Perbezaan artikulasi dan artikulator.

Bil. Artikulasi

Perbezaan

Artikulator (alat artikulasi)

1

Artikulasi yang

merupakan dalam

alat-alat proses Definisi

Artikulator yang bahasa

merupakan

organ bunyi

terlibat

menghasilkan

pengeluaran bunyi-bunyi bahasa

2

Bahagian yang disentuh oleh Kedudukan Alat yang menyentuh artikulator

3

Gigi atas, gusi, lelangit keras dan Contoh lelangit lembut

Lidah, bibir dan gigi bawah

4

Bersifat statik kerana tidak boleh Sifat bergerak.

Tidak

bersifat

statik

kerana

boleh bergerak

Fonetik Fonologi
Bagi menghasilkan bunyi vokal hadapan sempit [i], proses yang akan berlaku adalah seperti di bawah.  Bibir dihamparkan  Depaan lidah dinaikkan tinggi (setinggi mungkin) ke arah gusi.  Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung  Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut  Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi [i]

Bunyi-bunyi yang seakan-akan bunyi bahasa atau bunyi-bunyi lain ataupun bunyi-bunyi yang selain bunyi bahasa yang dihasilkan oleh bukan manusia tetapi menyerupai bunyi bahasa manusia. proses yang berikut turut berlaku.  Depan lidah di turunkan serendah mungkin.  Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara dari paruparu tidak dapat keluar melalui rangga hidung. misalnya bunyi batuk. bunyi dehem. Ertinya bunyi-bunyi yang tidak digunakan dalam pertuturan manusia bukanlah dalam penelitian ilmu fonetik dan bunyi-bunyi bahasa yang menjadi fokus ilmu fonetik hanyalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia dalam pertuturan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal [Ɛ] ( berdasarkan rajah di atas). Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi. Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. bunyi berdengkur dan yang seakan-akannya bukanlah dalam penelitian ilmu fonetik. bunyi sendawa. bunyi siulan.  Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. hal ini jikalau dihalusi bererti fonetik meneliti bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia dalam . Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Berikut diberikan contoh perkataan yang dihadiri oleh bunyi vokal ini dalam dialek Kelantan: Vokal depan luas [a] boleh dihasilkan melalui proses seperti yang berikut:  Bibir dalam keadaan hambar. Contoh perkataan dalam bentuk transkripsi: Untuk menghasilkan bunyi vokal depan separuh luas.  Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas hambar seperti yang terdapat dalam perkataan yang berikut: KONSEP FONETIK o Fonetik ialah cabang ilmu linguistik yang meneliti selok-belok bunyi bahasa yang hanya dihasilkan oleh manusia dalam pertuturan.      Bibir dihampar separuh luas. Jadi. hatta bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh manusia yang bukan daripada organ-organ sebutan manusia ataupun bunyi-bunyi lain yang cara penghasilannya bukan yang diucapkan oleh alat-alat pertuturan manusia ataupun bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi tetapi tidak digunakan dalam pertuturan.

belakang lidah (back of the tongue . Artikulator bahagian kepala pula boleh bersifat statik dan sebaliknya kerana boleh bergerak dan sebaliknya. krikoid (cricoid). Antaranya adalah seperti anak tekak (uvula). Malahan. oDi samping bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia itu. iaitu bagaimana arus udara bergetar antara mulut penutur ke telinga si pendegar itu dikenali sebagai pengkajian fonetik akustik. iaitu: fonetik artikulasi (cabang fonetik yang meneliti bunyi berasaskan alat-alat pertuturan dalam artikulasi) fonetik akustik (cabang fonetik yang meneliti ciri-ciri fizikal atau sifat bunyi bahasa) fonetik auditori (cabang fonetik yang meneliti bunyi berasaskan pendengaran sebagai persepsi bahasa) FONETIK ARTIKULASI oFonetik artikulasi ialah cabang fonetik yang meneliti cara dan pendeskripsian sesuatu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia berasaskan alat-alat pertuturan dalam artikulasi.apex).labia).denta).pertuturan daripada segi cara pengeluarannya. beberapa orang linguis mempunyai pendapat yang sama tentang aspek kajian yang boleh dilakukan oleh ahli fonetik. tiroid (thyroid) atau halkum. oArtikulator bahagian dada seperti paru-paru (lungs) dan batang tenggorak (trachea). Artikulator yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi bahasa bahagian kepala ini dapat dibahagikan kepada dua jenis. ARTIKULATOR AKTIF o Artikulator aktif ialah artikulator yang digunakan bagi menghasilkan bunyi bahasa. Artikulator bahagian tekak seperti pangkal tenggorok (larynx). daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif / daerah artikulasi pasif. Manakala artikulator pasif ialah bahagian yang menjadi tempat sentuhan artikulator aktif yang digunakan tatkala menghasilkan sesuatu bunyi bahasa. aritenoid (arythenoids). Maknanya aspek penelitian fonetik ada tiga. artikulator ini disifatkan sebagai alat artikulasi aktif. Penelitian yang pertama. hujung lidah (tip of the tongue . dan bibir bawah (lower lip . Artikulator aktif tidak bersifat statik kerana boleh bergerak. Ada tiga aspek kajian. Artikulator yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi bahasa dapat dibahagikan kepada tiga jenis. Malahan. daun lidah (blade of the tongue . artikulator ini juga dianggap sebagai alat artikulasi aktif dan pasif. farinks (pharynx) atau dinding rongga kerongkong. pita suara (vocal cords). dan epiglotis (epiglottis). iaitu artikulator bahagian dada. kelantangan. kepanjangan dan kualiti bunyi serta tindak balas pendengar untuk mengetahui rangsangan fizikal yang didengarinya itu dikenali sebagai pengkajian fonetik auditori. iaitu bagaimana nada. bidang fonetik juga meneliti penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa. Penelitian yang kedua ialah penelitian penyampaian bunyi bahasa.medium). BIDANG FONETIK Berbicara tentang bidang fonetik ini. gigi bawah (lower teeth . · · · .dorsum). Manakala yang terakhir ialah penelitian penerimaan bunyi bahasa dalam proses pendengaran.hump). Pendeskripsian ini melibatkan alat artikulasi atau artikulator. tengah lidah (middle of the tongue .laminal). iaitu penelitian penghasilan bunyi bahasa yang diucapkan oleh alat-alat pertuturan manusia dalam berkomunikasi itu dikenali sebagai pengkajian fonetik artikulasi. akar lidah (root of the tongue . tekak dan kepala.

bibir atas (upper lip . [m] ialah bunyi bilabial. Contohnya. Alat ujaran yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut artikulator atau artikulator aktif. Kedua perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. letupan dua bibir tidak bersuara. Maka bunyi k dan p merupakan unit-unit terkecil itu yang dapat membezakan makna perkataan kaya dan paya.ARTIKULATOR PASIF o Artikulator pasif atau daerah artikulasi pasif ini bersifat statik kerana tidak boleh bergerak. pedang dengan petang. lelangit keras dan lelangit lembut. Fonem juga merupakan unit yangbermakna atau perkataan yang terdiri daripada beberapa unit bunyi. Oleh itu bunyi k dan p diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. gusi atas. Selain daripada pasangan minimal pedang dengan petang. Contohnya perkataan kaya dan paya. . terdapat lagi beberapa contoh yang akan diperjelaskan untuk lebih memberi kefahaman yang mendalam. artikulator pasif disifatkan sebagai alat artikulasi pasif. hal ini disebabkan oleh fonem k dan p. daerah artikulasinya ialah bibir atas. fonetik artikulasi ialah bidang yang meneliti penghasilan bunyi pertuturan oleh alat pertuturan manusia. apabila dua bibir terkatup. Dengan itu bunyi yang terhasil dinamakan sebagai bunyi bilabial (‘bi’ bermakna ‘dua’ dan ‘labial’ bermakna ‘bibir’). Dalam pasangan minimal pedang dengan petang itu terdapat bunyi yang berbeza iaitu bunyi d dan bunyi t. bunyi d dan t merupakan bunyi yang distingtif yang membezakan makna. Bunyi [b]. Perkataan pedang dikatakan hampir sama dengan perkataan petang namun hanya dibezakan dengan bunyi d dan t. geseran lelangit keras bersuara. geseran lelangit keras tidak bersuara dan sebagainya. sedangkan bibir bawah bertindak sebagai artikulator. anak tekak. Unit-unit bunyi ini dipanggil fonem iaitu unit terkecil yang berfungsi.denia). p dan m adalah unit terkecil yang berfungsi kerana unit itu membezakan maksud ujaran. gigi atas (upper teeth . lelangit lembut (soft palate velum). iaitu bagaimana seseorang penutur itu menghasilkan bunyi dengan menggunakan alat pertuturan dan cara bunyi itu diklasifikasikan dan dideskripsikan. Kata ini terdiri daripada empat unit yang berbunyi iaitu p. Selain daripada itu fonem juga boleh difahamai sebagai unit yang terkecil yang membezakan makna. gusi lelangit keras (alveolar ridge).palatum). maka palu akan bertukar menjadi malu. pasangan minimal. dan rongga hidung (nose cavity / nasal cavity). Antara contoh artikulator adalah seperti lidah. mulut (mouth). Fonem Fonem ialah unit bahasa yang terkecil yang berfungsi. Oleh itu bunyi d dan t adalah bertaraf fonem yang berbeza dan bunyi fonem itu diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /d / dan /t/. Malahan. o Pendeknya. Antaranya adalah seperti gelungan (retroflex). Oleh itu . Dalam konteks ini. Oleh sebab adanya artikulator aktif dan pasif inilah yang menjadikan timbulnya penamaan bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi letupan dua bibir bersuara. Antara contoh daerah artikulasi adalah seperti gigi atas. Fonem seperti apa yang kita harus fahami ialah unit yang terkecil yang dapat membezakan makna. Sebagai contoh. Contoh kata yang menjelaskan fonem ini ialah perkataan palu. rongga mulut (mouth cavity / oral cavity). a. Sebagai contoh sekiranya p diganti dengan m. u. Manakala daerah yang disentuh atau didekati oleh artikulator disebut daerah artikulasi. l. Perbezaan makna ini dapat dilihat pada pasangan minimal atau pasangan terkecil perkataan. Maka bunyi k dan p boleh dikategorikan sebagai fonem yang membezakan makna. [p]. bibir atas. lelangit keras (hard palate . gigi bawah dan bibir bawah.labia).

alofon k. daripada ketiga-tiga contoh yang diberikan fonem p mempunyai dua alofon. Maka dengan itu. Kelainan bunyi yang tergolong ke dalam satu fonem ini berlaku akibat terpengaruh oleh bunyi tertentu sama ada yang terdahulu atau terkemudian daripadanya. iaitu fonem /k/. bunyi p diujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna yakni tidak diletupkan. kʷ dan ˀ adalah alofon-alofon daripada keluarga bunyi yang sama. Selain daripada itu alofon juga boleh difahami ataupun didefinisikan sebagai fonem yang terdiri daripada anggota fonem. Barat Karat /b/ dan /k/ merupakan fonem yang berbeza. Bunyi alofon k terjadi akibat kehadiran dalam perkataan kiri (atau k yang diikuti oleh vokal depan i). manakala perkataan luap. Misalnya fonem /k/ dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa kelainan bunyi (alofon) kerana terpengaruh oleh bunyi di sekitarnya. Alofon juga merupakan kelainan bunyi antara satu sama lain tetapi masih tergolong ke dalam satu fonem. ˀ iaitu adalah bunyi yang mempunyai kesamaan fonetik. II. Tulang Dulang /t/ dan /d/ merupakan fonem yang berbeza Alofon Alofon merupakan anggota-anggota kepada satu fonem. Ketiga-tiga bunyi itu adalah saling melengkapi dimaksudkan masing-masing bunyi tersebut menduduki posisi tertentu tempat masing-masing dalam bahasa Melayu. S dan w merupakan unit Yng terkecil yang membezakan makna pasangan minimal sayang dan wayang. Cari Jari /c/ dan /j/ merupakan fonem yang berbeza IV. Dalam Talam /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza III. Pakar Bakar /p/ dan /b/ merupakan fonem yang berbeza V. Pasangan minimal sayang dan wayang ini dibezakan oleh fonem s dan w. kʷ dan ˀ. Maka s dan w merupakan unit-unit terkecil yang membezakan makna. Misalnya fonem p dalam perkataan palu. Bunyi ˀ terjadi kerana kehadirannya diakhiri kata dalam suku kata tertutup seperti dalam perkataan kakaˀ. Dengan bervariasi bebas dimaksudkan walaupun bunyi-bunyi itu berbeza dalam perkataan tertentu misalnya faham . lupa dan luap. Contoh adalah seperti berikut : I. Dalam hal ini. Bunyi fonem p dalam perkataan palu dan sebagai letupan bibir yang sempurna. kʷ. Maksudnya bunyi-bunyi alofon tersebut hampir-hampir sama dari segi cara pengucapannya dan juga cara penghasilannya.Contoh yang seterusnya ialah pasangan minimal perkataan sayang dan wayang. misalnya alofon k. s dan w dikategorikan sebagai unit-unit terkecil yang membezakan makna pasangan minimal sayang dan wayang. Ketiga-tiga bunyi k. Oleh yang demikian s dan w ini diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. Oleh itu. Selain daripada contoh pasangan minimal yang telah diperjelaskan diatas terdapat juga beberapa contoh pasangan minimal yang boleh menunjukkan unit-unit terkecil yang membezakan makna ataupun dalam istilah bahasa melayu iaitu fonem. Bunyi kʷ terjadi kerana kehadirannya dalam perkataan kuda (iaitu k yang diikuti oleh vokal belakang u). Alofon juga boleh terjadi daripada bunyi yang bervariasi bebas.

dengan paham tetapi perbezaan bunyi tidak membawa makna yang berbeza maknanya yang sama. u. misalnya perkataan agama. ugama dan igama. buru. tetapi vokal a. Dalam bahasa Melayu terdapat pula beberapa perkataan yang hampir sama dari segi sebutan tetapi maknanya sama (tidak berbeza). maka bunyi a. Oleh sebab itu vokal a. biru. u. Walaupun perkataan agama. maka bunyi a. i adalah asalnya fonem yang membezakan makna kerana terdapat pasangan minimal masing-masing yang membezakan makna iaitu baru. Cara-cara Penghasilan Konsonan konsonan c konsonan h konsonan j konsonan k . dan i adalah bertaraf fonem. u dan i adalah distingtif (membezakan makna). ugama dan igama itu dari segi makna tidak berbeza. u dan i adalah bertaraf alternasi bebas.

konsonan l konsonan m konsonan n konsonan r konsonan t .

scribd.konsonan y konsonan z http://norsimahjuli.scribd.com/doc/48736402/ASSIGNMENT-bahasa-melayu .blogspot.com/doc/98284238/fonetik-dan-fonologi-bm-assgment http://www.com/2012/11/modul-bmm3108-sem-4_13.html http://www.