’psyche’ dan ‘logos’.  Boleh juga diertikan sebagai satu kajian mengenai sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa seseorang. .  ‘Psyche’ bermaksud jiwa dan ‘logos’ bermaksud ‘kajian mengenai sesuatu’.Definisi Psikologi   Berasal daripada tamadun Greek Purba.

Definisi Psikologi   Kamus Dewan.‘’Kajian tentang proses dan pemikiran. pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu. terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan. . dan kebijaksanaan memahami sifat manusia.

.  ‘Kajian mengenai sesuatu’ yang dimaksud oleh perkataan ‘logos’ ialah kajian mengenai pemikiran yang dapat mempengaruhi sikap dan perlakuan organisme.

.sikap.Sejarah Perkembangan Psikologi   Aliran Interaksionisme. Wundt telah mengkaji perasaan.  Wundt membina makmal psikologi pertama di Leipzig dan digelar ‘Bapa Psikologi’.Manusia terdiri daripada ‘gabungan pemikiran dan badan’  Aliran Empirisme-John Locke(1632-1704) dan George Berkeley (1685-1753)-konsep ‘tabula rasa’  Aliran Strukturalisme-Wilhelm Wundt (1832-1920)menumpukan kajian kepada pengalaman sedar.persepsi dan tanggapan individu terhadap sesuatu keadaan.

Pengalaman Sedar   3 Komponen Utama  1) Sensasi  -penglihatan.bau.  2)Imej  -pengalaman yang tidak wujud seperti ingatan mengenai seseorang atau peristiwa.  3)Afeksi  -reaksi emosional seperti cinta.bahagia dan cemburu .kasih sayang.bunyi.rasa dan pemerasan.

kucing dan anjing.  Aliran Fungsionalisme-diasaskan John Dewey(18591952) & WilliaM James(1842-1910)  Menekankan pengalaman sedar dah tingkah laku.Teori Pelaziman Klasik(kajian ke atas seorang kanak-kanak. .  Willian James dianggap ahli psikologi Amerika yang pertama. Watson(1878-1958).diasaskan oleh J.B.  Ahli psikologi aliran ini menjalankan kajian ke atas haiwan seperti tikus. Albert dan tikus putih.  Aliran Behaviourisme.

 Definisi operasional ialah konsep saintifik yang merujuk kepada proses pengukuran kepada sesuatu yang dikaji.  Aliran Psikologi Gestalt-berpendapat manusia mempersepsi dunia di dalam bentuk satu keseluruhan(unitary whole) .  Konsep kritikal yang dikemukakan oleh aliran ini ialah definisi operasional(operational definition).

 -menurut pendekatan ini.kuasa motivasi seseorang individu ialah kecenderungannya untuk berkembang serta mencapai pemenuhan kendiri(self-actualisation) .  Aliran Humanistik-diasaskan oleh Abraham Maslow (1908-1970) dan Carl Rogers(1902-1987)  -menekankan cara fikiran pengamatan serta interpretasi seseorang individu tentang sesuatu peristiwa atau kejadiaan.

Piaget.  Diasaskan oleh tokoh-tokoh seperti Von Glaserfeld.Confrey dan Seymour Peppert.  Aliran Konstruktivisme  -Konstruktivisme atau faham binaan.Vygotsky.  Menekankan peranan aktif pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. .

Bruner dan Ausubel.  Aliran Kognitivisme  -dipelopori tokoh-tokoh seperti Gestalt.Vygotsky.motivasi dan lain-lain.Piaget.kognisi.persepsi dan penanggapan.Gagne.kemahiran belajar.kemahiran berfikir kritis dan kreatif.  -mengkaji pemikiran manusia.metakognisi. .

Pendekatan Behaviourism e  Pendekatan Psikologi Pendekatan Psikoanalitik Pendekatan Kognitivisme Pendekatan Biologi Pendekatan Humanistik .

 .

Tujuan Psikologi Pendidikan  Matlamat psikologi pendidikan ialah untuk memahami(memerihal dan menerangkan) tingkah laku pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. seterusnya meramalkan tingkah laku gantian yang mungkin berlaku dan mengawal tingah laku tersebut .

kognitif.sosial dan emosi Mereka cipta soal selidik yang mudah di dalam mengenal pasti tahap perkembangan pelajar .Memahami mengapa pelajar bertingkah laku begitu atau begini Meramalkan tingkah laku pelajar  Kepentingan Psikologi Pendidikan Kepada Guru Menjalankan penyelidikan berkaitan isu pendidikan Mengetahui tahap perkembangan pelajar dari segi fizikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful