PENGGUNAAN KIT SPAN BERWARNA DALAM MENINGKATKAN KEFAHAMAN OPERASI TAMBAH LINGKUNGAN 1 HINGGA 10 MURID PRASEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN

PADANG MIDIN Oleh: Mohd Riduan Bin Abdul Ghani & Rosliza Binti Abd Aziz Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail ABSTRAK Tunjang Sains Teknologi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) turut menekankan pendidikan awal matematik yang melibatkan proses operasi tambah lingkungan 1-10. Objektif kajian tindakan ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti keberkesanan Kit Span Berwarna sebagai salah satu alat bantu mengajar (ABM) yang berkesan dalam membantu guru meningkatkan kefahaman murid dalam menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10 murid prasekolah Anggerik. Seramai lima orang murid Prasekolah Anggerik di Sekolah Kebangsaan Padang Midin yang berada di tahap sederhana (40%-60% ) dalam ujian dan pemerhatian awal yang dibuat telah dipilih sebagai responden. Kaedah pengumpulan data adalah melalui ujian pra dan pasca, pemerhatian serta temubual. Peratusan ujian selepas penggunaan kit oleh murid dapat membantu mereka meningkatkan purata markah ujian dari 53% kepada 88% yang diperoleh. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru prasekolah khususnya dalam topik pendidikan awal matematik. Kata kunci: Kit, Kefahaman, Operasi Tambah PENGENALAN Masalah operasi tambah dalam lingkungan 1-10 merupakan satu masalah yang kerap berlaku di kalangan murid prasekolah di peringkat awal Matematik. Antara salah satu punca perkara ini berlaku kerana murid-murid prasekolah ini gagal untuk menguasai konsep operasi tambah dalam lingkungan 110. Salah satu cara yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini ialah melalui penggunaan alat manipulatif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian tindakan pada dasarnya merupakan satu kajian individu yang berbentuk refleksi diri untuk mencari jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi di sekolah atau mencari cara untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan prestasi murid. Berdasarkan teori kajian tindakan, pengkaji perlu menangani masalah tersebut dan membuat perubahan yang membawa kepada kebaikan sama ada kepada pengkaji, murid, sekolah dan pihak-pihak lain.Alat bantu mengajar memainkan peranan penting untuk menyampaikan konsep matematik dengan berkesan.Hal ini kerana murid-murid akan memahami dan mengingati sesuatu konsep dengan mudah serta kekal melalui pembelajaran yang bermakna (Abu Hassan Kassim, 2003). Kajian Stigler et al. (1986), Hayashi (2000) dan Kawano (2000) menunjukkan bahawa penggunaan abakus di peringkat kanak-kanak akan memberi pengalaman secara konkrit untuk membantu mereka menyelesaikan masalah matematik dan memperkukuhkan konsep nombor. Kaedah kerja praktik menggunakan abakus merupakan kaedah yang sesuai digunakan untuk mendorong murid melibatkan diri secara aktif dan seronok dalam pembelajaran berkonsep aritmetik, terutamanya kanakkanak kecil.Menurut Rizan Ba dalam Pentas Dunia yang bertajuk “Pengajaran Guru Harus Kreatif, 1994 catatan K.J Yeo (1996), menyatakan bahawa penggunaan alat bantu mengajar bukan sahaja boleh merangsang minda pelajar untuk mengetahui secara mendalam tentang sesuatu isi pelajaran, tetapi juga memberikan peluang untuk murid mencuba menggunakan alat-alat itu sendiri sebagai salah satu kemahiran dan pengalaman baru dalam hidup mereka.Sebuah kajian oleh Witzel, Mercer & Miller (2003) juga menyokong tentang keberkesanan pendekatan bahan manipulatif untuk mengembangkan kemahiran asas matematik murid-murid.
11 12

11 12

Pelajar PISMP Prasekolah Semester 8 Pensyarah penyelia

Muka Surat

300

Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu Sepanjang tempoh tiga minggu pengkaji memasuki dan mengajar kelas Prasekolah Anggerik. Oleh itu. Alat Bantu Mengajar (ABM) yang tidak sesuai menjadi punca utama berlakunya masalah ini. Langkah pertama ialah mereflek (Reflec). Terdapat 20 orang murid prasekolah Anggerik di Sekolah Kebangsaan Padang midin dan hanya enam orang murid sahaja diambil sebagai responden untuk kajian ini. pengkaji sepatutnya memberi kefahaman terlebih dahulu bagaimana proses penambahan itu boleh terjadi. sikap murid yang bermasalah tingkah laku dan strategi pembelajaran yang tidak berkesan. pengkaji memfokuskan kajian ini kepada masalah menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10 disebabkan oleh penggunaan alat bantu mengajar yang tidak sesuai. ketiga ialah bertindak (Action) dan langkah yang terakhir adalah memerhati (Observe). Sekolah Kebangsaan Padang Midin. kedua adalah merancang (Plan). Mungkin kaedah yang digunakan tidak sesuai dimana murid tidak memahami melihat secara jelas bagaimana proses penambahan itu berlaku dari segi konsepnya.Dalam kajian tindakan ini. Hal ini kerana ABM yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran bersifat abstrak dan tidak jelas. terdapat empat langkah utama yang digunakan.pengkaji memungut data dengan menggunakan beberapa instrumen iaitu ujian pra dan pasca. temu bual. Oleh yang demikian. Pengkaji mendapati ada beberapa perkara yang menyebabkan masalah ini berlaku dan pengkaji telah menganalisisnya. ABM yang berbentuk bahan maujud dan bersifat konkrit akan membantu murid memahami proses operasi tambah lingkungan 1-10 dengan lebih berkesan. menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit atau dikenali dengan bahan maujud.Bagi kajian ini. Hal ini kerana ABM yang digunakan oleh murid prasekolah anggerik semasa proses pengajaran dan pembelajaran operasi tambah lingkungan 1-10 hanya mengira jumlah gambar yang diberikan sama ada di papan putih atau dalam lembaran kerja yang diberikan. Semasa mengajar pengkaji hanya menyuruh murid mengira jumlah gambar yang terdapat pada kad gambar bagi menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10. pengkaji mendapati murid kelas ini tidak dapat menyelesaikan operasi tambah atau menyiapkan tugasan yang diberikan dalam lembaran kerja bagi subjek awal matematik. Hal ini menyebabkan murid tidak dapat memahami dengan jelas bagaimana proses penambahan itu berlaku dan seterusnya menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10 yang diberikan. Antara punca masalah ini berlaku adalah guru tidak menggunakan alat bantu mengajar (ABM) yang sesuai untuk pengjarannya. pemerhatian. Berdasarkan model kajian ini. Kebanyakan daripada mereka tidak dapat menjawab soalan operasi tambah dalam lingkungan 1-10 dengan betul dalam lembaran kerja yang diberikan. Fokus Kajian Pengkaji telah mengesan beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini timbul antaranya ialah arahan guru yang kurang jelas. pengkaji telah menggunakan model kajian yang telah disarankan oleh Kemmis & McTaggart (1983). METODOLOGI Kajian ini telah dijalankan di prasekolah Anggerik. pemerhatian dan juga rekod anekdot. Contohnya. Namun begitu. Enam responden ini dipilih adalah berdasarkan pemerhatian dan ujian pra yang telah dibuat sebelum ini. Rajah 1: Gelung Kajian Tindakan Berpandukan Model Kemmis & Mc Taggart (1988) Muka Surat 301 .

DAPATAN KAJIAN Bagi menjawab persoalan (i) pengkaji telah menggunakan ujian pra dan pasca bagi melihat perbezaan dari segi markah sebelum dan juga selepas penggunaan Kit Span Berwarna (KSB) dalam menyelesaikan soalan operasi tambah lingkungan 1-10.33 35 120 100 80 60 40 20 0 A B C D E F Ujian Pra Ujian Pasca Rajah 3: Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca (%) Peningkatan Markah (%) 50 40 30 20 10 0 A B C D E F Peningkatan Markah (%) Rajah 4: Peningkatan Markah Responden Rumusan yang boleh dibuat berdasarkan ujian pra dan pasca yang telah dijalankan ialah peningkatan min markah dari ujian pra kepada ujian pasca.33 88.33%. Adakah terdapat perbezaan murid prasekolah anggerik dalam menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10 sebelum dan selepas menggunakan KSB? Jadual 1: Perbandingan Pencapaian Ujian Pra dan Pasca _________________________________________________________________________________ SAMPEL UJIAN PRA UJIAN PASCA PERBEZAAN MARKAH _________________________________________________________________________________ A 40 80 40 B 50 80 30 C 50 90 40 D 60 90 30 E 60 90 30 F 60 100 40 MIN MARKAH 53. Muka Surat 302 . i. Jumlah peningkatan yang terhasil ialah 43.

.. Antara contoh dialog antara pengkaji dan responden ialah: Pengkaji: ”Adakah awak suka menggunakan alat ini? R3: “Suka.jawapan terus ada kat bawah..”(12-14) R4: “Aah. Pemerhatian ini telah dibuat ke atas setiap responden semasa dan selepas responden menjalankan ujian pra dan ujian pasca.. tingkah laku setiap responden dan juga semasa responden menjalankan ujian secara lisan yang telah direkodkan oleh pengkaji.. sebab senang nak guna.Saya suka sebab tak payah bilang dah.ada dua warna senang nampak. Tema yang berkaitan telah diringkaskan dalam jadual berikut: Jadual 2 Kod Temubual Item Tema Kod Kekerapan _________________________________________________________________________________ 2 Berminat untuk menggunakan Kit Span Berwarna Sk 6 3 Kit Span Berwarna bantu menjawab soalan Bn 6 4 Faham konsep tambah Fh 6 5 Boleh menjawab soalan tambah tanpa guna Kit Bl 6 Span Berwarna Panduan: Sk Suka Bn Bantu Fh Faham Bl Boleh Berdasarkan sesi temubual yang telah dijalankan. Bagi menjawab persoalan (ii) pengkaji telah menggunakan instrumen temu bual. Hasil pemerhatian yang telah dibuat telah dicatatkan dalam Jadual Standard Prestasi mengikut konstruk yang telah ditentukan. Jadual 4: Tahap penguasaan kesemua responden bagi konstruk ST 12 iaitu Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 1-10. pengkaji mendapati bahawa keenam-enam responden berminat untuk menggunakan Kit Span Berwarna semasa belajar tajuk operasi tambah dalam lingkungan 1-10. Adakah KSB dapat membantu meningkatkan kefahaman murid prasekolah anggerik dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10.Peningkatan ini menunjukkan penggunaan KSB dalam meningkatkan kemahiran dan kefahaman murid dalan operasi tambah dalam lingkungan 1-10 memberi kesan kepada responden yang dipilih. pemerhatian dan juga rekod anekdot untuk melihat sejauhmana penggunaan KSB dapat meningkatkan kefahaman murid dalam menyelesaikan soalan operasi tambah lingkungan 1-10. Berdasarkan daripada transkrip temu bual. beberapa tema boleh dikenalpasti berdasarkan kepada jawapan yang diberikan oleh responden. Temu bual ini telah dijalankan sebelum dan juga setelah selesai sesi pengajaran..suka.”(15-18) Pemerhatian juga telah dibuat ke atas setiap responden bagi mengenalpasti keberkesanan penggunaan Kit Span Berwarna dalam meningkatkan kefahaman mereka dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10.. latihan dan ujian berbantukan penggunaan KSB. Sesi temu bual telah dijalankan untuk mengetahui keberkesanan penggunaan KSB dalam meningkatkan kefahaman murid dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10. Pemerhatian BM SM TM 1 6 2 5 1 3 6 Jadual di atas menunjukkan pemerhatian yang telah dibuat oleh pengkaji terhadap kesemua responden bagi kemahiran responden dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10. Pemerhatian Muka Surat 303 . Ianya telah dibuat secara berkala iaitu sebelum dan juga selepas penggunaan KSB diperkenalkan. ii..

semasa dan juga selepas penggunaan kit diperkenalkan. kesemua responden telah dapat menguasai Konstruk ST 12 iaitu Kemahiran menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10 selepas ujian pasca dijalankan. Muka Surat Rekod anekdot juga telah digunakan bagi melihat sejauh mana keberkesanan Kit Span Berwarna yang digunakan dapat meningkatkan tahap kefahaman murid prasekolah anggerik dalam menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1-10..pertama telah dibuat selepas ujian pra dijalankan dimana kesemua responden belum menguasai kemahiran tersebut atau lebih jelas lagi responden boleh menggabungkan dua himpunan objek tetapi belum boleh menyelesaikan masalah operasi tambah. :“Menggeleng-gelengkan kepala. :“Entah. Pengkaji R1 R2 :“Adakah awak faham macam mana nak tambah dua nombor?’ (15-16). Perkara ini dapat dilihat melalui sesi temubual yang dijalankan oleh pengkaji dimana responden belum memahami apakah yang dimaksudkan dengan operasi tambah dalam lingkungan 1-10. Hal ini menunjukkan responden sudah berada di tahap Telah Menguasai (TM) iaitu boleh menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis tanpa bimbingan guru..Pemerhatian ini dapat dilihat melalui hasil kerja responden semasa menyelesaikan soalan dalam lembaran kerja yang diberikan. Antara contoh hasil kerja responden yang telah diperhatikan adalah seperti di bawah: Rajah 5: Hasil kerja responden A sebelum dan selepas penggunaan Kit. Diaolog di atas menunjukkan bahawa kesemua responden belum dapat menjelaskan tentang proses operasi tambah dalam lingkungan 1-10.. Manakala pemerhatian kedua pula telah dibuat selepas pengkaji telah memperkenalkan penggunaan Kit Span Berwarna. Hal ini menjelaskan lagi bahawa responden belum dapat memahami konsep operasi tambah dalam lingkungan 1-10 yang telah dijawab semasa ujian pra. Kod bagi sedang menguasai (SM) merupakan tahap penguasaan responden diperingkat boleh menyelesaikan operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis dengan bimbingan.” (17). Rekod anekdot ini telah digunakan oleh pengkaji untuk melihat tingkah laku dan reaksi setiap responden sepanjang kajian ini dijalankan iaitu sebelum. Pada pemerhatian kedua dapat dilihat dimana tahap penguasaan responden terhadap kemahiran operasi tambah telah meningkat daripada belum menguasai kepada 5 orang sedang menguasai dan seorang lagi telah pun menguasai. 304 ..(15-16).Pemerhatian ketiga pula telah dibuat selepas ujian pasca dijalankan. Berdasarkan pemerhatian pengkaji yang telah dicatat dalam Jadual Standard Prestasi.”.

Berdasarkan kajian yang telah dijalankan.4. mengajak beberapa orang rakannya bermain guli. Catatan Ulasan Selepas sesi pengajaran bersama guru kelas. Responden E dalam lingkungan 1-10. responden dilihat menjawab soalan sambil tersenyum. Jadual 6: Catatan dalam rekod anekdot responden F semasa penggunaan Kit. Catatan Ulasan Pengkaji sedang menjalankan ujian pasca ke Responden F berasa seronok semasa atas semua responden. ke atas responden F. responden dilihat tugasannya pada peringkat awal tapi mula menggaru-garukan kepalanya.. lagipun mudah nak faham”.. semuanya awak dapat 5”. Selepas itu. Rakannya mengambil guli yang diberikan oleh . Selepas Responden A dilihat cuba menyiapkan beberapa minit kemudian. responden. pengkaji telah dapat meningkatkan tahap kefahaman responden dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1-10 dengan menggunakan Kit Span Berwarna yang mana merupakan objektif utama kajian ini dilaksanakan. Muka Surat 305 . Oleh itu.. Catatan Ulasan Semasa waktu rehat. Kajian yang dijalankan ini telah menyokong kajian yang telah dilakukan oleh Stigler et al. Hal ini bertujuan bagi mengelakkan berlakunya kekeliruan kepada murid apabila menghadapi masalah atau menjawab soalan pada aras yang lebih tinggi. disebelahnya dan mengajak rakan disebelahnya berbual.2. Hayashi (2000) dan Kawano (2000) iaitu dalam meningkatkan dan memperkukuhkan konsep nombor diperingkat kanak-kanak penggunaan abakus telah diberikan bagi memberikan pengalaman yang konkrit seterusnya meningkatkan tahap kefahaman mereka dalam tajuk tersebut.Jadual 5: Catatan dalam rekod anekdot responden A sebelum penggunaan Kit. Responden A dilihat cuba menjawab menyiapkan tugasan pada mulanya. menunjukkan tingkah laku negatif apabila tidak responden dilihat mula mengganggu rakan dapat menyiapkan tugasan tersebut.3. Responden A hilang minat terhadap tugasan responden A disuruh menyiapkan tugasan yang diberikan selepas tidak dapat menjawab operasi tambah dalam lembaran kerja yang soalan dalam lembaran kerja yang diberikan. PERBINCANGAN DAN CADANGAN Dalam proses pangajaran dan pembelajaran. responden E dilihat Responden E dilihat telah dapat mengaplikasikan bermain-main bersama murid-murid yang lain di apa yang telah dipelajari dalam operasi tambah dalam kelas prasekolah Anggerik. semasa membahagikan guli kepada rakannya. menyelesaikan soalan operasi tambah dalam lingkungan 1-10. Responden F Penggunaan Kit Span Berwarna telah membantu memberitahu rakan disebelahnya “Senangnya responden F untuk memahami dan guna alat ni. . guru perlu memberi kefahaman yang jelas kepada murid dan memfokuskan mereka kepada konsep sesuatu topik atau tajuk bagi membina asas yang kukuh dalam subjek yang diajar.5. “Awak ambil 3 guli kecil ni. 2 lagi guli proses penambahan berlaku melalui kelakuannya besar.. (1986). Jadual 7: Catatan dalam rekod anekdot responden E selepas penggunaan Kit.Responden E telah menunjukkan bagaimana rakanya. Berdasarkan catatan yang telah dibuat dalam jadual di atas. diberikan.. Semasa ujian dijalankan menggunakan Kit Span Berwarna. 1. Ini menunjukkan responden telah dapat memahami operasi tambah dalam lingkungan 1-10 dengan baik. pengkaji telah mendapati bahawa Responden E telah mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam operasi tambah dalam lingkungan 1-10. Responden membahagikan guli kepada rakan. berdasarkan beberapa catatan anekdot yang telah buat di atas dapat disimpulkan bahawa penggunaan Kit Span Berwarna telah menarik minat responden Ini menunjukkan penggunaan Kit ini telah dapat membantu pengkaji mewujudkan satu suasana pembelajaran yang menyeronokkan.

Sebagai contoh. Universiti Teknologi Malaysia.(2008). dengan penggunaan Kit ini di prasekolah dapat membantu murid-muri prasekolah yang lemah dalam operasi tambah. keputusan yang diperoleh berdasarkan pencapaian kedua-dua kelas ini selepas satu tempoh masa dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesan penggunaan kit dalam sesi pengajaran sama ada ia dapat membantu mencapai objektif yang telah ditetapkan atau tidak. Peningkatan Pencapaian Dalam Penjanaan Bakat. Hal ini disokong oleh Witzel. Putrajaya : Kementerian Pelajaran Malaysia. Garis Panduan Pelaksanaan Kursus Penyelidikan Tindakan Maktab Perguruan. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. ternyata penggunaan kit ini telah memberi kesan yang positif kepada semua responden. Pertama sekali. Muka Surat 306 . Atan long (1984). Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (PBK) Untuk Pelajar Pra-Sekolah Di Bawah Tajuk “Mengenal Haiwan”. Pada kajian yang seterusnya. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Idea yang kreatif ini perlu diterjemahkan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian murid. Buku Manual KajianTindakan Edisi Ketiga. Penggunaan alat ini akan memberi kesan kepada murid-murid. Dewan Bahasa dan Pustaka. guru boleh menghasilkan satu alat manipulatif yang kreatif untuk digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Cadangan yang ketiga adalah kajian yang seterusnya dijanlakan dengan melibatkan bilangan murid yang lebih besar supaya terdapat kumpulan rawatan juga kumpulan kawalan. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan ini. Kertas Projek Sarjana yang tidak diterbitkan. Ini bermakna pengkaji menjalankan kajian berdasarkan reka bentuk kajian eksperimen. Berdasarkan analisis data yang dibuat. Oleh itu. pengkaji boleh menggunakan idea Kit Span Berwarna ini untuk melihat keberkesanannya dalam tajuk operasi tolak pula. meneroka bahan dan mengubahsuai bahan. Kajian berkaitan dengan penggunaan alat manipulatif sebagai alat bantu mengajar (ABM) dalam membantu murid memahami konsep serta kemahiran Matematik hendaklah diteruskan supaya penambahbaikkan dapat dilakukan untuk memberi manfaat kepada pendidikan awal kanak-kanak khususnya dan kepada bidang pendidikan di negara kita amnya. Farrah Wahilda (2006). SENARAI RUJUKAN Abu Bakar Nordin (1989). pengkaji telah menggunakan Kit Span Berwarna dalam meningkatkan kefahaman responden dalam operasi tambah lingkungan 1-10. Sebagai contohnya. (2001). Kelas rawatan dibekalkan dengan penggunaan Kit Span Berwarna manakala kelas kawalan pula belajar tanpa menggunakan bahan manipulatif. Tujuan kit ini digunakan bertujuan memberi pengalaman langsung serta bermakna kepada responden dan supaya responden jelas dengan konsep operasi tambah yang dipelajar. Bahagian Pendidikan Guru. kajian ini boleh dilaksanakan di prasekolah yang lain supaya manfaat yang diperoleh menerusi penggunaan alat manipulatif Kit Span Berwarna ini dapat memberi faedah kepada murid-murid lain. Hal ini kerana di setiap prasekolah sudah pasti terdapat ramai murid yang lemah dan mengalami kesukaran dalam memahami konsep operasi tambah dengan baik.Setiap guru perlu kaya dengan idea yang kreatif untuk mengajar murid-murid mereka. Oleh itu. terdapat beberapa cadangan yang ingin dikemukakan untuk memastikan penggunaan Kit Span Berwarna ini dapat digunakan untuk kajian akan datang.Cadangan yang kedua adalah penggunaan Kit Span Berwarna ini boleh diaplikasikan dengan tajuk Matematik yang lain. “Psikologi Pendidikan” Kuala Lumpur. Hal ini disokong oleh Nicole (2001) iaitu pada peringkat enaktif kanak-kanak seharusnya mempunyai pengalaman konkrit untuk memahami sesuatu konsep seperti memegang. Mercer & Miller (2003) dalam kajiannya yang menyokong keberkesanan pendekatan bahan manipulatif untuk mengembangkan kemahiran asas matematik murid-murid. Johor Bharu.Dalam kajian ini. Kit ini digunakan dalam tajuk operasi tolak dalam lingkungan 10. Jadi kajian ini juga telah menyokong kajian yang dilakukan oleh Abu Hassan Kassim (2003) yang menyatakan murid-murid akan memahami dan mengingati sesuatu konsep dengan mudah serta kekal melalui pembelajaran yang bermakna. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Edisi.Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Jamal Arifin (1992). tindakan Muka Surat 307 .scribd. 2005. Amalan Pedagogi Pengajaran Perkembangan Bahasa Di Kalangan Guru-Guru Permulaan Pra-Sekolah. Tanjong Malim. ke-4.Kamus Dewan. Universiti Pendidikan Sulan Idris. Dimuat turun pada 20 Mac 2011 daripada http://www. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sendirian Berhad. Modul Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah.my/search?hl=en&rlz=1C1MANE_enMY422MY423&q=kajian+ +operasi+tambah&aq=f&aqi=&aql=&oq= Mok Soon Sang. Pengajian Matematik untuk Diploma Perguruan. Mohd Nor Izwan (2009). Dimuat turun pada 20 Mac 2011 daripada http://www. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.google. (1996). Kajian Tindakan.com / doc /3 5 141054/Teori-Kognitif-dan-Konstraktivism Mohd Saifullah (2009). Perak. Sarawak.com. Md. Disertasi sarjana yang tidak diterbitkan. Sarawak: Maktab Perguruan Rajang Bintangor. Modul Pentaksiran Perkembangan Murid Di Prasekolah. Bahagian Pembangunan Kurikulum (2010).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful