Mengenal ilmu hadits

Artikel ini mengenalkan istilah-istilah yang terdapat dalam ilmu musthola'ahh hadits. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin yang ingin ittiba sunnah Rasul. MUSTHOLA'AH HADITS Definisi HADITS ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan ( taqrir ) dan sebagainya. ATSAR ialah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. TAQRIR ialah Keadaan Nabi Muhammad SAW mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat di hadapan beliau. SAHABAT ialah orang yang bertemu Rosulullah SAW dengan pertemuan yang wajar sewaktu Beliau masih hidup, dalam keadaan islam lagi iman. TABI'IY ialah orang yang menjumpai sahabat dalam keadaan iman dan islam, dan mati dalam keadaan islam baik perjumpaan itu lama atau sebentar MATAN ialah Lafadz hadits yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, disebut juga isi hadits. Unsur -unsur yang harus ada dalam menerima hadits Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). Perbuatannya menyampaikan hadits tersebut dinamakan me-rawi atau meriwayatkan hadits dan orangnya disebut Perawi. Sistem penyusun hadits dalam menyebutkan nama Rawi 1. As Sab'ah berarti diriwayatkan oleh tujuh perawi yaitu : A. Ahmad - Bukhari B. Turmudzi - Nasa'I C. Muslim - Abu Dawud D. Ibnu Majah 2. As Sittah berarti diriwayatkan oleh enam perawi yaitu : Semua nama yang tersebut diatas (As Sab'ah) selain Ahmad 3. Al Khomsah berarti diriwayatkan oleh lima perawi yaitu : Semua nama yang tersebut diatas ( As Sab'ah ) selain Bukhari dan Muslim 4. Al Arba'ah berarti diriwayatkan oleh empat perawi yaitu : Semua nama yang tersebut diatas ( As Sab'ah ) selain Ahmad, Bukhari dan Muslim. 5. Ats Tsalasah berarti diriwayatkan oleh tiga perawi yaitu : Semua nama yang tersebut diatas ( As Sab'ah ) selain Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah.

Al Jama'ah berarti diriwayatkan oleh para perawi yang banyak sekali jumlahnya. maupun perbuatan sahabat yang tidak disanggah oleh Nabi Muhammad SAW. sahabat ataupun Tabi'in. Tabi'in menyampaikan pula kepada orang-orang dibawah generasi mereka. dan B berkata diucapkan kepada saya oleh C. Bukhari berkata Hadits ini diucapkan kepada saya oleh A. Contoh: Waktu meriwayatkan hadits Nabi SAW. Bukhari. Sanad atau Thariq adalah jalan yang dapat menghubungkan Matnu'l hadits kepada Nabi Muhammad SAW. Illat hadits yang dimaksud adalah suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai keshohihan suatu hadits Syarat-syarat hadits Shohih Suatu hadits dapat dinilai shohih apabila telah memenuhi 5 Syarat : 1. Asy Syaikhon berarti diriwayatkan oleh dua orang perawi yaitu : Bukhari dan Muslim 7. 2.6. Baik pembicaraan itu sabda Rosulullah SAW. Matnu'l Hadits adalah pembicaraan ( kalam ) atau materi berita yang diover oleh sanad yang terakihir. Baik isi pembicaraan itu tentang perbuatan Nabi. Gambaran Sanad Sabda Rosulullah SAW didengar oleh sahabat ( seorang atau lebih ). Demikian seterusnya hingga dicatat oleh imam-imam ahli hadits seperti Muslim. Klasifikasi hadits Klasifikasi hadits menurut dapat ( diterima ) atau ditolaknya hadits sebagai Hujjah ( dasar hukum ) adalah : Hadits Shohih adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang adil. dan D berkata diucapkan kepada saya oleh Nabi Muhammad. Awal Sanad dan akhir Sanad Menurut istilah ahli hadits Sanad itu ada permulaannya ( awal ) dan ada kesudahannya ( akhir ). 4. tidak ber illat dan tidak janggal. Abu Dawud dll. dan A berkata diucapkan kepada saya oleh B. mereka ini (seorang atau lebih ) menyampaikan kepada Tabi'in ( seorang atau lebih ). 3. sempurna ingatan. Seperti contoh diatas yang disebut awal sanad adalah A dan akhir sanad adalah D. sanadnya bersambung. dan C berkata diucapkan kepada saya oleh D. Rawinya bersifat Adil Sempurna ingatan Sanadnya tidak terputus Hadits itu tidak berillat dan .

Yang termasuk hadits makbul adalah Hadits Shohih dan Hadits Hasan. . Hadits Makbul adalah hadits. Hadits itu tidak janggal Arti Adil dalam periwayatan. Hadits Mu'allal ( Ma'lul. Hadits Dlaif banyak macam ragamnya dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lain. banyak kelengahannya atau jelas kefasiqkannya yang bukan karena dusta. bersambung sanadnya. yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun 3. 4.5. Hadits Mudraj ( saduran ) : adalah hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadits. 2. Klasifikasi hadits Dlaif berdasarkan kecacatan perawinya 1. dan tidak terdapat illat serta kejanggalan pada matannya.hadits yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai Hujjah. tapi tidak begitu kuat ingatannya ( hafalan ). baik hal itu disengaja maupun tidak. disebabkan banyak atau sedikitnya syarat-syarat hadits shohih atau hasan yang tidak dipenuhinya. Hadits Matruk : adalah hadits yang menyendiri dalam periwayatan. Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan dasar Syara'. Mu'all ) : adalah hadits yang setelah diadakan suatu penelitian dan penyelidikan tampak adanya salah sangka dari rawinya dengan menganggap sanadnya bersambung ( padahal tidak ). Hadits Munkar : adalah hadits yang menyendiri dalam periwayatan. 3. seorang rawi harus memenuhi 4 syarat untuk dinilai Adil. 5. Hadits Maudlu' : adalah hadits yang dicipta serta dibuat oleh seorang pendusta yang ciptaan itu mereka bangsakan ( katakan Sabda nabi SAW ) secara palsu dan dusta. Tidak melakukan perkara-perkara Mubah yang dapat menggugurkan iman kepada kadar dan mengakibatkan penyesalan 4. Di dalam satu jurusan jika ada diriwayatkan dua hadits lemah yang berlawanan sedang yang satu lemah sanadnya Sedang yang lain lebih lemah sanadnya maka yang lemah sanadnya dinamakan Hadits Ma'ruf dan yang lebih lemah dinamakan hadits Munkar. Hal ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang ahli hadits. yaitu : 1. Hadits Hasan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Rawi yang adil. yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam perhaditsan. biasanya dibuat hujjah buat sesuatu hal yang tidak terlalu berat atau terlalu penting. 2. Selalu memelihara perbuatan taat dan menjahui perbuatan maksiat. Hadits Hasan termasuk hadits yang Makbul. Hadits Dlaif adalah hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shohih atau hadits hasan.

dengan tidak ada yang dapat ditarjihkan ( dikumpulkan ). baik sanadnya bersambung atau tidak. Hadits Mushahhaf : adalah hadits yang mukhalafahnya karena perubahan titik kata. disebabkan sudah lanjut usia. lantaran mempunyai kelebihan kedlabithan atau banyaknya sanad atau lain sebagainya. dari segi pentarjihan. 2. atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut. disebabkan mendahului atau mengakhirkan. terbakar atau hilang kitab-kitabnya. . Hadits Mukhtalith : adalah hadits yang rawinya buruk hafalannya. Klasifikasi hadits dlaif berdasarkan sifat matannya 1. Hadits Syadz ( kejanggalan ) : adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang makbul ( tsiqah ) menyalahi riwayat yang lebih rajih. baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung atau terputus. 7. 4. dengan masih tetapnya bentuk tulisannya. maupun dua orang sebelum shahaby dan tabi'iy. 8. Rawi yang berbuat demikian disebut Mudallis. Hadits Muharraf : adalah hadits yang menyalahi hadits lain terjadi disebabkan karena perubahan Syakal kata. dua orang atau lebih berturut turut. sedang bentuk tulisannya tidak berubah. 5. 10. Hadits Maqlub : adalah hadits yang terjadi mukhalafah ( menyalahi hadits lain ). 2. Hadits Munqathi': adalah hadits yang gugur rawinya sebelum sahabat. seseorang setelah tabi'iy. tertimpa bahaya. Klasifikasi hadits dlaif berdasarkan gugurnya rawi 1. tabi'iy bersama tabi'it tabi'in. 11. 3. Hadits Mauquf: adalah hadits yang hanya disandarkan kepada sahabat saja. Hadits Mudallas: adalah hadits yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan.6. 9. Hadits Mursal: adalah hadits yang gugur dari akhir sanadnya. Hadits Mubham : adalah hadits yang didalam matan atau sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dijelaskan apakah ia laki-laki atau perempuan. 12. baik sahabat bersama tabi'iy. disatu tempat. bahwa hadits itu tiada bernoda. Hadits Muallaq: adalah hadits yang gugur ( inqitha' ) rawinya seorang atau lebih dari awal sanad. Hadits Mu'dlal : adalah hadits yang gugur rawi-rawinya. Hadits Mudltharrib : adalah hadits yang menyalahi dengan hadits lain terjadi dengan pergantian pada satu segi yang saling dapat bertahan. Hadits Maqthu': adalah perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'iy serta di mauqufkan padanya.

tertuduh dusta. Yakni warta yang mereka sampaikan itu harus benar benar hasil pendengaran atau penglihatan mereka sendiri. dan bukan untuk menetapkan aqidah-aqidah ). Dasar amal yang ditunjuk oleh hadits dlaif tersebut. Oleh karena itu hadits dlaif yang disebabkan rawinya pendusta. maupun untuk memberi sugesti amalan utama. Adapun kalau hadits dlaif itu bukan hadits maudlu' maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujjah. dan banyak salah. menerangkan keutamaan amal ( fadla'ilul a'mal ) dan cerita-cerita. baik untuk menetapkan hukum. Jumlah rawi rawinya harus mencapai satu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat bohong/dusta. haram dan hukum hukum. Melarang secara mutlak. Dalam mengamalkannya tidak mengitikadkan bahwa hadits tersebut bener benar bersumber kepada nabi. Adanya keseimbangan jumlah antara rawi rawi dalam lapisan pertama dengan jumlah rawi rawi pada lapisan berikutnya. Abdullah bin al Mubarak berkata : "Apabila kami meriwayatkan hadits tentang halal. Membolehkan. pahala dan siksa kami permudah dan kami perlunak rawi rawinya. Ibnu Hajar Al Asqalany termasuk ahli hadits yang membolehkan berhujjah dengan hadits dlaif untuk fadla'ilul amal. Hadits dlaif itu tidak keterlaluan. tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata mata untuk ikhtiyath ( hati hati ) belaka. bukan untuk menetapkan hukum-hukum syariat. yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi. Hadits Mutawatir : adalah suatu hadits hasil tanggapan dari panca indra. Pewartaan yang disampaikan oleh rawi rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indra. tidak dapat dibuat hujjah kendatipun untuk fadla'ilul amal. memberikan 3 Syarat : 1. yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Para imam seperti Ahmad bin hambal. masih dibawah satu dasar yang dibenarkan oleh hadits yang dapat diamalkan ( shahih dan hasan ) 3. Tetapi bila kami meriwayatkan tentang keutamaan. meriwayatkan segala macam hadits dlaif. c. Klasifikasi hadits dari segi sedikit atau banyaknya rawi 1. Berikut ini pendapat yang ada : 1. untuk memberi sugesti. b. kendatipun dengan melepas sanadnya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya. seperti halal dan haram. 2.Berhujjah dengan hadits dlaif Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadits dlaif yang maudlu' tanpa menyebutkan kemaudlu'annya. Kalau suatu hadits diriwayatkan oleh 5 ." Dalam pada itu. kami perkeras sanadnya dan kami kritik rawi rawinya. Pendapat ini dipertahankan oleh abu Bakar Ibnul 'Araby. 2. Syarat syarat hadits mutawatir a.

Alloh berfirman. sedang hadits Qudsy tidak demikian b. Hadits Qudsy atau Hadits Rabbany atau Hadits Ilahi Adalah sesuatu yang dikabarkan oleh Allah kepada nabiNya dengan melalui ilham atau impian.kepada saudara-saudara seiman yang masih sering mengamalkan amalan-amalan ataupun cara-cara Bid'ah. Setiap huruf yang dibaca dari Al Qur'an memberikan hak pahala kepada pembacanya. dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Lafadz lafadz lain yang semakna dengan apa yang tersebut diatas.. bila tidak maka tidak bisa dinamakan hadits mutawatir. Hadits Gharib : adalah hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan. Hadits Aziz : adalah hadits yang diriwayatkan oleh 2 orang .sahabat maka harus pula diriwayatkan oleh 5 tabi'iy demikian seterusnya. membaca pada orang yang berhadats c. amar ma'ruf nahi munkar.. Perbedaan Hadits Qudsy dengan hadits Nabawy Pada hadits qudsy biasanya diberi ciri ciri dengan dibubuhi kalimat-kalimat : a. dalam QS Al-Maidah ayat 3 : bahwa agama Islam itu telah disempurnakan oleh Rosululloh. Fima yarwihi 'anillahi Tabaraka wa Ta'ala c. Jadi tidak ada satu . c. Semua lafadz lafadz Al Qur'an adalah mukjizat dan mutawatir. 2. sedang hadits Qudsy tidak demikian BID'AH Yang dimaksud dengan bid'ah ialah sesuatu ibadah yang dikategorikan dalam menyembah Allah yang Allah sendiri tidak memerintahkan.. kemudian setelah itu orang orang meriwayatkannya. Ketentuan hukum yang berlaku bagi Al Qur'an. Klasifikasi hadits Ahad a. tidak berlaku pada Hadits Qudsy. tidak menyontohkan. Meriwayatkan Al Qur'an tidak boleh dengan maknanya saja atau mengganti lafadz sinonimnya.a. tidak menyontohkannya. serta belum mencapai derajat mutawatir.w.w. b. Perbedaan Hadits Qudsy dengan Al Qur'an a. d. walaupun 2 orang rawi tersebut pada satu thabaqah ( lapisan ) saja.a. yang kemudian nabi menyampaikan makna dari ilham atau impian tersebut dengan ungkapan kata beliau sendiri. dan telah diridhoi-Nya. Rasulullah s. Qala ( yaqalu ) Allahu b. Hadits Ahad : adalah hadits yang tidak memenuhi syarat syarat hadits mutawatir. para sahabat-sahabat Rasulullah s. Kewajiban sebagai seorang muslim adalah mengingatkan. Seperti larangan menyentuh. Hadits Masyhur : adalah hadits yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih.

tahiyat. naik mobil. speaker. "Kulu bid'ah dholalah. artinya : Aku pernah palsukan khutbah Rosululloh SAW. tidak dapat dikategorikan sebagai bid'ah. Menemukan hal baru dalam ilmu pengetahuan bukanlah bid'ah malahan dapat menjadi ladang amal bagi umat muslim. dst.) ini semua wajib dan siapa pun yang menciptakan cara baru dalam sembahyang adalah bid'ah. 2. Mislanya dengan melihat dan memperhatikan keadaan dan Sifat . menggunakan siwak sekarang pakai sikat gigi dan pasta gigi. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA HADITS PALSU Didalam Kitab Khulaashah Ilmil Hadits dijelaskan bahwa kabar yang datang pada Hadits ada tiga macam : 1. "Wa dholalatin fin Naar.halpun yang luput dari penyampaian risalah oleh Nabi.. Semua yang diatas tidak dapat dikategorikan ibadah yang menyembah Allah. Yang wajib dibenarkan (diterima) 2. * Maisaroh bin Abdir Rabbik Al-Farisy pernah mengakui bahwa dia sendiri telah memalsukan Hadits-hadits yang berhubungan dengan Fadhilah Qur'an (Keutamaan Alqur'an) sebanyak + 70 hadits.. Yang wajib ditolak (didustakan. sujud. pakai pasta gigi. dst. * Menuurt pengakuan Abu 'Ishmah Nuh bin Abi Maryam bahwa dia pernah memalsukan dari Ibnu Abbas beberapa Hadits yang hubungannya dengan Fadhilah Qur'an satu Surah demi Surah. al fatehah. Seperti pada zaman Rasul s. (Kitab Al-Baa'itsul Hatsiits).w. Banyak muncul hadits-hadits yang bermuara (matannya) kepada hal bid'ah. Misalnya Imam Bukhari pernah meriwayatkan dalam Kitab Taarikhut Ausath dari 'Umar bin Shub-bin bin 'Imran AtTamiimy sesungguhnya dia pernah berkata. Dan ini sangat sulit sekali untuk diingatkan kepada para pengamal bid'ah.a. Beberapa hal seperti Qur'an. tidak boleh diterima) yaitu Hadits yang diadakan orang mengatasnamakan Rasululloh 3.. Boleh jadi itu adalah ucapan Nabi dan boleh jadi pula itu bukan ucapan Nabi (dipalsukan atas nama Nabi) Untuk mengetahui apakah Hadits itu palsu atau tidak. Atas pengakuan orang yang memalsukannya." semua bid'ah adalah sesat (dalam masalah ibadah). naik pesawat. ada beberapa cara diantaranya : 1. yang sekarang banyak diamalkan oleh Ahli-ahli Bid'ah. Yang wajib ditangguhkan (tidak boleh diamalkan) dulu sampai jelas penelitian tentang kebenaranny. India. Ada tata cara dalam ibadah yang kita ambil hikmahnya. karena ada dua kemungkinan. Sehingga jika terdapat hal-hal baru yang berhubungan dengan ibadah. terkecuali beberapa muslim di Arab." dan setiap kesesatan itu adanya dalam neraka. Ada tata cara dalam beribadah yang wajib dipenuhi (misal dalam sembahyang ada ruku.. Terdapat tanda-tanda/qorinah yang lain yang dapat menunjukkan bahwa Hadits itu adalah Palsu. maka itu adalah Bid'ah.

dan lain-lainnya. Yang disebut 'Targhiib' atau sebagai suatu ancaman yang yang terkenal dengan nama 'At-Tarhiib'. dan lain-lain. Umumnya dari golongan Syi'ah. golongan Tareqat. 2. kalu tetap dia amalkan sedang dari jalan atau sanad lain tidak ada sama sekali. Mereka yang tidak tahu sama sekali kemudian meriwayatkannya atau mereka mengamalkan makna Hadits tersebut karena tidak tahu. Secara Muthlaq. maka hukumnya tidak boleh (berdosa . Sebab-sebab terjadi atas timbulnya Hadits-hadits Palsu 1. maka tidak ada dosa atasnya. Terdapat ketidaksesuaian makna dari matan (isi cerita) Hadits tersebut dengan AlQur'an. Raja. maka hendaklah segera dia tinggalkannya. Semua yang tersebut ini membolehkan untuk meriwayatkan atau mengadakan Hadits-hadits Palsu yang ada hubungannya dengan semua amalan-amalan yang mereka kerjakan. Terdapat kekacauan atau terasa berat didalam susunannya bail lafadz ataupun ditinjau dari susunan bahasa dan Nahwu (grammarnya). golongan Sufi. 3. Misalnya dari kaum Orientalis Barat yang sengaja mempelajari Islam untuk tujuan menghancurkan Islam (seperti Snouck Hurgronje). Untuk mencari penghidupan dunia (menjadi mata pencaharian dengan menjual Hadits-hadits Palsu). Presiden. Untuk menarik perhatian orang sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ahli dongeng dan tukang cerita. Penguasa. meriwayatkan Hadits-hadits Palsu itu hukumnya Haram bagi mereka yang sudah jelas mengetahui bahwa Hadits itu Palsu. 4. 2. Atau dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Sulthan.dari Kitab Minhatul Mughiits). Akan tetapi sesudah mendapatkan penjelasan bahwa riwayat atau Hadits yang dia ceritakan atau amalkan itu adalah Hadits Palsu. Bagi mereka yang meriwayatkan dengan tujuan memberi tahu kepada orang bahwa Hadits ini adalah Palsu. Hukum meriwayatkan Hadits-hadits Palsu 1. Adanya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. para Ahli Bid'ah. juru khutbah. 5. Referensi . (menerangkan kepada mereka sesudah meriwayatkan atau mebacakannya) maka tidak ada dosa atasnya. 3.Perawi yang meriwayatkan Hadits itu. para Ahli Cerita. Hadits tidak pernah bertentangan dengan apa yang ada dalam ayat-ayat Qur'an. dan lain-lainnya dengan tujuan mencari kedudukan. orang yang menamakan diri mereka Zuhud. 3. 4. golongan Karaamiyah. orang-orang Zindiq. Untuk menguatkan pendirian atau madzhab suatu golongan tertentu.

Kitab Hadits Dhaif dan Maudhlu. Dan lain-lain . Kitab Mengenal Hadits Maudhlu.1. oleh Muhammad Nashruddin Al-Albany 2. oleh Ibnu Taimiyah (tahqiq oleh Muhammad Nashruddin Al-Albany) 5. Hassan 6. Kitab Mushtholahul Hadits. oleh Muhammad bin Ali Asy-Syaukaaniy 4. Kitab Kalimat-kalimat Thoyiib. Kitab Hadits Maudhlu. oleh Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah 3. oleh A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful