P. 1
Tata Cara Mantu Adat Jawa

Tata Cara Mantu Adat Jawa

|Views: 4,958|Likes:
Published by bangyos2001
tata cara cara mantu adat jawa, menurut pak didit sutopo guru smk negeri 1 dukuhturi yang rumahnya di ulujami pemalang
tata cara cara mantu adat jawa, menurut pak didit sutopo guru smk negeri 1 dukuhturi yang rumahnya di ulujami pemalang

More info:

Categories:Types, Comics
Published by: bangyos2001 on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2014

pdf

text

original

Tata Cara Mantu Adat Jawa

Rerangkening tatacara tiyang ingkang badhe bebesanan miturut adat Jawa wonten 6, inggih punika: 1. Lamaran 4. malam medodareni 2. Ningseti 5. ijab 3. Siraman 6. lan pahargyan. Ananging tasih wonten tatacara adat sanesipun, gumantung papan lumampahing tatacara punika (adat lokal). Kangge ngawekani mbok bilih anggenipun nglamar dipuntampik, supados boten lingsem pramila wonten utusan ingkang winastan congkok. Congkok punika utusan saking keluwarga PK ingkang nindhakaken jejibahan tindhak wonten dalemipun keluwarga PP saperlu nakonaken. 1. Lamaran Tatacara lamaran ingkang prayogi punika PK sowan wonten dalemipun tiyang sepuhipun PP kanthi perlu ngaturaken bilih keluwarga PK badhe nglamar putrinipun (dinten, tanggal, wanci sarta kathahing tiyang ingkang badhe sowan). Leresipun ing tlatah Jawa, ingkang nindhakaken panglamar inggih punika tiyang sepuhipun PK/ kadhang cinaket (tuladha ingkang nglamar punika tiyang sepuhipun PP: Rembang-Pati, India). Putra kakung boten ndherek, kangge ngawekani mbok bilih dipuntampik dados boten lingsem. Ingkang atur wangsulan punika tiyang sepuhipun PP/ menawi kepepet inggih kadhang cinaket. Urut-urutaning lamaran: a. Atur pangandikan saking PK 1. Muji syukur 2. Pitepangan 3. Salam taklim saking tiyang sepuhipun PK 4. Nyuwun pangapunten menawi sowanipun wonten kiranging subasita 5. Wigatosing lampah 6. Panutup b. Atur wangsulan saking PP 1. Nyuwun pangapunten kiranging panampi 2. Salam taklim katampi lan kosok wangsulipun salam taklim katur tiyang sepuhipun PK 3. Matur nuwun panglamaripun 4. Pangajab/ pangarep-arep
1 Materi Pembelajaran Bahasa Jawa
Tata Cara Mantu Adat Jawa Ikhwatun Khasanah, S. Pd

Panutup c.5. b. Tanggap wicara pancasan (putusan) saking PK 1. mugi g. Ageman putri sapengadheg. f. Ubarampenipun inggih punika: a. Leganing manah 2. ngemu suraos bilih wos ketan punika tasih kumepyur nanging menawi sampun dipunolah saged luluh dados setunggal (antawisipun PK lan PP). Woh-wohan (jeruk. e. Panganan saking ketan. Tiyang manton punika panci badhe kagungan damel utawi (ewuh). Cengkir gadhing. Cengkir isinipun toya suci. Lapis werni abrit lan pethak minangka pralambang manunggaling rah lan sum-suming PK lan PP. lan nutupi sedaya wewadi. ngemu panyuwunan tresnanipun PK lan PK saged mujudaken who ingkang sejati. ngemu suraos bilih PK lan PP saged tumindak kados Raja ingkang sarwi tanggel jawab. manggis. menawi pisah ateges sirna. d. Nyuwun pamit 2. h. j. Kerata basanipun “imbuh-imbuh anggenipun ewuh”. ateges mugi PK lan PP anggenipun mangun bale wisma tansah linambaran tresna ingkang suci. ngemu suraos tresnanipun boten saged pedhot kados wujudipun ali-ali. Urip-urip (pithik lancur lan dhara. nanas. Siraman . utawi banyak sajodho). Kalpika (ali-ali). Arta utawi buwuh. rah lan sumsum boten saged kapisah. Gedhang ayu limrahipun gedhang raja). bilih PK bakal nyekapi c. Rerenggan pelik-pelik (emas-emasan). ateges ingkang badhe bebojoan saged tanggel jawab dhumateng keluwarganipun kados dene urip-urip. ngemu suraos penganten kekalih boten badhe damel kuciwa. lsp). 3. ngemu suraos kabutuhanipun PP. i. Dipuntampi punapa boten 6. Ningseti/ singsetan (naleni) Ningseti punika limrahipun kakung tumprap putri. Enggal atur palapuran 3.

lan tansah wangi ing saben dintenipun. Bubur tegesipun angubur sedayaning pakarti ingkang boten sae. b. kangge srana ambuka pamor (aura) pasuryanipun panganten. Sritaman inggih punika kembang ingkang pinilih minangka ratuning kembang (mawar. amargi toya ingkang kangge adus sampun kacampur kaliyan kembang sritaman (sri ateges ratu. e. b. Macemmacem tegesipun siraman: a. Ancasipun siraman: a. Ubarampe siraman: a. Tegesipun tansah enget dhateng pepesthening kodrat ingkang sampun ginaris saking Gusti. Klapa binelah. c. Kangge ngresiki sedaya rereged lair trusing batin. Sekul tumpeng. Bubur warna pitu. lan kenanga). lan tansah nyuwun pitulungan dhateng Gusti. b. Kanthi ancas bilih tiyang omahomah punika kedhah gotong royong supados gesangipun tansah tentrem. wekdalipun antawis tabuh 10 enjing – 3 sonten. g. supados nalika dipunpaesi. Pd . migunakaken arto kreweng. lan saged nindakaken sedaya acara ngantos purna. b. Tegesipun tansah eling dhateng ingkang maha linangkung. Ingkang tumbas punika para tamu. Tegesipun kekalih panganten saged ngraosaken punapa ingkang dipunraosaken pacanganipun kados klapa binelah. dados peparinganipun gusti punika maneka warna. Toya ingkang wening pralambang panganten kekalih saged mikir kanthi wening (fikiran jernih). Jajan pasar. Siraman dipunwastani adus pamor. Ingkang sadeyan punika ibunipun PP. jalaran wekdal punika minangka wekdalipun widodari nalika siram. Sanajan namung sadeyan dhawet nanging saged kangge nyekapi kabetahanipun sakeluwarga. f. mliginipun PP. (cengkir= kencenging pikir) tiyang ingkang badhe omahomah punika krdhah nggadahi pikiran ingkang kenceng lan boten miyarmiyur.Adicara punika dipunwontenaken sedinten saderengipun adicara ijab-qobul. Amarga manungsa asalipun saking lemah (kreweng =lemah) 4. taman ateges papan). Toya ingkang wangi. Ingkung. Siraman dipunwastani adus kembang. melati. lan dilakoni ing dalemipun PP. S. Cengkir gadhing. PP pasuryanipunipun kados widodari. adicaranipun: a. Malem medodareni Malem midodareni inggih punika malem saderengipun adicara akad nikah lan 3 Materi Pembelajaran Bahasa Jawa Tata Cara Mantu Adat Jawa Ikhwatun Khasanah. Sasampunipun siraman wonten adicara dodol dhawet dening tiyang sepuhipun PP. dene bapakipun ingkang mayungi. lajeng tiyang sepuhipun PK lan dipunpungkasi dening pamaes. d. Nyuwun marang Gusti supados calon panganten saged kalis ing godha. Tegesipun Gusti punika maha mirah. Kanthi mecah kendi lan ngendikan “wis pecah pamore” tegesipun penganten kekalih sampun sumadya anggenipun palakrama. Ingkang nggadhahi jejibahan nyiram dipunwiwiti saking tiyang sepuhipun PP.

Kembar mayang Kembar punika padha. b. pramila tiyang sepuhipun PP dhateng wonten kamaripun PP kanthi perlu nanting sepinten mantepipun PP anggenipun palakrama. catur wedha punika wosipun sekawan pandoming urip omah-omah. Kangge nggampilake petugas KUA kangge naliti administrasi. lan keluwarganipun sowan ing dalemipun PP. Ing ndalu punika wiwit tabuh 6 sonten ngantos 12 ndalu. Ing malem midodareni tiyang sepuhipun PK. Midodareni saking tembung widodari. Punika pralambang kangge nglatih raos sabaripun PK minangka imam (kepala keluarga). Asal usulipun kembar mayang punika saking legenda Dewi Supraba lan Prabu Dananjaya. i c. 2. H 4. Ing mriku PK namung diaturi segelas toya pethah. Urut-urutan adicara malem midodareni: a. Piyambakipun dipunkancani kancanipun ing kamar. kangge PK). Lajeng PP kedah mangsuli bilih PP ikhlas urip beberengan kaliyan priya ingkang sampun dipunpilih. PK. kanthi mbeta seserahan. Pasrah catur wedha Catur wedha punika pitutur saking tiyang sepuhipun PP katujokake dhateng PK. tiyang Jawa pertados bilih ing malem midodareni punika sedaya widodari saking khayangan mandhap wonten dalemipun PP kangge ndadosaken sampurna lan ayunipun PP kadosta widodari. lan boten kenging dhahar/ ngunjuk sanesipun toya pethak. K 2. Ancasipun jonggolan/ nyantri/ nyantrik: 1. Jonggolan/ nyantri/ nyantrik (ngetoke awak. PP boten kenging sare lan boten kenging medal saking kamaripun. O 3.panggih. Dewi supraba kersa dados garwanipun Prabu Dananjaya kanthi bebana. d. inggih punika: 1. Ndadosaken bombonging manah keluwarga PP amargi PK tansah pinaringan kawilujengan. Kembar mayang ateges kembang ingkang werni lan wujudipun sami. lan boten kenging kepanggih kaliyan PK. Prabu Dananjaya . Tantingan Sasampunipun keluwarga PK kondur. mayang punika kembang.

e. lan petugas catatan sipil. Ijab Ijab utawi ijab kabul inggih punika ngesahaken ningkahipun panganten kekalih saking petugas catatan sipil. Wujud kados keris. Wujud kados redi. Kembar mayang ancasipun: 1. PK nampi PP kanthi ngaturaken mahar kangge PP. Kembang Patra Manggala. Wujud kados manuk. Wujud kados walang. lan amba. Godhong kruton. kangge nambahi ayu kembar mayang. g. ateges nglindungi panganten kekalih saking roh-roh ingkang ala. Saking adicara punika. kalpa ateges langgeng lan daru ateges wahyu. inggil. f. tangga-tangga. Pd . kalpataru dianggep “pohon kehidupan”. ateges panganten kedhah nggadhahi ancasing gesang punika. adicara punika dipunsekseni dening sedaya keluwarga panganten kekalih. Nandhakake yen pacangan kedhah nggadahi pikiran ingkang wening nalika ngadepi sedaya perkawis. h. S. Klepu inggih punika kayu kalpataru. godhong punika saged kangge obat benter.saged mundhut kembar mayang khayangan awujud klepu dewadaru. Kembar mayang ngemu suraos: a. Wujud kados payung. Godhong dadap serep. tiyang sepuh PP masrahaken putrinipun dhateng PK. 6. i. d. Kangge pakurmatan 5. Ngemu suraos penganten kekalih kedah tanggap ing sasmita lan saged mundhut putusan ingkang paling sae lan becik. Tegesipun penganten kekalih kedah mikir ingkang sae-sae mawon supados gesangipun tansah tentrem. Werdinipun inggih punika supados gesangipun saged langgeng. Wujud kados cemeti. Tegesipun penganten kekalih kedah atos-atos sing samubarang tanduk. ateges kedhah nglindungi. Kangge adicara temu panganten 2. Ngemu suraos yen PK kedah nggadhahi kawruh ingkang sae lan sabar. c. Kangge nebihaken sedaya bebaya/ roh-roh 3. Panggih 5 Materi Pembelajaran Bahasa Jawa Tata Cara Mantu Adat Jawa Ikhwatun Khasanah. Godhong ringin. j. Ngemu suraos yen pacangan kedah sami-sami nglindungi. b.

b. arto (uang logam) ingkahng cacahipun genep. kacang. Sungkeman. ngemu suraos sinten ingkang kenging suruh punika pramila gesangipun bakal menangan. Minangka tanda yen bapa bakal nuduhake dalan tumuju kamulyanipun panganten. Kanthi pambiyantu pamaes. lan PP sampun medal saking kamaripun. f. ngemu suraos PK boten bakal nerak wewatoning ningkah. Balangan suruh. kanthi ngendikan “padha-padha abote”. kekalih kedhah i. kembang.com/2007/09/12/adat-istiadat-jawa-manusia-jawa-sejak-dalamkandungan-sampai-wafat/ . Tanem. lan ingkang ibu tansah paring dukungan. ing pangkuanipun PP kanthi pratanda bilih PK tansah paring nafkah kangge panguripan. Srah-srahan. Paningset. jagung. h. Panganten kekalih lenggah ing pangkuanipun bapa PP. Ngidhak tigan (dening PK). Bapa PP nglungguhaken penganten kekalih ing kursi panganten kanthi tanda bilih tiyang sepuh tansah ngrestuni ningkahan punika. kanthi pralambang bilih panganten nglakoni urip beberengan wiwit susah utawi seneng. minangka tanda tresnanipun panganten. ateges PP tansah setya lan tansah nglayani PK. g. Tukar kalpika (ali-ali). Kacar-kucur/ tampa kaya/ tandur.wordpress. dan Medodareni. e. d. 2003. penganten kekalih nyuwun pangestu dhateng tiyang sepuhipun lan marasepuhipun. Ngresiki sukunipun PK (dening PP). wos. c. PK maringi dele. wos ketan. DAFTAR PUSTAKA Pringgawidagda Suwarna.Nalika PK sampun dugi ing dalemipun PP. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa http://semarasanta. Timbang/ pangkon. Diwiwiti saking tiyang sepuh PP. lan Ibunipun PP nyampiraken kain sindur. Sindur binayan. Bapa PP nuntun penganten kekalih dumugi kursi panganten. lan ritual punika minangka wujud sayangipun tiyang sepuh marang putra mantunipun. Pramila wonten tradisi ingkang wujudipun: a. Ateges tresnanipun panganten kekalih sami-sami kuat. Dulang-dulangan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->