INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM : PISMP PJ / BM / KS / SN AMBILAN JANUARI 2011 NAMA PELAJAR

:

KOD DAN NAMA KURSUS : PJM3112 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN

SEMESTER : LIMA (5)

TARIKH MULA

2 APRIL 2013

TARIKH HANTAR

24 APRIL 2013

Hasil Pembelajaran Kursus 1. Pelajar dapat menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran PJ dan sukan. Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran PJ dan sukan. Pelajar dapat mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Pelajar dapat melaksanakan pengurusan dan pentadbiran PJ dan sukan dengan berkesan. Pelajar dapat mengintegrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik, berkesan dan bermakna. Pelajar dapat bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 3, 4, 5 dan 6

Objektif Projek Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Menyediakan kertas kerja pengelolaan pertandingan permainan tradisional. 2. Perlaksanaan pertandingan permainan tradisional 3. Menghasilkan laporan pertandingan permainan tradisional

1

Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber tentang permainan tradisional . keratan akhbar dan sebagainya) Refleksi secara ringkas sepanjang penyediaan tugasan ini. Membentuk ahli jawatankuasa pelaksanaan. pentadbiran dan pengelolaan aktiviti Pendidikan Jasmani dan juga sukan. Mengadakan mesyuarat pengelolaan (menyediakan notis mesyuarat sebelum mesyuarat dan minit mesyuarat selepas mesyuarat diadakan) Mengelolakan Pertandingan Permainan Tradisional yang telah dipilih. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut. Anda boleh melampirkan gambar-gambar atau rakaman video semasa pertandingan. vi. Sub-tugasan i. Penyediaan bahan-bahan bukti (gambar. Sehubungan dengan itu.Tugasan Projek (100%) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan bermatlamat melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dari aspek pengurusan.5 baris IV) Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association) V) Lampiran 6. 5. Tugasan hendaklah dibuat secara berkumpulan dan 3 orang bagi setiap kumpulan. vii. Membuat penilaian dan laporan pengelolaan Pertandingan Permainan Tradisional. Pelajarpelajar juga diperkenalkan dengan permainan tradisional dari aspek jenis. Anda (kumpulan kecil 3 orang) perlu memilih satu jenis permainan tradisional sebagai salah satu jenis permainan tradisional yang dikelolakan oleh kumpulan utama anda. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 70%. 3. Menyediakan kertas kerja yang mengandungi semua aspek pengelolaan. peraturan pertandingan dan pengurusan pertandingan permainan tradisional untuk memperkembangkan pengetahuan mereka dalam konteks pengurusan dan pengelolaan bagi meningkatkan potensi mereka ke arah insan yang seimbang dan harmonis supaya dapat mengamalkan budaya kerja sihat melalui pelbagai bentuk medium kecergasan yang menyeronokkan. iv. 8.11. anda dikehendaki mengelolakan pertandingan permainan tradisional yang telah dipilih. III) Langkau 1. 2 . Panjang tugasan tidak kurang daripada 15 muka surat (termasuk persembahan visual) 7. v.jenis. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan. iii. 7. 2. 4. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. sumber internet. Panduan Pelaksanaan Projek 1. ii. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data. I ) Font Arial II ) Saiz huruf . viii.

2. e. Laporan yang lengkap g. jenis. f. b. Mengelolakan pertandingan permainan tradisional yang dipilih. Penulisan laporan harus menunjukkan kematangan hujah. 5.L SALANGGANG ) Ketua Jabatan Jabatan PJK IPG Kampus Kent 3 .Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria yang berikut: 1. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan. Menguruskan mesyuarat dan menyediakan surat-menyurat yang berkaitan serta minit mesyuarat. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. Rumusan/ cadangan penambahbaikan 3. Kriteria Pemarkahan Tugasan ini akan dinilai berdasarkan Garis Panduan Pemarkahan Tugasan disediakan oleh Disemak oleh _______________________ ( SYHIBIN BIN JAPAR ) Penyelaras Kursus PJM3112 Jabatan PJK IPG Kampus Kent _____________________________________ ( VICKNESWARAN A/L NAKAR SALAPAN ) Ketua Unit Pendidikan Jasmani Jabatan PJK IPG Kampus Kent Disahkan oleh: __________________________ ( VICTOR P. alatan (jika ada) permainan tradisional yang dipilih. 7. 4. Keseluruhan isi dan pengelolaan perlu menunjukkan ketulenan dengan sokongan ilmiah. peraturan pertandingan permainan. Tugasan anda haruslah meliputi perkara yang berikut: a. Rujukan perlulah daripada pelbagai sumber yang tepat dan sahih. Sejarah dan pengenalan. 6. Pembentukan ahli jawatan dan senarai tugas setiap jawatankuasa kerja. konsisten dan terperinci. spesifikasi gelanggang (jika ada). c Menyediakan kertas kerja untuk pengelolaan pertandingan permainan tradisional. kefasihan bahasa. Liputan kertas kerja dan laporan yang menyeluruh. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. d.

sesuai dan sesuai dan -Maklumat lengkap. kurang lengkap. ISI KANDUNGAN(15%) -definisi permainan tradisional -Konsep -Prinsip -hukum -teori-teori berkaitan permainan tradisional -Peraturan dan cara bermain -Pelan pelaksanaan -Borang Skor KRITERIA Baik Sederhana Lemah 24-20 19-10 0-9 -hanya 1 -Tidak -hanya 3 sumber rujukan membuat sumber rujukan sahaja rujukan dan sahaja -maklumat tidak -maklumat tepat kurang menyatakan tetapi kurang tepat.Nyatakan rujukan/bibiliogrrafi yang berkaitan . . KOMPONEN TUGASAN Cemerlang 30-25 -Membuat rujukan sekurangkurangnya 5 sumber rujukan. -Mempunyai ilustrasi .kurang sumber. -Maklumat tepat.gambar dan grafik dan penerangan yang jelas. penerangan ilustrasi dan dan ilustrasi penerangan yang kurang yang tidak jelas.RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK PROGRAM : PISMP Ambilan Januari 2013 SEMESTER : SATU (1) TAJUK KURSUS / MATAPELAJARAN: PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran PJ dan Sukan MAJOR : PJ. tepat sesuai -mmempunyai -mempunyai dan lengkap. Kemahiran mencari maklumat (5%) Mencari maklumat sekurang-kurangnya 5 sumber yang berlainan . idea dan idea dan -mempunyai kreativiti yang kreativiti yang ilustrasi dan rendah rendah penerangan -mempunyai -mempunyai yang jelas. Pemerolehan Ilmu (30%) Menyediakan kertas konsep berdasarkan permainan tradisional yang dipilih. KS dan SN ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERATAN 1. jelas. BM. -Mempunyai idea dan kreativiti yang tinggi.sesuai dan lengkap.

Menjelaskan tentang permainan yang dipilih berdasarkan konsep. .KEFAHAMAN MAKLUMAT(10%) .prinsip hukum dan teori.

28 Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam merancang. Sederhana 21 .hukum dan teori. Cemerlang 29 .35 Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam merancang. Menghubungkaitkan penjelasan dengan satu contoh kemahiran sukan yang tepat tetapi penerangan kurang jelas.prinsip. memilih dan menerangkan satu jenis permainan tradisional dengan amat jelas Menghuraikan cara cara bermain dan melaksanakan peraturan serta bagaimana memperolehi mata tetapi kurang jelas.KRITERIA ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERATAN Penguasaan Ilmu dan Kemahiran ( 70% ) Mengelolakan permainan tradisional pilihan anda dengan menyediakan borang skor dan peraturan bagi setiap acara mengikut aspekaspek konsep. Menghuraikan cara bermain dan melaksanakan peraturan serta bagaimana memperolehi mata dengan amat jelas dan mudah difahami Menghubungkaitkan penjelasan dengan satu contoh kemahiran sukan yang tepat dan penerangan amat jelas.11 Tidak berusaha untuk mendapatkan dalam merancang. memilih dan menerangkan satu jenis permainan tradisional tetapi penerangan kurang relevan. . Tidak dapat menhubungkaitkan penjelasan dengan contoh kemahiran sukan. Lemah 0 . Baik 22 . KOMPONEN TUGASAN Kebolehan merancang ( 15% ): Memilih satu jenis permainan tradisonal dan mengelolakannya Kebolehan mengaplikasi ( 35% ): Menghuraikan dan melaksanakan cara bermain dan peraturanperaturan serta bagaimana memperolehi mata Kebolehan menghubungkait ( 20% ): Menghubungkaitkan teori berkaitan satu disiplin permainan tradisional dengan kemahiran sukan.12 Terdapat usaha untuk mendapatkan dalam merancang. memilih dan menerangkan satu jenis permainan tradisional dengan amat jelas. memilih dan menerangkan satu jenis permainan tradisional Menghuraikan cara cara bermain dan peraturan serta bagaimana memperolehi mata tetapi fakta tidak tepat dan tidak jelas. Menghubungkaitkan penjelasan dengan satu contoh kemahiran sukan tetapi kurang tepat dan penerangan kurang jelas. Menghuraikan cara cara bermain dan melaksanakan peraturan serta bagaimana memperolehi mata tetapi fakta kurang tepat dan jelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful