P. 1
Izhar Syafawi

Izhar Syafawi

|Views: 61|Likes:
Published by reen86
izhar syafawi
izhar syafawi

More info:

Published by: reen86 on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

Pengertian ilmu tajwid

Dari segi bahasa ilmu tajwid bermaksud mengelokkan atau mencantikkan.
Dari segi istilah pula bermaksud satu ilmu mengetahui cara menghafal huruf-huruf
al-Quran dengan betul.
Sesetengah ulamak mentakrifkan hukum tajwid ialah menunaikan hak
huruf dan apa yang sepatutnya bagi huruf al-Quran,seperti menunaikan apa yang
sepatutnya bagi makhraj sesuatu huruf,sifat-sifatnya (ciri-cirinya) ,dengungnya,
panjangnya (mad), tebal atau tipis sesuatu sebutan sesuatu huruf dan lain-lain
hukum ilmu tajwid.
ukum ilmu tajwid
!empelajari ilmu tajwid adalah fardhu kifayyah. !empraktikkannya pula
dalam bacaan adalah fardhu "ain
!empelajari hukum tajwid adalah fardhu kifayyah dengan erti kata,
mestilah ada dalamsatu tempat itu seseorang atau beberapa orang yang mengetahui
tentang ilmu tajwid dan boleh menjadikan rujukan ilmu tajwid bagi masyarakat
tempatan. #ika tidak ada seorang pun dalam satu $andar , orang yang mahir dalam
ilmu tajwid dan mengajarnya kepada penduduk bandarnya, maka semua penduduk
bandarnya adalah berdosa
%
Dalil wajib mempriktikkan ilmu tajwid dalam setiap bacaan
Dalil dari al-Quran
………   
. dan $acalah &l Quran itu dengan perlahan-lahan.
Surah &l-!u'ammil ayat (
&yat ini jelas menunjukkan allah memerintahkan kepada nabi membaca
alQuran yang diturunkan kepadanya dengan tartil iaitu memperelokkan sebutan
huruf-huruf al-Quran yakni bertajwid. !aka ini membuktikan ayat yang
diturunkan kepada rasulallah hendaklah dibaca dengan tartil.
Izhar Syafawi( يوفشلا راهظلا ).
%
)itab *+,-./ 0+12 m3s45
%
Takrif
Dari sudut bahasa6 !enyatakan, menerangkan sesuatu.
Dari sudut istilah 7lmu 8ajwid6 !engeluarkan sebutan setiap huruf dari
makhrajnya (tempat keluarnya) tanpa dengung. 7a dinamakan syafawi kerana !im
Sukun iaitu huruf yang 'ahir keluar dari dua bibir mulut dan ia disandarkan
kepada makhraj huruf yang 'ahir kerana tepat sebutannya.
Huruf
7'har Syafawi adalah terdiri dari dua puluh enam huruf iaitu kesemua huruf
hijaiah selepas dibuang huruf !im dan $a9.
Sebab
$erjauhan makhraj diantara mim mati dengan huruf-huruf 7'har Syafawiy.
:

Hukum membaca
$ila mim mati bertemu dengan huruf-huruf selain huruf !im dan $a;,
maka hendaklah dii'harkan iaitu dinyatakan makhraj !im mati itu tanpa dengung
(sifat dengungnya tidak dipanjangkan sampai dua harkat, hanya mengekalkan
kadar dengung yang sedia ada)
4
dan tanpa berputus suara.
(
Peringatan 6 <erlu diperhatikan apabila terdapat huruf =au atau >a9 selepas !im
Sukun, huruf !im Sukun mestilah dibaca secara 7'har Syafawi (dinyatakan
:
&bdullah isyam bin &bdul =ahab, )itab &l-8ajwid.m3s6(4
4
aji &bdul Qadir, 8ajwid &lQuran ?asm @thmani6 Aeong.m3s(B
(
&bdullah &l-Qari bin j. Salleh, )ursus Qari; dan Qari;ah m3s CB
:
sebutan) supaya terselamat dari keraguan membacanya secara 7khfa9 di mana huruf
!im wajib dibaca secara 7khfa9 ketika bertemu dengan huruf $a9 kerana makhraj
huruf !im dengan huruf =au adalah sama manakala makhraj huruf !im dengan
huruf >a9 pula adalah berhampiran.
uruf 7'har Syafawiy !im sukun terbahagi kepada dua bahagian 6
%. $erlaku dalam dua kalimah sahaja (lapan huruf)
Dontohnya6                 
:. $erlaku dalam satu dan dua kalimah (lapan belas huruf)
Dontohnya6        dan          
!nt!h Izhar Shafawiy dalam Surah "l-#a$arah
   


 
 




 

 

 


 

 



 
 
  





 


 
 


 



  



 


 



 




4


 


 







 







 

 



































 






 





 

 









 


  










  







 




 

















 


   
(







 











 
 



 





 











 

 





















 


 





 




 






 














 















  


 

 





 










 
E



















 


Ikhfa% Syafawiy( &'()*+ ,-(./+ 01
Takrif
Dari sudut bahasa6 8ersembunyi sesuatu.
Dari sudut istilah 7lmu 8ajwid6 !embaca huruf yang sifatnya antara 7'har dan
7dgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung pada huruf pertama.ia juga
menyembunyikan mim mati apabila bertemu dengan huruf ikhfa; syafawiy iaitu
$a; disertai dua harkat
E
. 7a dinamakan Syafawiy kerana uruf !im dan $a9 sama-
sama keluar dari dua bibir mulut.
7a dinamakan 7khfa; Syafawi ertinya 7khfa; )ebibiran.
B
Huruf
7khfa9 Syafawi terdiri dari satu huruf iaitu $a9.
Sebab Diikhfa2kan
&pabila $a; dan !im yang bersamaan pada makhraj dan tajanis pada sifat infitah
dan istifal akan memberatkan sebutan jika dii'harkan atau diidghamkan.
aranya3
E
)itab &l-8ajwid6 &bdullah isyam bin &bdul =ahab.m3s6(:
B
aji &bdul Qadir Aeong 8ajwid &lQuran ?asm @thmani6.m3s6(E
B
$ibir mulut direnggangkan sedikit supaya tersembunyi makhraj mim mati. #ika
merapatkan dua bibir bacaannya telah menjadi 7dgham !ithlain Saghir.
!nt!h Ikhfa% Syafawiy dalam Surah "l-#a$arah







 
 

 

 





 




C
Idgham Syafawiy
Takrif
Dari sudut bahasa6 !emasukkan sesuatu ke dalam sesuatu.
Dari sudut istilah 7lmu 8ajwid6 !emasukkan huruf pertama yang bertanda Sukun
(mati) ke dalam huruf berikutnya yang berbaris hidup dan menjadikan huruf yang
berikutnya bersabdu serta terangkat lidah ketika menyebutnya dengan dengung
dua harkat.
7a dinamakan !ithlain (dua jenis huruf yang sama) kerana ia terbentuk dari
dua huruf yang sama makhraj dan sifat manakala dinamakan saghir (kecil) pula
ialah kerana huruf yang pertama berbaris Sukun (mati) dan huruf kedua berbaris
hidup. 7dgham !ithlain atau !utamaathilain ini dikenal juga dengan nama
F7dgham !a;alghunnah SaghirG (7dgham berdengung kecil)
C
kerana kedua-dua
huruf yang bertemu itu adalah ma iaitu FmimG sama atau serupa tentang makhraj
dan sifatnya, maka ianya didengungkan.

uruf
7dgham syafawiy terdiri dari satu huruf iaitu !im.
Sebab
$ersamaan makhraj dan sifat
C
. aji &bdul Qadir Aeong, 8ajwid &lQuran ?asm @thmani.m3s6(B
H
!nt!h Idgham Syafawiy dalam Surah "l-#a$arah
5










 












 


 





 


 



 

 


 





?ujukan
%. &bdullah isyam bin &bdul =ahab,:IIE, )itab &l-8ajwid.
:. aji &bdul Qadir Aeong, :II:, 8ajwid &lQuran ?asm
@thmani.
4. j. 7smail !uhammad &l-hafi', %55% !utiara &suhan 7slam,
8ajwid.
(. &bdullah &l-Qari bin j. Salleh, %5H4, )ursus Qari; dan
Qari;ah .
E. &'hari 7brahim, %55E, )itab <elajaran 8ajwid.
%I
%%

2 Hukum membaca Bila mim mati bertemu dengan huruf-huruf selain huruf Mim dan Ba’.4 Peringatan : Perlu diperhatikan apabila terdapat huruf Wau atau Fa' selepas Mim Sukun. huruf Mim Sukun mestilah dibaca secara Izhar Syafawi (dinyatakan 2 3 Abdullah Hisyam bin Abdul Wahab. Tajwid AlQuran Rasm Uthmani: Leong. Ia dinamakan syafawi kerana Mim Sukun iaitu huruf yang zahir keluar dari dua bibir mulut dan ia disandarkan kepada makhraj huruf yang zahir kerana tepat sebutannya.m/s46 4 Abdullah Al-Qari bin Hj. Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Mengeluarkan sebutan setiap huruf dari makhrajnya (tempat keluarnya) tanpa dengung. Huruf Izhar Syafawi adalah terdiri dari dua puluh enam huruf iaitu kesemua huruf hijaiah selepas dibuang huruf Mim dan Ba'.m/s:43 Haji Abdul Qadir. hanya mengekalkan kadar dengung yang sedia ada)3 dan tanpa berputus suara. maka hendaklah diizharkan iaitu dinyatakan makhraj Mim mati itu tanpa dengung (sifat dengungnya tidak dipanjangkan sampai dua harkat. Kursus Qari’ dan Qari’ah m/s 76 2 . menerangkan sesuatu.Takrif Dari sudut bahasa: Menyatakan. Salleh. Kitab Al-Tajwid. Sebab Berjauhan makhraj diantara mim mati dengan huruf-huruf Izhar Syafawiy.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->