Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

.

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA kami. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

emosi dan jasmani. vii .Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. rohani. masyarakat dan negara. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab.

dinamik.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .

.

Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Golongan murid ini akan menceburi memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. sikap saintifik dan nilai murni. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Kimia. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. rohani. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. kemahiran saintifik. memandang jauh ke hadapan. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. emosi dan jasmani. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Bagi mencapai hasrat ini. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. 1 . inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Biologi dan Sains Tambahan. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. kita perlu membentuk warganegara kritis. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum.

Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal 11. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. dinamik dan berdaya maju dengan 8. 10. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 6. 5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya 2 . membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 7. 3. 9. 4.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni 2. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi.

Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. arah. Mengelaskan Melalui pemerhatian. pendengaran. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. isipadu. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. 3 . Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Mendefinasi secara operasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. objek atau peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Contohnya lokasi. berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. sentuhan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. bentuk. saiz . graf. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu.

Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:      pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. mengumpulkan data. pemboleh pemboleh ubah ubah bergerak Kemahiran Manipulatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. 4 . bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. bahan dan peralatan sains dengan tepat.Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Melakar spesimen.

kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. sifat. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. bentuk atau bilangan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. 5 . Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri. masa. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi menggabungjalinkan pengetahuan. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.

Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. hipotesis. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. konsep. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. 6 .Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.

Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. rasional. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : menyeluruh pernyataan. diuji untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7 . Pernyataan membuktikan kesahihannya. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. adil dan saksama. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. lukisan dan artifak.

3. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 1999). KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. 2. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.          Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul      mmmm Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8 . KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 5. 4. KBSB diperkenalkan. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.

analitis dan sistematik.Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. kreatif. Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan menggalakkan pemikiran secara. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9 . Untuk menguasai kemahiran proses sains. seseorang perlu Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

Dalam Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir kurikulum ini. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan 10 .Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.

bekerjasama dan jujur. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Berani mencuba. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Sebagai contoh. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Sistematik. alam sekeliling. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Adil dan saksama. 11 . Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Yakin dan berdikari. • Berfikiran kritikal dan analitis. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Bersifat objektif. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam.membezakan. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Bekerjasama. • Berfikir secara rasional. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.

Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Sebagai contoh.Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1. dan nilai murni sebelum memulakan Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat simulasi tayangan video atau komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran.4 Menyedari murni sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. 12 . Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar. sisa kepentingan sikap dalam buangan di kalangan murid. sekitar. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara.

Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Murid berpeluang bekerjasama. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:     Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. berkongsi idea dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Sains. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. konstruktivisme. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip pengalaman serta membuat refleksi. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Namun demikian. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti 13 .

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. projek dan lawatan. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat.pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. perbincangan. simulasi. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Dalam kurikulum ini. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. tindakan pengayaan dan pemulihan kurikulum. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14 .

data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. eksperimen mereka. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. permainan dan penggunaan model. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah     Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan pengajaran dan pembelajaran.perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:       Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data   Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. 15 . murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Dalam main peranan. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Secara kebiasaan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih.

Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. menyeronokkan dan bermakna. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. institut penyelidikan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. video. pusat sains. muzium. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. pembelajaran lebih berkesan. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’.Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16 . komputer dan internet. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. ia mesti dirancang secara rapi. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Hasil projek dalam bentuk laporan. paya bakau dan kilang. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. radio. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar tugasan semasa lawatan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri.

Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. sains. Pada masa yang sama. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. mensintesis dan menilai. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. setiap bidang Walaubagaimanapun. mengagumi. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. memahami. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. menghayati. mengaplikasi. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. mensyukuri. menyayangi. 17 . Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. menganalisis.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. menghargai. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. mendalami dan mengamalkan. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Secara am. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran.

Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan cold – kesejukan heat – kepanasan pain – kesakitan pressure – tekanan receptor – hujung saraf sensitivity – kepekaan skin – kulit touch – sentuhan 18 . organ deria dan rangsangan. sakit. b) menggunakan Braille. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.2 Memahami deria sentuhan. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria.  menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan. menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain – otak nerve – saraf response – gerakbalas stimuli – rangsangan sensory organ – organ deria BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. haba.1 Memahami organ deria dan fungsinya. DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 1.TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1.

 menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.5 Memahami deria pendengaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Nota Perbendaharaan Kata nose – hidung sensory cells – sel deria 1. Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung. bitter – pahit salty – masin sour – masam sweet – manis taste – rasa tongue – lidah 1. carta. Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia.  mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau. Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza.4 Memahami deria rasa. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model.3 Memahami deria bau. Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. cochlea – koklea ear – telinga ear drum – gegendang telinga 19 . Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia.  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.  memerihalkan bagaimana kita mendengar. Membincangkan mekanisme pendengaran.

Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya.6 Memahami deria penglihatan. Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian. Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan).  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.7 Memahami cahaya dan penglihatan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya.  mengenal pasti struktur mata manusia. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Nota Perbendaharaan Kata 1.  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan.  mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. Membincangkan bagaimana kita melihat.  menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. density – ketumpatan medium – bahantara/medium reflection – pantulan refraction – pembiasan 20 . sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan. Hasil Pembelajaran Murid boleh. Sudut tuju.  mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan.  memerihalkan bagaimana kita melihat. titik buta. sudut pantulan. Astigmatisme.  menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. ilusi optik.

Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata astigmatism – astigmatisme blind spot – bintik (or titik) buta long sightedness – rabun dekat monocular vision – penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik periscope – periskop short sightedness – rabun jauh stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Mikroskop. alat pengesan ultrabunyi. b) titik buta.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. 21 . kanta pembesar. sinar-X. binokular. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. periskop patut dinyatakan. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. teleskop.

b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik. 22 .  menyatakan had pendengaran.  menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi. Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang pendengaran.8 Memahami bunyi dan pendengaran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Notes Perbendaharaan Kata  memerihalkan sifat bunyi.  menerangkan kecacatan pendengaran. c) pantulan dan penyerapan bunyi. keupayaan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi.  menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. digunakan untuk mengatasi had pendengaran.

9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. geotropisme.  menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. hidrotropisme. Perbendaharaan Kata 23 . Nota Gerak balas termasuk fototropisme.  mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. tigmotropisme. gerakan nastik. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.

pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. protein dan lemak. natrium. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan. balanced diet – gizi seimbang calorific value – nilai kalori climate – cuaca food wrapper – bungkusan makanan 24 . C. Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori. lemak. vitamin. protein. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang. besi. iodin. saiz.  menguji kanji.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1. Perbendaharaan Kata fats – lemak fibre – pelawas potassium – kalium starch – kanji sodium – natrium Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). pekerjaan. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. D. B. Notes Hanya vitamin utama (A.  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang.  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. mineral.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. glukosa. E dan K) dan mineral (kalsium. jantina. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur.2 Menilai kepentingan gizi seimbang.  menyatakan fungsi setiap kelas makanan. keadaan kesihatan. Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak. fosforus dan kalium) diperlukan. protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). glukosa (larutan Benedict). 2. B2 dan dsb. iklim.

Hasil Pembelajaran  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat.  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. alimentary canal – salur penghadaman anus – dubur appendix – umbai usus bile – jus hempedu digestion – penghadaman enzyme – enzim gall bladder – pundi hempedu gut – salur penghadaman insoluble – tidak larut large intestine – usus besar 25 . Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan.  memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. makan tengahari dan makan malam).Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. protease dan lipase.  menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. protein dan lemak. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan.3 Memahami sistem pencernaan manusia. Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.  memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. Enzim hanya perlu melibatkan amilase. Notes Perbendaharaan Kata 2.  merancang satu gizi seimbang.  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan.

Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan. absorption – penyerapan analogise – membuat analogi blood stream – aliran darah diffusion – resapan 2. Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. protein dan lemak. Struktur vilus tidak diperlukan. Notes Perbendaharaan Kata liver – hati saliva – air liur small intestine – usus kecil stomach – perut 2.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking. Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna.  menerangkan penyahtinjaan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil.  membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. Hasil Pembelajaran  menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. constipation – sembelit defecation – penyahtinjaan large intestine – usus besar reabsoption – penyerapan semula 26 .

Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Nota Perbendaharaan Kata habits – amalan needy – sangat miskin nutritious food – makanan berkhasiat underprivileged – kurang bernasib baik religious beliefs – kepercayaan agama 27 .6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. Hasil Pembelajaran Murid boleh:     mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

 menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran. . .  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1.  mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. dikotiledon. 28 .Tumbuhan: Tumbuhan berbunga. vertebrata. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara. monokotiledon. mamalia. Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat.Haiwan: invertebrata. kepelbagaian organisma Mengumpul dan mengelaskan hidup dan pelbagai tumbuhan dan haiwan pengelasannya berdasarkan ciri sepunya. Perbendaharaan Kata amphibian – amfibia bird – burung dicotyledon – dikotiledon diversity – kepelbagaian fish – ikan flowering plant – tumbuhan berbunga invertebrate – invertebrata living organism – organisma hidup mammal – mamalia monocotyledon – monokotiledon non-flowering plant – tumbuhan tidak berbunga reptile – reptilia vertebrates – vertebrata BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. reptilia. . amfibia.1 Membincangkan kepelbagaian ciri Memahami umum organisma hidup. burung. tumbuhan tidak berbunga. ikan. Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara ‘mega-biodiversiti’ di dunia harus ditonjolkan. .

 menyatakan maksud habitat dan ekosistem. habitat. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah.1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup. populasi. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud spesis. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan.BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2. 2. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. komuniti dalam suatu ekosistem. populasi dan komuniti.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. 29 . Perbendaharaan Kata community – komuniti ecosystem – ekosistem environment – persekitaran habitat – habitat interdependence – saling bersandaran predict – meramal population – populasi species – spesis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis.

alga dan kulat. Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. mutualisme.  menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.2 Menilai interaksi antara organisma hidup. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah. c) persaingan. Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. Perbendaharaan Kata advantage – kebaikan biological control – kawalan biologi competition – persaingan disadvantage – keburukan interaction – interaksi parasitism – parasitisme pest – perosak prey predator – mangsa pemangsa regulate – mengawal symbiosis – simbiosis 30 . b) simbiosis: komensalisme.  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa.  mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. cacing pita dan manusia).

pengurai dan piramid nombor. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. pengguna. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menerangkan maksud pengeluar. membina piramid nombor daripada rantai makanan. . mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. Nota Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer. pengguna dan pengurai. mengenal pasti pengeluar. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. 31 . pengguna dan pengurai. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan.3 Mensintesis siratan makanan. Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut.pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer – pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer – pengguna sekunder tertiary consumer – pengguna tertier Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah.

32 .Objektif pembelajaran 2.kitar oksigen carbon cycle – kitar karbon photosynthesis-fotosintesis Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan.4 Menganalisa fotosintesis. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. cahaya dan klorofil). air.  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis.  menyatakan hasil fotosintesis. Nota Perbendaharaan Kata balanced ecosystem – ekosistem yang seimbang oxygen cycle .  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis.

33 .  menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Nota Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest – hutan simpan highland forest – hutan tanah tinggi indigenous people – orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest – hutan hujan tropika wetlands – tanah bencah / lembap Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.  menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup. Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

penggunaan tanah yang tidak terkawal.  memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. penangkapan ikan tidak terkawal. kemusnahan habitat.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. tanah dan air. baja dan bahan cemar) Perbendaharaan Kata acid rain – hujan asid brainstorming – sumbangsaran climate change – perubahan iklim deforestation – penebangan hutan excessive – berlebihan land overuse – penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect – kesan rumah hijau over fishing – penangkapan ikan tidak terkawal pollution – pencemaran solid waste management – pengurusan sisa pepejal pesticides – pestisid species extinction – kepupusan spesis toxin – toksin 34 . Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global. pengurusan sisa pepejal. penebangan hutan. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi. toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid. produktif dan seimbang.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. pencemaran udara. kepupusan spesis. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. kehilangan tanah lembap.

 menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan.  menyatakan maksud takat didih air. takat didih air.  memerihalkan ciri fizikal air. Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik. 35 . Perbendaharaan Kata boiling point – takat didih freezing point – takat beku impurities – bendasing inference – inferens physical characteristics – ciri fizikal Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air. Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:   takat beku air.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.1 Menganalisa ciri fizikal air.

Perbendaharaan Kata anode – anod cathode – katod composition – komposisi ionic theory – teori ionik electrolysis – elektrolisis discharge – terhasil 36 . Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menentukan komposisi air. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air. Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai. Nisbah gas diperlukan. menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan.2 Menganalisa komposisi air.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

 membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian. suhu persekitaran.3 Menganalisa proses penyejatan air.  memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan.  menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. 37 . Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata agricultural product – hasil pertanian evaporation – penyejatan evaporation of water – penyejatan air humidity – kelembapan movement of air – pergerakan udara preservation – pengawetan processing of food – pemprosesan makanan rate of evaporation – kadar penyejatan surface area – luas permukaan temperature of the surrounding – suhu sekeliling Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan. luas permukaan dan pergerakan udara.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

 jenis zat terlarut. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. menerangkan maksud bahan terampai. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. pelarut dan larutan. pelarut dan larutan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. larutan pekat dan larutan tepu. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut.  suhu pelarut.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. 38 . Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut  jenis pelarut. Nota Perbendaharaan Kata concentrated solution – larutan pekat dilute solution – larutan cair nature of solute – jenis zat pelarut nature of solvent – jenis pelarut organic solvent – pelarut organik residue – baki/sisa suspension – bahan terampai saturated solution – larutan tepu sediment – bahan mendapan solubility – kelarutan solute – zat pelarut solution – larutan solvent – pelarut universal solvent – pelarut universal volume of solvent – isipadu pelarut      Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki. memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian.4 Menganalisa larutan dan kelarutan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan maksud zat terlarut. menerangkan maksud kelarutan. membanding dan membezakan antara larutan cair. menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air. larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. larutan pekat dan larutan tepu.

 kadar kacauan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut.  saiz zat terlarut. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 39 .

menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. mengenal pasti sifat alkali. menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:          mengenal pasti sifat asid. sifat alkali dari aspek nilai pH. rasa.5 Menganalisa asid dan alkali. kesan ke atas kertas litmus. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. 40 . rasa. menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH. mengkakis. menerangkan maksud peneutralan. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. kesan ke atas kertas litmus. mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. sifat mengkakis.   Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. Gunakan hanya asid dan alkali cair. menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. Awas: Nota Perbendaharaan Kata active metal – logam aktif alkaline substance –bahan beralkali concentration – kepekatan concentrated acid – asid pekat concentrated alkali – alkali pekat corrosive – mengkakis dilute acid – asid cair dilute alkali – alkali cair equation in words – persamaan perkataan hydrochloric acid – asid hidroklorik litmus paper – kertas litmus metal – logam neutralization – peneutralan operational definition – definisi secara operasi potassium – kalium sodium – natrium sodium hydroxide – natrium hidroksida Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa.

Membincangkan maksud peneutralan. dan meneutralkan sengatan serangga). Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 41 . Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan chlorination – pengklorinan distillation – penyulingan filtration – penurasan natural resources – sumber semula jadi water purification site – loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses – penggunaan domestik usage of water – penggunaan air water supply system – sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction – pembinaan deforestation – penebangan hutan domestic waste – bahan buangan domestik fertiliser – baja garbage – sampah-sarap industrial waste – bahan buangan industri pesticide – pestisid preservation – pemeliharaan radioactive residue – sisa radioaktif siltation – pengelodakan sewage – sisa / bahan kumbahan water pollutant – bahan cemar air

44

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. Nota Perbendaharaan Kata air pressure – tekanan udara appliances – peralatan existence – kewujudan temperature – suhu volume – isipadu Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik.1 Memahami tekanan udara. menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. 45 .

Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. 46 . Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. pam penyembur dan penyedut minuman.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. sifon. Awas: Nota Perbendaharaan Kata syringe – picagari siphon – sifon spray – penyembur drinking straw – penyedut minuman blockage – tersumbat gas under high pressure – gas di bawah tekanan tinggi safety measures – langkah keselamatan  Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

magnitude – magnitud spring balance – neraca spring 47 . Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk. 1. daya elektrostatik dan daya magnetik). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya.  mengukur magnitud daya. kedudukan. Murid boleh:  menyatakan unit untuk daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran.1 Memahami daya. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh:    nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan.2 Memahami pengukuran daya. daya graviti. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya.  menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. menerangkan pelbagai jenis daya. Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force – daya elektrostatik frictional force – daya geseran gravitational force – daya graviti magnetic force – daya magnetik speed – kelajuan BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menerangkan kesan daya. kelajuan dan arah).TEMA: DAYA DAN GERAKAN 1.

menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. . b) mengurangkan geseran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran.3 Mengaplikasi daya geseran. 48 . Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. menerangkan cara meningkatkan geseran. menerangkan cara mengurangkan geseran. menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. Nota Perbendaharaan Kata existence – kewujudan surface – permukaan     Abaikan daya geseran statik.

Membincangkan dengan contoh.4 Mengaplikasi kerja. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan. sketch – lakaran 49 . Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. Nota Perbendaharaan Kata distance – jarak work – kerja 1. menyatakan unit untuk kerja. menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menentukan kerja yang dilakukan. Mereka satu aktiviti contoh melukis poster. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya.5 Mengaplikasi kuasa. melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Murid boleh:    menyatakan maksud kuasa. power – kuasa 1. menyatakan unit untuk kuasa.

1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan. Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. 2. duri. Nota Bagi haiwan invertebrata. SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Perbendaharaan Kata aquatic – akuatik buoyancy – keapungan chitin – kitin cuticle – kutikel endoskeleton – rangka dalam exoskeleton – rangka luar hydrostatic – hidrostatik shell – cangkerang skeletal system – sistem rangka support system – sistem sokongan   Murid boleh:   menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik. mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. 50 . membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. rangka dalam dan rangka hidrostatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. ruang udara dalam tumbuhan akuatik. perkenalkan rangka luar.

Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat.3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Nota Perbendaharaan Kata beached whale – paus yang terdampar di pantai crippled – tempang crutches – tongkak ketiak inability – ketidakupayaan 51 . Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup. b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan.

1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. 52 . Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. b) luas tapak. menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. 1. STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Nota Perbendaharaan Kata base area – luas tapak center of gravity – pusat graviti height – ketinggian manipulating – mengubah point of equilibrium – titik keseimbangan stability – kestabilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Nota Perbendaharaan Kata 53 . Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.2 Menghargai kepentingan kestabilan.Objektif pembelajaran 1.

daya dan fulkrum. Kesan putaran itu dinamakan momen daya. dan seterusnya  mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama.  54 . Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat.  Membincangkan bagaimana  manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. mengenal pasti beban. menyelesaikan masalah berkaitan tuas. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. menerangkan maksud momen daya. menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. Mengenal pasti beban.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Perbendaharaan Kata fulcrum – fulcrum force – daya lever – tuas load – beban perpendicular distance – jarak tegak Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip  tuas. daya dan fulkrum dalam tuas. mengelaskan tuas. kedua dan ketiga. kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak.1 Menganalisa tuas. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2.

design – reka innovative – inovatif 55 .Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 2.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas. Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas.

Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Editor 56 . Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Julaihi Hj. Teluk Intan. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 2 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful