Makalah agama ISLAM Corak Akidah dalam Kehidupan

Disusun oleh : Cahyo Rahmatullah Milva Susanti Dwi Putri Regita Cahyani Rizka Farhana Tikah Nur Utami ( ( ( ( ( ) ) ) ) )

DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA
UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011

2012 UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 .

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan makalah ini 5. Amiin Yaa Robbal „Alamiin. Teman-teman yang sudah membantu 3. dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Corak Aqidah dalam Kehidupan”.. yang sudah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis.KATA PENGANTAR Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT. Rekan-rekan semua di Kelas B MPK Agama Islam FMIPA Universitas Indonesia 4. Maret 2012 Tim Penulis UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 . Bapak Drs. Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Penulisan makalah merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah MPK Agama Islam Universitas Indonesia. MM. sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Jauhari SHI. Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi. Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Depok. yang telah memberikan bantuan dalam penulisan makalah ini. khususnya kepada : 1. 2.

Yang nantinya dapat mengendalikan perasaan seseorang yang kemudian membuat pemilik perasaan-perasaan itu memiliki pertimbangan penuh dalam melakukan tindakan-tindakannya. Dijelaskan dalam makalah ini bahwa aqidah itu merupakan sesuatu kebenaran yang diyakini dalam hati berdasarkan akal. Aqidah itu memiliki peranan besar dalam kehidupan. Sehingga apa yang kita lakukan adalah perbuatan yang berdasarkan pada kaidah bahwa Allah melihat dan mengamati kita di mana saja dan kapan saja. hakikat dari aqidah itu. Nilai-nilai aqidah dalam kehidupan antara lain adalah nilai keyakinan dan nilai ketaatan. negara dan bermasyarakat. wahyu dan fitrah. Baik dalam kehidupan keluarga.ABSTRAK Makalah ini menjelaskan tentang aqidah. UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 . Selain itu diterangkan juga implementasi dan nilai-nilai aqidah dalam berbagi bidang. Dimulai dengan pengertian aqidah.

baik dan lurus.BAB I PENDAHULUAN 1. Begitu pula sebaliknya. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca tentang aqidah dalam kehidupan dan dapat diimplementasikan dalan kehidupan. karena akhlak tersarikan dari aqidah dan pancaran dirinya. Dasar pendidikan akhlak bagi seorang muslim adalah aqidah yang benar terhadap alam dan kehidupan. niscaya akhlaknya pun akan benar. Aqidah baik sangatlah diperlukan dalam kehidupan agar kehidupan tidak berjalan seperti layaknya kehidupan dijaman jahiliyah. Bagaimana nilai-nilai aqidah dalam pengembangan seni budaya. 1. Oleh karena itu.2 Rumusan masalah Untuk mengkaji dan mengulas tentang aqidah dalam kehidupan.1 Latar belakang Manusia merupakan makhluk yang sangat rentang digoda oleh setan. maka diperlukan subpokok bahasan yang saling berhubungan. Apa pengertian dan hakikat aqidah? 2. Apa saja implementasi aqidah dalam kehidupan? 3. Sangat pentingnya pembahasan tentang aqidah inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengulas sedikit tentang aqidah dalam kehidupan. UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 . sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. jika seseorang beraqidah dengan benar. iptek serta dalam bidang ekonomi ? 1. manusia harus memiliki sesuatu yang dapat menjadi pegangan dalam hidupnya. Bagaimana nilai-nilai aqidah dalam kehidupan? 4. Jawabannya ialah aqidah. Aqidah seseorang akan benar dan lurus jika kepercayaan dan keyakinannya terhadap Allah juga lurus dan benar.3 Tujuan dan manfaat penulisan Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas MPK agama Islam dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. jika aqidah salah dan melenceng maka akhlaknya pun akan tidak benar. Oleh karena itu.

blog. Adapun bab pendahuluan terbagi atas : latar belakang. 1. rumusan makalah. bab pembahasan. hakikat. Referensi makalah ini bersumber tidak hanya dari buku. yaitu bab pendahuluan. metode penulisan. Terakhir. tetapi juga dari media media lain seperti e-book. dan bab penutup.4 Metode Penulisan Penulis memakai metode studi literatur dan kepustakaan dalam penulisan makalah ini.5 Sistematika Penulisan Makalah ini disusun menjadi tiga bab. dan perangkat media massa yang diambil dari internet. web. Sedangkan bab pembahasan dibagi berdasarkan subbab yang berkaitan dengan pengertian. tujuan dan manfaat penulisan. bab penutup terdiri atas kesimpulan. implementasi serta nilai-nilai aqidah. dan sistematika penulisan.1. UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 .

al-Ibram (pengesahan). Aqidah juga merupakan asas keterikatan dan persatuan. Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatupun yang menyerupaiNya. asas hukum dan syari'at. Keyakinan terhadap keesaan Allah SWT disebut juga „Tauhid‟. Sedangkan menurut istilah (terminologi). yang artinya mengesakan.1 Pengertian akidah Menurut bahasa (etimology). al-Tawuts (menjadi kokoh. Dalam pengertian lengkapnya. baik itu benar atau pun salah. 2. mendatangkan ketentraman jiwa yang tidak bercampur UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 . sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh. Aqidahlah yang telah mencetak para pahlawan (pejuang) di medan jihad dan untuk mencari syahid. yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. aqidah adalah suatu kepercayaan dan keyakinan yang menyatakan bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi.1 Pengertian dan Hakikat Akidah 2. al-syadd bi quwwah (pengikatan dengan kuat). aqidah berarti perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya. aqidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan Pengertian aqidah dalam agama islam berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan.BAB II CORAK AKIDAH DALAM KEHIDUPAN Aqidah merupakan sumber persepsi dan pemikiran. al-Ahkam (penguatan). atau dapat juga diartikan sebagai iman yang teguh dan pasti. kuat).1. akidah berasal dari perkataan bahasa Arab yaitu kata dasar al-aqd yaitu al-Rabith (ikatan). Jadi kesimpulannya. dan al-Itsbat (penetapan). Seperti aqidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya serta tidak mudah terurai oleh pengaruh mana pun baik dari dalam atau dari luar diri seseorang. Aqidah menurut hasan al-Banna adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. dan merupakan sumber keutamaan dan akhlaq. apa yang telah menjadi ketetapan hati seorang secara pasti adalah aqidah. dari kata „Wahhada-Yuwahidu‟.

antara lain: UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 . seseorang akan mudah dipengaruhi dan dibuat ragu oleh berbagai informasi yang menyesatkan keimanan. membenarkan dengan hati dan mempraktikkan dengan perbuatan. 2. 2.sedikit dengan keraguan-raguan. Sebaliknya. Iman tidak pernah berkompromi atau bersekongkol dengan kejahatan dan maksiat. akidah sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. yang lama kelamaan akan menutup pandangannya dan menjauhkan dirinya dari jalan hidup kebahagiaan. karena:  Tanpa aqidah yang benar.2 Hakikat akidah dan iman Dalam menjelaskan definisi akidah ada disebut perkataan kepercayaan atau keimanan. Adapun aqidah menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal. namun dapat diketahui oleh orang melalui bukti-bukti amalan.2 Implementasi aqidah dalam kehidupan Aqidah memberikan peranan yang besar dalam kehidupan seseorang. Ini disebabkan Iman merupakan unsur utama kepada akidah.  Tanpa aqidah yang lurus. Oleh karena itu. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang artinya: "Iman itu ialah mengaku dengan lidah. wahyu dan fitrah. iman yang mantap di dada merupakan pendorong ke arah kerja-kerja yang sesuai dan secucuk dengan kehendak dan tuntutan iman itu sendiri. Iman ialah perkataan Arab yang berarti percaya yang merangkumi ikrar (pengakuan) dengan lidah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini keshahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu." (al-Hadis) Walaupun iman itu merupakan peranan hati yang tidak diketahui oleh orang lain selain dari dirinya sendiri dan Allah SWT.1. seseorang akan terbenam dalam keraguan dan berbagai prasangka. membenarkan di dalam hati dan beramal dengan anggota. Beberapa implementasi aqidah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari beberapa sisi.

Aqidah dalam individu Implementasi aqidah dalam individu berupa perwujudan enam rukun iman dalam kehidupan manusia. maka akan muncul kehidupan bernegara yang lebih baik dengan masyarakatnya yang baik pada negara itu sendiri. menyadari bahwa derajat manusia itu sama di depan Allah swt dan pembedanya adalah nilai ketakwaannya. Kemampuan beraqidah pada diri sendiri akan membuat hubungan kita dengan Allah dan manusia lain menjadi lebih baik. semuanya disandarkan pada ketetapan AlUNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 . Contoh penerapannya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya.1. serta berikhtiar sebelum bertawakal. Aqidah dalam kehidupan bermasyarakat Aqidah sangat penting dalam hidup bermasyarakat karena dapat menjaga hubungan dengan manusia lain. Contohnya. antara lain dengan saling menghargai satu sama lain sehingga tercipta suatu masyarakat yang tentram dan harmonis. Contoh implementasi aqidah dalam kehidupan bermasyarakat adalah tolong menolong. 2. Tak perlu lagi menjual tenaga rakyat ke negara lain karena rakyatnya sudah memiliki SDM yang tinggi berkat penerapan aqidah yang benar. Apabila hal ini terlaksana dengan baik. berbuat kebaikan karena tiap gerakan kita diawasi Allah dan malaikat. Dalam menyelesaikan masalah pemerintahan. dan bertindak penuh perhitungan agar tidak terjadi kesalahan. merenungkan kekuasaan Allah swt. mengamalkan ayat. musyawarah.ayat Al Quran. Contoh implementasi aqidah dalam keluarga adalah shalat berjamaah yang dipimpin oleh ayah. Aqidah dalam kehidupan bernegara Setelah tercipta aqidah suatu masyarakat. 5. 3. Aqidah dalam keluarga Aqidah dalam berkeluarga mengajarkan kita untuk saling menghormati dan saling menyayangi sesuai dengan ajaran islam. Contohnya saat menyelesaikan sebuah masalah pemerintahan. dan berdoa sebelum melakukan sesuatu. toleransi. maka negara tersebut akan memperoleh kehidupan yang baik pula dan semua warganya akan hidup layak dan sejahtera. menjalani risalah nabi. 4. Hal ini bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Aqidah dalam pemerintahan Implementasi aqidah yang terakhir adalah implementasi aqidah terhadap pemerintahan yang dapat membuahkan hasil yang bagus untuk rakyat dan negaranya. bersikap adil.

keluarganya. Sehingga apa yang kita lakukan adalah perbuatan yang berdasarkan pada kaidah bahwa Allah melihat dan mengamati kita di mana saja dan kapan saja. Segala keputusan yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist adalah benar dan diridhoi Allah. Hal ini akan membuat kita tidak akan terdorong oleh luapan-luapan perasaan atau tindakan yang melampaui batas-batas ketentuan Allah. Tanpa aqidah. karena masyarakatnya menjadi berprilaku liar dan buas. masyarakat tersebut akan diliputi oleh perasaan ketakutan dan kecemasan di berbagai penjuru.qur'an dan hadist." Makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa masyarakat Islam benar-benar memuliakan dan menghargai aqidah itu dan juga berusaha untuk memperkuat aqidah tersebut didalam akal maupun hati. maka akan dibuat keputusan bersama yang berasaskan kedua sumber ajaran tersebut. Masyarakat UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 . Masyarakat itu juga mendidik generasi Islam untuk memiliki aqidah tersebut serta berusaha menghalau pemikiran-pemikiran yang tidak benar dan syubhat yang menyesatkan. Nilai dalam kehidupan tentunya telah diatur sedemikian rupa oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat mengerti akan ketetapan dan batas-batas dalam bersikap terhadap sesama dan lingkungannya Aqidah dapat mengendalikan perasaan seseorang yang kemudian membuat pemilik perasaan-perasaan itu memiliki pertimbangan penuh dalam melakukan tindakan-tindakannya.3 Nilai akidah dalam kehidupan pribadi dan sosial Nilai-nilai dalam kehidupan pribadi dan sosial. nantinya akan dihasilkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang insyaallah juga akan diridhoi Allah SWT. masyarakat disekitarnya maupun bagi bangsa dan negaranya. Apabila permasalahan tersebut tidak memiliki penyelesaian yang pasti dalam Al-qur'an dan hadist. Yang ada di benak mereka hanyalah perbuatan buruk yang menghancurkan. 2. baik untuk diri sendiri. Adapun aqidah yang seharusnya tegak pada masyarakat Islam yaitu aqidah "Laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah. masyarakat akan berubah menjadi masyarakat Jahiliyah yang diwarnai oleh kekacauan dimana-mana. maka akan terwujud kehidupan yang baik pula. Salah satunya tercermin dengan bersikap bijaksana dalam berperilaku dan interaksi sosialnya. Jika tiap orang mampu mengimplementasikan aqidah dalam semua aspek kehidupan. Dengan begitu.

bijak dan bermanfaat untuk lingkungannya sehingga nanti secara otomatis dapat menciptakan masyarakat yang rukun yang berakhlak mulia serta bermanfaat. Ini merupakan gambaran bahwa antara iman. Yang nantinya diharapkan dapat diserap dengan lebih baik oleh mereka yang menerimanya. 2. radio. Iman diidentikkan dengan akar dari sebuah pohon yang menupang tegaknya ajaran Islam. ilmu dan amal merupakan suatu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Yang merupakan nilainilai yang akan membentuk pribadi yang baik. Dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. keyakinan serta ketaatan. prosa. disistematisasi dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran obyektif. bioskop dan seni dalam segala bidang. ilustrasi dan firasat. sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang telah diklasifikasi. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu seperti seni budaya. seperti masjid-masjid. Demikianlah aqidah dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat dan demikianlah hendaknya pengaruh aqidah dalam setiap masyarakat yang menginginkan menjadi masyarakat Islam. sandiwara. ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan. surat-surat kabar. dan Iptek yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal shaleh bukan kerusakan alam. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan pancaindera. UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 . sekolahsekolah. ilmu dan amal atau syariah dan akhlak dapat dilakukan dengan menganalogikan dinul Islam bagaikan sebatang pohon yang baik. filsafat. Begitulah nilai-nilai aqidah dalam kehidupan pribadi dan sosial yang mengandung nilai-nilai kebenaran. diorganisasi. karena itu bangunan yang tidak tegak di atas aqidah Islamiyah maka sama dengan membangun di atas pasir yang mudah runtuh. telah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. seperti puisi. Sesungguhnya aqidah Islamiyah dengan segala rukun dan karakteristiknya adalah merupakan dasar yang kokoh untuk membangun masyarakat yang kuat.tersebut juga berupaya menampakkan (memperjelas) keutamaan-keutamaan aqidah dan pengaruhnya dalam kehidupan individu maupun sosial dengan perantara dari sarana alat komunikasi yang berpengaruh dalam masyarakat.4 Nilai akidah dalam iptek Keutuhan antara iman. televisi. kisah-kisah dan teater. saat ini dan di masa yang akan datang.

karena seni itu diidentik dengan keindahan.Dalam kajian filsafat setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian. sedangkan orang yang banyak tahu tapi tidak memperdalam disebut generalis.4. Teknologi dapat membawa dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia juga sebaliknya dapat membawa dampak negatif berupa ketimpangketimpangan dalam kehidupan manusia dan lingkungan. karena manusia diberi kebebasan dalam mengembangkan akal budinya berdasarkan tuntutan al-Qur‟an dan sunnah rasul. Meskipun pada dasarnya teknologi juga memiliki karakteristik obyektif dan netral. akan tetapi dalam situasi seperti ini teknologi tidak netral lagi karena memiliki potensi yang merusak dan potensi kekuasaan. Keduanya tidak boleh ditentangkan. Atas dasar itu. Seni mempunyai daya tarik yang selalu bertambah bagi orang-orang yang kematangan jiwanya terus bertambah. Seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya. UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 . maka sangat jarang ditemukan orang yang menguasai beberapa ilmu secara mendalam. Istilah teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan dalam sudut pandang budaya dan teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan.1 Sumber ilmu pengetahuan Dalam pemikiran Islam ada dua sumber ilmu yaitu cikal dan wahyu. Seni yang lepas dari nilai-nilai keutuhan tidak akan abadi karena ukurannya adalah nafsu bukan akal dan budi. Netralitas teknologi dapat digunakan untuk yang memanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia atau digunakan untuk menghancurkan manusia itu sendiri. ilmu dalam pemikiran Islam ada yang bersifat abadi (perennial knowledge) dan tingkat kebenarannya bersifat mutlak (absolute) karena bersumber dari wahyu Allah dan ilmu yang bersifat perolehan (aquired knowledge) tingkat kebenarannya bersifat nisbi (relative) karena bersumber dari akal pikiran manusia. seni juga merupakan ekspresi jiwa seseorang kemudian hasil ekspresi jiwa tersebut dapat berkembang menjadi bagian dari budaya manusia. Karena seseorang yang memperdalam ilmu tertentu disebut sebagai spesialis. disitulah letak perbedaan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Dengan keterbatasan kemampuan manusia.

dan akhlaq. Sedangkan mu‟amalah termasuk bagian dari syari‟ah. Dalam kaitan ini Allah SWT. akarnya kokoh (menghujam kebumi) dan cabangnya menjulang ke langit. ilmu pengetahuan. antara agama. Islam merupakan ajaran agama yang sempurna. didalamnya terkandung tiga unsur pokok yaitu akidah. Selain itu kita harus selalu mengingat Allah. Kita juga harus mengimani hari kiamat dan selalu mengingatnya sehingga kita akan selalu berusah melakukan amal terbai dan rajin berdzikir kepada Allah. yang salah satunya tidak dapat dipisahkan. ibadah dan menambah keyakinan kepada Allah.Prestasi yang gemilang dalam pengembangan IPTEKS pada hakikatnya tidak lebih dari sekedar menemukan proses sunnatullah itu terjadi di alam ini. 2. bukan merencanakan dan menciptakan suatu hukum baru diluar sunnahtullah (hukum Allah/hukum alam). pohon itu mengeluarkan buahnya setiap muslim dengan seizin Tuhannya. aqidah. 2.4. memberi tamsil tentang hubungan yang tak terpisahkannya ketiga ajaran pokok Islam itu dalam firman-Nya: UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 . Di dalam al-Qur‟an dinyatakan yang artinya “Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik (dinul Islam) seperti sebatang pohon yang baik. dan akhlak dengan kata lain iman. syariah.2 Interaksi iman. ilmu dan amal Dalam pandangan Islam. teknologi dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terinteraksi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. ilmu dan amal shaleh. Allah membuat perumpamaanperumpamaan itu untuk manusia agar mereka ingat”. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkokoh aqidah dapat dilakukan dengan memahami al-Qur‟an sehingga pemahaman kita tentang syariah. karena kesempurnaannya dapat tergambar dalam keutuhan inti ajarannya. bermunajad pada-Nya dan berusaha meninggalkan kehinaan dunia.5 Nilai aqidah dalam ekonomi Agama Islam memandang bahwa semua bentuk kegiatan ekonomi adalah bagian dari mu‟amalah.

Kegiatan ekonomi yang demikian dilaksanakan oleh pelakupelaku ekonomi yang selalu merasakan kehadiran dan pengawasan Allah SWT.Al -Maai’dah ayat17. keadilan. Ada beberapa Karasteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam AlMawsu‟ah Al-ilmiah wa al-amaliyah al-islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut: a. bukan hanya masyarakat muslim. karena ekonomi dalam pandangan Islam merupakan sarana dan fasilitas yang dapat membantu pelaksanaan ibadah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu. akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.Ibrahim: 24-26) Dalam kaitan ini Al Qur‟an telah menyerukan agar setiap muslim melakukan segala aktivitas kehidupannya termasuk dalam bidang ekonomi selalu bertumpu pada aqidah yang artinya bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu bertumpu pada keimanan kepada Allah SWT dan bertujuan mencari ridha-Nya karena pencipta. Al. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Islam sebagai agama wahyu menjadikannya sebagai sumber pedoman hidup bagi seluruh umat manusia.S. Ijma dan Ijtihad. sehingga selalu berhias dan menjunjung tinggi akhlak yang terpuji. firman Q. Hal ini. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. bebas dari segala tekanan untuk meraih kebaikan hidup yang diridhai Allah SWT dunia dan akhirat. seluruh aktivitas yang dilakukan dalam bidang ekonomi Islam mengutamakan metode pendekatan sistem nilai sebagaimana yang tercantum dalam sumber-sumber hukum Islam yang berupa Al Quran.S. tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun” (QS. semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah Swt. yang Telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi.“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas Harta Karasteristik pertama ini terdiri dari 2 bagian yaitu : Pertama.Baqarah. ayat 284 dan Q. Sunnah. Kegiatan ekonomi yang berlandaskan aqidah tauhid menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan perekonomian untuk masyarakat luas. UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 . pemilik dan penguasa segala yang ada hanyalah Allah Yang Maha Tunggal. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk.

Negara Diberi Wewenang Turut Campur dalam Perekonomian Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. e. Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan umum Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak. g. ataupun dari negara lain. f. Bimbingan Konsumsi UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 .Kedua. manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan Beberapa ahli Barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam.aturan yang telah digariskan Allah SWT. 2003: 41-42) adalah: larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri tetapi toleran (membuka diri). Dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada ditangan manusia pada hakikatnya milik Allah. c. termasuk dalam bidang hak milik. b. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlat. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Dalam Al-Qur‟an maupun Al-Hadis. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu. dan Moral Diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam (yafie. akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Syariah (hukum). memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia). Al-Hadiid ayat 7. d. Ekonomi Terikat dengan Akidah.

Petunjuk Investasi Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi. Proyek yang baik menurut Islam. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. UNIVERSITAS INDONESIA-MATEMATIKA 2011 . Zakat Sistem perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta. al-Mawsu‟ah Alilmiyahwa-al amaliyah al-islamiyah memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi. Memelihara dan menumbuhkembangkan harta. Melindungi kepentingan anggota masyarakat. Al-Israa ayat 16 : h. Diantara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba). sebagaimana Firman Allah dalam QS. dengki. agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir. Larangan Riba Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. dan kekayaan.Islam melarang orang yang suka kemewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan. yaitu:      i. memperbaiki pendapatan. dan dendam. Memberantas kekafiran. j.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful