.’psyche’ dan ‘logos’.Definisi Psikologi   Berasal daripada tamadun Greek Purba.  Boleh juga diertikan sebagai satu kajian mengenai sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa seseorang.  ‘Psyche’ bermaksud jiwa dan ‘logos’ bermaksud ‘kajian mengenai sesuatu’.

pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu. .‘’Kajian tentang proses dan pemikiran.Definisi Psikologi   Kamus Dewan. terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan. dan kebijaksanaan memahami sifat manusia.

  ‘Kajian mengenai sesuatu’ yang dimaksud oleh perkataan ‘logos’ ialah kajian mengenai pemikiran yang dapat mempengaruhi sikap dan perlakuan organisme. .

.  Wundt membina makmal psikologi pertama di Leipzig dan digelar ‘Bapa Psikologi’.sikap.persepsi dan tanggapan individu terhadap sesuatu keadaan. Wundt telah mengkaji perasaan.Sejarah Perkembangan Psikologi   Aliran Interaksionisme.Manusia terdiri daripada ‘gabungan pemikiran dan badan’  Aliran Empirisme-John Locke(1632-1704) dan George Berkeley (1685-1753)-konsep ‘tabula rasa’  Aliran Strukturalisme-Wilhelm Wundt (1832-1920)menumpukan kajian kepada pengalaman sedar.

rasa dan pemerasan.bau.  2)Imej  -pengalaman yang tidak wujud seperti ingatan mengenai seseorang atau peristiwa.  3)Afeksi  -reaksi emosional seperti cinta.bunyi.Pengalaman Sedar   3 Komponen Utama  1) Sensasi  -penglihatan.kasih sayang.bahagia dan cemburu .

Teori Pelaziman Klasik(kajian ke atas seorang kanak-kanak. Watson(1878-1958).B.  Ahli psikologi aliran ini menjalankan kajian ke atas haiwan seperti tikus.  Willian James dianggap ahli psikologi Amerika yang pertama.kucing dan anjing.  Aliran Fungsionalisme-diasaskan John Dewey(18591952) & WilliaM James(1842-1910)  Menekankan pengalaman sedar dah tingkah laku. .diasaskan oleh J. Albert dan tikus putih.  Aliran Behaviourisme.

 Definisi operasional ialah konsep saintifik yang merujuk kepada proses pengukuran kepada sesuatu yang dikaji.  Konsep kritikal yang dikemukakan oleh aliran ini ialah definisi operasional(operational definition).  Aliran Psikologi Gestalt-berpendapat manusia mempersepsi dunia di dalam bentuk satu keseluruhan(unitary whole) .

kuasa motivasi seseorang individu ialah kecenderungannya untuk berkembang serta mencapai pemenuhan kendiri(self-actualisation) .  Aliran Humanistik-diasaskan oleh Abraham Maslow (1908-1970) dan Carl Rogers(1902-1987)  -menekankan cara fikiran pengamatan serta interpretasi seseorang individu tentang sesuatu peristiwa atau kejadiaan.  -menurut pendekatan ini.

Confrey dan Seymour Peppert.Piaget.  Menekankan peranan aktif pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran.  Aliran Konstruktivisme  -Konstruktivisme atau faham binaan.Vygotsky.  Diasaskan oleh tokoh-tokoh seperti Von Glaserfeld. .

 -mengkaji pemikiran manusia.persepsi dan penanggapan.Piaget.Gagne.  Aliran Kognitivisme  -dipelopori tokoh-tokoh seperti Gestalt.kemahiran berfikir kritis dan kreatif.kemahiran belajar. Bruner dan Ausubel.motivasi dan lain-lain. .Vygotsky.metakognisi.kognisi.

Pendekatan Behaviourism e  Pendekatan Psikologi Pendekatan Psikoanalitik Pendekatan Kognitivisme Pendekatan Biologi Pendekatan Humanistik .

 .

Tujuan Psikologi Pendidikan  Matlamat psikologi pendidikan ialah untuk memahami(memerihal dan menerangkan) tingkah laku pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. seterusnya meramalkan tingkah laku gantian yang mungkin berlaku dan mengawal tingah laku tersebut .

kognitif.sosial dan emosi Mereka cipta soal selidik yang mudah di dalam mengenal pasti tahap perkembangan pelajar .Memahami mengapa pelajar bertingkah laku begitu atau begini Meramalkan tingkah laku pelajar  Kepentingan Psikologi Pendidikan Kepada Guru Menjalankan penyelidikan berkaitan isu pendidikan Mengetahui tahap perkembangan pelajar dari segi fizikal.