Perbezaan artikulasi dan artikulator.

Bil. Artikulasi

Perbezaan

Artikulator (alat artikulasi)

1

Artikulasi yang

merupakan dalam

alat-alat proses Definisi

Artikulator yang bahasa

merupakan

organ bunyi

terlibat

menghasilkan

pengeluaran bunyi-bunyi bahasa

2

Bahagian yang disentuh oleh Kedudukan Alat yang menyentuh artikulator

3

Gigi atas, gusi, lelangit keras dan Contoh lelangit lembut

Lidah, bibir dan gigi bawah

4

Bersifat statik kerana tidak boleh Sifat bergerak.

Tidak

bersifat

statik

kerana

boleh bergerak

Fonetik Fonologi
Bagi menghasilkan bunyi vokal hadapan sempit [i], proses yang akan berlaku adalah seperti di bawah.  Bibir dihamparkan  Depaan lidah dinaikkan tinggi (setinggi mungkin) ke arah gusi.  Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung  Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut  Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi [i]

     Bibir dihampar separuh luas. Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi. misalnya bunyi batuk. Jadi.  Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas hambar seperti yang terdapat dalam perkataan yang berikut: KONSEP FONETIK o Fonetik ialah cabang ilmu linguistik yang meneliti selok-belok bunyi bahasa yang hanya dihasilkan oleh manusia dalam pertuturan. bunyi berdengkur dan yang seakan-akannya bukanlah dalam penelitian ilmu fonetik. Berikut diberikan contoh perkataan yang dihadiri oleh bunyi vokal ini dalam dialek Kelantan: Vokal depan luas [a] boleh dihasilkan melalui proses seperti yang berikut:  Bibir dalam keadaan hambar. Bunyi-bunyi yang seakan-akan bunyi bahasa atau bunyi-bunyi lain ataupun bunyi-bunyi yang selain bunyi bahasa yang dihasilkan oleh bukan manusia tetapi menyerupai bunyi bahasa manusia.  Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara dari paruparu tidak dapat keluar melalui rangga hidung. bunyi siulan.  Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. Ertinya bunyi-bunyi yang tidak digunakan dalam pertuturan manusia bukanlah dalam penelitian ilmu fonetik dan bunyi-bunyi bahasa yang menjadi fokus ilmu fonetik hanyalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia dalam pertuturan. hatta bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh manusia yang bukan daripada organ-organ sebutan manusia ataupun bunyi-bunyi lain yang cara penghasilannya bukan yang diucapkan oleh alat-alat pertuturan manusia ataupun bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi tetapi tidak digunakan dalam pertuturan. bunyi dehem. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal [Ɛ] ( berdasarkan rajah di atas). Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. bunyi sendawa. hal ini jikalau dihalusi bererti fonetik meneliti bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia dalam .  Depan lidah di turunkan serendah mungkin. Contoh perkataan dalam bentuk transkripsi: Untuk menghasilkan bunyi vokal depan separuh luas. proses yang berikut turut berlaku.

kelantangan. Artikulator bahagian kepala pula boleh bersifat statik dan sebaliknya kerana boleh bergerak dan sebaliknya. akar lidah (root of the tongue . tengah lidah (middle of the tongue .pertuturan daripada segi cara pengeluarannya. Artikulator aktif tidak bersifat statik kerana boleh bergerak. kepanjangan dan kualiti bunyi serta tindak balas pendengar untuk mengetahui rangsangan fizikal yang didengarinya itu dikenali sebagai pengkajian fonetik auditori.dorsum). gigi bawah (lower teeth . · · · . aritenoid (arythenoids). Artikulator yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi bahasa bahagian kepala ini dapat dibahagikan kepada dua jenis.medium).apex). dan epiglotis (epiglottis). Manakala yang terakhir ialah penelitian penerimaan bunyi bahasa dalam proses pendengaran. iaitu: fonetik artikulasi (cabang fonetik yang meneliti bunyi berasaskan alat-alat pertuturan dalam artikulasi) fonetik akustik (cabang fonetik yang meneliti ciri-ciri fizikal atau sifat bunyi bahasa) fonetik auditori (cabang fonetik yang meneliti bunyi berasaskan pendengaran sebagai persepsi bahasa) FONETIK ARTIKULASI oFonetik artikulasi ialah cabang fonetik yang meneliti cara dan pendeskripsian sesuatu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia berasaskan alat-alat pertuturan dalam artikulasi. dan bibir bawah (lower lip . pita suara (vocal cords). Artikulator yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi bahasa dapat dibahagikan kepada tiga jenis. krikoid (cricoid). Manakala artikulator pasif ialah bahagian yang menjadi tempat sentuhan artikulator aktif yang digunakan tatkala menghasilkan sesuatu bunyi bahasa.labia). hujung lidah (tip of the tongue . Artikulator bahagian tekak seperti pangkal tenggorok (larynx). Penelitian yang kedua ialah penelitian penyampaian bunyi bahasa. Maknanya aspek penelitian fonetik ada tiga. iaitu bagaimana arus udara bergetar antara mulut penutur ke telinga si pendegar itu dikenali sebagai pengkajian fonetik akustik. belakang lidah (back of the tongue . Antaranya adalah seperti anak tekak (uvula). Penelitian yang pertama. iaitu penelitian penghasilan bunyi bahasa yang diucapkan oleh alat-alat pertuturan manusia dalam berkomunikasi itu dikenali sebagai pengkajian fonetik artikulasi.laminal). beberapa orang linguis mempunyai pendapat yang sama tentang aspek kajian yang boleh dilakukan oleh ahli fonetik. artikulator ini juga dianggap sebagai alat artikulasi aktif dan pasif. daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. iaitu bagaimana nada. bidang fonetik juga meneliti penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa. Malahan.hump). artikulator ini disifatkan sebagai alat artikulasi aktif. iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif / daerah artikulasi pasif. Ada tiga aspek kajian. Pendeskripsian ini melibatkan alat artikulasi atau artikulator. tiroid (thyroid) atau halkum. BIDANG FONETIK Berbicara tentang bidang fonetik ini. tekak dan kepala. ARTIKULATOR AKTIF o Artikulator aktif ialah artikulator yang digunakan bagi menghasilkan bunyi bahasa. daun lidah (blade of the tongue . oArtikulator bahagian dada seperti paru-paru (lungs) dan batang tenggorak (trachea).denta). farinks (pharynx) atau dinding rongga kerongkong. oDi samping bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia itu. iaitu artikulator bahagian dada. Malahan.

iaitu bagaimana seseorang penutur itu menghasilkan bunyi dengan menggunakan alat pertuturan dan cara bunyi itu diklasifikasikan dan dideskripsikan. bibir atas. Fonem seperti apa yang kita harus fahami ialah unit yang terkecil yang dapat membezakan makna.denia). [m] ialah bunyi bilabial. Oleh itu bunyi k dan p diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. pasangan minimal. maka palu akan bertukar menjadi malu. terdapat lagi beberapa contoh yang akan diperjelaskan untuk lebih memberi kefahaman yang mendalam. geseran lelangit keras bersuara. Bunyi [b]. Fonem Fonem ialah unit bahasa yang terkecil yang berfungsi. Perbezaan makna ini dapat dilihat pada pasangan minimal atau pasangan terkecil perkataan. Maka bunyi k dan p boleh dikategorikan sebagai fonem yang membezakan makna. o Pendeknya. Selain daripada itu fonem juga boleh difahamai sebagai unit yang terkecil yang membezakan makna. fonetik artikulasi ialah bidang yang meneliti penghasilan bunyi pertuturan oleh alat pertuturan manusia. gusi atas. lelangit keras (hard palate . Contohnya perkataan kaya dan paya. l. bibir atas (upper lip . letupan dua bibir tidak bersuara. Dengan itu bunyi yang terhasil dinamakan sebagai bunyi bilabial (‘bi’ bermakna ‘dua’ dan ‘labial’ bermakna ‘bibir’).palatum). Manakala daerah yang disentuh atau didekati oleh artikulator disebut daerah artikulasi. Kedua perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. apabila dua bibir terkatup. lelangit keras dan lelangit lembut. daerah artikulasinya ialah bibir atas. Antaranya adalah seperti gelungan (retroflex). . gusi lelangit keras (alveolar ridge). lelangit lembut (soft palate velum). hal ini disebabkan oleh fonem k dan p. sedangkan bibir bawah bertindak sebagai artikulator. artikulator pasif disifatkan sebagai alat artikulasi pasif. Perkataan pedang dikatakan hampir sama dengan perkataan petang namun hanya dibezakan dengan bunyi d dan t. Sebagai contoh. rongga mulut (mouth cavity / oral cavity). Alat ujaran yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut artikulator atau artikulator aktif. gigi bawah dan bibir bawah. bunyi d dan t merupakan bunyi yang distingtif yang membezakan makna. Oleh sebab adanya artikulator aktif dan pasif inilah yang menjadikan timbulnya penamaan bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi letupan dua bibir bersuara. Dalam konteks ini. Oleh itu bunyi d dan t adalah bertaraf fonem yang berbeza dan bunyi fonem itu diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /d / dan /t/.ARTIKULATOR PASIF o Artikulator pasif atau daerah artikulasi pasif ini bersifat statik kerana tidak boleh bergerak. Selain daripada pasangan minimal pedang dengan petang.labia). Contohnya. Sebagai contoh sekiranya p diganti dengan m. pedang dengan petang. Fonem juga merupakan unit yangbermakna atau perkataan yang terdiri daripada beberapa unit bunyi. a. geseran lelangit keras tidak bersuara dan sebagainya. Kata ini terdiri daripada empat unit yang berbunyi iaitu p. Contoh kata yang menjelaskan fonem ini ialah perkataan palu. dan rongga hidung (nose cavity / nasal cavity). gigi atas (upper teeth . anak tekak. Maka bunyi k dan p merupakan unit-unit terkecil itu yang dapat membezakan makna perkataan kaya dan paya. Antara contoh artikulator adalah seperti lidah. Dalam pasangan minimal pedang dengan petang itu terdapat bunyi yang berbeza iaitu bunyi d dan bunyi t. u. Malahan. Oleh itu . Antara contoh daerah artikulasi adalah seperti gigi atas. p dan m adalah unit terkecil yang berfungsi kerana unit itu membezakan maksud ujaran. [p]. mulut (mouth). Unit-unit bunyi ini dipanggil fonem iaitu unit terkecil yang berfungsi.

Oleh yang demikian s dan w ini diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. daripada ketiga-tiga contoh yang diberikan fonem p mempunyai dua alofon. kʷ. Pasangan minimal sayang dan wayang ini dibezakan oleh fonem s dan w. Dalam Talam /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza III. Bunyi kʷ terjadi kerana kehadirannya dalam perkataan kuda (iaitu k yang diikuti oleh vokal belakang u). ˀ iaitu adalah bunyi yang mempunyai kesamaan fonetik. Maka s dan w merupakan unit-unit terkecil yang membezakan makna. Dengan bervariasi bebas dimaksudkan walaupun bunyi-bunyi itu berbeza dalam perkataan tertentu misalnya faham . Bunyi alofon k terjadi akibat kehadiran dalam perkataan kiri (atau k yang diikuti oleh vokal depan i).Contoh yang seterusnya ialah pasangan minimal perkataan sayang dan wayang. Ketiga-tiga bunyi k. Selain daripada contoh pasangan minimal yang telah diperjelaskan diatas terdapat juga beberapa contoh pasangan minimal yang boleh menunjukkan unit-unit terkecil yang membezakan makna ataupun dalam istilah bahasa melayu iaitu fonem. Oleh itu. s dan w dikategorikan sebagai unit-unit terkecil yang membezakan makna pasangan minimal sayang dan wayang. Alofon juga boleh terjadi daripada bunyi yang bervariasi bebas. lupa dan luap. Maka dengan itu. Pakar Bakar /p/ dan /b/ merupakan fonem yang berbeza V. Dalam hal ini. manakala perkataan luap. Kelainan bunyi yang tergolong ke dalam satu fonem ini berlaku akibat terpengaruh oleh bunyi tertentu sama ada yang terdahulu atau terkemudian daripadanya. Maksudnya bunyi-bunyi alofon tersebut hampir-hampir sama dari segi cara pengucapannya dan juga cara penghasilannya. Bunyi ˀ terjadi kerana kehadirannya diakhiri kata dalam suku kata tertutup seperti dalam perkataan kakaˀ. Tulang Dulang /t/ dan /d/ merupakan fonem yang berbeza Alofon Alofon merupakan anggota-anggota kepada satu fonem. misalnya alofon k. iaitu fonem /k/. bunyi p diujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna yakni tidak diletupkan. Misalnya fonem p dalam perkataan palu. Contoh adalah seperti berikut : I. Cari Jari /c/ dan /j/ merupakan fonem yang berbeza IV. S dan w merupakan unit Yng terkecil yang membezakan makna pasangan minimal sayang dan wayang. Misalnya fonem /k/ dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa kelainan bunyi (alofon) kerana terpengaruh oleh bunyi di sekitarnya. kʷ dan ˀ adalah alofon-alofon daripada keluarga bunyi yang sama. Selain daripada itu alofon juga boleh difahami ataupun didefinisikan sebagai fonem yang terdiri daripada anggota fonem. Ketiga-tiga bunyi itu adalah saling melengkapi dimaksudkan masing-masing bunyi tersebut menduduki posisi tertentu tempat masing-masing dalam bahasa Melayu. Bunyi fonem p dalam perkataan palu dan sebagai letupan bibir yang sempurna. alofon k. kʷ dan ˀ. Barat Karat /b/ dan /k/ merupakan fonem yang berbeza. Alofon juga merupakan kelainan bunyi antara satu sama lain tetapi masih tergolong ke dalam satu fonem. II.

Cara-cara Penghasilan Konsonan konsonan c konsonan h konsonan j konsonan k . maka bunyi a. tetapi vokal a. u dan i adalah distingtif (membezakan makna). biru. ugama dan igama. u. Oleh sebab itu vokal a. Dalam bahasa Melayu terdapat pula beberapa perkataan yang hampir sama dari segi sebutan tetapi maknanya sama (tidak berbeza). buru. dan i adalah bertaraf fonem. u dan i adalah bertaraf alternasi bebas. i adalah asalnya fonem yang membezakan makna kerana terdapat pasangan minimal masing-masing yang membezakan makna iaitu baru. ugama dan igama itu dari segi makna tidak berbeza. u. Walaupun perkataan agama.dengan paham tetapi perbezaan bunyi tidak membawa makna yang berbeza maknanya yang sama. misalnya perkataan agama. maka bunyi a.

konsonan l konsonan m konsonan n konsonan r konsonan t .

html http://www.com/doc/98284238/fonetik-dan-fonologi-bm-assgment http://www.com/doc/48736402/ASSIGNMENT-bahasa-melayu .konsonan y konsonan z http://norsimahjuli.scribd.scribd.blogspot.com/2012/11/modul-bmm3108-sem-4_13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful