LAM-PT 05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian PROGRAM

: _____________________________________________________________SEMESTER: __3____ TAHUN: __2013____

Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Kursus: ___________________________________________Kelas: PISMP SN Masa:Selasa (9.45-10.45) dan Khamis(7.45-9.45) Moral
Minggu 1. 2/1-4/1 interaksi 1 Tajuk & Kandungan Konsep Asas Moral  Moral, akhlak, etika  Baik benar dan patut Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 2. Menjelaskan pernyataan normatif dan pernyataan deskriptif. 3. Mengaplikasikan konsep pernyataan normatif/deskriptif dalam pergaulan sosial. (2.4) 4. Menterjemah antara pernyataan moral dengan pernyataan normative bukan moral (2.3) Kuliah Penerangan dan perbincangan Tutorial Sediakan dan cari 2 contoh artikel berkaitan moral, akhlak dan etika melalui layaran internet. Amali

ELM3101 Kod: __________

3 (3 + 0) Kredit: ____________

ISL Penerangan dan perbincangan- Pengenalan kepada jenis bahan-bahan mentah

Catatan

2.  Aliran 7/1 –11/1 Pemikiran Moral interaksi Pemikiran 2 Naturalisme  Pemikiran Emotivisme  Pemikiran Intuisional  Pemikiran Rasionalis

1. Menjelaskan empat aliran pemikiran Penerangan dan perbincangan tentang moral (1.1) 2. Menunjukkan sifat-sifat keempatempat aliran pemikiran moral (3.4) 3. Mengenal pasti contoh-contoh situasi bagi keempat-empat aliran pemikiran (1.5)

Sediakan tiga contoh setiap aliran pemikiran berdasarkan situasi yang bersesuaian.

Konsep 3. 14/1-18/1 Nilai interaksi 3

Asas  1. Menjelaskan empat aliran Penerangan dan pemikiran tentang moral (1.1) perbincangan 2. Menunjukkan sifat-sifat keempatempat aliran pemikiran moral (3.4) 3. Mengenal pasti contoh-contoh situasi bagi keempat-empat aliran

Perbincangan memilih nilai yang sesuai dalam menyelesaikan masalah kehidupan harian

Sediakan grafik yang menerangkan jenis nilai dan contoh yang releven dengan situasi kehidupan.

Jun2012

(1. Menjelaskan konsep insan bermoral. (1.4) 2 Mengenal pasti perbezaan antara antara utilitarianism dan egoism. (8.2) 4 2. 5. Sediakan satu contoh situasi kehidupan berkaitan Kemoralan Sosial dalam kumpulan tiga orang dan bentangkan dan dibincangkan Jun2012 .(1.2) 2. 4/2-8/2 interaksi 6 Teori Deontologikal 1. 21/1-25/1 perbincangan daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan interaksi pelbagai situasi (6. 28/1-1/2 interaksi 5 Teori-teori Etika 1 Menjelaskan Definisi dan ciri-ciri Kemoralan Sosial.Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi (1.1)  Teori Keperibadian Mulia Membincangkan sifat-sifat .2) 3 Menjelaskan Definisi dan ciri-ciri Kemoralan Sosial. Menjelaskan Definisi dan ciri-ciri Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Membincang betul atau salah sesuatu perbuatan berdasarkan motif `duty’ atau keadaan dalam situasi itu. Mengkaji konsep dan proses utama Penerangan dan 4. peribadi mulia untuk mencapai kesempurnaan hidup Sediakan secara grafik ciri-ciri keperibadian mulia beserta contoh yang releven dengan situasi kehidupan.LAM-PT 05-03 pemikiran  Definisi dan Fungsi nilai  Jenis-jenis nilai Teori-teori Etika 1.4) Teori Kemoralan Sosial Teori Teleologikal Utilitarianism Egoism Penerangan dan perbincangan Membincangkan teori teleologikal dalam sesuatu isu moral Sediakan satu contoh situasi kehidupan berkaitan Kemoralan Sosial dalam kumpulan tiga orang dan bentangkan dan dibincangkan dalam tutorial 6.

18/2-22/2 Agama /Kepercayaan interaksi 8 1.(1. Jun2012 . Menjelaskan konsep insan bermoral. Menjelaskan nilai moral dalam agama Islam dan Kristianiti (1. (1. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan.1)  3.2) 2. (1. 11/2-15/2 interaksi 7 1.4)  Demensi moral individu  Prinsip-prinsip asas kemoralan  Profil Insan Bermoral Menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian Nilai-Nillai 8.1)  Islam Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaanperayaan utama agama Islam dan Kristian.1) 3.2) 2.LAM-PT 05-03 Keperbadian Mulia. Menjelaskan Definisi dan ciri-ciri Kemoralan Sosial. Persediaan mengendalikan projek ceramah/seminar/bengkel Pendidikan Moral dengan tajuk.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian (3.2) 3. Menghubungkaitkan dimensi dan prinsip-prinsip moral dengan profil insan bermoral. (1. (8. Mengkaji konsep dan proses utama Penerangan dan perbincangan daripada perspektif penyelesaian sumbangsaran masalah dengan menggunakan pelbagai situasi (6.4)  Eksistentialisme  Prinsip Kewajipan dalam tutorial Insan Bermoral 7.

budaya dan perayaan secara berkumpulan tiga orang dan bincangkan Jun2012 . (1. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan. Hinduisme dan Sikhisme sebagai asas tingkah laku (1. Menjelaskan nilai moral dalam agama Sikhisme dan Taoisme sebagai asas tingkah laku. budaya dan perayaan secara berkumpulan tiga orang. Dapatkan maklumat berkaitan nilai kepercayaan agama. 10. (1.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian (3. (1. 25/2-1/3 interaksi 9 Nilai-Nillai Agama /Kepercayaan 1.4)  Buddhisme  Hinduisme  Sikhisme Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaanperayaan utama Buddhisme Hinduisme dan Sikhisme.2) 3.4)  Sikhisme  Taoisme Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaanperayaan utama agama Sikhisme dan Taoisme Dapatkan maklumat tambahanberkaitan nilai kepercayaan agama.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian (3.LAM-PT 05-03  Kristianiti 9. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan. Menjelaskan nilai moral dalam agama Buddhisma.2) 3.2) 2.2) 2. 4/3-8/3 interaksi 10 Nilai-Nilai Agama /Kepercayaan 1.

Menghubungkaitkan peringkatMenyediakan contoh berkaitan dengan teori yang dipelajari dengan melayari internet Penerangan dan perbincangan sumbangsaran  Bincangkan implikasi perubahan nilai kepada masyarakat Malaysia.1) 3.2) 2. Mengenalpastikan perubahan nilai masyarakat Malaysia dalam pelbagai aspek (1.1) 2. Menjelaskan nilai-nilai tradisional yang masih lagi diamalkan dalam masyarakat Malaysia (1. (1. Menjelaskan nilai moral dalam agama Confucianisme dan Animisme sebagai asas tingkah laku.  Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaanperayaan utama agama Confucianisme dan Animisme . (1. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan.LAM-PT 05-03 Nilai-Nillai 11.  Membentangkan laporan awal pelaksanaan dan penambahbaikan program sebelum program  Menyediakan refleksi secara keseluruhan 13. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi (1.5)  Nilai tradisional  Perubahan Nilai Masyarakat Malaysia 15.2) 2. 8/4-12/4 Teori Perkembangan Moral Kanak1. 18/3-22/3 PELATIH MENJALANI PBS DI SEKOLAH MASING-MASING CUTI PERTENGAHAN SEMESTER Nilai Masyarakat 1.4)  Confucianisme  Animisme 12.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian (3. (1. 1/4-5/4 interaksi 12   Refleksi Program Penerangan dan perbincangan Bincangkan Implikasi Jun2012 . Menjelaskan nilai-nilai masyarakat Malaysia malaysia. 25/3-29/3 14.2) 3. 11/3-15/3 Agama /Kepercayaan interaksi 11 1.  Bincangkan cara-cara merapatkan jurang generasi (Genarationgap).

4) 3. (1. (8.2) Teori Perkembangan Sosial (Bandura & Durkheim)  Huraikan kelebihan dan kelemahan teori ini. 29/4-3/5 19. 18. Menghubungkaitkan peringkatperingkat perkembangan moral kanakkanak Piaget & Kohlberg. (1. Menghubungkaitkan peringkatperingkat perkembangan moral kanakkanak Piaget & Kohlberg.2) Teori Pembelajaran Humanisitik (Carl Rogers) Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Bincangkan pengaruh teori pembelajaran humanistik terhadap perwatakan remaja. Menghuraikan kelebihan dan kelemahan teori ini. 6/5-10/5 KULIAH GANTI Ulangkaji Jun2012 .LAM-PT 05-03 interaksi 13 kanak peringkat perkembangan moral kanak. Menyediakan contoh berkaitan dengan teori yang dipelajari dengan melayari internet sebagai sumber rujukan 17. (8.2) kanak 2.4) 3. Menghuraikan teori pembelajaran Penerangan dan perbincangan Perkembangan yang memperkukuh kandungan sumbangsaran Moral Kanak. (1.pengetahuan pedagogi (1.sumbangsaran kanak Piaget & Kohlberg.2)  Teori Perkembangan Moral Kognitif (Piaget dan Kolhberg) teori perkembangan moral kognitif kepada pengajaran dan pembelajaran sebagai sumber rujukan 16. Menghuraikan kelebihan dan kelemahan teori ini.2) kanak 2. Menghuraikan teori pembelajaran  Perkembangan yang memperkukuh kandungan Moral Kanak.  Bincangkan aplikasi teori perkembangan soisal oleh ibubapa kepada asuhan kanak-kanak.pengetahuan pedagogi (1. (8. 22/4-26/4 interaksi 15 Teori 1. 15/4-19/4 interaksi 14 Teori 1.4) 3. Menghuraikan kelebihan dan kelemahan teori ini.

20/5-24/5 27/5-14/6 CUTI ANTARA SEMESTER Jun2012 .LAM-PT 05-03 Minggu Peperiksaan 20. 13/5-17/5 Minggu Peperiksaan 21.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.