Mengenal ilmu hadits

Artikel ini mengenalkan istilah-istilah yang terdapat dalam ilmu musthola'ahh hadits. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin yang ingin ittiba sunnah Rasul. MUSTHOLA'AH HADITS Definisi HADITS ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan ( taqrir ) dan sebagainya. ATSAR ialah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. TAQRIR ialah Keadaan Nabi Muhammad SAW mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat di hadapan beliau. SAHABAT ialah orang yang bertemu Rosulullah SAW dengan pertemuan yang wajar sewaktu Beliau masih hidup, dalam keadaan islam lagi iman. TABI'IY ialah orang yang menjumpai sahabat dalam keadaan iman dan islam, dan mati dalam keadaan islam baik perjumpaan itu lama atau sebentar MATAN ialah Lafadz hadits yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, disebut juga isi hadits. Unsur -unsur yang harus ada dalam menerima hadits Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). Perbuatannya menyampaikan hadits tersebut dinamakan me-rawi atau meriwayatkan hadits dan orangnya disebut Perawi. Sistem penyusun hadits dalam menyebutkan nama Rawi 1. As Sab'ah berarti diriwayatkan oleh tujuh perawi yaitu : A. Ahmad - Bukhari B. Turmudzi - Nasa'I C. Muslim - Abu Dawud D. Ibnu Majah 2. As Sittah berarti diriwayatkan oleh enam perawi yaitu : Semua nama yang tersebut diatas (As Sab'ah) selain Ahmad 3. Al Khomsah berarti diriwayatkan oleh lima perawi yaitu : Semua nama yang tersebut diatas ( As Sab'ah ) selain Bukhari dan Muslim 4. Al Arba'ah berarti diriwayatkan oleh empat perawi yaitu : Semua nama yang tersebut diatas ( As Sab'ah ) selain Ahmad, Bukhari dan Muslim. 5. Ats Tsalasah berarti diriwayatkan oleh tiga perawi yaitu : Semua nama yang tersebut diatas ( As Sab'ah ) selain Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah.

Rawinya bersifat Adil Sempurna ingatan Sanadnya tidak terputus Hadits itu tidak berillat dan . mereka ini (seorang atau lebih ) menyampaikan kepada Tabi'in ( seorang atau lebih ). Awal Sanad dan akhir Sanad Menurut istilah ahli hadits Sanad itu ada permulaannya ( awal ) dan ada kesudahannya ( akhir ). dan D berkata diucapkan kepada saya oleh Nabi Muhammad. sempurna ingatan. Seperti contoh diatas yang disebut awal sanad adalah A dan akhir sanad adalah D. sahabat ataupun Tabi'in. Bukhari berkata Hadits ini diucapkan kepada saya oleh A. Contoh: Waktu meriwayatkan hadits Nabi SAW. Demikian seterusnya hingga dicatat oleh imam-imam ahli hadits seperti Muslim. dan B berkata diucapkan kepada saya oleh C. Gambaran Sanad Sabda Rosulullah SAW didengar oleh sahabat ( seorang atau lebih ). Klasifikasi hadits Klasifikasi hadits menurut dapat ( diterima ) atau ditolaknya hadits sebagai Hujjah ( dasar hukum ) adalah : Hadits Shohih adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang adil. Al Jama'ah berarti diriwayatkan oleh para perawi yang banyak sekali jumlahnya. 4. 2. Matnu'l Hadits adalah pembicaraan ( kalam ) atau materi berita yang diover oleh sanad yang terakihir. Baik pembicaraan itu sabda Rosulullah SAW. Sanad atau Thariq adalah jalan yang dapat menghubungkan Matnu'l hadits kepada Nabi Muhammad SAW. Tabi'in menyampaikan pula kepada orang-orang dibawah generasi mereka. sanadnya bersambung. Illat hadits yang dimaksud adalah suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai keshohihan suatu hadits Syarat-syarat hadits Shohih Suatu hadits dapat dinilai shohih apabila telah memenuhi 5 Syarat : 1. Baik isi pembicaraan itu tentang perbuatan Nabi. 3.6. dan A berkata diucapkan kepada saya oleh B. Bukhari. Abu Dawud dll. tidak ber illat dan tidak janggal. dan C berkata diucapkan kepada saya oleh D. Asy Syaikhon berarti diriwayatkan oleh dua orang perawi yaitu : Bukhari dan Muslim 7. maupun perbuatan sahabat yang tidak disanggah oleh Nabi Muhammad SAW.

Hadits Maudlu' : adalah hadits yang dicipta serta dibuat oleh seorang pendusta yang ciptaan itu mereka bangsakan ( katakan Sabda nabi SAW ) secara palsu dan dusta.5. Di dalam satu jurusan jika ada diriwayatkan dua hadits lemah yang berlawanan sedang yang satu lemah sanadnya Sedang yang lain lebih lemah sanadnya maka yang lemah sanadnya dinamakan Hadits Ma'ruf dan yang lebih lemah dinamakan hadits Munkar. 5.hadits yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai Hujjah. Hal ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang ahli hadits. biasanya dibuat hujjah buat sesuatu hal yang tidak terlalu berat atau terlalu penting. yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam perhaditsan. Hadits Makbul adalah hadits. Hadits Matruk : adalah hadits yang menyendiri dalam periwayatan. 2. Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan dasar Syara'. Hadits Dlaif adalah hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shohih atau hadits hasan. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun 3. Hadits Munkar : adalah hadits yang menyendiri dalam periwayatan. yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya. disebabkan banyak atau sedikitnya syarat-syarat hadits shohih atau hasan yang tidak dipenuhinya. Yang termasuk hadits makbul adalah Hadits Shohih dan Hadits Hasan. Mu'all ) : adalah hadits yang setelah diadakan suatu penelitian dan penyelidikan tampak adanya salah sangka dari rawinya dengan menganggap sanadnya bersambung ( padahal tidak ). dan tidak terdapat illat serta kejanggalan pada matannya. tapi tidak begitu kuat ingatannya ( hafalan ). Klasifikasi hadits Dlaif berdasarkan kecacatan perawinya 1. Hadits Hasan termasuk hadits yang Makbul. 4. Tidak melakukan perkara-perkara Mubah yang dapat menggugurkan iman kepada kadar dan mengakibatkan penyesalan 4. Selalu memelihara perbuatan taat dan menjahui perbuatan maksiat. yaitu : 1. Hadits Dlaif banyak macam ragamnya dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lain. baik hal itu disengaja maupun tidak. 2. Hadits Mu'allal ( Ma'lul. Hadits Hasan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Rawi yang adil. 3. seorang rawi harus memenuhi 4 syarat untuk dinilai Adil. Hadits Mudraj ( saduran ) : adalah hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadits. bersambung sanadnya. banyak kelengahannya atau jelas kefasiqkannya yang bukan karena dusta. . Hadits itu tidak janggal Arti Adil dalam periwayatan.

Hadits Mubham : adalah hadits yang didalam matan atau sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dijelaskan apakah ia laki-laki atau perempuan. disebabkan mendahului atau mengakhirkan. 8. maupun dua orang sebelum shahaby dan tabi'iy. 2. disatu tempat. Hadits Mushahhaf : adalah hadits yang mukhalafahnya karena perubahan titik kata. Hadits Muallaq: adalah hadits yang gugur ( inqitha' ) rawinya seorang atau lebih dari awal sanad. seseorang setelah tabi'iy. Hadits Maqthu': adalah perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'iy serta di mauqufkan padanya. dengan tidak ada yang dapat ditarjihkan ( dikumpulkan ). dengan masih tetapnya bentuk tulisannya. Hadits Maqlub : adalah hadits yang terjadi mukhalafah ( menyalahi hadits lain ). baik sahabat bersama tabi'iy. Hadits Mu'dlal : adalah hadits yang gugur rawi-rawinya. Hadits Mursal: adalah hadits yang gugur dari akhir sanadnya. atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut. disebabkan sudah lanjut usia. 2. dari segi pentarjihan. 7. 4. 3. 5. Hadits Syadz ( kejanggalan ) : adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang makbul ( tsiqah ) menyalahi riwayat yang lebih rajih. Hadits Mudallas: adalah hadits yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan. Klasifikasi hadits dlaif berdasarkan gugurnya rawi 1. 11. 10. Rawi yang berbuat demikian disebut Mudallis. Hadits Munqathi': adalah hadits yang gugur rawinya sebelum sahabat. Hadits Muharraf : adalah hadits yang menyalahi hadits lain terjadi disebabkan karena perubahan Syakal kata. Hadits Mauquf: adalah hadits yang hanya disandarkan kepada sahabat saja. tertimpa bahaya. 9. terbakar atau hilang kitab-kitabnya. baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung atau terputus. Hadits Mukhtalith : adalah hadits yang rawinya buruk hafalannya. 12. tabi'iy bersama tabi'it tabi'in. baik sanadnya bersambung atau tidak. dua orang atau lebih berturut turut. Klasifikasi hadits dlaif berdasarkan sifat matannya 1. . bahwa hadits itu tiada bernoda. lantaran mempunyai kelebihan kedlabithan atau banyaknya sanad atau lain sebagainya. sedang bentuk tulisannya tidak berubah. Hadits Mudltharrib : adalah hadits yang menyalahi dengan hadits lain terjadi dengan pergantian pada satu segi yang saling dapat bertahan.6.

2. Pendapat ini dipertahankan oleh abu Bakar Ibnul 'Araby. Pewartaan yang disampaikan oleh rawi rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indra. Adapun kalau hadits dlaif itu bukan hadits maudlu' maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujjah. Klasifikasi hadits dari segi sedikit atau banyaknya rawi 1. yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. baik untuk menetapkan hukum. seperti halal dan haram. Para imam seperti Ahmad bin hambal. memberikan 3 Syarat : 1. Kalau suatu hadits diriwayatkan oleh 5 . masih dibawah satu dasar yang dibenarkan oleh hadits yang dapat diamalkan ( shahih dan hasan ) 3. meriwayatkan segala macam hadits dlaif. Berikut ini pendapat yang ada : 1. Dasar amal yang ditunjuk oleh hadits dlaif tersebut. tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata mata untuk ikhtiyath ( hati hati ) belaka. Hadits Mutawatir : adalah suatu hadits hasil tanggapan dari panca indra. Abdullah bin al Mubarak berkata : "Apabila kami meriwayatkan hadits tentang halal. kendatipun dengan melepas sanadnya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya. Ibnu Hajar Al Asqalany termasuk ahli hadits yang membolehkan berhujjah dengan hadits dlaif untuk fadla'ilul amal. haram dan hukum hukum. kami perkeras sanadnya dan kami kritik rawi rawinya." Dalam pada itu. Jumlah rawi rawinya harus mencapai satu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat bohong/dusta. Syarat syarat hadits mutawatir a. c. Hadits dlaif itu tidak keterlaluan. bukan untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Yakni warta yang mereka sampaikan itu harus benar benar hasil pendengaran atau penglihatan mereka sendiri. Membolehkan. tidak dapat dibuat hujjah kendatipun untuk fadla'ilul amal. maupun untuk memberi sugesti amalan utama. b. Melarang secara mutlak. Adanya keseimbangan jumlah antara rawi rawi dalam lapisan pertama dengan jumlah rawi rawi pada lapisan berikutnya. untuk memberi sugesti.Berhujjah dengan hadits dlaif Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadits dlaif yang maudlu' tanpa menyebutkan kemaudlu'annya. Oleh karena itu hadits dlaif yang disebabkan rawinya pendusta. menerangkan keutamaan amal ( fadla'ilul a'mal ) dan cerita-cerita. dan banyak salah. tertuduh dusta. 2. yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi. Tetapi bila kami meriwayatkan tentang keutamaan. Dalam mengamalkannya tidak mengitikadkan bahwa hadits tersebut bener benar bersumber kepada nabi. pahala dan siksa kami permudah dan kami perlunak rawi rawinya. dan bukan untuk menetapkan aqidah-aqidah ).

w. tidak berlaku pada Hadits Qudsy. para sahabat-sahabat Rasulullah s. walaupun 2 orang rawi tersebut pada satu thabaqah ( lapisan ) saja. Jadi tidak ada satu . Fima yarwihi 'anillahi Tabaraka wa Ta'ala c. membaca pada orang yang berhadats c. serta belum mencapai derajat mutawatir..sahabat maka harus pula diriwayatkan oleh 5 tabi'iy demikian seterusnya. amar ma'ruf nahi munkar.a. Semua lafadz lafadz Al Qur'an adalah mukjizat dan mutawatir. Qala ( yaqalu ) Allahu b.a. Hadits Aziz : adalah hadits yang diriwayatkan oleh 2 orang . 2. c. Hadits Masyhur : adalah hadits yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Klasifikasi hadits Ahad a. kemudian setelah itu orang orang meriwayatkannya. yang kemudian nabi menyampaikan makna dari ilham atau impian tersebut dengan ungkapan kata beliau sendiri. Perbedaan Hadits Qudsy dengan hadits Nabawy Pada hadits qudsy biasanya diberi ciri ciri dengan dibubuhi kalimat-kalimat : a. dalam QS Al-Maidah ayat 3 : bahwa agama Islam itu telah disempurnakan oleh Rosululloh. sedang hadits Qudsy tidak demikian BID'AH Yang dimaksud dengan bid'ah ialah sesuatu ibadah yang dikategorikan dalam menyembah Allah yang Allah sendiri tidak memerintahkan. Alloh berfirman. Hadits Qudsy atau Hadits Rabbany atau Hadits Ilahi Adalah sesuatu yang dikabarkan oleh Allah kepada nabiNya dengan melalui ilham atau impian. Ketentuan hukum yang berlaku bagi Al Qur'an. Seperti larangan menyentuh.. dan telah diridhoi-Nya. Hadits Gharib : adalah hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan. sedang hadits Qudsy tidak demikian b. b. dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Kewajiban sebagai seorang muslim adalah mengingatkan. Hadits Ahad : adalah hadits yang tidak memenuhi syarat syarat hadits mutawatir. tidak menyontohkannya. Rasulullah s. bila tidak maka tidak bisa dinamakan hadits mutawatir. Setiap huruf yang dibaca dari Al Qur'an memberikan hak pahala kepada pembacanya. Meriwayatkan Al Qur'an tidak boleh dengan maknanya saja atau mengganti lafadz sinonimnya. tidak menyontohkan. Perbedaan Hadits Qudsy dengan Al Qur'an a. d. Lafadz lafadz lain yang semakna dengan apa yang tersebut diatas.w..kepada saudara-saudara seiman yang masih sering mengamalkan amalan-amalan ataupun cara-cara Bid'ah.

ada beberapa cara diantaranya : 1. "Kulu bid'ah dholalah. maka itu adalah Bid'ah. sujud. Ada tata cara dalam beribadah yang wajib dipenuhi (misal dalam sembahyang ada ruku. Dan ini sangat sulit sekali untuk diingatkan kepada para pengamal bid'ah. terkecuali beberapa muslim di Arab. Banyak muncul hadits-hadits yang bermuara (matannya) kepada hal bid'ah. naik mobil. (Kitab Al-Baa'itsul Hatsiits). Mislanya dengan melihat dan memperhatikan keadaan dan Sifat . menggunakan siwak sekarang pakai sikat gigi dan pasta gigi. artinya : Aku pernah palsukan khutbah Rosululloh SAW.. Menemukan hal baru dalam ilmu pengetahuan bukanlah bid'ah malahan dapat menjadi ladang amal bagi umat muslim. speaker. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA HADITS PALSU Didalam Kitab Khulaashah Ilmil Hadits dijelaskan bahwa kabar yang datang pada Hadits ada tiga macam : 1.a. 2. Yang wajib ditangguhkan (tidak boleh diamalkan) dulu sampai jelas penelitian tentang kebenaranny. Seperti pada zaman Rasul s. pakai pasta gigi. Yang wajib dibenarkan (diterima) 2.. Atas pengakuan orang yang memalsukannya. naik pesawat..halpun yang luput dari penyampaian risalah oleh Nabi. tahiyat. Ada tata cara dalam ibadah yang kita ambil hikmahnya. Boleh jadi itu adalah ucapan Nabi dan boleh jadi pula itu bukan ucapan Nabi (dipalsukan atas nama Nabi) Untuk mengetahui apakah Hadits itu palsu atau tidak. Semua yang diatas tidak dapat dikategorikan ibadah yang menyembah Allah. dst. India. al fatehah. Terdapat tanda-tanda/qorinah yang lain yang dapat menunjukkan bahwa Hadits itu adalah Palsu.w. "Wa dholalatin fin Naar. * Maisaroh bin Abdir Rabbik Al-Farisy pernah mengakui bahwa dia sendiri telah memalsukan Hadits-hadits yang berhubungan dengan Fadhilah Qur'an (Keutamaan Alqur'an) sebanyak + 70 hadits. Yang wajib ditolak (didustakan." semua bid'ah adalah sesat (dalam masalah ibadah). Beberapa hal seperti Qur'an. tidak boleh diterima) yaitu Hadits yang diadakan orang mengatasnamakan Rasululloh 3. dst. tidak dapat dikategorikan sebagai bid'ah. Misalnya Imam Bukhari pernah meriwayatkan dalam Kitab Taarikhut Ausath dari 'Umar bin Shub-bin bin 'Imran AtTamiimy sesungguhnya dia pernah berkata.) ini semua wajib dan siapa pun yang menciptakan cara baru dalam sembahyang adalah bid'ah. karena ada dua kemungkinan. yang sekarang banyak diamalkan oleh Ahli-ahli Bid'ah. * Menuurt pengakuan Abu 'Ishmah Nuh bin Abi Maryam bahwa dia pernah memalsukan dari Ibnu Abbas beberapa Hadits yang hubungannya dengan Fadhilah Qur'an satu Surah demi Surah." dan setiap kesesatan itu adanya dalam neraka. Sehingga jika terdapat hal-hal baru yang berhubungan dengan ibadah..

Untuk mencari penghidupan dunia (menjadi mata pencaharian dengan menjual Hadits-hadits Palsu). Hukum meriwayatkan Hadits-hadits Palsu 1. Umumnya dari golongan Syi'ah. orang yang menamakan diri mereka Zuhud. 4. 3. Akan tetapi sesudah mendapatkan penjelasan bahwa riwayat atau Hadits yang dia ceritakan atau amalkan itu adalah Hadits Palsu. 5.Perawi yang meriwayatkan Hadits itu. Sebab-sebab terjadi atas timbulnya Hadits-hadits Palsu 1. Presiden. golongan Karaamiyah. Raja. Bagi mereka yang meriwayatkan dengan tujuan memberi tahu kepada orang bahwa Hadits ini adalah Palsu. Adanya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. 3. Terdapat kekacauan atau terasa berat didalam susunannya bail lafadz ataupun ditinjau dari susunan bahasa dan Nahwu (grammarnya). Referensi . maka hukumnya tidak boleh (berdosa . dan lain-lainnya dengan tujuan mencari kedudukan. Yang disebut 'Targhiib' atau sebagai suatu ancaman yang yang terkenal dengan nama 'At-Tarhiib'. juru khutbah. orang-orang Zindiq. Semua yang tersebut ini membolehkan untuk meriwayatkan atau mengadakan Hadits-hadits Palsu yang ada hubungannya dengan semua amalan-amalan yang mereka kerjakan. Misalnya dari kaum Orientalis Barat yang sengaja mempelajari Islam untuk tujuan menghancurkan Islam (seperti Snouck Hurgronje). 3. 2. Terdapat ketidaksesuaian makna dari matan (isi cerita) Hadits tersebut dengan AlQur'an. Hadits tidak pernah bertentangan dengan apa yang ada dalam ayat-ayat Qur'an. Untuk menarik perhatian orang sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ahli dongeng dan tukang cerita. 4. para Ahli Bid'ah. maka hendaklah segera dia tinggalkannya. Atau dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Sulthan. Secara Muthlaq. kalu tetap dia amalkan sedang dari jalan atau sanad lain tidak ada sama sekali. Untuk menguatkan pendirian atau madzhab suatu golongan tertentu. (menerangkan kepada mereka sesudah meriwayatkan atau mebacakannya) maka tidak ada dosa atasnya. dan lain-lainnya. para Ahli Cerita. 2. golongan Tareqat. maka tidak ada dosa atasnya. meriwayatkan Hadits-hadits Palsu itu hukumnya Haram bagi mereka yang sudah jelas mengetahui bahwa Hadits itu Palsu. dan lain-lain. Penguasa.dari Kitab Minhatul Mughiits). Mereka yang tidak tahu sama sekali kemudian meriwayatkannya atau mereka mengamalkan makna Hadits tersebut karena tidak tahu. golongan Sufi.

oleh A. oleh Muhammad bin Ali Asy-Syaukaaniy 4. Kitab Hadits Dhaif dan Maudhlu. oleh Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah 3. Dan lain-lain . oleh Muhammad Nashruddin Al-Albany 2.1. Hassan 6. Kitab Mushtholahul Hadits. oleh Ibnu Taimiyah (tahqiq oleh Muhammad Nashruddin Al-Albany) 5. Kitab Hadits Maudhlu. Kitab Kalimat-kalimat Thoyiib. Kitab Mengenal Hadits Maudhlu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful