 Boleh juga diertikan sebagai satu kajian mengenai sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa seseorang.’psyche’ dan ‘logos’.Definisi Psikologi   Berasal daripada tamadun Greek Purba. .  ‘Psyche’ bermaksud jiwa dan ‘logos’ bermaksud ‘kajian mengenai sesuatu’.

dan kebijaksanaan memahami sifat manusia. . terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan. pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu.Definisi Psikologi   Kamus Dewan.‘’Kajian tentang proses dan pemikiran.

  ‘Kajian mengenai sesuatu’ yang dimaksud oleh perkataan ‘logos’ ialah kajian mengenai pemikiran yang dapat mempengaruhi sikap dan perlakuan organisme. .

.persepsi dan tanggapan individu terhadap sesuatu keadaan.Manusia terdiri daripada ‘gabungan pemikiran dan badan’  Aliran Empirisme-John Locke(1632-1704) dan George Berkeley (1685-1753)-konsep ‘tabula rasa’  Aliran Strukturalisme-Wilhelm Wundt (1832-1920)menumpukan kajian kepada pengalaman sedar.sikap. Wundt telah mengkaji perasaan.  Wundt membina makmal psikologi pertama di Leipzig dan digelar ‘Bapa Psikologi’.Sejarah Perkembangan Psikologi   Aliran Interaksionisme.

bahagia dan cemburu .rasa dan pemerasan.kasih sayang.  3)Afeksi  -reaksi emosional seperti cinta.bunyi.bau.  2)Imej  -pengalaman yang tidak wujud seperti ingatan mengenai seseorang atau peristiwa.Pengalaman Sedar   3 Komponen Utama  1) Sensasi  -penglihatan.

diasaskan oleh J.  Ahli psikologi aliran ini menjalankan kajian ke atas haiwan seperti tikus.  Aliran Fungsionalisme-diasaskan John Dewey(18591952) & WilliaM James(1842-1910)  Menekankan pengalaman sedar dah tingkah laku. Albert dan tikus putih.  Aliran Behaviourisme.B. Watson(1878-1958).kucing dan anjing.  Willian James dianggap ahli psikologi Amerika yang pertama.Teori Pelaziman Klasik(kajian ke atas seorang kanak-kanak. .

 Aliran Psikologi Gestalt-berpendapat manusia mempersepsi dunia di dalam bentuk satu keseluruhan(unitary whole) .  Definisi operasional ialah konsep saintifik yang merujuk kepada proses pengukuran kepada sesuatu yang dikaji.  Konsep kritikal yang dikemukakan oleh aliran ini ialah definisi operasional(operational definition).

 -menurut pendekatan ini.kuasa motivasi seseorang individu ialah kecenderungannya untuk berkembang serta mencapai pemenuhan kendiri(self-actualisation) .  Aliran Humanistik-diasaskan oleh Abraham Maslow (1908-1970) dan Carl Rogers(1902-1987)  -menekankan cara fikiran pengamatan serta interpretasi seseorang individu tentang sesuatu peristiwa atau kejadiaan.

  Aliran Konstruktivisme  -Konstruktivisme atau faham binaan.  Diasaskan oleh tokoh-tokoh seperti Von Glaserfeld.Vygotsky. .  Menekankan peranan aktif pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Piaget.Confrey dan Seymour Peppert.

  Aliran Kognitivisme  -dipelopori tokoh-tokoh seperti Gestalt.kemahiran belajar.persepsi dan penanggapan.kemahiran berfikir kritis dan kreatif.kognisi.  -mengkaji pemikiran manusia.Vygotsky. . Bruner dan Ausubel.metakognisi.motivasi dan lain-lain.Piaget.Gagne.

Pendekatan Behaviourism e  Pendekatan Psikologi Pendekatan Psikoanalitik Pendekatan Kognitivisme Pendekatan Biologi Pendekatan Humanistik .

 .

Tujuan Psikologi Pendidikan  Matlamat psikologi pendidikan ialah untuk memahami(memerihal dan menerangkan) tingkah laku pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. seterusnya meramalkan tingkah laku gantian yang mungkin berlaku dan mengawal tingah laku tersebut .

Memahami mengapa pelajar bertingkah laku begitu atau begini Meramalkan tingkah laku pelajar  Kepentingan Psikologi Pendidikan Kepada Guru Menjalankan penyelidikan berkaitan isu pendidikan Mengetahui tahap perkembangan pelajar dari segi fizikal.kognitif.sosial dan emosi Mereka cipta soal selidik yang mudah di dalam mengenal pasti tahap perkembangan pelajar .