Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

.

MAKA kami. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .

berakhlak mulia. masyarakat dan negara. bertanggungjawab. rohani. vii .Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .

.

Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. 1 . Bagi mencapai hasrat ini. memandang jauh ke hadapan. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Kimia. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Biologi dan Sains Tambahan. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Golongan murid ini akan menceburi memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. kemahiran saintifik. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. rohani. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. kita perlu membentuk warganegara kritis. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. emosi dan jasmani. sikap saintifik dan nilai murni. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains.

membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. 7. dinamik dan berdaya maju dengan 8. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 6. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya 2 . Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 9. 3. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni 2. 10. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. 4. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 5. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal 11. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi.

Mendefinasi secara operasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. saiz . Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. 3 . bentuk. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. isipadu. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. sentuhan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. arah. berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. objek atau peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. pendengaran. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Contohnya lokasi. graf. Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Mengelaskan Melalui pemerhatian.

pemboleh pemboleh ubah ubah bergerak Kemahiran Manipulatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. 4 . bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:      pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. mengumpulkan data. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Melakar spesimen. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat.

Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. masa. sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. 5 . Strategi menggabungjalinkan pengetahuan. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. sifat. Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. bentuk atau bilangan.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. konsep. kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. hipotesis. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. 6 .

sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : menyeluruh pernyataan. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. rasional. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7 . Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. lukisan dan artifak. Pernyataan membuktikan kesahihannya. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. diuji untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 5.          Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul      mmmm Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8 .strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. 4. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 3. KBSB diperkenalkan. 2. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. 1999).

Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9 . Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan menggalakkan pemikiran secara.Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains. analitis dan sistematik. seseorang perlu Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. kreatif.

Dalam Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir kurikulum ini. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. Dalam pengajaran dan pembelajaran.Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan 10 . di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Yakin dan berdikari. bekerjasama dan jujur. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Berani mencuba. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Berfikiran kritikal dan analitis. • Luwes dan berfikiran terbuka. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Adil dan saksama. 11 . • Berfikir secara rasional. alam sekeliling. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Sebagai contoh. • Bekerjasama. membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Sistematik. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.membezakan. • Bersifat objektif. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah.

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1. dan nilai murni sebelum memulakan Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat simulasi tayangan video atau komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. sisa kepentingan sikap dalam buangan di kalangan murid. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar.4 Menyedari murni sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Sebagai contoh. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1. sekitar. 12 .

Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti 13 . Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. konstruktivisme. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:     Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Namun demikian. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Murid berpeluang bekerjasama. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. berkongsi idea dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Sains. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip pengalaman serta membuat refleksi. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14 . Dalam kurikulum ini. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. projek dan lawatan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. simulasi. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. perbincangan. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. tindakan pengayaan dan pemulihan kurikulum. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Teknologi dan Masyarakat (STM). Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya.

perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. permainan dan penggunaan model. Secara kebiasaan. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. eksperimen mereka. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah     Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan pengajaran dan pembelajaran. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. 15 . murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:       Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data   Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam main peranan. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Dalam perlaksanaan kurikulum ini.

Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Hasil projek dalam bentuk laporan. pusat sains. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. radio. ia mesti dirancang secara rapi. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. menyeronokkan dan bermakna. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16 . Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar.Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan eksperimen pembelajaran sains berkesan. komputer dan internet. video. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. institut penyelidikan. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. pembelajaran lebih berkesan. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar tugasan semasa lawatan. muzium. paya bakau dan kilang. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data.

tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 17 . Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. menghargai. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. mengagumi.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Pada masa yang sama. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. menganalisis. menyayangi. memahami. mensintesis dan menilai. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. mensyukuri. mendalami dan mengamalkan. mengaplikasi. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. menghayati. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. sains. Secara am. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. setiap bidang Walaubagaimanapun.

Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan cold – kesejukan heat – kepanasan pain – kesakitan pressure – tekanan receptor – hujung saraf sensitivity – kepekaan skin – kulit touch – sentuhan 18 . 1. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan.2 Memahami deria sentuhan. sakit. menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain – otak nerve – saraf response – gerakbalas stimuli – rangsangan sensory organ – organ deria BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria.1 Memahami organ deria dan fungsinya.TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1. DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya.  menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) menggunakan Braille. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. organ deria dan rangsangan. haba.

 menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.5 Memahami deria pendengaran. Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia.  memerihalkan bagaimana kita mendengar. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza.  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia. Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. bitter – pahit salty – masin sour – masam sweet – manis taste – rasa tongue – lidah 1. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model.  mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.4 Memahami deria rasa. carta. Nota Perbendaharaan Kata nose – hidung sensory cells – sel deria 1. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung. cochlea – koklea ear – telinga ear drum – gegendang telinga 19 .3 Memahami deria bau. Membincangkan mekanisme pendengaran. perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

 mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). density – ketumpatan medium – bahantara/medium reflection – pantulan refraction – pembiasan 20 .Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.  memerihalkan bagaimana kita melihat. Nota Perbendaharaan Kata 1.  menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan.6 Memahami deria penglihatan.  menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.  mengenal pasti struktur mata manusia. ilusi optik. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan. Sudut tuju. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya.  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan.  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. Astigmatisme. Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian. Hasil Pembelajaran Murid boleh. Membincangkan bagaimana kita melihat. titik buta.  mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.7 Memahami cahaya dan penglihatan. sudut pantulan.

Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. sinar-X. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. teleskop. alat pengesan ultrabunyi. 21 . b) titik buta. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. periskop patut dinyatakan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata astigmatism – astigmatisme blind spot – bintik (or titik) buta long sightedness – rabun dekat monocular vision – penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik periscope – periskop short sightedness – rabun jauh stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Mikroskop. kanta pembesar. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. binokular.

digunakan untuk mengatasi had pendengaran. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Notes Perbendaharaan Kata  memerihalkan sifat bunyi. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang pendengaran. c) pantulan dan penyerapan bunyi. 22 . Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik. Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop.8 Memahami bunyi dan pendengaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  menyatakan had pendengaran.  menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran. keupayaan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.  menerangkan kecacatan pendengaran.  menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi.

gerakan nastik.  mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. hidrotropisme. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan. geotropisme. Nota Gerak balas termasuk fototropisme.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. Perbendaharaan Kata 23 .  menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. tigmotropisme.

B. C. besi. lemak. keadaan kesihatan. glukosa (larutan Benedict).  menguji kanji. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin).BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang.  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. D. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. glukosa. protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). protein dan lemak. jantina. vitamin.2 Menilai kepentingan gizi seimbang. Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak. mineral. saiz. fosforus dan kalium) diperlukan. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur.  menyatakan fungsi setiap kelas makanan. protein. B2 dan dsb. Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1. iklim.  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. Notes Hanya vitamin utama (A. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori. E dan K) dan mineral (kalsium. pekerjaan.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. iodin. balanced diet – gizi seimbang calorific value – nilai kalori climate – cuaca food wrapper – bungkusan makanan 24 . Perbendaharaan Kata fats – lemak fibre – pelawas potassium – kalium starch – kanji sodium – natrium Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. natrium. 2.

 memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. alimentary canal – salur penghadaman anus – dubur appendix – umbai usus bile – jus hempedu digestion – penghadaman enzyme – enzim gall bladder – pundi hempedu gut – salur penghadaman insoluble – tidak larut large intestine – usus besar 25 .  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.  menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan. Enzim hanya perlu melibatkan amilase.3 Memahami sistem pencernaan manusia. protease dan lipase. makan tengahari dan makan malam).Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.  memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. Notes Perbendaharaan Kata 2. Hasil Pembelajaran  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan.  merancang satu gizi seimbang. Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. protein dan lemak.  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan.

Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar.  membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan. Notes Perbendaharaan Kata liver – hati saliva – air liur small intestine – usus kecil stomach – perut 2. Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit.  menerangkan penyahtinjaan. absorption – penyerapan analogise – membuat analogi blood stream – aliran darah diffusion – resapan 2.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna. protein dan lemak. Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Hasil Pembelajaran  menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji. constipation – sembelit defecation – penyahtinjaan large intestine – usus besar reabsoption – penyerapan semula 26 . Struktur vilus tidak diperlukan.

Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:     mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. Nota Perbendaharaan Kata habits – amalan needy – sangat miskin nutritious food – makanan berkhasiat underprivileged – kurang bernasib baik religious beliefs – kepercayaan agama 27 .

Haiwan: invertebrata. Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. Perbendaharaan Kata amphibian – amfibia bird – burung dicotyledon – dikotiledon diversity – kepelbagaian fish – ikan flowering plant – tumbuhan berbunga invertebrate – invertebrata living organism – organisma hidup mammal – mamalia monocotyledon – monokotiledon non-flowering plant – tumbuhan tidak berbunga reptile – reptilia vertebrates – vertebrata BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. . amfibia.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1.  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara ‘mega-biodiversiti’ di dunia harus ditonjolkan. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara. . 28 .  menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. tumbuhan tidak berbunga. kepelbagaian organisma Mengumpul dan mengelaskan hidup dan pelbagai tumbuhan dan haiwan pengelasannya berdasarkan ciri sepunya.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. dikotiledon.Tumbuhan: Tumbuhan berbunga. mamalia. ikan. burung. monokotiledon.  mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. . . vertebrata.1 Membincangkan kepelbagaian ciri Memahami umum organisma hidup. BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. reptilia. Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran.

29 . 2.  menyatakan maksud habitat dan ekosistem. habitat. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. komuniti dalam suatu ekosistem.BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2. populasi dan komuniti. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud spesis. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. Perbendaharaan Kata community – komuniti ecosystem – ekosistem environment – persekitaran habitat – habitat interdependence – saling bersandaran predict – meramal population – populasi species – spesis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis. populasi.1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan.

cacing pita dan manusia). Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang. Perbendaharaan Kata advantage – kebaikan biological control – kawalan biologi competition – persaingan disadvantage – keburukan interaction – interaksi parasitism – parasitisme pest – perosak prey predator – mangsa pemangsa regulate – mengawal symbiosis – simbiosis 30 .  mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. mutualisme. b) simbiosis: komensalisme.  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. alga dan kulat. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. c) persaingan.  menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah.2 Menilai interaksi antara organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran. Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.

menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan.pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer – pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer – pengguna sekunder tertiary consumer – pengguna tertier Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah.3 Mensintesis siratan makanan. . mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. pengguna dan pengurai. membina piramid nombor daripada rantai makanan. 31 . Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. pengguna dan pengurai. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. pengurai dan piramid nombor. Nota Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar. pengguna. Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menerangkan maksud pengeluar. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. mengenal pasti pengeluar. Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis. cahaya dan klorofil). Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen. 32 .  menyatakan hasil fotosintesis. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis.  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis.Objektif pembelajaran 2. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida.kitar oksigen carbon cycle – kitar karbon photosynthesis-fotosintesis Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan.4 Menganalisa fotosintesis. Nota Perbendaharaan Kata balanced ecosystem – ekosistem yang seimbang oxygen cycle .  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. air.

 menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.  menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli. 33 .  mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap. Nota Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest – hutan simpan highland forest – hutan tanah tinggi indigenous people – orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest – hutan hujan tropika wetlands – tanah bencah / lembap Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

baja dan bahan cemar) Perbendaharaan Kata acid rain – hujan asid brainstorming – sumbangsaran climate change – perubahan iklim deforestation – penebangan hutan excessive – berlebihan land overuse – penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect – kesan rumah hijau over fishing – penangkapan ikan tidak terkawal pollution – pencemaran solid waste management – pengurusan sisa pepejal pesticides – pestisid species extinction – kepupusan spesis toxin – toksin 34 . pengurusan sisa pepejal. tanah dan air.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. kepupusan spesis. penangkapan ikan tidak terkawal. penebangan hutan.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni. penggunaan tanah yang tidak terkawal. toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid. Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. kemusnahan habitat. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. produktif dan seimbang. pencemaran udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi.  memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. kehilangan tanah lembap.

 menyatakan maksud takat didih air. Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan. 35 .  menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air. takat didih air.1 Menganalisa ciri fizikal air. Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik.  memerihalkan ciri fizikal air.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:   takat beku air. Perbendaharaan Kata boiling point – takat didih freezing point – takat beku impurities – bendasing inference – inferens physical characteristics – ciri fizikal Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.

2 Menganalisa komposisi air. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air. Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan. Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai. Nisbah gas diperlukan. Perbendaharaan Kata anode – anod cathode – katod composition – komposisi ionic theory – teori ionik electrolysis – elektrolisis discharge – terhasil 36 . Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menentukan komposisi air.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.

pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian.  memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian.3 Menganalisa proses penyejatan air. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata agricultural product – hasil pertanian evaporation – penyejatan evaporation of water – penyejatan air humidity – kelembapan movement of air – pergerakan udara preservation – pengawetan processing of food – pemprosesan makanan rate of evaporation – kadar penyejatan surface area – luas permukaan temperature of the surrounding – suhu sekeliling Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik.  menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. suhu persekitaran. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. 37 .  membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. luas permukaan dan pergerakan udara.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

4 Menganalisa larutan dan kelarutan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. pelarut dan larutan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan maksud zat terlarut.  jenis zat terlarut. 38 . Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. larutan pekat dan larutan tepu. larutan pekat dan larutan tepu. menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air. larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair.  suhu pelarut. menerangkan maksud bahan terampai. Nota Perbendaharaan Kata concentrated solution – larutan pekat dilute solution – larutan cair nature of solute – jenis zat pelarut nature of solvent – jenis pelarut organic solvent – pelarut organik residue – baki/sisa suspension – bahan terampai saturated solution – larutan tepu sediment – bahan mendapan solubility – kelarutan solute – zat pelarut solution – larutan solvent – pelarut universal solvent – pelarut universal volume of solvent – isipadu pelarut      Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut  jenis pelarut. memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. menerangkan maksud kelarutan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. membanding dan membezakan antara larutan cair. pelarut dan larutan.

Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.  kadar kacauan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut.  saiz zat terlarut. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 39 .

sifat mengkakis. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid. menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.5 Menganalisa asid dan alkali. rasa. mengkakis. menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. sifat alkali dari aspek nilai pH. Awas: Nota Perbendaharaan Kata active metal – logam aktif alkaline substance –bahan beralkali concentration – kepekatan concentrated acid – asid pekat concentrated alkali – alkali pekat corrosive – mengkakis dilute acid – asid cair dilute alkali – alkali cair equation in words – persamaan perkataan hydrochloric acid – asid hidroklorik litmus paper – kertas litmus metal – logam neutralization – peneutralan operational definition – definisi secara operasi potassium – kalium sodium – natrium sodium hydroxide – natrium hidroksida Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa. Gunakan hanya asid dan alkali cair. kesan ke atas kertas litmus.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. 40 . menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH. menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. mengenal pasti sifat alkali. kesan ke atas kertas litmus. menerangkan maksud peneutralan. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. rasa. menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Murid boleh:          mengenal pasti sifat asid.   Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 41 . Membincangkan maksud peneutralan. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. dan meneutralkan sengatan serangga).

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan chlorination – pengklorinan distillation – penyulingan filtration – penurasan natural resources – sumber semula jadi water purification site – loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses – penggunaan domestik usage of water – penggunaan air water supply system – sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction – pembinaan deforestation – penebangan hutan domestic waste – bahan buangan domestik fertiliser – baja garbage – sampah-sarap industrial waste – bahan buangan industri pesticide – pestisid preservation – pemeliharaan radioactive residue – sisa radioaktif siltation – pengelodakan sewage – sisa / bahan kumbahan water pollutant – bahan cemar air

44

1 Memahami tekanan udara. menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. Nota Perbendaharaan Kata air pressure – tekanan udara appliances – peralatan existence – kewujudan temperature – suhu volume – isipadu Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. 45 .

46 .Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. pam penyembur dan penyedut minuman. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. Awas: Nota Perbendaharaan Kata syringe – picagari siphon – sifon spray – penyembur drinking straw – penyedut minuman blockage – tersumbat gas under high pressure – gas di bawah tekanan tinggi safety measures – langkah keselamatan  Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba. sifon. menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force – daya elektrostatik frictional force – daya geseran gravitational force – daya graviti magnetic force – daya magnetik speed – kelajuan BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. daya elektrostatik dan daya magnetik). DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh:    nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk. menerangkan kesan daya. daya graviti. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. menerangkan pelbagai jenis daya. 1. Murid boleh:  menyatakan unit untuk daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. kedudukan. magnitude – magnitud spring balance – neraca spring 47 .  mengukur magnitud daya. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya. kelajuan dan arah).  menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran.1 Memahami daya.2 Memahami pengukuran daya.TEMA: DAYA DAN GERAKAN 1.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. menerangkan cara mengurangkan geseran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. menerangkan cara meningkatkan geseran. 48 . menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. Nota Perbendaharaan Kata existence – kewujudan surface – permukaan     Abaikan daya geseran statik. menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. b) mengurangkan geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran.3 Mengaplikasi daya geseran. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. .

melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. Membincangkan dengan contoh. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Murid boleh:    menyatakan maksud kuasa. menentukan kerja yang dilakukan. Mereka satu aktiviti contoh melukis poster.4 Mengaplikasi kerja.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan.5 Mengaplikasi kuasa. sketch – lakaran 49 . power – kuasa 1. menyatakan unit untuk kuasa. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. menyatakan unit untuk kerja. Nota Perbendaharaan Kata distance – jarak work – kerja 1.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.

Perbendaharaan Kata aquatic – akuatik buoyancy – keapungan chitin – kitin cuticle – kutikel endoskeleton – rangka dalam exoskeleton – rangka luar hydrostatic – hidrostatik shell – cangkerang skeletal system – sistem rangka support system – sistem sokongan   Murid boleh:   menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. rangka dalam dan rangka hidrostatik. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. perkenalkan rangka luar. 2. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. Nota Bagi haiwan invertebrata. mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik. duri. ruang udara dalam tumbuhan akuatik. 50 .BIDANG PEMBELAJARAN: 2.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan. Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut.

Nota Perbendaharaan Kata beached whale – paus yang terdampar di pantai crippled – tempang crutches – tongkak ketiak inability – ketidakupayaan 51 . Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup.3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup. Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat. b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.

menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. 52 .TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1. b) luas tapak. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. 1. menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. Nota Perbendaharaan Kata base area – luas tapak center of gravity – pusat graviti height – ketinggian manipulating – mengubah point of equilibrium – titik keseimbangan stability – kestabilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Nota Perbendaharaan Kata 53 . Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan. menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.2 Menghargai kepentingan kestabilan.Objektif pembelajaran 1.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. Perbendaharaan Kata fulcrum – fulcrum force – daya lever – tuas load – beban perpendicular distance – jarak tegak Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip  tuas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. Kesan putaran itu dinamakan momen daya. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2. mengenal pasti beban. daya dan fulkrum dalam tuas.  Membincangkan bagaimana  manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. Mengenal pasti beban. menerangkan maksud momen daya. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. dan seterusnya  mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki. kedua dan ketiga.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. daya dan fulkrum. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas.1 Menganalisa tuas.  54 . Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat. mengelaskan tuas. menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. menyelesaikan masalah berkaitan tuas.

design – reka innovative – inovatif 55 .Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 2. Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas. Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja.

Julaihi Hj. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Editor 56 . Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 2 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Teluk Intan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful