Pendekatan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Psv

PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PSV  • Pendekatan Proses dan Produk Model KIPP terbentuk pada lewat

60-an untuk memenuhi kehendak penilaian yang berorientasikan objektif. • • Dihasilkan oleh Stufflebeam(1971) Tugas para penilai ialah mengumpul data, merancang, menganalisis

menyediakan maklumat untuk memilih tindakan alternatif dan melaporkan penilaian tersebut • Menurut beliau, tindakan boleh dibuat dalam empat bahagian iaitu -keputusan mengenai persekitaran (konteks) -keputusan mengenai sumber (input), -keputusan mengenai pelaksanaan (proses) -keputusan mengenai hasil (produk). • • Modelnya juga dikenali sebagai model Konteks-Input-Proses-Produk (KIPP). Tujuan utama penilaian ini ialah untuk mengaitkan matlamat, konteks,input dan proses dengan hasil program Bagaimana KIPP Boleh Digunakan Dalam Penilaian Keberkesanan Sesuatu Subjek? Penilaian Konteks • Penilaian konteks tertumpu kepada persekitaran, di mana perubahan akan berlaku dan masalah persekitaran yang dihadapi. • Tujuan penilaian ini adalah untuk menentukan kesesuaian persekitaran dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program.

. • Keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran itu bergantung kepada kesesuaian dalam penyusunan jadual waktu (Fowziah. • Oleh itu. penolong-penolong kanan dan penyelia petang dalam menyusun jadual waktu agar ia sesuai dengan kehendak guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. • Penilaian input dalam kajian ini ialah kemahiran dan pengetahuan guru.1991).• Untuk menguji keberkesanan program PSV sebagai contoh. • Mengikut Abdul Raof Dalip (1989) sesungguhnya kejayaan sukatan pelajaran baru bergantung besar kepada keupayaan guru untuk melaksanakannya dengan penuh semangat dan dedikasi. penilaian konteks ialah kerelaan objektif PSV dengan Falsafah KBSR/KBSM. keyakinan guru mengajar dan sikap guru dalam penerimaan perubahan. guru sepatutnya memahami terlebih dahulu tentang sesuatu kurikulum dari segi matlamatnya. Penilaian Input • Penilaian input pula tertumpu kepada sumber yang terlibat dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program. • Objektif-objektif PSV dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi aspirasi negara. masalah guru dan keyakinan guru untuk mengajar dan sikap guru terhadap perubahan perlu juga diambil kira kerana guru merupakan sumber yang penting untuk menentukan kejayaan program tersebut. masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru dalam PSV. peruntukan kewangan dan peranan pengetua. • Dalam perancangan sesuatu program. jadual dan peruntukan waktu mengajar. • Jadual waktu yang sistematik kurang menimbulkan masalah kepada guru-guru terutamanya dari segi kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran. bengkel. kemudahan. • Di sinilah terletaknya kemahiran dan pengetahuan seseorang pengetua. peralatan.

kerja luar. cara guru menilai kerja-kerja projek dan kursus PSV yang diikuti oleh guru. tunjuk cara. • Adalah diharapkan suasana yang diwujudkan dapat memberi pelajar pengalaman dan keyakinan untuk mengaitkan pengetahuan PSV dengan kemahiran dan amalannya dalam kehidupan sehari-harian. sumbang saran. dan kaji siasat. • Yarger (1977). • Terdapat banyak aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian disarankan. • Strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan bagi mata pelajaran PSV berdasarkan kepada pembelajaran melalui pengalaman. • Untuk kajian ini penilaian proses ialah cara pengajaran dan pembelajaran guruguru PSV. pemerhatian. • KajianFullan (1992) pula menunjukkan guru-guru terlalu bergantung kepada beberapa strategi pengajaran yang terhad seperti perbincangan. main peranan. beberapa kajian telah menunjukkan keputusan yang agak memeranjatkan. • Sungguhpun program untuk mengajar murid-murid sepatutnya menggunakan kaedah penyampaian yang beragam. . kuliah dan laporan murid. projek. Ini termasuklah kerja amali. sedangkan aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah dan penggunaan makmal kurang dimanfaatkan.Penilaian Proses • Penilaian proses tertumpu kepada proses yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat program. iaitu pengajaran secara kuliah yang pada keseluruhannya tidak dijalankan dengan berkesan. mendapati kebanyakan guru menggunakan teknik yang sama. • Maklumat ini perlu diketahui dari masa ke masa untuk mengawal pelaksanaan program.

• Namun begitu. kejutan. tentang persekitaran rumah tangga dan pencapaian akademik pelajar membuktikan bahawa sikap pelajar yang positif berkait rapat dengan pencapaian yang positif juga. • Rummers dan Gage (1987) dipetik dari Rohaty (1990). pencapaian objektif Kemahiran Hidup. • Ramlah (1993) menegaskan bahawa ada empat proses sikap yang pengaruhi pembelajaran iaitu integrasi. menyatakan bahawa sikap mempunyai pengaruh yang dapat mencorakkan pengajaran di dalam bilik darjah. terdapat beberapa kajian yang dibuat tentang pengaruh sikap dan kaitannya dengan pencapaian akademik dalam beberapa mata pelajaran. dan penerimaan. Penilaian produk dalam kajian ini ialah hasil perubahan sikap pelajar. • Keempat-empat proses ini dapat menentukan sama ada pelajar dapat menyesuaikan diri dengan pengajaran dan pembelajaran.Penilaian Produk • Penilaian produk tertumpu kepada hasil program setelah ia tamat dilaksanakan. • Kajian yang dibuat oleh Taha (1977) dipetik dari Normawati (1992). . • Sikap pelajar juga merupakan faktor yang dapat menentukan pencapaian matlamat pengajaran dan pembelajaran. • Kajian mengenai minat dan sikap pelajar terhadap mata pelajaran PSV amat sedikit. • Banyak kajian menunjukkan tentang sikap pelajar sebagai faktor yang mempengaruhi pencapaian sesuatu mata pelajaran. perbezaan.

 Pendekatan Dbea (Discipline Based Art Education  Pendekatan DBAE merupakan satu Konsep kurikulum yang lebih bercorak akademik dikenali secara umumnya sebagai pendidikan seni berasaskan disiplin  Pendidikan seni berteraskan Pendekatan DBAE bahagian. kaedah dan proses menghasilkan karya atau produk seni  Menggunakan proses artistik atau disebut juga sebagai proses kreativiti sebagai cara menghasilkan karya  Terdapat beberapa aspek di peringkat kajian dan penerokaan dalam bidang ini yang dapat memberi pengalaman kepada pelajar ini terbahagi kepada 4 . Bahagian Pertama Produk Seni  Bidang atau disiplin ilmu yang menegaskan tentang tatacara.

celik akal dan pandai mencipta Bahagian Kedua Sejarah Seni  Bidang sejarah memusatkan pengajian tentang peranan para artis dan sumbangan aktiviti seni terhadap perkembangan peradaban seni itu sendiri serta pengaruhnya terhadap peradaban budaya bangsa  Disiplin sejarah seni boleh membantu pelajar tentang hubungan antara karya seni atau hasil-hasil peninggalan seni dengan dimensi masa. ruang. . membantu mereka belajar mencipta imej yang mempunyai tenaga eksprasif. Aktiviti menghasilkan produk seni boleh membantu pelajar berfikir secara bijaksana tentang mencipta imej-imej visual. manusia dan seniman serta pemikiran mereka seterusnya membolehkan pelajar memahami bentuk-bentuk tamadun merentasi dimensi masa dan ruang serta bangsa secara perbandingan.coherence.

APA: Memerlukan jawapan secara persepsi dan deskripsi 2. membeza dan membanding antara karya dengan mengambil pertimbangan pelbagai aspek seperti sosial. analisa. budayawan. penulisan. interpretasi dan penilaian terhadap karya/produk  Pengalaman mengenai disiplin ini akan dapat dicapai melalui aktiviti pemerhatian. komentar dan sebagainya yang diperkatakan atau ulasan oleh para artis. budaya sejarah dan sebagainya  Disiplin kritikan juga membicarakan tentang tindakbalas dan persepsi masyarakat terhadap seni iaitu “apa orang lain kata” Melalui kritikan seni akan boleh membantu keupayaan pelajar melihat. MAKNA: Memerlukan jawapan secara analisa atau intepretasi 3. NILAI: Memerlukan jawapan secara pertimbangan dan penilaian  Kritikan seni melibatkan aktiviti pemerhatian yang teliti tentang karya seni. sejarahwan dan pengkritik seni Komponen asas Kritikan Seni 1. Iaitu keupayaan menilai. deskripsi. tetapi melalui keupayaan melihat dengan teliti boleh menbina . penganalisaan dan penilaiaan terhadap karya seni dan faktorfaktor yang berkaitan dengannya  Pengalaman mengenai disiplin ini juga boleh dicapai dan dipertingkatkan melalui pembacaan laporan. pemerhati seni. Beberapa aspek dan peringkat mempelajari sejarah seni adalah seperti yang ditunjukkan oleh graf berikut: Bahagian Ketiga Kritikan Seni  Disiplin kritikan menumpukan penekanan kandungan mengenai persepsi. bukan sekadar memandang sahaja.

penghasilan  iv.merangkumi 4 aspek utama iaitu :  i. minat. teknik pemikiran kritikal. berkaitan dengan asas-asas teori untuk menilai kualiti sesuatu yang kita lihat  Perbicangan estetik membicarakan pelbagai faktor dalam aspek anthropologi. Bahagian Keempat Estetik  Disiplin estetika pula merupakan satu disiplin yang baru diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan seni. sosiologi.  “art is used as an instrument to teach other subjects.kualiti yang lebih bererti tentang dunia persekitarannya. penerokaan  iii.” – seni dijadikan instrumen untuk mengajar subjek lain dan bukan hanya pada subjek seni. apresiasi dan perlanjutan. penilaian. pemerhatian  ii. . psikologi dan aspek sifat semulajadi seni  Membicarakan tentang definisi dan ciri signifikan mengenai seni  Estetik membantu pelajar membuat asas-asas penilaian sehingga mampu membuat pertimbangan mengenai seni  Latihan training)  Berfokus pada murid. berasaskan inikuiri (Inquiry based- munasabah. Persekitaran yang terdapat didalamnya berselerakan dengan hasil kerja-kerja seni yang formal. rather than as an end in and of itself.  Pendekatan Chapman  Pendapat Chapman 1986. falsafah.

afektif dan kognitif. Thorndike. Guru perlu kreatif dalam menyediakan perlaksanaan fenomena yang menyeronokkan. Watson. Beliau telah mengelaskan kepada empat tahap yang perlu dilalui di antaranya ialah proses persediaan pelajar untuk mengenal pasti fakta dan maklumat. Pendekatan yang dicadangkan tadi dapat membentuk rangsangan yang kekal bagi seseorang pelajar kerana adanya pembentukan fenomena yang menyeronokkan. Pendekatan R-G (ransangan gerakbalas) ini telah dipelopori oleh Ivan Pavlov. latihan dan kesan. Beliau memberi pandangan lagi dalam hukum latihan pula rangsangan dan tindakbalas akan bertambah kukuh sekirannya ada perulangan latihan. Hukum kesediaan ialah apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu maka tindakannya itu akan memberi kepuasan kepada dirinya sama ada dalam kesediaan psikomotor. Pendekatan PSV KBSR Pendekatan Behaviourisme Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Jika dilihat contoh teori oleh Edward L. Penglibatan pengajaran yang menyentuh perasaan. beliau memperkenalkan bahawa pembelajaran berlaku hasil gabungan S-R iaitu Stimulation (rangsangan) dan Responses ( tindakbalas) dan ada perkaitannya dengan hukum pembelajaran kesediaan. Manakala hukum kesan pula ia menjelaskan jika ada perubahan dari persekitaran dan menyeronokkan pula maka ia akan meningkatkan kesan pembelajaran itu sendiri dan begitulah juga sebaliknya. Pendekatan pembelajaran secara pemikiran yang diketengahkan oleh Graham Wallas (1926) sebenarnya adalah di antara pendekatan yang baik bagi menimbulkan nilai kreativiti di kalangan pelajar yang berhubung kait dengan pemikiran mereka. Skinner dan John B. Menurut pendekatan ini. Thorndike. Pelajar lebih dimahirkan untuk mencari idea dan juga inti pati yang bakal diserapkan di dalam pengkaryaan . semua gerak balas yang berlaku adalah disebabkan oleh rangsangan dan ianya boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar. kemahiran fizikal dan juga pemikiran perlu dipertimbangkan. pendekatan Behaviorisme dapat dilaksanakan terhadap pelajar bagi membolehkan ia meresapi nilai intelektual mereka.

Pelopor yang terkenal seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa seseorang itu berfikir melalui interpretasi individu dengan pengalaman atau kejadian luar. Dengan kata lain ia adalah hasil kesedaran penyempurnaan kendiri dan tidak terkongkong oleh persekitaran luar dan bebas. Menurut Brophy (1981).F. Skinner (1953) pula peneguhan kepada manusia akan menggalakkan satu ulangan perlakuan atau diperkuatkan. Dalam hal ini di dalam bilik darjah peneguhan yang positif akan meningkatkan tahap motivasi pelajar. usaha. Bentuk galakkan ini termasuklah dengan memberi ganjaran dan juga pujian sekiranya mereka berjaya menghasilkan sesuatu karya yang kreatif dan unik dari yang lain. memberi senyuman dan sebagainya yang membolehkan proses berkreativiti dalam diri pelajar berlaku secara positif. Pelajar akan memperolehi satu bentuk secara berterusan seperti kata-kata pujian. menepuk bahu.mereka. bentuk persekitaran yang berlaku akan memberikan satu pengalaman baru untuk memajukan diri mereka bagi menghasilkan sebuah karya atau ciptaan dengan baik. Justeru itu. spesifik. ciri-ciri pujian yang memberi kesan di antaranya ialah memuji secara ikhlas. Menurut B. tanpa pilih kasih dan respon yang spontan. Jelasnya kesungguhan guru untuk mengaplikasikan elemen seperti di atas merupakan satu titik tolak yang dapat memberi peneguhan yang positif kepada pencapaian pelajar. Kita tahu peneguhan yang positiflah satu cara pendekatan yang menentukan mutu kerja pelajar berkualiti tinggi jika sekiranya disampaikan secara jelas dan bersistematik. Oleh . cepat. Kemudian ialah proses Inkubasi (pengeraman) yang membolehkan pelajar untuk cuba mendapatkan ilham dalam beberapa waktu sebelum dicetuskan dalam proses iluminasi yakni terbentuknya idea-idea asli dan baru yang dapat menyelesaikan di dalam minda dan akhirnya kebolehan untuk proses verifikasi yang mana hasil pemikiran diserlahkan ke dalam bentuk karya dan penulisan. Pendekatan Humanistik Pengajaran Pendidikan Seni Visual visual amat sesuai juga untuk diterapkan dengan pendekatan humanistik.

Apa yang dilihat dalam pendekatan humanistik ini setiap individu pelajar mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak dapat difahami oleh orang lain. . Ini termasuklah pergantungan nilai terhadap faktor situasi. Jika dilihat motivasi intrinsik ialah lahirnya dari jiwa dalaman manusia dan dipengaruhi oleh sikap. Motivasi berlaku akibat ketegangan fisilogi dan psikologi menuju ke arah pencapaian matlamat. pembelajaran ini adalah melalui proses kebebasan kepada pelajar untuk membuat penilaian kendiri di mana mereka mesti berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang semasa belajar. berlakunya penekanan aspek komunikasi dan kesannya ke atas motivasi intrinsik. matlamat yang menarik perhatian. Menurut Lepper (1988). bilik darjah boleh memupuk naluri ingin tahu belajar dan jauh dari rasa ketegangan. Pendekatan seterusnya berhubung kait dengan psikologi penyerapan nilai motivasi. emosi dan tingkah laku yang akan menghala tujukan seseorang itu untuk melakukan sesuatu.itu. Sehubungan dengan itu jugalah pelajar mesti bersifat bertanggung jawab dengan tindakannya sendiri bagi meningkatkan potensi mereka. Maslow telah mementingkan unsur motivasi ini kerana ia boleh menggerakkan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri apabila telah berusaha untuk mencapai keperluan asas sebelumnya. pelajar adalah berhak untuk mengeluarkan idea dan kreativitinya berlandaskan kepada konsep dan pengalaman yang diterima dan dilalui dalam hidupnya. imbuhan dan faedah . Ini tentunya memberi cabaran yang hebat kepada pelajar kerana mengadaptasikan proses pengalamannya ke bentuk visual dan juga pernyataan karya. Justeru itu Maslow ada mengatakan bahawa keperluan psikologi perlu dalam hidup manusia sebagai keperluan asas sebelum dia mencapai peringkat akhir yang akan mencapai kecemerlangan diri. Apa yang perlu ialah adanya penekanan tingkatan harga kendiri yang positif terhadap diri pelajar supaya ada rasa bertimbang rasa dan penuh kasih sayang. Melalui proses tertentu . Oleh itu. Oleh itu. mereka harus boleh memberi keyakinan kepada penganalisis dan pengkritik akan keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. suasana kelas yang tidak ada gangguan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik.

Ajarlah kepada mereka berkata benar. pembelajaran ini dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar kerana mereka lebih bantu membantu semasa mereka dan pelajar yang lemah dapat meningkatkan pencapaian kerja mereka. Naluri belajar yang bermotivasi tinggi harus didorong dan dirangsangkan bagi menarik perasaan ingin tahu dan juga perhatian pelajar. Ahmad Shalaby. Kita harus lihat kesilapan pelajar itu adalah sebagai peluang untuk mereka belajar sekaligus mengelakkan dari pendekatan yang sama sahaja. kerana orang-orang jahat itu menghindarkan perintah Tuhan dan tidak berlaku adil. 1986. 1986) Pendekatan Pembelajaran Kolaborasi Pembelajaran secara Kolaborasi merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kumpulan. Mengikut Slavin ( 1990 ) . J. Dalam Pendidikan Seni Visual.Clifford (1990) pula telah mengatakan bahawa guru mestilah seorang yang bersifat supportive dan tidak mengkritik pelajar atas kesilapan yang mereka lakukan. di samping mengajarkan al-Quran. 1976. pelajar yang agak sederhana tidak akan merasa tersisih ataupun disingkirkan kerana adanya kesepaduan idea dan emosi dalam membina sesuatu projek atau karya. Jauhkan mereka daripada orang-orang jahat. Ini disebabkan pendekatan ini akan mewujudkan aktiviti dan atmosfera menyokong dan menghormati pandangan ahli. Morris (1984) berkata tugas guru yang penting ialah meningkatkan naluri ingin tahu pelajar dengan menggunakan set induksi yang menarik dan mendorong pelajar pada permulaan pelajar. Topping 1985. Honig 1982. Banyak kajian yang menunjukkan bahawa terdapat kesan yang besar lagi positif dan berpanjangan apabila pembelajaran murid-murid mendapat sokongan dan peneguhan daripada ibubapa (Morgan dan Lyon. Amatlah berketepatan bahawa pelajar didedahkan dengan kehendak soalan yang menghairankan dan mengejutkan bagi membangkitkan perasaan ingin tahu mereka. Oleh itu mereka dapat menyampaikan mesej dengan lengkap dan spesifik. Herrison. ms 33 .

Apa yang dapat dilihat di sini ialah pembelajaran ini diperolehi dengan aktiviti melihat.Pendekatan Teori Permodelan Bandura Pembelajaran seni boleh menggunakan pendekatan permodelan Bandura kerana ialah lebih menjelaskan kepada pelbagai tingkah laku sosial seperti persaingan. Pendekatan Pembelajaran Gagne Teori pembelajaran Gagne yang memperkenalkan teori pemprosesan data dan maklumat melalui penggunaan deria dan organ manusia boleh diaplikasikan di dalam Pendidikan Seni Visual itu sendiri. peranan jantina dan sebagainya. kemahiran intelek atau kebolehan kognitif adalah sebagai tingkah laku yang dipelajari. malu dan takut dapat melihat dan meniru tingkah lakunya. Dalam Pendidikan Seni Visual visual hendaklah berupaya menyimpan hasil pemerhatiannya di dalam ingatan melalui imaginasi dan boleh menyusun maklumat. Situasi pengalaman pemerhatian yang dilaluinya boleh disampaikan melalui penggunaan situasti realistik. Menurut Gagne( 1968 ) lagi. Menurut Gagne. contoh dan teladan. Apa yang dilihat ialah berlakunya proses daripada mudah kepada yang paling kompleks dan secara berperingkat-peringkat untuk meninterpretasikan maklumat. pelajar yang popular dan baik dalam Pendidikan Seni Visual untuk tajuk tertentu menjadi model dalam pembentangan di hadapan kelas supaya pelajar yang lemah. Individu berkembang dari satu tahap ke satu tahap dalam mencapai sesuatu matlamat. meniru dan memerhatikan tingkah laku orang lain. Oleh itu pelajar akan membuat pemerhatian gerak balas yang diketengahkan oleh orang lain supaya boleh dipelajari melalui bahasa. keagresifan. organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar. . Sebagai contoh juga. Dalam pendekatan ini guru Pendidikan Seni Visual boleh menyuruh pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan.

dalam pembelajaran seni visual itu sendiri. perkembangan mental manusia dan pemikiran. pemikiran analisis dan intuitif.Di dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual Visual . guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar di samping adanya proses bimbingan mengenai hukum dan konsep. Pendekatan ini juga turut membantu pelajar untuk mendapatkan konsep dengan mudah dan jelas. mencari maklumat. Mengikut Tennyson dan Cocciarella ( 1986 ). Oleh itu. pembelajaran induktif menguasai konsep dan pemikiran metakognitif. ikonik dan simbolik. Oleh itu. menguji hipotesi dan membuat rumusan. atau latihan penyiasatan. Pendekatan Pembelajaran Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu. memegang. penggunaan istilah untuk memahami susunan. rumus. pengalaman pelajar secara meneroka. pemikiran logikal. konsep dan hokum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. pelajar boleh diajar cara melihat dunia iaitu melalui peringkat enaktif. pelajar akan melibatkan penggunaan prinsip. memilih cara menyelesaikan masalah. Justeru itu terdapatlah pendekatan seperti cara manusia berinteraksi dengan persekitaran. mencium dan merasa dapat menyediakan . terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep iaitu:• menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri utama dan penting • menghuraikan istilah penting dan definisi konsep • memberi contoh positif dan negatif untuk menghuraikan cirri utama • menghuraikan contoh-contoh tadi mengikut pengelasan tertentu. Mereka akan menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri di mana berlakunya langkah-langkah spesifik dalam proses penyelesaian masalah seperti mengenal masalah. membuat hipotesi. generalisasi. Dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual.

Keupayaan pelajar untuk melakukan aktiviti sedemikian akan mendorong pelajar untuk melihat perkaitan antara konsep dengan idea-idea yang tergolong di dalamnya.  Secara Perbandingan: penilaian perbandingan antara satudengan yang lain serta Analisa. nilainilaiestetika dan pengaruh. filem. menimbulkanperasaan. Oleh itu guru perlu memberi banyak contoh semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh membentuk konsep. perkaitannya dan boleh mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. pameran.  Secara Penerangan: membaca. media. tujuan /teknik pelukis. bila dihasilkan. mengkaji.pelajar untuk menggunakan pengalamannya di dalam projek dan pengkaryaan. mengumpuldan menyusun gambar-gambar. membuat kategori dan membuat perbandingan di antara konsep-konsep. Apa yang menarik ialah pendekatan ini juga membantu pengamatan dan penanggapan pelajar jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar yang membolehkan belajar banyak konsep. proses. Seterusnya akan berlaku pemikiran intuitif penting yang dapat mendorong pelajar melihata pertalian antara ransangan yang berlainan.  Secara Pemerhatian: Balai seni. . slaid.  Pendekatan John a micheal Pendekatan Secara Logik Pendekatan ini adalah berbentuk tradisional danmemerlukan pemahaman intelek semata-matadan banyak berfaktakan kepada aspek andaiandan munasabah pada yang melihat sesuatukarya seni tersebut.

. menghubungkan diri konsep danzaman.Secara lawatan / pameran.Secara mengolah bahan-bahan sebenar.kepuasan. . . . . .Secara menyediakan setting / set induksi. Pendekatan Secara Psikologi Pendekatan ini merangkumi perkara-perkarayang lebih menjurus kepada perasaan peribadi. maka generasi hari ini perlu berganjak paradigma dan memindah minda untuk merenung hari esok agar generasi baru mendapat bekalan yang cukup untuk .Secara membesarkan gambar.Secara koleksi buku-buku skrap dan lakaran.Secara aktiviti permainan seni. Strategi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Psv  Kajian Masa Depan Perubahan dalam arus pembangunan yang pesat dan lebih bersifat global memberikan satu tamparan yang hebat dalam arus kehidupan. menimbulkankefahaman masalah nilai. nilai khas. . Menyedari hakikat ini.Pendekatan ini akan dapat meninggalkan satupengalaman yang amat berkesan dan mendalam. .Secara kritikan mengenai lukisan /hasil kerjaseni.lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada penghasilan dan penghayatan sesuatukarya seni.Ini akan lebih realistik dan dapat memerima response dan pendapat orang lain. Secara Penghasilan: Membuat gaya artis / stail.Secara proses inkuiri atau penemuan.Secara perbincangan dan perbandingan. Kesan tindakbalas akan lebih terserlah terhadap bahan sertaalat yang digunakan. Cadangan aktiviti pendekatan secara psikologi: .

dan masa depan. kreatif.  Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik. logik-matematik. ruang .menghadapi cabaran dan perubahan. dinamik serta boleh menerima dan menangani segala perubahan. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti e-mel. Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. ICT di aplikasikan dalam PSV dalam bentuk berikut : . kecerdasan visual ruang lebih difokuskan dimana murid perlu berkebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. intrapersonal. muzik. rasional. dan mengakses maklumat melalui internet. dan naturalis. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. Contohnya. masa kini. visual-ruang. kinestetik. Dalam P&P pendidikan Seni . murid diberi tugasan menghasilkan rumah idaman saya. Seterusnya membuat pertimbangan tentang apa yang akan berlaku. pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan diperkenalkan untuk membolehkan generasi baru merancang dan mew ujudkan masyarakat Malaysia yang berwawasan. menjangka akibat. warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan visual secara ruang secara grafik. serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum.Oleh yang demikian.  Teknologi Maklumat dan Komunikasi Strategi ini merupakan teknologi pengajaran yang berkesan berbantukan penggunaan ICT. interpersonal. Jadi murid akan berfikir jauh ke hadapan memikirkan rumah yang di inginkan apabila dewasa kelak. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. Rasional pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan membolehkan murid menangani sebarang cabaran pada masa depan dan bersedia menghadapi segala perubahan yang tidak dijangka. Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan (KMD) merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa depan dengan mengkaji sejarah atau apa yang telah berlaku dan sedang berlaku.

    Mod Penemuan iaitu memahami sesuatu konsep seperti perisian simulasi Mod resos iaitu aktiviti melalui internet . muat turun untuk mencari bahan. pereka bentuk grafik. . Mod perhubungan ialah menghantar dan menerima e-mel Mod sokongan seperti memproses perkataan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful