’psyche’ dan ‘logos’.Definisi Psikologi   Berasal daripada tamadun Greek Purba.  Boleh juga diertikan sebagai satu kajian mengenai sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa seseorang. .  ‘Psyche’ bermaksud jiwa dan ‘logos’ bermaksud ‘kajian mengenai sesuatu’.

.‘’Kajian tentang proses dan pemikiran.Definisi Psikologi   Kamus Dewan. terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan. pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu. dan kebijaksanaan memahami sifat manusia.

  ‘Kajian mengenai sesuatu’ yang dimaksud oleh perkataan ‘logos’ ialah kajian mengenai pemikiran yang dapat mempengaruhi sikap dan perlakuan organisme. .

Manusia terdiri daripada ‘gabungan pemikiran dan badan’  Aliran Empirisme-John Locke(1632-1704) dan George Berkeley (1685-1753)-konsep ‘tabula rasa’  Aliran Strukturalisme-Wilhelm Wundt (1832-1920)menumpukan kajian kepada pengalaman sedar.sikap.Sejarah Perkembangan Psikologi   Aliran Interaksionisme.persepsi dan tanggapan individu terhadap sesuatu keadaan. . Wundt telah mengkaji perasaan.  Wundt membina makmal psikologi pertama di Leipzig dan digelar ‘Bapa Psikologi’.

rasa dan pemerasan.  3)Afeksi  -reaksi emosional seperti cinta.bahagia dan cemburu .bau.kasih sayang.  2)Imej  -pengalaman yang tidak wujud seperti ingatan mengenai seseorang atau peristiwa.Pengalaman Sedar   3 Komponen Utama  1) Sensasi  -penglihatan.bunyi.

 Aliran Behaviourisme.  Ahli psikologi aliran ini menjalankan kajian ke atas haiwan seperti tikus.  Willian James dianggap ahli psikologi Amerika yang pertama. . Albert dan tikus putih.diasaskan oleh J. Watson(1878-1958).  Aliran Fungsionalisme-diasaskan John Dewey(18591952) & WilliaM James(1842-1910)  Menekankan pengalaman sedar dah tingkah laku.kucing dan anjing.Teori Pelaziman Klasik(kajian ke atas seorang kanak-kanak.B.

  Konsep kritikal yang dikemukakan oleh aliran ini ialah definisi operasional(operational definition).  Aliran Psikologi Gestalt-berpendapat manusia mempersepsi dunia di dalam bentuk satu keseluruhan(unitary whole) .  Definisi operasional ialah konsep saintifik yang merujuk kepada proses pengukuran kepada sesuatu yang dikaji.

  Aliran Humanistik-diasaskan oleh Abraham Maslow (1908-1970) dan Carl Rogers(1902-1987)  -menekankan cara fikiran pengamatan serta interpretasi seseorang individu tentang sesuatu peristiwa atau kejadiaan.kuasa motivasi seseorang individu ialah kecenderungannya untuk berkembang serta mencapai pemenuhan kendiri(self-actualisation) .  -menurut pendekatan ini.

.  Aliran Konstruktivisme  -Konstruktivisme atau faham binaan.  Menekankan peranan aktif pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Confrey dan Seymour Peppert.  Diasaskan oleh tokoh-tokoh seperti Von Glaserfeld.Vygotsky.Piaget.

Bruner dan Ausubel.  Aliran Kognitivisme  -dipelopori tokoh-tokoh seperti Gestalt.persepsi dan penanggapan. .Gagne.motivasi dan lain-lain.Vygotsky.  -mengkaji pemikiran manusia.kognisi.kemahiran berfikir kritis dan kreatif.metakognisi.Piaget.kemahiran belajar.

Pendekatan Behaviourism e  Pendekatan Psikologi Pendekatan Psikoanalitik Pendekatan Kognitivisme Pendekatan Biologi Pendekatan Humanistik .

 .

Tujuan Psikologi Pendidikan  Matlamat psikologi pendidikan ialah untuk memahami(memerihal dan menerangkan) tingkah laku pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. seterusnya meramalkan tingkah laku gantian yang mungkin berlaku dan mengawal tingah laku tersebut .

Memahami mengapa pelajar bertingkah laku begitu atau begini Meramalkan tingkah laku pelajar  Kepentingan Psikologi Pendidikan Kepada Guru Menjalankan penyelidikan berkaitan isu pendidikan Mengetahui tahap perkembangan pelajar dari segi fizikal.sosial dan emosi Mereka cipta soal selidik yang mudah di dalam mengenal pasti tahap perkembangan pelajar .kognitif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful