PENGGUNAAN KIT SPAN BERWARNA DALAM MENINGKATKAN KEFAHAMAN OPERASI TAMBAH LINGKUNGAN 1 HINGGA 10 MURID PRASEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN

PADANG MIDIN Oleh: Mohd Riduan Bin Abdul Ghani & Rosliza Binti Abd Aziz Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail ABSTRAK Tunjang Sains Teknologi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) turut menekankan pendidikan awal matematik yang melibatkan proses operasi tambah lingkungan 1-10. Objektif kajian tindakan ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti keberkesanan Kit Span Berwarna sebagai salah satu alat bantu mengajar (ABM) yang berkesan dalam membantu guru meningkatkan kefahaman murid dalam menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10 murid prasekolah Anggerik. Seramai lima orang murid Prasekolah Anggerik di Sekolah Kebangsaan Padang Midin yang berada di tahap sederhana (40%-60% ) dalam ujian dan pemerhatian awal yang dibuat telah dipilih sebagai responden. Kaedah pengumpulan data adalah melalui ujian pra dan pasca, pemerhatian serta temubual. Peratusan ujian selepas penggunaan kit oleh murid dapat membantu mereka meningkatkan purata markah ujian dari 53% kepada 88% yang diperoleh. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru prasekolah khususnya dalam topik pendidikan awal matematik. Kata kunci: Kit, Kefahaman, Operasi Tambah PENGENALAN Masalah operasi tambah dalam lingkungan 1-10 merupakan satu masalah yang kerap berlaku di kalangan murid prasekolah di peringkat awal Matematik. Antara salah satu punca perkara ini berlaku kerana murid-murid prasekolah ini gagal untuk menguasai konsep operasi tambah dalam lingkungan 110. Salah satu cara yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini ialah melalui penggunaan alat manipulatif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian tindakan pada dasarnya merupakan satu kajian individu yang berbentuk refleksi diri untuk mencari jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi di sekolah atau mencari cara untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan prestasi murid. Berdasarkan teori kajian tindakan, pengkaji perlu menangani masalah tersebut dan membuat perubahan yang membawa kepada kebaikan sama ada kepada pengkaji, murid, sekolah dan pihak-pihak lain.Alat bantu mengajar memainkan peranan penting untuk menyampaikan konsep matematik dengan berkesan.Hal ini kerana murid-murid akan memahami dan mengingati sesuatu konsep dengan mudah serta kekal melalui pembelajaran yang bermakna (Abu Hassan Kassim, 2003). Kajian Stigler et al. (1986), Hayashi (2000) dan Kawano (2000) menunjukkan bahawa penggunaan abakus di peringkat kanak-kanak akan memberi pengalaman secara konkrit untuk membantu mereka menyelesaikan masalah matematik dan memperkukuhkan konsep nombor. Kaedah kerja praktik menggunakan abakus merupakan kaedah yang sesuai digunakan untuk mendorong murid melibatkan diri secara aktif dan seronok dalam pembelajaran berkonsep aritmetik, terutamanya kanakkanak kecil.Menurut Rizan Ba dalam Pentas Dunia yang bertajuk “Pengajaran Guru Harus Kreatif, 1994 catatan K.J Yeo (1996), menyatakan bahawa penggunaan alat bantu mengajar bukan sahaja boleh merangsang minda pelajar untuk mengetahui secara mendalam tentang sesuatu isi pelajaran, tetapi juga memberikan peluang untuk murid mencuba menggunakan alat-alat itu sendiri sebagai salah satu kemahiran dan pengalaman baru dalam hidup mereka.Sebuah kajian oleh Witzel, Mercer & Miller (2003) juga menyokong tentang keberkesanan pendekatan bahan manipulatif untuk mengembangkan kemahiran asas matematik murid-murid.
11 12

11 12

Pelajar PISMP Prasekolah Semester 8 Pensyarah penyelia

Muka Surat

300

Bagi kajian ini. Terdapat 20 orang murid prasekolah Anggerik di Sekolah Kebangsaan Padang midin dan hanya enam orang murid sahaja diambil sebagai responden untuk kajian ini.Dalam kajian tindakan ini. Semasa mengajar pengkaji hanya menyuruh murid mengira jumlah gambar yang terdapat pada kad gambar bagi menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10. Fokus Kajian Pengkaji telah mengesan beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini timbul antaranya ialah arahan guru yang kurang jelas. kedua adalah merancang (Plan). Hal ini menyebabkan murid tidak dapat memahami dengan jelas bagaimana proses penambahan itu berlaku dan seterusnya menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10 yang diberikan. Hal ini kerana ABM yang digunakan oleh murid prasekolah anggerik semasa proses pengajaran dan pembelajaran operasi tambah lingkungan 1-10 hanya mengira jumlah gambar yang diberikan sama ada di papan putih atau dalam lembaran kerja yang diberikan. pengkaji sepatutnya memberi kefahaman terlebih dahulu bagaimana proses penambahan itu boleh terjadi. Enam responden ini dipilih adalah berdasarkan pemerhatian dan ujian pra yang telah dibuat sebelum ini. Pengkaji mendapati ada beberapa perkara yang menyebabkan masalah ini berlaku dan pengkaji telah menganalisisnya.Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu Sepanjang tempoh tiga minggu pengkaji memasuki dan mengajar kelas Prasekolah Anggerik.pengkaji memungut data dengan menggunakan beberapa instrumen iaitu ujian pra dan pasca. sikap murid yang bermasalah tingkah laku dan strategi pembelajaran yang tidak berkesan. Rajah 1: Gelung Kajian Tindakan Berpandukan Model Kemmis & Mc Taggart (1988) Muka Surat 301 . Kebanyakan daripada mereka tidak dapat menjawab soalan operasi tambah dalam lingkungan 1-10 dengan betul dalam lembaran kerja yang diberikan. Namun begitu. Berdasarkan model kajian ini. pengkaji mendapati murid kelas ini tidak dapat menyelesaikan operasi tambah atau menyiapkan tugasan yang diberikan dalam lembaran kerja bagi subjek awal matematik. pengkaji memfokuskan kajian ini kepada masalah menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10 disebabkan oleh penggunaan alat bantu mengajar yang tidak sesuai. Mungkin kaedah yang digunakan tidak sesuai dimana murid tidak memahami melihat secara jelas bagaimana proses penambahan itu berlaku dari segi konsepnya. Alat Bantu Mengajar (ABM) yang tidak sesuai menjadi punca utama berlakunya masalah ini. Antara punca masalah ini berlaku adalah guru tidak menggunakan alat bantu mengajar (ABM) yang sesuai untuk pengjarannya. ketiga ialah bertindak (Action) dan langkah yang terakhir adalah memerhati (Observe). pengkaji telah menggunakan model kajian yang telah disarankan oleh Kemmis & McTaggart (1983). Sekolah Kebangsaan Padang Midin. menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit atau dikenali dengan bahan maujud. Hal ini kerana ABM yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran bersifat abstrak dan tidak jelas. temu bual. pemerhatian. METODOLOGI Kajian ini telah dijalankan di prasekolah Anggerik. Oleh itu. Langkah pertama ialah mereflek (Reflec). Oleh yang demikian. Contohnya. ABM yang berbentuk bahan maujud dan bersifat konkrit akan membantu murid memahami proses operasi tambah lingkungan 1-10 dengan lebih berkesan. pemerhatian dan juga rekod anekdot. terdapat empat langkah utama yang digunakan.

33 88.33 35 120 100 80 60 40 20 0 A B C D E F Ujian Pra Ujian Pasca Rajah 3: Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca (%) Peningkatan Markah (%) 50 40 30 20 10 0 A B C D E F Peningkatan Markah (%) Rajah 4: Peningkatan Markah Responden Rumusan yang boleh dibuat berdasarkan ujian pra dan pasca yang telah dijalankan ialah peningkatan min markah dari ujian pra kepada ujian pasca.DAPATAN KAJIAN Bagi menjawab persoalan (i) pengkaji telah menggunakan ujian pra dan pasca bagi melihat perbezaan dari segi markah sebelum dan juga selepas penggunaan Kit Span Berwarna (KSB) dalam menyelesaikan soalan operasi tambah lingkungan 1-10. Adakah terdapat perbezaan murid prasekolah anggerik dalam menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10 sebelum dan selepas menggunakan KSB? Jadual 1: Perbandingan Pencapaian Ujian Pra dan Pasca _________________________________________________________________________________ SAMPEL UJIAN PRA UJIAN PASCA PERBEZAAN MARKAH _________________________________________________________________________________ A 40 80 40 B 50 80 30 C 50 90 40 D 60 90 30 E 60 90 30 F 60 100 40 MIN MARKAH 53.33%. i. Jumlah peningkatan yang terhasil ialah 43. Muka Surat 302 .

. latihan dan ujian berbantukan penggunaan KSB. Ianya telah dibuat secara berkala iaitu sebelum dan juga selepas penggunaan KSB diperkenalkan.. pemerhatian dan juga rekod anekdot untuk melihat sejauhmana penggunaan KSB dapat meningkatkan kefahaman murid dalam menyelesaikan soalan operasi tambah lingkungan 1-10. Temu bual ini telah dijalankan sebelum dan juga setelah selesai sesi pengajaran. pengkaji mendapati bahawa keenam-enam responden berminat untuk menggunakan Kit Span Berwarna semasa belajar tajuk operasi tambah dalam lingkungan 1-10.”(12-14) R4: “Aah. Pemerhatian ini telah dibuat ke atas setiap responden semasa dan selepas responden menjalankan ujian pra dan ujian pasca... Sesi temu bual telah dijalankan untuk mengetahui keberkesanan penggunaan KSB dalam meningkatkan kefahaman murid dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10.. Hasil pemerhatian yang telah dibuat telah dicatatkan dalam Jadual Standard Prestasi mengikut konstruk yang telah ditentukan..Peningkatan ini menunjukkan penggunaan KSB dalam meningkatkan kemahiran dan kefahaman murid dalan operasi tambah dalam lingkungan 1-10 memberi kesan kepada responden yang dipilih. Berdasarkan daripada transkrip temu bual.ada dua warna senang nampak. sebab senang nak guna. Bagi menjawab persoalan (ii) pengkaji telah menggunakan instrumen temu bual.. Pemerhatian BM SM TM 1 6 2 5 1 3 6 Jadual di atas menunjukkan pemerhatian yang telah dibuat oleh pengkaji terhadap kesemua responden bagi kemahiran responden dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10. Jadual 4: Tahap penguasaan kesemua responden bagi konstruk ST 12 iaitu Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 1-10. Adakah KSB dapat membantu meningkatkan kefahaman murid prasekolah anggerik dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10.suka. ii.Saya suka sebab tak payah bilang dah. Pemerhatian Muka Surat 303 .jawapan terus ada kat bawah. tingkah laku setiap responden dan juga semasa responden menjalankan ujian secara lisan yang telah direkodkan oleh pengkaji. Antara contoh dialog antara pengkaji dan responden ialah: Pengkaji: ”Adakah awak suka menggunakan alat ini? R3: “Suka. beberapa tema boleh dikenalpasti berdasarkan kepada jawapan yang diberikan oleh responden..”(15-18) Pemerhatian juga telah dibuat ke atas setiap responden bagi mengenalpasti keberkesanan penggunaan Kit Span Berwarna dalam meningkatkan kefahaman mereka dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10. Tema yang berkaitan telah diringkaskan dalam jadual berikut: Jadual 2 Kod Temubual Item Tema Kod Kekerapan _________________________________________________________________________________ 2 Berminat untuk menggunakan Kit Span Berwarna Sk 6 3 Kit Span Berwarna bantu menjawab soalan Bn 6 4 Faham konsep tambah Fh 6 5 Boleh menjawab soalan tambah tanpa guna Kit Bl 6 Span Berwarna Panduan: Sk Suka Bn Bantu Fh Faham Bl Boleh Berdasarkan sesi temubual yang telah dijalankan.

:“Entah. :“Menggeleng-gelengkan kepala.. Berdasarkan pemerhatian pengkaji yang telah dicatat dalam Jadual Standard Prestasi. Manakala pemerhatian kedua pula telah dibuat selepas pengkaji telah memperkenalkan penggunaan Kit Span Berwarna. Hal ini menjelaskan lagi bahawa responden belum dapat memahami konsep operasi tambah dalam lingkungan 1-10 yang telah dijawab semasa ujian pra.Pemerhatian ketiga pula telah dibuat selepas ujian pasca dijalankan. Antara contoh hasil kerja responden yang telah diperhatikan adalah seperti di bawah: Rajah 5: Hasil kerja responden A sebelum dan selepas penggunaan Kit. Perkara ini dapat dilihat melalui sesi temubual yang dijalankan oleh pengkaji dimana responden belum memahami apakah yang dimaksudkan dengan operasi tambah dalam lingkungan 1-10.” (17). 304 .Pemerhatian ini dapat dilihat melalui hasil kerja responden semasa menyelesaikan soalan dalam lembaran kerja yang diberikan. Pada pemerhatian kedua dapat dilihat dimana tahap penguasaan responden terhadap kemahiran operasi tambah telah meningkat daripada belum menguasai kepada 5 orang sedang menguasai dan seorang lagi telah pun menguasai. Muka Surat Rekod anekdot juga telah digunakan bagi melihat sejauh mana keberkesanan Kit Span Berwarna yang digunakan dapat meningkatkan tahap kefahaman murid prasekolah anggerik dalam menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10.pertama telah dibuat selepas ujian pra dijalankan dimana kesemua responden belum menguasai kemahiran tersebut atau lebih jelas lagi responden boleh menggabungkan dua himpunan objek tetapi belum boleh menyelesaikan masalah operasi tambah. Diaolog di atas menunjukkan bahawa kesemua responden belum dapat menjelaskan tentang proses operasi tambah dalam lingkungan 1-10.(15-16). Pengkaji R1 R2 :“Adakah awak faham macam mana nak tambah dua nombor?’ (15-16).. Hal ini menunjukkan responden sudah berada di tahap Telah Menguasai (TM) iaitu boleh menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis tanpa bimbingan guru..”.. kesemua responden telah dapat menguasai Konstruk ST 12 iaitu Kemahiran menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10 selepas ujian pasca dijalankan. Rekod anekdot ini telah digunakan oleh pengkaji untuk melihat tingkah laku dan reaksi setiap responden sepanjang kajian ini dijalankan iaitu sebelum. Kod bagi sedang menguasai (SM) merupakan tahap penguasaan responden diperingkat boleh menyelesaikan operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis dengan bimbingan. semasa dan juga selepas penggunaan kit diperkenalkan.

Catatan Ulasan Pengkaji sedang menjalankan ujian pasca ke Responden F berasa seronok semasa atas semua responden. Berdasarkan catatan yang telah dibuat dalam jadual di atas. Catatan Ulasan Selepas sesi pengajaran bersama guru kelas. Jadual 7: Catatan dalam rekod anekdot responden E selepas penggunaan Kit. Responden E dalam lingkungan 1-10.. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan. Catatan Ulasan Semasa waktu rehat. Jadual 6: Catatan dalam rekod anekdot responden F semasa penggunaan Kit. “Awak ambil 3 guli kecil ni.3. lagipun mudah nak faham”. pengkaji telah dapat meningkatkan tahap kefahaman responden dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10 dengan menggunakan Kit Span Berwarna yang mana merupakan objektif utama kajian ini dilaksanakan.. disebelahnya dan mengajak rakan disebelahnya berbual. Selepas itu. menunjukkan tingkah laku negatif apabila tidak responden dilihat mula mengganggu rakan dapat menyiapkan tugasan tersebut. menyelesaikan soalan operasi tambah dalam lingkungan 1-10.Jadual 5: Catatan dalam rekod anekdot responden A sebelum penggunaan Kit. berdasarkan beberapa catatan anekdot yang telah buat di atas dapat disimpulkan bahawa penggunaan Kit Span Berwarna telah menarik minat responden Ini menunjukkan penggunaan Kit ini telah dapat membantu pengkaji mewujudkan satu suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Hal ini bertujuan bagi mengelakkan berlakunya kekeliruan kepada murid apabila menghadapi masalah atau menjawab soalan pada aras yang lebih tinggi. Rakannya mengambil guli yang diberikan oleh . Responden F Penggunaan Kit Span Berwarna telah membantu memberitahu rakan disebelahnya “Senangnya responden F untuk memahami dan guna alat ni. responden E dilihat Responden E dilihat telah dapat mengaplikasikan bermain-main bersama murid-murid yang lain di apa yang telah dipelajari dalam operasi tambah dalam kelas prasekolah Anggerik. Ini menunjukkan responden telah dapat memahami operasi tambah dalam lingkungan 1-10 dengan baik.2. Responden A hilang minat terhadap tugasan responden A disuruh menyiapkan tugasan yang diberikan selepas tidak dapat menjawab operasi tambah dalam lembaran kerja yang soalan dalam lembaran kerja yang diberikan. guru perlu memberi kefahaman yang jelas kepada murid dan memfokuskan mereka kepada konsep sesuatu topik atau tajuk bagi membina asas yang kukuh dalam subjek yang diajar. semuanya awak dapat 5”. PERBINCANGAN DAN CADANGAN Dalam proses pangajaran dan pembelajaran. responden dilihat menjawab soalan sambil tersenyum. 2 lagi guli proses penambahan berlaku melalui kelakuannya besar.. 1. pengkaji telah mendapati bahawa Responden E telah mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam operasi tambah dalam lingkungan 1-10. . ke atas responden F. (1986). Hayashi (2000) dan Kawano (2000) iaitu dalam meningkatkan dan memperkukuhkan konsep nombor diperingkat kanak-kanak penggunaan abakus telah diberikan bagi memberikan pengalaman yang konkrit seterusnya meningkatkan tahap kefahaman mereka dalam tajuk tersebut. Responden membahagikan guli kepada rakan. Oleh itu.. Semasa ujian dijalankan menggunakan Kit Span Berwarna. diberikan. responden.Responden E telah menunjukkan bagaimana rakanya.4. Selepas Responden A dilihat cuba menyiapkan beberapa minit kemudian. Responden A dilihat cuba menjawab menyiapkan tugasan pada mulanya. responden dilihat tugasannya pada peringkat awal tapi mula menggaru-garukan kepalanya. Kajian yang dijalankan ini telah menyokong kajian yang telah dilakukan oleh Stigler et al. semasa membahagikan guli kepada rakannya.. mengajak beberapa orang rakannya bermain guli. Muka Surat 305 .5.

Sebagai contoh. Buku Manual KajianTindakan Edisi Ketiga. Johor Bharu. Farrah Wahilda (2006). Oleh itu. Hal ini disokong oleh Nicole (2001) iaitu pada peringkat enaktif kanak-kanak seharusnya mempunyai pengalaman konkrit untuk memahami sesuatu konsep seperti memegang. Jadi kajian ini juga telah menyokong kajian yang dilakukan oleh Abu Hassan Kassim (2003) yang menyatakan murid-murid akan memahami dan mengingati sesuatu konsep dengan mudah serta kekal melalui pembelajaran yang bermakna. SENARAI RUJUKAN Abu Bakar Nordin (1989). ternyata penggunaan kit ini telah memberi kesan yang positif kepada semua responden. Putrajaya : Kementerian Pelajaran Malaysia. Cadangan yang ketiga adalah kajian yang seterusnya dijanlakan dengan melibatkan bilangan murid yang lebih besar supaya terdapat kumpulan rawatan juga kumpulan kawalan. Pada kajian yang seterusnya. guru boleh menghasilkan satu alat manipulatif yang kreatif untuk digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Cadangan yang kedua adalah penggunaan Kit Span Berwarna ini boleh diaplikasikan dengan tajuk Matematik yang lain.Dalam kajian ini. Peningkatan Pencapaian Dalam Penjanaan Bakat. Hal ini kerana di setiap prasekolah sudah pasti terdapat ramai murid yang lemah dan mengalami kesukaran dalam memahami konsep operasi tambah dengan baik.Setiap guru perlu kaya dengan idea yang kreatif untuk mengajar murid-murid mereka. kajian ini boleh dilaksanakan di prasekolah yang lain supaya manfaat yang diperoleh menerusi penggunaan alat manipulatif Kit Span Berwarna ini dapat memberi faedah kepada murid-murid lain. Berdasarkan analisis data yang dibuat. Tujuan kit ini digunakan bertujuan memberi pengalaman langsung serta bermakna kepada responden dan supaya responden jelas dengan konsep operasi tambah yang dipelajar. meneroka bahan dan mengubahsuai bahan. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan ini. Kit ini digunakan dalam tajuk operasi tolak dalam lingkungan 10. Ini bermakna pengkaji menjalankan kajian berdasarkan reka bentuk kajian eksperimen. pengkaji telah menggunakan Kit Span Berwarna dalam meningkatkan kefahaman responden dalam operasi tambah lingkungan 1-10. Dewan Bahasa dan Pustaka. Penggunaan alat ini akan memberi kesan kepada murid-murid. Kertas Projek Sarjana yang tidak diterbitkan. “Psikologi Pendidikan” Kuala Lumpur. Idea yang kreatif ini perlu diterjemahkan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian murid. Universiti Teknologi Malaysia. pengkaji boleh menggunakan idea Kit Span Berwarna ini untuk melihat keberkesanannya dalam tajuk operasi tolak pula. Mercer & Miller (2003) dalam kajiannya yang menyokong keberkesanan pendekatan bahan manipulatif untuk mengembangkan kemahiran asas matematik murid-murid. terdapat beberapa cadangan yang ingin dikemukakan untuk memastikan penggunaan Kit Span Berwarna ini dapat digunakan untuk kajian akan datang. Oleh itu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Hal ini disokong oleh Witzel. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Atan long (1984). dengan penggunaan Kit ini di prasekolah dapat membantu murid-muri prasekolah yang lemah dalam operasi tambah. Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (PBK) Untuk Pelajar Pra-Sekolah Di Bawah Tajuk “Mengenal Haiwan”.(2008). Kajian berkaitan dengan penggunaan alat manipulatif sebagai alat bantu mengajar (ABM) dalam membantu murid memahami konsep serta kemahiran Matematik hendaklah diteruskan supaya penambahbaikkan dapat dilakukan untuk memberi manfaat kepada pendidikan awal kanak-kanak khususnya dan kepada bidang pendidikan di negara kita amnya. Sebagai contohnya. keputusan yang diperoleh berdasarkan pencapaian kedua-dua kelas ini selepas satu tempoh masa dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesan penggunaan kit dalam sesi pengajaran sama ada ia dapat membantu mencapai objektif yang telah ditetapkan atau tidak. Muka Surat 306 . Bahagian Pendidikan Guru. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. (2001). Garis Panduan Pelaksanaan Kursus Penyelidikan Tindakan Maktab Perguruan. Pertama sekali. Kelas rawatan dibekalkan dengan penggunaan Kit Span Berwarna manakala kelas kawalan pula belajar tanpa menggunakan bahan manipulatif.

Mohd Nor Izwan (2009). Modul Pentaksiran Perkembangan Murid Di Prasekolah. Disertasi sarjana yang tidak diterbitkan. Edisi. Sarawak.com / doc /3 5 141054/Teori-Kognitif-dan-Konstraktivism Mohd Saifullah (2009). Pengajian Matematik untuk Diploma Perguruan. Bahagian Pembangunan Kurikulum (2010). Kajian Tindakan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sendirian Berhad. 2005.my/search?hl=en&rlz=1C1MANE_enMY422MY423&q=kajian+ +operasi+tambah&aq=f&aqi=&aql=&oq= Mok Soon Sang. tindakan Muka Surat 307 . Md.google. Modul Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah.Kamus Dewan. Dimuat turun pada 20 Mac 2011 daripada http://www. (1996). Amalan Pedagogi Pengajaran Perkembangan Bahasa Di Kalangan Guru-Guru Permulaan Pra-Sekolah. Perak.scribd. Sarawak: Maktab Perguruan Rajang Bintangor.Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Tanjong Malim. ke-4.com. Jamal Arifin (1992). Dimuat turun pada 20 Mac 2011 daripada http://www. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Universiti Pendidikan Sulan Idris.