STILISTIK

PENGENALAN
Perbincangan mengenai stilistik adalah berkenaan dengan gaya atau style.Dalam bahasa , Melayu kata stylistiks menjadi stilistik. Sebagai pendahuluan , kita akan membicarakan persoalan istilah dahulu.Persoalan ini akan berkaitan dengan berbagai-bagai persoalan lain,misalnya istilah dan pengertian yang berhubungan dengan style dan stilistik atau persoalan yang berhubungan dengan kemunculan ilmu itu sendiri, yang berhubungan dengan hakikatnya sebagai ilmu. Sebelum timbul ilmu stilistik , iaitu kajian tentang gaya bahasa yang digunakan untuk menganalisis karya sastera, bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. Ini kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai untuk bercakap atau menulis, Maka timbullah berbagai-bagai kelainan dan ia membezakan gaya tertentu antara satu sama lain. Stilistik ialah ilmu yang masih baru dan kedudukannya masih goyah.Kesedaran tentang ilmu yang masih goyah, terutamanya tentang gaya yang sudah lama wujud bagi mengkaji gaya yang terdapat di dalam sesebuah karya sastera.Terdapat dua faktor yang menyebabkan perkembangannya lambat. Ini dinyatakan seperti berikut;

i)

Perhatian terhadap gaya mungkin pernah muncul pada orang yang hidup di dalam sastera dan mereka sedar, pemakaian bahasa mereka „berbeza‟ daripada bahasa seharian mereka.

ii)

Di dalam hubungan dengan perkembangan lainnya, ada keinginan untuk merumuskan gaya yang terdapat pada „bahasa yang indah‟ itu dengan menghubungkan gya dengan „keindahan‟

Wawasan demikian adalah seiring dengan pernyataan Cummings dan Simmons: bahawa pembelajaran bahasa di dalam teks sastera merupakan „a branch of linguistic called stylistic‟.Kedua-dua faktor ini berpengaruh terhadap „kelambatan‟ munculnya stilistik sebagai ilmu.dalan dan lain-lain. perlu didedahkan tentang kepentingan ilmu stilistik yang meliputi definisi stilistik.Di dalam konteks yang lebih luas .Menurut Bally.1 DEFINISI STILISTIK Stilistik berasal daripada bahasa Inggeris iaitu “style‟ yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan . .Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu hanya muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik dan kajian karya sastera.Jacobson. stilistik adalah pembelajaran gaya ilmu linguistik atau „simply‟ defined as the (linguistic ) study as style”. stilistik ialah ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa. Bagi Leech. bahasa perbandingan dan keberkesanan stilistik di dalam bahasa.Jacobsons beranggapan bahawa puitika (poetics) sebagai teori tentang system dan kaedah teks sastera sebagai bahagian yang tidak dipisahkan bagi linguistik.Widdowson. stilistik di dalam bahasa.Chatman. 2.ching.Levin.Kesemua sub bidang ini akan disentuh memandangkan kepentinganya di dalam memberi gambaran kasar kepada pelajar sebelum mendalami bidang ini secara lebih mendalam pada topik berikutnya.‟linguistik‟ yang bererti tatabahasa.Leech. ciri-ciri stilistik. Berdasarkan gerak ke arah menjadikan stilistik sebagai bidang ilmu yang penting. mereka menjelaskan stilistik sebagai suatu deskripsi daripada bahasa yang digunakan di dalam teks sastera. Menurut Kamus Bahasa Indonesia. maka dalam topik ini .

Bertolak daripada berbagai pengertian yang telah disebutkan.1995. .22). dan juga kekayaan unsur pembentuk itu dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya. kita perlu memahami i) ii) iii) Gambaran objek/peristiwa Gagasan Ideologi yang terkandung di dalam karya sastera Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga .Aminuddin mentakrifkan stilistik sebagai pengajian tentang cara pengarang di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks.Chavatik pula mengemukan stilistik sebagal kajian teks sasatera dan kod estetik dengan kajian stilistik yang mengkaji bahasa dalam teks sastera. sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik (Aminuddin.Kamus Dewan Edisi Ketiga pula mengatakan stilistik ilah kajian tentang teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan di dalam penulisan .Ianya berkaitan dengan stail atau gaya terutamanya gaya bahasa. 1990:221).stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa. Mengikut Kamus Zaaba. stilistik ialah suatu kajian mengenai teknik penggunaan gaya bahasa yang mantap serta secara berkesan di dalam suatu penulisan. stilistika perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa pada zamannya (Wellek dan Warren. Walaupun fokusnya hanya pada sistem tanda untuk memperoleh pemahaman tentang ciri-ciri penggunaan . Sedangkan menurut Rene Wellek dan Austin Warren . apabila system tanda dihubungkan dengan cara pengarang di dalam menyampaikan gagasan .Manakala .

Selain itu.Stilistik ialah kajian stail yang melibatkan bentuk atau bahasa dan isi kesusasteraan. Kaedah ini banyak dipakai . ikut dipertimbangkan. Stilistik juga merupakan satu lagi disiplin yang mengkaji ciri-ciri lingustik yang berbeza yang berlaku di dalam kalangan kelompok sosial. Menurut Keris Mas . berdasarkan jenis bahasa inilah . pada kebiasaanyan . maka stilistik berusaha mencari jalan keluar bagi menghuraikan perhubungan antara bentuk pengucapan dengan makna yang dibawa oleh ny a (Nik Hassan Basri :378). yang melibatkan.lahirnya hasil sastera yang diperhatikan dan diberi saluran kajian khusus.stilistik merujuk kepada kajian mengenai bahasa literari sesuatu komuniti dengan menggunakan kaedah linguistik. baik gaya individu mahupun implikasi lain.Oleh itu.Ia meliputi kajian mengenai teknik pemakaian bahasa di dalam penulisan dan teknik yang mengkaji segala kemungkinan yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan kesusasteraan yang semata-mata untuk mendapatkan kefahaman sebenar tentang kesusasteraan (Nik Hassan Basri:378). kesusasteraan yang mempunyai sifat dan hakikat perkembangan dan perubahan yang sejajar dengan perkembangan fikiran dan realiti kehidupan manusia dan masyarakat.Segala hubungan yang menimbulkan kelainan gaya bahasa. di kaji dan dihubungkan dengan kajian bahasa (Keris Mas:8) .Di dalam karya kesusasteraan. bentuk bahasa tulisan atau gaya bahasa banyak dipakai.walaubagaimanapun .antaranya ialah untuk menghuraikan tingkah laku bentuk bentuk bahasa tulisan yang digunakan atau dicipta oleh pengarang di dalam karya deskriptif mahupun karya kesusasteraan .Kelompok sosial itu pula dibezakan oleh bidang pekerjaan atau perbezaan kelas di dalam sesuatu masyarakat. stilistik ialah kajian stail mengkaji segala kemungkinan gaya kesusasteraan untuk menilai dan mendapat kefahaman sebenar mengenai sesebuah teks kesusasteraan.

pendekatan terhadap kajian teks sastera meninggalkan cara pendekatan yang subjektif dan impresionis dan memasuki cara baru yang lebih objektif dan lebih saintifik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. yang diandaikan sebagai apa yang diperkatakan (isi) dan apa cara mengatakan bentuk atau bahasa ). Murray pula berpendapat bahawa stilistik ialah gaya dan sesuatu yang istimewa.(Keris Mas :8) Didalam disiplin linguistik. Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi . disamping kelainan yang bersifat figuratif . Perubahan kajian ini disebut kajian bentuk dan kajian isi.Kajian stilistik telah berubah kepada kajian yang dianggap lebih objektif dan saintifik. Ia meliputi kajian terhadap teks sastera.pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. yang tidak lagi dari sudut kebahasaan saja tetapi juga dari sudut isi yang disampaikan dengan penggunaan bahasa itu.baginya . . teknik eksposisi.Kajian terhadap teks sastera secara tradisional hanya terbatas pada kelainan bahasa dalam hubungan dengan kehendak tatabahasa.stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik. Dengan stilistik. Beberapa pendapat lain yang sempat dikutip telah diutarakan oleh Freeman(1970:4). Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. penggunaan pengulangan dan meminjam usaha pengarang (di dalam konteks ini penyair) untuk mendapat kepastian tulisannnya.ungkapan dan sebagainya.Esasterawan. terdapat stilistik.stilistik melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma tatabahasa .Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.iaitu penggunaan peribahasa.sindiran .bahasa kiasan.com).Kedua-dua pula merupakan cabang linguistik (Azmi Rahman .

stilistik adalah bahagian daripada linguistik yang memusatkan perhatian nya pada variasi penggunaan bahasa .Bahasa sastera. mengatakan bahawa hakikat stilistik adalah pemakaian dan penggunaan nya di dalam karya sastera. yakni imej. Sebagaimana yang kita sudah ketahui. Di dalam kajian puisi. Fowier (1987.Menurutnya para ahli mengatakan bahawa stilistik meneliti sastera pada aspek bahasa . khasnya bahasa puisi adalah bahasa yang paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa.com) Kridalaksana(1982:157).Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/penyimpangan di dalam aspek linguistik secara eksplisit maupun implisit (Esasterawan.Wordpress. terlepas daripada linguistik ataupun sastera.Umar Junus (1980:xvii).menurutnya . pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh kesan tertentu serta keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastera (Kridalaksana. di dalam Kamus Linguistik.Tetapi kemunculannya sudah ada di dalam linguistik . stilistik adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera: iaitu ilmu interdispiliner antara linguistik dan kesusasteraan atau penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa (Dwisusanto.Umar Junus (1980. sintaksis dan lain-lain. juga memberikan pengertian tentang stilistik. memberikan batasan stiliistik.Selanjutnya .adalah tentang ilmu gaya bahasa. mengatakan bahawa stilistik merupakan cabang daripada pengajian sastera. stilistik dipakai sebagai gabungan. struktur suara.xviii) mengusulkan bahawa stilistik menjadi ilmu yang berdiri sendiri. morfologi dan sintaksis.Menurutnya . terutama kesusasteraan.menurutnya . stilistik.1982:49-50) .Gaya bahasa sendiri adalah pemuafakatan kekayaan bahasa oleh seseorang di dalam bertutur dan menulis.237).com) Tuner (1977:7). iaitu ilmu sastera dan ilmu linguistik .stilistik melihat kajian bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi.

iaitu: (i) Pertama. seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Bungkus yang membungkus inti pemikiran yang telah ada sebelumnya Pilihan antara berbagai pernyataan yang mungkin Sekumpulan ciri peribadi Penyimpangan norma atau kaedah Sekumpulan ciri kolektif Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan di dalam teks yang lebih luas daripada kalimat Untuk mengkaji karya sastera dari sudut stilistik.1990:226) Berdasarkan kedua-dua pendekatan tersebut.namun kedua-dua pendekatan tersebut pada hakikatnya tidaklah saling bertentangan (Dwisusanto. ternyata terdapat perbezaan mengikut bidang kajian masing-masing. .Enkvist(Junus 1989:4).com).Ia dilihat daripada tujuan estetik karya sastera sebagai makna yang penuh. penelitian stilistik ini di lakuakn dengan menghayati variasi terhadap pemakaian bahasa yang normal dan mememukan tujuan estetiknya (Wellekdan Warren. ada dua kemungkinan di dalam mendekatinya .Wordpress. pengajaran stilistik dilakukan dengan cara menganalisis system linguistik karya sastera dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciri-cirinya. (ii) Kedua. mengatakan bahawa gaya bahasa ada enam pengertian .

Dengan cara membuat perbandingan ini.Stilistik wujud sebagai cabang disiplin linguistik yang berdiri sendiri pada penghujung abad ke 19 dan awal abad ke 20. puisi moden atau sajak (Lutfi Abas. Ciri-ciri keindahan bahasa yang universal itu.Mengikut Awang Sariyan (1985) daripada dua aliran pemikiran yang diperkembangkan oleh Charles Bally dan Leo Spitzer itu. stilistik mula digunakan pada tahun 1846. (i) Kajian tentang unsur-unsur ekspresif bahasa yang dapat menampilkan pemikiran dan perasaan sefektif mungkin (ii) Kajian tentang gaya bahasa pengarang secara individu. Ini akan diterangkan seterusnya. ahli-ahli stilistik menyimpulkan dua jenis kajian stilistik.Stilistik ialah kajian kuantitatif yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal berkenaan sesuatu karya sastera. sesuatu karya sastera boleh berupa novel . iaitu. misalnya berupa rangkaian (perulangan) sesuatu bentuk linguistik seperti ayat jenis tertentu atau bunyi tertentu . Lutfi Abas. . cerpen.drama . maka beliau dapat mengemukakan takrif stilistik dengan lebih jelas.1988:210). Di dalam Bahasa Inggeris . dalam tulisannya cuba menunjukkan perbezaan antara stilistik dengan linguistik.

sindiran dan gaya retorik. metafora.personafikasi. (a) Ciri-ciri yang terdapat di dalam gaya bahasa perbandingan adalah seperti imejan.sintaksis dan semantik.Kelainan bahasa juga termasuk peribahasa. Di dalam mata pelajaran Bahasa melayu. bahasa pengulangan.kajian tentang kelainan bahasa yang mengandungi bentuk gaya . (b) Gaya bahasa pertentangan pula adalah seperti hiperbola. Stilistik di dalam kajian bahasa secara umumnya boleh dibahagikan kepada lima bahagian. Ianya boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian yang utama tadi.CIRI LINGUISTIK Stilistik atau kajian bentuk boleh dibahagikan kepada dua perkara.pleonasme dan simile. gaya pertentangan merangkumi aliterasi.asonansi. perbandingan.Kesemua gaya ini mempunyai takrifan dan ciri-ciri yang membezakan diantaranya. anaphora.inverse dan paradox (c) Sementara .penyirnaan.rima dan sinkof. Pertama.morfologi. gaya bahasa ini di ajar mengikut tahap-tahap tertentu. Ciri yang keduanya ialah pemakaian bahasa yang termasuk segala yang tercakap dalam linguistik seperti fonologi.CIRI.epifora. Misalnya gaya bahasa perbandingan simile di ajar kepada pelajar-pelajar tingkatan satu. pertautan dan pertentangan. . (d) Gaya yang terakhir ialah penyirnaan yang hanya terdapat satu cirri sahaja iaitu sinkof.

Contohnya .antaranya gaya bahasa yang selalu dikelompokkan di dalam gaya bahasa ini ialah gaya bahasa sinekdok. Contoh perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan ciri ini ialah “Loceng pagi bersahut-sahutan pada pagi itu di rumah saya”. Kilatan atau bayangan merupakan nama lain bagi alusi. antonomasia. gaya bahasa pertautan ialah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu yang memiliki ciri atau sifat tertentu dengan yang lain.Alusi merupakan pemerian yang membayangkan atau merujuk sesuatu secara tidak langsung kepada sesuatu cerita. eponym. .Sungguhpun gaya bahasa pertautan tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran. eufemisme. gambar yang ditunjukkan itu menggembalikan kenangan kita kepada peristiwa Mei 1969. Ciri yang seterusnya ialah epitet yang menjadi keterangan atau frasa yang menggelarkan atau merupakan suatu huraian yang menjelaskan atau menggantikan nama sesuatu benda atau gaya bahasa.Loceng pagi sebenarnya menggambarkan ayam jantan yang berkokok. Menurut Nik Hassan Basri (2005) . Ia merangkumi pengganti symbol atau lambing yang menyatakana sesuatu sifat atau ciri yang khas daripada seseorang atau sesuatu hal. epitet.Seterusnya antonomasia melibatkan penggunaan Jabatan kementerian dan gelaran tertentu seperti Dekan dan Guru Besar. ianya juga perlu dikuasai oleh guru bagi membezakan nya dengan ciri-ciri yang lain. metonimia dan alusi.

frasa atau bahagian ayatnya.sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih perkataan sehingga akhirnya membentuk satu perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih suku kata.batang hidung pun tak nampak”.Perkataan ini lebih lembut berbanding mati. akronim.Metonimia pula digunakan bagi menjelaskan ciri atau nama seperti jenama dan sebagainya.Eponim pula sejenis gaya yang menggunakan nama seseorang yang memiliki sifat tertentu di pakai di dalam ayat bagi menghubungkan sifat yang dimiliki oleh orang lain.Contoh ayat .2005) Gaya bahasa penyirnaan atau pelesapan iaitu bentuk bahasa yang mengalami unsure pengguguran bunyi.Sinekdok membawa maksud perkataan yang disebut itu membawa maksud sepenuhnya. Sementara itu. kata.Pengguguran ini adalah bagi memudahkan penutur meyebutnya .Contoh perkataan yang sering digugurkan ialah perkataan “hulu” menjadi”ulu” dan “kamu” menjadi “mu” sahaja.Contoh nya ABIM yang bermaksud Angkatan Belia Islam Malaysia.ellipsis. perkataan “mati.suku kata. Contohnya . walaupun perkataan separuh sahaja digunakan.Aferisis ialah salah satu gaya bahasa penyirnaan . kata yang mengalami proses penyingkatan pula disebut sebagai akronim.Penyingkatan ini adalah disebabkan oleh pengguguran huruf atau suku kata didalam struktur kata tertentu.Contohnya.iaitu pengguguran bunyi atau kata pada awal ujaran atau huruf awal atau suku kata awal bagi sesuatu perkataan. Manakala eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata atau ungkapan yang agak kasar atau keras.”Perangai kamu ini seperti Pak Pandir”.apokop. dan aferisis. Batang hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya (Nik Hassan Basri . praakhir atau suku kata akhir bagi sesuatu .”Setelah mereka pergi dari rumah. Ciri yang terakhir di dalam gaya pertautan adalah sinekdok.afesis.Terdapat perkataan yang sinonim dengan perkataan ini seperti “meninggal dunia”. Tetapi bagi menggambarkan ciri eufemisme. dan“beranak”.Antara unsurnya ialah sinkof.Apokop pula ialah sejenis gaya bahasa penyirnaan yang mengalami proses pengguguran huruf akhir.perkataan kasar digunakan .

epizeukis. Di dalam contoh ayat.dan epifora. Ciri stilistik keempat yang terdapat dalam gaya bahasa pengulangan atau repetisi bermaksud gaya bahasa yang mengandungi unsur pengulangan bunyi. terdapat sembilan ciri yang kurang digunakan iaitu anadiplosis.perkataan.Kesemua ciri di bawah penyirnaan ini adalah hampir sama tetapi mempunyai hanya sedikit perbezaan dari segi pengguguran penyingkatan. tetapi pencantuman itu tidak dapat membentuk akronim.Contoh perkataan “kekanda” menjadi “kanda”. “Dia dirotan”. frasa atau rangkai kata atau pengguguran tertentu seperti pengguguran frasa nama sebagai subjek.erotesis. objek. Contohnya .asyndeton.ellipsis merupakan sejenis gaya bahasa penyirnaan yang di dalam struktur ayatnya dihilangkan kata.antanaklasis. baharu menjadi baru saja.Afesis dan aferisis adalah hampir sama .Pengguguran huruf sisip atau suku kata sisip perkataan atau dengan menghilangkan huruf tengah atau suku kata tengah.epanortesis. atau bahagian ayat yang dianggap penting untuk menghasilkan kesan dan memberi tekanan di dalam sesebuah konteks yang sesuai. sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih. kata. suku kata atau bahagian suku kata di dalam struktur kata dan rangkai kata tertentu. tetapi afesis mengugurkan bunyi vokal bagi sesuatu kata.Contohnya Akademi Seni Kebangsaan (ASK). anaphora. Ian jug termasuk pengguguran seluruh frasa predikat atau pengguguran bahagian frasa predikat atau gaya bahasa.yang di dalam ayatnya di dapati adanya unsur penghilangan atau pengguguran kata atau kata-kata atau ayat yang menjadi unsur penting di dalam pembinaan sintaksis yang lengkap.epanalepsi.Sementara itu. Proses penyingkatan adalah disebabkan penggunaan huruf . dan kiasmus. .seterunya . asonansi.Terdapat lima ciri yang sering digunakan di dalam sukatan pelajaran iaiatu aliterasi. gradasi. frasa. manakala aferisis adalah sebaliknya. suku kata.frasa yang digugurkan ialah “oleh gurunya”. contohnya “anakanda”menjadi “anak” sahaja.

Benarbenar tidak mahu”(halaman 29).dan „u‟ iaitu sebanyak lima huruf sahaja.frasa. Othman Kelantan iaitu: “Aku tidak mahu.Contoh gaya bahasa epifora yang ditinjau di dalam prosa kumpulan. Contoh . taringan (1985a:181.” Setiap huruf “a‟ menggambarkan asonansi. pengulangan vokal pada setiap baris atau ayat yang biasanya berurutan seperti anaphora.‟e‟.cinta kepadanya adalah cinta jutaan bunga-bungaan. Epifora atau epistrofa ialah sejenis gaya bahasa pengulangan: iaitu pengulangan kata.Di dalam bahasa Melayu . sama ada di dalam puisi tradisional . Seterusnya asonansi.185a:197) mendifinisikan aliterasi sebagai pemakaian kata yang permulaannaya sama bunyinya. pengulangan konsonan „d‟ “dara damba daku”.iaitupengulangan vokal „a‟. anaphora ialah pengulangan kata pada awal baris untuk ayat-ayat yang berturut-turutan. Gaya bahasa ini terbentuk hasil daripada pengulangan konsonan yang sama . yang biasanya secara berurutan supaya memperoleh kesan tertentu.beberapa kata pada akhir baris atau beberapa kata pada akhir ayat yang juga berurutan. moden kreatif atau bukan kreatif.Oleh yang demikian .Pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata dan yang berurutan .Anafora pula ialah pengulangan perkataan pertama pada setiap baris atau pada setiap ayat. terdapat enam jenis vokal tetapi bunyi-bunyi itu hanya diwakili oleh lambing „a‟. prosa tradisional. Surat yang merupakan buku karya S.Puisinya adalah seperti berikut”Alam adalah sebahagian daripada kami .gaya bahasa pengulangan ini biasanya terdapat di dalam puisi atau prosa. Contohnya. cinta kepadanya cinta jutaan manusiawi. moden.‟o‟. gaya bahasa asonansi yang dipetik daripada puisi.alam adalah syurga bumi.Menurut Rahman Shaari (2004. sajak “Negara Cinta”oleh Nahmar Jamil.‟i‟. .5).Pengulangan ini biasanya dapat dilihat di dalam beberapa rangkap sajak atau syair.

namun ianya kurang diketahui.Antanaklasis pula ialah sejenis gaya bahasa pengulangan yang mengandungi pengulangan kata yang sama bentuknya di dalam ayat .Sementara. misalnya aaaa.didalam daya ada segala”. iaitu yang terdapat dalam puisi seperti syair. Contoh rangkap yang memaparkan rima akhir „abab‟ yang dipetik daripada “Pantun Budi”.”Di dalam raga ada darah.ayat antara satu dengan lainnya menjadikan satu ayat yang panjang .klausa. frasa.gurindam.Rima akhir bunyi ialah bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akhir di dalam suatu rangkap .Anadiplosis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.di dalam tenaga ada daya.Penggunaan gaya bahasa ini boleh digunakan juga di dalam penulisan kreatif.abcabc.Epanalepsi juga merupakan pengulangan awal kata di dalam struktur kata di dalam ayat menjadi kata terakhir di dalam baris yang sama di dalam ayat. Gaya bahasa pengulangan yang menggunakan tanda baca yang sama berulangulang untuk menghubungkan kata. budi sedikit rasa nak junjung”(Nik Hassan Basri . “Tenang-tenang air di laut.Contohnya .Gaya bahasa ini terlalu banyak menggunakan tanda koma di dalam ayat.2005) Sungguhpun ciri-ciri ini juga terkandung di dalam gaya bahasa penyirnaan. Menegur kakak tua ayahku pagi kelmarin”.hati terkenang mulut menyebut.di dalam darah ada tenaga .abba dan sebagainya. .”Burung kakak tua menegur ayahku kelmarin.Contohnya.”Mereka tidak lupa pesanan ibu mereka”.abab.sampan kolek mudik ke tanjung.Ianya dikenali sebagai asindeton.atau rima ialah susunan bunyi atau keselarasan huruf pada akhir kata atau suku kata terakhir di dalam sesuatu baris atau serangkap puisi.pantun.Contohnya.aabb. tetapi mempunyai makna yang berbeza.iaitu hanya dengan tanda koma atau beberapa tanda koma. iaitu kata atau frasa terakhir di dalam satu klausa atau ayat yang berikutnya. epanalepsi membawa maksud pengulangan kata pertama menjadi kata terakhir di dalam kalausa atau ayat. iaitu.

pidato.. iaitu pengulangan kata atau frasa yang berada di tengah .. Erotesis pula merupakan sejenis gaya bahasa pengulangan yang berupa pertanyaan yang sering digunakan di dalam ucapan .Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun”...(Taringan.Epizeukis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan. Sementara .Gradisi pula ialah gaya bahasa pengulangan yang memaparkan maklumat yang mengandungi beberapa kata atau frasa yang paling sedikit tiga kata –atau istilah yang hadir secara berurutan di dalam ayat yang mempunyai beberapa perubahan yang bersifat kuantitatif.Epanortesis ialah gaya bahasa pengulangan.mesodilopsis atau nama lainnya responsif ialah gaya bahasa pengulangan.iaiatu pengulangan beberapa kata yang sama di dalam ayat.Dan pengharapan tidak mengecewakan. iaitu pengulangan kata atau frasa yang pentingkan atau yang ditekan itu diulang beberapa kali berturut-turut di dalam satu ayat.Misalnya “Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.”Ramli makan nasi.eh makan bubur”.Ya Allah.contohnya. dan tahan uji menimbulkan harapan.Tetapi di sebalik pengulangan itu terkandung maksud ayat pada mulanya ingin menjelaskan sesuatu tetapi diperbetulkan yang salah.Contohnya. perbahasan atau penulisan yang tujuannaya adalah untuk mencapai keberkesanan yang mendalam dan penekanan setra pertanyaan yang disuarakan atau persoalanyang diajukan itu tidak mengharapkan jawapan.‟‟..dan ketekunan menimbulkan tahan uji..1985:239) pula merupakan inverse hubungan antara dua kata di dalam satu ayat pula dikenal sebagai kiasmus.

kakak mengunjungi abang dan mereka saling kunjung mengunjungi”.inuendo. gaya bahasa yang lain pula adalah seperti antifrasis.Contohnya “Abang mengunjungi kakak.mengemukakan makna yang bertentangan dengan makna yang bertentangan.Gaya yang sering digunakan di dalam gaya bahasa ini tiga sahaja iaitu hiperbola.”Bapanya memelihara kambing dan ayam dan lembu dan kerbau di ladang”.Contohnya.Polisindeton ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.Tautotes ialah sejenis gaya bahasa pengulangan .paradox. Gaya yang terakhir di dalam gaya bahasa yang berkaitan dengan pengulangan ialah tautotes. hiperbaton.iaitu yang berupa pengulangan sebuah kata atau beberapa kata berkali-kali di dalam sebuah struktur ayat.klimaks. Gaya bahasa pertentangan.sarkasme satira.Contohnya.dan inverse atau anastof.katabasis.apofasis.silepsi dan zeugma.litotes.”Rasuah bukan sahaja patut di kutuk tetapi diperangi habis-habisan”.sinis.antiklimaks.oksimoron.hipalase. iaitu yang menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa di dalam ayat..Manakala .ironi.Paralelisme ialah gaya bahsa pengulangan.tengah baris atau pengulangan kata atau beberapa kata di bahagian tengah ayat atau di bahagian tengah baris sesuatu ayat yang berturut-turutan. iaitu sejenis gaya yang berusaha untuk mencapai keselarian di dalam penggunaan kata –kata beberapa frasa yang menduduki fungsi yang sama di dalam bentuk kenahuan yang sama. .preterisio.

Gaya bahasa ini boleh dijumpai dalam teks komsas. iaitu suatu gaya bahasa yang mengandungi kebenaran yang diperbesarkanbesarkan (Dale et al.Ini bermaksud paradox memaparkan suatu keadaan atau suasana yang berlawanan..Jadi .Kata majmuk ini dibina melalui gabungan perkataan „hyper‟ yang bermaksud melebihi dan „ballien‟yang bererti meluahkan atau mengeluarkan . ukurannya dan sifatnya (Moelino. maksud hiperbola ialah pembaziran atau suatu cara yang melebihkan –lebihkan semata-mata untuk mencapai kesan tertentu. .a)Hiperbola berasal daripada bahasa Yunani.1971:233). (b) Paradoks ialah sejenis gaya bahasa pertentangan yang mengandungi pertentangan nyata dengan fakta yang ada. c) Manakala . sama ada ayat aktif songsang atau ayat pasif songsang. inverse atau anaskof pula ialah gaya bahasa pertentangan yang memfokuskan pembalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan nya yang lazim atau ayat yang susunnya dimulai dengan predikat dan diikuti dengan subjek.Dengan kata lain hiperbola ialah unkapan yang melebihkan –lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan : jumlahnya.tetapi kenyataannya mengandungi kebenaran dengan pendapat umum dan reality. ditengah-tengah kesedihan ada juga kelucuan (Dzul Karnain.1984:3).Contohnya .2000:79).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful