Contoh Kajian Tindakan Bahasa Melayu Pendahuluan: Kajian Tindakan merupakan salah satu cara mengenalpasti dan mencari

jalan penyelesaian ke atas masalah yang dikenalpasti. Kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah penggunaan imbuhan dalam ayat yang dihadapi oleh muridmurid tahun 4. Kemahiran pengimbuhan merupakan komponen kemahiran yang tidak boleh diabaikan. Pengimbuhan perkataan merupakan proses yang kompleks kerana apabila seseorang itu mendengar, otaknya juga berfungsi untuk mentafsir makna perkataan berimbuhan tersebut. Seramai 30 orang murid terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan murid kurang faham dengan perkataan dasar yang jika digunakan imbuhan yang berlainan akan membawa maksud yang berlainan. Ini mungkin disebabkan mereka baru melepasi kemahiran di tahap 1 dan tahun 4 memerlukan kemahiran yang lebih meluas. Perancangan tindakan difokuskan kepada mengenal pasti murid kepada perkataan-perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan atau ayat. Murid telah didedahkan dengan kaedah imlak selama satu jam tiga puluh minit dan kajian ini telah selesai dalam tempoh satu bulan. Maksud imlak ialah mendengar dan menulis semula petikan yang diperdengarkan. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi murid. Dapatan pemerhatian pula menunjukkan murid lebih seronok belajar mata pelajaran Bahasa Melayu jika dirangsang dengan bahan dan aktiviti yang pelbagai.

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU. Saya meninjau pencapaian dan penguasaan Bahasa Melayu murid-murid tahap 1 sebelum melangkah ke tahap 2. Berdasarkan pengalaman saya jika murid-murid tahap 1 dapat menguasai kemahiran-kemahiran bahasa maka ini akan membantu kecemerlangan pencapaian Bahasa Melayu mereka pada tahap 2 dan seterusnya menyumbang kepada kecemerlangan UPSR. Terdapat dua kertas Bahasa Melayu iaitu Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Hasil daripada penandaan latihan karangan, tidak dinafikan ada ketika murid-murid tiada idea untuk disampaikan dan dikembangkan dalam karangan. Kesalahan yang dapat saya kenal

terutama setelah murid memasuki tahap 2 (Tahun 46) kerana terdapat penulisan karangan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.pasti ialah masalah struktrur ayat akibat kesalahan penggunaan imbuhan. Ini bermakna pengimbuhan perkataan yang salah akan menyebabkan fungsi ayat berubah daripada maksud sebenar yang hendak disampaikan. Hasil refleksi didapati murid-murid banyak melakukan kesilapan apabila membina ayat. akhiran dan apitan. Kelemahan ini juga berpunca daripada kurangnya penumpuan saya terhadap kepentingan penguasaan imbuhan. Melalui pengalaman saya. Bagi saya membina ayat yang mudah dan lengkap bergantung kepada pengimbuhan perkataan dan struktur ayatnya. Sekiranya tidak membetulkan keadaan ini. saya pasti murid tidak dapat menjawab dengan baik soalan karangan dan soalan membina ayat bagi Bahasa Melayu kertas 2 yang akhirnya akan menyebabkan kemerosotan markah murid. Ini tentu menyulitkan pemahaman pembaca malah menimbulkan makna yang berbagai-bagai.0 FOKUS KAJIAN. 2. Aspek imbuhan amat penting dikuasai pada peringkat awal. Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid saya dalam penulisan karangan saya hanya akan fokuskan kajian ini terhadap masalah penguasaan imbuhan awalan. Hal ini akan memberi kesan kepada markah penulisan dan mempengaruhi maksud ayat. lemahnya penggunaan imbuhan dalam kalangan murid disebabkan kurangnya penjelasan serta tumpuan murid terhadap pentingnya aspek penggunaan imbuhan yang saya berikan sama ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. Di sekolah rendah Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) adalah salah satu pengukur kepada kecemerlangan sesebuah sekolah. Kesilapan-kesilapan yang yang sering dilakukan oleh murid ialah: .

Keadaan ini juga akan membantu muridmurid lebih mudah menulis karangan kelak. tepat dan jelas maksudnya serta membolehkan mereka menulis karangan dengan lebih baik.2. akhiran dan apitan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.1 Objektif am: Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan penggunaan imbuhan awalan.2 Objektif khusus Kajian ini adalah bertujuan untuk: 3. 3. Saya akan cuba membantu murid memahami dan menguasai penggunaan imbuhan. saya yakin murid boleh membina ayat dengan betul.murid-murid tidak dapat memberikan imbuhan yang tepat dan betul kepada sesuatu perkataan.0 OBJEKTIF KAJIAN. 3. . Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan cemerlang dalam kertas Bahasa Melayu Penulisan.Kesilapan penggunaan perkataan berimbuhan dalam ayat.2.murid-murid tidak dapat membezakan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan atau ayat. .. 3. akhiran dan apitan.2 Murid dapat mengklasifikasikan perkataan-perkataan berimbuhan awalan.1 Murid dapat mengenal pasti perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan yang diberi. . 3.

3. 5.2.3 Murid dapat menggunakan pengimbuhan yang betul dalam struktur ayat 3.0 PELAKSANAAN KAJIAN.2.0 KUMPULAN SASARAN. Murid juga diuji tentang kefahaman mereka mengenai makna perkataan yang telah menggunakan imbuhan yang berlainan dengan membina ayat daripada perkataan yang diberi. Selepas saya menyemak kertas ujian pra. akhiran dan apitan. 4.4 Pelajar berminat dan seronok untuk belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. 5.5 Guru dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan murid. Murid-murid yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 15 orang murid lelaki Melayu dan 15 orang murid perempuan Melayu dalam Tahun 4.1. 5.1 Tinjauan masalah: Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat awal bagi kajian ini.3.1 Ujian Pra: Ujian Pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman mereka tentang penggunaan imbuhan awalan. saya dapati murid-murid lemah dengan penggunaan perkataan berimbuhan yang diberi. .2.

Sebelum kajian dijalankan murid kurang memberi respons kepada pengajaran dan pembelajaran. Faktor minat dan memberi tumpuan sepenuhnya membantu muridmurid mengikuti keseluruhan pengajaran dan pembelajaran.7 100 Bilangan Sampel Peratus (%) .2 Pemerhatian: Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkahlaku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. murid perempuan yang lebih bersedia untuk belajar dan menunjukkan kesungguhan sebaliknya pelajar lelaki kurang bersungguhsungguh dan kurang mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. 5.7 6.1 Analisis Ujian Pra: Jadual 1 : Pencapaian Ujian Pra Pencapaian (Gred) A (80 – 100) B (60 – 79) C (40 – 59) D (20 – 39) E (0 – 19) JUMLAH 3 10 10 5 2 30 10 33.2.5.3 33.2 Analisis tinjauan masalah: 5. Sebagaimana biasanya.3 16.1.

7% (23 orang) murid telah lulus dan 23. 76. akhiran dan apitan) .7 %). 5.Ujian Pos . Jadual 2 : Mengenal pasti tingkah laku belajar Tingkah laku Kesungguhan Kurang mengambil bahagian Kurang berbual kawan) tumpuan dan Peratus % 50 30 (bermain. Daripada analisis yang dibuat atas kesalahan-kesalahan murid terdapat empat soalan yang mendapat peratusan kesalahan paling banyak iaitu soalan 7 (66.3% (7 orang) murid telah gagal.Membina ayat .2.Mengelaskan jenis perkataan berimbuhan (awalan. soalan 13 (80%) dan soalan 15 (70 %).3 Tindakan yang dijalankan: Dalam melaksanakan tindakan. soalan 10 (90%). 20 mengganggu 5.2 Analisis pemerhatian: Pemerhatian dalam kajian adalah untuk mengenal pasti sikap belajar murid-murid semasa pengajaran dan pembelajaran.Bercerita . saya menjalankan 5 aktiviti seperti di bawah: .Berdasarkan Jadual 1. Soalan– soalan tersebut berkaitan dengan imbuhan akhiran dan apitan.Mengenalpasti perkataan berimbuhan .

Seluar itu telah direndam oleh ibunya di dalam baldi. Musa berlari ke bilik untuk mengambil seluar sekolahnya. Hari ini sekolah Musa mengadakan Sambutan Hari Kanak-kanak. Mujib tidak sabar menunggu ibunya pulang dari kerja.1 Aktiviti 1 : Mengenal pasti perkataan berimbuhan: i. Musa terus pulang. Dia tersedar apabila ibu mengejutkannya. Dia ke dapur untuk memberitahu ibunya. Musa terus teringat akan coklatnya itu. Musa terlena di dalam biliknya.” kata Musa. Sebaik sahaja loceng berbunyi. Cikgu Afida telah menghadiahinya sebungkus coklat. Akhirnya. Musa?” Tanya Cikgu Afida. Musa hanya tersenyum mendengar pertanyaan Cikgu Afida. Musa menerima coklat itu kerana dia murid yang baik. . Coklat pemberian Cikgu Afida itu ingin ditunjukkan kepada ibunya di rumah.5. Malangnya seluar sekolah yang dipakainya siang tadi tiada di dalam bilik itu. “Mengapa kamu tidak makan coklat itu.4 Perlaksanaan tindakan dan pemerhatian / penilaian: 5. “Ibu. Saya menggunakan sebuah petikan cerita yang dirakamkan sebagai bahan rangsangan yang panjangnya kira-kira 100 patah perkataan. Mujib memegang coklat itu eraterat. Antara kanak-kanak yang paling gembira termasuklah Musa. saya ingin menunjukkan sesuatu kepada ibu.4.

Saya menerangkan dan memberi contoh mengenai perkataan berimbuhan Pengimbuhan ialah proses yang memberikan imbuhan atau penambahan kepada sesuatu perkataan . Hasil daripada proses pengimbuhan ini akan terbentuklah kata terbitan. Mereka juga lebih bersedia untuk mengecam dan menyenaraikan perkataan berimbuhan yang diperdengarkan. Murid membacakan perkataan berimbuhan yang dicatat.ii. Petikan ini diperdengarkan sebanyak dua kali dan murid diminta mengenal pasti dan mencatat perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan. (contoh : terbersih.6 0 . Pemerhatian : Murid-murid telah menunjukkan respon yang tinggi untuk mendengar. iii.79) C (40 – 59) D (20 – 39) E (0 – 19) Peratus % 10 43. bersihkan. membersihkan) v Saya memperdengarkan semula petikan cerita vi Murid mencatatkan semula perkataan berimbuhan. iv. Jadual 3 : Peratus Mengenal pasti Perkataan Berimbuhan Markah A (80 – 100) B (60 .3 40 6.

iaitu.6% sahaja murid yang tidak dapat mencatat perkataan.imbuhan yang hadir selepas kata dasar 3. Hanim menyeluk kocek baju sekolahnya lalu mencapai tabung di . Terdapat empat jenis imbuhan dalam Bahasa Melayu. 5.2 Aktiviti 2 : Mengkelaskan jenis imbuhan: i.imbuhan yang hadir di tengah-tengah kata dasar. Dia terus masuk ke dalam biliknya. akhiran dan apitan yang terdapat dalam sukatan) ii. Awalan – imbuhan yang hadir sebelum kata dasar 2. Akhiran . (Bagi murid tahap 1 hanya imbuhan awalan. 1.imbuhan yang hadir serentak sebelum dan selepas kata dasar 4. Refleksi : Murid tidak dapat kenal pasti perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan cerita. Saya mempamerkan carta imbuhan dan menerangkan jenis imbuhan. Saya membacakan petikan cerita TABUNG BULUH HANIM Hanim baru saja balik dari sekolah. Apitan .4.Jadual 3 menunjukkan hanya 6. Sisipan .

Bunyi duit syiling di dalam tabung itu berdeting-deting.bawah katil. iii. Hanim bercadang untuk membuka akaun simpanan di bank. Ayah dan ibu Hanim sangat bangga akan sikap Hanim itu. Mereka berharap agar sikap Hanim yang suka menabung itu menjadi contoh kepada adik-adiknya yang lain. Dia memberitahu ayah dan ibunya tentang cadangannya itu. Hanim memasukkan wang ke dalam tabung buluh itu.79) C (40 – 59) D (20 – 39) Peratus % 25 55 20 0 . wang di dalam tabungnya sudah banyak. Digoncang-goncangnya tabung buluh itu. Dalam masa yang singkat. Hanim tersenyum gembira. Murid mengkelaskan perkataan imbuhan yang didengar mengikut jenisnya dalam lembaran yang diberikan. Pemerhatian : Aktiviti 2 menghasilkan keputusan seperti berikut: Jadual 4 : Peratus Mengkelaskan Perkataan Berimbuhan Markah A (80 – 100) B (60 .

Latih tubi membaca ayat yang telah dibetulkan struktur ayatnya.E (0 – 19) 0 Jadual 4 menunjukkan 25% murid mendapat markah 80 – 100 dan tidak ada seorang pun yang mendapat markah 39 ke bawah. (Contoh :Monyet nampak buah pisang masak) iii.3 Aktiviti 3 : Membina ayat: i. Murid juga menumpukan perhatian terhadap P & P . 5. Gambar bersiri dipamerkan dan murid fahami gambar yang dilihat. Saya dapati dengan kaedah imlak ini murid amat teruja untuk mengecam jenis perkataan berimbuhan yang didengar untuk dicatatkan di ruangan yang betul. ii. Refleksi : Saya berpuas hati dengan peningkatan pemahaman murid apabila berjaya mengelaskan perkataan berimbuhan mengikut jenis imbuhan. Guru mencatatkan ayat-ayat yang murid-murid bina. iv. (Contoh : Seekor monyet ternampak setandan pisang yang masak di atas sebatang pokok pisang) v. Perbincangan – mengenal pasti kesalahan struktur ayat dan membina ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan yang betul.4. . Murid menyatakan apa yang dilihat.

Guru pembantu membuat pemerhatian terhadap respon murid dalam aktiviti perbincangan Jadual 5: Aktiviti-aktiviti yang digemari murid Aktiviti Perbincangan Membaca Bilangan murid 22 26 % pencapaian 43. Refleksi : Saya mula sedar bahawa selama ini masalah ini timbul adalah disebabkan muridmurid tidak dibimbing untuk menggunakan perkataan berimbuhan dalam perbualan harian.vi.4 Pemerhatian : Saya dapati murid lebih seronok belajar Bahasa Melayu jika menggunakan sesuatu bahan sebagai rangsangan. Kertas Ujian Pos disediakan. Murid dikehendaki menjawab semua soalan. Kertas ujian ini mengandungi 5 bahagian yang membawa pemberian markah sebanyak 50 markah. murid menjawab soalan-soalan serupa dengan soalan Ujian Pra tetapi diubahkan kata dasar.6 56. 5. .4.4 Aktiviti : Ujian Pos: Ujian ini dijalankan bertujuan untuk melihat pencapaian murid. Saya mengedarkan kertas soalan terlebih dahulu.

imbuhan apitan Bahagian D .79) C (40 – 59) D (20 – 39) E (0 – 19) Bilangan murid 10 15 5 % 33. Pada keseluruhannya boleh disimpulkan bahawa pencapaian murid telah meningkat . Markah A (80 – 100) B (60 .imbuhan akhiran Bahagian C .Tandakan _/ atau X menggunaan imbuhan dalam ayat.7 Refleksi : Dapatan Ujian Pos menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian murid. Masa yang diberikan kepada murid untuk menjawab soalan pra ini selama 30 minit.3 50 16. 5. Jika dalam Ujian Pra ada murid yang gagal tetapi dalam Ujian Pos semua murid lulus malah peratus pencapaian setiap gred juga meningkat.Imbuhan awalan Bahagian B .Bahagian A .5 Refleksi keseluruhan: Pencapaian murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pos menunjukkan peningkatan yang agak ketara. Kebolehan murid menguasai penggunaan imbuhan yang betul merupakan salah satu peningkatan yang menyumbang kepada markah karangan.membina ayat Bahagian E .

Hasil kajian ini menunjukkan bahawa murid boleh dibantu untuk menikmati pengalaman berjaya dalam penulisan karangan jika menguasai salah satu kemahiran berbahasa iaitu penggunaan imbuhan. 76. Manakala dalam Ujian Pos. hasil dapatan menunjukkan 100% murid lulus ujian tersebut.selepas tindakan diambil.0 Cadangan kajian seterusnya.4 %) 30 (100 %) 30 (100 %) Ujian pos 30 (100 %) Berdasarkan Jadual 7 di atas.4% murid dalam ujian Pra. Jadual 7 : Prestasi murid mengikut peratus lulus Pencapaian Lulus Gagal Jumlah Ujian pra 23 (76. Saya berasa puas hati dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh murid-murid. 6. Bukanlah mudah untuk menggalakkan murid mengikuti P&P dengan minat serta memberi tumpuan terhadap isi pelajaran yang ingin diajarkan oleh guru untuk difahami oleh murid. akhiran dan apitan yang betul dalam .6 %) 7 (33. Rumusan pemerhatian aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran semasa sesi P & P dijalankan dapat dilihat murid-murid lebih berminat dan seronok dengan aktiviti yang dijalankan. Saya telah menggunakan kaedah imlak dalam membantu murid-murid untuk menguasai penggunaan imbuhan awalan. Saya dapati murid mempamerkan satu peningkatan prestasi yang amat baik.6% murid lulus dan 33. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tindakan yang diambil berkesan meningkatkan pencapaian murid dalam penguasaan penggunaan imbuhan .

Saya juga mencadangkan kaedah ini dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu dibantu dengan aktiviti –aktiviti yang menarik dan menggunakan pelbagai media seperti audio–visual yang menarik dan berkesan. Saya bercadang meneruskan kaedah imlak dalam pengajaran dan pembelajaran akan datang kerana murid sudah menguasai penggunan imbuhan namun masih lemah dalam membina struktur ayat. Seterusnya saya akan menjalankan satu lagi kajian yang berkaitan dengan struktur ayat menggunakan kaedah imlak.struktur ayat. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful