P. 1
stilistik

stilistik

|Views: 18|Likes:
Published by marsyamaisarrah

More info:

Published by: marsyamaisarrah on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2014

pdf

text

original

STILISTIK

PENGENALAN
Perbincangan mengenai stilistik adalah berkenaan dengan gaya atau style.Dalam bahasa , Melayu kata stylistiks menjadi stilistik. Sebagai pendahuluan , kita akan membicarakan persoalan istilah dahulu.Persoalan ini akan berkaitan dengan berbagai-bagai persoalan lain,misalnya istilah dan pengertian yang berhubungan dengan style dan stilistik atau persoalan yang berhubungan dengan kemunculan ilmu itu sendiri, yang berhubungan dengan hakikatnya sebagai ilmu. Sebelum timbul ilmu stilistik , iaitu kajian tentang gaya bahasa yang digunakan untuk menganalisis karya sastera, bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. Ini kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai untuk bercakap atau menulis, Maka timbullah berbagai-bagai kelainan dan ia membezakan gaya tertentu antara satu sama lain. Stilistik ialah ilmu yang masih baru dan kedudukannya masih goyah.Kesedaran tentang ilmu yang masih goyah, terutamanya tentang gaya yang sudah lama wujud bagi mengkaji gaya yang terdapat di dalam sesebuah karya sastera.Terdapat dua faktor yang menyebabkan perkembangannya lambat. Ini dinyatakan seperti berikut;

i)

Perhatian terhadap gaya mungkin pernah muncul pada orang yang hidup di dalam sastera dan mereka sedar, pemakaian bahasa mereka „berbeza‟ daripada bahasa seharian mereka.

ii)

Di dalam hubungan dengan perkembangan lainnya, ada keinginan untuk merumuskan gaya yang terdapat pada „bahasa yang indah‟ itu dengan menghubungkan gya dengan „keindahan‟

ciri-ciri stilistik. Wawasan demikian adalah seiring dengan pernyataan Cummings dan Simmons: bahawa pembelajaran bahasa di dalam teks sastera merupakan „a branch of linguistic called stylistic‟.dalan dan lain-lain. bahasa perbandingan dan keberkesanan stilistik di dalam bahasa. stilistik di dalam bahasa.Di dalam konteks yang lebih luas .Kesemua sub bidang ini akan disentuh memandangkan kepentinganya di dalam memberi gambaran kasar kepada pelajar sebelum mendalami bidang ini secara lebih mendalam pada topik berikutnya.Levin. perlu didedahkan tentang kepentingan ilmu stilistik yang meliputi definisi stilistik.ching. Bagi Leech.‟linguistik‟ yang bererti tatabahasa. . 2.Leech.Jacobsons beranggapan bahawa puitika (poetics) sebagai teori tentang system dan kaedah teks sastera sebagai bahagian yang tidak dipisahkan bagi linguistik. stilistik ialah ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa.Widdowson.Menurut Bally.Chatman. Berdasarkan gerak ke arah menjadikan stilistik sebagai bidang ilmu yang penting.1 DEFINISI STILISTIK Stilistik berasal daripada bahasa Inggeris iaitu “style‟ yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan .Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu hanya muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik dan kajian karya sastera.Kedua-dua faktor ini berpengaruh terhadap „kelambatan‟ munculnya stilistik sebagai ilmu. stilistik adalah pembelajaran gaya ilmu linguistik atau „simply‟ defined as the (linguistic ) study as style”. Menurut Kamus Bahasa Indonesia.Jacobson. mereka menjelaskan stilistik sebagai suatu deskripsi daripada bahasa yang digunakan di dalam teks sastera. maka dalam topik ini .

apabila system tanda dihubungkan dengan cara pengarang di dalam menyampaikan gagasan . kita perlu memahami i) ii) iii) Gambaran objek/peristiwa Gagasan Ideologi yang terkandung di dalam karya sastera Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga .22).Manakala .Chavatik pula mengemukan stilistik sebagal kajian teks sasatera dan kod estetik dengan kajian stilistik yang mengkaji bahasa dalam teks sastera. . Mengikut Kamus Zaaba. stilistika perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa pada zamannya (Wellek dan Warren.Aminuddin mentakrifkan stilistik sebagai pengajian tentang cara pengarang di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks. stilistik ialah suatu kajian mengenai teknik penggunaan gaya bahasa yang mantap serta secara berkesan di dalam suatu penulisan. 1990:221). Sedangkan menurut Rene Wellek dan Austin Warren . Bertolak daripada berbagai pengertian yang telah disebutkan.Ianya berkaitan dengan stail atau gaya terutamanya gaya bahasa. Walaupun fokusnya hanya pada sistem tanda untuk memperoleh pemahaman tentang ciri-ciri penggunaan .1995.stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa. sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik (Aminuddin.Kamus Dewan Edisi Ketiga pula mengatakan stilistik ilah kajian tentang teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan di dalam penulisan . dan juga kekayaan unsur pembentuk itu dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya.

berdasarkan jenis bahasa inilah . pada kebiasaanyan .Segala hubungan yang menimbulkan kelainan gaya bahasa.Ia meliputi kajian mengenai teknik pemakaian bahasa di dalam penulisan dan teknik yang mengkaji segala kemungkinan yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan kesusasteraan yang semata-mata untuk mendapatkan kefahaman sebenar tentang kesusasteraan (Nik Hassan Basri:378). ikut dipertimbangkan. Menurut Keris Mas .walaubagaimanapun .Di dalam karya kesusasteraan.Oleh itu.Stilistik ialah kajian stail yang melibatkan bentuk atau bahasa dan isi kesusasteraan. kesusasteraan yang mempunyai sifat dan hakikat perkembangan dan perubahan yang sejajar dengan perkembangan fikiran dan realiti kehidupan manusia dan masyarakat.antaranya ialah untuk menghuraikan tingkah laku bentuk bentuk bahasa tulisan yang digunakan atau dicipta oleh pengarang di dalam karya deskriptif mahupun karya kesusasteraan . stilistik ialah kajian stail mengkaji segala kemungkinan gaya kesusasteraan untuk menilai dan mendapat kefahaman sebenar mengenai sesebuah teks kesusasteraan. yang melibatkan.stilistik merujuk kepada kajian mengenai bahasa literari sesuatu komuniti dengan menggunakan kaedah linguistik. Selain itu.Kelompok sosial itu pula dibezakan oleh bidang pekerjaan atau perbezaan kelas di dalam sesuatu masyarakat. Stilistik juga merupakan satu lagi disiplin yang mengkaji ciri-ciri lingustik yang berbeza yang berlaku di dalam kalangan kelompok sosial. baik gaya individu mahupun implikasi lain. di kaji dan dihubungkan dengan kajian bahasa (Keris Mas:8) . Kaedah ini banyak dipakai . maka stilistik berusaha mencari jalan keluar bagi menghuraikan perhubungan antara bentuk pengucapan dengan makna yang dibawa oleh ny a (Nik Hassan Basri :378).lahirnya hasil sastera yang diperhatikan dan diberi saluran kajian khusus. bentuk bahasa tulisan atau gaya bahasa banyak dipakai.

Ia meliputi kajian terhadap teks sastera. Dengan stilistik. . yang tidak lagi dari sudut kebahasaan saja tetapi juga dari sudut isi yang disampaikan dengan penggunaan bahasa itu.Kajian stilistik telah berubah kepada kajian yang dianggap lebih objektif dan saintifik.stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik. Perubahan kajian ini disebut kajian bentuk dan kajian isi. terdapat stilistik.Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.ungkapan dan sebagainya.stilistik melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma tatabahasa . teknik eksposisi. disamping kelainan yang bersifat figuratif . yang diandaikan sebagai apa yang diperkatakan (isi) dan apa cara mengatakan bentuk atau bahasa ).sindiran . penggunaan pengulangan dan meminjam usaha pengarang (di dalam konteks ini penyair) untuk mendapat kepastian tulisannnya.Kajian terhadap teks sastera secara tradisional hanya terbatas pada kelainan bahasa dalam hubungan dengan kehendak tatabahasa.Esasterawan.Kedua-dua pula merupakan cabang linguistik (Azmi Rahman .com). Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi.pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis.iaitu penggunaan peribahasa. pendekatan terhadap kajian teks sastera meninggalkan cara pendekatan yang subjektif dan impresionis dan memasuki cara baru yang lebih objektif dan lebih saintifik. Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi .baginya . Beberapa pendapat lain yang sempat dikutip telah diutarakan oleh Freeman(1970:4). Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera.(Keris Mas :8) Didalam disiplin linguistik. Murray pula berpendapat bahawa stilistik ialah gaya dan sesuatu yang istimewa.bahasa kiasan.

Fowier (1987.Selanjutnya .1982:49-50) .xviii) mengusulkan bahawa stilistik menjadi ilmu yang berdiri sendiri. terlepas daripada linguistik ataupun sastera. Di dalam kajian puisi.menurutnya . stilistik. morfologi dan sintaksis.Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/penyimpangan di dalam aspek linguistik secara eksplisit maupun implisit (Esasterawan.Gaya bahasa sendiri adalah pemuafakatan kekayaan bahasa oleh seseorang di dalam bertutur dan menulis. stilistik dipakai sebagai gabungan. iaitu ilmu sastera dan ilmu linguistik .Menurutnya .adalah tentang ilmu gaya bahasa.menurutnya .stilistik melihat kajian bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi.Tetapi kemunculannya sudah ada di dalam linguistik .com) Tuner (1977:7).Menurutnya para ahli mengatakan bahawa stilistik meneliti sastera pada aspek bahasa . sintaksis dan lain-lain. mengatakan bahawa hakikat stilistik adalah pemakaian dan penggunaan nya di dalam karya sastera.Umar Junus (1980.Wordpress.com) Kridalaksana(1982:157).Bahasa sastera. di dalam Kamus Linguistik. pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh kesan tertentu serta keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastera (Kridalaksana.Umar Junus (1980:xvii). Sebagaimana yang kita sudah ketahui. memberikan batasan stiliistik.237). juga memberikan pengertian tentang stilistik. struktur suara. terutama kesusasteraan. stilistik adalah bahagian daripada linguistik yang memusatkan perhatian nya pada variasi penggunaan bahasa . khasnya bahasa puisi adalah bahasa yang paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. mengatakan bahawa stilistik merupakan cabang daripada pengajian sastera. stilistik adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera: iaitu ilmu interdispiliner antara linguistik dan kesusasteraan atau penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa (Dwisusanto. yakni imej.

mengatakan bahawa gaya bahasa ada enam pengertian .1990:226) Berdasarkan kedua-dua pendekatan tersebut. (ii) Kedua. iaitu: (i) Pertama. penelitian stilistik ini di lakuakn dengan menghayati variasi terhadap pemakaian bahasa yang normal dan mememukan tujuan estetiknya (Wellekdan Warren.Enkvist(Junus 1989:4). . ada dua kemungkinan di dalam mendekatinya .Ia dilihat daripada tujuan estetik karya sastera sebagai makna yang penuh. ternyata terdapat perbezaan mengikut bidang kajian masing-masing. seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Bungkus yang membungkus inti pemikiran yang telah ada sebelumnya Pilihan antara berbagai pernyataan yang mungkin Sekumpulan ciri peribadi Penyimpangan norma atau kaedah Sekumpulan ciri kolektif Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan di dalam teks yang lebih luas daripada kalimat Untuk mengkaji karya sastera dari sudut stilistik.Wordpress.com). pengajaran stilistik dilakukan dengan cara menganalisis system linguistik karya sastera dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciri-cirinya.namun kedua-dua pendekatan tersebut pada hakikatnya tidaklah saling bertentangan (Dwisusanto.

maka beliau dapat mengemukakan takrif stilistik dengan lebih jelas. . (i) Kajian tentang unsur-unsur ekspresif bahasa yang dapat menampilkan pemikiran dan perasaan sefektif mungkin (ii) Kajian tentang gaya bahasa pengarang secara individu.Stilistik ialah kajian kuantitatif yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal berkenaan sesuatu karya sastera. cerpen. ahli-ahli stilistik menyimpulkan dua jenis kajian stilistik. Ciri-ciri keindahan bahasa yang universal itu. iaitu.Stilistik wujud sebagai cabang disiplin linguistik yang berdiri sendiri pada penghujung abad ke 19 dan awal abad ke 20.drama . sesuatu karya sastera boleh berupa novel . puisi moden atau sajak (Lutfi Abas. misalnya berupa rangkaian (perulangan) sesuatu bentuk linguistik seperti ayat jenis tertentu atau bunyi tertentu . dalam tulisannya cuba menunjukkan perbezaan antara stilistik dengan linguistik. Ini akan diterangkan seterusnya. stilistik mula digunakan pada tahun 1846.1988:210). Lutfi Abas. Di dalam Bahasa Inggeris . Dengan cara membuat perbandingan ini.Mengikut Awang Sariyan (1985) daripada dua aliran pemikiran yang diperkembangkan oleh Charles Bally dan Leo Spitzer itu.

inverse dan paradox (c) Sementara . perbandingan.morfologi.asonansi. (d) Gaya yang terakhir ialah penyirnaan yang hanya terdapat satu cirri sahaja iaitu sinkof. sindiran dan gaya retorik. Misalnya gaya bahasa perbandingan simile di ajar kepada pelajar-pelajar tingkatan satu.penyirnaan.kajian tentang kelainan bahasa yang mengandungi bentuk gaya . bahasa pengulangan.CIRI LINGUISTIK Stilistik atau kajian bentuk boleh dibahagikan kepada dua perkara. gaya bahasa ini di ajar mengikut tahap-tahap tertentu.rima dan sinkof. Di dalam mata pelajaran Bahasa melayu. pertautan dan pertentangan. (b) Gaya bahasa pertentangan pula adalah seperti hiperbola. . anaphora.Kesemua gaya ini mempunyai takrifan dan ciri-ciri yang membezakan diantaranya.personafikasi. Ianya boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian yang utama tadi.Kelainan bahasa juga termasuk peribahasa. (a) Ciri-ciri yang terdapat di dalam gaya bahasa perbandingan adalah seperti imejan.epifora. metafora. Stilistik di dalam kajian bahasa secara umumnya boleh dibahagikan kepada lima bahagian. Ciri yang keduanya ialah pemakaian bahasa yang termasuk segala yang tercakap dalam linguistik seperti fonologi.pleonasme dan simile.CIRI. gaya pertentangan merangkumi aliterasi. Pertama.sintaksis dan semantik.

Contohnya . antonomasia. ianya juga perlu dikuasai oleh guru bagi membezakan nya dengan ciri-ciri yang lain.antaranya gaya bahasa yang selalu dikelompokkan di dalam gaya bahasa ini ialah gaya bahasa sinekdok. Ciri yang seterusnya ialah epitet yang menjadi keterangan atau frasa yang menggelarkan atau merupakan suatu huraian yang menjelaskan atau menggantikan nama sesuatu benda atau gaya bahasa. metonimia dan alusi.Alusi merupakan pemerian yang membayangkan atau merujuk sesuatu secara tidak langsung kepada sesuatu cerita. Contoh perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan ciri ini ialah “Loceng pagi bersahut-sahutan pada pagi itu di rumah saya”. . eponym. epitet. Ia merangkumi pengganti symbol atau lambing yang menyatakana sesuatu sifat atau ciri yang khas daripada seseorang atau sesuatu hal. Menurut Nik Hassan Basri (2005) .Loceng pagi sebenarnya menggambarkan ayam jantan yang berkokok. eufemisme.Seterusnya antonomasia melibatkan penggunaan Jabatan kementerian dan gelaran tertentu seperti Dekan dan Guru Besar.Sungguhpun gaya bahasa pertautan tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran. gaya bahasa pertautan ialah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu yang memiliki ciri atau sifat tertentu dengan yang lain. gambar yang ditunjukkan itu menggembalikan kenangan kita kepada peristiwa Mei 1969. Kilatan atau bayangan merupakan nama lain bagi alusi.

Antara unsurnya ialah sinkof.ellipsis. praakhir atau suku kata akhir bagi sesuatu .Contoh ayat .Terdapat perkataan yang sinonim dengan perkataan ini seperti “meninggal dunia”.batang hidung pun tak nampak”.afesis. perkataan “mati.Aferisis ialah salah satu gaya bahasa penyirnaan .iaitu pengguguran bunyi atau kata pada awal ujaran atau huruf awal atau suku kata awal bagi sesuatu perkataan.Pengguguran ini adalah bagi memudahkan penutur meyebutnya .Penyingkatan ini adalah disebabkan oleh pengguguran huruf atau suku kata didalam struktur kata tertentu.Sinekdok membawa maksud perkataan yang disebut itu membawa maksud sepenuhnya.suku kata.Contoh perkataan yang sering digugurkan ialah perkataan “hulu” menjadi”ulu” dan “kamu” menjadi “mu” sahaja.Perkataan ini lebih lembut berbanding mati.sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih perkataan sehingga akhirnya membentuk satu perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih suku kata.Contohnya. dan“beranak”. Tetapi bagi menggambarkan ciri eufemisme. Ciri yang terakhir di dalam gaya pertautan adalah sinekdok. akronim.Contoh nya ABIM yang bermaksud Angkatan Belia Islam Malaysia. frasa atau bahagian ayatnya. Contohnya . kata.Eponim pula sejenis gaya yang menggunakan nama seseorang yang memiliki sifat tertentu di pakai di dalam ayat bagi menghubungkan sifat yang dimiliki oleh orang lain.Metonimia pula digunakan bagi menjelaskan ciri atau nama seperti jenama dan sebagainya.perkataan kasar digunakan .”Perangai kamu ini seperti Pak Pandir”. dan aferisis. walaupun perkataan separuh sahaja digunakan.Apokop pula ialah sejenis gaya bahasa penyirnaan yang mengalami proses pengguguran huruf akhir. Sementara itu. Manakala eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata atau ungkapan yang agak kasar atau keras.2005) Gaya bahasa penyirnaan atau pelesapan iaitu bentuk bahasa yang mengalami unsure pengguguran bunyi.”Setelah mereka pergi dari rumah.apokop. kata yang mengalami proses penyingkatan pula disebut sebagai akronim. Batang hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya (Nik Hassan Basri .

anaphora. Contohnya . contohnya “anakanda”menjadi “anak” sahaja. asonansi.Contohnya Akademi Seni Kebangsaan (ASK). baharu menjadi baru saja. terdapat sembilan ciri yang kurang digunakan iaitu anadiplosis. frasa. suku kata atau bahagian suku kata di dalam struktur kata dan rangkai kata tertentu.Pengguguran huruf sisip atau suku kata sisip perkataan atau dengan menghilangkan huruf tengah atau suku kata tengah. . suku kata.Afesis dan aferisis adalah hampir sama .asyndeton.Terdapat lima ciri yang sering digunakan di dalam sukatan pelajaran iaiatu aliterasi.Sementara itu.epanortesis. Di dalam contoh ayat.Kesemua ciri di bawah penyirnaan ini adalah hampir sama tetapi mempunyai hanya sedikit perbezaan dari segi pengguguran penyingkatan.ellipsis merupakan sejenis gaya bahasa penyirnaan yang di dalam struktur ayatnya dihilangkan kata. atau bahagian ayat yang dianggap penting untuk menghasilkan kesan dan memberi tekanan di dalam sesebuah konteks yang sesuai. frasa atau rangkai kata atau pengguguran tertentu seperti pengguguran frasa nama sebagai subjek.Contoh perkataan “kekanda” menjadi “kanda”.seterunya . sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih. kata.frasa yang digugurkan ialah “oleh gurunya”. objek. tetapi afesis mengugurkan bunyi vokal bagi sesuatu kata. Ciri stilistik keempat yang terdapat dalam gaya bahasa pengulangan atau repetisi bermaksud gaya bahasa yang mengandungi unsur pengulangan bunyi. Ian jug termasuk pengguguran seluruh frasa predikat atau pengguguran bahagian frasa predikat atau gaya bahasa.dan epifora. tetapi pencantuman itu tidak dapat membentuk akronim. dan kiasmus.epanalepsi. Proses penyingkatan adalah disebabkan penggunaan huruf .yang di dalam ayatnya di dapati adanya unsur penghilangan atau pengguguran kata atau kata-kata atau ayat yang menjadi unsur penting di dalam pembinaan sintaksis yang lengkap.epizeukis.erotesis.perkataan. “Dia dirotan”. gradasi. manakala aferisis adalah sebaliknya.antanaklasis.

Seterusnya asonansi.Contoh gaya bahasa epifora yang ditinjau di dalam prosa kumpulan.frasa.Anafora pula ialah pengulangan perkataan pertama pada setiap baris atau pada setiap ayat. yang biasanya secara berurutan supaya memperoleh kesan tertentu.gaya bahasa pengulangan ini biasanya terdapat di dalam puisi atau prosa.‟e‟.dan „u‟ iaitu sebanyak lima huruf sahaja. Gaya bahasa ini terbentuk hasil daripada pengulangan konsonan yang sama . gaya bahasa asonansi yang dipetik daripada puisi.185a:197) mendifinisikan aliterasi sebagai pemakaian kata yang permulaannaya sama bunyinya. moden. taringan (1985a:181. Surat yang merupakan buku karya S. pengulangan konsonan „d‟ “dara damba daku”. sama ada di dalam puisi tradisional . Contoh .Oleh yang demikian .Menurut Rahman Shaari (2004.iaitupengulangan vokal „a‟. pengulangan vokal pada setiap baris atau ayat yang biasanya berurutan seperti anaphora.Pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata dan yang berurutan .” Setiap huruf “a‟ menggambarkan asonansi. Othman Kelantan iaitu: “Aku tidak mahu.‟o‟. sajak “Negara Cinta”oleh Nahmar Jamil.beberapa kata pada akhir baris atau beberapa kata pada akhir ayat yang juga berurutan.Benarbenar tidak mahu”(halaman 29).cinta kepadanya adalah cinta jutaan bunga-bungaan.Pengulangan ini biasanya dapat dilihat di dalam beberapa rangkap sajak atau syair. cinta kepadanya cinta jutaan manusiawi. moden kreatif atau bukan kreatif. .Di dalam bahasa Melayu . prosa tradisional.‟i‟.Puisinya adalah seperti berikut”Alam adalah sebahagian daripada kami . Contohnya.alam adalah syurga bumi.5). terdapat enam jenis vokal tetapi bunyi-bunyi itu hanya diwakili oleh lambing „a‟. anaphora ialah pengulangan kata pada awal baris untuk ayat-ayat yang berturut-turutan. Epifora atau epistrofa ialah sejenis gaya bahasa pengulangan: iaitu pengulangan kata.

Sementara. .Contohnya .aabb.Penggunaan gaya bahasa ini boleh digunakan juga di dalam penulisan kreatif. budi sedikit rasa nak junjung”(Nik Hassan Basri .Rima akhir bunyi ialah bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akhir di dalam suatu rangkap .abab.ayat antara satu dengan lainnya menjadikan satu ayat yang panjang .abcabc.Epanalepsi juga merupakan pengulangan awal kata di dalam struktur kata di dalam ayat menjadi kata terakhir di dalam baris yang sama di dalam ayat.gurindam.namun ianya kurang diketahui. iaitu. tetapi mempunyai makna yang berbeza. “Tenang-tenang air di laut. epanalepsi membawa maksud pengulangan kata pertama menjadi kata terakhir di dalam kalausa atau ayat. iaitu kata atau frasa terakhir di dalam satu klausa atau ayat yang berikutnya. Contoh rangkap yang memaparkan rima akhir „abab‟ yang dipetik daripada “Pantun Budi”.Ianya dikenali sebagai asindeton.hati terkenang mulut menyebut.didalam daya ada segala”.di dalam tenaga ada daya.Antanaklasis pula ialah sejenis gaya bahasa pengulangan yang mengandungi pengulangan kata yang sama bentuknya di dalam ayat . iaitu yang terdapat dalam puisi seperti syair.Gaya bahasa ini terlalu banyak menggunakan tanda koma di dalam ayat.abba dan sebagainya.atau rima ialah susunan bunyi atau keselarasan huruf pada akhir kata atau suku kata terakhir di dalam sesuatu baris atau serangkap puisi.2005) Sungguhpun ciri-ciri ini juga terkandung di dalam gaya bahasa penyirnaan. Menegur kakak tua ayahku pagi kelmarin”.pantun.”Di dalam raga ada darah. Gaya bahasa pengulangan yang menggunakan tanda baca yang sama berulangulang untuk menghubungkan kata. misalnya aaaa.”Mereka tidak lupa pesanan ibu mereka”.Contohnya.di dalam darah ada tenaga .Anadiplosis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.klausa. frasa.”Burung kakak tua menegur ayahku kelmarin.Contohnya.sampan kolek mudik ke tanjung.iaitu hanya dengan tanda koma atau beberapa tanda koma.

Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun”.. iaitu pengulangan kata atau frasa yang pentingkan atau yang ditekan itu diulang beberapa kali berturut-turut di dalam satu ayat. iaitu pengulangan kata atau frasa yang berada di tengah .Ya Allah.. Erotesis pula merupakan sejenis gaya bahasa pengulangan yang berupa pertanyaan yang sering digunakan di dalam ucapan .Contohnya.Dan pengharapan tidak mengecewakan.eh makan bubur”..1985:239) pula merupakan inverse hubungan antara dua kata di dalam satu ayat pula dikenal sebagai kiasmus..”Ramli makan nasi.iaiatu pengulangan beberapa kata yang sama di dalam ayat.contohnya. dan tahan uji menimbulkan harapan.. Sementara .dan ketekunan menimbulkan tahan uji.mesodilopsis atau nama lainnya responsif ialah gaya bahasa pengulangan.Gradisi pula ialah gaya bahasa pengulangan yang memaparkan maklumat yang mengandungi beberapa kata atau frasa yang paling sedikit tiga kata –atau istilah yang hadir secara berurutan di dalam ayat yang mempunyai beberapa perubahan yang bersifat kuantitatif. perbahasan atau penulisan yang tujuannaya adalah untuk mencapai keberkesanan yang mendalam dan penekanan setra pertanyaan yang disuarakan atau persoalanyang diajukan itu tidak mengharapkan jawapan.Epanortesis ialah gaya bahasa pengulangan.Tetapi di sebalik pengulangan itu terkandung maksud ayat pada mulanya ingin menjelaskan sesuatu tetapi diperbetulkan yang salah.‟‟.(Taringan.Misalnya “Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. pidato..Epizeukis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.

Contohnya “Abang mengunjungi kakak.Manakala .kakak mengunjungi abang dan mereka saling kunjung mengunjungi”.preterisio.antiklimaks.dan inverse atau anastof. Gaya bahasa pertentangan.Contohnya. gaya bahasa yang lain pula adalah seperti antifrasis.sinis.klimaks.Paralelisme ialah gaya bahsa pengulangan. iaitu yang menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa di dalam ayat.mengemukakan makna yang bertentangan dengan makna yang bertentangan.oksimoron.Contohnya.apofasis.ironi..silepsi dan zeugma. . iaitu sejenis gaya yang berusaha untuk mencapai keselarian di dalam penggunaan kata –kata beberapa frasa yang menduduki fungsi yang sama di dalam bentuk kenahuan yang sama.”Rasuah bukan sahaja patut di kutuk tetapi diperangi habis-habisan”.hipalase.tengah baris atau pengulangan kata atau beberapa kata di bahagian tengah ayat atau di bahagian tengah baris sesuatu ayat yang berturut-turutan.Polisindeton ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.iaitu yang berupa pengulangan sebuah kata atau beberapa kata berkali-kali di dalam sebuah struktur ayat.Tautotes ialah sejenis gaya bahasa pengulangan .sarkasme satira. hiperbaton.inuendo.litotes.”Bapanya memelihara kambing dan ayam dan lembu dan kerbau di ladang”.Gaya yang sering digunakan di dalam gaya bahasa ini tiga sahaja iaitu hiperbola. Gaya yang terakhir di dalam gaya bahasa yang berkaitan dengan pengulangan ialah tautotes.paradox.katabasis.

.Jadi .Kata majmuk ini dibina melalui gabungan perkataan „hyper‟ yang bermaksud melebihi dan „ballien‟yang bererti meluahkan atau mengeluarkan .tetapi kenyataannya mengandungi kebenaran dengan pendapat umum dan reality. inverse atau anaskof pula ialah gaya bahasa pertentangan yang memfokuskan pembalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan nya yang lazim atau ayat yang susunnya dimulai dengan predikat dan diikuti dengan subjek.2000:79). sama ada ayat aktif songsang atau ayat pasif songsang. iaitu suatu gaya bahasa yang mengandungi kebenaran yang diperbesarkanbesarkan (Dale et al.a)Hiperbola berasal daripada bahasa Yunani. maksud hiperbola ialah pembaziran atau suatu cara yang melebihkan –lebihkan semata-mata untuk mencapai kesan tertentu.1984:3). . (b) Paradoks ialah sejenis gaya bahasa pertentangan yang mengandungi pertentangan nyata dengan fakta yang ada.Contohnya .Gaya bahasa ini boleh dijumpai dalam teks komsas. ditengah-tengah kesedihan ada juga kelucuan (Dzul Karnain. ukurannya dan sifatnya (Moelino.1971:233). c) Manakala .Ini bermaksud paradox memaparkan suatu keadaan atau suasana yang berlawanan.Dengan kata lain hiperbola ialah unkapan yang melebihkan –lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan : jumlahnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->