PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL

SCE3104

KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS PENDIDIKAN RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Dis 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: vi . Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. dan masa anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). sumber-sumber pembelajaran. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.

Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. vii . SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk.Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat.

PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 6. 7. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 1. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 2. Teliti maklumat yang diterima. 4. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. viii . Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 3. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. 5. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar.

Pengenalan Kursus SCE 3104 (Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ini membincangkan kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. 31 Mac 4. Panduan untuk pengagihan topik untuk tutorial diberi di bawah: Tutorial 1. Keperluan Kursus Kursus ini ialah kursus pedagogi dan memerlukan bacaan yang meluas untuk mengukuhkan kefahaman. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. isu-isu dalam pendidikan sains. Pembelajaran kendiri memerlukan anda menentukan gaya pembelajaran anda dalam memastikan matlamat dan kualiti pembelajaran anda tercapai. 25 Feb 3. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. 28 Apr 5. viii . mengajar sains untuk semua kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak istimewa. OLL atau serahan ketika berkursus di IPG. Maklumat tentang aktiviti atau latihan dalam modul ini Jawapan aktiviti / latihan hendaklah di hantar kepada pensyarah untuk semakan melalui emel. 28 Jan 2. Jawapan tersebut perlu disimpan dalam portfolio pelajar sebagai bahan bukti. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Aktiviti-aktiviti serta latihan yang sesuai disediakan untuk setiap topik untuk menggalakkan pembelajaran kendiri disediakan. 26 Mei Topik Topik 1-3 Topik 4-6 Topik 7-9 Topik 10-12 Topik 13-15 Bahan Sokongan Bahan sokongan seperti buku rujukan dan internet akan membantu anda dalam memahami konsep-konsep secara menyeluruh dan mendalam.

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: SCE3104 Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah Kandungan modul ini dibahagi kepada 15 tajuk/topik. JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAK SI 1 TOPIK /TAJUK Topik 1 Isu dalam Pendidikan Sains Topik 2 Perkembangan Sejarah Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Topik 3 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I Topik 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II Topik 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 6 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 7 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 8 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 9 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 10 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik11 Pengajaran sains untuk semua kanak-kanak: Kepelbagaian budaya dan perbezaan jantina Topik12 Sains untuk kanak-kanak istimewa: Perbezaan pelajar Topik 13 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi pembelajaran Topik 14 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi fizikal Topik 15 Sains untuk kanak-kanak istimewa: pintar cerdas dan berbakat 9 2 9 3 9 4 9 5 9 JUMLAH 45 .

.

Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains. pengajaran sains dan literasi saintifik. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah.0 Kerangka tajuk 1    .(SCE3104 . 2. HASIL PEMBELAJARAN 1. KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains. kandungan pendidikan sains.Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains.

Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor. it adds to the pressure on the science curriculum. The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum. 1. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ISI KANDUNGAN 1.0 Isu.(SCE3104 . Obviously such a situation is not sustainable. The consequence is that many students are losing interest in science. One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing. students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning. Rather than developing understanding. there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones. The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important. There is a reluctance to replace the old with the new. Selection of science content (knowledge. A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students. While this is valuable for our society. Rather. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. skill.isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues. understanding the big ideas of science 2    .

Finally. exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from the different sciences is important. Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is important. or is presented in a context to which students can readily relate. local science learning opportunities. there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006). 2. when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school. To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum. It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas. The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum. contemporary and local issues and available learning resources. Furthermore. it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions. The factors that influence this choice include context. perceived to have personal value. In managing this choice. there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. In doing so.(SCE3104 . students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. historical perspectives. To provide both context and opportunities for application takes time. Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students. 3    .

In developing science competencies. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’. students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints. consequences and risks. Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science. the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. While many students perceive school science as difficult. the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or probable rather than the certainty of what will happen. Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants. For this reason. Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006). but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge. Every application of science has an impact on our environment. there is a need to define what it 4    . have demonstrated relevance to students’ everyday world. consequences and risk.(SCE3104 . It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students. Such decision-making is not valuefree. one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints. the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Often. The answer is not to exclude contemporary issues. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn. and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity.

2006). adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning. students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour. social and economic life. the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities. 3.(SCE3104 . decision-making approaches. There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. General capabilities and science education There is an argument. In this way. communication. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is that students should know in each stage of schooling. team work and problem solving are all important dimensions of science learning. While there is much value in such futuristic frameworks. that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham. based on research within science education. there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished. Such general capabilities as thinking strategies. use of information and communication technology (ICT). Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content. 5    . Such assistance will be found in the provision of quality.

what can be assessed often determines what is taught. These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial. but formative assessment is more useful in promoting learning. Unfortunately. This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed. Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is assessed. Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. It should show what they know.(SCE3104 . 2005). Assessment should serve the purpose of learning. It should be noted that the important science learning aspects concerning 6    . Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools. the taught curriculum and the assessed curriculum. The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. however. Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4. It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment. An obvious goal in curriculum development is that the intended. understand and can demonstrate. there is sometimes a considerable gap between intended curriculum. Classroom assessment. taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. is often translated in action as testing. It should also show what they need to do to improve. To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices.

For early childhood teachers. In sum. Senior secondary science curricula should be differentiated. In secondary school. but as local and community issues are interdisciplinary. 5. 1994). the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. During the primary years. Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world. While assessment is important. Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world. early science experiences should relate to self awareness and the natural world. integrated science for citizenship. using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. Purposeful play is an 7    . Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities.(SCE3104 . They have a desire to explore and investigate the things around them. it is important to emphasise the need for a variety of assessment approaches. the science curriculum should develop the skills of investigation. to provide for students who wish to pursue career-related science specializations. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate. as well those who prefer a more general. Each part would have a different curriculum focus. For that reason. experiences and content appropriate for students of different age levels. In regard to the school structure. Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science. an integrated science may be the best approach. it should not dominate the learning process. their expertise lies in the understanding of how children learn. The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary.

Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications. During these years. change. animals. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living. the night sky. In the early years of primary school. PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them. the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science. patterns and systems should be developed. 2. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and 8    . it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes. soil. While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. using all the senses in a dynamic way. materials.teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area. Within these topics the science ideas of order. 3. life science and physical science. sound. plants. As they progress through their primary years. Within these topics it is expected that aspects associated with science for living. as well as other forms of science inquiry. scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) important feature of their investigations. the expectation is that they will begin to work in a more systematic way. sorting and describing. While integration is the more probable approach. It is this recent research that motivates and excites students. The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed. For example. The importance of measurement will also be fostered. In determining what topics students should study from the broad range of possibilities. water and movement. light.(SCE3104 . A broad range of topics is suitable including weather. Observation also leads into the idea of order that involves comparing. Observation is an important skill to be developed at this time.

models and theories. ecosystems. forces and motion. chemistry and biology. diversity of life. scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible. The integrating themes of science for life. 4. 2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content. the changing earth and our place in space. 3.au/verve/_. There should be at least three common courses across the country: physics. Other specialised courses could also be provided.acara. equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence.. The big science ideas of energy. Senior Secondary.Baca kandungan diatas..(SCE3104 . Topics could include states of matter. the human body. Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas. It could have an emphasis on applications. National Science Curriculum: Initial advice.edu. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science. There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level.pdf) Latihan(1jam) 1. National adoption would improve the resources to support the individual courses. (Sumber: National Curriculum Board (2008). 9    . 2009 from www./Science_Initial_Advice_Paper. Retrieved 10 Sept. energy forms. sustainability. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah. substances and reactions. Existing courses in the states and territories are among the possibilities available.

Scientific theories only change when new information becomes available. Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false. To be scientific one must conduct experiments. 3.” Scientific theories are explanations and not facts. 6. 7. 10    . 8. not human interpretations of them. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence. Science is just about the facts. 1. 4 5.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. Science only produces tentative conclusions that can change. 2. Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way. Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda.

Scientific theories are just ideas about how something works. 11. Scientific laws are absolute or certain. 13. opinions. 16. A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. 22. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. Scientists construct theories to guide further research. background. models or theoretical entities. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9. 11    .(SCE3104 . disciplinary focus. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. and the nonobservable. Scientists’ education. 12. Scientists manipulate their experiments to produce particular results. and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data. Science is partly based on beliefs. assumptions. 10. 19. 21. 24. Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it. 15. Scientists invent explanations. 14. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. 20. An experiment can prove a theory true. 18. Science proves facts true in a way that is definitive and final. A scientific law will not change because it has been proven true. 17. 23.

T 8.pdf Hazen. F 14.edu. F 2. Sydney: Prentice Hall.. 2009 from :www. T 4. T 17..acara. T 6. (2001).M. T 9. T. T 20. Retrieved on10 Sept. What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept. Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008). 2009 from : http://www. T 13.(SCE3104 . (2nd Edition).au/verve/_. T 10. F 5.htm Personal Approach Tamat Topik 1 12    . T 12. F 23./Science_Initial_Advice_Paper.. F 18. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1. (2002).edu/robinson/hazen. R. Science for Children: Developing a to Teaching. F 22. T 3. F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer. F 11.gmu. T 7. National Science Curriculum: Initial advice. F 19. T 21. F 15. M. F 16. & Hardy. T 24.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia. 2.(SCE3104 . Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Projek Khas. perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi. 3. KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 13    . Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia. Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1.

0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di Malaysia. melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. (Kementerian Pelajaran dan UNESCO. ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. 14    .1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh. pengubahsuaian kepercayaan. 2. andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. 1988. 1995). SEAMEO-RECSAM. This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification. berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi. sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi. but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead. 1991). contohnya. semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini. Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan.(SCE3104 . Di Malaysia. (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu. SEAMEO1983. 1973).

kimia dan fizik) secara dengan persekitaran dan beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid.(SCE3104 . adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid. maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri.tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani. biologi.2 Projek Khas KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965. 15    .UK keperluantempatan. 2. dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964). Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar. Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah. sains bumi. di manatumpuan subjek. terutamanya dalam bidang sains. Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada.

Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang 16    .A Process Approach (1967). yang telah dilaksanakan pada masa itu. dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja. UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 . Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada. Buku Panduan guru. Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum. terutamanya di kawasan luar bandar. It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools. buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. berorientasikan aktiviti.13 project. 1971) Pada tahun 1970. seperti Science. Haji Hamdan bin Sheikh Tahir. All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught. menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan.” (Standard One Science Guide-book.(SCE3104 . “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher. satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini.

bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. Apabila kembali ke tanahair. sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti. 1997. Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih. kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan 17    . empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. kini Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. mereka dipinjamkan ke Pusat Sains. Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). Seterusnya. pemeriksa sekolah. Pertama. hasildari bengkelbengkelpenulisan. Penulisan buku panduan mengikuti pola umum. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. Kemudian. Akhir sekali. pelatih guru. pembangun kurikulum dan guru-guru. bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril. Pada tahun 1970. buku panduanini telah siap ditulis. dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. Malangnya. pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna. pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula.(SCE3104 . terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia. Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri.

Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan. Sepanjang projek ini. juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih.” (Ali Razak. tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun.(SCE3104 . “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time. LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. Oleh itu. Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan. 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. 1973. Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'. Walau bagaimanapun. tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain. pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan. not merely in cash and personnel. Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun. The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) panduan-buku dan lembaran kerja. p. kekurangan tenaga pengajar terlatih menghalang aliran latihan dan pelaksanaan inovasi. 18    . Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun.

The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little. Alam dan Manusia dalam KBSR.(SCE3104 .” (Awang Had Salleh. telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah. yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu. In other words. enquiry skills. 63 ..64) namely. Seorang yang bukan ahli sains. the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. 1983. The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables. .. if at all. Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran. examination and textbooks.. Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983. Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains. Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar.3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta. but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries. It does provide for what might be called science literacy. 19    . p.

untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia. masyarakat dan interaksi antara mereka. 1988). Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains. di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri.(SCE3104 .. Kedua. alam sekitar. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. sejarah. geografi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia. untuk meningkatkan kemahiran 20    .Di samping itu. Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran. sains kesihatan dan sivik. Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu. terdapat kesepaduan antara bidang. Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah. alam sekitar. dan interaksi manusia dan alam sekitar.al. Pertama. Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et.

Ketiga.(SCE3104 . bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran. Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam . Selepas kursus itu. mengakibatkan guru menjadi cemas. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan masalah. Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam . pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu. Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami. untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran. kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi. 1984). kurang jelas dalam reka bentuk inovasi. Akibat daripada inovasi. diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . hilang keyakinan dalam pengajaran. Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran. 1990). Malaysia. membangunkan cintakan negara. Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan 21    . Bagi melaksanakan kurikulum baru ini. kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat. guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan.

Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka. Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka.Guru-guru masih menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta .4 Sains KBSR. Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi. 2. peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara. fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap.secara menyeluruh. Dalam melalui Projek Khas. pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan.(SCE3104 . Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains. kemahiran dan nilai-nilai. Alam dan Manusia . rohani. Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek. menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin. 22    . pembangunan keseluruhan individu. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral. Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid.melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan.

(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (a) Matlamat dan Objektif KBSR Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik. (Buku Panduan KBSR . 1993. fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. pemahaman. 2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap 23    . dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi. Kementerian Pelajaran. ms. 1993). memiliki nilai-nilai moral. Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat. • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan.

3 .bertanggungjawab terhadap diri sendiri.membuat inferen.afektif dan psikomoto. dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook.kesabaran. mengawal dan memanipulasi pembolehubah. Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati.(SCE3104 .membina hipotesis dan mengeksperimen. berkomunikasi. 1993 m. mendefinasi secara operasi.kerjasama.s. Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur. kejujuran. mengendali secara selamat spesimen hidup.membuat ramalan.mengukur dan menggunakan nombor.5). Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat . kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah). mengesahkan data. sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling.orang lain 24    . Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali.kreatif dan analitik . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan.membersih dan menyimpan alat radas sains. (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses. Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif. Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif. ketepatan dalam mereko.mengintepretasi data. mengkelasan.keluwesan dan keterbukaan minda. Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid. Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal. mengenalpasti hubungan ruang dan masa.

Menurut Lewis dan Potter (1970).mencintai dan menghargai alam sekitar. tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran.fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains. Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi. isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B .toleransi .s. m.bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dan alam sekitar.6). penyiasatan adalah:      Alam Hidupan Alam Fizikal Alam Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang 25    .(SCE3104 . (PSS Syllabus Handbook. Pada Tahap II sekolah rendah.berfikiran terbuka. Sebagai suatu bidang ilmu. Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR. 1993. (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri. Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan . 3 .sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian. Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1. Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif.

Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains. Peranan guru hanya sebagai fasilitator. Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore. Akhirnya dunia teknologi.(SCE3104 . Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru. Alam fizikal menyentuh konsep masa dan fenomena tenaga.pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia. Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia .binatang dan tumbuhan. 1964).menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu. 1995.. Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia. Guru membimbing murid untuk meneroka 26    . pandangan proses dan pandangan konstruktivis. dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari. (e) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains. pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu. menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian. Harlen.komunikasi. 1992).bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar. (Duit dan Treagust.

perbincangan. 1993.bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru . (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen. bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru. buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul. Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial. (PSS Syllabus Handbook.buku teks murid.5 and 6) Dalam tahun 4.s.simulasi dan projek. 27    . huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran.buku aktiviti untuk murid.2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ). 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris).carta dan bahan lut sinar.buku kerja. Vol. (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1.9). 9). (f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education.(SCE3104 . m.

Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses. matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu. 1993.KPM. 11. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran. Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR. pengetahuan. membuat pengkelasan.sikap dan nilai Syllabus Handbook.kemahiran. memerhati.12).projek. Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran. m. Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio.ujian amali.portfolio. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah. (i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (g) Kumpulan sasaran PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah. (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis. mengukur dan 28    . PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA. penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia . Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan. 1997). kerja lisan dan kerja kumpulan.s.

Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur. Pentaksiran lain adalah UPSR. sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains. Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif. Pentaksiran kepada aptitud. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menggunakan nombor. murid harus lulus pada Bahagian B. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. United Kingdom. dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. bahagian A dan bahagian B. mengawal pembolehubah- pembolehubah dan menjalankan eksperimen. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif.bahan dan alat radas dengan tepat. menggunakkan hubungan ruangmasa.(SCE3104 . N. mendefinisikan secara operasi. Norwich. Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. melukis specimen. J. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah. (Reference: Tan. tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR. (1999). mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. berkomunikasi. Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA. membersihkan alat radas sains dengan betul. mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul.) 29    .

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Latihan

1

Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

2.

Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

3.

Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia,

Memikir

Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang. Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi, pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya.
Rujukan

Tan, J. N. (1999). The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia, Norwich, United Kingdom.

Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Huraian Sukatan Pelajaran Sains. Kementerian Pelajaran Malaysia

Tamat Topik 2
30   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TAJUK 3

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

SINOPSIS Topik ini mengkaji objektif, hasil pembelajaran, penekanan, organisasi kandungan dan skop Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia . HASIL PEMBELAJARAN 1. Menerangkan penekanan Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan. 2. Menyatakan matlamat dan objektif kurikulum sains sekolah rendah KBSR 3. Membincangkan cabaran-cabaran yang terlibat dalam menggabungkan kurikulum sains sekolah rendah KBSR dalam pengajaran sains. 4. Menjelaskan organisasi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah KBSR

31   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

Objektif

Hasil Pembelajaran

Penekanan

Organisasi Kandungan

Rajah 3.0 Kerangka Tajuk

Kandungan 3.1 Objektif Matlamat kurikulum sains sekolah rendah adalah untuk memupuk minat dan kreativiti murid melalui pengalaman dan siasatan setiap hari yang menggalakkan pemerolehan pengetahuan sains dan kemahiran berfikir disamping menerapkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni.

3.2

Hasil Pembelajaran Peringkat satu Kurikulum Sains bertujuan : 1. Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. 2. Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir. 3. Membangunkan kreativiti murid. 4. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains
32 

 

Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir. 4.Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. 6.Menyediakan peluang pembelajaran untuk murid mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran secara kreatif. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains 5. Menghargai sumbangan sains dan teknologi ke arah pembangunan negara dan kesejahteraan manusia. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulasi 33    . Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif. Membangunkan kreativiti murid. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. kemahiran dan pemikiran saintifik digunakan. 7. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar 3. Kemahiran saintifik penting dalam mana-mana penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek.(SCE3104 . 3. 6. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar Peringkat dua Kurikulum Sains bertujuan : 1. kritikal dan analitikal bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 8. Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif.3 Penekanan Sains menekankan penyiasatan dan penyelesaikan masalah. Dalam penyiasatan dan proses penyelesaian masalah. 2.

Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada kemahiran pemikiran kritis dan kreatif. kemahiran dan sikap dalam usaha memahami alam sekitar. mampu untuk menjana idea-idea asal dan inovatif. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai tahap imaginasi yang tinggi. Penerapan sikap saintifik dan nilai-nilai murni secara amnya berlaku melalui perkara berikut      Menyedari kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai-nilai murni. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk meningkatkan keupayaan berfikir murid-murid. Pengalaman pembelajaran sains boleh digunakan sebagai satu cara untuk menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Setiap langkah melibatkan pelbagai kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Aktiviti perlu dirancang untuk memberi peluang kepada murid menggunakan kemahiran berfikir dalam pengkonseptualan. Seseorang yang berfikir secara kritis sentiasa menilai sesuatu idea secara sistematik sebelum menerimanya. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan seseorang individu mengintegrasikan pengetahuan. dan mengubah suai idea dan produk. Pembelajaran berfikrah dapat dicapai sekiranya murid terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Keupayaan untuk merangka strategi pemikiran adalah bermatlamat untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran . Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas untuk pembelajaran berfikrah. Mengamal dan menghayati sikap saintifik dan nilai-nilai murni 34  . Strategi pemikiran adalah kemahiran berfikir aras tinggi yang melibatkan pelbagai langkah. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai-nilai ini.

(SCE3104 . guru perlu memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada perkara di atas bagi memastikan penerapan sikap dan nilai saintifik yang berterusan . Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi maklumat tentang skop dan dimensi hasil pembelajaran. Secara umum. 35    . dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti yang dicadangkan boleh meliputi satu atau lebih hasil pembelajaran. aktiviti-aktiviti pembelajaran harus dirancang dengan cara yang holistik dan bersepadu yang membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang pelbagai mengikut keperluan dan konteks tertentu. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Apabila merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun. Aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dinyatakan di bawah lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi dengan tujuan untuk menyediakan beberapa panduan tentang bagaimana hasil pembelajaran boleh dicapai. Guru juga digalakkan mereka bentuk aktiviti pembelajaran yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan pembelajaran sains . hasil pembelajaran bagi setiap objektif pembelajaran dinyatakan tahap kesukarannya. Setiap tema terdiri daripada pelbagai bidang pembelajaran. kriteria dan situasi. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti yang sesuai dengan kebolehan dan gaya pembelajaran murid-murid mereka. Hasil pembelajaran ditulis dengan menyatakan hasil tingkah laku yang boleh diukur. 3. setiap satunya terdiri daripada beberapa objektif pembelajaran. Guru seharusnya mengelak daripada menggunakan strategi pengajaran yang mengasingkan setiap hasil pembelajaran yang dinyatakan di dalam Spesifikasi Kurikulum.4 Organisasi Kandungan Kurikulum sains dianjurkan secara bertema.

6. 8. Berikan dua dokumen penting yang mesti dirujuk oleh guru bagi memahami Kurikulum Sains Rendah. Apakah yang dapat anda simpulkan tentang susunan bidang-bidang pembelajaran tersebut? 36    . tunjukkan bagaimana kandungan kurikulum sains yang anda pilih dapat dibina.) Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I 1. Bincangkan cabaran-cabaran dalam menggabungkan penekanan ini ke dalam pelajaran. Nyatakan matlamat Kurikulum Sains Rendah. Apakah tujuan utama setiap dokumen tersebut? 2. Kurikulum Sains Rendah digubal selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Bina Jadual Bidang Pembelajaran mengikut tema-tema yang sesuai bagi Tahun 1 hingga 6. Bagaimana matlamat ini selaras dengan aspirasi FPK? 4. Kurikulum Sains Sekolah dibina berdasarkan tema-tema tertentu. Mengapa kemahiran dan nilai-nilai tersebut penting? 7 Dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan Jawab soalan-soalan berikut. Senarai semua objektif Kurikulum Sains Rendah. Tuliskan tema-tema tersebut untuk Tahap I dan Tahap II 9. Setiap Tema dalam kandungan kurikulum terdiri daripada pelbagai Bidang Pembelajaran. Apakah perbezaan di antara objektif kurtikulum Tahap I dan Tahap II? 5. Nyatakan empat elemen penting yang ditekankan dalam FPK 3.(SCE3104 . Berikan tiga penekanan utama / unsur-unsur Kurikulum Sains Rendah. (Rujuk Kurikulum Spesifikasi Sains Rendah. Senaraikan kemahiran dan nilai-nilai kurikulum yang diharap untuk dibangunkan.

kemahiran dan nilai-nilai dalam pengajaran dan pembelajaran sains. 13. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Tema Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 10. organisasi kandungan ditunjukkan dengan menggunakan 5 lajur. Berikan penerangan ringkas tentang setiap strategi tersebut. 11. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai tunjukkan bagaimana seorang guru dapat mengintegrasikan ketiga-tiga elemen tersebut dalam pelajaran sains.(SCE3104 . Apakah tiga aspek yang dinilai dalam kurikulum sains sekolah rendah dan bagaimanakah aspek tersebut dinilai? Bahan Bacaan dan Internet Banding bezakan Kurikulum Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan New Zealand dari segi objektif. Dalam Spesifikasi Kurikulum. Cadangkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kurikulum sains sekolah rendah. Nama dan terangkan setiap tajuk lajur tersebut. 37    . Kurikulum Sains Rendah mengintegrasikan pengetahuan. penekanan dan skop. 12.

New Zealand (2002). Kementerian Pelajaran Malaysia Ministry of Education.nz/r/science/curriculum/toc_e.org. Science in the New Zealand Curriculum.(SCE3104 . Retrieved on 10 Sept.nz/r/science/curriculum/toc_e.org. Wellington.php Tamat Topik 3 38    .php ) Rujukan Pusat Pembangunan Kurikulum (2002).tki.tki. 2009 from: http://www. Huraian Sukatan Pelajaran Sains. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www.

(SCE3104 .0 Kerangka Tajuk 39    .. Kerangka Tajuk Kurikulum sains pendidkan rendah Malaysia II Strategi pengajaran dan pembelajaran Aktiviti pembelajaran Prosedur pentaksiran Rajah 4. aktiviti-aktiviti pembelajaran dan prosedur pentaksiran. Hasil pembelajaran 1. Menghuraikan pelbagai strategi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II SInopsis Topik ini membincangkan amalan-amalan yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Mengenalpasti masalah-masalah dalam pembelajaran sains 2. aktiviti dan pentaksiran yang boleh di implementasi dalam pembelajaran sains. Ia merangkumi pelbagai strategi.

Pembelajaran berfikrah adalah suatu proses yang boleh membantu murid-murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang akan membantu mereka untuk membangun pemikiran ketahap optimum. Proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya dapat membolehkan murid-murid menguasai ilmu pengetahuan.(SCE3104 . kecerdasan pelbagai murid. Murid-murid harus menyedari tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang mereka gunakan dalam pembelajaran . Kelas sains yang tidak menarik akan menjejaskan motivasi murid untuk belajar sains dan ini akan mempengaruhi pencapaian mereka. Aktiviti-aktiviti yang pelbagai harus 40    . kemahiran dan memperkembangkan sikap saintifik dan nilai murni secara bersepadu 4. konstruktivisma. Pemilihan kaedah pengajaran perlu memenuhi kehendak kurikulum. Mereka harus di cabar dengan masalah dan soalan-soalan aras tinggi untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan kepada penyelesaian masalah. Oleh yang demikian aktiviti pembelajaran perlu dirancangkan kepada merangsang pemikiran kraeatif dan kritis murid-murid dan tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran secara rutin atau kebiasaan. dan kemudahan sumber pengajaran dan pembelajaran dan infrastruktur.2 Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan minat murid-murid dalam pembelajaran sains. kebolehan murid. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Isi kandungan 4. pembelajaran kontektual dan pembelajaran masteri.1 Strategi Pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains Strategi menekankan kepada pembelajaran berfikrah. Pembelajaran sains berfikrar boleh dicapai melalui pendekatan yang pelbagai seperti inkuiri.

Perbincangan boleh dijalankan sebelum. Semasa melaksanakan eksperimen murid-murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemukan konsep dan prinsip sains.atau guru memberi peluang jika bersesuaian kepada murid-murid untuk merekabentuk eksperimen mereka sendiri.2. semasa atau selepas sesuatu aktiviti. kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan memimpin perbincangan untuk merangsang pemikiran dan menggalakkan murid-murid supaya menyatakan pendapat atau pandangan mereka. Ini melibatkan murid-murid merancang eksperimen. 41    . murid-murid menggunakan kemahiran berfikir.2. Aktiviti eksperimen boleh dilaksanakan secara bimbingan guru.(SCE3104 . bagaimana membuat pengukuran dan menganalisis data dan pembentangan hasil eksperimen mereka. Semasa menjalankan eksperimen.2 Perbincangan Perbincangan adalah suatu aktiviti dimana murid-murid bertukartukar soalan dan pandangan berdasarkan alasan yang jelas. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dirancang untuk murid-murid yang mempunyai gaya pembelajaran dan kecerdasan yang berbeza-beza. 4. 4.1 Eksperimen Eksperimen adalah kaedah yang biasa digunakan dalam kelas sains. Berikut adalah penjelasan ringkas tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran.

muzium.2.(SCE3104 . Contoh aktiviti-aktiviti simulasi adalah main peranan .2. 4. Hasil projek boleh berbentuk laporan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4.2. permainan dan penggunaan model.pusat-pusat sains.5 Lawatan dan penggunaan sumber luaran Pembelajaran sains tidak hanya terhad kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kawasan sekolah sahaja. Pembelajaran sains boleh dikembangkan lagi melalui penggunaan sumber luaran saperti zoo. Permainan memerlukan prosedur yang harus diikuti. Di dalam aktiviti main peranan murid-murid memainkan peranan yang tertentu berdasarkan syarat-syarat yang diberikan.4 Projek Projek adalah suatu aktiviti pembelajaran yang dilakukan oleh individu atau kumpulan untuk mencapai objektif pembelajaran yang khusus. pengurusan masa dan pembelajaran individu secara bebas . Projek memerlukan beberapa sesi pengajaran untuk diselesaikan . 4. Semasa akativiti permainan muridmurid belajar prinsip-prinsip yang spesifik atau memahami proses untuk membuat sesuatu keputusan. Lawatan ke tempat-tempat berikut akan menjadikan pembelajaran sains itu lebih menarik. artifak. aktiviti yang dijalankan menyerupai situasi atau keadaan sebenar. Model digunakan untuk mewakili objek-objek atau situasi sebenar supaya murid-murid dapat membuat gambaran mental dan memahami konsep dan prinsip sains yang hendak dipelajari. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah.3 Simulasi Dalam simulasi.atau dalam bentuk persembahan yang akan dibentangkan oleh muridmurid atau guru.institusi-institusi penyelidikan kawasan paya bakau dan kilang-kilang. 42    .

mengumpul. memberi skor dan membuat interpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan 4.1 Definisi pentaksiran Suatu proses untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penilaian tentang produk sesuatu proses pendidikan 43    . cakera lembut dan lembaran elektronik adalah alat-alat yang penting untuk menganalisa dan membuat persembahan data. Alat-alat aplikasi seperti pemerosesan word. video. Simulasi komputer dan animasi adalah alat-alat yang berkesan untuk mempelajari konsep sains yang sukar dan abstrak. Simulasi komputer dan animasi boleh diwakili melalui penggunaan perkakasan atau halaman sesawang. pengajaran dan pembelajaran sains dapat dijalankan dengan lebih menarik dan berkesan.2. Melalui penggunaan teknologi saperti television. 4. Lawatan pembelajaran ini tidak akan lengkap tanpa pos-perbincangan selepas lawatan.6 Penggunaan Teknologi Teknologi adalah alat yang penting kerana ia mempunyai potensi yang besar untuk membantu pembelajaran sains. dan internet. Murid-murid perlu dilibatkan dalam membuat perancangan dan tugasan yang spesifik perlu ditetapkan sebelum lawatan.3 Prosedur Pentaksiran Pentaksiran merupakan satu kompenen dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti seperti menghurai. Untuk mengoptimumkan pembelajaran lawatan perlu dirancang dengan teliti. komputer. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) bermakna dan berkesan. perwakilan grafik.(SCE3104 . merekod.3. radio. 4.

(SCE3104 . Bincangkan samada anda setuju atau tidak setuju dengan masalah yang beliau utarakan dan nyatakan cara-cara untuk mengatasinya.ibe. Bahan bacaan dan layari Internet Bandingbezakan Sukatan Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan di New Zealand dari segi strategi.nz/r/science/curriculum/toc_e.php ) 44    .tki. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4.3. menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleg guru-guru di Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan teknologi.org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia. aktiviti-aktiviti dan prosedur pentaksiran.2 Tujuan pentaksiran     Mendapat gambaran tentang prestasi seseorng murid dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan mengenai pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Layari Internet Menurut Sharifah Maimunah Syed Zin dalam artikel beliau Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia at http://www.pdf.org.unesco. (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www.

2009 dari: http://www. Science in the New Zealand Curriculum. Wellington.org. 2009 dari: http://www. New Zealand (2002). Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia.ibe.php      Tamat Topik 4     45    .pdf Ministry of Education.unesco. Diperolehi pada 10 Sept. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Rujukan Sharifah Maimunah Syed Zin (1999).org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia. Diperolihi pada 10 Sept.nz/r/science/curriculum/toc_e.(SCE3104 .tki.

2. Menyatakan ciri-ciri pelajar inkuiri bilik darjah. Kerangka Tajuk Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Rendah Pendekatan Inkuiri Pendekatan Penemuan Rajah 5 Kerangka Tajuk 46    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah – Pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan Sinopsis Tajuk ini membincangkan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan dalam pengajaran sains rendah. Menyatakan kepentingan inkuiri dalam pendidikan sains. Mendefinisikan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. Menyatakan ciri-ciri guru inkuiri bilik darjah. 4. Hasil Pembelajaran 1.(SCE3104 . 3.

(SCE3104 . memberi penerangan yang konsisten. "Inkuiri" tidak patut dikelirukan dengan "penemuan".Inkuiri bersifat terbuka dan berterusan. atau peperiksaan yang bersifat umum supaya istilah-istilah tidak akan dikelirukan. prinsip atau undang-undang yang dikehendaki dalam sukatan pelajaran sains.1. fakta. 5. Inkuiri cenderung untuk membayangkan pendekatan kontruktivis dalam pengajaran sains. "Inkuiri" akan digunakan untuk merujuk kepada semua soalan lain. ramalan.1 Pendekatam inkuiri Pendekatan inkuiri adalah bertujuan mengajar murid-murid untuk menangani situasi yang mereka hadapi apabila berurusan dengan dunia fizikal dengan menggunakan teknik-teknik yang digunakan oleh ahli penyelidikan sains. "Inkuiri" sengaja digunakan dalam konteks penyiasatan dalam sains dan pendekatan untuk pengajaran sains yang diterangkan di sini. 47    . kaji selidik. Inkuiri bermakna bahawa guru mencipta situasi supaya murid-murid dapat membuat prosedur yang digunakan oleh penyelidik sains untuk mengenal pasti masalah. Penemuan mengandaikan seorang realis atau pendekatan positivis logik untuk dunia yang tidak semestinya hadir dalam "inkuiri". bertanya soalan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. Kemudian mereka bentuk penyelesaianmasalah tersebut dan cuba untuk menyelesaikannya. mengaplikasi prosedur penyiasatan. Penemuan tertumpu kepada rumusan terhadap beberapa proses penting. dan keterangan-keterangan yang bersesuaian dengan pengalaman yang dikongsi dengan dunia fizikal .1 Inkuiri untuk Menyiasat Masalah Langkah pertama dalam pendekatan ini adalah untuk mengenali masalah.

Analisis data 5. membuat hipotesis dan menguji penjelasan. Penyelidikan yang baik perlu dilakukan perkara yang sama. Struktur asas APA YANG KITA TAHU? APA YANG KITA PERLU TAHU? BAGAIMANAKAH KITA BOLEH MENCARI MAKLUMAT? Langkah-langkah untuk diikuti: 1.(SCE3104 . 3. Gambar c. Pengumpulan DATA. pemerhatian nota b. Dalam setiap peristiwa begini akan memberi peluang kepada guru untuk menggalakkkan pelajar untuk berhati-hati menganalisis sesuatu situasi berkenaan. Membentuk HIPOTESIS:Penyelesaian tentatif kepada masalah yang boleh disahkan dengan data.1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kita tidak boleh menyelesaikan masalah dalam tempoh masa yang diberi dan apa yang kita lakukan mungkin menimbulkan masalah yang berkaitan yang lain. Ini mungkin termasuk: a.2 Kaedah Inkuiri Suchman Dalam bilik darjah. Mengenal pasti / Mewujudkan MASALAH untuk diselesaikan. Lukisan-lukisan dan gambar rajah d. Situasi ini menjadikan pelajar memerlukan penjelasan dan perasaan ingin tahu. pelajar yang sering menghadapi fenomena yang luar biasa. Generalisasi + Penutupan 5. 48    . 2. Rakaman (audio atau video) 4.

C. B. "Apa yang ada di dalam radiometer?" tetapi boleh bertanya. "Adakah terdapat udara di dalam radiometer?" Jika soalan yang tidak dijawab oleh "ya" atau "tidak". seseorang pelajar tidak boleh bertanya. pelajar diminta menyusun semula. Strategi menyingkirkan semua soalan-soalan terbuka dan memerlukan pelajar memberi fokus kepada idea-idea mereka dan membina soalan-soalan yang membentuk hipotesis. Selain itu. seperti permainan "dua puluh soalan". Pelajar bertanya soalan kepada guru: Pengumpulan Data Jawapan mesti dalam "ya" atau "tidak". Keseluruhan strategi: A. Sebagai contoh. Pelajar berhadapan dengan situasi yang membingungkan Ia adalah penting bahawa penjelasan situasi itu harus berdasarkan idea-idea pelajar yang mempunyai beberapa kebiasaan dan penjelasan situasi perlu diketahui. Pelajar membentuk hipotesis (penyelesaian yang mungkin) Bilangan hipotesis perlu kecil supaya pelajar boleh melihat hipotesis yang berkaitan dengan data pelajar. soalan-soalan perlu dibina dengan menggunakan perkataan yang sesuai supaya jawapan boleh diperolehi hanya melalui pemerhatian sahaja. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Robert Suchman membina strategi. untuk mengajar pelajar satu proses untuk menyiasat dan menerangkan kejadian yang tidak diduga dan mengejutkan.(SCE3104 . 49    .

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Dalam amalan.(SCE3104 . D. pelajar perlu digalakkan untuk menstruktur inkuiri mereka bertanya soalan-soalan setelah menganalisis keadaan berdasarkan pemerhatian mereka . dan Soalan-soalan berdasarkan eksperimen dengan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam situasi. Ia penting bagi pelajar untuk belajar membezakan antara: Soalan-soalan berasaskan pengumpulan fakta. Soalan-soalan seperti: Adakah jalur yang diperbuat daripada logam?" Adakah terdapat vakum di dalam radiometer?" membantu untuk menjelaskan keadaan yang telah dipatuhi atau diperihalkan. Menilai hipotesis Ia adalah penting bahawa di peringkat ini. manakala soalan seperti: Jika askar berlari dan bukannya berkawad menyebabkan jambatan itu masih runtuh?" bertujuan untuk meneroka hubungan antara beberapa pembolehubah yang terlibat dalam situasi mereka.cuba untuk mengetahui apakah perkara-perkara yang dibuat tentang apa yang sebenarnya berlaku. beberapa penjelasan yang memuaskan boleh dibuat dan pelajar perlu digalakkan untuk meneroka pelbagai hipotesis alternatif. sebelum mereka menentukan hubungan antara pemboleh ubahpemboleh ubah yang terlibat. guru dan pelajar ingat bahawa walaupun selepas soal siasat yang panjang. 50    .

5.(SCE3104 .sebaliknya pelajar perlu digalakkan untuk melihat bahawa terdapat beberapa penjelasan yang memuaskan dalam pelbagai situasi. Akhir sekali. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) E. BERSASASKAN INKUIRI Prinsip Teori Pembelajaran Penyertaan pelajar Penglibatan Pelajar Hasil Pembelajaran Peranan Pelajar Matlamat Kurikulum Peranan guru TRADISIONAL Konstruktivisme Behaviorisme Aktif Meningkatkan Tanggungjawab Penyelesai masalah Berorientasikan proses Pembimbing/fasilitator Pasif Mengurangkan Tanggungjawab Pengikut Berorientasikan hasil Pengarah/ penyampai 51    .3 Pendekatan berasaskan inkuiri dan Pendekatan Tradisional Jadual di bawah menunjukkan perbandingan ciri-ciri pendekatan inkuiri berasaskan kepada pendekatan tradisional.1. Generalisasi + Refleksi dan proses analisis Peringkat akhir daripada strategi yang melibatkan pelajar-pelajar menilai proses yang mereka telah laksanakan menentukan peringkat-peringkat proses dan keberkesanan soalan-soalan yang berbeza yang disoal. tidak perlu terlalu banyak penekanan "mendapat jawapan yang betul" .

Malah kajian yang terhad dalam sejarah dan falsafah sains ke tahap ini menunjukkan bahawa idea Bruner menimbulkan beberapa masalah falsafah tentang ciri-ciri sains dan pembentukan pengetahuan saintifik.(SCE3104 . 5. idea ini telah disokong oleh tanggapan bahawa murid-murid akan belajar tentang sifat sains. Pendekatan penemuan ini diperkenalkan oleh Suchman (Baik. Di samping itu. hukum atau pengetahuan saintifik yang "ditemui" atau tidak ditemui oleh murid-murid. guru terlebih dahulu menentukan konsep.2 Pendekatan penemuan Pendekatan penemuan pertama kali dipopularkan oleh Jerome Bruner dalam buku Proses Pendidikan.1 Kaedah penemuan Mayer menyatakan kaedah ini sebagai penemuan .2. proses. Konsep di sebalik pendekatan penemuan bahawa motivasi murid-murid untuk belajar sains akan meningkat jika mereka "menemui" pengetahuan saintifik tersebut. dan pembentukan pengetahuan saintifik melalui proses "penemuan". dan pengajaran pendedahan. Pembacaan ini melibatkan prosedur pembelajaran penemuan. tetapi rasional beliau adalah salah. 52    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. Pelajaran diteruskan melalui peringkat hierarki yang mungkin boleh dikaitkan dengan tahap pemikiran Bruner. 1972) dan diperkukuhkan oleh Strike (1975) dan Feifer (1971). Dalam pelajaran penemuan. penemuan terbimbing. isu-isu yang relevan dan percanggahan pendapat. Ia boleh dikatakan bahawa prinsip Bruner berada di tempat yang betul.

68).(SCE3104 . 2. 2003).Jawapan terakhir atau hukum-hukum adalah pembentangan oleh pelajar (Mayer. Pengajaran pendedahan . Terdapat tiga peringkat panduan dalam pengajaran: 1.1 Penemuan (Pure Discovery) Kaedah penemuan sering memerlukan jumlah masa pembelajaran yang lebih.2 Implikasi Kaedah Penemuan 5. tetapi guru memberi petunjuk dan arahan tentang cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah agar pelajar berada di landasan yang betul (Mayer.2. Penemuan terbimbing pelajar menerima masalah untuk diselesaikan. mengakibatkan tahap pembelajaran permulaan yang rendah.2. dan menghasilkan prestasi yang lebih rendah pada pemindahan dan pengekalan jangka panjang (Mayer. Penemuan pelajar menerima masalah untuk diselesaikan dengan panduan guru secara minima (Mayer. 2003). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kaedah penemuan merujuk kepada kekerapan bimbingan seorang guru harus diberikan kepada pelajar-pelajar mereka. Apabila prinsip yang perlu dipelajari adalah jelas atau apabila kriteria yang ketat pengajian awal dikuatkuasakan. 53    . 68). 2003).2. pelajar penemuan mungkin berkelakuan seperti pelajar penemuan terbimbing. 5. Kaedah penemuan menggalakkan pelajar untuk mendapatkan kognitif yang terlibat tetapi gagal untuk memastikan bahawa mereka akan mengaitkan dengan peraturan atau prinsip yang dipelajari (Mayer. 3.

Pengajaran pendedahan tidak menggalakkan pelajar berfikir secra aktif berfikir tentang peraturan tetapi peraturan dipelajari (Mayer.2. (ii) kepentingan siasatan dalam pendidikan sains. 5. (iii) ciri-ciri guru dan pelajar di dalam kelas siasatan . 68). Kedua-dua kaedah ini menggalakkan pelajar untuk mencari maklumat secara aktif untuk bagaimana membina kaedah dan memastikan bahawa pelajar mengaitkan dengan peraturan yang perlu dipelajari (Mayer.2 Penemuan Terbimbing (Guided Discovery) Penemuan terbimbing diketahui mungkin memerlukan lebih atau kurang masa daripada kaedah pengajaran pendedahan. tetapi kecenderungan menyebabkan pengekalan jangka panjang yang lebih baik dan pemindahan (Mayer. 69).2.2. Tuliskan laporan tentang (i) takrif pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan.3 Pengajaran Pendedahan (Expository Instruction) Kaedah ini memerlukan masa pembelajaran yang kurang berbanding kaedah-kaedah lain dan keputusannya sama dengan kaedah penemuan terbimbing (Mayer 69). Kaedah ini kurang berkesan berbanding kaedah penemuan terbimbing bagi matlamat pengajaran jangka panjang.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5.2. TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains 54    . Latihan Ketahui lebih lanjut tentang pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. bergantung kepada tugas. 68).

 KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1.  HASIL PEMBELAJARAN 1. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah.(SCE3104 .0 Kerangka tajuk  ISI KANDUNGAN 55    . pengajaran sains dan literasi saintifik. Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains. kandungan pendidikan sains. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)  SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains. 2.Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains.

Selection of science content (knowledge. skill. While this is valuable for our society. 1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 1. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing. There is a reluctance to replace the old with the new. there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones.0 Isu. it adds to the pressure on the science curriculum. Obviously such a situation is not sustainable. Rather than developing understanding. students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning. The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important. The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum. understanding the big ideas of science is important. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available. A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students. The consequence is that many students are losing interest in science. Rather. Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor.isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues.(SCE3104 . exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from 56    .

In doing so. Finally. To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum. 2. Often. there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. perceived to have personal value. when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school. The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum. the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or 57    . Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) the different sciences is important. The factors that influence this choice include context. To provide both context and opportunities for application takes time. Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’.(SCE3104 . contemporary and local issues and available learning resources. historical perspectives. In managing this choice. local science learning opportunities. it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions. or is presented in a context to which students can readily relate. Furthermore. there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006). students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas.

58    . Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts. consequences and risk. but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge. The answer is not to exclude contemporary issues. Every application of science has an impact on our environment. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006). and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity. Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science. Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants. In this way. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’. While many students perceive school science as difficult. the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. For this reason. the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult. In developing science competencies. one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints. but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. consequences and risks. have demonstrated relevance to students’ everyday world. Such decision-making is not valuefree. students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints. It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students.(SCE3104 . there is a need to define what it is that students should know in each stage of schooling. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) probable rather than the certainty of what will happen.

team work and problem solving are all important dimensions of science learning. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour. the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning. Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content. social and economic life. There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. decision-making approaches. The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities. Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished. 4. communication.(SCE3104 . While there is much value in such futuristic frameworks. Such general capabilities as thinking strategies. 2006). that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham. based on research within science education. General capabilities and science education There is an argument. use of information and communication technology (ICT). Such assistance will be found in the provision of quality. 3. Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is 59    .

This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed. The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. the taught curriculum and the assessed curriculum. 2005). it is important to emphasise the 60    . To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices. Unfortunately. It should be noted that the important science learning aspects concerning attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests. is often translated in action as testing. Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes. there is sometimes a considerable gap between intended curriculum. understand and can demonstrate. Classroom assessment.(SCE3104 . It should show what they know. An obvious goal in curriculum development is that the intended. It should also show what they need to do to improve. but formative assessment is more useful in promoting learning. Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students. taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools. It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment. Assessment should serve the purpose of learning. however. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) assessed. These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. what can be assessed often determines what is taught. For that reason.

Observation is an important skill to be developed at this time. an integrated science may be the best approach. 5. Purposeful play is an important feature of their investigations. In regard to the school structure. While assessment is important. Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities. Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. but as local and community issues are interdisciplinary. Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world. In secondary school. the science curriculum should develop the skills of investigation. Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science. integrated science for citizenship. as well those who prefer a more general. They have a desire to explore and investigate the things around them. it should not dominate the learning process. The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary. their expertise lies in the understanding of how children learn. experiences and content appropriate for students of different age levels. using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. During the primary years. to provide for students who wish to pursue career-related science specializations. For early childhood teachers. using all the senses in a dynamic way. 1994). Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) need for a variety of assessment approaches. In sum. 61    . the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. early science experiences should relate to self awareness and the natural world. Each part would have a different curriculum focus. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate. Senior secondary science curricula should be differentiated.(SCE3104 .

(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Observation also leads into the idea of order that involves comparing. the expectation is that they will begin to work in a more systematic way.teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area. Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications. change. The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed. the night sky. In determining what topics students should study from the broad range of possibilities. Within these topics it is expected that aspects associated with science for living. As they progress through their primary years. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. For example. Topics 62    . While integration is the more probable approach. animals. light. 2. patterns and systems should be developed. it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes. materials. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content. Within these topics the science ideas of order. the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science. PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them. scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. as well as other forms of science inquiry. life science and physical science. 3. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living. A broad range of topics is suitable including weather. In the early years of primary school. sound. During these years. plants. The importance of measurement will also be fostered. It is this recent research that motivates and excites students. water and movement. While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. sorting and describing. soil.

ecosystems.acara.edu. National adoption would improve the resources to support the individual courses. Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah. 4.. (Sumber: National Curriculum Board (2008). the human body. There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level. sustainability./Science_Initial_Advice_Paper. substances and reactions. The big science ideas of energy.pdf) Latihan(1jam) 1. 3. the changing earth and our place in space. equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence. scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible. 63    . diversity of life. chemistry and biology. 2. Existing courses in the states and territories are among the possibilities available. 2009 from www. forces and motion.au/verve/_. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) could include states of matter.Baca kandungan diatas.(SCE3104 . The integrating themes of science for life.. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science. It could have an emphasis on applications. There should be at least three common courses across the country: physics. models and theories. Senior Secondary. energy forms. National Science Curriculum: Initial advice. Retrieved 10 Sept. Other specialised courses could also be provided.

Science only produces tentative conclusions that can change. 1. Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda. 4 5. 7. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. Science is just about the facts. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way.(SCE3104 . Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false. Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method.” Scientific theories are explanations and not facts. When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence. 6. 64    . not human interpretations of them. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. To be scientific one must conduct experiments. 3. 8. Scientific theories only change when new information becomes available. 2.

65    . 20. Scientists invent explanations. Scientists construct theories to guide further research. opinions. 19. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9. Scientists’ education. 13. 21. Scientific theories are just ideas about how something works. An experiment can prove a theory true. 10. background. disciplinary focus. Science proves facts true in a way that is definitive and final. An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it. 15. models or theoretical entities. assumptions. Scientists manipulate their experiments to produce particular results. 11. and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data. and the nonobservable. A scientific law will not change because it has been proven true. Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). Scientific laws are absolute or certain. 12. 18. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. 17. 24. 16. A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. 14. Science is partly based on beliefs. 22. 23.(SCE3104 .

T 8. T 20.(SCE3104 . 2009 from :www. Sydney: Prentice Hall. F 14. T 24. T 21. (2001). T 17. T 7. F 22. T 12. F 19. F 11. What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept.edu/robinson/hazen. F 23./Science_Initial_Advice_Paper. Retrieved on10 Sept.htm Personal Approach Tamat Topik 1 TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia 66    . 2009 from : http://www. F 2.. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1.pdf Hazen. Science for Children: Developing a to Teaching. F 16. M. T 4. T 13. R. (2002). (2nd Edition)..edu.M. Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008). T 10. & Hardy. F 15.acara. National Science Curriculum: Initial advice. T 9. F 18. T 6. T 3.. T. F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer. F 5.gmu.au/verve/_.

 KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 2. 3.(SCE3104 . Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. Projek Khas. Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia. Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di 67    . perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi.

1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh. sains bumi. 1995). (Kementerian Pelajaran dan UNESCO. (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu. 1991). SEAMEO1983. semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini. 1988. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Malaysia. 1973). andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. pengubahsuaian kepercayaan. 2. Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani. but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead. This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification. contohnya. melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. biologi.(SCE3104 . berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi. Di Malaysia. SEAMEO-RECSAM. Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan. sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi. ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. kimia dan fizik) secara 68    .

Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. di manatumpuan subjek. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri. Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada. Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid.13 project. Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 .2 Projek Khas dengan persekitaran dan KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965.(SCE3104 .tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar. Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum. adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid. Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah. 2. UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat.UK keperluantempatan. maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968. 69    . terutamanya dalam bidang sains. dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964).

Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. Haji Hamdan bin Sheikh Tahir. Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid. All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught. yang telah dilaksanakan pada masa itu. Apabila kembali ke tanahair. 1971) Pada tahun 1970. tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. Buku Panduan guru. menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan. Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. mereka dipinjamkan ke Pusat Sains.A Process Approach (1967). “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) seperti Science. kini 70    . It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools. terutamanya di kawasan luar bandar. berorientasikan aktiviti. Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada.(SCE3104 . satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini.” (Standard One Science Guide-book. dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja.

pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula. pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna. Oleh itu. sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti. Kemudian. 1997. Seterusnya. Akhir sekali. pemeriksa sekolah. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh 71    . Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril. pelatih guru. Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. buku panduanini telah siap ditulis. terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia.(SCE3104 . Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih. hasildari bengkelbengkelpenulisan. empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur. kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan panduan-buku dan lembaran kerja. dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. pembangun kurikulum dan guru-guru. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. Pada tahun 1970. Penulisan buku panduan mengikuti pola umum. Pertama. bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam. Malangnya.

kekurangantenaga danpelaksanaaninovasi. Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'. pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan. tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun. p. LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih. The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme.” (Ali Razak. 1973.(SCE3104 . Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun. 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. Walau bagaimanapun. pengajarterlatihmenghalangaliranlatihan Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan. tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain. Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun. 72    . Sepanjang projek ini. not merely in cash and personnel.

Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little.. Alam dan Manusia dalam KBSR. It does provide for what might be called science literacy.3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta.” (Awang Had Salleh. enquiry skills. 73    . Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran. Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains. if at all. 1983.(SCE3104 . yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu. but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries. In other words. the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983. 63 . The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables. Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983). telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah. examination and textbooks.. p. Seorang yang bukan ahli sains.. .64) namely.

Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains. dan interaksi manusia dan alam sekitar. alam sekitar. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia. Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah.Di samping itu. masyarakat dan interaksi antara mereka.al.(SCE3104 . sejarah. alam sekitar. untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia. terdapat kesepaduan antara bidang. Kedua. Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran. di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri. geografi. untuk meningkatkan kemahiran siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan 74    . Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. sains kesihatan dan sivik. Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et. Pertama. Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu. 1988)..

bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. 1984). Malaysia. mengakibatkan guru menjadi cemas. Ketiga. kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi. Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran. Bagi melaksanakan kurikulum baru ini. Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam . membangunkan cintakan negara. Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami.(SCE3104 . Selepas kursus itu. Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran. pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam . Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. hilang keyakinan dalam pengajaran. kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat.Guru-guru masih 75    . menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masalah. 1990). diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. kurang jelas dalam reka bentuk inovasi. untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran. Akibat daripada inovasi. guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan.

4 Sains KBSR.(SCE3104 . Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka. (a) Matlamat dan Objektif KBSR 76    .melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan. pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara. Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka. pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran. rohani. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta . Dalam melalui Projek Khas. kemahiran dan nilai-nilai. menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin. Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains. fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap. meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral. Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek.secara menyeluruh. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR. Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi. peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. Alam dan Manusia . Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid. 2. pembangunan keseluruhan individu.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik. pemahaman. dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi. Kementerian Pelajaran. Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan. fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat. 1993). 1993. 2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. (Buku Panduan KBSR . Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada 77    . memiliki nilai-nilai moral. ms. • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan.(SCE3104 .

Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif. mengkelasan. kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah).bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur.membuat inferen.orang lain dan alam sekitar.membuat ramalan. ketepatan dalam mereko. berkomunikasi. Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif. sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling.membersih dan menyimpan alat radas sains.(SCE3104 . Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat . mengenalpasti hubungan ruang dan masa. Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal.keluwesan dan keterbukaan minda. (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses.kesabaran. mendefinasi secara operasi.afektif dan psikomoto.s.5).kreatif dan analitik . kejujuran. 1993 m. mengesahkan data.bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan 78    . dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook.mengintepretasi data.kerjasama. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid. Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati. 3 .membina hipotesis dan mengeksperimen. mengawal dan memanipulasi pembolehubah.mengukur dan menggunakan nombor. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali. mengendali secara selamat spesimen hidup.

s. Alam fizikal menyentuh konsep 79    . Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi.toleransi . penyiasatan adalah:      Penerokaan Hidup Penerokaan Fizikal Penerokaan Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia. Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif. m. Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan . Menurut Lewis dan Potter (1970). Pada Tahap II sekolah rendah. 1993.fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains. Sebagai suatu bidang ilmu.binatang dan tumbuhan. Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR. Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1.mencintai dan menghargai alam sekitar. tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran. (PSS Syllabus Handbook.(SCE3104 . 3 .6).sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian.berfikiran terbuka. Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri. isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan.

(Duit dan Treagust.. 1995.menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu. 1964). menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian. 1992).simulasi dan projek. Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains.perbincangan.bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar.(SCE3104 . Akhirnya dunia teknologi. pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu. pandangan proses dan pandangan konstruktivis. Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore. 80    . (f) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains. Harlen. Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru.pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia. Guru membimbing murid untuk meneroka sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen. Peranan guru hanya sebagai fasilitator. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masa dan fenomena tenaga.komunikasi. Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain. Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia . dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari.

9).(SCE3104 . Vol. Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (PSS Syllabus Handbook. 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris).buku kerja. (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4. m. bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru.s. Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial. (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1.buku teks murid. (f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education. buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul.2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ). 1993. huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran. (g) Kumpulan sasaran 81    .buku aktiviti untuk murid. 9).bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru .5 and 6) Dalam tahun 4.carta dan bahan lut sinar.

12). pengetahuan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah. membuat pengkelasan.projek. Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR. berkomunikasi. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran.ujian amali. Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan. 1993. mendefinisikan secara operasi. (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis. matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu. menggunakkan hubungan ruangmasa.kemahiran. PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA. Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran.portfolio. Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio.KPM. mengawal pembolehubah- 82    . Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses. 11. 1997).(SCE3104 . m.sikap dan nilai Syllabus Handbook. memerhati. mengukur dan menggunakan nombor. penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia . kerja lisan dan kerja kumpulan. (i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif.s.

(SCE3104 . bahagian A dan bahagian B. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA. (1999). Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur. J. mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif. Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian. Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif. sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA. Pentaksiran lain adalah UPSR.bahan dan alat radas dengan tepat. membersihkan alat radas sains dengan betul.) 83    . United Kingdom. mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul. (Reference: Tan. melukis specimen. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. Pentaksiran kepada aptitud. murid harus lulus pada Bahagian B. N. Norwich. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) pembolehubah dan menjalankan eksperimen. dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah. Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains. tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia.

J. Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia.(SCE3104 . Huraian Sukatan Pelajaran Sains. pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya. Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi. Kementerian Pelajaran Malaysia Tamat Topik 2 84    . Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. N. Norwich. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan 1 Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. United Kingdom. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. 2. 3. Memikir Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang. Rujukan Tan. (1999).

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TUGASAN ( 5 jam )

Baca lebih lanjut mengenai kaedah inkuiri Suchman. Pilih topik dalam kurikulum yang boleh menggunakan kaedah inkuiri Suchman. Sediakan satu rancangan pengajaran dan laksanakan sesi pengajaran tersebut. Tulis satu laporan yang mencerminkan pengalaman anda dengan menggunakan kaedah ini.

Pengumpulan Maklumat

Pilih sebahagian tumbuhan, sebagai contoh, meninggalkan, batang, bunga, buah-buahan atau akar. Mengambil gambar bahagian tumbuhan yang dipilih daripada tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Cari persamaan dan perbezaan dalam ciri-ciri bahagian tumbuhan. Contoh: Daun mempunyai pelbagai bentuk seperti bujur, bulat dan sebagainya. Pamerkan penemuan anda dalam bentuk pembentangan PowerPoint dengan gambar-gambar sokongan yang sesuai sebagai bukti.

85   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Rujukan

Mayer, Richard, E. (2002). The Promise of Educational Psychology Volume II: Teaching for Meaningful Learning. Pearson Education, Inc., New Jersey. Mayer, R.E. (2003). Learning and Instruction. Pearson Education, Inc: Upper Saddle River, 287-88. Martin, R.;Sexton,C;Gerlovich,J.(2002). Teaching Science for All ChildrenMethods for Constructing Understanding. Boston: Allyn and Bac Poh,S.H.(2005) Pedagogy Of Science Volume 1.Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Dettrick, G. W. Constructivist Teaching Strategies. Retrieved on 20.10.2009 from: http://www.inform.umd.edu/UMS+State/UMDProjects/MCTP/Essays/Strategies.txt

Tamat Topik 5

86   

PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (SAINS PENDIDIKAN RENDAH)

NAMA ROHANA BT. MAHADZIR PENSYARAH hanamahadzir@gmail.com

KELAYAKAN M. Ed (Pendidikan Sains) M. Sc (Psikologi Pendidikan) B. Sc Ed (Hons)(Biologi) 22 tahun

ASMAHAN BT. ABD HADI PENSYARAH

Sarjana Kepengetuaan B. Sc Ed (Hons)(Matematik/Fizik) 21 tahun

asmahan@ipda.edu.my

AMANI BT. ABDULLAH MUBARAK PENSYARAH

M. Sc (ICT) B.Sc Ed (Hons) (Fizik) 21 tahun

amani@ipda.edu.my

AB AZIZ B. RAJAB PENSYARAH azizrajab@ipgperlis.edu.my

B Sc(Hons) (Fizik)

28 tahun

DR ZAINAL B. HJ ABD HAMID PENSYARAH zaa693@yahoo.com

Phd (Biologi) M.Sc (Biologi) B.Sc (Hons) (Hortikultur) 15 tahun

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful