P. 1
Kkbi Semantik Dan Peristilahan

Kkbi Semantik Dan Peristilahan

|Views: 43|Likes:
Published by fazilaziz

More info:

Published by: fazilaziz on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

1.0 1.

1

SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Definisi Semantik Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalilis makna kata dan ayat.

Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. Dalam bahasa, kita dapat menyatakan fikiran, pendapat, emosi, perlakuan dan keperibadian manusia. Definisi daripada segi istilah pula, semantik berasal daripada perkataan Yunani “semantikos”yang bermaksud penting atau bererti. Jika dilihat definisi yang diberikan oleh tokoh bahasa, semantik ialah cabang linguistik yang akan membahas erti atau makna (J.W.M. Verhar, 1996). Selain itu semantik merupakan bidang pengkajian linguistik yang objek penelitiannya ialah makna bahasa (Abdul Chaer, 1994). Menurut kamus Dewan, semantik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Secara umumnya semantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu perkataan. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda yang menyatakan makna , hubungan antara makna dengan makna lain serta pengaruh makna terhadap masyarakat. 1.2 Konsep Semantik Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani

“semantickos” yang bermaksud „penting‟ atau „bererti‟. Kata „bererti‟ membawa maksud „makna‟ yang diertikan sebagai sesuatu peristiwa yang diharapkan (Tarigan, 1985:9). Semantik menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Menurut Ferdinand de Saussure, semantik merupakan bahasa yang diucapkan untuk menyampaikan makna. Choamsky berpendapat bahawa semantik bermaksud makna ayat ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat digunakan. Namun, semantik bukan sahaja merujuk kepada makna tetapi juga kepada perkembangannya yang disebut “semantik sejarah” (M.Breal, 1893)

Kesimpulannya ialah semantik dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara teliti. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi, makna dalam konteks, hubungan makna dengan kebudayaan, perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik. Kata-kata dalam bahasa Melayu yang mempunyai pelbagai jenis makna dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (perkataan yang mempunyai makna yang sama dari segi makna nahu tetapi berbeza daripada segi makna leksikal), antonim (perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan), hiponim (perkataan yang maknanya sebahagian daripada makna perkataan lain), homonim (perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama tetapi maknanya berbeza), polisemi (perkataan yang mempunyai makna yang banyak), dan peribahasa (beberapa perkataan yang mempunyai satu makna). 1.3 Pertaliannya dengan disiplin ilmu lain Setiap bidang disiplin ilmu mempunyai bahasa yang tersendiri. Bahasa dalam setiap bidang disiplin ilmu mempunyai nilai semantik yang tersendiri. Oleh yang demikian sesuatu bidang ilmu perlu diteliti maknanya supaya ia dapat dimanfaatkan. 1.3.1 Hubungan Semantik dengan Falsafah Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. Falsafah adalah istimewa kerana falsafah tidak dapat dihuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa sebaliknya falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaedah berfikir yang logika. Oleh yang demikian logika dalam disiplin ilmu falsafah memerlukan cara berfikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna dalam ilmu falsafah tersebut. Falsafah yang tidak mempunyai makna menjadi tidak bererti. Contohnya falsafah „Biar saya mentertawakan diri saya sebelum orang lain mentertawakan diri saya‟ membawa semantik “kesedaran kendiri atau muhasabah diri” perlu difahami pendengar mahupun penutur falsafah tersebut supaya ia bermakna apabila diujarkan.

1.3.2 Hubungan Semantik dengan Psikologi Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-geri jiwa. Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. Makna yang dimaksudkan adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. Contohnya perkataan „Makan!‟ berbeza berbanding „Makanlah..‟ Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeza oleh seseorang dalam situasi yang berbeza. Situasi yang berbeza tersebut melambangkan paksaan dan permintaan penuturnya. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahawa makna wujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas. 1.3.3 Hubungan Semantik dengan Antropologi dan Sosiologi. Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang mempunyai pelbagai ciri khasnya. Sosiologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji kelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang heterogen. Sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang semakin berkembang menyebabkan makna bahasa dalam sesuatu masyarakat semakin berkembang. Contohnya perkataan „taman‟ daripada aspek antropologinya telah berkembang membentuk perkataan „taman hati‟, „taman buaya‟, dan „taman rimba‟ yang bukan lagi bermaksud kebun yang ditanam dengan bunga-bungaan. Justeru makna yang difahami adalah berdasarkan bentuk bahasa semasa pertuturan itu dituturkan. (Aminuddin 1985). 1.3.4 Hubungan Semantik dengan Sastera Bahasa dalam karya sastera berbeza dengan bahasa yang terdapat dalam karya ilmiah. Bahasa dalam karya sastera sama adatulisan ataupun pertuturan tidak semuanya diketahui umum. Justeru terdapat pelbagai lapisan makna dalam sastera yang meliputi makna tersurat (makna biasa/denotatif), makna tersirat (makna yang dapat di agak pembaca/konotatif), makna kreatif (makna yang dapat difikirkan pengkritik) dan makna peribadi. (makna yang dapat diketahui oleh pengarang sahaja). Contohnya seperti ungkapan “Kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau. (Abdullah Hussain, 1982, hal. 95)” merupakan makna konotatif yang

dapat difikirkan yang membawa maksud orang yang baik itu biar di mana pun tempatnya tetap akan baik juga. 1.3.5 Hubungan Semantik dengan Sejarah Sifat bahasa adalah sentiasa berkembang. Perkembangan bahasa

merupakan sejarah bahasa. Makna sesuatu perkataan mungkin kekal sehingga kini, mungkin berubah, menyempit, meluas atau menghilang. Contohnya perkataan „khalwat‟ yang bermaksud “berseorangan untuk mendekatkan diri kepada-Nya” telah disempitkan maksudnya kepada “berdua-duaan dalam keadaan mencurigakan”. Perkataan „pondok‟ yang bermaksud “tempat tinggal yang usang” pula telah dikembangkan maknanya menjadi “tempat belajar”. Justeru sejarah bahasa ini perlu direkodkan dalam kamus besar bagi mencatatkan perubahan bahasa yang berlaku dalam setiap hari bagi tujuan penggunaan bahasa dan pengkaji bahasa kelak. 1.3.6 Hubungan Semantik dengan Komputer Komputer dapat membantu penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan dan lisan melalui proses penyemakan makna ejaan, pembetulan imbuhan dan struktur ayat. Yang menjadi kekurangannya adalah komputer tidak dapat menterjemah perkataan secara struktural kerana keupayaannya yang terbatas dalam proses menterjemah. Para penterjemah yang memiliki akal dan perasaan sahaja yang mampu memilih makna yang sesuai dalam konteks struktural ayat. Walau bagaimanapun komputer telah membantu dalam bidang penterjemahan terus dapat membantu penterjemah yang mempunyai akal fikiran yang tinggi untuk memikirkan makna yang sesuai bagi sesuatu perkataan berdasarkan konteks ayat. Justeru semantik dalam bidang ilmu pengkomputeran perlu diterokai dan disebarluaskan supaya makna yang ditafsirkan bertepatan dengan kehendak pengguna kelak. 1.3.7 Hubungan Semantik dengan Linguistik Linguistik ialah kajian tentang bahasa secara saintifik. Bahasa Melayu jelas mempunyai makna yang sedia ada dan penambahan makna melalui proses akronim, pengimbuhan, penggandaan, dan pemajmukan. Contohnya makna kata „kebun‟ berbeza daripada „pekebun‟ dan „pengebun‟, dalam proses pengimbuhan. Kata “kebun” bermaksud tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Kata “pekebun” bermaksud “orang yang mengurus kebun” sementara kata “pengebun” bermaksud

“orang yang kerjayanya membuat kebun atau bekerja di kebun.” Dalam proses penggandaan, kata „langit‟ juga berbeza dengan „lelangit‟ yang bermaksud keadaan bumi dan atas bahagian dalam mulut. Dalam proses pemajmukan pula kata „buah‟ dan „hati‟ mempunyai makna yang berbeza apabila membentuk kata majmuk „buah hati‟. Buah ialah benda yang boleh dimakan sementara hati merupakan organ menjadi makna kekasih apabila perkataan tersebut digabungkan.

2.0

Makna Leksikal Makna leksikal bermaksud makna yang terdapat dalam kamus atau makna

perkataan yang terlepas daripada hubungannya dengan perkataan lain dalam ayat. Contohnya, perkataan lari, selari, berlari, berlarian, melarikan, larian, pelari dan pelarian memiliki makna leksikal, kerana maknanya dapat dirujuk dalam kamus. Urutan huruf se+, ber+, ber+...+an, me+ (... +kan), +an, pe+, (pe+...) +an tidak memiliki makna leksikal melainkan memiliki makna gramatis. 2.1 Kelompok kata Makna dalam kelompok kata adalah jalinan daripada makna satu perkataan dengan perkataan lain dalam kelompok kata tersebut. Misalnya lima ekor lembu bermakna ada „lima ekor lembu‟. 2.2 Kata paduan Kata paduan ialah dua perkataan atau lebih yang pada mulanya memiliki makna masing-masing, tetapi maknanya telah berpadu menjadi satu, misalnya kereta api, kapal api, bunga api dsb. 2..3 Kata gabungan Kata gabungan ialah dua atau lebih perkataan yang mengandungi satu makna tetapi deretan perkataan tersebut menyimpang daripada deretan perkataan yang umum dalam bahasa Melayu. Misalnya mahasiswa, mahaputera, maharaja, bumiputera dan sebagainya.

makna terselindung dan makna tersirat. Misalnya. Contohnya: 1. tetapi pendengar memahami perbuatan adik ialah „pergi‟. Misalnya dalam ayat : Adik ke kedai Pak Ali.1 Makna Tersurat (denotasi) Makna tersurat ialah makna yang diperoleh semata-mata daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan sahaja. Para pelajar-pelajar yang dihormati sekalian. Perkataan pelajar-pelajar menyatakan ramai.0 Makna Ayat Makna ayat boleh dibahagikan kepada tiga iaitu makna tersurat. 3. dalam fikiran pendengar atau pembaca. 3. Ayat yang sebetulnya ialah Para pelajar yang dihormati. Perkataan para menunjukkan ramai. .2 Makna Terselindung Makna terselindung ialah makna yang terselindung dalam sesuatu ayat kerana perkataannya tidak dihadirkan. Dengan kata lain perkataan yang tidak hadir dalam sesuatu ayat tetapi masih dapat dikesan maknanya membuktikan adanya struktur dalam. Jika sesuatu ayat atau bahasa tersebut biasa kita gunakan maka kita menganggapnya sebagai betul. Burung itu hinggap di ranting pokok. Sama ada bahasa bertulis atau bahasa lisan. Walaupun sesuatu perkataan ini tidak hadir tetapi ia dapat dikesan oleh pendengar atau pembaca. Perkataan sekalian bermaksud ramai.3. Kata pergi tidak dihadirkan.

bentuk pemeo dan bentuk simpulan bahasa. struktur dalam ayat ini ialah Cikgu Ahmad ialah guru Bahasa Melayu di sekolah kami. Oleh yang demikian. misalnya dalam kiasan “umpama jari di tangan. bentuk ungkapan. 3. Hal seperti ini dalam bahasa Melayu disebut sebagai peribahasa. bentuk bidalan.3. bentuk kata hikmah. 3. Makna yang terselindung dalam ayat ini ialah kata pemeri yang memerikan pekerjaan Cikgu Ahmad.1 Kiasan Membuat perbandingan perilaku manusia dengan alam alam sekitaran dengan cara yang lembut dan tidak sekitaran dengan cara yang lembut dan tidak tepat pukulannya. Peribahasa dibahagikan kepada beberapa bentuk iaitu bentuk kiasan. ada bercincin ada tidak”. bentuk pepatah. bentuk perbilangan.3 Makna Tersirat (konotasi) Makna tersirat ialah makna yang diperoleh berbeza dengan makna yang tertulis atau diujarkan. iaitu guru Bahasa Melayu di sekolah kami. Bahasa seperti ini timbul dalam masyarakat Melayu kerana timbulnya keinginan menyatakan sesuatu dengan maksud yang lain.Contoh lain adalah seperti berikut: Cikgu Ahmad guru Bahasa Melayu di sekolah kami. Mulut tempayan. . Contoh: Tangkai jering Panjang tangan. Peribahasa ialah ayat yang khusus untuk makna yang tertentu.

Berasal daripada adat resam. bersakit-sakit sakit dahulu. 3.3. ada beras semua kerja deras. Kaki Kaki bangku bangku. Perbilangan ini membawa maksud menyelesaikan sesuatu perkara dengan sempurna tanpa merugikan mana-mana pihak. .3. Ada padi semua kerja jadi.2 Simpulan Bahasa Kata-kata yang dikiaskan atau dibandingkan dengan dengan benda lain dan bentuknya terdiri daripada benda lain dan bentuknya terdiri daripada dua tiga patah perkataan: Contoh: Abu Nawas. Kaki ayam. berenang-renang ke tepian. bersenang-senang kemudian. Hendak seribu daya.3 Perbilangan Perbilangan merupakan susunan kalimat yang bertujuan menjadi pegangan kepada anggota masyarakat sehingga menjadi adat atau peraturan. tak hendak seribu dalih. Berfungsi sebagai pedoman pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bentuknya berkerat-kerat atau berpatah-patah: Contoh: Berakit-rakit ke hulu.3.

. Seperti bumi dengan langit.3. Ia merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk melahirkan fikiran yang tajam. mengandungi perbandingan. bagai.4 Perumpamaan Hasil daripada analogi dua perkara dan biasanya menggunakan menggunakan kata perbandingan seperti bagai kata perbandingan seperti. laksana dan sebagainya. Contoh: Seperti kaca terhempas ke batu. Contoh bidalan: Kalau kail panjang sejengkal. lautan dalam jangan diduga . nasihat.6 Bentuk Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan. akibatnya buruk.5 Bentuk Bidalan Bidalan adalah susunan bahasa yang menarik dan mudah 'melekat di mulut orang ramai'. Bagai tikus jatuh ke beras. teladan.Kalau tidak mahir dalam sesuatu bidang itu. pengajaran.3. umpama. 3.3. 3.3. Contoh: diam ubi berisi. tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. bak. tepat. dan kata-kata hikmat.

10 Cogan Kata atau Motto Cogan kata atau motto ialah kata semboyan atau sesuatu organisasi samada kerajaan atau swasta. pecah sebiji pecah semuanya.7 Tamsil dan Ibarat Memberikan penjelasan tentang perkara yang hendak hendak dibandingkan Tamsil biasanya bersajak dibandingkan. pencapaian diutamakan.9 Pemeo Pemeo ialah perkataan yang popular disebut bertujuan memberi semangat atau menyindir. Sebagai contoh: Lebih baik mati daripada dijajah Pemeo ini bertujuan untuk mengukuhkan keahlian sesuatu organisasi atau memperkuat sesuatu perjuangan.3. 3. Bersatu teguh. . Contoh: Bertangguh itu pencuri masa. 3. bercerai runtuh. Cogankata ini merupakan semboyan kerajaan Malaysia yang diterajui oleh Dato Seri Najib Tun Abdul Razak.3. Contohnya: Rakyat didahulukan. Tamsil biasanya bersajak sedangkan ibarat tidak.8 Lidah Pendeta Kata-kata hikmat atau kata-kata pujangga yang mengandungi mengandungi pengajaran atau falsafah hidup pengajaran atau falsafah hidup. Contoh: Keras-keras kerak nasi.3.3. kena air lembut juga. 3.3. Ibarat telur sesangkak.

1.3 Nada (tone) Aspek makna nada menurut Shipley adalah sikap pembicara terhadap kawan bicara ( dalam Mansoer Pateda. 2001:94). iaitu: 4.1 Pengertian (sense) Pengertian disebut juga dengan tema. 4.4. 2001:92) mengatakan bahwa pengertian adalah sistem hubungan-hubungan yang berbeda dengan kata lain di dalam kosakata.4 Maksud (intention) . setiapkata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan. Lyons (dalam Mansoer Pateda. Dengan kata lain.2 Nilai rasa (feeling) Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan.1. baik yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. 4. Pengertian ini dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan pembaca mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama.1. HUBUNGAN SEMANTIK DALAM TEKS YANG DIKAJI 4.1 Aspek-aspek Makna Aspek-aspek makna dalam semantik menurut Mansoer Pateda ada empat hal. Aspek nada berhubungan pula dengan aspek makna yang bernilai rasa.1. Jadi. hubungan antara pembicara dengan pendengar akan menentukan sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan. 4.dengan kata lain. nilai rasa yang berkaitan dengan makna adalah kata0kata yang berhubungan dengan perasaan.

Orang yang dituju atau pendengarnya tentunya akan merasa tersinggung atau merasa tidak nyaman. Aspek-aspek makna tersebut tentunya mempunyai pengaruh terhadap jenis-jenis makna yang ada dalam semantik. lembam dan dianggap sebagai penghinaan.kata kerbau tadi mengandung makna emosi. Bagi orang yang mendengarkan hal tersebut sebagai sesuatu yang ditujukan kepadanya tentunya akan menimbulkan rasa ingin melawan. persuasi. 2001:101) adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan.4. Kata bunga yang ditambahkan dengan salah . rekreasi atau politik. Makna emotif dalam bahasa Indonesia cenderung mengacu kepada hal-hal atau makna yang positif dan biasa muncul sebagai akibat dari perubahan tata nilai masyarakat terdapat suatu perubahan nilai. imperatif. Dicontohkan dengan kata kerbau dalam kalimatEngkau kerbau. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau didengar.1. sedangkan makna emotif adalah makna yang bersifat positif (Fathimah Djajasudarma. makna emotif adalah makna dalam suatu kata atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi dan hal ini jelas berhubungan dengan perasaan. efek usaha keras yang dilaksanakan. 4.1. pedagogis. Dengan kata lain.Aspek maksud menurut Shipley (dalam Mansoer Pateda. 4. Maksud yang diinginkan dapat bersifat deklarasi. Misalnya. Di bawah ini akan dijelaskan seperti apa berkaitan aspek-aspek makna dalam semantik dengan jenis-jenis makna dalam semantik. 1999:9). narasi. Dengan demikian. 2001: 95) merupakan maksud senang atau tidak senang. Kata bunga dalam kalimat tersebut bukan bererti sebagai bunga di taman melainkan menjadi idola di desanya sebagai akibat keadaan fizikalnya atau kecantikannya. Kata kerbau dihubungkan dengan sikap atau perilaku malas. pada kalimat Anita menjadi bunga desa.4.2 Makna Konotatif ` Makna konotatif berbeza dengan makna emotif kerana makna konotatif cenderung bersifat negatif. Kata itu tentunya menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar.1 Makna Emotif Makna emotif menurut Sipley (dalam Mansoer Pateda.

gejala. 4. Makna piktorikal menghadapkan manusia dengan kenyataan terhadap perasaan yang timbul karena pemahaman tentang makna kata yang diujarkan atau ditulis. pendengar atau pembaca akan terbayang hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kakus.3 Makna Kognitif Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya. 4.satu unsur psikologis fizik atau sosial yang dapat dihubungkan dengan kedudukan yang khusus dalam masyarakat. dapat menumbuhkan makna negatif. kenyataan.1. kotoran. peristiwa. 2001: 125) adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata. seperti kondisi yang berbau. bahkan timbul rasa mual karenanya.5 Makna Piktorikal Makna piktorikal menurut Shipley (dalam Mansoer Pateda. makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa. 4.1.4. Inilah yang dimaksud dengan makna kognitif karena lebih banyak dengan maksud pikiran. 2001:109). Kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun denga bentuk yang tinggi besar dan kokoh.4. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yamg langsung menunjuk pada sesuatu. misalnya kata kakus. baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen. 2001:122) adalah makna yamg muncul akibat bayangan pendengar atau pembaca terhadap kata yang didengar atau dibaca.4 Makna Referensial Referen menurut Palmer ( dalam Mansoer Pateda.4. proses atau kenyataan. kalimat-kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda. objek atau gagasan. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yanga dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa. Referen adalah sesuatu yangditunjuk oleh suatu lambang. Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. peristiwa maupun proses. . dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponenya (Mansoer Pateda. rasa jijik. baik benda.1.

Dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu selepas 1972. Perkataan daripada bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris dikecualikan daripada sistem keselarasan huruf vokal. tidur. Contoh: . Ayat yang dapat menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsur ketaksaan (ambiguity). iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. 4. dan sebagainya yangg tidak perlu (misalnya perkataan yang digunakan dalam ayat). maksud kelewahan ialah hal (keadaan) yg berlebih-lebihan. dan sebagainya. Kata pinjaman ialah kata-kata yang diambil daripada bahasa-bahasa lain selain bahasa Melayu seperti bahasa Inggeris.4. hal. Dengan kata lain. untung.2 Kelewahan Makna Merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat. Hal ini demikian bergantung pada intonasi ayat itu diucapkan. terdapat 18 keselarasan huruf vokal. bahasa Eropah lain. sila rujuk buku Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (Ismail Dahaman). Untuk penjelasan lanjut.bahasa Jawa atau bahasa serumpun lain. lebih. Keselarasan huruf vokal bermaksud keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. Contoh: alih.3 Ketaksaan Makna Sepotong ayat dapat menerbitkan beberapa maksud yang tertentu. ketaksaan ditakrifkan sebagai sifat binaan atau konstruksi yang dapat diberi lebih daripada satu tafsiran. Berlebih-lebih sehingga tertambah perkara.

manakala fonetik pula pada sebelah hujung yang lain. Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasa tidak akan menjadi sempurna jika tidak ada unsur makna. Semantik dan Linguistik Kita sudah jelas bahawa semantik adalah sebahagian daripada linguistik. secara intuisi. menyedari kewujudan dua jenis binaan ayat yang berbeza. atau kedua-dua ibu bapa Mustafa telah meninggal dunia. Sebaliknya. kemudian diikuti dengan jeda (hentian sebentar). Kita begitu mudah memahami maksud yang terkandung dalam ayat ini jika diucapkan dengan lagu bahasa (intonasi) yang berbeza bersesuaian dengan maksud yang hendak disampaikan.1. kita perlu. Semantik menjadi amat penting dalam tatabahasa. dan tanpanya. Dalam bentuk tulisan. Untuk dapat mengenal pasti perbezaan erti ini. bukan neneknya. jika kita meletakkan tekanan pada kata ibu. hal ini dapat dijelaskan dengan penggunaan tanda baca untuk menentukan ketaksaan ayat berkenaan. Ibu bapa Mustafa telah meninggal dunia. 5. jika tiada tekanan pada perkataan ibu dan tanpa jeda dalam mengucapkan ayat tersebut. dan tatabahasa atau nahu terletak di tengah-tengah deretan ini. maka maksud yang terkandung menyatakan bahawa kedua-dua ibu bapa Mustafa yang meninggal dunia. Ahli-ahli bahasa meletakkan bidang semantik pada sebelah hujung. Kini semantik sudah boleh diterima sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu linguistik seperti bidang fonetik dan tatabahasa. Ayat ini mengandungi unsur ketaksaan kerana dapat diertikan sebagai ibu kepada bapa (iaitu nenek) Mustafa telah meninggal dunia. Dalam ayat 1 di atas. pastilah ayat ini menyatakan bahawa ibu kepada bapa Mustafa (nenek Mustafa) telah meninggal dunia. kita mungkin dapat membina atau melafazkan ayat atau . intonasi dan jeda memainkan peranan sebagai penentu kepada maksud yang didukung oleh sesuatu ayat. Jelas bahawa dalam ujaran.

ada beberapa jenis sinonim. Tegasnya.3 Sinonim Laras Sosial . „belalang‟ bermakna „cakcibau‟.1 Sinonim Pinjaman „Belalang‟ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu. „suka‟ dan „gemar‟. yang maksud konvensionalnya ialah „timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah‟.2 Sinonim Konteks Perkataan „jemput‟ dan „undang‟ banyak digunakan dalam konteks protokol. misalnya perkataan „kereta‟ dan „motokar‟. iaitu sinonim pinjaman. konteks. „ganggu‟ dan „kacau‟. sinonim disebut sebagai perkataan seerti . maklumat semantik amat penting dalam linguistik. sebagai ayat yang betul. iaitu menurut susunan subjek dan predikat (S + P) di dalamnya. 5. Sebenarnya.1. Hal ini kerana maknanya adalah taksa. laras sosial.1. walaupun ayat ini menepati aturan bahasa.ujaran yang tepat dari segi rumusnya tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik. „lupus‟ dan „luput‟. Dalam bahasa Melayu.1. Contohnya. terdapat kamus sinonim yang mengandungi senarai perkataan seerti bahasa Melayu. „jemput‟ digunakan dalam konteks lisan. Walau bagaimanapun. dalam dialek Perak. Secara umumnya. kita tidak boleh menerima ayat “Kerusi itu sedang menyampaikan ucapan di Dewan Gemilang”. „loncat‟ dan „lompat‟ dan sebagainya.1. Ini bermakna konteks mewujudkan perkataan yang sama makna.1.1. iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. „batas‟ ialah „jalan raya‟. „sejuk‟ dan „dingin‟. 5.1 Sinonim dan Antonim 5. 5. manakala „undang‟ dalam konteks tulisan.1. 5.1 Sinonim Sinonim ialah kesamaan makna perkataan. Dalam dialek Kedah. dan kolokasi. Dalam semantik.

baik lawannya jahat.1. cantik lawannya hodoh. Namun demikian. „haiwan‟ dan „benda‟ tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat. Misalnya „penyanyi‟ ialah orang yang „bernyanyi‟ manakala „biduan‟ bermaksud „status‟ yang tinggi dalam profesionalisme seni.1. Terdapat beberapa jenis antonim seperti: (a) Antonim pasangan komplemen (b) Antonim hubungan darjah .2 Antonim Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama.” “Perkataan „banyak‟ boleh digunakan sama ada bagi „manusia‟. miskin lawannya kaya dan sebagainya. Alasannnya. antonim disebut sebagai perkataan berlawanan. misalnya perkataan „lena‟ lawannya „tidak lena‟ ataupun „mati‟ bermaksud „tidak hidup‟. 5. Contoh ayat. Oleh itu kata nafi „tidak‟ kadang kala digunakan bagi menunjukkan pertentangan makna tersebut.1. Secara umumnya.4 Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri.Perkataan-perkataan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. Contohnya perkataan „banyak‟ dan „ramai‟ mempunyai makna yang sama. Jika anda menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut” akan menunjukkan makna yang salah. 5. “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir” dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut. tinggi lawannya rendah. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut. misalnya sejuk lawannya panas. tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu seperti contoh tersebut. „tumbuhtumbuhan‟.

1 Antonim pasangan komplemen Antonim pasangan komplemen merupakan pasangan perkataan berlawanan yang saling melengkapi antara satu sama lain. kedua-dua pasangan kata itu dari segi semantiknya membawa makna yang setara.1.3 Antonim hubungan bertentangan Jenis pasangan kata antonim yang ketiga dinamakan hubungan bertentangan. Selain itu.2. Demikian juga perkataan „laju‟ bagi merujuk kepada kereta lumba tentulah tidak sama darjahnya jika merujuk kepada kereta biasa.1. jual-beli. luas-sempit. gembirasedih. Cotohnya.1. misalnya beri-terima. tinggi-rendah.2.2 Antonim hubungan darjah Jenis kedua ialah pasangan kata antonim yang menunjukkan hubungan darjah seperti perkataan besar-kecil. duduk-bangun. dan tidak matihidup. hidup-mati. murid-guru. kecil-besar. Selain itu. majikanpekerja dan sebagainya. perkataan – perkataan seperti tidak hidup-mati. 5. 5. kurus-gemuk dan sebagainya. tebal-nipis. panjang-pendek. kembang-kuncup. sihat-sakit. perkataan itu sendiri tidaklah menggambarkan darjah secara mutlak. perkataan tidur-jaga. Dalam hal ini. sebatang kayu itu dikatakan bersaiz panjang dengan merujuk kepada kayu itu secara spesifik berbanding dengan kayu yang sama jenis. . Makna kata adjektif yang menunjukkan pasangan kata ini mempunyai hubungan rujukan dengan benda yang dimaksudkan.2. tidak tidur-jaga dan tidak jaga-tidur dan sebagainya juga termasuk dalam antonim jenis ini. Sebagai contoh. Sebagai contoh. tajam-tumpul.(c) Antonim hubungan bertentangan 5. panjang-pendek. keras-lembik dan sebagainya. perkataan „kecil‟ pada „kerbau kecil‟ sebenarnya menunjukkan darjah dan makna yang tidak sama pada perkataan „tikus kecil‟. Contohnya jika X „beri‟ barang pada Y bermakna Y akan „terima‟ barang itu.

hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus.2 Hiponim. seperti dalam ayat “Kita tentang habis-habisan”. melur. sama ada bunyi atau ejaan yang sama. Iaitu dua kata atau lebih yang mempunyai. „kepala manusia‟ dan „kepala surat‟. polisem ialah hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama.melati. 5. Perkataan yang mempunyai sebutan yang sama.1 Hiponim Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Homonim dan Polisem 5.5. tetapi berbeza makna seperti yang disebutkan tadi dikatakan mempunyai hubungan homonim. kata bantu „tentang‟ boleh bermaksud berkaitan sesuatu perkara. Penggunaan homonim dalam pertuturan atau ayat boleh menimbulkan kekeliruan jika tidak berlatar belakangkan konteks tertentu. Hal ini kerana homonim mempunyai sebutan dan bentuk ejaan yang sama. Sebagai contoh. Dengan kata lain. tetapi berlainan makna. Sebagai contoh.2. 5. Contoh lain ialah perkataan „bisa‟ yang .3 Polisem Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada secara konseptual atau sedarjah.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga. Sebagai contoh. perkataan „kepala‟ yang membawa maksud „ketua‟ tidak sama maknanya dengan „kepala kereta api.2.2. mawar.2 Homonim Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim. Secara umumnya. tetapi berbeza dari segi makna. Ada masanya perkataan „tentang‟ boleh membawa maksud „lawan‟.

6.1 Pengembangan Makna Semantik atau makna boleh dilihat dalam dua sudut iaitu pemgembangan makna dan penyempitan makna. Peluasan makna meliputi sintaksis dan pragmatik dan menurut Nor Hashimah Jalaluddin (1992:1) yang memetik pendapat Sperber dan Wilson (1980) bahawa pengkajian makna belum dapat dipastikan makna sepenuhnya mengikut apa yang dihajati pleh penutur. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna. dulu digunakan dengan pengertian bergerak di laut dengan memakai layar. Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan. Tanpa unsur ini. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan.Dalam konteks berbahasa. 6. perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna. tetapi kewujudan polisem ditinjau dengan berasaskan konteks penggunaan. Contohnya „berlayar‟. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurang-kurangnya dengan satu makna. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna yang lama.membawa maksud sakit sangat dan boleh. secara normalnya „bisa‟ digunakan untuk menggantikan perkataan „boleh‟. Dalam perbualan di Indonesia. „tentang‟ dan „bisa‟bervariasi maknanya. Berdasarkan contoh-contoh tersebut. maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang ditulis. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan makna konotatif dan makna denotatif. tetapi sekarang semua tindakan mengarungi lautan atau perairan dengan alat .

Peristilahan Bahasa Melayu 7. 6. Pateda (1986). Tata istilah atau „terminology‟ pula merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturanperaturan yang ada. Kata biasa atau segala orang yang dianggap sama darjatnya . sanaksaudara atau orang-orang yang memasuki sesuatu golongan. Misalnya. Sedangkan Keraf (1986:97) menyatakan bahawa penyempitan makna sebuah kata ialah proses perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih khusus atau spesifik.apa saja disebut „berlayar‟ . tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu. Sebagai contoh kata ‟ahli‟ membawa makna yang lebih luas iaitu keluarga. sekarang semua orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya disebut „bapa‟ sedangkan disebut„saudara‟.1 Definisi Istilah Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:591).2 Penyempitan Makna Menurut Chaer (1995). gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Walau bagaimanapun kata ‟ahli‟ juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang. penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kata yang mulanya mempunyai makna yang cukup luas.kemudian menjadi makna yang cukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja. Menurut Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992: 1-3) Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah ( termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya). Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah. 7. Dahulu kata „bapa‟ hanya dipakai dalam hubungan biologis. Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya). istilah ialah kata.

asid. Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan.1 Morfem dan Proses Peristilahan Morfem ialah unit atau fungsi nahu. Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. Contohnya. dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. algebra dan sebagainya. -an (hasilan). warganegara. Morfem peristilahan ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah. fonem.1. peN…- . pengandaan dan penggabungan. alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing. menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh masyarakat pengguna bahasa. ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum. kata umum boleh menjadi istilah. Namun demikian. Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha. Walau bagaimanapun. kata hidrogren. 7.1.2 Kata akar Kata akar ialah kata yang belum mendapat imbuhan. nitrogen. neonatal.1.4 Penggandaan Penggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian (rambut = rerambut) atau seluruh (kacang = kacang-kacang) untuk membentuk istilah. Contohnya.3 Imbuhan dan Pengimbuhan Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan. 7. kata taqwa merupakan istilah dalam bidang Misalnya: ber(berinteraksi).kata umum ialah kata-kata biasa di dalam bahasa.1. Misalnya: rumah. 7. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004). bumiputera dan sebagainya. 7.5 Gabungan Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan. an (pemprosesan). 7. alofon.1.

Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. . dan negaranegara lain. Di dalam bidang bahasa. tatabahasa dan perkamusan. sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. Peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP. Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem. 7. sekarang ini kata-kata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari.2 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. Oleh itu. antara peranan yang dilaksanakannya ialah. Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan memperkembangkan istilah. mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka.keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah „bajet‟ digunakan). Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan sektor swasta di samping menyediakan khidmat nasihat. DBP berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah. Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu.

3 Peranan MABBIM MABBIM ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang dianggotai oleh tiga negara. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Adalah dilarang kita mengambil sembarangan bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. Pembentukan istilah baru. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini sejak tahun 1950-an. iii. Istilah baru hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. menyebar dan mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa peradapan yang tinggi bukan sahaja di rantau malah di dunia.4 Dasar Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Pada tahun 1950-an. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. yang ditubuhkan pada 29 Disember 1972. asiditi. Indonesia dan Malaysia. Matlamat penubuhan MABBIM ini untuk membina dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan di tiga buah negara anggota tetap berkenaan. ii. Dengan itu. kerana bentuk – bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. Manakala pada penghujung akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. Asalnya badan ini dinamai Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM). dalam semua bidang ilmu atau yang popular. iaitu: i.7. dan asidik. . hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Pendek kata MABBIM bertujuan untuk mendaulat. Berdasarkan pedoman yang baharu itu ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. iaitu Negara Brunei Darussalam. 7. Pembentukan istilah baru hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. cara dan pedoman.

Kerja kerja penggubalan istilah dan pembentukan istilah berdasarkan kepada beberapa prinsip tertentu. Di dalam proses pembentukan istilah. Contoh: Kata nama: buruj constellation . iii.5 Prinsip Pembentukan Istilah Usaha usaha memajukan istilah Melayu lebih aktif selepas tahun 1975. Kata ganda. iv. kata kerja. Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Pinjaman juga turut dilakukan. 7. Kata terbitan.5. DBP dengan kerjasama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Pedoman Umum Pembentuk Istilah. Di samping itu. abstrak dan tepat bersesuaian dengan bidang bidang ilmu yang terdapat di Malaysia. ii. Jawatankuasa ini berfungsi untuk menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dengan Indonesia. Istilah boleh dibentuk dengan menggunakan. saperti kata nama.1 Istilah Kata Tunggal (Tanpa Imbuhan) Istilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata utama. Kata gabungan. badan ini juga bertanggungjawab mengembangkan istilah Melayu dan menghasilkan istilah yang lebih khusus. Kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan. dan v. i. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia. jawatankuasa ini lebih mengutamakan asas bahasa Melayu atau bahasa bahasa serumpun. dan kata adjektif. 7.iv.

Contoh : Cerpen cereka FELDA tabika kugiran JKR pawagam RISDA MRSM MARA ADUN PJK BERNAMA PLUS perhilitan KOBENA BERNAS berdikari 7.2 Istilah Kata Terbitan Istilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan imbuhan awalan. Istilah kata terbitan ini juga termasuk kata dasar yang menerima imbuhan bahasa Sanskrit. Arab dan Jawa.5.rawan gristle cahaya light Kata kerja: pecut accelerate Imbas scan reka invent Kata adjektif: kenyal elastic Rawak random Cemas anxious Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:26) menjelaskan akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf – huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. akhiran. sisipan atau apitan. .

2.4 Paradigma kata dengan me(N)-.3 Paradigma dengan me(N)-.2. perContoh: Mempersatukan pemersatu pemersatuan persatuan Memperoleh pemeroleh pemerolehan perolehan .perhentian -pembelajar pelajaran 7.7.5.5.2.pemberhentian . berContoh: memberhentikan .5.1 Paradigma kata dengan imbuhan berContoh: belajar pelajar pelajaran bertapa pertapa pertapaan bertani petani pertanian 7.5.2.2 Paradigma dengan Penambah me(N)Contoh: Menulis penulis penulisan tulisan mengajar pengajar pengajaran ajaran mengamal pengamal pengamalan amalan membesar pembesar pembesaran mengubah pengubah pengubahan 7.

-em-.6 Paradigma Kata dengan Sisiapan -en-.pelajaran 7.2. 7.an Contoh: saksi Kesaksian bermakna Kebermaknaan terbuka Keterbukaan penduduk Kependudukan sesuai kesesuaian 7.2.5 Paradigma kata dengan ke .3.5.5.5.mempelajari pelajar . -inContoh: Gigi gerigi susu tenusu tapak telapak kuncup kemuncup sambung sinambung 7.1 Ganda Penuh Contoh: . -er-.5.3 Istilah Kata Ganda Istilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan gandaan kata dasar sepenuhnya atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau perubahan bunyi. -el-.

5.3.2 Ganda Suku Kata Awal Contoh: Tetikus rerongga jejari Cecair rerambut kekisi 7.mandi 7.5.5.3.4 Istilah Bentuk Gabungan (majmuk) Istilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih.5. Semua unsur dalam gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas. sama ada sudah mendapat imbuhan atau tanpa imbuhan.dalih Mundar. .3.4 Kata Ganda Berentak Contoh: Warna-warni Batu-batan Serta-merta Bengkang-bengkok Bolak-balik Hingar-bingar Dolak.3 Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan Contoh: dedaunan pepohonan jejarian 7.langit-langit kanak-kanak labi-labi paru-paru buku-buku guru-guru 7.

2 Dengan Imbuhan Pada Salah Satu Unsurnya Contoh. Sesuatu kata yang dipilih untuk dijadikan istilah itu hendaklah memenuhi syarat yang berikut.2 Dengan Imbuhan pada kedua-dua Unsur Contoh .4.5.4.1 Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu Pembentukan istilah boleh diambil daripada perbendaharaan kata umum bahasa Melayu termasuk kata dari dialek atau bahasa lama.contoh seperti: Jagaan perlindungan kedudukan anggaran Perjanjian ditandatangani perbelanjaan terealisasi 7.4.6 SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU 7.5. .1 Tanpa Imbuhan: Contoh: garis lintang atas aras laut daftar masuk mesin atur huruf mesin kira tangan segi empat tepat ganda tiga kamera laut dalam 7.7.5.contoh seperti : saksi pendakwa pelarasan gaji dalam talian atas talian mengambil alih menerima pakai penerima janji gelombang melintang 7.6.

Contoh: Hospital dan rumah sakit. kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim). dipilih fisiologi kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. Penulisan istilah ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya di dalam bahasa sumber (perlu disesuaikan) tetapi penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu.6.kata berkenaan tepat memberi makna.6. keadaan atau ciri yang dimaksudkan. Untuk tujuan keseragaman. proses. bahasa Inggeris yang dianggap paling internasional dijadikan sebagai bahasa . konsep.2 Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun Istilah juga boleh dibentuk daripada perbendaharaan kata bahasa serumpun dengan bahasa Melayu sekiranya tidak terdapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu. Contoh – contoh seperti: gambut (daripada bahasa Banjar) – peat nyeri (daripada bahasa Sunda) – pain engkabang (daripada bahasa Iban) – ellipenut dermaga (daripada bahasa klasik) – wharf dening (daripada dialek Kelantan) – yoke 7.3 Perbendaharaan Kata Bahasa Asal Sekiranya istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu dan bahasa serumpun dengan bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata-kata daripada bahasa asal atau bahasa asing. 7. dipilih hospital Fisiologi dan kaji tugas organ.

6.1 Bentuk-Bentuk Serapan Kata yang diambil daripada bahasa asing terdiri daripada bentuk akar atau terbitannya. Istilah Bahasa Melayu Atom Elektron Profesional Psikologi Struktur Radio Televisyen Radiografi . sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim. Hal ini bergantung pada: Konteks situasi dan pemakaiannya di dalam ayat.3.3 Penyerapan Istilah Asing Istilah asing boleh dipinjam atas dasar. Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya. 7. Contoh – contoh seperti: Istilah Bahasa Asal Atom Electron Professional Psychology Structure Radio Television Radiography 7. Istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan.6.sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris. Sesuai maknanya.

7. istilah . dan Kepraktisan.istilah mengikut bidang berkenaan diberikan di bawah: (a) Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bahasa Inggeris Audioconferencing Autosave Bahasa Melayu Sidang audio Autosimpan . Contoh – contoh seperti : Istilah Asing Campaign Custom Dengue Grant Pension Istilah Bahasa Melayu Kempen Kastam Denggi Geran Pencen 7. Sebagai contoh. spectrum (spektrum) kecuali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai.3 Pembentukan Istilah Pelbagai Bidang Pelbagai istilah telah digubal dan dibentuk di dalam pelbagai bidang.3. Pada prinsipnya diambil bentuk tunggal contohnya.2 Istilah Asing yang sudah lazim Istilah asing yang sudah lama digunakan boleh terus dipakai walaupun ada kalanya istilah berkenaan tidak sesuai dengan peraturan.Kemudahan belajar bahasa. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kekacauan dan kekeliruan.6.6.3.

siar Pelanggan-pelayan Rangkaian berorientasikan sambungan Pengarau data Digital camera Kamera digital Digital certificate Sijil digital Digital purse Dompet digital Digital signature Tandatangan digital (b) Istilah Undang Undang Bahasa Inggeris Administrative order Civil disorder Civil rights Double jeopardy Diplomatic immunity Extradiction Fraud Fugitive offender Fundamental rights Bahasa Melayu Perintah pentadbiran Gangguan awam Hak sivil Pendakwaan dua kali Kekebalan diplomatik Ekstradisi Fraud Pesalah buruan Hak asasi .Broadcast Client-server Connection-oriented network Data scrambler Siaran.

Judicial review Legitimacy Mala fide Mandatory procedure Native Natural justice a) Istilah Komputer Kajian semula kehakiman Kesahan Mala fide Tatacara mandatory Anak negeri Keadilan asasi Bahasa Inggeris Access Bench mark Cursor Data base Download End user Font Hardware Integrated circuit Local area network b) Ekonomi / Pentadbiran Perniagaan Bahasa Inggeris Capaian Bahasa Melayu Tanda aras Kursor Pangkalan data Muat turun Pengguna akhir Fon Perkakasan Litar bersepadu Rangkaian kawasan setempat Bahasa Melayu .

Balance sheet Bridging loan Buy out Buy-back price By-product Capital gain Cash flow Certificate of authorization Chief executive officer Deed of trust Investment climate Long term debt Short-term financing Sole agent Steering committee c) Istilah Perhotelan Bahasa Inggeris Ballroom Banquet Budget hotel Buffet Business centre Check-in Check-out Cocktail Kunci kira-kira Pinjaman penyambung Beli habis Harga beli balik Keluaran sampingan Laba modal / keuntungan modal Aliran tunai Perakuan kuasa Ketua pegawai eksekutif Surat ikatan amanah Iklim pelaburan Hutang jangka pendek Pembiayaan jangka pendek Ejen tunggal Jawatankuasa pemandu Bahasa Melayu Dewan besar Bankuet Hotel jimat / hotel kelas ekonomi Bufet Pusat khidmat urusan Daftar masuk Daftar keluar Koktel .

waitress (P) d) Fotografi Bahasa Inggeris Abstract photography Between-the-lens shutter Camera angle Daylight film Effective aperture Flash Ground-angle view Half-length portrait Invisible light Latitude of exposure Main lighting Out of focus Periscopic lens Quartz lens Reflect camera Guna siang Bilik mewah Bilik kelamin Bilik majlis Jamuan tengah hari Katil-kembar Pramusaji Bahasa Melayu Fotografi abstrak Pengatup antara kanta Sudut kamera Filem warna cahaya siang Apertur berkesan Dengar Pandangan sudut bawah Potret separuh Cahaya halimunan Latitude dedahan Pencahayaan induk Luar fokus Periskop Kanta kuarza Kamera reflex .Day use Deluxe room Double room Function room Luncheon Twin bed Waiter (L).

linguis dan pendidik. ii. mereka amat memahami keputusan yang telah dibuat. ii. dan kritikan sinis ini sering terdengar. Kritikan yang dilemparkan kepada mereka datang bertubi tubi. bagi orang bahasa. Bagi orang yang tidak memahaminya.e) Istilah Matematik dan Statistik Bahasa Inggeris Aerial cable Affine Affine geometry Affine variety Aggregate Aggregation Aggregative Aggregative index Aggregative model Bahasa Melayu Kabel arial Afin Geometri afin Aneka afin Agregat Pengagregatan Berdaya agregat. Walau apapun kritikan yang dilemparkan jawatankuasa istilah tetap dengan pendirian mereka. tidak semudah untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan di dalam pembentukan istilah baru. tentu sekali banyak cabarannya. Penyerapan istilah-istilah baru mengikut perkembangan semasa.1 Definisi Singkatan . Kepakaran : i.7 Cabaran – Cabaran Pembentukan Istilah Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa istilah amat mencabar. Hakikatnya kerja yang mereka lakukan berpandu kepada dua kriteria umum: Kepesatan ilmu : i. khusus daripada kalangan yang kurang memahami rasional di belakang pemilihan sesuatu istilah.8 Konsep dan definisi singkatan dan Lambang 7. bahasa serumpun. pengagregatan Indeks pengagregatan Model berdaya agregat 7. Penentuan sumber istilah (bahasa asal.8. bahasa pinjaman) 7. Kekurangan pakar di dalam bidang tertentu. mereka akur pada istilah yang telah dibentuk dan menerimanya dengan hati terbuka. Perkembangan ilmu dalam bidang-bidang tertentu. Walau bagaimanapun.

Misalnya: Mara .Panggung wayang gambar Perkeso . Misalnya : lab ( laboratory) b) Menyingkatkan huruf ejaan. Manakala Asmah Hj.konsinus hab . merupakan gejala umum dalam pemakaian bahasa.Menurut Kamus Dewan (2007: 1501) menyatakan singkatan ialah kependekan.cerita pendek Kugiran .taman didikan kanak – kanak Cerpen .berdiri dengan kaki sendiri Pawagam . Beliau menyatakan ada tiga cara pembentukan akronim. ringkasan .Pertubunhan Keselamatan Sosial d) Menggabungkan huruf pangkal setiap kata. istilah begini dipanggil akronim. Omar (2009:27) akronim adalah kata selapis yang dibentuk dengan menggunakan suku kata pada kata-kata unsur.Berita Nasional Malaysia Tadika . Misalnya: sin .habitat c) Menggabungkan suku kata atau bahagian kata. Menurut Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu KPM (1992:15) singkatan terbentuk dengan empat cara melalui penggunaan : a) Menggugurkan satu bahagian atau lebih bahagian daripada dasarnya.sinus cm . Manakala Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2008: 66) Akronim adalah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata. tetapi sebutannya seperti bentuk lengkap.Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Bernama . dan ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan utuh. Misalnya: .Majlis Amanah Rakyat Perkim .sentimeter cos .kumpulan gita rancah Berdikari .

Lembaga Urusan Tabung Haji ABIM .Jabatan Kerja Raya TLDM .8.Ahli Dewan Undangan Negeri IKIM . dan digunakan untuk menandai sesuatu konsep.JKR . Lambang huruf ialah singkatan khusus berdasarkan kebiasaan yang terdiri daripada satu huruf atau lebih tanpa titik di belakangnya. fonem.senti .Tentera Laut DiRaja Malaysia IPGKTAR .Angkatan Belia Islam Malaysia ADUN .s ampere .c mega .A degree .2 Definisi Lambang Menurut Kamus Dewan Edisi keempat ( 2007: 876) Lambang ialah tanda yang mewakili entiti linguistik seperti bunyi.G .hekto .st mole .Institut Kefahaman Islam Malaysia 7.m kilogram .mol hecto .Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak LUTH .mega .kilogram .saat .giga .rad steradian .K candela .steradian .meter .M giga . Contoh : meter .suku kata.kg second .ampere .darjah .kandela .h centi .mol . morfem dan kata yang diterima dalam transkripsi fonetik atau sistem tulisan.cd radian .radian .

yang dalam bahasa sumber ditulis dengan huruf Latin.7. pada umumnya ditranskripsikan lebih dahulu.9 EJAAN DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 7.2 Ejaan Transkripsi Dalam Bahasa Melayu Transkripsi ialah penulisan sebutan yang menunjukkan sebutan dalam bahasa yang bersangkutan.ambulans Ejaan nama khas. Sekiranya nama khas itu ditulis dengan huruf lain. Misalnya: Baekelund Cannizzaro Aquadag Dacron Keops Dmitri Ivanovic Mendeleev Anton Chekhov Mao Tze Tung .polis ambulance . Contoh transliterasi Arab.biro police . maka diambil ejaannya yang dalam bahasa Inggeris dan kemudian disesuaikan dengan bahasa Melayu.9. Ejaan Transliterasi atau alih huruf boleh mengikut perakuan ISO untuk huruf Arab (Perakuan ISO-R233) atau Perakuan ISO-R315 huruf Yunani. tidak diubah.1 Ejaan Transliterasi Dalam Bahasa Melayu Kamus Dewan (2007:1712) menyata transliterasi ada penukaran huruf perkataan daripada abjad sesuatu tulisan (misalanya tulisan Arab kepada huruf yang selaras bunyinya dalam abjad sistem tulisan lain (seperti Rumi). Istilah asing yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu tanpa diterjemahkan. Misalnya: bureau . Contoh : Bismillahirrahmanirrahim muslimin hajah fikir hadith Muslimat ustaz ghaib zakat akad lafaz solat iman Talak imam taubat haji ustazah 8.

. Aku akan pergi dari kehidupan dia buat selamanya dan menganggap dia tiada lagi dalam hidupku. Aku tahu tindakanku ini amat bodoh kerana tanpa arah akan membahayakan aku dan anak kecilku. Aku sendiri harus berusaha untuk menyelesaikan segala masalahku. "Em. kata anak kecil berumur 4 tahun yang petah bercakap. Begitulah pembohonganku pada si kecil setiap kali nampak aku menangis. Memang malang nasibku kerana dia tiada. Perjalananku dua jam mengelisahkan hatiku kerana aku bimbang tidak dapat bertemu dengannya dan apa pula akan terjadi.nape nanggis". Rumahnya berkunci. Melihat wajah si kecil melonjak keriangan kerana dapat berjalan-jalan.Aku menahan teksi terus ke flat tempat tinggl dia. Aku berikrar akan mempastikan kehidupan anak-anakku akan terjamin walau tanpa bantuan dia suamiku. Sekali lagi nasibku amat malang dia tiada. Aku dan anak kecil hanya menanti di pintu keletihan. Inilah kalau komunikasi tiada di antara kami berdua. Itulah janjiku. Cuma habuk masuk ke mata umi". Apalah anak kecil ini mengerti tentang gelodak dalam hatiku.Sepanjang perjalanan airmataku sudah kering dan tidak akan menangis lagi. Airmataku deras mengalir.. Aku hanya tahu alamat tempat kerjanya. Hanya itu saja tekadku. Kami cuba analisis beberapa istilah yang terkandung dalam teks cerpen di atas berdasarkan bentuk-bentuk istilah. lebih baik aku pulang saja ke kampung halaman kerana tiada guna lagi aku menanti dan mencari sedangkan dia tahulah ke mana harus mencariku nanti. Akar bebas anak suamiku rumah stesen berimbuhan bertekad mencari bekerja menyukarkan gabungan gandaan prototaip shift Komunikasi (communication) Stesen (station) Teksi (taxi) paradigma tempat Cukupkerja cukup Bekerja shif Berjalanjalan Jadual Selamakerja lamanya Kami Apa-apa berdua .Nekad Hari ini aku bertekad untuk mencari dia walaupun aku tak pasti di mana dia berada. Aku nekad sekiranya aku tidak bertemu dengannya kali ini aku sendiri akan pergi dari hidupnya buat selamalamanya. Biarlah segala yang berlaku ini menjadi satu pengajaran padaku.. Setelah kufikir-fikir.Dia suamiku telah beberapa bulan tiada berita dan aku harus bertemu dengannya kerana ingin memberitahu tentang masalah rumah yang kami anak beranak tinggal akan di sita. Alamat rumah juga ada tapi aku tak pasti sama ada dia ada di rumah atau sedang bekerja. Dia bekerja shif menyukarkan aku tahu kerana jadual kerjanya aku tak tahu. Aku melangkah dengan longlai hanya satu arahku menuju ke rumahnya .tiada apa-apa nak."Umi. Berbekalkan duit yang cukup-cukup untuk aku tambang pergi balik dan duit kecemasan aku pergi mencari dia ke kota. Tiba di stesen aku terus mendapatkan teksi terus ke tempat kerjanya.

ke Kata tugas Kata sendi nama 7. kerana Kata tugas Kata arah 9. dua Kata tugas Kata bilangan tentu 13.shif jadual pergi balik Fikir-fikir Duit Anakkecemasan anak teksi kecemasan Anak kecil duit mencari Melonjak keriangan tambang membahayakan Tempat kerjanya kota melihat Anak kecil habuk melonjak Kampung halaman flat keriangan Air mata pintu bertemu kampung terjadi bertemu mendapatkan mengalir berumur bercakap menuju menahan berkunci menanti berusaha perjalanan berikrar mempastikan kehidupan terjamin bantuan menjadi pengajaran menganggap ANALISIS GOLONGAN KATA DI DALAM CERPEN “NEKAD” Bil Perkataan Golongan kata Catatan 1 bertekad Kata kerja Kata kerja terbitan 2. bodoh Kata adjektif Kata adjektif sifatan 8. rumah Kata nama Kata nama am konkrit 11. hanya Kata tugas Kata bantu ragam 4. sedang Kata bantu Kata bantu aspek 5. dia Kata nama Kata ganti nama diri ketiga 3. apa Kata tugas Kata tanya berdua berbekalkan . dalam Kata tugas Kata arah 10. Cukup-cukup Kata adjektif Kata adjektif gandaan seluruh 6.

21.14. 22. Kata kerja aktif Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Cukup-cukup Frasa adjektif Dia bekerja shif menyukarkan aku tahu kerana jadual kerjanya a tak tahu. iaitu sama ada masa lampau. masa kini. iaitu kata-kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Berbekalkan duit yangcu cukup untuk tambang pe balik dan duit kecemasan . 25. Kata bantu aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa . 16. 17. 18. 19. Kata adjektif ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang pancangan Contoh Ayat Hari ini aku bertekad unt mencari dia walaupun a tak pasti di mana dia ber Aku hanya tahu alamattempat kerja Alamat rumah juga ada t aku tak pasti sama ada d ada di rumah atau sedangbekerja. atau masa hadapan. 23. sekiranya teksi memang longlai sekali amat kehidupan perjalanan sudah halaman bantuan walau Kata tugas Kata nama Kata tugas Kata adjektif Kata tugas Kata tugas Kata nama Kata nama Kata tugas Kata nama Kata kerja Kata tugas Kata hubung keterangan Kata nama konkrit pancangan Frasa walaupun Jenis Frasa Frasa sendi nama Alamat : petanda Frasa nama sedang Frasa sendi bekerja Frasa kerja Kata penegas Kata adjektif sifatan Kata penguat belakang Kata penguat hadapan Kata nama am abstrak Kata nama am abstrak Kata bantu aspek Kata nama am konkrit Kata kerja terbitan Kata hubung keterangan Kajian Semantik Keterangan Kata hubung Kata hubung pancangan pancangan keterangan keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. 15. 20. 24. Medan makna Sinonim ialah (sinonim) kesamaan makna perkataan.

Perjalananku dua jam menggelisahkan hatiku kerana aku bimbang tida dapat bertemu denganny dan apa pula akan terjad Tiba di stesen aku terusmendapatkan teksi terus ke tempat kerjanya Air mataku mengalir dera Aku melangkah . iaitu kata-kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. sebagai penerang kata nama. Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam .Duit : wang Frasa nama Medan makna (sinonim) bodoh Frasa adjektif Kata adjektif sifatan atau keadaan dua Frasa sendi nama Kata bilangan mendapatkan Frasa kerja Kata kerja aktif transitif deras Frasa adjektif Kata adjektif longlai Frasa adjektif Kata adjektif sifatan membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Aku tahu tindakanku ini amatbodoh kerana tanp arah akan membahayaka aku dan anak kecilku. Sinonim ialah kesamaan makna perkataan. Kata adjektif jenis pergi mencari dia ke kota Berbekalkan duit yang cukup-cukup untuk tamb pergi balik dan duit kecemasan itu aku pergi mencari dia ke kota. Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang member pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsure keterangan nama Kata bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumlah pada frasa nama dan hadir sebelum frasa tersebut. Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya.

Kata bilangan yang menunjukkan bilangan tak tentu.atau keadaan anak kecil Frasa nama Istilah Bentuk Gabungan (majmuk) dalam Frasa nama Kata arah ini terdiri daripada perkataan yang member pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. kami cuba melihat dari sudut peristilahan Bahasa Melayu. Berdasarkan teks ini. . Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. Antonim: Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama. denganlonglai hanya sa arahku menuju ke rumah Aku dan anak kecil hany menanti di pintu keletihan Aku akan pergi dari kehidupan dia buat selamanya dan mengang dia tiada lagi dalam hidu segala Frasa sendi Kata bilangan Biarlah segala yang berl ini menjadi satu pengajar padaku. Istilah ialah: (a) Pinjaman terjemah (b) Pinjaman terus Analisis teks dalam bidang leksikal dilihat dari sudut: 1.

memudahkan Bodoh – pandai Suami – isteri Malang – untung Kecil – besar Petah – gagap Deras – perlahan Menangis – ketawa Longlai – gagah 2.gagap Nampak – lihat . Duit – wang Bodoh – dungu Pergi – bertolak. berangkat Keriangan – kegembiraan Mengerti – tahu Berita – khabar Bimbang – khuatir Bertemu – berjumpa Nekad – tabah Stesen – perhentian Malang – tidak bernasib baik Petah .Menyukarkan . iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Sinonim: Sinonim ialah kesamaan makna perkataan.

mawar. mawar.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga. Rumah : Rumah banglo Rumah teres Rumah pangsa Rumah papan Rumah berkembar Rumah rehat Rumah sewa Rumah kedai Rumah kongsi Rumah mayat Rumah pam . Sebagai contoh. Sebagai contoh. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga. melur. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus. Secara umumnya. Secara umumnya.Berkunci – bermangga Pulang – balik Menanti – menunggu Menangis – ketawa Pengajaran – pedoman 3. Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. melur. Hiponim Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain.melati.melati.

Stesen: Stesen bas Stesen keretapi Stesen minyak Stesen teksi Stesen kaji cuaca Stesen angkasa lepas Jam: Jam tangan Jam dinding Jam loceng Jam randik Jam penggera Jam matahari Jam air Jadual: Jadual waktu Jadual kerja Jadual belajar Jadual tuisyen Jadual bertugas Jadual perjalanan bas Jadual peperiksaan Duit: Duit syiling .

Polisem Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada secara konseptual atau sedarjah. Dengan kata lain. Iaitu dua kata atau lebih yang mempunyai. tetapi berlainan makna. polisem ialah .Duit kertas Duit raya Duit zakat Duit sedekah Duit rasuah Duit pengeras Duit simpanan Duit palsu Duit judi Kering: Lada kering Daun kering Ikan kering Udang kering Hati kering 4. “Sedang” dalam konteks lain mungkin membawa maksud menceritakan saiz sesuatu yang tidak kecil dan tidak besar. “Sedang” dalam petikan ini adalah membawa maksud sedang melakukan sesuatu. Homonim: Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim. “Alamat” dalam kontek lain pula membawa maksud sebagai petanda akan berlakunya sesuatu. sama ada bunyi atau ejaan yang sama. “Alamat “ dalam petikan cerpen ini adalah membawa maksud alamat rumah. 5.

” Perkataan “bimbang” dalam ayat ini menunjukkan watak dalam cerita ini berasa “risau”. Ayat grammatikal mempunyai unsur frasa yang menggambarkan ketakutan. (i) “Hari ini aku bertekad untuk mencari dia walaupun aku tak pasti di mana dia berada. Ayat grammatikal mempunyai unsur frasa yang menggambarkan suspen.” Frasa “tak pasti di mana dia berada” membawa maksud watak dalam cerita ini tidak tahu lokasi suaminya berada ketika dia ke rumah suaminya dengan menaiki bas. 4. dia telah nekad membawa anak kecilnya ke kota dengan berbekalkan sedikit wang sebagai .. Teks ini mementingkan aspek sebutan.Frasa ini menggambarkan ketakutan seseorang. Kami analisis pula teks ini dari sudut grammatikal. intonasi dan perbendaharaan kata. Demi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh dirinya. Perkataan “berada” di dalam petikan cerpen ini adalah membawa maksud sedang menetap di sesuatu tempat. Perkataan “malang” dalam ayat di atas membawa maksud berasa kecewa kerana hasrat yang tidak tercapai untuk bertemu dengan suaminya. Dalam situasi lain perkataan “berada” boleh membawa maksud orang kaya.hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. Ayat grammatikal kegembiraan. Dia tidak pasti di mana suaminya berada sekarang. 3.” Perkataan “melonjak keriangan” dalam ayat ini menunjukkan watak dalam cerpen di atas berasa sangat gembira kerana dia berpeluang berjalan-jalan di kota. 2. 1. Ayat grammatikal mempunyai unsur frasa yang menggambarkan kesedihan. Cerita ini melambangkan kesedihan seperti di dalam sinopsis di bawah. mempunyai unsur frasa yang menggambarkan (i) “Melihat wajah sikecil melonjak keriangan kerana dapat berjalan-jalan. (i) “Memang malang nasibku kerana dia tiada”. SINOPSIS CERITA Cerita ini mengisahkan seorang isteri yang hidup menderita kerana telah ditinggalkan oleh suaminya. (i) “Perjalananku dua jam menggelisahkan hatiku kerana aku bimbang tidak dapat bertemu dengannya dan apa pula akan terjadi.

Semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna iaitu makna kata dan makna kalimat. Disebabkan dia menghadapi satu masalah besar iaitu rumahnya hendak disita. Ini adalah kerana soalan yang dikemukakan agak sukar untuk difahami. maka dia terpaksa menggagahkan diri pergi ke kota untuk mencari suaminya. dia telah mengambil keputusan untuk menetap sahaja di kampung halaman demi untuk kesejahteraan anak-anaknya. .perbelanjaan. internet dan perbincangan dengan rakan-rakan serta para pensyarah. Dia tidak lagi memerlukan suaminya. Dia lebih mengutamakan kehidupan anakanaknya. Saya telah mencari maklumat yang diperlukan melalui pembacaan di perpustakaan. saya telah mendapat banyak maklumat yang sangat berguna untuk diketahui oleh saya . Dia sudah pasrah dan akan menerima apa juga ketentuan. Sekiranya suaminya gagal ditemui. PERSOALAN Cerpen ini membawa satu situasi yang dialami oleh seorang isteri yang berkeadaan serba salah disebabkan suaminya bertindak menghilangkan diri. Saya telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari maklumat yang diperlukan. perubahan makna. TEMA Cerpen ini bertemakan kekecewaan hati seorang isteri yang telah ditinggalkan suaminya tanpa khabar berita. Setelah berjaya menyiapkan tugasan ini. Maklumat ini akan saya gunakan untuk memantapkan lagi mutu pengajaran dan penggunaan bahasa saya dalam kehidupan harian. Dia telah bertekad iaitu jika tidak Berjaya bertemu dengan suaminya. dia berasa begitu gelisah kerana bimbang tidak dapat bertemu dengan suaminya. modul. Sebenarnya saya berasa kebingungan ketika proses penyiapan ini sedang dilakukan. Semantik merupakan salah satu cabang ilmu yang dipelajari dalam penyelidikan linguistik. dia akan kembali ke kampong halaman dan tidak akan menemui suaminya lagi. Dalam semantik kita mengenal yang disebut klasifikasi makna. Sepanjang perjalanan yang memakan masa selama dua jam. analisis makna. dan makna pemakaian bahasa. Kesimpulan Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang tidak terlepas dari erti atau makna pada setiap perkataan yang diucapkan. REFLEKSI Saya rasa amat bersyukur kerana akhirnya saya berjaya juga menyiapkan KKBI ini telah menghadapi berbagai jenis halangan. relasi makna.

.Saya berasa begitu bimbang dan tercabar untuk menyiapkan tugasan ini kerana pengetahuan sedia ada saya tentang semantik dan peristilahan bahasa Melayu amatlah sedikit. Akhirnya dengan usaha gigih yang saya lakukan.rakan dan sedikit ilmu pengetahuan mengenai semantik dan peristilahan bahasa Melayu dapat saya meneruskan tugasan ini walaupun terdapat masalah kekangan waktu. Cerpen ini walaupun kelihatan pendek sahaja. Sesungguhnya bidang kajian Bahasa Melayu amatlah luas. Di sini kumpulan kami telah berjaya mengkaji dan membuat analisis melalui aspek perbendaharaan kata dan istilah serta makna leksikal dan makna grammatikal. syukur saya ke hadrat Yang Maha Esa. rakan . saya berasakan tugasan ini amat payah dan sukar untuk dilaksanakan memandangkan ini adalah subjek baru kepada saya. apabila menerima tugasan bagi subjek BMM 3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu. Dalam menghasilkan tugasan ini. Namun dengan bantuan pensyarah-pensyarah. Cabaran dan halangan ini tidak mematahkan semangat saya untuk cuba menghasilkan tugasan yang terbaik. banyak ilmu yang saya perolehi dan akan saya gunakan ilmu ini semasa proses pengajaran dan . Melalui KKBI ini juga. Pada mulanya. tetapi mempunyai banyak aspek bahasa yang boleh dikaji. Terlalu banyak bidang yang perlu diketahui oleh saya selaku seorang pelajar PGSR Bahasa Melayu. saya berpeluang membuat kajian terhadap analisis cerpen yang bertajuk “Nekad”. kerana dengan limpah kurniaNya saya dapat menyiapkan tugasan ini walaupun dibatasi masa yang terhad lantaran kesibukan tugas seharian. …………………………………………… (MOHD RUSLEE BIN MOHD SALLEH_ HP: 011-19958547 KP: 650413025367 REFLEKSI Alhamdulillah. Sesungguhnya untuk mengkaji dan menganalisis cerpen bukanlah sesuatu yang mudah dan perlu menghayatinya dengan penuh kesungguhan. bermula dengan mencari nota yang berkaitan dan seterusnya mengkaji aspek makna dalam semantik dan pembentukan istilah berdasarkan cerpen pilihan yang bertajuk “Nekad”. banyak ilmu dan pengetahuan tentang semantik dan peristilahan bahasa Melayu dapat saya kumpulkan dan saya perolehi maklumatmaklumat tersebut melalui buku-buku terutamanya buku Tatabahasa Dewan dan sumber internet. Aspek-aspek ini dihubungkaitkan dengan bidang semantik dan peristilahan. Analisis teks cerpen ini memerlukan saya banyak membuat rujukan daripada buku “Tatabahasa Dewan”. Bidang kajian pula boleh terdiri daripada berbagai sudut yang terdapat di dalam bidang sintaksis. Disediakan oleh.Tugasan KKBI ini telah mendedahkan saya kepada bidang kajian semantik yang pada pendapat saya begitu luas sekali.

Secara amnya. Sebagaimana yang kita ketahui semantik merupakan bidang kajian tentang makna sama ada pada peringkat perkataan atau ayat. Akhir kata . tepat dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Berbagai maklumat dan input yang berguna dapat saya perolehi melalui tugasan yang diberikan ini .Manakala istilah pula merupakan kata atau perkataan atau rangkai kata atau gabungan kata yang menyatakan sesuatu dengan betul.. Disediakan oleh. tugasan ini akan saya jadikan sebagai panduan untuk meningkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di bilik darjah sekiranya saya diberi peluang untuk mengajar subjek ini nanti. ………………………… (FUZIATI BT MISBAH) 640412-01-5870 . Bidang kajian tentang makna dalam bahasa Melayu merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji. ianya amat penting dan berguna sekali dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.dalam menyiapkan tugasan ini. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan setinggitinggi penghargaan kepada Puan Zaleha Bt Mohd Noor dan Encik Aminuddin Bin Mamat yang telah banyak membantu kumpulan kami dalam memberi tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan ini. tugasan ini bukan sekadar memenuhi peruntukan yang disenaraikan untuk pemarkahan sahaja.pembelajaran di sekolah nanti.saya berharap agar hasil kajian tugasan ini dapat menepati kehendak dan piawaian yang ditetapkan oleh pihak tuan dan puan. namun ia memberi kekuatan dan pengetahuan yang lebih meluas mengenai ilmu semantik dan peristilahan bahasa Melayu. Ilmu yang saya perolehi ini terutamanya membuat analisis mengenainya akan dapat membantu saya dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti di peringkat sekolah atau peringkat yang lebih tinggi. Begitu juga dengan rakan seperjuangan yang tidak lokek berkongsi ilmu sehinggalah tugasan ini dapat disiapkan. Sebagai guru.Sebagai seorang pendidik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->