Contoh Kajian Tindakan Bahasa Melayu Pendahuluan: Kajian Tindakan merupakan salah satu cara mengenalpasti dan mencari

jalan penyelesaian ke atas masalah yang dikenalpasti. Kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah penggunaan imbuhan dalam ayat yang dihadapi oleh muridmurid tahun 4. Kemahiran pengimbuhan merupakan komponen kemahiran yang tidak boleh diabaikan. Pengimbuhan perkataan merupakan proses yang kompleks kerana apabila seseorang itu mendengar, otaknya juga berfungsi untuk mentafsir makna perkataan berimbuhan tersebut. Seramai 30 orang murid terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan murid kurang faham dengan perkataan dasar yang jika digunakan imbuhan yang berlainan akan membawa maksud yang berlainan. Ini mungkin disebabkan mereka baru melepasi kemahiran di tahap 1 dan tahun 4 memerlukan kemahiran yang lebih meluas. Perancangan tindakan difokuskan kepada mengenal pasti murid kepada perkataan-perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan atau ayat. Murid telah didedahkan dengan kaedah imlak selama satu jam tiga puluh minit dan kajian ini telah selesai dalam tempoh satu bulan. Maksud imlak ialah mendengar dan menulis semula petikan yang diperdengarkan. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi murid. Dapatan pemerhatian pula menunjukkan murid lebih seronok belajar mata pelajaran Bahasa Melayu jika dirangsang dengan bahan dan aktiviti yang pelbagai.

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU. Saya meninjau pencapaian dan penguasaan Bahasa Melayu murid-murid tahap 1 sebelum melangkah ke tahap 2. Berdasarkan pengalaman saya jika murid-murid tahap 1 dapat menguasai kemahiran-kemahiran bahasa maka ini akan membantu kecemerlangan pencapaian Bahasa Melayu mereka pada tahap 2 dan seterusnya menyumbang kepada kecemerlangan UPSR. Terdapat dua kertas Bahasa Melayu iaitu Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Hasil daripada penandaan latihan karangan, tidak dinafikan ada ketika murid-murid tiada idea untuk disampaikan dan dikembangkan dalam karangan. Kesalahan yang dapat saya kenal

Hasil refleksi didapati murid-murid banyak melakukan kesilapan apabila membina ayat. Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid saya dalam penulisan karangan saya hanya akan fokuskan kajian ini terhadap masalah penguasaan imbuhan awalan.0 FOKUS KAJIAN. Bagi saya membina ayat yang mudah dan lengkap bergantung kepada pengimbuhan perkataan dan struktur ayatnya. akhiran dan apitan. saya pasti murid tidak dapat menjawab dengan baik soalan karangan dan soalan membina ayat bagi Bahasa Melayu kertas 2 yang akhirnya akan menyebabkan kemerosotan markah murid.pasti ialah masalah struktrur ayat akibat kesalahan penggunaan imbuhan. Ini tentu menyulitkan pemahaman pembaca malah menimbulkan makna yang berbagai-bagai. Sekiranya tidak membetulkan keadaan ini. lemahnya penggunaan imbuhan dalam kalangan murid disebabkan kurangnya penjelasan serta tumpuan murid terhadap pentingnya aspek penggunaan imbuhan yang saya berikan sama ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. Hal ini akan memberi kesan kepada markah penulisan dan mempengaruhi maksud ayat. Kelemahan ini juga berpunca daripada kurangnya penumpuan saya terhadap kepentingan penguasaan imbuhan. Melalui pengalaman saya. terutama setelah murid memasuki tahap 2 (Tahun 46) kerana terdapat penulisan karangan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Di sekolah rendah Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) adalah salah satu pengukur kepada kecemerlangan sesebuah sekolah. Aspek imbuhan amat penting dikuasai pada peringkat awal. Kesilapan-kesilapan yang yang sering dilakukan oleh murid ialah: . Ini bermakna pengimbuhan perkataan yang salah akan menyebabkan fungsi ayat berubah daripada maksud sebenar yang hendak disampaikan. 2.

3. 3. tepat dan jelas maksudnya serta membolehkan mereka menulis karangan dengan lebih baik.murid-murid tidak dapat memberikan imbuhan yang tepat dan betul kepada sesuatu perkataan. Keadaan ini juga akan membantu muridmurid lebih mudah menulis karangan kelak.0 OBJEKTIF KAJIAN..2. Saya akan cuba membantu murid memahami dan menguasai penggunaan imbuhan. akhiran dan apitan.Kesilapan penggunaan perkataan berimbuhan dalam ayat. 3. saya yakin murid boleh membina ayat dengan betul.2 Objektif khusus Kajian ini adalah bertujuan untuk: 3.1 Murid dapat mengenal pasti perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan yang diberi.1 Objektif am: Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan penggunaan imbuhan awalan.murid-murid tidak dapat membezakan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan atau ayat. .2 Murid dapat mengklasifikasikan perkataan-perkataan berimbuhan awalan.2. . . akhiran dan apitan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan cemerlang dalam kertas Bahasa Melayu Penulisan. 3.

0 KUMPULAN SASARAN. 5. Murid juga diuji tentang kefahaman mereka mengenai makna perkataan yang telah menggunakan imbuhan yang berlainan dengan membina ayat daripada perkataan yang diberi. 3.5 Guru dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan murid. saya dapati murid-murid lemah dengan penggunaan perkataan berimbuhan yang diberi. akhiran dan apitan.1 Tinjauan masalah: Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat awal bagi kajian ini. 5. 4.0 PELAKSANAAN KAJIAN.1.3 Murid dapat menggunakan pengimbuhan yang betul dalam struktur ayat 3. Selepas saya menyemak kertas ujian pra.2.2. Murid-murid yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 15 orang murid lelaki Melayu dan 15 orang murid perempuan Melayu dalam Tahun 4.4 Pelajar berminat dan seronok untuk belajar mata pelajaran Bahasa Melayu.2.3. .1 Ujian Pra: Ujian Pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman mereka tentang penggunaan imbuhan awalan. 5.

2 Analisis tinjauan masalah: 5. Sebagaimana biasanya.3 33.7 100 Bilangan Sampel Peratus (%) .1.5. murid perempuan yang lebih bersedia untuk belajar dan menunjukkan kesungguhan sebaliknya pelajar lelaki kurang bersungguhsungguh dan kurang mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan.3 16. Faktor minat dan memberi tumpuan sepenuhnya membantu muridmurid mengikuti keseluruhan pengajaran dan pembelajaran.7 6. 5.1 Analisis Ujian Pra: Jadual 1 : Pencapaian Ujian Pra Pencapaian (Gred) A (80 – 100) B (60 – 79) C (40 – 59) D (20 – 39) E (0 – 19) JUMLAH 3 10 10 5 2 30 10 33. Sebelum kajian dijalankan murid kurang memberi respons kepada pengajaran dan pembelajaran.2.2 Pemerhatian: Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkahlaku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian.

Daripada analisis yang dibuat atas kesalahan-kesalahan murid terdapat empat soalan yang mendapat peratusan kesalahan paling banyak iaitu soalan 7 (66. soalan 13 (80%) dan soalan 15 (70 %).Ujian Pos .7 %).Membina ayat .3% (7 orang) murid telah gagal.2 Analisis pemerhatian: Pemerhatian dalam kajian adalah untuk mengenal pasti sikap belajar murid-murid semasa pengajaran dan pembelajaran. Jadual 2 : Mengenal pasti tingkah laku belajar Tingkah laku Kesungguhan Kurang mengambil bahagian Kurang berbual kawan) tumpuan dan Peratus % 50 30 (bermain. 5.Mengenalpasti perkataan berimbuhan .Mengelaskan jenis perkataan berimbuhan (awalan. 76.Bercerita . saya menjalankan 5 aktiviti seperti di bawah: . akhiran dan apitan) .7% (23 orang) murid telah lulus dan 23.2. 20 mengganggu 5. Soalan– soalan tersebut berkaitan dengan imbuhan akhiran dan apitan. soalan 10 (90%).Berdasarkan Jadual 1.3 Tindakan yang dijalankan: Dalam melaksanakan tindakan.

saya ingin menunjukkan sesuatu kepada ibu. Dia ke dapur untuk memberitahu ibunya. Antara kanak-kanak yang paling gembira termasuklah Musa. “Mengapa kamu tidak makan coklat itu.” kata Musa. Mujib tidak sabar menunggu ibunya pulang dari kerja. Cikgu Afida telah menghadiahinya sebungkus coklat. Akhirnya. Musa?” Tanya Cikgu Afida. Musa menerima coklat itu kerana dia murid yang baik.1 Aktiviti 1 : Mengenal pasti perkataan berimbuhan: i. Musa terus pulang. Saya menggunakan sebuah petikan cerita yang dirakamkan sebagai bahan rangsangan yang panjangnya kira-kira 100 patah perkataan. Musa hanya tersenyum mendengar pertanyaan Cikgu Afida. Hari ini sekolah Musa mengadakan Sambutan Hari Kanak-kanak. Sebaik sahaja loceng berbunyi. Coklat pemberian Cikgu Afida itu ingin ditunjukkan kepada ibunya di rumah. . Seluar itu telah direndam oleh ibunya di dalam baldi. Musa terus teringat akan coklatnya itu. Malangnya seluar sekolah yang dipakainya siang tadi tiada di dalam bilik itu.4 Perlaksanaan tindakan dan pemerhatian / penilaian: 5. Dia tersedar apabila ibu mengejutkannya. Musa berlari ke bilik untuk mengambil seluar sekolahnya. Musa terlena di dalam biliknya. Mujib memegang coklat itu eraterat. “Ibu.4.5.

Mereka juga lebih bersedia untuk mengecam dan menyenaraikan perkataan berimbuhan yang diperdengarkan. Petikan ini diperdengarkan sebanyak dua kali dan murid diminta mengenal pasti dan mencatat perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan.3 40 6. (contoh : terbersih. iv. Saya menerangkan dan memberi contoh mengenai perkataan berimbuhan Pengimbuhan ialah proses yang memberikan imbuhan atau penambahan kepada sesuatu perkataan . Murid membacakan perkataan berimbuhan yang dicatat.6 0 .ii. Pemerhatian : Murid-murid telah menunjukkan respon yang tinggi untuk mendengar. Hasil daripada proses pengimbuhan ini akan terbentuklah kata terbitan.79) C (40 – 59) D (20 – 39) E (0 – 19) Peratus % 10 43. iii. bersihkan. Jadual 3 : Peratus Mengenal pasti Perkataan Berimbuhan Markah A (80 – 100) B (60 . membersihkan) v Saya memperdengarkan semula petikan cerita vi Murid mencatatkan semula perkataan berimbuhan.

2 Aktiviti 2 : Mengkelaskan jenis imbuhan: i. (Bagi murid tahap 1 hanya imbuhan awalan.imbuhan yang hadir serentak sebelum dan selepas kata dasar 4. 1. Saya membacakan petikan cerita TABUNG BULUH HANIM Hanim baru saja balik dari sekolah. Awalan – imbuhan yang hadir sebelum kata dasar 2. Hanim menyeluk kocek baju sekolahnya lalu mencapai tabung di .Jadual 3 menunjukkan hanya 6. Saya mempamerkan carta imbuhan dan menerangkan jenis imbuhan.4. Refleksi : Murid tidak dapat kenal pasti perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan cerita. Sisipan . Dia terus masuk ke dalam biliknya. 5. Akhiran .6% sahaja murid yang tidak dapat mencatat perkataan.imbuhan yang hadir di tengah-tengah kata dasar. Terdapat empat jenis imbuhan dalam Bahasa Melayu. akhiran dan apitan yang terdapat dalam sukatan) ii. Apitan . iaitu.imbuhan yang hadir selepas kata dasar 3.

bawah katil. Mereka berharap agar sikap Hanim yang suka menabung itu menjadi contoh kepada adik-adiknya yang lain. Digoncang-goncangnya tabung buluh itu.79) C (40 – 59) D (20 – 39) Peratus % 25 55 20 0 . Bunyi duit syiling di dalam tabung itu berdeting-deting. Hanim tersenyum gembira. Hanim memasukkan wang ke dalam tabung buluh itu. Dia memberitahu ayah dan ibunya tentang cadangannya itu. wang di dalam tabungnya sudah banyak. Ayah dan ibu Hanim sangat bangga akan sikap Hanim itu. Murid mengkelaskan perkataan imbuhan yang didengar mengikut jenisnya dalam lembaran yang diberikan. Hanim bercadang untuk membuka akaun simpanan di bank. Pemerhatian : Aktiviti 2 menghasilkan keputusan seperti berikut: Jadual 4 : Peratus Mengkelaskan Perkataan Berimbuhan Markah A (80 – 100) B (60 . Dalam masa yang singkat. iii.

(Contoh :Monyet nampak buah pisang masak) iii. Guru mencatatkan ayat-ayat yang murid-murid bina. Murid menyatakan apa yang dilihat. Refleksi : Saya berpuas hati dengan peningkatan pemahaman murid apabila berjaya mengelaskan perkataan berimbuhan mengikut jenis imbuhan. Latih tubi membaca ayat yang telah dibetulkan struktur ayatnya. Murid juga menumpukan perhatian terhadap P & P .4. iv.E (0 – 19) 0 Jadual 4 menunjukkan 25% murid mendapat markah 80 – 100 dan tidak ada seorang pun yang mendapat markah 39 ke bawah. 5.3 Aktiviti 3 : Membina ayat: i. (Contoh : Seekor monyet ternampak setandan pisang yang masak di atas sebatang pokok pisang) v. Gambar bersiri dipamerkan dan murid fahami gambar yang dilihat. ii. Perbincangan – mengenal pasti kesalahan struktur ayat dan membina ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan yang betul. . Saya dapati dengan kaedah imlak ini murid amat teruja untuk mengecam jenis perkataan berimbuhan yang didengar untuk dicatatkan di ruangan yang betul.

.6 56. Murid dikehendaki menjawab semua soalan.4.4 Aktiviti : Ujian Pos: Ujian ini dijalankan bertujuan untuk melihat pencapaian murid. Refleksi : Saya mula sedar bahawa selama ini masalah ini timbul adalah disebabkan muridmurid tidak dibimbing untuk menggunakan perkataan berimbuhan dalam perbualan harian.4 Pemerhatian : Saya dapati murid lebih seronok belajar Bahasa Melayu jika menggunakan sesuatu bahan sebagai rangsangan. murid menjawab soalan-soalan serupa dengan soalan Ujian Pra tetapi diubahkan kata dasar.vi. Guru pembantu membuat pemerhatian terhadap respon murid dalam aktiviti perbincangan Jadual 5: Aktiviti-aktiviti yang digemari murid Aktiviti Perbincangan Membaca Bilangan murid 22 26 % pencapaian 43. 5. Kertas Ujian Pos disediakan. Kertas ujian ini mengandungi 5 bahagian yang membawa pemberian markah sebanyak 50 markah. Saya mengedarkan kertas soalan terlebih dahulu.

79) C (40 – 59) D (20 – 39) E (0 – 19) Bilangan murid 10 15 5 % 33. Markah A (80 – 100) B (60 .5 Refleksi keseluruhan: Pencapaian murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pos menunjukkan peningkatan yang agak ketara. 5.Imbuhan awalan Bahagian B .imbuhan apitan Bahagian D . Pada keseluruhannya boleh disimpulkan bahawa pencapaian murid telah meningkat . Masa yang diberikan kepada murid untuk menjawab soalan pra ini selama 30 minit.Tandakan _/ atau X menggunaan imbuhan dalam ayat.membina ayat Bahagian E . Jika dalam Ujian Pra ada murid yang gagal tetapi dalam Ujian Pos semua murid lulus malah peratus pencapaian setiap gred juga meningkat. Kebolehan murid menguasai penggunaan imbuhan yang betul merupakan salah satu peningkatan yang menyumbang kepada markah karangan.imbuhan akhiran Bahagian C .Bahagian A .3 50 16.7 Refleksi : Dapatan Ujian Pos menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian murid.

6 %) 7 (33.6% murid lulus dan 33.0 Cadangan kajian seterusnya. Jadual 7 : Prestasi murid mengikut peratus lulus Pencapaian Lulus Gagal Jumlah Ujian pra 23 (76. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tindakan yang diambil berkesan meningkatkan pencapaian murid dalam penguasaan penggunaan imbuhan .4% murid dalam ujian Pra. hasil dapatan menunjukkan 100% murid lulus ujian tersebut. Saya telah menggunakan kaedah imlak dalam membantu murid-murid untuk menguasai penggunaan imbuhan awalan. Manakala dalam Ujian Pos. 6.selepas tindakan diambil. akhiran dan apitan yang betul dalam . Saya dapati murid mempamerkan satu peningkatan prestasi yang amat baik. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa murid boleh dibantu untuk menikmati pengalaman berjaya dalam penulisan karangan jika menguasai salah satu kemahiran berbahasa iaitu penggunaan imbuhan. Rumusan pemerhatian aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran semasa sesi P & P dijalankan dapat dilihat murid-murid lebih berminat dan seronok dengan aktiviti yang dijalankan. Saya berasa puas hati dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh murid-murid. Bukanlah mudah untuk menggalakkan murid mengikuti P&P dengan minat serta memberi tumpuan terhadap isi pelajaran yang ingin diajarkan oleh guru untuk difahami oleh murid.4 %) 30 (100 %) 30 (100 %) Ujian pos 30 (100 %) Berdasarkan Jadual 7 di atas. 76.

Saya bercadang meneruskan kaedah imlak dalam pengajaran dan pembelajaran akan datang kerana murid sudah menguasai penggunan imbuhan namun masih lemah dalam membina struktur ayat.struktur ayat. . Saya juga mencadangkan kaedah ini dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu dibantu dengan aktiviti –aktiviti yang menarik dan menggunakan pelbagai media seperti audio–visual yang menarik dan berkesan. Seterusnya saya akan menjalankan satu lagi kajian yang berkaitan dengan struktur ayat menggunakan kaedah imlak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful