STILISTIK

PENGENALAN
Perbincangan mengenai stilistik adalah berkenaan dengan gaya atau style.Dalam bahasa , Melayu kata stylistiks menjadi stilistik. Sebagai pendahuluan , kita akan membicarakan persoalan istilah dahulu.Persoalan ini akan berkaitan dengan berbagai-bagai persoalan lain,misalnya istilah dan pengertian yang berhubungan dengan style dan stilistik atau persoalan yang berhubungan dengan kemunculan ilmu itu sendiri, yang berhubungan dengan hakikatnya sebagai ilmu. Sebelum timbul ilmu stilistik , iaitu kajian tentang gaya bahasa yang digunakan untuk menganalisis karya sastera, bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. Ini kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai untuk bercakap atau menulis, Maka timbullah berbagai-bagai kelainan dan ia membezakan gaya tertentu antara satu sama lain. Stilistik ialah ilmu yang masih baru dan kedudukannya masih goyah.Kesedaran tentang ilmu yang masih goyah, terutamanya tentang gaya yang sudah lama wujud bagi mengkaji gaya yang terdapat di dalam sesebuah karya sastera.Terdapat dua faktor yang menyebabkan perkembangannya lambat. Ini dinyatakan seperti berikut;

i)

Perhatian terhadap gaya mungkin pernah muncul pada orang yang hidup di dalam sastera dan mereka sedar, pemakaian bahasa mereka „berbeza‟ daripada bahasa seharian mereka.

ii)

Di dalam hubungan dengan perkembangan lainnya, ada keinginan untuk merumuskan gaya yang terdapat pada „bahasa yang indah‟ itu dengan menghubungkan gya dengan „keindahan‟

Menurut Kamus Bahasa Indonesia. stilistik adalah pembelajaran gaya ilmu linguistik atau „simply‟ defined as the (linguistic ) study as style”.Di dalam konteks yang lebih luas .Chatman. Berdasarkan gerak ke arah menjadikan stilistik sebagai bidang ilmu yang penting. bahasa perbandingan dan keberkesanan stilistik di dalam bahasa.1 DEFINISI STILISTIK Stilistik berasal daripada bahasa Inggeris iaitu “style‟ yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan .Menurut Bally.Levin. 2. Wawasan demikian adalah seiring dengan pernyataan Cummings dan Simmons: bahawa pembelajaran bahasa di dalam teks sastera merupakan „a branch of linguistic called stylistic‟.Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu hanya muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik dan kajian karya sastera. maka dalam topik ini . perlu didedahkan tentang kepentingan ilmu stilistik yang meliputi definisi stilistik. Bagi Leech. ciri-ciri stilistik. .Kedua-dua faktor ini berpengaruh terhadap „kelambatan‟ munculnya stilistik sebagai ilmu.Kesemua sub bidang ini akan disentuh memandangkan kepentinganya di dalam memberi gambaran kasar kepada pelajar sebelum mendalami bidang ini secara lebih mendalam pada topik berikutnya.Widdowson.Leech. stilistik ialah ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa.Jacobson. stilistik di dalam bahasa. mereka menjelaskan stilistik sebagai suatu deskripsi daripada bahasa yang digunakan di dalam teks sastera.ching.dalan dan lain-lain.Jacobsons beranggapan bahawa puitika (poetics) sebagai teori tentang system dan kaedah teks sastera sebagai bahagian yang tidak dipisahkan bagi linguistik.‟linguistik‟ yang bererti tatabahasa.

stilistika perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa pada zamannya (Wellek dan Warren. dan juga kekayaan unsur pembentuk itu dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya.stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa. Sedangkan menurut Rene Wellek dan Austin Warren .Chavatik pula mengemukan stilistik sebagal kajian teks sasatera dan kod estetik dengan kajian stilistik yang mengkaji bahasa dalam teks sastera.Ianya berkaitan dengan stail atau gaya terutamanya gaya bahasa. . Mengikut Kamus Zaaba.Kamus Dewan Edisi Ketiga pula mengatakan stilistik ilah kajian tentang teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan di dalam penulisan . sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik (Aminuddin. Bertolak daripada berbagai pengertian yang telah disebutkan. stilistik ialah suatu kajian mengenai teknik penggunaan gaya bahasa yang mantap serta secara berkesan di dalam suatu penulisan.1995. Walaupun fokusnya hanya pada sistem tanda untuk memperoleh pemahaman tentang ciri-ciri penggunaan . kita perlu memahami i) ii) iii) Gambaran objek/peristiwa Gagasan Ideologi yang terkandung di dalam karya sastera Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga .Aminuddin mentakrifkan stilistik sebagai pengajian tentang cara pengarang di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks. 1990:221). apabila system tanda dihubungkan dengan cara pengarang di dalam menyampaikan gagasan .22).Manakala .

lahirnya hasil sastera yang diperhatikan dan diberi saluran kajian khusus. stilistik ialah kajian stail mengkaji segala kemungkinan gaya kesusasteraan untuk menilai dan mendapat kefahaman sebenar mengenai sesebuah teks kesusasteraan.walaubagaimanapun .Segala hubungan yang menimbulkan kelainan gaya bahasa. kesusasteraan yang mempunyai sifat dan hakikat perkembangan dan perubahan yang sejajar dengan perkembangan fikiran dan realiti kehidupan manusia dan masyarakat. di kaji dan dihubungkan dengan kajian bahasa (Keris Mas:8) . Menurut Keris Mas .Oleh itu.Di dalam karya kesusasteraan.Kelompok sosial itu pula dibezakan oleh bidang pekerjaan atau perbezaan kelas di dalam sesuatu masyarakat. bentuk bahasa tulisan atau gaya bahasa banyak dipakai. ikut dipertimbangkan. baik gaya individu mahupun implikasi lain. berdasarkan jenis bahasa inilah . Selain itu.antaranya ialah untuk menghuraikan tingkah laku bentuk bentuk bahasa tulisan yang digunakan atau dicipta oleh pengarang di dalam karya deskriptif mahupun karya kesusasteraan . yang melibatkan. maka stilistik berusaha mencari jalan keluar bagi menghuraikan perhubungan antara bentuk pengucapan dengan makna yang dibawa oleh ny a (Nik Hassan Basri :378).stilistik merujuk kepada kajian mengenai bahasa literari sesuatu komuniti dengan menggunakan kaedah linguistik. pada kebiasaanyan .Stilistik ialah kajian stail yang melibatkan bentuk atau bahasa dan isi kesusasteraan.Ia meliputi kajian mengenai teknik pemakaian bahasa di dalam penulisan dan teknik yang mengkaji segala kemungkinan yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan kesusasteraan yang semata-mata untuk mendapatkan kefahaman sebenar tentang kesusasteraan (Nik Hassan Basri:378). Stilistik juga merupakan satu lagi disiplin yang mengkaji ciri-ciri lingustik yang berbeza yang berlaku di dalam kalangan kelompok sosial. Kaedah ini banyak dipakai .

teknik eksposisi. Ia meliputi kajian terhadap teks sastera.baginya .ungkapan dan sebagainya.stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera.Kedua-dua pula merupakan cabang linguistik (Azmi Rahman . yang diandaikan sebagai apa yang diperkatakan (isi) dan apa cara mengatakan bentuk atau bahasa ). Dengan stilistik. pendekatan terhadap kajian teks sastera meninggalkan cara pendekatan yang subjektif dan impresionis dan memasuki cara baru yang lebih objektif dan lebih saintifik.com). terdapat stilistik. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi.iaitu penggunaan peribahasa.Esasterawan.bahasa kiasan.Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis.(Keris Mas :8) Didalam disiplin linguistik. disamping kelainan yang bersifat figuratif . Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi . Perubahan kajian ini disebut kajian bentuk dan kajian isi. yang tidak lagi dari sudut kebahasaan saja tetapi juga dari sudut isi yang disampaikan dengan penggunaan bahasa itu. . Beberapa pendapat lain yang sempat dikutip telah diutarakan oleh Freeman(1970:4). penggunaan pengulangan dan meminjam usaha pengarang (di dalam konteks ini penyair) untuk mendapat kepastian tulisannnya.Kajian terhadap teks sastera secara tradisional hanya terbatas pada kelainan bahasa dalam hubungan dengan kehendak tatabahasa. Murray pula berpendapat bahawa stilistik ialah gaya dan sesuatu yang istimewa.stilistik melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma tatabahasa .Kajian stilistik telah berubah kepada kajian yang dianggap lebih objektif dan saintifik.sindiran .

Tetapi kemunculannya sudah ada di dalam linguistik .Umar Junus (1980:xvii). mengatakan bahawa hakikat stilistik adalah pemakaian dan penggunaan nya di dalam karya sastera.stilistik melihat kajian bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi. iaitu ilmu sastera dan ilmu linguistik .com) Kridalaksana(1982:157).com) Tuner (1977:7).Menurutnya . terlepas daripada linguistik ataupun sastera.adalah tentang ilmu gaya bahasa.Selanjutnya .Wordpress. stilistik adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera: iaitu ilmu interdispiliner antara linguistik dan kesusasteraan atau penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa (Dwisusanto. sintaksis dan lain-lain.menurutnya .237). terutama kesusasteraan. Di dalam kajian puisi.xviii) mengusulkan bahawa stilistik menjadi ilmu yang berdiri sendiri. yakni imej.Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/penyimpangan di dalam aspek linguistik secara eksplisit maupun implisit (Esasterawan. struktur suara.Umar Junus (1980. stilistik. stilistik dipakai sebagai gabungan.Menurutnya para ahli mengatakan bahawa stilistik meneliti sastera pada aspek bahasa .1982:49-50) . Sebagaimana yang kita sudah ketahui.Bahasa sastera.Gaya bahasa sendiri adalah pemuafakatan kekayaan bahasa oleh seseorang di dalam bertutur dan menulis. Fowier (1987. mengatakan bahawa stilistik merupakan cabang daripada pengajian sastera. stilistik adalah bahagian daripada linguistik yang memusatkan perhatian nya pada variasi penggunaan bahasa .menurutnya . memberikan batasan stiliistik. di dalam Kamus Linguistik. juga memberikan pengertian tentang stilistik. pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh kesan tertentu serta keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastera (Kridalaksana. morfologi dan sintaksis. khasnya bahasa puisi adalah bahasa yang paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa.

ada dua kemungkinan di dalam mendekatinya .1990:226) Berdasarkan kedua-dua pendekatan tersebut.namun kedua-dua pendekatan tersebut pada hakikatnya tidaklah saling bertentangan (Dwisusanto. pengajaran stilistik dilakukan dengan cara menganalisis system linguistik karya sastera dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciri-cirinya.Wordpress. (ii) Kedua. seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Bungkus yang membungkus inti pemikiran yang telah ada sebelumnya Pilihan antara berbagai pernyataan yang mungkin Sekumpulan ciri peribadi Penyimpangan norma atau kaedah Sekumpulan ciri kolektif Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan di dalam teks yang lebih luas daripada kalimat Untuk mengkaji karya sastera dari sudut stilistik. penelitian stilistik ini di lakuakn dengan menghayati variasi terhadap pemakaian bahasa yang normal dan mememukan tujuan estetiknya (Wellekdan Warren. .Enkvist(Junus 1989:4). iaitu: (i) Pertama. mengatakan bahawa gaya bahasa ada enam pengertian . ternyata terdapat perbezaan mengikut bidang kajian masing-masing.com).Ia dilihat daripada tujuan estetik karya sastera sebagai makna yang penuh.

dalam tulisannya cuba menunjukkan perbezaan antara stilistik dengan linguistik. puisi moden atau sajak (Lutfi Abas.Stilistik ialah kajian kuantitatif yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal berkenaan sesuatu karya sastera. stilistik mula digunakan pada tahun 1846. Dengan cara membuat perbandingan ini. cerpen. Ini akan diterangkan seterusnya.Stilistik wujud sebagai cabang disiplin linguistik yang berdiri sendiri pada penghujung abad ke 19 dan awal abad ke 20. ahli-ahli stilistik menyimpulkan dua jenis kajian stilistik.Mengikut Awang Sariyan (1985) daripada dua aliran pemikiran yang diperkembangkan oleh Charles Bally dan Leo Spitzer itu. sesuatu karya sastera boleh berupa novel . (i) Kajian tentang unsur-unsur ekspresif bahasa yang dapat menampilkan pemikiran dan perasaan sefektif mungkin (ii) Kajian tentang gaya bahasa pengarang secara individu.1988:210).drama . misalnya berupa rangkaian (perulangan) sesuatu bentuk linguistik seperti ayat jenis tertentu atau bunyi tertentu . Ciri-ciri keindahan bahasa yang universal itu. Lutfi Abas. iaitu. maka beliau dapat mengemukakan takrif stilistik dengan lebih jelas. . Di dalam Bahasa Inggeris .

Kesemua gaya ini mempunyai takrifan dan ciri-ciri yang membezakan diantaranya.personafikasi. Ciri yang keduanya ialah pemakaian bahasa yang termasuk segala yang tercakap dalam linguistik seperti fonologi. (a) Ciri-ciri yang terdapat di dalam gaya bahasa perbandingan adalah seperti imejan.pleonasme dan simile. gaya pertentangan merangkumi aliterasi. gaya bahasa ini di ajar mengikut tahap-tahap tertentu.epifora. Misalnya gaya bahasa perbandingan simile di ajar kepada pelajar-pelajar tingkatan satu.CIRI LINGUISTIK Stilistik atau kajian bentuk boleh dibahagikan kepada dua perkara. sindiran dan gaya retorik.rima dan sinkof.CIRI.sintaksis dan semantik.asonansi.kajian tentang kelainan bahasa yang mengandungi bentuk gaya .Kelainan bahasa juga termasuk peribahasa. perbandingan. Pertama. anaphora. (d) Gaya yang terakhir ialah penyirnaan yang hanya terdapat satu cirri sahaja iaitu sinkof. metafora.penyirnaan. Stilistik di dalam kajian bahasa secara umumnya boleh dibahagikan kepada lima bahagian. Di dalam mata pelajaran Bahasa melayu. (b) Gaya bahasa pertentangan pula adalah seperti hiperbola.morfologi.inverse dan paradox (c) Sementara . pertautan dan pertentangan. Ianya boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian yang utama tadi. bahasa pengulangan. .

Seterusnya antonomasia melibatkan penggunaan Jabatan kementerian dan gelaran tertentu seperti Dekan dan Guru Besar.antaranya gaya bahasa yang selalu dikelompokkan di dalam gaya bahasa ini ialah gaya bahasa sinekdok. gambar yang ditunjukkan itu menggembalikan kenangan kita kepada peristiwa Mei 1969. Kilatan atau bayangan merupakan nama lain bagi alusi. metonimia dan alusi. antonomasia.Alusi merupakan pemerian yang membayangkan atau merujuk sesuatu secara tidak langsung kepada sesuatu cerita.Loceng pagi sebenarnya menggambarkan ayam jantan yang berkokok. gaya bahasa pertautan ialah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu yang memiliki ciri atau sifat tertentu dengan yang lain. eponym. ianya juga perlu dikuasai oleh guru bagi membezakan nya dengan ciri-ciri yang lain. eufemisme. . Ciri yang seterusnya ialah epitet yang menjadi keterangan atau frasa yang menggelarkan atau merupakan suatu huraian yang menjelaskan atau menggantikan nama sesuatu benda atau gaya bahasa. Ia merangkumi pengganti symbol atau lambing yang menyatakana sesuatu sifat atau ciri yang khas daripada seseorang atau sesuatu hal. Menurut Nik Hassan Basri (2005) . Contohnya .Sungguhpun gaya bahasa pertautan tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran. epitet. Contoh perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan ciri ini ialah “Loceng pagi bersahut-sahutan pada pagi itu di rumah saya”.

Sinekdok membawa maksud perkataan yang disebut itu membawa maksud sepenuhnya.Apokop pula ialah sejenis gaya bahasa penyirnaan yang mengalami proses pengguguran huruf akhir. walaupun perkataan separuh sahaja digunakan.”Setelah mereka pergi dari rumah.perkataan kasar digunakan .Aferisis ialah salah satu gaya bahasa penyirnaan .Terdapat perkataan yang sinonim dengan perkataan ini seperti “meninggal dunia”. Ciri yang terakhir di dalam gaya pertautan adalah sinekdok.suku kata.ellipsis.sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih perkataan sehingga akhirnya membentuk satu perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih suku kata.2005) Gaya bahasa penyirnaan atau pelesapan iaitu bentuk bahasa yang mengalami unsure pengguguran bunyi. perkataan “mati. kata.Contoh ayat .batang hidung pun tak nampak”. Tetapi bagi menggambarkan ciri eufemisme.Eponim pula sejenis gaya yang menggunakan nama seseorang yang memiliki sifat tertentu di pakai di dalam ayat bagi menghubungkan sifat yang dimiliki oleh orang lain.Metonimia pula digunakan bagi menjelaskan ciri atau nama seperti jenama dan sebagainya. Contohnya .Contoh nya ABIM yang bermaksud Angkatan Belia Islam Malaysia.Perkataan ini lebih lembut berbanding mati.afesis.Antara unsurnya ialah sinkof. Manakala eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata atau ungkapan yang agak kasar atau keras.apokop. Batang hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya (Nik Hassan Basri .Pengguguran ini adalah bagi memudahkan penutur meyebutnya .Contoh perkataan yang sering digugurkan ialah perkataan “hulu” menjadi”ulu” dan “kamu” menjadi “mu” sahaja. dan aferisis. Sementara itu. kata yang mengalami proses penyingkatan pula disebut sebagai akronim. dan“beranak”. frasa atau bahagian ayatnya.”Perangai kamu ini seperti Pak Pandir”. praakhir atau suku kata akhir bagi sesuatu .Contohnya. akronim.Penyingkatan ini adalah disebabkan oleh pengguguran huruf atau suku kata didalam struktur kata tertentu.iaitu pengguguran bunyi atau kata pada awal ujaran atau huruf awal atau suku kata awal bagi sesuatu perkataan.

frasa atau rangkai kata atau pengguguran tertentu seperti pengguguran frasa nama sebagai subjek. terdapat sembilan ciri yang kurang digunakan iaitu anadiplosis. atau bahagian ayat yang dianggap penting untuk menghasilkan kesan dan memberi tekanan di dalam sesebuah konteks yang sesuai.epanalepsi. objek.Contoh perkataan “kekanda” menjadi “kanda”. tetapi pencantuman itu tidak dapat membentuk akronim.Afesis dan aferisis adalah hampir sama .epanortesis. frasa. Proses penyingkatan adalah disebabkan penggunaan huruf .dan epifora.ellipsis merupakan sejenis gaya bahasa penyirnaan yang di dalam struktur ayatnya dihilangkan kata. “Dia dirotan”. dan kiasmus.seterunya . kata. Di dalam contoh ayat. Contohnya . baharu menjadi baru saja.Sementara itu.Contohnya Akademi Seni Kebangsaan (ASK).frasa yang digugurkan ialah “oleh gurunya”.Terdapat lima ciri yang sering digunakan di dalam sukatan pelajaran iaiatu aliterasi. suku kata atau bahagian suku kata di dalam struktur kata dan rangkai kata tertentu. gradasi.perkataan. .antanaklasis.Kesemua ciri di bawah penyirnaan ini adalah hampir sama tetapi mempunyai hanya sedikit perbezaan dari segi pengguguran penyingkatan. tetapi afesis mengugurkan bunyi vokal bagi sesuatu kata.asyndeton. contohnya “anakanda”menjadi “anak” sahaja.erotesis. Ian jug termasuk pengguguran seluruh frasa predikat atau pengguguran bahagian frasa predikat atau gaya bahasa. Ciri stilistik keempat yang terdapat dalam gaya bahasa pengulangan atau repetisi bermaksud gaya bahasa yang mengandungi unsur pengulangan bunyi. anaphora.epizeukis. sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih. manakala aferisis adalah sebaliknya. suku kata.Pengguguran huruf sisip atau suku kata sisip perkataan atau dengan menghilangkan huruf tengah atau suku kata tengah.yang di dalam ayatnya di dapati adanya unsur penghilangan atau pengguguran kata atau kata-kata atau ayat yang menjadi unsur penting di dalam pembinaan sintaksis yang lengkap. asonansi.

moden kreatif atau bukan kreatif.Oleh yang demikian . sajak “Negara Cinta”oleh Nahmar Jamil. pengulangan vokal pada setiap baris atau ayat yang biasanya berurutan seperti anaphora. taringan (1985a:181.5).Menurut Rahman Shaari (2004. Othman Kelantan iaitu: “Aku tidak mahu. Epifora atau epistrofa ialah sejenis gaya bahasa pengulangan: iaitu pengulangan kata. anaphora ialah pengulangan kata pada awal baris untuk ayat-ayat yang berturut-turutan. Contohnya. cinta kepadanya cinta jutaan manusiawi.Contoh gaya bahasa epifora yang ditinjau di dalam prosa kumpulan.Benarbenar tidak mahu”(halaman 29). yang biasanya secara berurutan supaya memperoleh kesan tertentu. Contoh .iaitupengulangan vokal „a‟. prosa tradisional.gaya bahasa pengulangan ini biasanya terdapat di dalam puisi atau prosa. . Gaya bahasa ini terbentuk hasil daripada pengulangan konsonan yang sama . moden. gaya bahasa asonansi yang dipetik daripada puisi.Pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata dan yang berurutan . sama ada di dalam puisi tradisional .beberapa kata pada akhir baris atau beberapa kata pada akhir ayat yang juga berurutan.‟e‟.‟i‟.alam adalah syurga bumi.dan „u‟ iaitu sebanyak lima huruf sahaja.Di dalam bahasa Melayu .cinta kepadanya adalah cinta jutaan bunga-bungaan.frasa. Surat yang merupakan buku karya S.185a:197) mendifinisikan aliterasi sebagai pemakaian kata yang permulaannaya sama bunyinya.” Setiap huruf “a‟ menggambarkan asonansi.Pengulangan ini biasanya dapat dilihat di dalam beberapa rangkap sajak atau syair. pengulangan konsonan „d‟ “dara damba daku”.Puisinya adalah seperti berikut”Alam adalah sebahagian daripada kami .‟o‟.Anafora pula ialah pengulangan perkataan pertama pada setiap baris atau pada setiap ayat. terdapat enam jenis vokal tetapi bunyi-bunyi itu hanya diwakili oleh lambing „a‟. Seterusnya asonansi.

Contoh rangkap yang memaparkan rima akhir „abab‟ yang dipetik daripada “Pantun Budi”.Epanalepsi juga merupakan pengulangan awal kata di dalam struktur kata di dalam ayat menjadi kata terakhir di dalam baris yang sama di dalam ayat. Menegur kakak tua ayahku pagi kelmarin”.”Mereka tidak lupa pesanan ibu mereka”.namun ianya kurang diketahui. budi sedikit rasa nak junjung”(Nik Hassan Basri .sampan kolek mudik ke tanjung.Contohnya.didalam daya ada segala”. .2005) Sungguhpun ciri-ciri ini juga terkandung di dalam gaya bahasa penyirnaan. tetapi mempunyai makna yang berbeza.”Di dalam raga ada darah. iaitu yang terdapat dalam puisi seperti syair.klausa. iaitu kata atau frasa terakhir di dalam satu klausa atau ayat yang berikutnya. “Tenang-tenang air di laut.hati terkenang mulut menyebut.Contohnya.Anadiplosis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.Rima akhir bunyi ialah bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akhir di dalam suatu rangkap .”Burung kakak tua menegur ayahku kelmarin. frasa. misalnya aaaa.iaitu hanya dengan tanda koma atau beberapa tanda koma.abab.Contohnya .Gaya bahasa ini terlalu banyak menggunakan tanda koma di dalam ayat.gurindam.atau rima ialah susunan bunyi atau keselarasan huruf pada akhir kata atau suku kata terakhir di dalam sesuatu baris atau serangkap puisi.di dalam tenaga ada daya. iaitu.Ianya dikenali sebagai asindeton. Gaya bahasa pengulangan yang menggunakan tanda baca yang sama berulangulang untuk menghubungkan kata.abcabc.pantun. epanalepsi membawa maksud pengulangan kata pertama menjadi kata terakhir di dalam kalausa atau ayat.Antanaklasis pula ialah sejenis gaya bahasa pengulangan yang mengandungi pengulangan kata yang sama bentuknya di dalam ayat .Penggunaan gaya bahasa ini boleh digunakan juga di dalam penulisan kreatif.Sementara.di dalam darah ada tenaga .ayat antara satu dengan lainnya menjadikan satu ayat yang panjang .aabb.abba dan sebagainya.

Contohnya.mesodilopsis atau nama lainnya responsif ialah gaya bahasa pengulangan.iaiatu pengulangan beberapa kata yang sama di dalam ayat.Epanortesis ialah gaya bahasa pengulangan..Dan pengharapan tidak mengecewakan. dan tahan uji menimbulkan harapan.Ya Allah. Sementara . iaitu pengulangan kata atau frasa yang pentingkan atau yang ditekan itu diulang beberapa kali berturut-turut di dalam satu ayat. perbahasan atau penulisan yang tujuannaya adalah untuk mencapai keberkesanan yang mendalam dan penekanan setra pertanyaan yang disuarakan atau persoalanyang diajukan itu tidak mengharapkan jawapan..”Ramli makan nasi.dan ketekunan menimbulkan tahan uji..Tetapi di sebalik pengulangan itu terkandung maksud ayat pada mulanya ingin menjelaskan sesuatu tetapi diperbetulkan yang salah.Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun”.(Taringan.‟‟. pidato.1985:239) pula merupakan inverse hubungan antara dua kata di dalam satu ayat pula dikenal sebagai kiasmus..eh makan bubur”..contohnya.Epizeukis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.Gradisi pula ialah gaya bahasa pengulangan yang memaparkan maklumat yang mengandungi beberapa kata atau frasa yang paling sedikit tiga kata –atau istilah yang hadir secara berurutan di dalam ayat yang mempunyai beberapa perubahan yang bersifat kuantitatif.Misalnya “Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. iaitu pengulangan kata atau frasa yang berada di tengah . Erotesis pula merupakan sejenis gaya bahasa pengulangan yang berupa pertanyaan yang sering digunakan di dalam ucapan ..

kakak mengunjungi abang dan mereka saling kunjung mengunjungi”.oksimoron.Contohnya “Abang mengunjungi kakak.dan inverse atau anastof. gaya bahasa yang lain pula adalah seperti antifrasis.”Rasuah bukan sahaja patut di kutuk tetapi diperangi habis-habisan”. Gaya bahasa pertentangan.Tautotes ialah sejenis gaya bahasa pengulangan .hipalase.mengemukakan makna yang bertentangan dengan makna yang bertentangan.sarkasme satira.ironi.tengah baris atau pengulangan kata atau beberapa kata di bahagian tengah ayat atau di bahagian tengah baris sesuatu ayat yang berturut-turutan.Contohnya.Gaya yang sering digunakan di dalam gaya bahasa ini tiga sahaja iaitu hiperbola.Polisindeton ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.Contohnya.litotes.preterisio. iaitu yang menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa di dalam ayat.Manakala .sinis.katabasis. .silepsi dan zeugma..paradox.antiklimaks.klimaks. iaitu sejenis gaya yang berusaha untuk mencapai keselarian di dalam penggunaan kata –kata beberapa frasa yang menduduki fungsi yang sama di dalam bentuk kenahuan yang sama. hiperbaton.Paralelisme ialah gaya bahsa pengulangan.inuendo.”Bapanya memelihara kambing dan ayam dan lembu dan kerbau di ladang”. Gaya yang terakhir di dalam gaya bahasa yang berkaitan dengan pengulangan ialah tautotes.iaitu yang berupa pengulangan sebuah kata atau beberapa kata berkali-kali di dalam sebuah struktur ayat.apofasis.

. ditengah-tengah kesedihan ada juga kelucuan (Dzul Karnain. ukurannya dan sifatnya (Moelino.Gaya bahasa ini boleh dijumpai dalam teks komsas.Jadi . inverse atau anaskof pula ialah gaya bahasa pertentangan yang memfokuskan pembalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan nya yang lazim atau ayat yang susunnya dimulai dengan predikat dan diikuti dengan subjek.Kata majmuk ini dibina melalui gabungan perkataan „hyper‟ yang bermaksud melebihi dan „ballien‟yang bererti meluahkan atau mengeluarkan .1984:3). .Ini bermaksud paradox memaparkan suatu keadaan atau suasana yang berlawanan.Dengan kata lain hiperbola ialah unkapan yang melebihkan –lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan : jumlahnya. sama ada ayat aktif songsang atau ayat pasif songsang. c) Manakala .1971:233).2000:79).a)Hiperbola berasal daripada bahasa Yunani.tetapi kenyataannya mengandungi kebenaran dengan pendapat umum dan reality. (b) Paradoks ialah sejenis gaya bahasa pertentangan yang mengandungi pertentangan nyata dengan fakta yang ada. iaitu suatu gaya bahasa yang mengandungi kebenaran yang diperbesarkanbesarkan (Dale et al.Contohnya . maksud hiperbola ialah pembaziran atau suatu cara yang melebihkan –lebihkan semata-mata untuk mencapai kesan tertentu.