UNIT 3

(A dictionary of Linguistics and Phonetics 1997:108) .PENGERTIAN KATA  Bentuk bebas yang terkecil yang terdapat dalam sesuatu bahasa (Bloomfield. 1933:78)  Morfem atau gabungan morfem yang merupakan unit terkecil yang dapat berdiri sendiri sebagai ayat ujaran.

1986:17) .PENGERTIAN KATA  Tutur yang utuh yang dipisahkan oleh ruang kosong dalam tulisan (Asmah.

BENTUK KATA .

Kata Tunggal Bentuk kata Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda .

yakni tidak mengalami sebarang proses morfologi. Dikenali juga sebagai kata akar / kata selapis / mudah / bebas.  .KATA TUNGGAL  Kata tunggal terdiri daripada satu morfem bebas yang tidak mengandungi apa-apa imbuhan.

JENIS KATA TUNGGAL Satu Suku Kata yu roh stor Dua Suku Kata rumah alas Tiga Suku Kata perangkap cengkerik Empat Suku Kata atau Lebih anugerah apa gembira masyarakat .

. apitan atau sisipan. akhiran.  Kata yang terhasil daripada gabungan sekurang-kurangnya satu morfem dasar dengan sekurang-kurangnya satu morfem imbuhan.KATA TERBITAN  Kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan sama ada awalan.

KATA TERBITAN Awalan • mendukung • dipukul • makanan • jutawan Akhiran Apitan Sisipan • perkahwinan • kesibukan • seruling (-er) • kelemumur (-el) .

Contoh :  guru besar meja tulis bendahari kehormat . yang dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang mendukung makna tertentu.KATA MAJMUK  tKata yang terdiri daripada gabungan sekurang-kurangnya dua morfem akar yang lazimnya berbentuk bebas.

CONTOH KATA MAJMUK  Bahasa Melayu kakitangan surat khabar tengah hari ibu bapa guru besar meja tulis pilih kasih garis pusat .

KATA GANDA  Bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar. .  Kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagianbahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.

Penggandaan Penuh negara-negara guru-guru KATA GANDA Penggandaan Separa le .jari .laki je .

AKRONIM .

(Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga) .  Tergolong dalam kata tunggal. Perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh.

JENIS AKRONIM .

Cantuman Suku Kata Akronim Cantuman Huruf Pangkal Perkataan .

Contoh: cerpen pawagam  .CANTUMAN SUKU KATA  Perkataan akronim boleh dibentuk dengan menggabungkan suku kata perkataan yang berlainan menjadi sebuah perkataan baru.

Contoh: ADD (Akhbar Dalam Darjah) KSSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah)  . institusi. bangunan dan lain-lain.CANTUMAN HURUF PANGKAL PERKATAAN  Huruf pangkal sebuah ungkapan panjang digabungkan menjadi satu perkataan bagi menamakan konsep.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful