PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PSV  • Pendekatan Proses dan Produk Model KIPP terbentuk pada lewat

60-an untuk memenuhi kehendak penilaian yang berorientasikan objektif. • • Dihasilkan oleh Stufflebeam(1971) Tugas para penilai ialah mengumpul data, merancang, menganalisis

menyediakan maklumat untuk memilih tindakan alternatif dan melaporkan penilaian tersebut • Menurut beliau, tindakan boleh dibuat dalam empat bahagian iaitu -keputusan mengenai persekitaran (konteks) -keputusan mengenai sumber (input), -keputusan mengenai pelaksanaan (proses) -keputusan mengenai hasil (produk). • • Modelnya juga dikenali sebagai model Konteks-Input-Proses-Produk (KIPP). Tujuan utama penilaian ini ialah untuk mengaitkan matlamat, konteks,input dan proses dengan hasil program Bagaimana KIPP Boleh Digunakan Dalam Penilaian Keberkesanan Sesuatu Subjek? Penilaian Konteks • Penilaian konteks tertumpu kepada persekitaran, di mana perubahan akan berlaku dan masalah persekitaran yang dihadapi. • Tujuan penilaian ini adalah untuk menentukan kesesuaian persekitaran dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program.

• Dalam perancangan sesuatu program. penilaian konteks ialah kerelaan objektif PSV dengan Falsafah KBSR/KBSM. • Jadual waktu yang sistematik kurang menimbulkan masalah kepada guru-guru terutamanya dari segi kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran. • Keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran itu bergantung kepada kesesuaian dalam penyusunan jadual waktu (Fowziah. peralatan.1991).• Untuk menguji keberkesanan program PSV sebagai contoh. • Objektif-objektif PSV dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi aspirasi negara. masalah guru dan keyakinan guru untuk mengajar dan sikap guru terhadap perubahan perlu juga diambil kira kerana guru merupakan sumber yang penting untuk menentukan kejayaan program tersebut. jadual dan peruntukan waktu mengajar. guru sepatutnya memahami terlebih dahulu tentang sesuatu kurikulum dari segi matlamatnya. • Mengikut Abdul Raof Dalip (1989) sesungguhnya kejayaan sukatan pelajaran baru bergantung besar kepada keupayaan guru untuk melaksanakannya dengan penuh semangat dan dedikasi. Penilaian Input • Penilaian input pula tertumpu kepada sumber yang terlibat dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program. masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru dalam PSV. bengkel. penolong-penolong kanan dan penyelia petang dalam menyusun jadual waktu agar ia sesuai dengan kehendak guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. peruntukan kewangan dan peranan pengetua. kemudahan. • Penilaian input dalam kajian ini ialah kemahiran dan pengetahuan guru. • Oleh itu. • Di sinilah terletaknya kemahiran dan pengetahuan seseorang pengetua. keyakinan guru mengajar dan sikap guru dalam penerimaan perubahan. .

sedangkan aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah dan penggunaan makmal kurang dimanfaatkan. kuliah dan laporan murid. beberapa kajian telah menunjukkan keputusan yang agak memeranjatkan. • KajianFullan (1992) pula menunjukkan guru-guru terlalu bergantung kepada beberapa strategi pengajaran yang terhad seperti perbincangan. main peranan. cara guru menilai kerja-kerja projek dan kursus PSV yang diikuti oleh guru. dan kaji siasat. • Sungguhpun program untuk mengajar murid-murid sepatutnya menggunakan kaedah penyampaian yang beragam. . iaitu pengajaran secara kuliah yang pada keseluruhannya tidak dijalankan dengan berkesan. pemerhatian. mendapati kebanyakan guru menggunakan teknik yang sama.Penilaian Proses • Penilaian proses tertumpu kepada proses yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat program. • Strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan bagi mata pelajaran PSV berdasarkan kepada pembelajaran melalui pengalaman. sumbang saran. projek. Ini termasuklah kerja amali. • Untuk kajian ini penilaian proses ialah cara pengajaran dan pembelajaran guruguru PSV. tunjuk cara. kerja luar. • Terdapat banyak aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian disarankan. • Maklumat ini perlu diketahui dari masa ke masa untuk mengawal pelaksanaan program. • Yarger (1977). • Adalah diharapkan suasana yang diwujudkan dapat memberi pelajar pengalaman dan keyakinan untuk mengaitkan pengetahuan PSV dengan kemahiran dan amalannya dalam kehidupan sehari-harian.

terdapat beberapa kajian yang dibuat tentang pengaruh sikap dan kaitannya dengan pencapaian akademik dalam beberapa mata pelajaran. kejutan. • Ramlah (1993) menegaskan bahawa ada empat proses sikap yang pengaruhi pembelajaran iaitu integrasi. perbezaan. • Sikap pelajar juga merupakan faktor yang dapat menentukan pencapaian matlamat pengajaran dan pembelajaran. pencapaian objektif Kemahiran Hidup. • Banyak kajian menunjukkan tentang sikap pelajar sebagai faktor yang mempengaruhi pencapaian sesuatu mata pelajaran.Penilaian Produk • Penilaian produk tertumpu kepada hasil program setelah ia tamat dilaksanakan. tentang persekitaran rumah tangga dan pencapaian akademik pelajar membuktikan bahawa sikap pelajar yang positif berkait rapat dengan pencapaian yang positif juga. Penilaian produk dalam kajian ini ialah hasil perubahan sikap pelajar. • Namun begitu. dan penerimaan. • Kajian yang dibuat oleh Taha (1977) dipetik dari Normawati (1992). . • Kajian mengenai minat dan sikap pelajar terhadap mata pelajaran PSV amat sedikit. • Keempat-empat proses ini dapat menentukan sama ada pelajar dapat menyesuaikan diri dengan pengajaran dan pembelajaran. menyatakan bahawa sikap mempunyai pengaruh yang dapat mencorakkan pengajaran di dalam bilik darjah. • Rummers dan Gage (1987) dipetik dari Rohaty (1990).

kaedah dan proses menghasilkan karya atau produk seni  Menggunakan proses artistik atau disebut juga sebagai proses kreativiti sebagai cara menghasilkan karya  Terdapat beberapa aspek di peringkat kajian dan penerokaan dalam bidang ini yang dapat memberi pengalaman kepada pelajar ini terbahagi kepada 4 . Bahagian Pertama Produk Seni  Bidang atau disiplin ilmu yang menegaskan tentang tatacara. Pendekatan Dbea (Discipline Based Art Education  Pendekatan DBAE merupakan satu Konsep kurikulum yang lebih bercorak akademik dikenali secara umumnya sebagai pendidikan seni berasaskan disiplin  Pendidikan seni berteraskan Pendekatan DBAE bahagian.

manusia dan seniman serta pemikiran mereka seterusnya membolehkan pelajar memahami bentuk-bentuk tamadun merentasi dimensi masa dan ruang serta bangsa secara perbandingan.coherence. celik akal dan pandai mencipta Bahagian Kedua Sejarah Seni  Bidang sejarah memusatkan pengajian tentang peranan para artis dan sumbangan aktiviti seni terhadap perkembangan peradaban seni itu sendiri serta pengaruhnya terhadap peradaban budaya bangsa  Disiplin sejarah seni boleh membantu pelajar tentang hubungan antara karya seni atau hasil-hasil peninggalan seni dengan dimensi masa. . membantu mereka belajar mencipta imej yang mempunyai tenaga eksprasif. ruang. Aktiviti menghasilkan produk seni boleh membantu pelajar berfikir secara bijaksana tentang mencipta imej-imej visual.

pemerhati seni. komentar dan sebagainya yang diperkatakan atau ulasan oleh para artis. deskripsi. budaya sejarah dan sebagainya  Disiplin kritikan juga membicarakan tentang tindakbalas dan persepsi masyarakat terhadap seni iaitu “apa orang lain kata” Melalui kritikan seni akan boleh membantu keupayaan pelajar melihat. analisa. penulisan. APA: Memerlukan jawapan secara persepsi dan deskripsi 2. budayawan. MAKNA: Memerlukan jawapan secara analisa atau intepretasi 3. interpretasi dan penilaian terhadap karya/produk  Pengalaman mengenai disiplin ini akan dapat dicapai melalui aktiviti pemerhatian. sejarahwan dan pengkritik seni Komponen asas Kritikan Seni 1. membeza dan membanding antara karya dengan mengambil pertimbangan pelbagai aspek seperti sosial. NILAI: Memerlukan jawapan secara pertimbangan dan penilaian  Kritikan seni melibatkan aktiviti pemerhatian yang teliti tentang karya seni. bukan sekadar memandang sahaja. Beberapa aspek dan peringkat mempelajari sejarah seni adalah seperti yang ditunjukkan oleh graf berikut: Bahagian Ketiga Kritikan Seni  Disiplin kritikan menumpukan penekanan kandungan mengenai persepsi. tetapi melalui keupayaan melihat dengan teliti boleh menbina . penganalisaan dan penilaiaan terhadap karya seni dan faktorfaktor yang berkaitan dengannya  Pengalaman mengenai disiplin ini juga boleh dicapai dan dipertingkatkan melalui pembacaan laporan. Iaitu keupayaan menilai.

 “art is used as an instrument to teach other subjects. apresiasi dan perlanjutan. falsafah.” – seni dijadikan instrumen untuk mengajar subjek lain dan bukan hanya pada subjek seni. rather than as an end in and of itself. pemerhatian  ii. berasaskan inikuiri (Inquiry based- munasabah. penghasilan  iv.kualiti yang lebih bererti tentang dunia persekitarannya. sosiologi. Persekitaran yang terdapat didalamnya berselerakan dengan hasil kerja-kerja seni yang formal. berkaitan dengan asas-asas teori untuk menilai kualiti sesuatu yang kita lihat  Perbicangan estetik membicarakan pelbagai faktor dalam aspek anthropologi. psikologi dan aspek sifat semulajadi seni  Membicarakan tentang definisi dan ciri signifikan mengenai seni  Estetik membantu pelajar membuat asas-asas penilaian sehingga mampu membuat pertimbangan mengenai seni  Latihan training)  Berfokus pada murid. . penerokaan  iii. teknik pemikiran kritikal. penilaian.  Pendekatan Chapman  Pendapat Chapman 1986. minat. Bahagian Keempat Estetik  Disiplin estetika pula merupakan satu disiplin yang baru diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan seni.merangkumi 4 aspek utama iaitu :  i.

Penglibatan pengajaran yang menyentuh perasaan. latihan dan kesan. Jika dilihat contoh teori oleh Edward L. Guru perlu kreatif dalam menyediakan perlaksanaan fenomena yang menyeronokkan. Pendekatan yang dicadangkan tadi dapat membentuk rangsangan yang kekal bagi seseorang pelajar kerana adanya pembentukan fenomena yang menyeronokkan. Menurut pendekatan ini. Pelajar lebih dimahirkan untuk mencari idea dan juga inti pati yang bakal diserapkan di dalam pengkaryaan . beliau memperkenalkan bahawa pembelajaran berlaku hasil gabungan S-R iaitu Stimulation (rangsangan) dan Responses ( tindakbalas) dan ada perkaitannya dengan hukum pembelajaran kesediaan. Thorndike. Hukum kesediaan ialah apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu maka tindakannya itu akan memberi kepuasan kepada dirinya sama ada dalam kesediaan psikomotor. Beliau memberi pandangan lagi dalam hukum latihan pula rangsangan dan tindakbalas akan bertambah kukuh sekirannya ada perulangan latihan. Manakala hukum kesan pula ia menjelaskan jika ada perubahan dari persekitaran dan menyeronokkan pula maka ia akan meningkatkan kesan pembelajaran itu sendiri dan begitulah juga sebaliknya. Pendekatan R-G (ransangan gerakbalas) ini telah dipelopori oleh Ivan Pavlov. Beliau telah mengelaskan kepada empat tahap yang perlu dilalui di antaranya ialah proses persediaan pelajar untuk mengenal pasti fakta dan maklumat. semua gerak balas yang berlaku adalah disebabkan oleh rangsangan dan ianya boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar. Watson. pendekatan Behaviorisme dapat dilaksanakan terhadap pelajar bagi membolehkan ia meresapi nilai intelektual mereka. Pendekatan pembelajaran secara pemikiran yang diketengahkan oleh Graham Wallas (1926) sebenarnya adalah di antara pendekatan yang baik bagi menimbulkan nilai kreativiti di kalangan pelajar yang berhubung kait dengan pemikiran mereka. Skinner dan John B. Thorndike. kemahiran fizikal dan juga pemikiran perlu dipertimbangkan. Pendekatan PSV KBSR Pendekatan Behaviourisme Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. afektif dan kognitif.

Pelajar akan memperolehi satu bentuk secara berterusan seperti kata-kata pujian.F. spesifik. usaha. memberi senyuman dan sebagainya yang membolehkan proses berkreativiti dalam diri pelajar berlaku secara positif. Kemudian ialah proses Inkubasi (pengeraman) yang membolehkan pelajar untuk cuba mendapatkan ilham dalam beberapa waktu sebelum dicetuskan dalam proses iluminasi yakni terbentuknya idea-idea asli dan baru yang dapat menyelesaikan di dalam minda dan akhirnya kebolehan untuk proses verifikasi yang mana hasil pemikiran diserlahkan ke dalam bentuk karya dan penulisan. Menurut Brophy (1981). Pendekatan Humanistik Pengajaran Pendidikan Seni Visual visual amat sesuai juga untuk diterapkan dengan pendekatan humanistik. bentuk persekitaran yang berlaku akan memberikan satu pengalaman baru untuk memajukan diri mereka bagi menghasilkan sebuah karya atau ciptaan dengan baik. cepat. Bentuk galakkan ini termasuklah dengan memberi ganjaran dan juga pujian sekiranya mereka berjaya menghasilkan sesuatu karya yang kreatif dan unik dari yang lain. Jelasnya kesungguhan guru untuk mengaplikasikan elemen seperti di atas merupakan satu titik tolak yang dapat memberi peneguhan yang positif kepada pencapaian pelajar. menepuk bahu.mereka. Dalam hal ini di dalam bilik darjah peneguhan yang positif akan meningkatkan tahap motivasi pelajar. tanpa pilih kasih dan respon yang spontan. ciri-ciri pujian yang memberi kesan di antaranya ialah memuji secara ikhlas. Justeru itu. Skinner (1953) pula peneguhan kepada manusia akan menggalakkan satu ulangan perlakuan atau diperkuatkan. Kita tahu peneguhan yang positiflah satu cara pendekatan yang menentukan mutu kerja pelajar berkualiti tinggi jika sekiranya disampaikan secara jelas dan bersistematik. Menurut B. Oleh . Dengan kata lain ia adalah hasil kesedaran penyempurnaan kendiri dan tidak terkongkong oleh persekitaran luar dan bebas. Pelopor yang terkenal seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa seseorang itu berfikir melalui interpretasi individu dengan pengalaman atau kejadian luar.

suasana kelas yang tidak ada gangguan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. bilik darjah boleh memupuk naluri ingin tahu belajar dan jauh dari rasa ketegangan. emosi dan tingkah laku yang akan menghala tujukan seseorang itu untuk melakukan sesuatu.itu. Melalui proses tertentu . Motivasi berlaku akibat ketegangan fisilogi dan psikologi menuju ke arah pencapaian matlamat. mereka harus boleh memberi keyakinan kepada penganalisis dan pengkritik akan keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. Ini termasuklah pergantungan nilai terhadap faktor situasi. berlakunya penekanan aspek komunikasi dan kesannya ke atas motivasi intrinsik. pelajar adalah berhak untuk mengeluarkan idea dan kreativitinya berlandaskan kepada konsep dan pengalaman yang diterima dan dilalui dalam hidupnya. Apa yang perlu ialah adanya penekanan tingkatan harga kendiri yang positif terhadap diri pelajar supaya ada rasa bertimbang rasa dan penuh kasih sayang. Pendekatan seterusnya berhubung kait dengan psikologi penyerapan nilai motivasi. Jika dilihat motivasi intrinsik ialah lahirnya dari jiwa dalaman manusia dan dipengaruhi oleh sikap. Menurut Lepper (1988). Oleh itu. Justeru itu Maslow ada mengatakan bahawa keperluan psikologi perlu dalam hidup manusia sebagai keperluan asas sebelum dia mencapai peringkat akhir yang akan mencapai kecemerlangan diri. imbuhan dan faedah . Maslow telah mementingkan unsur motivasi ini kerana ia boleh menggerakkan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri apabila telah berusaha untuk mencapai keperluan asas sebelumnya. pembelajaran ini adalah melalui proses kebebasan kepada pelajar untuk membuat penilaian kendiri di mana mereka mesti berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang semasa belajar. . Sehubungan dengan itu jugalah pelajar mesti bersifat bertanggung jawab dengan tindakannya sendiri bagi meningkatkan potensi mereka. Ini tentunya memberi cabaran yang hebat kepada pelajar kerana mengadaptasikan proses pengalamannya ke bentuk visual dan juga pernyataan karya. Apa yang dilihat dalam pendekatan humanistik ini setiap individu pelajar mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak dapat difahami oleh orang lain. matlamat yang menarik perhatian. Oleh itu.

Kita harus lihat kesilapan pelajar itu adalah sebagai peluang untuk mereka belajar sekaligus mengelakkan dari pendekatan yang sama sahaja. Ajarlah kepada mereka berkata benar. Dalam Pendidikan Seni Visual. Morris (1984) berkata tugas guru yang penting ialah meningkatkan naluri ingin tahu pelajar dengan menggunakan set induksi yang menarik dan mendorong pelajar pada permulaan pelajar. J. 1976. Mengikut Slavin ( 1990 ) . pelajar yang agak sederhana tidak akan merasa tersisih ataupun disingkirkan kerana adanya kesepaduan idea dan emosi dalam membina sesuatu projek atau karya. Banyak kajian yang menunjukkan bahawa terdapat kesan yang besar lagi positif dan berpanjangan apabila pembelajaran murid-murid mendapat sokongan dan peneguhan daripada ibubapa (Morgan dan Lyon. Ahmad Shalaby. Amatlah berketepatan bahawa pelajar didedahkan dengan kehendak soalan yang menghairankan dan mengejutkan bagi membangkitkan perasaan ingin tahu mereka. pembelajaran ini dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar kerana mereka lebih bantu membantu semasa mereka dan pelajar yang lemah dapat meningkatkan pencapaian kerja mereka. kerana orang-orang jahat itu menghindarkan perintah Tuhan dan tidak berlaku adil. Oleh itu mereka dapat menyampaikan mesej dengan lengkap dan spesifik. di samping mengajarkan al-Quran. 1986. Herrison.Clifford (1990) pula telah mengatakan bahawa guru mestilah seorang yang bersifat supportive dan tidak mengkritik pelajar atas kesilapan yang mereka lakukan. Naluri belajar yang bermotivasi tinggi harus didorong dan dirangsangkan bagi menarik perasaan ingin tahu dan juga perhatian pelajar. Topping 1985. Ini disebabkan pendekatan ini akan mewujudkan aktiviti dan atmosfera menyokong dan menghormati pandangan ahli. 1986) Pendekatan Pembelajaran Kolaborasi Pembelajaran secara Kolaborasi merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kumpulan. Honig 1982. ms 33 . Jauhkan mereka daripada orang-orang jahat.

Apa yang dilihat ialah berlakunya proses daripada mudah kepada yang paling kompleks dan secara berperingkat-peringkat untuk meninterpretasikan maklumat. contoh dan teladan. Individu berkembang dari satu tahap ke satu tahap dalam mencapai sesuatu matlamat. Menurut Gagne. keagresifan. kemahiran intelek atau kebolehan kognitif adalah sebagai tingkah laku yang dipelajari. Oleh itu pelajar akan membuat pemerhatian gerak balas yang diketengahkan oleh orang lain supaya boleh dipelajari melalui bahasa. Sebagai contoh juga. pelajar yang popular dan baik dalam Pendidikan Seni Visual untuk tajuk tertentu menjadi model dalam pembentangan di hadapan kelas supaya pelajar yang lemah. . malu dan takut dapat melihat dan meniru tingkah lakunya. Situasi pengalaman pemerhatian yang dilaluinya boleh disampaikan melalui penggunaan situasti realistik. organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar. peranan jantina dan sebagainya. Apa yang dapat dilihat di sini ialah pembelajaran ini diperolehi dengan aktiviti melihat. Pendekatan Pembelajaran Gagne Teori pembelajaran Gagne yang memperkenalkan teori pemprosesan data dan maklumat melalui penggunaan deria dan organ manusia boleh diaplikasikan di dalam Pendidikan Seni Visual itu sendiri. Menurut Gagne( 1968 ) lagi.Pendekatan Teori Permodelan Bandura Pembelajaran seni boleh menggunakan pendekatan permodelan Bandura kerana ialah lebih menjelaskan kepada pelbagai tingkah laku sosial seperti persaingan. Dalam Pendidikan Seni Visual visual hendaklah berupaya menyimpan hasil pemerhatiannya di dalam ingatan melalui imaginasi dan boleh menyusun maklumat. Dalam pendekatan ini guru Pendidikan Seni Visual boleh menyuruh pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan. meniru dan memerhatikan tingkah laku orang lain.

memilih cara menyelesaikan masalah.Di dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual Visual . mencium dan merasa dapat menyediakan . penggunaan istilah untuk memahami susunan. pemikiran analisis dan intuitif. atau latihan penyiasatan. pemikiran logikal. guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar di samping adanya proses bimbingan mengenai hukum dan konsep. Mengikut Tennyson dan Cocciarella ( 1986 ). Justeru itu terdapatlah pendekatan seperti cara manusia berinteraksi dengan persekitaran. Mereka akan menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri di mana berlakunya langkah-langkah spesifik dalam proses penyelesaian masalah seperti mengenal masalah. pelajar boleh diajar cara melihat dunia iaitu melalui peringkat enaktif. dalam pembelajaran seni visual itu sendiri. generalisasi. rumus. menguji hipotesi dan membuat rumusan. Oleh itu. konsep dan hokum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. Oleh itu. membuat hipotesi. Pendekatan Pembelajaran Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu. mencari maklumat. pelajar akan melibatkan penggunaan prinsip. perkembangan mental manusia dan pemikiran. memegang. pembelajaran induktif menguasai konsep dan pemikiran metakognitif. pengalaman pelajar secara meneroka. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep iaitu:• menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri utama dan penting • menghuraikan istilah penting dan definisi konsep • memberi contoh positif dan negatif untuk menghuraikan cirri utama • menghuraikan contoh-contoh tadi mengikut pengelasan tertentu. ikonik dan simbolik. Dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. Pendekatan ini juga turut membantu pelajar untuk mendapatkan konsep dengan mudah dan jelas.

. perkaitannya dan boleh mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. menimbulkanperasaan. mengkaji. Keupayaan pelajar untuk melakukan aktiviti sedemikian akan mendorong pelajar untuk melihat perkaitan antara konsep dengan idea-idea yang tergolong di dalamnya.  Secara Pemerhatian: Balai seni. Apa yang menarik ialah pendekatan ini juga membantu pengamatan dan penanggapan pelajar jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar yang membolehkan belajar banyak konsep. pameran. slaid. tujuan /teknik pelukis.  Secara Penerangan: membaca. filem.  Pendekatan John a micheal Pendekatan Secara Logik Pendekatan ini adalah berbentuk tradisional danmemerlukan pemahaman intelek semata-matadan banyak berfaktakan kepada aspek andaiandan munasabah pada yang melihat sesuatukarya seni tersebut. media. Oleh itu guru perlu memberi banyak contoh semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh membentuk konsep. Seterusnya akan berlaku pemikiran intuitif penting yang dapat mendorong pelajar melihata pertalian antara ransangan yang berlainan.pelajar untuk menggunakan pengalamannya di dalam projek dan pengkaryaan. bila dihasilkan. membuat kategori dan membuat perbandingan di antara konsep-konsep. mengumpuldan menyusun gambar-gambar. nilainilaiestetika dan pengaruh. proses.  Secara Perbandingan: penilaian perbandingan antara satudengan yang lain serta Analisa.

. .Secara lawatan / pameran. Menyedari hakikat ini. menghubungkan diri konsep danzaman. Pendekatan Secara Psikologi Pendekatan ini merangkumi perkara-perkarayang lebih menjurus kepada perasaan peribadi.kepuasan.Pendekatan ini akan dapat meninggalkan satupengalaman yang amat berkesan dan mendalam.Secara aktiviti permainan seni. menimbulkankefahaman masalah nilai.Secara proses inkuiri atau penemuan.Secara koleksi buku-buku skrap dan lakaran. . .Secara menyediakan setting / set induksi. .Ini akan lebih realistik dan dapat memerima response dan pendapat orang lain.Secara perbincangan dan perbandingan. .Secara kritikan mengenai lukisan /hasil kerjaseni.lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada penghasilan dan penghayatan sesuatukarya seni. Secara Penghasilan: Membuat gaya artis / stail.Secara mengolah bahan-bahan sebenar. Cadangan aktiviti pendekatan secara psikologi: .Secara membesarkan gambar. . . maka generasi hari ini perlu berganjak paradigma dan memindah minda untuk merenung hari esok agar generasi baru mendapat bekalan yang cukup untuk . Kesan tindakbalas akan lebih terserlah terhadap bahan sertaalat yang digunakan. Strategi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Psv  Kajian Masa Depan Perubahan dalam arus pembangunan yang pesat dan lebih bersifat global memberikan satu tamparan yang hebat dalam arus kehidupan. nilai khas.

masa kini. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. Rasional pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan membolehkan murid menangani sebarang cabaran pada masa depan dan bersedia menghadapi segala perubahan yang tidak dijangka. rasional. murid diberi tugasan menghasilkan rumah idaman saya. menjangka akibat. Contohnya. visual-ruang. Dalam P&P pendidikan Seni . kinestetik. kreatif. ICT di aplikasikan dalam PSV dalam bentuk berikut : .  Teknologi Maklumat dan Komunikasi Strategi ini merupakan teknologi pengajaran yang berkesan berbantukan penggunaan ICT. serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. Seterusnya membuat pertimbangan tentang apa yang akan berlaku. dan mengakses maklumat melalui internet. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti e-mel. logik-matematik. pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan diperkenalkan untuk membolehkan generasi baru merancang dan mew ujudkan masyarakat Malaysia yang berwawasan. Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. dinamik serta boleh menerima dan menangani segala perubahan.  Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik. Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan (KMD) merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa depan dengan mengkaji sejarah atau apa yang telah berlaku dan sedang berlaku.Oleh yang demikian. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian.menghadapi cabaran dan perubahan. warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan visual secara ruang secara grafik. kecerdasan visual ruang lebih difokuskan dimana murid perlu berkebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. muzik. dan naturalis. dan masa depan. intrapersonal. interpersonal. Jadi murid akan berfikir jauh ke hadapan memikirkan rumah yang di inginkan apabila dewasa kelak. ruang .

muat turun untuk mencari bahan. Mod perhubungan ialah menghantar dan menerima e-mel Mod sokongan seperti memproses perkataan . pereka bentuk grafik.    Mod Penemuan iaitu memahami sesuatu konsep seperti perisian simulasi Mod resos iaitu aktiviti melalui internet . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful