 ‘Psyche’ bermaksud jiwa dan ‘logos’ bermaksud ‘kajian mengenai sesuatu’. .  Boleh juga diertikan sebagai satu kajian mengenai sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa seseorang.’psyche’ dan ‘logos’.Definisi Psikologi   Berasal daripada tamadun Greek Purba.

‘’Kajian tentang proses dan pemikiran. . pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu. terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan.Definisi Psikologi   Kamus Dewan. dan kebijaksanaan memahami sifat manusia.

  ‘Kajian mengenai sesuatu’ yang dimaksud oleh perkataan ‘logos’ ialah kajian mengenai pemikiran yang dapat mempengaruhi sikap dan perlakuan organisme. .

 Wundt membina makmal psikologi pertama di Leipzig dan digelar ‘Bapa Psikologi’.Manusia terdiri daripada ‘gabungan pemikiran dan badan’  Aliran Empirisme-John Locke(1632-1704) dan George Berkeley (1685-1753)-konsep ‘tabula rasa’  Aliran Strukturalisme-Wilhelm Wundt (1832-1920)menumpukan kajian kepada pengalaman sedar.persepsi dan tanggapan individu terhadap sesuatu keadaan.Sejarah Perkembangan Psikologi   Aliran Interaksionisme. .sikap. Wundt telah mengkaji perasaan.

bau.Pengalaman Sedar   3 Komponen Utama  1) Sensasi  -penglihatan.bahagia dan cemburu .kasih sayang.bunyi.rasa dan pemerasan.  2)Imej  -pengalaman yang tidak wujud seperti ingatan mengenai seseorang atau peristiwa.  3)Afeksi  -reaksi emosional seperti cinta.

kucing dan anjing.  Aliran Behaviourisme.diasaskan oleh J. Watson(1878-1958).B. Albert dan tikus putih.Teori Pelaziman Klasik(kajian ke atas seorang kanak-kanak. .  Aliran Fungsionalisme-diasaskan John Dewey(18591952) & WilliaM James(1842-1910)  Menekankan pengalaman sedar dah tingkah laku.  Ahli psikologi aliran ini menjalankan kajian ke atas haiwan seperti tikus.  Willian James dianggap ahli psikologi Amerika yang pertama.

  Konsep kritikal yang dikemukakan oleh aliran ini ialah definisi operasional(operational definition).  Definisi operasional ialah konsep saintifik yang merujuk kepada proses pengukuran kepada sesuatu yang dikaji.  Aliran Psikologi Gestalt-berpendapat manusia mempersepsi dunia di dalam bentuk satu keseluruhan(unitary whole) .

 -menurut pendekatan ini.  Aliran Humanistik-diasaskan oleh Abraham Maslow (1908-1970) dan Carl Rogers(1902-1987)  -menekankan cara fikiran pengamatan serta interpretasi seseorang individu tentang sesuatu peristiwa atau kejadiaan.kuasa motivasi seseorang individu ialah kecenderungannya untuk berkembang serta mencapai pemenuhan kendiri(self-actualisation) .

.  Aliran Konstruktivisme  -Konstruktivisme atau faham binaan.Confrey dan Seymour Peppert.Piaget.Vygotsky.  Diasaskan oleh tokoh-tokoh seperti Von Glaserfeld.  Menekankan peranan aktif pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

Piaget.Vygotsky.motivasi dan lain-lain.metakognisi. Bruner dan Ausubel. .kognisi.kemahiran belajar.Gagne.  Aliran Kognitivisme  -dipelopori tokoh-tokoh seperti Gestalt.kemahiran berfikir kritis dan kreatif.persepsi dan penanggapan.  -mengkaji pemikiran manusia.

Pendekatan Behaviourism e  Pendekatan Psikologi Pendekatan Psikoanalitik Pendekatan Kognitivisme Pendekatan Biologi Pendekatan Humanistik .

 .

Tujuan Psikologi Pendidikan  Matlamat psikologi pendidikan ialah untuk memahami(memerihal dan menerangkan) tingkah laku pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. seterusnya meramalkan tingkah laku gantian yang mungkin berlaku dan mengawal tingah laku tersebut .

Memahami mengapa pelajar bertingkah laku begitu atau begini Meramalkan tingkah laku pelajar  Kepentingan Psikologi Pendidikan Kepada Guru Menjalankan penyelidikan berkaitan isu pendidikan Mengetahui tahap perkembangan pelajar dari segi fizikal.sosial dan emosi Mereka cipta soal selidik yang mudah di dalam mengenal pasti tahap perkembangan pelajar .kognitif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful