Pengertian Perkembangan Manusia

 ‘’…..the concept of development,the orderly,durable changes in a learner resulting from a combination of learning,experience and maturation.’’  ‘’……Orderly and lasting growth,adaptation and change over the course of a lifetime.’’

Pengertian Perkembangan Manusia   Perkembangan ialah aspek perubahan yang dialami individu yang bersifat kualitatif. . Perkembangan berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sel sehinggga akhir hayat organisma.tidak dapat diukur tetapi jelas kelihatan berubah melalui peredaran masa.

pembent ukan konsep dan ingatan.Perbezaan Antara Pertumbuhan dan Perkembangan  Aspek Jasmani Proses Pertumbuhan (Perubahan kuntitatif) Tinggi.penaakulan.pemikira n.berjalan.berat dan bilangan gigi bertambah Proses Perkembangan (Perubahan kualitatif) Bertambah kemahiran menggunakan anggota seperti mengangkat. Mental Berkembangnya keupayaan memikirkan tentang banyak perkara .saiz.angka. berlari dan melompat Berkembangnya kemahiran menggunakan perkataan bahasa.

 Aspek Sosial Proses Pertumbuhan (Perubahan kuntitatif) Mula berinteraksi dengan ahli bukan keluarga seperti jiran.marah.disiplin.sayang dan sebagainya Berupaya menguasaai perasaan dan mengawal perasaan ketika marah atau cemburu .kepentinga n.rakan sebaya dan guru Proses Perkembangan (Perubahan kualitatif) Menyedari perbezaan antara lelaki dan perempuaan serta peranannya.kumpulan serta penyesuaiannya dengan rakan sebaya Emosi Tumbuhnya perasaan duka.

Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Manusia   1) Faktor Endorgen .

Baka  Pemak anan Merok ok Kesihat an ibu Umur ibu Faktor Endogen Dadah & alkohol Emosi ibu Terato gen Kesan X-ray Faktor RH Darah .

Faktor Eksogen  Pemak anan Sekola h Tempat tinggal Keluarg a Faktor Eksogen Pusat Ibadat Rakan Sebaya Media elektro nik Perseki taran dunia .

2 Proses perubahan yang berlaku akibat tindakan saling kait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran . Apabila kaki seorang kanak-kanak telah kuat dan mampu memikul berat badan sendiri.Ciri-Ciri Perkembangan  Bil 1 Ciri Perkembangan Proses yang berterusan sepanjang hayat Contoh Seorang yang sudah berumur 80 tahun juga mengalami proses perubahan dari segi mempelajari cara berinteraksi dengan cucunya.barulah dia bersedia untuk belajar berjalan.

Seorang kanak-kanak dilahirkan dengan bakat melukis tetapi tanpa persekitaran yang memupuk bakat ini.manakal persekitaran akan menolong perkembangan mencapai tahap yang maksimum Contoh Seorang kanak-kanak yang belajar merangkak. . 4  5 Proses perubahan ke arah positif yang sejagat dan mengikut aturan semula jadi serta menuju ke arah yang tertentu dan dijangkakan. Dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Semua kanak-kanak di dunia boleh merangkak pada peringkat umur satu tahun.emosi dan mental.berjalan pada umur dua tahun dan bertutur pada umur tiga tahun. Baka menetukan had perkembangan.Bil Ciri Perkembangan 3 Perubahan yang dialami adalah daripada segi fungsi jasmani.dia mungkin tidak boleh mencapai potensinya sebagai seorang pelukis terkenal.mempelajari bertutur dan bergaul dengan kanak-kanak lain.meluahkan perasaan gembira.berjalan pada umur satu tahun.

Teori Psikoanalisis Sigmund Freud   Tiga alam kesedaran  a)Alam sedar  b)Alam pra-sedar  c)Alam tidak sedar .

.  3 Elemen perkembangan personaliti manusia  a)Id  -Komponen biologi yang mementingkan keseronokan dan wujud sejak kita dilahirkan  b)Ego  -Komponen psikologikal yang mengutamakan realiti dan pemikiran logik  c)Superego  -Struktur yang ketiga di dalam pemikiran tingkah laku psikoanalisis.

 Umur 0-18 bulan 2-4 tahun 4-6 tahun 6-12 tahun 12 tahun ke atas Peringkat Oral Anal Falik Latensi Genital .

.  b)Proses Akomodasi  -Akomodasi bermaksud mengubahsuai skemata sedia ada untuk memahami maklumat baru.Teori Perkembangan Kognitif Jean  Piaget  a)Proses Asimilasi  -Asimilasi boleh diertikan menambah maklumat baru ke atau memperkaya struktur kognitif sedia ada.

Mereka boleh menyelesaikan masalah secara cuba-jaya(trail-and-error) Remaja boleh berfikir secara abstrak konsep 2-7 tahun Pra-operasi 7-11 tahun Operasi konkrit 12 tahun ke Operasi . Kanak-kanak mula zaman persekolahan.tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logik dan mudah diperdaya oleh persepsi yang berlainan. Kanak-kanak prasekolah menggunakan keupayaan mereka berfikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah.Peringkat Perkembangan Kognitif Mengikut Jean Piaget  Umur 0-2 tahun Peringkat Deria Motor Cara Berfikir Kanak-kanak menggunakan deria motor dan deria yang lain untuk meninjau dan memahami dunia mereka. Mereka berfikir secara logik dan konkrit.

.Teori Perkembangan Psikososial Erikson   Erik Erikson (1902-1994) merupakan seorang tokoh psikologi yang membentuk satu teori yang komprehensif tentang perkembangan manusia berdasarkan jangka masa kehidupan mereka.

 Tahap Pertama Peringkat Umur 0-18 bulan Konflik Pembentukan perasaan percaya lawan tidak percaya Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan 18 bulan-3 tahun 3 tahun-6 tahun 6 tahun-12 tahun 12 tahun-20 tahun 20 tahun-40 tahun 40 tahun-60 tahun 60 tahun ke atas Tahap autonomi lawan rasa malu atau sangsi Tahap inisiatif lawan rasa bersalah Tahap industri lawan rasa rendah diri Tahap identiti lawan kekeliruan peranan Tahap intimasi lawan pengasingan diri Tahap generativiti lawan stagnasi Tahap integriti ego lawan putus asa. .

.  Rangsangan ialah apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas.Teori Perkembangan Behaviorisme dan Sosial Kognitif   Teori Pelaziman Klasik Pavlov  -Ivan P. Pavlov merupakan pelopor konsep pelaziman klasik.  Gerak balas ialah apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat rangsangan.

 -Teori pelaziman operan gerak balas boleh dikuatkan(diulangi) atau dihapuskan(tidak diulangi) jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan.F.Skinner(1904-1990) bersependapat dengan Pavlov tetapi menyatakan bahawa perlakuan harus diperhatikan di dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan yang mudah. .  Teori Pelaziman Operan Skinner  -B.

 1)Tumpuan  2)Penyimpanan  3)Mengingat  4)Motivasi .  Teori Pembelajaran Sosial:Bandura (1977)  Kita boleh memahami proses peniruan melalui 4 langkah.

Teori Ethologi Lorenz   Ahli ethologi mengatakan bahawa evolusi dan faktor biologi memainkan peranan penting di dalam perkembangan manusia dan berpendapat bahawa pengalaman awal individu adalah penting. .

 5 sistem persekitaran ekologikal  a)Sistem Mikro  b)Sistem Meso  c)Sistem Ekso  d)Sistem Makro  e)Sistem Krono .Teori Perkembangan Ekologi Bronfenbrenner   menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan organisma.

 Peringkat perkembangan adalah berbeza-beza antara seorang individu dengan individu yang lain. .Teori Perkembangan Arnold Gesell   Gesell (1925) telah berjaya menghasilakn jadual perkembangan turutan tingkah laku(perkembangan motor).

Teori Tugas Perkembangan Robert Havighurst   Tugas perkembangan bermaksud jangkaan ibu bapa dan masyarakat tentang tingkah laku yang sepatutnya dikuasai oleh seseorang individu pada peringkat umur tertentu (Atan Long.1980) .

Pertengahan Kanakkanak(6-12 tahun)   a) Perkembangan Fizikal dan Kognitif  b) Perkembangan Sosial dan Emosi .

Perkembangan KanakKanak Hingga Remaja   Awal Kanak-kanak(0-6 tahun)  a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif  b)Perkembangan Sosial dan Emosi .

Tahap Remaja(13-21 tahun)   a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif  b)Perkembangan Sosial dan Emosi .

kegemaran pelajar dan apa yang tidak disenangi pada peringkat umur tertentu.kognitif.Implikasi Teori Perkembangan Kepada Guru   1) Membolehkan mereka lebih memahami mengapa belajar bertingkah laku sedemikian  2)Pendidik juga dapat meramalkan tingkah laku pelajar.sosial dan emosi  4)Guru akan lebih prihatin kepada individu yang lambat pembelajarannya dan akan lebih sabar di dalam membimbing kanak-kanak itu di dalam pengajaran. .  3)Pendidik dapat mengetahui tahap perkembangan pelajar daripada segi fizikal.

.  6)Guru juga boleh menjalankan kajian dengan memberi ujian mudah dan merancang cara atau membuat intervensi untuk mengatasi masalah pembelajaran murid  7)Guru juga dapat memberitahu ibu bapa tentang keadaan pelajar dan menjelaskan faktor yang mungkin menyebabkan perkara ini berlaku.Implikasi Teori Perkembangan Kepada Guru   5)Guru akan dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan murid.