Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

.

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. MAKA kami. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. bertanggungjawab. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. vii . rohani. emosi dan jasmani.

dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

.

Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Biologi dan Sains Tambahan. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Golongan murid ini akan menceburi memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Bagi mencapai hasrat ini. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. sikap saintifik dan nilai murni. emosi dan jasmani. kemahiran saintifik. kita perlu membentuk warganegara kritis. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. memandang jauh ke hadapan. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Kimia. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. rohani. Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. 1 . Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas.

Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. dinamik dan berdaya maju dengan 8. 7. 6. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 5. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal 11. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni 2. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 9. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 4. 10. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya 2 . 3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.

Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Mendefinasi secara operasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Contohnya lokasi. Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. graf. 3 . sentuhan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. arah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. objek atau peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. isipadu.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. saiz . Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Mengelaskan Melalui pemerhatian. pendengaran. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. bentuk. Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.

bahan dan peralatan sains dengan tepat. Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:      pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. mengumpulkan data.Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. 4 . pemboleh pemboleh ubah ubah bergerak Kemahiran Manipulatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Melakar spesimen. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis.

Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. 5 . sifat. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. bentuk atau bilangan. Strategi menggabungjalinkan pengetahuan. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. masa. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. sifat. Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif.

6 . keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. berdasarkan bukti atau dalil yang sah.Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. konsep. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. hipotesis. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea.

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Pernyataan membuktikan kesahihannya. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. lukisan dan artifak. rasional. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7 . sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : menyeluruh pernyataan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. diuji untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. adil dan saksama.

Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. KBSB diperkenalkan. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. 5. 2. 3. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.          Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul      mmmm Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8 . KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 1999).

analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9 . Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan menggalakkan pemikiran secara.Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. seseorang perlu Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. kreatif.

Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan 10 . di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir kurikulum ini.

• Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Bersifat objektif. • Bekerjasama. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Berani mencuba. • Berfikir secara rasional. • Yakin dan berdikari. 11 . • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai contoh. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Adil dan saksama. • Berfikiran kritikal dan analitis. • Luwes dan berfikiran terbuka. bekerjasama dan jujur. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Sistematik. alam sekeliling.membezakan. membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.

sekitar. Sebagai contoh. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. dan nilai murni sebelum memulakan Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat simulasi tayangan video atau komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1. 12 .4 Menyedari murni sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara.Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri. sisa kepentingan sikap dalam buangan di kalangan murid.

berkongsi idea dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip pengalaman serta membuat refleksi. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Namun demikian. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:     Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Murid berpeluang bekerjasama. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Sains. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti 13 . Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. konstruktivisme. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.

kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. projek dan lawatan. tindakan pengayaan dan pemulihan kurikulum. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. simulasi. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Teknologi dan Masyarakat (STM). Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Dalam kurikulum ini. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14 . kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. perbincangan. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini.

Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Dalam main peranan. permainan dan penggunaan model. 15 . Secara kebiasaan. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:       Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data   Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Perbincangan perlu dijalankan sebelum.perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. eksperimen mereka. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah     Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan pengajaran dan pembelajaran.

kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. menyeronokkan dan bermakna. pusat sains. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. muzium. pembelajaran lebih berkesan. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Hasil projek dalam bentuk laporan. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. komputer dan internet. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar tugasan semasa lawatan. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16 . video. radio. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan eksperimen pembelajaran sains berkesan. institut penyelidikan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. paya bakau dan kilang. ia mesti dirancang secara rapi. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah.Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi.

17 . Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. menghargai. mengagumi. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. mensintesis dan menilai. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Pada masa yang sama. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. mendalami dan mengamalkan. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. setiap bidang Walaubagaimanapun. menghayati. menganalisis. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. mengaplikasi. menyayangi. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. memahami. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. sains. Secara am. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. mensyukuri. dalam proses pengajaran dan pembelajaran.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan.

1 Memahami organ deria dan fungsinya. Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. sakit. haba.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. 1.  menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan. menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain – otak nerve – saraf response – gerakbalas stimuli – rangsangan sensory organ – organ deria BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. b) menggunakan Braille. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan.2 Memahami deria sentuhan. Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan cold – kesejukan heat – kepanasan pain – kesakitan pressure – tekanan receptor – hujung saraf sensitivity – kepekaan skin – kulit touch – sentuhan 18 . organ deria dan rangsangan.TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1. DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria.

Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.  mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.  memerihalkan bagaimana kita mendengar. perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain. Membincangkan mekanisme pendengaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Nota Perbendaharaan Kata nose – hidung sensory cells – sel deria 1. Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. bitter – pahit salty – masin sour – masam sweet – manis taste – rasa tongue – lidah 1. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. cochlea – koklea ear – telinga ear drum – gegendang telinga 19 . Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia. carta.  menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran.4 Memahami deria rasa. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model.5 Memahami deria pendengaran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung.3 Memahami deria bau. Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia.

 memerihalkan bagaimana kita melihat. penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan. Astigmatisme.  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. ilusi optik.  mengenal pasti struktur mata manusia. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan.7 Memahami cahaya dan penglihatan. Membincangkan bagaimana kita melihat. Nota Perbendaharaan Kata 1. Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian.  mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya.  menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.6 Memahami deria penglihatan. Sudut tuju.  menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Hasil Pembelajaran Murid boleh. density – ketumpatan medium – bahantara/medium reflection – pantulan refraction – pembiasan 20 . Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan).  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.  mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan. sudut pantulan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. titik buta.

b) titik buta. sinar-X. teleskop. alat pengesan ultrabunyi. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata astigmatism – astigmatisme blind spot – bintik (or titik) buta long sightedness – rabun dekat monocular vision – penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik periscope – periskop short sightedness – rabun jauh stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Mikroskop.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. binokular. 21 . periskop patut dinyatakan. kanta pembesar. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik.

 menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran. keupayaan pendengaran. 22 . Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. c) pantulan dan penyerapan bunyi.  menerangkan kecacatan pendengaran. Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi.  menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Notes Perbendaharaan Kata  memerihalkan sifat bunyi.8 Memahami bunyi dan pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  menyatakan had pendengaran. digunakan untuk mengatasi had pendengaran.

 mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. geotropisme. Perbendaharaan Kata 23 .Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. tigmotropisme. gerakan nastik. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan. Nota Gerak balas termasuk fototropisme.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.  menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. hidrotropisme. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.

B. Perbendaharaan Kata fats – lemak fibre – pelawas potassium – kalium starch – kanji sodium – natrium Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. mineral. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang.  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. jantina. B2 dan dsb. natrium. saiz. E dan K) dan mineral (kalsium. 2. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan.  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). glukosa (larutan Benedict). glukosa. C. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang. Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1.2 Menilai kepentingan gizi seimbang. Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak. vitamin.  menyatakan fungsi setiap kelas makanan. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). fosforus dan kalium) diperlukan. pekerjaan. keadaan kesihatan.  menguji kanji.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. iodin. Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori. lemak. besi. protein dan lemak. Notes Hanya vitamin utama (A. iklim. balanced diet – gizi seimbang calorific value – nilai kalori climate – cuaca food wrapper – bungkusan makanan 24 . D. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. protein. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya.

 menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.3 Memahami sistem pencernaan manusia.  memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. protein dan lemak. Enzim hanya perlu melibatkan amilase. protease dan lipase. Hasil Pembelajaran  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat.  merancang satu gizi seimbang. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. alimentary canal – salur penghadaman anus – dubur appendix – umbai usus bile – jus hempedu digestion – penghadaman enzyme – enzim gall bladder – pundi hempedu gut – salur penghadaman insoluble – tidak larut large intestine – usus besar 25 . makan tengahari dan makan malam). Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan.  memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Notes Perbendaharaan Kata 2. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan. Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan.

Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Struktur vilus tidak diperlukan. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking. protein dan lemak.  menerangkan penyahtinjaan.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna. absorption – penyerapan analogise – membuat analogi blood stream – aliran darah diffusion – resapan 2. Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. constipation – sembelit defecation – penyahtinjaan large intestine – usus besar reabsoption – penyerapan semula 26 . Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar.  membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan. Hasil Pembelajaran  menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. Notes Perbendaharaan Kata liver – hati saliva – air liur small intestine – usus kecil stomach – perut 2.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat.

c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:     mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. Nota Perbendaharaan Kata habits – amalan needy – sangat miskin nutritious food – makanan berkhasiat underprivileged – kurang bernasib baik religious beliefs – kepercayaan agama 27 .

Tumbuhan: Tumbuhan berbunga. tumbuhan tidak berbunga. dikotiledon.  menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. reptilia. monokotiledon. amfibia. Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. . vertebrata. Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran. Perbendaharaan Kata amphibian – amfibia bird – burung dicotyledon – dikotiledon diversity – kepelbagaian fish – ikan flowering plant – tumbuhan berbunga invertebrate – invertebrata living organism – organisma hidup mammal – mamalia monocotyledon – monokotiledon non-flowering plant – tumbuhan tidak berbunga reptile – reptilia vertebrates – vertebrata BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. .Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas.  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. . BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1. kepelbagaian organisma Mengumpul dan mengelaskan hidup dan pelbagai tumbuhan dan haiwan pengelasannya berdasarkan ciri sepunya. ikan. mamalia. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara. . Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara ‘mega-biodiversiti’ di dunia harus ditonjolkan.1 Membincangkan kepelbagaian ciri Memahami umum organisma hidup. burung.  mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. 28 .Haiwan: invertebrata.

1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah. habitat. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.  menyatakan maksud habitat dan ekosistem.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. populasi. komuniti dalam suatu ekosistem. 29 . 2. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud spesis.  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan. populasi dan komuniti. Perbendaharaan Kata community – komuniti ecosystem – ekosistem environment – persekitaran habitat – habitat interdependence – saling bersandaran predict – meramal population – populasi species – spesis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis.

Perbendaharaan Kata advantage – kebaikan biological control – kawalan biologi competition – persaingan disadvantage – keburukan interaction – interaksi parasitism – parasitisme pest – perosak prey predator – mangsa pemangsa regulate – mengawal symbiosis – simbiosis 30 . Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.  mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran. b) simbiosis: komensalisme. Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.  menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. mutualisme. Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. alga dan kulat.2 Menilai interaksi antara organisma hidup. cacing pita dan manusia).Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. c) persaingan.

3 Mensintesis siratan makanan. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. Nota Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar.pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer – pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer – pengguna sekunder tertiary consumer – pengguna tertier Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah. pengguna dan pengurai. meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. pengguna dan pengurai. menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. membina piramid nombor daripada rantai makanan. 31 . Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. mengenal pasti pengeluar. Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. . Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menerangkan maksud pengeluar. mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. pengguna. pengurai dan piramid nombor.

4 Menganalisa fotosintesis. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.kitar oksigen carbon cycle – kitar karbon photosynthesis-fotosintesis Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan. Nota Perbendaharaan Kata balanced ecosystem – ekosistem yang seimbang oxygen cycle .  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis.Objektif pembelajaran 2. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. air.  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.  menyatakan hasil fotosintesis.  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen. 32 . cahaya dan klorofil). Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis.

Nota Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest – hutan simpan highland forest – hutan tanah tinggi indigenous people – orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest – hutan hujan tropika wetlands – tanah bencah / lembap Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap.  mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. 33 .  menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.  menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup. Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

pengurusan sisa pepejal.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. tanah dan air. penangkapan ikan tidak terkawal. baja dan bahan cemar) Perbendaharaan Kata acid rain – hujan asid brainstorming – sumbangsaran climate change – perubahan iklim deforestation – penebangan hutan excessive – berlebihan land overuse – penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect – kesan rumah hijau over fishing – penangkapan ikan tidak terkawal pollution – pencemaran solid waste management – pengurusan sisa pepejal pesticides – pestisid species extinction – kepupusan spesis toxin – toksin 34 . Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni. kemusnahan habitat. pencemaran udara. penggunaan tanah yang tidak terkawal.  memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. kehilangan tanah lembap. produktif dan seimbang. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. penebangan hutan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid. kepupusan spesis.

Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan. Perbendaharaan Kata boiling point – takat didih freezing point – takat beku impurities – bendasing inference – inferens physical characteristics – ciri fizikal Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:   takat beku air.  menyatakan maksud takat didih air. 35 .TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. takat didih air. Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik.1 Menganalisa ciri fizikal air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air.  memerihalkan ciri fizikal air.

Perbendaharaan Kata anode – anod cathode – katod composition – komposisi ionic theory – teori ionik electrolysis – elektrolisis discharge – terhasil 36 . Nisbah gas diperlukan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menentukan komposisi air. Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan.2 Menganalisa komposisi air. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air. menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai.

Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. luas permukaan dan pergerakan udara. suhu persekitaran. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian.3 Menganalisa proses penyejatan air.  menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. 37 . Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata agricultural product – hasil pertanian evaporation – penyejatan evaporation of water – penyejatan air humidity – kelembapan movement of air – pergerakan udara preservation – pengawetan processing of food – pemprosesan makanan rate of evaporation – kadar penyejatan surface area – luas permukaan temperature of the surrounding – suhu sekeliling Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan.  memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian.  membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

menerangkan maksud bahan terampai. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan maksud zat terlarut. pelarut dan larutan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. larutan pekat dan larutan tepu.4 Menganalisa larutan dan kelarutan. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut. menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air.  suhu pelarut. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. Nota Perbendaharaan Kata concentrated solution – larutan pekat dilute solution – larutan cair nature of solute – jenis zat pelarut nature of solvent – jenis pelarut organic solvent – pelarut organik residue – baki/sisa suspension – bahan terampai saturated solution – larutan tepu sediment – bahan mendapan solubility – kelarutan solute – zat pelarut solution – larutan solvent – pelarut universal solvent – pelarut universal volume of solvent – isipadu pelarut      Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki.  jenis zat terlarut. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. membanding dan membezakan antara larutan cair. pelarut dan larutan. 38 . memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. larutan pekat dan larutan tepu. menerangkan maksud kelarutan. larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut  jenis pelarut.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai.

Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 39 .Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.  kadar kacauan. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian.  saiz zat terlarut.

menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. mengkakis. Gunakan hanya asid dan alkali cair. mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. Awas: Nota Perbendaharaan Kata active metal – logam aktif alkaline substance –bahan beralkali concentration – kepekatan concentrated acid – asid pekat concentrated alkali – alkali pekat corrosive – mengkakis dilute acid – asid cair dilute alkali – alkali cair equation in words – persamaan perkataan hydrochloric acid – asid hidroklorik litmus paper – kertas litmus metal – logam neutralization – peneutralan operational definition – definisi secara operasi potassium – kalium sodium – natrium sodium hydroxide – natrium hidroksida Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa. menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. sifat alkali dari aspek nilai pH. sifat mengkakis.5 Menganalisa asid dan alkali. Hasil Pembelajaran Murid boleh:          mengenal pasti sifat asid. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. kesan ke atas kertas litmus. mengenal pasti sifat alkali.   Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. rasa. menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. 40 . menerangkan maksud peneutralan. rasa. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH. menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. kesan ke atas kertas litmus.

Membincangkan maksud peneutralan. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. dan meneutralkan sengatan serangga).Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 41 .

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan chlorination – pengklorinan distillation – penyulingan filtration – penurasan natural resources – sumber semula jadi water purification site – loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses – penggunaan domestik usage of water – penggunaan air water supply system – sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction – pembinaan deforestation – penebangan hutan domestic waste – bahan buangan domestik fertiliser – baja garbage – sampah-sarap industrial waste – bahan buangan industri pesticide – pestisid preservation – pemeliharaan radioactive residue – sisa radioaktif siltation – pengelodakan sewage – sisa / bahan kumbahan water pollutant – bahan cemar air

44

Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.1 Memahami tekanan udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Nota Perbendaharaan Kata air pressure – tekanan udara appliances – peralatan existence – kewujudan temperature – suhu volume – isipadu Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. 45 . Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.

46 . pam penyembur dan penyedut minuman.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. Awas: Nota Perbendaharaan Kata syringe – picagari siphon – sifon spray – penyembur drinking straw – penyedut minuman blockage – tersumbat gas under high pressure – gas di bawah tekanan tinggi safety measures – langkah keselamatan  Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba. sifon. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin.

 menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi.2 Memahami pengukuran daya. menerangkan kesan daya. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya.TEMA: DAYA DAN GERAKAN 1. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. kedudukan. kelajuan dan arah). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk.  mengukur magnitud daya. menerangkan pelbagai jenis daya. DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh:    nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. 1. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. magnitude – magnitud spring balance – neraca spring 47 . daya elektrostatik dan daya magnetik).1 Memahami daya. Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force – daya elektrostatik frictional force – daya geseran gravitational force – daya graviti magnetic force – daya magnetik speed – kelajuan BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran. daya graviti. Murid boleh:  menyatakan unit untuk daya.

menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. menerangkan cara mengurangkan geseran. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. 48 . Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. . menerangkan cara meningkatkan geseran. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. b) mengurangkan geseran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.3 Mengaplikasi daya geseran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. Nota Perbendaharaan Kata existence – kewujudan surface – permukaan     Abaikan daya geseran statik. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.

melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menyatakan unit untuk kerja. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. Membincangkan dengan contoh.5 Mengaplikasi kuasa. sketch – lakaran 49 . Mereka satu aktiviti contoh melukis poster. menentukan kerja yang dilakukan. menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan. Nota Perbendaharaan Kata distance – jarak work – kerja 1. power – kuasa 1.4 Mengaplikasi kerja. menyatakan unit untuk kuasa. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Murid boleh:    menyatakan maksud kuasa.

ruang udara dalam tumbuhan akuatik. Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut. Nota Bagi haiwan invertebrata.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. 2. mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. rangka dalam dan rangka hidrostatik. duri. 50 . membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. Perbendaharaan Kata aquatic – akuatik buoyancy – keapungan chitin – kitin cuticle – kutikel endoskeleton – rangka dalam exoskeleton – rangka luar hydrostatic – hidrostatik shell – cangkerang skeletal system – sistem rangka support system – sistem sokongan   Murid boleh:   menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan. perkenalkan rangka luar.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.

Nota Perbendaharaan Kata beached whale – paus yang terdampar di pantai crippled – tempang crutches – tongkak ketiak inability – ketidakupayaan 51 . b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan.3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat.

menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. Nota Perbendaharaan Kata base area – luas tapak center of gravity – pusat graviti height – ketinggian manipulating – mengubah point of equilibrium – titik keseimbangan stability – kestabilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. 52 . b) luas tapak. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan.TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1. 1.

Objektif pembelajaran 1. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan.2 Menghargai kepentingan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. Nota Perbendaharaan Kata 53 .

Mengenal pasti beban.  Membincangkan bagaimana  manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. mengelaskan tuas. daya dan fulkrum dalam tuas. Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2. dan seterusnya  mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki. menerangkan maksud momen daya. Kesan putaran itu dinamakan momen daya. menyelesaikan masalah berkaitan tuas. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. Perbendaharaan Kata fulcrum – fulcrum force – daya lever – tuas load – beban perpendicular distance – jarak tegak Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip  tuas.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. kedua dan ketiga. daya dan fulkrum. mengenal pasti beban.  54 . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas.1 Menganalisa tuas.

design – reka innovative – inovatif 55 .2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas. Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 2.

Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Teluk Intan. Perak Editor 56 . Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Julaihi Hj. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 2 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful