P. 1
Tata Cara Mantu Adat Jawa

Tata Cara Mantu Adat Jawa

|Views: 4,631|Likes:
Published by bangyos2001
tata cara cara mantu adat jawa, menurut pak didit sutopo guru smk negeri 1 dukuhturi yang rumahnya di ulujami pemalang
tata cara cara mantu adat jawa, menurut pak didit sutopo guru smk negeri 1 dukuhturi yang rumahnya di ulujami pemalang

More info:

Categories:Types, Comics
Published by: bangyos2001 on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2014

pdf

text

original

Tata Cara Mantu Adat Jawa

Rerangkening tatacara tiyang ingkang badhe bebesanan miturut adat Jawa wonten 6, inggih punika: 1. Lamaran 4. malam medodareni 2. Ningseti 5. ijab 3. Siraman 6. lan pahargyan. Ananging tasih wonten tatacara adat sanesipun, gumantung papan lumampahing tatacara punika (adat lokal). Kangge ngawekani mbok bilih anggenipun nglamar dipuntampik, supados boten lingsem pramila wonten utusan ingkang winastan congkok. Congkok punika utusan saking keluwarga PK ingkang nindhakaken jejibahan tindhak wonten dalemipun keluwarga PP saperlu nakonaken. 1. Lamaran Tatacara lamaran ingkang prayogi punika PK sowan wonten dalemipun tiyang sepuhipun PP kanthi perlu ngaturaken bilih keluwarga PK badhe nglamar putrinipun (dinten, tanggal, wanci sarta kathahing tiyang ingkang badhe sowan). Leresipun ing tlatah Jawa, ingkang nindhakaken panglamar inggih punika tiyang sepuhipun PK/ kadhang cinaket (tuladha ingkang nglamar punika tiyang sepuhipun PP: Rembang-Pati, India). Putra kakung boten ndherek, kangge ngawekani mbok bilih dipuntampik dados boten lingsem. Ingkang atur wangsulan punika tiyang sepuhipun PP/ menawi kepepet inggih kadhang cinaket. Urut-urutaning lamaran: a. Atur pangandikan saking PK 1. Muji syukur 2. Pitepangan 3. Salam taklim saking tiyang sepuhipun PK 4. Nyuwun pangapunten menawi sowanipun wonten kiranging subasita 5. Wigatosing lampah 6. Panutup b. Atur wangsulan saking PP 1. Nyuwun pangapunten kiranging panampi 2. Salam taklim katampi lan kosok wangsulipun salam taklim katur tiyang sepuhipun PK 3. Matur nuwun panglamaripun 4. Pangajab/ pangarep-arep
1 Materi Pembelajaran Bahasa Jawa
Tata Cara Mantu Adat Jawa Ikhwatun Khasanah, S. Pd

e. Cengkir isinipun toya suci. rah lan sumsum boten saged kapisah. Enggal atur palapuran 3. Ningseti/ singsetan (naleni) Ningseti punika limrahipun kakung tumprap putri. Cengkir gadhing. ngemu panyuwunan tresnanipun PK lan PK saged mujudaken who ingkang sejati. Tanggap wicara pancasan (putusan) saking PK 1. f. Rerenggan pelik-pelik (emas-emasan). menawi pisah ateges sirna. i. nanas.5. utawi banyak sajodho). j. Panutup c. Dipuntampi punapa boten 6. Urip-urip (pithik lancur lan dhara. Ageman putri sapengadheg. ngemu suraos kabutuhanipun PP. ateges ingkang badhe bebojoan saged tanggel jawab dhumateng keluwarganipun kados dene urip-urip. Leganing manah 2. manggis. lsp). Arta utawi buwuh. ngemu suraos penganten kekalih boten badhe damel kuciwa. ateges mugi PK lan PP anggenipun mangun bale wisma tansah linambaran tresna ingkang suci. Woh-wohan (jeruk. Tiyang manton punika panci badhe kagungan damel utawi (ewuh). b. bilih PK bakal nyekapi c. Kalpika (ali-ali). Nyuwun pamit 2. Lapis werni abrit lan pethak minangka pralambang manunggaling rah lan sum-suming PK lan PP. d. 3. h. ngemu suraos bilih wos ketan punika tasih kumepyur nanging menawi sampun dipunolah saged luluh dados setunggal (antawisipun PK lan PP). ngemu suraos tresnanipun boten saged pedhot kados wujudipun ali-ali. Gedhang ayu limrahipun gedhang raja). ngemu suraos bilih PK lan PP saged tumindak kados Raja ingkang sarwi tanggel jawab. Siraman . Ubarampenipun inggih punika: a. Kerata basanipun “imbuh-imbuh anggenipun ewuh”. lan nutupi sedaya wewadi. mugi g. Panganan saking ketan.

Ingkang nggadhahi jejibahan nyiram dipunwiwiti saking tiyang sepuhipun PP. Tegesipun kekalih panganten saged ngraosaken punapa ingkang dipunraosaken pacanganipun kados klapa binelah.Adicara punika dipunwontenaken sedinten saderengipun adicara ijab-qobul. Jajan pasar. Kangge ngresiki sedaya rereged lair trusing batin. b. Tegesipun tansah eling dhateng ingkang maha linangkung. migunakaken arto kreweng. Ancasipun siraman: a. Ubarampe siraman: a. b. mliginipun PP. b. (cengkir= kencenging pikir) tiyang ingkang badhe omahomah punika krdhah nggadahi pikiran ingkang kenceng lan boten miyarmiyur. Toya ingkang wangi. f. c. Bubur warna pitu. lan tansah nyuwun pitulungan dhateng Gusti. Bubur tegesipun angubur sedayaning pakarti ingkang boten sae. lan dilakoni ing dalemipun PP. Pd . Klapa binelah. dados peparinganipun gusti punika maneka warna. Toya ingkang wening pralambang panganten kekalih saged mikir kanthi wening (fikiran jernih). Ingkung. Kanthi ancas bilih tiyang omahomah punika kedhah gotong royong supados gesangipun tansah tentrem. lajeng tiyang sepuhipun PK lan dipunpungkasi dening pamaes. b. kangge srana ambuka pamor (aura) pasuryanipun panganten. jalaran wekdal punika minangka wekdalipun widodari nalika siram. e. Tegesipun Gusti punika maha mirah. Ingkang tumbas punika para tamu. dene bapakipun ingkang mayungi. taman ateges papan). PP pasuryanipunipun kados widodari. g. Macemmacem tegesipun siraman: a. lan kenanga). Cengkir gadhing. Sekul tumpeng. melati. Malem medodareni Malem midodareni inggih punika malem saderengipun adicara akad nikah lan 3 Materi Pembelajaran Bahasa Jawa Tata Cara Mantu Adat Jawa Ikhwatun Khasanah. Tegesipun tansah enget dhateng pepesthening kodrat ingkang sampun ginaris saking Gusti. S. Sanajan namung sadeyan dhawet nanging saged kangge nyekapi kabetahanipun sakeluwarga. Kanthi mecah kendi lan ngendikan “wis pecah pamore” tegesipun penganten kekalih sampun sumadya anggenipun palakrama. amargi toya ingkang kangge adus sampun kacampur kaliyan kembang sritaman (sri ateges ratu. lan saged nindakaken sedaya acara ngantos purna. Siraman dipunwastani adus pamor. Sasampunipun siraman wonten adicara dodol dhawet dening tiyang sepuhipun PP. wekdalipun antawis tabuh 10 enjing – 3 sonten. Sritaman inggih punika kembang ingkang pinilih minangka ratuning kembang (mawar. Siraman dipunwastani adus kembang. Ingkang sadeyan punika ibunipun PP. adicaranipun: a. Amarga manungsa asalipun saking lemah (kreweng =lemah) 4. d. Nyuwun marang Gusti supados calon panganten saged kalis ing godha. supados nalika dipunpaesi. lan tansah wangi ing saben dintenipun.

Dewi supraba kersa dados garwanipun Prabu Dananjaya kanthi bebana. catur wedha punika wosipun sekawan pandoming urip omah-omah. mayang punika kembang. Kangge nggampilake petugas KUA kangge naliti administrasi. Piyambakipun dipunkancani kancanipun ing kamar. Ndadosaken bombonging manah keluwarga PP amargi PK tansah pinaringan kawilujengan.panggih. lan boten kenging kepanggih kaliyan PK. Tantingan Sasampunipun keluwarga PK kondur. K 2. 2. kanthi mbeta seserahan. O 3. tiyang Jawa pertados bilih ing malem midodareni punika sedaya widodari saking khayangan mandhap wonten dalemipun PP kangge ndadosaken sampurna lan ayunipun PP kadosta widodari. b. inggih punika: 1. Jonggolan/ nyantri/ nyantrik (ngetoke awak. Kembar mayang ateges kembang ingkang werni lan wujudipun sami. Ing ndalu punika wiwit tabuh 6 sonten ngantos 12 ndalu. d. Midodareni saking tembung widodari. PK. Urut-urutan adicara malem midodareni: a. Ancasipun jonggolan/ nyantri/ nyantrik: 1. lan keluwarganipun sowan ing dalemipun PP. Ing mriku PK namung diaturi segelas toya pethah. Pasrah catur wedha Catur wedha punika pitutur saking tiyang sepuhipun PP katujokake dhateng PK. i c. Kembar mayang Kembar punika padha. kangge PK). lan boten kenging dhahar/ ngunjuk sanesipun toya pethak. Asal usulipun kembar mayang punika saking legenda Dewi Supraba lan Prabu Dananjaya. pramila tiyang sepuhipun PP dhateng wonten kamaripun PP kanthi perlu nanting sepinten mantepipun PP anggenipun palakrama. Prabu Dananjaya . PP boten kenging sare lan boten kenging medal saking kamaripun. Ing malem midodareni tiyang sepuhipun PK. H 4. Punika pralambang kangge nglatih raos sabaripun PK minangka imam (kepala keluarga). Lajeng PP kedah mangsuli bilih PP ikhlas urip beberengan kaliyan priya ingkang sampun dipunpilih.

Kembar mayang ancasipun: 1. ateges kedhah nglindungi. Ngemu suraos yen PK kedah nggadhahi kawruh ingkang sae lan sabar. Godhong kruton. lan amba. Tegesipun penganten kekalih kedah atos-atos sing samubarang tanduk. inggil. Werdinipun inggih punika supados gesangipun saged langgeng. Ijab Ijab utawi ijab kabul inggih punika ngesahaken ningkahipun panganten kekalih saking petugas catatan sipil. Wujud kados redi. Wujud kados payung. Wujud kados cemeti. Panggih 5 Materi Pembelajaran Bahasa Jawa Tata Cara Mantu Adat Jawa Ikhwatun Khasanah. Kangge adicara temu panganten 2. Ngemu suraos yen pacangan kedah sami-sami nglindungi. b. kalpataru dianggep “pohon kehidupan”. godhong punika saged kangge obat benter. ateges nglindungi panganten kekalih saking roh-roh ingkang ala. i. Godhong dadap serep. tiyang sepuh PP masrahaken putrinipun dhateng PK. Kangge nebihaken sedaya bebaya/ roh-roh 3. kangge nambahi ayu kembar mayang. d. Kangge pakurmatan 5. h. f. Klepu inggih punika kayu kalpataru. j. Kembar mayang ngemu suraos: a. ateges panganten kedhah nggadhahi ancasing gesang punika.saged mundhut kembar mayang khayangan awujud klepu dewadaru. Kembang Patra Manggala. 6. Saking adicara punika. lan petugas catatan sipil. Godhong ringin. Wujud kados manuk. S. tangga-tangga. Nandhakake yen pacangan kedhah nggadahi pikiran ingkang wening nalika ngadepi sedaya perkawis. Tegesipun penganten kekalih kedah mikir ingkang sae-sae mawon supados gesangipun tansah tentrem. c. g. Wujud kados walang. Pd . e. Ngemu suraos penganten kekalih kedah tanggap ing sasmita lan saged mundhut putusan ingkang paling sae lan becik. PK nampi PP kanthi ngaturaken mahar kangge PP. Wujud kados keris. adicara punika dipunsekseni dening sedaya keluwarga panganten kekalih. kalpa ateges langgeng lan daru ateges wahyu.

Sindur binayan. Panganten kekalih lenggah ing pangkuanipun bapa PP. h. lan Ibunipun PP nyampiraken kain sindur. ing pangkuanipun PP kanthi pratanda bilih PK tansah paring nafkah kangge panguripan. DAFTAR PUSTAKA Pringgawidagda Suwarna. Timbang/ pangkon. dan Medodareni. Ateges tresnanipun panganten kekalih sami-sami kuat. lan ritual punika minangka wujud sayangipun tiyang sepuh marang putra mantunipun. wos ketan. Srah-srahan. ateges PP tansah setya lan tansah nglayani PK. Pramila wonten tradisi ingkang wujudipun: a. lan ingkang ibu tansah paring dukungan. Kanthi pambiyantu pamaes. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa http://semarasanta. b. f. lan PP sampun medal saking kamaripun.wordpress. Ngidhak tigan (dening PK). 2003. Kacar-kucur/ tampa kaya/ tandur. Paningset. Tukar kalpika (ali-ali). kacang. ngemu suraos sinten ingkang kenging suruh punika pramila gesangipun bakal menangan.Nalika PK sampun dugi ing dalemipun PP. Sungkeman. Bapa PP nglungguhaken penganten kekalih ing kursi panganten kanthi tanda bilih tiyang sepuh tansah ngrestuni ningkahan punika. c. penganten kekalih nyuwun pangestu dhateng tiyang sepuhipun lan marasepuhipun. Bapa PP nuntun penganten kekalih dumugi kursi panganten. kanthi pralambang bilih panganten nglakoni urip beberengan wiwit susah utawi seneng. Ngresiki sukunipun PK (dening PP). Dulang-dulangan. minangka tanda tresnanipun panganten. kembang. kekalih kedhah i. Minangka tanda yen bapa bakal nuduhake dalan tumuju kamulyanipun panganten. Balangan suruh. PK maringi dele. e. Diwiwiti saking tiyang sepuh PP. d. ngemu suraos PK boten bakal nerak wewatoning ningkah. Tanem. g. kanthi ngendikan “padha-padha abote”. jagung. arto (uang logam) ingkahng cacahipun genep. wos.com/2007/09/12/adat-istiadat-jawa-manusia-jawa-sejak-dalamkandungan-sampai-wafat/ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->