P. 1
Panduan Guru BM SK Tahun 3

Panduan Guru BM SK Tahun 3

|Views: 7|Likes:
Published by Siti Zakiahanim

More info:

Published by: Siti Zakiahanim on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN GURU
(Seklah Kebangsaan)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2012

Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

8. 7. C. B. 4. 3. 2. 2. 5. 6. 4. D. 1. 4. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Matlamat Objektif Umum Fokus Susunan Kandungan Kurikulum Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Struktur Modul BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tema: Kebudayaan Tema: Patriotisme Tema: Sains dan Teknologi BAHAGIAN 4 Daftar Kata Peribahasa Perumpamaan Glosari v vi 3 4 5 5 6 6 13 15 21 25 64 103 135 158 193 194 195 199 222 224 225 iii . 1. 3. 1. 3. 9. 5. 3. 2. 2.KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan A. 1.

.

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik.

masyarakat dan negara. vi vi . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. berakhlak mulia.

BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU .

.

Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan dan Bahagian 4 mengandungi daftar kata. Guru digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti tersebut supaya bersesuaian dengan kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. malahan menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan jutaan terima kasih atas sumbangan pelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan modul ini. menjana idea. 3 . membaca dan menulis. pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Tiga juga mencadangkan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah cadangan. Dalam pendekatan modular ini.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK PENDAHULUAN Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Tiga ini disediakan sebagai panduan dan bahan rujukan untuk membantu guru mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah. Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru menterjemahkan Standard Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Buku Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak kementerian. Buku panduan ini mengandungi empat bahagian. Kesemua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran bahasa. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi penekanan kepada aspek pentaksiran. mencungkil potensi diri. serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa. peribahasa. Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. perumpamaan dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Tiga. dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Bahagian 1 merupakan pengenalan tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Tiga dan Struktur Pendekatan Modular.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Tiga. lebih mementingkan penguasaan kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi. Sikap dan Nilai. Beberapa penambahbaikan telah dibuat dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali. Pengajaran yang berpusatkan murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. dan Keterampilan Diri. Literasi Sains dan Teknologi. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih memfokuskan keupayaan murid berkomunikasi. emosi. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang 4 . Kerohanian. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani. Kemanusiaan. rohani. kreatif dan inovatif. Antara penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspek Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur. berpengetahuan dan berketerampilan. Fizikal dan Estetika.

i. sebutan yang betul dan intonasi yang jelas. memperoleh pengetahuan. xiv. v. x. xviii. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas. vii. membina dan menulis perkataan. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. memahami dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. mendengar. pesanan dan pertanyaan dengan betul. 5 . viii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. membaca. nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. ix. mendengar. iv.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. mengedit dan memurnikan hasil penulisan. frasa dan ayat dengan betul. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul. vi. iii. xv. OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk : mendengar. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas. xiii. xi. maklumat. xvi. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. frasa dan ayat dengan betul. kemahiran. mengecam. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar. ii. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. xii. menulis imlak dengan tepat. xvii. memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan. ilmu. memahami perkataan. perkataan. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar. Modul-modul ini mengandungi elemen pengetahuan. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang lebih kecil yang dikenali sebagai modul. kemahiran dan nilai murni. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan. murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan. membaca dan menulis. Pada Tahap 1. Pada Tahap 2 pula. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. 6 . manakala melalui kemahiran membaca. Modul Membaca. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. Modul Menulis. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. murid dapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. bersikap positif. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan. Terdapat lima modul dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia iaitu Modul Mendengar dan Bertutur. menghayati dan mengamalkan nilai murni. kemahiran serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid. a. Ini bermakna konsep asas berbahasa diberi penekanan yang khusus. FOKUS Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. pembacaan dan penulisan. bertutur. Standard Standard Kurikulum SUSUNAN KANDUNGAN KURIKULUM STANDARD KURIKULUM Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK xix. dan xxi. xx.

memahami dan menghayati secara lisan perkara yang MODUL KEMAHIRAN didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti. pendapat. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul iaitu Modul Mendengar dan Bertutur. Modul Menulis. Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. memahami. Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan. iv. menyebut frasa dan ayat dengan struktur yang betul dan tepat. 7 . ii. Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. berbual tentang sesuatu perkara menggunakan pelbagai ayat. memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK b. Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar. KEMAHIRAN BAHASA Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. mendengar. Kemahiran bertutur pula merujuk BERTUTUR keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. mendengar. mendengar. Modul Membaca. kata panggilan yang sesuai dalam kalangan bukan ahli keluarga dan kata ganti nama diri yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. iii. perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. memahami dan memberikan respons secara lisan berdasarkan soalan yang mengandungi kata tanya dan menyampaikan pesanan dengan betul. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid. serta dapat MENDENGAR DAN memberikan respons. kemahiran bertutur. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut: Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis PENDEKATAN MODULAR Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa.

v. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi tumpuan kepada aspek sebutan. iii. frasa dan ayat yang betul secara bertatasusila. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. iv. melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya menghayati teks yang dibaca. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat dengan betul. vi. v. Bertutur perlu menggunakan bahasa yang mudah. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan kemahiran dan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. bercerita dan menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ayat tunggal susunan biasa dan ayat tunggal susunan songsang dengan lancar. vi.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK v. 8 . vokal berganding. viii. bertutur. Vi Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. iv. membaca. dan berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan perkataan. vii. ii. Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur i. intonasi. membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Di samping itu. dan Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. dan kelancaran yang betul. iii. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif bagi mempercepat penguasaan kemahiran tersebut. berbual dan menyatakan permintaan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. tepat dan jelas. ii. Kemahiran membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan. Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. membaca kuat bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat. MODUL KEMAHIRAN MEMBACA Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada kemahiran membaca di samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. jeda. dan membaca dan memahami pelbagai bahan sastera dan bukan sastera untuk menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengajaran. membuat penilaian dan ramalan dengan betul. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea. intonasi. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca. membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. jeda dan tatabahasa.

Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan bacaan. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian. menarik dan bersifat ansur maju. v. serta tulisan yang jelas dan kemas. Bahan bacaan perlu sesuai. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa. dan mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek penggunaan kata. ejaan dan tanda baca. vii. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami. 9 . Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi. menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang betul dan jelas dengan menegaskan kesantunan berbahasa. Kemahiran menulis secara mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis. menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. iv. vi. vii. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. Penekanan perlu diberikan pada MENULIS penggunaan ayat yang gramatis. vi. Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman MODUL KEMAHIRAN peribadi yang telah dilalui. vi. ii. Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian. imbuhan kata majmuk. mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir daripada pelbagai sumber. dan Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca. v. ix. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan. Prinsip Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Menulis i. viii. membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Membaca i. iii. dan Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik. tanda baca dan ejaan yang betul. puisi dan grafik. menghasilkan penulisan pelbagai genre secara berpandu dengan betul. iv. iii. frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. ii. iii. vii. Idea yang dilahirkan dalam bentuk penulisan perlu mengamalkan prinsip ansur maju. ii. menulis imlak perkataan. iv. membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu. v.

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Aspek Tatabahasa Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. dan Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami. melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas. memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. ii. mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Melalui pembelajaran modul ini. Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa i. MODUL ASPEK TATABAHASA Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. ii. intonasi yang jelas. iv. memahami dan menghasilkan seni kata yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikannya secara didik hibur. iii. ii. iii. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur. murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta dipersembahkan secara didik hibur. dan membina teks ucapan secara berpandu berdasarkan diksi dan laras bahasa yang sesuai serta menyampaikannya dengan yakin secara didik hibur. 10 . Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis. dipersembahkan dalam bahasa yang indah secara didik hibur.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan. Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh amat diperlukan. bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui lakonan secara didik hibur. menyebut. mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. v. MODUL ASPEK SENI BAHASA Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Aspek Seni Bahasa Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. keindahan dan kehalusan dalam bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. iv. vi. dan susunan idea yang tepat serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan.

sistem ejaan. dan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai konteks. teR-. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. pemajmukan dan penggandaan. kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks. x. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. ix. vii. 1. dan di. viii. vii. Prinsip pengajaran dan pembelajaran Aspek Tatabahasa i. dan Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman. memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.dengan betul mengikut situasi. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan. Tidak menggalakkan pelajar menghafal rumus atau hukum bahasa. Bentuk kata pula ialah unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. Struktur kata merujuk pola suku kata bagi: i. vi. kosa kata dan peribahasa. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. meN-. ii. 1. memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan. xi. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. vi. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. kata tunggal ii. v. b. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan yang sama. memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR-. dan memahami dan membina ayat penyata dan ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. peN-.0 Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. SISTEM BAHASA Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa. bentuk dan golongan kata. a. sebutan dan intonasi. iv. makna kesamaan atau keserupaan. v. kata pinjaman bahasa Melayu Bentuk kata terdiri daripada: i. kata asli bahasa Melayu ii. kata terbitan 11 . iii. kata hubung gabungan. iv.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK iii. pelbagai jenis kata adjektif. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. Guru perlu mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak disampaikan. memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif.

Oleh itu. ayat tunggal iii. kluasa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. Pola keselarasan huruf vokal Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata terbitan 3. pengimbuhan ii. c. d. kata kerja iii. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Golongan kata terdiri daripada: i. Binaan ayat: i. bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. ayat tanya. d. b. Hal ini bermakna. 12 . ayat perintah dan ayat seruan. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. kata nama ii. proses penggantian ii.0 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK iii. e. 2. c.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Unsur utama yang terdiri daripada kata.0 Sistem Ejaan Perkara yang diberikan penekanan ialah: a. ayat dasar ii. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. kata adjektif iv. kata majmuk Proses pembentukan kata meliputi: i. Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini. a. yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Susunan ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. proses penyusunan semula iv. kata tugas 1. proses peluasan f. kata ganda iv. struktur dan binaan ayat. frasa. pemajmukan c. Jenis ayat iaitu ayat penyata. iaitu susunan biasa dan songsang. penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalam proses pengimbuhan. ayat terbitan atau ayat majmuk Proses ayat terbitan: i. penggandaan iii. proses pengguguran iii. b.

Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut: ILMU Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. ayat penyata ii. Selain itu. NILAI MURNI Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. ayat pasif 4. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. EMK ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. perumpamaan. penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Pemahaman dan 13 . ayat terbalik atau songsang vi.0 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. ayat aktif vii. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: i. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. contohnya ilmu dalam bidang sains. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah. Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah.0 PENGISIAN KURIKULUM Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum (EMK) iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran. bidalan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK b. Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa. ayat seruan v. ayat perintah iv. dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. pepatah. ayat tanya iii. keperibadian. 5. dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa.

Selain itu. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea. PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. Selain itu. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. 14 . Antara nilai murni ialah: Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat Kejujuran PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Elemen patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Murid juga belajar melalui TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti internet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusan kehidupan. SAINS DAN TEKNOLOGI Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan. cinta akan bahasa dan bangsa. kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara unsurnya ialah pengetahuan sains dan teknologi. serta kreatif dalam konteks tertentu. aktiviti dan bahan atau prasarana. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajar mengenai perkakasan dan perisian. serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. PERATURAN SOSIOBUDAYA Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa. KEUSAHAWAN Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. KREATIVITI DAN INOVASI Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaan murid. pendekatan atau tindakan baharu. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan. Semangat patriotisme dan kewarganegaraan dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri. serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberikan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam. Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan.

15 .Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan dalam melengkapkan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai akitviti di dalam dan di luar bilik darjah. Selain itu. Pendekatan yang memberi tumpuan kepada keaktifan murid seperti pendekatan berpusatkan guru manakala pengajaran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan berpusatkan murid. perbahasan. perbincangan. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut: a. bermain. sama ada kemahiran mendengar. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap murid. lakonan dan projek. PENDEKATAN PENGAJARAN Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu kemahiran. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendekatan pasangan. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid. main peranan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan. KAEDAH PENGAJARAN Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Kemahiran dapat digabungjalinkan. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. kuiz. bahan maujud. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara teknik yang biasa digunakan ialah teknik bercerita. PENGALAMAN MURID Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran. bertutur. strategi merangkumi pendekatan. pendekatan kumpulan. minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN Teknik-teknik pengajaran adalah merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran yang ditetapkan. cara-cara fakta disampaikan dan keaktifan pengajaran. pendekatan deduktif dan pendekatan eklektik. Pendekatan berdasarkan cara bagaimana isi pelajaran disampaikan seperti pendekatan induktif. pendekatan kelas. Melalui proses ini. menyelesaikan masalah. latih tubi. Kepelbagaian media. pemulihan dan pengayaan. pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. PRINSIP 5P Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR. sumbang saran. media cetak dan media elektronik boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran supaya tindakan susulan dapat dijalankan dalam menilai proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantapkan penguasaan murid. Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu. penyerapan. kaedah dan teknik. membaca dan menulis yang terdapat dalam standard kandungan. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. penilaian.

kad. Pengayaan Program pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. PENDEKATAN TEMATIK Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. bakat dan minat murid. e. carta. b. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: a. Bahan bacaan tambahan. perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu. bekerjasama dan bertanggungjawab. d. menghargai warisan. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa. PENDEKATAN BERPUSATKAN MURID Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Bagi tujuan ini. keupayaan. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. hormat .Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK b. alat permainan. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. Penyerapan Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. bahan maujud. nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Oleh itu. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkatperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. murid dapat membina keyakinan berbahasa. hal persendirian dan isu kemasyarakatan. c. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. unsur ilmu. Di samping itu. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. 16 . ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan.menghormati.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK c. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. j. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan. h. Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri. k. i. emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan. mental dan sosial. Kebudayaan. kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. e. yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal. Guru boleh memilih kaedah 17 . Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang ekonomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan. dan amalan gaya hidup sihat. g. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan. Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani. d. KEPELBAGAIAN KAEDAH DAN TEKNIK Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. f. Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. Ekonomi. dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Sains. mental. teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Teknologi dan Inovasi Tema sains. Jati diri.

menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. PENYELESAIAN MASALAH Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk perkataan. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik. bertutur. prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis. KECERDASAN PELBAGAI Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan. Ahli kumpulan bekerja. bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis dan kreatif. serta menjadi motivasi kepada murid untuk terus belajar. kawalan. kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat. PEMBELAJARAN KOPERATIF Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar bersamasama. fantasi. Ini juga dapat membantu guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. 18 . Persekitaran pembelajaran yang disediakan meliputi persembahan isi kandungan mengikut konteks. masyarakat dan alam pekerjaan. DIDIK HIBUR Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. dan menulis. adanya ciri-ciri gembira dan humor yang boleh memikat. kerjasama. kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. persaingan dan pengikhtirafan. Murid perlu menggunakan kemahiran. minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu. PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan. kepelbagaian strategi penyampaian dan penggunaan bahan yang mendorong pembelajaran melalui unsur-unsur cabaran. masalah bukan mekanis. visual ruang. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar. logik matematik. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. teka-teki. intrapersonal dan naturalis. menyelesaikan masalah.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. pembelajaran yang menyeronokkan akan wujud melalui aktiviti di dalam bilik darjah. Secara tidak langsung. PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. menghibur. kreatif dan inovatif. Pelaksanaannya boleh dilaksanakan secara merentas kemahiran dan kurikulum bagi menyokong amalan pembelajaran sepanjang hayat dan pembinaan jati diri. kinestetik. saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan. menarik. Unsur-unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai. KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar. di samping mewujudkan interaksi antara murid. membaca. berkongsi idea. interpersonal. muzik. ingin tahu. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. pemilihan bahan dan kaedah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.

memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI Pembelajaran akses kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. KEPELBAGAIAN TEKNIK Teknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. Hal ini bermakna. Teknik-teknik pengajaran bahasa. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah. PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik mengajar. yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. PEMBELAJARAN MASTERI Pembelajaran masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. a. kreatif dan inovatif. KAJIAN MASA DEPAN Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. Teknik main peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Teknik permainan bahasa Permainan bahasa adalah salah satu teknik dalam mempelajari bahasa melalui permainan. Murid diberi peluang memilih aktiviti. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar serta teknologi yang dapat merangsang serta menggalakkan murid berfikir secara kritis. KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. 19 . masa kini dan masa depan. murid dapat membuat ramalan. juga berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan. menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka. teknik b. menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Guru boleh memilih kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai.

h. Teknik soal jawab Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran. Bercerita amat sesuai untuk kemahiran bahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid. Teknik inkuiri penemuan Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan kepada sesuatu masalah. e. serta kedudukan semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. j. k. Teknik kuiz Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk. KEPELBAGAIAN SUMBER BAHAN Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Teknik sumbang saran Dikenali sebagai percambahan fikiran yang memerlukan setiap murid menyumbangkan pendapat dan idea. Teknik latih tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. 20 . g. d. l. Teknik forum Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas. Teknik simulasi Teknik ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing. m. Bahan-bahan sumber seperti akhbar. Internet. bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif. elektif dan audiolingual. mimik muka "facial expression".Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK c. i. kamus. majalah. Teknik perbincangan Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Teknik bercerita Teknik bercerita sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa yang mana murid dilatih dalam kawalan nada suara. f. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan dilakukan dalam kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. penggunaan alatan yang berkenaan. Teknik drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. buku rujukan. Teknik perbahasan Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi dengan berkesan. makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan.

Aktiviti-aktiviti ini ditulis menggunakan beberapa langkah pengajaran yang menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti fokus utama. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek pentaksiran. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang lebih mencabar minda bagi kemahiran tertentu yang dipelajari oleh mereka. Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. pengayaan dan pemulihan. Oleh itu. objektif. Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. alat permainan. Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK STRUKTUR MODUL Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam pengajaran merangkumi fokus utama. aktiviti. fokus sampingan. sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan. Latihan yang diberi perlu mengikut kemampuan dan kadar masa yang sesuai untuk murid menguasai sesuatu kemahiran. Hanya melalui pentaksiran yang berterusan guru dapat memastikan bentuk tindakan susulan yang boleh dilaksanakan ke atas seseorang murid. Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR mengikut kecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan. Kesemua aspek ini dijelmakan mengikut keutamaan berikut. carta. Tema Tajuk Fokus Utama Objektif Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum/Elemen Merentas Kurikulum Sistem Bahasa Bahan Bantu Belajar Aktiviti yang dimuatkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada pencapaian objektif. Bahan-bahan yang disediakan perlu lebih merangsang minda dan dilaksanakan secara kendiri atau dengan bimbingan guru yang paling minima. pentaksiran. bahan maujud. kad permainan bahasa dan bahanbahan lain yang bersesuaian untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan murid berkaitan kemahiran yang diajar. Pentaksiran merupakan proses penilaian untuk menentukan sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Bahan yang dicadangkan untuk aktiviti ini terdiri daripada kad. pengisian kurikulum dan catatan. pengayaan dan pemulihan serta latihan-latihan yang berkaitan. dan minat. bakat. Isi kandungan modul boleh diubah suai mengikut kreativiti guru dan kebolehan murid. keupayaan. Semua maklumat tentang strategi ini dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti. Guru perlu memberi penerangan cara melakukan aktiviti pengayaan kepada murid dan memberi ruang untuk mereka 21 . Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. pentaksiran perlulah dijalankan berterusan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Bahan yang sesuai seperti bahan bacaan tambahan.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3 SK membuat latihan yang diberi secara kendiri. 22 . Pada masa yang sama guru perlu memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah menjalankan aktiviti pemulihan.

BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

.

dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. menyampaikan maklumat. iaitu abjad.3 1. serta dapat memberikan maklum balas. serta idea yang kritis dan kreatif.6 1.2. frasa dan ayat dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. Bertutur.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti.2 1. memahami.5 1. suku kata. dan menyebut bunyi bahasa.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 1. pendapat.1 Mendengar. dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. daripada Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur 1. Mendengar. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 1.7 Mendengar. mengecam. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan yang betul dan tepat. perasaan. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: 1. perkataan. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara pelbagai sumber secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Mendengar. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau 25 .3.6 1.

4. frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3.5. 1.2 1. Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.4 1. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan. Berbicara untuk menyampaikan maklumat pelbagai sumber secara bertatasusila. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.5. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan yang sesuai bagi kalangan bukan ahli keluarga dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.3 1.1 1. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya.4. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan kata dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 1.2 26 .2 1. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4.2 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.6.3 1.1 1.4.6.2 1.7.7.1 1.6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.3. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.3 Mendengar.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. Mendengar.1 1. tentang sesuatu perkara daripada Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila.

27 . Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 1. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.

bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang diketahui menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 28 .1 Pada akhir pengajaran. OBJEKTIF ii. hormat-menghormati Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Kata nama khas Sebutan dan intonasi Slaid power point.5. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Kebudayaan Nilai Murni: Kerjasama.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Pakaian Tradisional FOKUS Standard Kandungan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. murid dapat: i. kad gambar dan lampiran aktiviti. Standard Pembelajaran 1.

Murid menayangkan slaid power point tentang pakaian tradisional berdasarkan kad misteri (gambar pakaian ) yang diberi oleh guru. Contoh: baju melayu baju kurung baju dhoti baju cheongsam samfu TMK Ilmu: Sivik dan Kewarganegaraa n Lampiran 1 Slaid Power Point 2.menghormati Bercerita menggunakan ayat tunggak atau ayat majmuk Lampiran 2 1. setiap murid memilih untuk menceritakan tentang ciri.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bercerita dengan menyebut perkataan/frasa dengan betul 1. KP: Interpersonal Nilai Murni: Hormat. . Guru membentuk kumpulan murid dan setiap kumpulan diberikan satu kad gambar pakaian tradisional rakyat Malaysia. warna atau kaum kesesuaian 29 BBB: Kad gambar BCB KB: Klasifikasi 2. Contoh : sari dhoti baju melayu baju kurung cheongsam samfu Murid bercerita tentang gambar pakaian tradisional yang terdapat di Malaysia menggunakan frasa yang sesuai. Secara berkumpulan.

Membina dan menulis ayat 1. Nilai Murni: Semangat bermasyarakat Lampiran 3 2. Murid atau wakil kumpulan bercerita tentang pakaian tradisional berdasarkan maklumat yang telah dicatatkan. http://kebudayaan. Murid bercerita tentang pakaian dan majlis yang sesuai untuk dipakai.kpkk.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI jantina pakaian tradisional tersebut menggunakan ayat tunggal atau ayat majmuk. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN TMK 2. 30 . Bercerita daripada maklumat yang diakses 1. Nilai Murni: Tekun. Lembaran Kerja 2 Bercerita isi pantun 1. Murid mencantumkan gambar dengan memadankan pasangan yang sesuai bagi pakaian tradisional. Murid diberi cadangan alamat laman web untuk dilayari dan mendapatkan maklumat tentang pakaian kaumkaum di Malaysia yang telah guru tetapkan. my/about/perkhidmatan/? t=45&menuid=43&c3=40&click=1 Murid mencatatkan maklumat yang telah diperoleh daripada internet pada lembaran kerja yang diberi. kerjasama Lembaran Kerja 1 BCB: Konstruktivisme 3.gov. Murid diberi lembaran kerja untuk menulis ayat majmuk yang sesuai berdasarkan gambar dengan merujuk maklumat dalam aktiviti 3.

Nilai Murni: Menghargai Penilaian Pemulihan 1. Murid bercerita dengan rakan tentang cara membuat pakaian tradisional. di Malaysia dan menyatakan kelebihannya menggunakan ayat tunggal atau ayat majmuk yang gramatis secara bertatasusila.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. berdasarkan kad gambar. Murid membina ayat tunggal atau ayat majmuk tentang cara membuat pakaian tradisional berdasarkan gambar. Murid secara berpasangan bercerita tentang pakaian tradisional yang mereka miliki. 31 . Pengayaan KP: Interpersonal 2. Pemulihan KB: Mengecam 2. Murid bercerita tentang salah satu pakaian tradisional kaum. Murid mendengar dan menulis jenisjenis pakaian tradisional yang mereka ketahui. Pengayaan 1.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3

Lampiran 1 Berceritadengan guru atau rakan tentang jenis Berbual tentang jenis pakaian yang dipaparkan melalui slaid powerpoint. melalui slaid powerpoint. pakaian yang dipaparkan

32

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3

Lampiran 2 Ceritakan tentang pakaian tradisional berdasarkan ciri, warna, kaum atau kesesuaian jantina.

33

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3

Lembaran Kerja 1 Bincang dan isikan maklumat tentang pakaian tradisional.

KAUM

PAKAIAN LELAKI

PAKAIAN PEREMPUAN

34

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3

Lembaran Kerja 2 Tulis maklumat dengan menggunakan ayat majmuk.

______________________________________________________

sari

______________________________________________________

______________________________________________________

samfu

______________________________________________________

______________________________________________________

dhoti

______________________________________________________

______________________________________________________

baju kebaya

______________________________________________________

______________________________________________________

baju melayu

______________________________________________________

______________________________________________________

cheongsam

______________________________________________________ 35

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 3 Cantumkan gambar-gambar di bawah mengikut pasangan yang betul. 36 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Penilaian Ceritakan kepada rakan anda tentang gambargambar di bawah dengan menggunakan ayat tunggal atau ayat majmuk. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 37 . Kemudian tulis ayatayat tersebut.

ceongsam baju kurung baju melayu sari samfu 38 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pemulihan Ceritakan kepada kawan dan tulis nama-nama pakaian tradisional.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pengayaan Ceritakan cara-cara membuat baju kurung berdasarkan gambar. Tulis cerita mengikut urutan yang betul dalam perenggan. 2 1 3 4 3 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 39 .

40 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Jalur Gemilang FOKUS Standard Kandungan 1. bucu Radio. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. menghormati. patriotisme PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Jenis ayat (ayat seru. bertutur tentang Jalur Gemilang menggunakan pelbagai jenis ayat dengan betul dalam situasi formal secara bertatasusila. kostum bendera Malaysia.4. ayat tanya.4 Bertutur. ayat penyata) Kosa kata: diselang-selikan. Standard Pembelajaran 1. ii. kerjasama. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.1 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. bertutur untuk menyatakan perbezaan dan persamaan bendera Jalur Gemilang dengan bendera negeri yang dipilih. gambar bendera. murid dapat: i. pita rakaman dialog dan carta petikan. Cinta negara Keyakinan.

Murid secara bergilir-gilir membaca petikan dialog dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas dan murid lain mendengar dengan teliti. Murid dalam kumpulan diminta berbincang secara bertatasusila tentang isi-isi yang telah dicatatkan. 2. Murid berbual secara bertatasusila dengan guru dan rakan-rakan tentang warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia. Murid menyanyikan lagu “Jalur Gemilang” sambil mengibarkan bendera. Murid meneliti gambar bendera Malaysia. 3. Lampiran 1 Mengemukakan pendapat 1. Nilai Murni: Kerjasama Lampiran 2 41 . 1. Wakil kumpulan menyatakan hasil perbincangan berkaitan isi-isi penting yang telah dicatat. Murid berada dalam kumpulan sambil diperdengarkan dialog melalui rakaman suara dan diminta mencatatkan isi-isi penting.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Berbual menggunakan ayat yang betul. Kreativiti dan inovasi (Fasa Persediaan) Nilai Murni: Patriotisme. Menuturkan isi bahan bacaan 1. menghormati 3. Lampiran 2 KB: Menghubung Kait 2.

Murid menuturkan jawapan yang telah dibina untuk dinilai oleh rakan. Murid menutur salah satu isi dan dialog yang telah dibaca. Murid menyanyikan lagu ’Jalur Gemilang’. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Menulis ayat dengan tanda baca 1. 42 Penilaian KB: Menjana idea 2. Bertutur dan mendengar 1. Nilai Murni: Rasional Lembaran Kerja 2 KB: Menjana idea 2. Murid menyalin dan membaca semula ayat yang dilengkapi tanda baca yang tepat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Didik Hibur 1. Murid menerangkan kepada rakan atau kelas mengenai perbezaan dan persamaan antara bendera Melaka dengan bendera Malaysia. Pilihan: Aktiviti ini boleh diajar jika ada masa atau tinggalkan jika kekurangan masa.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI 2. Lembaran Kerja 1 KP: Interpersonal 2. Murid menjawab soalan pemahaman secara lisan berdasarkan petikan dialog yang telah diperdengarkan sebelumnya. . Nilai Murni: Semangat Patriotisme Penilaian 1. Murid menuturkan salah satu dialog salah satu dialog yang telah dilengkapi tanda baca. Murid berbual tentang Jalur Gemilang dan membuat banding beza dengan bendera Melaka.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Pemulihan 1. Murid menomborkan pernyataan mengikut urutan berdasarkan isi-isi petikan dialog yang telah dibaca. Pengayaan 2. Murid menulis perkataan yang sesuai dengan gambar. 43 . Pemulihan KB: Menjana idea KP: Visual ruang Pengayaan 1. Murid bertutur dengan rakan tentang lambang-lambang yang terdapat dalam Jalur Gemilang. 2. Murid berbual tentang warna-warna pada Jalur Gemilang.

Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan tentang lambang dan warna pada bendera ini. 44 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 1 Teliti gambar bendera.

pandai pun! Cepat letakkan lukisan masing-masing di atas meja saya. Jalur-jalur ini mewakili 14 buah negeri di Malaysia. Ahmad : Bukankah Cikgu Sani dah beritahu. baru saya ingat! Merah tanda berani dan putih pula tandanya suci. Tapi maksud warna biru. Biru ertinya perpaduan. JALUR GEMILANG Ahmad : Hai. Bulan dan bintang pula bermaksud agama Islam sebagai agama rasmi. dah siap? Saya ditugaskan mengumpulnya. bucu dan jalur ada empat belas. Ahmad : Hah. Balan! Kenapa warna merah jalur tu seakan-akan warna ungu? Ahmad : Yalah.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 2 Dengar dialog berikut dengan teliti dan catat isi-isi penting. Ahmad : Sepatutnya. Bulan dan bintangnya pula berwarna kuning. salah warna jalur tu. saya lupalah. Chong : Oh. Belum siap warna lagi. Balan. Balan Chong : Oh. kuning melambangkan warna diraja. : Eh. Gunakan warna merah terang pada jalur dan diselang-selikan dengan warna putih. terima kasih kerana menegur! Saya warnakan semula. kawan-kawan! Lukisan Jalur Gemilang yang Cikgu Sani suruh buat. 45 . yang ini gambar bendera saya! Ahmad : Awak dah kira bilangan bucu bintang tu? Betul tak? Balan : Jangan lupa kira jalurnya sekali. Balan Chong : Jalurnya berbelas-belas. Petak kiri pula warnakan dengan biru gelap. : Nah. Chong Balan : Apa maksud warna kuning dan biru pula? : Saya tahu.

”sepatutnya bucu dan jalur ada empat belas” kata ahmad 46 . apakah maksud warna biru dan kuning pula tanya chong 3.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Tuturkan dialog yang telah diperdengarkan dengan intonasi berdasarkan tanda baca. ”oh terima kasih kerana menegur” kata balan 4. ”eh salah warna jalur tu balan” kata chong 2. ”nah yang ini gambar bendera saya” kata chong 5. 1.

Apakah kesalahan yang dilakukan oleh Balan? ________________________________________________________________ 4. Pada pendapat kamu. Apakah maksud bulan dan bintang pada bendera? ________________________________________________________________ 47 . Siapakah yang belum menyiapkan tugasan? _________________________________________________________________ 3.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Tuturkan jawapan kamu kepada rakan. bagaimana sikap Ahmad terhadap kawankawannya? ________________________________________________________________ 5. 1. Apakah tugasan yang diberi oleh Cikgu Sani? ________________________________________________________________ 2.

. Persamaannya………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………….. Apakah persamaan dan perbezaan bendera Malaysia dengan bendera Melaka? Baiklah... Manakala perbezaannya pula……………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 48 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Penilaian Berbual dengan rakan tentang perbezaan dan persamaan bendera Malaysia dengan bendera Melaka. sila jawab. Kawan.

Warna Maksud _________________________________________ __________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ 49 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pemulihan Nyatakan maksud warna yang terdapat pada jalur gemilang dan lengkapkan perkataan di bawah.

50 . Merah bermakna berani dan putih bermakna suci bersih. Jalur merah dan putih menunjukkan 14 buah negeri di Malaysia Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. Kuning membawa makna warna diraja. Jalur Gemilang mengandungi warna merah terang. kuning dan putih. biru gelap. Biru bermaksud perpaduan kaum rakyat Malaysia.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pengayaan Tuturkan cerita yang telah dinomborkan mengikut urutan berdasarkan cerita yang telah dibaca.

ii. lembaran kerja 51 . sebutan dan intonasi Iklan. menceritakan tentang pameran komputer daripada iklan yang dibaca dengan tepat. peta minda. Sains Mematuhi arahan. murid dapat: i. menghargai PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Keusahawanan Tatabahasa: Ayat tanya Sistem ejaan. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran.5.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI Pameran Komputer Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 1. Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat.2 yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul berdasarkan peta minda yang diberi dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. menyatakan cara-cara menggunakan komputer menggunakan ayat majmuk dan kata hubung gabungan yang betul.

Bercerita tentang maklumat penting 1. Murid melihat dan mendengar slaid power point yang bertema komputer yang dipaparkan oleh guru. Murid bertutur mengenai bahagianbahagian dan kegunaan komputer kepada manusia dalam kehidupan seharian. TMK Lampiran 1 KB: Mengecam 2. Lampiran 1 KP: Verbal linguistik 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bertutur berdasarkan gambar 1. Murid berada dalam kumpulan menceritakan tentang pengetahuan TMK atau pengalaman sedia ada mereka menggunakan komputer menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Murid mendengar penerangan guru tentang penggunaan kata hubung gabungan yang ditulis berdasarkan penceritaan murid. Murid menyatakan pengetahuan dan kegunaan komputer dalam kehidupan seharian mereka secara lisan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Bercerita menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk 1. 52 .

Murid berlakon dan bertutur ”Siapakah Saya dan Kegunaan Saya” menggunakan ayat majmuk dan kata hubung gabungan yang betul dengan intonasi yang betul. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan pengalaman mereka melawat ke pameran komputer bersama-sama keluarga berdasarkan maklumat dalam peta minda. Bercerita menggunakan boneka 1.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Nilai: Teliti Keusahawanan CATATAN 2. Murid menceritakan maklumat penting yang terdapat dalam iklan tersebut. Beberapa orang murid dipilih secara rawak akan memakai boneka tangan berbentuk bahagian komputer yang diberi oleh guru. Murid bercerita berdasarkan maklumat yang terdapat dalam peta minda tersebut menggunakan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung gabungan. Murid meneliti peta minda yang dipaparkan oleh guru. 3. 53 . Keusahawanan Lampiran 3 KB: Mengecam Kontekstual Interpersonal 3. Lampiran 2 Bercerita berpandukan peta minda 1. Nilai Murni: Mengikut arahan Lampiran 4 KB: Menjana idea 2. Murid meneliti iklan yang diedarkan oleh guru. 2.

Murid bercerita tentang cara-cara menggunakan komputer dengan ayat sendiri menggunakan kata hubung gabungan. Murid bercerita tentang lawatan ke pameran komputer berdasarkan gambar dan rangkai kata yang diberi dan menulis cerita tersebut menggunakan kata hubung gabungan yang telah dipelajari.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. 2. KBT: KB (Mengklasifikasikan Maklumat) Penilaian KB: Mengklasifikasi maklumat Pemulihan 1. Murid menyusun maklumat mengikut urutan yang betul. Pemulihan Pengayaan 1. Murid menceritakan aktiviti berdasarkan gambar dan menulis semula pernyataan tersebut. Pengayaan KB: Menjana idea 54 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 1 Lihat dan namakan gambar-gambar di bawah serta kegunaannya. 55 .

“KOMPUTER UNTUK SEMUA” PAMERAN KOMPUTER NEGERI JOHOR TARIKH: MASA: TEMPAT: 21hingga 27Jun 2010 10.00 petang Dewan Jubli Intan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 2 Fahami iklan ini dan ceritakan kepada rakan dan guru kamu.00 pagi hingga 6. 56 . Muar Johor Darul Takzim Dirasmikan Oleh: YANG AMAT BERHORMAT DATO’ HAJI ABDUL GHANI BIN OTHMAN MENTERI BESAR JOHOR Anjuran: Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim.

tarikh dan masa tempat penganjur PAMERAN KOMPUTER perasmi bayaran masuk dan pengunjung program yang diadakan 57 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 3 Fahami peta minda di bawah. Kemudian ceritakan kepada rakan anda.

” 58 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Lampiran 4 Murid diminta membuat boneka tangan dan melakonkan boneka tangan sambil bertutur ”Saya dan Kegunaan Saya.

59 . Pada muka saya terdapat banyak maklumat yang boleh dipaparkan. kawan-kawan! Saya Unit Pusat Pemprosesan (CPU). Hai. kawan-kawan! Saya pula pencetak. Saya boleh mencetak pelbagai bahan maklumat. Saya menyimpan semua data dalam badan saya. kawan-kawan! Saya pula monitor. Hai.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Hai.

60 . Hai. kawan-kawan! Saya adalah tetikus. kawan-kawan! Saya pula adalah papan kekunci. Saya digunakan untuk memilih atau klik pada program yang dipaparkan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Hai. Saya digunakan untuk menaip perkataan.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Penilaian Nomborkan cara-cara menggunakan komputer mengikut urutan yang betul. pastikan plag dipasang dan suis elektrik dihidupkan. 61 . Kemudian. Mula-mula. Paparan akan tertera pada skrin monitor. pengguna boleh memulakan tugasan pada paparan tersebut. Seterusnya. tekan suis pada unit pemprosesan pusat dan monitor supaya berfungsi. pilih program yang dikehendaki dan klik. Akhir sekali. Kemudian ceritakan kepada rakan dengan menggunakan perkataan sendiri.

menaiki bas ke pameran komputer. pelbagai jenis komputer dipamerkan dan dijual. membeli peralatan komputer .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pemulihan Ceritakan aktiviti yang terdapat dalam gambar dan tulis semula berdasarkan gambar. menaiki bas untuk pulang. 62 . ___________________________________________________ ___________________________________________________ __________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.

.bertolak – menaiki bas – pelbagai jenis komputer – harga berpatutan – membeli peralatan – bertolak pulang ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 3 Pengayaan Ceritakan tentang gambar bersiri dengan menggunakan rangkai kata yang diberi. tulis semula cerita tersebut pada ruang yang disediakan. Kemudian. 63 .

1 2. Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 64 2.2.2. jeda.3 2. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. vokal berganding.3 . murid berupaya menghayati teks yang dibaca.2 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh: 2. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.Kemahiran Membaca Tahun 3 2.4 2. intonasi.2.6 Membaca dan memahami perkataan. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca.2 2. Membaca.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan membaca dengan sebutan. dan kelancaran yang betul. Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

Membaca.2 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.1 2.4. Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.2 65 .3 2.4.3 2. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.3.6.5. Membaca.4.5.2 2. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.1 2. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.5.Kemahiran Membaca Tahun 3 2. Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. 2. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan lancar.1 2.3. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.6.1 2.

semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar.Kemahiran Membaca Tahun 3 2.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. 66 . Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum.

Kraftangan Ketekunan PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Kreativiti dan inovasi. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. membaca dan menyatakan maksud ayat daripada teks dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. murid dapat: i. tenunan Sebutan dan intonasi Petikan dan lampiran aktiviti 67 . OBJEKTIF ii.3 Pada akhir pengajaran.Kemahiran Membaca Tahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Kain Songket Standard FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 2. keusahawanan Tatabahasa: Frasa Kosa kata: songket.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. membaca maklumat yang tercatat pada iklan dengan sebutan yang betul. frasa.2. warisan.

Murid membaca teks ‘Kain Songket’ pada slaid power point secara beramai-ramai. Murid dibimbing oleh guru membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid dibimbing membaca dan memahami frasa-frasa berkaitan dengan ‘Kain Songket’ Contoh frasa: tenunan songket benang sutera halus benang emas Keusahawanan Ilmu: Kajian Tempatan TMK Nilai Murni: Ketekunan. Beberapa orang murid diminta membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4. rajin Lampiran 1 Teks (Power Point) KP: Verbal linguistik 68 . Murid membaca pantun yang telah dilengkapkan dengan sebutan yang betul. 2. Murid diminta melengkapkan pantun mengenai ‘Kain Songket’ yang diberi. Ilmu: Kajian Tempatan Lembaran Kerja 1 KP: Verbal linguistik Nilai Murni: Menghargai seni warisan Sebutan dan intonasi 2. 3. Membaca teks 1.Kemahiran Membaca Tahun 3 AN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca pantun 1.

murid berbincang dan menulis pengumuman berbentuk iklan. Nilai Murni: Rajin. Membaca maklumat daripada iklan 1. Murid diagihkan dalam beberapa kumpulan. 69 . berani Kreativiti dan inovasi Lampiran 1 KB: Klasifikasi. Konstruktivisme 5. membanding beza Lembaran Kerja 2 3. Murid membaca hasil perbincangan kumpulan tentang perbezaan kain songket dahulu dan sekarang. tekun Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan BCB: Bacaan intensif Lembaran Kerja 3 2. Murid diminta menyenaraikan lagi 2 barangan yang boleh dihasilkan menggunakan kain songket.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca catatan perbincangan 1. Secara kumpulan. Guru memberikan tugasan di dalam kumpulan untuk murid membezakan kain songket dahulu dan sekarang berdasarkan teks. Keusahawanan Nilai Murni: Kerjasama. Contoh : kain songket Murid mempamerkan dan membacakan maklumat yang tercatat pada iklan yang telah dihasilkan. Murid mencatat hasil perbincangan pada lembaran kerja yang diberi. 4. 2.

Pemulihan BCB: Bacaan intensif 2. Murid membaca teks dalam kumpulan dengan sebutan yang betul. Pengayaan 1. Murid membina dan menulis ayat dengan betul. Penilaian Nilai Murni: Teliti. Murid memberi jawapan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. tekun BCB KP: Verbal linguistik 2. Murid memadankan frasa dengan makna. Murid membaca dan memahami teks dengan sebutan yang betul.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Penilaian 1. Pengayaan Konstruktivisme 70 . 2. Pemulihan 1. Murid dibimbing membaca frasa di dalam iklan dengan sebutan yang betul.

Kain songket seni __________________________________.Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Lengkapkan pantun dan baca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Disaji bersama dengan _____________________. 71 . minuman makanan berzaman tenunan Kuih bangkit sejenis _______________________________. Menjadi warisan zaman _____________________.

kasut. Songket mula dipakai oleh golongan rakyat biasa sebagai pakaian rasmi untuk majlis-majlis tertentu. seni tenunan Melayu yang diwarisi zaman berzaman. Tenunan songket mula berkembang di beberapa buah negeri seperti Terengganu. Kini. Dahulu songket ditenun menggunakan benang sutera halus dan benang emas serta dipakai oleh kerabat diraja. Kain songket turut dipelbagaikan dalam menghasilkan barangan seperti beg. hiasan dinding. kusyen dan sebagainya. Kedatangan pedagangpedagang ke Tanah Melayu memperkembangkan lagi hasil tenunan tempatan. Kelantan dan Pahang. kain songket ditenun dengan menggunakan benang kapas. bingkai gambar. 72 . Keanggunan kain songket menjadikannya sesuai sebagai pakaian tradisi.Kemahiran Membaca Tahun 3 Baca dan tuliskan frasa yang berwarna. Lampiran 1 (Slaid Power Point) Songket lambang kehalusan.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Tuliskan perbezaan kain songket dahulu dan sekarang. Songket Dahulu Songket Sekarang ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 73 .

negeri Terengganu sutera halus benang kapas pelbagai barangan tenunan tempatan JUALAN HEBAT!!!! KAIN SONGKET ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 74 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 3 Tuliskan maklumat yang sesuai tentang kain songket sebagai iklan jualan dengan menggunakan frasa yang dicadangkan.

dan sebagainya. Kain Songket Songket lambang kehalusan. Ia mula dipakai oleh golongan rakyat biasa sebagai pakaian rasmi untuk majlis-majlis tertentu. Dahulu songket ditenun dengan menggunakan benang sutera halus dan benang emas serta dipakai oleh kerabat diraja. kusyen. Terengganu dan Pahang. bingkai gambar. kasut. Tenunan songket mula berkembang di beberapa buah negeri seperti ke Kelantan.Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Baca dan fahami teks di bawah. hantaran perkahwinan. Kini kain songket ditenun dengan menggunakan benang kapas. Keanggunan kain songket menjadikannya sesuai sebagai pakaian tradisi. seni tenunan Melayu yang diwarisi zaman berzaman. 75 . hiasan dinding. Kedatangan pedagang-pedagang ke Tanah Melayu memperkembangkan lagi tenunan tempatan. Kain songket turut dipelbagaikan dalam menghasilkan barangan seperti beg.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Baca teks dan jawab soalan di bawah. Apakah lambang seni tenunan warisan Melayu? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Siapakah yang memperkembangkan tenunan tempatan? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Di manakah songket mula berkembang? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Mengapakah kain songket sesuai dijadikan pakaian tradisi? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Bagaimanakah kain songket boleh dipelbagaikan kegunaannya? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 76 .

Kemahiran Membaca Tahun 3 Pemulihan Baca frasa dan suaikan dengan maksud yang betul. Rakyat biasa Kain yang ditenun Pakaian rasmi Orang kebanyakan Pakaian tradisi Pakaian untuk majlis tertentu Kain songket Pakaian yang melambangkan sesuatu kaum Bingkai gambar Alat untuk meletakkan gambar Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 77 .

78 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Pengayaan Bina ayat berpandukan frasa di bawah dan baca semula ayat tersebut dengan sebutan yang betul. ___________________________________________________ bingkai gambar ___________________________________________________ pakaian tradisi ___________________________________________________ ___________________________________________________ rakyat biasa ___________________________________________________ ___________________________________________________ pakaian rasmi ___________________________________________________ __________________________________________________ kain songket ___________________________________________________ __________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.

2 Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i.2.2 Standard Pembelajaran 2. kad perkataan.Kemahiran Membaca Tahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak Membaca dan memahami. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong. vokal berganding. ayat majmuk Kosa kata: putera sulung. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR membaca frasa yang mengandungi vokal berganding dan diftong dalam petikan dengan sebutan yang betul. mengenang jasa. ii. mantan Perdana Menteri Gambar. Standard FOKUS Kandungan 2. Ilmu: Kepimpinan Nilai Murni: Hormat. bidang. keberanian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Ayat tunggal . membaca dan menyatakan maksud frasa yang terdapat dalam lembaran kerja. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. lembaran kerja 79 . perkataan.

Murid membaca dan mengajuk bacaan guru dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid membaca secara individu. 3. Murid dipaparkan dengan petikan mengenai Perdana Menteri Malaysia dalam bentuk tayangan slaid. Murid membaca dan menjawab teka-teki. 2.Kemahiran Membaca Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca teka-teki 1. Bacaan mekanis 1. Murid membaca nama-nama mantan Perdana Menteri dan memadankan dengan memilih gambar yang sesuai pada slaid menggunakan teknik klik dan seret. . 4. TMK Lampiran 1 3. Murid membaca nama-nama Perdana Menteri Malaysia yang dipaparkan. Murid dipaparkan slaid gambar Perdana Menteri Malaysia dari yang pertama hingga kini. 80 Nilai Murni: Menghargai Lampiran 2 KP: Verbal linguistik 2. kumpulan dan kelas. Murid dan guru bersoal jawab tentang maklumat penting berdasarkan petikan. KP: Verbal linguistik Lembaran Kerja 1 4.

Membaca dan menulis ayat 1. Murid mengenal pasti dan membaca frasa-frasa yang terdapat dalam petikan dan mewarnakannya. 2. Murid membina dan menulis ayatayat menggunakan frasa tersebut. Murid membaca frasa-frasa yang Nilai Murni: Keberanian diberi dengan sebutan yang betul.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN 5. Murid menjawab soalan-soalan pemahaman berdasarkan petikan yang dibaca. menghargai Penilaian Konstruktivisme 81 . Nilai Murni: Menghormati. Murid menulis dan membaca frasa yang ditulis. 2. Membaca dan mengenal pasti frasa 1. Lampiran 3 Lembaran Kerja 2 Penilaian 1. Nilai Murni: Kerajinan Lampiran 3 KP: Verbal linguistik 2. 3. Murid menggariskan frasa. Murid membaca frasa-frasa yang digarisi dalam petikan dengan sebutan yang betul dan dibimbing oleh guru. Murid membaca frasa yang mengandungi diftong dan vokal berganding yang terdapat dalam perenggan dengan sebutan yang betul.

Murid dibimbing membaca frasa yang diberi dan memadankannya dengan gambar yang sesuai.or g/wiki/ Perdana_Menteri_Ma laysia 2.wikipedia.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI Pemulihan 1. Murid membaca bahan bacaan dan mencari isi penting mengenai Perdana Menteri melalui laman web yang dicadangkan. CATATAN Pemulihan BCB Pengayaan 1. 82 . Nilai Murni: Mengenang jasa TMK Pengayaan http://ms. Murid membuat peta minda menggunakan isi penting tentang Perdana Menteri.

TEKA TEKI Dia digelar Bapa Permodenan Sangat berdisiplin dan berwawasan Membawa Malaysia ke arah kemajuan Siapakah pemimpin yang dimaksudkan? Jelapang padi tanah kelahiran Bapa kemerdekaan menjadi gelaran Darah keturunan bukan halangan Siapakah pemimpin cuba sebutkan? Orangnya mesra mudah didekati Perlembagaan Negara dijunjung tinggi 1 Malaysia menjana transformasi Siapakah dia pemimpin ini? 83 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Lampiran 1 Baca dan jawab teka teki di bawah.

Mahathir bin Mohamad 84 . kemudian nomborkan gambar mengikut susunan yang betul dengan cara klik dan seret. Tun Abdul Razak bin Hussein 2 Tun Hussein Onn 4 5 6 Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj Dato Seri Najib bin Tun Abdul Razak 1 Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi 3 Tun Dr.Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Kenali dan namakan ketua pemimpin negara kita.

Kuala Lumpur. Beliau gemar bermain bola sepak dan menunggang basikal sebagai mengisi masa lapang. Beliau merupakan putera sulung kepada Perdana Menteri Kedua. Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak Datuk Seri Mohd Najib dilahirkan pada 23 Julai 1953 di Kuala Lipis. Ketika berusia 29 tahun beliau menjadi Menteri Besar Pahang. beliau meminati bola sepak dan golf. Beliau merupakan menteri besar termuda di Malaysia. Pada tahun 1974. Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein dan pasangannya Tun Rahah Mohd. Datuk Seri Mohd Najib mendapat pendidikan awal di Institusi St. Dato’ Sri Najib memulakan kariernya sebagai eksekutif dengan Perbadanan Petroleum Nasional (PETRONAS) yang baru ditubuhkan.Kemahiran Membaca Tahun 3 Lampiran 2 Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Noah. Pahang. John. Apabila dewasa. Datuk Seri Najib mula menjejakkan kakinya ke dalam bidang politik ialah selepas ayahandanya Tun Abdul Razak meninggal dunia. 85 .

Kemahiran Membaca Tahun 3 Lampiran 3 Baca dan warnakan frasa yang terdapat dalam petikan yang telah dibaca. beliau meminati memulakan kariernya sebagai mengisi masa lapang Perdana Menteri Kedua meninggal dunia ketika berusia bermain bola sepak 86 .

Perdana Menteri Kedua 1.Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Baca ayat yang telah dibina berdasarkan frasa yang diberi. ___________________________________________________________________ bermain bola sepak 2. ___________________________________________________________________ beliau meminati 4. ___________________________________________________________________ 87 . ___________________________________________________________________ Perbadanan Petroleum Nasional 3.

Kuala Lumpur. Datuk Seri Mohd Najib dilahirkan pada 23 Julai 1953 di Kuala Lipis.Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Baca petikan di bawah dengan teliti. 88 . Beliau merupakan putera sulung kepada Perdana Menteri Kedua. Apabila dewasa. Datuk Seri Najib telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-6 pada 3 April 2009 bagi menggantikan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Pada tahun 1974. Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein dan pasangannya Tun Rahah Mohd. John Institution. Pahang. Beliau gemar bermain bola sepak dan menunggang basikal. Beliau mendapat pendidikan awal di St. Noah. beliau meminati bola sepak dan golf. Pertama kali Datuk Seri Najib mula menjejakkan kakinya ke dalam bidang politik selepas ayahandanya Tun Abdul Razak meninggal dunia. Dato’ Sri Najib memulakan kariernya sebagai eksekutif dengan Perbadanan Petroleum Nasional (PETRONAS) yang baru ditubuhkan.

Datuk Seri Mohd Najib memulakan kariernya sebagai apa? ____________________________________________________________________ 4. Siapakah nama Perdana Menteri Malaysia sebelum Dato Seri Mohd Najib Tun Razak? ____________________________________________________________________ 89 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Berdasarkan petikan. 1. Bilakah Datuk Seri Mohd Najib dilahirkan? ____________________________________________________________________ 2. Di manakah Datuk Seri Mohd Najib mendapat pendidikan awal? ____________________________________________________________________ 3. jawab soalan yang diberi dengan betul. Namakan jenis permainan yang diminati oleh Datuk Seri Mohd Najib? ____________________________________________________________________ 5.

90 . saat kemenangan gemar bermain bola sepak pandai belajar memberi hadiah bunga Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.Kemahiran Membaca Tahun 3 Pemulihan Baca frasa dan padankan dengan gambar.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Pengayaan Murid membaca bahan rujukan yang dicadangkan tentang Perdana Menteri melalui laman web. (http://pmr. 91 .penerangan.gov.php?option=com_conte nt&view=article&id=3162:perdana-menteri-malaysiakeenam&catid=87:perdana-menteri-malaysia) Maklumat Kelahiran __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Pendidikan Kerjaya __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Bidang Politik ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.my/index. kemudian catatkan malklumat.

penginapan. Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 2.2 Pada akhir pengajaran. pentadbiran.Kemahiran Membaca Tahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI E-mel Membaca.5 2. ii. Membaca. Mematuhi peraturan Ilmu: Nilai Murni: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Kata dasar Kosa kata: Kompleks. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR membaca dan menyatakan maklumat daripada e-mel dengan betul.5. membaca dan menaakul dengan menyatakan maklumat dalam jadual jualan tiket dengan betul. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. Sains dan Teknologi Menepati masa. borang grafik 92 . tertakluk. komunikasi Petikan e-mel. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. jadual. murid dapat: OBJEKTIF i.

Murid membaca kandungan e-mel yang telah dihantar dengan sebutan yang betul dan jelas. 3. Membaca petikan e-mel dan bersoal jawab 1. kumpulan dan kelas. Murid membuka e-mel mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan guru. Murid membaca petikan yang terdapat dalam e-mel kedua secara individu. 4.Kemahiran Membaca Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca 1. 93 . Contoh kandungan e-mel: ”E-mel ialah sebahagian daripada kegunaan yang boleh kita peroleh apabila menggunakan kemudahan internet. Murid membuka e-mel kedua seperti dalam arahan e-mel pertama. TMK E-mel KB: Mengesan KP: Verbal linguistik 2. Lembaran Kerja 1 TMK Nilai Murni: Menghormati Lampiran 1 KP: Verbal linguistik 3. ” Murid dengan guru membincangkan kandungan e-mel yang telah dibaca. Murid bersoal jawab dalam kumpulan secara lisan mengenai maklumat yang terdapat dalam e-mel tersebut. 2. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan soalan yang diberi.

Murid membaca senarai frasa yang dipilih mengikut kumpulan. 94 Pemulihan . Murid membaca dan menggariskan frasa daripada petikan e-mel. Murid membaca perkataan berimbuhan yang diberi. berdisiplin KB: Menyusun mengikut urutan 3. Berdasarkan frasa. KBT: KB Lembaran Kerja 3 Penilaian 1. 2. Murid membaca dan menyatakan maklumat jadual jualan tiket dengan betul. Membaca dan menyebut kata dasar 1. Pemulihan 1. Lampiran 1 Lembaran Kerja 2 Nilai: Patuh. Penilaian BCB 2. Murid membaca jadual yang terdapat pada lembaran kerja. murid menyenaraikan barang-barang yang boleh dan tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik tayangan melalui pertandingan kumpulan. Murid mengisi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai pada lembaran kerja yang diberi. Murid menyatakan kata dasar bagi perkataan berimbuhan yang dibaca. 2. Murid menjawab soalan pemahaman secara terkawal berdasarkan jadual yang disediakan. 2.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca dan memilih frasa 1.

Murid membina ayat berpandukan rangkai kata dan menghantar melalui e-mel kepada guru.Kemahiran Membaca Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Pengayaan 1. TMK Pengayaan 95 . 2. Murid membaca rangkai kata yang terdapat dalam lembaran kerja.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Lampiran 1 Baca e-mel di bawah.30 petang 2. Beg sekolah dan kasut perlu diletakkan di rak yang telah disediakan.4. Pihak kami tidak menyediakan penginapan dan makanan tetapi kami bersedia menguruskannya.Ahad dan Cuti Am Jumaat PAGI 9. Semua peralatan perlu mendapat keizinan daripada pihak pentadbiran sebelum digunakan. Pada masa cuti sekolah yang lalu. Yang benar.30 pagi .12. Jika anda ada membawa makanan. Berikut merupakan waktu jualan tiket dan peraturan am untuk panduan saudara jika ingin melawat ke sana. Rogayah 96 . Barangan yang dilarang oleh undang-undang tidak dibenarkan dibawa masuk. WAKTU JUALAN TIKET (Tayangan Planetarium dan Tayangan 3D) WAKTU JUALAN TIKET Selasa . pastikan kebersihan dijaga.4. saya telah melawat ke Kompleks Falak AlKhawarizmi.12. Kompleks ini terletak di Tanjung Bidara.30 pagi .30 tengah hari PETANG 2.45 petang . Melaka.45 tengah hari 9.00 petang .Buang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan.30 petang PERATURAN AM Tidak boleh merakam dan mengambil gambar di dalam panggung. Waktu tayangan adalah seperti tertakluk dalam jadual yang disediakan.

Hari apakah tayangan tidak diadakan? Tayangan tidak diadakan pada ____________________________________ 5. b. Siapakah yang menulis e-mel tersebut? E-mel tersebut ditulis oleh ___________________________________________ 3. Senaraikan dua peraturan am semasa berada di sana. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. Siapakah yang akan menyediakan kemudahan sekiranya pengunjung memerlukan penginapan dan makanan? _______________________________yang akan menyediakan kemudahan sekiranya pengunjung memerlukan penginapan dan makanan. a. 97 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Jawab soalan di bawah berdasarkan petikan. 1. Di manakah letaknya Kompleks Falak Al-Khawarizmi? Kompleks Falak Al-Khawarizmi terletak_______________________________ 2.

makanan ringan minuman botol beg sekolah buku catatan perakam video kasut sekolah alat tulis kamera digital tiket masuk Dibenarkan Tidak Dibenarkan _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ 98 .Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Baca frasa di bawah dan senaraikan barangbarang yang dibenarkan atau yang tidak dibenarkan dibawa masuk ke Bilik Tayangan 3D Planetarium.

Kemahiran Membaca Tahun 3 Lembaran Kerja 3 Baca dan berikan kata dasar bagi perkataan di bawah. melawat merupakan jualan pentadbiran penginapan peraturan 99 .

Dalam seminggu.00 petang . 3. Pada hari Jumaat.Ahad dan Cuti Am Jumaat PAGI PETANG 9.45 tengah hari 9.30 tengah hari kerana ______________________.30 petang 1. Tayangan dimulakan pada pukul __________________ pagi.30 pagi . 6.45 petang .4.30 tengah hari 2. 100 . Setiap hari ada _________________________tayangan. ada ___________________________ kali tayangan.4.12. 4. Tayangan diadakan selama ___________________ hari.30 pagi .30 petang 2. Tayangan pada waktu pagi lebih _____________________ daripada waktu petang. tayangan tamat pada pukul 12.12.Kemahiran Membaca Tahun 3 Penilaian Baca Jadual Jualan Tiket dan isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 5. 2. WAKTU JUALAN TIKET (Tayangan Planetarium dan Tayangan 3D) WAKTU JUALAN TIKET Selasa .

Jadual ini ialah jadual waktu penggunaan ________________________ . 2. 3.15 pagi 1 CEKAL 9.15-10.15-10. Masa penggunaan makmal komputer pada hari Isnin bermula pada pukul _____________ pagi.45 pagi R E H A T 2 BAKTI 2 AMAL 1 JUJUR 2 JUJUR 1. 4. MANTIN. 6. Kelas 3 Amal menggunakan makmal komputer pada hari _____________ Dalam seminggu.15-9.45 pagi 10. Jadual makmal komputer ini disediakan untuk mata pelajaran _____________________________________ . ada ____________________ kelas yang menggunakan makmal komputer.Kemahiran Membaca Tahun 3 Pemulihan Baca jadual dan isikan tempat kosong dengan maklumat yang sesuai.15 pagi 2 CEKAL 1 BAKTI 1 AMAL 3 AMAL 3 JUJUR 10. 5. Jadual digunakan oleh murid-murid di ________________________________ _________________________________________ .45-11. 101 . SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MULIA. NEGERI SEMBILAN JADUAL WAKTU PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER TAHAP SATU TAHUN 2012 MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA HARI /MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 3 BAKTI 3 CEKAL 8. Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.

digunakan – alat komunikasi ______________________________________________ _______________________________________________ berhubung – telefon bimbit ______________________________________________ _______________________________________________ menghantar maklumat . 102 . kemudian baca ayat tersebut.cepat ______________________________________________ _______________________________________________ mencerap – ruang angkasa ______________________________________________ _______________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.Kemahiran Membaca Tahun 3 Pengayaan Bina ayat berdasarkan gambar dan rangkai kata.

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.6 3.3. suku kata. serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. perkataan.2 3. 103 .0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat.1 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.3. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis. Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.6 3.7 3.4 3.3 3. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3. frasa dan ayat dengan betul. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.8 Menulis huruf. tanda baca dan ejaan yang betul. Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.7 3.4.2. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat.2. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5 3.3 3. Membina dan menulis perkataan. Menulis imlak dengan tepat.Kemahiran Menulis Tahun 3 3. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis.4 3. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3.

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun.6.1 3. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek penggunaan kata. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.1 3.1 3.2 3.1 3. .Kemahiran Menulis Tahun 3 3. 104 . Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.2 3.7. ejaan dan tanda baca dengan betul.8. Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. kata majmuk dan tanda baca dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek penggunaan kata.5. Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. imbuhan.7.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.5.8. imbuhan.4.2 3.6.2 3.

Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.Kemahiran Menulis Tahun 3 3. 105 . Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum.

petikan.5 3. Kajian Tempatan PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Bekerjasama. menghargai budaya Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Imbuhan awalan meNKosa kata: paksi. mencatat maklumat tentang cara bermain gasing mengikut urutan yang betul. mencatat maklumat yang betul tentang permainan tradisional mengikut susunan.1 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 3. murid dapat: i. sentap Tayangan video.Kemahiran Menulis Tahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Permainan Gasing Standard Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. putar. ‘puzzle’ dan lampiran aktiviti 106 . imbang. Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. kad gambar.5. ii.

Kemahiran Menulis Tahun 3

N STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Menulis nama permainan 1. 2. Murid diberi keratan kad gambar permainan tradisional. Murid mencantum keratan kad gambar permainan tradisional dalam kumpulan. Murid dan guru berbual mengenai permainan tradisional berpandukan kad gambar. Contoh : Nama permainan. Alatan yang digunakan. Cara bermain. Murid menulis nama permainan, alatan yang digunakan cara bermain permainan tradisional tersebut pada lembaran kerja. Murid berbual dengan pasangan tentang keistimewaaan permainan tradisional yang dipilih secara bertatasusila. Nilai Murni: Menghargai Kreativiti dan inovasi Ilmu: Kajian Tempatan Cadangan: Guru menyediakan keratan kad gambar permainan tradisional

3.

3.

Lembaran Kerja 1

4.

Mencatat maklumat 1. Murid membuat simulasi cara-cara bermain gasing dengan bimbingan guru. Murid mencatat cara-cara bermain gasing daripada simulasi oleh rakan mereka. Contoh: lilit tali pada pangkal gasing Nilai Murni: Kerjasama Konstruktivisme

2.

107

Kemahiran Menulis Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

AKTIVITI baling gasing atas lantai gasing berputar pangkah gasing 3. Murid membentang maklumat berdasarkan catatan mengikut susunan.

CATATAN

Menulis maklumat yang diakses 1. Murid melayari laman web yang berkaitan dengan permainan gasing. http://ms.wikipedia.org/wiki/Gasing#C ara_bermain_gasing Secara kumpulan, murid mencatat maklumat penting mengikut susunan tentang cara bermain gasing. Wakil kumpulan membaca maklumat yang telah dicatat untuk didengari oleh kumpulan lain. Murid melengkapkan latihan pada lembaran kerja tentang cara-cara bermain gasing berdasarkan gambar. TMK

2.

Nilai Murni: Kerjasama

4.

BCB Lembaran Kerja 2

5.

Penilaian 1. Murid menyusun maklumat yang diberi mengikut urutan yang betul tentang cara bermain gasing. Murid menyalin maklumat mengikut urutan yang betul tentang cara bermain gasing. Penilaian KB: Mengecam

2.

Pemulihan 1. Murid menyusun perkataan bagi membentuk ayat dan menulis ayat tersebut semula. Pemulihan KB: Mengecam

108

Kemahiran Menulis Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Pengayaan Pengayaan 1. Murid membina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan oleh guru. Kontekstual

109

Kemahiran Menulis Tahun 3

Lembaran Kerja 1 Tuliskan nama permainan, alatan yang digunakan dan cara bermain permainan tersebut berdasarkan gambar yang diberi.

Alatan : ______________________________ Cara : ______________________________ ______________________________

Alatan : ______________________________ Cara : ______________________________ ______________________________

Alatan : ______________________________ Cara : ______________________________ ______________________________

110

Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Tuliskan secara ringkas tentang cara-cara bermain gasing berdasarkan gambar di bawah. memangkah gasing ____________________________________________________________________ 4. melilit tali ____________________________________________________________________ 2. mengangkat gasing ____________________________________________________________________ 111 . melontar gasing ____________________________________________________________________ 3. 1 2 3 4 Cara bermain gasing 1.

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3. Lilitkan hujung tali yang satu lagi pada lengan atau jari kelingking. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 4. Angkat gasing itu ketika masih berpusing. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 5. Berdiri dalam keadaan tegak dengan tangan yang memegang gasing. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 112 . 1. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2. Lontarkan gasing itu sambil menyentap sedikit tali supaya gasing menjadi lebih ligat dan mampu berpusing lama. Lilitkan hujung tali pada bahagian leher gasing.Kemahiran Menulis Tahun 3 Penilaian Tuliskan cara-cara bermain gasing mengikut susunan yang betul.

Kemahiran Menulis Tahun 3 Pemulihan Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. leper / berbentuk / Gasing dililit / Tali / gasing / pada Gasing / ligat / berputar / boleh ketika / berpusing / diangkat / Gasing pihak / gasing / Pemain / lawan / memangkah Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 113 .

berputar ______________________________________________ 2. 1. paksi ______________________________________________ 3. 114 . memangkah ______________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.Kemahiran Menulis Tahun 3 Pengayaan Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. melilit ______________________________________________ 5. imbangan ______________________________________________ 4.

Kajian Tempatan Berdikari. menulis isi penting mengikut urutan berdasarkan petikan dalam bentuk carta alir dengan betul.Kemahiran Menulis Tahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Perginya Seorang Pejuang Standard Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 3. berjuang.5 3.5. lembaran kerja 115 . mencatat maklumat yang betul mengikut urutan berdasarkan teks dalam bentuk carta alir. semangat. melawan. murid dapat: i. patriotisme PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Kata kerja Kosa kata: pengorbanan. mempertahankan. ii.2 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. undur Teks petikan.

Kemahiran Menulis Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca dan mencatat maklumat 1. Murid secara bergilir-gilir membaca kuat teks yang diberi dengan lancar. 116 Kreativiti dan Inovatif Lembaran Kerja 1 Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Patriotisme Lampiran 1 BCB: Bacaan kuat 2. Murid membaca catatan mereka dan guru membimbing murid membuat rumusan tentang perlunya semangat patriotisme dalam diri murid. 4. Murid membuat simulasi mempertahankan negara sewaktu peperangan mengikut kreativiti dalam kumpulan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid dan guru bersoal jawab tentang teks yang dibaca. Soalan: Bilakah Leftenan Adnan dilahirkan? Di manakah Leftenan Adnan mendapat pendidikan awal? Berapakah usia Leftenan Adnan ketika menyertai Rejimen Askar Melayu? Mengapakah Leftenan Adnan berjuang hingga ke akhir hayatnya? Bilakah Leftenan Adnan meninggal dunia? 3. 5. Murid mencatat maklumat dalam bentuk carta alir mengikut susunan soalan. .

3. Penilaian 1. Murid menulis isi-isi penting mengikut urutan pada lembaran yang disediakan. Murid melengkapkan ayat yang diberi dengan jawapan yang betul. Kontekstual Pengayaan 1.Kemahiran Menulis Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Menulis maksud perkataan 1. Mencatat isi-isi penting 1. Lembaran Kerja 3 Nilai Murni: Kerjasama KB: Mengenal pasti 2. Nilai Murni: Menghargai Penilaian KB: Mengklasifikasi Pemulihan Pemulihan 1. Murid melaporkan hasil perbincangan tersebut. Murid mencatat maksud tersebut pada lembaran yang disediakan. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti dan mencatat isi-isi penting yang terdapat dalam petikan mengikut urutan. Pengayaan 117 . Nilai Murni: Berdikari. Murid merujuk pelbagai sumber dan melengkapkan peta minda untuk tokoh yang diminati. tekun Lembaran Kerja 2 KB: Menginterpretasi 2. Murid mencari maksud perkataan yang dihitamkan dalam petikan dengan merujuk kamus. Murid mencatat maklumat tentang pejuang yang terdapat dalam teks dalam bentuk carta alir.

beliau enggan berundur malahan menyuruh orang-orangnya berjuang mempertahankan negara tercinta. Pada tahun 1933. Namun. 118 . ketika berusia 18 tahun. Peristiwa Bukit Candu telah meninggalkan kenangan pahit dalam perjuangan Leftenan Adnan bagi mempertahankan tanah air tercinta. Perginya Seorang Pejuang Leftenan Adnan Saidi dilahirkan di Kampung Sungai Ramal. beliau memasuki Rejimen Askar Melayu. Selangor pada tahun 1915. pihak musuh berjaya juga menawan Leftenan Adnan dan membunuhnya pada 14 Februari 1942.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lampiran 1 Baca petikan di bawah. Namun begitu. Keberaniannya telah menaikkan semangat juang anak-anak buahnya untuk bertahan dan berjuang. Kajang. Keberanian Leftenan Adnan untuk mempertahankan Permatang Pasir Panjang kini menjadi sebahagian daripada sejarah negara. Beliau merupakan anak sulung dalam keluarganya dan menerima pendidikan di Pekan Sungai Ramal dalam aliran Inggeris. Leftenan Adnan cedera parah dalam peristiwa ini.

tarikh meninggal dunia tarik lahir umur mula berkhidmat sekolah pertama tujuan perjuangan 119 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Lengkapkan maklumat di bawah.

tanah air Maksudnya______________________________________________________ 3. parah Maksudnya______________________________________________________ 4. berundur Maksudnya______________________________________________________ 5. semangat Maksudnya______________________________________________________ 120 . kenangan Maksudnya______________________________________________________ 2. 1. berjuang Maksudnya______________________________________________________ 6.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Cari maksud perkataan berikut.

_________________________________________________________ _________________________________________________________ 2.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 3 Tuliskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks dalam bentuk carta alir. Perginya Seorang Pejuang 1. _________________________________________________________ _________________________________________________________ 3. _________________________________________________________ _________________________________________________________ 121 . _________________________________________________________ _________________________________________________________ 5. _________________________________________________________ _________________________________________________________ 4.

__________________ __________________ __________________ __________________ __________________ 5 1 _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 2 ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 4 3 122 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Penilaian Catatkan isi-isi penting tentang pejuang yang terdapat dalam teks dalam bentuk carta alir.

123 . Beliau memasuki Rejimen Askar Melayu ketika berusia 18 tahun. Leftenan Adnan merupakan anak sulung dalam keluarganya. 1 __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ _________________ 2 _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 3 5 __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ 4 Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. Akhirnya. Leftenan Adnan berjaya ditawan oleh pihak musuh. Keberanian beliau telah menaikkan semangat anak-anak buahnya. Leftenan Adnan cedera parah semasa mempertahankan negara.Kemahiran Menulis Tahun 3 Pemulihan Susun semula pernyataan di bawah berdasarkan teks yang telah dibaca mengikut bentuk carta alir.

Tuliskan maklumat tentang tokoh tersebut pada peta minda yang diberi. Saya berharap __________________ ______________ Beliau dilahirkan di ________________ _______ Tokoh yang saya minati ialah ________________ _________________ Beliau terkenal Beliau bekerja sebagai ______________ ______________ ______________ ____________ Beliau seorang yang ________________ _____________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.Kemahiran Menulis Tahun 3 Pengayaan Kamu meminati seorang tokoh. 124 .

Kemahiran Menulis Tahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI Kemudahan Internet Standard Membina dan menulis perkataan. kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Frasa nama Sistem ejaan. lembaran kerja. ‘puzzle’ 125 . rasional PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Teknologi Maklumat dan Komunikasi. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. Sintaksis Bahan maujud (komputer riba). ii. kerjasama. menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan dan pilihan jawapan yang diberi.3 berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 3. frasa dan ayat dengan betul. menulis jawapan pemahaman berdasarkan petikan dengan betul.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman 3. murid dapat: i. Sains dan Teknologi Berdikari.3. teks.

kumpulan atau kelas. 4. Murid menjawab soalan pemahaman Nilai Murni: secara terkawal dengan merujuk teks Bekerjasama yang telah dibaca. Murid dan guru membuat rumusan tentang peranan internet.Kemahiran Menulis Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AN PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Menulis maklumat berdasarkan teks 1. Guru membuat hubung kait antara aktiviti dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran. . Tayangan video klip dan nyanyian lagu Satu Malaysia. Menulis jawapan pemahaman 1. 5. Apakah Internet? Apakah kemudahan Internet? Mengapakah e-mel sangat penting sekarang? Apakah persamaan posmen dalam Internet? Bagaimanakah Program Jarak Jauh dilaksanakan? Murid melengkapkan maklumat ringkas berdasarkan soalan diberi pada peta minda yang disediakan. Murid dan guru bersoal jawab tentang petikan yang dibaca. murid membaca petikan dengan Nilai Murni: Keyakinan sebutan dan intonasi yang betul. Lembaran Kerja 1 Lampiran 1 KP: Verbal linguistik 2. Murid diberi lembaran kerja dan 126 Lembaran Kerja 2 KB: Menjana idea 2. 3. Secara individu.

Melengkapkan peta minda 1. Murid menggaris maklumat tentang kemudahan Internet dalam petikan yang dibaca. Murid membina ayat menggunakan perkataan yang diberi sebagai jawapan soalan pemahaman tersebut. Pemulihan Pengayaan. CATATAN Lembaran Kerja 3 (rujuk Lampiran 1) KB: Hubung kait 2. Pengayaan 127 . Murid mengisi tempat kosong dalam ayat jawapan dengan perkataan yang sesuai.Kemahiran Menulis Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman. KBT: KB (menjana idea) Penilaian Pemulihan 1. Murid menulis jawapan pemahaman dengan merujuk jawapan yang telah disediakan. Penilaian 1. Murid menyalin maklumat tersebut dalam peta minda. 1.

memuat turun bahan. Cara ini dapat menjimatkan masa dan perbelanjaan. Internet juga memberi pelbagai kemudahan dalam bidang pendidikan yang dikenali sebagai e-pendidikan. Surat-menyurat dan maklumat dapat dihantar ke seluruh dunia dengan sekelip mata. E-mel ibarat pejabat pos. Internet merupakan saluran maklumat dan komunikasi yang digunakan secara meluas. kita haruslah mengambil peluang ini supaya tidak ketinggalan dalam era perkembangan teknologi maklumat. kita juga boleh menghantar e-mel. Oleh itu. Program Pendidikan Jarak Jauh dan pengambilan kursus-kursus dari institusi pengajian tinggi boleh dilaksanakan melalui jaringan Internet. Selain itu. Internet memberi pelbagai manfaat kepada kita.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lampiran 1 Mari kita membaca. e-mel merupakan cara berkomunikasi yang paling popular dalam kalangan masyarakat kita. 128 . Rangkaian ini menggabungkan ratusan ribu sistem komputer di seluruh dunia. perbankan elektronik dan bersembang siber. Selain mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat. Kita hanya perlu menekan kekunci pada papan kekunci untuk memperoleh maklumat terkini dari serata dunia dengan serta-merta. Kos perkhidmatan ini lebih murah berbanding cara surat-menyurat biasa. Kini. manakala jaringan telekomunikasi pula ialah posmen.

Internet e-mel e-pendidikan sembang siber 129 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Tulis maklumat yang ringkas tentang petikan yang telah dibaca.

Apakah yang boleh digabungkan melalui rangkaian Internet? Rangkaian Internet boleh menggabungkan _________________________ ____________________________________________________________________ 2.Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Jawab soalan kefahaman di bawah dengan betul. Apakah penggunaan Internet yang paling popular? Penggunaan Internet yang paling popular ialah____________________ ____________________________________________________________________ 4. 1. Apakah yang dimaksudkan e-pendidikan? E-pendidikan ialah_________________________________________________ ____________________________________________________________________ 130 . Bagaimanakah kita boleh mendapatkan maklumat melalui Internet? Kita boleh boleh mendapatkan maklumat melalui Internet dengan menekan __________________________________________________________ 3.

131 .Kemahiran Menulis Tahun 3 Lembaran Kerja 3 Mari catatkan maklumat tentang kemudahan Internet.

3. ● Pengguna boleh menjelaskan bil pada bila-bila masa sahaja. ● Kita boleh melayari Internet di kafe siber. 4. 5. 1. ● E-mel sangat popular pada masa kini kerana dapat menjimatkan masa dan perbelanjaan. 132 . ● Kita boleh berkomunikasi dengan rakan yang tinggal berjauhan melalui Internet.Kemahiran Menulis Tahun 3 Penilaian Jawab soalan berdasarkan jawapan yang disediakan. Bagaimanakah kita boleh berkomunikasi dengan rakan yang tinggal berjauhan? ______________________________________________________________ Di manakah kita boleh melayari Internet? ______________________________________________________________ Bilakah pengguna boleh menjelaskan bil-bil mereka? ______________________________________________________________ Apakah manfaat Internet kepada pelajar? _______________________________________________________________ Mengapakah e-mel sangat popular pada masa kini? _______________________________________________________________ 2. ● Pelajar mendapat banyak maklumat daripada Internet.

Kemahiran Menulis Tahun 3 Pemulihan Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Siapakah yang boleh memohon kursus-kursus melalui Internet? ______________boleh memohon kursus melalui Internet. 5. Apakah yang boleh kita gunakan untuk melayari Internet? Kita boleh menggunakan _________________ untuk melayari Internet. 3. 2. 4. 133 . Apakah yang memudahkan kita berhubung dengan orang lain? _______________ memudahkan kita berhubung dengan orang lain. Apakah yang menjimatkan masa dan perbelanjaan? ________________ menjimatkan masa dan perbelanjaan. 6. Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. Bagaimanakah pengguna boleh melayari Internet? Pengguna komputer hanya perlu ____________________ papan kekunci untuk melayari Internet. manfaat menekan pelajar komputer Internet e-mel 1. Apakah yang boleh kita dapati daripada Internet? Kita boleh mendapat banyak __________________ daripada Internet.

apakah alat yang biasa digunakan untuk melayari Internet? telefon mudah alih ___________________________________________________ ___________________________________________________ 3.Kemahiran Menulis Tahun 3 Pengayaan Jawab soalan dengan membina ayat menggunakan perkataan yang diberi. Bagaimanakah kita boleh berkomunikasi dengan mudah dan cepat? Internet ___________________________________________________ ___________________________________________________ 2. Bagaimanakah cara kita boleh membuka dan membaca e-mel? kata laluan ___________________________________________________ ___________________________________________________ 4. Apakah kemudahan Internet yang lain? menyebarkan maklumat ___________________________________________________ ___________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. 134 . 1. Selain komputer.

Aspek Seni BahasaTahun 3 4. Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.2 4. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3 4. guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan.4 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2 4.2 4.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa.1 4. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2. Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.1 4. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.1 4. 135 . memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. Standard Pembelajaran Seni Bahasa 4. Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 4.1.3. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1.

2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.4.Aspek Seni BahasaTahun 3 4. 4. Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3.1 4.2 136 .4. Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.

guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.Aspek Seni BahasaTahun 3 4. 137 . semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar.

mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.Aspek Seni BahasaTahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Pertunjukan Wayang Kulit Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 4. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. murid dapat: i. Kajian Tempatan PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Patriotisme Nilai Murni: Berbangga Teknologi Maklumat dan Komunikasi. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur berdasarkan dialog yang disediakan. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul secara simulasi berdasarkan kad situasi yang diberikan.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 138 . kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Ayat tanya Sebutan dan intonasi Petikan dialog. video wayang kulit. ii.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3. 4. kad ayat.

Murid dipilih untuk melakonkan dialog dengan intonasi dan sebutan yang betul secara bergilir-gilir berdasarkan petikan dialog yang telah dibaca secara berpasangan. . 3. Murid dipaparkan video pertunjukan wayang kulit yang dipancarkan pada skrin besar. 3.Aspek Seni BahasaTahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI Mengajuk dialog dan gaya bahasa badan 1. Guru memilih beberapa orang murid untuk mengujar petikan dialog yang diedarkan. 4. CATATAN Nilai Murni: Menghayati warisan budaya tempatan Lampiran 1 Kontekstual 2. Murid mendengar perbualan watak dalam video dan melakukan simulasi gaya bahasa badan yang sesuai dengan dialog. Guru dan murid bersoal jawab berdasarkan petikan dialog yang 139 Nilai Murni: Kerjasama Lampiran 2 KB: Menjana idea Sebutan dan intonasi 2. Kreativiti Mengujar dan melakonkan dialog 1. Murid menyebut jenis pertunjukan yang telah dipamerkan dalam video dan diberi penerangan tentang pertunjukan serta penggunaan patung dalam wayang kulit. Murid mengajuk dialog watak dalam video dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Guru mengedarkan lidi dan kertas yang mengandungi gambar patung wayang kulit. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN Kreativiti dan Inovasi Lampiran 3 2. Kreativiti dan inovasi Penilaian 2. KP: Kinestetik Penilaian 1. Murid dipilih secara berpasangan melakonkan watak secara simulasi berdasarkan kad situasi yang disediakan secara bergilir-gilir Guru menilai murid dalam lakonan daripada aspek pertuturan yang jelas dan intonasi yang sesuai. Contoh: Ke manakah Yusri mengajak Samad pergi? Apa yang kamu faham tentang wayang kulit? Apakah bahan untuk membuat patung wayang kulit? Siapakah yang akan bercerita dalam pertunjukan wayang kulit? Melakonkan dialog dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas 1. Nilai Murni: Kerjasama 3. 140 . Murid diminta menggunting gambar tersebut dan melekatkan lidi pada belakang gambar itu. Murid secara bergilir-gilir ke hadapan untuk melakonkan watak pada aktiviti 2 sambil menggerakgerakkan dan menggayakan patung yang telah disediakan seperti Tok Dalang dalam pertunjukan wayang kulit.Aspek Seni BahasaTahun 3 AKTIVITI dilakonkan.

141 . PERTUNJUKAN WAYANG KULIT Pertunjukan ini terkenal di Negeri Kelantan. Tok Dalang akan bercerita sambil menggerakkan patung yang diperbuat daripada kulit lembu. Persembahan ini diiringi dengan alat muzik seperti gong dan serunai. Persembahan ini diketuai oleh Tok Dalang. Patung Wayang Kulit diperbuat daripada kulit lembu.Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 1 Baca maklumat di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

00 malam. serunai dan sebagainya. Ya. Tok Dalang pula akan bercerita dengan pelbagai suara yang berbeza. Yusri? Khabar baik. Saya tidak pernah menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Bilakah persembahan itu akan diadakan? Malam esok jam 8. Baiklah. Wah. tak sabar rasanya saya mahu menyaksikan persembahan itu! Baiklah.Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 2 Baca petikan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. memang seronok. Tentu seronok persembahan ini. Apakah itu wayang kulit? Wayang kulit ialah persembahan cerita menggunakan patung yang digerakkan di belakang kain tabir. mari kita pergi. Kemudian lakonkan. Persembahan ini menggunakan Tok Dalang yang menjadi pencerita yang akan bercerita sambil menggerakkan patung yang diperbuat daripada kulit lembu. 142 Samad: Yusri : Samad: Yusri : Samad: Yusri : Samad: Yusri : Samad: . Bunyi-bunyian boleh juga digunakan. Mari kita pergi menonton wayang kulit di Dewan Orang Ramai di kampung kita. Persembahan wayang kulit juga diiringi dengan pelbagai jenis alat muzik seperti gong . Samad: Yusri : Apa khabar . Kita jumpa malam esok.

Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 3 Gunting dan lekatkan lidi di belakang gambar ini. Kemudian lakonkan watak berdasarkan petikan dialog yang diberi. Watak Samad 143 Watak Yusri .

144 . Situasi 3 Kamu bertemu seorang kawan dari luar negara. Situasi 1 Kamu mengajak kawan untuk melihat pertunjukan wayang kulit. Situasi 2 Kamu ingin pergi melihat pertunjukan wayang kulit dan perlu meminta kebenaran daripada bapa kamu.Aspek Seni BahasaTahun 3 Penilaian Baca salah satu kad situasi dan lakonkan mengikut arahan yang diberi. Bina dialog dan lakonkan cara kamu mengajak kawan kamu dengan menerangkan sebab yang sesuai bagi tujuan ini. . Bina dialog dan lakonkan cara kamu meminta kebenaran dengan memberi alasan yang sesuai bagi tujuan ini. Bina dialog dan lakonkan cara kamu menerangkan tentang wayang kulit kepadanya. Dia ingin mengetahui tentang pertunjukan wayang kulit.

menjunjung Carta seni kata lagu. kad nombor. semboyan. radio.1. kerjasama. lembaran kerja. OBJEKTIF ii. menyatakan mesej dengan betul daripada seni kata lagu yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur. melengkapkan seni kata lagu dengan betul dan menyatakan mesej yang terdapat dalam lagu yang diberikan. gemuruh.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 145 .Aspek Seni BahasaTahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Malaysia Berjaya Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 4. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kenegaraan Nilai Murni: Semangat patriotik. murid dapat: i. berdikari.2 Pada akhir pengajaran. Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. pita rakaman lagu. kreatif Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Kata kerja Kosa kata: abadi. 4.

KB: Menjana idea . Lampiran 2 4. Contoh soalan: Apakah maksud ’berjaya’ dalam lagu ini? Apakah bukti yang menunjukkan Malaysia berjaya? Dimanakah dalam seni kata lagu menampakkan satu Malaysia? 146 Kreativiti dan inovasi Lampiran 2 KP: kinestetik. TMK Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM / EMK CATATAN 2. Guru mempamerkan lirik lagu “Malaysia Berjaya” dan memperdengarkan irama lagu tersebut.Aspek Seni BahasaTahun 3 N STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Memahami frasa “Malaysia Berjaya” 1. Sebutan dan intonasi Memahami lirik lagu “Malaysia Berjaya” 1. Murid menekan papan kekunci komputer mengikut nombor pada kad huruf untuk membentuk frasa “Malaysia Berjaya”. Murid menyanyikan lagu “Malaysia Berjaya” dengan sebutan dan irama yang betul. Guru dan murid bersoal jawab tentang maksud ”Malaysia Berjaya” dan menyatakan beberapa kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia. 3. KB: Menjana idea 3. verbal linguistik 2. Murid menyanyikan lagu tersebut sekali lagi dengan gerak laku yang sesuai dan kreatif. Guru dan murid bersoal jawab tentang seni kata lagu. Guru dan murid bersoal jawab tentang lirik lagu “Malaysia Berjaya” bagi setiap rangkap.

147 . Murid menyanyikan lagu secara berpasangan dengan sebutan yang betul dan gerakan yang kreatif. Murid menyatakan mesej yang terdapat dalam seni kata lagu `Malaysia Berjaya’ bagi setiap rangkap. 3.Aspek Seni BahasaTahun 3 AKTIVITI Memberi mesej dan makna perkataan 1. Penilaian 2. kerjasama 2. sesuai dengan lirik dan irama serta sebutan yang tepat. Setiap kumpulan dikehendaki membuat persembahan nyanyian secara kumpulan dengan gerakan yang kreatif. Murid melengkapkan baris lirik lagu yang bertemakan patriotisme dengan perkataan yang sesuai bagi setiap rangkap yang diberikan. Lembaran kerja 1 Penilaian 1. PENGISIAN KURIKULUM / EMK CATATAN Kreativiti dan Inovasi Nilai Murni: Patriotisme. Murid memadankan makna perkataan yang dihitamkan dalam lirik lagu bagi setiap rangkap yang diberikan.

M 1 A 2 L 3 A 4 Y 5 S 6 I 7 A 8 B 9 E 10 R 11 J 12 A 13 Y 14 148 A 15 .Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 1 Tekan papan kekunci mengikut nombor giliran yang diberi.

Malaysia Berjaya Malaysia kita sudah berjaya Aman makmur bahagia Malaysia abadi selamanya Berjaya dan berjaya Pelbagai kaum sudah berikrar Menjunjung cita-cita Satu bangsa satu bahasa Malaysia berjaya Dari Perlis sampailah ke Sabah Kita sudah merdeka Negara makmur rakyat mewah Kita sudah berjaya Dengar semboyan kita berjaya Gemuruh di angkasa Satu bangsa satu negara Malaysia berjaya 149 .Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 2 Mari kita menyanyi lagu ini dengan sebutan yang jelas dan betul.

Aspek Seni BahasaTahun 3 Lembaran kerja 1 Padankan makna perkataan di bawah. aman senang abadi tenteram berikrar bebas merdeka keturunan mewah kekal bangsa berjanji 150 .

Malaysia kita sudah berjaya ___________________________ Malaysia abadi selamanya Berjaya dan berjaya ___________________________ Menjunjung cita-cita Satu bangsa satu bahasa Malaysia berjaya Dari Perlis sampailah ke Sabah Kita sudah merdeka ______________________________ Kita sudah berjaya Dengar semboyan kita berjaya Gemuruh di angkasa ____________________________ Malaysia berjaya 151 .Aspek Seni BahasaTahun 3 Penilaian Lengkapkan baris lirik lagu berikut dan nyatakan mesejnya mengikut rangkap secara lisan.

konvensional.4. Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang jelas menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. berdikari Keusahawanan. menyelak Pantun. mendampingi. Ilmu: Sains Nilai Murni: Hormat–menghormati. murid dapat: i. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur dan menyatakan maksud pantun yang menggunakan bahasa yang indah. menceritakan isi pantun yang telah diperdengarkan dengan struktur ayat yang betul.1 Pada akhir pengajaran. kamus konvensional.4 4. kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Cakap ajuk Sebutan dan intonasi Kosa kata: eletronik.Aspek Seni BahasaTahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI Kamus Elektronik Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. khidmat. kamus elektronik 152 . Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 4. OBJEKTIF ii.

3. Murid secara bergilir-gilir melafazkan pantun dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. i. KB: menjana idea Nilai Murni: Rasional 2. Melafaz pantun dengan jelas dan betul 1. Nilai: Menghormati Lampiran 1 KP: verbal linguistik 2. Guru mempamerkan beberapa jenis kamus konvensional dan elektronik kepada murid. Guru bersoal jawab dengan murid untuk menyatakan isi pantun tersebut. ii. Guru membimbing murid membaca dan melafazkan pantun-pantun tersebut dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Nilai Murni: Bertatasusila Lampiran 1 153 . CATATAN Bersoal jawab 1.Aspek Seni BahasaTahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI i. Pertandingan berpantun 1. Guru bersoal jawab mengenai penggunaan kamus dalam pembelajaran. Murid diberi lampiran yang mengandungi beberapa rangkap pantun yang ada kaitan dengan kamus elektronik dan membacanya dengan senyap.

intonasi dan gaya gerak badan yang betul. kos. Guru menilai murid semasa mereka melafazkan satu rangkap pantun yang telah dipelajari secara bergilirgilir. intrapersonal 1. 154 . Kreativiti dan Inovasi Nilai Murni: Yakin Penilaian 2. Guru berbincang dan merumuskan tentang kamus elektronik dengan memberi penekanan kepada elemen keusahawanan daripada aspek harga jual. Lampiran 2 Penilaian 1. untung dan cara yang sesuai untuk mengiklankan kamus ini. Penilaian dibuat daripada aspek sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Aspek Seni BahasaTahun 3 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM CATATAN 2. Guru mengadakan pertandingan melafazkan pantun dalam kumpulan murid dengan memberi penekanan pada sebutan. Keusahawanan KP: Verbal linguistik.

155 . Anak Pak Ramu namanya Shanti. Banyak sungguh ikan keli. Jahit manik bersama Si Nyonya. Ditangkap oleh anak Pak Jali. Dijual di kedai buku ternama. Kamus elektronik kamus berguna. Kamus elektronik mudah dibeli. Anak Pak Rani namanya Rahmat. Penjual kamus perlu berhati-hati. Harga berpatutan ramai pembeli.Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran1 Baca dan lafazkan pantun ini serta fahami isi kandungannya. Jahitannya cantik benang berwarna. Maklumat diberi jujur dan tepat.

Aspek Seni BahasaTahun 3 Lampiran 2 Bincangkan perkara berikut berdasarkan pantun yang telah dilafazkan dengan mengaitkannya kepada aspek keusahawanan. harga penjual kedai buku pembeli dibeli dijual tepat jujur maklumat 156 .

Pelbagai manik dijual di sana. Kamus elektronik diguna setiap hari. Kamus elektronik banyak dijual. Membantu martabat bahasa kita.Aspek Seni BahasaTahun 3 Penilaian Lafazkan pantun di bawah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. PANTUN Membeli manik di kedai Faizal. Kamus Dewan dan juga Fajar Bakti. Bertambah maju dan mudah sekali. Papan kekunci juga ada di situ. Sungguh menarik beraneka warna. Beribu daftar kosa kata yang ada. 157 . Membeli komputer di kedai Bestari. Banyak perkara dapat dibantu.

Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk manusia dengan betul mengikut konteks.3 5.4 5. Oleh itu.1. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5 5. 158 .1 5. Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.1.Aspek Tatabahasa Tahun 3 5. Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 5.1 5.6 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang. pembentukan kata dan pembinaan ayat.1.1.2 5. bukan Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 5.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. membaca atau menulis.2 5. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan. guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata.1.

Memahami dan membina ayat penyata. Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi. makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi.dengan betul dalam pelbagai situasi.1 5.2 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks.3. peN.2.2.1 5. 159 .2. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.3 5.1.3. meN-. Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR-. Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.dan teRdan di.2 5.Aspek Tatabahasa Tahun 3 5.7 5.

guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA merancang strategi Semasa pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. 160 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 5.

lembaran kerja.Aspek Tatabahasa Tahun 3 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Boria Standard Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. OBJEKTIF memahami dan menggunakan kata hubung gabungan yang betul mengikut konteks. mengisi tempat kosong dengan menggunakan kata hubung gabungan yang betul. slaid powerpoint . Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. ii. FOKUS Kandungan Standard Pembelajaran 5. PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Ilmu: Nilai Murni: Kesenian Kerjasama Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Kata hubung Sebutan dan intonasi Petikan.1 5.6 Pada akhir pengajaran murid dapat: i. CD lagu boria 161 .1.

Aspek Tatabahasa Tahun 3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mendengar dan mengecam kata hubung 1. 2. Murid diminta menggaris kata hubung gabungan yang terdapat dalam petikan boria Murid menyebut semula kata hubung tersebut. Nilai Murni: Rajin Lampiran 1 Konstruktivisme http://warisanboria. 2. mematuhi arahan Lembaran Kerja 1 162 . Murid menonton rakaman boria.com/ 4. . blogspot. 3. Berbincang dan melengkapkan lirik 1. Guru mengaitkan jawapan murid dengan petikan yang akan dibaca. Nilai Murni: Hormat-menghormati Ilmu: Pendidikan Moral Sivik dan Kewarganegaraan TMK Membaca secara mentalis 1. Murid mendengar penerangan guru tentang kata hubung gabungan. Murid bersoal jawab tentang kata hubung yg terdapat dalam lirik lagu yang didengar. 3. Murid membaca petikan yang diberi oleh guru. Murid berbincang dalam kumpulan untuk melengkapkan serangkap lirik lagu boria menggunakan kata hubung gabungan dengan betul Nilai Murni: Kerjasama.

Aspek Tatabahasa Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN 2. Nilai Murni: Bertanggungjawab Pemulihan Kontekstual Pengayaan 1. Murid membina ayat menggunakan kata hubung gabungan yang diberi. Murid diberi lembaran kerja dan diminta mengisi tempat kosong dengan kata hubung gabungan yang betul Lembaran Kerja 2 Penilaian Penilaian 1. Murid mengisi tempat kosong dengan menggunakan kata hubung gabungan yang sesuai yang diberi. patriotisme Lembaran Kerja 1 KB: Menghubung kait 2. Membaca dan menyanyi 1. Mengisi tempat kosong dengan kata hubung gabungan 1. Nilai Murni: Kerjasama. Nilai Murni: Bertanggungjawab 163 Penggayaan BCB . Nilai Murni: Teliti KB: Menghubung kait Pemulihan 1. Murid menyanyikan lagu boria berdasarkan lirik yang telah dilengkapkan secara berkumpulan. Murid membaca kuat lirik yang telah dilengkapkan dengan kata hubung gabungan. Murid dan guru berbincang untuk mendapatkan jawapan yang betul. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung gabungan yang diberi.

Namun begitu. harmonika secara umumnya masih dikekalkan. Kesenian ini dikatakan berasal daripada cabang kesenian Parsi. 164 . marwas. Boria yang popular di Pulau Pinang boleh dikatakan sebagai salah satu bentuk teater dan mulai bertapak sejak pertengahan abad ke-19 atau antara tahun 1845 dan 1874. gendang panjang. Nyanyian boria yang diketuai oleh seorang tukang karang biasanya akan memegang sebatang tongkat penunjuk ketika menyanyi sambil menari. Boria dibawa ke negeri tersebut oleh pedagangpedagang berketurunan India yang menganut agama Islam. Persembahan boria bukan sahaja untuk masyarakat di Pulau Pinang malahan tersebar luas di negeri-negeri lain terutamanya di utara Semenanjung Malaysia. akordian. Boria sentiasa mempunyai tempat dalam masyarakat dahulu dan sekarang. Kini kita ketahui bahawa boria mula merentas sempadan etnik kerana bukan sahaja diminati oleh orang Melayu tetapi juga etnik lain yang terdapat di Malaysia. Menurut ahli kumpulan boria bahawa alat-alat muzik yang digunakan semasa persembahan boria juga telah berubah mengikut peredaran masa. Persembahan boria mempunyai dua segmen iaitu sketsa dan nyanyian. Sailor yang terdiri lebih dari enam orang di belakang tukang karang akan menyanyi dengan mengulangi rangkap pertama nyanyian tukang karang untuk menegaskan lagi lirik boria berunsur nasihat dalam bentuk jenaka. penggunaan alat-alat muzik seperti violin.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 1 Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang diberi oleh guru secara lisan.

rajin bekerja ………………………………agama pegangan utama. ………………………India kaum utama Hidup rukun damai ………………………. BORIA 1 MALAYSIA Salam sejahtera kami ucapkan Kepada semua rakan …………………..Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Lengkapkan lirik lagu boria dibawah dengan kata hubung yang sesuai. Cina. juga taulan Boria 1 Malaysia kami persembahkan Kita berhibur ………………………. 165 . dapat pengajaran Ewah 1 Malaysia teras Negara Melayu..

dan sambil atau 1. 3. Faiz perlu memilih untuk menyertai kelab boria ____________ kelab seni. Kumpulan boria itu menyanyi ________________ menari. Kumpulan boria itu memakai baju_____________ seluar yang berwarna – warni. Cikgu Pian bermain gitar_________________menyanyi. 2. 5. Faiz ______________ Amin suka menonton persembahan boria. 166 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lembaran Kerja 2 Isikan tempat kosong dengan kata hubung gabungan yang betul. 4.

1. A B dan sambil C D atau tetapi 2.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Penilaian Isikan tempat kosong dengan kata hubung gabungan yang betul. A B yang sambil C D serta atau 3. A B untuk bahawa C D tetapi sambil 5. Suzana suka membaca majalah _____________ mendengar radio. Tetamu itu bangun ____________ turun ke serambi untuk berbual-bual. A B atau bahawa C D sambil lalu 4. Razi ___________keluarganya pulang ke Perak untuk menziarahi neneknya yang sakit. Boria bukan hanya untuk hiburan sahaja__________ memberi banyak pengajaran. A B atau tetapi C D dan lalu 167 . Hanif bijak dalam akademik _________ aktif dalam kelab boria.

atau) 5. tetapi) 4. (dan. Azman pendiam ______________ suka menyanyi. (dan. sambil) 3. Kamu hendak mengulang kaji pelajaran di sekolah ___________ di rumah. Tukang karang menyanyi dengan lantang ______________memegang sebatang tongkat. (atau. (serta. tetapi) 2. Mereka bertemu___________bersalaman. 168 . 1.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pemulihan Lengkapkan ayat dengan kata hubung gabungan yang diberi. tetapi) Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. Hobi Amin ________ Abu ialah membaca buku. (lalu.

169 . lalu ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. 1. dan ___________________________________________________________ __________________________________________________________ 2. sambil ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 5.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pengayaan Tulis ayat menggunakan kata hubung yang diberi. atau ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4. tetapi ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 3.

gugur. ii.2 Pada akhir pengajaran. Kajian Tempatan Nilai Murni: Hormat.3. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. PENGISIAN KURIKULUM / ELEMEN MERENTAS KURIKULIM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR memahami dan membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul mengikut situasi. murid dapat: OBJEKTIF i.Aspek Tatabahasa Tahun 3 TEMA TAJUK PATRIOTISME Melawat Tugu Peringatan Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran 5. membina ayat tanya berdasarkan pernyataan yang diberi. Ilmu: Pendidikan Moral. lembaran kerja. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. patriotisme Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa: Kata tanya Kosa kata: kemerdekaan . tugu Gambar. 5. 170 . pahlawan. Memahami dan membina ayat penyata.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. menghargai.

TMK Nilai Murni : Menghargai. Bersoal jawab 1. Murid membaca ayat tanya yang diberi. Murid menyenaraikan kata tanya yang mereka ketahui. patriotisme Ilmu: Kajian Tempatan Lampiran 1 KP: Verbal linguistik . 4. Membaca untuk mendapat maklumat 1. Murid membaca petikan yang diberi dengan sebutan dan intonasi yang betul.Aspek Tatabahasa Tahun 3 N STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mengakses maklumat 1. bersyukur.wikipedia. Murid bersoal jawab berdasarkan petikan yang dibaca dengan menggunakan kata tanya yang sesuai.org/ wiki/Tugu_Negara 2. Murid dibimbing oleh guru untuk melayari laman web ’Tugu Negara. Guru memberi penerangan tentang kata tanya dan ayat tanya. 171 Lampiran 2 Nilai Murni: Menghargai.’ Murid dibimbing oleh guru untuk membina soalan mengenai gambar ’Tugu Negara’ yang telah dilayari dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. 2. 3. patriotisme Ilmu: Kajian Tempatan Laman web http://ms.

Murid diberi penerangan mengenai penggunaan kata tanya dalam ayat. Lembaran Kerja 1 Penilaian 1. 4. KBT: KB Pengayaan 172 . Murid menyatakan penggunaan kata tanya yang sesuai dalam ayat. Penilaian Pemulihan 1. Murid membina ayat tanya secara lisan berdasarkan kad kata tanya yang diperolehi.Aspek Tatabahasa Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN 2. Murid menggarisi kata tanya yang sesuai dalam ayat. KB: Mengenal pasti. Murid membina ayat tanya menggunakan kata tanya yang diberi berdasarkan gambar. 3. Nilai Murni: Patriotisme Pemulihan Pengayaan 1. Murid membina ayat tanya berdasarkan pernyataan yang diberi. Permainan bahasa dalam kumpulan (kotak beracun) Lampiran 3 1. Murid mengenal pasti kata tanya yang terdapat dalam ayat yang dibaca. Murid mengisi tempat kosong dalam ayat dengan kata tanya yang sesuai. Konstruktivisme KB: menjana idea 2.

Pada cuti persekolahan yang lalu. Kami bersyukur kerana dapat hidup di negara yang aman dan makmur. barulah kami tahu tujuan tugu itu dibina. Menurut Cikgu Anum. 173 . Lima buah patung askar di bahagian atas menandakan kemenangan mereka mengalahkan musuh.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 1 Baca petikan di bawah. Dua buah patung yang terbaring di bahagian bawah pula menandakan musuh-musuh negara yang telah dikalahkan. Selepas mendengar penerangan Cikgu Anum. tugu itu dibina untuk mengingati jasa askaraskar yang telah terkorban kerana menjaga keamanan negara. Tugu itu terletak di Kuala Lumpur berdekatan dengan bangunan Parlimen. Cikgu Anum membawa kami melawat ke Tugu Peringatan Negara.

Ke manakah Cikgu Anum membawa kami pada cuti persekolahan yang lalu? Di manakah letaknya Tugu Peringatan Negara? Mengapakah Tugu Peringatan Negara dibina? Apakah maksud lima buah patung di bahagian atas tugu ? Bagaimanakah perasaan mereka apabila dapat hidup di negara yang aman dan makmur ? 174 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 2 Baca ayat tanya di bawah kepada rakan anda dan rakan men jawab secara lisan.

Siapa Di mana Apa Kata tanya Mengapa Bagaimana Bila 175 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 3 Permainan Bahasa Bina ayat tanya berdasarkan kata tanya yang diperolehi.

__________________ negara Malaysia merdeka? 5.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lembaran Kerja 1 Pilih kata tanya yang sesuai bagi ayat yang diberi. __________________ Perdana Menteri kita? 2. __________________ kita mesti hormatkan Jalur Gemilang? 176 . __________________ letaknya Bangunan Parlimen? 3. Apakah Siapakah Mengapakah Bilakah Di manakah 1. __________________ nama bendera Malaysia? 4.

__________________________________________________________________ Rakyat Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan pada 31hb Ogos setiap tahun. 2. Tunku Abdul Rahman ialah Perdana Menteri Malaysia yang pertama. 1. Rakyat Malaysia hidup aman dan harmoni. __________________________________________________________________. 177 . 5. __________________________________________________________________. 4. __________________________________________________________________ Jalur Gemilang ialah nama bendera Malaysia.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Penilaian Bina ayat tanya berdasarkan pernyataan yang diberi. __________________________________________________________________ Tugu Negara terletak di Kuala Lumpur. 3.

Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pemulihan Garisi kata tanya yang sesuai. ( Apa. Siapa ) kah warna bunga raya? 5. Apa ) kah negara Malaysia merdeka? 3. 178 . ( Bagaimana. ( Bila. Berapa ) kah jalur yang terdapat pada Jalur Gemilang? 4. Mengapa ) kah yang patut kita lakukan ketika mendengar lagu ’Negaraku’? Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 1. ( Apa. Mengapa ) kah nama bunga kebangsaan kita? 2. ( Apa.

3. ____________________________________________________________ . 5. 4. ____________________________________________________________ . ____________________________________________________________ . 179 . ____________________________________________________________ . Pengayaan 1. 2.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Bina lima ayat tanya berdasarkan gambar di bawah. ____________________________________________________________ . Di mana Apa Mengapa Siapa Bila Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran.

membina dan menulis ayat menggunakan kata terbitan awalan dengan betul.2. melayani. Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR-. lembaran kerja 180 . PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR mengenal pasti dan menulis kata terbitan awalan beR.Aspek Tatabahasa Tahun 3 TEMA TAJUK SAINS DAN TEKNOLOGI Aku Sebuah Telefon Bimbit FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Pembelajaran 5..1 Pada akhir pengajaran. teR.dan di. Sains Ilmu: Nilai Murni: Menghargai Keusahawanan Tatabahasa: Perkataan berimbuhan Kosa kata: meratapi. meN.. peN-.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. menyebarkan Petikan. murid dapat: i. peN. meN-. dan teR dengan betul. OBJEKTIF ii. dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.

teR dan di. Nilai Murni: Kasih sayang... Siapakah nama ’aku’? .... Contoh: Apakah warna ’aku’? . 2. 2. 3. peN. 181 Keusahawanan Nilai Murni: Menghargai Lampiran 2 KP: Verbal linguistik . Murid bersoal jawab mengenai isi petikan yang telah dibaca dan guru menekankan penggunaan kata berimbuhan awalan semasa menjawab. Murid membaca petikan yang diberi dengan sebutan dan intonasi yang betul.. pada kata dasar yang sesuai. Nilai Murni: Berdisiplin Lampiran 1 KP: Verbal linguistik Mengenal pasti kata terbitan awalan 1... 2...berwarna.Aspek Tatabahasa Tahun 3 AN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bersoal jawab melalui aktiviti didik hibur 1. Murid mendengar penerangan guru tentang kata berimbuhan awalan.. bersyukur Telefon bimbit KP: Verbal linguistik Penerangan 1. Murid menggunakan imbuhan awalan beR. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran. 3. Murid menyanyikan lagu bunyi telefon Murid menggariskan perkataan berimbuhan awalan yang terdapat dalam lirik lagu.bernama. Murid membaca kata dasar yang ditunjukkan oleh guru. meN.

Berapakah harga ’aku’? . Murid membina dan menulis ayat menggunakan kata terbitan awalan dengan betul.. 3.menghantar.Aspek Tatabahasa Tahun 3 PENGISIAN KURIKULUM/ ELEMEN MERENTAS KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Apakah perasaanku? . Apakah kegunaanku? . KB: Memadankan Pengayaan Pengayaan 1. Murid menggunting dan mengumpul kata berimbuhan awalan yang diperolehi daripada surat khabar. BCB Penilaian Penilaian 1...terdiri.menghubungi... KB: Mengklasifikasi 182 . Murid memadankan perkataan berimbuhan awalan dengan gambar yang betul dan salin semula perkataan tersebut...berasa..... Murid membina ayat menggunakan kata terbitan awalan secara lisan.berharga. BCB Pemulihan Pemulihan 1... Murid membina kata terbitan awalan berdasarkan senarai kata dasar yang diberi.. Siapakah kawan-kawanku? .. 2. Murid mengenal pasti dan menyebut kata terbitan awalan yang terdapat dalam petikan. Membina kata terbitan awalan dan membina ayat Lembaran Kerja 1 1.....

.ring Nenek menjawab dengan ceria Telefon berbunyi ring.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 1 Nyanyikan lagu di bawah kemudian garisi kata terbitan awalan.ring.ring Aku juga rasa gembira 183 .ring.ring..ring.ring Aku terdengar satu suara Telefon berbunyi ring....ring Siapa pemanggil di sana Telefon berbunyi ring.. Bunyi Telefon Telefon berbunyi ring...

Dia membawaku pulang ke rumahnya. sudah empat tahun aku bersamanya. Kini aku berkhidmat untuknya tanpa mengira masa. aku dipamerkan di dalam sebuah almari kaca bersama-sama rakanku yang lain. Selangor. 184 . menghantar pesanan ringkas dan merakam gambar. Aku diberi nama Nokia. Kawan-kawanku terdiri daripada pelbagai warna. tuan aku masih menyayangi dan menjagaku dengan baik. Setiap hari aku digunakan untuk menghubungi rakan. Johor. Aku dihantar ke Muar. Setibanya di sana. Dia tertarik dengan keistimewaan diriku.Aspek Tatabahasa Tahun 3 Lampiran 2 Baca petikan dan kenal pasti kata berimbuhan awalan. Aku dibelinya dengan harga RM 480. saiz dan bentuk. Aku Sebuah Telefon Bimbit Aku dilahirkan di sebuah kilang yang terkenal di Shah Alam. Kadang kala tuan aku menggunakan aku untuk melayari internet dan mendengar lagu. Aku akan setia kepadanya untuk mencurahkan bakti hingga ke akhir hayatku. Pada suatu hari seorang gadis menghampiriku. Setelah siap. Aku berwarna biru. Walaupun begitu. Agak lama dia membelek-belek tubuhku. Aku berasa bangga. Tanpa disedari. Masa terus berlalu.00 daripada pemilik kedai itu. aku dimasukkan ke dalam sebuah kotak.

Aspek Tatabahasa Tahun 3

Lembaran Kerja 1 Lengkapkan kata dasar dengan imbuhan awalan yang betul. Tulis semula perkataan tersebut. lari bantu

ganggu

ber
luka

beri

meng pem
hantar selamat

ter
tugas boros sebar

Senaraikan Kata Terbitan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
185

Aspek Tatabahasa Tahun 3

Penilaian Bina kata terbitan awalan dengan betul. Tulis ayat menggunakan kata terbitan awalan tersebut.

1. jenama (ber, pe) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. hubungi (ter, di) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. baca(pem,men) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. hantar (di, ber) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. bayar(ter,mem) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

186

Aspek Tatabahasa Tahun 3

Pemulihan Suaikan perkataan dengan gambar. Salin perkataan itu semula.

berlabuh

berhimpun

bersanding

pemain

menyoal

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.

187

Aspek Tatabahasa Tahun 3

Pengayaan Cari dan gunting perkataan berimbuhan awalan daripada suratkhabar dan tamplkan di ruang yang disediakan.

Awalan meN-

Awalan beR-

188

Awalan peN- Awalan teR- 189 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pengayaan Cari dan gunting perkataan berimbuhan awalan daripada suratkhabar dan tamplkan di ruang yang disediakan.

190 .Aspek Tatabahasa Tahun 3 Pengayaan Cari dan gunting perkataan berimbuhan awalan daripada suratkhabar dan tamplkan di ruang yang disediakan. Awalan di- Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.

BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN .

.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. 193 .6 Memahami dan dialog dengan menggunakan sebutan yang kata hubung betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Mengujarkan bahasa yang indah dan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara didik hibur. yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA HARI 2 HARI 3 HARI 4 TEMA / TAJUK HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA 5. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5.1. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. frasa.3.2 4.5 memahami perkataan.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 MINGGU HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2. STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Tema : KEBUDAYAAN 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. intonasi gabungan yang jelas dan dengan betul bahasa badan mengikut konteks. 4. 2.5. Membaca dan 3.2.1 Mengujarkan 5. 3.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5 Tajuk : Pakaian Tradisional STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA 1 Kain Songket Permainan Gasing STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Pertunjukan Wayang Kulit Boria 1.

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 2.2 Memahami dan membina ayat penyata.1 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 194 .5. 5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. frasa. 2 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam situasi secara bertatasusila. 5.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. HARI 4 HARI 5 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA 4.3. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. ayat seru. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.1. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA 4. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.4 Tema : PATRIOTISME Tajuk : Jalur Gemilang Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak Perginya Seorang Pejuang Malaysia Berjaya Melawat Tugu Peringatan Bertutur. ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. HARI 2 HARI 3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3. vokal berganding. STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.2 Membaca dan memahami perkataan.2.

dan di.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 MINGGU STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 3.5. 1. Melafazkan dan 5. 2.5 Tajuk : Pameran Komputer STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 2. peN-. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan Aku Sebuah tepat.2 memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur..3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. sebutan yang Telefon Bimbit jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.1 Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR-. 3 E-mel Kemudahan Internet STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA 5. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. teR.2.4 STANDARD KANDUNGAN MENULIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Membaca.5.. frasa dan ayat dengan betul.3 4. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.4. Kamus Elektronik 195 .3. meN-.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Membina dan menulis perkataan.2 Membaca. STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat pelbagai dalam pelbagai bahan dengan betul. dengan betul dalam pelbagai situasi. Tema : SAINS DAN TEKNOLOGI 1.

.

BAHAGIAN 4 .

.

Aa
adjektif aduhai agak agar agih ah aktif alam sekitar alasan amalan amanah ampun anda andai andainya angan-angan angkut ansur antara antaranya anyaman apabila arahkan asak

asal usul asing asuh asyik aur autograf awam ayuh ayun

bandung bantah bantu-membantu bara barang kemas baring bayangkan bayaran bebola becok begini

Bb
bagai bagi baham bajak bak bakat bakti bala balasan ban bancuh banding bandingkan 199

begitu bekerjasama bela (balas) belacan belas belas kasihan belayar beli-belah belok beluncas bendang bengis beracun beradab

berakhir berangan(-angan) beransur-ansur berapi berasak(-asak) berasap berayun(-ayun) berbaju berbakat berbaki berbakti berbalas berbangga berbaring berbasikal berbedak berbelanja berbelas-belas berbeza berbincang berbintik(-bintik) berbisa berbisik berbogel berbuat

berbudi berbulan-bulan bercakar-cakaran bercantum bercukur berdahan berdayung berdepan berdering berdiam berdinding berdua-dua berdua-duaan berduit berdukung berduyun-duyun berebut berendam bererti bergantung bergaru bergesel bergeser bergiat bergilir-gilir 200

bergosok bergotong-royong bergulung bergurau bergusti berhantu berhelai-helai berhimpit(-himpit) berhujan berhutan berhutang beribadat beribu-ribu berikut berilmu beristeri berjabat berjambak berjambang berjam-jam berjangkit berjauhan berjemur berjumlah berjuta-juta

berkabus berkali-kali berkejar berkejar-kejaran berkekalan berkelahi berkelakuan berkenalan berketak berkira-kira berkompang berkulat berlaci berladang berlainan berlakon berlalu berlapar berlari-lari berlatih berla ak berla an berlepas berlumba berlumpur

berlutut bermaa -maa an bermalam bermanja bermenung berminat bermula bermurah (hati) bermusim bermusuh bernasib berniat bernilai bernya a beroleng-oleng berolok-olok berpagar berpakaian berpakat berpanas berpantai berpantun berparut berpecah berpenyakit 201

berperang berperangai berpuluh-puluh bersalin (pakaian) bersambung bersampan bersampul bersandar bersatu bersejarah bersepakat bersetuju bersi at bersikap bersila bersimpati bersorak bersyair bertabur bertaburan bertakung bertanduk bertangga bertangkai bertarikh

berteduh bertempat bertemu bertenaga bertenang berterima kasih berternak bertikam bertimbun bertinggung bertingkat bertuah bertukang bertukar bertunas bertutur berubat berulang-alik beruni orm beruntung ber ajah ber ang ber ap betul-betul beza

biadab biak biji benih biji-bijian bijirin bil bilah (pb) bilas binaan binasa bincang bincangkan bini bintik biola bisa bisik bogel bola jaring bola keranjang bola lisut bola sepak bola tampar boling bom 202

bonceng bonggol boria boros bos brek buatan budi budi bahasa bukit bukau bukti bumi bundar bunga-bungaan buntil busut butir

Cc
cabar cabutan cacak cadangan calar

campuran canggih catat catuk cegah ceh cekap cekik celup cemas cemburu cemerlang cenderamata ceria cetek cicir cipta condong cuit cukur cuma cuping curah dacing dahsyat dail damai da ai dayung debar dedah demikian dentum depa dera deret derhaka derita derma an de a de i di antara diam-diam didih didik digit dinihari 203 dobi drama dreba dua-dua duka dukacita dukung ejekan elak elakkan emas enggan enjin ensiklopedia entah erat esa armasi asih .

ikirkan iksyen olio gigitan gila giliran gilis gong gonggong hai hajah haji hal halal halang hampir-hampir hanya hapus harta benda harta karun harus haus (nipis) ha a hebat heboh helah heroin herot gagak gagap gaji gali ganas ganggu gangguan gangsa gas gebar gebu gel gelisah geraham geram gesel giat gigih gigil gopoh gopoh-gapah gua gugur(pb) gulungan gunung-ganang gurau guruh gusi gusti ha haba habitat had ha al hah 204 hibur hidang hidangan hidap himpit hina .

hingga hingus hirau hiris hoki hon hubungan hukum hukuman hulur hutan rimba iri iri hati juling junjung jurutera juru ang juta jabat jagaan jahitan jajan jambak (pb) jambang jambangan jangkit jangkitan juta an kabinet (perabot) kabur kabus kacak kacau kait kaji kakanda kalau-kalau kandungan kangkang kapten karang karangan (tulisan) karate karib iaitu ikuti ikutkan imam iman imbang imbuhan (tatabahasa) insa intan intip irama jarang-jarang ja atan jelas jelita jemputan jemu jeneral jengking jijik joget julang 205 .

karung kaum ka al ka asan ka at kaya-raya kayu api kayu balak kayuh kayu-kayan ke tengah kebanyakan kebas kebenaran keberanian kebiasaan kebijakan kebijaksanaan kecacatan kecantikan kecederaan kecil-kecilan kecuaian kecuali kedatangan kedua-dua keesokan kegagahan kegiatan kehausan kehendak kehilangan keistime aan kejadian kejahatan kejam kejap kejayaan kejiranan kejohanan kejutan kekal kekalahan kekasih kekayaan kekemasan kekerasan kekuatan kekurangan kelakuan 206 kelaparan kelasi kelat keldai keletihan keluaran kelmarin kembali kemerdekaan kempis kemudahan kenalan kenali kendur kepantasan kepercayaan kepung kerajinan kerap kerap kali kerat keratan kesakitan kesalahan kesejukan .

kesukaan ketam ( papan padi) ketekunan ketot ketukan ketulan khas khasiat kilogram kilometer kini kiraan kiriman kisah kitab kiub klik kompang kopak kopek kosa kata kota kra kuasa kubu kudung kugiran kukuh kurungan kutipan ristian langsung lantik lapik lapis lapisan larangan laris lauk-pauk la a label labelkan labuh (pakaian) la az lagi-lagi lain-lain lakon lakonan lalu-lalang lama-kelamaan lambang lambung lancar landasan langit-langit langkah 207 la ak layan layar layari lega leka lempar lemparkan lena lengkap lengkapkan leper lokek loket lompat galah lompat jauh .

lompat tinggi longgar lontar lucu lumba jalan kaki lumpuh lumpur lusa masing-masing masyhur aulidur maut mela azkan melakukan melalui melambung melambungkan melancong melangkah asul melodi melucukan melukai melukakan melupakan melutut memaa kan memadankan memagar memagut memahami memainkan memakaikan memakan memaku memanah memanaskan memanjang memarahi memasangkan memasuki mematahkan membahagikan membaham membajak mabuk maha mahkamah majlis makin maklumat makmal makmur malap mancung mangsa marak masalah masih melantik melapik melarikan melatih mela a mela an melayan melempar melemparkan melepaskan meletihkan meletup melicinkan melilit 208 .

membancuh membantah memba akan membazirkan membela (pertahan) membeli-belah membelikan membelit membelitkan membelok membenarkan membentuk memberanikan memberhentikan membesar membesarkan membetulkan membiak membiarkan membilas membimbangkan membocorkan membonceng membongkok membosankan membubuh membulatkan membunuh membunyikan memejamkan memekik memenangi memenuhi memenuhkan memerah memerhatikan memesan memicit memikirkan memikul memiliki memindahkan memohon memproses memudahkan memunggah memungut memusingkan menabur menahan 209 menaikkan menaip menajak menakung menamakan menambat menanggalkan menanggung menapis menaruh menasihati menasihatkan mena ar mencabar mencadangkan mencairkan mencampakkan mencatuk mencebok mencederakan mencegah mencintai mencipta mencongak mencontohi .

mencorak mencucuk mencukupi mencukur mencurah mencurahkan mendail mendarat mendatangkan mendepa mendepakan menderhaka menderita mendiami mendidih mendidihkan mendidik mendirikan mendisiplinkan mendukung mendung menebas menegah menekan menemui menenteramkan menepati menepis menepuk meneropong meneruskan menetap menetas mengacau mengadakan mengagih mengail mengait mengaku mengalahkan mengalih mengalihkan mengalir mengamalkan mengandungi menganga mengangguk menganggukkan mengangkat mengangkut 210 mengantuk menganyam mengarahkan mengarang mengasari mengasihi mengasingkan mengasuh mengatasi mengatur mengaum menga al mengayuh mengayun mengebas mengebom mengedarkan mengekalkan mengelilingi mengeluarkan mengempis mengendur mengepam mengerat mengerikan .

mengeringkan mengetahui mengetam mengetatkan menggali menggantikan menggantungkan menggeletar menggelikan menggerakkan menggergaji menggesel menggeser menggigil menggilis menggonggong menghabiskan menghadap menghadapi mengha al menghairankan menghala menghalang menghancurkan menghanyutkan menghapuskan menghias menghiburkan menghidangkan menghidap menghidu menghilangkan menghimpit menghina menghiris menghitamkan menghitung menghormati menghulurkan mengiau mengindahkan mengingatkan mengisikan mengizinkan mengkaji mengkuang menguak menguap mengubati mengucap 211 menguji mengulang kaji menguli mengumpulkan mengundang menguning menguntungkan mengupah mengurangkan mengurung mengurut mengutus meniarap menidurkan menikam menitik menitis menjadikan menjalankan menjamu menjaringkan menjatuhkan menjauhkan menjemukan menjimatkan .

menjuarai menjumlahkan menjumpai mensyampu menternak mentol menuduh menumis menumpang menung menunjuk menunjukkan menutupkan menyiasat menyaksikan menyalak menyalakan menyangka menyapa menyatakan menyeberang menyedut menyejukkan menyelam menyelamatkan menyelesaikan menyemai menyemak menyepak menyepit menyerah menyerahkan menyerang menyeronokkan menyertai menyiapkan menyidai menyinggung menyokong menyudahkan menyudu menyukai menyuntik menyusahkan menyusu menziarahi meracun meradang meragut meraikan 212 merajuk meramas merampas merancang merangkak merata(-rata) merayap merayau merdeka merebus mereka (mencipta) merekah merekodkan merendahkan merendam meriah meriba merobohkan meronda merujuk merumput merupakan meter me ah me akili .

miang milik mirai mirip misteri model mohon molek montel motor mulai mula-mula muncul muncung murai muram uslim musnah mustahak mustahil mutu nahu naib naib johan naiki naikkan nampaknya nantikan ngeri niaga niat nilai nyaman nyata nyatakan nya a padu pagut pakar paket ( peket) paling (toleh) palsu pam panduan panggilan panglima papan tanda para parah para-para parti parut pasang (laut) lahraga lahraga an lahraga ati lok-olok mni or rang ramai pasangan patung-patung payah pecahan pedoman peduli pejalan kaki 213 nada rgan .

pejam pekerti pekik peladang pelakon pelancong pelari pela ak pelayan pelbagai pelepah pelik peluang peluru pemabuk pemahaman pemarah pembajak pembakar pembalut pembeli pembersih pembiakan pembohong pembonceng pembunuh pemegang pemenang pemilik peminat pemuda pemungut pemurah penari penarik pencakar pencucuk pendaki pendapat pendayung pendengar penderma pendiam pendingin penduduk penerjun pengacau pengail pengait pengarang 214 penga al pengayuh pengecat pengedar pengering pengesat pengetahuan pengetuk pengali penggeli penghujung pengilat pengisar pengutip peniaga penipu penjahit penjara penjaring penjolok pensyarah pentas penternak penumpang penunggang .

penyepit penyidai penyiram penyokong penyukat penyuntik peperangan peraduan peragut perah peralatan peramah perampas perang (tempur) perangkap perarakan perasaan perbarisan perbezaan percakapan perenggan pergaduhan pergelangan perhati perhatikan perhiasan peribadi peribahasa perigi perjumpaan perkah inan perkara perkasa perkenalkan perkhemahan perla anan perlumbaan permai permaidani permohonan permukaan perniagaan peronda persaudaraan persembahan persiapan pertanyaan pertolongan pertunjukan perumahan 215 per ira pesanan peserta pesta petah petikan petola picit pijama pikul pilihan pilu pimpin pingat pingpong pintar pipih pipit plaza pohon pondan pondok popular poskad pot .

potongan potret projek proses puas pucat puisi pujian pujukan pukat pula punca puncak punggah pusingan putik rahsia rai rajuk rakyat ramah ramas rampas rancak rancang rancangan rangup ratu rayap rayau rebah redup reka rekah rekod renung retak riba (pangku) ribu rimba ringkas risau riuh riuh rendah rompakan ronda ruangan rujuk rujukan rumah kembar rumah pangsa rumah teres raba rabun radang ragam ragu ragut rekoder rela rempah rempuh remuk renjis 216 saga sagu hati sah sahabat pena sahut .

sajak saji saksi salak (anjing) salakan salinan saling salur sambutan sami sandar sanggup sapa satu-satunya sa it sayangi seandainya sebagai sebalik sebanyak sebat sebaya sebenarnya sebentar seberang secara secepat secukup(nya) sedalam sedar sederet sedut seelok-elok(nya) segak segala segan segera sehingga seimbang sejahtera sejarah sekali-sekala sekampung sekat sekejap sekiranya sekitar seksa seladang selain 217 selak selang selekeh selekoh selera selit selitkan seliuh seluk seluruh semak(periksa) semak (samun kusut) semak samun semakin semalu sembah sembang sembelih sembur semoga sempadan sempang sempurna senasib sendi .

senget senja senjata sentosa senyap-senyap sepadan sepakat sepenuh sepet seram seramai serang serata seri sering kali serta-merta seru seruling sesak sesuatu sesungut setelah siasat sia-sia siber sidai silang silat siling simpanan simpang simpati simpul singgung singkat sipi skru snek sorak sorong span suam subuh suci sudi sudut sujud sukacita sukat suku 218 sumbat sunat sungguhpun suntik surat jemputan suri rumah tangga syabas syair ya al taat setia tabah tabik tabur tahunan taip tajak takar takung takungan takut-takut tambahan tambahkan .

tambat tamborin tampar tamparan tandan tandatangan tandukan tanggal tangguh tangguk tanggung tangkai (pb) tangkapan tangki tani tanpa tapisan taruh (letak) tas tas tangan tasik tat tatabahasa tauhu tauke taun tayang tayangan tebas teduh tegah tegur sapa teguran tekaan tekan tekun teladan telaga telanjang telekung telunjuk tembakan tempang tenang tenat tendangan tenteram tentu tenuk tepis 219 terapung terbabas terbaca terbahagi terbangun terbaring terbayang(bayang) terbiasa tercalar tercampak tercantum tercapai tercedera tercicir terdapat terdedah terdiam terdiri teres tergagap(-gagap) tergantung tergaru-garu tergerak tergopoh-gapah terhidang .

terhidu terikat terikut-ikut teringat terjaga terja ab terjemur terjerit-jerit terjual terjumpa terjun terkenal terkira terkopak terkopek terlalu terlampau termenung termimpi-mimpi ternganga tero ong terpakai terpaksa terperanjat terpilih terselamat terselit tersembunyi tersepit tersinggung tersusun tertangkap tertarik terbaca tertiarap tertib tertikam tertimpa tertipu teruk tetak tetangga tetap tetas te as tikaman timang timbalan timbun timbus 220 timpa timur tinju tipis tirai tiruan tiruk titis titisan tiub tokoh tol tompok troli tuah tuduh tuju tujuan tumbukan tumis tumpang tunggal tunggul tuntun tutur .

anita arga uji ukuran ulam ulang-alik ulang kaji uli uncang undang-undang undi undur unggun untung upacara upah urat urut utama utas(pb) utus zalim ziarah zon yoga -ray arganegara arung ira abak 221 .

da hati ir muka jak-ajak ayam ngkat kaki ekas tangan erat hati erat mata erat mulut ulat hati ulat kata arga mati ati batu idung tinggi kut jejak angkah kanan angkah kiri uka tembok ulut tempayan da keinginan ajah nama baik empela a secara tidak bersungguh-sungguh eningggalkan sesuatu tempat asil kerja tangan urang senang engantuk endiam erazam bertekad epakat arga tetap egil engis ombong encontohi orang sebelumnya ernasib baik ernasib tidak baik rang yang tidak tahu malu idak boleh menyimpan rahsia 222 .

embasuh mulut pencuci mulut abun ayam anda mata elinga lintah idur-tidur ayam idur mati uih atau buah-buahan yang dimakan selepas makan makanan berat englihatan yang kabur pada aktu malam adiah kenang-kenangan rang yang tajam pendengarannya idur yang tidak nyenyak idur yang sangat nyenyak 223 .

agai anjing dengan kucing agai aur dengan tebing agai isi dengan kuku agai katak di ba ah tempurung agai layang-layang tali au putus dik beradik yang suka bergaduh olong menolong antara satu sama lain ersahabatan yang sangat erat rang yang cetek pengetahuannya mengenai hal dunia luar iada upaya lagi hanya berserah kepada nasib embuat sesuatu kerja secara sambale a rang yang tamak tidak cukup dengan apa-apa yang ada idak diam atau tenang selalu gelisah emencilkan diri epat dan cekap agai melepaskan batok di tangga eperti anjing dengan bayang-bayang eperti cacing kepanasan eperti kera sumbang eperti lipas kudung 224 .

trans ormasi perubahan bentuk i unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan ungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar ii pelajaran latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran sesuai baik dan sebagainya untuk membantu mencapai mendorong menghasilkan sesuatu petunjuk atau kayu pengukur perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu i pemberian atau penyerapan si at-si at manusia kepada benda tidak bernya a atau sesuatu yang abstrak dan lain-lain untuk untuk mendapat kesan sastera atau seni ii pelambangan atau mengemukaan benda tidak bernya a atau sesuatu yang abstrak sebagai mempunyai si at-s iat manusia i kekuatan tarik menarik di antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul-molekul itu bertautan atau bergabungan jeleketan ii perhubungan yang erat (pertautan) perpaduan i berhubungan bersangkut paut ii ada kesinambungan ( keterikatan) antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah acana supaya mudah di ahami perihal tindakan (proses dan sebagai) mendemokrasikan peluang mendapat pendidikan bermutu sebagaimana kebiasaannya luas liputannya pengertian (pendapat yang terbentuk dalam ikiran) mengenai sesuatu tanggapan gagasan idea 225 odul odular kondusi indikator simile pesoni ikasi kohesi koheren pendemokrasian kon ensional ekstensi mengkonsepsikan .

kerele anan ino asi ada kaitan atau hubungannya sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah sistem adat dan lain-lain yang baru i mengira atau menghitung banyaknya sesuatu menyangka menelah mengagak mengira ii memberi penghargaan dengan se ajarnya menghargai menilai iii mengkaji meneliti kemampuan (daya) ber ikir dan memahami (menganalisis dan sebagainya) perihal menjadikan kenyataan kerakyatan sesebuah negara berbincang bertukar-tukar pendapat sambutan reaksi ja aban digunakan susunan peristi a (kejadian) menurut masa berlakunya peristi a berkenaan masa antara dua tindakan hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu mempunyai kebolehan mencipta menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea kemampuan(kebolehan) mencipta menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain bersi at puisi berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa pentaksiran intelek merealisasikan ke arganegaraan berkomunikasi respons diaplikasikan kronologi jeda penaakulan kritis kreati kreati iti mengimlak puitis gramatis 226 .

erbal imaginati kecenderungan semantik mengungkapkan berinteraksi memantapkan percambahan komunikati audiolingual sahsiah penggabungjalinan potensi sosiobudaya konsep komitmen kontekstual lajur secara lisan bukan secara lisan mempunyai imaginasi terhasil daripada imaginasi atau daya khayalan kesukaan keinginan kemahuan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata susunan kata yang digunakan dalam percakapan tindakan atau perhubungan akti antara satu sama lain menstabilkan i muncul terbit lahir ii ada banyak terdapat di merata-rata sedia atau dapat berhubungan mengadakan komunikasi dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud perihal cara mengajar bahasa yang ber okus kepada mendengar dan bertutur keperibadian peribadi perihal menggabungjalinkan menggabungkan mencantumkan dan menjalinkan kemampuan (mencapai menghasilkan atau melakukan sesuatu) hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup ada istiadat) pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam sepenuhnya kepada sesuatu berkaitan dengan atau menurut konteks ruangan di antara dua baris 227 .erbal non.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->