1.0 1.

1

SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Definisi Semantik Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalilis makna kata dan ayat.

Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. Dalam bahasa, kita dapat menyatakan fikiran, pendapat, emosi, perlakuan dan keperibadian manusia. Definisi daripada segi istilah pula, semantik berasal daripada perkataan Yunani “semantikos”yang bermaksud penting atau bererti. Jika dilihat definisi yang diberikan oleh tokoh bahasa, semantik ialah cabang linguistik yang akan membahas erti atau makna (J.W.M. Verhar, 1996). Selain itu semantik merupakan bidang pengkajian linguistik yang objek penelitiannya ialah makna bahasa (Abdul Chaer, 1994). Menurut kamus Dewan, semantik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Secara umumnya semantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu perkataan. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda yang menyatakan makna , hubungan antara makna dengan makna lain serta pengaruh makna terhadap masyarakat. 1.2 Konsep Semantik Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani

“semantickos” yang bermaksud „penting‟ atau „bererti‟. Kata „bererti‟ membawa maksud „makna‟ yang diertikan sebagai sesuatu peristiwa yang diharapkan (Tarigan, 1985:9). Semantik menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Menurut Ferdinand de Saussure, semantik merupakan bahasa yang diucapkan untuk menyampaikan makna. Choamsky berpendapat bahawa semantik bermaksud makna ayat ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat digunakan. Namun, semantik bukan sahaja merujuk kepada makna tetapi juga kepada perkembangannya yang disebut “semantik sejarah” (M.Breal, 1893)

Kesimpulannya ialah semantik dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara teliti. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi, makna dalam konteks, hubungan makna dengan kebudayaan, perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik. Kata-kata dalam bahasa Melayu yang mempunyai pelbagai jenis makna dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (perkataan yang mempunyai makna yang sama dari segi makna nahu tetapi berbeza daripada segi makna leksikal), antonim (perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan), hiponim (perkataan yang maknanya sebahagian daripada makna perkataan lain), homonim (perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama tetapi maknanya berbeza), polisemi (perkataan yang mempunyai makna yang banyak), dan peribahasa (beberapa perkataan yang mempunyai satu makna). 1.3 Pertaliannya dengan disiplin ilmu lain Setiap bidang disiplin ilmu mempunyai bahasa yang tersendiri. Bahasa dalam setiap bidang disiplin ilmu mempunyai nilai semantik yang tersendiri. Oleh yang demikian sesuatu bidang ilmu perlu diteliti maknanya supaya ia dapat dimanfaatkan. 1.3.1 Hubungan Semantik dengan Falsafah Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. Falsafah adalah istimewa kerana falsafah tidak dapat dihuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa sebaliknya falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaedah berfikir yang logika. Oleh yang demikian logika dalam disiplin ilmu falsafah memerlukan cara berfikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna dalam ilmu falsafah tersebut. Falsafah yang tidak mempunyai makna menjadi tidak bererti. Contohnya falsafah „Biar saya mentertawakan diri saya sebelum orang lain mentertawakan diri saya‟ membawa semantik “kesedaran kendiri atau muhasabah diri” perlu difahami pendengar mahupun penutur falsafah tersebut supaya ia bermakna apabila diujarkan.

1.3.2 Hubungan Semantik dengan Psikologi Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-geri jiwa. Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. Makna yang dimaksudkan adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. Contohnya perkataan „Makan!‟ berbeza berbanding „Makanlah..‟ Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeza oleh seseorang dalam situasi yang berbeza. Situasi yang berbeza tersebut melambangkan paksaan dan permintaan penuturnya. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahawa makna wujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas. 1.3.3 Hubungan Semantik dengan Antropologi dan Sosiologi. Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang mempunyai pelbagai ciri khasnya. Sosiologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji kelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang heterogen. Sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang semakin berkembang menyebabkan makna bahasa dalam sesuatu masyarakat semakin berkembang. Contohnya perkataan „taman‟ daripada aspek antropologinya telah berkembang membentuk perkataan „taman hati‟, „taman buaya‟, dan „taman rimba‟ yang bukan lagi bermaksud kebun yang ditanam dengan bunga-bungaan. Justeru makna yang difahami adalah berdasarkan bentuk bahasa semasa pertuturan itu dituturkan. (Aminuddin 1985). 1.3.4 Hubungan Semantik dengan Sastera Bahasa dalam karya sastera berbeza dengan bahasa yang terdapat dalam karya ilmiah. Bahasa dalam karya sastera sama adatulisan ataupun pertuturan tidak semuanya diketahui umum. Justeru terdapat pelbagai lapisan makna dalam sastera yang meliputi makna tersurat (makna biasa/denotatif), makna tersirat (makna yang dapat di agak pembaca/konotatif), makna kreatif (makna yang dapat difikirkan pengkritik) dan makna peribadi. (makna yang dapat diketahui oleh pengarang sahaja). Contohnya seperti ungkapan “Kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau. (Abdullah Hussain, 1982, hal. 95)” merupakan makna konotatif yang

dapat difikirkan yang membawa maksud orang yang baik itu biar di mana pun tempatnya tetap akan baik juga. 1.3.5 Hubungan Semantik dengan Sejarah Sifat bahasa adalah sentiasa berkembang. Perkembangan bahasa

merupakan sejarah bahasa. Makna sesuatu perkataan mungkin kekal sehingga kini, mungkin berubah, menyempit, meluas atau menghilang. Contohnya perkataan „khalwat‟ yang bermaksud “berseorangan untuk mendekatkan diri kepada-Nya” telah disempitkan maksudnya kepada “berdua-duaan dalam keadaan mencurigakan”. Perkataan „pondok‟ yang bermaksud “tempat tinggal yang usang” pula telah dikembangkan maknanya menjadi “tempat belajar”. Justeru sejarah bahasa ini perlu direkodkan dalam kamus besar bagi mencatatkan perubahan bahasa yang berlaku dalam setiap hari bagi tujuan penggunaan bahasa dan pengkaji bahasa kelak. 1.3.6 Hubungan Semantik dengan Komputer Komputer dapat membantu penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan dan lisan melalui proses penyemakan makna ejaan, pembetulan imbuhan dan struktur ayat. Yang menjadi kekurangannya adalah komputer tidak dapat menterjemah perkataan secara struktural kerana keupayaannya yang terbatas dalam proses menterjemah. Para penterjemah yang memiliki akal dan perasaan sahaja yang mampu memilih makna yang sesuai dalam konteks struktural ayat. Walau bagaimanapun komputer telah membantu dalam bidang penterjemahan terus dapat membantu penterjemah yang mempunyai akal fikiran yang tinggi untuk memikirkan makna yang sesuai bagi sesuatu perkataan berdasarkan konteks ayat. Justeru semantik dalam bidang ilmu pengkomputeran perlu diterokai dan disebarluaskan supaya makna yang ditafsirkan bertepatan dengan kehendak pengguna kelak. 1.3.7 Hubungan Semantik dengan Linguistik Linguistik ialah kajian tentang bahasa secara saintifik. Bahasa Melayu jelas mempunyai makna yang sedia ada dan penambahan makna melalui proses akronim, pengimbuhan, penggandaan, dan pemajmukan. Contohnya makna kata „kebun‟ berbeza daripada „pekebun‟ dan „pengebun‟, dalam proses pengimbuhan. Kata “kebun” bermaksud tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Kata “pekebun” bermaksud “orang yang mengurus kebun” sementara kata “pengebun” bermaksud

“orang yang kerjayanya membuat kebun atau bekerja di kebun.” Dalam proses penggandaan, kata „langit‟ juga berbeza dengan „lelangit‟ yang bermaksud keadaan bumi dan atas bahagian dalam mulut. Dalam proses pemajmukan pula kata „buah‟ dan „hati‟ mempunyai makna yang berbeza apabila membentuk kata majmuk „buah hati‟. Buah ialah benda yang boleh dimakan sementara hati merupakan organ menjadi makna kekasih apabila perkataan tersebut digabungkan.

2.0

Makna Leksikal Makna leksikal bermaksud makna yang terdapat dalam kamus atau makna

perkataan yang terlepas daripada hubungannya dengan perkataan lain dalam ayat. Contohnya, perkataan lari, selari, berlari, berlarian, melarikan, larian, pelari dan pelarian memiliki makna leksikal, kerana maknanya dapat dirujuk dalam kamus. Urutan huruf se+, ber+, ber+...+an, me+ (... +kan), +an, pe+, (pe+...) +an tidak memiliki makna leksikal melainkan memiliki makna gramatis. 2.1 Kelompok kata Makna dalam kelompok kata adalah jalinan daripada makna satu perkataan dengan perkataan lain dalam kelompok kata tersebut. Misalnya lima ekor lembu bermakna ada „lima ekor lembu‟. 2.2 Kata paduan Kata paduan ialah dua perkataan atau lebih yang pada mulanya memiliki makna masing-masing, tetapi maknanya telah berpadu menjadi satu, misalnya kereta api, kapal api, bunga api dsb. 2..3 Kata gabungan Kata gabungan ialah dua atau lebih perkataan yang mengandungi satu makna tetapi deretan perkataan tersebut menyimpang daripada deretan perkataan yang umum dalam bahasa Melayu. Misalnya mahasiswa, mahaputera, maharaja, bumiputera dan sebagainya.

Sama ada bahasa bertulis atau bahasa lisan. dalam fikiran pendengar atau pembaca. Misalnya. Walaupun sesuatu perkataan ini tidak hadir tetapi ia dapat dikesan oleh pendengar atau pembaca. Ayat yang sebetulnya ialah Para pelajar yang dihormati. tetapi pendengar memahami perbuatan adik ialah „pergi‟. . Kata pergi tidak dihadirkan. Perkataan para menunjukkan ramai.3. 3.1 Makna Tersurat (denotasi) Makna tersurat ialah makna yang diperoleh semata-mata daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan sahaja. Burung itu hinggap di ranting pokok. Perkataan pelajar-pelajar menyatakan ramai.2 Makna Terselindung Makna terselindung ialah makna yang terselindung dalam sesuatu ayat kerana perkataannya tidak dihadirkan. Perkataan sekalian bermaksud ramai. Misalnya dalam ayat : Adik ke kedai Pak Ali. Jika sesuatu ayat atau bahasa tersebut biasa kita gunakan maka kita menganggapnya sebagai betul. Para pelajar-pelajar yang dihormati sekalian. makna terselindung dan makna tersirat.0 Makna Ayat Makna ayat boleh dibahagikan kepada tiga iaitu makna tersurat. Contohnya: 1. 3. Dengan kata lain perkataan yang tidak hadir dalam sesuatu ayat tetapi masih dapat dikesan maknanya membuktikan adanya struktur dalam.

bentuk pepatah. 3. Hal seperti ini dalam bahasa Melayu disebut sebagai peribahasa. bentuk kata hikmah. bentuk pemeo dan bentuk simpulan bahasa. Makna yang terselindung dalam ayat ini ialah kata pemeri yang memerikan pekerjaan Cikgu Ahmad. struktur dalam ayat ini ialah Cikgu Ahmad ialah guru Bahasa Melayu di sekolah kami. bentuk perbilangan. Mulut tempayan. . iaitu guru Bahasa Melayu di sekolah kami. 3.3 Makna Tersirat (konotasi) Makna tersirat ialah makna yang diperoleh berbeza dengan makna yang tertulis atau diujarkan. misalnya dalam kiasan “umpama jari di tangan. bentuk ungkapan. Peribahasa dibahagikan kepada beberapa bentuk iaitu bentuk kiasan. Contoh: Tangkai jering Panjang tangan. Oleh yang demikian. bentuk bidalan.1 Kiasan Membuat perbandingan perilaku manusia dengan alam alam sekitaran dengan cara yang lembut dan tidak sekitaran dengan cara yang lembut dan tidak tepat pukulannya.Contoh lain adalah seperti berikut: Cikgu Ahmad guru Bahasa Melayu di sekolah kami. Bahasa seperti ini timbul dalam masyarakat Melayu kerana timbulnya keinginan menyatakan sesuatu dengan maksud yang lain. ada bercincin ada tidak”.3. Peribahasa ialah ayat yang khusus untuk makna yang tertentu.

Hendak seribu daya. berenang-renang ke tepian. Berasal daripada adat resam. 3.3.2 Simpulan Bahasa Kata-kata yang dikiaskan atau dibandingkan dengan dengan benda lain dan bentuknya terdiri daripada benda lain dan bentuknya terdiri daripada dua tiga patah perkataan: Contoh: Abu Nawas. Kaki Kaki bangku bangku. Berfungsi sebagai pedoman pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bentuknya berkerat-kerat atau berpatah-patah: Contoh: Berakit-rakit ke hulu. .3 Perbilangan Perbilangan merupakan susunan kalimat yang bertujuan menjadi pegangan kepada anggota masyarakat sehingga menjadi adat atau peraturan. Kaki ayam. tak hendak seribu dalih. ada beras semua kerja deras.3. bersakit-sakit sakit dahulu. bersenang-senang kemudian. Ada padi semua kerja jadi. Perbilangan ini membawa maksud menyelesaikan sesuatu perkara dengan sempurna tanpa merugikan mana-mana pihak.3.

mengandungi perbandingan.4 Perumpamaan Hasil daripada analogi dua perkara dan biasanya menggunakan menggunakan kata perbandingan seperti bagai kata perbandingan seperti.3. teladan. umpama.6 Bentuk Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan.3. Ia merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk melahirkan fikiran yang tajam.3. lautan dalam jangan diduga . Bagai tikus jatuh ke beras. 3. laksana dan sebagainya. akibatnya buruk. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. dan kata-kata hikmat. pengajaran.5 Bentuk Bidalan Bidalan adalah susunan bahasa yang menarik dan mudah 'melekat di mulut orang ramai'.3. Contoh bidalan: Kalau kail panjang sejengkal. nasihat. 3. Seperti bumi dengan langit. bagai. tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. bak.Kalau tidak mahir dalam sesuatu bidang itu. tepat. Contoh: diam ubi berisi. . Contoh: Seperti kaca terhempas ke batu.

9 Pemeo Pemeo ialah perkataan yang popular disebut bertujuan memberi semangat atau menyindir. Tamsil biasanya bersajak sedangkan ibarat tidak. 3. Contohnya: Rakyat didahulukan. 3. .3. Cogankata ini merupakan semboyan kerajaan Malaysia yang diterajui oleh Dato Seri Najib Tun Abdul Razak. Contoh: Keras-keras kerak nasi. Sebagai contoh: Lebih baik mati daripada dijajah Pemeo ini bertujuan untuk mengukuhkan keahlian sesuatu organisasi atau memperkuat sesuatu perjuangan. Bersatu teguh. pecah sebiji pecah semuanya. pencapaian diutamakan. Contoh: Bertangguh itu pencuri masa.7 Tamsil dan Ibarat Memberikan penjelasan tentang perkara yang hendak hendak dibandingkan Tamsil biasanya bersajak dibandingkan. Ibarat telur sesangkak. 3. kena air lembut juga.3. bercerai runtuh.3.8 Lidah Pendeta Kata-kata hikmat atau kata-kata pujangga yang mengandungi mengandungi pengajaran atau falsafah hidup pengajaran atau falsafah hidup.3.10 Cogan Kata atau Motto Cogan kata atau motto ialah kata semboyan atau sesuatu organisasi samada kerajaan atau swasta.3.

hubungan antara pembicara dengan pendengar akan menentukan sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan. 4. Dengan kata lain.1.1 Pengertian (sense) Pengertian disebut juga dengan tema.2 Nilai rasa (feeling) Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Jadi. 2001:92) mengatakan bahwa pengertian adalah sistem hubungan-hubungan yang berbeda dengan kata lain di dalam kosakata. nilai rasa yang berkaitan dengan makna adalah kata0kata yang berhubungan dengan perasaan.1.4. iaitu: 4. HUBUNGAN SEMANTIK DALAM TEKS YANG DIKAJI 4.1 Aspek-aspek Makna Aspek-aspek makna dalam semantik menurut Mansoer Pateda ada empat hal. Aspek nada berhubungan pula dengan aspek makna yang bernilai rasa. 2001:94). Lyons (dalam Mansoer Pateda.4 Maksud (intention) . 4. 4. baik yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian.1.dengan kata lain.1.3 Nada (tone) Aspek makna nada menurut Shipley adalah sikap pembicara terhadap kawan bicara ( dalam Mansoer Pateda. Pengertian ini dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan pembaca mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. setiapkata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan.

Misalnya. Kata bunga dalam kalimat tersebut bukan bererti sebagai bunga di taman melainkan menjadi idola di desanya sebagai akibat keadaan fizikalnya atau kecantikannya. Makna emotif dalam bahasa Indonesia cenderung mengacu kepada hal-hal atau makna yang positif dan biasa muncul sebagai akibat dari perubahan tata nilai masyarakat terdapat suatu perubahan nilai. makna emotif adalah makna dalam suatu kata atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi dan hal ini jelas berhubungan dengan perasaan. Aspek-aspek makna tersebut tentunya mempunyai pengaruh terhadap jenis-jenis makna yang ada dalam semantik. 1999:9). Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau didengar. Kata bunga yang ditambahkan dengan salah .1. lembam dan dianggap sebagai penghinaan. narasi.4. pada kalimat Anita menjadi bunga desa. Kata itu tentunya menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar. Kata kerbau dihubungkan dengan sikap atau perilaku malas. Bagi orang yang mendengarkan hal tersebut sebagai sesuatu yang ditujukan kepadanya tentunya akan menimbulkan rasa ingin melawan. 4. efek usaha keras yang dilaksanakan.2 Makna Konotatif ` Makna konotatif berbeza dengan makna emotif kerana makna konotatif cenderung bersifat negatif. 2001: 95) merupakan maksud senang atau tidak senang. Dengan demikian.kata kerbau tadi mengandung makna emosi.1 Makna Emotif Makna emotif menurut Sipley (dalam Mansoer Pateda. persuasi. Dicontohkan dengan kata kerbau dalam kalimatEngkau kerbau. rekreasi atau politik. Orang yang dituju atau pendengarnya tentunya akan merasa tersinggung atau merasa tidak nyaman. sedangkan makna emotif adalah makna yang bersifat positif (Fathimah Djajasudarma. pedagogis. Dengan kata lain. 4. Di bawah ini akan dijelaskan seperti apa berkaitan aspek-aspek makna dalam semantik dengan jenis-jenis makna dalam semantik. 2001:101) adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Maksud yang diinginkan dapat bersifat deklarasi.1.4.Aspek maksud menurut Shipley (dalam Mansoer Pateda. imperatif.

bahkan timbul rasa mual karenanya. Inilah yang dimaksud dengan makna kognitif karena lebih banyak dengan maksud pikiran. 2001:109). makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa.4.1. peristiwa maupun proses. seperti kondisi yang berbau. kalimat-kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik.4.1. . peristiwa. 4. baik benda. 2001:122) adalah makna yamg muncul akibat bayangan pendengar atau pembaca terhadap kata yang didengar atau dibaca. rasa jijik.satu unsur psikologis fizik atau sosial yang dapat dihubungkan dengan kedudukan yang khusus dalam masyarakat. baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen. objek atau gagasan. misalnya kata kakus. dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponenya (Mansoer Pateda. dapat menumbuhkan makna negatif. Referen adalah sesuatu yangditunjuk oleh suatu lambang. pendengar atau pembaca akan terbayang hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kakus. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yamg langsung menunjuk pada sesuatu. Makna piktorikal menghadapkan manusia dengan kenyataan terhadap perasaan yang timbul karena pemahaman tentang makna kata yang diujarkan atau ditulis. proses atau kenyataan. gejala. Kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun denga bentuk yang tinggi besar dan kokoh. kotoran. kenyataan. 2001: 125) adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata.5 Makna Piktorikal Makna piktorikal menurut Shipley (dalam Mansoer Pateda.4. Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran.1. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yanga dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa. 4. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda.3 Makna Kognitif Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya. 4.4 Makna Referensial Referen menurut Palmer ( dalam Mansoer Pateda.

Contoh: alih. Dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu selepas 1972.3 Ketaksaan Makna Sepotong ayat dapat menerbitkan beberapa maksud yang tertentu. sila rujuk buku Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (Ismail Dahaman).2 Kelewahan Makna Merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat. Hal ini demikian bergantung pada intonasi ayat itu diucapkan. untung. hal.4. Keselarasan huruf vokal bermaksud keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. terdapat 18 keselarasan huruf vokal. Kata pinjaman ialah kata-kata yang diambil daripada bahasa-bahasa lain selain bahasa Melayu seperti bahasa Inggeris. tidur. Perkataan daripada bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris dikecualikan daripada sistem keselarasan huruf vokal.bahasa Jawa atau bahasa serumpun lain. maksud kelewahan ialah hal (keadaan) yg berlebih-lebihan. lebih. dan sebagainya yangg tidak perlu (misalnya perkataan yang digunakan dalam ayat). dan sebagainya. Dengan kata lain. iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. 4. Contoh: . Untuk penjelasan lanjut. Ayat yang dapat menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsur ketaksaan (ambiguity). Berlebih-lebih sehingga tertambah perkara. ketaksaan ditakrifkan sebagai sifat binaan atau konstruksi yang dapat diberi lebih daripada satu tafsiran. bahasa Eropah lain.

Dalam ayat 1 di atas. maka maksud yang terkandung menyatakan bahawa kedua-dua ibu bapa Mustafa yang meninggal dunia. Jelas bahawa dalam ujaran. 5. kemudian diikuti dengan jeda (hentian sebentar). Sebaliknya. bukan neneknya. jika kita meletakkan tekanan pada kata ibu. hal ini dapat dijelaskan dengan penggunaan tanda baca untuk menentukan ketaksaan ayat berkenaan. Untuk dapat mengenal pasti perbezaan erti ini. kita perlu. secara intuisi.1. Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasa tidak akan menjadi sempurna jika tidak ada unsur makna. pastilah ayat ini menyatakan bahawa ibu kepada bapa Mustafa (nenek Mustafa) telah meninggal dunia. kita mungkin dapat membina atau melafazkan ayat atau . Ayat ini mengandungi unsur ketaksaan kerana dapat diertikan sebagai ibu kepada bapa (iaitu nenek) Mustafa telah meninggal dunia. manakala fonetik pula pada sebelah hujung yang lain. Semantik dan Linguistik Kita sudah jelas bahawa semantik adalah sebahagian daripada linguistik. menyedari kewujudan dua jenis binaan ayat yang berbeza. Dalam bentuk tulisan. intonasi dan jeda memainkan peranan sebagai penentu kepada maksud yang didukung oleh sesuatu ayat. atau kedua-dua ibu bapa Mustafa telah meninggal dunia. Semantik menjadi amat penting dalam tatabahasa. dan tanpanya. dan tatabahasa atau nahu terletak di tengah-tengah deretan ini. Kini semantik sudah boleh diterima sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu linguistik seperti bidang fonetik dan tatabahasa. jika tiada tekanan pada perkataan ibu dan tanpa jeda dalam mengucapkan ayat tersebut. Ibu bapa Mustafa telah meninggal dunia. Ahli-ahli bahasa meletakkan bidang semantik pada sebelah hujung. Kita begitu mudah memahami maksud yang terkandung dalam ayat ini jika diucapkan dengan lagu bahasa (intonasi) yang berbeza bersesuaian dengan maksud yang hendak disampaikan.

ujaran yang tepat dari segi rumusnya tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik. Sebenarnya. Ini bermakna konteks mewujudkan perkataan yang sama makna. sebagai ayat yang betul. dalam dialek Perak. 5. dan kolokasi. manakala „undang‟ dalam konteks tulisan. Tegasnya.1.1 Sinonim dan Antonim 5.1 Sinonim Pinjaman „Belalang‟ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu. „loncat‟ dan „lompat‟ dan sebagainya. sinonim disebut sebagai perkataan seerti . iaitu menurut susunan subjek dan predikat (S + P) di dalamnya. misalnya perkataan „kereta‟ dan „motokar‟. 5. laras sosial. maklumat semantik amat penting dalam linguistik. iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama.3 Sinonim Laras Sosial .1. Hal ini kerana maknanya adalah taksa. konteks.1. Dalam dialek Kedah. yang maksud konvensionalnya ialah „timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah‟. kita tidak boleh menerima ayat “Kerusi itu sedang menyampaikan ucapan di Dewan Gemilang”.1 Sinonim Sinonim ialah kesamaan makna perkataan. „belalang‟ bermakna „cakcibau‟. „suka‟ dan „gemar‟. Dalam bahasa Melayu. „lupus‟ dan „luput‟. Contohnya. „sejuk‟ dan „dingin‟.1.1. terdapat kamus sinonim yang mengandungi senarai perkataan seerti bahasa Melayu. walaupun ayat ini menepati aturan bahasa.1.1. ada beberapa jenis sinonim. Walau bagaimanapun. Secara umumnya. „ganggu‟ dan „kacau‟. 5. 5. „batas‟ ialah „jalan raya‟. iaitu sinonim pinjaman. „jemput‟ digunakan dalam konteks lisan. Dalam semantik.2 Sinonim Konteks Perkataan „jemput‟ dan „undang‟ banyak digunakan dalam konteks protokol.

1. 5. Contoh ayat. tinggi lawannya rendah. miskin lawannya kaya dan sebagainya. Alasannnya. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut.1. Oleh itu kata nafi „tidak‟ kadang kala digunakan bagi menunjukkan pertentangan makna tersebut. „tumbuhtumbuhan‟. Contohnya perkataan „banyak‟ dan „ramai‟ mempunyai makna yang sama. „haiwan‟ dan „benda‟ tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat. “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir” dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut.4 Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. Jika anda menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut” akan menunjukkan makna yang salah.Perkataan-perkataan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. 5. Misalnya „penyanyi‟ ialah orang yang „bernyanyi‟ manakala „biduan‟ bermaksud „status‟ yang tinggi dalam profesionalisme seni. Namun demikian.1. misalnya perkataan „lena‟ lawannya „tidak lena‟ ataupun „mati‟ bermaksud „tidak hidup‟. cantik lawannya hodoh. misalnya sejuk lawannya panas. Secara umumnya. Terdapat beberapa jenis antonim seperti: (a) Antonim pasangan komplemen (b) Antonim hubungan darjah . baik lawannya jahat.2 Antonim Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama. antonim disebut sebagai perkataan berlawanan. tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu seperti contoh tersebut.” “Perkataan „banyak‟ boleh digunakan sama ada bagi „manusia‟.

sihat-sakit. tidak tidur-jaga dan tidak jaga-tidur dan sebagainya juga termasuk dalam antonim jenis ini. murid-guru.(c) Antonim hubungan bertentangan 5. tinggi-rendah. perkataan tidur-jaga.2. kembang-kuncup. jual-beli.2. Selain itu. Demikian juga perkataan „laju‟ bagi merujuk kepada kereta lumba tentulah tidak sama darjahnya jika merujuk kepada kereta biasa. Cotohnya.1. panjang-pendek. perkataan „kecil‟ pada „kerbau kecil‟ sebenarnya menunjukkan darjah dan makna yang tidak sama pada perkataan „tikus kecil‟. Sebagai contoh. hidup-mati. Makna kata adjektif yang menunjukkan pasangan kata ini mempunyai hubungan rujukan dengan benda yang dimaksudkan. keras-lembik dan sebagainya.2 Antonim hubungan darjah Jenis kedua ialah pasangan kata antonim yang menunjukkan hubungan darjah seperti perkataan besar-kecil. . kedua-dua pasangan kata itu dari segi semantiknya membawa makna yang setara. Selain itu.1. Dalam hal ini.1 Antonim pasangan komplemen Antonim pasangan komplemen merupakan pasangan perkataan berlawanan yang saling melengkapi antara satu sama lain.2. Sebagai contoh. kurus-gemuk dan sebagainya. dan tidak matihidup. Contohnya jika X „beri‟ barang pada Y bermakna Y akan „terima‟ barang itu. sebatang kayu itu dikatakan bersaiz panjang dengan merujuk kepada kayu itu secara spesifik berbanding dengan kayu yang sama jenis. tebal-nipis. tajam-tumpul.1. duduk-bangun. panjang-pendek. perkataan itu sendiri tidaklah menggambarkan darjah secara mutlak. luas-sempit.3 Antonim hubungan bertentangan Jenis pasangan kata antonim yang ketiga dinamakan hubungan bertentangan. majikanpekerja dan sebagainya. misalnya beri-terima. kecil-besar. gembirasedih. 5. perkataan – perkataan seperti tidak hidup-mati. 5.

Sebagai contoh. 5. Perkataan yang mempunyai sebutan yang sama.3 Polisem Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada secara konseptual atau sedarjah. Secara umumnya. Penggunaan homonim dalam pertuturan atau ayat boleh menimbulkan kekeliruan jika tidak berlatar belakangkan konteks tertentu. melur. Dengan kata lain. tetapi berbeza dari segi makna. Contoh lain ialah perkataan „bisa‟ yang .2. perkataan „kepala‟ yang membawa maksud „ketua‟ tidak sama maknanya dengan „kepala kereta api. 5. tetapi berlainan makna. polisem ialah hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. Iaitu dua kata atau lebih yang mempunyai.2. Ada masanya perkataan „tentang‟ boleh membawa maksud „lawan‟. tetapi berbeza makna seperti yang disebutkan tadi dikatakan mempunyai hubungan homonim. Hal ini kerana homonim mempunyai sebutan dan bentuk ejaan yang sama.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga.2.1 Hiponim Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. „kepala manusia‟ dan „kepala surat‟. seperti dalam ayat “Kita tentang habis-habisan”. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus.2 Hiponim.2 Homonim Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim. Homonim dan Polisem 5. Sebagai contoh. mawar. kata bantu „tentang‟ boleh bermaksud berkaitan sesuatu perkara. Sebagai contoh.melati. sama ada bunyi atau ejaan yang sama.5.

Dalam perbualan di Indonesia. secara normalnya „bisa‟ digunakan untuk menggantikan perkataan „boleh‟.membawa maksud sakit sangat dan boleh. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurang-kurangnya dengan satu makna. Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan. maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang ditulis. Peluasan makna meliputi sintaksis dan pragmatik dan menurut Nor Hashimah Jalaluddin (1992:1) yang memetik pendapat Sperber dan Wilson (1980) bahawa pengkajian makna belum dapat dipastikan makna sepenuhnya mengikut apa yang dihajati pleh penutur. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna. Tanpa unsur ini. Berdasarkan contoh-contoh tersebut. perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. 6. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna yang lama. tetapi kewujudan polisem ditinjau dengan berasaskan konteks penggunaan.1 Pengembangan Makna Semantik atau makna boleh dilihat dalam dua sudut iaitu pemgembangan makna dan penyempitan makna. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Contohnya „berlayar‟. 6. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan makna konotatif dan makna denotatif. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat. kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. „tentang‟ dan „bisa‟bervariasi maknanya. dulu digunakan dengan pengertian bergerak di laut dengan memakai layar. tetapi sekarang semua tindakan mengarungi lautan atau perairan dengan alat .Dalam konteks berbahasa.

Misalnya. Menurut Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992: 1-3) Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah ( termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya). Walau bagaimanapun kata ‟ahli‟ juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang. Tata istilah atau „terminology‟ pula merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturanperaturan yang ada. sanaksaudara atau orang-orang yang memasuki sesuatu golongan. sekarang semua orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya disebut „bapa‟ sedangkan disebut„saudara‟.1 Definisi Istilah Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:591). penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kata yang mulanya mempunyai makna yang cukup luas. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya.2 Penyempitan Makna Menurut Chaer (1995). Pateda (1986). Peristilahan Bahasa Melayu 7. 7. gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen. 6.apa saja disebut „berlayar‟ . Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya). istilah ialah kata. Sebagai contoh kata ‟ahli‟ membawa makna yang lebih luas iaitu keluarga. Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah. Kata biasa atau segala orang yang dianggap sama darjatnya . Dahulu kata „bapa‟ hanya dipakai dalam hubungan biologis. Sedangkan Keraf (1986:97) menyatakan bahawa penyempitan makna sebuah kata ialah proses perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih khusus atau spesifik.kemudian menjadi makna yang cukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja. tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu.

Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. peN…- . Contohnya. fonem. kata taqwa merupakan istilah dalam bidang Misalnya: ber(berinteraksi). kata umum boleh menjadi istilah.kata umum ialah kata-kata biasa di dalam bahasa. Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan. nitrogen.1.1. an (pemprosesan). Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha. Namun demikian. 7. -an (hasilan). Misalnya: rumah. Morfem peristilahan ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah. alofon. warganegara. Contohnya.1. 7. 7. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004). pengandaan dan penggabungan. menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh masyarakat pengguna bahasa. 7.1. bumiputera dan sebagainya. dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa.2 Kata akar Kata akar ialah kata yang belum mendapat imbuhan. asid.1 Morfem dan Proses Peristilahan Morfem ialah unit atau fungsi nahu. Walau bagaimanapun. ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum.3 Imbuhan dan Pengimbuhan Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan. kata hidrogren. neonatal.4 Penggandaan Penggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian (rambut = rerambut) atau seluruh (kacang = kacang-kacang) untuk membentuk istilah.5 Gabungan Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan. alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing.1. algebra dan sebagainya. 7.

Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu.2 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem. Oleh itu. mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka. Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan memperkembangkan istilah. . Peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP. Di dalam bidang bahasa.keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah „bajet‟ digunakan). Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956. dan negaranegara lain. Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. 7. sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan sektor swasta di samping menyediakan khidmat nasihat. sekarang ini kata-kata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. tatabahasa dan perkamusan. antara peranan yang dilaksanakannya ialah. DBP berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah. Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM.

iaitu: i. Berdasarkan pedoman yang baharu itu ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. yang ditubuhkan pada 29 Disember 1972. dalam semua bidang ilmu atau yang popular. Indonesia dan Malaysia. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Istilah baru hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. .4 Dasar Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Pada tahun 1950-an. Pembentukan istilah baru hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. asiditi.7. Matlamat penubuhan MABBIM ini untuk membina dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan di tiga buah negara anggota tetap berkenaan. 7. Manakala pada penghujung akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. kerana bentuk – bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. dan asidik. menyebar dan mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa peradapan yang tinggi bukan sahaja di rantau malah di dunia. Pendek kata MABBIM bertujuan untuk mendaulat. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan.3 Peranan MABBIM MABBIM ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang dianggotai oleh tiga negara. cara dan pedoman. iaitu Negara Brunei Darussalam. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. Adalah dilarang kita mengambil sembarangan bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini sejak tahun 1950-an. Dengan itu. Asalnya badan ini dinamai Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM). iii. Pembentukan istilah baru. ii.

kata kerja. Contoh: Kata nama: buruj constellation . jawatankuasa ini lebih mengutamakan asas bahasa Melayu atau bahasa bahasa serumpun. Kata ganda. 7. Istilah boleh dibentuk dengan menggunakan. Kata gabungan. 7. saperti kata nama. dan kata adjektif. Kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan. i. iii. Jawatankuasa ini berfungsi untuk menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dengan Indonesia. Di dalam proses pembentukan istilah. dan v. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia.iv. Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa.1 Istilah Kata Tunggal (Tanpa Imbuhan) Istilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata utama. badan ini juga bertanggungjawab mengembangkan istilah Melayu dan menghasilkan istilah yang lebih khusus. Pinjaman juga turut dilakukan.5 Prinsip Pembentukan Istilah Usaha usaha memajukan istilah Melayu lebih aktif selepas tahun 1975. Di samping itu. Kerja kerja penggubalan istilah dan pembentukan istilah berdasarkan kepada beberapa prinsip tertentu. DBP dengan kerjasama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Pedoman Umum Pembentuk Istilah. Kata terbitan. abstrak dan tepat bersesuaian dengan bidang bidang ilmu yang terdapat di Malaysia.5. ii. iv.

Istilah kata terbitan ini juga termasuk kata dasar yang menerima imbuhan bahasa Sanskrit. akhiran.2 Istilah Kata Terbitan Istilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan imbuhan awalan. Arab dan Jawa. .rawan gristle cahaya light Kata kerja: pecut accelerate Imbas scan reka invent Kata adjektif: kenyal elastic Rawak random Cemas anxious Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:26) menjelaskan akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf – huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan.5. Contoh : Cerpen cereka FELDA tabika kugiran JKR pawagam RISDA MRSM MARA ADUN PJK BERNAMA PLUS perhilitan KOBENA BERNAS berdikari 7. sisipan atau apitan.

2. berContoh: memberhentikan .2.3 Paradigma dengan me(N)-.5.2 Paradigma dengan Penambah me(N)Contoh: Menulis penulis penulisan tulisan mengajar pengajar pengajaran ajaran mengamal pengamal pengamalan amalan membesar pembesar pembesaran mengubah pengubah pengubahan 7.4 Paradigma kata dengan me(N)-.5. perContoh: Mempersatukan pemersatu pemersatuan persatuan Memperoleh pemeroleh pemerolehan perolehan .2.5.pemberhentian .1 Paradigma kata dengan imbuhan berContoh: belajar pelajar pelajaran bertapa pertapa pertapaan bertani petani pertanian 7.2.perhentian -pembelajar pelajaran 7.7.5.

-inContoh: Gigi gerigi susu tenusu tapak telapak kuncup kemuncup sambung sinambung 7.5.6 Paradigma Kata dengan Sisiapan -en-.3 Istilah Kata Ganda Istilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan gandaan kata dasar sepenuhnya atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau perubahan bunyi. -em-.5.5 Paradigma kata dengan ke . -er-.5. 7.5.1 Ganda Penuh Contoh: .2.mempelajari pelajar .an Contoh: saksi Kesaksian bermakna Kebermaknaan terbuka Keterbukaan penduduk Kependudukan sesuai kesesuaian 7.pelajaran 7.3. -el-.2.

3 Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan Contoh: dedaunan pepohonan jejarian 7.5.5. Semua unsur dalam gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas.2 Ganda Suku Kata Awal Contoh: Tetikus rerongga jejari Cecair rerambut kekisi 7.dalih Mundar.3. .5.langit-langit kanak-kanak labi-labi paru-paru buku-buku guru-guru 7. sama ada sudah mendapat imbuhan atau tanpa imbuhan.4 Kata Ganda Berentak Contoh: Warna-warni Batu-batan Serta-merta Bengkang-bengkok Bolak-balik Hingar-bingar Dolak.5.4 Istilah Bentuk Gabungan (majmuk) Istilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih.3.3.mandi 7.

6 SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU 7.2 Dengan Imbuhan Pada Salah Satu Unsurnya Contoh.4. . Sesuatu kata yang dipilih untuk dijadikan istilah itu hendaklah memenuhi syarat yang berikut.contoh seperti : saksi pendakwa pelarasan gaji dalam talian atas talian mengambil alih menerima pakai penerima janji gelombang melintang 7.5.1 Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu Pembentukan istilah boleh diambil daripada perbendaharaan kata umum bahasa Melayu termasuk kata dari dialek atau bahasa lama.1 Tanpa Imbuhan: Contoh: garis lintang atas aras laut daftar masuk mesin atur huruf mesin kira tangan segi empat tepat ganda tiga kamera laut dalam 7.6.2 Dengan Imbuhan pada kedua-dua Unsur Contoh .5.4.7.contoh seperti: Jagaan perlindungan kedudukan anggaran Perjanjian ditandatangani perbelanjaan terealisasi 7.5.4.

kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim).kata berkenaan tepat memberi makna.3 Perbendaharaan Kata Bahasa Asal Sekiranya istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu dan bahasa serumpun dengan bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata-kata daripada bahasa asal atau bahasa asing. dipilih hospital Fisiologi dan kaji tugas organ. bahasa Inggeris yang dianggap paling internasional dijadikan sebagai bahasa . 7. Contoh: Hospital dan rumah sakit. proses.6.2 Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun Istilah juga boleh dibentuk daripada perbendaharaan kata bahasa serumpun dengan bahasa Melayu sekiranya tidak terdapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu. Contoh – contoh seperti: gambut (daripada bahasa Banjar) – peat nyeri (daripada bahasa Sunda) – pain engkabang (daripada bahasa Iban) – ellipenut dermaga (daripada bahasa klasik) – wharf dening (daripada dialek Kelantan) – yoke 7. Untuk tujuan keseragaman.6. dipilih fisiologi kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. Penulisan istilah ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya di dalam bahasa sumber (perlu disesuaikan) tetapi penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. konsep. keadaan atau ciri yang dimaksudkan.

Istilah Bahasa Melayu Atom Elektron Profesional Psikologi Struktur Radio Televisyen Radiografi . Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya. Hal ini bergantung pada: Konteks situasi dan pemakaiannya di dalam ayat.6. Sesuai maknanya. sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim.6. Istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan.1 Bentuk-Bentuk Serapan Kata yang diambil daripada bahasa asing terdiri daripada bentuk akar atau terbitannya.3. 7.sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris.3 Penyerapan Istilah Asing Istilah asing boleh dipinjam atas dasar. Contoh – contoh seperti: Istilah Bahasa Asal Atom Electron Professional Psychology Structure Radio Television Radiography 7.

Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kekacauan dan kekeliruan.2 Istilah Asing yang sudah lazim Istilah asing yang sudah lama digunakan boleh terus dipakai walaupun ada kalanya istilah berkenaan tidak sesuai dengan peraturan.6. Contoh – contoh seperti : Istilah Asing Campaign Custom Dengue Grant Pension Istilah Bahasa Melayu Kempen Kastam Denggi Geran Pencen 7.6. Sebagai contoh.Kemudahan belajar bahasa.istilah mengikut bidang berkenaan diberikan di bawah: (a) Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bahasa Inggeris Audioconferencing Autosave Bahasa Melayu Sidang audio Autosimpan . dan Kepraktisan.3.3 Pembentukan Istilah Pelbagai Bidang Pelbagai istilah telah digubal dan dibentuk di dalam pelbagai bidang. Pada prinsipnya diambil bentuk tunggal contohnya.3. istilah . spectrum (spektrum) kecuali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai. 7.

Broadcast Client-server Connection-oriented network Data scrambler Siaran.siar Pelanggan-pelayan Rangkaian berorientasikan sambungan Pengarau data Digital camera Kamera digital Digital certificate Sijil digital Digital purse Dompet digital Digital signature Tandatangan digital (b) Istilah Undang Undang Bahasa Inggeris Administrative order Civil disorder Civil rights Double jeopardy Diplomatic immunity Extradiction Fraud Fugitive offender Fundamental rights Bahasa Melayu Perintah pentadbiran Gangguan awam Hak sivil Pendakwaan dua kali Kekebalan diplomatik Ekstradisi Fraud Pesalah buruan Hak asasi .

Judicial review Legitimacy Mala fide Mandatory procedure Native Natural justice a) Istilah Komputer Kajian semula kehakiman Kesahan Mala fide Tatacara mandatory Anak negeri Keadilan asasi Bahasa Inggeris Access Bench mark Cursor Data base Download End user Font Hardware Integrated circuit Local area network b) Ekonomi / Pentadbiran Perniagaan Bahasa Inggeris Capaian Bahasa Melayu Tanda aras Kursor Pangkalan data Muat turun Pengguna akhir Fon Perkakasan Litar bersepadu Rangkaian kawasan setempat Bahasa Melayu .

Balance sheet Bridging loan Buy out Buy-back price By-product Capital gain Cash flow Certificate of authorization Chief executive officer Deed of trust Investment climate Long term debt Short-term financing Sole agent Steering committee c) Istilah Perhotelan Bahasa Inggeris Ballroom Banquet Budget hotel Buffet Business centre Check-in Check-out Cocktail Kunci kira-kira Pinjaman penyambung Beli habis Harga beli balik Keluaran sampingan Laba modal / keuntungan modal Aliran tunai Perakuan kuasa Ketua pegawai eksekutif Surat ikatan amanah Iklim pelaburan Hutang jangka pendek Pembiayaan jangka pendek Ejen tunggal Jawatankuasa pemandu Bahasa Melayu Dewan besar Bankuet Hotel jimat / hotel kelas ekonomi Bufet Pusat khidmat urusan Daftar masuk Daftar keluar Koktel .

Day use Deluxe room Double room Function room Luncheon Twin bed Waiter (L). waitress (P) d) Fotografi Bahasa Inggeris Abstract photography Between-the-lens shutter Camera angle Daylight film Effective aperture Flash Ground-angle view Half-length portrait Invisible light Latitude of exposure Main lighting Out of focus Periscopic lens Quartz lens Reflect camera Guna siang Bilik mewah Bilik kelamin Bilik majlis Jamuan tengah hari Katil-kembar Pramusaji Bahasa Melayu Fotografi abstrak Pengatup antara kanta Sudut kamera Filem warna cahaya siang Apertur berkesan Dengar Pandangan sudut bawah Potret separuh Cahaya halimunan Latitude dedahan Pencahayaan induk Luar fokus Periskop Kanta kuarza Kamera reflex .

bahasa serumpun. Kepakaran : i. Walau bagaimanapun. Hakikatnya kerja yang mereka lakukan berpandu kepada dua kriteria umum: Kepesatan ilmu : i.1 Definisi Singkatan .8 Konsep dan definisi singkatan dan Lambang 7. khusus daripada kalangan yang kurang memahami rasional di belakang pemilihan sesuatu istilah. Penentuan sumber istilah (bahasa asal. linguis dan pendidik. mereka akur pada istilah yang telah dibentuk dan menerimanya dengan hati terbuka. ii. Perkembangan ilmu dalam bidang-bidang tertentu. Kritikan yang dilemparkan kepada mereka datang bertubi tubi. Walau apapun kritikan yang dilemparkan jawatankuasa istilah tetap dengan pendirian mereka. Kekurangan pakar di dalam bidang tertentu.8. ii. tentu sekali banyak cabarannya.e) Istilah Matematik dan Statistik Bahasa Inggeris Aerial cable Affine Affine geometry Affine variety Aggregate Aggregation Aggregative Aggregative index Aggregative model Bahasa Melayu Kabel arial Afin Geometri afin Aneka afin Agregat Pengagregatan Berdaya agregat. bagi orang bahasa. Bagi orang yang tidak memahaminya. pengagregatan Indeks pengagregatan Model berdaya agregat 7. bahasa pinjaman) 7. tidak semudah untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan di dalam pembentukan istilah baru. mereka amat memahami keputusan yang telah dibuat.7 Cabaran – Cabaran Pembentukan Istilah Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa istilah amat mencabar. Penyerapan istilah-istilah baru mengikut perkembangan semasa. dan kritikan sinis ini sering terdengar.

istilah begini dipanggil akronim.kumpulan gita rancah Berdikari . Misalnya: sin .sentimeter cos . tetapi sebutannya seperti bentuk lengkap. Misalnya : lab ( laboratory) b) Menyingkatkan huruf ejaan.sinus cm . Manakala Asmah Hj.Berita Nasional Malaysia Tadika .habitat c) Menggabungkan suku kata atau bahagian kata.Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Bernama .cerita pendek Kugiran . dan ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan utuh. ringkasan . Misalnya: .Panggung wayang gambar Perkeso .Menurut Kamus Dewan (2007: 1501) menyatakan singkatan ialah kependekan.taman didikan kanak – kanak Cerpen . Omar (2009:27) akronim adalah kata selapis yang dibentuk dengan menggunakan suku kata pada kata-kata unsur. merupakan gejala umum dalam pemakaian bahasa. Misalnya: Mara .berdiri dengan kaki sendiri Pawagam .konsinus hab . Beliau menyatakan ada tiga cara pembentukan akronim.Pertubunhan Keselamatan Sosial d) Menggabungkan huruf pangkal setiap kata. Manakala Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2008: 66) Akronim adalah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata.Majlis Amanah Rakyat Perkim . Menurut Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu KPM (1992:15) singkatan terbentuk dengan empat cara melalui penggunaan : a) Menggugurkan satu bahagian atau lebih bahagian daripada dasarnya.

meter .Tentera Laut DiRaja Malaysia IPGKTAR . Contoh : meter .Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak LUTH .Angkatan Belia Islam Malaysia ADUN .kandela .radian .steradian .hekto .JKR .giga .st mole . morfem dan kata yang diterima dalam transkripsi fonetik atau sistem tulisan.suku kata.Institut Kefahaman Islam Malaysia 7.rad steradian . fonem.cd radian .saat .s ampere .Jabatan Kerja Raya TLDM .K candela .G .m kilogram .8.Ahli Dewan Undangan Negeri IKIM .senti .A degree .mol .ampere .c mega .2 Definisi Lambang Menurut Kamus Dewan Edisi keempat ( 2007: 876) Lambang ialah tanda yang mewakili entiti linguistik seperti bunyi.kilogram .mega .Lembaga Urusan Tabung Haji ABIM . dan digunakan untuk menandai sesuatu konsep.h centi .darjah .kg second .M giga . Lambang huruf ialah singkatan khusus berdasarkan kebiasaan yang terdiri daripada satu huruf atau lebih tanpa titik di belakangnya.mol hecto .

polis ambulance . Ejaan Transliterasi atau alih huruf boleh mengikut perakuan ISO untuk huruf Arab (Perakuan ISO-R233) atau Perakuan ISO-R315 huruf Yunani.2 Ejaan Transkripsi Dalam Bahasa Melayu Transkripsi ialah penulisan sebutan yang menunjukkan sebutan dalam bahasa yang bersangkutan.7.9. yang dalam bahasa sumber ditulis dengan huruf Latin.1 Ejaan Transliterasi Dalam Bahasa Melayu Kamus Dewan (2007:1712) menyata transliterasi ada penukaran huruf perkataan daripada abjad sesuatu tulisan (misalanya tulisan Arab kepada huruf yang selaras bunyinya dalam abjad sistem tulisan lain (seperti Rumi).9 EJAAN DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 7. tidak diubah. Misalnya: Baekelund Cannizzaro Aquadag Dacron Keops Dmitri Ivanovic Mendeleev Anton Chekhov Mao Tze Tung . Contoh transliterasi Arab. Contoh : Bismillahirrahmanirrahim muslimin hajah fikir hadith Muslimat ustaz ghaib zakat akad lafaz solat iman Talak imam taubat haji ustazah 8.biro police . Istilah asing yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu tanpa diterjemahkan. Misalnya: bureau .ambulans Ejaan nama khas. maka diambil ejaannya yang dalam bahasa Inggeris dan kemudian disesuaikan dengan bahasa Melayu. pada umumnya ditranskripsikan lebih dahulu. Sekiranya nama khas itu ditulis dengan huruf lain.

"Em. lebih baik aku pulang saja ke kampung halaman kerana tiada guna lagi aku menanti dan mencari sedangkan dia tahulah ke mana harus mencariku nanti. Akar bebas anak suamiku rumah stesen berimbuhan bertekad mencari bekerja menyukarkan gabungan gandaan prototaip shift Komunikasi (communication) Stesen (station) Teksi (taxi) paradigma tempat Cukupkerja cukup Bekerja shif Berjalanjalan Jadual Selamakerja lamanya Kami Apa-apa berdua . kata anak kecil berumur 4 tahun yang petah bercakap. Airmataku deras mengalir. Aku hanya tahu alamat tempat kerjanya. Aku tahu tindakanku ini amat bodoh kerana tanpa arah akan membahayakan aku dan anak kecilku. Aku nekad sekiranya aku tidak bertemu dengannya kali ini aku sendiri akan pergi dari hidupnya buat selamalamanya. Itulah janjiku. Hanya itu saja tekadku. Dia bekerja shif menyukarkan aku tahu kerana jadual kerjanya aku tak tahu. Berbekalkan duit yang cukup-cukup untuk aku tambang pergi balik dan duit kecemasan aku pergi mencari dia ke kota.Sepanjang perjalanan airmataku sudah kering dan tidak akan menangis lagi. Apalah anak kecil ini mengerti tentang gelodak dalam hatiku. Aku melangkah dengan longlai hanya satu arahku menuju ke rumahnya ."Umi. Setelah kufikir-fikir. Rumahnya berkunci. Aku akan pergi dari kehidupan dia buat selamanya dan menganggap dia tiada lagi dalam hidupku. Inilah kalau komunikasi tiada di antara kami berdua. Perjalananku dua jam mengelisahkan hatiku kerana aku bimbang tidak dapat bertemu dengannya dan apa pula akan terjadi. Kami cuba analisis beberapa istilah yang terkandung dalam teks cerpen di atas berdasarkan bentuk-bentuk istilah.Nekad Hari ini aku bertekad untuk mencari dia walaupun aku tak pasti di mana dia berada.. Aku sendiri harus berusaha untuk menyelesaikan segala masalahku.Dia suamiku telah beberapa bulan tiada berita dan aku harus bertemu dengannya kerana ingin memberitahu tentang masalah rumah yang kami anak beranak tinggal akan di sita.nape nanggis". Melihat wajah si kecil melonjak keriangan kerana dapat berjalan-jalan. Aku dan anak kecil hanya menanti di pintu keletihan.Aku menahan teksi terus ke flat tempat tinggl dia.tiada apa-apa nak. Alamat rumah juga ada tapi aku tak pasti sama ada dia ada di rumah atau sedang bekerja. Begitulah pembohonganku pada si kecil setiap kali nampak aku menangis. Memang malang nasibku kerana dia tiada.. Sekali lagi nasibku amat malang dia tiada. Biarlah segala yang berlaku ini menjadi satu pengajaran padaku.. Cuma habuk masuk ke mata umi". Tiba di stesen aku terus mendapatkan teksi terus ke tempat kerjanya. Aku berikrar akan mempastikan kehidupan anak-anakku akan terjamin walau tanpa bantuan dia suamiku.

apa Kata tugas Kata tanya berdua berbekalkan . bodoh Kata adjektif Kata adjektif sifatan 8. rumah Kata nama Kata nama am konkrit 11. hanya Kata tugas Kata bantu ragam 4. kerana Kata tugas Kata arah 9. dalam Kata tugas Kata arah 10.shif jadual pergi balik Fikir-fikir Duit Anakkecemasan anak teksi kecemasan Anak kecil duit mencari Melonjak keriangan tambang membahayakan Tempat kerjanya kota melihat Anak kecil habuk melonjak Kampung halaman flat keriangan Air mata pintu bertemu kampung terjadi bertemu mendapatkan mengalir berumur bercakap menuju menahan berkunci menanti berusaha perjalanan berikrar mempastikan kehidupan terjamin bantuan menjadi pengajaran menganggap ANALISIS GOLONGAN KATA DI DALAM CERPEN “NEKAD” Bil Perkataan Golongan kata Catatan 1 bertekad Kata kerja Kata kerja terbitan 2. ke Kata tugas Kata sendi nama 7. dua Kata tugas Kata bilangan tentu 13. Cukup-cukup Kata adjektif Kata adjektif gandaan seluruh 6. sedang Kata bantu Kata bantu aspek 5. dia Kata nama Kata ganti nama diri ketiga 3.

Cukup-cukup Frasa adjektif Dia bekerja shif menyukarkan aku tahu kerana jadual kerjanya a tak tahu. atau masa hadapan. 16. sekiranya teksi memang longlai sekali amat kehidupan perjalanan sudah halaman bantuan walau Kata tugas Kata nama Kata tugas Kata adjektif Kata tugas Kata tugas Kata nama Kata nama Kata tugas Kata nama Kata kerja Kata tugas Kata hubung keterangan Kata nama konkrit pancangan Frasa walaupun Jenis Frasa Frasa sendi nama Alamat : petanda Frasa nama sedang Frasa sendi bekerja Frasa kerja Kata penegas Kata adjektif sifatan Kata penguat belakang Kata penguat hadapan Kata nama am abstrak Kata nama am abstrak Kata bantu aspek Kata nama am konkrit Kata kerja terbitan Kata hubung keterangan Kajian Semantik Keterangan Kata hubung Kata hubung pancangan pancangan keterangan keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. Medan makna Sinonim ialah (sinonim) kesamaan makna perkataan. 15. Kata adjektif ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang pancangan Contoh Ayat Hari ini aku bertekad unt mencari dia walaupun a tak pasti di mana dia ber Aku hanya tahu alamattempat kerja Alamat rumah juga ada t aku tak pasti sama ada d ada di rumah atau sedangbekerja. Kata bantu aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa . 23. 25.14. 21. Berbekalkan duit yangcu cukup untuk tambang pe balik dan duit kecemasan . 18. 22. Kata kerja aktif Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. 17. masa kini. 24. iaitu sama ada masa lampau. iaitu kata-kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. 20. 19.

Aku tahu tindakanku ini amatbodoh kerana tanp arah akan membahayaka aku dan anak kecilku. Kata adjektif jenis pergi mencari dia ke kota Berbekalkan duit yang cukup-cukup untuk tamb pergi balik dan duit kecemasan itu aku pergi mencari dia ke kota. Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang member pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsure keterangan nama Kata bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumlah pada frasa nama dan hadir sebelum frasa tersebut. Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam . iaitu kata-kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Sinonim ialah kesamaan makna perkataan. Perjalananku dua jam menggelisahkan hatiku kerana aku bimbang tida dapat bertemu denganny dan apa pula akan terjad Tiba di stesen aku terusmendapatkan teksi terus ke tempat kerjanya Air mataku mengalir dera Aku melangkah .Duit : wang Frasa nama Medan makna (sinonim) bodoh Frasa adjektif Kata adjektif sifatan atau keadaan dua Frasa sendi nama Kata bilangan mendapatkan Frasa kerja Kata kerja aktif transitif deras Frasa adjektif Kata adjektif longlai Frasa adjektif Kata adjektif sifatan membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. sebagai penerang kata nama.

Berdasarkan teks ini. denganlonglai hanya sa arahku menuju ke rumah Aku dan anak kecil hany menanti di pintu keletihan Aku akan pergi dari kehidupan dia buat selamanya dan mengang dia tiada lagi dalam hidu segala Frasa sendi Kata bilangan Biarlah segala yang berl ini menjadi satu pengajar padaku. Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. .atau keadaan anak kecil Frasa nama Istilah Bentuk Gabungan (majmuk) dalam Frasa nama Kata arah ini terdiri daripada perkataan yang member pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Antonim: Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama. Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. Istilah ialah: (a) Pinjaman terjemah (b) Pinjaman terus Analisis teks dalam bidang leksikal dilihat dari sudut: 1. Kata bilangan yang menunjukkan bilangan tak tentu. kami cuba melihat dari sudut peristilahan Bahasa Melayu.

memudahkan Bodoh – pandai Suami – isteri Malang – untung Kecil – besar Petah – gagap Deras – perlahan Menangis – ketawa Longlai – gagah 2. berangkat Keriangan – kegembiraan Mengerti – tahu Berita – khabar Bimbang – khuatir Bertemu – berjumpa Nekad – tabah Stesen – perhentian Malang – tidak bernasib baik Petah . Duit – wang Bodoh – dungu Pergi – bertolak. iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Sinonim: Sinonim ialah kesamaan makna perkataan.gagap Nampak – lihat .Menyukarkan .

melur. Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. melur. Sebagai contoh.melati.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga. Hiponim Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Sebagai contoh. Secara umumnya. mawar. Secara umumnya.melati. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus.Berkunci – bermangga Pulang – balik Menanti – menunggu Menangis – ketawa Pengajaran – pedoman 3. mawar. Rumah : Rumah banglo Rumah teres Rumah pangsa Rumah papan Rumah berkembar Rumah rehat Rumah sewa Rumah kedai Rumah kongsi Rumah mayat Rumah pam .

Stesen: Stesen bas Stesen keretapi Stesen minyak Stesen teksi Stesen kaji cuaca Stesen angkasa lepas Jam: Jam tangan Jam dinding Jam loceng Jam randik Jam penggera Jam matahari Jam air Jadual: Jadual waktu Jadual kerja Jadual belajar Jadual tuisyen Jadual bertugas Jadual perjalanan bas Jadual peperiksaan Duit: Duit syiling .

“Sedang” dalam petikan ini adalah membawa maksud sedang melakukan sesuatu. Dengan kata lain. “Alamat” dalam kontek lain pula membawa maksud sebagai petanda akan berlakunya sesuatu. 5.Duit kertas Duit raya Duit zakat Duit sedekah Duit rasuah Duit pengeras Duit simpanan Duit palsu Duit judi Kering: Lada kering Daun kering Ikan kering Udang kering Hati kering 4. Iaitu dua kata atau lebih yang mempunyai. sama ada bunyi atau ejaan yang sama. “Sedang” dalam konteks lain mungkin membawa maksud menceritakan saiz sesuatu yang tidak kecil dan tidak besar. tetapi berlainan makna. polisem ialah . “Alamat “ dalam petikan cerpen ini adalah membawa maksud alamat rumah. Polisem Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada secara konseptual atau sedarjah. Homonim: Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim.

(i) “Hari ini aku bertekad untuk mencari dia walaupun aku tak pasti di mana dia berada. 4. Ayat grammatikal mempunyai unsur frasa yang menggambarkan ketakutan. Perkataan “malang” dalam ayat di atas membawa maksud berasa kecewa kerana hasrat yang tidak tercapai untuk bertemu dengan suaminya.” Perkataan “bimbang” dalam ayat ini menunjukkan watak dalam cerita ini berasa “risau”.” Perkataan “melonjak keriangan” dalam ayat ini menunjukkan watak dalam cerpen di atas berasa sangat gembira kerana dia berpeluang berjalan-jalan di kota. (i) “Memang malang nasibku kerana dia tiada”. intonasi dan perbendaharaan kata. Ayat grammatikal mempunyai unsur frasa yang menggambarkan kesedihan. (i) “Perjalananku dua jam menggelisahkan hatiku kerana aku bimbang tidak dapat bertemu dengannya dan apa pula akan terjadi. 1. Perkataan “berada” di dalam petikan cerpen ini adalah membawa maksud sedang menetap di sesuatu tempat.hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. Dia tidak pasti di mana suaminya berada sekarang. Teks ini mementingkan aspek sebutan. 3. Kami analisis pula teks ini dari sudut grammatikal. Demi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh dirinya. Dalam situasi lain perkataan “berada” boleh membawa maksud orang kaya.Frasa ini menggambarkan ketakutan seseorang. Cerita ini melambangkan kesedihan seperti di dalam sinopsis di bawah. Ayat grammatikal mempunyai unsur frasa yang menggambarkan suspen.” Frasa “tak pasti di mana dia berada” membawa maksud watak dalam cerita ini tidak tahu lokasi suaminya berada ketika dia ke rumah suaminya dengan menaiki bas.. SINOPSIS CERITA Cerita ini mengisahkan seorang isteri yang hidup menderita kerana telah ditinggalkan oleh suaminya. mempunyai unsur frasa yang menggambarkan (i) “Melihat wajah sikecil melonjak keriangan kerana dapat berjalan-jalan. dia telah nekad membawa anak kecilnya ke kota dengan berbekalkan sedikit wang sebagai . 2. Ayat grammatikal kegembiraan.

Maklumat ini akan saya gunakan untuk memantapkan lagi mutu pengajaran dan penggunaan bahasa saya dalam kehidupan harian. Dia telah bertekad iaitu jika tidak Berjaya bertemu dengan suaminya. maka dia terpaksa menggagahkan diri pergi ke kota untuk mencari suaminya. perubahan makna. TEMA Cerpen ini bertemakan kekecewaan hati seorang isteri yang telah ditinggalkan suaminya tanpa khabar berita. dia akan kembali ke kampong halaman dan tidak akan menemui suaminya lagi. REFLEKSI Saya rasa amat bersyukur kerana akhirnya saya berjaya juga menyiapkan KKBI ini telah menghadapi berbagai jenis halangan. saya telah mendapat banyak maklumat yang sangat berguna untuk diketahui oleh saya . Dia tidak lagi memerlukan suaminya. analisis makna. modul. Dalam semantik kita mengenal yang disebut klasifikasi makna. Sekiranya suaminya gagal ditemui.perbelanjaan. PERSOALAN Cerpen ini membawa satu situasi yang dialami oleh seorang isteri yang berkeadaan serba salah disebabkan suaminya bertindak menghilangkan diri. Kesimpulan Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang tidak terlepas dari erti atau makna pada setiap perkataan yang diucapkan. dia telah mengambil keputusan untuk menetap sahaja di kampung halaman demi untuk kesejahteraan anak-anaknya. Disebabkan dia menghadapi satu masalah besar iaitu rumahnya hendak disita. Dia sudah pasrah dan akan menerima apa juga ketentuan. relasi makna. Saya telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari maklumat yang diperlukan. Semantik merupakan salah satu cabang ilmu yang dipelajari dalam penyelidikan linguistik. Ini adalah kerana soalan yang dikemukakan agak sukar untuk difahami. Setelah berjaya menyiapkan tugasan ini. Semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna iaitu makna kata dan makna kalimat. Sepanjang perjalanan yang memakan masa selama dua jam. Dia lebih mengutamakan kehidupan anakanaknya. internet dan perbincangan dengan rakan-rakan serta para pensyarah. . Sebenarnya saya berasa kebingungan ketika proses penyiapan ini sedang dilakukan. dia berasa begitu gelisah kerana bimbang tidak dapat bertemu dengan suaminya. Saya telah mencari maklumat yang diperlukan melalui pembacaan di perpustakaan. dan makna pemakaian bahasa.

Dalam menghasilkan tugasan ini.Saya berasa begitu bimbang dan tercabar untuk menyiapkan tugasan ini kerana pengetahuan sedia ada saya tentang semantik dan peristilahan bahasa Melayu amatlah sedikit. Cerpen ini walaupun kelihatan pendek sahaja. banyak ilmu yang saya perolehi dan akan saya gunakan ilmu ini semasa proses pengajaran dan . Bidang kajian pula boleh terdiri daripada berbagai sudut yang terdapat di dalam bidang sintaksis. Namun dengan bantuan pensyarah-pensyarah. .rakan dan sedikit ilmu pengetahuan mengenai semantik dan peristilahan bahasa Melayu dapat saya meneruskan tugasan ini walaupun terdapat masalah kekangan waktu.Tugasan KKBI ini telah mendedahkan saya kepada bidang kajian semantik yang pada pendapat saya begitu luas sekali. saya berasakan tugasan ini amat payah dan sukar untuk dilaksanakan memandangkan ini adalah subjek baru kepada saya. Disediakan oleh. Melalui KKBI ini juga. saya berpeluang membuat kajian terhadap analisis cerpen yang bertajuk “Nekad”. banyak ilmu dan pengetahuan tentang semantik dan peristilahan bahasa Melayu dapat saya kumpulkan dan saya perolehi maklumatmaklumat tersebut melalui buku-buku terutamanya buku Tatabahasa Dewan dan sumber internet. syukur saya ke hadrat Yang Maha Esa. …………………………………………… (MOHD RUSLEE BIN MOHD SALLEH_ HP: 011-19958547 KP: 650413025367 REFLEKSI Alhamdulillah. Pada mulanya. Sesungguhnya bidang kajian Bahasa Melayu amatlah luas. Di sini kumpulan kami telah berjaya mengkaji dan membuat analisis melalui aspek perbendaharaan kata dan istilah serta makna leksikal dan makna grammatikal. kerana dengan limpah kurniaNya saya dapat menyiapkan tugasan ini walaupun dibatasi masa yang terhad lantaran kesibukan tugas seharian. Cabaran dan halangan ini tidak mematahkan semangat saya untuk cuba menghasilkan tugasan yang terbaik. Akhirnya dengan usaha gigih yang saya lakukan. apabila menerima tugasan bagi subjek BMM 3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu. Analisis teks cerpen ini memerlukan saya banyak membuat rujukan daripada buku “Tatabahasa Dewan”. bermula dengan mencari nota yang berkaitan dan seterusnya mengkaji aspek makna dalam semantik dan pembentukan istilah berdasarkan cerpen pilihan yang bertajuk “Nekad”. Aspek-aspek ini dihubungkaitkan dengan bidang semantik dan peristilahan. Sesungguhnya untuk mengkaji dan menganalisis cerpen bukanlah sesuatu yang mudah dan perlu menghayatinya dengan penuh kesungguhan. rakan . tetapi mempunyai banyak aspek bahasa yang boleh dikaji. Terlalu banyak bidang yang perlu diketahui oleh saya selaku seorang pelajar PGSR Bahasa Melayu.

pembelajaran di sekolah nanti.Sebagai seorang pendidik. namun ia memberi kekuatan dan pengetahuan yang lebih meluas mengenai ilmu semantik dan peristilahan bahasa Melayu. tugasan ini akan saya jadikan sebagai panduan untuk meningkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di bilik darjah sekiranya saya diberi peluang untuk mengajar subjek ini nanti. Akhir kata . ………………………… (FUZIATI BT MISBAH) 640412-01-5870 . Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan setinggitinggi penghargaan kepada Puan Zaleha Bt Mohd Noor dan Encik Aminuddin Bin Mamat yang telah banyak membantu kumpulan kami dalam memberi tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan ini. tepat dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang kita ketahui semantik merupakan bidang kajian tentang makna sama ada pada peringkat perkataan atau ayat.. Bidang kajian tentang makna dalam bahasa Melayu merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Ilmu yang saya perolehi ini terutamanya membuat analisis mengenainya akan dapat membantu saya dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti di peringkat sekolah atau peringkat yang lebih tinggi. tugasan ini bukan sekadar memenuhi peruntukan yang disenaraikan untuk pemarkahan sahaja.Manakala istilah pula merupakan kata atau perkataan atau rangkai kata atau gabungan kata yang menyatakan sesuatu dengan betul. Berbagai maklumat dan input yang berguna dapat saya perolehi melalui tugasan yang diberikan ini .saya berharap agar hasil kajian tugasan ini dapat menepati kehendak dan piawaian yang ditetapkan oleh pihak tuan dan puan. Disediakan oleh. ianya amat penting dan berguna sekali dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Secara amnya. Sebagai guru.dalam menyiapkan tugasan ini. Begitu juga dengan rakan seperjuangan yang tidak lokek berkongsi ilmu sehinggalah tugasan ini dapat disiapkan.