Mohd Zul Hairry Bin Jacklis Dayana binti Damsah Mohd Fikri Bin Mohd Amin Nurlyana Binti

Amdan Saharuddin Bin Lamide

• Keberkesanan aktiviti • Laporan aktiviti • Mesyuarat Pasca Nilai .

.

sesuatu program yang telah dilaksanakan perlu dinilai untuk mendapat maklum balas tentang keberkesanan dan pencapaian objektif atau matlamatnya Ab. Alim Abdul Rahim (1999) maklum balas dan pandangan tersebut digunakan sebagai panduan meningkatkan mutu dan cara mengatasi masalah semasa pelaksanaan aktiviti dan program yang seterusnya .

Apakah tujuan penilaian dijalankan? Menurut Vassudevan (1987 ) memperkatakan bahawa… tujuan pelaporan adalah seperti yang berikut : .

menentukan sejauh mana objektif program itu tercapai memberi bukti tentang nilai dan sumbangan program tersebut menentukan jumlah program yang dijalankan berbanding dengan jumlah yang disarankan mengetahui keberkesanan pelaksanaan dan tugas setiap ahli jawatankuasa menggalakkan jawatankuasa menyesuai dan membaiki proses dan langkah-langkah melaksanakan tugas menentukan sama ada semua operasi dijalankan mengikut rancangan supaya dapat membaiki kelemahan dan kegiatan yang tidak sepadan menyemak pencapaian pentadbiran .

J E N I S P E N I L A I A N Borang soal selidik Penilaian secara formal Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Penilaian secara tidak formal Perbincangan secara langsung .

.

Aktiviti/ Program dilaksanakan Mesyuarat AJK Kecil L A P O R A N A J K Laporan Keseluruhan K E C I L .

AJK Kecil masalah yang dihadapi beberapa isu lain yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan .perlaksanaan tanggungjawab jawatankuasa kecil tersebut pelaksanaan aktiviti cara penyelesaian pendapat umum Perkara yang dibincangkan dalam mesy.

Contoh Format Laporan Aktiviti 1 • • • 2 Pendahuluan Menceritakan kepentingan aktiviti tersebut dijalankan Bagaimana sesuatu aktiviti itu membantu peserta Menceritakan secara ringkas keseluruhan aktiviti Objektif • Menyatakan objektif yang ingin dicapai melalui aktiviti yang dijalankan • Menyertakan huraian objektif yang mantap dan jelas .

tempat dan tarikh juga disertakan bersama .3 Senarai ahli jawatankuasa • Senarai penuh ahli jawatankuasa bersama nombor kad pengenalan. jawatan yang disandang dan juga tugasnya 4 Program Tentatif • Sediakan tentatif daripada awal program hingga akhir • Masa.

5 Penyertaan • Lampirkan senarai kehadiran bagi program yang dijalankan • Sertakan maklumat lengkap seperti nombor kad pengenalan 6 Perbelanjaan kewangan • Nyatakan perbelanjaan dan pendapatan aktiviti dengan teliti • Lampirkan bersama segala salinan resit dan juga resit asal .

7 Penutup • Menceritakan aktiviti secara keseluruhan • Nyatakan objektif yang dicapai 8 Tandatangan • Disediakan oleh setiausaha aktiviti / program • Disemak oleh pengerusi aktiviti / program • Disahkan oleh pengarah aktiviti .

.

 Perkataan post-mortem berasal dari perkataan Latin- Inggeris.  Post = selepas  Mortem = kematian  Post-mortem dalam GERKO  Tujuan:  “Examination of a dead body” mengkaji dan berbincang masalah yang berlaku sepanjang program dijalankan .

. pegawai. kritikan. sistem pemarkahan  Cadangan-cadangan seperti cara mengatasi sesuatu isu yang timbul  Setiausaha akan mencatat pandangan. setiausaha perlu membuat laporan tentang mesyuarat tersebut. Antara maklum balas:  Kekuatan dan kelemahan pengurusan dan pelaksanaan.  Selepas itu. cadangan dan sebagainya yang dikemukakan.

Pendahuluan Tempat Tarikh dan masa Masalah yang timbul Bilangan penyertaan Dif yang hadir (VIP) Penutup Perkara dalam Laporan Aktiviti Pandangan dan cadangan Laporan keseluruhan Laporan Jawatankuasa Kecil Laporan kewangan Laporan atur cara dan aktiviti Postmortem Dif yang merasmikan (VVIP) AJK .

 Mesyuarat ini merupakan tugas yang terakhir bagi jawatankuasa aktiviti berkenaan sebelum dibubarkan. Setelah laporan tersebut siap.  Selepas pembetulan ( jika ada) dilaksanakan. laporan tersebut akan dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengelola. . laporan yang siap perlu disimpan untuk rekod dan menjadi rujukan pada tahun-tahun berikutnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful