INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM : PISMP PJ / BM / KS / SN AMBILAN JANUARI 2011 NAMA PELAJAR

:

KOD DAN NAMA KURSUS : PJM3112 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN

SEMESTER : LIMA (5)

TARIKH MULA

2 APRIL 2013

TARIKH HANTAR

24 APRIL 2013

Hasil Pembelajaran Kursus 1. Pelajar dapat menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran PJ dan sukan. Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran PJ dan sukan. Pelajar dapat mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Pelajar dapat melaksanakan pengurusan dan pentadbiran PJ dan sukan dengan berkesan. Pelajar dapat mengintegrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik, berkesan dan bermakna. Pelajar dapat bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 3, 4, 5 dan 6

Objektif Projek Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Menyediakan kertas kerja pengelolaan pertandingan permainan tradisional. 2. Perlaksanaan pertandingan permainan tradisional 3. Menghasilkan laporan pertandingan permainan tradisional

1

Panduan Pelaksanaan Projek 1. Menyediakan kertas kerja yang mengandungi semua aspek pengelolaan. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 70%. Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber tentang permainan tradisional .5 baris IV) Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association) V) Lampiran 6. pentadbiran dan pengelolaan aktiviti Pendidikan Jasmani dan juga sukan. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan. viii. Tugasan hendaklah dibuat secara berkumpulan dan 3 orang bagi setiap kumpulan. Penyediaan bahan-bahan bukti (gambar. ii. Membentuk ahli jawatankuasa pelaksanaan. Pelajarpelajar juga diperkenalkan dengan permainan tradisional dari aspek jenis. 5. iii. Anda (kumpulan kecil 3 orang) perlu memilih satu jenis permainan tradisional sebagai salah satu jenis permainan tradisional yang dikelolakan oleh kumpulan utama anda. vi. iv. sumber internet. anda dikehendaki mengelolakan pertandingan permainan tradisional yang telah dipilih. 2. Sehubungan dengan itu.jenis. 7. v. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data.Tugasan Projek (100%) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan bermatlamat melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dari aspek pengurusan. vii. 4. III) Langkau 1. Mengadakan mesyuarat pengelolaan (menyediakan notis mesyuarat sebelum mesyuarat dan minit mesyuarat selepas mesyuarat diadakan) Mengelolakan Pertandingan Permainan Tradisional yang telah dipilih. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut. Membuat penilaian dan laporan pengelolaan Pertandingan Permainan Tradisional. 2 . I ) Font Arial II ) Saiz huruf . Anda boleh melampirkan gambar-gambar atau rakaman video semasa pertandingan. Sub-tugasan i.11. 8. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. peraturan pertandingan dan pengurusan pertandingan permainan tradisional untuk memperkembangkan pengetahuan mereka dalam konteks pengurusan dan pengelolaan bagi meningkatkan potensi mereka ke arah insan yang seimbang dan harmonis supaya dapat mengamalkan budaya kerja sihat melalui pelbagai bentuk medium kecergasan yang menyeronokkan. keratan akhbar dan sebagainya) Refleksi secara ringkas sepanjang penyediaan tugasan ini. Panjang tugasan tidak kurang daripada 15 muka surat (termasuk persembahan visual) 7. 3.

konsisten dan terperinci. 5. c Menyediakan kertas kerja untuk pengelolaan pertandingan permainan tradisional. spesifikasi gelanggang (jika ada). 2. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan. d. kefasihan bahasa. Kriteria Pemarkahan Tugasan ini akan dinilai berdasarkan Garis Panduan Pemarkahan Tugasan disediakan oleh Disemak oleh _______________________ ( SYHIBIN BIN JAPAR ) Penyelaras Kursus PJM3112 Jabatan PJK IPG Kampus Kent _____________________________________ ( VICKNESWARAN A/L NAKAR SALAPAN ) Ketua Unit Pendidikan Jasmani Jabatan PJK IPG Kampus Kent Disahkan oleh: __________________________ ( VICTOR P. Rumusan/ cadangan penambahbaikan 3. Mengelolakan pertandingan permainan tradisional yang dipilih. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. Laporan yang lengkap g. Tugasan anda haruslah meliputi perkara yang berikut: a. Pembentukan ahli jawatan dan senarai tugas setiap jawatankuasa kerja. Penulisan laporan harus menunjukkan kematangan hujah. peraturan pertandingan permainan.Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria yang berikut: 1. Menguruskan mesyuarat dan menyediakan surat-menyurat yang berkaitan serta minit mesyuarat. 7. Liputan kertas kerja dan laporan yang menyeluruh. Rujukan perlulah daripada pelbagai sumber yang tepat dan sahih. 4. Keseluruhan isi dan pengelolaan perlu menunjukkan ketulenan dengan sokongan ilmiah. f.L SALANGGANG ) Ketua Jabatan Jabatan PJK IPG Kampus Kent 3 . e. alatan (jika ada) permainan tradisional yang dipilih. Sejarah dan pengenalan. 6. jenis. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. b.

RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK PROGRAM : PISMP Ambilan Januari 2013 SEMESTER : SATU (1) TAJUK KURSUS / MATAPELAJARAN: PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran PJ dan Sukan MAJOR : PJ. sesuai dan sesuai dan -Maklumat lengkap. BM.sesuai dan lengkap.kurang sumber. -Maklumat tepat. Pemerolehan Ilmu (30%) Menyediakan kertas konsep berdasarkan permainan tradisional yang dipilih. -Mempunyai idea dan kreativiti yang tinggi. kurang lengkap. jelas.gambar dan grafik dan penerangan yang jelas. idea dan idea dan -mempunyai kreativiti yang kreativiti yang ilustrasi dan rendah rendah penerangan -mempunyai -mempunyai yang jelas. Kemahiran mencari maklumat (5%) Mencari maklumat sekurang-kurangnya 5 sumber yang berlainan . .Nyatakan rujukan/bibiliogrrafi yang berkaitan . KS dan SN ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERATAN 1. -Mempunyai ilustrasi . ISI KANDUNGAN(15%) -definisi permainan tradisional -Konsep -Prinsip -hukum -teori-teori berkaitan permainan tradisional -Peraturan dan cara bermain -Pelan pelaksanaan -Borang Skor KRITERIA Baik Sederhana Lemah 24-20 19-10 0-9 -hanya 1 -Tidak -hanya 3 sumber rujukan membuat sumber rujukan sahaja rujukan dan sahaja -maklumat tidak -maklumat tepat kurang menyatakan tetapi kurang tepat. tepat sesuai -mmempunyai -mempunyai dan lengkap. KOMPONEN TUGASAN Cemerlang 30-25 -Membuat rujukan sekurangkurangnya 5 sumber rujukan. penerangan ilustrasi dan dan ilustrasi penerangan yang kurang yang tidak jelas.

Menjelaskan tentang permainan yang dipilih berdasarkan konsep.KEFAHAMAN MAKLUMAT(10%) . .prinsip hukum dan teori.

memilih dan menerangkan satu jenis permainan tradisional dengan amat jelas. KOMPONEN TUGASAN Kebolehan merancang ( 15% ): Memilih satu jenis permainan tradisonal dan mengelolakannya Kebolehan mengaplikasi ( 35% ): Menghuraikan dan melaksanakan cara bermain dan peraturanperaturan serta bagaimana memperolehi mata Kebolehan menghubungkait ( 20% ): Menghubungkaitkan teori berkaitan satu disiplin permainan tradisional dengan kemahiran sukan.12 Terdapat usaha untuk mendapatkan dalam merancang.prinsip. Sederhana 21 . Tidak dapat menhubungkaitkan penjelasan dengan contoh kemahiran sukan.35 Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam merancang. memilih dan menerangkan satu jenis permainan tradisional Menghuraikan cara cara bermain dan peraturan serta bagaimana memperolehi mata tetapi fakta tidak tepat dan tidak jelas. Cemerlang 29 . . memilih dan menerangkan satu jenis permainan tradisional tetapi penerangan kurang relevan.KRITERIA ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERATAN Penguasaan Ilmu dan Kemahiran ( 70% ) Mengelolakan permainan tradisional pilihan anda dengan menyediakan borang skor dan peraturan bagi setiap acara mengikut aspekaspek konsep. Baik 22 .28 Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam merancang. Menghubungkaitkan penjelasan dengan satu contoh kemahiran sukan yang tepat tetapi penerangan kurang jelas. Menghuraikan cara cara bermain dan melaksanakan peraturan serta bagaimana memperolehi mata tetapi fakta kurang tepat dan jelas.hukum dan teori. memilih dan menerangkan satu jenis permainan tradisional dengan amat jelas Menghuraikan cara cara bermain dan melaksanakan peraturan serta bagaimana memperolehi mata tetapi kurang jelas. Menghubungkaitkan penjelasan dengan satu contoh kemahiran sukan tetapi kurang tepat dan penerangan kurang jelas. Menghuraikan cara bermain dan melaksanakan peraturan serta bagaimana memperolehi mata dengan amat jelas dan mudah difahami Menghubungkaitkan penjelasan dengan satu contoh kemahiran sukan yang tepat dan penerangan amat jelas.11 Tidak berusaha untuk mendapatkan dalam merancang. Lemah 0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful