Perbezaan artikulasi dan artikulator.

Bil. Artikulasi

Perbezaan

Artikulator (alat artikulasi)

1

Artikulasi yang

merupakan dalam

alat-alat proses Definisi

Artikulator yang bahasa

merupakan

organ bunyi

terlibat

menghasilkan

pengeluaran bunyi-bunyi bahasa

2

Bahagian yang disentuh oleh Kedudukan Alat yang menyentuh artikulator

3

Gigi atas, gusi, lelangit keras dan Contoh lelangit lembut

Lidah, bibir dan gigi bawah

4

Bersifat statik kerana tidak boleh Sifat bergerak.

Tidak

bersifat

statik

kerana

boleh bergerak

Fonetik Fonologi
Bagi menghasilkan bunyi vokal hadapan sempit [i], proses yang akan berlaku adalah seperti di bawah.  Bibir dihamparkan  Depaan lidah dinaikkan tinggi (setinggi mungkin) ke arah gusi.  Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung  Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut  Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi [i]

Ertinya bunyi-bunyi yang tidak digunakan dalam pertuturan manusia bukanlah dalam penelitian ilmu fonetik dan bunyi-bunyi bahasa yang menjadi fokus ilmu fonetik hanyalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia dalam pertuturan. hal ini jikalau dihalusi bererti fonetik meneliti bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia dalam . Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. bunyi dehem.  Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut.      Bibir dihampar separuh luas. Jadi.  Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara dari paruparu tidak dapat keluar melalui rangga hidung. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal [Ɛ] ( berdasarkan rajah di atas). bunyi berdengkur dan yang seakan-akannya bukanlah dalam penelitian ilmu fonetik. bunyi siulan. Bunyi-bunyi yang seakan-akan bunyi bahasa atau bunyi-bunyi lain ataupun bunyi-bunyi yang selain bunyi bahasa yang dihasilkan oleh bukan manusia tetapi menyerupai bunyi bahasa manusia. misalnya bunyi batuk. hatta bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh manusia yang bukan daripada organ-organ sebutan manusia ataupun bunyi-bunyi lain yang cara penghasilannya bukan yang diucapkan oleh alat-alat pertuturan manusia ataupun bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi tetapi tidak digunakan dalam pertuturan. proses yang berikut turut berlaku.  Depan lidah di turunkan serendah mungkin. Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. Contoh perkataan dalam bentuk transkripsi: Untuk menghasilkan bunyi vokal depan separuh luas. bunyi sendawa. Berikut diberikan contoh perkataan yang dihadiri oleh bunyi vokal ini dalam dialek Kelantan: Vokal depan luas [a] boleh dihasilkan melalui proses seperti yang berikut:  Bibir dalam keadaan hambar.  Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas hambar seperti yang terdapat dalam perkataan yang berikut: KONSEP FONETIK o Fonetik ialah cabang ilmu linguistik yang meneliti selok-belok bunyi bahasa yang hanya dihasilkan oleh manusia dalam pertuturan.

iaitu penelitian penghasilan bunyi bahasa yang diucapkan oleh alat-alat pertuturan manusia dalam berkomunikasi itu dikenali sebagai pengkajian fonetik artikulasi. hujung lidah (tip of the tongue . ARTIKULATOR AKTIF o Artikulator aktif ialah artikulator yang digunakan bagi menghasilkan bunyi bahasa. oArtikulator bahagian dada seperti paru-paru (lungs) dan batang tenggorak (trachea). iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif / daerah artikulasi pasif. tekak dan kepala. iaitu: fonetik artikulasi (cabang fonetik yang meneliti bunyi berasaskan alat-alat pertuturan dalam artikulasi) fonetik akustik (cabang fonetik yang meneliti ciri-ciri fizikal atau sifat bunyi bahasa) fonetik auditori (cabang fonetik yang meneliti bunyi berasaskan pendengaran sebagai persepsi bahasa) FONETIK ARTIKULASI oFonetik artikulasi ialah cabang fonetik yang meneliti cara dan pendeskripsian sesuatu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia berasaskan alat-alat pertuturan dalam artikulasi.labia). Artikulator bahagian kepala pula boleh bersifat statik dan sebaliknya kerana boleh bergerak dan sebaliknya. Manakala artikulator pasif ialah bahagian yang menjadi tempat sentuhan artikulator aktif yang digunakan tatkala menghasilkan sesuatu bunyi bahasa. pita suara (vocal cords). Malahan. Maknanya aspek penelitian fonetik ada tiga.hump). iaitu artikulator bahagian dada. dan bibir bawah (lower lip . oDi samping bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia itu. krikoid (cricoid). daun lidah (blade of the tongue . belakang lidah (back of the tongue . beberapa orang linguis mempunyai pendapat yang sama tentang aspek kajian yang boleh dilakukan oleh ahli fonetik. Malahan.laminal). Penelitian yang pertama. tiroid (thyroid) atau halkum. Ada tiga aspek kajian. · · · . Manakala yang terakhir ialah penelitian penerimaan bunyi bahasa dalam proses pendengaran.medium). Artikulator aktif tidak bersifat statik kerana boleh bergerak. BIDANG FONETIK Berbicara tentang bidang fonetik ini.pertuturan daripada segi cara pengeluarannya. daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. gigi bawah (lower teeth . akar lidah (root of the tongue . Penelitian yang kedua ialah penelitian penyampaian bunyi bahasa. artikulator ini juga dianggap sebagai alat artikulasi aktif dan pasif.apex). Artikulator yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi bahasa bahagian kepala ini dapat dibahagikan kepada dua jenis. artikulator ini disifatkan sebagai alat artikulasi aktif. tengah lidah (middle of the tongue . Pendeskripsian ini melibatkan alat artikulasi atau artikulator. Antaranya adalah seperti anak tekak (uvula). bidang fonetik juga meneliti penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa. Artikulator yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi bahasa dapat dibahagikan kepada tiga jenis. kelantangan. Artikulator bahagian tekak seperti pangkal tenggorok (larynx).dorsum). farinks (pharynx) atau dinding rongga kerongkong.denta). aritenoid (arythenoids). iaitu bagaimana nada. iaitu bagaimana arus udara bergetar antara mulut penutur ke telinga si pendegar itu dikenali sebagai pengkajian fonetik akustik. kepanjangan dan kualiti bunyi serta tindak balas pendengar untuk mengetahui rangsangan fizikal yang didengarinya itu dikenali sebagai pengkajian fonetik auditori. dan epiglotis (epiglottis).

apabila dua bibir terkatup. a.labia). Contohnya perkataan kaya dan paya. Antara contoh artikulator adalah seperti lidah. bibir atas (upper lip . Dalam pasangan minimal pedang dengan petang itu terdapat bunyi yang berbeza iaitu bunyi d dan bunyi t. Sebagai contoh sekiranya p diganti dengan m. Dengan itu bunyi yang terhasil dinamakan sebagai bunyi bilabial (‘bi’ bermakna ‘dua’ dan ‘labial’ bermakna ‘bibir’). gigi atas (upper teeth . Perbezaan makna ini dapat dilihat pada pasangan minimal atau pasangan terkecil perkataan. terdapat lagi beberapa contoh yang akan diperjelaskan untuk lebih memberi kefahaman yang mendalam. Contohnya. Sebagai contoh. Selain daripada itu fonem juga boleh difahamai sebagai unit yang terkecil yang membezakan makna. gusi atas. maka palu akan bertukar menjadi malu. geseran lelangit keras tidak bersuara dan sebagainya. . Bunyi [b]. Antara contoh daerah artikulasi adalah seperti gigi atas. Malahan. Oleh sebab adanya artikulator aktif dan pasif inilah yang menjadikan timbulnya penamaan bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi letupan dua bibir bersuara. Perkataan pedang dikatakan hampir sama dengan perkataan petang namun hanya dibezakan dengan bunyi d dan t.ARTIKULATOR PASIF o Artikulator pasif atau daerah artikulasi pasif ini bersifat statik kerana tidak boleh bergerak. [m] ialah bunyi bilabial. Maka bunyi k dan p boleh dikategorikan sebagai fonem yang membezakan makna. dan rongga hidung (nose cavity / nasal cavity). Kedua perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. lelangit keras (hard palate . Fonem Fonem ialah unit bahasa yang terkecil yang berfungsi. hal ini disebabkan oleh fonem k dan p. Antaranya adalah seperti gelungan (retroflex). Contoh kata yang menjelaskan fonem ini ialah perkataan palu.denia).palatum). Kata ini terdiri daripada empat unit yang berbunyi iaitu p. Fonem juga merupakan unit yangbermakna atau perkataan yang terdiri daripada beberapa unit bunyi. Oleh itu . daerah artikulasinya ialah bibir atas. [p]. anak tekak. geseran lelangit keras bersuara. lelangit lembut (soft palate velum). bibir atas. Unit-unit bunyi ini dipanggil fonem iaitu unit terkecil yang berfungsi. Maka bunyi k dan p merupakan unit-unit terkecil itu yang dapat membezakan makna perkataan kaya dan paya. p dan m adalah unit terkecil yang berfungsi kerana unit itu membezakan maksud ujaran. Oleh itu bunyi d dan t adalah bertaraf fonem yang berbeza dan bunyi fonem itu diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /d / dan /t/. Fonem seperti apa yang kita harus fahami ialah unit yang terkecil yang dapat membezakan makna. iaitu bagaimana seseorang penutur itu menghasilkan bunyi dengan menggunakan alat pertuturan dan cara bunyi itu diklasifikasikan dan dideskripsikan. gusi lelangit keras (alveolar ridge). u. letupan dua bibir tidak bersuara. pedang dengan petang. Alat ujaran yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut artikulator atau artikulator aktif. Selain daripada pasangan minimal pedang dengan petang. gigi bawah dan bibir bawah. fonetik artikulasi ialah bidang yang meneliti penghasilan bunyi pertuturan oleh alat pertuturan manusia. artikulator pasif disifatkan sebagai alat artikulasi pasif. rongga mulut (mouth cavity / oral cavity). bunyi d dan t merupakan bunyi yang distingtif yang membezakan makna. Oleh itu bunyi k dan p diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. mulut (mouth). Manakala daerah yang disentuh atau didekati oleh artikulator disebut daerah artikulasi. pasangan minimal. Dalam konteks ini. o Pendeknya. sedangkan bibir bawah bertindak sebagai artikulator. lelangit keras dan lelangit lembut. l.

Maka dengan itu. Selain daripada contoh pasangan minimal yang telah diperjelaskan diatas terdapat juga beberapa contoh pasangan minimal yang boleh menunjukkan unit-unit terkecil yang membezakan makna ataupun dalam istilah bahasa melayu iaitu fonem. Cari Jari /c/ dan /j/ merupakan fonem yang berbeza IV. alofon k. Tulang Dulang /t/ dan /d/ merupakan fonem yang berbeza Alofon Alofon merupakan anggota-anggota kepada satu fonem.Contoh yang seterusnya ialah pasangan minimal perkataan sayang dan wayang. Misalnya fonem p dalam perkataan palu. lupa dan luap. Dalam Talam /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza III. Bunyi ˀ terjadi kerana kehadirannya diakhiri kata dalam suku kata tertutup seperti dalam perkataan kakaˀ. Alofon juga boleh terjadi daripada bunyi yang bervariasi bebas. Kelainan bunyi yang tergolong ke dalam satu fonem ini berlaku akibat terpengaruh oleh bunyi tertentu sama ada yang terdahulu atau terkemudian daripadanya. Alofon juga merupakan kelainan bunyi antara satu sama lain tetapi masih tergolong ke dalam satu fonem. Contoh adalah seperti berikut : I. kʷ. Bunyi fonem p dalam perkataan palu dan sebagai letupan bibir yang sempurna. Misalnya fonem /k/ dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa kelainan bunyi (alofon) kerana terpengaruh oleh bunyi di sekitarnya. Ketiga-tiga bunyi itu adalah saling melengkapi dimaksudkan masing-masing bunyi tersebut menduduki posisi tertentu tempat masing-masing dalam bahasa Melayu. Bunyi alofon k terjadi akibat kehadiran dalam perkataan kiri (atau k yang diikuti oleh vokal depan i). Selain daripada itu alofon juga boleh difahami ataupun didefinisikan sebagai fonem yang terdiri daripada anggota fonem. Maksudnya bunyi-bunyi alofon tersebut hampir-hampir sama dari segi cara pengucapannya dan juga cara penghasilannya. bunyi p diujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna yakni tidak diletupkan. manakala perkataan luap. ˀ iaitu adalah bunyi yang mempunyai kesamaan fonetik. Dengan bervariasi bebas dimaksudkan walaupun bunyi-bunyi itu berbeza dalam perkataan tertentu misalnya faham . s dan w dikategorikan sebagai unit-unit terkecil yang membezakan makna pasangan minimal sayang dan wayang. daripada ketiga-tiga contoh yang diberikan fonem p mempunyai dua alofon. iaitu fonem /k/. Maka s dan w merupakan unit-unit terkecil yang membezakan makna. II. kʷ dan ˀ. Pakar Bakar /p/ dan /b/ merupakan fonem yang berbeza V. Bunyi kʷ terjadi kerana kehadirannya dalam perkataan kuda (iaitu k yang diikuti oleh vokal belakang u). kʷ dan ˀ adalah alofon-alofon daripada keluarga bunyi yang sama. Pasangan minimal sayang dan wayang ini dibezakan oleh fonem s dan w. Barat Karat /b/ dan /k/ merupakan fonem yang berbeza. misalnya alofon k. Ketiga-tiga bunyi k. S dan w merupakan unit Yng terkecil yang membezakan makna pasangan minimal sayang dan wayang. Oleh yang demikian s dan w ini diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. Dalam hal ini. Oleh itu.

ugama dan igama itu dari segi makna tidak berbeza. i adalah asalnya fonem yang membezakan makna kerana terdapat pasangan minimal masing-masing yang membezakan makna iaitu baru. Oleh sebab itu vokal a. Cara-cara Penghasilan Konsonan konsonan c konsonan h konsonan j konsonan k . misalnya perkataan agama. dan i adalah bertaraf fonem. u. tetapi vokal a. ugama dan igama. Dalam bahasa Melayu terdapat pula beberapa perkataan yang hampir sama dari segi sebutan tetapi maknanya sama (tidak berbeza). buru. biru. u dan i adalah distingtif (membezakan makna).dengan paham tetapi perbezaan bunyi tidak membawa makna yang berbeza maknanya yang sama. Walaupun perkataan agama. maka bunyi a. u dan i adalah bertaraf alternasi bebas. maka bunyi a. u.

konsonan l konsonan m konsonan n konsonan r konsonan t .

html http://www.scribd.com/2012/11/modul-bmm3108-sem-4_13.com/doc/48736402/ASSIGNMENT-bahasa-melayu .com/doc/98284238/fonetik-dan-fonologi-bm-assgment http://www.blogspot.konsonan y konsonan z http://norsimahjuli.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful