P. 1
Jurnal Resos

Jurnal Resos

|Views: 125|Likes:
Published by Najmi Tajudin

More info:

Published by: Najmi Tajudin on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

PENGGUNAAN KIT SPAN BERWARNA DALAM MENINGKATKAN KEFAHAMAN OPERASI TAMBAH LINGKUNGAN 1 HINGGA 10 MURID PRASEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN

PADANG MIDIN Oleh: Mohd Riduan Bin Abdul Ghani & Rosliza Binti Abd Aziz Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail ABSTRAK Tunjang Sains Teknologi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) turut menekankan pendidikan awal matematik yang melibatkan proses operasi tambah lingkungan 1-10. Objektif kajian tindakan ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti keberkesanan Kit Span Berwarna sebagai salah satu alat bantu mengajar (ABM) yang berkesan dalam membantu guru meningkatkan kefahaman murid dalam menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10 murid prasekolah Anggerik. Seramai lima orang murid Prasekolah Anggerik di Sekolah Kebangsaan Padang Midin yang berada di tahap sederhana (40%-60% ) dalam ujian dan pemerhatian awal yang dibuat telah dipilih sebagai responden. Kaedah pengumpulan data adalah melalui ujian pra dan pasca, pemerhatian serta temubual. Peratusan ujian selepas penggunaan kit oleh murid dapat membantu mereka meningkatkan purata markah ujian dari 53% kepada 88% yang diperoleh. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru prasekolah khususnya dalam topik pendidikan awal matematik. Kata kunci: Kit, Kefahaman, Operasi Tambah PENGENALAN Masalah operasi tambah dalam lingkungan 1-10 merupakan satu masalah yang kerap berlaku di kalangan murid prasekolah di peringkat awal Matematik. Antara salah satu punca perkara ini berlaku kerana murid-murid prasekolah ini gagal untuk menguasai konsep operasi tambah dalam lingkungan 110. Salah satu cara yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini ialah melalui penggunaan alat manipulatif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian tindakan pada dasarnya merupakan satu kajian individu yang berbentuk refleksi diri untuk mencari jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi di sekolah atau mencari cara untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan prestasi murid. Berdasarkan teori kajian tindakan, pengkaji perlu menangani masalah tersebut dan membuat perubahan yang membawa kepada kebaikan sama ada kepada pengkaji, murid, sekolah dan pihak-pihak lain.Alat bantu mengajar memainkan peranan penting untuk menyampaikan konsep matematik dengan berkesan.Hal ini kerana murid-murid akan memahami dan mengingati sesuatu konsep dengan mudah serta kekal melalui pembelajaran yang bermakna (Abu Hassan Kassim, 2003). Kajian Stigler et al. (1986), Hayashi (2000) dan Kawano (2000) menunjukkan bahawa penggunaan abakus di peringkat kanak-kanak akan memberi pengalaman secara konkrit untuk membantu mereka menyelesaikan masalah matematik dan memperkukuhkan konsep nombor. Kaedah kerja praktik menggunakan abakus merupakan kaedah yang sesuai digunakan untuk mendorong murid melibatkan diri secara aktif dan seronok dalam pembelajaran berkonsep aritmetik, terutamanya kanakkanak kecil.Menurut Rizan Ba dalam Pentas Dunia yang bertajuk “Pengajaran Guru Harus Kreatif, 1994 catatan K.J Yeo (1996), menyatakan bahawa penggunaan alat bantu mengajar bukan sahaja boleh merangsang minda pelajar untuk mengetahui secara mendalam tentang sesuatu isi pelajaran, tetapi juga memberikan peluang untuk murid mencuba menggunakan alat-alat itu sendiri sebagai salah satu kemahiran dan pengalaman baru dalam hidup mereka.Sebuah kajian oleh Witzel, Mercer & Miller (2003) juga menyokong tentang keberkesanan pendekatan bahan manipulatif untuk mengembangkan kemahiran asas matematik murid-murid.
11 12

11 12

Pelajar PISMP Prasekolah Semester 8 Pensyarah penyelia

Muka Surat

300

Kebanyakan daripada mereka tidak dapat menjawab soalan operasi tambah dalam lingkungan 1-10 dengan betul dalam lembaran kerja yang diberikan. Semasa mengajar pengkaji hanya menyuruh murid mengira jumlah gambar yang terdapat pada kad gambar bagi menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10.Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu Sepanjang tempoh tiga minggu pengkaji memasuki dan mengajar kelas Prasekolah Anggerik. pemerhatian. pengkaji sepatutnya memberi kefahaman terlebih dahulu bagaimana proses penambahan itu boleh terjadi. temu bual. Fokus Kajian Pengkaji telah mengesan beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini timbul antaranya ialah arahan guru yang kurang jelas. Berdasarkan model kajian ini. pemerhatian dan juga rekod anekdot. Pengkaji mendapati ada beberapa perkara yang menyebabkan masalah ini berlaku dan pengkaji telah menganalisisnya. Enam responden ini dipilih adalah berdasarkan pemerhatian dan ujian pra yang telah dibuat sebelum ini.Dalam kajian tindakan ini. Oleh itu. Hal ini kerana ABM yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran bersifat abstrak dan tidak jelas. Terdapat 20 orang murid prasekolah Anggerik di Sekolah Kebangsaan Padang midin dan hanya enam orang murid sahaja diambil sebagai responden untuk kajian ini. sikap murid yang bermasalah tingkah laku dan strategi pembelajaran yang tidak berkesan. menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit atau dikenali dengan bahan maujud. Sekolah Kebangsaan Padang Midin. Oleh yang demikian.Bagi kajian ini. pengkaji telah menggunakan model kajian yang telah disarankan oleh Kemmis & McTaggart (1983). Mungkin kaedah yang digunakan tidak sesuai dimana murid tidak memahami melihat secara jelas bagaimana proses penambahan itu berlaku dari segi konsepnya. Hal ini kerana ABM yang digunakan oleh murid prasekolah anggerik semasa proses pengajaran dan pembelajaran operasi tambah lingkungan 1-10 hanya mengira jumlah gambar yang diberikan sama ada di papan putih atau dalam lembaran kerja yang diberikan. Rajah 1: Gelung Kajian Tindakan Berpandukan Model Kemmis & Mc Taggart (1988) Muka Surat 301 . pengkaji memfokuskan kajian ini kepada masalah menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10 disebabkan oleh penggunaan alat bantu mengajar yang tidak sesuai. Langkah pertama ialah mereflek (Reflec). Contohnya. Alat Bantu Mengajar (ABM) yang tidak sesuai menjadi punca utama berlakunya masalah ini. Antara punca masalah ini berlaku adalah guru tidak menggunakan alat bantu mengajar (ABM) yang sesuai untuk pengjarannya. METODOLOGI Kajian ini telah dijalankan di prasekolah Anggerik. Hal ini menyebabkan murid tidak dapat memahami dengan jelas bagaimana proses penambahan itu berlaku dan seterusnya menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10 yang diberikan. terdapat empat langkah utama yang digunakan. ABM yang berbentuk bahan maujud dan bersifat konkrit akan membantu murid memahami proses operasi tambah lingkungan 1-10 dengan lebih berkesan. pengkaji mendapati murid kelas ini tidak dapat menyelesaikan operasi tambah atau menyiapkan tugasan yang diberikan dalam lembaran kerja bagi subjek awal matematik. Namun begitu. ketiga ialah bertindak (Action) dan langkah yang terakhir adalah memerhati (Observe). kedua adalah merancang (Plan).pengkaji memungut data dengan menggunakan beberapa instrumen iaitu ujian pra dan pasca.

33%.33 35 120 100 80 60 40 20 0 A B C D E F Ujian Pra Ujian Pasca Rajah 3: Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca (%) Peningkatan Markah (%) 50 40 30 20 10 0 A B C D E F Peningkatan Markah (%) Rajah 4: Peningkatan Markah Responden Rumusan yang boleh dibuat berdasarkan ujian pra dan pasca yang telah dijalankan ialah peningkatan min markah dari ujian pra kepada ujian pasca. i. Muka Surat 302 . Adakah terdapat perbezaan murid prasekolah anggerik dalam menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10 sebelum dan selepas menggunakan KSB? Jadual 1: Perbandingan Pencapaian Ujian Pra dan Pasca _________________________________________________________________________________ SAMPEL UJIAN PRA UJIAN PASCA PERBEZAAN MARKAH _________________________________________________________________________________ A 40 80 40 B 50 80 30 C 50 90 40 D 60 90 30 E 60 90 30 F 60 100 40 MIN MARKAH 53. Jumlah peningkatan yang terhasil ialah 43.33 88.DAPATAN KAJIAN Bagi menjawab persoalan (i) pengkaji telah menggunakan ujian pra dan pasca bagi melihat perbezaan dari segi markah sebelum dan juga selepas penggunaan Kit Span Berwarna (KSB) dalam menyelesaikan soalan operasi tambah lingkungan 1-10.

Pemerhatian BM SM TM 1 6 2 5 1 3 6 Jadual di atas menunjukkan pemerhatian yang telah dibuat oleh pengkaji terhadap kesemua responden bagi kemahiran responden dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10.suka.jawapan terus ada kat bawah.Saya suka sebab tak payah bilang dah. Pemerhatian Muka Surat 303 . Hasil pemerhatian yang telah dibuat telah dicatatkan dalam Jadual Standard Prestasi mengikut konstruk yang telah ditentukan. ii. Antara contoh dialog antara pengkaji dan responden ialah: Pengkaji: ”Adakah awak suka menggunakan alat ini? R3: “Suka. Ianya telah dibuat secara berkala iaitu sebelum dan juga selepas penggunaan KSB diperkenalkan.Peningkatan ini menunjukkan penggunaan KSB dalam meningkatkan kemahiran dan kefahaman murid dalan operasi tambah dalam lingkungan 1-10 memberi kesan kepada responden yang dipilih. sebab senang nak guna.. Pemerhatian ini telah dibuat ke atas setiap responden semasa dan selepas responden menjalankan ujian pra dan ujian pasca. Bagi menjawab persoalan (ii) pengkaji telah menggunakan instrumen temu bual. pemerhatian dan juga rekod anekdot untuk melihat sejauhmana penggunaan KSB dapat meningkatkan kefahaman murid dalam menyelesaikan soalan operasi tambah lingkungan 1-10.. Temu bual ini telah dijalankan sebelum dan juga setelah selesai sesi pengajaran. Adakah KSB dapat membantu meningkatkan kefahaman murid prasekolah anggerik dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10. Sesi temu bual telah dijalankan untuk mengetahui keberkesanan penggunaan KSB dalam meningkatkan kefahaman murid dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10.. Berdasarkan daripada transkrip temu bual..ada dua warna senang nampak. pengkaji mendapati bahawa keenam-enam responden berminat untuk menggunakan Kit Span Berwarna semasa belajar tajuk operasi tambah dalam lingkungan 1-10.”(12-14) R4: “Aah.. Tema yang berkaitan telah diringkaskan dalam jadual berikut: Jadual 2 Kod Temubual Item Tema Kod Kekerapan _________________________________________________________________________________ 2 Berminat untuk menggunakan Kit Span Berwarna Sk 6 3 Kit Span Berwarna bantu menjawab soalan Bn 6 4 Faham konsep tambah Fh 6 5 Boleh menjawab soalan tambah tanpa guna Kit Bl 6 Span Berwarna Panduan: Sk Suka Bn Bantu Fh Faham Bl Boleh Berdasarkan sesi temubual yang telah dijalankan. tingkah laku setiap responden dan juga semasa responden menjalankan ujian secara lisan yang telah direkodkan oleh pengkaji. Jadual 4: Tahap penguasaan kesemua responden bagi konstruk ST 12 iaitu Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 1-10.”(15-18) Pemerhatian juga telah dibuat ke atas setiap responden bagi mengenalpasti keberkesanan penggunaan Kit Span Berwarna dalam meningkatkan kefahaman mereka dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10... latihan dan ujian berbantukan penggunaan KSB.. beberapa tema boleh dikenalpasti berdasarkan kepada jawapan yang diberikan oleh responden.

Rekod anekdot ini telah digunakan oleh pengkaji untuk melihat tingkah laku dan reaksi setiap responden sepanjang kajian ini dijalankan iaitu sebelum.. Diaolog di atas menunjukkan bahawa kesemua responden belum dapat menjelaskan tentang proses operasi tambah dalam lingkungan 1-10..”. Hal ini menjelaskan lagi bahawa responden belum dapat memahami konsep operasi tambah dalam lingkungan 1-10 yang telah dijawab semasa ujian pra. Pengkaji R1 R2 :“Adakah awak faham macam mana nak tambah dua nombor?’ (15-16). Antara contoh hasil kerja responden yang telah diperhatikan adalah seperti di bawah: Rajah 5: Hasil kerja responden A sebelum dan selepas penggunaan Kit. kesemua responden telah dapat menguasai Konstruk ST 12 iaitu Kemahiran menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10 selepas ujian pasca dijalankan.. Muka Surat Rekod anekdot juga telah digunakan bagi melihat sejauh mana keberkesanan Kit Span Berwarna yang digunakan dapat meningkatkan tahap kefahaman murid prasekolah anggerik dalam menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10. Perkara ini dapat dilihat melalui sesi temubual yang dijalankan oleh pengkaji dimana responden belum memahami apakah yang dimaksudkan dengan operasi tambah dalam lingkungan 1-10.pertama telah dibuat selepas ujian pra dijalankan dimana kesemua responden belum menguasai kemahiran tersebut atau lebih jelas lagi responden boleh menggabungkan dua himpunan objek tetapi belum boleh menyelesaikan masalah operasi tambah. Manakala pemerhatian kedua pula telah dibuat selepas pengkaji telah memperkenalkan penggunaan Kit Span Berwarna. Hal ini menunjukkan responden sudah berada di tahap Telah Menguasai (TM) iaitu boleh menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis tanpa bimbingan guru..Pemerhatian ketiga pula telah dibuat selepas ujian pasca dijalankan. :“Entah. Berdasarkan pemerhatian pengkaji yang telah dicatat dalam Jadual Standard Prestasi. 304 .” (17).(15-16).Pemerhatian ini dapat dilihat melalui hasil kerja responden semasa menyelesaikan soalan dalam lembaran kerja yang diberikan. semasa dan juga selepas penggunaan kit diperkenalkan. Kod bagi sedang menguasai (SM) merupakan tahap penguasaan responden diperingkat boleh menyelesaikan operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis dengan bimbingan. Pada pemerhatian kedua dapat dilihat dimana tahap penguasaan responden terhadap kemahiran operasi tambah telah meningkat daripada belum menguasai kepada 5 orang sedang menguasai dan seorang lagi telah pun menguasai. :“Menggeleng-gelengkan kepala.

semuanya awak dapat 5”.5. (1986). Catatan Ulasan Semasa waktu rehat. Catatan Ulasan Selepas sesi pengajaran bersama guru kelas. Selepas Responden A dilihat cuba menyiapkan beberapa minit kemudian. pengkaji telah mendapati bahawa Responden E telah mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam operasi tambah dalam lingkungan 1-10.4. Responden A dilihat cuba menjawab menyiapkan tugasan pada mulanya. Catatan Ulasan Pengkaji sedang menjalankan ujian pasca ke Responden F berasa seronok semasa atas semua responden. berdasarkan beberapa catatan anekdot yang telah buat di atas dapat disimpulkan bahawa penggunaan Kit Span Berwarna telah menarik minat responden Ini menunjukkan penggunaan Kit ini telah dapat membantu pengkaji mewujudkan satu suasana pembelajaran yang menyeronokkan...Responden E telah menunjukkan bagaimana rakanya. guru perlu memberi kefahaman yang jelas kepada murid dan memfokuskan mereka kepada konsep sesuatu topik atau tajuk bagi membina asas yang kukuh dalam subjek yang diajar. Jadual 7: Catatan dalam rekod anekdot responden E selepas penggunaan Kit. Ini menunjukkan responden telah dapat memahami operasi tambah dalam lingkungan 1-10 dengan baik.. disebelahnya dan mengajak rakan disebelahnya berbual. ke atas responden F. responden E dilihat Responden E dilihat telah dapat mengaplikasikan bermain-main bersama murid-murid yang lain di apa yang telah dipelajari dalam operasi tambah dalam kelas prasekolah Anggerik. Responden A hilang minat terhadap tugasan responden A disuruh menyiapkan tugasan yang diberikan selepas tidak dapat menjawab operasi tambah dalam lembaran kerja yang soalan dalam lembaran kerja yang diberikan. Hal ini bertujuan bagi mengelakkan berlakunya kekeliruan kepada murid apabila menghadapi masalah atau menjawab soalan pada aras yang lebih tinggi. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan. Responden membahagikan guli kepada rakan. Responden F Penggunaan Kit Span Berwarna telah membantu memberitahu rakan disebelahnya “Senangnya responden F untuk memahami dan guna alat ni. PERBINCANGAN DAN CADANGAN Dalam proses pangajaran dan pembelajaran.. semasa membahagikan guli kepada rakannya. Responden E dalam lingkungan 1-10. Berdasarkan catatan yang telah dibuat dalam jadual di atas. Hayashi (2000) dan Kawano (2000) iaitu dalam meningkatkan dan memperkukuhkan konsep nombor diperingkat kanak-kanak penggunaan abakus telah diberikan bagi memberikan pengalaman yang konkrit seterusnya meningkatkan tahap kefahaman mereka dalam tajuk tersebut. 1. “Awak ambil 3 guli kecil ni. responden dilihat menjawab soalan sambil tersenyum.. Oleh itu.2. Semasa ujian dijalankan menggunakan Kit Span Berwarna.Jadual 5: Catatan dalam rekod anekdot responden A sebelum penggunaan Kit. Selepas itu. menunjukkan tingkah laku negatif apabila tidak responden dilihat mula mengganggu rakan dapat menyiapkan tugasan tersebut. Muka Surat 305 . responden dilihat tugasannya pada peringkat awal tapi mula menggaru-garukan kepalanya.3. diberikan. Kajian yang dijalankan ini telah menyokong kajian yang telah dilakukan oleh Stigler et al. mengajak beberapa orang rakannya bermain guli. responden. Jadual 6: Catatan dalam rekod anekdot responden F semasa penggunaan Kit. Rakannya mengambil guli yang diberikan oleh . . 2 lagi guli proses penambahan berlaku melalui kelakuannya besar. menyelesaikan soalan operasi tambah dalam lingkungan 1-10. pengkaji telah dapat meningkatkan tahap kefahaman responden dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10 dengan menggunakan Kit Span Berwarna yang mana merupakan objektif utama kajian ini dilaksanakan. lagipun mudah nak faham”.

Oleh itu. Tujuan kit ini digunakan bertujuan memberi pengalaman langsung serta bermakna kepada responden dan supaya responden jelas dengan konsep operasi tambah yang dipelajar. Oleh itu. Kit ini digunakan dalam tajuk operasi tolak dalam lingkungan 10. Hal ini disokong oleh Nicole (2001) iaitu pada peringkat enaktif kanak-kanak seharusnya mempunyai pengalaman konkrit untuk memahami sesuatu konsep seperti memegang. dengan penggunaan Kit ini di prasekolah dapat membantu murid-muri prasekolah yang lemah dalam operasi tambah. Mercer & Miller (2003) dalam kajiannya yang menyokong keberkesanan pendekatan bahan manipulatif untuk mengembangkan kemahiran asas matematik murid-murid. meneroka bahan dan mengubahsuai bahan. Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (PBK) Untuk Pelajar Pra-Sekolah Di Bawah Tajuk “Mengenal Haiwan”. ternyata penggunaan kit ini telah memberi kesan yang positif kepada semua responden. Berdasarkan analisis data yang dibuat. Kajian berkaitan dengan penggunaan alat manipulatif sebagai alat bantu mengajar (ABM) dalam membantu murid memahami konsep serta kemahiran Matematik hendaklah diteruskan supaya penambahbaikkan dapat dilakukan untuk memberi manfaat kepada pendidikan awal kanak-kanak khususnya dan kepada bidang pendidikan di negara kita amnya. pengkaji boleh menggunakan idea Kit Span Berwarna ini untuk melihat keberkesanannya dalam tajuk operasi tolak pula. Peningkatan Pencapaian Dalam Penjanaan Bakat. pengkaji telah menggunakan Kit Span Berwarna dalam meningkatkan kefahaman responden dalam operasi tambah lingkungan 1-10.Cadangan yang kedua adalah penggunaan Kit Span Berwarna ini boleh diaplikasikan dengan tajuk Matematik yang lain. Putrajaya : Kementerian Pelajaran Malaysia. “Psikologi Pendidikan” Kuala Lumpur. Kertas Projek Sarjana yang tidak diterbitkan. Atan long (1984). Jadi kajian ini juga telah menyokong kajian yang dilakukan oleh Abu Hassan Kassim (2003) yang menyatakan murid-murid akan memahami dan mengingati sesuatu konsep dengan mudah serta kekal melalui pembelajaran yang bermakna. Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku Manual KajianTindakan Edisi Ketiga. Idea yang kreatif ini perlu diterjemahkan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian murid. Farrah Wahilda (2006). kajian ini boleh dilaksanakan di prasekolah yang lain supaya manfaat yang diperoleh menerusi penggunaan alat manipulatif Kit Span Berwarna ini dapat memberi faedah kepada murid-murid lain.(2008). Universiti Teknologi Malaysia. terdapat beberapa cadangan yang ingin dikemukakan untuk memastikan penggunaan Kit Span Berwarna ini dapat digunakan untuk kajian akan datang. Garis Panduan Pelaksanaan Kursus Penyelidikan Tindakan Maktab Perguruan. Ini bermakna pengkaji menjalankan kajian berdasarkan reka bentuk kajian eksperimen. Sebagai contoh. Sebagai contohnya. Cadangan yang ketiga adalah kajian yang seterusnya dijanlakan dengan melibatkan bilangan murid yang lebih besar supaya terdapat kumpulan rawatan juga kumpulan kawalan. Kelas rawatan dibekalkan dengan penggunaan Kit Span Berwarna manakala kelas kawalan pula belajar tanpa menggunakan bahan manipulatif. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada kajian yang seterusnya.Setiap guru perlu kaya dengan idea yang kreatif untuk mengajar murid-murid mereka. (2001). Muka Surat 306 . guru boleh menghasilkan satu alat manipulatif yang kreatif untuk digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Johor Bharu. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan ini. keputusan yang diperoleh berdasarkan pencapaian kedua-dua kelas ini selepas satu tempoh masa dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesan penggunaan kit dalam sesi pengajaran sama ada ia dapat membantu mencapai objektif yang telah ditetapkan atau tidak. Hal ini disokong oleh Witzel. Hal ini kerana di setiap prasekolah sudah pasti terdapat ramai murid yang lemah dan mengalami kesukaran dalam memahami konsep operasi tambah dengan baik. Bahagian Pendidikan Guru. Pertama sekali. Penggunaan alat ini akan memberi kesan kepada murid-murid. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. SENARAI RUJUKAN Abu Bakar Nordin (1989).Dalam kajian ini. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.google. Bahagian Pembangunan Kurikulum (2010). 2005. ke-4. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sendirian Berhad. Pengajian Matematik untuk Diploma Perguruan. Mohd Nor Izwan (2009). Tanjong Malim. Md. (1996). Modul Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah.my/search?hl=en&rlz=1C1MANE_enMY422MY423&q=kajian+ +operasi+tambah&aq=f&aqi=&aql=&oq= Mok Soon Sang. Edisi. Amalan Pedagogi Pengajaran Perkembangan Bahasa Di Kalangan Guru-Guru Permulaan Pra-Sekolah. Jamal Arifin (1992). Sarawak: Maktab Perguruan Rajang Bintangor.scribd. Kajian Tindakan. Dimuat turun pada 20 Mac 2011 daripada http://www. Modul Pentaksiran Perkembangan Murid Di Prasekolah. Sarawak. Dimuat turun pada 20 Mac 2011 daripada http://www.com.Kamus Dewan. Perak.Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. tindakan Muka Surat 307 . Disertasi sarjana yang tidak diterbitkan.com / doc /3 5 141054/Teori-Kognitif-dan-Konstraktivism Mohd Saifullah (2009). Universiti Pendidikan Sulan Idris.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->