PERANCANGAN STRATEGIK

Perkara Definasi Pengurusan ialah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahliahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif yang paling berkesan (Drucker, 1972 Strategi- perkataan Latin: Strategos (the art of generalship, or how to be an effective general. Sesuatu proses itu strategik apabila ia melibatkan memilih tindakan yang terbaik untuk respon kepada persekitaran yang dinamik (Allison & Kaye, 2004 proses formulasi perancangan strategic dan pelaksanaan perancangan tersebut. Ia melibatkan proses analisis strategic, pemilihan strategic dan implmentasi strategik (Fidler, 2002) Mengumpul maklumat tentang: Latar belakang organisasi ( bagi yang pertama kali: organisasi atau ketua jabatan baru) Pencapaian organisasi yang lepas (dalam semua aspek) Pencapaian terbaik dalam sejarah organisasi iLaporan analisis prestasi program/projek (strategi) tahun Aktiviti-aktiviti utama yang terlibat ialah mengenalpasti dan menjelaskan mandat Kerajaan, menjelaskan dan menetapkan halatuju organisasi: misi,visi, nilai, piagam pelanggan dan menganalisis persekitaran dalaman dan luaran organisasi. CIRI

Apakah itu Pengurusan?

Apakah itu Strategi?

Pengurusan strategik

Pra perancangan

sebelum Laporan status prestasi semasa. Pencapaian terbaik setiap bidang utama organisasi lain di peringkat zon, daerah, negeri atau kebangsaan untuk penandaarasan Analisis prestasi perancangan strategik lepas (jika telah ada) merujuk kepada apa yang diarah atau yang dipertanggungjawab oleh pihak yang bertanggungjawab (stakeholder) dan yang dilarang melakukankannya kerja yang dipertanggungjawab atau apa yang patut dilakukan (fungsi & peranan) sebagaimana yang dinyatakan dalam mandat. 1. Tujuan atau sebab penubuhan sesebuah organisasi? 2. Kepada siapa perkhidmatan diberikan? 3. Apakah yang hasil akhir yang diingini? Misi 4. Apakah nilai organisasi kepada pelanggan? 5. Mencerminkan ciri-ciri keunikan/nilai-nilai/prinsip pegangan utama organisasi dalam memenuhi tujuan kewujudannya. 6. Pernyataannya ringkas dan mudah diingati/difahami gambaran pemikiran yang jelas tentang hasrat masa depan yang diinginkan. Berorientasikan masa depan Memandu kearah masa depan yang jelas Sesuai untuk organisasi, budaya dan nilai

Mandat

Visi

Satu “set” piawaian kecemerlangan dan berkualiti Jelas tujuan (purpose) Membangkitkansemangat dan mengguatkan komitmen/kepercayaan keunikannya organisasi “ambitious

Nilai

prinsip, standard dan tatacara tindakan seseorang dalam sesuatu organisasi.

Nilai dapat diertikan sebagai asas oleh masyarakat menilai, mengukur atau membuat keputusan terhadap sesuatu perkara, darjat, mutu, kualiti, taraf perilaku dan benda mengenai seseorang atau kelompok orang sebagai baik, berharga dan bernilai.

Piagam Pelanggan

komitmen bertulis, jabatan/agensi Jelas; Kerajaan terhadap penyampaian Senang disebar; keluaran atau perkhidmatannya kepada pelanggan (termasuk Kebolehpercayaan; stakeholders). Praktikal; Satu jaminan jabatan/agensi kerajaan untuk menyampaikan Khusus; dan keluaran atau perkhidmatan Boleh ditambahbaik. mengikut standard kualiti yang ditetapkan. kekuatan, kelemahan, peluang, atau cabaran – atau masalah atau peluang yang ada atau mempunyai potensi untuk memberi kesan keatas prestasi organisasi atau para stakeholder (Sevier, 2000). Ia merujuk kepada apakah faktor kejayaan kritikal (CSFs) untuk mencapai misi dan visi. Menjawab tentang bidang kriikal Pendekatan untuk kenalpasti isu strategik 1. ‘The direct approach’- di dapati dari semakan mandat, misi, analisis persekitaran (SWOT). 2. ‘The goals approach’- misi, visi dan stakeholder 3. ‘ The vision of success’- tanyakan gambaran kejayaan masa depan yang terbaik berasaskan misi kewujudan organisasi tersebut

Isu strategik

untuk mencapai (key result area) Contoh pernyataan matlamat: Sasaran atau kedudukankedudukan khusus yang dihasratkan/idamkan dicapai oleh sesuatu organisasi pada satu ketika dalam satu jangkamasa yang panjang. Sasaran tersebut dinyatakan secara lebih umum dan luas (broad). Melahirkan Modal Insan Kelas Pertama (MISI NASIONAL) Meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. Meningkatkan kecemerlangan pengurusan & kepimpinan kokurikulum Meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam kokurikulum Memantapkan pengurusan dan kepimpinan sekolah Specific (khusus) Objektif ialah sesuatu yang perlu dicapai berdasarkan sasaran yang ditetapkan. Measureable (boleh diukur) Attainable (boleh dicapai) Reliable/ realistik (boleh dipercayai/konsisten) Time frame (berjangkamasa) suatu parameter yang boleh diukur, yang telah dipersetujui bersama, dan yang akan mencerminkan kejayaan sesuatu organisasi. KPI juga dikenali sebagai penunjuk kejayaan membantu organisasi mentakrif dan mengukur kemajuan untuk mencapai matlamat organisasi. Maka KPI adalah kaedah mengukur pencapaian matlamat. Sasaran atau target menunjukkan nilai ukuran prestasi yang ingin dicapai bagi sesuatu objektif dan dinyatakan secara kuantitatif. A strategy is defined as a pattern, of purposes, policies,

Matlamat

Objektif

Peratus Bilangan Kekerapan Nisbah Gred tahap Pembinaan sasaran berkait rapat dengan KPI dimana setiap satu KPI mesti mempunyai sekurang kurangnya satu sasaran prestasi Mengikut Mintzberg’s 5 P’s, strategi

KPI

Sasaran

Strategi

programmes, actions, decisions, or resource allocations that define what a school is, what it does, and why it does it. Strategies can vary by level function, and by time frame.” Cara umum untuk capai objektif.

boleh dicirikan seperti berikut: Ploy Position Perspective Plan Pattern Ciri-Ciri Pelan Tindakan Nyatakan aktiviti-aktiviti (tindakan) yang dicadangkan Siapakah yang bertanggungjawab? Tempoh masa pelaksanaan Indikator pengukuran prestasi dan output Sumber yang diperlukan Pelan Kontingensi Contoh kandungan bagi kertas kerja projek/program Pendahuluan/Rasional

Pelan taktikal

Pelan taktikal adalah langkah jangka pendek (maka objektifnya adalah jangka pendek). Cara spesifik untukcapai objektif

Program atau aktiviti dilaksanakan

Matlamat & Objektif Tema Tempat/Lokasi

Pelan Operasi

Apakah tindakan untuk mencapai objektif lebih khusus

Tarikh & tempoh perlaksanaan Jemputan perasmian (jika ada) Bilangan penyertaan & kategori Jawatankuasa pelaksana Jawatankuasa kecil Perbelanjaan/pelaburan/modal Pendapatan yang dijangkakan (jika

ada) Penutup Lampiran: Jadual aktiviti keseluruhan, senarai JK pelaksana dll berkaitan

Roszelan Majid IAB 06 Mac 2009