Tata Cara Mantu Adat Jawa

Rerangkening tatacara tiyang ingkang badhe bebesanan miturut adat Jawa wonten 6, inggih punika: 1. Lamaran 4. malam medodareni 2. Ningseti 5. ijab 3. Siraman 6. lan pahargyan. Ananging tasih wonten tatacara adat sanesipun, gumantung papan lumampahing tatacara punika (adat lokal). Kangge ngawekani mbok bilih anggenipun nglamar dipuntampik, supados boten lingsem pramila wonten utusan ingkang winastan congkok. Congkok punika utusan saking keluwarga PK ingkang nindhakaken jejibahan tindhak wonten dalemipun keluwarga PP saperlu nakonaken. 1. Lamaran Tatacara lamaran ingkang prayogi punika PK sowan wonten dalemipun tiyang sepuhipun PP kanthi perlu ngaturaken bilih keluwarga PK badhe nglamar putrinipun (dinten, tanggal, wanci sarta kathahing tiyang ingkang badhe sowan). Leresipun ing tlatah Jawa, ingkang nindhakaken panglamar inggih punika tiyang sepuhipun PK/ kadhang cinaket (tuladha ingkang nglamar punika tiyang sepuhipun PP: Rembang-Pati, India). Putra kakung boten ndherek, kangge ngawekani mbok bilih dipuntampik dados boten lingsem. Ingkang atur wangsulan punika tiyang sepuhipun PP/ menawi kepepet inggih kadhang cinaket. Urut-urutaning lamaran: a. Atur pangandikan saking PK 1. Muji syukur 2. Pitepangan 3. Salam taklim saking tiyang sepuhipun PK 4. Nyuwun pangapunten menawi sowanipun wonten kiranging subasita 5. Wigatosing lampah 6. Panutup b. Atur wangsulan saking PP 1. Nyuwun pangapunten kiranging panampi 2. Salam taklim katampi lan kosok wangsulipun salam taklim katur tiyang sepuhipun PK 3. Matur nuwun panglamaripun 4. Pangajab/ pangarep-arep
1 Materi Pembelajaran Bahasa Jawa
Tata Cara Mantu Adat Jawa Ikhwatun Khasanah, S. Pd

h. i. lan nutupi sedaya wewadi. Panutup c. Cengkir isinipun toya suci. ngemu suraos penganten kekalih boten badhe damel kuciwa. Ningseti/ singsetan (naleni) Ningseti punika limrahipun kakung tumprap putri. ngemu panyuwunan tresnanipun PK lan PK saged mujudaken who ingkang sejati.5. e. Ubarampenipun inggih punika: a. rah lan sumsum boten saged kapisah. Dipuntampi punapa boten 6. Leganing manah 2. Kerata basanipun “imbuh-imbuh anggenipun ewuh”. Nyuwun pamit 2. menawi pisah ateges sirna. f. Arta utawi buwuh. Enggal atur palapuran 3. Tanggap wicara pancasan (putusan) saking PK 1. Tiyang manton punika panci badhe kagungan damel utawi (ewuh). Rerenggan pelik-pelik (emas-emasan). Urip-urip (pithik lancur lan dhara. ngemu suraos bilih PK lan PP saged tumindak kados Raja ingkang sarwi tanggel jawab. Siraman . b. ngemu suraos tresnanipun boten saged pedhot kados wujudipun ali-ali. 3. bilih PK bakal nyekapi c. ateges mugi PK lan PP anggenipun mangun bale wisma tansah linambaran tresna ingkang suci. nanas. d. mugi g. Lapis werni abrit lan pethak minangka pralambang manunggaling rah lan sum-suming PK lan PP. Gedhang ayu limrahipun gedhang raja). utawi banyak sajodho). ateges ingkang badhe bebojoan saged tanggel jawab dhumateng keluwarganipun kados dene urip-urip. j. ngemu suraos kabutuhanipun PP. Panganan saking ketan. Cengkir gadhing. Woh-wohan (jeruk. Ageman putri sapengadheg. Kalpika (ali-ali). manggis. ngemu suraos bilih wos ketan punika tasih kumepyur nanging menawi sampun dipunolah saged luluh dados setunggal (antawisipun PK lan PP). lsp).

Sekul tumpeng. lan tansah wangi ing saben dintenipun. Nyuwun marang Gusti supados calon panganten saged kalis ing godha. Tegesipun kekalih panganten saged ngraosaken punapa ingkang dipunraosaken pacanganipun kados klapa binelah. f. Siraman dipunwastani adus kembang. adicaranipun: a. Ingkang nggadhahi jejibahan nyiram dipunwiwiti saking tiyang sepuhipun PP. taman ateges papan). Ingkung. Kangge ngresiki sedaya rereged lair trusing batin. Tegesipun tansah eling dhateng ingkang maha linangkung. melati. b. dados peparinganipun gusti punika maneka warna. Bubur warna pitu. Malem medodareni Malem midodareni inggih punika malem saderengipun adicara akad nikah lan 3 Materi Pembelajaran Bahasa Jawa Tata Cara Mantu Adat Jawa Ikhwatun Khasanah. Macemmacem tegesipun siraman: a. b. migunakaken arto kreweng. amargi toya ingkang kangge adus sampun kacampur kaliyan kembang sritaman (sri ateges ratu. Tegesipun Gusti punika maha mirah. S. kangge srana ambuka pamor (aura) pasuryanipun panganten. Ingkang tumbas punika para tamu. Siraman dipunwastani adus pamor. lajeng tiyang sepuhipun PK lan dipunpungkasi dening pamaes. Sasampunipun siraman wonten adicara dodol dhawet dening tiyang sepuhipun PP. lan saged nindakaken sedaya acara ngantos purna. supados nalika dipunpaesi. b. lan kenanga). Ingkang sadeyan punika ibunipun PP. (cengkir= kencenging pikir) tiyang ingkang badhe omahomah punika krdhah nggadahi pikiran ingkang kenceng lan boten miyarmiyur. Pd . Amarga manungsa asalipun saking lemah (kreweng =lemah) 4. Ancasipun siraman: a. Cengkir gadhing. e. Klapa binelah. Toya ingkang wening pralambang panganten kekalih saged mikir kanthi wening (fikiran jernih). lan tansah nyuwun pitulungan dhateng Gusti. Ubarampe siraman: a. Toya ingkang wangi. jalaran wekdal punika minangka wekdalipun widodari nalika siram. mliginipun PP. Tegesipun tansah enget dhateng pepesthening kodrat ingkang sampun ginaris saking Gusti. lan dilakoni ing dalemipun PP. Bubur tegesipun angubur sedayaning pakarti ingkang boten sae. Jajan pasar. d. Kanthi mecah kendi lan ngendikan “wis pecah pamore” tegesipun penganten kekalih sampun sumadya anggenipun palakrama. dene bapakipun ingkang mayungi. c. g. PP pasuryanipunipun kados widodari. Sritaman inggih punika kembang ingkang pinilih minangka ratuning kembang (mawar. b. Sanajan namung sadeyan dhawet nanging saged kangge nyekapi kabetahanipun sakeluwarga.Adicara punika dipunwontenaken sedinten saderengipun adicara ijab-qobul. wekdalipun antawis tabuh 10 enjing – 3 sonten. Kanthi ancas bilih tiyang omahomah punika kedhah gotong royong supados gesangipun tansah tentrem.

2. inggih punika: 1. O 3. kangge PK). mayang punika kembang. PK. Urut-urutan adicara malem midodareni: a. tiyang Jawa pertados bilih ing malem midodareni punika sedaya widodari saking khayangan mandhap wonten dalemipun PP kangge ndadosaken sampurna lan ayunipun PP kadosta widodari.panggih. b. Midodareni saking tembung widodari. lan keluwarganipun sowan ing dalemipun PP. Ing malem midodareni tiyang sepuhipun PK. Dewi supraba kersa dados garwanipun Prabu Dananjaya kanthi bebana. Kembar mayang ateges kembang ingkang werni lan wujudipun sami. kanthi mbeta seserahan. pramila tiyang sepuhipun PP dhateng wonten kamaripun PP kanthi perlu nanting sepinten mantepipun PP anggenipun palakrama. Ing ndalu punika wiwit tabuh 6 sonten ngantos 12 ndalu. Asal usulipun kembar mayang punika saking legenda Dewi Supraba lan Prabu Dananjaya. H 4. i c. Ancasipun jonggolan/ nyantri/ nyantrik: 1. catur wedha punika wosipun sekawan pandoming urip omah-omah. Punika pralambang kangge nglatih raos sabaripun PK minangka imam (kepala keluarga). Pasrah catur wedha Catur wedha punika pitutur saking tiyang sepuhipun PP katujokake dhateng PK. Prabu Dananjaya . Ndadosaken bombonging manah keluwarga PP amargi PK tansah pinaringan kawilujengan. lan boten kenging dhahar/ ngunjuk sanesipun toya pethak. Piyambakipun dipunkancani kancanipun ing kamar. Tantingan Sasampunipun keluwarga PK kondur. PP boten kenging sare lan boten kenging medal saking kamaripun. Lajeng PP kedah mangsuli bilih PP ikhlas urip beberengan kaliyan priya ingkang sampun dipunpilih. d. lan boten kenging kepanggih kaliyan PK. Kembar mayang Kembar punika padha. K 2. Ing mriku PK namung diaturi segelas toya pethah. Jonggolan/ nyantri/ nyantrik (ngetoke awak. Kangge nggampilake petugas KUA kangge naliti administrasi.

Kangge pakurmatan 5. Ijab Ijab utawi ijab kabul inggih punika ngesahaken ningkahipun panganten kekalih saking petugas catatan sipil. Ngemu suraos yen PK kedah nggadhahi kawruh ingkang sae lan sabar. Ngemu suraos yen pacangan kedah sami-sami nglindungi. Klepu inggih punika kayu kalpataru. Ngemu suraos penganten kekalih kedah tanggap ing sasmita lan saged mundhut putusan ingkang paling sae lan becik. g. Tegesipun penganten kekalih kedah atos-atos sing samubarang tanduk. ateges kedhah nglindungi. ateges panganten kedhah nggadhahi ancasing gesang punika. Panggih 5 Materi Pembelajaran Bahasa Jawa Tata Cara Mantu Adat Jawa Ikhwatun Khasanah. Godhong dadap serep. Wujud kados keris. Wujud kados redi. 6. b. tangga-tangga. Kembang Patra Manggala. Pd . Godhong kruton. Kembar mayang ancasipun: 1. c. Wujud kados cemeti. d. Saking adicara punika. kangge nambahi ayu kembar mayang. h. j. Wujud kados payung. Godhong ringin. i. PK nampi PP kanthi ngaturaken mahar kangge PP. S. f. Kangge nebihaken sedaya bebaya/ roh-roh 3. Kembar mayang ngemu suraos: a. Werdinipun inggih punika supados gesangipun saged langgeng. e. lan petugas catatan sipil. Wujud kados walang. kalpa ateges langgeng lan daru ateges wahyu. godhong punika saged kangge obat benter. Wujud kados manuk. Tegesipun penganten kekalih kedah mikir ingkang sae-sae mawon supados gesangipun tansah tentrem.saged mundhut kembar mayang khayangan awujud klepu dewadaru. inggil. ateges nglindungi panganten kekalih saking roh-roh ingkang ala. adicara punika dipunsekseni dening sedaya keluwarga panganten kekalih. Nandhakake yen pacangan kedhah nggadahi pikiran ingkang wening nalika ngadepi sedaya perkawis. lan amba. Kangge adicara temu panganten 2. tiyang sepuh PP masrahaken putrinipun dhateng PK. kalpataru dianggep “pohon kehidupan”.

b. ing pangkuanipun PP kanthi pratanda bilih PK tansah paring nafkah kangge panguripan. kanthi ngendikan “padha-padha abote”. Kacar-kucur/ tampa kaya/ tandur. lan PP sampun medal saking kamaripun. ngemu suraos sinten ingkang kenging suruh punika pramila gesangipun bakal menangan. Dulang-dulangan. kacang. kekalih kedhah i. arto (uang logam) ingkahng cacahipun genep. DAFTAR PUSTAKA Pringgawidagda Suwarna. ateges PP tansah setya lan tansah nglayani PK. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa http://semarasanta. Ngidhak tigan (dening PK). kembang. dan Medodareni. Kanthi pambiyantu pamaes. Tanem. Sungkeman. lan Ibunipun PP nyampiraken kain sindur. Minangka tanda yen bapa bakal nuduhake dalan tumuju kamulyanipun panganten.wordpress. minangka tanda tresnanipun panganten. c. PK maringi dele. f. h. Panganten kekalih lenggah ing pangkuanipun bapa PP. Pramila wonten tradisi ingkang wujudipun: a.com/2007/09/12/adat-istiadat-jawa-manusia-jawa-sejak-dalamkandungan-sampai-wafat/ . Diwiwiti saking tiyang sepuh PP. d. wos. kanthi pralambang bilih panganten nglakoni urip beberengan wiwit susah utawi seneng. Srah-srahan. Ngresiki sukunipun PK (dening PP). Tukar kalpika (ali-ali). Balangan suruh. g. 2003. Ateges tresnanipun panganten kekalih sami-sami kuat. penganten kekalih nyuwun pangestu dhateng tiyang sepuhipun lan marasepuhipun. lan ingkang ibu tansah paring dukungan. Paningset. e. jagung.Nalika PK sampun dugi ing dalemipun PP. Sindur binayan. wos ketan. Bapa PP nuntun penganten kekalih dumugi kursi panganten. Timbang/ pangkon. Bapa PP nglungguhaken penganten kekalih ing kursi panganten kanthi tanda bilih tiyang sepuh tansah ngrestuni ningkahan punika. ngemu suraos PK boten bakal nerak wewatoning ningkah. lan ritual punika minangka wujud sayangipun tiyang sepuh marang putra mantunipun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful