P. 1
stilistik

stilistik

|Views: 18|Likes:
Published by marsyamaisarrah

More info:

Published by: marsyamaisarrah on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2014

pdf

text

original

STILISTIK

PENGENALAN
Perbincangan mengenai stilistik adalah berkenaan dengan gaya atau style.Dalam bahasa , Melayu kata stylistiks menjadi stilistik. Sebagai pendahuluan , kita akan membicarakan persoalan istilah dahulu.Persoalan ini akan berkaitan dengan berbagai-bagai persoalan lain,misalnya istilah dan pengertian yang berhubungan dengan style dan stilistik atau persoalan yang berhubungan dengan kemunculan ilmu itu sendiri, yang berhubungan dengan hakikatnya sebagai ilmu. Sebelum timbul ilmu stilistik , iaitu kajian tentang gaya bahasa yang digunakan untuk menganalisis karya sastera, bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. Ini kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai untuk bercakap atau menulis, Maka timbullah berbagai-bagai kelainan dan ia membezakan gaya tertentu antara satu sama lain. Stilistik ialah ilmu yang masih baru dan kedudukannya masih goyah.Kesedaran tentang ilmu yang masih goyah, terutamanya tentang gaya yang sudah lama wujud bagi mengkaji gaya yang terdapat di dalam sesebuah karya sastera.Terdapat dua faktor yang menyebabkan perkembangannya lambat. Ini dinyatakan seperti berikut;

i)

Perhatian terhadap gaya mungkin pernah muncul pada orang yang hidup di dalam sastera dan mereka sedar, pemakaian bahasa mereka „berbeza‟ daripada bahasa seharian mereka.

ii)

Di dalam hubungan dengan perkembangan lainnya, ada keinginan untuk merumuskan gaya yang terdapat pada „bahasa yang indah‟ itu dengan menghubungkan gya dengan „keindahan‟

ching.Menurut Bally. 2. bahasa perbandingan dan keberkesanan stilistik di dalam bahasa. .‟linguistik‟ yang bererti tatabahasa. Bagi Leech.Levin.Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu hanya muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik dan kajian karya sastera.Widdowson. stilistik di dalam bahasa.Jacobson.dalan dan lain-lain. ciri-ciri stilistik. stilistik ialah ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa. perlu didedahkan tentang kepentingan ilmu stilistik yang meliputi definisi stilistik.Jacobsons beranggapan bahawa puitika (poetics) sebagai teori tentang system dan kaedah teks sastera sebagai bahagian yang tidak dipisahkan bagi linguistik.1 DEFINISI STILISTIK Stilistik berasal daripada bahasa Inggeris iaitu “style‟ yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan . mereka menjelaskan stilistik sebagai suatu deskripsi daripada bahasa yang digunakan di dalam teks sastera.Di dalam konteks yang lebih luas .Leech. stilistik adalah pembelajaran gaya ilmu linguistik atau „simply‟ defined as the (linguistic ) study as style”. maka dalam topik ini .Chatman.Kedua-dua faktor ini berpengaruh terhadap „kelambatan‟ munculnya stilistik sebagai ilmu. Berdasarkan gerak ke arah menjadikan stilistik sebagai bidang ilmu yang penting. Menurut Kamus Bahasa Indonesia.Kesemua sub bidang ini akan disentuh memandangkan kepentinganya di dalam memberi gambaran kasar kepada pelajar sebelum mendalami bidang ini secara lebih mendalam pada topik berikutnya. Wawasan demikian adalah seiring dengan pernyataan Cummings dan Simmons: bahawa pembelajaran bahasa di dalam teks sastera merupakan „a branch of linguistic called stylistic‟.

Bertolak daripada berbagai pengertian yang telah disebutkan. Walaupun fokusnya hanya pada sistem tanda untuk memperoleh pemahaman tentang ciri-ciri penggunaan . dan juga kekayaan unsur pembentuk itu dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya. stilistika perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa pada zamannya (Wellek dan Warren.stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa. kita perlu memahami i) ii) iii) Gambaran objek/peristiwa Gagasan Ideologi yang terkandung di dalam karya sastera Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga . Mengikut Kamus Zaaba. stilistik ialah suatu kajian mengenai teknik penggunaan gaya bahasa yang mantap serta secara berkesan di dalam suatu penulisan.Aminuddin mentakrifkan stilistik sebagai pengajian tentang cara pengarang di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks. Sedangkan menurut Rene Wellek dan Austin Warren .Manakala . 1990:221).Kamus Dewan Edisi Ketiga pula mengatakan stilistik ilah kajian tentang teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan di dalam penulisan .22). sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik (Aminuddin.1995.Chavatik pula mengemukan stilistik sebagal kajian teks sasatera dan kod estetik dengan kajian stilistik yang mengkaji bahasa dalam teks sastera. . apabila system tanda dihubungkan dengan cara pengarang di dalam menyampaikan gagasan .Ianya berkaitan dengan stail atau gaya terutamanya gaya bahasa.

Segala hubungan yang menimbulkan kelainan gaya bahasa.Kelompok sosial itu pula dibezakan oleh bidang pekerjaan atau perbezaan kelas di dalam sesuatu masyarakat.walaubagaimanapun .Stilistik ialah kajian stail yang melibatkan bentuk atau bahasa dan isi kesusasteraan. ikut dipertimbangkan. yang melibatkan.Di dalam karya kesusasteraan.Oleh itu. bentuk bahasa tulisan atau gaya bahasa banyak dipakai. stilistik ialah kajian stail mengkaji segala kemungkinan gaya kesusasteraan untuk menilai dan mendapat kefahaman sebenar mengenai sesebuah teks kesusasteraan. baik gaya individu mahupun implikasi lain.Ia meliputi kajian mengenai teknik pemakaian bahasa di dalam penulisan dan teknik yang mengkaji segala kemungkinan yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan kesusasteraan yang semata-mata untuk mendapatkan kefahaman sebenar tentang kesusasteraan (Nik Hassan Basri:378). kesusasteraan yang mempunyai sifat dan hakikat perkembangan dan perubahan yang sejajar dengan perkembangan fikiran dan realiti kehidupan manusia dan masyarakat. Kaedah ini banyak dipakai . pada kebiasaanyan . Menurut Keris Mas . Selain itu.antaranya ialah untuk menghuraikan tingkah laku bentuk bentuk bahasa tulisan yang digunakan atau dicipta oleh pengarang di dalam karya deskriptif mahupun karya kesusasteraan .stilistik merujuk kepada kajian mengenai bahasa literari sesuatu komuniti dengan menggunakan kaedah linguistik.lahirnya hasil sastera yang diperhatikan dan diberi saluran kajian khusus. Stilistik juga merupakan satu lagi disiplin yang mengkaji ciri-ciri lingustik yang berbeza yang berlaku di dalam kalangan kelompok sosial. berdasarkan jenis bahasa inilah . maka stilistik berusaha mencari jalan keluar bagi menghuraikan perhubungan antara bentuk pengucapan dengan makna yang dibawa oleh ny a (Nik Hassan Basri :378). di kaji dan dihubungkan dengan kajian bahasa (Keris Mas:8) .

pendekatan terhadap kajian teks sastera meninggalkan cara pendekatan yang subjektif dan impresionis dan memasuki cara baru yang lebih objektif dan lebih saintifik.Kedua-dua pula merupakan cabang linguistik (Azmi Rahman . yang tidak lagi dari sudut kebahasaan saja tetapi juga dari sudut isi yang disampaikan dengan penggunaan bahasa itu.sindiran . penggunaan pengulangan dan meminjam usaha pengarang (di dalam konteks ini penyair) untuk mendapat kepastian tulisannnya. Ia meliputi kajian terhadap teks sastera.Esasterawan. Murray pula berpendapat bahawa stilistik ialah gaya dan sesuatu yang istimewa. yang diandaikan sebagai apa yang diperkatakan (isi) dan apa cara mengatakan bentuk atau bahasa ). teknik eksposisi. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi .stilistik melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma tatabahasa .(Keris Mas :8) Didalam disiplin linguistik. Perubahan kajian ini disebut kajian bentuk dan kajian isi. disamping kelainan yang bersifat figuratif .Kajian stilistik telah berubah kepada kajian yang dianggap lebih objektif dan saintifik.ungkapan dan sebagainya.iaitu penggunaan peribahasa.com). .baginya .bahasa kiasan. Beberapa pendapat lain yang sempat dikutip telah diutarakan oleh Freeman(1970:4). Dengan stilistik.Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.Kajian terhadap teks sastera secara tradisional hanya terbatas pada kelainan bahasa dalam hubungan dengan kehendak tatabahasa.pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. terdapat stilistik.stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi.

mengatakan bahawa stilistik merupakan cabang daripada pengajian sastera. pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh kesan tertentu serta keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastera (Kridalaksana.Umar Junus (1980:xvii). stilistik adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera: iaitu ilmu interdispiliner antara linguistik dan kesusasteraan atau penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa (Dwisusanto.Gaya bahasa sendiri adalah pemuafakatan kekayaan bahasa oleh seseorang di dalam bertutur dan menulis.Wordpress.Menurutnya para ahli mengatakan bahawa stilistik meneliti sastera pada aspek bahasa .xviii) mengusulkan bahawa stilistik menjadi ilmu yang berdiri sendiri.adalah tentang ilmu gaya bahasa. stilistik dipakai sebagai gabungan.stilistik melihat kajian bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi.Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/penyimpangan di dalam aspek linguistik secara eksplisit maupun implisit (Esasterawan.Menurutnya . memberikan batasan stiliistik. juga memberikan pengertian tentang stilistik.237).com) Kridalaksana(1982:157). terutama kesusasteraan. Fowier (1987. stilistik. khasnya bahasa puisi adalah bahasa yang paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. yakni imej.Umar Junus (1980. mengatakan bahawa hakikat stilistik adalah pemakaian dan penggunaan nya di dalam karya sastera. stilistik adalah bahagian daripada linguistik yang memusatkan perhatian nya pada variasi penggunaan bahasa .Tetapi kemunculannya sudah ada di dalam linguistik . morfologi dan sintaksis.Bahasa sastera. di dalam Kamus Linguistik.Selanjutnya . iaitu ilmu sastera dan ilmu linguistik .menurutnya . Di dalam kajian puisi.1982:49-50) . terlepas daripada linguistik ataupun sastera.menurutnya . sintaksis dan lain-lain.com) Tuner (1977:7). Sebagaimana yang kita sudah ketahui. struktur suara.

(ii) Kedua. mengatakan bahawa gaya bahasa ada enam pengertian .com).Wordpress. iaitu: (i) Pertama. ada dua kemungkinan di dalam mendekatinya .Ia dilihat daripada tujuan estetik karya sastera sebagai makna yang penuh.1990:226) Berdasarkan kedua-dua pendekatan tersebut. pengajaran stilistik dilakukan dengan cara menganalisis system linguistik karya sastera dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciri-cirinya. penelitian stilistik ini di lakuakn dengan menghayati variasi terhadap pemakaian bahasa yang normal dan mememukan tujuan estetiknya (Wellekdan Warren. seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Bungkus yang membungkus inti pemikiran yang telah ada sebelumnya Pilihan antara berbagai pernyataan yang mungkin Sekumpulan ciri peribadi Penyimpangan norma atau kaedah Sekumpulan ciri kolektif Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan di dalam teks yang lebih luas daripada kalimat Untuk mengkaji karya sastera dari sudut stilistik. .Enkvist(Junus 1989:4). ternyata terdapat perbezaan mengikut bidang kajian masing-masing.namun kedua-dua pendekatan tersebut pada hakikatnya tidaklah saling bertentangan (Dwisusanto.

Ciri-ciri keindahan bahasa yang universal itu. (i) Kajian tentang unsur-unsur ekspresif bahasa yang dapat menampilkan pemikiran dan perasaan sefektif mungkin (ii) Kajian tentang gaya bahasa pengarang secara individu. dalam tulisannya cuba menunjukkan perbezaan antara stilistik dengan linguistik. misalnya berupa rangkaian (perulangan) sesuatu bentuk linguistik seperti ayat jenis tertentu atau bunyi tertentu . Dengan cara membuat perbandingan ini. cerpen. Ini akan diterangkan seterusnya. sesuatu karya sastera boleh berupa novel .Stilistik ialah kajian kuantitatif yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal berkenaan sesuatu karya sastera. ahli-ahli stilistik menyimpulkan dua jenis kajian stilistik. Di dalam Bahasa Inggeris . maka beliau dapat mengemukakan takrif stilistik dengan lebih jelas. puisi moden atau sajak (Lutfi Abas.drama .Stilistik wujud sebagai cabang disiplin linguistik yang berdiri sendiri pada penghujung abad ke 19 dan awal abad ke 20. . iaitu. Lutfi Abas.1988:210).Mengikut Awang Sariyan (1985) daripada dua aliran pemikiran yang diperkembangkan oleh Charles Bally dan Leo Spitzer itu. stilistik mula digunakan pada tahun 1846.

gaya pertentangan merangkumi aliterasi. sindiran dan gaya retorik.sintaksis dan semantik.kajian tentang kelainan bahasa yang mengandungi bentuk gaya .CIRI. Ianya boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian yang utama tadi. bahasa pengulangan.pleonasme dan simile. (b) Gaya bahasa pertentangan pula adalah seperti hiperbola.CIRI LINGUISTIK Stilistik atau kajian bentuk boleh dibahagikan kepada dua perkara. Di dalam mata pelajaran Bahasa melayu. (a) Ciri-ciri yang terdapat di dalam gaya bahasa perbandingan adalah seperti imejan.penyirnaan. pertautan dan pertentangan. Misalnya gaya bahasa perbandingan simile di ajar kepada pelajar-pelajar tingkatan satu. .morfologi.epifora. Stilistik di dalam kajian bahasa secara umumnya boleh dibahagikan kepada lima bahagian.inverse dan paradox (c) Sementara .asonansi. perbandingan. (d) Gaya yang terakhir ialah penyirnaan yang hanya terdapat satu cirri sahaja iaitu sinkof.personafikasi.Kelainan bahasa juga termasuk peribahasa. Ciri yang keduanya ialah pemakaian bahasa yang termasuk segala yang tercakap dalam linguistik seperti fonologi. metafora. Pertama.rima dan sinkof. gaya bahasa ini di ajar mengikut tahap-tahap tertentu. anaphora.Kesemua gaya ini mempunyai takrifan dan ciri-ciri yang membezakan diantaranya.

Contohnya .antaranya gaya bahasa yang selalu dikelompokkan di dalam gaya bahasa ini ialah gaya bahasa sinekdok. Ia merangkumi pengganti symbol atau lambing yang menyatakana sesuatu sifat atau ciri yang khas daripada seseorang atau sesuatu hal. metonimia dan alusi. . ianya juga perlu dikuasai oleh guru bagi membezakan nya dengan ciri-ciri yang lain.Alusi merupakan pemerian yang membayangkan atau merujuk sesuatu secara tidak langsung kepada sesuatu cerita. antonomasia. eufemisme.Seterusnya antonomasia melibatkan penggunaan Jabatan kementerian dan gelaran tertentu seperti Dekan dan Guru Besar. gambar yang ditunjukkan itu menggembalikan kenangan kita kepada peristiwa Mei 1969.Sungguhpun gaya bahasa pertautan tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran. Contoh perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan ciri ini ialah “Loceng pagi bersahut-sahutan pada pagi itu di rumah saya”. Ciri yang seterusnya ialah epitet yang menjadi keterangan atau frasa yang menggelarkan atau merupakan suatu huraian yang menjelaskan atau menggantikan nama sesuatu benda atau gaya bahasa. epitet. Menurut Nik Hassan Basri (2005) . eponym. gaya bahasa pertautan ialah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu yang memiliki ciri atau sifat tertentu dengan yang lain. Kilatan atau bayangan merupakan nama lain bagi alusi.Loceng pagi sebenarnya menggambarkan ayam jantan yang berkokok.

Contohnya .apokop.perkataan kasar digunakan .Contohnya. dan aferisis.Terdapat perkataan yang sinonim dengan perkataan ini seperti “meninggal dunia”.Eponim pula sejenis gaya yang menggunakan nama seseorang yang memiliki sifat tertentu di pakai di dalam ayat bagi menghubungkan sifat yang dimiliki oleh orang lain.Aferisis ialah salah satu gaya bahasa penyirnaan . walaupun perkataan separuh sahaja digunakan. frasa atau bahagian ayatnya. dan“beranak”.Penyingkatan ini adalah disebabkan oleh pengguguran huruf atau suku kata didalam struktur kata tertentu.”Setelah mereka pergi dari rumah.sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih perkataan sehingga akhirnya membentuk satu perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih suku kata.Contoh nya ABIM yang bermaksud Angkatan Belia Islam Malaysia. Sementara itu.suku kata.ellipsis.Metonimia pula digunakan bagi menjelaskan ciri atau nama seperti jenama dan sebagainya.iaitu pengguguran bunyi atau kata pada awal ujaran atau huruf awal atau suku kata awal bagi sesuatu perkataan.Contoh perkataan yang sering digugurkan ialah perkataan “hulu” menjadi”ulu” dan “kamu” menjadi “mu” sahaja.Apokop pula ialah sejenis gaya bahasa penyirnaan yang mengalami proses pengguguran huruf akhir.Sinekdok membawa maksud perkataan yang disebut itu membawa maksud sepenuhnya. Ciri yang terakhir di dalam gaya pertautan adalah sinekdok.Contoh ayat . praakhir atau suku kata akhir bagi sesuatu . Batang hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya (Nik Hassan Basri .batang hidung pun tak nampak”.Perkataan ini lebih lembut berbanding mati.afesis.Antara unsurnya ialah sinkof. kata.Pengguguran ini adalah bagi memudahkan penutur meyebutnya .2005) Gaya bahasa penyirnaan atau pelesapan iaitu bentuk bahasa yang mengalami unsure pengguguran bunyi. Manakala eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata atau ungkapan yang agak kasar atau keras. kata yang mengalami proses penyingkatan pula disebut sebagai akronim. akronim.”Perangai kamu ini seperti Pak Pandir”. perkataan “mati. Tetapi bagi menggambarkan ciri eufemisme.

Terdapat lima ciri yang sering digunakan di dalam sukatan pelajaran iaiatu aliterasi. sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih. tetapi afesis mengugurkan bunyi vokal bagi sesuatu kata.antanaklasis.Afesis dan aferisis adalah hampir sama . “Dia dirotan”. Ciri stilistik keempat yang terdapat dalam gaya bahasa pengulangan atau repetisi bermaksud gaya bahasa yang mengandungi unsur pengulangan bunyi. suku kata. dan kiasmus.perkataan. . Proses penyingkatan adalah disebabkan penggunaan huruf .dan epifora. asonansi. tetapi pencantuman itu tidak dapat membentuk akronim. Ian jug termasuk pengguguran seluruh frasa predikat atau pengguguran bahagian frasa predikat atau gaya bahasa.epanalepsi. suku kata atau bahagian suku kata di dalam struktur kata dan rangkai kata tertentu.seterunya . objek. contohnya “anakanda”menjadi “anak” sahaja.yang di dalam ayatnya di dapati adanya unsur penghilangan atau pengguguran kata atau kata-kata atau ayat yang menjadi unsur penting di dalam pembinaan sintaksis yang lengkap.ellipsis merupakan sejenis gaya bahasa penyirnaan yang di dalam struktur ayatnya dihilangkan kata. terdapat sembilan ciri yang kurang digunakan iaitu anadiplosis. kata.Contoh perkataan “kekanda” menjadi “kanda”.Contohnya Akademi Seni Kebangsaan (ASK). Di dalam contoh ayat.epizeukis.epanortesis.erotesis. anaphora. gradasi. Contohnya .Kesemua ciri di bawah penyirnaan ini adalah hampir sama tetapi mempunyai hanya sedikit perbezaan dari segi pengguguran penyingkatan. frasa atau rangkai kata atau pengguguran tertentu seperti pengguguran frasa nama sebagai subjek. frasa. baharu menjadi baru saja.Sementara itu.asyndeton.Pengguguran huruf sisip atau suku kata sisip perkataan atau dengan menghilangkan huruf tengah atau suku kata tengah. manakala aferisis adalah sebaliknya.frasa yang digugurkan ialah “oleh gurunya”. atau bahagian ayat yang dianggap penting untuk menghasilkan kesan dan memberi tekanan di dalam sesebuah konteks yang sesuai.

Contoh .Puisinya adalah seperti berikut”Alam adalah sebahagian daripada kami . taringan (1985a:181. Epifora atau epistrofa ialah sejenis gaya bahasa pengulangan: iaitu pengulangan kata. yang biasanya secara berurutan supaya memperoleh kesan tertentu. Seterusnya asonansi.gaya bahasa pengulangan ini biasanya terdapat di dalam puisi atau prosa. anaphora ialah pengulangan kata pada awal baris untuk ayat-ayat yang berturut-turutan.iaitupengulangan vokal „a‟.Anafora pula ialah pengulangan perkataan pertama pada setiap baris atau pada setiap ayat. cinta kepadanya cinta jutaan manusiawi.5).alam adalah syurga bumi.Menurut Rahman Shaari (2004.Benarbenar tidak mahu”(halaman 29).dan „u‟ iaitu sebanyak lima huruf sahaja.cinta kepadanya adalah cinta jutaan bunga-bungaan.” Setiap huruf “a‟ menggambarkan asonansi.frasa.Oleh yang demikian . moden kreatif atau bukan kreatif.‟i‟.Pengulangan ini biasanya dapat dilihat di dalam beberapa rangkap sajak atau syair. Othman Kelantan iaitu: “Aku tidak mahu. Gaya bahasa ini terbentuk hasil daripada pengulangan konsonan yang sama . terdapat enam jenis vokal tetapi bunyi-bunyi itu hanya diwakili oleh lambing „a‟. sama ada di dalam puisi tradisional . Contohnya.185a:197) mendifinisikan aliterasi sebagai pemakaian kata yang permulaannaya sama bunyinya.‟e‟.Contoh gaya bahasa epifora yang ditinjau di dalam prosa kumpulan.‟o‟. Surat yang merupakan buku karya S. sajak “Negara Cinta”oleh Nahmar Jamil. . pengulangan konsonan „d‟ “dara damba daku”.Pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata dan yang berurutan .beberapa kata pada akhir baris atau beberapa kata pada akhir ayat yang juga berurutan. prosa tradisional. moden. gaya bahasa asonansi yang dipetik daripada puisi. pengulangan vokal pada setiap baris atau ayat yang biasanya berurutan seperti anaphora.Di dalam bahasa Melayu .

iaitu kata atau frasa terakhir di dalam satu klausa atau ayat yang berikutnya.Sementara.sampan kolek mudik ke tanjung.di dalam tenaga ada daya.namun ianya kurang diketahui.”Mereka tidak lupa pesanan ibu mereka”.abba dan sebagainya.Ianya dikenali sebagai asindeton. iaitu. Gaya bahasa pengulangan yang menggunakan tanda baca yang sama berulangulang untuk menghubungkan kata. . misalnya aaaa.Rima akhir bunyi ialah bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akhir di dalam suatu rangkap .hati terkenang mulut menyebut. Contoh rangkap yang memaparkan rima akhir „abab‟ yang dipetik daripada “Pantun Budi”.iaitu hanya dengan tanda koma atau beberapa tanda koma. iaitu yang terdapat dalam puisi seperti syair.klausa. Menegur kakak tua ayahku pagi kelmarin”.Contohnya.atau rima ialah susunan bunyi atau keselarasan huruf pada akhir kata atau suku kata terakhir di dalam sesuatu baris atau serangkap puisi.pantun.Anadiplosis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.2005) Sungguhpun ciri-ciri ini juga terkandung di dalam gaya bahasa penyirnaan.Epanalepsi juga merupakan pengulangan awal kata di dalam struktur kata di dalam ayat menjadi kata terakhir di dalam baris yang sama di dalam ayat.Gaya bahasa ini terlalu banyak menggunakan tanda koma di dalam ayat.di dalam darah ada tenaga .didalam daya ada segala”. frasa.gurindam.Penggunaan gaya bahasa ini boleh digunakan juga di dalam penulisan kreatif.aabb. tetapi mempunyai makna yang berbeza.Contohnya .abab. budi sedikit rasa nak junjung”(Nik Hassan Basri .”Burung kakak tua menegur ayahku kelmarin.abcabc. epanalepsi membawa maksud pengulangan kata pertama menjadi kata terakhir di dalam kalausa atau ayat.”Di dalam raga ada darah.Contohnya. “Tenang-tenang air di laut.Antanaklasis pula ialah sejenis gaya bahasa pengulangan yang mengandungi pengulangan kata yang sama bentuknya di dalam ayat .ayat antara satu dengan lainnya menjadikan satu ayat yang panjang .

Erotesis pula merupakan sejenis gaya bahasa pengulangan yang berupa pertanyaan yang sering digunakan di dalam ucapan .Contohnya.Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun”.Epanortesis ialah gaya bahasa pengulangan.‟‟. Sementara .Dan pengharapan tidak mengecewakan. iaitu pengulangan kata atau frasa yang pentingkan atau yang ditekan itu diulang beberapa kali berturut-turut di dalam satu ayat. iaitu pengulangan kata atau frasa yang berada di tengah .dan ketekunan menimbulkan tahan uji.Tetapi di sebalik pengulangan itu terkandung maksud ayat pada mulanya ingin menjelaskan sesuatu tetapi diperbetulkan yang salah.Gradisi pula ialah gaya bahasa pengulangan yang memaparkan maklumat yang mengandungi beberapa kata atau frasa yang paling sedikit tiga kata –atau istilah yang hadir secara berurutan di dalam ayat yang mempunyai beberapa perubahan yang bersifat kuantitatif. perbahasan atau penulisan yang tujuannaya adalah untuk mencapai keberkesanan yang mendalam dan penekanan setra pertanyaan yang disuarakan atau persoalanyang diajukan itu tidak mengharapkan jawapan.mesodilopsis atau nama lainnya responsif ialah gaya bahasa pengulangan.Misalnya “Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.. dan tahan uji menimbulkan harapan.iaiatu pengulangan beberapa kata yang sama di dalam ayat..contohnya..1985:239) pula merupakan inverse hubungan antara dua kata di dalam satu ayat pula dikenal sebagai kiasmus...Epizeukis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.. pidato.eh makan bubur”.”Ramli makan nasi.(Taringan.Ya Allah.

apofasis.oksimoron.hipalase.silepsi dan zeugma.preterisio. gaya bahasa yang lain pula adalah seperti antifrasis.inuendo. iaitu sejenis gaya yang berusaha untuk mencapai keselarian di dalam penggunaan kata –kata beberapa frasa yang menduduki fungsi yang sama di dalam bentuk kenahuan yang sama.Paralelisme ialah gaya bahsa pengulangan.klimaks.”Rasuah bukan sahaja patut di kutuk tetapi diperangi habis-habisan”.Contohnya “Abang mengunjungi kakak.antiklimaks.katabasis.paradox.dan inverse atau anastof. Gaya bahasa pertentangan.Manakala .iaitu yang berupa pengulangan sebuah kata atau beberapa kata berkali-kali di dalam sebuah struktur ayat.Contohnya.Gaya yang sering digunakan di dalam gaya bahasa ini tiga sahaja iaitu hiperbola.litotes.sinis. hiperbaton. . Gaya yang terakhir di dalam gaya bahasa yang berkaitan dengan pengulangan ialah tautotes.mengemukakan makna yang bertentangan dengan makna yang bertentangan.ironi.tengah baris atau pengulangan kata atau beberapa kata di bahagian tengah ayat atau di bahagian tengah baris sesuatu ayat yang berturut-turutan.Tautotes ialah sejenis gaya bahasa pengulangan .sarkasme satira.”Bapanya memelihara kambing dan ayam dan lembu dan kerbau di ladang”.kakak mengunjungi abang dan mereka saling kunjung mengunjungi”.. iaitu yang menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa di dalam ayat.Contohnya.Polisindeton ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.

maksud hiperbola ialah pembaziran atau suatu cara yang melebihkan –lebihkan semata-mata untuk mencapai kesan tertentu. ukurannya dan sifatnya (Moelino. sama ada ayat aktif songsang atau ayat pasif songsang. ditengah-tengah kesedihan ada juga kelucuan (Dzul Karnain.Gaya bahasa ini boleh dijumpai dalam teks komsas. .Contohnya ..Dengan kata lain hiperbola ialah unkapan yang melebihkan –lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan : jumlahnya. c) Manakala .1984:3).Ini bermaksud paradox memaparkan suatu keadaan atau suasana yang berlawanan.Jadi .1971:233). inverse atau anaskof pula ialah gaya bahasa pertentangan yang memfokuskan pembalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan nya yang lazim atau ayat yang susunnya dimulai dengan predikat dan diikuti dengan subjek.tetapi kenyataannya mengandungi kebenaran dengan pendapat umum dan reality.2000:79). iaitu suatu gaya bahasa yang mengandungi kebenaran yang diperbesarkanbesarkan (Dale et al.Kata majmuk ini dibina melalui gabungan perkataan „hyper‟ yang bermaksud melebihi dan „ballien‟yang bererti meluahkan atau mengeluarkan .a)Hiperbola berasal daripada bahasa Yunani. (b) Paradoks ialah sejenis gaya bahasa pertentangan yang mengandungi pertentangan nyata dengan fakta yang ada.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->