Praktek Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Bagian Pertama : Gugatan
Oleh

Ayi Solehudin Pendahuluan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar peradilan dari empat peradilan yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sampai saat ini UndangUndang No. 5 Tahun 1986 telah mengalami dua kali perubahan/revisi yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Administrasi yang mengkhususkan pengujiannya pada Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Syarat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Apabila suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi secara kumulatif ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengajuan Gugatan melalui pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan langsung oleh orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan atau dapat diwakili oleh kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokat. Setelah perkara masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka mulai saat itu, tanggung jawab penyelesaian perkara tersebut berada di pundak Pengadilan. Pengadilan akan memeriksa dan memutus Perkara yang masuk

Tujuan diajukannya gugatan untuk mendapatkan putusan 2. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkata Angka 1 huruf a menyebutkan : 1. 1.Berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu KTUN ataupun menuntut untuk diterbitkan suatu KTUN. Bahwa perkara-perkara di Pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi. kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan. perkara-perkara perdata umum. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. Supaya gugatan yang disampaikan oleh Penggugat isinya sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata usaha Negara. 1 . Pengertian Gugatan Pengertian gugatan terdapat dalam Pasal 1 Angka 11 UU No. Berdasarkan rumusan Ketentuan diatas. dapat dipahami bahwa unsur-unsur dari gugatan adalah sebagai berikut : .Diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Kepaniteraan perkara . selanjutnya harus dipahami juga objek yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada dua objek yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. perdata agama dan perkara tata usaha negara. .Permohonan tertulis . Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 1 Angka 9 UU No. Objek Gugatan Setelah kita memahami pengertian dan unsur-unsur gugatan. yaitu : a. yaitu penetapan tertulis SEMA No. Dalam Pasal dan Angka tersebut dinyatakan bahwa “Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”. dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.ke PTUN dalam jangka waktu paling lama 6 bulan1. yaitu : a. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. ada baiknya calon penggugat terutama yang tidak menggunakan jasa Advokat untuk memahami gugatan ini secara terperinci.

f.yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1996. penulis sampaikan dua pendapat mengenai unsur-unsur KTUN tersebut. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. d. dalam P. Buku I. e. Berkaitan dengan unsure-unsur KTUN sebagaimana dimaksud oleh ketentuan diatas. individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 162-163. Cet. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. c. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. g. Bentuk penetapan itu harus tertulis. Individual dan final. b. Indroharto. c. 3 Paulus Effendi Lotulung. Keenam. Jakarta: CV. Perbuatan-perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik. yang menyatakan bahwa unsur KTUN ada 7 (tujuh). individual dan final yang menimbulkan akibat hukum.J. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Individual. hlm. yaitu:3 a. Walaupun jumlah unsur KTUN dari kedua pendapat diatas berbeda. Pejabat Sebagai Calon Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. yaitu : Menurut Indroharto. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. b. bersifat Konkret. yang bersifat Konkret. Sri Rahayu. e. Penetapan tertulis. diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 148. d. yaitu:2 a. hlm. unsur KTUN ada 6 (enam). berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. f. Bersifat Konkret. Lotulung. didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. final. Bersifat Konkret. Pendapat senada disampaikan oleh Paulus E. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Beberapa Pengertian Dasar Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila suatu KTUN telah memenuhi unsurunsur diatas maka KTUN seperti ini dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. namun intinya sama yaitu : bentuk KTUNnya harus tertulis.J Sipayung (Editor). 1989. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 .

Fiktif Negatif ( yang dianggap sama dengan KTUN) Disamping KTUN. sedang hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut dianggap sama dengan KTUN. maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Pihak yang dapat Menggugat Mengenai pihak yang dapat menggugat diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) UU No. . hal ini terjadi apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan SK yang dimohonkan kepadanya oleh Penggugat. dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Subjek Gugatan a. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. Abstrak disini maksudnya adalah tidak berbentuk Surat KTUN.b. maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Pengaturan mengenai Fiktif Negatif terdapat dalam Pasal 3 UU No. terdapat satu lagi objek yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Fiktif Negatif. (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). KTUN ini dikenal dengan istilah Fiktif Negatif yang juga merupakan Objek gugatan yang merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. sedangkan hal itu menjadi kewajibannya. 5 Tahun 1986 sebagai berikut : (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan. 3. 5 Tahun 1986 berbunyi: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Fiktif Negatif ini tidak ada wujudnya atau abstrak. (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon. sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat. maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan.

bahwa: Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. delegasi ataukah mandat. Buku II. maka logikanya boleh. 5 Tahun 1986 tentang Peratun menyebutkan. 1996. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. maka harus diketahui lebih dahulu apakah wewenang tersebut bersifat atribusi. Kabupaten dalam kedudukannya sebagai badan hukum perdata itu juga berhak mengajukan gugatan TUN. Kewenangan Atribusi adalah wewenang yang ada pada Badan atau Pejabat TUN yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dari pendapat Indroharto tersebut. a. Indroharto. hlm. hlm. Sekarang kalau dipertanyakan: apakah organisasi dan instansi pemerintah seperti Propinsi. Konsentrasi pertanggungjawaban tindakan disini adalah berada pada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan. Berkaitan dengan pihak yang dapat menggugat. maka kemungkinan tersebut akan langka terjadi5. b. yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. 44. Kesembilan. Pihak yang dapat Digugat Pasal 1 Angka 12 UU No. Cet. 43. Untuk menentukan siapa yang harus digugat sehubungan dengan adanya wewenang yang ada pada jabatan TUN. Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.Berdasarkan ketentuan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. penulis sependapat bahwa Badan Hukum Publik yang sedang dalam kedudukannya sebagai badan hukum perdata dapat menjadi Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Indroharto berpendapat sebagai berikut : Mengenai pengertian orang (natuurlijke person) sendiri tidak menimbulkan banyak komplikasi4. Berdasarkan ketentuan di atas maka tidak diperkenankan perorangan menjadi Tergugat. 5 Ibid. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 4 . Namun karena yang digugat harus selalu Badan atau Jabatan TUN.

Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/tertunda (geschorst) pada saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. c. Sehubungan dengan Pasal 62 Ayat (6) dan Pasal 63 Ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V dijelaskan mengenai tenggang waktu ini secara lebih akurat: 1. Terhadap Gugatan yang objek gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 UU No. 5 Tahun 1986. Di dalam SEMA No.maka yang harus digugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan. Maka yang harus digugat adalah pejabat yang menerima 4. Maka yang harus digugat adalah pejabat yang memberi mandat. yang berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. Terhadap gugatan dalam konteks ini. Konsentrasi pertanggungjawaban tindakan disini adalah tetap berada pada pejabat yang memberi mandat. (delegant) kepada pejabat yang menerima delegasi (delegatoris). 2. Tenggang waktu mengajukannya diatur dalam Pasal 55 UU No. b. Delegasi adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari pejabat atasan atau pejabat lain. Tenggang waktu a. Konsentrasi pertanggungjawaban tindakan disini telah berpindah sepenuhnya dari pejabat yang memberi mandat delegasi. Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari pejabat atasan atau pejabat lain. 5 Tahun 1986. 3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis .

maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) hari dihitung sejak hari pengumuman. Terhadap Gugatan yang objek gugatannya Fiktif Negatif dianggap sama dengan KTUN) (yang Dalam hal gugatan diajukan dengan objek gugatannya yang dimaksud dalam Pasal 3 UU No. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan.sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut b. 5 Tahun 1986. 2. maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan. Maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya. maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. maka tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Penjelasan Pasal 55 UU No. antara lain sebagai berikut: 1. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi: Jika suatu Badan atau Pejabat data Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon. Maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. 5 Tahun 1986. yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. . 3. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi: Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat.

Mengajukan gugatan Apabila Objek dan Subjek gugatan telah terpenuhi dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. d) Fotocopy surat keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa. b. jabatan dan tempat kedudukan Tergugat. Hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan (petitum). 2) Dokumen yang perlu di sertakan dalam pendaftaran perkara sekurangkurangnya adalah : a) Surat gugatan atau surat gugatan perlawanan. Identitas para pihak: nama. c) Fotocopy kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan. kecuali apabila obyek sengketa berupa keputusan fiktif-negatif atau apabila obyek sengketa tidak dikuasai oleh penggugat. b) Surat kuasa khusus dari penggugat kepada kuasa hukumnya penggugat menguasakan kepada kuasa hukum). tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Dasar gugatan (posita). 3) Petugas penerima berkas memeriksa kelengkkapan dengan menggunakan daftar periksa (check list) dan meneruskan berkas yang telah selesai di periksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap. 4) Panitera Muda Perkara mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya Pemohon/Penggugat atau kuasanya dapat melengkapi kekurangannya (bila . 2. kewarganegaraan. maka gugatan dapat diajukan dengan syarat sebagai berikut : a. Syarat materiil 3. Nama. Adapun Prosedur Penerimaan Permohonan Gugatan Menurut Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) Petugas pada meja pertama/loket pertama bertanggungjawab untuk menerima gugatan dan gugatan perlawanan terhadap penetapan dismissal. 4.5. Syarat formiil 1.

6) Pada berkas perkara yang telah lengkap. agar proses persidangan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar. surat gugatan yang telah dilengkapi SKUM diserahkan kepada kasir untuk di catat dalam buku jurnal yang bersangkutan c) Petugas para meja kedua/loket kedua mencatatnya dalam register Induk Perkara dan Register Perkara Gugatan. . 7) Berkas perkara yang telah di lengkapi dengan SKUM diserahkan kepada penggugat atau kuasanya agar membayar jumlah uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada kasir pengadilan TUN. b) Lembar kedua untuk Kasir c) Lembar ketiga untuk di lampirkan dalam berkas gugatan. dan peninjauan kembali yang diterima melalui pos. 8) Kasir menandatangani dan membubuhkan stempel lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran. b) Biaya pemeriksaan lebih dari 5 orang sanksi di tanggung oleh pihak yang meminta c) Biaya panjar perkara wajib di tambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.ternyata panjar perkara belum di terima di kepaniteraan.dengan ketentuan : a) Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara harus mempertimbangan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para yang berhubungan dengan pihak. 9) Dalam hal gugatan. banding. serta mencatat ke dalam buku Jurnal Keuangan Perkara. maka harus diperhatikan : a) Tenggang waktu pembayaran panjar biaya perkara paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikirimkannya surat pemberitahuan tentang pembayaran panjar biaya perkara kepada penggugat. d) Gugatan Penggugat tidak akan di daftar apabila setelah lewat 6 (enam) bulan sejak dikirimkan surat pemberitahuan tentang pembayaran panjar biaya perkara pada penggugat. b) Setelah panjar biaya perkara di terima. kasasi.5) Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan di tuangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). dibuatkan SKUM rangkap tiga: a) Lembar pertama untuk Penggugat.

diberi tambahan kode PLW (Perlawanan) pada nomor perkaranya. e. 12) Petugas pada meja kedua/loket kedua mencatat perkara yang masuk ke dalam Register Induk Perkara. selanjutnya oleh Pengadilan yang bersangkutan dikirimkan ke pengadilan TUN yang berwenang tersebut. c. maka pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan dengan 2 cara : a) Dibayarkan melalui Pengadilan TUN atau Pengadilan Negeri terdekat. Bentuk Gugatan Bentuk gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan tersebut akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Apakah gugatan di ajukan sendiri oleh penggugat atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Ongkos kirim di tanggung penggugat di luar panjar biaya perkara. d.sekurang-kurangnya berisi : a. b) Dikirimkan langsung ke Pengadilan TUN yang berwenang memeriksa perkaranya. bagi mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera . 14) Pengisian kolom-kolom buku register harus di laksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara. 6. Apakah alasan gugatan sesuai pasal 53 ayat (2) UU PERATUN. b. Namun. Klarifikasi perkara TUN nya. 13) Panitera setelah menerima berkas perkara dari petugas meja kedua/loket kedua membuat resume gugatan. Apakah gugatan telah memuat hal-hal yang ditentukan pasal 56 UU PERATUN. Terhadap perkara gugatan perlawanan terhadap penetapan dismissal. Apakah gugatan masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh)hari sesuai pasal 55 UU PERATUN.10) Dalam hal tempat tinggal penggugat jauh dari pengadilan TUN yang berwenang memeriksa perkaranya. 11) Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.

Pasal 56 Ayat (2) UU No. Terhadap gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa. Hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan itu. cukup dengan membubuhkan cap jari yang dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagi Penggugat yang tidak pandai baca tulis. tanpa dibubuhi materai. Namun seringkali KTUN yang akan disengketakan tidak ada dalam tangan Penggugat atau pihak ketiga yang terkena akibat hukum KTUN tersebut.6 Gugatan yang telah dibuat. Penulisan nama dalam gugatan harus menyebutkan terlebih dahulu nama pihak Penggugat prinsipal. 8 Lihat Pasal 56 Ayat (3) UU No.Pengadilan yang akan membantu untuk merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.8 Bersambung ke Bagian Kedua Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 7 6 .7 Gugatan sedapat mungkin disertai juga Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan. Dalam rangka pemeriksaan persiapan. maka gugatan harus dilampiri surat kuasanya yang sah. 9 Tahun 2004. 5 Tahun 1986. dalam keadaan seperti ini tidak menjadi sesuatu yang wajib dilampirkan dalam gugatan. baru kemudian nama Kuasa yang mendampinginya. ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya. 5 Tahun 1986.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful