PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL

SCE3104

KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS PENDIDIKAN RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Dis 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. sumber-sumber pembelajaran. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: vi . Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. dan masa anda. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.

SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca.Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. vii . Anda boleh berbincang dengan pensyarah. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.

Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 5. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Teliti maklumat yang diterima. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. 2. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 1. 3. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. 7. 4. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 6. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar.PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. viii . Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.

mengajar sains untuk semua kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak istimewa. Jawapan tersebut perlu disimpan dalam portfolio pelajar sebagai bahan bukti. 28 Apr 5. Keperluan Kursus Kursus ini ialah kursus pedagogi dan memerlukan bacaan yang meluas untuk mengukuhkan kefahaman. Pembelajaran kendiri memerlukan anda menentukan gaya pembelajaran anda dalam memastikan matlamat dan kualiti pembelajaran anda tercapai. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. 26 Mei Topik Topik 1-3 Topik 4-6 Topik 7-9 Topik 10-12 Topik 13-15 Bahan Sokongan Bahan sokongan seperti buku rujukan dan internet akan membantu anda dalam memahami konsep-konsep secara menyeluruh dan mendalam. 28 Jan 2. Aktiviti-aktiviti serta latihan yang sesuai disediakan untuk setiap topik untuk menggalakkan pembelajaran kendiri disediakan. viii . 31 Mac 4. 25 Feb 3.Pengenalan Kursus SCE 3104 (Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ini membincangkan kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. OLL atau serahan ketika berkursus di IPG. Panduan untuk pengagihan topik untuk tutorial diberi di bawah: Tutorial 1. isu-isu dalam pendidikan sains. Maklumat tentang aktiviti atau latihan dalam modul ini Jawapan aktiviti / latihan hendaklah di hantar kepada pensyarah untuk semakan melalui emel. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia.

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: SCE3104 Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah Kandungan modul ini dibahagi kepada 15 tajuk/topik. JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAK SI 1 TOPIK /TAJUK Topik 1 Isu dalam Pendidikan Sains Topik 2 Perkembangan Sejarah Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Topik 3 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I Topik 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II Topik 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 6 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 7 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 8 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 9 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 10 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik11 Pengajaran sains untuk semua kanak-kanak: Kepelbagaian budaya dan perbezaan jantina Topik12 Sains untuk kanak-kanak istimewa: Perbezaan pelajar Topik 13 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi pembelajaran Topik 14 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi fizikal Topik 15 Sains untuk kanak-kanak istimewa: pintar cerdas dan berbakat 9 2 9 3 9 4 9 5 9 JUMLAH 45 . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

.

kandungan pendidikan sains. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains.Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains.0 Kerangka tajuk 1    . Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains. HASIL PEMBELAJARAN 1. pengajaran sains dan literasi saintifik. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah.(SCE3104 . KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1. 2.

Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students.(SCE3104 . There is a reluctance to replace the old with the new. One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing. The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum. 1.isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues.0 Isu. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ISI KANDUNGAN 1. Selection of science content (knowledge. The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available. students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning. Obviously such a situation is not sustainable. Rather than developing understanding. Rather. it adds to the pressure on the science curriculum. While this is valuable for our society. there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones. understanding the big ideas of science 2    . The consequence is that many students are losing interest in science. skill.

exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from the different sciences is important. or is presented in a context to which students can readily relate. local science learning opportunities. it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions. contemporary and local issues and available learning resources. there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. 3    . 2. Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students. Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’. there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006). To provide both context and opportunities for application takes time. perceived to have personal value. when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school. Finally. The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum. In doing so. historical perspectives. The factors that influence this choice include context. To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum. students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is important. Furthermore. In managing this choice.(SCE3104 . It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas.

While many students perceive school science as difficult. Such decision-making is not valuefree. Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science. the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Often. students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints. For this reason. Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts. the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or probable rather than the certainty of what will happen. Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants. have demonstrated relevance to students’ everyday world. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn. but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. Every application of science has an impact on our environment. consequences and risks. It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’. there is a need to define what it 4    . but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge. the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult.(SCE3104 . consequences and risk. In developing science competencies. and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity. The answer is not to exclude contemporary issues.

the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. Such assistance will be found in the provision of quality. In this way. communication. While there is much value in such futuristic frameworks. team work and problem solving are all important dimensions of science learning. Such general capabilities as thinking strategies. General capabilities and science education There is an argument. 3. Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham. 2006). adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning. based on research within science education. social and economic life. use of information and communication technology (ICT).(SCE3104 . Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content. students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour. The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities. 5    . there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished. decision-making approaches. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is that students should know in each stage of schooling.

Classroom assessment. It should be noted that the important science learning aspects concerning 6    . is often translated in action as testing.(SCE3104 . It should show what they know. It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment. Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students. taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. It should also show what they need to do to improve. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. what can be assessed often determines what is taught. To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices. however. 2005). These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial. but formative assessment is more useful in promoting learning. This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed. The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. understand and can demonstrate. the taught curriculum and the assessed curriculum. An obvious goal in curriculum development is that the intended. Assessment should serve the purpose of learning. Unfortunately. Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools. there is sometimes a considerable gap between intended curriculum. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4. Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is assessed. Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes.

5. Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world. Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world. but as local and community issues are interdisciplinary. the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. 1994). using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. For that reason. Purposeful play is an 7    . Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science. the science curriculum should develop the skills of investigation. to provide for students who wish to pursue career-related science specializations. Senior secondary science curricula should be differentiated. early science experiences should relate to self awareness and the natural world. their expertise lies in the understanding of how children learn. In regard to the school structure. For early childhood teachers. They have a desire to explore and investigate the things around them. While assessment is important. as well those who prefer a more general. integrated science for citizenship. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests. it should not dominate the learning process. In sum. During the primary years. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate. Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities. In secondary school. Each part would have a different curriculum focus.(SCE3104 . Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. an integrated science may be the best approach. The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary. experiences and content appropriate for students of different age levels. it is important to emphasise the need for a variety of assessment approaches.

While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. As they progress through their primary years. The importance of measurement will also be fostered.(SCE3104 . soil. The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed. Within these topics it is expected that aspects associated with science for living. the expectation is that they will begin to work in a more systematic way. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) important feature of their investigations. For example. students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. Within these topics the science ideas of order. the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science. change. patterns and systems should be developed. During these years. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living. Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and 8    . PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them. as well as other forms of science inquiry. plants. In the early years of primary school.teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area. light. water and movement. scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. animals. using all the senses in a dynamic way. sound. A broad range of topics is suitable including weather. 2. It is this recent research that motivates and excites students. life science and physical science. Observation also leads into the idea of order that involves comparing. 3. the night sky. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. sorting and describing. Observation is an important skill to be developed at this time. it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes. In determining what topics students should study from the broad range of possibilities. While integration is the more probable approach. materials.

Baca kandungan diatas. Topics could include states of matter. 3.(SCE3104 . 2009 from www. It could have an emphasis on applications.edu. sustainability. There should be at least three common courses across the country: physics. the changing earth and our place in space. Retrieved 10 Sept. The big science ideas of energy. chemistry and biology. Existing courses in the states and territories are among the possibilities available. 9    .au/verve/_. Other specialised courses could also be provided. scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible.pdf) Latihan(1jam) 1. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science.acara. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah. diversity of life. National adoption would improve the resources to support the individual courses. 2. Senior Secondary. Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas. ecosystems.. There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level. energy forms. 4. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content. models and theories. The integrating themes of science for life. substances and reactions.. equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence./Science_Initial_Advice_Paper. National Science Curriculum: Initial advice. the human body. forces and motion. (Sumber: National Curriculum Board (2008).

1.(SCE3104 . 6. Science only produces tentative conclusions that can change. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false.” Scientific theories are explanations and not facts. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. 8. Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda. Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method. 2. not human interpretations of them. 7. Scientific theories only change when new information becomes available. 3. 4 5. 10    . Science is just about the facts. To be scientific one must conduct experiments. When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence.

Scientists’ education. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. An experiment can prove a theory true. assumptions. 23. Scientists construct theories to guide further research. and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data. 18. background. Scientists invent explanations. 12. Scientific theories are just ideas about how something works. Scientists manipulate their experiments to produce particular results. 15. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. models or theoretical entities. 11. opinions. and the nonobservable. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. Scientific laws are absolute or certain. 17. 10. Science proves facts true in a way that is definitive and final. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9. 19. 14. 21. disciplinary focus. A scientific law will not change because it has been proven true. 24. 22. A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. 20. 11    . 13.(SCE3104 . Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). 16. An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it. Science is partly based on beliefs.

2009 from :www. T 6.(SCE3104 . T 17./Science_Initial_Advice_Paper. F 14. & Hardy.edu. F 23. F 15.. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1. (2001). T 8.M.htm Personal Approach Tamat Topik 1 12    . 2009 from : http://www. T 4. F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer.au/verve/_. (2nd Edition).edu/robinson/hazen. F 19. T 24. T 3. T 7.acara. (2002). F 5. F 22. Retrieved on10 Sept. T 9. F 2. R. T 10. Sydney: Prentice Hall. National Science Curriculum: Initial advice. T..pdf Hazen. Science for Children: Developing a to Teaching.. T 12. What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept. F 11. F 16. M. T 21.gmu. T 20. F 18. Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008). T 13.

Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. 3.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia. Projek Khas. 2. KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 13    . Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1. perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi. Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia.

This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification. 1991). (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu. 14    . SEAMEO-RECSAM. contohnya.1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh. 1995). (Kementerian Pelajaran dan UNESCO. sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi.0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di Malaysia. semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini. SEAMEO1983. andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan. pengubahsuaian kepercayaan. Di Malaysia. berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi. but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead. ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. 1988. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. 2.(SCE3104 . 1973).

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani. dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964). maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968. adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid. 2. terutamanya dalam bidang sains. Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah. Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah. sains bumi.tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project.UK keperluantempatan. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar. biologi. di manatumpuan subjek. Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada.2 Projek Khas KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965.(SCE3104 . 15    . Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada. kimia dan fizik) secara dengan persekitaran dan beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri.

1971) Pada tahun 1970. berorientasikan aktiviti. Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada. Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang 16    . tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. terutamanya di kawasan luar bandar.13 project. “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum. satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini. Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu.A Process Approach (1967). Haji Hamdan bin Sheikh Tahir.” (Standard One Science Guide-book.(SCE3104 . Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 . buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan. seperti Science. yang telah dilaksanakan pada masa itu. UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat. It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools. All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught. Buku Panduan guru. dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja. Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid.

Pada tahun 1970. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. Akhir sekali. Seterusnya. pembangun kurikulum dan guru-guru. dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti. bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril. pemeriksa sekolah. Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih. pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula. pelatih guru. mereka dipinjamkan ke Pusat Sains. kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan 17    . buku panduanini telah siap ditulis. pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna. Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. Pertama. kini Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur. Malangnya. 1997. Apabila kembali ke tanahair. Penulisan buku panduan mengikuti pola umum. Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia. bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. Kemudian. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. hasildari bengkelbengkelpenulisan.(SCE3104 .

” (Ali Razak. p. Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun. juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih. 1973.(SCE3104 . “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time. The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme. Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'. Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan. tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain. tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun. pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan. not merely in cash and personnel. 18    . kekurangan tenaga pengajar terlatih menghalang aliran latihan dan pelaksanaan inovasi. Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan. Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam. Sepanjang projek ini. Oleh itu. LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. Walau bagaimanapun. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) panduan-buku dan lembaran kerja. 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum.

Alam dan Manusia dalam KBSR. Seorang yang bukan ahli sains. 1983. but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries. enquiry skills. It does provide for what might be called science literacy. Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains. 19    .. the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2.(SCE3104 .64) namely.3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta. . Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983). In other words. if at all. p. Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar. The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little. The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables. 63 . examination and textbooks. yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu.” (Awang Had Salleh.. Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran.. Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983.

1988). dan interaksi manusia dan alam sekitar. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia. alam sekitar. Pertama. Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran. di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri. terdapat kesepaduan antara bidang. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. geografi. untuk meningkatkan kemahiran 20    . Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu.al. masyarakat dan interaksi antara mereka. Kedua. untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia. Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah. Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains. Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et..(SCE3104 . sains kesihatan dan sivik.Di samping itu. sejarah. alam sekitar.

Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. kurang jelas dalam reka bentuk inovasi. Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan masalah. Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan 21    . membangunkan cintakan negara. Bagi melaksanakan kurikulum baru ini. hilang keyakinan dalam pengajaran. kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran. kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi. diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan. Selepas kursus itu. menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu. Ketiga. 1984). untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran. Akibat daripada inovasi. bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat. 1990). Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami. pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam . Malaysia.(SCE3104 . mengakibatkan guru menjadi cemas. Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran.

menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin.melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan. Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka. pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan.Guru-guru masih menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta . peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. kemahiran dan nilai-nilai. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara.secara menyeluruh. Dalam melalui Projek Khas. 2. pembangunan keseluruhan individu. Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek. 22    . fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap. Alam dan Manusia . pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan. Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid.(SCE3104 . meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral. Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains.4 Sains KBSR. Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka. rohani. Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi.

2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan. Kementerian Pelajaran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (a) Matlamat dan Objektif KBSR Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik. fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap 23    . dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi. memiliki nilai-nilai moral. ms. 1993). pemahaman. 1993.(SCE3104 . Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat. (Buku Panduan KBSR .

membuat ramalan.mengukur dan menggunakan nombor. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali. Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur. Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat .5). Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati.afektif dan psikomoto. sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling.orang lain 24    .kreatif dan analitik . Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif.kesabaran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan. 1993 m. Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid. Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif. Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal.keluwesan dan keterbukaan minda.(SCE3104 . (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses. kejujuran. kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah). mengendali secara selamat spesimen hidup. mengesahkan data.membuat inferen.bertanggungjawab terhadap diri sendiri. mendefinasi secara operasi.mengintepretasi data. mengawal dan memanipulasi pembolehubah.membina hipotesis dan mengeksperimen. mengkelasan.kerjasama. mengenalpasti hubungan ruang dan masa.membersih dan menyimpan alat radas sains. berkomunikasi. dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook. 3 . ketepatan dalam mereko.s.

mencintai dan menghargai alam sekitar. 3 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dan alam sekitar. Pada Tahap II sekolah rendah. Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif. Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR. isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B .6). m. Menurut Lewis dan Potter (1970). penyiasatan adalah:      Alam Hidupan Alam Fizikal Alam Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang 25    .sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian. Sebagai suatu bidang ilmu. Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan .s.bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan.fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains. 1993.toleransi . Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1.(SCE3104 .berfikiran terbuka. (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri. Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi. (PSS Syllabus Handbook. Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran.

1964). dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari.menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu. 1995. pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu.bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar. Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore.(SCE3104 ..komunikasi. Guru membimbing murid untuk meneroka 26    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia. 1992). Harlen. Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains. Alam fizikal menyentuh konsep masa dan fenomena tenaga. Peranan guru hanya sebagai fasilitator. (Duit dan Treagust. pandangan proses dan pandangan konstruktivis. Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru. (e) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains. Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain.binatang dan tumbuhan. Akhirnya dunia teknologi. Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia .pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia. menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian.

(f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education.buku kerja. (PSS Syllabus Handbook.5 and 6) Dalam tahun 4. Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains. bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru.(SCE3104 .bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru . 9). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen. buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul. Vol. huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran. m. 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris).2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ). (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4. 27    .buku aktiviti untuk murid.simulasi dan projek.9).perbincangan. 1993. (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1. Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial.carta dan bahan lut sinar.buku teks murid.s.

membuat pengkelasan.12).sikap dan nilai Syllabus Handbook. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah. m. matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu. Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio. Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan.ujian amali. mengukur dan 28    .KPM. penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia .s. kerja lisan dan kerja kumpulan. Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (g) Kumpulan sasaran PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah. pengetahuan. Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran.projek. PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA. 1993.portfolio.kemahiran. 11. (i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. 1997). (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis. memerhati.(SCE3104 . Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran.

Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. (1999). tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR. Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur. mengawal pembolehubah- pembolehubah dan menjalankan eksperimen. (Reference: Tan. Pentaksiran lain adalah UPSR. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia.(SCE3104 . sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA. membersihkan alat radas sains dengan betul.bahan dan alat radas dengan tepat. Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian. Pentaksiran kepada aptitud. bahagian A dan bahagian B. berkomunikasi. Norwich. melukis specimen. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menggunakan nombor. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah. Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif. N. J. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif. mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. murid harus lulus pada Bahagian B. mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul.) 29    . dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains. mendefinisikan secara operasi. United Kingdom. menggunakkan hubungan ruangmasa.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Latihan

1

Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

2.

Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

3.

Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia,

Memikir

Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang. Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi, pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya.
Rujukan

Tan, J. N. (1999). The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia, Norwich, United Kingdom.

Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Huraian Sukatan Pelajaran Sains. Kementerian Pelajaran Malaysia

Tamat Topik 2
30   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TAJUK 3

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

SINOPSIS Topik ini mengkaji objektif, hasil pembelajaran, penekanan, organisasi kandungan dan skop Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia . HASIL PEMBELAJARAN 1. Menerangkan penekanan Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan. 2. Menyatakan matlamat dan objektif kurikulum sains sekolah rendah KBSR 3. Membincangkan cabaran-cabaran yang terlibat dalam menggabungkan kurikulum sains sekolah rendah KBSR dalam pengajaran sains. 4. Menjelaskan organisasi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah KBSR

31   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

Objektif

Hasil Pembelajaran

Penekanan

Organisasi Kandungan

Rajah 3.0 Kerangka Tajuk

Kandungan 3.1 Objektif Matlamat kurikulum sains sekolah rendah adalah untuk memupuk minat dan kreativiti murid melalui pengalaman dan siasatan setiap hari yang menggalakkan pemerolehan pengetahuan sains dan kemahiran berfikir disamping menerapkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni.

3.2

Hasil Pembelajaran Peringkat satu Kurikulum Sains bertujuan : 1. Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. 2. Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir. 3. Membangunkan kreativiti murid. 4. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains
32 

 

Membangunkan kreativiti murid. Menghargai sumbangan sains dan teknologi ke arah pembangunan negara dan kesejahteraan manusia. 8. Dalam penyiasatan dan proses penyelesaian masalah. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar 3.(SCE3104 . Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar Peringkat dua Kurikulum Sains bertujuan : 1.Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. Kemahiran saintifik penting dalam mana-mana penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulasi 33    . 3. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. kemahiran dan pemikiran saintifik digunakan. Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif. 7. 2. 6.Menyediakan peluang pembelajaran untuk murid mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran secara kreatif. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains 5. kritikal dan analitikal bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 6. Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir.3 Penekanan Sains menekankan penyiasatan dan penyelesaikan masalah. 4. Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif.

Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai tahap imaginasi yang tinggi. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk meningkatkan keupayaan berfikir murid-murid. Keupayaan untuk merangka strategi pemikiran adalah bermatlamat untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran . Penerapan sikap saintifik dan nilai-nilai murni secara amnya berlaku melalui perkara berikut      Menyedari kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai-nilai murni. Mengamal dan menghayati sikap saintifik dan nilai-nilai murni 34  . Pengalaman pembelajaran sains boleh digunakan sebagai satu cara untuk menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar.(SCE3104 . menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Setiap langkah melibatkan pelbagai kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis sentiasa menilai sesuatu idea secara sistematik sebelum menerimanya. Pembelajaran berfikrah dapat dicapai sekiranya murid terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. kemahiran dan sikap dalam usaha memahami alam sekitar. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan seseorang individu mengintegrasikan pengetahuan. Strategi pemikiran adalah kemahiran berfikir aras tinggi yang melibatkan pelbagai langkah. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai-nilai ini. Aktiviti perlu dirancang untuk memberi peluang kepada murid menggunakan kemahiran berfikir dalam pengkonseptualan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas untuk pembelajaran berfikrah. mampu untuk menjana idea-idea asal dan inovatif. dan mengubah suai idea dan produk. Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada kemahiran pemikiran kritis dan kreatif.

4 Organisasi Kandungan Kurikulum sains dianjurkan secara bertema. guru perlu memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada perkara di atas bagi memastikan penerapan sikap dan nilai saintifik yang berterusan . Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi maklumat tentang skop dan dimensi hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti yang sesuai dengan kebolehan dan gaya pembelajaran murid-murid mereka. Secara umum. Walau bagaimanapun. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. aktiviti-aktiviti pembelajaran harus dirancang dengan cara yang holistik dan bersepadu yang membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang pelbagai mengikut keperluan dan konteks tertentu. hasil pembelajaran bagi setiap objektif pembelajaran dinyatakan tahap kesukarannya.(SCE3104 . kriteria dan situasi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Apabila merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru juga digalakkan mereka bentuk aktiviti pembelajaran yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan pembelajaran sains . setiap satunya terdiri daripada beberapa objektif pembelajaran. 3. 35    . Aktiviti yang dicadangkan boleh meliputi satu atau lebih hasil pembelajaran. Aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dinyatakan di bawah lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi dengan tujuan untuk menyediakan beberapa panduan tentang bagaimana hasil pembelajaran boleh dicapai. Setiap tema terdiri daripada pelbagai bidang pembelajaran. Guru seharusnya mengelak daripada menggunakan strategi pengajaran yang mengasingkan setiap hasil pembelajaran yang dinyatakan di dalam Spesifikasi Kurikulum. Hasil pembelajaran ditulis dengan menyatakan hasil tingkah laku yang boleh diukur.

Tuliskan tema-tema tersebut untuk Tahap I dan Tahap II 9. Apakah perbezaan di antara objektif kurtikulum Tahap I dan Tahap II? 5. Senaraikan kemahiran dan nilai-nilai kurikulum yang diharap untuk dibangunkan. Nyatakan matlamat Kurikulum Sains Rendah. 8. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan Jawab soalan-soalan berikut. tunjukkan bagaimana kandungan kurikulum sains yang anda pilih dapat dibina.) Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I 1. Bincangkan cabaran-cabaran dalam menggabungkan penekanan ini ke dalam pelajaran. Berikan dua dokumen penting yang mesti dirujuk oleh guru bagi memahami Kurikulum Sains Rendah. Apakah tujuan utama setiap dokumen tersebut? 2. 6. Berikan tiga penekanan utama / unsur-unsur Kurikulum Sains Rendah. Nyatakan empat elemen penting yang ditekankan dalam FPK 3. Kurikulum Sains Rendah digubal selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Kurikulum Sains Sekolah dibina berdasarkan tema-tema tertentu. Setiap Tema dalam kandungan kurikulum terdiri daripada pelbagai Bidang Pembelajaran. (Rujuk Kurikulum Spesifikasi Sains Rendah. Apakah yang dapat anda simpulkan tentang susunan bidang-bidang pembelajaran tersebut? 36    . Senarai semua objektif Kurikulum Sains Rendah. Bina Jadual Bidang Pembelajaran mengikut tema-tema yang sesuai bagi Tahun 1 hingga 6. Mengapa kemahiran dan nilai-nilai tersebut penting? 7 Dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai.(SCE3104 . Bagaimana matlamat ini selaras dengan aspirasi FPK? 4.

Kurikulum Sains Rendah mengintegrasikan pengetahuan. 13. Nama dan terangkan setiap tajuk lajur tersebut. Apakah tiga aspek yang dinilai dalam kurikulum sains sekolah rendah dan bagaimanakah aspek tersebut dinilai? Bahan Bacaan dan Internet Banding bezakan Kurikulum Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan New Zealand dari segi objektif. Berikan penerangan ringkas tentang setiap strategi tersebut.(SCE3104 . 12. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Tema Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 10. Dalam Spesifikasi Kurikulum. organisasi kandungan ditunjukkan dengan menggunakan 5 lajur. 11. penekanan dan skop. 37    . kemahiran dan nilai-nilai dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Cadangkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kurikulum sains sekolah rendah. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai tunjukkan bagaimana seorang guru dapat mengintegrasikan ketiga-tiga elemen tersebut dalam pelajaran sains.

New Zealand (2002). Wellington. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www.tki. Huraian Sukatan Pelajaran Sains.nz/r/science/curriculum/toc_e. Science in the New Zealand Curriculum. Kementerian Pelajaran Malaysia Ministry of Education.(SCE3104 .org.php Tamat Topik 3 38    .tki.org.nz/r/science/curriculum/toc_e. 2009 from: http://www. Retrieved on 10 Sept.php ) Rujukan Pusat Pembangunan Kurikulum (2002).

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II SInopsis Topik ini membincangkan amalan-amalan yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Kerangka Tajuk Kurikulum sains pendidkan rendah Malaysia II Strategi pengajaran dan pembelajaran Aktiviti pembelajaran Prosedur pentaksiran Rajah 4.(SCE3104 . aktiviti dan pentaksiran yang boleh di implementasi dalam pembelajaran sains.. Menghuraikan pelbagai strategi.0 Kerangka Tajuk 39    . Hasil pembelajaran 1. Ia merangkumi pelbagai strategi. aktiviti-aktiviti pembelajaran dan prosedur pentaksiran. Mengenalpasti masalah-masalah dalam pembelajaran sains 2.

Pemilihan kaedah pengajaran perlu memenuhi kehendak kurikulum. Proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya dapat membolehkan murid-murid menguasai ilmu pengetahuan. Kelas sains yang tidak menarik akan menjejaskan motivasi murid untuk belajar sains dan ini akan mempengaruhi pencapaian mereka. Aktiviti-aktiviti yang pelbagai harus 40    . Murid-murid harus menyedari tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang mereka gunakan dalam pembelajaran . kemahiran dan memperkembangkan sikap saintifik dan nilai murni secara bersepadu 4.(SCE3104 . pembelajaran kontektual dan pembelajaran masteri. Pembelajaran berfikrah adalah suatu proses yang boleh membantu murid-murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang akan membantu mereka untuk membangun pemikiran ketahap optimum. Mereka harus di cabar dengan masalah dan soalan-soalan aras tinggi untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan kepada penyelesaian masalah. konstruktivisma. Oleh yang demikian aktiviti pembelajaran perlu dirancangkan kepada merangsang pemikiran kraeatif dan kritis murid-murid dan tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran secara rutin atau kebiasaan. kebolehan murid. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Isi kandungan 4. Pembelajaran sains berfikrar boleh dicapai melalui pendekatan yang pelbagai seperti inkuiri.1 Strategi Pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains Strategi menekankan kepada pembelajaran berfikrah. kecerdasan pelbagai murid. dan kemudahan sumber pengajaran dan pembelajaran dan infrastruktur.2 Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan minat murid-murid dalam pembelajaran sains.

Ini melibatkan murid-murid merancang eksperimen. 41    .(SCE3104 .atau guru memberi peluang jika bersesuaian kepada murid-murid untuk merekabentuk eksperimen mereka sendiri. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dirancang untuk murid-murid yang mempunyai gaya pembelajaran dan kecerdasan yang berbeza-beza. semasa atau selepas sesuatu aktiviti. kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.2. Semasa melaksanakan eksperimen murid-murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemukan konsep dan prinsip sains. Berikut adalah penjelasan ringkas tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran. Semasa menjalankan eksperimen. 4. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan memimpin perbincangan untuk merangsang pemikiran dan menggalakkan murid-murid supaya menyatakan pendapat atau pandangan mereka. bagaimana membuat pengukuran dan menganalisis data dan pembentangan hasil eksperimen mereka.2 Perbincangan Perbincangan adalah suatu aktiviti dimana murid-murid bertukartukar soalan dan pandangan berdasarkan alasan yang jelas.2. Perbincangan boleh dijalankan sebelum. murid-murid menggunakan kemahiran berfikir. 4. Aktiviti eksperimen boleh dilaksanakan secara bimbingan guru.1 Eksperimen Eksperimen adalah kaedah yang biasa digunakan dalam kelas sains.

muzium.2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4.pusat-pusat sains. Projek memerlukan beberapa sesi pengajaran untuk diselesaikan .3 Simulasi Dalam simulasi.2.4 Projek Projek adalah suatu aktiviti pembelajaran yang dilakukan oleh individu atau kumpulan untuk mencapai objektif pembelajaran yang khusus. Model digunakan untuk mewakili objek-objek atau situasi sebenar supaya murid-murid dapat membuat gambaran mental dan memahami konsep dan prinsip sains yang hendak dipelajari. Lawatan ke tempat-tempat berikut akan menjadikan pembelajaran sains itu lebih menarik. pengurusan masa dan pembelajaran individu secara bebas . 4. Di dalam aktiviti main peranan murid-murid memainkan peranan yang tertentu berdasarkan syarat-syarat yang diberikan. 42    . Pembelajaran sains boleh dikembangkan lagi melalui penggunaan sumber luaran saperti zoo.institusi-institusi penyelidikan kawasan paya bakau dan kilang-kilang.(SCE3104 . artifak.5 Lawatan dan penggunaan sumber luaran Pembelajaran sains tidak hanya terhad kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kawasan sekolah sahaja. Permainan memerlukan prosedur yang harus diikuti. Contoh aktiviti-aktiviti simulasi adalah main peranan . 4. Semasa akativiti permainan muridmurid belajar prinsip-prinsip yang spesifik atau memahami proses untuk membuat sesuatu keputusan. permainan dan penggunaan model. Hasil projek boleh berbentuk laporan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah. aktiviti yang dijalankan menyerupai situasi atau keadaan sebenar.atau dalam bentuk persembahan yang akan dibentangkan oleh muridmurid atau guru.2.

Murid-murid perlu dilibatkan dalam membuat perancangan dan tugasan yang spesifik perlu ditetapkan sebelum lawatan. Melalui penggunaan teknologi saperti television. Lawatan pembelajaran ini tidak akan lengkap tanpa pos-perbincangan selepas lawatan. 4. radio. mengumpul. pengajaran dan pembelajaran sains dapat dijalankan dengan lebih menarik dan berkesan.(SCE3104 .3 Prosedur Pentaksiran Pentaksiran merupakan satu kompenen dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti seperti menghurai. memberi skor dan membuat interpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan 4. perwakilan grafik. Alat-alat aplikasi seperti pemerosesan word. komputer.1 Definisi pentaksiran Suatu proses untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penilaian tentang produk sesuatu proses pendidikan 43    .6 Penggunaan Teknologi Teknologi adalah alat yang penting kerana ia mempunyai potensi yang besar untuk membantu pembelajaran sains. merekod. dan internet. Simulasi komputer dan animasi adalah alat-alat yang berkesan untuk mempelajari konsep sains yang sukar dan abstrak. Untuk mengoptimumkan pembelajaran lawatan perlu dirancang dengan teliti. 4.2.3. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) bermakna dan berkesan. Simulasi komputer dan animasi boleh diwakili melalui penggunaan perkakasan atau halaman sesawang. video. cakera lembut dan lembaran elektronik adalah alat-alat yang penting untuk menganalisa dan membuat persembahan data.

php ) 44    . menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleg guru-guru di Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan teknologi.unesco.nz/r/science/curriculum/toc_e.org.pdf.org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia.(SCE3104 .ibe. (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www.3. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4. aktiviti-aktiviti dan prosedur pentaksiran. Bincangkan samada anda setuju atau tidak setuju dengan masalah yang beliau utarakan dan nyatakan cara-cara untuk mengatasinya. Bahan bacaan dan layari Internet Bandingbezakan Sukatan Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan di New Zealand dari segi strategi.2 Tujuan pentaksiran     Mendapat gambaran tentang prestasi seseorng murid dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan mengenai pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Layari Internet Menurut Sharifah Maimunah Syed Zin dalam artikel beliau Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia at http://www.tki.

org. Wellington.pdf Ministry of Education. 2009 dari: http://www.ibe.(SCE3104 . Diperolihi pada 10 Sept. Science in the New Zealand Curriculum. Diperolehi pada 10 Sept.nz/r/science/curriculum/toc_e. New Zealand (2002).org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Rujukan Sharifah Maimunah Syed Zin (1999). 2009 dari: http://www. Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia.tki.unesco.php      Tamat Topik 4     45    .

Mendefinisikan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. 2. Kerangka Tajuk Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Rendah Pendekatan Inkuiri Pendekatan Penemuan Rajah 5 Kerangka Tajuk 46    .(SCE3104 . Menyatakan ciri-ciri pelajar inkuiri bilik darjah. Menyatakan ciri-ciri guru inkuiri bilik darjah. Hasil Pembelajaran 1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah – Pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan Sinopsis Tajuk ini membincangkan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan dalam pengajaran sains rendah. 4. Menyatakan kepentingan inkuiri dalam pendidikan sains. 3.

atau peperiksaan yang bersifat umum supaya istilah-istilah tidak akan dikelirukan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. prinsip atau undang-undang yang dikehendaki dalam sukatan pelajaran sains. Penemuan mengandaikan seorang realis atau pendekatan positivis logik untuk dunia yang tidak semestinya hadir dalam "inkuiri". fakta.1. dan keterangan-keterangan yang bersesuaian dengan pengalaman yang dikongsi dengan dunia fizikal . 47    .1 Inkuiri untuk Menyiasat Masalah Langkah pertama dalam pendekatan ini adalah untuk mengenali masalah. Inkuiri cenderung untuk membayangkan pendekatan kontruktivis dalam pengajaran sains.Inkuiri bersifat terbuka dan berterusan. Kemudian mereka bentuk penyelesaianmasalah tersebut dan cuba untuk menyelesaikannya. kaji selidik. Inkuiri bermakna bahawa guru mencipta situasi supaya murid-murid dapat membuat prosedur yang digunakan oleh penyelidik sains untuk mengenal pasti masalah. "Inkuiri" sengaja digunakan dalam konteks penyiasatan dalam sains dan pendekatan untuk pengajaran sains yang diterangkan di sini. "Inkuiri" tidak patut dikelirukan dengan "penemuan". ramalan. "Inkuiri" akan digunakan untuk merujuk kepada semua soalan lain. Penemuan tertumpu kepada rumusan terhadap beberapa proses penting. bertanya soalan.(SCE3104 . mengaplikasi prosedur penyiasatan. memberi penerangan yang konsisten.1 Pendekatam inkuiri Pendekatan inkuiri adalah bertujuan mengajar murid-murid untuk menangani situasi yang mereka hadapi apabila berurusan dengan dunia fizikal dengan menggunakan teknik-teknik yang digunakan oleh ahli penyelidikan sains. 5.

3. Struktur asas APA YANG KITA TAHU? APA YANG KITA PERLU TAHU? BAGAIMANAKAH KITA BOLEH MENCARI MAKLUMAT? Langkah-langkah untuk diikuti: 1.2 Kaedah Inkuiri Suchman Dalam bilik darjah. pemerhatian nota b. Situasi ini menjadikan pelajar memerlukan penjelasan dan perasaan ingin tahu. Gambar c. 48    . Mengenal pasti / Mewujudkan MASALAH untuk diselesaikan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kita tidak boleh menyelesaikan masalah dalam tempoh masa yang diberi dan apa yang kita lakukan mungkin menimbulkan masalah yang berkaitan yang lain. Dalam setiap peristiwa begini akan memberi peluang kepada guru untuk menggalakkkan pelajar untuk berhati-hati menganalisis sesuatu situasi berkenaan. membuat hipotesis dan menguji penjelasan.1. Penyelidikan yang baik perlu dilakukan perkara yang sama. 2. pelajar yang sering menghadapi fenomena yang luar biasa. Generalisasi + Penutupan 5. Rakaman (audio atau video) 4. Analisis data 5. Membentuk HIPOTESIS:Penyelesaian tentatif kepada masalah yang boleh disahkan dengan data.(SCE3104 . Ini mungkin termasuk: a. Lukisan-lukisan dan gambar rajah d. Pengumpulan DATA.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Robert Suchman membina strategi.(SCE3104 . untuk mengajar pelajar satu proses untuk menyiasat dan menerangkan kejadian yang tidak diduga dan mengejutkan. pelajar diminta menyusun semula. Keseluruhan strategi: A. Strategi menyingkirkan semua soalan-soalan terbuka dan memerlukan pelajar memberi fokus kepada idea-idea mereka dan membina soalan-soalan yang membentuk hipotesis. "Apa yang ada di dalam radiometer?" tetapi boleh bertanya. Sebagai contoh. Pelajar berhadapan dengan situasi yang membingungkan Ia adalah penting bahawa penjelasan situasi itu harus berdasarkan idea-idea pelajar yang mempunyai beberapa kebiasaan dan penjelasan situasi perlu diketahui. seperti permainan "dua puluh soalan". Pelajar membentuk hipotesis (penyelesaian yang mungkin) Bilangan hipotesis perlu kecil supaya pelajar boleh melihat hipotesis yang berkaitan dengan data pelajar. seseorang pelajar tidak boleh bertanya. soalan-soalan perlu dibina dengan menggunakan perkataan yang sesuai supaya jawapan boleh diperolehi hanya melalui pemerhatian sahaja. 49    . B. Pelajar bertanya soalan kepada guru: Pengumpulan Data Jawapan mesti dalam "ya" atau "tidak". "Adakah terdapat udara di dalam radiometer?" Jika soalan yang tidak dijawab oleh "ya" atau "tidak". C. Selain itu.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Dalam amalan. Ia penting bagi pelajar untuk belajar membezakan antara: Soalan-soalan berasaskan pengumpulan fakta. pelajar perlu digalakkan untuk menstruktur inkuiri mereka bertanya soalan-soalan setelah menganalisis keadaan berdasarkan pemerhatian mereka . beberapa penjelasan yang memuaskan boleh dibuat dan pelajar perlu digalakkan untuk meneroka pelbagai hipotesis alternatif. Menilai hipotesis Ia adalah penting bahawa di peringkat ini. Soalan-soalan seperti: Adakah jalur yang diperbuat daripada logam?" Adakah terdapat vakum di dalam radiometer?" membantu untuk menjelaskan keadaan yang telah dipatuhi atau diperihalkan. manakala soalan seperti: Jika askar berlari dan bukannya berkawad menyebabkan jambatan itu masih runtuh?" bertujuan untuk meneroka hubungan antara beberapa pembolehubah yang terlibat dalam situasi mereka. sebelum mereka menentukan hubungan antara pemboleh ubahpemboleh ubah yang terlibat. 50    . dan Soalan-soalan berdasarkan eksperimen dengan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam situasi.(SCE3104 . guru dan pelajar ingat bahawa walaupun selepas soal siasat yang panjang. D.cuba untuk mengetahui apakah perkara-perkara yang dibuat tentang apa yang sebenarnya berlaku.

1.sebaliknya pelajar perlu digalakkan untuk melihat bahawa terdapat beberapa penjelasan yang memuaskan dalam pelbagai situasi. 5.(SCE3104 .3 Pendekatan berasaskan inkuiri dan Pendekatan Tradisional Jadual di bawah menunjukkan perbandingan ciri-ciri pendekatan inkuiri berasaskan kepada pendekatan tradisional. Akhir sekali. BERSASASKAN INKUIRI Prinsip Teori Pembelajaran Penyertaan pelajar Penglibatan Pelajar Hasil Pembelajaran Peranan Pelajar Matlamat Kurikulum Peranan guru TRADISIONAL Konstruktivisme Behaviorisme Aktif Meningkatkan Tanggungjawab Penyelesai masalah Berorientasikan proses Pembimbing/fasilitator Pasif Mengurangkan Tanggungjawab Pengikut Berorientasikan hasil Pengarah/ penyampai 51    . tidak perlu terlalu banyak penekanan "mendapat jawapan yang betul" . Generalisasi + Refleksi dan proses analisis Peringkat akhir daripada strategi yang melibatkan pelajar-pelajar menilai proses yang mereka telah laksanakan menentukan peringkat-peringkat proses dan keberkesanan soalan-soalan yang berbeza yang disoal. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) E.

hukum atau pengetahuan saintifik yang "ditemui" atau tidak ditemui oleh murid-murid. dan pembentukan pengetahuan saintifik melalui proses "penemuan". Ia boleh dikatakan bahawa prinsip Bruner berada di tempat yang betul. 5.(SCE3104 .2 Pendekatan penemuan Pendekatan penemuan pertama kali dipopularkan oleh Jerome Bruner dalam buku Proses Pendidikan. Di samping itu. tetapi rasional beliau adalah salah. 1972) dan diperkukuhkan oleh Strike (1975) dan Feifer (1971). penemuan terbimbing.2. guru terlebih dahulu menentukan konsep. Pendekatan penemuan ini diperkenalkan oleh Suchman (Baik. proses. idea ini telah disokong oleh tanggapan bahawa murid-murid akan belajar tentang sifat sains. Pembacaan ini melibatkan prosedur pembelajaran penemuan.1 Kaedah penemuan Mayer menyatakan kaedah ini sebagai penemuan . dan pengajaran pendedahan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. isu-isu yang relevan dan percanggahan pendapat. Dalam pelajaran penemuan. Pelajaran diteruskan melalui peringkat hierarki yang mungkin boleh dikaitkan dengan tahap pemikiran Bruner. Konsep di sebalik pendekatan penemuan bahawa motivasi murid-murid untuk belajar sains akan meningkat jika mereka "menemui" pengetahuan saintifik tersebut. Malah kajian yang terhad dalam sejarah dan falsafah sains ke tahap ini menunjukkan bahawa idea Bruner menimbulkan beberapa masalah falsafah tentang ciri-ciri sains dan pembentukan pengetahuan saintifik. 52    .

mengakibatkan tahap pembelajaran permulaan yang rendah. Kaedah penemuan menggalakkan pelajar untuk mendapatkan kognitif yang terlibat tetapi gagal untuk memastikan bahawa mereka akan mengaitkan dengan peraturan atau prinsip yang dipelajari (Mayer.1 Penemuan (Pure Discovery) Kaedah penemuan sering memerlukan jumlah masa pembelajaran yang lebih.2. 2. dan menghasilkan prestasi yang lebih rendah pada pemindahan dan pengekalan jangka panjang (Mayer. 53    .2 Implikasi Kaedah Penemuan 5.2. Penemuan terbimbing pelajar menerima masalah untuk diselesaikan. 68).Jawapan terakhir atau hukum-hukum adalah pembentangan oleh pelajar (Mayer. 2003). Apabila prinsip yang perlu dipelajari adalah jelas atau apabila kriteria yang ketat pengajian awal dikuatkuasakan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kaedah penemuan merujuk kepada kekerapan bimbingan seorang guru harus diberikan kepada pelajar-pelajar mereka.(SCE3104 . 3. Pengajaran pendedahan . tetapi guru memberi petunjuk dan arahan tentang cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah agar pelajar berada di landasan yang betul (Mayer. 2003). pelajar penemuan mungkin berkelakuan seperti pelajar penemuan terbimbing.2. Terdapat tiga peringkat panduan dalam pengajaran: 1. 5. 68). 2003). Penemuan pelajar menerima masalah untuk diselesaikan dengan panduan guru secara minima (Mayer.

TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains 54    . (ii) kepentingan siasatan dalam pendidikan sains. 68). (iii) ciri-ciri guru dan pelajar di dalam kelas siasatan . bergantung kepada tugas. Tuliskan laporan tentang (i) takrif pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5.(SCE3104 .2. Kedua-dua kaedah ini menggalakkan pelajar untuk mencari maklumat secara aktif untuk bagaimana membina kaedah dan memastikan bahawa pelajar mengaitkan dengan peraturan yang perlu dipelajari (Mayer.2 Penemuan Terbimbing (Guided Discovery) Penemuan terbimbing diketahui mungkin memerlukan lebih atau kurang masa daripada kaedah pengajaran pendedahan.2. Latihan Ketahui lebih lanjut tentang pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. 69). tetapi kecenderungan menyebabkan pengekalan jangka panjang yang lebih baik dan pemindahan (Mayer.2. Kaedah ini kurang berkesan berbanding kaedah penemuan terbimbing bagi matlamat pengajaran jangka panjang. 68).3 Pengajaran Pendedahan (Expository Instruction) Kaedah ini memerlukan masa pembelajaran yang kurang berbanding kaedah-kaedah lain dan keputusannya sama dengan kaedah penemuan terbimbing (Mayer 69).2. Pengajaran pendedahan tidak menggalakkan pelajar berfikir secra aktif berfikir tentang peraturan tetapi peraturan dipelajari (Mayer. 5.

0 Kerangka tajuk  ISI KANDUNGAN 55    .(SCE3104 . Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah.Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. pengajaran sains dan literasi saintifik. Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains. kandungan pendidikan sains. 2.  KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1.  HASIL PEMBELAJARAN 1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)  SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains.

(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 1. there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. skill. One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing. Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor. There is a reluctance to replace the old with the new. Obviously such a situation is not sustainable. The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available. While this is valuable for our society. Rather than developing understanding. Selection of science content (knowledge. 1. it adds to the pressure on the science curriculum. The consequence is that many students are losing interest in science. The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important.isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues. A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students. understanding the big ideas of science is important. students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning. Rather. exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from 56    .0 Isu.

perceived to have personal value. The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum. Often. there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006).(SCE3104 . the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or 57    . students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students. or is presented in a context to which students can readily relate. historical perspectives. In managing this choice. there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. contemporary and local issues and available learning resources. It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas. To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum. The factors that influence this choice include context. In doing so. when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school. it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) the different sciences is important. Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’. Furthermore. local science learning opportunities. 2. To provide both context and opportunities for application takes time. Finally.

have demonstrated relevance to students’ everyday world. Such decision-making is not valuefree. consequences and risk. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006). 58    . In developing science competencies. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) probable rather than the certainty of what will happen. For this reason. one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints. there is a need to define what it is that students should know in each stage of schooling. The answer is not to exclude contemporary issues.(SCE3104 . consequences and risks. but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge. the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. While many students perceive school science as difficult. Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants. but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. In this way. the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn. and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity. Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science. Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts. It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’. Every application of science has an impact on our environment. students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints.

4. General capabilities and science education There is an argument. there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished.(SCE3104 . use of information and communication technology (ICT). Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. 2006). the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. social and economic life. There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour. 3. that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham. based on research within science education. The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities. While there is much value in such futuristic frameworks. Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is 59    . Such assistance will be found in the provision of quality. Such general capabilities as thinking strategies. decision-making approaches. communication. team work and problem solving are all important dimensions of science learning. Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content. adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning.

it is important to emphasise the 60    . Classroom assessment. It should show what they know. taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. It should be noted that the important science learning aspects concerning attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests. Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students. but formative assessment is more useful in promoting learning. The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. however. Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) assessed. For that reason. there is sometimes a considerable gap between intended curriculum. 2005). An obvious goal in curriculum development is that the intended. the taught curriculum and the assessed curriculum. These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial. Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools. what can be assessed often determines what is taught. To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices. It should also show what they need to do to improve.(SCE3104 . Unfortunately. This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed. is often translated in action as testing. understand and can demonstrate. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. Assessment should serve the purpose of learning. It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment.

to provide for students who wish to pursue career-related science specializations. using all the senses in a dynamic way. the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. In sum. While assessment is important. For early childhood teachers. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) need for a variety of assessment approaches. it should not dominate the learning process. During the primary years. 5. They have a desire to explore and investigate the things around them. Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science. using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. Observation is an important skill to be developed at this time.(SCE3104 . Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities. Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate. Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world. experiences and content appropriate for students of different age levels. 1994). Each part would have a different curriculum focus. In secondary school. but as local and community issues are interdisciplinary. Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world. as well those who prefer a more general. In regard to the school structure. an integrated science may be the best approach. Senior secondary science curricula should be differentiated. integrated science for citizenship. 61    . early science experiences should relate to self awareness and the natural world. their expertise lies in the understanding of how children learn. the science curriculum should develop the skills of investigation. The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary. Purposeful play is an important feature of their investigations.

scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. materials. For example. animals. A broad range of topics is suitable including weather. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. In the early years of primary school. As they progress through their primary years. While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. water and movement. 2.(SCE3104 . plants.teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area. During these years. PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them. sound. In determining what topics students should study from the broad range of possibilities. Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications. patterns and systems should be developed. Within these topics it is expected that aspects associated with science for living. Within these topics the science ideas of order. change. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Observation also leads into the idea of order that involves comparing. as well as other forms of science inquiry. The importance of measurement will also be fostered. 3. The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed. Topics 62    . soil. It is this recent research that motivates and excites students. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content. While integration is the more probable approach. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living. the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science. students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes. light. the expectation is that they will begin to work in a more systematic way. life science and physical science. sorting and describing. the night sky.

National Science Curriculum: Initial advice. the human body..acara. chemistry and biology. energy forms. substances and reactions. 2009 from www. forces and motion. (Sumber: National Curriculum Board (2008). Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas.edu. National adoption would improve the resources to support the individual courses./Science_Initial_Advice_Paper. models and theories. ecosystems. 4. Retrieved 10 Sept. The big science ideas of energy. 63    ..(SCE3104 .au/verve/_. There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level. 3. the changing earth and our place in space.Baca kandungan diatas. sustainability. Existing courses in the states and territories are among the possibilities available. 2. equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence. scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible.pdf) Latihan(1jam) 1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) could include states of matter. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science. There should be at least three common courses across the country: physics. Senior Secondary. It could have an emphasis on applications. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah. diversity of life. Other specialised courses could also be provided. The integrating themes of science for life.

When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence. 2. Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda. Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false. To be scientific one must conduct experiments. Scientific theories only change when new information becomes available. 1. Science is just about the facts.” Scientific theories are explanations and not facts. Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method. 6. 7. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. 8. Science only produces tentative conclusions that can change.(SCE3104 . 3. 64    . not human interpretations of them. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way. 4 5.

16.(SCE3104 . 22. 12. 23. Scientists construct theories to guide further research. Science is partly based on beliefs. 14. Scientific laws are absolute or certain. A scientific law will not change because it has been proven true. and the nonobservable. 18. and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data. Scientists invent explanations. Scientific theories are just ideas about how something works. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. 20. models or theoretical entities. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9. 13. Scientists manipulate their experiments to produce particular results. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. 10. 24. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. An experiment can prove a theory true. background. A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. disciplinary focus. 17. Scientists’ education. 11. 19. 65    . Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). 21. 15. opinions. assumptions. Science proves facts true in a way that is definitive and final. An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it.

T 17. (2nd Edition). T 7. F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer. Sydney: Prentice Hall. 2009 from : http://www. F 16. Retrieved on10 Sept..acara. T 3. T 8.gmu./Science_Initial_Advice_Paper.htm Personal Approach Tamat Topik 1 TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia 66    . F 23. F 14. F 2. R. F 22. T 6.pdf Hazen. T 13. T 20. T 4. 2009 from :www.. T 10. F 15. F 5.(SCE3104 ..M. T 9. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1. National Science Curriculum: Initial advice. T. & Hardy.edu/robinson/hazen. (2002). F 18. F 11. T 12. T 21.au/verve/_. M. Science for Children: Developing a to Teaching. (2001). What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept. Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008).edu. T 24. F 19.

Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.  KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 2. Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia.(SCE3104 . Projek Khas. perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi. 3. Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia.0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di 67    .

This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification. 1973). 1991). Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan. ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. (Kementerian Pelajaran dan UNESCO. andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani. biologi. (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu. kimia dan fizik) secara 68    . pengubahsuaian kepercayaan. semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini. Di Malaysia. contohnya. berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi. sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi. melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Malaysia.(SCE3104 . SEAMEO1983. 1995). sains bumi. SEAMEO-RECSAM. 1988. but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead.1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh. 2.

tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project. dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964). 2.2 Projek Khas dengan persekitaran dan KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965.UK keperluantempatan. Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada.(SCE3104 . UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat. Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 . Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid. maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968. di manatumpuan subjek. Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah. Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah. adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid. 69    . terutamanya dalam bidang sains. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar.13 project.

” (Standard One Science Guide-book. menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan. buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. Buku Panduan guru. 1971) Pada tahun 1970. berorientasikan aktiviti. It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools. kini 70    . Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. Haji Hamdan bin Sheikh Tahir. “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher. Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada. tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid. terutamanya di kawasan luar bandar. All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught. mereka dipinjamkan ke Pusat Sains.A Process Approach (1967). yang telah dilaksanakan pada masa itu. satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini. dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja.(SCE3104 . Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) seperti Science. Apabila kembali ke tanahair.

buku panduanini telah siap ditulis. pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna. Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. Akhir sekali. Malangnya. empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur.(SCE3104 . Oleh itu. Penulisan buku panduan mengikuti pola umum. pemeriksa sekolah. Pada tahun 1970. sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti. Pertama. 1997. pembangun kurikulum dan guru-guru. pelatih guru. bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. Seterusnya. Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia. Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril. Kemudian. pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula. kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan panduan-buku dan lembaran kerja. hasildari bengkelbengkelpenulisan. juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh 71    . Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam.

Walau bagaimanapun. 72    . “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih. LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. kekurangantenaga danpelaksanaaninovasi. 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme. pengajarterlatihmenghalangaliranlatihan Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan. not merely in cash and personnel. p.(SCE3104 . tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain. 1973. Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'. tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun. pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan. Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun. Sepanjang projek ini. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan. Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun.” (Ali Razak.

1983. . The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables. enquiry skills. the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar. In other words. examination and textbooks. The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little. Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran. Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983).64) namely.(SCE3104 . if at all. 63 . telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah..3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries. p. Seorang yang bukan ahli sains. Alam dan Manusia dalam KBSR. Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983..” (Awang Had Salleh.. It does provide for what might be called science literacy. 73    . yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu. Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains.

sejarah. alam sekitar. alam sekitar. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. dan interaksi manusia dan alam sekitar. geografi. Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu. masyarakat dan interaksi antara mereka. Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains. Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et. di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri. Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. Kedua.(SCE3104 . untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia.Di samping itu. Pertama. Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah. 1988). untuk meningkatkan kemahiran siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan 74    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia.. sains kesihatan dan sivik. terdapat kesepaduan antara bidang.al.

Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami.(SCE3104 . kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi. Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam . Malaysia.Guru-guru masih 75    . guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan. Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. Ketiga. pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masalah. membangunkan cintakan negara. Bagi melaksanakan kurikulum baru ini. Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran. Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran. kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran. 1990). kurang jelas dalam reka bentuk inovasi. hilang keyakinan dalam pengajaran. Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam . bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. 1984). diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . Akibat daripada inovasi. menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu. mengakibatkan guru menjadi cemas. Selepas kursus itu.

Alam dan Manusia .secara menyeluruh. pembangunan keseluruhan individu. Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara. menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin.(SCE3104 . Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta . Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid. (a) Matlamat dan Objektif KBSR 76    . kemahiran dan nilai-nilai. pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran. fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap.4 Sains KBSR. Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka. rohani. Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains.melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan. 2. peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. Dalam melalui Projek Khas. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR. meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral. Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek. pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan.

Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan. (Buku Panduan KBSR . • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan. fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik. 1993. 2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada 77    . 1993).(SCE3104 . ms. Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat. pemahaman. memiliki nilai-nilai moral. Kementerian Pelajaran. dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi.

kejujuran. berkomunikasi.membuat inferen.membersih dan menyimpan alat radas sains. Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur. 1993 m.bertanggungjawab terhadap diri sendiri. mengendali secara selamat spesimen hidup. Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal.membuat ramalan.kreatif dan analitik . mengesahkan data. Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati.keluwesan dan keterbukaan minda.membina hipotesis dan mengeksperimen.kerjasama.bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan 78    . kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah). ketepatan dalam mereko. (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses.mengintepretasi data.5). mengkelasan. sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling.(SCE3104 .orang lain dan alam sekitar. mengawal dan memanipulasi pembolehubah. mengenalpasti hubungan ruang dan masa.kesabaran.mengukur dan menggunakan nombor. Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid. mendefinasi secara operasi.afektif dan psikomoto.s. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali. Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif. 3 . Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat . dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook.

1993.(SCE3104 .binatang dan tumbuhan. Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka.s. Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1.6). Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi. penyiasatan adalah:      Penerokaan Hidup Penerokaan Fizikal Penerokaan Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia.fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains.berfikiran terbuka. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan. (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri. (PSS Syllabus Handbook. 3 . Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan .mencintai dan menghargai alam sekitar. tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran. Pada Tahap II sekolah rendah. isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B . m. Menurut Lewis dan Potter (1970).toleransi . Alam fizikal menyentuh konsep 79    . Sebagai suatu bidang ilmu. Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif. Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR.sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian.

Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains. 1995.simulasi dan projek. (f) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains. Guru membimbing murid untuk meneroka sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen.(SCE3104 .perbincangan. Akhirnya dunia teknologi.bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar. Peranan guru hanya sebagai fasilitator. Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore. (Duit dan Treagust. 1992). pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu. 1964). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masa dan fenomena tenaga. pandangan proses dan pandangan konstruktivis.menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu. Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain. menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian. Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia . 80    . Harlen.. dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari. Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru.pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia.komunikasi.

buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul.bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru . Vol.buku teks murid. (g) Kumpulan sasaran 81    . 1993. Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains. bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru. (f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education. Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial.5 and 6) Dalam tahun 4.9). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (PSS Syllabus Handbook.(SCE3104 . huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran.2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ). (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4.buku kerja.buku aktiviti untuk murid. m.carta dan bahan lut sinar. (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1. 9). 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris).s.

s.(SCE3104 . membuat pengkelasan.portfolio. menggunakkan hubungan ruangmasa. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah.12). pengetahuan. (i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis. m. mengawal pembolehubah- 82    . Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR. 11. PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran. penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia . Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses. 1993.kemahiran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah.sikap dan nilai Syllabus Handbook. kerja lisan dan kerja kumpulan. mengukur dan menggunakan nombor.KPM.projek. memerhati. mendefinisikan secara operasi. Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio. 1997). Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan. berkomunikasi. Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran.ujian amali. matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu.

dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. (1999). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) pembolehubah dan menjalankan eksperimen.) 83    . Pentaksiran lain adalah UPSR. membersihkan alat radas sains dengan betul. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA. Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur. N.(SCE3104 . United Kingdom. J. murid harus lulus pada Bahagian B. sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA. tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR.bahan dan alat radas dengan tepat. bahagian A dan bahagian B. Norwich. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian. melukis specimen. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif. (Reference: Tan. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah. mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul. Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif. Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains. Pentaksiran kepada aptitud.

Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. Norwich. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan 1 Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Tamat Topik 2 84    . Memikir Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang. Rujukan Tan. 3. Huraian Sukatan Pelajaran Sains. Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia. 2. Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). United Kingdom. Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi. J. pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya. (1999). N. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.(SCE3104 .

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TUGASAN ( 5 jam )

Baca lebih lanjut mengenai kaedah inkuiri Suchman. Pilih topik dalam kurikulum yang boleh menggunakan kaedah inkuiri Suchman. Sediakan satu rancangan pengajaran dan laksanakan sesi pengajaran tersebut. Tulis satu laporan yang mencerminkan pengalaman anda dengan menggunakan kaedah ini.

Pengumpulan Maklumat

Pilih sebahagian tumbuhan, sebagai contoh, meninggalkan, batang, bunga, buah-buahan atau akar. Mengambil gambar bahagian tumbuhan yang dipilih daripada tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Cari persamaan dan perbezaan dalam ciri-ciri bahagian tumbuhan. Contoh: Daun mempunyai pelbagai bentuk seperti bujur, bulat dan sebagainya. Pamerkan penemuan anda dalam bentuk pembentangan PowerPoint dengan gambar-gambar sokongan yang sesuai sebagai bukti.

85   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Rujukan

Mayer, Richard, E. (2002). The Promise of Educational Psychology Volume II: Teaching for Meaningful Learning. Pearson Education, Inc., New Jersey. Mayer, R.E. (2003). Learning and Instruction. Pearson Education, Inc: Upper Saddle River, 287-88. Martin, R.;Sexton,C;Gerlovich,J.(2002). Teaching Science for All ChildrenMethods for Constructing Understanding. Boston: Allyn and Bac Poh,S.H.(2005) Pedagogy Of Science Volume 1.Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Dettrick, G. W. Constructivist Teaching Strategies. Retrieved on 20.10.2009 from: http://www.inform.umd.edu/UMS+State/UMDProjects/MCTP/Essays/Strategies.txt

Tamat Topik 5

86   

PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (SAINS PENDIDIKAN RENDAH)

NAMA ROHANA BT. MAHADZIR PENSYARAH hanamahadzir@gmail.com

KELAYAKAN M. Ed (Pendidikan Sains) M. Sc (Psikologi Pendidikan) B. Sc Ed (Hons)(Biologi) 22 tahun

ASMAHAN BT. ABD HADI PENSYARAH

Sarjana Kepengetuaan B. Sc Ed (Hons)(Matematik/Fizik) 21 tahun

asmahan@ipda.edu.my

AMANI BT. ABDULLAH MUBARAK PENSYARAH

M. Sc (ICT) B.Sc Ed (Hons) (Fizik) 21 tahun

amani@ipda.edu.my

AB AZIZ B. RAJAB PENSYARAH azizrajab@ipgperlis.edu.my

B Sc(Hons) (Fizik)

28 tahun

DR ZAINAL B. HJ ABD HAMID PENSYARAH zaa693@yahoo.com

Phd (Biologi) M.Sc (Biologi) B.Sc (Hons) (Hortikultur) 15 tahun

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .