Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

.

MAKA kami. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab. vii . rohani. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani. berakhlak mulia. masyarakat dan negara.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

.

Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. kemahiran saintifik. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Bagi mencapai hasrat ini. memandang jauh ke hadapan. Kimia. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Biologi dan Sains Tambahan. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. 1 . objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Golongan murid ini akan menceburi memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. sikap saintifik dan nilai murni. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. rohani. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. emosi dan jasmani. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. kita perlu membentuk warganegara kritis. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum.

Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 9. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya 2 . Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal 11. 7. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. 5. membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni 2. 3. dinamik dan berdaya maju dengan 8. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 10. 4. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.

sentuhan. objek atau peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. isipadu. Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. saiz . Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. bentuk. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. 3 . pendengaran. Mendefinasi secara operasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. arah. Contohnya lokasi. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Mengelaskan Melalui pemerhatian. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek. graf.

Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. bahan dan peralatan sains dengan tepat. bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:      pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. mengumpulkan data. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. pemboleh pemboleh ubah ubah bergerak Kemahiran Manipulatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Melakar spesimen.Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. 4 . Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis.

bentuk atau bilangan. Strategi menggabungjalinkan pengetahuan. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. sifat. Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. masa. Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. sifat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. 5 . Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada.

Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. hipotesis. kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa.Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. konsep. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. 6 . Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

lukisan dan artifak. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7 .Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : menyeluruh pernyataan. Pernyataan membuktikan kesahihannya. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. rasional. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. adil dan saksama. diuji untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. 4. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum.          Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul      mmmm Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8 .strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 1999). KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 2. KBSB diperkenalkan. 5. 3.

Untuk menguasai kemahiran proses sains. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9 . Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan menggalakkan pemikiran secara. analitis dan sistematik. seseorang perlu Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. kreatif.Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem.

guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir kurikulum ini. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. Dalam pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan 10 .

• Berfikir secara rasional. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. alam sekeliling. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Sistematik.membezakan. • Adil dan saksama. • Berani mencuba. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Sebagai contoh. 11 . • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Berfikiran kritikal dan analitis. bekerjasama dan jujur. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Bersifat objektif. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Bekerjasama. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Yakin dan berdikari.

murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara.Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. dan nilai murni sebelum memulakan Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat simulasi tayangan video atau komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. sekitar. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1. 12 . sisa kepentingan sikap dalam buangan di kalangan murid.4 Menyedari murni sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Sebagai contoh.

menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Murid berpeluang bekerjasama. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti 13 . utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Sains. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. berkongsi idea dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. konstruktivisme. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Namun demikian. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:     Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip pengalaman serta membuat refleksi. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.

seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Dalam kurikulum ini. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Teknologi dan Masyarakat (STM). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. perbincangan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat.pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. simulasi. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14 . tindakan pengayaan dan pemulihan kurikulum. projek dan lawatan. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.

Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. eksperimen mereka. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. permainan dan penggunaan model. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah     Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan pengajaran dan pembelajaran.perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Dalam main peranan. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Secara kebiasaan. 15 . data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:       Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data   Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya.

Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. pembelajaran lebih berkesan. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. paya bakau dan kilang. menyeronokkan dan bermakna. Hasil projek dalam bentuk laporan. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. pusat sains. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar tugasan semasa lawatan. institut penyelidikan. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. komputer dan internet. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. radio. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. video. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16 . Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. muzium. ia mesti dirancang secara rapi. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah.Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain.

ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Secara am. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. mengaplikasi. 17 . menyayangi. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. mensintesis dan menilai. Pada masa yang sama. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. memahami. setiap bidang Walaubagaimanapun. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. mendalami dan mengamalkan. menganalisis. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. mengagumi. sains. mensyukuri. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. menghargai. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. menghayati. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran.

Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan cold – kesejukan heat – kepanasan pain – kesakitan pressure – tekanan receptor – hujung saraf sensitivity – kepekaan skin – kulit touch – sentuhan 18 . b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. 1.  menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan.TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1. menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain – otak nerve – saraf response – gerakbalas stimuli – rangsangan sensory organ – organ deria BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan.1 Memahami organ deria dan fungsinya. haba. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. sakit. Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.2 Memahami deria sentuhan. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria. b) menggunakan Braille. DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. organ deria dan rangsangan.

Membincangkan mekanisme pendengaran. cochlea – koklea ear – telinga ear drum – gegendang telinga 19 . Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Nota Perbendaharaan Kata nose – hidung sensory cells – sel deria 1. Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza.  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.  memerihalkan bagaimana kita mendengar. bitter – pahit salty – masin sour – masam sweet – manis taste – rasa tongue – lidah 1. Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia.4 Memahami deria rasa. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia.3 Memahami deria bau. carta. Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model.  menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.  mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.5 Memahami deria pendengaran.

 menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. Sudut tuju. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan.  memerihalkan bagaimana kita melihat. penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan. density – ketumpatan medium – bahantara/medium reflection – pantulan refraction – pembiasan 20 . Nota Perbendaharaan Kata 1. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Hasil Pembelajaran Murid boleh. Membincangkan bagaimana kita melihat.  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.6 Memahami deria penglihatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian. sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan.  mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya.  mengenal pasti struktur mata manusia.  mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. ilusi optik. titik buta. Astigmatisme. sudut pantulan.7 Memahami cahaya dan penglihatan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. binokular. sinar-X. alat pengesan ultrabunyi. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. 21 . periskop patut dinyatakan. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata astigmatism – astigmatisme blind spot – bintik (or titik) buta long sightedness – rabun dekat monocular vision – penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik periscope – periskop short sightedness – rabun jauh stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Mikroskop. teleskop. b) titik buta. kanta pembesar.

b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang pendengaran. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi.  menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Notes Perbendaharaan Kata  memerihalkan sifat bunyi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. digunakan untuk mengatasi had pendengaran. 22 .  menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi. keupayaan pendengaran.  menyatakan had pendengaran.8 Memahami bunyi dan pendengaran. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik.  menerangkan kecacatan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

 menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. Perbendaharaan Kata 23 . b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. geotropisme. gerakan nastik.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. tigmotropisme. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan. hidrotropisme. Nota Gerak balas termasuk fototropisme.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.

saiz.2 Menilai kepentingan gizi seimbang. glukosa (larutan Benedict). iklim. natrium. Notes Hanya vitamin utama (A.  menyatakan fungsi setiap kelas makanan.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1. pekerjaan. balanced diet – gizi seimbang calorific value – nilai kalori climate – cuaca food wrapper – bungkusan makanan 24 . lemak. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). protein dan lemak. B2 dan dsb. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak. jantina. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan. C.  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang. fosforus dan kalium) diperlukan. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. keadaan kesihatan. protein.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. Perbendaharaan Kata fats – lemak fibre – pelawas potassium – kalium starch – kanji sodium – natrium Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). D. glukosa.  menguji kanji. mineral. E dan K) dan mineral (kalsium. 2. vitamin. besi. iodin.  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. B. Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori.

Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan.3 Memahami sistem pencernaan manusia.  memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. makan tengahari dan makan malam). Enzim hanya perlu melibatkan amilase.  memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. Hasil Pembelajaran  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat. protease dan lipase. alimentary canal – salur penghadaman anus – dubur appendix – umbai usus bile – jus hempedu digestion – penghadaman enzyme – enzim gall bladder – pundi hempedu gut – salur penghadaman insoluble – tidak larut large intestine – usus besar 25 . Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.  merancang satu gizi seimbang.  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. Notes Perbendaharaan Kata 2.  menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. protein dan lemak. Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan.

 membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking. Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. absorption – penyerapan analogise – membuat analogi blood stream – aliran darah diffusion – resapan 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji. Notes Perbendaharaan Kata liver – hati saliva – air liur small intestine – usus kecil stomach – perut 2.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking. constipation – sembelit defecation – penyahtinjaan large intestine – usus besar reabsoption – penyerapan semula 26 . Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat. Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. Struktur vilus tidak diperlukan. protein dan lemak. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit.  menerangkan penyahtinjaan.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna. Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. Hasil Pembelajaran  menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat.

mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. Hasil Pembelajaran Murid boleh:     mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. Nota Perbendaharaan Kata habits – amalan needy – sangat miskin nutritious food – makanan berkhasiat underprivileged – kurang bernasib baik religious beliefs – kepercayaan agama 27 . c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.

kepelbagaian organisma Mengumpul dan mengelaskan hidup dan pelbagai tumbuhan dan haiwan pengelasannya berdasarkan ciri sepunya.  menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat.Tumbuhan: Tumbuhan berbunga.  mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.1 Membincangkan kepelbagaian ciri Memahami umum organisma hidup. mamalia. Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran. Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. . Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara. . 28 . dikotiledon. Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara ‘mega-biodiversiti’ di dunia harus ditonjolkan.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. burung. monokotiledon. tumbuhan tidak berbunga. . vertebrata. .  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1. Perbendaharaan Kata amphibian – amfibia bird – burung dicotyledon – dikotiledon diversity – kepelbagaian fish – ikan flowering plant – tumbuhan berbunga invertebrate – invertebrata living organism – organisma hidup mammal – mamalia monocotyledon – monokotiledon non-flowering plant – tumbuhan tidak berbunga reptile – reptilia vertebrates – vertebrata BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. amfibia. ikan. reptilia.Haiwan: invertebrata.

Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.  menyatakan maksud habitat dan ekosistem. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan. populasi dan komuniti.BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2. 29 . habitat. Perbendaharaan Kata community – komuniti ecosystem – ekosistem environment – persekitaran habitat – habitat interdependence – saling bersandaran predict – meramal population – populasi species – spesis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis.1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah. 2.  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. populasi. komuniti dalam suatu ekosistem.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud spesis.

 menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. c) persaingan. mutualisme. Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah.  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.  mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang. alga dan kulat. cacing pita dan manusia). b) simbiosis: komensalisme. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. Perbendaharaan Kata advantage – kebaikan biological control – kawalan biologi competition – persaingan disadvantage – keburukan interaction – interaksi parasitism – parasitisme pest – perosak prey predator – mangsa pemangsa regulate – mengawal symbiosis – simbiosis 30 . Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.2 Menilai interaksi antara organisma hidup.

Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar. pengguna dan pengurai. . 31 . pengurai dan piramid nombor. meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor.3 Mensintesis siratan makanan. Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut. mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. Nota Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina.pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer – pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer – pengguna sekunder tertiary consumer – pengguna tertier Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah. Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menerangkan maksud pengeluar. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. pengguna. pengguna dan pengurai. mengenal pasti pengeluar. membina piramid nombor daripada rantai makanan. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan.

4 Menganalisa fotosintesis. 32 . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis.  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.  menyatakan hasil fotosintesis.  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. air. cahaya dan klorofil). Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis.kitar oksigen carbon cycle – kitar karbon photosynthesis-fotosintesis Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. Nota Perbendaharaan Kata balanced ecosystem – ekosistem yang seimbang oxygen cycle .Objektif pembelajaran 2.

 mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. Nota Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest – hutan simpan highland forest – hutan tanah tinggi indigenous people – orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest – hutan hujan tropika wetlands – tanah bencah / lembap Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah. 33 .  menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid. baja dan bahan cemar) Perbendaharaan Kata acid rain – hujan asid brainstorming – sumbangsaran climate change – perubahan iklim deforestation – penebangan hutan excessive – berlebihan land overuse – penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect – kesan rumah hijau over fishing – penangkapan ikan tidak terkawal pollution – pencemaran solid waste management – pengurusan sisa pepejal pesticides – pestisid species extinction – kepupusan spesis toxin – toksin 34 . Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. kehilangan tanah lembap.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. penggunaan tanah yang tidak terkawal. tanah dan air. pencemaran udara. kemusnahan habitat. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi. Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. kepupusan spesis. penangkapan ikan tidak terkawal. penebangan hutan. produktif dan seimbang. pengurusan sisa pepejal. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi.  memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran.

 menyatakan maksud takat didih air. Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Perbendaharaan Kata boiling point – takat didih freezing point – takat beku impurities – bendasing inference – inferens physical characteristics – ciri fizikal Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.  memerihalkan ciri fizikal air. 35 . Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik.  menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air.1 Menganalisa ciri fizikal air. takat didih air. Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:   takat beku air.

menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Perbendaharaan Kata anode – anod cathode – katod composition – komposisi ionic theory – teori ionik electrolysis – elektrolisis discharge – terhasil 36 .Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Nisbah gas diperlukan. Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai.2 Menganalisa komposisi air. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air. Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menentukan komposisi air.

 membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. 37 . Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. suhu persekitaran. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.3 Menganalisa proses penyejatan air.  memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata agricultural product – hasil pertanian evaporation – penyejatan evaporation of water – penyejatan air humidity – kelembapan movement of air – pergerakan udara preservation – pengawetan processing of food – pemprosesan makanan rate of evaporation – kadar penyejatan surface area – luas permukaan temperature of the surrounding – suhu sekeliling Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan.  menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. luas permukaan dan pergerakan udara. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. pelarut dan larutan. menerangkan maksud kelarutan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. larutan pekat dan larutan tepu. larutan pekat dan larutan tepu. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. membanding dan membezakan antara larutan cair. Nota Perbendaharaan Kata concentrated solution – larutan pekat dilute solution – larutan cair nature of solute – jenis zat pelarut nature of solvent – jenis pelarut organic solvent – pelarut organik residue – baki/sisa suspension – bahan terampai saturated solution – larutan tepu sediment – bahan mendapan solubility – kelarutan solute – zat pelarut solution – larutan solvent – pelarut universal solvent – pelarut universal volume of solvent – isipadu pelarut      Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki. menerangkan maksud bahan terampai. menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air. larutan pekat dan larutan tepu. memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan maksud zat terlarut.  suhu pelarut. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut  jenis pelarut.  jenis zat terlarut. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. 38 . pelarut dan larutan.4 Menganalisa larutan dan kelarutan.

Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 39 .  kadar kacauan. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.  saiz zat terlarut.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut.

menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. kesan ke atas kertas litmus. Gunakan hanya asid dan alkali cair.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink.   Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. rasa. sifat mengkakis. mengkakis. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid. sifat alkali dari aspek nilai pH. 40 . mengenal pasti sifat alkali. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. menerangkan maksud peneutralan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:          mengenal pasti sifat asid. menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. kesan ke atas kertas litmus. mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. rasa.5 Menganalisa asid dan alkali. Awas: Nota Perbendaharaan Kata active metal – logam aktif alkaline substance –bahan beralkali concentration – kepekatan concentrated acid – asid pekat concentrated alkali – alkali pekat corrosive – mengkakis dilute acid – asid cair dilute alkali – alkali cair equation in words – persamaan perkataan hydrochloric acid – asid hidroklorik litmus paper – kertas litmus metal – logam neutralization – peneutralan operational definition – definisi secara operasi potassium – kalium sodium – natrium sodium hydroxide – natrium hidroksida Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. dan meneutralkan sengatan serangga). Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 41 . Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi. Membincangkan maksud peneutralan.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan chlorination – pengklorinan distillation – penyulingan filtration – penurasan natural resources – sumber semula jadi water purification site – loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses – penggunaan domestik usage of water – penggunaan air water supply system – sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction – pembinaan deforestation – penebangan hutan domestic waste – bahan buangan domestik fertiliser – baja garbage – sampah-sarap industrial waste – bahan buangan industri pesticide – pestisid preservation – pemeliharaan radioactive residue – sisa radioaktif siltation – pengelodakan sewage – sisa / bahan kumbahan water pollutant – bahan cemar air

44

BIDANG PEMBELAJARAN: 2.1 Memahami tekanan udara. Nota Perbendaharaan Kata air pressure – tekanan udara appliances – peralatan existence – kewujudan temperature – suhu volume – isipadu Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. 45 .

2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. pam penyembur dan penyedut minuman. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. sifon. 46 . Awas: Nota Perbendaharaan Kata syringe – picagari siphon – sifon spray – penyembur drinking straw – penyedut minuman blockage – tersumbat gas under high pressure – gas di bawah tekanan tinggi safety measures – langkah keselamatan  Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.

Murid boleh:  menyatakan unit untuk daya. DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh:    nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. kelajuan dan arah).1 Memahami daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. daya graviti. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force – daya elektrostatik frictional force – daya geseran gravitational force – daya graviti magnetic force – daya magnetik speed – kelajuan BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. kedudukan. daya elektrostatik dan daya magnetik). menerangkan kesan daya.  mengukur magnitud daya. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya.TEMA: DAYA DAN GERAKAN 1.  menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran. menerangkan pelbagai jenis daya. 1. magnitude – magnitud spring balance – neraca spring 47 .2 Memahami pengukuran daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menerangkan cara mengurangkan geseran. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. b) mengurangkan geseran. menerangkan cara meningkatkan geseran. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran.3 Mengaplikasi daya geseran. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. Nota Perbendaharaan Kata existence – kewujudan surface – permukaan     Abaikan daya geseran statik. . menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian. 48 .

menyatakan unit untuk kuasa. sketch – lakaran 49 . Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. Membincangkan dengan contoh.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Mereka satu aktiviti contoh melukis poster.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan. Nota Perbendaharaan Kata distance – jarak work – kerja 1. melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. menyatakan unit untuk kerja.5 Mengaplikasi kuasa. menentukan kerja yang dilakukan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Murid boleh:    menyatakan maksud kuasa. power – kuasa 1.4 Mengaplikasi kerja.

2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. perkenalkan rangka luar. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. rangka dalam dan rangka hidrostatik. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. 50 . duri. ruang udara dalam tumbuhan akuatik. Perbendaharaan Kata aquatic – akuatik buoyancy – keapungan chitin – kitin cuticle – kutikel endoskeleton – rangka dalam exoskeleton – rangka luar hydrostatic – hidrostatik shell – cangkerang skeletal system – sistem rangka support system – sistem sokongan   Murid boleh:   menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. 2. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. Nota Bagi haiwan invertebrata. Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup. Nota Perbendaharaan Kata beached whale – paus yang terdampar di pantai crippled – tempang crutches – tongkak ketiak inability – ketidakupayaan 51 . b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan. Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat.3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup.

menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. Nota Perbendaharaan Kata base area – luas tapak center of gravity – pusat graviti height – ketinggian manipulating – mengubah point of equilibrium – titik keseimbangan stability – kestabilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. 1. STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. 52 . b) luas tapak.TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1. menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. Nota Perbendaharaan Kata 53 .2 Menghargai kepentingan kestabilan. menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan.Objektif pembelajaran 1.

 54 . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas.BIDANG PEMBELAJARAN: 2.  Membincangkan bagaimana  manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. mengelaskan tuas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. dan seterusnya  mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat. daya dan fulkrum dalam tuas. menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. daya dan fulkrum. mengenal pasti beban. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2. menerangkan maksud momen daya. menyelesaikan masalah berkaitan tuas. Perbendaharaan Kata fulcrum – fulcrum force – daya lever – tuas load – beban perpendicular distance – jarak tegak Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip  tuas. Mengenal pasti beban.1 Menganalisa tuas. kedua dan ketiga. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. Kesan putaran itu dinamakan momen daya.

Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 2. design – reka innovative – inovatif 55 . Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas. Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja.

Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Julaihi Hj. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 2 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Editor 56 . Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Teluk Intan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .