STILISTIK

PENGENALAN
Perbincangan mengenai stilistik adalah berkenaan dengan gaya atau style.Dalam bahasa , Melayu kata stylistiks menjadi stilistik. Sebagai pendahuluan , kita akan membicarakan persoalan istilah dahulu.Persoalan ini akan berkaitan dengan berbagai-bagai persoalan lain,misalnya istilah dan pengertian yang berhubungan dengan style dan stilistik atau persoalan yang berhubungan dengan kemunculan ilmu itu sendiri, yang berhubungan dengan hakikatnya sebagai ilmu. Sebelum timbul ilmu stilistik , iaitu kajian tentang gaya bahasa yang digunakan untuk menganalisis karya sastera, bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. Ini kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai untuk bercakap atau menulis, Maka timbullah berbagai-bagai kelainan dan ia membezakan gaya tertentu antara satu sama lain. Stilistik ialah ilmu yang masih baru dan kedudukannya masih goyah.Kesedaran tentang ilmu yang masih goyah, terutamanya tentang gaya yang sudah lama wujud bagi mengkaji gaya yang terdapat di dalam sesebuah karya sastera.Terdapat dua faktor yang menyebabkan perkembangannya lambat. Ini dinyatakan seperti berikut;

i)

Perhatian terhadap gaya mungkin pernah muncul pada orang yang hidup di dalam sastera dan mereka sedar, pemakaian bahasa mereka „berbeza‟ daripada bahasa seharian mereka.

ii)

Di dalam hubungan dengan perkembangan lainnya, ada keinginan untuk merumuskan gaya yang terdapat pada „bahasa yang indah‟ itu dengan menghubungkan gya dengan „keindahan‟

stilistik ialah ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa. mereka menjelaskan stilistik sebagai suatu deskripsi daripada bahasa yang digunakan di dalam teks sastera.Chatman.Jacobson. perlu didedahkan tentang kepentingan ilmu stilistik yang meliputi definisi stilistik.ching.Widdowson. stilistik adalah pembelajaran gaya ilmu linguistik atau „simply‟ defined as the (linguistic ) study as style”.Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu hanya muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik dan kajian karya sastera.Levin. Berdasarkan gerak ke arah menjadikan stilistik sebagai bidang ilmu yang penting. ciri-ciri stilistik.Kesemua sub bidang ini akan disentuh memandangkan kepentinganya di dalam memberi gambaran kasar kepada pelajar sebelum mendalami bidang ini secara lebih mendalam pada topik berikutnya. maka dalam topik ini .Kedua-dua faktor ini berpengaruh terhadap „kelambatan‟ munculnya stilistik sebagai ilmu.Jacobsons beranggapan bahawa puitika (poetics) sebagai teori tentang system dan kaedah teks sastera sebagai bahagian yang tidak dipisahkan bagi linguistik. stilistik di dalam bahasa. Wawasan demikian adalah seiring dengan pernyataan Cummings dan Simmons: bahawa pembelajaran bahasa di dalam teks sastera merupakan „a branch of linguistic called stylistic‟. .Menurut Bally. bahasa perbandingan dan keberkesanan stilistik di dalam bahasa.dalan dan lain-lain.1 DEFINISI STILISTIK Stilistik berasal daripada bahasa Inggeris iaitu “style‟ yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan .Di dalam konteks yang lebih luas . Bagi Leech. 2.Leech.‟linguistik‟ yang bererti tatabahasa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia.

1995. .Kamus Dewan Edisi Ketiga pula mengatakan stilistik ilah kajian tentang teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan di dalam penulisan . apabila system tanda dihubungkan dengan cara pengarang di dalam menyampaikan gagasan . stilistik ialah suatu kajian mengenai teknik penggunaan gaya bahasa yang mantap serta secara berkesan di dalam suatu penulisan.22). Walaupun fokusnya hanya pada sistem tanda untuk memperoleh pemahaman tentang ciri-ciri penggunaan .Aminuddin mentakrifkan stilistik sebagai pengajian tentang cara pengarang di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks. sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik (Aminuddin. Bertolak daripada berbagai pengertian yang telah disebutkan. Sedangkan menurut Rene Wellek dan Austin Warren . Mengikut Kamus Zaaba. dan juga kekayaan unsur pembentuk itu dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya.Chavatik pula mengemukan stilistik sebagal kajian teks sasatera dan kod estetik dengan kajian stilistik yang mengkaji bahasa dalam teks sastera. 1990:221). stilistika perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa pada zamannya (Wellek dan Warren. kita perlu memahami i) ii) iii) Gambaran objek/peristiwa Gagasan Ideologi yang terkandung di dalam karya sastera Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga .Ianya berkaitan dengan stail atau gaya terutamanya gaya bahasa.stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa.Manakala .

lahirnya hasil sastera yang diperhatikan dan diberi saluran kajian khusus. Selain itu. Menurut Keris Mas . kesusasteraan yang mempunyai sifat dan hakikat perkembangan dan perubahan yang sejajar dengan perkembangan fikiran dan realiti kehidupan manusia dan masyarakat. di kaji dan dihubungkan dengan kajian bahasa (Keris Mas:8) . pada kebiasaanyan .Oleh itu.Di dalam karya kesusasteraan.Stilistik ialah kajian stail yang melibatkan bentuk atau bahasa dan isi kesusasteraan.Ia meliputi kajian mengenai teknik pemakaian bahasa di dalam penulisan dan teknik yang mengkaji segala kemungkinan yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan kesusasteraan yang semata-mata untuk mendapatkan kefahaman sebenar tentang kesusasteraan (Nik Hassan Basri:378).antaranya ialah untuk menghuraikan tingkah laku bentuk bentuk bahasa tulisan yang digunakan atau dicipta oleh pengarang di dalam karya deskriptif mahupun karya kesusasteraan . stilistik ialah kajian stail mengkaji segala kemungkinan gaya kesusasteraan untuk menilai dan mendapat kefahaman sebenar mengenai sesebuah teks kesusasteraan. bentuk bahasa tulisan atau gaya bahasa banyak dipakai.Segala hubungan yang menimbulkan kelainan gaya bahasa. berdasarkan jenis bahasa inilah . yang melibatkan. ikut dipertimbangkan.Kelompok sosial itu pula dibezakan oleh bidang pekerjaan atau perbezaan kelas di dalam sesuatu masyarakat.walaubagaimanapun . maka stilistik berusaha mencari jalan keluar bagi menghuraikan perhubungan antara bentuk pengucapan dengan makna yang dibawa oleh ny a (Nik Hassan Basri :378). Kaedah ini banyak dipakai . baik gaya individu mahupun implikasi lain. Stilistik juga merupakan satu lagi disiplin yang mengkaji ciri-ciri lingustik yang berbeza yang berlaku di dalam kalangan kelompok sosial.stilistik merujuk kepada kajian mengenai bahasa literari sesuatu komuniti dengan menggunakan kaedah linguistik.

Beberapa pendapat lain yang sempat dikutip telah diutarakan oleh Freeman(1970:4).stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik. yang tidak lagi dari sudut kebahasaan saja tetapi juga dari sudut isi yang disampaikan dengan penggunaan bahasa itu. Murray pula berpendapat bahawa stilistik ialah gaya dan sesuatu yang istimewa. penggunaan pengulangan dan meminjam usaha pengarang (di dalam konteks ini penyair) untuk mendapat kepastian tulisannnya. Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi .Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.com).stilistik melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma tatabahasa .iaitu penggunaan peribahasa.sindiran .Kajian terhadap teks sastera secara tradisional hanya terbatas pada kelainan bahasa dalam hubungan dengan kehendak tatabahasa.pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis.bahasa kiasan. Ia meliputi kajian terhadap teks sastera. yang diandaikan sebagai apa yang diperkatakan (isi) dan apa cara mengatakan bentuk atau bahasa ).Kedua-dua pula merupakan cabang linguistik (Azmi Rahman . pendekatan terhadap kajian teks sastera meninggalkan cara pendekatan yang subjektif dan impresionis dan memasuki cara baru yang lebih objektif dan lebih saintifik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Perubahan kajian ini disebut kajian bentuk dan kajian isi.(Keris Mas :8) Didalam disiplin linguistik. . Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. teknik eksposisi. terdapat stilistik. Dengan stilistik.baginya .Kajian stilistik telah berubah kepada kajian yang dianggap lebih objektif dan saintifik.ungkapan dan sebagainya. disamping kelainan yang bersifat figuratif .Esasterawan.

Gaya bahasa sendiri adalah pemuafakatan kekayaan bahasa oleh seseorang di dalam bertutur dan menulis.1982:49-50) . stilistik dipakai sebagai gabungan. mengatakan bahawa stilistik merupakan cabang daripada pengajian sastera. yakni imej.menurutnya .stilistik melihat kajian bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi. Di dalam kajian puisi.Bahasa sastera. sintaksis dan lain-lain. di dalam Kamus Linguistik.Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/penyimpangan di dalam aspek linguistik secara eksplisit maupun implisit (Esasterawan.Umar Junus (1980:xvii). Fowier (1987. pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh kesan tertentu serta keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastera (Kridalaksana. struktur suara. stilistik adalah bahagian daripada linguistik yang memusatkan perhatian nya pada variasi penggunaan bahasa . morfologi dan sintaksis. terlepas daripada linguistik ataupun sastera.menurutnya .xviii) mengusulkan bahawa stilistik menjadi ilmu yang berdiri sendiri.237).Menurutnya .com) Kridalaksana(1982:157).com) Tuner (1977:7). terutama kesusasteraan. iaitu ilmu sastera dan ilmu linguistik .Umar Junus (1980. khasnya bahasa puisi adalah bahasa yang paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. Sebagaimana yang kita sudah ketahui.Wordpress. stilistik adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera: iaitu ilmu interdispiliner antara linguistik dan kesusasteraan atau penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa (Dwisusanto. memberikan batasan stiliistik.adalah tentang ilmu gaya bahasa.Menurutnya para ahli mengatakan bahawa stilistik meneliti sastera pada aspek bahasa . stilistik.Tetapi kemunculannya sudah ada di dalam linguistik . juga memberikan pengertian tentang stilistik. mengatakan bahawa hakikat stilistik adalah pemakaian dan penggunaan nya di dalam karya sastera.Selanjutnya .

Enkvist(Junus 1989:4). (ii) Kedua. penelitian stilistik ini di lakuakn dengan menghayati variasi terhadap pemakaian bahasa yang normal dan mememukan tujuan estetiknya (Wellekdan Warren. seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Bungkus yang membungkus inti pemikiran yang telah ada sebelumnya Pilihan antara berbagai pernyataan yang mungkin Sekumpulan ciri peribadi Penyimpangan norma atau kaedah Sekumpulan ciri kolektif Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan di dalam teks yang lebih luas daripada kalimat Untuk mengkaji karya sastera dari sudut stilistik. mengatakan bahawa gaya bahasa ada enam pengertian . pengajaran stilistik dilakukan dengan cara menganalisis system linguistik karya sastera dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciri-cirinya. ternyata terdapat perbezaan mengikut bidang kajian masing-masing.1990:226) Berdasarkan kedua-dua pendekatan tersebut.Wordpress. iaitu: (i) Pertama.Ia dilihat daripada tujuan estetik karya sastera sebagai makna yang penuh.namun kedua-dua pendekatan tersebut pada hakikatnya tidaklah saling bertentangan (Dwisusanto. ada dua kemungkinan di dalam mendekatinya .com). .

drama . Dengan cara membuat perbandingan ini. iaitu. stilistik mula digunakan pada tahun 1846. Lutfi Abas. maka beliau dapat mengemukakan takrif stilistik dengan lebih jelas. Ciri-ciri keindahan bahasa yang universal itu.Mengikut Awang Sariyan (1985) daripada dua aliran pemikiran yang diperkembangkan oleh Charles Bally dan Leo Spitzer itu.Stilistik wujud sebagai cabang disiplin linguistik yang berdiri sendiri pada penghujung abad ke 19 dan awal abad ke 20.1988:210). Ini akan diterangkan seterusnya. Di dalam Bahasa Inggeris . misalnya berupa rangkaian (perulangan) sesuatu bentuk linguistik seperti ayat jenis tertentu atau bunyi tertentu . dalam tulisannya cuba menunjukkan perbezaan antara stilistik dengan linguistik. puisi moden atau sajak (Lutfi Abas. . sesuatu karya sastera boleh berupa novel . cerpen. (i) Kajian tentang unsur-unsur ekspresif bahasa yang dapat menampilkan pemikiran dan perasaan sefektif mungkin (ii) Kajian tentang gaya bahasa pengarang secara individu. ahli-ahli stilistik menyimpulkan dua jenis kajian stilistik.Stilistik ialah kajian kuantitatif yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal berkenaan sesuatu karya sastera.

Ciri yang keduanya ialah pemakaian bahasa yang termasuk segala yang tercakap dalam linguistik seperti fonologi.epifora. (b) Gaya bahasa pertentangan pula adalah seperti hiperbola. Misalnya gaya bahasa perbandingan simile di ajar kepada pelajar-pelajar tingkatan satu.rima dan sinkof.personafikasi.Kelainan bahasa juga termasuk peribahasa. Pertama. gaya bahasa ini di ajar mengikut tahap-tahap tertentu. perbandingan. anaphora. metafora. Stilistik di dalam kajian bahasa secara umumnya boleh dibahagikan kepada lima bahagian.CIRI LINGUISTIK Stilistik atau kajian bentuk boleh dibahagikan kepada dua perkara.sintaksis dan semantik. Di dalam mata pelajaran Bahasa melayu.inverse dan paradox (c) Sementara .Kesemua gaya ini mempunyai takrifan dan ciri-ciri yang membezakan diantaranya.asonansi. Ianya boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian yang utama tadi.kajian tentang kelainan bahasa yang mengandungi bentuk gaya . sindiran dan gaya retorik.penyirnaan.morfologi. . pertautan dan pertentangan.pleonasme dan simile. (a) Ciri-ciri yang terdapat di dalam gaya bahasa perbandingan adalah seperti imejan. bahasa pengulangan. (d) Gaya yang terakhir ialah penyirnaan yang hanya terdapat satu cirri sahaja iaitu sinkof.CIRI. gaya pertentangan merangkumi aliterasi.

metonimia dan alusi. ianya juga perlu dikuasai oleh guru bagi membezakan nya dengan ciri-ciri yang lain. Ia merangkumi pengganti symbol atau lambing yang menyatakana sesuatu sifat atau ciri yang khas daripada seseorang atau sesuatu hal.Alusi merupakan pemerian yang membayangkan atau merujuk sesuatu secara tidak langsung kepada sesuatu cerita. eufemisme.Loceng pagi sebenarnya menggambarkan ayam jantan yang berkokok. antonomasia.antaranya gaya bahasa yang selalu dikelompokkan di dalam gaya bahasa ini ialah gaya bahasa sinekdok. Contohnya . Kilatan atau bayangan merupakan nama lain bagi alusi. . gaya bahasa pertautan ialah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu yang memiliki ciri atau sifat tertentu dengan yang lain. Menurut Nik Hassan Basri (2005) .Seterusnya antonomasia melibatkan penggunaan Jabatan kementerian dan gelaran tertentu seperti Dekan dan Guru Besar. Contoh perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan ciri ini ialah “Loceng pagi bersahut-sahutan pada pagi itu di rumah saya”. epitet. eponym. Ciri yang seterusnya ialah epitet yang menjadi keterangan atau frasa yang menggelarkan atau merupakan suatu huraian yang menjelaskan atau menggantikan nama sesuatu benda atau gaya bahasa. gambar yang ditunjukkan itu menggembalikan kenangan kita kepada peristiwa Mei 1969.Sungguhpun gaya bahasa pertautan tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran.

Ciri yang terakhir di dalam gaya pertautan adalah sinekdok. frasa atau bahagian ayatnya.Antara unsurnya ialah sinkof. walaupun perkataan separuh sahaja digunakan. Batang hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya (Nik Hassan Basri .”Perangai kamu ini seperti Pak Pandir”. Contohnya .ellipsis.Apokop pula ialah sejenis gaya bahasa penyirnaan yang mengalami proses pengguguran huruf akhir. kata.2005) Gaya bahasa penyirnaan atau pelesapan iaitu bentuk bahasa yang mengalami unsure pengguguran bunyi.Contohnya.iaitu pengguguran bunyi atau kata pada awal ujaran atau huruf awal atau suku kata awal bagi sesuatu perkataan.Aferisis ialah salah satu gaya bahasa penyirnaan .afesis.Contoh ayat . perkataan “mati. praakhir atau suku kata akhir bagi sesuatu . Manakala eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata atau ungkapan yang agak kasar atau keras.apokop. akronim.Perkataan ini lebih lembut berbanding mati.Pengguguran ini adalah bagi memudahkan penutur meyebutnya .Sinekdok membawa maksud perkataan yang disebut itu membawa maksud sepenuhnya.Eponim pula sejenis gaya yang menggunakan nama seseorang yang memiliki sifat tertentu di pakai di dalam ayat bagi menghubungkan sifat yang dimiliki oleh orang lain.batang hidung pun tak nampak”.Penyingkatan ini adalah disebabkan oleh pengguguran huruf atau suku kata didalam struktur kata tertentu.Metonimia pula digunakan bagi menjelaskan ciri atau nama seperti jenama dan sebagainya. Tetapi bagi menggambarkan ciri eufemisme.Contoh perkataan yang sering digugurkan ialah perkataan “hulu” menjadi”ulu” dan “kamu” menjadi “mu” sahaja.sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih perkataan sehingga akhirnya membentuk satu perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih suku kata. dan“beranak”.”Setelah mereka pergi dari rumah.Contoh nya ABIM yang bermaksud Angkatan Belia Islam Malaysia.perkataan kasar digunakan .Terdapat perkataan yang sinonim dengan perkataan ini seperti “meninggal dunia”.suku kata. Sementara itu. kata yang mengalami proses penyingkatan pula disebut sebagai akronim. dan aferisis.

seterunya .Afesis dan aferisis adalah hampir sama . kata. dan kiasmus. Ian jug termasuk pengguguran seluruh frasa predikat atau pengguguran bahagian frasa predikat atau gaya bahasa. “Dia dirotan”.Contoh perkataan “kekanda” menjadi “kanda”.Contohnya Akademi Seni Kebangsaan (ASK).Kesemua ciri di bawah penyirnaan ini adalah hampir sama tetapi mempunyai hanya sedikit perbezaan dari segi pengguguran penyingkatan. atau bahagian ayat yang dianggap penting untuk menghasilkan kesan dan memberi tekanan di dalam sesebuah konteks yang sesuai. Proses penyingkatan adalah disebabkan penggunaan huruf .epanalepsi.frasa yang digugurkan ialah “oleh gurunya”. baharu menjadi baru saja. tetapi afesis mengugurkan bunyi vokal bagi sesuatu kata.Terdapat lima ciri yang sering digunakan di dalam sukatan pelajaran iaiatu aliterasi. objek.epizeukis. frasa atau rangkai kata atau pengguguran tertentu seperti pengguguran frasa nama sebagai subjek. gradasi. contohnya “anakanda”menjadi “anak” sahaja. manakala aferisis adalah sebaliknya. .asyndeton.Pengguguran huruf sisip atau suku kata sisip perkataan atau dengan menghilangkan huruf tengah atau suku kata tengah. Contohnya .antanaklasis. anaphora.dan epifora. Ciri stilistik keempat yang terdapat dalam gaya bahasa pengulangan atau repetisi bermaksud gaya bahasa yang mengandungi unsur pengulangan bunyi. suku kata atau bahagian suku kata di dalam struktur kata dan rangkai kata tertentu. Di dalam contoh ayat. suku kata. asonansi. terdapat sembilan ciri yang kurang digunakan iaitu anadiplosis. sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih.yang di dalam ayatnya di dapati adanya unsur penghilangan atau pengguguran kata atau kata-kata atau ayat yang menjadi unsur penting di dalam pembinaan sintaksis yang lengkap.Sementara itu. frasa.ellipsis merupakan sejenis gaya bahasa penyirnaan yang di dalam struktur ayatnya dihilangkan kata.perkataan.erotesis.epanortesis. tetapi pencantuman itu tidak dapat membentuk akronim.

Surat yang merupakan buku karya S.‟o‟. Seterusnya asonansi. Gaya bahasa ini terbentuk hasil daripada pengulangan konsonan yang sama . gaya bahasa asonansi yang dipetik daripada puisi. taringan (1985a:181.Pengulangan ini biasanya dapat dilihat di dalam beberapa rangkap sajak atau syair.frasa.beberapa kata pada akhir baris atau beberapa kata pada akhir ayat yang juga berurutan.5).dan „u‟ iaitu sebanyak lima huruf sahaja. . sama ada di dalam puisi tradisional . Epifora atau epistrofa ialah sejenis gaya bahasa pengulangan: iaitu pengulangan kata. cinta kepadanya cinta jutaan manusiawi. terdapat enam jenis vokal tetapi bunyi-bunyi itu hanya diwakili oleh lambing „a‟. Contoh .Benarbenar tidak mahu”(halaman 29).Di dalam bahasa Melayu .‟e‟.Contoh gaya bahasa epifora yang ditinjau di dalam prosa kumpulan. moden.Puisinya adalah seperti berikut”Alam adalah sebahagian daripada kami .gaya bahasa pengulangan ini biasanya terdapat di dalam puisi atau prosa. sajak “Negara Cinta”oleh Nahmar Jamil.iaitupengulangan vokal „a‟.Anafora pula ialah pengulangan perkataan pertama pada setiap baris atau pada setiap ayat.‟i‟.Oleh yang demikian . prosa tradisional.cinta kepadanya adalah cinta jutaan bunga-bungaan.alam adalah syurga bumi. yang biasanya secara berurutan supaya memperoleh kesan tertentu. anaphora ialah pengulangan kata pada awal baris untuk ayat-ayat yang berturut-turutan.Menurut Rahman Shaari (2004. Contohnya.185a:197) mendifinisikan aliterasi sebagai pemakaian kata yang permulaannaya sama bunyinya.” Setiap huruf “a‟ menggambarkan asonansi. Othman Kelantan iaitu: “Aku tidak mahu. moden kreatif atau bukan kreatif. pengulangan vokal pada setiap baris atau ayat yang biasanya berurutan seperti anaphora.Pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata dan yang berurutan . pengulangan konsonan „d‟ “dara damba daku”.

2005) Sungguhpun ciri-ciri ini juga terkandung di dalam gaya bahasa penyirnaan.Contohnya .Sementara. misalnya aaaa. iaitu kata atau frasa terakhir di dalam satu klausa atau ayat yang berikutnya. Menegur kakak tua ayahku pagi kelmarin”. Contoh rangkap yang memaparkan rima akhir „abab‟ yang dipetik daripada “Pantun Budi”.namun ianya kurang diketahui.gurindam. .Contohnya.didalam daya ada segala”.Penggunaan gaya bahasa ini boleh digunakan juga di dalam penulisan kreatif.Gaya bahasa ini terlalu banyak menggunakan tanda koma di dalam ayat.di dalam tenaga ada daya.abab.”Di dalam raga ada darah.ayat antara satu dengan lainnya menjadikan satu ayat yang panjang .sampan kolek mudik ke tanjung.atau rima ialah susunan bunyi atau keselarasan huruf pada akhir kata atau suku kata terakhir di dalam sesuatu baris atau serangkap puisi.Antanaklasis pula ialah sejenis gaya bahasa pengulangan yang mengandungi pengulangan kata yang sama bentuknya di dalam ayat .iaitu hanya dengan tanda koma atau beberapa tanda koma.”Burung kakak tua menegur ayahku kelmarin.”Mereka tidak lupa pesanan ibu mereka”. Gaya bahasa pengulangan yang menggunakan tanda baca yang sama berulangulang untuk menghubungkan kata.Anadiplosis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.klausa.Ianya dikenali sebagai asindeton.abba dan sebagainya. “Tenang-tenang air di laut. epanalepsi membawa maksud pengulangan kata pertama menjadi kata terakhir di dalam kalausa atau ayat. iaitu yang terdapat dalam puisi seperti syair.Epanalepsi juga merupakan pengulangan awal kata di dalam struktur kata di dalam ayat menjadi kata terakhir di dalam baris yang sama di dalam ayat. budi sedikit rasa nak junjung”(Nik Hassan Basri .Rima akhir bunyi ialah bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akhir di dalam suatu rangkap .abcabc.pantun. tetapi mempunyai makna yang berbeza.aabb.di dalam darah ada tenaga .Contohnya.hati terkenang mulut menyebut. frasa. iaitu.

Ya Allah..dan ketekunan menimbulkan tahan uji.Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun”..”Ramli makan nasi..iaiatu pengulangan beberapa kata yang sama di dalam ayat.mesodilopsis atau nama lainnya responsif ialah gaya bahasa pengulangan.Gradisi pula ialah gaya bahasa pengulangan yang memaparkan maklumat yang mengandungi beberapa kata atau frasa yang paling sedikit tiga kata –atau istilah yang hadir secara berurutan di dalam ayat yang mempunyai beberapa perubahan yang bersifat kuantitatif. iaitu pengulangan kata atau frasa yang pentingkan atau yang ditekan itu diulang beberapa kali berturut-turut di dalam satu ayat..Dan pengharapan tidak mengecewakan.(Taringan.eh makan bubur”. perbahasan atau penulisan yang tujuannaya adalah untuk mencapai keberkesanan yang mendalam dan penekanan setra pertanyaan yang disuarakan atau persoalanyang diajukan itu tidak mengharapkan jawapan.Epanortesis ialah gaya bahasa pengulangan. Erotesis pula merupakan sejenis gaya bahasa pengulangan yang berupa pertanyaan yang sering digunakan di dalam ucapan .contohnya. iaitu pengulangan kata atau frasa yang berada di tengah .. pidato.Misalnya “Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. dan tahan uji menimbulkan harapan.Tetapi di sebalik pengulangan itu terkandung maksud ayat pada mulanya ingin menjelaskan sesuatu tetapi diperbetulkan yang salah.1985:239) pula merupakan inverse hubungan antara dua kata di dalam satu ayat pula dikenal sebagai kiasmus.‟‟.Contohnya. Sementara ..Epizeukis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.

iaitu yang berupa pengulangan sebuah kata atau beberapa kata berkali-kali di dalam sebuah struktur ayat.”Bapanya memelihara kambing dan ayam dan lembu dan kerbau di ladang”.ironi. iaitu sejenis gaya yang berusaha untuk mencapai keselarian di dalam penggunaan kata –kata beberapa frasa yang menduduki fungsi yang sama di dalam bentuk kenahuan yang sama.Gaya yang sering digunakan di dalam gaya bahasa ini tiga sahaja iaitu hiperbola. hiperbaton.dan inverse atau anastof.Polisindeton ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.litotes.Tautotes ialah sejenis gaya bahasa pengulangan . .hipalase.klimaks. Gaya yang terakhir di dalam gaya bahasa yang berkaitan dengan pengulangan ialah tautotes.silepsi dan zeugma.inuendo.Contohnya “Abang mengunjungi kakak.mengemukakan makna yang bertentangan dengan makna yang bertentangan.antiklimaks.preterisio.sinis.Contohnya.sarkasme satira.”Rasuah bukan sahaja patut di kutuk tetapi diperangi habis-habisan”.paradox.oksimoron.katabasis.kakak mengunjungi abang dan mereka saling kunjung mengunjungi”. iaitu yang menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa di dalam ayat.apofasis.tengah baris atau pengulangan kata atau beberapa kata di bahagian tengah ayat atau di bahagian tengah baris sesuatu ayat yang berturut-turutan.Paralelisme ialah gaya bahsa pengulangan.Manakala . gaya bahasa yang lain pula adalah seperti antifrasis.. Gaya bahasa pertentangan.Contohnya.

1984:3).Kata majmuk ini dibina melalui gabungan perkataan „hyper‟ yang bermaksud melebihi dan „ballien‟yang bererti meluahkan atau mengeluarkan . maksud hiperbola ialah pembaziran atau suatu cara yang melebihkan –lebihkan semata-mata untuk mencapai kesan tertentu. .Jadi .. inverse atau anaskof pula ialah gaya bahasa pertentangan yang memfokuskan pembalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan nya yang lazim atau ayat yang susunnya dimulai dengan predikat dan diikuti dengan subjek.Contohnya .2000:79). ukurannya dan sifatnya (Moelino. c) Manakala . sama ada ayat aktif songsang atau ayat pasif songsang.Gaya bahasa ini boleh dijumpai dalam teks komsas. ditengah-tengah kesedihan ada juga kelucuan (Dzul Karnain.Dengan kata lain hiperbola ialah unkapan yang melebihkan –lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan : jumlahnya. iaitu suatu gaya bahasa yang mengandungi kebenaran yang diperbesarkanbesarkan (Dale et al.a)Hiperbola berasal daripada bahasa Yunani. (b) Paradoks ialah sejenis gaya bahasa pertentangan yang mengandungi pertentangan nyata dengan fakta yang ada.Ini bermaksud paradox memaparkan suatu keadaan atau suasana yang berlawanan.tetapi kenyataannya mengandungi kebenaran dengan pendapat umum dan reality.1971:233).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful