STILISTIK

PENGENALAN
Perbincangan mengenai stilistik adalah berkenaan dengan gaya atau style.Dalam bahasa , Melayu kata stylistiks menjadi stilistik. Sebagai pendahuluan , kita akan membicarakan persoalan istilah dahulu.Persoalan ini akan berkaitan dengan berbagai-bagai persoalan lain,misalnya istilah dan pengertian yang berhubungan dengan style dan stilistik atau persoalan yang berhubungan dengan kemunculan ilmu itu sendiri, yang berhubungan dengan hakikatnya sebagai ilmu. Sebelum timbul ilmu stilistik , iaitu kajian tentang gaya bahasa yang digunakan untuk menganalisis karya sastera, bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. Ini kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai untuk bercakap atau menulis, Maka timbullah berbagai-bagai kelainan dan ia membezakan gaya tertentu antara satu sama lain. Stilistik ialah ilmu yang masih baru dan kedudukannya masih goyah.Kesedaran tentang ilmu yang masih goyah, terutamanya tentang gaya yang sudah lama wujud bagi mengkaji gaya yang terdapat di dalam sesebuah karya sastera.Terdapat dua faktor yang menyebabkan perkembangannya lambat. Ini dinyatakan seperti berikut;

i)

Perhatian terhadap gaya mungkin pernah muncul pada orang yang hidup di dalam sastera dan mereka sedar, pemakaian bahasa mereka „berbeza‟ daripada bahasa seharian mereka.

ii)

Di dalam hubungan dengan perkembangan lainnya, ada keinginan untuk merumuskan gaya yang terdapat pada „bahasa yang indah‟ itu dengan menghubungkan gya dengan „keindahan‟

maka dalam topik ini .Menurut Bally.Kedua-dua faktor ini berpengaruh terhadap „kelambatan‟ munculnya stilistik sebagai ilmu.Levin.‟linguistik‟ yang bererti tatabahasa. stilistik ialah ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa.Chatman. mereka menjelaskan stilistik sebagai suatu deskripsi daripada bahasa yang digunakan di dalam teks sastera.Jacobson. Bagi Leech. ciri-ciri stilistik. perlu didedahkan tentang kepentingan ilmu stilistik yang meliputi definisi stilistik.Jacobsons beranggapan bahawa puitika (poetics) sebagai teori tentang system dan kaedah teks sastera sebagai bahagian yang tidak dipisahkan bagi linguistik. bahasa perbandingan dan keberkesanan stilistik di dalam bahasa.Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu hanya muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik dan kajian karya sastera. stilistik adalah pembelajaran gaya ilmu linguistik atau „simply‟ defined as the (linguistic ) study as style”. 2.ching.Kesemua sub bidang ini akan disentuh memandangkan kepentinganya di dalam memberi gambaran kasar kepada pelajar sebelum mendalami bidang ini secara lebih mendalam pada topik berikutnya. .dalan dan lain-lain. Berdasarkan gerak ke arah menjadikan stilistik sebagai bidang ilmu yang penting.1 DEFINISI STILISTIK Stilistik berasal daripada bahasa Inggeris iaitu “style‟ yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan .Leech. Menurut Kamus Bahasa Indonesia.Di dalam konteks yang lebih luas .Widdowson. Wawasan demikian adalah seiring dengan pernyataan Cummings dan Simmons: bahawa pembelajaran bahasa di dalam teks sastera merupakan „a branch of linguistic called stylistic‟. stilistik di dalam bahasa.

1995.22). Sedangkan menurut Rene Wellek dan Austin Warren .Chavatik pula mengemukan stilistik sebagal kajian teks sasatera dan kod estetik dengan kajian stilistik yang mengkaji bahasa dalam teks sastera.stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa.Aminuddin mentakrifkan stilistik sebagai pengajian tentang cara pengarang di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks. . sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik (Aminuddin. stilistika perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa pada zamannya (Wellek dan Warren.Ianya berkaitan dengan stail atau gaya terutamanya gaya bahasa. apabila system tanda dihubungkan dengan cara pengarang di dalam menyampaikan gagasan . stilistik ialah suatu kajian mengenai teknik penggunaan gaya bahasa yang mantap serta secara berkesan di dalam suatu penulisan. kita perlu memahami i) ii) iii) Gambaran objek/peristiwa Gagasan Ideologi yang terkandung di dalam karya sastera Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga .Manakala . Bertolak daripada berbagai pengertian yang telah disebutkan. Walaupun fokusnya hanya pada sistem tanda untuk memperoleh pemahaman tentang ciri-ciri penggunaan .Kamus Dewan Edisi Ketiga pula mengatakan stilistik ilah kajian tentang teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan di dalam penulisan . Mengikut Kamus Zaaba. dan juga kekayaan unsur pembentuk itu dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya. 1990:221).

maka stilistik berusaha mencari jalan keluar bagi menghuraikan perhubungan antara bentuk pengucapan dengan makna yang dibawa oleh ny a (Nik Hassan Basri :378).walaubagaimanapun . Menurut Keris Mas . stilistik ialah kajian stail mengkaji segala kemungkinan gaya kesusasteraan untuk menilai dan mendapat kefahaman sebenar mengenai sesebuah teks kesusasteraan.Di dalam karya kesusasteraan. Stilistik juga merupakan satu lagi disiplin yang mengkaji ciri-ciri lingustik yang berbeza yang berlaku di dalam kalangan kelompok sosial. Kaedah ini banyak dipakai . Selain itu.Stilistik ialah kajian stail yang melibatkan bentuk atau bahasa dan isi kesusasteraan.stilistik merujuk kepada kajian mengenai bahasa literari sesuatu komuniti dengan menggunakan kaedah linguistik. ikut dipertimbangkan.lahirnya hasil sastera yang diperhatikan dan diberi saluran kajian khusus. pada kebiasaanyan .antaranya ialah untuk menghuraikan tingkah laku bentuk bentuk bahasa tulisan yang digunakan atau dicipta oleh pengarang di dalam karya deskriptif mahupun karya kesusasteraan . bentuk bahasa tulisan atau gaya bahasa banyak dipakai. kesusasteraan yang mempunyai sifat dan hakikat perkembangan dan perubahan yang sejajar dengan perkembangan fikiran dan realiti kehidupan manusia dan masyarakat. berdasarkan jenis bahasa inilah . yang melibatkan.Oleh itu.Segala hubungan yang menimbulkan kelainan gaya bahasa. baik gaya individu mahupun implikasi lain.Ia meliputi kajian mengenai teknik pemakaian bahasa di dalam penulisan dan teknik yang mengkaji segala kemungkinan yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan kesusasteraan yang semata-mata untuk mendapatkan kefahaman sebenar tentang kesusasteraan (Nik Hassan Basri:378). di kaji dan dihubungkan dengan kajian bahasa (Keris Mas:8) .Kelompok sosial itu pula dibezakan oleh bidang pekerjaan atau perbezaan kelas di dalam sesuatu masyarakat.

penggunaan pengulangan dan meminjam usaha pengarang (di dalam konteks ini penyair) untuk mendapat kepastian tulisannnya.(Keris Mas :8) Didalam disiplin linguistik. pendekatan terhadap kajian teks sastera meninggalkan cara pendekatan yang subjektif dan impresionis dan memasuki cara baru yang lebih objektif dan lebih saintifik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera.com). Perubahan kajian ini disebut kajian bentuk dan kajian isi.ungkapan dan sebagainya.stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik.sindiran .Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.bahasa kiasan.Esasterawan. disamping kelainan yang bersifat figuratif . Beberapa pendapat lain yang sempat dikutip telah diutarakan oleh Freeman(1970:4). Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi .Kajian terhadap teks sastera secara tradisional hanya terbatas pada kelainan bahasa dalam hubungan dengan kehendak tatabahasa.Kedua-dua pula merupakan cabang linguistik (Azmi Rahman . Dengan stilistik.iaitu penggunaan peribahasa.stilistik melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma tatabahasa . Ia meliputi kajian terhadap teks sastera. . Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. yang diandaikan sebagai apa yang diperkatakan (isi) dan apa cara mengatakan bentuk atau bahasa ). terdapat stilistik.pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. yang tidak lagi dari sudut kebahasaan saja tetapi juga dari sudut isi yang disampaikan dengan penggunaan bahasa itu.Kajian stilistik telah berubah kepada kajian yang dianggap lebih objektif dan saintifik.baginya . Murray pula berpendapat bahawa stilistik ialah gaya dan sesuatu yang istimewa. teknik eksposisi.

Bahasa sastera. terlepas daripada linguistik ataupun sastera.Tetapi kemunculannya sudah ada di dalam linguistik . pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh kesan tertentu serta keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastera (Kridalaksana.Umar Junus (1980:xvii). juga memberikan pengertian tentang stilistik. memberikan batasan stiliistik.com) Tuner (1977:7).Menurutnya . mengatakan bahawa hakikat stilistik adalah pemakaian dan penggunaan nya di dalam karya sastera.adalah tentang ilmu gaya bahasa.com) Kridalaksana(1982:157).menurutnya .237). di dalam Kamus Linguistik. morfologi dan sintaksis.1982:49-50) . stilistik. iaitu ilmu sastera dan ilmu linguistik . stilistik adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera: iaitu ilmu interdispiliner antara linguistik dan kesusasteraan atau penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa (Dwisusanto. struktur suara. stilistik dipakai sebagai gabungan.xviii) mengusulkan bahawa stilistik menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Di dalam kajian puisi.Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/penyimpangan di dalam aspek linguistik secara eksplisit maupun implisit (Esasterawan. khasnya bahasa puisi adalah bahasa yang paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. terutama kesusasteraan. Sebagaimana yang kita sudah ketahui. mengatakan bahawa stilistik merupakan cabang daripada pengajian sastera. Fowier (1987. sintaksis dan lain-lain.Menurutnya para ahli mengatakan bahawa stilistik meneliti sastera pada aspek bahasa .Umar Junus (1980.Selanjutnya .Gaya bahasa sendiri adalah pemuafakatan kekayaan bahasa oleh seseorang di dalam bertutur dan menulis.stilistik melihat kajian bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi.Wordpress.menurutnya . yakni imej. stilistik adalah bahagian daripada linguistik yang memusatkan perhatian nya pada variasi penggunaan bahasa .

Ia dilihat daripada tujuan estetik karya sastera sebagai makna yang penuh. mengatakan bahawa gaya bahasa ada enam pengertian .Enkvist(Junus 1989:4). . seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Bungkus yang membungkus inti pemikiran yang telah ada sebelumnya Pilihan antara berbagai pernyataan yang mungkin Sekumpulan ciri peribadi Penyimpangan norma atau kaedah Sekumpulan ciri kolektif Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan di dalam teks yang lebih luas daripada kalimat Untuk mengkaji karya sastera dari sudut stilistik. pengajaran stilistik dilakukan dengan cara menganalisis system linguistik karya sastera dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciri-cirinya. (ii) Kedua.namun kedua-dua pendekatan tersebut pada hakikatnya tidaklah saling bertentangan (Dwisusanto. penelitian stilistik ini di lakuakn dengan menghayati variasi terhadap pemakaian bahasa yang normal dan mememukan tujuan estetiknya (Wellekdan Warren. ada dua kemungkinan di dalam mendekatinya . iaitu: (i) Pertama.Wordpress.1990:226) Berdasarkan kedua-dua pendekatan tersebut.com). ternyata terdapat perbezaan mengikut bidang kajian masing-masing.

iaitu.Stilistik ialah kajian kuantitatif yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal berkenaan sesuatu karya sastera. . Ciri-ciri keindahan bahasa yang universal itu. stilistik mula digunakan pada tahun 1846. dalam tulisannya cuba menunjukkan perbezaan antara stilistik dengan linguistik. Lutfi Abas. ahli-ahli stilistik menyimpulkan dua jenis kajian stilistik. Ini akan diterangkan seterusnya.1988:210).Stilistik wujud sebagai cabang disiplin linguistik yang berdiri sendiri pada penghujung abad ke 19 dan awal abad ke 20. misalnya berupa rangkaian (perulangan) sesuatu bentuk linguistik seperti ayat jenis tertentu atau bunyi tertentu . sesuatu karya sastera boleh berupa novel . maka beliau dapat mengemukakan takrif stilistik dengan lebih jelas.Mengikut Awang Sariyan (1985) daripada dua aliran pemikiran yang diperkembangkan oleh Charles Bally dan Leo Spitzer itu. puisi moden atau sajak (Lutfi Abas. Di dalam Bahasa Inggeris .drama . cerpen. Dengan cara membuat perbandingan ini. (i) Kajian tentang unsur-unsur ekspresif bahasa yang dapat menampilkan pemikiran dan perasaan sefektif mungkin (ii) Kajian tentang gaya bahasa pengarang secara individu.

CIRI LINGUISTIK Stilistik atau kajian bentuk boleh dibahagikan kepada dua perkara. anaphora. (b) Gaya bahasa pertentangan pula adalah seperti hiperbola. (a) Ciri-ciri yang terdapat di dalam gaya bahasa perbandingan adalah seperti imejan. perbandingan. Ciri yang keduanya ialah pemakaian bahasa yang termasuk segala yang tercakap dalam linguistik seperti fonologi. metafora.sintaksis dan semantik.penyirnaan. Ianya boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian yang utama tadi. sindiran dan gaya retorik. Pertama.Kelainan bahasa juga termasuk peribahasa. (d) Gaya yang terakhir ialah penyirnaan yang hanya terdapat satu cirri sahaja iaitu sinkof.morfologi.personafikasi.asonansi. gaya bahasa ini di ajar mengikut tahap-tahap tertentu. Di dalam mata pelajaran Bahasa melayu. pertautan dan pertentangan. gaya pertentangan merangkumi aliterasi. Stilistik di dalam kajian bahasa secara umumnya boleh dibahagikan kepada lima bahagian.epifora.pleonasme dan simile. Misalnya gaya bahasa perbandingan simile di ajar kepada pelajar-pelajar tingkatan satu.inverse dan paradox (c) Sementara .kajian tentang kelainan bahasa yang mengandungi bentuk gaya .Kesemua gaya ini mempunyai takrifan dan ciri-ciri yang membezakan diantaranya.CIRI. . bahasa pengulangan.rima dan sinkof.

epitet. . eponym. Ia merangkumi pengganti symbol atau lambing yang menyatakana sesuatu sifat atau ciri yang khas daripada seseorang atau sesuatu hal. metonimia dan alusi. Kilatan atau bayangan merupakan nama lain bagi alusi. gaya bahasa pertautan ialah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu yang memiliki ciri atau sifat tertentu dengan yang lain. gambar yang ditunjukkan itu menggembalikan kenangan kita kepada peristiwa Mei 1969. Ciri yang seterusnya ialah epitet yang menjadi keterangan atau frasa yang menggelarkan atau merupakan suatu huraian yang menjelaskan atau menggantikan nama sesuatu benda atau gaya bahasa. eufemisme.Sungguhpun gaya bahasa pertautan tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran.Alusi merupakan pemerian yang membayangkan atau merujuk sesuatu secara tidak langsung kepada sesuatu cerita. Contoh perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan ciri ini ialah “Loceng pagi bersahut-sahutan pada pagi itu di rumah saya”. ianya juga perlu dikuasai oleh guru bagi membezakan nya dengan ciri-ciri yang lain.Seterusnya antonomasia melibatkan penggunaan Jabatan kementerian dan gelaran tertentu seperti Dekan dan Guru Besar.Loceng pagi sebenarnya menggambarkan ayam jantan yang berkokok. Menurut Nik Hassan Basri (2005) . Contohnya .antaranya gaya bahasa yang selalu dikelompokkan di dalam gaya bahasa ini ialah gaya bahasa sinekdok. antonomasia.

Manakala eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata atau ungkapan yang agak kasar atau keras.”Perangai kamu ini seperti Pak Pandir”.sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih perkataan sehingga akhirnya membentuk satu perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih suku kata.Sinekdok membawa maksud perkataan yang disebut itu membawa maksud sepenuhnya.2005) Gaya bahasa penyirnaan atau pelesapan iaitu bentuk bahasa yang mengalami unsure pengguguran bunyi. perkataan “mati.afesis. akronim. kata.Contohnya.Apokop pula ialah sejenis gaya bahasa penyirnaan yang mengalami proses pengguguran huruf akhir.Eponim pula sejenis gaya yang menggunakan nama seseorang yang memiliki sifat tertentu di pakai di dalam ayat bagi menghubungkan sifat yang dimiliki oleh orang lain. Ciri yang terakhir di dalam gaya pertautan adalah sinekdok. Batang hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya (Nik Hassan Basri .Metonimia pula digunakan bagi menjelaskan ciri atau nama seperti jenama dan sebagainya.Aferisis ialah salah satu gaya bahasa penyirnaan .Contoh perkataan yang sering digugurkan ialah perkataan “hulu” menjadi”ulu” dan “kamu” menjadi “mu” sahaja.ellipsis. dan“beranak”. walaupun perkataan separuh sahaja digunakan. Contohnya .batang hidung pun tak nampak”.Perkataan ini lebih lembut berbanding mati.Antara unsurnya ialah sinkof.Penyingkatan ini adalah disebabkan oleh pengguguran huruf atau suku kata didalam struktur kata tertentu.perkataan kasar digunakan .Pengguguran ini adalah bagi memudahkan penutur meyebutnya .apokop.Terdapat perkataan yang sinonim dengan perkataan ini seperti “meninggal dunia”. Sementara itu.suku kata. dan aferisis.Contoh nya ABIM yang bermaksud Angkatan Belia Islam Malaysia.”Setelah mereka pergi dari rumah. Tetapi bagi menggambarkan ciri eufemisme. frasa atau bahagian ayatnya. kata yang mengalami proses penyingkatan pula disebut sebagai akronim. praakhir atau suku kata akhir bagi sesuatu .iaitu pengguguran bunyi atau kata pada awal ujaran atau huruf awal atau suku kata awal bagi sesuatu perkataan.Contoh ayat .

Sementara itu. frasa atau rangkai kata atau pengguguran tertentu seperti pengguguran frasa nama sebagai subjek.epanortesis.epanalepsi. Proses penyingkatan adalah disebabkan penggunaan huruf . tetapi afesis mengugurkan bunyi vokal bagi sesuatu kata. baharu menjadi baru saja. tetapi pencantuman itu tidak dapat membentuk akronim. . anaphora. Ian jug termasuk pengguguran seluruh frasa predikat atau pengguguran bahagian frasa predikat atau gaya bahasa. sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih. terdapat sembilan ciri yang kurang digunakan iaitu anadiplosis.asyndeton.Pengguguran huruf sisip atau suku kata sisip perkataan atau dengan menghilangkan huruf tengah atau suku kata tengah. atau bahagian ayat yang dianggap penting untuk menghasilkan kesan dan memberi tekanan di dalam sesebuah konteks yang sesuai.ellipsis merupakan sejenis gaya bahasa penyirnaan yang di dalam struktur ayatnya dihilangkan kata. Di dalam contoh ayat.frasa yang digugurkan ialah “oleh gurunya”.Contoh perkataan “kekanda” menjadi “kanda”. objek.perkataan. contohnya “anakanda”menjadi “anak” sahaja. asonansi. frasa. suku kata atau bahagian suku kata di dalam struktur kata dan rangkai kata tertentu. dan kiasmus. manakala aferisis adalah sebaliknya.Afesis dan aferisis adalah hampir sama . suku kata. Contohnya . kata.erotesis.Contohnya Akademi Seni Kebangsaan (ASK). gradasi.antanaklasis.Terdapat lima ciri yang sering digunakan di dalam sukatan pelajaran iaiatu aliterasi. “Dia dirotan”.yang di dalam ayatnya di dapati adanya unsur penghilangan atau pengguguran kata atau kata-kata atau ayat yang menjadi unsur penting di dalam pembinaan sintaksis yang lengkap.seterunya .epizeukis.dan epifora. Ciri stilistik keempat yang terdapat dalam gaya bahasa pengulangan atau repetisi bermaksud gaya bahasa yang mengandungi unsur pengulangan bunyi.Kesemua ciri di bawah penyirnaan ini adalah hampir sama tetapi mempunyai hanya sedikit perbezaan dari segi pengguguran penyingkatan.

pengulangan konsonan „d‟ “dara damba daku”.frasa.5).Oleh yang demikian . gaya bahasa asonansi yang dipetik daripada puisi. terdapat enam jenis vokal tetapi bunyi-bunyi itu hanya diwakili oleh lambing „a‟. pengulangan vokal pada setiap baris atau ayat yang biasanya berurutan seperti anaphora. yang biasanya secara berurutan supaya memperoleh kesan tertentu. cinta kepadanya cinta jutaan manusiawi. Contoh .‟i‟. Contohnya.dan „u‟ iaitu sebanyak lima huruf sahaja.185a:197) mendifinisikan aliterasi sebagai pemakaian kata yang permulaannaya sama bunyinya.‟e‟. Surat yang merupakan buku karya S.Menurut Rahman Shaari (2004.Di dalam bahasa Melayu . prosa tradisional. Gaya bahasa ini terbentuk hasil daripada pengulangan konsonan yang sama .cinta kepadanya adalah cinta jutaan bunga-bungaan. .alam adalah syurga bumi.Puisinya adalah seperti berikut”Alam adalah sebahagian daripada kami . Othman Kelantan iaitu: “Aku tidak mahu. taringan (1985a:181.Benarbenar tidak mahu”(halaman 29). sajak “Negara Cinta”oleh Nahmar Jamil.iaitupengulangan vokal „a‟.Pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata dan yang berurutan . sama ada di dalam puisi tradisional .Anafora pula ialah pengulangan perkataan pertama pada setiap baris atau pada setiap ayat. moden kreatif atau bukan kreatif. Seterusnya asonansi.Contoh gaya bahasa epifora yang ditinjau di dalam prosa kumpulan.‟o‟. moden.” Setiap huruf “a‟ menggambarkan asonansi.Pengulangan ini biasanya dapat dilihat di dalam beberapa rangkap sajak atau syair.beberapa kata pada akhir baris atau beberapa kata pada akhir ayat yang juga berurutan.gaya bahasa pengulangan ini biasanya terdapat di dalam puisi atau prosa. Epifora atau epistrofa ialah sejenis gaya bahasa pengulangan: iaitu pengulangan kata. anaphora ialah pengulangan kata pada awal baris untuk ayat-ayat yang berturut-turutan.

epanalepsi membawa maksud pengulangan kata pertama menjadi kata terakhir di dalam kalausa atau ayat. Menegur kakak tua ayahku pagi kelmarin”.iaitu hanya dengan tanda koma atau beberapa tanda koma. misalnya aaaa.di dalam darah ada tenaga .abba dan sebagainya.2005) Sungguhpun ciri-ciri ini juga terkandung di dalam gaya bahasa penyirnaan. frasa.”Mereka tidak lupa pesanan ibu mereka”.Antanaklasis pula ialah sejenis gaya bahasa pengulangan yang mengandungi pengulangan kata yang sama bentuknya di dalam ayat .namun ianya kurang diketahui.”Burung kakak tua menegur ayahku kelmarin.didalam daya ada segala”.Gaya bahasa ini terlalu banyak menggunakan tanda koma di dalam ayat. . iaitu yang terdapat dalam puisi seperti syair. iaitu.abab. tetapi mempunyai makna yang berbeza.atau rima ialah susunan bunyi atau keselarasan huruf pada akhir kata atau suku kata terakhir di dalam sesuatu baris atau serangkap puisi.Rima akhir bunyi ialah bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akhir di dalam suatu rangkap .ayat antara satu dengan lainnya menjadikan satu ayat yang panjang .gurindam. iaitu kata atau frasa terakhir di dalam satu klausa atau ayat yang berikutnya. Gaya bahasa pengulangan yang menggunakan tanda baca yang sama berulangulang untuk menghubungkan kata.Ianya dikenali sebagai asindeton.Contohnya.”Di dalam raga ada darah.aabb.hati terkenang mulut menyebut.klausa.di dalam tenaga ada daya.Contohnya.sampan kolek mudik ke tanjung.Contohnya .abcabc.Penggunaan gaya bahasa ini boleh digunakan juga di dalam penulisan kreatif. budi sedikit rasa nak junjung”(Nik Hassan Basri . “Tenang-tenang air di laut. Contoh rangkap yang memaparkan rima akhir „abab‟ yang dipetik daripada “Pantun Budi”.Epanalepsi juga merupakan pengulangan awal kata di dalam struktur kata di dalam ayat menjadi kata terakhir di dalam baris yang sama di dalam ayat.pantun.Sementara.Anadiplosis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.

. Sementara .‟‟.eh makan bubur”.Epizeukis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.Misalnya “Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. pidato.(Taringan.Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun”..Dan pengharapan tidak mengecewakan.1985:239) pula merupakan inverse hubungan antara dua kata di dalam satu ayat pula dikenal sebagai kiasmus. iaitu pengulangan kata atau frasa yang berada di tengah .mesodilopsis atau nama lainnya responsif ialah gaya bahasa pengulangan.dan ketekunan menimbulkan tahan uji...”Ramli makan nasi.Tetapi di sebalik pengulangan itu terkandung maksud ayat pada mulanya ingin menjelaskan sesuatu tetapi diperbetulkan yang salah.Epanortesis ialah gaya bahasa pengulangan. perbahasan atau penulisan yang tujuannaya adalah untuk mencapai keberkesanan yang mendalam dan penekanan setra pertanyaan yang disuarakan atau persoalanyang diajukan itu tidak mengharapkan jawapan. iaitu pengulangan kata atau frasa yang pentingkan atau yang ditekan itu diulang beberapa kali berturut-turut di dalam satu ayat.Contohnya.iaiatu pengulangan beberapa kata yang sama di dalam ayat.Gradisi pula ialah gaya bahasa pengulangan yang memaparkan maklumat yang mengandungi beberapa kata atau frasa yang paling sedikit tiga kata –atau istilah yang hadir secara berurutan di dalam ayat yang mempunyai beberapa perubahan yang bersifat kuantitatif. Erotesis pula merupakan sejenis gaya bahasa pengulangan yang berupa pertanyaan yang sering digunakan di dalam ucapan . dan tahan uji menimbulkan harapan.Ya Allah.contohnya...

sinis.paradox.apofasis. Gaya bahasa pertentangan.dan inverse atau anastof. Gaya yang terakhir di dalam gaya bahasa yang berkaitan dengan pengulangan ialah tautotes.Manakala .”Bapanya memelihara kambing dan ayam dan lembu dan kerbau di ladang”.Paralelisme ialah gaya bahsa pengulangan.iaitu yang berupa pengulangan sebuah kata atau beberapa kata berkali-kali di dalam sebuah struktur ayat. hiperbaton. .sarkasme satira.antiklimaks.tengah baris atau pengulangan kata atau beberapa kata di bahagian tengah ayat atau di bahagian tengah baris sesuatu ayat yang berturut-turutan..katabasis.silepsi dan zeugma.Contohnya.hipalase.preterisio.klimaks.”Rasuah bukan sahaja patut di kutuk tetapi diperangi habis-habisan”. iaitu yang menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa di dalam ayat.mengemukakan makna yang bertentangan dengan makna yang bertentangan.oksimoron.inuendo.Contohnya.Polisindeton ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.Tautotes ialah sejenis gaya bahasa pengulangan .litotes. iaitu sejenis gaya yang berusaha untuk mencapai keselarian di dalam penggunaan kata –kata beberapa frasa yang menduduki fungsi yang sama di dalam bentuk kenahuan yang sama.kakak mengunjungi abang dan mereka saling kunjung mengunjungi”.ironi.Contohnya “Abang mengunjungi kakak.Gaya yang sering digunakan di dalam gaya bahasa ini tiga sahaja iaitu hiperbola. gaya bahasa yang lain pula adalah seperti antifrasis.

2000:79). sama ada ayat aktif songsang atau ayat pasif songsang.. . inverse atau anaskof pula ialah gaya bahasa pertentangan yang memfokuskan pembalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan nya yang lazim atau ayat yang susunnya dimulai dengan predikat dan diikuti dengan subjek.Dengan kata lain hiperbola ialah unkapan yang melebihkan –lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan : jumlahnya. (b) Paradoks ialah sejenis gaya bahasa pertentangan yang mengandungi pertentangan nyata dengan fakta yang ada.a)Hiperbola berasal daripada bahasa Yunani.Kata majmuk ini dibina melalui gabungan perkataan „hyper‟ yang bermaksud melebihi dan „ballien‟yang bererti meluahkan atau mengeluarkan . ditengah-tengah kesedihan ada juga kelucuan (Dzul Karnain.1971:233). c) Manakala .Gaya bahasa ini boleh dijumpai dalam teks komsas.1984:3).tetapi kenyataannya mengandungi kebenaran dengan pendapat umum dan reality. iaitu suatu gaya bahasa yang mengandungi kebenaran yang diperbesarkanbesarkan (Dale et al.Ini bermaksud paradox memaparkan suatu keadaan atau suasana yang berlawanan.Jadi . maksud hiperbola ialah pembaziran atau suatu cara yang melebihkan –lebihkan semata-mata untuk mencapai kesan tertentu.Contohnya . ukurannya dan sifatnya (Moelino.