1.0 1.

1

SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Definisi Semantik Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalilis makna kata dan ayat.

Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. Dalam bahasa, kita dapat menyatakan fikiran, pendapat, emosi, perlakuan dan keperibadian manusia. Definisi daripada segi istilah pula, semantik berasal daripada perkataan Yunani “semantikos”yang bermaksud penting atau bererti. Jika dilihat definisi yang diberikan oleh tokoh bahasa, semantik ialah cabang linguistik yang akan membahas erti atau makna (J.W.M. Verhar, 1996). Selain itu semantik merupakan bidang pengkajian linguistik yang objek penelitiannya ialah makna bahasa (Abdul Chaer, 1994). Menurut kamus Dewan, semantik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Secara umumnya semantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu perkataan. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda yang menyatakan makna , hubungan antara makna dengan makna lain serta pengaruh makna terhadap masyarakat. 1.2 Konsep Semantik Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani

“semantickos” yang bermaksud „penting‟ atau „bererti‟. Kata „bererti‟ membawa maksud „makna‟ yang diertikan sebagai sesuatu peristiwa yang diharapkan (Tarigan, 1985:9). Semantik menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Menurut Ferdinand de Saussure, semantik merupakan bahasa yang diucapkan untuk menyampaikan makna. Choamsky berpendapat bahawa semantik bermaksud makna ayat ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat digunakan. Namun, semantik bukan sahaja merujuk kepada makna tetapi juga kepada perkembangannya yang disebut “semantik sejarah” (M.Breal, 1893)

Kesimpulannya ialah semantik dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara teliti. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi, makna dalam konteks, hubungan makna dengan kebudayaan, perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik. Kata-kata dalam bahasa Melayu yang mempunyai pelbagai jenis makna dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (perkataan yang mempunyai makna yang sama dari segi makna nahu tetapi berbeza daripada segi makna leksikal), antonim (perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan), hiponim (perkataan yang maknanya sebahagian daripada makna perkataan lain), homonim (perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama tetapi maknanya berbeza), polisemi (perkataan yang mempunyai makna yang banyak), dan peribahasa (beberapa perkataan yang mempunyai satu makna). 1.3 Pertaliannya dengan disiplin ilmu lain Setiap bidang disiplin ilmu mempunyai bahasa yang tersendiri. Bahasa dalam setiap bidang disiplin ilmu mempunyai nilai semantik yang tersendiri. Oleh yang demikian sesuatu bidang ilmu perlu diteliti maknanya supaya ia dapat dimanfaatkan. 1.3.1 Hubungan Semantik dengan Falsafah Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. Falsafah adalah istimewa kerana falsafah tidak dapat dihuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa sebaliknya falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaedah berfikir yang logika. Oleh yang demikian logika dalam disiplin ilmu falsafah memerlukan cara berfikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna dalam ilmu falsafah tersebut. Falsafah yang tidak mempunyai makna menjadi tidak bererti. Contohnya falsafah „Biar saya mentertawakan diri saya sebelum orang lain mentertawakan diri saya‟ membawa semantik “kesedaran kendiri atau muhasabah diri” perlu difahami pendengar mahupun penutur falsafah tersebut supaya ia bermakna apabila diujarkan.

1.3.2 Hubungan Semantik dengan Psikologi Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-geri jiwa. Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. Makna yang dimaksudkan adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. Contohnya perkataan „Makan!‟ berbeza berbanding „Makanlah..‟ Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeza oleh seseorang dalam situasi yang berbeza. Situasi yang berbeza tersebut melambangkan paksaan dan permintaan penuturnya. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahawa makna wujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas. 1.3.3 Hubungan Semantik dengan Antropologi dan Sosiologi. Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang mempunyai pelbagai ciri khasnya. Sosiologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji kelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang heterogen. Sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang semakin berkembang menyebabkan makna bahasa dalam sesuatu masyarakat semakin berkembang. Contohnya perkataan „taman‟ daripada aspek antropologinya telah berkembang membentuk perkataan „taman hati‟, „taman buaya‟, dan „taman rimba‟ yang bukan lagi bermaksud kebun yang ditanam dengan bunga-bungaan. Justeru makna yang difahami adalah berdasarkan bentuk bahasa semasa pertuturan itu dituturkan. (Aminuddin 1985). 1.3.4 Hubungan Semantik dengan Sastera Bahasa dalam karya sastera berbeza dengan bahasa yang terdapat dalam karya ilmiah. Bahasa dalam karya sastera sama adatulisan ataupun pertuturan tidak semuanya diketahui umum. Justeru terdapat pelbagai lapisan makna dalam sastera yang meliputi makna tersurat (makna biasa/denotatif), makna tersirat (makna yang dapat di agak pembaca/konotatif), makna kreatif (makna yang dapat difikirkan pengkritik) dan makna peribadi. (makna yang dapat diketahui oleh pengarang sahaja). Contohnya seperti ungkapan “Kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau. (Abdullah Hussain, 1982, hal. 95)” merupakan makna konotatif yang

dapat difikirkan yang membawa maksud orang yang baik itu biar di mana pun tempatnya tetap akan baik juga. 1.3.5 Hubungan Semantik dengan Sejarah Sifat bahasa adalah sentiasa berkembang. Perkembangan bahasa

merupakan sejarah bahasa. Makna sesuatu perkataan mungkin kekal sehingga kini, mungkin berubah, menyempit, meluas atau menghilang. Contohnya perkataan „khalwat‟ yang bermaksud “berseorangan untuk mendekatkan diri kepada-Nya” telah disempitkan maksudnya kepada “berdua-duaan dalam keadaan mencurigakan”. Perkataan „pondok‟ yang bermaksud “tempat tinggal yang usang” pula telah dikembangkan maknanya menjadi “tempat belajar”. Justeru sejarah bahasa ini perlu direkodkan dalam kamus besar bagi mencatatkan perubahan bahasa yang berlaku dalam setiap hari bagi tujuan penggunaan bahasa dan pengkaji bahasa kelak. 1.3.6 Hubungan Semantik dengan Komputer Komputer dapat membantu penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan dan lisan melalui proses penyemakan makna ejaan, pembetulan imbuhan dan struktur ayat. Yang menjadi kekurangannya adalah komputer tidak dapat menterjemah perkataan secara struktural kerana keupayaannya yang terbatas dalam proses menterjemah. Para penterjemah yang memiliki akal dan perasaan sahaja yang mampu memilih makna yang sesuai dalam konteks struktural ayat. Walau bagaimanapun komputer telah membantu dalam bidang penterjemahan terus dapat membantu penterjemah yang mempunyai akal fikiran yang tinggi untuk memikirkan makna yang sesuai bagi sesuatu perkataan berdasarkan konteks ayat. Justeru semantik dalam bidang ilmu pengkomputeran perlu diterokai dan disebarluaskan supaya makna yang ditafsirkan bertepatan dengan kehendak pengguna kelak. 1.3.7 Hubungan Semantik dengan Linguistik Linguistik ialah kajian tentang bahasa secara saintifik. Bahasa Melayu jelas mempunyai makna yang sedia ada dan penambahan makna melalui proses akronim, pengimbuhan, penggandaan, dan pemajmukan. Contohnya makna kata „kebun‟ berbeza daripada „pekebun‟ dan „pengebun‟, dalam proses pengimbuhan. Kata “kebun” bermaksud tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Kata “pekebun” bermaksud “orang yang mengurus kebun” sementara kata “pengebun” bermaksud

“orang yang kerjayanya membuat kebun atau bekerja di kebun.” Dalam proses penggandaan, kata „langit‟ juga berbeza dengan „lelangit‟ yang bermaksud keadaan bumi dan atas bahagian dalam mulut. Dalam proses pemajmukan pula kata „buah‟ dan „hati‟ mempunyai makna yang berbeza apabila membentuk kata majmuk „buah hati‟. Buah ialah benda yang boleh dimakan sementara hati merupakan organ menjadi makna kekasih apabila perkataan tersebut digabungkan.

2.0

Makna Leksikal Makna leksikal bermaksud makna yang terdapat dalam kamus atau makna

perkataan yang terlepas daripada hubungannya dengan perkataan lain dalam ayat. Contohnya, perkataan lari, selari, berlari, berlarian, melarikan, larian, pelari dan pelarian memiliki makna leksikal, kerana maknanya dapat dirujuk dalam kamus. Urutan huruf se+, ber+, ber+...+an, me+ (... +kan), +an, pe+, (pe+...) +an tidak memiliki makna leksikal melainkan memiliki makna gramatis. 2.1 Kelompok kata Makna dalam kelompok kata adalah jalinan daripada makna satu perkataan dengan perkataan lain dalam kelompok kata tersebut. Misalnya lima ekor lembu bermakna ada „lima ekor lembu‟. 2.2 Kata paduan Kata paduan ialah dua perkataan atau lebih yang pada mulanya memiliki makna masing-masing, tetapi maknanya telah berpadu menjadi satu, misalnya kereta api, kapal api, bunga api dsb. 2..3 Kata gabungan Kata gabungan ialah dua atau lebih perkataan yang mengandungi satu makna tetapi deretan perkataan tersebut menyimpang daripada deretan perkataan yang umum dalam bahasa Melayu. Misalnya mahasiswa, mahaputera, maharaja, bumiputera dan sebagainya.

Misalnya dalam ayat : Adik ke kedai Pak Ali. Perkataan pelajar-pelajar menyatakan ramai. Kata pergi tidak dihadirkan. Perkataan para menunjukkan ramai. Misalnya. Sama ada bahasa bertulis atau bahasa lisan. Walaupun sesuatu perkataan ini tidak hadir tetapi ia dapat dikesan oleh pendengar atau pembaca. Dengan kata lain perkataan yang tidak hadir dalam sesuatu ayat tetapi masih dapat dikesan maknanya membuktikan adanya struktur dalam. Perkataan sekalian bermaksud ramai. Ayat yang sebetulnya ialah Para pelajar yang dihormati. Burung itu hinggap di ranting pokok. Para pelajar-pelajar yang dihormati sekalian. 3. 3. tetapi pendengar memahami perbuatan adik ialah „pergi‟. dalam fikiran pendengar atau pembaca.2 Makna Terselindung Makna terselindung ialah makna yang terselindung dalam sesuatu ayat kerana perkataannya tidak dihadirkan.0 Makna Ayat Makna ayat boleh dibahagikan kepada tiga iaitu makna tersurat. . Jika sesuatu ayat atau bahasa tersebut biasa kita gunakan maka kita menganggapnya sebagai betul.1 Makna Tersurat (denotasi) Makna tersurat ialah makna yang diperoleh semata-mata daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan sahaja. makna terselindung dan makna tersirat.3. Contohnya: 1.

Contoh lain adalah seperti berikut: Cikgu Ahmad guru Bahasa Melayu di sekolah kami. Mulut tempayan.3. bentuk pepatah. Makna yang terselindung dalam ayat ini ialah kata pemeri yang memerikan pekerjaan Cikgu Ahmad. Peribahasa dibahagikan kepada beberapa bentuk iaitu bentuk kiasan. bentuk pemeo dan bentuk simpulan bahasa. bentuk bidalan. 3. 3.3 Makna Tersirat (konotasi) Makna tersirat ialah makna yang diperoleh berbeza dengan makna yang tertulis atau diujarkan. . struktur dalam ayat ini ialah Cikgu Ahmad ialah guru Bahasa Melayu di sekolah kami. bentuk ungkapan. ada bercincin ada tidak”. misalnya dalam kiasan “umpama jari di tangan. Oleh yang demikian. bentuk perbilangan. Contoh: Tangkai jering Panjang tangan. iaitu guru Bahasa Melayu di sekolah kami. bentuk kata hikmah.1 Kiasan Membuat perbandingan perilaku manusia dengan alam alam sekitaran dengan cara yang lembut dan tidak sekitaran dengan cara yang lembut dan tidak tepat pukulannya. Peribahasa ialah ayat yang khusus untuk makna yang tertentu. Hal seperti ini dalam bahasa Melayu disebut sebagai peribahasa. Bahasa seperti ini timbul dalam masyarakat Melayu kerana timbulnya keinginan menyatakan sesuatu dengan maksud yang lain.

Berasal daripada adat resam.2 Simpulan Bahasa Kata-kata yang dikiaskan atau dibandingkan dengan dengan benda lain dan bentuknya terdiri daripada benda lain dan bentuknya terdiri daripada dua tiga patah perkataan: Contoh: Abu Nawas.3 Perbilangan Perbilangan merupakan susunan kalimat yang bertujuan menjadi pegangan kepada anggota masyarakat sehingga menjadi adat atau peraturan. Perbilangan ini membawa maksud menyelesaikan sesuatu perkara dengan sempurna tanpa merugikan mana-mana pihak. ada beras semua kerja deras. Kaki Kaki bangku bangku. bersakit-sakit sakit dahulu. Ada padi semua kerja jadi. . tak hendak seribu dalih. Kaki ayam. Berfungsi sebagai pedoman pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bentuknya berkerat-kerat atau berpatah-patah: Contoh: Berakit-rakit ke hulu. Hendak seribu daya.3. berenang-renang ke tepian.3. 3.3. bersenang-senang kemudian.

Bagai tikus jatuh ke beras. akibatnya buruk.4 Perumpamaan Hasil daripada analogi dua perkara dan biasanya menggunakan menggunakan kata perbandingan seperti bagai kata perbandingan seperti. Seperti bumi dengan langit. tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. Contoh bidalan: Kalau kail panjang sejengkal. tepat. Ia merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk melahirkan fikiran yang tajam. dan kata-kata hikmat.6 Bentuk Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan. lautan dalam jangan diduga . umpama.3.3. bak. teladan. bagai. Contoh: diam ubi berisi.Kalau tidak mahir dalam sesuatu bidang itu. 3.3.5 Bentuk Bidalan Bidalan adalah susunan bahasa yang menarik dan mudah 'melekat di mulut orang ramai'. Contoh: Seperti kaca terhempas ke batu.3. 3. pengajaran. laksana dan sebagainya. . nasihat. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. mengandungi perbandingan.

. Ibarat telur sesangkak. 3. Tamsil biasanya bersajak sedangkan ibarat tidak.10 Cogan Kata atau Motto Cogan kata atau motto ialah kata semboyan atau sesuatu organisasi samada kerajaan atau swasta. Sebagai contoh: Lebih baik mati daripada dijajah Pemeo ini bertujuan untuk mengukuhkan keahlian sesuatu organisasi atau memperkuat sesuatu perjuangan. Contoh: Keras-keras kerak nasi. kena air lembut juga. Cogankata ini merupakan semboyan kerajaan Malaysia yang diterajui oleh Dato Seri Najib Tun Abdul Razak. 3. 3. pencapaian diutamakan.3.3. pecah sebiji pecah semuanya. Contoh: Bertangguh itu pencuri masa.8 Lidah Pendeta Kata-kata hikmat atau kata-kata pujangga yang mengandungi mengandungi pengajaran atau falsafah hidup pengajaran atau falsafah hidup.7 Tamsil dan Ibarat Memberikan penjelasan tentang perkara yang hendak hendak dibandingkan Tamsil biasanya bersajak dibandingkan.3.3. bercerai runtuh.9 Pemeo Pemeo ialah perkataan yang popular disebut bertujuan memberi semangat atau menyindir. Contohnya: Rakyat didahulukan. Bersatu teguh.3.

Pengertian ini dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan pembaca mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. iaitu: 4. Jadi. 4.1. 2001:92) mengatakan bahwa pengertian adalah sistem hubungan-hubungan yang berbeda dengan kata lain di dalam kosakata.dengan kata lain. baik yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. hubungan antara pembicara dengan pendengar akan menentukan sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan. Aspek nada berhubungan pula dengan aspek makna yang bernilai rasa.1 Pengertian (sense) Pengertian disebut juga dengan tema.1 Aspek-aspek Makna Aspek-aspek makna dalam semantik menurut Mansoer Pateda ada empat hal.1. 2001:94). 4.2 Nilai rasa (feeling) Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan.4 Maksud (intention) . Dengan kata lain.1. HUBUNGAN SEMANTIK DALAM TEKS YANG DIKAJI 4. setiapkata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan.3 Nada (tone) Aspek makna nada menurut Shipley adalah sikap pembicara terhadap kawan bicara ( dalam Mansoer Pateda. nilai rasa yang berkaitan dengan makna adalah kata0kata yang berhubungan dengan perasaan. Lyons (dalam Mansoer Pateda. 4.1.4.

Kata bunga yang ditambahkan dengan salah . Bagi orang yang mendengarkan hal tersebut sebagai sesuatu yang ditujukan kepadanya tentunya akan menimbulkan rasa ingin melawan. narasi. Di bawah ini akan dijelaskan seperti apa berkaitan aspek-aspek makna dalam semantik dengan jenis-jenis makna dalam semantik. Dengan kata lain. makna emotif adalah makna dalam suatu kata atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi dan hal ini jelas berhubungan dengan perasaan. pada kalimat Anita menjadi bunga desa.4.1 Makna Emotif Makna emotif menurut Sipley (dalam Mansoer Pateda. 2001: 95) merupakan maksud senang atau tidak senang. imperatif. Kata kerbau dihubungkan dengan sikap atau perilaku malas. Maksud yang diinginkan dapat bersifat deklarasi.1.Aspek maksud menurut Shipley (dalam Mansoer Pateda. Makna emotif dalam bahasa Indonesia cenderung mengacu kepada hal-hal atau makna yang positif dan biasa muncul sebagai akibat dari perubahan tata nilai masyarakat terdapat suatu perubahan nilai. Misalnya. Aspek-aspek makna tersebut tentunya mempunyai pengaruh terhadap jenis-jenis makna yang ada dalam semantik. persuasi. pedagogis.2 Makna Konotatif ` Makna konotatif berbeza dengan makna emotif kerana makna konotatif cenderung bersifat negatif. lembam dan dianggap sebagai penghinaan. 1999:9). Dicontohkan dengan kata kerbau dalam kalimatEngkau kerbau. Orang yang dituju atau pendengarnya tentunya akan merasa tersinggung atau merasa tidak nyaman. sedangkan makna emotif adalah makna yang bersifat positif (Fathimah Djajasudarma.4.1. rekreasi atau politik. 4. Kata bunga dalam kalimat tersebut bukan bererti sebagai bunga di taman melainkan menjadi idola di desanya sebagai akibat keadaan fizikalnya atau kecantikannya.kata kerbau tadi mengandung makna emosi. Kata itu tentunya menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar. 2001:101) adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau didengar. 4. Dengan demikian. efek usaha keras yang dilaksanakan.

Referen adalah sesuatu yangditunjuk oleh suatu lambang. 4. 4. Makna piktorikal menghadapkan manusia dengan kenyataan terhadap perasaan yang timbul karena pemahaman tentang makna kata yang diujarkan atau ditulis.5 Makna Piktorikal Makna piktorikal menurut Shipley (dalam Mansoer Pateda. misalnya kata kakus. Kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun denga bentuk yang tinggi besar dan kokoh. dapat menumbuhkan makna negatif.4 Makna Referensial Referen menurut Palmer ( dalam Mansoer Pateda. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda. baik benda. 2001: 125) adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata. Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. peristiwa maupun proses. kalimat-kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik. 4. kotoran. proses atau kenyataan. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yanga dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa.1. seperti kondisi yang berbau. Inilah yang dimaksud dengan makna kognitif karena lebih banyak dengan maksud pikiran. dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponenya (Mansoer Pateda. makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa. rasa jijik. 2001:122) adalah makna yamg muncul akibat bayangan pendengar atau pembaca terhadap kata yang didengar atau dibaca. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yamg langsung menunjuk pada sesuatu. .satu unsur psikologis fizik atau sosial yang dapat dihubungkan dengan kedudukan yang khusus dalam masyarakat.1. baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen.4. bahkan timbul rasa mual karenanya. 2001:109). objek atau gagasan. pendengar atau pembaca akan terbayang hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kakus. kenyataan. gejala. peristiwa.4.1.4.3 Makna Kognitif Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya.

terdapat 18 keselarasan huruf vokal. lebih. tidur. Perkataan daripada bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris dikecualikan daripada sistem keselarasan huruf vokal. 4.bahasa Jawa atau bahasa serumpun lain. Contoh: alih. Keselarasan huruf vokal bermaksud keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. Kata pinjaman ialah kata-kata yang diambil daripada bahasa-bahasa lain selain bahasa Melayu seperti bahasa Inggeris. Ayat yang dapat menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsur ketaksaan (ambiguity). Dengan kata lain. maksud kelewahan ialah hal (keadaan) yg berlebih-lebihan. Hal ini demikian bergantung pada intonasi ayat itu diucapkan. Contoh: .4. ketaksaan ditakrifkan sebagai sifat binaan atau konstruksi yang dapat diberi lebih daripada satu tafsiran.3 Ketaksaan Makna Sepotong ayat dapat menerbitkan beberapa maksud yang tertentu. iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Berlebih-lebih sehingga tertambah perkara.2 Kelewahan Makna Merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat. bahasa Eropah lain. sila rujuk buku Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (Ismail Dahaman). dan sebagainya. untung. Dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu selepas 1972. Untuk penjelasan lanjut. dan sebagainya yangg tidak perlu (misalnya perkataan yang digunakan dalam ayat). hal.

dan tatabahasa atau nahu terletak di tengah-tengah deretan ini. Ahli-ahli bahasa meletakkan bidang semantik pada sebelah hujung. 5. dan tanpanya. kemudian diikuti dengan jeda (hentian sebentar). kita mungkin dapat membina atau melafazkan ayat atau . Jelas bahawa dalam ujaran. Untuk dapat mengenal pasti perbezaan erti ini. Ayat ini mengandungi unsur ketaksaan kerana dapat diertikan sebagai ibu kepada bapa (iaitu nenek) Mustafa telah meninggal dunia. intonasi dan jeda memainkan peranan sebagai penentu kepada maksud yang didukung oleh sesuatu ayat. manakala fonetik pula pada sebelah hujung yang lain. atau kedua-dua ibu bapa Mustafa telah meninggal dunia. maka maksud yang terkandung menyatakan bahawa kedua-dua ibu bapa Mustafa yang meninggal dunia. jika tiada tekanan pada perkataan ibu dan tanpa jeda dalam mengucapkan ayat tersebut. jika kita meletakkan tekanan pada kata ibu. Dalam ayat 1 di atas. hal ini dapat dijelaskan dengan penggunaan tanda baca untuk menentukan ketaksaan ayat berkenaan. bukan neneknya. Semantik menjadi amat penting dalam tatabahasa.1. Dalam bentuk tulisan. Ibu bapa Mustafa telah meninggal dunia. pastilah ayat ini menyatakan bahawa ibu kepada bapa Mustafa (nenek Mustafa) telah meninggal dunia. kita perlu. Sebaliknya. secara intuisi. Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasa tidak akan menjadi sempurna jika tidak ada unsur makna. menyedari kewujudan dua jenis binaan ayat yang berbeza. Semantik dan Linguistik Kita sudah jelas bahawa semantik adalah sebahagian daripada linguistik. Kini semantik sudah boleh diterima sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu linguistik seperti bidang fonetik dan tatabahasa. Kita begitu mudah memahami maksud yang terkandung dalam ayat ini jika diucapkan dengan lagu bahasa (intonasi) yang berbeza bersesuaian dengan maksud yang hendak disampaikan.

2 Sinonim Konteks Perkataan „jemput‟ dan „undang‟ banyak digunakan dalam konteks protokol. 5. Ini bermakna konteks mewujudkan perkataan yang sama makna. Walau bagaimanapun. Tegasnya. sinonim disebut sebagai perkataan seerti .1. iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. „suka‟ dan „gemar‟. dalam dialek Perak. „jemput‟ digunakan dalam konteks lisan. Secara umumnya. „loncat‟ dan „lompat‟ dan sebagainya. „ganggu‟ dan „kacau‟.1. Contohnya. konteks.1 Sinonim Sinonim ialah kesamaan makna perkataan. „lupus‟ dan „luput‟.ujaran yang tepat dari segi rumusnya tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik.1. sebagai ayat yang betul. Dalam semantik. ada beberapa jenis sinonim. „belalang‟ bermakna „cakcibau‟. Hal ini kerana maknanya adalah taksa. manakala „undang‟ dalam konteks tulisan. walaupun ayat ini menepati aturan bahasa. Sebenarnya. 5.1 Sinonim dan Antonim 5.1 Sinonim Pinjaman „Belalang‟ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu.1.1.1. Dalam bahasa Melayu. „batas‟ ialah „jalan raya‟. iaitu menurut susunan subjek dan predikat (S + P) di dalamnya. maklumat semantik amat penting dalam linguistik. laras sosial.3 Sinonim Laras Sosial .1. 5. „sejuk‟ dan „dingin‟. misalnya perkataan „kereta‟ dan „motokar‟. terdapat kamus sinonim yang mengandungi senarai perkataan seerti bahasa Melayu. Dalam dialek Kedah. dan kolokasi. iaitu sinonim pinjaman. yang maksud konvensionalnya ialah „timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah‟. 5. kita tidak boleh menerima ayat “Kerusi itu sedang menyampaikan ucapan di Dewan Gemilang”.

Jika anda menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut” akan menunjukkan makna yang salah. tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu seperti contoh tersebut. miskin lawannya kaya dan sebagainya. misalnya sejuk lawannya panas. Contohnya perkataan „banyak‟ dan „ramai‟ mempunyai makna yang sama. “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir” dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut. baik lawannya jahat. „tumbuhtumbuhan‟.Perkataan-perkataan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. Namun demikian. Oleh itu kata nafi „tidak‟ kadang kala digunakan bagi menunjukkan pertentangan makna tersebut. „haiwan‟ dan „benda‟ tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat.” “Perkataan „banyak‟ boleh digunakan sama ada bagi „manusia‟. misalnya perkataan „lena‟ lawannya „tidak lena‟ ataupun „mati‟ bermaksud „tidak hidup‟. Secara umumnya. Contoh ayat. Misalnya „penyanyi‟ ialah orang yang „bernyanyi‟ manakala „biduan‟ bermaksud „status‟ yang tinggi dalam profesionalisme seni. 5. cantik lawannya hodoh. Terdapat beberapa jenis antonim seperti: (a) Antonim pasangan komplemen (b) Antonim hubungan darjah . antonim disebut sebagai perkataan berlawanan. 5.2 Antonim Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama.1.1.4 Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri.1. Alasannnya. tinggi lawannya rendah.

1. Sebagai contoh.1. Cotohnya.2. duduk-bangun. tinggi-rendah. jual-beli. kedua-dua pasangan kata itu dari segi semantiknya membawa makna yang setara. 5.3 Antonim hubungan bertentangan Jenis pasangan kata antonim yang ketiga dinamakan hubungan bertentangan. kecil-besar. sebatang kayu itu dikatakan bersaiz panjang dengan merujuk kepada kayu itu secara spesifik berbanding dengan kayu yang sama jenis. gembirasedih. Demikian juga perkataan „laju‟ bagi merujuk kepada kereta lumba tentulah tidak sama darjahnya jika merujuk kepada kereta biasa.(c) Antonim hubungan bertentangan 5. tebal-nipis. kembang-kuncup. panjang-pendek. perkataan tidur-jaga. sihat-sakit. Contohnya jika X „beri‟ barang pada Y bermakna Y akan „terima‟ barang itu. Dalam hal ini. murid-guru.2.1 Antonim pasangan komplemen Antonim pasangan komplemen merupakan pasangan perkataan berlawanan yang saling melengkapi antara satu sama lain. perkataan – perkataan seperti tidak hidup-mati. misalnya beri-terima. tidak tidur-jaga dan tidak jaga-tidur dan sebagainya juga termasuk dalam antonim jenis ini.1. Selain itu. tajam-tumpul. kurus-gemuk dan sebagainya. hidup-mati. dan tidak matihidup. perkataan „kecil‟ pada „kerbau kecil‟ sebenarnya menunjukkan darjah dan makna yang tidak sama pada perkataan „tikus kecil‟. panjang-pendek. Selain itu. luas-sempit. keras-lembik dan sebagainya. Makna kata adjektif yang menunjukkan pasangan kata ini mempunyai hubungan rujukan dengan benda yang dimaksudkan. . 5. perkataan itu sendiri tidaklah menggambarkan darjah secara mutlak. Sebagai contoh. majikanpekerja dan sebagainya.2.2 Antonim hubungan darjah Jenis kedua ialah pasangan kata antonim yang menunjukkan hubungan darjah seperti perkataan besar-kecil.

polisem ialah hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. Sebagai contoh. Secara umumnya.5. Contoh lain ialah perkataan „bisa‟ yang . seperti dalam ayat “Kita tentang habis-habisan”.1 Hiponim Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. 5. tetapi berbeza dari segi makna.3 Polisem Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada secara konseptual atau sedarjah. Sebagai contoh. perkataan „kepala‟ yang membawa maksud „ketua‟ tidak sama maknanya dengan „kepala kereta api.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga. tetapi berlainan makna. kata bantu „tentang‟ boleh bermaksud berkaitan sesuatu perkara. melur.2 Homonim Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim.2.melati.2 Hiponim. sama ada bunyi atau ejaan yang sama. „kepala manusia‟ dan „kepala surat‟.2. Perkataan yang mempunyai sebutan yang sama. Sebagai contoh. tetapi berbeza makna seperti yang disebutkan tadi dikatakan mempunyai hubungan homonim. Hal ini kerana homonim mempunyai sebutan dan bentuk ejaan yang sama. Ada masanya perkataan „tentang‟ boleh membawa maksud „lawan‟. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus. Dengan kata lain. 5. mawar.2. Penggunaan homonim dalam pertuturan atau ayat boleh menimbulkan kekeliruan jika tidak berlatar belakangkan konteks tertentu. Iaitu dua kata atau lebih yang mempunyai. Homonim dan Polisem 5.

secara normalnya „bisa‟ digunakan untuk menggantikan perkataan „boleh‟. dulu digunakan dengan pengertian bergerak di laut dengan memakai layar. Tanpa unsur ini. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurang-kurangnya dengan satu makna. 6. Dalam perbualan di Indonesia. Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan.1 Pengembangan Makna Semantik atau makna boleh dilihat dalam dua sudut iaitu pemgembangan makna dan penyempitan makna. maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang ditulis. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. „tentang‟ dan „bisa‟bervariasi maknanya. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna.membawa maksud sakit sangat dan boleh. Contohnya „berlayar‟. tetapi sekarang semua tindakan mengarungi lautan atau perairan dengan alat . Peluasan makna meliputi sintaksis dan pragmatik dan menurut Nor Hashimah Jalaluddin (1992:1) yang memetik pendapat Sperber dan Wilson (1980) bahawa pengkajian makna belum dapat dipastikan makna sepenuhnya mengikut apa yang dihajati pleh penutur. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna yang lama. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna. perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut.Dalam konteks berbahasa. kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan makna konotatif dan makna denotatif. tetapi kewujudan polisem ditinjau dengan berasaskan konteks penggunaan. Berdasarkan contoh-contoh tersebut. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat. 6.

Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya). Menurut Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992: 1-3) Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah ( termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya).kemudian menjadi makna yang cukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja.apa saja disebut „berlayar‟ . Pateda (1986). Misalnya. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. 7. Sebagai contoh kata ‟ahli‟ membawa makna yang lebih luas iaitu keluarga. sekarang semua orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya disebut „bapa‟ sedangkan disebut„saudara‟. penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kata yang mulanya mempunyai makna yang cukup luas. 6.1 Definisi Istilah Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:591). Dahulu kata „bapa‟ hanya dipakai dalam hubungan biologis. Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah. Walau bagaimanapun kata ‟ahli‟ juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang. gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen. Kata biasa atau segala orang yang dianggap sama darjatnya . tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu.2 Penyempitan Makna Menurut Chaer (1995). istilah ialah kata. Tata istilah atau „terminology‟ pula merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturanperaturan yang ada. Peristilahan Bahasa Melayu 7. sanaksaudara atau orang-orang yang memasuki sesuatu golongan. Sedangkan Keraf (1986:97) menyatakan bahawa penyempitan makna sebuah kata ialah proses perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih khusus atau spesifik.

7.1.1. alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004).5 Gabungan Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan. -an (hasilan). Contohnya. alofon. asid. dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa.kata umum ialah kata-kata biasa di dalam bahasa. neonatal. Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. fonem. Misalnya: rumah. kata hidrogren. warganegara.1. bumiputera dan sebagainya.1 Morfem dan Proses Peristilahan Morfem ialah unit atau fungsi nahu. 7.1. menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh masyarakat pengguna bahasa. peN…- .4 Penggandaan Penggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian (rambut = rerambut) atau seluruh (kacang = kacang-kacang) untuk membentuk istilah. Contohnya. Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan. nitrogen. Morfem peristilahan ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah. algebra dan sebagainya.1. 7. Walau bagaimanapun. Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha. ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum. kata taqwa merupakan istilah dalam bidang Misalnya: ber(berinteraksi). Namun demikian. an (pemprosesan).3 Imbuhan dan Pengimbuhan Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan. 7. kata umum boleh menjadi istilah.2 Kata akar Kata akar ialah kata yang belum mendapat imbuhan. pengandaan dan penggabungan. 7.

tatabahasa dan perkamusan. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956. Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu.2 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan memperkembangkan istilah. sekarang ini kata-kata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP. antara peranan yang dilaksanakannya ialah. . mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka. Di dalam bidang bahasa. Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. DBP berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah. Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. dan negaranegara lain. Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem. Oleh itu.keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah „bajet‟ digunakan). Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan sektor swasta di samping menyediakan khidmat nasihat. Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. 7.

menyebar dan mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa peradapan yang tinggi bukan sahaja di rantau malah di dunia. dalam semua bidang ilmu atau yang popular. cara dan pedoman. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini sejak tahun 1950-an. iii. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. iaitu Negara Brunei Darussalam. Dengan itu.3 Peranan MABBIM MABBIM ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang dianggotai oleh tiga negara. . Pembentukan istilah baru hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden.4 Dasar Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Pada tahun 1950-an. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Pendek kata MABBIM bertujuan untuk mendaulat. ii. Asalnya badan ini dinamai Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM).7. Istilah baru hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. asiditi. Berdasarkan pedoman yang baharu itu ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. 7. iaitu: i. Matlamat penubuhan MABBIM ini untuk membina dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan di tiga buah negara anggota tetap berkenaan. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Adalah dilarang kita mengambil sembarangan bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. dan asidik. Manakala pada penghujung akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. kerana bentuk – bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. yang ditubuhkan pada 29 Disember 1972. Indonesia dan Malaysia. Pembentukan istilah baru.

5. dan v. Di dalam proses pembentukan istilah. iv. i. iii.iv. saperti kata nama. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia. DBP dengan kerjasama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Pedoman Umum Pembentuk Istilah. 7. Kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan. 7. Kata terbitan. Istilah boleh dibentuk dengan menggunakan. Kerja kerja penggubalan istilah dan pembentukan istilah berdasarkan kepada beberapa prinsip tertentu.5 Prinsip Pembentukan Istilah Usaha usaha memajukan istilah Melayu lebih aktif selepas tahun 1975. Kata gabungan. dan kata adjektif. jawatankuasa ini lebih mengutamakan asas bahasa Melayu atau bahasa bahasa serumpun. Jawatankuasa ini berfungsi untuk menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dengan Indonesia. Pinjaman juga turut dilakukan. Kata ganda.1 Istilah Kata Tunggal (Tanpa Imbuhan) Istilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata utama. abstrak dan tepat bersesuaian dengan bidang bidang ilmu yang terdapat di Malaysia. kata kerja. ii. Contoh: Kata nama: buruj constellation . Di samping itu. badan ini juga bertanggungjawab mengembangkan istilah Melayu dan menghasilkan istilah yang lebih khusus. Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa.

5.rawan gristle cahaya light Kata kerja: pecut accelerate Imbas scan reka invent Kata adjektif: kenyal elastic Rawak random Cemas anxious Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:26) menjelaskan akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf – huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Istilah kata terbitan ini juga termasuk kata dasar yang menerima imbuhan bahasa Sanskrit. sisipan atau apitan. . Contoh : Cerpen cereka FELDA tabika kugiran JKR pawagam RISDA MRSM MARA ADUN PJK BERNAMA PLUS perhilitan KOBENA BERNAS berdikari 7. Arab dan Jawa.2 Istilah Kata Terbitan Istilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan imbuhan awalan. akhiran.

2 Paradigma dengan Penambah me(N)Contoh: Menulis penulis penulisan tulisan mengajar pengajar pengajaran ajaran mengamal pengamal pengamalan amalan membesar pembesar pembesaran mengubah pengubah pengubahan 7.2.5.pemberhentian .5.2.1 Paradigma kata dengan imbuhan berContoh: belajar pelajar pelajaran bertapa pertapa pertapaan bertani petani pertanian 7.5.3 Paradigma dengan me(N)-. berContoh: memberhentikan .5.2.4 Paradigma kata dengan me(N)-.7.2.perhentian -pembelajar pelajaran 7. perContoh: Mempersatukan pemersatu pemersatuan persatuan Memperoleh pemeroleh pemerolehan perolehan .

1 Ganda Penuh Contoh: .3. -inContoh: Gigi gerigi susu tenusu tapak telapak kuncup kemuncup sambung sinambung 7.an Contoh: saksi Kesaksian bermakna Kebermaknaan terbuka Keterbukaan penduduk Kependudukan sesuai kesesuaian 7.5 Paradigma kata dengan ke .pelajaran 7. -er-.2. 7.6 Paradigma Kata dengan Sisiapan -en-.5.mempelajari pelajar .5.5. -em-. -el-.2.3 Istilah Kata Ganda Istilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan gandaan kata dasar sepenuhnya atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau perubahan bunyi.5.

sama ada sudah mendapat imbuhan atau tanpa imbuhan.5.5.3 Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan Contoh: dedaunan pepohonan jejarian 7.3.dalih Mundar.langit-langit kanak-kanak labi-labi paru-paru buku-buku guru-guru 7.mandi 7.3.5.4 Kata Ganda Berentak Contoh: Warna-warni Batu-batan Serta-merta Bengkang-bengkok Bolak-balik Hingar-bingar Dolak. Semua unsur dalam gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas.5.2 Ganda Suku Kata Awal Contoh: Tetikus rerongga jejari Cecair rerambut kekisi 7.4 Istilah Bentuk Gabungan (majmuk) Istilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih. .3.

5.4. Sesuatu kata yang dipilih untuk dijadikan istilah itu hendaklah memenuhi syarat yang berikut.contoh seperti : saksi pendakwa pelarasan gaji dalam talian atas talian mengambil alih menerima pakai penerima janji gelombang melintang 7. .6.6 SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU 7.5.4.7.1 Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu Pembentukan istilah boleh diambil daripada perbendaharaan kata umum bahasa Melayu termasuk kata dari dialek atau bahasa lama.5.1 Tanpa Imbuhan: Contoh: garis lintang atas aras laut daftar masuk mesin atur huruf mesin kira tangan segi empat tepat ganda tiga kamera laut dalam 7.2 Dengan Imbuhan pada kedua-dua Unsur Contoh .contoh seperti: Jagaan perlindungan kedudukan anggaran Perjanjian ditandatangani perbelanjaan terealisasi 7.4.2 Dengan Imbuhan Pada Salah Satu Unsurnya Contoh.

bahasa Inggeris yang dianggap paling internasional dijadikan sebagai bahasa .6. dipilih fisiologi kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. dipilih hospital Fisiologi dan kaji tugas organ. Untuk tujuan keseragaman. kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim). Contoh: Hospital dan rumah sakit.2 Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun Istilah juga boleh dibentuk daripada perbendaharaan kata bahasa serumpun dengan bahasa Melayu sekiranya tidak terdapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu.6.3 Perbendaharaan Kata Bahasa Asal Sekiranya istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu dan bahasa serumpun dengan bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata-kata daripada bahasa asal atau bahasa asing.kata berkenaan tepat memberi makna. proses. Penulisan istilah ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya di dalam bahasa sumber (perlu disesuaikan) tetapi penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Contoh – contoh seperti: gambut (daripada bahasa Banjar) – peat nyeri (daripada bahasa Sunda) – pain engkabang (daripada bahasa Iban) – ellipenut dermaga (daripada bahasa klasik) – wharf dening (daripada dialek Kelantan) – yoke 7. 7. keadaan atau ciri yang dimaksudkan. konsep.

6.6. Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya. Hal ini bergantung pada: Konteks situasi dan pemakaiannya di dalam ayat.3 Penyerapan Istilah Asing Istilah asing boleh dipinjam atas dasar.1 Bentuk-Bentuk Serapan Kata yang diambil daripada bahasa asing terdiri daripada bentuk akar atau terbitannya.3. Istilah Bahasa Melayu Atom Elektron Profesional Psikologi Struktur Radio Televisyen Radiografi . Contoh – contoh seperti: Istilah Bahasa Asal Atom Electron Professional Psychology Structure Radio Television Radiography 7. 7. Istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan. sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim.sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris. Sesuai maknanya.

6.istilah mengikut bidang berkenaan diberikan di bawah: (a) Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bahasa Inggeris Audioconferencing Autosave Bahasa Melayu Sidang audio Autosimpan . spectrum (spektrum) kecuali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai.3. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kekacauan dan kekeliruan. Contoh – contoh seperti : Istilah Asing Campaign Custom Dengue Grant Pension Istilah Bahasa Melayu Kempen Kastam Denggi Geran Pencen 7. dan Kepraktisan.2 Istilah Asing yang sudah lazim Istilah asing yang sudah lama digunakan boleh terus dipakai walaupun ada kalanya istilah berkenaan tidak sesuai dengan peraturan. 7.3 Pembentukan Istilah Pelbagai Bidang Pelbagai istilah telah digubal dan dibentuk di dalam pelbagai bidang.Kemudahan belajar bahasa.3. Pada prinsipnya diambil bentuk tunggal contohnya. istilah .6. Sebagai contoh.

siar Pelanggan-pelayan Rangkaian berorientasikan sambungan Pengarau data Digital camera Kamera digital Digital certificate Sijil digital Digital purse Dompet digital Digital signature Tandatangan digital (b) Istilah Undang Undang Bahasa Inggeris Administrative order Civil disorder Civil rights Double jeopardy Diplomatic immunity Extradiction Fraud Fugitive offender Fundamental rights Bahasa Melayu Perintah pentadbiran Gangguan awam Hak sivil Pendakwaan dua kali Kekebalan diplomatik Ekstradisi Fraud Pesalah buruan Hak asasi .Broadcast Client-server Connection-oriented network Data scrambler Siaran.

Judicial review Legitimacy Mala fide Mandatory procedure Native Natural justice a) Istilah Komputer Kajian semula kehakiman Kesahan Mala fide Tatacara mandatory Anak negeri Keadilan asasi Bahasa Inggeris Access Bench mark Cursor Data base Download End user Font Hardware Integrated circuit Local area network b) Ekonomi / Pentadbiran Perniagaan Bahasa Inggeris Capaian Bahasa Melayu Tanda aras Kursor Pangkalan data Muat turun Pengguna akhir Fon Perkakasan Litar bersepadu Rangkaian kawasan setempat Bahasa Melayu .

Balance sheet Bridging loan Buy out Buy-back price By-product Capital gain Cash flow Certificate of authorization Chief executive officer Deed of trust Investment climate Long term debt Short-term financing Sole agent Steering committee c) Istilah Perhotelan Bahasa Inggeris Ballroom Banquet Budget hotel Buffet Business centre Check-in Check-out Cocktail Kunci kira-kira Pinjaman penyambung Beli habis Harga beli balik Keluaran sampingan Laba modal / keuntungan modal Aliran tunai Perakuan kuasa Ketua pegawai eksekutif Surat ikatan amanah Iklim pelaburan Hutang jangka pendek Pembiayaan jangka pendek Ejen tunggal Jawatankuasa pemandu Bahasa Melayu Dewan besar Bankuet Hotel jimat / hotel kelas ekonomi Bufet Pusat khidmat urusan Daftar masuk Daftar keluar Koktel .

waitress (P) d) Fotografi Bahasa Inggeris Abstract photography Between-the-lens shutter Camera angle Daylight film Effective aperture Flash Ground-angle view Half-length portrait Invisible light Latitude of exposure Main lighting Out of focus Periscopic lens Quartz lens Reflect camera Guna siang Bilik mewah Bilik kelamin Bilik majlis Jamuan tengah hari Katil-kembar Pramusaji Bahasa Melayu Fotografi abstrak Pengatup antara kanta Sudut kamera Filem warna cahaya siang Apertur berkesan Dengar Pandangan sudut bawah Potret separuh Cahaya halimunan Latitude dedahan Pencahayaan induk Luar fokus Periskop Kanta kuarza Kamera reflex .Day use Deluxe room Double room Function room Luncheon Twin bed Waiter (L).

tidak semudah untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan di dalam pembentukan istilah baru. Perkembangan ilmu dalam bidang-bidang tertentu. Hakikatnya kerja yang mereka lakukan berpandu kepada dua kriteria umum: Kepesatan ilmu : i.e) Istilah Matematik dan Statistik Bahasa Inggeris Aerial cable Affine Affine geometry Affine variety Aggregate Aggregation Aggregative Aggregative index Aggregative model Bahasa Melayu Kabel arial Afin Geometri afin Aneka afin Agregat Pengagregatan Berdaya agregat. Kepakaran : i. Kritikan yang dilemparkan kepada mereka datang bertubi tubi. khusus daripada kalangan yang kurang memahami rasional di belakang pemilihan sesuatu istilah.7 Cabaran – Cabaran Pembentukan Istilah Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa istilah amat mencabar. Walau bagaimanapun. tentu sekali banyak cabarannya. bagi orang bahasa. mereka amat memahami keputusan yang telah dibuat. ii.1 Definisi Singkatan . Bagi orang yang tidak memahaminya. Kekurangan pakar di dalam bidang tertentu. linguis dan pendidik. bahasa serumpun.8 Konsep dan definisi singkatan dan Lambang 7. mereka akur pada istilah yang telah dibentuk dan menerimanya dengan hati terbuka. ii.8. bahasa pinjaman) 7. Walau apapun kritikan yang dilemparkan jawatankuasa istilah tetap dengan pendirian mereka. Penyerapan istilah-istilah baru mengikut perkembangan semasa. Penentuan sumber istilah (bahasa asal. pengagregatan Indeks pengagregatan Model berdaya agregat 7. dan kritikan sinis ini sering terdengar.

Misalnya: Mara . istilah begini dipanggil akronim. Misalnya: .taman didikan kanak – kanak Cerpen . Manakala Asmah Hj.Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Bernama . dan ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan utuh.Menurut Kamus Dewan (2007: 1501) menyatakan singkatan ialah kependekan. tetapi sebutannya seperti bentuk lengkap.sentimeter cos .habitat c) Menggabungkan suku kata atau bahagian kata. Misalnya : lab ( laboratory) b) Menyingkatkan huruf ejaan.Berita Nasional Malaysia Tadika .Panggung wayang gambar Perkeso . merupakan gejala umum dalam pemakaian bahasa. Omar (2009:27) akronim adalah kata selapis yang dibentuk dengan menggunakan suku kata pada kata-kata unsur. Misalnya: sin . Manakala Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2008: 66) Akronim adalah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata.sinus cm .Pertubunhan Keselamatan Sosial d) Menggabungkan huruf pangkal setiap kata.konsinus hab .cerita pendek Kugiran .kumpulan gita rancah Berdikari . ringkasan .berdiri dengan kaki sendiri Pawagam . Beliau menyatakan ada tiga cara pembentukan akronim. Menurut Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu KPM (1992:15) singkatan terbentuk dengan empat cara melalui penggunaan : a) Menggugurkan satu bahagian atau lebih bahagian daripada dasarnya.Majlis Amanah Rakyat Perkim .

Lembaga Urusan Tabung Haji ABIM .G .Tentera Laut DiRaja Malaysia IPGKTAR .M giga .mol hecto .hekto .Angkatan Belia Islam Malaysia ADUN .kg second .giga .cd radian .st mole . Contoh : meter .Jabatan Kerja Raya TLDM .ampere .mega .radian .meter .steradian .Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak LUTH .kandela . Lambang huruf ialah singkatan khusus berdasarkan kebiasaan yang terdiri daripada satu huruf atau lebih tanpa titik di belakangnya.s ampere .K candela .h centi .2 Definisi Lambang Menurut Kamus Dewan Edisi keempat ( 2007: 876) Lambang ialah tanda yang mewakili entiti linguistik seperti bunyi.saat . morfem dan kata yang diterima dalam transkripsi fonetik atau sistem tulisan.kilogram .darjah . dan digunakan untuk menandai sesuatu konsep.JKR .m kilogram .suku kata.c mega .Institut Kefahaman Islam Malaysia 7.senti .8.mol .A degree .rad steradian . fonem.Ahli Dewan Undangan Negeri IKIM .

1 Ejaan Transliterasi Dalam Bahasa Melayu Kamus Dewan (2007:1712) menyata transliterasi ada penukaran huruf perkataan daripada abjad sesuatu tulisan (misalanya tulisan Arab kepada huruf yang selaras bunyinya dalam abjad sistem tulisan lain (seperti Rumi).biro police .2 Ejaan Transkripsi Dalam Bahasa Melayu Transkripsi ialah penulisan sebutan yang menunjukkan sebutan dalam bahasa yang bersangkutan.9 EJAAN DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 7. Contoh transliterasi Arab. Misalnya: bureau . tidak diubah. yang dalam bahasa sumber ditulis dengan huruf Latin. Contoh : Bismillahirrahmanirrahim muslimin hajah fikir hadith Muslimat ustaz ghaib zakat akad lafaz solat iman Talak imam taubat haji ustazah 8. Sekiranya nama khas itu ditulis dengan huruf lain. Misalnya: Baekelund Cannizzaro Aquadag Dacron Keops Dmitri Ivanovic Mendeleev Anton Chekhov Mao Tze Tung . Istilah asing yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu tanpa diterjemahkan.polis ambulance . Ejaan Transliterasi atau alih huruf boleh mengikut perakuan ISO untuk huruf Arab (Perakuan ISO-R233) atau Perakuan ISO-R315 huruf Yunani.7. maka diambil ejaannya yang dalam bahasa Inggeris dan kemudian disesuaikan dengan bahasa Melayu.9. pada umumnya ditranskripsikan lebih dahulu.ambulans Ejaan nama khas.

Aku nekad sekiranya aku tidak bertemu dengannya kali ini aku sendiri akan pergi dari hidupnya buat selamalamanya.. "Em.. lebih baik aku pulang saja ke kampung halaman kerana tiada guna lagi aku menanti dan mencari sedangkan dia tahulah ke mana harus mencariku nanti. Itulah janjiku. Hanya itu saja tekadku. Aku berikrar akan mempastikan kehidupan anak-anakku akan terjamin walau tanpa bantuan dia suamiku. Melihat wajah si kecil melonjak keriangan kerana dapat berjalan-jalan. Memang malang nasibku kerana dia tiada.Aku menahan teksi terus ke flat tempat tinggl dia. Rumahnya berkunci. Aku dan anak kecil hanya menanti di pintu keletihan. kata anak kecil berumur 4 tahun yang petah bercakap. Alamat rumah juga ada tapi aku tak pasti sama ada dia ada di rumah atau sedang bekerja. Sekali lagi nasibku amat malang dia tiada. Airmataku deras mengalir.tiada apa-apa nak. Aku melangkah dengan longlai hanya satu arahku menuju ke rumahnya . Tiba di stesen aku terus mendapatkan teksi terus ke tempat kerjanya. Akar bebas anak suamiku rumah stesen berimbuhan bertekad mencari bekerja menyukarkan gabungan gandaan prototaip shift Komunikasi (communication) Stesen (station) Teksi (taxi) paradigma tempat Cukupkerja cukup Bekerja shif Berjalanjalan Jadual Selamakerja lamanya Kami Apa-apa berdua . Setelah kufikir-fikir. Aku hanya tahu alamat tempat kerjanya.Sepanjang perjalanan airmataku sudah kering dan tidak akan menangis lagi. Aku akan pergi dari kehidupan dia buat selamanya dan menganggap dia tiada lagi dalam hidupku. Aku tahu tindakanku ini amat bodoh kerana tanpa arah akan membahayakan aku dan anak kecilku. Biarlah segala yang berlaku ini menjadi satu pengajaran padaku. Perjalananku dua jam mengelisahkan hatiku kerana aku bimbang tidak dapat bertemu dengannya dan apa pula akan terjadi. Kami cuba analisis beberapa istilah yang terkandung dalam teks cerpen di atas berdasarkan bentuk-bentuk istilah. Inilah kalau komunikasi tiada di antara kami berdua..Dia suamiku telah beberapa bulan tiada berita dan aku harus bertemu dengannya kerana ingin memberitahu tentang masalah rumah yang kami anak beranak tinggal akan di sita. Cuma habuk masuk ke mata umi"."Umi.nape nanggis". Aku sendiri harus berusaha untuk menyelesaikan segala masalahku. Apalah anak kecil ini mengerti tentang gelodak dalam hatiku. Dia bekerja shif menyukarkan aku tahu kerana jadual kerjanya aku tak tahu. Begitulah pembohonganku pada si kecil setiap kali nampak aku menangis.Nekad Hari ini aku bertekad untuk mencari dia walaupun aku tak pasti di mana dia berada. Berbekalkan duit yang cukup-cukup untuk aku tambang pergi balik dan duit kecemasan aku pergi mencari dia ke kota.

dua Kata tugas Kata bilangan tentu 13. ke Kata tugas Kata sendi nama 7. Cukup-cukup Kata adjektif Kata adjektif gandaan seluruh 6. hanya Kata tugas Kata bantu ragam 4. dalam Kata tugas Kata arah 10. apa Kata tugas Kata tanya berdua berbekalkan . kerana Kata tugas Kata arah 9. sedang Kata bantu Kata bantu aspek 5. rumah Kata nama Kata nama am konkrit 11. bodoh Kata adjektif Kata adjektif sifatan 8.shif jadual pergi balik Fikir-fikir Duit Anakkecemasan anak teksi kecemasan Anak kecil duit mencari Melonjak keriangan tambang membahayakan Tempat kerjanya kota melihat Anak kecil habuk melonjak Kampung halaman flat keriangan Air mata pintu bertemu kampung terjadi bertemu mendapatkan mengalir berumur bercakap menuju menahan berkunci menanti berusaha perjalanan berikrar mempastikan kehidupan terjamin bantuan menjadi pengajaran menganggap ANALISIS GOLONGAN KATA DI DALAM CERPEN “NEKAD” Bil Perkataan Golongan kata Catatan 1 bertekad Kata kerja Kata kerja terbitan 2. dia Kata nama Kata ganti nama diri ketiga 3.

24. masa kini.14. 17. iaitu kata-kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. 21. 25. 18. 20. iaitu sama ada masa lampau. Kata kerja aktif Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Medan makna Sinonim ialah (sinonim) kesamaan makna perkataan. 16. 23. Kata bantu aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa . Kata adjektif ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang pancangan Contoh Ayat Hari ini aku bertekad unt mencari dia walaupun a tak pasti di mana dia ber Aku hanya tahu alamattempat kerja Alamat rumah juga ada t aku tak pasti sama ada d ada di rumah atau sedangbekerja. Cukup-cukup Frasa adjektif Dia bekerja shif menyukarkan aku tahu kerana jadual kerjanya a tak tahu. 22. Berbekalkan duit yangcu cukup untuk tambang pe balik dan duit kecemasan . 15. atau masa hadapan. sekiranya teksi memang longlai sekali amat kehidupan perjalanan sudah halaman bantuan walau Kata tugas Kata nama Kata tugas Kata adjektif Kata tugas Kata tugas Kata nama Kata nama Kata tugas Kata nama Kata kerja Kata tugas Kata hubung keterangan Kata nama konkrit pancangan Frasa walaupun Jenis Frasa Frasa sendi nama Alamat : petanda Frasa nama sedang Frasa sendi bekerja Frasa kerja Kata penegas Kata adjektif sifatan Kata penguat belakang Kata penguat hadapan Kata nama am abstrak Kata nama am abstrak Kata bantu aspek Kata nama am konkrit Kata kerja terbitan Kata hubung keterangan Kajian Semantik Keterangan Kata hubung Kata hubung pancangan pancangan keterangan keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. 19.

Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam .Duit : wang Frasa nama Medan makna (sinonim) bodoh Frasa adjektif Kata adjektif sifatan atau keadaan dua Frasa sendi nama Kata bilangan mendapatkan Frasa kerja Kata kerja aktif transitif deras Frasa adjektif Kata adjektif longlai Frasa adjektif Kata adjektif sifatan membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. iaitu kata-kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Kata adjektif jenis pergi mencari dia ke kota Berbekalkan duit yang cukup-cukup untuk tamb pergi balik dan duit kecemasan itu aku pergi mencari dia ke kota. Aku tahu tindakanku ini amatbodoh kerana tanp arah akan membahayaka aku dan anak kecilku. Sinonim ialah kesamaan makna perkataan. sebagai penerang kata nama. Perjalananku dua jam menggelisahkan hatiku kerana aku bimbang tida dapat bertemu denganny dan apa pula akan terjad Tiba di stesen aku terusmendapatkan teksi terus ke tempat kerjanya Air mataku mengalir dera Aku melangkah . Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang member pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsure keterangan nama Kata bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumlah pada frasa nama dan hadir sebelum frasa tersebut. Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya.

Antonim: Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama. denganlonglai hanya sa arahku menuju ke rumah Aku dan anak kecil hany menanti di pintu keletihan Aku akan pergi dari kehidupan dia buat selamanya dan mengang dia tiada lagi dalam hidu segala Frasa sendi Kata bilangan Biarlah segala yang berl ini menjadi satu pengajar padaku. kami cuba melihat dari sudut peristilahan Bahasa Melayu. Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. Istilah ialah: (a) Pinjaman terjemah (b) Pinjaman terus Analisis teks dalam bidang leksikal dilihat dari sudut: 1. Berdasarkan teks ini.atau keadaan anak kecil Frasa nama Istilah Bentuk Gabungan (majmuk) dalam Frasa nama Kata arah ini terdiri daripada perkataan yang member pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Kata bilangan yang menunjukkan bilangan tak tentu. . Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu.

Sinonim: Sinonim ialah kesamaan makna perkataan.memudahkan Bodoh – pandai Suami – isteri Malang – untung Kecil – besar Petah – gagap Deras – perlahan Menangis – ketawa Longlai – gagah 2. Duit – wang Bodoh – dungu Pergi – bertolak. iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. berangkat Keriangan – kegembiraan Mengerti – tahu Berita – khabar Bimbang – khuatir Bertemu – berjumpa Nekad – tabah Stesen – perhentian Malang – tidak bernasib baik Petah .gagap Nampak – lihat .Menyukarkan .

melur.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga. Secara umumnya. Hiponim Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Rumah : Rumah banglo Rumah teres Rumah pangsa Rumah papan Rumah berkembar Rumah rehat Rumah sewa Rumah kedai Rumah kongsi Rumah mayat Rumah pam . Sebagai contoh. Sebagai contoh. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus.Berkunci – bermangga Pulang – balik Menanti – menunggu Menangis – ketawa Pengajaran – pedoman 3. Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain.melati. melur. mawar.melati. Secara umumnya. mawar.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan.

Stesen: Stesen bas Stesen keretapi Stesen minyak Stesen teksi Stesen kaji cuaca Stesen angkasa lepas Jam: Jam tangan Jam dinding Jam loceng Jam randik Jam penggera Jam matahari Jam air Jadual: Jadual waktu Jadual kerja Jadual belajar Jadual tuisyen Jadual bertugas Jadual perjalanan bas Jadual peperiksaan Duit: Duit syiling .

Polisem Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada secara konseptual atau sedarjah. Homonim: Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim. sama ada bunyi atau ejaan yang sama. Iaitu dua kata atau lebih yang mempunyai. “Sedang” dalam konteks lain mungkin membawa maksud menceritakan saiz sesuatu yang tidak kecil dan tidak besar. “Alamat “ dalam petikan cerpen ini adalah membawa maksud alamat rumah.Duit kertas Duit raya Duit zakat Duit sedekah Duit rasuah Duit pengeras Duit simpanan Duit palsu Duit judi Kering: Lada kering Daun kering Ikan kering Udang kering Hati kering 4. polisem ialah . Dengan kata lain. 5. tetapi berlainan makna. “Sedang” dalam petikan ini adalah membawa maksud sedang melakukan sesuatu. “Alamat” dalam kontek lain pula membawa maksud sebagai petanda akan berlakunya sesuatu.

Dia tidak pasti di mana suaminya berada sekarang.” Perkataan “bimbang” dalam ayat ini menunjukkan watak dalam cerita ini berasa “risau”. 4. Demi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh dirinya. Ayat grammatikal mempunyai unsur frasa yang menggambarkan suspen. 3. 2. Ayat grammatikal mempunyai unsur frasa yang menggambarkan kesedihan. 1.” Perkataan “melonjak keriangan” dalam ayat ini menunjukkan watak dalam cerpen di atas berasa sangat gembira kerana dia berpeluang berjalan-jalan di kota. intonasi dan perbendaharaan kata. Ayat grammatikal mempunyai unsur frasa yang menggambarkan ketakutan. SINOPSIS CERITA Cerita ini mengisahkan seorang isteri yang hidup menderita kerana telah ditinggalkan oleh suaminya. (i) “Hari ini aku bertekad untuk mencari dia walaupun aku tak pasti di mana dia berada. Perkataan “malang” dalam ayat di atas membawa maksud berasa kecewa kerana hasrat yang tidak tercapai untuk bertemu dengan suaminya. Teks ini mementingkan aspek sebutan. Perkataan “berada” di dalam petikan cerpen ini adalah membawa maksud sedang menetap di sesuatu tempat.hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. dia telah nekad membawa anak kecilnya ke kota dengan berbekalkan sedikit wang sebagai . mempunyai unsur frasa yang menggambarkan (i) “Melihat wajah sikecil melonjak keriangan kerana dapat berjalan-jalan. Cerita ini melambangkan kesedihan seperti di dalam sinopsis di bawah. Dalam situasi lain perkataan “berada” boleh membawa maksud orang kaya.. (i) “Perjalananku dua jam menggelisahkan hatiku kerana aku bimbang tidak dapat bertemu dengannya dan apa pula akan terjadi. Ayat grammatikal kegembiraan. Kami analisis pula teks ini dari sudut grammatikal. (i) “Memang malang nasibku kerana dia tiada”.” Frasa “tak pasti di mana dia berada” membawa maksud watak dalam cerita ini tidak tahu lokasi suaminya berada ketika dia ke rumah suaminya dengan menaiki bas.Frasa ini menggambarkan ketakutan seseorang.

Disebabkan dia menghadapi satu masalah besar iaitu rumahnya hendak disita. Maklumat ini akan saya gunakan untuk memantapkan lagi mutu pengajaran dan penggunaan bahasa saya dalam kehidupan harian. modul. Sepanjang perjalanan yang memakan masa selama dua jam. dia telah mengambil keputusan untuk menetap sahaja di kampung halaman demi untuk kesejahteraan anak-anaknya. Semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna iaitu makna kata dan makna kalimat. Semantik merupakan salah satu cabang ilmu yang dipelajari dalam penyelidikan linguistik. relasi makna. Kesimpulan Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang tidak terlepas dari erti atau makna pada setiap perkataan yang diucapkan. TEMA Cerpen ini bertemakan kekecewaan hati seorang isteri yang telah ditinggalkan suaminya tanpa khabar berita. Sekiranya suaminya gagal ditemui. REFLEKSI Saya rasa amat bersyukur kerana akhirnya saya berjaya juga menyiapkan KKBI ini telah menghadapi berbagai jenis halangan. PERSOALAN Cerpen ini membawa satu situasi yang dialami oleh seorang isteri yang berkeadaan serba salah disebabkan suaminya bertindak menghilangkan diri. analisis makna.perbelanjaan. dia akan kembali ke kampong halaman dan tidak akan menemui suaminya lagi. internet dan perbincangan dengan rakan-rakan serta para pensyarah. Ini adalah kerana soalan yang dikemukakan agak sukar untuk difahami. Saya telah mencari maklumat yang diperlukan melalui pembacaan di perpustakaan. . saya telah mendapat banyak maklumat yang sangat berguna untuk diketahui oleh saya . Setelah berjaya menyiapkan tugasan ini. Dalam semantik kita mengenal yang disebut klasifikasi makna. Dia sudah pasrah dan akan menerima apa juga ketentuan. Dia tidak lagi memerlukan suaminya. Saya telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari maklumat yang diperlukan. Sebenarnya saya berasa kebingungan ketika proses penyiapan ini sedang dilakukan. dan makna pemakaian bahasa. Dia telah bertekad iaitu jika tidak Berjaya bertemu dengan suaminya. dia berasa begitu gelisah kerana bimbang tidak dapat bertemu dengan suaminya. Dia lebih mengutamakan kehidupan anakanaknya. perubahan makna. maka dia terpaksa menggagahkan diri pergi ke kota untuk mencari suaminya.

Cerpen ini walaupun kelihatan pendek sahaja. Disediakan oleh. Pada mulanya.rakan dan sedikit ilmu pengetahuan mengenai semantik dan peristilahan bahasa Melayu dapat saya meneruskan tugasan ini walaupun terdapat masalah kekangan waktu. Analisis teks cerpen ini memerlukan saya banyak membuat rujukan daripada buku “Tatabahasa Dewan”. bermula dengan mencari nota yang berkaitan dan seterusnya mengkaji aspek makna dalam semantik dan pembentukan istilah berdasarkan cerpen pilihan yang bertajuk “Nekad”. saya berpeluang membuat kajian terhadap analisis cerpen yang bertajuk “Nekad”. …………………………………………… (MOHD RUSLEE BIN MOHD SALLEH_ HP: 011-19958547 KP: 650413025367 REFLEKSI Alhamdulillah. banyak ilmu dan pengetahuan tentang semantik dan peristilahan bahasa Melayu dapat saya kumpulkan dan saya perolehi maklumatmaklumat tersebut melalui buku-buku terutamanya buku Tatabahasa Dewan dan sumber internet. Bidang kajian pula boleh terdiri daripada berbagai sudut yang terdapat di dalam bidang sintaksis. Sesungguhnya bidang kajian Bahasa Melayu amatlah luas.Saya berasa begitu bimbang dan tercabar untuk menyiapkan tugasan ini kerana pengetahuan sedia ada saya tentang semantik dan peristilahan bahasa Melayu amatlah sedikit. Melalui KKBI ini juga.Tugasan KKBI ini telah mendedahkan saya kepada bidang kajian semantik yang pada pendapat saya begitu luas sekali. . Cabaran dan halangan ini tidak mematahkan semangat saya untuk cuba menghasilkan tugasan yang terbaik. saya berasakan tugasan ini amat payah dan sukar untuk dilaksanakan memandangkan ini adalah subjek baru kepada saya. syukur saya ke hadrat Yang Maha Esa. Aspek-aspek ini dihubungkaitkan dengan bidang semantik dan peristilahan. Namun dengan bantuan pensyarah-pensyarah. banyak ilmu yang saya perolehi dan akan saya gunakan ilmu ini semasa proses pengajaran dan . Sesungguhnya untuk mengkaji dan menganalisis cerpen bukanlah sesuatu yang mudah dan perlu menghayatinya dengan penuh kesungguhan. apabila menerima tugasan bagi subjek BMM 3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu. Terlalu banyak bidang yang perlu diketahui oleh saya selaku seorang pelajar PGSR Bahasa Melayu. tetapi mempunyai banyak aspek bahasa yang boleh dikaji. kerana dengan limpah kurniaNya saya dapat menyiapkan tugasan ini walaupun dibatasi masa yang terhad lantaran kesibukan tugas seharian. Dalam menghasilkan tugasan ini. rakan . Akhirnya dengan usaha gigih yang saya lakukan. Di sini kumpulan kami telah berjaya mengkaji dan membuat analisis melalui aspek perbendaharaan kata dan istilah serta makna leksikal dan makna grammatikal.

Manakala istilah pula merupakan kata atau perkataan atau rangkai kata atau gabungan kata yang menyatakan sesuatu dengan betul. Sebagai guru. ………………………… (FUZIATI BT MISBAH) 640412-01-5870 . Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan setinggitinggi penghargaan kepada Puan Zaleha Bt Mohd Noor dan Encik Aminuddin Bin Mamat yang telah banyak membantu kumpulan kami dalam memberi tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan ini. ianya amat penting dan berguna sekali dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.Sebagai seorang pendidik.dalam menyiapkan tugasan ini. tepat dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan.. Begitu juga dengan rakan seperjuangan yang tidak lokek berkongsi ilmu sehinggalah tugasan ini dapat disiapkan. tugasan ini akan saya jadikan sebagai panduan untuk meningkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di bilik darjah sekiranya saya diberi peluang untuk mengajar subjek ini nanti. Secara amnya.pembelajaran di sekolah nanti. Akhir kata . Ilmu yang saya perolehi ini terutamanya membuat analisis mengenainya akan dapat membantu saya dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti di peringkat sekolah atau peringkat yang lebih tinggi. namun ia memberi kekuatan dan pengetahuan yang lebih meluas mengenai ilmu semantik dan peristilahan bahasa Melayu. Berbagai maklumat dan input yang berguna dapat saya perolehi melalui tugasan yang diberikan ini . tugasan ini bukan sekadar memenuhi peruntukan yang disenaraikan untuk pemarkahan sahaja. Disediakan oleh. Bidang kajian tentang makna dalam bahasa Melayu merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Sebagaimana yang kita ketahui semantik merupakan bidang kajian tentang makna sama ada pada peringkat perkataan atau ayat.saya berharap agar hasil kajian tugasan ini dapat menepati kehendak dan piawaian yang ditetapkan oleh pihak tuan dan puan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful