STILISTIK

PENGENALAN
Perbincangan mengenai stilistik adalah berkenaan dengan gaya atau style.Dalam bahasa , Melayu kata stylistiks menjadi stilistik. Sebagai pendahuluan , kita akan membicarakan persoalan istilah dahulu.Persoalan ini akan berkaitan dengan berbagai-bagai persoalan lain,misalnya istilah dan pengertian yang berhubungan dengan style dan stilistik atau persoalan yang berhubungan dengan kemunculan ilmu itu sendiri, yang berhubungan dengan hakikatnya sebagai ilmu. Sebelum timbul ilmu stilistik , iaitu kajian tentang gaya bahasa yang digunakan untuk menganalisis karya sastera, bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. Ini kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai untuk bercakap atau menulis, Maka timbullah berbagai-bagai kelainan dan ia membezakan gaya tertentu antara satu sama lain. Stilistik ialah ilmu yang masih baru dan kedudukannya masih goyah.Kesedaran tentang ilmu yang masih goyah, terutamanya tentang gaya yang sudah lama wujud bagi mengkaji gaya yang terdapat di dalam sesebuah karya sastera.Terdapat dua faktor yang menyebabkan perkembangannya lambat. Ini dinyatakan seperti berikut;

i)

Perhatian terhadap gaya mungkin pernah muncul pada orang yang hidup di dalam sastera dan mereka sedar, pemakaian bahasa mereka „berbeza‟ daripada bahasa seharian mereka.

ii)

Di dalam hubungan dengan perkembangan lainnya, ada keinginan untuk merumuskan gaya yang terdapat pada „bahasa yang indah‟ itu dengan menghubungkan gya dengan „keindahan‟

ciri-ciri stilistik. maka dalam topik ini . Menurut Kamus Bahasa Indonesia.Widdowson. perlu didedahkan tentang kepentingan ilmu stilistik yang meliputi definisi stilistik.Menurut Bally.Leech.Kedua-dua faktor ini berpengaruh terhadap „kelambatan‟ munculnya stilistik sebagai ilmu. Berdasarkan gerak ke arah menjadikan stilistik sebagai bidang ilmu yang penting.Jacobsons beranggapan bahawa puitika (poetics) sebagai teori tentang system dan kaedah teks sastera sebagai bahagian yang tidak dipisahkan bagi linguistik.Di dalam konteks yang lebih luas .Jacobson. stilistik ialah ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa.dalan dan lain-lain. 2.Levin.Chatman. mereka menjelaskan stilistik sebagai suatu deskripsi daripada bahasa yang digunakan di dalam teks sastera.‟linguistik‟ yang bererti tatabahasa. stilistik adalah pembelajaran gaya ilmu linguistik atau „simply‟ defined as the (linguistic ) study as style”.Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu hanya muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik dan kajian karya sastera.Kesemua sub bidang ini akan disentuh memandangkan kepentinganya di dalam memberi gambaran kasar kepada pelajar sebelum mendalami bidang ini secara lebih mendalam pada topik berikutnya.1 DEFINISI STILISTIK Stilistik berasal daripada bahasa Inggeris iaitu “style‟ yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan .ching. bahasa perbandingan dan keberkesanan stilistik di dalam bahasa. Bagi Leech. . stilistik di dalam bahasa. Wawasan demikian adalah seiring dengan pernyataan Cummings dan Simmons: bahawa pembelajaran bahasa di dalam teks sastera merupakan „a branch of linguistic called stylistic‟.

stilistik ialah suatu kajian mengenai teknik penggunaan gaya bahasa yang mantap serta secara berkesan di dalam suatu penulisan. apabila system tanda dihubungkan dengan cara pengarang di dalam menyampaikan gagasan .Aminuddin mentakrifkan stilistik sebagai pengajian tentang cara pengarang di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks. Bertolak daripada berbagai pengertian yang telah disebutkan.Ianya berkaitan dengan stail atau gaya terutamanya gaya bahasa. kita perlu memahami i) ii) iii) Gambaran objek/peristiwa Gagasan Ideologi yang terkandung di dalam karya sastera Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga . Mengikut Kamus Zaaba. Walaupun fokusnya hanya pada sistem tanda untuk memperoleh pemahaman tentang ciri-ciri penggunaan .stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa.Chavatik pula mengemukan stilistik sebagal kajian teks sasatera dan kod estetik dengan kajian stilistik yang mengkaji bahasa dalam teks sastera. dan juga kekayaan unsur pembentuk itu dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya.22).1995. Sedangkan menurut Rene Wellek dan Austin Warren . stilistika perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa pada zamannya (Wellek dan Warren.Kamus Dewan Edisi Ketiga pula mengatakan stilistik ilah kajian tentang teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan di dalam penulisan . sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik (Aminuddin. 1990:221).Manakala . .

berdasarkan jenis bahasa inilah .Oleh itu. bentuk bahasa tulisan atau gaya bahasa banyak dipakai. di kaji dan dihubungkan dengan kajian bahasa (Keris Mas:8) . yang melibatkan. stilistik ialah kajian stail mengkaji segala kemungkinan gaya kesusasteraan untuk menilai dan mendapat kefahaman sebenar mengenai sesebuah teks kesusasteraan. Menurut Keris Mas . baik gaya individu mahupun implikasi lain.Stilistik ialah kajian stail yang melibatkan bentuk atau bahasa dan isi kesusasteraan.walaubagaimanapun .antaranya ialah untuk menghuraikan tingkah laku bentuk bentuk bahasa tulisan yang digunakan atau dicipta oleh pengarang di dalam karya deskriptif mahupun karya kesusasteraan .Ia meliputi kajian mengenai teknik pemakaian bahasa di dalam penulisan dan teknik yang mengkaji segala kemungkinan yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan kesusasteraan yang semata-mata untuk mendapatkan kefahaman sebenar tentang kesusasteraan (Nik Hassan Basri:378).lahirnya hasil sastera yang diperhatikan dan diberi saluran kajian khusus. Selain itu. maka stilistik berusaha mencari jalan keluar bagi menghuraikan perhubungan antara bentuk pengucapan dengan makna yang dibawa oleh ny a (Nik Hassan Basri :378). kesusasteraan yang mempunyai sifat dan hakikat perkembangan dan perubahan yang sejajar dengan perkembangan fikiran dan realiti kehidupan manusia dan masyarakat. Kaedah ini banyak dipakai . Stilistik juga merupakan satu lagi disiplin yang mengkaji ciri-ciri lingustik yang berbeza yang berlaku di dalam kalangan kelompok sosial.Di dalam karya kesusasteraan.stilistik merujuk kepada kajian mengenai bahasa literari sesuatu komuniti dengan menggunakan kaedah linguistik.Segala hubungan yang menimbulkan kelainan gaya bahasa.Kelompok sosial itu pula dibezakan oleh bidang pekerjaan atau perbezaan kelas di dalam sesuatu masyarakat. ikut dipertimbangkan. pada kebiasaanyan .

sindiran . Beberapa pendapat lain yang sempat dikutip telah diutarakan oleh Freeman(1970:4). Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. pendekatan terhadap kajian teks sastera meninggalkan cara pendekatan yang subjektif dan impresionis dan memasuki cara baru yang lebih objektif dan lebih saintifik.stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik.bahasa kiasan. teknik eksposisi. terdapat stilistik. Murray pula berpendapat bahawa stilistik ialah gaya dan sesuatu yang istimewa.Kajian terhadap teks sastera secara tradisional hanya terbatas pada kelainan bahasa dalam hubungan dengan kehendak tatabahasa.pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. Ia meliputi kajian terhadap teks sastera. disamping kelainan yang bersifat figuratif .baginya .(Keris Mas :8) Didalam disiplin linguistik. yang tidak lagi dari sudut kebahasaan saja tetapi juga dari sudut isi yang disampaikan dengan penggunaan bahasa itu.Esasterawan. Dengan stilistik. penggunaan pengulangan dan meminjam usaha pengarang (di dalam konteks ini penyair) untuk mendapat kepastian tulisannnya. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi.ungkapan dan sebagainya. Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi . Perubahan kajian ini disebut kajian bentuk dan kajian isi.stilistik melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma tatabahasa . yang diandaikan sebagai apa yang diperkatakan (isi) dan apa cara mengatakan bentuk atau bahasa ).iaitu penggunaan peribahasa.Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.com).Kedua-dua pula merupakan cabang linguistik (Azmi Rahman .Kajian stilistik telah berubah kepada kajian yang dianggap lebih objektif dan saintifik. .

menurutnya .Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/penyimpangan di dalam aspek linguistik secara eksplisit maupun implisit (Esasterawan. iaitu ilmu sastera dan ilmu linguistik . morfologi dan sintaksis.xviii) mengusulkan bahawa stilistik menjadi ilmu yang berdiri sendiri.Umar Junus (1980. terlepas daripada linguistik ataupun sastera.Umar Junus (1980:xvii).Menurutnya para ahli mengatakan bahawa stilistik meneliti sastera pada aspek bahasa .1982:49-50) . memberikan batasan stiliistik. mengatakan bahawa hakikat stilistik adalah pemakaian dan penggunaan nya di dalam karya sastera. mengatakan bahawa stilistik merupakan cabang daripada pengajian sastera. stilistik adalah bahagian daripada linguistik yang memusatkan perhatian nya pada variasi penggunaan bahasa .Tetapi kemunculannya sudah ada di dalam linguistik .237). di dalam Kamus Linguistik.stilistik melihat kajian bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi. Fowier (1987.Gaya bahasa sendiri adalah pemuafakatan kekayaan bahasa oleh seseorang di dalam bertutur dan menulis.Menurutnya . Di dalam kajian puisi.Wordpress.Bahasa sastera. Sebagaimana yang kita sudah ketahui. stilistik dipakai sebagai gabungan. khasnya bahasa puisi adalah bahasa yang paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. juga memberikan pengertian tentang stilistik. terutama kesusasteraan. sintaksis dan lain-lain. pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh kesan tertentu serta keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastera (Kridalaksana.menurutnya . yakni imej.adalah tentang ilmu gaya bahasa.com) Kridalaksana(1982:157). stilistik adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera: iaitu ilmu interdispiliner antara linguistik dan kesusasteraan atau penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa (Dwisusanto. stilistik. struktur suara.com) Tuner (1977:7).Selanjutnya .

1990:226) Berdasarkan kedua-dua pendekatan tersebut. ada dua kemungkinan di dalam mendekatinya . seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Bungkus yang membungkus inti pemikiran yang telah ada sebelumnya Pilihan antara berbagai pernyataan yang mungkin Sekumpulan ciri peribadi Penyimpangan norma atau kaedah Sekumpulan ciri kolektif Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan di dalam teks yang lebih luas daripada kalimat Untuk mengkaji karya sastera dari sudut stilistik. ternyata terdapat perbezaan mengikut bidang kajian masing-masing. pengajaran stilistik dilakukan dengan cara menganalisis system linguistik karya sastera dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciri-cirinya. mengatakan bahawa gaya bahasa ada enam pengertian . (ii) Kedua.Wordpress. iaitu: (i) Pertama. penelitian stilistik ini di lakuakn dengan menghayati variasi terhadap pemakaian bahasa yang normal dan mememukan tujuan estetiknya (Wellekdan Warren. .Ia dilihat daripada tujuan estetik karya sastera sebagai makna yang penuh.namun kedua-dua pendekatan tersebut pada hakikatnya tidaklah saling bertentangan (Dwisusanto.com).Enkvist(Junus 1989:4).

Stilistik ialah kajian kuantitatif yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal berkenaan sesuatu karya sastera.drama . sesuatu karya sastera boleh berupa novel . . puisi moden atau sajak (Lutfi Abas. maka beliau dapat mengemukakan takrif stilistik dengan lebih jelas. (i) Kajian tentang unsur-unsur ekspresif bahasa yang dapat menampilkan pemikiran dan perasaan sefektif mungkin (ii) Kajian tentang gaya bahasa pengarang secara individu.1988:210). misalnya berupa rangkaian (perulangan) sesuatu bentuk linguistik seperti ayat jenis tertentu atau bunyi tertentu . Dengan cara membuat perbandingan ini.Mengikut Awang Sariyan (1985) daripada dua aliran pemikiran yang diperkembangkan oleh Charles Bally dan Leo Spitzer itu. ahli-ahli stilistik menyimpulkan dua jenis kajian stilistik. cerpen.Stilistik wujud sebagai cabang disiplin linguistik yang berdiri sendiri pada penghujung abad ke 19 dan awal abad ke 20. Lutfi Abas. Di dalam Bahasa Inggeris . Ciri-ciri keindahan bahasa yang universal itu. Ini akan diterangkan seterusnya. iaitu. dalam tulisannya cuba menunjukkan perbezaan antara stilistik dengan linguistik. stilistik mula digunakan pada tahun 1846.

Kesemua gaya ini mempunyai takrifan dan ciri-ciri yang membezakan diantaranya. Di dalam mata pelajaran Bahasa melayu. gaya bahasa ini di ajar mengikut tahap-tahap tertentu.pleonasme dan simile.rima dan sinkof. . (b) Gaya bahasa pertentangan pula adalah seperti hiperbola. Misalnya gaya bahasa perbandingan simile di ajar kepada pelajar-pelajar tingkatan satu.personafikasi. bahasa pengulangan. anaphora. gaya pertentangan merangkumi aliterasi. pertautan dan pertentangan.asonansi.sintaksis dan semantik.Kelainan bahasa juga termasuk peribahasa.penyirnaan. Ianya boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian yang utama tadi.morfologi. (d) Gaya yang terakhir ialah penyirnaan yang hanya terdapat satu cirri sahaja iaitu sinkof. Stilistik di dalam kajian bahasa secara umumnya boleh dibahagikan kepada lima bahagian. Pertama.kajian tentang kelainan bahasa yang mengandungi bentuk gaya .CIRI LINGUISTIK Stilistik atau kajian bentuk boleh dibahagikan kepada dua perkara. sindiran dan gaya retorik. metafora. perbandingan. Ciri yang keduanya ialah pemakaian bahasa yang termasuk segala yang tercakap dalam linguistik seperti fonologi.epifora.CIRI. (a) Ciri-ciri yang terdapat di dalam gaya bahasa perbandingan adalah seperti imejan.inverse dan paradox (c) Sementara .

Menurut Nik Hassan Basri (2005) . metonimia dan alusi. gambar yang ditunjukkan itu menggembalikan kenangan kita kepada peristiwa Mei 1969. epitet.Alusi merupakan pemerian yang membayangkan atau merujuk sesuatu secara tidak langsung kepada sesuatu cerita. Contohnya . eponym. Ia merangkumi pengganti symbol atau lambing yang menyatakana sesuatu sifat atau ciri yang khas daripada seseorang atau sesuatu hal.Loceng pagi sebenarnya menggambarkan ayam jantan yang berkokok.Seterusnya antonomasia melibatkan penggunaan Jabatan kementerian dan gelaran tertentu seperti Dekan dan Guru Besar.Sungguhpun gaya bahasa pertautan tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran. Contoh perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan ciri ini ialah “Loceng pagi bersahut-sahutan pada pagi itu di rumah saya”. Kilatan atau bayangan merupakan nama lain bagi alusi. Ciri yang seterusnya ialah epitet yang menjadi keterangan atau frasa yang menggelarkan atau merupakan suatu huraian yang menjelaskan atau menggantikan nama sesuatu benda atau gaya bahasa. ianya juga perlu dikuasai oleh guru bagi membezakan nya dengan ciri-ciri yang lain. . gaya bahasa pertautan ialah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu yang memiliki ciri atau sifat tertentu dengan yang lain. eufemisme. antonomasia.antaranya gaya bahasa yang selalu dikelompokkan di dalam gaya bahasa ini ialah gaya bahasa sinekdok.

Contohnya . Manakala eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata atau ungkapan yang agak kasar atau keras.”Setelah mereka pergi dari rumah. frasa atau bahagian ayatnya.Eponim pula sejenis gaya yang menggunakan nama seseorang yang memiliki sifat tertentu di pakai di dalam ayat bagi menghubungkan sifat yang dimiliki oleh orang lain. dan aferisis.batang hidung pun tak nampak”. Tetapi bagi menggambarkan ciri eufemisme. akronim.Metonimia pula digunakan bagi menjelaskan ciri atau nama seperti jenama dan sebagainya. perkataan “mati.2005) Gaya bahasa penyirnaan atau pelesapan iaitu bentuk bahasa yang mengalami unsure pengguguran bunyi.Aferisis ialah salah satu gaya bahasa penyirnaan .sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih perkataan sehingga akhirnya membentuk satu perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih suku kata.”Perangai kamu ini seperti Pak Pandir”. walaupun perkataan separuh sahaja digunakan.Terdapat perkataan yang sinonim dengan perkataan ini seperti “meninggal dunia”. dan“beranak”.perkataan kasar digunakan .Contohnya.Contoh nya ABIM yang bermaksud Angkatan Belia Islam Malaysia.Contoh ayat .Penyingkatan ini adalah disebabkan oleh pengguguran huruf atau suku kata didalam struktur kata tertentu. praakhir atau suku kata akhir bagi sesuatu .Perkataan ini lebih lembut berbanding mati. Batang hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya (Nik Hassan Basri . kata.ellipsis. Ciri yang terakhir di dalam gaya pertautan adalah sinekdok.Apokop pula ialah sejenis gaya bahasa penyirnaan yang mengalami proses pengguguran huruf akhir.suku kata.afesis.Pengguguran ini adalah bagi memudahkan penutur meyebutnya .apokop.Contoh perkataan yang sering digugurkan ialah perkataan “hulu” menjadi”ulu” dan “kamu” menjadi “mu” sahaja.Antara unsurnya ialah sinkof.Sinekdok membawa maksud perkataan yang disebut itu membawa maksud sepenuhnya. Sementara itu.iaitu pengguguran bunyi atau kata pada awal ujaran atau huruf awal atau suku kata awal bagi sesuatu perkataan. kata yang mengalami proses penyingkatan pula disebut sebagai akronim.

Pengguguran huruf sisip atau suku kata sisip perkataan atau dengan menghilangkan huruf tengah atau suku kata tengah.epizeukis. suku kata.ellipsis merupakan sejenis gaya bahasa penyirnaan yang di dalam struktur ayatnya dihilangkan kata. tetapi afesis mengugurkan bunyi vokal bagi sesuatu kata.epanortesis. “Dia dirotan”.yang di dalam ayatnya di dapati adanya unsur penghilangan atau pengguguran kata atau kata-kata atau ayat yang menjadi unsur penting di dalam pembinaan sintaksis yang lengkap.Terdapat lima ciri yang sering digunakan di dalam sukatan pelajaran iaiatu aliterasi.Afesis dan aferisis adalah hampir sama . . gradasi. kata. terdapat sembilan ciri yang kurang digunakan iaitu anadiplosis. atau bahagian ayat yang dianggap penting untuk menghasilkan kesan dan memberi tekanan di dalam sesebuah konteks yang sesuai. Proses penyingkatan adalah disebabkan penggunaan huruf .perkataan.Contohnya Akademi Seni Kebangsaan (ASK). tetapi pencantuman itu tidak dapat membentuk akronim. Contohnya . manakala aferisis adalah sebaliknya.asyndeton.epanalepsi.frasa yang digugurkan ialah “oleh gurunya”. Ian jug termasuk pengguguran seluruh frasa predikat atau pengguguran bahagian frasa predikat atau gaya bahasa. sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih.Kesemua ciri di bawah penyirnaan ini adalah hampir sama tetapi mempunyai hanya sedikit perbezaan dari segi pengguguran penyingkatan.Contoh perkataan “kekanda” menjadi “kanda”. baharu menjadi baru saja. Di dalam contoh ayat. objek. dan kiasmus.seterunya . anaphora. suku kata atau bahagian suku kata di dalam struktur kata dan rangkai kata tertentu. contohnya “anakanda”menjadi “anak” sahaja. Ciri stilistik keempat yang terdapat dalam gaya bahasa pengulangan atau repetisi bermaksud gaya bahasa yang mengandungi unsur pengulangan bunyi.antanaklasis.erotesis. frasa atau rangkai kata atau pengguguran tertentu seperti pengguguran frasa nama sebagai subjek. asonansi.dan epifora.Sementara itu. frasa.

cinta kepadanya adalah cinta jutaan bunga-bungaan. pengulangan konsonan „d‟ “dara damba daku”. Contoh .Puisinya adalah seperti berikut”Alam adalah sebahagian daripada kami . yang biasanya secara berurutan supaya memperoleh kesan tertentu.‟e‟. Surat yang merupakan buku karya S.beberapa kata pada akhir baris atau beberapa kata pada akhir ayat yang juga berurutan. sajak “Negara Cinta”oleh Nahmar Jamil.Anafora pula ialah pengulangan perkataan pertama pada setiap baris atau pada setiap ayat. taringan (1985a:181.‟i‟.frasa.” Setiap huruf “a‟ menggambarkan asonansi.Pengulangan ini biasanya dapat dilihat di dalam beberapa rangkap sajak atau syair. gaya bahasa asonansi yang dipetik daripada puisi.iaitupengulangan vokal „a‟.dan „u‟ iaitu sebanyak lima huruf sahaja.Oleh yang demikian .185a:197) mendifinisikan aliterasi sebagai pemakaian kata yang permulaannaya sama bunyinya.Contoh gaya bahasa epifora yang ditinjau di dalam prosa kumpulan. cinta kepadanya cinta jutaan manusiawi.gaya bahasa pengulangan ini biasanya terdapat di dalam puisi atau prosa. terdapat enam jenis vokal tetapi bunyi-bunyi itu hanya diwakili oleh lambing „a‟. pengulangan vokal pada setiap baris atau ayat yang biasanya berurutan seperti anaphora. anaphora ialah pengulangan kata pada awal baris untuk ayat-ayat yang berturut-turutan. moden kreatif atau bukan kreatif.alam adalah syurga bumi. . Epifora atau epistrofa ialah sejenis gaya bahasa pengulangan: iaitu pengulangan kata. Contohnya.Pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata dan yang berurutan . moden.5).Menurut Rahman Shaari (2004. Othman Kelantan iaitu: “Aku tidak mahu. prosa tradisional. Gaya bahasa ini terbentuk hasil daripada pengulangan konsonan yang sama .‟o‟. sama ada di dalam puisi tradisional .Di dalam bahasa Melayu .Benarbenar tidak mahu”(halaman 29). Seterusnya asonansi.

Rima akhir bunyi ialah bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akhir di dalam suatu rangkap .”Burung kakak tua menegur ayahku kelmarin. Menegur kakak tua ayahku pagi kelmarin”.sampan kolek mudik ke tanjung.Sementara.abcabc.abab. Gaya bahasa pengulangan yang menggunakan tanda baca yang sama berulangulang untuk menghubungkan kata.namun ianya kurang diketahui.Contohnya.Contohnya . iaitu kata atau frasa terakhir di dalam satu klausa atau ayat yang berikutnya. iaitu. . Contoh rangkap yang memaparkan rima akhir „abab‟ yang dipetik daripada “Pantun Budi”.atau rima ialah susunan bunyi atau keselarasan huruf pada akhir kata atau suku kata terakhir di dalam sesuatu baris atau serangkap puisi. budi sedikit rasa nak junjung”(Nik Hassan Basri .Epanalepsi juga merupakan pengulangan awal kata di dalam struktur kata di dalam ayat menjadi kata terakhir di dalam baris yang sama di dalam ayat.di dalam darah ada tenaga . epanalepsi membawa maksud pengulangan kata pertama menjadi kata terakhir di dalam kalausa atau ayat.”Di dalam raga ada darah.di dalam tenaga ada daya.Ianya dikenali sebagai asindeton.gurindam.didalam daya ada segala”.Gaya bahasa ini terlalu banyak menggunakan tanda koma di dalam ayat. misalnya aaaa.pantun.Penggunaan gaya bahasa ini boleh digunakan juga di dalam penulisan kreatif.hati terkenang mulut menyebut. iaitu yang terdapat dalam puisi seperti syair.2005) Sungguhpun ciri-ciri ini juga terkandung di dalam gaya bahasa penyirnaan. frasa.ayat antara satu dengan lainnya menjadikan satu ayat yang panjang .Anadiplosis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan. “Tenang-tenang air di laut.Antanaklasis pula ialah sejenis gaya bahasa pengulangan yang mengandungi pengulangan kata yang sama bentuknya di dalam ayat .abba dan sebagainya.”Mereka tidak lupa pesanan ibu mereka”.klausa.Contohnya.iaitu hanya dengan tanda koma atau beberapa tanda koma. tetapi mempunyai makna yang berbeza.aabb.

. iaitu pengulangan kata atau frasa yang berada di tengah .Epanortesis ialah gaya bahasa pengulangan.dan ketekunan menimbulkan tahan uji. iaitu pengulangan kata atau frasa yang pentingkan atau yang ditekan itu diulang beberapa kali berturut-turut di dalam satu ayat.”Ramli makan nasi. Erotesis pula merupakan sejenis gaya bahasa pengulangan yang berupa pertanyaan yang sering digunakan di dalam ucapan .. Sementara .1985:239) pula merupakan inverse hubungan antara dua kata di dalam satu ayat pula dikenal sebagai kiasmus.‟‟.Tetapi di sebalik pengulangan itu terkandung maksud ayat pada mulanya ingin menjelaskan sesuatu tetapi diperbetulkan yang salah.iaiatu pengulangan beberapa kata yang sama di dalam ayat.Gradisi pula ialah gaya bahasa pengulangan yang memaparkan maklumat yang mengandungi beberapa kata atau frasa yang paling sedikit tiga kata –atau istilah yang hadir secara berurutan di dalam ayat yang mempunyai beberapa perubahan yang bersifat kuantitatif.Epizeukis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun”.Misalnya “Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan..(Taringan.Contohnya..Dan pengharapan tidak mengecewakan.. perbahasan atau penulisan yang tujuannaya adalah untuk mencapai keberkesanan yang mendalam dan penekanan setra pertanyaan yang disuarakan atau persoalanyang diajukan itu tidak mengharapkan jawapan..mesodilopsis atau nama lainnya responsif ialah gaya bahasa pengulangan. pidato. dan tahan uji menimbulkan harapan.eh makan bubur”.contohnya.Ya Allah.

Paralelisme ialah gaya bahsa pengulangan.Contohnya.”Bapanya memelihara kambing dan ayam dan lembu dan kerbau di ladang”.hipalase.silepsi dan zeugma.Manakala .litotes.dan inverse atau anastof. iaitu yang menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa di dalam ayat.paradox.Contohnya.ironi. . iaitu sejenis gaya yang berusaha untuk mencapai keselarian di dalam penggunaan kata –kata beberapa frasa yang menduduki fungsi yang sama di dalam bentuk kenahuan yang sama.mengemukakan makna yang bertentangan dengan makna yang bertentangan.inuendo.sarkasme satira.kakak mengunjungi abang dan mereka saling kunjung mengunjungi”.antiklimaks. Gaya bahasa pertentangan. hiperbaton.”Rasuah bukan sahaja patut di kutuk tetapi diperangi habis-habisan”.oksimoron..Tautotes ialah sejenis gaya bahasa pengulangan . Gaya yang terakhir di dalam gaya bahasa yang berkaitan dengan pengulangan ialah tautotes.tengah baris atau pengulangan kata atau beberapa kata di bahagian tengah ayat atau di bahagian tengah baris sesuatu ayat yang berturut-turutan.apofasis.sinis.Contohnya “Abang mengunjungi kakak. gaya bahasa yang lain pula adalah seperti antifrasis.Polisindeton ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.katabasis.Gaya yang sering digunakan di dalam gaya bahasa ini tiga sahaja iaitu hiperbola.klimaks.preterisio.iaitu yang berupa pengulangan sebuah kata atau beberapa kata berkali-kali di dalam sebuah struktur ayat.

Kata majmuk ini dibina melalui gabungan perkataan „hyper‟ yang bermaksud melebihi dan „ballien‟yang bererti meluahkan atau mengeluarkan .Ini bermaksud paradox memaparkan suatu keadaan atau suasana yang berlawanan. sama ada ayat aktif songsang atau ayat pasif songsang.Dengan kata lain hiperbola ialah unkapan yang melebihkan –lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan : jumlahnya. iaitu suatu gaya bahasa yang mengandungi kebenaran yang diperbesarkanbesarkan (Dale et al.Jadi . (b) Paradoks ialah sejenis gaya bahasa pertentangan yang mengandungi pertentangan nyata dengan fakta yang ada. maksud hiperbola ialah pembaziran atau suatu cara yang melebihkan –lebihkan semata-mata untuk mencapai kesan tertentu.. ukurannya dan sifatnya (Moelino.tetapi kenyataannya mengandungi kebenaran dengan pendapat umum dan reality.a)Hiperbola berasal daripada bahasa Yunani. . inverse atau anaskof pula ialah gaya bahasa pertentangan yang memfokuskan pembalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan nya yang lazim atau ayat yang susunnya dimulai dengan predikat dan diikuti dengan subjek.2000:79). c) Manakala .Contohnya .1984:3).1971:233). ditengah-tengah kesedihan ada juga kelucuan (Dzul Karnain.Gaya bahasa ini boleh dijumpai dalam teks komsas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful