mklumt fonologi.docx

Perbezaan artikulasi dan artikulator.

Bil. Artikulasi

Perbezaan

Artikulator (alat artikulasi)

1

Artikulasi yang

merupakan dalam

alat-alat proses Definisi

Artikulator yang bahasa

merupakan

organ bunyi

terlibat

menghasilkan

pengeluaran bunyi-bunyi bahasa

2

Bahagian yang disentuh oleh Kedudukan Alat yang menyentuh artikulator

3

Gigi atas, gusi, lelangit keras dan Contoh lelangit lembut

Lidah, bibir dan gigi bawah

4

Bersifat statik kerana tidak boleh Sifat bergerak.

Tidak

bersifat

statik

kerana

boleh bergerak

Fonetik Fonologi
Bagi menghasilkan bunyi vokal hadapan sempit [i], proses yang akan berlaku adalah seperti di bawah.  Bibir dihamparkan  Depaan lidah dinaikkan tinggi (setinggi mungkin) ke arah gusi.  Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung  Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut  Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi [i]

 Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara dari paruparu tidak dapat keluar melalui rangga hidung. hatta bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh manusia yang bukan daripada organ-organ sebutan manusia ataupun bunyi-bunyi lain yang cara penghasilannya bukan yang diucapkan oleh alat-alat pertuturan manusia ataupun bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi tetapi tidak digunakan dalam pertuturan. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. bunyi berdengkur dan yang seakan-akannya bukanlah dalam penelitian ilmu fonetik.  Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut.      Bibir dihampar separuh luas. Jadi.  Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas hambar seperti yang terdapat dalam perkataan yang berikut: KONSEP FONETIK o Fonetik ialah cabang ilmu linguistik yang meneliti selok-belok bunyi bahasa yang hanya dihasilkan oleh manusia dalam pertuturan. bunyi sendawa. Berikut diberikan contoh perkataan yang dihadiri oleh bunyi vokal ini dalam dialek Kelantan: Vokal depan luas [a] boleh dihasilkan melalui proses seperti yang berikut:  Bibir dalam keadaan hambar. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal [Ɛ] ( berdasarkan rajah di atas). Ertinya bunyi-bunyi yang tidak digunakan dalam pertuturan manusia bukanlah dalam penelitian ilmu fonetik dan bunyi-bunyi bahasa yang menjadi fokus ilmu fonetik hanyalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia dalam pertuturan. Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi.  Depan lidah di turunkan serendah mungkin. hal ini jikalau dihalusi bererti fonetik meneliti bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia dalam . Bunyi-bunyi yang seakan-akan bunyi bahasa atau bunyi-bunyi lain ataupun bunyi-bunyi yang selain bunyi bahasa yang dihasilkan oleh bukan manusia tetapi menyerupai bunyi bahasa manusia. proses yang berikut turut berlaku. misalnya bunyi batuk. Contoh perkataan dalam bentuk transkripsi: Untuk menghasilkan bunyi vokal depan separuh luas. bunyi dehem. bunyi siulan.

iaitu bagaimana arus udara bergetar antara mulut penutur ke telinga si pendegar itu dikenali sebagai pengkajian fonetik akustik. pita suara (vocal cords).denta). iaitu penelitian penghasilan bunyi bahasa yang diucapkan oleh alat-alat pertuturan manusia dalam berkomunikasi itu dikenali sebagai pengkajian fonetik artikulasi. hujung lidah (tip of the tongue . iaitu artikulator bahagian dada. aritenoid (arythenoids).apex). iaitu: fonetik artikulasi (cabang fonetik yang meneliti bunyi berasaskan alat-alat pertuturan dalam artikulasi) fonetik akustik (cabang fonetik yang meneliti ciri-ciri fizikal atau sifat bunyi bahasa) fonetik auditori (cabang fonetik yang meneliti bunyi berasaskan pendengaran sebagai persepsi bahasa) FONETIK ARTIKULASI oFonetik artikulasi ialah cabang fonetik yang meneliti cara dan pendeskripsian sesuatu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia berasaskan alat-alat pertuturan dalam artikulasi. artikulator ini disifatkan sebagai alat artikulasi aktif. Pendeskripsian ini melibatkan alat artikulasi atau artikulator. Artikulator bahagian tekak seperti pangkal tenggorok (larynx). oArtikulator bahagian dada seperti paru-paru (lungs) dan batang tenggorak (trachea). akar lidah (root of the tongue . Artikulator yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi bahasa dapat dibahagikan kepada tiga jenis. krikoid (cricoid).dorsum). Penelitian yang kedua ialah penelitian penyampaian bunyi bahasa. bidang fonetik juga meneliti penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa. belakang lidah (back of the tongue . Malahan.medium). ARTIKULATOR AKTIF o Artikulator aktif ialah artikulator yang digunakan bagi menghasilkan bunyi bahasa. · · · . tekak dan kepala. Artikulator bahagian kepala pula boleh bersifat statik dan sebaliknya kerana boleh bergerak dan sebaliknya. dan epiglotis (epiglottis). iaitu bagaimana nada. iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif / daerah artikulasi pasif. daun lidah (blade of the tongue .labia). gigi bawah (lower teeth . farinks (pharynx) atau dinding rongga kerongkong. Manakala artikulator pasif ialah bahagian yang menjadi tempat sentuhan artikulator aktif yang digunakan tatkala menghasilkan sesuatu bunyi bahasa. dan bibir bawah (lower lip . Penelitian yang pertama. BIDANG FONETIK Berbicara tentang bidang fonetik ini. tiroid (thyroid) atau halkum. beberapa orang linguis mempunyai pendapat yang sama tentang aspek kajian yang boleh dilakukan oleh ahli fonetik. artikulator ini juga dianggap sebagai alat artikulasi aktif dan pasif.hump). oDi samping bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia itu. tengah lidah (middle of the tongue . daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Antaranya adalah seperti anak tekak (uvula). kepanjangan dan kualiti bunyi serta tindak balas pendengar untuk mengetahui rangsangan fizikal yang didengarinya itu dikenali sebagai pengkajian fonetik auditori.laminal). kelantangan.pertuturan daripada segi cara pengeluarannya. Artikulator aktif tidak bersifat statik kerana boleh bergerak. Manakala yang terakhir ialah penelitian penerimaan bunyi bahasa dalam proses pendengaran. Malahan. Ada tiga aspek kajian. Artikulator yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi bahasa bahagian kepala ini dapat dibahagikan kepada dua jenis. Maknanya aspek penelitian fonetik ada tiga.

Perkataan pedang dikatakan hampir sama dengan perkataan petang namun hanya dibezakan dengan bunyi d dan t. Sebagai contoh sekiranya p diganti dengan m. Oleh itu . [p]. Selain daripada pasangan minimal pedang dengan petang. lelangit lembut (soft palate velum). Fonem juga merupakan unit yangbermakna atau perkataan yang terdiri daripada beberapa unit bunyi. Antara contoh daerah artikulasi adalah seperti gigi atas. bibir atas (upper lip . artikulator pasif disifatkan sebagai alat artikulasi pasif. letupan dua bibir tidak bersuara. a. terdapat lagi beberapa contoh yang akan diperjelaskan untuk lebih memberi kefahaman yang mendalam.ARTIKULATOR PASIF o Artikulator pasif atau daerah artikulasi pasif ini bersifat statik kerana tidak boleh bergerak. o Pendeknya. lelangit keras dan lelangit lembut. fonetik artikulasi ialah bidang yang meneliti penghasilan bunyi pertuturan oleh alat pertuturan manusia. geseran lelangit keras bersuara. Perbezaan makna ini dapat dilihat pada pasangan minimal atau pasangan terkecil perkataan. Maka bunyi k dan p merupakan unit-unit terkecil itu yang dapat membezakan makna perkataan kaya dan paya. u. Manakala daerah yang disentuh atau didekati oleh artikulator disebut daerah artikulasi. Fonem seperti apa yang kita harus fahami ialah unit yang terkecil yang dapat membezakan makna. Kedua perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. Dalam konteks ini. lelangit keras (hard palate . l. mulut (mouth). Antaranya adalah seperti gelungan (retroflex). Kata ini terdiri daripada empat unit yang berbunyi iaitu p. iaitu bagaimana seseorang penutur itu menghasilkan bunyi dengan menggunakan alat pertuturan dan cara bunyi itu diklasifikasikan dan dideskripsikan. anak tekak. Unit-unit bunyi ini dipanggil fonem iaitu unit terkecil yang berfungsi. gusi atas. Selain daripada itu fonem juga boleh difahamai sebagai unit yang terkecil yang membezakan makna. apabila dua bibir terkatup. gusi lelangit keras (alveolar ridge). Fonem Fonem ialah unit bahasa yang terkecil yang berfungsi. pedang dengan petang. dan rongga hidung (nose cavity / nasal cavity). Oleh sebab adanya artikulator aktif dan pasif inilah yang menjadikan timbulnya penamaan bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi letupan dua bibir bersuara. sedangkan bibir bawah bertindak sebagai artikulator. Malahan. Dengan itu bunyi yang terhasil dinamakan sebagai bunyi bilabial (‘bi’ bermakna ‘dua’ dan ‘labial’ bermakna ‘bibir’). gigi bawah dan bibir bawah.palatum). geseran lelangit keras tidak bersuara dan sebagainya. Maka bunyi k dan p boleh dikategorikan sebagai fonem yang membezakan makna. gigi atas (upper teeth . Bunyi [b]. Alat ujaran yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut artikulator atau artikulator aktif. Contohnya. [m] ialah bunyi bilabial. daerah artikulasinya ialah bibir atas. . Dalam pasangan minimal pedang dengan petang itu terdapat bunyi yang berbeza iaitu bunyi d dan bunyi t. p dan m adalah unit terkecil yang berfungsi kerana unit itu membezakan maksud ujaran. pasangan minimal. Antara contoh artikulator adalah seperti lidah. rongga mulut (mouth cavity / oral cavity). hal ini disebabkan oleh fonem k dan p. bunyi d dan t merupakan bunyi yang distingtif yang membezakan makna.denia).labia). Oleh itu bunyi d dan t adalah bertaraf fonem yang berbeza dan bunyi fonem itu diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /d / dan /t/. bibir atas. maka palu akan bertukar menjadi malu. Oleh itu bunyi k dan p diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. Sebagai contoh. Contoh kata yang menjelaskan fonem ini ialah perkataan palu. Contohnya perkataan kaya dan paya.

Dengan bervariasi bebas dimaksudkan walaupun bunyi-bunyi itu berbeza dalam perkataan tertentu misalnya faham . Ketiga-tiga bunyi k. Alofon juga boleh terjadi daripada bunyi yang bervariasi bebas. kʷ. Maka s dan w merupakan unit-unit terkecil yang membezakan makna. Bunyi kʷ terjadi kerana kehadirannya dalam perkataan kuda (iaitu k yang diikuti oleh vokal belakang u). lupa dan luap. kʷ dan ˀ. manakala perkataan luap. iaitu fonem /k/. Tulang Dulang /t/ dan /d/ merupakan fonem yang berbeza Alofon Alofon merupakan anggota-anggota kepada satu fonem. Pasangan minimal sayang dan wayang ini dibezakan oleh fonem s dan w.Contoh yang seterusnya ialah pasangan minimal perkataan sayang dan wayang. misalnya alofon k. Pakar Bakar /p/ dan /b/ merupakan fonem yang berbeza V. S dan w merupakan unit Yng terkecil yang membezakan makna pasangan minimal sayang dan wayang. Maksudnya bunyi-bunyi alofon tersebut hampir-hampir sama dari segi cara pengucapannya dan juga cara penghasilannya. Oleh yang demikian s dan w ini diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. Misalnya fonem p dalam perkataan palu. bunyi p diujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna yakni tidak diletupkan. Oleh itu. Dalam hal ini. Bunyi ˀ terjadi kerana kehadirannya diakhiri kata dalam suku kata tertutup seperti dalam perkataan kakaˀ. Dalam Talam /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza III. kʷ dan ˀ adalah alofon-alofon daripada keluarga bunyi yang sama. Bunyi alofon k terjadi akibat kehadiran dalam perkataan kiri (atau k yang diikuti oleh vokal depan i). Kelainan bunyi yang tergolong ke dalam satu fonem ini berlaku akibat terpengaruh oleh bunyi tertentu sama ada yang terdahulu atau terkemudian daripadanya. ˀ iaitu adalah bunyi yang mempunyai kesamaan fonetik. Contoh adalah seperti berikut : I. alofon k. s dan w dikategorikan sebagai unit-unit terkecil yang membezakan makna pasangan minimal sayang dan wayang. Selain daripada itu alofon juga boleh difahami ataupun didefinisikan sebagai fonem yang terdiri daripada anggota fonem. Barat Karat /b/ dan /k/ merupakan fonem yang berbeza. Misalnya fonem /k/ dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa kelainan bunyi (alofon) kerana terpengaruh oleh bunyi di sekitarnya. Bunyi fonem p dalam perkataan palu dan sebagai letupan bibir yang sempurna. Maka dengan itu. Ketiga-tiga bunyi itu adalah saling melengkapi dimaksudkan masing-masing bunyi tersebut menduduki posisi tertentu tempat masing-masing dalam bahasa Melayu. Alofon juga merupakan kelainan bunyi antara satu sama lain tetapi masih tergolong ke dalam satu fonem. Selain daripada contoh pasangan minimal yang telah diperjelaskan diatas terdapat juga beberapa contoh pasangan minimal yang boleh menunjukkan unit-unit terkecil yang membezakan makna ataupun dalam istilah bahasa melayu iaitu fonem. Cari Jari /c/ dan /j/ merupakan fonem yang berbeza IV. II. daripada ketiga-tiga contoh yang diberikan fonem p mempunyai dua alofon.

Walaupun perkataan agama. biru. maka bunyi a. ugama dan igama. i adalah asalnya fonem yang membezakan makna kerana terdapat pasangan minimal masing-masing yang membezakan makna iaitu baru. maka bunyi a. misalnya perkataan agama. dan i adalah bertaraf fonem. tetapi vokal a. ugama dan igama itu dari segi makna tidak berbeza. u. u. Oleh sebab itu vokal a. Dalam bahasa Melayu terdapat pula beberapa perkataan yang hampir sama dari segi sebutan tetapi maknanya sama (tidak berbeza).dengan paham tetapi perbezaan bunyi tidak membawa makna yang berbeza maknanya yang sama. u dan i adalah bertaraf alternasi bebas. Cara-cara Penghasilan Konsonan konsonan c konsonan h konsonan j konsonan k . u dan i adalah distingtif (membezakan makna). buru.

konsonan l konsonan m konsonan n konsonan r konsonan t .

com/doc/48736402/ASSIGNMENT-bahasa-melayu .html http://www.scribd.com/2012/11/modul-bmm3108-sem-4_13.com/doc/98284238/fonetik-dan-fonologi-bm-assgment http://www.blogspot.scribd.konsonan y konsonan z http://norsimahjuli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful