif juga. kejutan. • Sikap pelajar juga merupakan faktor yang dapat menentukan pencapaian matlamat pengajaran dan pembelajaran. • Rummers dan Gage (1987) dipetik dari Rohaty (1990). dan penerimaan. . menyatakan bahawa sikap mempunyai pengaruh yang dapat mencorakkan pengajaran di dalam bilik darjah. • Namun begitu. • Keempat-empat proses ini dapat menentukan sama ada pelajar dapat menyesuaikan diri dengan pengajaran dan pembelajaran. Penilaian produk dalam kajian ini ialah hasil perubahan sikap pelajar.Penilaian Produk • Penilaian produk tertumpu kepada hasil program setelah ia tamat dilaksanakan. • Kajian mengenai minat dan sikap pelajar terhadap mata pelajaran PSV amat sedikit. perbezaan. pencapaian objektif Kemahiran Hidup.

kaedah dan proses menghasilkan karya atau produk seni  Menggunakan proses artistik atau disebut juga sebagai proses kreativiti sebagai cara menghasilkan karya  Terdapat beberapa aspek di peringkat kajian dan penerokaan dalam bidang ini yang dapat memberi pengalaman kepada pelajar ini terbahagi kepada 4 . Bahagian Pertama Produk Seni  Bidang atau disiplin ilmu yang menegaskan tentang tatacara. Pendekatan Dbea (Discipline Based Art Education  Pendekatan DBAE merupakan satu Konsep kurikulum yang lebih bercorak akademik dikenali secara umumnya sebagai pendidikan seni berasaskan disiplin  Pendidikan seni berteraskan Pendekatan DBAE bahagian.

celik akal dan pandai mencipta Bahagian Kedua Sejarah Seni  Bidang sejarah memusatkan pengajian tentang peranan para artis dan sumbangan aktiviti seni terhadap perkembangan peradaban seni itu sendiri serta pengaruhnya terhadap peradaban budaya bangsa  Disiplin sejarah seni boleh membantu pelajar tentang hubungan antara karya seni atau hasil-hasil peninggalan seni dengan dimensi masa. membantu mereka belajar mencipta imej yang mempunyai tenaga eksprasif.coherence. manusia dan seniman serta pemikiran mereka seterusnya membolehkan pelajar memahami bentuk-bentuk tamadun merentasi dimensi masa dan ruang serta bangsa secara perbandingan. Aktiviti menghasilkan produk seni boleh membantu pelajar berfikir secara bijaksana tentang mencipta imej-imej visual. ruang. .

budaya sejarah dan sebagainya  Disiplin kritikan juga membicarakan tentang tindakbalas dan persepsi masyarakat terhadap seni iaitu “apa orang lain kata” Melalui kritikan seni akan boleh membantu keupayaan pelajar melihat. penulisan. deskripsi. pemerhati seni. sejarahwan dan pengkritik seni Komponen asas Kritikan Seni 1. APA: Memerlukan jawapan secara persepsi dan deskripsi 2. Iaitu keupayaan menilai. interpretasi dan penilaian terhadap karya/produk  Pengalaman mengenai disiplin ini akan dapat dicapai melalui aktiviti pemerhatian. MAKNA: Memerlukan jawapan secara analisa atau intepretasi 3. Beberapa aspek dan peringkat mempelajari sejarah seni adalah seperti yang ditunjukkan oleh graf berikut: Bahagian Ketiga Kritikan Seni  Disiplin kritikan menumpukan penekanan kandungan mengenai persepsi. budayawan. analisa. komentar dan sebagainya yang diperkatakan atau ulasan oleh para artis. membeza dan membanding antara karya dengan mengambil pertimbangan pelbagai aspek seperti sosial. NILAI: Memerlukan jawapan secara pertimbangan dan penilaian  Kritikan seni melibatkan aktiviti pemerhatian yang teliti tentang karya seni. bukan sekadar memandang sahaja. tetapi melalui keupayaan melihat dengan teliti boleh menbina . penganalisaan dan penilaiaan terhadap karya seni dan faktorfaktor yang berkaitan dengannya  Pengalaman mengenai disiplin ini juga boleh dicapai dan dipertingkatkan melalui pembacaan laporan.

apresiasi dan perlanjutan. penghasilan  iv. . Persekitaran yang terdapat didalamnya berselerakan dengan hasil kerja-kerja seni yang formal. pemerhatian  ii.merangkumi 4 aspek utama iaitu :  i.” – seni dijadikan instrumen untuk mengajar subjek lain dan bukan hanya pada subjek seni.  “art is used as an instrument to teach other subjects.kualiti yang lebih bererti tentang dunia persekitarannya. sosiologi. teknik pemikiran kritikal. penerokaan  iii.  Pendekatan Chapman  Pendapat Chapman 1986. berkaitan dengan asas-asas teori untuk menilai kualiti sesuatu yang kita lihat  Perbicangan estetik membicarakan pelbagai faktor dalam aspek anthropologi. psikologi dan aspek sifat semulajadi seni  Membicarakan tentang definisi dan ciri signifikan mengenai seni  Estetik membantu pelajar membuat asas-asas penilaian sehingga mampu membuat pertimbangan mengenai seni  Latihan training)  Berfokus pada murid. penilaian. minat. rather than as an end in and of itself. falsafah. Bahagian Keempat Estetik  Disiplin estetika pula merupakan satu disiplin yang baru diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan seni. berasaskan inikuiri (Inquiry based- munasabah.

afektif dan kognitif. Pendekatan yang dicadangkan tadi dapat membentuk rangsangan yang kekal bagi seseorang pelajar kerana adanya pembentukan fenomena yang menyeronokkan. Beliau memberi pandangan lagi dalam hukum latihan pula rangsangan dan tindakbalas akan bertambah kukuh sekirannya ada perulangan latihan. pendekatan Behaviorisme dapat dilaksanakan terhadap pelajar bagi membolehkan ia meresapi nilai intelektual mereka. kemahiran fizikal dan juga pemikiran perlu dipertimbangkan. Guru perlu kreatif dalam menyediakan perlaksanaan fenomena yang menyeronokkan. Beliau telah mengelaskan kepada empat tahap yang perlu dilalui di antaranya ialah proses persediaan pelajar untuk mengenal pasti fakta dan maklumat. Watson. Jika dilihat contoh teori oleh Edward L. Thorndike. Pendekatan pembelajaran secara pemikiran yang diketengahkan oleh Graham Wallas (1926) sebenarnya adalah di antara pendekatan yang baik bagi menimbulkan nilai kreativiti di kalangan pelajar yang berhubung kait dengan pemikiran mereka. Manakala hukum kesan pula ia menjelaskan jika ada perubahan dari persekitaran dan menyeronokkan pula maka ia akan meningkatkan kesan pembelajaran itu sendiri dan begitulah juga sebaliknya. Hukum kesediaan ialah apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu maka tindakannya itu akan memberi kepuasan kepada dirinya sama ada dalam kesediaan psikomotor. Pelajar lebih dimahirkan untuk mencari idea dan juga inti pati yang bakal diserapkan di dalam pengkaryaan . Pendekatan PSV KBSR Pendekatan Behaviourisme Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Skinner dan John B. latihan dan kesan. Penglibatan pengajaran yang menyentuh perasaan. Menurut pendekatan ini. semua gerak balas yang berlaku adalah disebabkan oleh rangsangan dan ianya boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar. Thorndike. beliau memperkenalkan bahawa pembelajaran berlaku hasil gabungan S-R iaitu Stimulation (rangsangan) dan Responses ( tindakbalas) dan ada perkaitannya dengan hukum pembelajaran kesediaan. Pendekatan R-G (ransangan gerakbalas) ini telah dipelopori oleh Ivan Pavlov.

memberi senyuman dan sebagainya yang membolehkan proses berkreativiti dalam diri pelajar berlaku secara positif. Skinner (1953) pula peneguhan kepada manusia akan menggalakkan satu ulangan perlakuan atau diperkuatkan. cepat. Justeru itu. spesifik. usaha. tanpa pilih kasih dan respon yang spontan.F. Pendekatan Humanistik Pengajaran Pendidikan Seni Visual visual amat sesuai juga untuk diterapkan dengan pendekatan humanistik. ciri-ciri pujian yang memberi kesan di antaranya ialah memuji secara ikhlas. Kita tahu peneguhan yang positiflah satu cara pendekatan yang menentukan mutu kerja pelajar berkualiti tinggi jika sekiranya disampaikan secara jelas dan bersistematik. bentuk persekitaran yang berlaku akan memberikan satu pengalaman baru untuk memajukan diri mereka bagi menghasilkan sebuah karya atau ciptaan dengan baik. menepuk bahu. Oleh . Menurut B. Kemudian ialah proses Inkubasi (pengeraman) yang membolehkan pelajar untuk cuba mendapatkan ilham dalam beberapa waktu sebelum dicetuskan dalam proses iluminasi yakni terbentuknya idea-idea asli dan baru yang dapat menyelesaikan di dalam minda dan akhirnya kebolehan untuk proses verifikasi yang mana hasil pemikiran diserlahkan ke dalam bentuk karya dan penulisan.mereka. Dengan kata lain ia adalah hasil kesedaran penyempurnaan kendiri dan tidak terkongkong oleh persekitaran luar dan bebas. Dalam hal ini di dalam bilik darjah peneguhan yang positif akan meningkatkan tahap motivasi pelajar. Jelasnya kesungguhan guru untuk mengaplikasikan elemen seperti di atas merupakan satu titik tolak yang dapat memberi peneguhan yang positif kepada pencapaian pelajar. Pelajar akan memperolehi satu bentuk secara berterusan seperti kata-kata pujian. Menurut Brophy (1981). Bentuk galakkan ini termasuklah dengan memberi ganjaran dan juga pujian sekiranya mereka berjaya menghasilkan sesuatu karya yang kreatif dan unik dari yang lain. Pelopor yang terkenal seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa seseorang itu berfikir melalui interpretasi individu dengan pengalaman atau kejadian luar.

Apa yang perlu ialah adanya penekanan tingkatan harga kendiri yang positif terhadap diri pelajar supaya ada rasa bertimbang rasa dan penuh kasih sayang. . Sehubungan dengan itu jugalah pelajar mesti bersifat bertanggung jawab dengan tindakannya sendiri bagi meningkatkan potensi mereka. emosi dan tingkah laku yang akan menghala tujukan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. suasana kelas yang tidak ada gangguan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. mereka harus boleh memberi keyakinan kepada penganalisis dan pengkritik akan keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. Maslow telah mementingkan unsur motivasi ini kerana ia boleh menggerakkan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri apabila telah berusaha untuk mencapai keperluan asas sebelumnya. Motivasi berlaku akibat ketegangan fisilogi dan psikologi menuju ke arah pencapaian matlamat. Ini tentunya memberi cabaran yang hebat kepada pelajar kerana mengadaptasikan proses pengalamannya ke bentuk visual dan juga pernyataan karya. Oleh itu. Justeru itu Maslow ada mengatakan bahawa keperluan psikologi perlu dalam hidup manusia sebagai keperluan asas sebelum dia mencapai peringkat akhir yang akan mencapai kecemerlangan diri. Apa yang dilihat dalam pendekatan humanistik ini setiap individu pelajar mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak dapat difahami oleh orang lain. Oleh itu. pembelajaran ini adalah melalui proses kebebasan kepada pelajar untuk membuat penilaian kendiri di mana mereka mesti berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang semasa belajar. Pendekatan seterusnya berhubung kait dengan psikologi penyerapan nilai motivasi. Menurut Lepper (1988). berlakunya penekanan aspek komunikasi dan kesannya ke atas motivasi intrinsik. pelajar adalah berhak untuk mengeluarkan idea dan kreativitinya berlandaskan kepada konsep dan pengalaman yang diterima dan dilalui dalam hidupnya. Ini termasuklah pergantungan nilai terhadap faktor situasi. Melalui proses tertentu . imbuhan dan faedah . matlamat yang menarik perhatian.itu. Jika dilihat motivasi intrinsik ialah lahirnya dari jiwa dalaman manusia dan dipengaruhi oleh sikap. bilik darjah boleh memupuk naluri ingin tahu belajar dan jauh dari rasa ketegangan.

di samping mengajarkan al-Quran. J. Oleh itu mereka dapat menyampaikan mesej dengan lengkap dan spesifik. Morris (1984) berkata tugas guru yang penting ialah meningkatkan naluri ingin tahu pelajar dengan menggunakan set induksi yang menarik dan mendorong pelajar pada permulaan pelajar. ms 33 . Kita harus lihat kesilapan pelajar itu adalah sebagai peluang untuk mereka belajar sekaligus mengelakkan dari pendekatan yang sama sahaja. Jauhkan mereka daripada orang-orang jahat.Clifford (1990) pula telah mengatakan bahawa guru mestilah seorang yang bersifat supportive dan tidak mengkritik pelajar atas kesilapan yang mereka lakukan. Mengikut Slavin ( 1990 ) . 1986) Pendekatan Pembelajaran Kolaborasi Pembelajaran secara Kolaborasi merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kumpulan. 1976. Dalam Pendidikan Seni Visual. Ahmad Shalaby. Herrison. kerana orang-orang jahat itu menghindarkan perintah Tuhan dan tidak berlaku adil. Ajarlah kepada mereka berkata benar. Topping 1985. Banyak kajian yang menunjukkan bahawa terdapat kesan yang besar lagi positif dan berpanjangan apabila pembelajaran murid-murid mendapat sokongan dan peneguhan daripada ibubapa (Morgan dan Lyon. Naluri belajar yang bermotivasi tinggi harus didorong dan dirangsangkan bagi menarik perasaan ingin tahu dan juga perhatian pelajar. Honig 1982. Ini disebabkan pendekatan ini akan mewujudkan aktiviti dan atmosfera menyokong dan menghormati pandangan ahli. 1986. pelajar yang agak sederhana tidak akan merasa tersisih ataupun disingkirkan kerana adanya kesepaduan idea dan emosi dalam membina sesuatu projek atau karya. pembelajaran ini dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar kerana mereka lebih bantu membantu semasa mereka dan pelajar yang lemah dapat meningkatkan pencapaian kerja mereka. Amatlah berketepatan bahawa pelajar didedahkan dengan kehendak soalan yang menghairankan dan mengejutkan bagi membangkitkan perasaan ingin tahu mereka.

keagresifan. contoh dan teladan. Menurut Gagne. Oleh itu pelajar akan membuat pemerhatian gerak balas yang diketengahkan oleh orang lain supaya boleh dipelajari melalui bahasa. peranan jantina dan sebagainya. organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar. Apa yang dapat dilihat di sini ialah pembelajaran ini diperolehi dengan aktiviti melihat. Situasi pengalaman pemerhatian yang dilaluinya boleh disampaikan melalui penggunaan situasti realistik. Dalam Pendidikan Seni Visual visual hendaklah berupaya menyimpan hasil pemerhatiannya di dalam ingatan melalui imaginasi dan boleh menyusun maklumat. Menurut Gagne( 1968 ) lagi. . malu dan takut dapat melihat dan meniru tingkah lakunya. Pendekatan Pembelajaran Gagne Teori pembelajaran Gagne yang memperkenalkan teori pemprosesan data dan maklumat melalui penggunaan deria dan organ manusia boleh diaplikasikan di dalam Pendidikan Seni Visual itu sendiri. Apa yang dilihat ialah berlakunya proses daripada mudah kepada yang paling kompleks dan secara berperingkat-peringkat untuk meninterpretasikan maklumat.Pendekatan Teori Permodelan Bandura Pembelajaran seni boleh menggunakan pendekatan permodelan Bandura kerana ialah lebih menjelaskan kepada pelbagai tingkah laku sosial seperti persaingan. meniru dan memerhatikan tingkah laku orang lain. Individu berkembang dari satu tahap ke satu tahap dalam mencapai sesuatu matlamat. pelajar yang popular dan baik dalam Pendidikan Seni Visual untuk tajuk tertentu menjadi model dalam pembentangan di hadapan kelas supaya pelajar yang lemah. Dalam pendekatan ini guru Pendidikan Seni Visual boleh menyuruh pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan. kemahiran intelek atau kebolehan kognitif adalah sebagai tingkah laku yang dipelajari. Sebagai contoh juga.

rumus. pelajar boleh diajar cara melihat dunia iaitu melalui peringkat enaktif. pemikiran analisis dan intuitif. perkembangan mental manusia dan pemikiran. pelajar akan melibatkan penggunaan prinsip. guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar di samping adanya proses bimbingan mengenai hukum dan konsep. Dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. pengalaman pelajar secara meneroka. ikonik dan simbolik. memilih cara menyelesaikan masalah. memegang. Justeru itu terdapatlah pendekatan seperti cara manusia berinteraksi dengan persekitaran. Pendekatan ini juga turut membantu pelajar untuk mendapatkan konsep dengan mudah dan jelas. pembelajaran induktif menguasai konsep dan pemikiran metakognitif. Mereka akan menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri di mana berlakunya langkah-langkah spesifik dalam proses penyelesaian masalah seperti mengenal masalah. Mengikut Tennyson dan Cocciarella ( 1986 ). terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep iaitu:• menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri utama dan penting • menghuraikan istilah penting dan definisi konsep • memberi contoh positif dan negatif untuk menghuraikan cirri utama • menghuraikan contoh-contoh tadi mengikut pengelasan tertentu. penggunaan istilah untuk memahami susunan. Pendekatan Pembelajaran Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu. Oleh itu. dalam pembelajaran seni visual itu sendiri. konsep dan hokum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. generalisasi. mencari maklumat.Di dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual Visual . atau latihan penyiasatan. menguji hipotesi dan membuat rumusan. membuat hipotesi. pemikiran logikal. Oleh itu. mencium dan merasa dapat menyediakan .

Oleh itu guru perlu memberi banyak contoh semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh membentuk konsep. proses. Apa yang menarik ialah pendekatan ini juga membantu pengamatan dan penanggapan pelajar jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar yang membolehkan belajar banyak konsep.  Secara Pemerhatian: Balai seni.pelajar untuk menggunakan pengalamannya di dalam projek dan pengkaryaan. tujuan /teknik pelukis. media. perkaitannya dan boleh mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. Seterusnya akan berlaku pemikiran intuitif penting yang dapat mendorong pelajar melihata pertalian antara ransangan yang berlainan. membuat kategori dan membuat perbandingan di antara konsep-konsep. filem.  Pendekatan John a micheal Pendekatan Secara Logik Pendekatan ini adalah berbentuk tradisional danmemerlukan pemahaman intelek semata-matadan banyak berfaktakan kepada aspek andaiandan munasabah pada yang melihat sesuatukarya seni tersebut. menimbulkanperasaan. pameran. mengkaji. slaid. nilainilaiestetika dan pengaruh. mengumpuldan menyusun gambar-gambar. . bila dihasilkan.  Secara Perbandingan: penilaian perbandingan antara satudengan yang lain serta Analisa. Keupayaan pelajar untuk melakukan aktiviti sedemikian akan mendorong pelajar untuk melihat perkaitan antara konsep dengan idea-idea yang tergolong di dalamnya.  Secara Penerangan: membaca.

Strategi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Psv  Kajian Masa Depan Perubahan dalam arus pembangunan yang pesat dan lebih bersifat global memberikan satu tamparan yang hebat dalam arus kehidupan. .Secara lawatan / pameran. .Secara perbincangan dan perbandingan. . . Kesan tindakbalas akan lebih terserlah terhadap bahan sertaalat yang digunakan. . Cadangan aktiviti pendekatan secara psikologi: .Secara proses inkuiri atau penemuan. menghubungkan diri konsep danzaman.Secara kritikan mengenai lukisan /hasil kerjaseni.lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada penghasilan dan penghayatan sesuatukarya seni. maka generasi hari ini perlu berganjak paradigma dan memindah minda untuk merenung hari esok agar generasi baru mendapat bekalan yang cukup untuk .Ini akan lebih realistik dan dapat memerima response dan pendapat orang lain. Secara Penghasilan: Membuat gaya artis / stail. .kepuasan.Secara menyediakan setting / set induksi.Pendekatan ini akan dapat meninggalkan satupengalaman yang amat berkesan dan mendalam. nilai khas.Secara mengolah bahan-bahan sebenar. Menyedari hakikat ini.Secara membesarkan gambar.Secara koleksi buku-buku skrap dan lakaran. . . Pendekatan Secara Psikologi Pendekatan ini merangkumi perkara-perkarayang lebih menjurus kepada perasaan peribadi.Secara aktiviti permainan seni. menimbulkankefahaman masalah nilai.

logik-matematik. ruang . kinestetik. dan naturalis.menghadapi cabaran dan perubahan. kecerdasan visual ruang lebih difokuskan dimana murid perlu berkebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. dan mengakses maklumat melalui internet. Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan (KMD) merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa depan dengan mengkaji sejarah atau apa yang telah berlaku dan sedang berlaku. Jadi murid akan berfikir jauh ke hadapan memikirkan rumah yang di inginkan apabila dewasa kelak. dan masa depan. ICT di aplikasikan dalam PSV dalam bentuk berikut : . Contohnya. visual-ruang. warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan visual secara ruang secara grafik.  Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. kreatif. pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan diperkenalkan untuk membolehkan generasi baru merancang dan mew ujudkan masyarakat Malaysia yang berwawasan. rasional.  Teknologi Maklumat dan Komunikasi Strategi ini merupakan teknologi pengajaran yang berkesan berbantukan penggunaan ICT. Dalam P&P pendidikan Seni . Rasional pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan membolehkan murid menangani sebarang cabaran pada masa depan dan bersedia menghadapi segala perubahan yang tidak dijangka.Oleh yang demikian. serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. muzik. masa kini. murid diberi tugasan menghasilkan rumah idaman saya. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti e-mel. menjangka akibat. dinamik serta boleh menerima dan menangani segala perubahan. Seterusnya membuat pertimbangan tentang apa yang akan berlaku. interpersonal. intrapersonal.

    Mod Penemuan iaitu memahami sesuatu konsep seperti perisian simulasi Mod resos iaitu aktiviti melalui internet . Mod perhubungan ialah menghantar dan menerima e-mel Mod sokongan seperti memproses perkataan . pereka bentuk grafik. . muat turun untuk mencari bahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful