STILISTIK

PENGENALAN
Perbincangan mengenai stilistik adalah berkenaan dengan gaya atau style.Dalam bahasa , Melayu kata stylistiks menjadi stilistik. Sebagai pendahuluan , kita akan membicarakan persoalan istilah dahulu.Persoalan ini akan berkaitan dengan berbagai-bagai persoalan lain,misalnya istilah dan pengertian yang berhubungan dengan style dan stilistik atau persoalan yang berhubungan dengan kemunculan ilmu itu sendiri, yang berhubungan dengan hakikatnya sebagai ilmu. Sebelum timbul ilmu stilistik , iaitu kajian tentang gaya bahasa yang digunakan untuk menganalisis karya sastera, bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. Ini kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai untuk bercakap atau menulis, Maka timbullah berbagai-bagai kelainan dan ia membezakan gaya tertentu antara satu sama lain. Stilistik ialah ilmu yang masih baru dan kedudukannya masih goyah.Kesedaran tentang ilmu yang masih goyah, terutamanya tentang gaya yang sudah lama wujud bagi mengkaji gaya yang terdapat di dalam sesebuah karya sastera.Terdapat dua faktor yang menyebabkan perkembangannya lambat. Ini dinyatakan seperti berikut;

i)

Perhatian terhadap gaya mungkin pernah muncul pada orang yang hidup di dalam sastera dan mereka sedar, pemakaian bahasa mereka „berbeza‟ daripada bahasa seharian mereka.

ii)

Di dalam hubungan dengan perkembangan lainnya, ada keinginan untuk merumuskan gaya yang terdapat pada „bahasa yang indah‟ itu dengan menghubungkan gya dengan „keindahan‟

Bagi Leech.‟linguistik‟ yang bererti tatabahasa. stilistik adalah pembelajaran gaya ilmu linguistik atau „simply‟ defined as the (linguistic ) study as style”. Wawasan demikian adalah seiring dengan pernyataan Cummings dan Simmons: bahawa pembelajaran bahasa di dalam teks sastera merupakan „a branch of linguistic called stylistic‟.Widdowson. stilistik ialah ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa. perlu didedahkan tentang kepentingan ilmu stilistik yang meliputi definisi stilistik. ciri-ciri stilistik. 2.Menurut Bally.Di dalam konteks yang lebih luas .Jacobsons beranggapan bahawa puitika (poetics) sebagai teori tentang system dan kaedah teks sastera sebagai bahagian yang tidak dipisahkan bagi linguistik. . Menurut Kamus Bahasa Indonesia.1 DEFINISI STILISTIK Stilistik berasal daripada bahasa Inggeris iaitu “style‟ yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan .Jacobson.Kedua-dua faktor ini berpengaruh terhadap „kelambatan‟ munculnya stilistik sebagai ilmu. maka dalam topik ini . mereka menjelaskan stilistik sebagai suatu deskripsi daripada bahasa yang digunakan di dalam teks sastera.Leech.dalan dan lain-lain. stilistik di dalam bahasa. Berdasarkan gerak ke arah menjadikan stilistik sebagai bidang ilmu yang penting.Levin.Kesemua sub bidang ini akan disentuh memandangkan kepentinganya di dalam memberi gambaran kasar kepada pelajar sebelum mendalami bidang ini secara lebih mendalam pada topik berikutnya.ching.Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu hanya muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik dan kajian karya sastera.Chatman. bahasa perbandingan dan keberkesanan stilistik di dalam bahasa.

22).Ianya berkaitan dengan stail atau gaya terutamanya gaya bahasa. sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik (Aminuddin. stilistika perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa pada zamannya (Wellek dan Warren. apabila system tanda dihubungkan dengan cara pengarang di dalam menyampaikan gagasan . Mengikut Kamus Zaaba. Walaupun fokusnya hanya pada sistem tanda untuk memperoleh pemahaman tentang ciri-ciri penggunaan .Chavatik pula mengemukan stilistik sebagal kajian teks sasatera dan kod estetik dengan kajian stilistik yang mengkaji bahasa dalam teks sastera. .Kamus Dewan Edisi Ketiga pula mengatakan stilistik ilah kajian tentang teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan di dalam penulisan . kita perlu memahami i) ii) iii) Gambaran objek/peristiwa Gagasan Ideologi yang terkandung di dalam karya sastera Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga . stilistik ialah suatu kajian mengenai teknik penggunaan gaya bahasa yang mantap serta secara berkesan di dalam suatu penulisan.Manakala . 1990:221). dan juga kekayaan unsur pembentuk itu dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya.1995.Aminuddin mentakrifkan stilistik sebagai pengajian tentang cara pengarang di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks.stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa. Sedangkan menurut Rene Wellek dan Austin Warren . Bertolak daripada berbagai pengertian yang telah disebutkan.

ikut dipertimbangkan.lahirnya hasil sastera yang diperhatikan dan diberi saluran kajian khusus. Menurut Keris Mas . yang melibatkan.Ia meliputi kajian mengenai teknik pemakaian bahasa di dalam penulisan dan teknik yang mengkaji segala kemungkinan yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan kesusasteraan yang semata-mata untuk mendapatkan kefahaman sebenar tentang kesusasteraan (Nik Hassan Basri:378). bentuk bahasa tulisan atau gaya bahasa banyak dipakai. di kaji dan dihubungkan dengan kajian bahasa (Keris Mas:8) . Selain itu.Oleh itu.Segala hubungan yang menimbulkan kelainan gaya bahasa. kesusasteraan yang mempunyai sifat dan hakikat perkembangan dan perubahan yang sejajar dengan perkembangan fikiran dan realiti kehidupan manusia dan masyarakat. stilistik ialah kajian stail mengkaji segala kemungkinan gaya kesusasteraan untuk menilai dan mendapat kefahaman sebenar mengenai sesebuah teks kesusasteraan.walaubagaimanapun . Kaedah ini banyak dipakai .antaranya ialah untuk menghuraikan tingkah laku bentuk bentuk bahasa tulisan yang digunakan atau dicipta oleh pengarang di dalam karya deskriptif mahupun karya kesusasteraan . maka stilistik berusaha mencari jalan keluar bagi menghuraikan perhubungan antara bentuk pengucapan dengan makna yang dibawa oleh ny a (Nik Hassan Basri :378).stilistik merujuk kepada kajian mengenai bahasa literari sesuatu komuniti dengan menggunakan kaedah linguistik. berdasarkan jenis bahasa inilah . baik gaya individu mahupun implikasi lain.Stilistik ialah kajian stail yang melibatkan bentuk atau bahasa dan isi kesusasteraan. pada kebiasaanyan .Kelompok sosial itu pula dibezakan oleh bidang pekerjaan atau perbezaan kelas di dalam sesuatu masyarakat. Stilistik juga merupakan satu lagi disiplin yang mengkaji ciri-ciri lingustik yang berbeza yang berlaku di dalam kalangan kelompok sosial.Di dalam karya kesusasteraan.

ungkapan dan sebagainya.iaitu penggunaan peribahasa. Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi . terdapat stilistik.Kajian terhadap teks sastera secara tradisional hanya terbatas pada kelainan bahasa dalam hubungan dengan kehendak tatabahasa.Kedua-dua pula merupakan cabang linguistik (Azmi Rahman . penggunaan pengulangan dan meminjam usaha pengarang (di dalam konteks ini penyair) untuk mendapat kepastian tulisannnya.com).Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.stilistik melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma tatabahasa . disamping kelainan yang bersifat figuratif .bahasa kiasan.Esasterawan.Kajian stilistik telah berubah kepada kajian yang dianggap lebih objektif dan saintifik.sindiran . yang diandaikan sebagai apa yang diperkatakan (isi) dan apa cara mengatakan bentuk atau bahasa ). Ia meliputi kajian terhadap teks sastera. . pendekatan terhadap kajian teks sastera meninggalkan cara pendekatan yang subjektif dan impresionis dan memasuki cara baru yang lebih objektif dan lebih saintifik.baginya . Beberapa pendapat lain yang sempat dikutip telah diutarakan oleh Freeman(1970:4).(Keris Mas :8) Didalam disiplin linguistik.pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. Dengan stilistik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Perubahan kajian ini disebut kajian bentuk dan kajian isi. yang tidak lagi dari sudut kebahasaan saja tetapi juga dari sudut isi yang disampaikan dengan penggunaan bahasa itu. teknik eksposisi.stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik. Murray pula berpendapat bahawa stilistik ialah gaya dan sesuatu yang istimewa.

di dalam Kamus Linguistik. Sebagaimana yang kita sudah ketahui. memberikan batasan stiliistik.Umar Junus (1980:xvii). stilistik adalah bahagian daripada linguistik yang memusatkan perhatian nya pada variasi penggunaan bahasa . stilistik dipakai sebagai gabungan. juga memberikan pengertian tentang stilistik.Gaya bahasa sendiri adalah pemuafakatan kekayaan bahasa oleh seseorang di dalam bertutur dan menulis. terlepas daripada linguistik ataupun sastera. struktur suara. sintaksis dan lain-lain. terutama kesusasteraan.com) Tuner (1977:7). yakni imej. stilistik. stilistik adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera: iaitu ilmu interdispiliner antara linguistik dan kesusasteraan atau penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa (Dwisusanto. khasnya bahasa puisi adalah bahasa yang paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa.adalah tentang ilmu gaya bahasa. mengatakan bahawa hakikat stilistik adalah pemakaian dan penggunaan nya di dalam karya sastera. pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh kesan tertentu serta keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastera (Kridalaksana. mengatakan bahawa stilistik merupakan cabang daripada pengajian sastera.com) Kridalaksana(1982:157). Fowier (1987.stilistik melihat kajian bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi.Selanjutnya .Wordpress.menurutnya .Menurutnya . Di dalam kajian puisi. iaitu ilmu sastera dan ilmu linguistik .Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/penyimpangan di dalam aspek linguistik secara eksplisit maupun implisit (Esasterawan.Umar Junus (1980.1982:49-50) .237). morfologi dan sintaksis.menurutnya .Tetapi kemunculannya sudah ada di dalam linguistik .Bahasa sastera.xviii) mengusulkan bahawa stilistik menjadi ilmu yang berdiri sendiri.Menurutnya para ahli mengatakan bahawa stilistik meneliti sastera pada aspek bahasa .

namun kedua-dua pendekatan tersebut pada hakikatnya tidaklah saling bertentangan (Dwisusanto.com).1990:226) Berdasarkan kedua-dua pendekatan tersebut.Wordpress. pengajaran stilistik dilakukan dengan cara menganalisis system linguistik karya sastera dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciri-cirinya. ada dua kemungkinan di dalam mendekatinya . penelitian stilistik ini di lakuakn dengan menghayati variasi terhadap pemakaian bahasa yang normal dan mememukan tujuan estetiknya (Wellekdan Warren. . ternyata terdapat perbezaan mengikut bidang kajian masing-masing.Ia dilihat daripada tujuan estetik karya sastera sebagai makna yang penuh. seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Bungkus yang membungkus inti pemikiran yang telah ada sebelumnya Pilihan antara berbagai pernyataan yang mungkin Sekumpulan ciri peribadi Penyimpangan norma atau kaedah Sekumpulan ciri kolektif Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan di dalam teks yang lebih luas daripada kalimat Untuk mengkaji karya sastera dari sudut stilistik. (ii) Kedua.Enkvist(Junus 1989:4). mengatakan bahawa gaya bahasa ada enam pengertian . iaitu: (i) Pertama.

drama .Stilistik wujud sebagai cabang disiplin linguistik yang berdiri sendiri pada penghujung abad ke 19 dan awal abad ke 20. puisi moden atau sajak (Lutfi Abas. Ini akan diterangkan seterusnya.1988:210). Dengan cara membuat perbandingan ini. (i) Kajian tentang unsur-unsur ekspresif bahasa yang dapat menampilkan pemikiran dan perasaan sefektif mungkin (ii) Kajian tentang gaya bahasa pengarang secara individu. ahli-ahli stilistik menyimpulkan dua jenis kajian stilistik. sesuatu karya sastera boleh berupa novel . Lutfi Abas. Di dalam Bahasa Inggeris . Ciri-ciri keindahan bahasa yang universal itu. iaitu. maka beliau dapat mengemukakan takrif stilistik dengan lebih jelas. cerpen. stilistik mula digunakan pada tahun 1846. misalnya berupa rangkaian (perulangan) sesuatu bentuk linguistik seperti ayat jenis tertentu atau bunyi tertentu . .Stilistik ialah kajian kuantitatif yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal berkenaan sesuatu karya sastera.Mengikut Awang Sariyan (1985) daripada dua aliran pemikiran yang diperkembangkan oleh Charles Bally dan Leo Spitzer itu. dalam tulisannya cuba menunjukkan perbezaan antara stilistik dengan linguistik.

.personafikasi.pleonasme dan simile. Pertama. (d) Gaya yang terakhir ialah penyirnaan yang hanya terdapat satu cirri sahaja iaitu sinkof.Kelainan bahasa juga termasuk peribahasa. Ianya boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian yang utama tadi. Misalnya gaya bahasa perbandingan simile di ajar kepada pelajar-pelajar tingkatan satu.kajian tentang kelainan bahasa yang mengandungi bentuk gaya . pertautan dan pertentangan. gaya bahasa ini di ajar mengikut tahap-tahap tertentu.Kesemua gaya ini mempunyai takrifan dan ciri-ciri yang membezakan diantaranya. anaphora. Di dalam mata pelajaran Bahasa melayu. Stilistik di dalam kajian bahasa secara umumnya boleh dibahagikan kepada lima bahagian.asonansi.CIRI LINGUISTIK Stilistik atau kajian bentuk boleh dibahagikan kepada dua perkara.morfologi. sindiran dan gaya retorik. perbandingan. Ciri yang keduanya ialah pemakaian bahasa yang termasuk segala yang tercakap dalam linguistik seperti fonologi. gaya pertentangan merangkumi aliterasi.sintaksis dan semantik.rima dan sinkof. (b) Gaya bahasa pertentangan pula adalah seperti hiperbola.inverse dan paradox (c) Sementara . bahasa pengulangan. metafora.CIRI. (a) Ciri-ciri yang terdapat di dalam gaya bahasa perbandingan adalah seperti imejan.penyirnaan.epifora.

Menurut Nik Hassan Basri (2005) .antaranya gaya bahasa yang selalu dikelompokkan di dalam gaya bahasa ini ialah gaya bahasa sinekdok. Kilatan atau bayangan merupakan nama lain bagi alusi. gaya bahasa pertautan ialah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu yang memiliki ciri atau sifat tertentu dengan yang lain. Contohnya . metonimia dan alusi.Alusi merupakan pemerian yang membayangkan atau merujuk sesuatu secara tidak langsung kepada sesuatu cerita. eponym. Contoh perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan ciri ini ialah “Loceng pagi bersahut-sahutan pada pagi itu di rumah saya”. ianya juga perlu dikuasai oleh guru bagi membezakan nya dengan ciri-ciri yang lain. Ia merangkumi pengganti symbol atau lambing yang menyatakana sesuatu sifat atau ciri yang khas daripada seseorang atau sesuatu hal. antonomasia.Seterusnya antonomasia melibatkan penggunaan Jabatan kementerian dan gelaran tertentu seperti Dekan dan Guru Besar. eufemisme. gambar yang ditunjukkan itu menggembalikan kenangan kita kepada peristiwa Mei 1969. epitet.Sungguhpun gaya bahasa pertautan tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran.Loceng pagi sebenarnya menggambarkan ayam jantan yang berkokok. Ciri yang seterusnya ialah epitet yang menjadi keterangan atau frasa yang menggelarkan atau merupakan suatu huraian yang menjelaskan atau menggantikan nama sesuatu benda atau gaya bahasa. .

walaupun perkataan separuh sahaja digunakan. perkataan “mati.Terdapat perkataan yang sinonim dengan perkataan ini seperti “meninggal dunia”.Contoh perkataan yang sering digugurkan ialah perkataan “hulu” menjadi”ulu” dan “kamu” menjadi “mu” sahaja.Antara unsurnya ialah sinkof. Manakala eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata atau ungkapan yang agak kasar atau keras.apokop.Perkataan ini lebih lembut berbanding mati.Contoh nya ABIM yang bermaksud Angkatan Belia Islam Malaysia. Batang hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya (Nik Hassan Basri .Contohnya.sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih perkataan sehingga akhirnya membentuk satu perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih suku kata.Aferisis ialah salah satu gaya bahasa penyirnaan . frasa atau bahagian ayatnya. Contohnya .ellipsis. Tetapi bagi menggambarkan ciri eufemisme. dan“beranak”.Metonimia pula digunakan bagi menjelaskan ciri atau nama seperti jenama dan sebagainya.Eponim pula sejenis gaya yang menggunakan nama seseorang yang memiliki sifat tertentu di pakai di dalam ayat bagi menghubungkan sifat yang dimiliki oleh orang lain.2005) Gaya bahasa penyirnaan atau pelesapan iaitu bentuk bahasa yang mengalami unsure pengguguran bunyi.iaitu pengguguran bunyi atau kata pada awal ujaran atau huruf awal atau suku kata awal bagi sesuatu perkataan. akronim.afesis. dan aferisis.suku kata.Sinekdok membawa maksud perkataan yang disebut itu membawa maksud sepenuhnya.Apokop pula ialah sejenis gaya bahasa penyirnaan yang mengalami proses pengguguran huruf akhir.Penyingkatan ini adalah disebabkan oleh pengguguran huruf atau suku kata didalam struktur kata tertentu. kata. Ciri yang terakhir di dalam gaya pertautan adalah sinekdok. Sementara itu.”Perangai kamu ini seperti Pak Pandir”.”Setelah mereka pergi dari rumah.Contoh ayat .perkataan kasar digunakan . praakhir atau suku kata akhir bagi sesuatu .batang hidung pun tak nampak”.Pengguguran ini adalah bagi memudahkan penutur meyebutnya . kata yang mengalami proses penyingkatan pula disebut sebagai akronim.

epanortesis. contohnya “anakanda”menjadi “anak” sahaja.yang di dalam ayatnya di dapati adanya unsur penghilangan atau pengguguran kata atau kata-kata atau ayat yang menjadi unsur penting di dalam pembinaan sintaksis yang lengkap. asonansi.perkataan. frasa. manakala aferisis adalah sebaliknya. objek. anaphora. suku kata. sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih. frasa atau rangkai kata atau pengguguran tertentu seperti pengguguran frasa nama sebagai subjek. suku kata atau bahagian suku kata di dalam struktur kata dan rangkai kata tertentu.Terdapat lima ciri yang sering digunakan di dalam sukatan pelajaran iaiatu aliterasi. “Dia dirotan”.erotesis.ellipsis merupakan sejenis gaya bahasa penyirnaan yang di dalam struktur ayatnya dihilangkan kata.antanaklasis.Afesis dan aferisis adalah hampir sama .Contoh perkataan “kekanda” menjadi “kanda”. Contohnya .epizeukis. dan kiasmus.epanalepsi.asyndeton. Ian jug termasuk pengguguran seluruh frasa predikat atau pengguguran bahagian frasa predikat atau gaya bahasa.Pengguguran huruf sisip atau suku kata sisip perkataan atau dengan menghilangkan huruf tengah atau suku kata tengah. terdapat sembilan ciri yang kurang digunakan iaitu anadiplosis. Di dalam contoh ayat. .Kesemua ciri di bawah penyirnaan ini adalah hampir sama tetapi mempunyai hanya sedikit perbezaan dari segi pengguguran penyingkatan.Contohnya Akademi Seni Kebangsaan (ASK). Proses penyingkatan adalah disebabkan penggunaan huruf . Ciri stilistik keempat yang terdapat dalam gaya bahasa pengulangan atau repetisi bermaksud gaya bahasa yang mengandungi unsur pengulangan bunyi.Sementara itu. tetapi pencantuman itu tidak dapat membentuk akronim. kata. tetapi afesis mengugurkan bunyi vokal bagi sesuatu kata.frasa yang digugurkan ialah “oleh gurunya”. gradasi.dan epifora. baharu menjadi baru saja.seterunya . atau bahagian ayat yang dianggap penting untuk menghasilkan kesan dan memberi tekanan di dalam sesebuah konteks yang sesuai.

sajak “Negara Cinta”oleh Nahmar Jamil. yang biasanya secara berurutan supaya memperoleh kesan tertentu.Pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata dan yang berurutan .iaitupengulangan vokal „a‟. Gaya bahasa ini terbentuk hasil daripada pengulangan konsonan yang sama . Surat yang merupakan buku karya S.” Setiap huruf “a‟ menggambarkan asonansi. Seterusnya asonansi.cinta kepadanya adalah cinta jutaan bunga-bungaan. sama ada di dalam puisi tradisional .‟i‟.5). Contoh .Benarbenar tidak mahu”(halaman 29).beberapa kata pada akhir baris atau beberapa kata pada akhir ayat yang juga berurutan.alam adalah syurga bumi.‟o‟. .frasa.Puisinya adalah seperti berikut”Alam adalah sebahagian daripada kami .Menurut Rahman Shaari (2004.‟e‟. anaphora ialah pengulangan kata pada awal baris untuk ayat-ayat yang berturut-turutan. prosa tradisional. pengulangan konsonan „d‟ “dara damba daku”. Othman Kelantan iaitu: “Aku tidak mahu.185a:197) mendifinisikan aliterasi sebagai pemakaian kata yang permulaannaya sama bunyinya. moden. taringan (1985a:181.gaya bahasa pengulangan ini biasanya terdapat di dalam puisi atau prosa. Contohnya. terdapat enam jenis vokal tetapi bunyi-bunyi itu hanya diwakili oleh lambing „a‟. pengulangan vokal pada setiap baris atau ayat yang biasanya berurutan seperti anaphora.dan „u‟ iaitu sebanyak lima huruf sahaja. cinta kepadanya cinta jutaan manusiawi.Oleh yang demikian .Anafora pula ialah pengulangan perkataan pertama pada setiap baris atau pada setiap ayat.Di dalam bahasa Melayu .Contoh gaya bahasa epifora yang ditinjau di dalam prosa kumpulan. moden kreatif atau bukan kreatif. gaya bahasa asonansi yang dipetik daripada puisi.Pengulangan ini biasanya dapat dilihat di dalam beberapa rangkap sajak atau syair. Epifora atau epistrofa ialah sejenis gaya bahasa pengulangan: iaitu pengulangan kata.

Gaya bahasa pengulangan yang menggunakan tanda baca yang sama berulangulang untuk menghubungkan kata. misalnya aaaa.Sementara. “Tenang-tenang air di laut.di dalam tenaga ada daya. iaitu yang terdapat dalam puisi seperti syair.”Di dalam raga ada darah.”Mereka tidak lupa pesanan ibu mereka”.abba dan sebagainya.”Burung kakak tua menegur ayahku kelmarin.sampan kolek mudik ke tanjung.Gaya bahasa ini terlalu banyak menggunakan tanda koma di dalam ayat.klausa. frasa.abcabc.aabb.Anadiplosis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.Rima akhir bunyi ialah bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akhir di dalam suatu rangkap . iaitu kata atau frasa terakhir di dalam satu klausa atau ayat yang berikutnya.pantun. tetapi mempunyai makna yang berbeza.namun ianya kurang diketahui.Epanalepsi juga merupakan pengulangan awal kata di dalam struktur kata di dalam ayat menjadi kata terakhir di dalam baris yang sama di dalam ayat.Antanaklasis pula ialah sejenis gaya bahasa pengulangan yang mengandungi pengulangan kata yang sama bentuknya di dalam ayat . Menegur kakak tua ayahku pagi kelmarin”. .Ianya dikenali sebagai asindeton.Contohnya . iaitu.iaitu hanya dengan tanda koma atau beberapa tanda koma.abab.di dalam darah ada tenaga .didalam daya ada segala”. budi sedikit rasa nak junjung”(Nik Hassan Basri .gurindam.Contohnya.atau rima ialah susunan bunyi atau keselarasan huruf pada akhir kata atau suku kata terakhir di dalam sesuatu baris atau serangkap puisi.Contohnya. Contoh rangkap yang memaparkan rima akhir „abab‟ yang dipetik daripada “Pantun Budi”.Penggunaan gaya bahasa ini boleh digunakan juga di dalam penulisan kreatif. epanalepsi membawa maksud pengulangan kata pertama menjadi kata terakhir di dalam kalausa atau ayat.ayat antara satu dengan lainnya menjadikan satu ayat yang panjang .2005) Sungguhpun ciri-ciri ini juga terkandung di dalam gaya bahasa penyirnaan.hati terkenang mulut menyebut.

Epizeukis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan..Dan pengharapan tidak mengecewakan. dan tahan uji menimbulkan harapan. perbahasan atau penulisan yang tujuannaya adalah untuk mencapai keberkesanan yang mendalam dan penekanan setra pertanyaan yang disuarakan atau persoalanyang diajukan itu tidak mengharapkan jawapan. iaitu pengulangan kata atau frasa yang berada di tengah .eh makan bubur”.Ya Allah.iaiatu pengulangan beberapa kata yang sama di dalam ayat. iaitu pengulangan kata atau frasa yang pentingkan atau yang ditekan itu diulang beberapa kali berturut-turut di dalam satu ayat.Tetapi di sebalik pengulangan itu terkandung maksud ayat pada mulanya ingin menjelaskan sesuatu tetapi diperbetulkan yang salah.Gradisi pula ialah gaya bahasa pengulangan yang memaparkan maklumat yang mengandungi beberapa kata atau frasa yang paling sedikit tiga kata –atau istilah yang hadir secara berurutan di dalam ayat yang mempunyai beberapa perubahan yang bersifat kuantitatif.mesodilopsis atau nama lainnya responsif ialah gaya bahasa pengulangan..Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun”. pidato.(Taringan. Erotesis pula merupakan sejenis gaya bahasa pengulangan yang berupa pertanyaan yang sering digunakan di dalam ucapan ..dan ketekunan menimbulkan tahan uji.”Ramli makan nasi.‟‟. Sementara .Contohnya.1985:239) pula merupakan inverse hubungan antara dua kata di dalam satu ayat pula dikenal sebagai kiasmus..Misalnya “Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.contohnya...Epanortesis ialah gaya bahasa pengulangan.

.silepsi dan zeugma.tengah baris atau pengulangan kata atau beberapa kata di bahagian tengah ayat atau di bahagian tengah baris sesuatu ayat yang berturut-turutan..Contohnya “Abang mengunjungi kakak.klimaks.kakak mengunjungi abang dan mereka saling kunjung mengunjungi”.preterisio.hipalase.Contohnya.Tautotes ialah sejenis gaya bahasa pengulangan . iaitu sejenis gaya yang berusaha untuk mencapai keselarian di dalam penggunaan kata –kata beberapa frasa yang menduduki fungsi yang sama di dalam bentuk kenahuan yang sama.Contohnya. Gaya bahasa pertentangan.Polisindeton ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.inuendo.litotes.mengemukakan makna yang bertentangan dengan makna yang bertentangan.Manakala .paradox.Gaya yang sering digunakan di dalam gaya bahasa ini tiga sahaja iaitu hiperbola.Paralelisme ialah gaya bahsa pengulangan. iaitu yang menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa di dalam ayat.sinis.katabasis.iaitu yang berupa pengulangan sebuah kata atau beberapa kata berkali-kali di dalam sebuah struktur ayat.sarkasme satira.”Rasuah bukan sahaja patut di kutuk tetapi diperangi habis-habisan”.ironi.antiklimaks.apofasis. Gaya yang terakhir di dalam gaya bahasa yang berkaitan dengan pengulangan ialah tautotes.dan inverse atau anastof.”Bapanya memelihara kambing dan ayam dan lembu dan kerbau di ladang”.oksimoron. hiperbaton. gaya bahasa yang lain pula adalah seperti antifrasis.

ditengah-tengah kesedihan ada juga kelucuan (Dzul Karnain.Contohnya ..Dengan kata lain hiperbola ialah unkapan yang melebihkan –lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan : jumlahnya.2000:79).Gaya bahasa ini boleh dijumpai dalam teks komsas. ukurannya dan sifatnya (Moelino. maksud hiperbola ialah pembaziran atau suatu cara yang melebihkan –lebihkan semata-mata untuk mencapai kesan tertentu.a)Hiperbola berasal daripada bahasa Yunani.1984:3).tetapi kenyataannya mengandungi kebenaran dengan pendapat umum dan reality.Kata majmuk ini dibina melalui gabungan perkataan „hyper‟ yang bermaksud melebihi dan „ballien‟yang bererti meluahkan atau mengeluarkan . inverse atau anaskof pula ialah gaya bahasa pertentangan yang memfokuskan pembalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan nya yang lazim atau ayat yang susunnya dimulai dengan predikat dan diikuti dengan subjek.Jadi . (b) Paradoks ialah sejenis gaya bahasa pertentangan yang mengandungi pertentangan nyata dengan fakta yang ada. sama ada ayat aktif songsang atau ayat pasif songsang. iaitu suatu gaya bahasa yang mengandungi kebenaran yang diperbesarkanbesarkan (Dale et al.Ini bermaksud paradox memaparkan suatu keadaan atau suasana yang berlawanan.1971:233). c) Manakala . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful