Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

.

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA kami. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . rakyat Malaysia.

berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. vii . bertanggungjawab. emosi dan jasmani.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .

.

Bagi mencapai hasrat ini. kemahiran saintifik. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. rohani. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Biologi dan Sains Tambahan. memandang jauh ke hadapan. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. kita perlu membentuk warganegara kritis. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. 1 . Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Golongan murid ini akan menceburi memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Kimia. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. emosi dan jasmani. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. sikap saintifik dan nilai murni. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 10. 6. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 9. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal 11. 4. 5. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 3. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. dinamik dan berdaya maju dengan 8. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya 2 . 7.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni 2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.

isipadu. graf. sentuhan. 3 . pendengaran. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Contohnya lokasi. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Mengelaskan Melalui pemerhatian. bentuk. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. saiz . Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. objek atau peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. arah. Mendefinasi secara operasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai.

Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. bahan dan peralatan sains dengan tepat. 4 . Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:      pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. pemboleh pemboleh ubah ubah bergerak Kemahiran Manipulatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Melakar spesimen. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. mengumpulkan data.

Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. masa. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. sifat. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. sifat. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri. 5 . Strategi menggabungjalinkan pengetahuan. Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. bentuk atau bilangan. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.

hipotesis. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. 6 .Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. konsep.

sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7 . rasional. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Pernyataan membuktikan kesahihannya. lukisan dan artifak. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. adil dan saksama. diuji untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : menyeluruh pernyataan.

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. 5. 3. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. 2. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 1999).          Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul      mmmm Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8 .strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 4. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB diperkenalkan. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir.

analitis dan sistematik. Untuk menguasai kemahiran proses sains.Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. kreatif. seseorang perlu Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9 . Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan menggalakkan pemikiran secara.

Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran.Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir kurikulum ini. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan 10 . guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.

• Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. alam sekeliling. • Berani mencuba. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Sistematik. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Berfikir secara rasional. • Berfikiran kritikal dan analitis. 11 .membezakan. • Yakin dan berdikari. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Bekerjasama. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. • Adil dan saksama. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. bekerjasama dan jujur. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. Sebagai contoh. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Bersifat objektif. membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati.

sisa kepentingan sikap dalam buangan di kalangan murid. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar. sekitar. Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1. Sebagai contoh. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1.Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. 12 . dan nilai murni sebelum memulakan Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat simulasi tayangan video atau komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.4 Menyedari murni sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama.

Namun demikian. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:     Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti 13 . Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Sains. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. berkongsi idea dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. konstruktivisme. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip pengalaman serta membuat refleksi.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Murid berpeluang bekerjasama. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum.

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14 . sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. simulasi. tindakan pengayaan dan pemulihan kurikulum. projek dan lawatan. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Teknologi dan Masyarakat (STM). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Dalam kurikulum ini. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. perbincangan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat.

Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Secara kebiasaan. permainan dan penggunaan model. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah     Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan pengajaran dan pembelajaran. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. eksperimen mereka. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:       Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data   Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum.perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Dalam main peranan. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. 15 . Dalam perlaksanaan kurikulum ini. semasa dan selepas menjalankan aktiviti.

komputer dan internet. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. radio. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar tugasan semasa lawatan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Hasil projek dalam bentuk laporan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. institut penyelidikan.Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. muzium. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. ia mesti dirancang secara rapi. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. pusat sains. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. paya bakau dan kilang. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. menyeronokkan dan bermakna. video. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16 . perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. pembelajaran lebih berkesan.

mensyukuri. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. mengagumi. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. mengaplikasi. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. setiap bidang Walaubagaimanapun. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. menghargai. Pada masa yang sama. Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. menganalisis. sains. Secara am. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. menyayangi. mensintesis dan menilai. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. 17 . aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. menghayati.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. memahami. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. mendalami dan mengamalkan. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran.

Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan.2 Memahami deria sentuhan. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria.  menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan. DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya.1 Memahami organ deria dan fungsinya. menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain – otak nerve – saraf response – gerakbalas stimuli – rangsangan sensory organ – organ deria BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. haba. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan cold – kesejukan heat – kepanasan pain – kesakitan pressure – tekanan receptor – hujung saraf sensitivity – kepekaan skin – kulit touch – sentuhan 18 . Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. sakit.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 1.TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. organ deria dan rangsangan. b) menggunakan Braille.

 menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.5 Memahami deria pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung. Nota Perbendaharaan Kata nose – hidung sensory cells – sel deria 1. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. bitter – pahit salty – masin sour – masam sweet – manis taste – rasa tongue – lidah 1. Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia. Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran. Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model. carta.3 Memahami deria bau. cochlea – koklea ear – telinga ear drum – gegendang telinga 19 .  memerihalkan bagaimana kita mendengar.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.4 Memahami deria rasa.  mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

density – ketumpatan medium – bahantara/medium reflection – pantulan refraction – pembiasan 20 . sudut pantulan.  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). Membincangkan bagaimana kita melihat. titik buta.  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan.  mengenal pasti struktur mata manusia. Astigmatisme.  mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.  menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. Sudut tuju. ilusi optik. penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan.  memerihalkan bagaimana kita melihat.7 Memahami cahaya dan penglihatan.  menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. Hasil Pembelajaran Murid boleh. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.  mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Nota Perbendaharaan Kata 1.6 Memahami deria penglihatan. sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. periskop patut dinyatakan. 21 . kanta pembesar. alat pengesan ultrabunyi. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. sinar-X. b) titik buta. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. binokular. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata astigmatism – astigmatisme blind spot – bintik (or titik) buta long sightedness – rabun dekat monocular vision – penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik periscope – periskop short sightedness – rabun jauh stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Mikroskop. teleskop.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran. c) pantulan dan penyerapan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi. digunakan untuk mengatasi had pendengaran. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran.  menyatakan had pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang pendengaran.8 Memahami bunyi dan pendengaran. 22 . Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik. Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop. keupayaan pendengaran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Notes Perbendaharaan Kata  memerihalkan sifat bunyi.  menerangkan kecacatan pendengaran.  menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi.

 menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. hidrotropisme.  mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. geotropisme. gerakan nastik. Perbendaharaan Kata 23 . b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. tigmotropisme. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan. Nota Gerak balas termasuk fototropisme.

 menyatakan fungsi setiap kelas makanan.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. iklim. saiz. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang. protein. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). pekerjaan. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. Notes Hanya vitamin utama (A. Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. balanced diet – gizi seimbang calorific value – nilai kalori climate – cuaca food wrapper – bungkusan makanan 24 . D.  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1. fosforus dan kalium) diperlukan.  menguji kanji. mineral.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. lemak. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. keadaan kesihatan. vitamin. protein dan lemak. 2. B. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. glukosa (larutan Benedict). iodin. protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). Perbendaharaan Kata fats – lemak fibre – pelawas potassium – kalium starch – kanji sodium – natrium Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. glukosa. besi. B2 dan dsb. natrium. E dan K) dan mineral (kalsium. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan.2 Menilai kepentingan gizi seimbang. Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak.  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. C. jantina.

Notes Perbendaharaan Kata 2. Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. alimentary canal – salur penghadaman anus – dubur appendix – umbai usus bile – jus hempedu digestion – penghadaman enzyme – enzim gall bladder – pundi hempedu gut – salur penghadaman insoluble – tidak larut large intestine – usus besar 25 . protease dan lipase. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan. Enzim hanya perlu melibatkan amilase. makan tengahari dan makan malam).  memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.  merancang satu gizi seimbang.  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan.  menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. Hasil Pembelajaran  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat.  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.3 Memahami sistem pencernaan manusia. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.  memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. protein dan lemak.

protein dan lemak. constipation – sembelit defecation – penyahtinjaan large intestine – usus besar reabsoption – penyerapan semula 26 . Struktur vilus tidak diperlukan. Hasil Pembelajaran  menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna.  menerangkan penyahtinjaan.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. absorption – penyerapan analogise – membuat analogi blood stream – aliran darah diffusion – resapan 2.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan.  membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking. Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Notes Perbendaharaan Kata liver – hati saliva – air liur small intestine – usus kecil stomach – perut 2. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat. Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. Nota Perbendaharaan Kata habits – amalan needy – sangat miskin nutritious food – makanan berkhasiat underprivileged – kurang bernasib baik religious beliefs – kepercayaan agama 27 . Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. Hasil Pembelajaran Murid boleh:     mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat.

Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara ‘mega-biodiversiti’ di dunia harus ditonjolkan.  mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara. monokotiledon. . Perbendaharaan Kata amphibian – amfibia bird – burung dicotyledon – dikotiledon diversity – kepelbagaian fish – ikan flowering plant – tumbuhan berbunga invertebrate – invertebrata living organism – organisma hidup mammal – mamalia monocotyledon – monokotiledon non-flowering plant – tumbuhan tidak berbunga reptile – reptilia vertebrates – vertebrata BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. . BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat.Tumbuhan: Tumbuhan berbunga.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1. .Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. .  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. reptilia. kepelbagaian organisma Mengumpul dan mengelaskan hidup dan pelbagai tumbuhan dan haiwan pengelasannya berdasarkan ciri sepunya. 28 . tumbuhan tidak berbunga. Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. amfibia. ikan.1 Membincangkan kepelbagaian ciri Memahami umum organisma hidup. Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran.Haiwan: invertebrata. mamalia. dikotiledon.  menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. burung. vertebrata.

29 .BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah. komuniti dalam suatu ekosistem. populasi.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. 2.  menyatakan maksud habitat dan ekosistem. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. habitat. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud spesis. Perbendaharaan Kata community – komuniti ecosystem – ekosistem environment – persekitaran habitat – habitat interdependence – saling bersandaran predict – meramal population – populasi species – spesis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis.  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. populasi dan komuniti.1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup.

Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. Perbendaharaan Kata advantage – kebaikan biological control – kawalan biologi competition – persaingan disadvantage – keburukan interaction – interaksi parasitism – parasitisme pest – perosak prey predator – mangsa pemangsa regulate – mengawal symbiosis – simbiosis 30 . Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. c) persaingan.2 Menilai interaksi antara organisma hidup. cacing pita dan manusia). mutualisme.  mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung.  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. b) simbiosis: komensalisme. Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang. alga dan kulat.  menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. 31 . meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar. pengurai dan piramid nombor. membina piramid nombor daripada rantai makanan. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menerangkan maksud pengeluar. pengguna dan pengurai.pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer – pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer – pengguna sekunder tertiary consumer – pengguna tertier Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah. Nota Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer.3 Mensintesis siratan makanan. . pengguna. mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. mengenal pasti pengeluar. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. pengguna dan pengurai. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

32 . air. cahaya dan klorofil). Nota Perbendaharaan Kata balanced ecosystem – ekosistem yang seimbang oxygen cycle . Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.kitar oksigen carbon cycle – kitar karbon photosynthesis-fotosintesis Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan.  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis.  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis.Objektif pembelajaran 2. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida.  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.  menyatakan hasil fotosintesis.4 Menganalisa fotosintesis.

Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 33 .  menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Nota Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest – hutan simpan highland forest – hutan tanah tinggi indigenous people – orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest – hutan hujan tropika wetlands – tanah bencah / lembap Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah.  menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

penangkapan ikan tidak terkawal.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. tanah dan air. penebangan hutan. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni. pengurusan sisa pepejal. produktif dan seimbang. pencemaran udara. kepupusan spesis. baja dan bahan cemar) Perbendaharaan Kata acid rain – hujan asid brainstorming – sumbangsaran climate change – perubahan iklim deforestation – penebangan hutan excessive – berlebihan land overuse – penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect – kesan rumah hijau over fishing – penangkapan ikan tidak terkawal pollution – pencemaran solid waste management – pengurusan sisa pepejal pesticides – pestisid species extinction – kepupusan spesis toxin – toksin 34 .  memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid. kemusnahan habitat. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. kehilangan tanah lembap.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. penggunaan tanah yang tidak terkawal.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi.

Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik.  menyatakan maksud takat didih air. 35 . Perbendaharaan Kata boiling point – takat didih freezing point – takat beku impurities – bendasing inference – inferens physical characteristics – ciri fizikal Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:   takat beku air. takat didih air. Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan.1 Menganalisa ciri fizikal air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.  memerihalkan ciri fizikal air.

2 Menganalisa komposisi air. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air. menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menentukan komposisi air.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Perbendaharaan Kata anode – anod cathode – katod composition – komposisi ionic theory – teori ionik electrolysis – elektrolisis discharge – terhasil 36 . Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan. Nisbah gas diperlukan.

 memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian.  membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. 37 .3 Menganalisa proses penyejatan air. luas permukaan dan pergerakan udara. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik.  menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata agricultural product – hasil pertanian evaporation – penyejatan evaporation of water – penyejatan air humidity – kelembapan movement of air – pergerakan udara preservation – pengawetan processing of food – pemprosesan makanan rate of evaporation – kadar penyejatan surface area – luas permukaan temperature of the surrounding – suhu sekeliling Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan. suhu persekitaran.

Membincangkan perbezaan antara zat terlarut. larutan pekat dan larutan tepu. pelarut dan larutan.4 Menganalisa larutan dan kelarutan. 38 . Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut  jenis pelarut. menerangkan maksud bahan terampai. Nota Perbendaharaan Kata concentrated solution – larutan pekat dilute solution – larutan cair nature of solute – jenis zat pelarut nature of solvent – jenis pelarut organic solvent – pelarut organik residue – baki/sisa suspension – bahan terampai saturated solution – larutan tepu sediment – bahan mendapan solubility – kelarutan solute – zat pelarut solution – larutan solvent – pelarut universal solvent – pelarut universal volume of solvent – isipadu pelarut      Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan maksud zat terlarut. memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air.  suhu pelarut. pelarut dan larutan. membanding dan membezakan antara larutan cair. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. menerangkan maksud kelarutan. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. larutan pekat dan larutan tepu. larutan pekat dan larutan tepu.  jenis zat terlarut. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan.

Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut.  kadar kacauan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 39 .  saiz zat terlarut. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian.

mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. kesan ke atas kertas litmus. menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Gunakan hanya asid dan alkali cair. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. kesan ke atas kertas litmus. menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. sifat alkali dari aspek nilai pH. menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. rasa.   Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. mengkakis. Awas: Nota Perbendaharaan Kata active metal – logam aktif alkaline substance –bahan beralkali concentration – kepekatan concentrated acid – asid pekat concentrated alkali – alkali pekat corrosive – mengkakis dilute acid – asid cair dilute alkali – alkali cair equation in words – persamaan perkataan hydrochloric acid – asid hidroklorik litmus paper – kertas litmus metal – logam neutralization – peneutralan operational definition – definisi secara operasi potassium – kalium sodium – natrium sodium hydroxide – natrium hidroksida Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa. sifat mengkakis. mengenal pasti sifat alkali. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid. rasa.5 Menganalisa asid dan alkali. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH. 40 . menerangkan maksud peneutralan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:          mengenal pasti sifat asid. menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan.

Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 41 . Membincangkan maksud peneutralan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi. dan meneutralkan sengatan serangga).Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan chlorination – pengklorinan distillation – penyulingan filtration – penurasan natural resources – sumber semula jadi water purification site – loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses – penggunaan domestik usage of water – penggunaan air water supply system – sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction – pembinaan deforestation – penebangan hutan domestic waste – bahan buangan domestik fertiliser – baja garbage – sampah-sarap industrial waste – bahan buangan industri pesticide – pestisid preservation – pemeliharaan radioactive residue – sisa radioaktif siltation – pengelodakan sewage – sisa / bahan kumbahan water pollutant – bahan cemar air

44

Nota Perbendaharaan Kata air pressure – tekanan udara appliances – peralatan existence – kewujudan temperature – suhu volume – isipadu Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. 45 . Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan.1 Memahami tekanan udara.BIDANG PEMBELAJARAN: 2.

46 . menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. pam penyembur dan penyedut minuman. Awas: Nota Perbendaharaan Kata syringe – picagari siphon – sifon spray – penyembur drinking straw – penyedut minuman blockage – tersumbat gas under high pressure – gas di bawah tekanan tinggi safety measures – langkah keselamatan  Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. sifon. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

 mengukur magnitud daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran. DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh:    nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force – daya elektrostatik frictional force – daya geseran gravitational force – daya graviti magnetic force – daya magnetik speed – kelajuan BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Murid boleh:  menyatakan unit untuk daya.TEMA: DAYA DAN GERAKAN 1. kedudukan.2 Memahami pengukuran daya.1 Memahami daya. kelajuan dan arah). magnitude – magnitud spring balance – neraca spring 47 . menerangkan pelbagai jenis daya. menerangkan kesan daya. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya. daya graviti. 1. daya elektrostatik dan daya magnetik). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring.  menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi.

Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. Nota Perbendaharaan Kata existence – kewujudan surface – permukaan     Abaikan daya geseran statik.3 Mengaplikasi daya geseran. menerangkan cara mengurangkan geseran. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. 48 . menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian. menerangkan cara meningkatkan geseran. b) mengurangkan geseran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. . Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran.

4 Mengaplikasi kerja. melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan.5 Mengaplikasi kuasa. menyatakan unit untuk kuasa. menyatakan unit untuk kerja. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Murid boleh:    menyatakan maksud kuasa. sketch – lakaran 49 . Nota Perbendaharaan Kata distance – jarak work – kerja 1.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Membincangkan dengan contoh. menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. menentukan kerja yang dilakukan. power – kuasa 1. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. Mereka satu aktiviti contoh melukis poster.

membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. 2. perkenalkan rangka luar. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. ruang udara dalam tumbuhan akuatik. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik. 50 . Nota Bagi haiwan invertebrata. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. rangka dalam dan rangka hidrostatik. duri. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan. Perbendaharaan Kata aquatic – akuatik buoyancy – keapungan chitin – kitin cuticle – kutikel endoskeleton – rangka dalam exoskeleton – rangka luar hydrostatic – hidrostatik shell – cangkerang skeletal system – sistem rangka support system – sistem sokongan   Murid boleh:   menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu.

3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup. Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup. b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Nota Perbendaharaan Kata beached whale – paus yang terdampar di pantai crippled – tempang crutches – tongkak ketiak inability – ketidakupayaan 51 .

52 . menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. Nota Perbendaharaan Kata base area – luas tapak center of gravity – pusat graviti height – ketinggian manipulating – mengubah point of equilibrium – titik keseimbangan stability – kestabilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. 1. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. b) luas tapak.TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1.

Objektif pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.2 Menghargai kepentingan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Nota Perbendaharaan Kata 53 .

dan seterusnya  mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. Mengenal pasti beban. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. kedua dan ketiga. kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki. menerangkan maksud momen daya. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. mengelaskan tuas. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya.1 Menganalisa tuas. Perbendaharaan Kata fulcrum – fulcrum force – daya lever – tuas load – beban perpendicular distance – jarak tegak Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip  tuas.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. daya dan fulkrum dalam tuas.  Membincangkan bagaimana  manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. Kesan putaran itu dinamakan momen daya. mengenal pasti beban. Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. menyelesaikan masalah berkaitan tuas. daya dan fulkrum. menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas.  54 .

design – reka innovative – inovatif 55 . Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 2.

Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Teluk Intan. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Julaihi Hj. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 2 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Editor 56 .

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful