sejarah singkat para ahli hadist

Sejarah Singkat Imam Malik Dalam sebuah kunjungan ke kota Madinah, Khalifah Bani Abbasiyyah, Harun Al Rasyid (penguasa saat itu), tertarik mengikuti ceramah al muwatta’ (himpunan hadits) yang diadakan Imam Malik. Untuk hal ini, khalifah mengutus orang memanggil Imam. Namun Imam Malik memberikan nasihat kepada Khalifah Harun, ”Rasyid, leluhur Anda selalu melindungi pelajaran hadits. Mereka amat menghormatinya. Bila sebagai khalifah Anda tidak menghormatinya, tak seorang pun akan menaruh hormat lagi. Manusia yang mencari ilmu, sementara ilmu tidak akan mencari manusia.” Sedianya, khalifah ingin agar para jamaah meninggalkan ruangan tempat ceramah itu diadakan. Namun, permintaan itu tak dikabulkan Imam Malik. ”Saya tidak dapat mengorbankan kepentingan umum hanya untuk kepentingan seorang pribadi.” Sang khalifah pun akhirnya mengikuti ceramah bersama dua putranya dan duduk berdampingan dengan rakyat kecil. Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan wafat tahun 796 M. Berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal. Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadits terpandang di Madinah. Karenanya, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya. Kendati demikian, dalam mencari ilmu Imam Malik rela mengorbankan apa saja. Menurut satu riwayat, sang imam sampai harus menjual tiang rumahnya hanya untuk membayar biaya pendidikannya. Menurutnya, tak layak seorang yang mencapai derajat intelektual tertinggi sebelum berhasil mengatasi kemiskinan. Kemiskinan, katanya, adalah ujian hakiki seorang manusia. Karena keluarganya ulama ahli hadits, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadits kepada ayah dan paman-pamannya. Kendati demikian, ia pernah berguru pada ulamaulama terkenal seperti Nafi’ bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab az Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said al Anshari, dan Muhammad bin Munkadir. Gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, tabi’in ahli hadits, fikih, fatwa dan ilmu berdebat; juga Imam Jafar Shadiq dan Rabi Rayi.

Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Hadi Harun, dan Al Ma’mun, pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman, dan rasa hormat murid kepada gurunya. Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya sehingga tak segan-segan ia menegur keras murid-muridnya yang melanggar prinsip tersebut. Pernah suatu kali Khalifah Mansur membahas sebuah hadits dengan nada agak keras. Sang imam marah dan berkata, ”Jangan melengking bila sedang membahas hadits Nabi.” Ketegasan sikap Imam Malik bukan sekali saja. Berulangkali, manakala dihadapkan pada keinginan penguasa yang tak sejalan dengan aqidah Islamiyah, Imam Malik menentang tanpa takut risiko yang dihadapinya. Salah satunya dengan Ja’far, gubernur Madinah. Suatu ketika, gubernur yang masih keponakan Khalifah Abbasiyah, Al Mansur, meminta seluruh penduduk Madinah melakukan bai’at (janji setia) kepada khalifah. Namun, Imam Malik yang saat itu baru berusia 25 tahun merasa tak mungkin penduduk Madinah melakukan bai’at kepada khalifah yang mereka tak sukai. Ia pun mengingatkan gubernur tentang tak berlakunya bai’at tanpa keikhlasan seperti tidak sahnya perceraian paksa. Ja’far meminta Imam Malik tak menyebarluaskan pandangannya tersebut, tapi ditolaknya. Gubernur Ja’far merasa terhina sekali. Ia pun memerintahkan pengawalnya menghukum dera Imam Malik sebanyak 70 kali. Dalam kondisi berlumuran darah, sang imam diarak keliling Madinah dengan untanya. Dengan hal itu, Ja’far seakan mengingatkan orang banyak, ulama yang mereka hormati tak dapat menghalangi kehendak sang penguasa. Namun, ternyata Khalifah Mansur tidak berkenan dengan kelakuan keponakannya itu. Mendengar kabar penyiksaan itu, khalifah segera mengirim utusan untuk menghukum keponakannya dan memerintahkan untuk meminta maaf kepada sang imam. Untuk menebus kesalahan itu, khalifah meminta Imam Malik bermukim di ibukota Baghdad dan menjadi salah seorang penasihatnya. Khalifah mengirimkan uang 3.000 dinar untuk keperluan perjalanan sang imam. Namun, undangan itu pun ditolaknya. Imam Malik lebih suka tidak meninggalkan kota Madinah. Hingga akhir hayatnya, ia tak pernah pergi keluar Madinah kecuali untuk berhaji. Pengendalian diri dan kesabaran Imam Malik membuat ia ternama di seantero dunia Islam. Pernah semua orang panik lari ketika segerombolan Kharijis bersenjatakan pedang memasuki masjid Kuffah. Tetapi, Imam Malik yang sedang shalat tanpa cemas tidak beranjak dari tempatnya. Mencium tangan khalifah apabila menghadap di baliurang sudah menjadi adat kebiasaan, namun Imam Malik tidak pernah tunduk pada penghinaan seperti itu. Sebaliknya, ia sangat hormat pada para cendekiawan, sehingga pernah ia menawarkan tempat duduknya sendiri kepada Imam Abu Hanifah yang mengunjunginya.

Dari Al Muwatta’ Hingga Madzhab Maliki Al Muwatta’ adalah kitab fikih berdasarkan himpunan hadits-hadits pilihan. Santri mana yang tak kenal kitab yang satu ini. Ia menjadi rujukan penting, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadits dan fatwa sahabat. Menurut beberapa riwayat, sesungguhnya Al Muwatta’ tak akan lahir bila Imam Malik tidak ‘dipaksa’ Khalifah Mansur. Setelah penolakan untuk ke Baghdad, Khalifah Al Mansur meminta Imam Malik mengumpulkan hadits dan membukukannya. Awalnya, Imam Malik enggan melakukan itu. Namun, karena dipandang tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah Al Muwatta’. Ditulis di masa Al Mansur (754775 M) dan baru selesai di masa Al Mahdi (775-785 M). Dunia Islam mengakui Al Muwatta’ sebagai karya pilihan yang tak ada duanya. Menurut Syah Walilullah, kitab ini merupakan himpunan hadits paling shahih dan terpilih. Imam Malik memang menekankan betul terujinya para perawi. Semula, kitab ini memuat 10 ribu hadits. Namun, lewat penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadits. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dengan 16 edisi yang berlainan. Selain Al Muwatta’, Imam Malik juga menyusun kitab Al Mudawwanah al Kubra, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan. Imam Malik tak hanya meninggalkan warisan buku. Ia juga mewariskan mazhab fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Selain fatwa-fatwa Imam Malik dan Al Muwatta’, kitab-kitab seperti Al Mudawwanah al Kubra, Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid (karya Ibnu Rusyd), Matan ar Risalah fi al Fiqh al Maliki (karya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid), Asl al Madarik Syarh Irsyad al Masalik fi Fiqh al Imam Malik (karya Shihabuddin al Baghdadi), dan Bulgah as Salik li Aqrab al Masalik (karya Syeikh Ahmad as Sawi), menjadi rujukan utama mazhab Maliki. Di samping sangat konsisten memegang teguh hadits, mazhab ini juga dikenal amat mengedepankan aspek kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Secara berurutan, sumber hukum yang dikembangkan dalam Mazhab Maliki adalah Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah SAW, amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah (amal ahli al Madinah), qiyas (analogi), dan al maslahah al mursalah (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu). Mazhab Maliki pernah menjadi mazhab resmi di Mekah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia (kini Spanyol), Marokko, dan Sudan. Kecuali di tiga negara yang disebut terakhir, jumlah pengikut mazhab Maliki kini menyusut. Mayoritas penduduk Mekah dan Madinah saat ini mengikuti Mazhab Hanbali. Di Iran dan Mesir, jumlah pengikut Mazhab Maliki juga tidak banyak. Hanya Marokko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut Mazhab Maliki. Sejarah Singkat Imam Hanafi Imam Abu Hanifah An-Nu’man bin Tsabit al-Kufiy merupakan orang yang faqih di

negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki madzhab. Di kalangan umat Islam, beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hanafi. Nasab dan Kelahirannya bin Tsabit bin Zuthi (ada yang mengatakan Zutha) At-Taimi AlKufi Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu’man Taimillah bin Tsa’labah. Beliau berasal dari keturunan bangsa persi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H pada masa shigharus shahabah dan para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah, menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hadifah bahwa Zuthi berasal dari kota Kabul dan dia terlahir dalam keadaan Islam. Adapula yang mengatakan dari Anbar, yang lainnya mengatakan dari Turmudz dan yang lainnya lagi mengatakan dari Babilonia. Perkembangannya Ismail bin Hamad bin Abu Hanifah cucunya menuturkan bahwa dahulu Tsabit ayah Abu Hanifah pergi mengunjungi Ali Bin Abi Thalib, lantas Ali mendoakan keberkahan kepadanya pada dirinya dan keluarganya, sedangkan dia pada waktu itu masih kecil, dan kami berharap Allah subhanahu wa ta’ala mengabulkan doa Ali tersebut untuk kami. Dan Abu Hanifah At-Taimi biasa ikut rombongan pedagang minyak dan kain sutera, bahkan dia punya toko untuk berdagang kain yang berada di rumah Amr bin Harits. Abu Hanifah itu tinggi badannya sedang, memiliki postur tubuh yang bagus, jelas dalam berbicara, suaranya bagus dan enak didengar, bagus wajahnya, bagus pakaiannya dan selalu memakai minyak wangi, bagus dalam bermajelis, sangat kasih sayang, bagus dalam pergaulan bersama rekan-rekannya, disegani dan tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Beliau disibukkan dengan mencari atsar/hadits dan juga melakukan rihlah untuk mencari hal itu. Dan beliau ahli dalam bidang fiqih, mempunyai kecermatan dalam berpendapat, dan dalam permasalahan-permasalahan yang samar/sulit maka kepada beliau akhir penyelesaiannya. Beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik tatkala datang ke Kufah dan belajar kepadanya, beliau juga belajar dan meriwayat dari ulama lain seperti Atha’ bin Abi Rabbah yang merupakan syaikh besarnya, Asy-Sya’bi, Adi bin Tsabit, Abdurrahman bin Hurmuj al-A’raj, Amru bin Dinar, Thalhah bin Nafi’, Nafi’ Maula Ibnu Umar, Qotadah bin Di’amah, Qois bin Muslim, Abdullah bin Dinar, Hamad bin Abi Sulaiman guru fiqihnya, Abu Ja’far Al-Baqir, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Munkandar, dan masih banyak lagi. Dan ada yang meriwayatkan bahwa beliau sempat bertemu dengan 7 sahabat. Beliau pernah bercerita, tatkala pergi ke kota Bashrah, saya optimis kalau ada orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun saya akan menjawabnya, maka tatkala diantara mereka ada yang bertanya kepadaku tentang suatu masalah lantas saya tidak mempunyai jawabannya, maka aku memutuskan untuk tidak berpisah dengan Hamad sampai dia meninggal, maka saya bersamanya selama 10 tahun. Pada masa pemerintahan Marwan salah seorang raja dari Bani Umayyah di Kufah, beliau didatangi Hubairoh salah satu anak buah raja Marwan meminta Abu Hanifah agar menjadi Qodhi (hakim) di Kufah akan tetapi beliau menolak permintaan tersebut, maka beliau dihukum cambuk sebanyak 110 kali (setiap harinya dicambuk 10 kali), tatkala dia

termasuk salah seorang hartawan. Waki’ bin Al-Jarah. Abdullah ibnul Mubarok. Abu Syihab Al-Hanath Assamaqondi. kemudian imam Malik berpendapat. “Aku berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri. Isa bin Yunus. Ismail bin Yahya Al-Sirafi. Abyadh bin Al-Aghar bin Ash-Shabah. Dan beliau juga berkata. “Abu Hanifah berkata. Muhammad bin Bisyr. Ali bin Zhibyan al-Qodhi. Yahya bin Ma’in berkata. “Abu Hanifah adalah seorang yang faqih. Dan dalam waktu yang lain beliau berkata. Beliau juga berkata. aku bertanya siapakah orang yang paling wara’ di kota Kufah? Maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah”. Al-Harits bin Nahban. dia tidak menghilangkan kebaikannya dengan perbuatan ghibah’. orang yang jujur. tidak tertuduh dengan berdusta. sedikit bicara. “Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah fiqih hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah” 5. Muhammad bin Qoshim al-Asadi. menghindari dari harta penguasa”. Hamad bin Abu Hanifah.” Beliau juga berkata. Yazid bin Harun. Al-Qodhi Abu Yusuf. 3. Adapun orang-orang yang belajar kepadanya dan meriwayatkan darinya diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abul Hajaj di dalam Tahdzibnya berdasarkan abjad diantaranya Ibrahin bin Thahman seorang alim dari Khurasan. Yahya bin Sa’id al-Qothan berkata. 6. Yahya bin Ayub Al-Mishri. Hamzah temannya penjual minyak wangi. Beliau juga berkata. tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadits kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya”. sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu. orang yang paling jauh dari perbuatan ghibah adalah Abu Hanifah. terkenal dengan wara’-nya. Nu’man bin Abdus Salam al-Asbahani. “Saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadits dan tempat-tempat pengambilan fiqih hadits dari Abu Hanifah”. diantaranya: 1. “Aku datang ke kota Kufah. Abdullah bin Zubair al-Qurasy. Muhammad bin Hasan Assaibani. “Abu Hanifah adalah orang yang tsiqoh. “Kami tidak mendustakan Allah swt. tidaklah kami . Dawud Ath-Thai. “Abu Hanifah adalah orang yang tsiqoh di dalam hadits”. Dan dia juga berkata. Penilaian para ulama terhadap Abu Hanifah Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah. Abdul karim bin Muhammad al-Jurjani. Ishaq al-Azroq. “Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih”. ‘Wahai Abu Abdillah. “Abu hanifah laa ba’sa bih. menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik.mengetahui keteguhan Abu Hanifah maka dia melepaskannya. 2. saya tidak pernah mendengar beliau berbuat ghibah meskipun kepada musuhnya’ kemudian beliau menimpali ‘Demi Allah. Sulaiman bin Amr An-Nakhai. dan masih membutuhkan pendapat.”. Dan beliau juga pernah berkata. Abdul Aziz bin Khalid at-Turmudzi. Hafsh binn Abdurrahman al-Qadhi. “Kalaulah Allah subhanahu wa ta’ala tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa”. dia tidak membicarakan hadits kecuali yang dia hafal dan tidak membicarakan apa-apa yang tidak hafal”. Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah … dan dia orang yang paling faqih dari ketiganya”. Su’aib bin Ishaq. Abu Nu’aim. dia tidak berdusta. Imam Syafii berkata. Al-Hasan bin Ziyad. Muhammad bin Abdullah al-Anshari. dia adalah orang yang paling berakal. 4. Al-Fadhl bin Musa. Qois bin Rabi’ juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh. Fudhail bin Iyadh berkata. Asar bin Amru Al-Bajali. Al-Qodhi Abu Yusuf berkata. Abdullah ibnul Mubarok berkata. “Apabila atsar telah diketahui. Ali bin Ashim. dan lain-lain.

2. 4. Hafsh bin Ghiyats berkata. dan yang semisalnya … Dan dinukil pula oleh para sahabatnya. sebagaimana yang termaktub dalam kitab “Fiqhul Akbar” karya Abu Hanifah. 8. Dan telah dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya amal-amal itu tidak termasuk dari hakekat imam. tidak membatalakannya dengan kekufuran dan murtad sampai dia meninggal maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya. juga mendapatkan penilaian negatif dan celaan yang ditujukan kepada beliau. 7. Al-Khuroibi berkata. dak hal ini tidak menafikan adanya iman itu bertingkat-tingkat dari segi kaifiyyah. seperti ada yang kuat dan ada yang lemah. “Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit tidak kuat hafalan haditsnya”. mereka menyebutkan bahwa Abu Hanifah berkata. bahklan -insya Allah. bahwa beliau berpendapat Al-Qur’an itu makhluq. … akan tetapi kami mengatakan bahwa barangsiapa beramal kebaikan dengan memenuhi syarat-syaratnya dan tidak melakukan hal-hal yang merusaknya. Imam Muslim bin Hajaj berkata. Sebagian ahlul ilmi memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah murji’ah dalam memahi masalah iman. tidak banyak hadits shahihnya”. Yaitu penyataan bahwa iman itu keyakinan yang ada dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Abdullah ibnul Mubarok berkata. ada yang jelas dan yang samar. Sebagian ahlul ilmi yang lainnya memberikan tuduhan kepada Abu Hanifah. dan mengeluarkan amal dari hakikat iman. 9. “Pendapat Abu Hanifah di dalam masalah fiqih lebih mendalam dari pada syair. “Abu Hanifah orang yang miskin di dalam hadits”. “Kami tidak mengatakan bahwa orang yang beriman itu tidak membahayakan dosadosanya terhadap keimanannya. dan orang yang berbuat kemaksiatan selain syirik dan kekufuran meskipun dia belum bertaubat sampai dia meninggal dalam keadaan beriman. dan sungguh banyak mengambil pendapatnya”. dan tidaklah mencelanya melainkan dia itu orang yang jahil tentangnya”.akan menerimanya. Padahahal telah dinukil dari beliau bahwa Al-Qur’an itu adalah kalamullah dan . 3. kalau Dia menghendaki maka akan mengadzabnya dan kalau tidak maka akan mengampuninya. Sufyan bin Uyainah berkata. akan tetapi dia termasuk dari sya’air iman. “Semoga Allah merahmati Abu Hanifah karena dia adalah termasuk orang yang menjaga shalatnya (banyak melakukan shalat)”. dan yang berpendapat seperti ini adalah Jumhur Asy’ariyyah. Dan yang dimaksudkan dengan “tidak bertambah dan berkurang” adalah jumlah dan ukurannya itu tidak bertingkat-tingkat. Abdul Karim bin Muhammad bin Syu’aib An-Nasai berkata. ‘Orang yang terjerumus dalam dosa besar maka urusannya diserahkan kepada Allah’. diantaranya : 1.mendengar pendapat yang lebih baik dari pendapat Abu Hanifah. “Tidaklah orang itu mensela Abu Hanifah melainkan dia itu orang yang pendengki atau orang yang jahil”. maka di berasa dibawah kehendak Allah.” 5. “Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit shahibur ro’yi mudhtharib dalam hadits. Abu Manshur Al-Maturidi … dan menyelisihi pendapat ini adalah Ahlu Hadits … dan telah dinukil pula dari Abu Hanifah bahwa iman itu adalah pembenaran di dalam hati dan penetapan dengan lesan tidak bertambah dan tidak berkurang. dan kami juga tidak mengatakan pelaku dosa besar itu masuk neraka dan kekal di neraka meskipun dia itu orang yang fasiq. Beberapa penilaian negatif yang ditujukan kepada Abu Hanifah Abu Hanifah selain dia mendapatkan penilaian yang baik dan pujian dari beberapa ulama.

maka sesungguhnya aku berpendapat pada hari ini denga suatu pendapat dan aku tinggalkan pendapat itu besok. aib untuk ber-ashabiyyah madzhabiyyah. besok aku berpendapat dengan suatu pendapat dan aku tinggalkan pendapat tersebut hari berikutnya. dan penisbatan pendapat Al-Qur’an itu dalah makhluq kepada Abu Hanifah merupakan kedustaan”. Dan ini merupakan pendapat ahlul haq …. Syaikh Al-Albani berkata. “Maka apabila demikian perkataan para imam terhadap orang yang tidak mengetahui dalil mereka.pengucapan kita dengan Al-Qur’an adalah makhluq. Tidak diragukan lagi bahwa merupakan cela. Apabila telah shahih sebuah hadits maka hadits tersebut menjadi madzhabku Berkata Syaikh Nashirudin Al-Albani. Dan dalam riawyat lain. yang semuanya itu menunjukkan pada sesuatu yang satu. janganlah engakau catat semua apa-apa yang kamu dengar dariku. sesungguhnya kami adalah manusia biasa. “maka terkadang diantara para imam ada yang menyelisihi sunnah yang belum atau tidak sampai kepada mereka. “Ini merupakan kesempurnaan ilmu dan ketaqwaan para imam. yaitu wajibnya mengambil hadits dan meninggalkan taqlid terhadap pendapat para imam yang menyelisihi hadits. Dan kalian akan mengetahui riwayat-riwayat yang banyak tentang cacian yang ditujukan kepada Abiu Hanifah -dalam Tarikh Baghdad. dan sungguh telah diriwayatkan dari Abu Hanifah oleh para sahabatnya pendapat-pendapat yang jitu dan dengan ibarat yang berbeda-beda. maka mereka memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjadikan sunah tersebut termasuk madzhab mereka semuanya”. ternyata riwayat-riwayat tersebut lemah dalam sanadnya dan mudhtharib dalam maknanya.coba lihatlah ke kitab beliau Fiqhul Akbar dan Aqidah Thahawiyah …. b. Celaka engkau wahai Ya’qub (Abu Yusuf). dan kami ruju’ (membatalkan) pendapat tersebut pada pagi harinya.dan sungguh kami telah meneliti semua riwayat-riwayat tersebut. “Banyak dari Ahlul Hadits – yakni yang menukil tentang Abu Hanifah dari al-Khatib (Tarikh baghdad) – melampaui batas dalam mencela Abu Hanifah. dalam riwayat lain. Dan di sana masih banyak lagi bentuk-bentuk penilaian negatif dan celaan yang diberikan kepada beliau. maka ketahuilah! Apakah perkataan mereka . meliput sunnah/hadits secara keseluruhan”. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil/memakai pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari dalil mana kami mengambil pendapat tersebut. maka hal seperti itu sungguh dia menolak banyak pengkhabaran tentang Abu Hanifah dari orang-orang yang adil” Beberapa nasehat Imam Abu Hanifah Beliau adalah termasuk imam yang pertama-tama berpendapat wajibnya mengikuti Sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapatnya yang menyelisihi sunnah. Ibnu Abdil Barr berkata. … dan betapa banyak dari para imam yang agung. Dan apabila kalian menghendaki untuk mengetahui kedudukan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan celaan terhadap Abu Hanifah maka bacalah kitab al-Intiqo’ karya Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Syafii. hal ini bisa dibaca dalam kitab Tarikh Baghdad juz 13 dan juga kitab alJarh wa at-Ta’dil Juz 8 hal 450. Dan para imam telah memberi isyarat bahwa mereka tidak mampu untuk menguasai. dia berfatwa dengan pendapatku. haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku. kami berpendapat pada hari ini. alim yang cerdas mereka bersikap inshaf (pertengahan ) secara haqiqi. Dan dalam riwayat lain. Diantara nasehat-nasehat beliau adalah: a. Jami’ul Masanid karya al-Khawaruzumi dan Tadzkiratul Hufazh karya Imam AdzDzahabi.

“Keyakinan kami dan keyakinan setiap orang yang pertengahan (tidak memihak) terhadap Abu Hanifah. “Maka apabila demikian halnya. Dia seorang yang tidak berpunya. Wafatnya Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja’far AlManshur yaitu raja yang ke-2. c. Idris. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi‘ bin as-Saib bin ‘Ubayd bin ‘Abdu Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib bin ‘Abdu Manaf bin Qushay. Dan beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia 70 tahun. Abu Hanifah dipanggil kehadapannya untuk diminta menjadi qodhi (hakim). itupun hanya sedikit dalam madzhabnya sebagaimana hal itu juga sedikit pada madzhab-madzhab lainnya dengan penisbahan kepadanya. …”. Akan tetapi dalil-dalil syari terpisah-pesah pada zamannya dan juga pada zaman tabi’in dan atbaut tabiin masih terpencar-pencar disana-sini. Kemudian syaikh Al-Albani mengomentari pernyataan tersebut dengan perkataannya. akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut – karena Abu Hanifah hendak menjauhi harta dan kedudukan dari sultan (raja) – maka dia ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara dan wafat dalam penjara. Sejarah Singkat Imam Syafi’i Nama dan Nasab Beliau bernama Muhammad dengan kun-yah Abu Abdillah. hal itu merupakan udzur bagi Abu Hanifah tatkala dia menyelisihi hadits-hadits yang shahih tanpa dia sengaja – dan ini merupakan udzur yang diterima. maka tinggalkan perkataanku. Maka banyak terjadi qiyas pada madzhabnya secara darurat kalaudibanding dengan para ulama lainnya. dan dia dishalatkan banyak orang bahkan ada yang meriwayatkan dishalatkan sampai 6 kloter. Apabila saya mengatakan sebuah pendapat yang menyelisihi kitab Allah dan hadits Rasulullah yang shahih. Syafi‘. karena Allah tidak membebani manusia yang tidak dimampuinya -. bahkan wajib beradab dengannya karena dia merupakan salah satu imam dari imam-imam kaum muslimin yang dengan mereka terjaga agama ini. Berkata Asy-sya’roni dalam kitabnya Al-Mizan 1/62 yang ringkasnya sebagai berikut. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada diri ‘Abdu Manaf bin Qushay. Bapak beliau. karena tidak ada nash dalam permasalahan-permasalahan yang diqiyaskan tersebut. berasal dari daerah Tibalah (Sebuah daerah di wilayah Tihamah di jalan menuju ke Yaman).terhadap orang yang mengetahui dalil yang menyelisihi pendapat mereka. untuk itulah sebaigan orang dari para masyayikh yang diikuti mengingkari penisbahan kepada Abu Hanifah tatkala mereka mengingkari fatwanya dengan berkata “Abu Hanifah tidak tahu dalil”!. beliau masih termasuk sanak kandung Rasulullah karena masih terhitung keturunan paman-jauh beliau . berbeda dengan para imam yang lainnya. …”. kemudian dia berfatwa dengan pendapat yang menyelisishi dalil tersebut? maka camkanlah kalimat ini! Dan perkataan ini saja cukup untuk memusnahkan taqlid buta. kakek dari kakek . setelah para penghafal hadits mengumpulkan hadits-haditsnya dari seluruh pelosok penjuru dunia maka Abu Hanifah akan mengambil hadits-hadits tersebut dan meninggalkan semua pendapatnya dengan cara qiyas. maka tidak boleh mencela padanya sebagaimana yang dilakukan sebagian orang jahil. bahwa seandainya dia hidup sampai dengan dituliskannya ilmu Syariat. Dengan begitu. yaitu Hasyim bin al-Muththalib. Awalnya dia tinggal di Madinah lalu berpindah dan menetap di ‘Asqalan (Kota tepi pantai di wilayah Palestina) dan akhirnya meninggal dalam keadaan masih muda di sana.

beliau dibawa ke Mekkah. kemudian mereka membantah pendapat-pendapat sekelompok orang dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah yang menyatakan bahwa Imam Syafi‘i bukanlah asli keturunan Quraysy secara nasab.” Dan ternyata kemudian dengan segera guru itu mengangkatnya sebagai penggantinya (mengawasi murid-murid lain) jika dia tidak ada. Tempat lain yang disebut-sebut adalah kota Asqalan dan Yaman. sendiri termasuk sahabat kibar (senior) yang memiliki kemiripan fisik dengan Rasulullah saw. Ketika berumur dua tahun. belum lagi menginjak usia baligh. Sebenarnya ibunya tidak mampu untuk membiayainya. beliau telah berubah menjadi seorang guru.beliau. terdapat perbedaan pendapat tentang jati dirinya. saya melihat guru yang mengajar di situ membacakan murid-muridnya ayat Alquran. Akan tetapi. Tentang tempat kelahirannya. Ketika itu dia tertawan lalu menebus sendiri dirinya dan menyatakan masuk Islam. beliau dibawa ibunya ke negeri Hijaz dan berbaur dengan penduduk negeri itu yang keturunan Yaman karena sang ibu berasal dari kabilah Azdiyah (dari Yaman). Abu Hanifah wafat sehingga dikomentari oleh al-Hakim sebagai isyarat bahwa beliau adalah pengganti Abu Hanifah dalam bidang yang ditekuninya. “Di al-Kuttab (sekolah tempat menghafal Alquran). Lalu ketika berumur 10 tahun. maka aku ikut menghafalnya. Waktu dan Tempat Kelahirannya Beliau dilahirkan pada tahun 150H. dia berkata kepadaku. banyak riwayat yang menyebutkan beberapa tempat yang berbeda. Jaraknya dengan kota Asqalan sekitar dua farsakh). Dia seorang yang faqih dalam urusan agama dan memiliki kemampuan melakukan istinbath. yang termasyhur dan disepakati oleh ahli sejarah adalah kota Ghazzah (Sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir. As-Saib. Sekalipun hidup dalam . Demikianlah. Pertumbuhannya dan Pengembaraannya Mencari Ilmu Di Mekkah. beliau kemudian beralih ke Masjidil Haram untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di sana. Setelah rampung menghafal Alquran di al-Kuttab. tetapi sang guru ternyata rela tidak dibayar setelah melihat kecerdasan dan kecepatannya dalam menghafal. Pada tahun itu pula. Adapun ibu beliau. -yang namanya menjadi sumber penisbatan beliau (Syafi‘i). Para ahli sejarah dan ulama nasab serta ahli hadits bersepakat bahwa Imam Syafi‘i berasal dari keturunan Arab murni. sedangkan yang lain menyebutkan seorang wanita dari kabilah Azadiyah yang memiliki kun-yah Ummu Habibah. Ibnu Hajar memberikan penjelasan bahwa riwayat-riwayat tersebut dapat digabungkan dengan dikatakan bahwa beliau dilahirkan di sebuah tempat bernama Ghazzah di wilayah Asqalan. Di sana. sang ibu mengirimnya belajar kepada seorang guru. tetapi hanya keturunan secara wala’ saja. Imam Syafi ‘i dan ibunya tinggal di dekat Syi‘bu al-Khaif. karena sang ibu khawatir nasabnya yang mulia lenyap dan terlupakan. Imam Syafi‘i bercerita. Dia termasuk dalam barisan tokoh musyrikin Quraysy dalam Perang Badar. “Tidak halal bagiku mengambil upah sedikitpun darimu.menurut sebagian ulama adalah seorang sahabat shigar (yunior) Nabi. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah memberi kesaksian mereka akan kevalidan nasabnya tersebut dan ketersambungannya dengan nasab Nabi. bapak Syafi‘. Tepatnya di sebelah Selatan Palestina. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa ibu Imam Syafi‘i adalah seorang wanita yang tekun beribadah dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Sampai ketika saya menghafal semua yang dia diktekan. Beberapa pendapat mengatakan dia masih keturunan al-Hasan bin ‘Ali bin Abu Thalib.

Setelah mendapat izin dari para syaikh-nya untuk berfatwa. Abdurrahman bin Abu Bakar al-Maliki. yaitu Muslim bin Khalid az-Zanji -mufti kota Mekkah-. hadits. lughoh. dan ketenarannya itu sampai juga ke telinga penduduk Mekkah. serta yang lain. untuk mengambil ilmu dari para ulamanya. Lalu. takdir Allah telah menentukan jalan lain baginya. dan hafalannya itu membuat Imam Malik kagum kepadanya. Di sana beliau mengambil ilmu dari Mutharrif bin Mazin dan Hisyam bin Yusuf al-Qadhi. Dan itu terjadi pada saat beliau belum lagi berusia baligh. lalu membaca dan menghafal kitab AlMuwaththa’ karya Imam Malik pada usia 12 tahun sebelum beliau berjumpa langsung dengan Imam Malik di Madinah. beliau juga mengambil ilmu dari ulama Madinah lainnya seperti Ibrahim bin Abu Yahya. suatu hal yang kemudian banyak dipuji oleh ahli-ahli bahasa Arab yang pernah berjumpa dengannya dan yang hidup sesudahnya. Sufyan bin ‘Uyainah –ahli hadits Mekkah-. Setelah kembali ke Mekkah. Di Mekkah ini. pelepah kurma. beliau tidak berputus asa dalam menimba ilmu. Di samping Imam Malik. pecahan tembikar. Bahkan dikatakan bahwa dari 10 panah yang dilepasnya. beliau mempelajari ilmu fiqih. dan pelepah kurma yang telah bertuliskan hadits-hadits Nabi. berawal dari Yaman inilah beliau mendapat cobaan –satu hal yang selalu dihadapi oleh para ulama. serta syair-syair mereka. dan lainlain. Terlebih lagi di sana ada Imam Malik bin Anas. Di Yaman. maka beliau pun tersentuh untuk mendalaminya dan mulailah beliau melakukan pengembaraannya mencari ilmu. orang-orang yang tidak senang kepadanya akibat kegiatannya tadi mengadukannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. dan Muwaththa’ Imam Malik. serta mengetahui nasab orang-orang Arab. Beliau juga tertarik mempelajari ilmu bahasa Arab dan syair-syairnya. Dawud bin Abdurrahman al-‘Athar. nama beliau menjadi tenar karena sejumlah kegiatan dan kegigihannya menegakkan keadilan. Dar as-Sunnah. Sampai-sampai tempayan-tempayan milik ibunya penuh dengan tulang-tulang. ‘Abdul ‘Aziz ad-Darawardi. seperti Muslim bin Khalid. Beliau mengumpulkan pecahan tembikar. Athaf bin Khalid. Hasilnya. beliau membaca al-Muwaththa’ yang telah dihafalnya di Mekkah. Namun. Mekkah. Sa’id bin Salim. timbul keinginannya untuk mengembara ke Madinah. Muhammad bin Ali bin Syafi’ – yang masih terhitung paman jauhnya-. Beliau memutuskan untuk tinggal di daerah pedalaman bersama suku Hudzail yang telah terkenal kefasihan dan kemurnian bahasanya. Beliau mengawalinya dengan menimbanya dari ulama-ulama kotanya. dan tulang unta untuk dipakai menulis. sekembalinya dari sana beliau telah berhasil menguasai kefasihan mereka dan menghafal seluruh syair mereka. sebelum maupun sesudah beliau-. Fudhail bin ‘Iyadh. potongan kulit. Ibrahim bin Sa‘d dan masih banyak lagi. beliau kemudian melanjutkan mencari ilmu ke Yaman. Isma‘il bin Ja‘far. Di samping itu beliau juga mempelajari keterampilan memanah dan menunggang kuda sampai menjadi mahir sebagai realisasi pemahamannya terhadap ayat 60 surat Al-Anfal. Sampai dikatakan bahwa beliau telah menghafal Alquran pada saat berusia 7 tahun.kemiskinan. penyusun al-Muwaththa’. Namun. dan al-Husain bin ‘Ali bin Yazid agar mendalami ilmu fiqih. Maka berangkatlah beliau ke sana menemui sang Imam. Mereka menuduhnya hendak mengobarkan pemberontakan bersama orang- . Beliau menjalani mulazamah kepada Imam Malik demi mengambil ilmu darinya sampai sang Imam wafat pada tahun 179. 9 di antaranya pasti mengena sasaran. Di hadapan Imam Malik. Setelah mendapatkan nasehat dari dua orang ulama.

Maka berbeda dengan sikap ahli fiqih selainnya. beliau berhasil meyakinkan Khalifah tentang ketidakbenaran apa yang dituduhkan kepadanya. serta meyakini kemaksuman para imam mereka. Di Baghdad. beliau kembali pada kegiatan asalnya. kepada Isma‘il bin ‘Ulayyah dan Abdul Wahhab ats-Tsaqafiy dan lain-lain. penjelasan tentang nasikh dan mansukh dari ayat-ayat Alquran dan lain-lain. Setelah meraih ilmu dari para ulama Irak itu. Umar. lalu digelandang ke Baghdad dalam keadaan dibelenggu dengan rantai bersama sejumlah orang-orang ‘Alawiyah. Setelah memeriksa mereka seorang demi seorang. setiap khalifah dari Bani ‘Abbasiyah hampir selalu menghadapi pemberontakan orangorang dari kalangan ‘Alawiyah. Dengan kecerdasan dan ketenangannya serta pembelaan dari Muhammad bin al-Hasan -ahli fiqih Irak-. Imam Syafi‘i berusaha memberikan penjelasan kepada Khalifah. Selain itu. Akhirnya beliau meninggalkan majelis Harun ar-Rasyid dalam keadaan bersih dari tuduhan bersekongkol dengan ‘Alawiyah dan mendapatkan kesempatan untuk tinggal di Baghdad. membuatnya ditangkap. Imam Syafi‘i hidup pada masa-masa awal pemerintahan Bani ‘Abbasiyah yang berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Setelah lebih dari 9 tahun mengajar di Mekkah. Khalifah menyuruh bawahannya menyiapkan pedang dan hamparan kulit. suatu sikap yang saat itu akan membuat pemiliknya merasakan kehidupan yang sangat sulit. Sebagaimana dalam sejarah. serta ‘Utsman . beliau kembali ke Mekkah pada saat namanya mulai dikenal. mencari ilmu. Dan kecintaan beliau itu ternyata tidaklah lantas membuatnya dianggap oleh orang-orang syiah sebagai ahli fiqih madzhab mereka.orang dari kalangan Alawiyah. bersemangat mengikuti pengajarannya sampai akhirnya nama beliau makin dikenal luas. Bahkan Imam Syafi‘i menolak keras sikap tasysyu’ model mereka itu yang meyakini ketidakabsahan keimaman Abu Bakar. Maka beliau pun menulis kitabnya yang terkenal. Sedangkan kecintaan beliau kepada Ahlu Bait adalah kecintaan yang didasari oleh perintah-perintah yang terdapat dalam Alquran maupun hadits-hadits shahih. Ketika musim haji tiba. dan hanya meyakini keimaman Ali. Dan hal itu menggoreskan rasa sedih yang mendalam pada kaum muslimin secara umum dan pada diri Imam Syafi‘i secara khusus. Ketika sampai pada gilirannya. ribuan jamaah haji berdatangan ke Mekkah. Tuduhan dusta yang diarahkan kepadanya bahwa dia hendak mengobarkan pemberontakan. Beliau bersama orang-orang ‘Alawiyah itu dihadapkan ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Sikapnya itu membuatnya dituduh sebagai orang yang bersikap tasyayyu‘. Ar-Risalah. Mereka yang telah mendengar nama beliau dan ilmunya yang mengagumkan. Dia melihat orang-orang dari Ahlu Bait Nabi menghadapi musibah yang mengenaskan dari penguasa. Pada masa itu. Kenyataan ini membuat mereka bersikap sangat kejam dalam memadamkan pemberontakan orang-orang ‘Alawiyah yang sebenarnya masih saudara mereka sebagai sesama Bani Hasyim. Untuk itu beliau berguru dengan mulazamah kepada Muhammad bin al-Hassan. Ketika kamasyhurannya sampai ke kota Baghdad. ia menyuruh pegawainya memenggal kepala mereka. beliau pun menampakkan secara terang-terangan rasa cintanya kepada mereka tanpa rasa takut sedikitpun. Maka mulailah ia mengajar di tempat dahulu ia belajar. padahal sikapnya sama sekali berbeda dengan tasysyu’ model orang-orang syi‘ah. beliau kembali melakukan perjalanan ke . Salah satu di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abdurrahman bin Mahdi mengirim surat kepada Imam Syafi‘i memintanya untuk menulis sebuah kitab yang berisi khabar-khabar yang maqbul. Beliau meneliti dan mendalami madzhab Ahlu Ra’yu.

menebar ilmunya. Tetapi ketika hari Jumat tiba. Beliau tahu betul kebencian meraka kepada ulama ahlu hadits. menjadikannya rujukan dalam memahami syariat padahal mereka tahu bahwa akal juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. maka ucapannya hanyalah igauan belaka. maka dia akan . beliau mendapat sambutan masyarakatnya.” Imam Ahmad berkata. tetapi jika dari selain keduanya. termasuk merevisi kitabnya ar-Risalah. Salah satu di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. “Bagi Syafi‘i jika telah yakin dengan keshahihan sebuah hadits. beliau hanya beberapa bulan saja di sana karena telah terjadi perubahan politik. “Jika kalian telah mendapatkan Sunnah Nabi. Beliau tahu bagaimana pertentangan ilmu ini dengan manhaj as-salaf ash-shaleh –yang selama ini dipegangnya. Akibatnya. Beliau berkata. “Setiap orang yang berbicara (mutakallim) dengan bersumber dari Alquran dan sunnah. ketika dia mengumpulkan para ulama untuk menguji dan memaksa mereka menerima paham Alquran itu makhluk. sampai akhirnya beliau menemui akhir kehidupannya di sana. Provokasi mereka membuat Khalifah mendatangkan banyak musibah kepada para ulama ahlu hadits. dan terjebak dalam pembahasan-pembahasan tentang ilmu kalam. maka ucapannya adalah benar. Sebenarnya hati kecilnya menolak pergi ke sana. banyak ulama yang masuk penjara. di Masjid Jami ‘ alGharbi terdapat sekitar 20 halaqah Ahlu Ra ‘yu. Imam Syafi‘i kemudian memutuskan pergi ke Mesir. Karena itulah beliau menolak madzhab mereka. terutama dari kalangan ahli kalam. dan menulis sejumlah kitab. Maka datanglah para penuntut ilmu kepadanya meneguk dari lautan ilmunya. kelompok Ash-habul Hadits merasa mendapat angin segar karena sebelumnya mereka merasa didominasi oleh Ahlu Ra’yi. tetapi akhirnya ia menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Di Mesir. Di sana beliau mulai menyebar madzhabnya sendiri. kemudian pada tahun 197 beliau balik ke Mekkah. Karena perubahan itulah. bila tidak dibunuh. Sampai-sampai dikatakan bahwa ketika beliau datang ke Baghdad. Salah satunya adalah yang dikenal sebagai Yaumul Mihnah.di dalam memahami masalah-masalah syariat. beliau berangkat lagi ke Irak. Terdapat banyak atsar tentang ketidaksukaan beliau kepada Ahli Ilmu Kalam. Tetapi beliau hanya berada setahun di Mekkah. Beliau selalu menyebutkan dalil-dalil dari keduanya dan menjadikannya hujjah dalam menghadapi penentangnya. Dan begitulah kenyataannya. Beliau berkata. Di sana beliau berdakwah. Tahun 198. maka ikutilah dan janganlah kalian berpaling mengambil pendapat yang lain. Keteguhannya Membela Sunnah Sebagai seorang yang mengikuti manhaj Ash-habul Hadits. Namun. beliau mendapat gelar Nashir asSunnah wa al-Hadits.” Karena komitmennya mengikuti sunnah dan membelanya itu. Beliau mendapat sambutan meriah di Baghdad karena para ulama besar di sana telah menyebut-nyebut namanya. Sementara Imam Syafi‘i adalah orang yang paham betul tentang ilmu kalam. yang tersisa hanya 2 atau 3 halaqah saja. Dengan kedatangannya. mengingat perbedaan manhaj beliau dengan mereka. Beliau menetap di Irak selama dua tahun. Hal itu karena orang-orang ahli kalam menjadikan akal sebagai patokan utama dalam menghadapi setiap masalah.Irak untuk kedua kalinya dalam rangka menolong madzhab Ash-habul Hadits di sana. beliau dalam menetapkan suatu masalah terutama masalah aqidah selalu menjadikan Alquran dan Sunnah Nabi sebagai landasan dan sumber hukumnya. Khalifah al-Makmun telah dikuasai oleh para ulama ahli kalam.

sesudah wafatnya. sedangkan menurut al-Marwaziy mencapai 113 kitab tentang tafsir. Jumlahnya menurut Ibnu Zulaq mencapai 200 bagian.” Imam Syafi ‘i berkata. Semoga Allah memberikan kepadanya rahmat-Nya yang luas. Dan Imam Hanbali membuktikan hal itu. Imam Hanbali yang dikenal ahli dan pakar hadits ini memang sangat memberikan perhatian besar pada ilmu yang satu ini. “Allah mendudukkan aku di atas sebuah kursi emas dan menaburkan pada diriku mutiara-mutiara yang halus” Karangan-Karangannya Sekalipun beliau hanya hidup selama setengah abad dan kesibukannya melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. wahai Abu Abdillah ?” Beliau menjawab.menyampaikannya. lalu dinaikkan ke atas punggung unta dan digiring berkeliling di antara kabilah-kabilah dengan mengumumkan bahwa itu adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan Alquran dan Sunnah dan memilih ilmu kalam.” Ketidaksukaan beliau sampai pada tingkat memberi fatwa bahwa hukum bagi ahli ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma. Dia berkata kepada beliau. fiqih. “Tidak ada yang lebih aku benci daripada ilmu kalam dan ahlinya” Al-Mazani berkata. Beliau melarang kami sibuk dalam ilmu kalam. Wafatnya Karena kesibukannya berdakwah dan menebar ilmu. hal itu tidaklah menghalanginya untuk menulis banyak kitab. Yaqut alHamawi mengatakan jumlahnya mencapai 174 kitab yang judul-judulnya disebutkan oleh Ibnu an-Nadim dalam al-Fahrasat. selalu menghadapi risiko antara hidup dan mati. Sejarah Singkat Imam Hanbali (Dari kotasantri. yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah. Dan prilaku yang terbaik adalah dia tidak tertarik sama sekali dengan ilmu kalam.com) “Ia murid paling cendekia yang pernah saya jumpai selama di Baghdad. dan lebih tertarik kepada fiqih. Imam Muslim. Makin lama penyakitnya itu bertambah parah hingga akhirnya beliau wafat karenanya. perjuangan mempertahankan keyakinan yang tak sesuai dengan pemikiran seseorang. yang tak lain adalah guru Imam Hanbali. Ar-Rabi menyampaikan bahwa dia bermimpi melihat Imam Syafi‘i. dan ar-Risalah al-Jadidah (yang telah direvisinya) mengenai Alquran dan As-Sunnah serta kedudukannya dalam syariat.” Penilaian ini diungkapkan oleh Imam Syafi’i. Kegigihan dan kesungguhannya telah melahirkan banyak ulama dan perawi hadits terkenal semisal Imam Bukhari. beliau menderita penyakit bawasir yang selalu mengeluarkan darah. Yang paling terkenal di antara kitab-kitabnya adalah al-Umm. “Merupakan madzhab Imam Syafi‘i membenci kesibukan dalam ilmu kalam. adab dan lain-lain. Beliau wafat pada malam Jumat setelah shalat Isya’ hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 dalam usia 54 tahun. Sikapnya menghadapi sidang pengadilan dan menanggung petaka akibat tekanan khalifah Abbasiyyah selama 15 tahun karena menolak doktrin resmi Mu’tazilah merupakan saksi hidup watak agung dan kegigihan yang mengabdikannya sebagai tokoh besar sepanjang masa. Menurut Syafi’i. dan . “Apa yang telah diperbuat Allah kepadamu.

Hanbali dapat menyerap semua pelajaran dengan baik. Kepandaian Imam Hanbali dalam ilmu hadits. salah seorang ulama terkenal yang jadi sahabatnya menjadi saksi akan kezuhudan Imam Hanbali. Hadits sejumlah itu. tafsir. Imam Hanbali hafal hingga 700. ia rela menempuh perjalanan jauh dan waktu lama hanya untuk menimba ilmu dari sang ulama. sebenarnya hadits yang termuat dalam Al Musnad berjumlah 30 ribu karena ada sekitar 10 ribu hadits yang berulang. hanya 40. Imam Ibrahim bin Hani. Husain. Ketika Aisyah meninggal. bukan datang begitu saja. Setelah itu.000 hadits yang dituliskan kembali dengan susunan berdasarkan tertib nama sahabat yang meriwayatkan. Kepakaran Imam Hanbali dalam ilmu hadits memang tak diragukan lagi sehingga mengundang banyak tokoh ulama berguru kepadanya. ia menikah dengan Aisyah binti Fadl dan dikaruniai seorang putra bernama Saleh. diseleksi secara ketat dan ditulisnya kembali dalam kitab karyanya Al Musnad. Pertama kali. seorang ulama bahasa yang banyak menulis biografi tokoh sahabat. karena sang ayah meninggal dalam usia muda. Dari merekalah Hanbali muda mendalami fikih. Berdasar penelitian Abdul Aziz al Khuli. dan Said. Syam. Karena kecerdasan dan ketekunannya. hadits. Kecintaannya kepada ilmu begitu luar biasa. ”Hampir setiap hari ia berpuasa dan tidurnya pun sedikit sekali di waktu malam. dikenal sebagai ulama yang gigih mendalami ilmu.” katanya. Kecintaan kepada ilmu jua yang menjadikan Hanbali rela tak menikah dalam usia muda. kalam. . Shahih Muslim atau Sunan Abu Daud menjadi kitab hadits standar yang menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia dalam memahami ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah SAW lewat hadits-haditsnya. Basrah. Imam Hanbali dibesarkan oleh ibunya. Mekkah dan Madinah. Ia lebih banyak shalat malam dan witir hingga Shubuh tiba. Tak hanya pandai.Imam Abu Daud yang tak lain buah didikannya. Karenanya. Beberapa gurunya antara lain Hammad bin Khalid. Yaman. ia menikah kembali dengan Raihanah dan dikarunia putra bernama Abdullah. dan bahasa. Darinya ia memperoleh lima orang anak yaitu Zainab.000 hadits di luar kepala. 780 M (wafat 855 M) ini. Tokoh kelahiran Baghdad. Imam Hanbali dikenal tekun beribadah dan dermawan. Hasan. Dalam kitab tersebut. Umumnya hadits dalam kitab ini berderajat sahih dan hanya sedikit yang berderajat dhaif. ia mengunjungi para ulama terkenal di berbagai tempat seperti Kufah. Muzaffar bin Mudrik. Karya-karya mereka seperti Shahih Bukhari. Ismail bil Aliyyah. setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat. Walin bin Muslim. Menurut putra sulungnya. Ia baru menikah setelah usia 40 tahun. Lahir dengan nama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. hamba sahaya wanita bernama Husinah. Hanbali belajar Al-Qur’an dan ilmu-ilmu agama lain kepada ulama-ulama Baghdad. Muhammad. dan Musa bin Tariq. Istri keduanya pun meninggal dan Hanbali menikah untuk terakhir kalinya dengan seorang jariyah. Abdullah bin Ahmad. Hingga usia 16 tahun.

”Aku pernah datang kepada Imam Hanbali. Pertama. ‘Ini adalah rezeki yang kuperoleh hari ini dan semuanya kuberikan kepadamu. Siksaan ini berlangsung hingga Al Wasiq menggantikan ayahnya. terutama yang bersumber pada Sunnah. Menurut Ibnu Qayyim. ada lima landasan pokok yang dijadikan dasar penetapan hukum dan fatwa madzhab Hanbali. Akibatnya. Imam Abu Zur’ah Ad Dimasyqi. Sebagai pendiri madzhab tersebut. Namanya pun makin terkenal dan banyaklah ulama dari berbagai pelosok belajar kepadanya. lalu aku diberinya uang sebanyak empat dirham sambil berkata. oleh para muridnya. Dukungan Khalifah Al Ma’mun dari Dinasti Abbasiyah yang menjadikan aliran ini sebagai madzhab resmi negara membuat kalangan ulama berang. Sikapnya itu membuat umat makin bersimpati kepadanya sehingga pengikutnya makin banyak kendati ia mendekam dalam penjara. Keempat. salah seorang pengikut madzhab Hanbali. Setiap hari ia didera dan dipukul. Al Mutawakkil. dan Imam Abu Bakar Al Asram. Banyak umat Islam yang menolak pandangan itu. Sepeninggal Al Wasiq. Siksaan tersebut makin meneguhkan sikap Hanbali menentang paham sesat itu. jika para sahabat berbeda pendapat. Imam Hanbali menghirup udara kebebasan. Imam Yahya bin Hilal. hadits dhaif didahulukan daripada qias. nash (Al-Qur’an dan Sunnah). Dan kelima adalah qias. Jika ternyata pendapat yang ada tidak jelas persesuaiannya dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Imam Hanbali termasuk yang menentang paham tersebut. Hanafi dan Maliki. Imam Bukhari. salah seorang ulama ahli fikih. ajaran-ajaran Imam Ahmad ibn Hanbali dijadikan patokan dalam amaliyah (praktik) ritual. mengambil hadits mursal (hadits yang dalam sanadnya tidak disebutkan nama perawinya). Dalam hal ini. Mu’tasim. tetapi mengambil sikap diam atau meriwayatkan keduaduanya. Imam Muslim. Sebagaimana ketiga Imam lainnya. khususnya dalam masalah fikih. Di masa hidupnya. membebaskan Imam Hanbali dan memuliakannya. sang pengganti. Jika ia menemukan nash.”’ Imam Hanbali juga dikenal teguh memegang pendirian. ia akan memilih pendapat yang dinilainya lebih sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. berkata.Mengenai kedermawanannya. maka ia tidak akan menetapkan salah satunya. aliran Mu’tazilah tengah berjaya. Imam Hanbali memberikan perhatian khusus pada masalah ritual keagamaan. dan hadits dhaif (hadits yang lemah. Salah satu ajaran yang dipaksakan penganut Mu’tazilah adalah paham Al-Qur’an merupakan makhluk atau ciptaan Tuhan. maka ia akan berfatwa dengan AlQur’an dan Sunnah dan tidak berpaling pada sumber lainnya. Imam Ibnu Abi. ia pun dipenjara dan disiksa oleh Mu’tasim. . Para ulama yang belajar kepadanya antara lain Imam Hasan bin Musa. Kedua. namun bukan ‘maudu’. atau hadits lemah). Syafi’i. fatwa sahabat yang diketahui tidak ada yang menentangnya. putra Al Ma’mun. Imam Abu Daud. Imam Abu Zuhrah. Ketiga.

berkat usaha Ibnu Taimiyyah (w. ahli bahasa.or. tepatnya pada bulan Rabi‘ul Awwal -menurut pendapat yang paling masyhur. Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya. Yang sebuah mereka tempati sendiri. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma‘d bin ‘Adnan. Kini. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim. Perkembangan pesat terjadi pada abad ke-11 dan ke12 H. madzhab ini berkembang di Mesir. 30 tahun. para sufi. Di sana tinggal para qari’. berpindah ke wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan Bani Umawiyyah.tahun 164 H. An Nasikh wal Mansukh. dan Al Wara. Pada awalnya madzhab Hanbali hanya berkembang di Baghdad. Saat itu. kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani ‘Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyyah. Shafiyyah binti Maimunah binti ‘Abdul Malik asy-Syaibaniy. ketika beliau baru berumur tiga tahun. Masa Menuntut Ilmu Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Kakek beliau. orang tua beliau pindah dari kota Marwa. Hanbal. Ketika beliau masih dalam kandungan. keadaan beliau sama dengan keadaan syaikhnya. Dalam hal ini. serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan.id) Nasab dan Kelahirannya Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin ‘Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa‘labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Jawaban Al-Qur’an. At Tarikh. sang ayah meninggalkan untuk mereka dua buah rumah di kota Baghdad. kota Bagdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam. dan sebagainya. 728 H) dan Ibnu Qayyim (w. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima. tempat tinggal sang ayah. Baru pada abad ke-6 H. ke kota Baghdad. Ayah beliau. . Sejarah Singkat Imam Hanbali (Dari muslim. Beberapa kitab yang sampai kini jadi kajian antara lain Tafsir Al-Qur’an. Taat ar Rasul. berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. madzhab tersebut banyak dianut umat Islam di kawasan Timur Tengah. tetapi tetap mempunyai semangat yang tinggi. Untungnya. ahli hadits. Imam Syafi‘i. yang yatim dan miskin. meninggal dalam usia muda. Di kota itu beliau dilahirkan. Hasil karya Imam Hanbali tersebar luas di berbagai lembaga pendidikan keagamaan. Keduanya juga memiliki ibu yang mampu mengantar mereka kepada kemajuan dan kemuliaan.atau analogi. Kitabnya yang paling terkenal adalah Musnad Ahmad bin Hanbal. filosof. sedangkan yang sebuah lagi mereka sewakan dengan harga yang sangat murah. Muhammad. Ibunya. khususnya dalam bidang muamalah. Qias digunakan bila tidak ditemukan dasar hukum dari keempat sumber di atas. 751 H). Kedua tokoh inilah yang membuka mata banyak orang untuk memberikan perhatian pada fikih madzhab Hanbali.

Sementara itu.” Beliau menjawab. dan ketekunannya itu menyibukkannya dari hal-hal lain sampai-sampai dalam hal berumah tangga. tetapi Allah menggantikannya untukku dengan Sufyan bin ‘Uyainah. dan lainlain. memberi fatwa.’” Perhatian beliau saat itu memang tengah tertuju kepada keinginan mengambil hadits dari para perawinya. Bukhari. tetapi Ibu segera mengambil pakaianku dan berkata. dan lainnya. Ada orang yang berkata kepada beliau. kitab az-Zuhud. “Wahai Abu Abdillah. Tokoh yang paling menonjol yang beliau temui dan mengambil ilmu darinya selama perjalanannya ke Hijaz dan selama tinggal di sana adalah Imam Syafi‘i. Yazid bin Harun. Imam Ahmad tertarik untuk menulis hadits pada tahun 179 saat berumur 16 tahun. Beliau terus menuntut ilmu dengan penuh azzam yang tinggi dan tidak mudah goyah. Muslim. “Terkadang aku ingin segera pergi pagi-pagi sekali mengambil (periwayatan) hadits. tentang tarikh. di antaranya kedua putra beliau. Beliau mengatakan bahwa orang pertama yang darinya beliau mengambil hadits adalah al-Qadhi Abu Yusuf. Beliau baru menikah setelah berumur 40 tahun. tentang yang muqaddam dan muakhkhar dalam Alquran. murid/rekan Imam Abu Hanifah. Beliau melakukan mulazamah kepada syaikhnya. Yahya alQaththan.Setamatnya menghafal Alquran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Kuttab saat berumur 14 tahun. Yaman. murid-murid beliau berkumpul di sekitarnya. Tentang hal itu beliau pernah bercerita. al-Atsram. dan lain-lain.” Demikianlah. Abu Dawud. Beliau menyusun kitabnya yang terkenal. Ulama lain yang menjadi sumber beliau mengambil ilmu adalah Sufyan bin ‘Uyainah. Dan saya tidak sempat pula bertemu dengan Hammad bin Zaid. Abdullah dan Shalih. Ada banyak ulama yang pernah mengambil ilmu dari beliau. Anda telah menjadi imam kaum muslimin. Beliau juga menyusun kitab al-manasik ashshagir dan al-kabir. tentang jawaban-jawaban dalam Alquran. Ismail bin ‘Ulayyah. Abu Zur ‘ah. “Saya tidak sempat bertemu dengan Imam Malik. Sang ibu banyak membimbing dan memberi beliau dorongan semangat. al-Musnad. kitab ar-radd ‘ala al-Jahmiyah wa az- . “Bersama mahbarah (tempat tinta) hingga ke maqbarah (kubur). Beliau banyak mengambil hadits dan faedah ilmu darinya. tetapi Allah menggantikannya dengan Ismail bin ‘Ulayyah.” Dan memang senantiasa seperti itulah keadaan beliau: menekuni hadits. Beliau berkata. terutama dalam masalah kesehatan. fiqih. dan selainnya. Disebutkan oleh putra beliau bahwa beliau mengambil hadits dari Hasyim sekitar tiga ratus ribu hadits lebih. Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim al-Wasithiy hingga syaikhnya tersebut wafat tahun 183. Anda telah mencapai semua ini. Beliau terus berada di kota Baghdad mengambil hadits dari syaikh-syaikh hadits kota itu hingga tahun 186. beliau amat menekuni pencatatan hadits. Waki‘ bin al-Jarrah. mengambil darinya (ilmu) hadits. Pada tahun 186. dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadits. Imam Syafi‘i sendiri amat memuliakan diri beliau dan terkadang menjadikan beliau rujukan dalam mengenal keshahihan sebuah hadits. beliau melanjutkan pendidikannya ke ad-Diwan. Beliau juga menyusun kitab tentang tafsir. ‘Bersabarlah dulu. beliau mulai melakukan perjalanan (mencari hadits) ke Bashrah lalu ke negeri Hijaz. Aku akan tetap menuntut ilmu sampai aku masuk liang kubur. Tidak lupa dia mengingatkan beliau agar tetap memperhatikan keadaan diri sendiri. tentang an-nasikh dan almansukh. Tunggu sampai adzan berkumandang atau setelah orang-orang selesai shalat subuh. dan kegiatan-kegiatan lain yang memberi manfaat kepada kaum muslimin.

kitab al-‘Ilal wa ar-Rijal.” Ini menunjukkan kesempurnaan agama dan akal Imam Syafi‘i karena mau mengembalikan ilmu kepada ahlinya. Pujian dan Penghormatan Ulama Lain Kepadanya Imam Syafi‘i pernah mengusulkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. kitab al-Asyribah. Berbagai macam kelompok yang sesat menyebar di tengah-tengah mereka. “Engkau lebih tahu tentang hadits dan perawi-perawinya. Suatu hari.” Abdul Wahhab al-Warraq berkata. “Aku keluar (meninggalkan) Bagdad. Imam Syafi‘i mengusulkan hal yang sama kepada Khalifah al-Amin. Asy‘ariyah.000 masalah. satu juz tentang Ushul as-Sittah. lebih faqih. dan lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hanbal. ‘Telah dikabarkan kepada kami. Imam Syafi‘i masuk menemui Imam Ahmad dan berkata. “Dalam hal apakah dari ilmu dan keutamaannya yang engkau pandang dia melebihi yang lain?” Al-Warraq menjawab. Mereka. Kelompok Mu‘tashilah. justru sedikit demi sedikit kelemahan menggerogoti kekuasaan mereka. jika (perawinya) dari Kufah atau Syam. mampu .zindiqah(Bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah). Insya Allah. Jahmyah. Persia. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Imam Syafi‘i juga berkata. di bawah pimpinan Ibnu Abi Duad. Dia sangat menghormati beliau.” Setelah itu pada tahun 195. Fadha’il ash-Shahabah. Akibatnya. tetapi Anda malah menyuruh saya menjadi qadhi untuk mereka. dengan jelas tampak kecondongan khalifah yang berkuasa menjadikan unsur-unsur asing (non-Arab) sebagai kekuatan penunjang kekuasaan mereka. terutama dari Khalifah al-Makmun. tetapi lagi-lagi Imam Ahmad menolaknya. Orang-orang bertanya kepadanya. tidak mau berkelakar dengannya”. dan India dengan sokongan dana dari penguasa. Keteguhan di Masa Penuh Cobaan Telah menjadi keniscayaan bahwa kehidupan seorang mukmin tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Pada masa itu dimulai penerjemahan ke dalam bahasa Arab buku-buku falsafah dari Yunani. sementara itu tidak aku tinggalkan di kota tersebut orang yang lebih wara’. pada hari-hari akhir hidup khalifah tersebut. kitab as-Shalah. Khalifah al-Makmun menjadikan orang-orang Persia sebagai kekuatan pendukungnya. Akibatnya. kitab al-Wara ‘ wa al-Iman. Rumania. Dia akan mendudukkan beliau di sisinya jika menyampaikan hadits kepada kami. tetapi Imam Ahmad menolaknya dan berkata kepada Imam Syafi‘i.’ atau. Rafidhah. terlebih lagi seorang alim yang berjalan di atas jejak para nabi dan rasul.”Ahmad bin Syaiban berkata. dia akan menjawabnya dengan berkata. “Dia seorang yang jika ditanya tentang 60. secara khusus. Demikianlah. Beliau mendapatkan cobaan dari tiga orang khalifah Bani Abbasiyah selama rentang waktu 16 tahun. mendapat sokongan dari penguasa. Jika ada hadits shahih (yang engkau tahu). sedangkan al-Mu‘tashim memilih orang-orang Turki. Dan Imam Ahmad termasuk di antaranya. “Aku tidak pernah melihat orang yang seperti Ahmad bin Hanbal”. padahal seperti diketahui bahwa Harun bin Yazid adalah salah seorang guru beliau dan terkenal sebagai salah seorang imam huffazh. dan lain-lain. Mu‘tashilah. aku akan pergi mendatanginya jika memang shahih. kitab as-Sunnah. dengan cepat berbagai bentuk bid‘ah merasuk menyebar ke dalam akidah dan ibadah kaum muslimin. “Telah disampaikan hadits kepada kami’. “Aku tidak pernah melihat Yazid bin Harun memberi penghormatan kepada seseorang yang lebih besar daripada kepada Ahmad bin Hanbal. seperti Qadhariyah. maka beri tahulah aku. agar mengangkat Imam Ahmad menjadi qadhi di Yaman. “Saya datang kepada Anda untuk mengambil ilmu dari Anda.

Tidak terhitung dari mereka yang menolak pendapat kemakhlukan Alquran. Muhammad bin Nuh meninggal dalam perjalanan sebelum sampai ke Thursus. kelompok Mu‘tazilah berusaha menggiring alAmin ke dalam kelompok mereka. ‘Telah sampai berita kepadaku bahwa Bisyr al-Muraisiy mengatakan bahwa Alquran itu makhluk. baik di kota-kota maupun di desa-desa di negeri Irak dan selainnya. Ujian itu sendiri telah menyibukkan pemerintah dan warganya baik yang umum maupun yang khusus. tetapi al-Amin menolaknya. dan menyuruh bawahannya mencambuk lebih keras dan menambah belenggu di kaki beliau.mempengaruhi al-Makmun untuk membenarkan dan menyebarkan pendapat-pendapat mereka. setiap harinya al-Mu‘tashim mengutus orang untuk mendebat beliau. Telah terjadi perdebatan yang sengit di kalangan ulama tentang hal itu. untuk meyakini kemakhlukan Alquran. Dia telah mendapat wasiat dari al-Makmun agar meneruskan pendapat kemakhlukan Alquran dan menguji orang-orang dalam hal tersebut. khususnya ulama mereka. bahwa Alquran itu kalamullah. kekhalifahan berpindah ke tangan putranya. Baru kemudian ketika kekhalifahan berpindah ke tangan al-Makmun. bertambah kemarahan alMu‘tashim kepada beliau. Semua itu. Khalifah al-Makmun kemudian memaksa kaum muslimin. Al-Makmun bahkan sempat memerintahkan bawahannya agar membawa Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh ke hadapannya di kota Thursus. Selama masa pengujian tersebut. termasuk sifat kalam (berbicara). Tatkala Khalifah ar-Rasyid wafat dan kekuasaan beralih ke tangan al-Amin. Dia mengancam dan memaki-maki beliau. Akhirnya beliau dicambuk sampai tidak sadarkan diri lalu dimasukkan kembali ke dalam penjara dan mendekam di sana selama sekitar 28 bulan –atau 30-an bulan menurut yang lain-. dan dia pun melaksanakannya. al-Makmun sampai mengadakan ujian kepada mereka. diterima Imam Ahmad dengan penuh kesabaran dan keteguhan bak gunung yang menjulang dengan kokohnya. Akibatnya. jika Allah menguasakan orang itu kepadaku. al-Mu‘tashim. Merupakan kewajibanku. Selama itu beliau shalat dan tidur dalam keadaan kaki terbelenggu. Mereka mendebat beliau tentang kemakhlukan Alquran. di antaranya pendapat yang mengingkari sifat-sifat Allah. sedangkan Imam Ahmad dibawa kembali ke Bagdad dan dipenjara di sana karena telah sampai kabar tentang kematian al-Makmun (tahun 218). Sebenarnya Harun ar-Rasyid. Sakit dan Wafatnya . “Aku pernah mendengar Harun ar-Rasyid berkata. telah menindak tegas pendapat tentang kemakhlukan Alquran. Selama hidupnya. Selama itu pula. Kedua ulama itu pun akhirnya digiring ke Thursus dalam keadaan terbelenggu. Ia telah menjadi bahan pembicaraan mereka. tidak berubah. Untuk memaksa kaum muslimin menerima pendapat kemakhlukan Alquran. mereka mampu melakukannya. tidak ada seorang pun yang berani menyatakan pendapat itu sebagaimana dikisahkan oleh Muhammad bin Nuh. tetapi beliau mampu membantahnya dengan bantahan yang tidak dapat mereka bantah. Berangkat dari pengingkaran itulah. Sepeninggal al-Makmun. tetapi jawaban beliau tetap sama. termasuk di antaranya Imam Ahmad. disiksa. dan bahkan dibunuhnya. khalifah sebelum al-Makmun. bukan makhluk. Imam Ahmad dikeluarkannya dari penjara lalu dipertemukan dengan Ibnu Abi Duad dan koncokonconya. niscaya akan aku hukum bunuh dia dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun’”. pada tahun 212. tidak terhitung orang yang telah dipenjara. Beliau tetap konsisten memegang pendapat yang hak. Disebutkan bahwa Imam Ahmad tetap mendoakan al-Makmun.

Maka demikianlah. maka madzhab Ahlussunnah pun dinisbatkan kepada dirinya karena beliau sabar dan teguh dalam membelanya. sampai-sampai sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu.Pada akhirnya. Tidak berbeda dengan ayahnya. Tak sedikit mereka yang turut mengantar jenazah beliau sampai beratusan ribu orang. beliau jatuh sakit selama sembilan hari. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau. ujian tentang kemakhlukan Alquran masih dilangsungkan. Sesudah al-Watsiq wafat. Mereka memuji-muji khalifah atas keputusannya itu dan melupakan kejelekan-kejelekannya. Yaitu. Di mana-mana terdengar doa untuknya dan namanya disebut-sebut bersama nama Abu Bakar. dia pun masih menjalin kedekatan dengan Ibnu Abi Duad dan konco-konconya. Akibatnya. Beliau bersikap seperti itu justru ketika sebagian ulama lain berpaling dari kebenaran. Semuanya menunjukkan bahwa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan dan kecintaan mereka kepada beliau. Mereka berdesak-desakan di depan pintu rumahnya. dan Umar bin Abdul Aziz. Beliau dikembalikan ke rumah dalam keadaan tidak mampu berjalan. orangorang pun berdatangan ingin menjenguknya. Terlihat bagaimana sikap agung beliau yang tidak akan diambil kecuali oleh orang-orang yang penuh keteguhan lagi ikhlas. bahkan ada yang mengatakan sampai satu juta lebih orang yang menghadirinya. Abu Bakar as-Shiddiq pada Yaumur Riddah (saat orangorang banyak yang murtad pada awal-awal pemerintahannya). beliau menghadap kepada rabbnya menjemput ajal yang telah dientukan kepadanya. Menjelang wafatnya. Dan dengan keteguhan di atas kebenaran yang Allah berikan kepadanya itu. . al-Watsiq diangkat menjadi khalifah. “Allah telah mengokohkan agama ini lewat dua orang laki-laki. Setelah luka-lukanya sembuh dan badannya telah kuat. Ada yang mengatakan 700 ribu orang. Demikianlah gambaran ringkas ujian yang dilalui oleh Imam Ahmad. Umar bin al-Khaththab. ada pula yang mengatakan 800 ribu orang. “Katakan kepada ahlu bid‘ah bahwa perbedaan antara kami dan kalian adalah (tampak pada) hari kematian kami”. Selama dua tahun masa pemerintahannya. Al-Watsiq melarang Imam Ahmad keluar berkumpul bersama orang-orang. Akhirnya. penduduk Bagdad merasakan cobaan yang kian keras. Beliau pernah berkata ketika masih sehat. Dia mengumumkan ke seluruh wilayah kerajaannya larangan atas pendapat tentang kemakhlukan Alquran dan ancaman hukuman mati bagi yang melibatkan diri dalam hal itu. pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabi‘ul Awwal tahun 241. dia menghentikan ujian tersebut. yaitu sampai al-Watsiq meninggal tahun 232. alMu‘tashim. tidak keluar darinya bahkan untuk keluar mengajar atau menghadiri shalat jamaah. al-Watsiq pun melanjutkan ujian yang dilakukan ayah dan kakeknya. beliau dibebaskan dari penjara. beliau kembali menyampaikan pelajaran-pelajarannya di masjid sampai al-Mu‘tashim wafat. Selanjutnya. Dia juga memerintahkan kepada para ahli hadits untuk menyampaikan hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah. Mendengar sakitnya. dan Ahmad bin Hanbal pada Yaumul Mihnah”. Dan itu dijalaninya selama kurang lebih lima tahun. Kemudian pada tahun 234. orang-orang pun bergembira pun dengan adanya pengumuman itu. tidak ada yang ketiganya. Akhirnya. al-Mutawakkil naik menggantikannya. Imam Ahmad bersembunyi di rumahnya. Ali bin al-Madiniy berkata menggambarkan keteguhan Imam Ahmad.

Ibunya senantiasa berusaha dan berdo’a untuk kesembuhan beliau. juga dilahirkan di Asia Tengah. AnNasai. juga tidak dapat melihat karena buta (tidak lama setelah lahir. Tapi orangtuanya. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya. dengan izin dan karunia Allah. dan Ibnu Majah. Keluarga dan Guru Imam Bukhari Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. ia mengunjungi kota suci Mekkah dan Madinah. Pakistan. Damaskus dan Bagdad. Bahkan ulama-ulama besar seperti Zamachsari. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). seorang ulama besar dan ahli fikih. Bahkan dalam kitab-kitab fiqih dan hadits. Imam Bukhari adalah ahli hadits yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Ahmad. Dalam bidang ini. telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman elJa’fiy. Asia Tengah. Sekalipun daerah tersebut telah jatuh di bawah kekuasaan Uni Sovyet (Rusia). Di samping menjadi anak yatim. India dan Cina. Dalam kitab As-Siqat. yang waktu itu memang menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan Islam sesudah Madinah. Jadi merupakan daerah yang pemeluk Islam-nya nomor lima besarnya di dunia setelah Indonesia. Tirmidzi. Daerah itu pula yang telah melahirkan filosof-filosof besar seperti al-Farabi dan Ibnu Sina. terlebih lebih terhadap halhal yang sifatnya haram. pemeluk Islamnya masih berjumlah 30 milliun. dimana di kedua kota suci itu beliau . ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. namun menurut Alexandre Benningsen dan Chantal Lemercier Quelquejay dalam bukunya “Islam in the Sivyet Union” (New York. al-Bairuni dan lain-lain.Sejarah Singkat Imam Bukhari Kelahiran dan Masa Kecil Imam Bukhari Imam Bukhari (semoga Allah merahmatinya) lahir di Bukhara. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. menjelang usia 10 tahun matanya sembuh secara total. Beliau lahir pada hari Jumat. hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. 1967). Tempat beliau lahir kini termasuk wilayah Rusia. Mughoerah. Kakeknya bernama Bardizbeh. al-Durdjani. turunan Persi yang masih beragama Zoroaster. hingga dalam usia 16 tahun beliau sudah hafal dan menguasai buku-buku seperti “al-Mubarak” dan “al-Waki”. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili. Uzbekistan. Abu Dawud. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan mudir dari Imam Malik. Alhamdulillah. Imam Muslim. Perhatiannya kepada ilmu hadits yang sulit dan rumit itu sudah tumbuh sejak usia 10 tahun. tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin AlMughirah bin Badrdizbah Al-Ju’fiy Al Bukhari. beliau kehilangan penglihatannya tersebut). hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara’ dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang hukumnya bersifat syubhat (ragu-ragu).

10 ulama tersebut mengajukan 100 buah hadits yang sengaja “diputar-balikkan” untuk menguji hafalan Imam Bukhari. pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkh.000 perawi disaring lagi menjadi 7275 hadits. Imam Bukhari mengulang kembali secara tepat masing-masing hadits yang salah tersebut. Selain terkenal sebagai seorang ahli hadits. Beliau pernah berkata. Kakak sang Imam ini menuturkan. Tercenganglah mereka semua. beliau menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab. Diantara guru-guru beliau dalam memperoleh hadits dan ilmu hadits antara lain adalah Ali bin Al Madini. Ia menyebutkan seluruh hadits yang salah tersebut di luar kepala. secara urut. karena merasa kesal terhadap celaan itu. kemudian membetulkannya. Ia sering dicela membuang waktu karena tidak mencatat. . karena beliau mampu menghafal hanya dalam waktu satu kali dengar. kemudian membacakan hadits yang benarnya. Di sanalah beliau menulis kitab “At-Tarikh” (sejarah) yang terkenal itu. Muhammad bin Yusuf Al Faryabi. dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan oleh 80.mengikuti kuliah para guru-guru besar ahli hadits. Imam Bukhari ternyata tidak melupakan kegiatan lain. Pada usia 18 tahun beliau menerbitkan kitab pertamanya “Qudhaya as Shahabah wat Tabi’ien” (Peristiwa-peristiwa Hukum di zaman Sahabat dan Tabi’ien). Yahya bin Ma’in. Keadaan itu timbul sebagai pengamalan sunnah Rasul yang mendorong dan menganjurkan kaum Muslimin belajar menggunakan anak panah dan alat-alat perang lainnya. Imam Bukhari pernah didatangi oleh 10 orang ahli hadits yang ingin menguji ketinggian ilmu beliau. namun Bukhari diam tak menjawab. Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. Dalam pertemuan itu. yakni olahraga. Ternyata hasilnya mengagumkan. kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Selain itu ada 289 ahli hadits yang haditsnya dikutip dalam kitab Shahihnya. Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka. Suatu hari. yang diakui oleh kakaknya Rasyid bin Ismail. Tidak seperti murid lainnya.000 hadits. sang Imam tidak pernah luput dalam memanah kecuali hanya dua kali. sehingga dikatakan sepanjang hidupnya. Karya-karya Imam Bukhari Karyanya yang pertama berjudul “Qudhaya as Shahabah wat Tabi’ien” (Peristiwaperistiwa Hukum di zaman Sahabat dan Tabi’ien). Kitab ini ditulisnya ketika masih berusia 18 tahun. lalu mengoreksi kesalahannya. Muhammad bin Yusuf al Baykandi dan Ibnu Rahwahih. Kejeniusan Imam Bukhari Bukhari diakui memiliki daya hapal tinggi. Ketika menginjak usia 22 tahun. Ketika sedang berada di Bagdad. lantaran Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15. Ia misalnya sering belajar memanah sampai mahir. Bersama gurunya Syekh Ishaq. lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Inilah yang sangat luar biasa dari sang Imam. Ahmad bin Hanbali. Maki bin Ibrahim Al Bakhi. Imam Bukhari menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama-sama dengan ibu dan kakaknya yang bernama Ahmad. sesuai dengan urutan penanya dan urutan hadits yang ditanyakan.

lakukanlah. Kitab al ‘Ilal. satu dengan lainnya.” Penelitian Hadits Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih. Karya Imam Bukhari lainnya antara lain adalah kitab Al-Jami’ ash Shahih. seolah-olah aku berdiri di hadapannya. Ia berusaha dengan sungguhsungguh untuk meneliti dan menyelidiki keadaan para perawi. sampai-sampai Muhammad bin Yahya Az Zihli (guru Imam Bukhari) berkata : “Barang siapa hendak menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail besok pagi. Baghdad sampai ke Asia Barat. yang mendorongku untuk melahirkan kitab Al-Jami’ As-Sahih. sebab aku sendiri akan ikut menyambutnya. Al-Adab al Mufrad. Sehingga kitabnya merupakan batu uji dan penyaring bagi hadits-hadits tersebut. Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits. Hal ini tercermin dari perkataannya: “Aku susun kitab Al Jami’ ini yang dipilih dari 600.. Diantara semua karyanya tersebut. Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad .“Saya menulis buku “At-Tarikh” di atas makam Nabi Muhammad SAW di waktu malam bulan purnama”.” Banyak para ahli hadits yang berguru kepadanya. At Tharikh as Shaghir. Imam Bukhari senantiasa membandingkan hadits-hadits yang diriwayatkan. Muhammad Ibn Nasr dan Imam Muslim bin Al Hajjaj (pengarang kitab Shahih Muslim). ia menjelaskan bahwa aku akan menghancurkan dan mengikis habis kebohongan dari hadits-hadits Rasulullah saw. yang paling monumental adalah kitab Al-Jami’ as-Shahih yang lebih dikenal dengan nama Shahih Bukhari. Imam Muslim menceritakan : “Ketika Muhammad bin Ismail (Imam Bukhari) datang ke Naisabur. Raf’ul Yadain fis Salah. Hijaz (Mekkah. aku tidak pernah melihat seorang kepala daerah. Mesir. diantaranya adalah Syekh Abu Zahrah. Madinah). menyaringnya dan memilih mana yang menurutnya paling shahih. mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. At Tafsir Al Kabir. Al Musnad al Kabir. At Tarikh al Kabir. Kitab Ad Du’afa. Abu Hatim Tirmidzi. At Tarikh Al Awsat. Mimpi inilah. Di Baghdad. para ulama dan penduduk Naisabur yang memberikan sambutan seperti apa yang mereka berikan kepadanya.” Dalam menghimpun hadits-hadits shahih dalam kitabnya tersebut. serta memperoleh secara pasti kesahihan hadits-hadits yang diriwayatkannya. sambil memegang kipas yang kupergunakan untuk menjaganya. Asami As Sahabah dan Al Hibah. Dalam sebuah riwayat diceritakan. Diantara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah. Imam Bukhari berkata: “Aku bermimpi melihat Rasulullah saw. antara lain. Birrul Walidain.000 hadits selama 16 tahun.” Mereka menyambut kedatangannya dari luar kota sejauh dua atau tiga marhalah (100 km). Kemudian aku tanyakan mimpi itu kepada sebagian ahli ta’bir. Kufah. Imam Bukhari menggunakan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah dan sah yang menyebabkan keshahihan hadits-haditsnya dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan banyak meninggalkan perawi yang diragukan kejujurannya. pakar hadits. Dari sejumlah kota-kota itu. mencek keakuratan sebuah hadits ia berkali-kali mendatangi ulama atau perawi meskipun berada di kota-kota atau negeri yang jauh seperti Baghdad. Metode Imam Bukhari dalam Menulis Kitab Hadits Sebagai intelektual muslim yang berdisiplin tinggi. Pendapat-pendapatnya terkadang sejalan dengan Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai sebuah hadits. Syam.000 perawi. ia bertemu dengan 80. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits. Mesir. ke Basrah empat kali menetap di Hijaz selama enam tahun dan tidak dapat dihitung berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadits. Imam Bukhari dikenal sebagai pengarang kitab yang produktif.” Disela-sela kesibukannya sebagai sebagai ulama. tapi juga ilmu-ilmu lain. tidak terikat pada mazhab tertentu. Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani. dan tarikh. akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9082 hadis dalam karya monumentalnya Al Jami’ as-Shahih yang dikenal sebagai Shahih Bukhari. Imam Bukhari tidak pernah luput memanah kecuali dua kali. seperti tafsir. Dalam meneliti dan menyeleksi hadits dan diskusi dengan para perawi tersebut. Karya-karyanya tidak hanya dalam disiplin ilmu hadits. Kepada para perawi yang sudah jelas kebohongannya ia berkata. sehingga mempunyai otoritas tersendiri dalam berpendapat dalam hal hukum. Mesir dan Jazirah masing-masing dua kali. pendiri mazhab Hanafi). bahkan tidak lupa dengan kegiatan kegiatan olahraga dan rekreatif seperti belajar memanah sampai mahir. tetapi terkadang bisa berbeda dengan beliau. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Sebagai pemikir bebas yang menguasai ribuan hadits shahih. . ia juga dikenal sebagai ulama dan ahli fiqih.bin Hanbali. yang diriwayatan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan”. Hijaz seperti yang dikatakan beliau “Saya telah mengunjungi Syam. Kufah. para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam dari hal itu” sementara kepada para perawi yang haditsnya tidak jelas ia menyatakan “Haditsnya diingkari”. Banyak para ulama atau perawi yang ditemui sehingga Bukhari banyak mencatat jati diri dan sikap mereka secara teliti dan akurat. Imam Bukhari sangat sopan.000 hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan meninggalkan hadits-hadits dengan jumlah yang sama atau lebih. Beliau berkata “Saya meninggalkan 10. Atha ataupun Mujahid dan bisa juga berbeda pendapat dengan mereka. “perlu dipertimbangkan. suatu saat beliau bisa sejalan dengan Ibnu Abbas. bahkan menurut suatu riwayat. Fatwa-fatwanya selalu menjadi pegangan umat sehingga ia menduduki derajat sebagai mujtahid mustaqil (ulama yang ijtihadnya independen). diantaranya apakah sanad (riwayat) dari hadits tersebut bersambung dan apakah perawi (periwayat / pembawa) hadits itu terpercaya dan tsiqqah (kuat). melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat. fikih. Namun tidak semua hadits yang ia hapal kemudian diriwayatkan.

dalam menyusun kitab Al-Jami’ asShahih. para ulama hadits menyatakan. katanya suatu saat. Sedangkan hadits yang mu’allaq (ada kaitan satu dengan yang lain. bersambung) namun marfu (diragukan) ada 159 buah. Imam Bukhari sangat berhati-hati. “Saya tidak memuat sebuah hadits pun dalam kitab ini kecuali haditshadits shahih”. Ada kisah unik tentang penyusunan kitab ini. “Saya susun kitab AlJami’ as-Shahih ini di Masjidil Haram. Imam Bukhari selalu berpegang teguh pada tingkat keshahihan paling tinggi dan tidak akan turun dari tingkat tersebut. memilih dan menyaring. Imam Bukhari lalu menanyakan makna mimpi itu kepada ahli mimpi. kitab hadits susunan Imam Bukhari benar-benar menjadi batu uji dan penyaring bagi sejumlah hadits lainnya. berdiri dihadapannya. sebuah tempat antara makam Rasulullah dan mimbar di Masjid Nabawi di Madinah. Penghitungan itu juga dilakukan oleh Syekh Muhyiddin An Nawawi dalam kitab At-Taqrib. Barulah setelah itu ia mengumpulkan sejumlah hadits dan menempatkannya dalam babbab yang sesuai. Dengan bersungguh-sungguh ia meneliti dan menyelidiki kredibilitas para perawi sehingga benar-benar memperoleh kepastian akan keshahihan hadits yang diriwayatkan. mana yang menurut pertimbangannya secara nalar paling shahih. Selain itu ada hadits-hadits yang dimuat secara berulang. salah seorang muridnya. Dalam menyusun kitab tersebut. yang paling masyhur ialah kumpulan hadits shahih yang berjudul Al-Jami’ as-Shahih. Adapun jumlah semua hadits shahih termasuk yang dimuat berulang sebanyak 7397 buah. Ia juga selalu membandingkan hadits satu dengan yang lainnya.602 buah. dan sesudah meyakini betul bahwa hadits itu benar-benar shahih”. Di Masjidil Haram-lah ia menyusun dasar pemikiran dan bab-babnya secara sistematis. Mimpi inilah. dan ada 4000 hadits yang dimuat secara utuh tanpa pengulangan. Menurut Al-Firbari. Ia menggunakan kaidah penelitian secara ilmiah dan cukup modern sehingga hadits haditsnya dapat dipertanggung-jawabkan. Jawabannya adalah beliau (Imam Bukhari) akan menghancurkan dan mengikis habis kebohongan yang disertakan orang dalam sejumlah hadits Rasulullah saw. antara lain yang mendorong beliau untuk menulis kitab “Al-Jami ‘as-Shahih”. Di belakang hari. Ibnu Hajar Al-Atsqalani dalam kata pendahuluannya untuk kitab Fathul Bari (yakni syarah atau penjelasan atas kitab Shahih Bukhari) menulis. Menurut Ibnu Shalah. semua hadits shahih yang dimuat dalam Shahih Bukhari (setelah dikurangi dengan hadits yang dimuat secara berulang) sebanyak 2. dalam kitab Muqaddimah.. Dalam hal itu. Setelah itu ia menulis mukaddimah dan pokok pokok bahasannya di Rawdah Al-Jannah. Dengan demikian.Diantara puluhan kitabnya. Proses penyusunan kitab ini dilakukan di dua kota suci tersebut dengan cermat dan tekun selama 16 tahun. kitab Shahih Bukhari itu memuat 7275 hadits. seolah-olah Nabi Muhammad saw. Mekkah dan saya tidak mencantumkan sebuah hadits pun kecuali sesudah shalat istikharah dua rakaat memohon pertolongan kepada Allah. yang belakangan lebih populer dengan sebutan Shahih Bukhari. kecuali terhadap beberapa hadits yang bukan merupakan materi pokok dari sebuah bab. Suatu malam Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad saw. Perhitungan berbeda diantara para ahli hadits . ia mendengar Imam Bukhari berkata.

sedangkan perbuatan manusia adalah makhluk dan fitnah merupakan bid’ah. Tetapi dengki dan iri adalah buta dan tuli. aku mati dan dibangkitkan di akhirat kelak. ia adalah pendusta. dan Ali. Terjadinya Fitnah Muhammad bin Yahya Az-Zihli berpesan kepada para penduduk agar menghadiri dan mengikuti pengajian yang diberikannya. bukan makhluk. Hal inilah yang menimbulkan kebencian dan kemarahan gurunya. ia berpesan bahwa jika meninggal nanti . Umar. Usman.” Di lain kesempatan.” Pendapat yang dikemukakan Imam Bukhari ini.” Setelah adanya ultimatum tersebut. Beliau dimakamkan selepas Shalat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri. Mereka menuduh sang Imam sebagai orang yang berpendapat bahwa “Al-Qur’an adalah makhluk”. Dengan berpegang pada keimanan inilah aku hidup. adalah pendapat yang menjadi pegangan para ulama ahli tahqiq (pengambil kebijakan) dan ulama salaf. Diceritakan. Sebenarnya. maka ia adalah ahli bid’ah. bisa bertambah dan bisa berkurang. Isinya. makhluk ataukah bukan?” Bukhari berpaling dari orang itu dan tidak mau menjawab kendati pertanyaan itu diajukan sampai tiga kali. insya Allah. Dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Ia pun pergi memenuhi permohonan mereka. ia singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi beberapa familinya. bukan makhluk.” Namun tak lama kemudian ia mendapat fitnah dari orang-orang yang dengki. Ia berkata: “Pergilah kalian kepada orang alim dan saleh itu. Ia pun menjawab: “Al-Qur’an adalah kalam Allah. Tetapi orang itu terus mendesak. Sebelum meninggal dunia. Kata Az-Zihli : “Barang siapa berpendapat bahwa lafadz-lafadz Al-Qur’an adalah makhluk.” Wafatnya Imam Bukhari Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari. seseorang berdiri dan mengajukan pertanyaan kepadanya: “Bagaimana pendapat Anda tentang lafadz-lafadz Al-Qur’an. Imam Bukhari terlepas dari fitnah yang dituduhkan kepadanya itu. orang-orang mulai menjauhinya. ia berkata: “Barang siapa menuduhku berpendapat bahwa lafadz-lafadz Al-Qur’an adalah makhluk.tersebut dalam mengomentari kitab Shahih Bukhari semata-mata karena perbedaan pandangan mereka dalam ilmu hadits. Sahabat Rasulullah SAW. Dan barang siapa masih mengunjungi majelisnya. Ia tidak boleh diajak bicara dan majelisnya tidak boleh didatangi. Az-Zihli kepadanya. curigailah dia. yang paling utama adalah Abu Bakar. meminta dirinya agar menetap di negeri itu (Samarkand). Ketika perjalanannya sampai di Khartand. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Al-Quran adalah kalam Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Bukhari pernah berkata : “Iman adalah perkataan dan perbuatan. yakni dengan membedakan antara yang dibaca dengan bacaan. ikuti dan dengarkan pengajiannya. sebuah desa kecil terletak dua farsakh (sekitar 10 Km) sebelum Samarkand.

Beruntung. Imam Bukhari yang memang lebih senior. Beliau meninggal tanpa meninggalkan seorang anakpun. Pada tahun 218 H. dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Maa Wara’a an Nahr. ketika usianya kurang dari lima belas tahun. yakni dalam hal penghimpunan dan periwayatan hadits-hadits Nabi SAW. hal ini kemudian menjadi sebab terputusnya hubungan dirinya dengan Imam Az Zihli. Baghdad memiliki arti tersendiri. artinya daerahdaerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan. Ketika berusia sepuluh tahun. beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Sayang. Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadits. di Hijaz beliau belajar kepada Sa’id bin Mansur dan Abu Mas ‘Abuzar. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Selain kepada Ad Dakhili. beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan.jenazahnya agar dikafani tiga helai kain. Dalam lawatannya itu. Syam. misalnya pergi ke Hijaz. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur. Pada masa Dinasti Samanid. Berpetualang menjadi aktivitas rutin bagi dirinya untuk mencari silsilah dan urutan yang benar sebuah hadits. yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia. Imam Muslim sering mendatanginya untuk bertukar pikiran sekaligus berguru padanya. di Mesir beliau berguru kepada ‘Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. beliau mulai menghafal hadits Nabi SAW. Imam Muslim banyak bertemu dan mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadits kepada mereka. juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Irak. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan. beliau bergabung kepada Bukhari. Kunjungannya yang terakhir beliau lakukan pada tahun 259 H. yaitu Imam Ad Dakhili. Ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az Zihli. Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Saat itu. dan ulama ahli hadits lainnya. Naisabur. . Di Irak beliau belajar hadits kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Imam Muslim pun tak segan-segan bertanya kepada banyak ulama di berbagai tempat dan negara. Sejarah Singkat Imam Muslim Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. di Ray beliau berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu ‘Ansan. Di sini pula bermukim banyak ulama besar. Sejak usia dini. Mesir dan negara-negara lainnya. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. Beliau. hubungan tak baik itu merembet ke masalah ilmu. Setahun kemudian. Yang lebih menyedihkan. Asia Tengah. Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadits memang luar biasa. tanpa baju dalam dan tidak memakai sorban. lebih menguasai ilmu hadits ketimbang dirinya. beliau mulai belajar hadits. Naisabur. dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebutkan periwayatan hadits. Bagi Imam Muslim. Di Khurasan. beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Di kota inilah beliau berkali-kali berkunjung untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits.

hadits yang terdapat dalam karya Muslim tersebut berjumlah 4. seperti haddasani (menyampaikan kepada saya).000 hadits. setelah al-Qur’an. salah satu di antaranya adalah Imam Muslim. al-Musnad ash-Shahih.000 hadits tanpa pengulangan. matan. serta karya ilmiahnya yang luar biasa sebagai rujukan ajaran Islam. Sementara menurut Imam Al Khuli. Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu’ dan wara’ dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadits. “Di dunia ini orang yang benar-benar ahli di bidang hadits hanya empat orang. Maksud ungkapan itu tak lain adalah ahliahli hadits terkemuka yang hidup di masa Abu Quraisy.” komentar ulama besar Abu Quraisy Al Hafizh. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary al-Ju’fy atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Melalui karyanya yang sangat berharga. Jumlah hadits yang beliau tulis dalam Shahih Muslim itu diambil dan disaring dari sekitar 300.000 hadits yang beliau ketahui. Imam Muslim menerapkan prinsip-prinsip ilmu jarh. Imam Muslim menjadi orang kedua terbaik dalam masalah ilmu hadits (sanad. kritik. Hal serupa juga beliau lakukan terhadap Bukhari. padahal beliau adalah gurunya. katanya. dan di Indonesia. Tampaknya bagi Imam Muslim tak ada pilihan lain kecuali tidak memasukkan ke dalam Kitab Shahihnya hadits-hadits yang diterima dari kedua gurunya itu. selain menempati urutan kedua setelah Shahih Bukhari. dan qaalaa (ia berkata). dan 7. Imam Muslim membutuhkan waktu 15 tahun. dan ta’dil. guru besar hadits pada Universitas Damaskus. Mengenai metode penyusunan hadits. Beliau juga menggunakan sighat at tahammul (metode-metode penerimaan riwayat). berjumlah sekitar 10. yakni suatu ilmu yang digunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadits. Dua kitab hadits shahih karya Bukhari dan Muslim sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah. setara dengan gurunya. akhbarana (mengabarkan kepada saya). karena prestasinya di bidang ilmu hadits. Kendatipun demikian. atau al-Jami’ ash-Shahih. haddasana (menyampaikan kepada kami). Reputasinya mengikuti gurunya Imam Bukhari Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam. ulama besar asal Mesir.030 hadits tanpa pengulangan. khususnya di pesantren-pesantren menjadi kurikulum wajib bagi para santri dan mahasiswa. akhabarana (mengabarkan kepada kami). khususnya dalam bidang ilmu hadits. . dan seleksinya) setelah Imam Bukhari. nama Imam Muslim begitu monumental. Bila dihitung dengan pengulangan. syariah dan tasawwuf dalam dunia Islam. berjumlah 3. Shahih Muslim. Menurut Muhammad Ajaj Al Khatib. Syria.Imam Muslim dalam kitab shahihnya maupun kitab-kitab lainnya tidak memasukkan hadits-hadits yang diterima dari Az Zihli. kitab tersebut memenuhi khazanah pustaka dunia Islam. Untuk menyaring hadits-hadits tersebut. dirinya tetap mengakui mereka sebagai gurunya. Sejarah Islam sangat berhutang jasa kepadanya. hadits yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim.275 dengan pengulangan.

“Muslim adalah tsaqqat. Dibanding kitab-kitab hadits shahih lainnya. Imam Muslim sekali-kali tidak bermaksud mengungkap fiqih hadits. misalnya menuju ke Irak. Shahih Muslim. sebagaimana al-Bukhari yang memiliki kehalusan budi bahasa. dimana pertama kali bertemu dengan Qa’nabi dan yang lainnya. “Para ulama sepakat atas kebesarannya. “Biarkan aku mencium kakimu. Kitab Shahih Muslim memang dinilai kalangan muhaditsun berada setingkat di bawah alBukhari. Sementara al-Bukhari memotong-motong suatu hadits di beberapa tempat dan pada setiap tempat beliau sebutkan lagi sanadnya. Namun ada sejumlah ulama yang menilai bahwa kitab Imam Muslim lebih unggul ketimbang kitabnya al-Bukhari. ungkapan ahli hadits dan fuqaha’ besar. Maslamah bin Qasim menegaskan. yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya . Imam Muslim bertemu dengan guru-gurunya. Waktu yang cukup lama dihabiskan bersama gurunya al-Bukhari. Walaupun dia memiliki nilai beda dalam metode penyusunan kitab hadits. barangkali dilakukan tahun 230 H.” Kitab Shahih Muslim Imam Muslim memiliki jumlah karya yang cukup penting dan banyak. Dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dalam pengembaraan ini (tahun 220 H). Imam Muslim memang dikenal sebagai tokoh yang sangat ramah.Pengembaraan (rihlah) dalam pencarian hadits merupakan kekuatan tersendiri. dan amat penting bagi perkembangan intelektualnya. Disamping itu. namun mengemukakan ilmu-ilmu yang bersanad. Kepada guru besarnya ini. Imam Muslim juga memiliki reputasi. perhatiannya lebih diarahkan pada mutaba’at dan syawahid. Disamping itu. yang kemudian populer namanya — sebagaimana disebut oleh AdzDzahabi — dengan sebutan muhsin dari Naisabur. Imam Muslim menaruh hormat yang luar biasa.” pintanya. ketika menuju kota Makkah dalam rangka perjalanan haji. keimanan. Beliau bahkan tidak mencantumkan judul-judul setiap akhir dari satu pokok bahasan. Imam An-Nawawi. ketinggian martabat. Namun yang paling utama adalah karyanya. Sebagai murid yang shalih. ketika di sebuah pertemuan antara Bukhari dan Muslim. Syria. Sebenarnya kitab Shahih Muslim dipublikasikan untuk Abu Zur’ah.” Senada pula. dimana Imam Muslim banyak memberikan perhatian pada ekstraksi yang resmi. agung derajatnya dan merupakan salah seorang pemuka (Imam). kitab Shahih Muslim memiliki karakteristik tersendiri. sehingga beliau menghindari orang-orang yang berselisih pendapat dengan alBukhari. Perjalanan intelektual lebih serius. kecerdasan dan kepeloporannya dalam dunia hadits. Karena beliau meriwayatkan setiap hadits di tempat yang paling layak dengan menghimpun jalur-jalur sanadnya di tempat tersebut. salah seorang kritikus hadits terbesar. Hijaz dan Mesir. hai Imam Muhadditsin dan dokter hadits. beliau sangat menghormati gurunya itu.

dan hanya meriwayatkan hadits yang diterima oleh kalangan ulama. . lebih banyak pada rawi derajat kedua dibanding Bukhari. dan walaupun itu terjadi. mengambil keuntungan dari Shahih Bukhari. Hal ini menunjukkan. Namun. jumlahnya bisa berlipat ganda. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat mana yang lebih unggul antara Shahih Muslim dengan Shahih Bukhari. karena menyusunnya di negeri sendiri dengan berbagai sumber di masa kehidupan guru-gurunya. hanyalah pada sistematika penulisannya saja. serta perbandingan antara tema dan isinya. Berdasarkan hitungan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Shahihul Bukhari lebih unggul. Mustafa ‘Adzami dalam bukunya Studies in Hadith Methodology and Literature. Karena Imam Muslim tidak pernah mau membukukan hadits-hadits yang hanya berdasarkan kriteria pribadi semata. Metode penghitungan ini tidak didasarkan pada sistem isnad sebagaimana dilakukan ahli hadits. Al-Bukhari mentakhrij hadits yang diterima para perawi tsaqqat derajat utama dari segi hafalan dan keteguhannya. kemudian menyusun karyanya sendiri. Imam Muslim kemudian mengoreksi cacat tersebut dengan membuangnya tanpa argumentasi. Sementara Muslim.hadits. Sementara pendapat yang berpihak pada keunggulan Shahih Muslim beralasan — sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar —. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengulas kelebihan Shahih Bukhari atas Shahih Muslim. agar dapat dihukumi bahwa sanadnya bersambung. Jumhur Muhadditsun berpendapat. Antara al-Bukhari dan Muslim. Antara al-Bukhari dan Muslim Imam Muslim. Sehingga hadits-hadits Muslim terasa sangat populis. Dan sejumlah alasan lainnya.033 hadits. kitab Shahih Muslim memuat 3. Beliau juga tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana Bukhari lakukan. karena Al-Bukhari mensyaratkan kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai guru dan murid dalam hadits Mu’an’an. dalam dunia hadits memiliki kesetaraan dalam keshahihan hadits. yang tentu saja secara metodologis dipengaruhi karya al-Bukhari. Walaupun juga mengeluarkan hadits dari rawi derajat berikutnya dengan sangat selektif. sebagaimana dikatakan oleh Prof. sebenarnya perbedaannya sangatlah sedikit. bahwa Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan redaksinya. kedua kitab hadits tersebut mendapatkan gelar sebagai as-Shahihain. Artinya jika didasarkan isnad. namun beliau mendasarkannya pada subyek-subyek. Sementara Muslim menganggap cukup dengan “kemungkinan” bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak adanya tadlis. Disamping itu kritik yang ditujukan kepada perawi jalur Muslim lebih banyak dibanding kepada al-Bukhari. antara lain. walaupun hadits al-Bukhari dinilai memiliki keunggulan setingkat. Lantas. sedangkan sejumlah ulama Marokko dan yang lain lebih mengunggulkan Shahih Muslim.

3) Al-Arqaam. takdir menggariskan lain. 20. Dilahirkan pada 279 H di kota Tirmiz. serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang sholeh. Khurasan. 17) Masyayikh ats-Tsawri. 2) Irfadus Syamiyyin. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri. 18) Masyayikh Syu’bah. Kendati demikian. 16) Al-Musnad al-Kabir. dan sederet nama lainnya. Wafatnya Imam Muslim Imam Muslim wafat pada Ahad sore. Said bin Abdurrahman. pada tanggal 24 Rajab 261 H. Sedangkan karyanya yang monumental adalah Shahih dari judul singkatnya. Imam Abu Daud. 21) As-Shahih al-Masnad. 20) Al-Wuhdan. Mahmud bin Gailan. Karya-karya Imam Muslim Imam Muslim berhasil menghimpun karya-karyanya. Imam Tirmizi gemar belajar ilmu dan mencari Hadits. Imam Muslim. 9) Al-Jami’. Perjalanan panjang pengembaraannya mencari ilmu. Kitab Al Jami’. 11. tidak semua hadits Bukhari lebih shahih ketimbang hadits Muslim dan sebaliknya. Irak. 19) Masyayikh Malik. 12)Sawalatuh Ahmad bin Hanbal. 10) Hadits Amr bin Syu’aib. dan lain-lain. 14) Al-I’lal. dan Imam Abu Daud. 13) Thabaqat. Dalam lawatannya itu. yang sebenarnya berjudul. Di antara gurunya adalah. bertukar pikiran. Al-Musnad as-Shahih. dan mengumpulkan Hadits itu mengantarkan dirinya sebagai ulama Hadits yang sangat disegani kalangan ulama semasanya. al-Mukhtashar minas Sunan. Ahmad bin Muni’. Semoga Allah SWT merahmatinya. ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru Hadits untuk mendengar Hadits dan kemudian dihafal dan dicatatnya dengan baik. Ali bin Hajar. Imam Bukhari. atau biasa dikenal dengan kitab Jami’ Tirmizi. Hanya pada umumnya keshahihan hadits riwayat Bukhari itu lebih tinggi derajatnya daripada keshahihan hadits dalam Shahih Muslim. Sosok penuh tawadhu’ dan ahli ibadah ini tak lain adalah Imam Tirmizi. dan 13 masih dalam bentuk manuskrip. ia juga belajar pada Imam Ishak bin Musa. Sejak kecil. Kitab-kitab nomor 6. 5) Auhamul Muhadditsin. menjadi salah satu rujukan penting berkaitan masalah Hadits dan ilmunya. antara lain Hijaz. Karyanya. Daya . Imam Tirmizi bernama lengkap Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmizi. 15) AlMukhadhramin. dan lainnya. mengampuni segala kesalahannya. dan 21 telah dicetak. Selain itu. antara lain seperti: 1) Al-Asma’ wal-Kuna. 4) Al-Intifa bi Juludis Siba’. 11) Rijalul ‘Urwah. selain Imam Bukhari. Imam Muslim. serta termasuk dalam Kutubus Sittah (enam kitab pokok di bidang Hadits) dan ensiklopedia Hadits terkenal. Sejarah Singkat Imam Tirmizi Khazanah keilmuan Islam klasik mencatat sosok Imam Tirmizi sebagai salah satu periwayat dan ahli Hadits utama. bin-Naqli al-’Adl ‘anil ‘Adl ‘an Rasulillah. 7)At-Tarikh. Amiin.Namun prinsipnya. At-Tamyiz. sementara nomor 1.

Pandangan-pandangan tentang fiqh itu misalnya. menyusun. Ibnu Hibban Al-Busti. Lalu saya bertanyatanya mengenai dia. Banyak kalangan ulama dan ahli Hadits mengakui kekuatan dan kelebihan dalam diri Imam Tirmizi. Sementara kalangan ulama lainnya mengungkapkan. termasuk Imam Bukhari.’ Kemudian saya meminta lagi agar dia meriwayatkan Hadits yang lain.upaya mulianya itu pula yang pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan. mengetahui kelemahan-kelemahan dan perawi-perawinya. di antaranya. mereka menjawab bahwa dialah orang yang kumaksudkan itu. . Kemudian ia membacakan Hadits yang telah dihafalnya. dan meneliti Hadits. Ia bertanya lagi. Imam Tirmizi adalah sosok yang dapat dipercaya. ‘Coba ulangi apa yang kubacakan tadi!’ Lalu aku membacakannya dari pertama sampai selesai. dari Ahmad bin Abdullah bin Abu Dawud. berikut adalah salah satu bukti kelebihan sang Imam : Saya mendengar Abu Isa At-Tirmizi berkata. ia berkata. menghimpun. ‘Tidakkah engkau malu kepadaku?’ Lalu aku bercerita dan menjelaskan kepadanya bahwa apa yang ia bacakan itu telah kuhafal semuanya. Makhul ibnul-Fadl. Mereka ini pula muridmurid Imam Tirmizi. Dia mengira bahwa ‘dua jilid kitab’ itu ada padaku.’ “ Selain dikenal sebagai ahli dan penghafal Hadits. “Pada suatu waktu dalam perjalanan menuju Mekkah. dan ia mengabulkan permohonan itu. Al-Haisam bin Kulaib AsySyasyi. Abd bin Muhammad An-Nasfiyyun. Imam Tirmizi meninggal dunia. Selain itu. yang meriwayatkan kitab Al-Jami’ daripadanya. Imam Tirmizi juga dikenal sebagai ahli fiqh dengan wawasan dan pandangan luas. Ia pun kemudian membacakan 40 Hadits yang tergolong Hadits-hadits sulit atau gharib lalu berkata. dan ketika itu saya telah menulis dua jilid buku berisi Hadits-hadits berasal dari seorang guru. Kisah yang dikemukakan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Tahzib At-Tahzibnya. sehingga menjadikan dirinya sumber pengambilan Hadits para ulama terkenal. saya memohon kepadanya untuk mendengar Hadits. dan ia berkomentar. Melihat kenyataan itu. ‘Apakah telah engkau hafalkan sebelum datang kepadaku?’ Aku menjawab. Muhammad bin Mahmud Anbar. Salah satu ulama itu. Dalam kondisi seperti inilah. Kemudian saya menemuinya. Di kemudian hari. kumpulan Hadits dan ilmu-ilmunya dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama. dan sangat teliti. dan lain-lain. Ahmad bin Yusuf An-Nasafi. kesalehan dan ketakwaannya pun tak dapat diragukan lagi. Abul-Abbas Muhammad bin Mahbud Al-Mahbubi. dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra. Aku pun membacakan seluruhnya secara beruntun. Ketika saya bertemu dengannya. Guru tersebut berpapasan dengan kami. amanah. dapat ditemukan dalam kitabnya Al-Jami’. ‘Tidak. Ia wafat di Tirmiz pada usia 70 tahun. pakar Hadits. ‘Coba bacakan!’ perintahnya. Hammad bin Syakir. ‘Aku belum pernah melihat orang seperti engkau. mengakui kemampuan Tirmizi dalam menghafal. Ternyata yang kubawa bukanlah dua jilid tersebut. melainkan dua jilid lain yang mirip dengannya. Di sela-sela pembacaan itu ia mencuri pandang dan melihat bahwa kertas yang kupegang ternyata masih putih bersih tanpa ada tulisan sesuatu apa pun.

atau yang ditulis Imam Muslim dan lainnya.” Bagaimana penjelasan sang Imam? Berikut ini komentar beliau.Kajian-kajiannya mengenai persoalan fiqh ini pula mencerminkan dirinya sebagai ulama yang sangat berpengalaman dan mengerti betul duduk permasalahan yang sebenarnya. “Sebagian ahli ilmu berkata: ‘Apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang mampu membayar dan ia menerima pemindahan itu. Kitab At-Tarikh. Imam Tirmizi bertolak pada dasar apakah Hadits itu dipakai oleh fuqaha (ahli fikih) sebagai hujjah (dalil) atau tidak. maka baginya dibolehkan menuntut bayar kepada orang pertama (muhil). Itu sebabnya. Itu . diantaranya: Kitab Al-Jami’. Hingga meninggalnya. kitab ini juga dikenal dengan nama Sunan At-Tirmizi. betapa cemerlangnya pemikiran fiqh Imam Tirmizi dalam memahami nash-nash Hadits. Tirmizi tidak menyaring Hadits dari aspek Hadits itu dhaif atau tidak. Sebagai tamsil. kedudukan Sunan Tirmizi berada pada tingkat ke-3 dalam hierarki Kutubus Sittah. selain kitab-kitab hadits lainnya dari Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Kitab Al-’Ilal. kitab ini menjadi rujukan utama. dari Al-Arai dari Abu Hurairah.” demikian penjelasan Imam Tirmizi. Hajji Khalfah (w. Kitab Asy-Syama’il an-Nabawiyyah. Sufyan menceritakan kepada kami. kitab ini menduduki peringkat ke-4 dalam urutan Kutubus Sittah. hendaklah pemindahan utang itu diterimanya. yang memahami bahasa Arab tentunya. serta betapa luas dan orisinal pandangannya itu. Selain dikenal dengan sebutan Kitab Jami’ Tirmizi. dan bagi orang yang dipindahkan piutangnya (muhtal) tidak dibolehkan menuntut kepada muhil.’ Sementara sebagian ahli lainnya mengatakan: ‘Apabila harta seseorang (muhtal) menjadi rugi disebabkan kepailitan muhal ‘alaih. maka bebaslah orang yang memindahkan (muhil) itu. 1657). Alasannya adalah. dan Kitab AlAsma’ wal-Kuna. Ini adalah satu contoh yang menunjukkan kepada kita. Apabila seseorang di antara kamu dipindahkan utangnya kepada orang lain yang mampu membayar. Imam Tirmizi telah menulis puluhan kitab. dari Nabi SAW. terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmizi. Di kalangan muhaddisin (ahli Hadits). kitab Sunan Tirmizi dapat dipahami oleh siapa saja. sebagai berikut: “Muhammad bin Basysyar bin Mahdi menceritakan kepada kami. dari Abi Az-Zunad. Sebaliknya. namun ternyata orang lain itu tidak mampu. Dalam menyeleksi Hadits untuk kitabnya itu. bersabda: Penangguhan membayar utang (yang dilakukan oleh si berutang) yang mampu adalah suatu kezaliman. Tidak seperti kitab Hadits Imam Bukhari. penjelasannya terhadap sebuah Hadits mengenai penangguhan membayar piutang yang dilakukan si berutang yang sudah mampu. atau menurut penulis buku Kasyf Az Zunuun. maka tidak ada kerugian atas harta benda orang Muslim (yang dipindahkan utangnya) itu’. perkataan ‘Tidak ada kerugian atas harta benda seorang Muslim’ ini adalah ‘Apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang dikiranya mampu. Kitab Az-Zuhd. Kitab Sunan Tirmizi dianggap sangat penting lantaran kitab ini betul-betul memperhatikan ta’lil (penentuan nilai) Hadits dengan menyebutkan secara eksplisit Hadits yang sahih. Menurut Ibnu Ishak. tidak ada kerugian atas harta benda seorang Muslim.

Selain itu. penulis kitab “Al Mustadrik of Sahih Muslim and Sahih Al-Bukhari”. ia selalu memberikan uraian tentang nilai Hadits.sebabnya. adalah seorang ulama besar dari Khurasan (desa kecil di pinggiran kota Baihaq) dan penulis banyak buku terkenal. Beberapa keistimewaan Kitab Jami’ atau Sunan Tirmizi adalah. bahkan nilai rawinya yang dianggap penting. bahkan yang bertentangan sama sekali secara langsung maupun tidak langsung. Halal ibn Muhammed Al-Hafaar. Namun. pencantuman riwayat dari sahabat lain mengenai masalah yang dibahas dalam Hadits pokok (Hadits al Bab). Hadits-hadits yang dimuat disebutkan nilainya dengan jelas. maka bunuhlah dia. minum lagi pada yang keempat kalinya. bahwa ia pernah berkata: “Semua Hadits yang terdapat dalam kitab ini adalah dapat diamalkan. kecuali dua Hadits. Diriwayatkan. dan Maghrib dengan Isya. Oleh karenanya. As-Sabki menyatakan: “Imam Baihaqi merupakan satu di antara sekian banyak imam terkemuka dan memberi petunjuk bagi umat Muslim.” Juga Hadits. sebagian besar ahli ilmu menggunakannya (sebagai pegangan). khususnya ta’lil Hadits tersebut. semua itu dijalani dengan senang hati. keistimewaan yang langsung kaitannya dengan ulum al Hadits (ilmu-ilmu Hadits) adalah masalah ta’lil Hadits. Sedangkan mengenai shalat jamak. Abu Ali Al-Ruthabari of Khusran.” Hadits mengenai hukuman untuk peminum khamar ini adalah mansukh (terhapus) dan ijma’ ulama pun menunjukkan demikian. yang artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW menjamak shalat Dhuhur dengan Ashar. Abu Abdullah Al-Hakim. baik isinya yang semakna maupun yang berbeda. Dialah pula yang sering kita sebut . “Jika ia peminum khamar. yaitu: Pertama. Sebagian besar ulama berpendapat boleh hukumnya melakukan shalat jamak di rumah selama tidak dijadikan kebiasaan. yang bernama lengkap Imam Al-Hafith Al-Mutaqin Abu Bakr Ahmed ibn Al-Hussein ibn Ali ibn Musa Al Khusrujardi Al-Baihaqi. Abu Tahir AlZiyadi. Para ulama itu tinggal di berbagai tempat terpencar. tanpa adanya sebab takut dan dalam perjalanan. Masa pendidikannya dijalani bersama sejumlah ulama terkenal dari berbagai negara. bahkan uraian perbandingan dan kesimpulannya. Sejarah Singkat Imam Al Baihaqi Imam Al Baihaqi. Abu Abdur-Rahman Al-Sulami. para ulama berbeda pendapat atau tidak sepakat untuk meninggalkannya. demi memuaskan dahaga batinnya terhadap ilmu Islam. Imam Baihaqi harus menempuh jarak cukup jauh dan menghabiskan banyak waktu untuk bisa bermajelis dengan mereka. Kitab ini dinilai positif karena dapat digunakan untuk penerapan praktis kaidah-kaidah ilmu Hadits. dan Ibn Busran. Pendapat ini adalah pendapat Ibn Sirin dan Asyab serta sebagian besar ahli fiqh dan ahli Hadits juga Ibn Munzir.” Oleh karena itu. di antaranya Iman Abul Hassan Muhammed ibn Al-Hussein Al Alawi. Abu Bakr ibn Furik.

Al Usuli Din. Imam Baihaqi kembali lagi ke tempat asalnya.” Abdul-Ghaffar Al-Farsi Al-Naisabouri dalam bukunya “Thail Tareekh Naisabouri”: Abu Bakr Al-Baihaqi Al Hafith. Menurut ad-Dahabi. Hal itu lantaran pembahasannya yang demikian luas dan mendalam. “Dia hidup zuhud. Antara kelompok yang satu dengan yang lain berusaha saling menyalahkan dan menjatuhkan. Dia belajar ilmu aqidah dan bepergian ke Irak serta Hijaz (Arab Saudi) kemudian banyak menulis buku. mulai dari akidah. menghabiskan waktunya untuk mempelajari beragam ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Pemimpin Islam memintanya pindah dari Nihiya ke Naisabor untuk tujuan mendengarkan penjelasannya langsung dan mengadakan bedah buku. banyak beribadah. dalam Wafiyatul A’yam. Maka di tahun 441. namun banyak kalangan menilai Baihaqi tidak cukup mengenal karya-karya hadits dari Tirmizi. Saat itu kaum muslim terpecah-belah berdasarkan politik. Diperkirakan. seorang ulama hadits. wara’. Setelah sekian lama menuntut ilmu kepada para ulama senior di berbagai negeri Islam. Imam Baihaqi juga mengumpulkan Hadits-hadits dari beragam sumber terpercaya. Ia mulai banyak mengajar. Dalam masa krisis ini. hadits. kota Baihaq. yang mengapresiasi karya-karyanya itu. Tema yang dikajinya sangat beragam. dia juga aktif menulis buku. sehingga mempermudah musuh dari luar. para pemimpin Islam itu membentuk sebuah majelis guna mendengarkan penjelasan mengenai buku ‘Al Ma’rifa’. Dari situlah kemudian Imam Baihaqi populer sebagai pakar ilmu hadits dan fikih. dan pemikiran. Sementara itu. untuk menceraiberaikan mereka. Dia juga tidak pernah berjumpa dengan buku hadits atau Masnad Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali). Dia memberikan teladan bagaimana seharusnya menerjemahkan ajaran Islam dalam perilaku keseharian. Banyak ulama yang hadir lebih kemudian. Imam Baihaqi hidup ketika kekacauan sedang marak di berbagai negeri Islam. dan mencontoh para salafus shalih. fikih serta penghapal hadits. yakni bangsa Romawi. dia mulai menyebarkan berbagai ilmu yang telah didapatnya selama mengembara ke berbagai negeri Islam. Dia termasuk dalam deretan para penulis buku yang produktif. Banyak imam terkemuka turut hadir. Dia menggunakan Mustadrak al-Hakim karya Imam al-Hakim secara bebas. kajian Baihaqi dalam hadits tidak begitu besar. fikih. dan Ibn Majah. Di sana.” Beliau terkenal sebagai seorang yang memiliki kecintaan besar terhadap hadits dan fikih. Ibnu Khalkan menulis. buku-buku tulisannya mencapai seribu jilid. fikih. Selain mengajar. hingga tarikh. Imam Baihaqi hadir sebagai pribadi yang berkomitmen terhadap ajaran agama. Nasa’i. namun beliau mahir meriwayatkan hadits karena benar-benar mengetahui sub-sub . Meski dipandang sebagai ahli hadits.sebagai ‘Tali Allah’ dan memiliki pengetahuan luas mengenai ilmu agama.

10 jilid tahun 1344-1355. Dia mewariskan ilmu-ilmunya untuk ditanamkan di dada para muridnya. Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah didekat Al-Jami’ Al-Umawiy. Jadilah thalabul ilmi sebagai kesibukannya yang utama. seperti Imam Baihaqi. “Sheub Al Iman”. Ketika berumur sepuluh tahun. dan “Ma’rifat As Sunnan cal Al Athaar”. “Al Asma wa As Sifat”. Dalam karya tersebut ada catatan-catatan yang selalu ditambahkan mengenai nilai-nilai atau hal lainnya. Antara lain buku “As-Sunnan Al Kubra”. tanggal 10 Jumadilawal 458 H (9 April 1066). Perhatian ayah dan guru beliaupun menjadi semakin besar. ahli fikih. An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Iran. . Itulah di antara sumbangsih dan peninggalan berharga dari Imam Baihaqi. Penduduk kota Baihaq berpendapat. Buku ini pernah mendapat penghargaan tertinggi. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam.bagian hadits dan para tokohnya yang telah muncul dalam isnad-isnad (sandaran atau rangkaian perawi hadits). seperti hadits-hadits dan para ahli hadits. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa. Kitab as-Sunnan al-Kubra yang terbit di Hyderabat. setiap jilid cetakan Hyderabat itu memuat indeks yang berharga mengenai tokoh-tokoh dari tiga generasi pertama ahli-ahli hadits yang dijumpai dengan disertai petunjuk periwayatannya. menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syaikh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasyi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya. Selain itu. Di antara karya-karya Baihaqi. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Sejumlah buku penting lain telah menjadi peninggalannya yang tidak ternilai. baik dalam penyesuaian susunannya maupun mutunya. tidak ada yang lebih baik dari kitab ini. Imam terkemuka ini meninggal dunia di Nisabur. Dari pernyataan as-Subki. “Tha La’il An Nabuwwa”. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh. Dia lantas dibawa ke tanah kelahirannya dan dimakamkan di sana. Abu Zakaria. bahwa kota merekalah yang lebih patut sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang pecinta hadits dan fikih. Sejarah Singkat Imam An-Nawawi Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy. India. namun ia menghindar. usul fikih serta hadits. menjadi karya paling terkenal. Di samping telah pula mengabadikannya ke dalam berbagai bentuk karya tulis yang hingga sekarang pun tidak usai-usai juga dikaji orang. sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai rihlah thalabul ilminya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah–halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut.

AlAdzkar. Bustanul Arifin. Beliau juga menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap disana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Dimasyq. Secara umum beliau termasuk salafi dan berpegang teguh pada manhaj ahlul hadits. Ibnun Naqib Asy-Syafi’iy. qana’ah dan berwibawa. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku. agama islam adalah agama yang hidup dan kokoh. Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy. aku sangat segan padanya”. Beliau digelari Muhyiddin ( yang menghidupkan agama ) dan membenci gelar ini karena tawadhu’ beliau.Minhaj (Syarah Shahih Muslim). wara’ dan bertaqwa. Datanglah beliau yang bertubuh kurus dan berpakaian sangat sederhana. Ia berkata : “Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya. Raja ingin membunuhnya tapi Allah menghalanginya. Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Disamping itu. Diriwayatkan bahwa beliau berkata :”Aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin”. Diantara syaikh beliau: Abul Baqa’ An-Nablusiy. Beliau sederhana. Dalam bidang bahasa: Tahdzibul Asma’ wal Lughat. Dalam bidang akhlak: At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur’an. Ishaq bin Ahmad AlMaghribiy dan Ibnul Firkah. kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. Pada tahun 651 H ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya. Riyadhush Shalihin. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. 4. Dan diantara murid beliau: Ibnul ‘Aththar Asy-Syafi’iy.Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Iapun mengungguli teman-temannya yang lain. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Ta’ala. Dalam bidang hadits : Arba’in. Raja ditanya: ”Kenapa tidak engkau bunuh dia padahal sudah bersikap demikian kepada Tuan?” Rajapun menjawab: ”Demi Allah. termasuk kepada para penguasa. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy.baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Para pembantu raja berkata: ”Ia tidak punya jabatan sama sekali. Imam An-Nawawi adalah seorang yang zuhud. 2. Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal.” [Syadzaratudz Dzahab 5/355]. Abul Hajjaj Al-Mizziy. 3. Raja pun meremehkannya dan berkata: ”Tandatanganilah fatwa ini!!” Beliau membacanya dan menolak untuk membubuhkan tanda tangan. Abu Ishaq Al-Muradiy. Dalam bidang fiqih: Minhajuth Thalibin. Al. Beliau menulis surat berisi nasehat untuk pemerintah dengan bahasa yang halus sekali. At-Taqrib wat Taysir fi Ma’rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir. diantaranya: 1. Al-Majmu’. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. tidak memerlukan orang yang menghidupkannya sehingga menjadi hujjah atas orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya. Suatu ketika beliau dipanggil oleh raja Azh-Zhahir Bebris untuk menandatangani sebuah fatwa. tidak . Raudhatuth Thalibin. Raja semakin marah dan berkata: ”Pecat ia dari semua jabatannya”. dengan cara yang telah digariskan Islam. Pada tahun 665 H ia mengajar di Darul Hadits Al-Asyrafiyyah (Dimasyq) dan menolak untuk mengambil gaji.Abul ‘Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu ‘Abdil Hadi. Raja marah dan berkata: ”Kenapa !?” Beliau menjawab: ”Karena berisi kedhaliman yang nyata”. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab.

Berbicara tentang ilmu hadits. Syeikh al-Albani kecil mulai mempelajari bahasa Arab. Ia dibesarkan di tengah keluarga yang tak berpunya secara materi. itu tidak benar karena beliau banyak menyelisihi mereka (orang-orang Asy’ari) dalam masalah-masalah aqidah yang lain seperti ziyadatul iman dan khalqu af’alil ‘ibad. Ia terus belajar di sekolah tersebut hingga kelas terakhir dan lulus di tingkat Ibtida’iyah. namun sangat kaya ilmu. Al-Albani kecil masuk sekolah madrasah yang dikelola oleh Jum’iyah alIs’af al-Khairiyah. Setiba di Damaskus. ia sekeluarga bertolak ke Damaskus. Akhirnya ia memutuskan untuk berhijrah ke Syam dalam rangka menyelamatkan agamanya dan karena takut terkena fitnah. Orang yang memperhatikan kitab-kitab beliau akan mendapatkan bahwa beliau bukanlah muhaqqiq dalam bab ini. Karya dan jasa-jasanya cukup banyak dan sangat membantu umat Islam terutama dalam menghidupkan kembali ilmu hadits. Al-Albani mempunyai nama lengkap Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh al-Albani. Ayah al-Albani bernama Al Haj Nuh adalah lulusan lembaga pendidikan ilmu-ilmu syari’at di ibukota negara dinasti Utsmaniyah (kini Istambul). Namun beliau tidak ma’shum (terlepas dari kesalahan) dan jatuh dalam kesalahan yang banyak terjadi pada ulumaulama di zaman beliau yaitu kesalahan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanah. Karya-karya beliau tetap dianjurkan untuk dibaca dan dipelajari. dengan berhati-hati terhadap kesalahan-kesalahan yang ada.terjerumus dalam filsafat dan berusaha meneladani generasi awal umat dan menulis bantahan untuk ahlul bid’ah yang menyelisihi mereka. Dilahirkan pada tahun 1333 H di kota Ashqadar. tidak seperti dalam cabang ilmu yang lain. Ia merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam abad ini. Ia berjasa memurnikan ajaran Islam dari haditshadits lemah dan palsu serta meneliti derajat hadits. Tidak boleh bersikap seperti kaum Haddadiyyun yang membakar kitab-kitab karya beliau karena adanya beberapa kesalahan didalamnya. atau yang lebih dikenal dengan Syeikh Al-Albani. Ketika Raja Ahmad Zagha naik tahta di Albania dan mengubah sistem pemerintahan menjadi pemerintah sekuler. Dari sana. Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa kerajaan Saudi ditanya tentang aqidah beliau dan menjawab: ”Lahu aghlaath fish shifat” (Beliau memiliki beberapa kesalahan dalam bab sifat-sifat Allah). Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW itulah terkandung jawaban dan solusi masalah yang dihadapi oleh umat di berbagai bidang kehidupan. Beliau kadang menta’wil dan kadang–kadang tafwidh. Sejarah Singkat Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Hadits merupakan salah satu rujukan sumber hukum Islam di samping kitab suci AlQur’an. Adapun memvonis Imam Nawawi sebagai Asy’ari. . Syeikh Nuh amat mengkhawatirkan dirinya dan diri keluarganya. umat Islam tidak akan melupakan jasa Syeikh Muhammad Nashiruddin AlAlbani. ibu kota Albania masa lampau. Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H -rahimahullah wa ghafarahu-. Dalam bab ini beliau banyak mendasarkan pendapat beliau pada nukilan–nukilan dari para ulama tanpa mengomentarinya.

Al-Albani lebih betah berlama-lama dalam perpustakaan adh-Dhahiriyah. Al-Albani tidak memiliki cukup uang untuk membeli kitab-kitab. Pengalaman mengajarnya dilakukan ketika menjadi pengajar di Jami’ah Islamiyah (Universitas Islam Madinah) selama tiga tahun. Syeikh Al-Albani berwasiat agar perpustakaan pribadinya. Pada umur 20 tahun. Dengan demikian. Al-Albani juga mempelajari keterampilan memperbaiki jam dari ayahnya sampai mahir betul. Awalnya kegiatan Al-Albani dalam bidang hadits ini ditentang oleh ayahnya. Itu tidak lain karena gigihnya beliau berdakwah kepada sunnah dan memerangi bid’ah sehingga orang-orang yang dengki kepadanya menebarkan fitnah. Keterampilan ini kemudian menjadi salah satu mata pencahariannya. Setelah itu ia pindah ke Yordania. sehingga setiap harinya mencapai 12 jam. buku-buku hasil foto kopi. disamping juga mempelajari sebagian fikih madzab Hanafi. Di negeri itu pula. Begitulah. sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syeikh Muhammad Rasyid Ridha. Bahkan kemudian ia diberi wewenang untuk membawa kunci perpustakaan. Ia mengomentarinya begini. Tulisantulisan sang Syeikh. kecuali jika waktu shalat tiba. Pada perkembangan berikutnya. ”Sesungguhnya ilmu hadits adalah pekerjaan orang-orang pailit (bangkrut). Sebelum berpulang. Al-Albani makin leluasa mempelajari banyak sumber. sangat memukau hatinya. ia meneruskan belajarnya langsung kepada para syeikh. Kegiatan pertama di bidang ini ialah menyalin sebuah kitab berjudul Al-Mughni ‘an Hamli al-Asfar fi Takhrij ma fi al-Ishabah min al-Akhbar. baik berupa buku-buku yang sudah dicetak. Departemen Pendidikan meminta kepada Syeikh Al-Albani untuk menjadi ketua jurusan Dirasah Islamiyah pada Fakultas Pasca Sarjana di sebuah Perguruan Tinggi di Kerajaan Yordania. Kali pertama selama satu bulan dan kali kedua selama enam bulan. manuskrip- . Syeikh Al-Albani pernah dua kali mendekam dalam penjara. karya al-Iraqi. Tetapi situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan beliau memenuhi permintaan itu.Selanjutnya. Karenanya. Dari tahun 1381-1383 H. Pada tahun 1395-1398 H ia kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majelis Tinggi Jam’iyah Islamiyah di sana. beliau memanfaatkan Perpustakaan adh-Dhahiriyah di Damaskus. Ia mempelajari AlQur’an dari ayahnya sampai selesai. berupa takhrij terhadap hadits-hadits yang terdapat pada Ihya’ Ulumuddin-nya Al-Ghazali. Di samping juga meminjam buku-buku dari beberapa perpustakaan khusus. hadits menjadi kesibukan rutinnya sampai-sampai ia menutup kios reparasi jamnya. Untuk makannya. Al-Albani mendapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Saudi Arabia berupa King Faisal Fundation tanggal 14 Dzulkaidah 1419 H. Tidak pernah istirahat mentelaah kitab-kitab hadits.” Namun Syeikh al-Albani justru semakin cinta terhadap dunia hadits. ia mengajar tentang hadits dan ilmu-ilmu hadits. pemuda Al-Albani mulai mengkonsentrasikan diri pada ilmu hadits. seringkali hanya sedikit makanan yang dibawanya ke perpustakaan. Pada tahun 1388 H. Ketertarikannya itu berawal dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam majalah alManar. Akhirnya kepala kantor perpustakaan memberikan sebuah ruangan khusus di perpustakaan untuknya.

31 7.………………44 aftar Pustaka ..4 3.25 6. Al-Ajwibah an-Nafi’ah ‘ala as’ilah masjid al-Jami’ah 3. SEJARAH SINGKAT PARA AHLI HADITS Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Ilmu Hadits Oleh.39 9.. Sejarah singkat Imam Tirmizi………………………………………. Ahkam Al-Jana’iz wabida’uha.…. Dabuz-Zifaf fi As-Sunnah al-Muthahharah 2..36 8.……….……. Karya yang terkenal antara lain : 1. Sejarah singkat Imam Malik….. Sejarah singkat Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Sejarah singkat Imam Hanafi…. Silisilah al-Ahadits ash Shahihah 4. dan buku berisi jawaban-jawaban tentang pelbagai masalah yang bermanfaat. beliau juga memiliki buku kumpulan ceramah.…………. Silisilah al-Ahadits adh-Dha’ifah wal Maudhu’ah 5... Sejarah singkat Imam An-Nawawi…………………………………………….10 4.……………. Di samping itu.1 2. Sejarah singkat Imam Bukhari……………………………………………….42 10. Jumlahnya sekitar 218 judul.16 5. Sejarah singkat Imam Hanbali………………………………………………. At-Tawasul wa anwa’uhu 6...…………………………………………. ada yang sudah dicetak.manuskrip (yang ditulis olehnya ataupun orang lain) seluruhnya diserahkan kepada pihak Perpustakaan Jami’ah. ISMAIL FARID NOMOR POKOK: 20010009031 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM KONSENTRASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG 2009 M/ 1430 H DAFTAR ISI 1.……………………………………………. Sejarah singkat Imam Al Baihaqi………………………………. Sejarah singkat Imam Muslim………………………………………….. Ia wafat pada hari Jum’at malam Sabtu tanggal 21 Jumada Tsaniyah 1420 H atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999 di Yordania. Karya-karya beliau amat banyak. ada yang masih berupa manuskrip dan ada yang mafqud (hilang).. bantahan terhadap berbagai pemikiran sesat.. Sejarah singkat Imam Syafi’i…………………………………….

PENDAHULUAN Akibat dari kebijaksanaan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari pada persoalan politik itu. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi di akhir zaman Bani Umayyah. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Ini bisa terjadi dalam salah satu dari dua cara: Pertama. Akan tetapi berbicara tentang politik Islam dalam lintasan sejarah. Menurut Watt. banyak daerah tidak dikuasai khalifah. para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran. Alasannya. Kekuasaan dinasti ini tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara. Pengangkatan anggota militer Turki ini. Secara riil. kedudukannya semakin bertambah kuat.DINASTI-DINASTI DI TIMUR DAN DI BARAT DINASTI-DINASTI DI TIMUR DAN DI BARAT 1. Sebagai gantinya. propinsi-propinsi itu pada mulanya tetap patuh membayar upeti selama mereka menyaksikan Baghdad stabil dan khalifah mampu mengatasi pergolakan-pergolakan yang muncul. khususnya tentara Turki dengan system perbudakan baru seperti diuraikan di atas. penguasa Bani Abbas lebih menitikberatkan pembinaan peradaban dan kebudayaan daripada politik dan ekspansi. mulai dari awal berdirinya sampai masa keruntuhannya. Kedua. Fenomena ini mungkin bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di propinsi-propinsi tertentu yang membuat mereka benarbenar independen. mungkin para khalifah tidak cukup kuat untuk membuat mereka tunduk kepadanya. tetapi beberapa diantaranya bahkan berusaha menguasai khalifah itu sendiri. propinsi-propinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas. propinsi-propinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas. akan terlihat perbedaan antara pemerintahan Bani Umayyah dengan pemerintahan Bani Abbas. kecuali Mesir yang bersifat sebentar-sebentar dan kebanyakan bersifat nominal. Kecuali Bani Umayyah di Spanyol dan Idrisiyyah di Marokko. Akibat dari kebijaksanaan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik itu. kedua. seperti daulat Aghlabiyah di Tunisia dan Thahiriyyah di Khurasan. dengan pembayaran upeti itu. Hubungannyadengan khilafah ditandai dengan pembayaran upeti. seperti daulat Umayyah di Spanyol dan Idrisiyyah di Marokko. sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. dengan berbagai cara diantaranya pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin lokal dan mereka berhasil memperoleh kemerdekaan penuh. daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur propinsi bersangkutan. dalam perkembangan . seorang pemimpin lokal memimpin suatu pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh. Namun pada saat wibawa khalifah sudah memudar mereka melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Ada kemungkinan bahwa para khalifah Abbasiyah sudah cukup puas dengan pengakuan nominal dari propinsi-propinsi tertentu. Hal ini tidak seluruhnya benar untuk diterapkan pada pemerintahan Bani Abbas. pertama. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran. seseorang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah. Bahkan dalam kenyataannya. Mereka bukan saja menggerogoti kekuasaan khalifah. sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbas mulai terlihat sejak awal abad kesembilan.

(470-700 H/1077-1299 M). diantaranya adalah: 1. (386-489 H/996-1 095 M). Dinasti-dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa khilafah Abbasiyah. disamping persoalan-persoalan keagamaan. (564-648 H/1167-1250 M). e.Buwaihiyyah. (433-583 H/1040-1187 M). seperti dalam kesusasteraan dan karya-karya ilmiah. g. Seljuk ini menguasai Baghdad dan memerintah selama sekitar 93 tahun (429-522H/1037-1127 M). .Hamdaniyah di Aleppo dan Maushil.Aghlabiyyah di Tunisia (184-289 H/800-900 M).Ukailiyyah di Maushil. didirikan oleh Rukn al-Din Abu Thalib Tuqhrul Bek ibn Mikail ibn Seljuk ibn Tuqaq. (351-585 H/962-1189 M).Mirdasiyyah di Aleppo. (254-292 H/837-903 M).selanjutnya teryata menjadi ancaman besar terhadap kekuasaan khalifah. mereka tidak bersungguh-sungguh menghapuskan fanatisme tersebut. (348.Seljuk Irak di Irak dan Kurdistan. b. c.Mazyadiyyah di Hillah. 2. d.Idrisiyyah di Marokko. c.Seljuk Syriaatau Syam di Syria. sehingga meskipun dirasakan dalam hampir semua segi kehidupan. Dari latar belakang dinasti-dinasti itu. 4.Yang berbangsa Turki: a. 3. (172-375 H/788-985 M). b.al-Barzuqani. (380-489 H/990-1095 M). (210-285 H/825-898 M).Umawiyah di Spanyol b. para khalifah tidak sadar akan bahaya politik dari fanatisme kebangsaan dan aliran keagamaan itu.Yang berbangsa Persia :a.Yang berbangsa Kurdi: a.Seljuk Kinnan di Kirman.1002 M).406 H/959-1015 M).Ghaznawiyah di Afghanistan. Nampaknya. (320-447 H/ 932-1055 M). (403-545 H/1011-1150 M).Fathimiyah di Mesir.Sajiyyah di Azerbaijan. Gerakan inilah yang banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik. (414-472 H/1023-1079 M). sudah muncul fanatisme kebangsaan berupa gerakan syu’u arabiyah (kebangsaan/anti Arab). c.Samaniyah di Transoxania. bahkan ada diantara mereka yang justru melibatkan diri dalam konflik kebangsaan dan keagamaan itu. 4.Ayubiyah.Dinasti Seljuk dan cabang-cabangnya: 1. b.(487-511 H/1094-1117 M). c.Shafariyah di Fars. (511-590 H/1117-1194 M). atau seljuk Agung. bahkan menguasai Baghdad.Seljuk besar. nampak jelas adanya persaingan antarbangsa. (320-560 H/932-1163 M). 3.Thuluniyah di Mesir. Apalagi pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah. (205-259 H/820-872 M). (317-394 H/929.Alawiyah di Tabaristan.Abu Ali. 2. d. (266-318 H/878-930 M).Dulafiyah di Kurdistan.Thahiriyyah di Khurasan. e. d. f. 5.Yang mengaku dirinya sebagai khilafah: a.Yang berbangsa Arab: a. 5. b. (254-290 H/868-901 M). (250-316 H/864-928 M). h.Seljuk Rum atau Asia kecil di Asia Kecil. (261-389 H/873-998 M).Ikhsyidiyah di Turkistan.

Kaisar Cyrus The Great (590-529 SM). berhasil membangun kekuasaan Dinasti Achameneids. orang-orang dari Suku Persia berhasil merebut dominasi kekuasaan Suku Media. dari Teluk Oman di Selatan hingga Laut Aral di Utara. orang-orang Arya yang pada mulanya mendiami kawasan stepa di Kaukasia terpisah secara kultural menjadi dua kelompok.Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pendahuluan Pada tahun 874 M. adalah: 1. Disamping latar belakang kebangsaan. Pada saat kekuatan militer menurun. 3. Bangsa ini. Present. khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Orang-orang Yunani menyebut mereka Persisvang. dalam Iranian Revolution: Past. Frye (1963) menyebut kekuasaan Dinasti Saman sebagai “Zaman kebangkitan kembali kebudayaan Irano-Islam. Sejarawan Richard N. Persia dan Turki. tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah. merupakan orang-orang yang memiliki silsilah keturunan “bangsa terhormat.” 2. ada yang Sunni. Memasuki Zaman Aksial (800-200 SM). Di tangan Kaisar Cyrus. Dinasti ini merupakan episode terpenting dalam sejarah peradaban Persia pasca kedatangan Islam.Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata. Lewat kekuasaan Dinasti Saman. 2. menjelaskan bahwa sekelompok manusia dengan sistem sosial dan kebudayaan tertentu telah mendiami kawasan Barat Daya Iran sejak 3000 tahun Sebelum Masehi (SM). and Future (2000). ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Bersamaan dengan itu. Peradaban Persia di Masa Lampau Siapakah sesungguhnya bangsa Persia? Dr. Adapun mereka yang tetap menetap di kawasan Barat Daya Iran dikenal sebagai Suku Media.terutama antara Arab. . BAGIAN 2 DINASTI DINASTI SAMAN (874-1005M) 1. dinastidinasti itu juga dilatarbelakangi paham keagamaan.” Secara perlahan-lahan. orang-orang Persia hendak mengulang kembali sejarah mereka yang pernah berjaya pada masa Dinasti Achameneids (600-333 SM) dan Dinasti Sassanids (228-651 M). kerajaan Persia mencapai puncak kejayaannya ketika Kusraw Nushirvan (531-579 M) berkuasa. Bahkan. Pada masa kekuasaan Dinasti Sassanids.Luasnya wilayah kekuasaan daulat Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Zayar. wilayah Persia (Iran Selatan) dan Transoksania (Usbekistan) mulai dikendalikan oleh orang-orang keturunan Saman Khuda (Dinasti Saman). ada yang berlatar belakang Syi’ah. seorang keturunan Suku Persia.” Mereka yang mendiami kawasan stepa di Kaukasia ini menyebut diri sebagai “Orang-orang Arya. kekuasaan dinasti ini meliputi: dari Libya ke arah Timur hingga Pakistan. Kaisar Cyrus berhasil menaklukkan wilayah Mesopotamia (Irak) yang merupakan pusat peradaban dunia tertua. menurut Karen Amstrong (2007). Inilah asal mula penyebutan nama Suku Persia. Mereka inilah yang disebut sebagai nenek moyang bangsa Persia. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada periode ini. sehingga banyak daerah memerdekakan diri. Sebagian memisahkan diri dan memilih menetap di kawasan Iran Selatan.

monumen-monumen persembahan untuk para tokoh tertentu dalam bentuk patung atau relief. Nashr bin Ahmad Samani berhasil merebut kekuasaan dari Dinasti Safar di Persia dan Transoksania. Ahmad bin Asad adalah putra Asad bin Abdullah. adalah orang yang pertama kali merintis kekuasaan Dinasti Saman. Hasjmy. meliputi Khurasan dan Transoksania. Hasil reformasi spiritual yang dilakukan Mazdak melahirkan ajaran Mazdeisme-Zoroastrian. Dinasti Saman Orang-orang Alawiy yang tersingkir dari struktur pemerintahan Abbasiyah pasca pemberontakan Abu As-Saraya (814-815 M) membangun kembali masa kejayaan Islam di kawasan Transoksania. Jurjan. Puncak kejayaan Dinasti Saman pada masa kekuasaan Nashr bin Ahmad bin Ismail Samani (914-943 M). seluruh keluarganya mengikuti jejaknya. sudah memiliki falsafah dan kebudayaan yang mapan. mitologi Persia juga banyak dituangkan dalam bentuk-bentuk kerajinan tangan seperti permadani. dia berperan cukup besar di dalam struktur pemerintahan Dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Ma’mun (813-833 M). Nashr bin Ahmad Samani (874-892 M). Sebagian memakai bahasa dialek awal Sansekerta. tetapi pada masa kekuasaan Ismail bin Ahmad Samani (892-907 M) berhasil merebut Khurasan (900 M). Wilayah kekuasaannya. Selain seni sastra. seorang tuan tanah dari keluarga bangsawan Zoroastrian di Balkh (Afganistan Utara). Ray. dan lainlain. gubernur di Farghanah.Bangsa Persia. Pada awal kekuasaan Dinasti Sassanids. Bahasa yang dipakai oleh bangsa Persia dalam berkomunikasi adalah bahasa Pahlevi (bahasa Persia Tengah). bangsa Persia mengkultuskan tokoh-tokoh tertentu dan mengabadikannya dalam bentuk monumen. Adapun Asad bin Abdullah adalah putra Saman Khuda. dan Transoksania. gubernur Transoksania. Dan. Selain dituangkan dalam bentuk seni pahat. keramik. Salah satu hasil kebudayaan Persia pra-Islam ialah patung-patung dan relief-relief yang bernilai seni tinggi. Umumnya. 1995). Kemudian sebagian lagi menggunakan bahasa Turki dan Urdu. Kekuasaannya kemudian membentang luas sampai di . pertama kali. karena memang bahasa inilah dipakai untuk menulis kitab suci yang berisi ajaran-ajaran Zaratustra. gagasan-gagasan Mazdak dinilai sebagai ajaran “Komunisme tertua” di muka bumi ini (A. Setelah kedatangan Islam. Dia berhasil menguasai wilayah Sijistan. Kemampuan bertutur serta daya imajinasi yang tinggi untuk menciptakan figur-figur fiktif sangat mendukung perkembangan seni sastra. Sekalipun pada masa kekuasaan Nashr bin Ahmad Samani. Karman. Dia putra Ahmad bin Asad. sebelum kedatangan Islam. Oleh sejarawan Ahmad Amin. Tabaristan. bahasa yang dipakai secara resmi oleh bangsa Persia adalah bahasa Arab. gubernur di Khurasan. Falsafah hidup mereka berasal dari ajaran-ajaran Zaratustra (650-550 SM) yang telah menjadi kepercayaan resmi negara (Dinasti Achameneids). Karen Amstrong (2007) menyebutnya bahasa Avesta. Seluruh keluarganya memeluk Agama Magi (Zoroastrianisme). Setelah Saman Khuda memeluk agama Islam. ajaran Zoroastrianisme mengalami pembaruan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Mazdak (485-531 M). Tradisi mitos memang banyak mempengaruhi suatu bangsa dalam mengembangkan seni sastra. dinasti ini tidak memiliki catatan prestasi yang membanggakan. Isfahan. Sastra berkembang cukup pesat di Persia. 3.

Bahkan raja-raja dinasti ini memiliki kecenderungan yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. yang didedikasikan kepada Nuh bin Manshur (976-997 M). Adalah ibukota propinsi Persia (Fars). Dinasti ini menghadapi pemberontakan orang-orang Suku Dailam (Dinasti Buwaihi). Istana Sassanids (peninggalan Kusraw Nushirvan). sastra dan kebudayaan Persia bercorak Islam mencapai puncak kejayaannya. Inilah akhir episode kekuasaan orang-orang Alawiy di wilayah Transoksania. Dinasti Saman terus melemah. Mereka bercita-cita mengembalikan kejayaan bangsa Persia dengan menaklukkan kembali kawasan-kawasan yang pernah menjadi kekuasaan Dinasti Achameneids dan Sassanids. Ahmad Ad-Daqiqi salah seorang pujangga besar Persia menulis karya Shah Namah (Kitab Para Raja) berisi 60. Kekuasaannya harus berhadapan dengan Dinasti Buwaihi yang menguasai Persia. Jaraknya 919 km dari kota Teheran. Kota-kota Penting Syiraz. Syiraz termasuk kota penting dalam sejarah Dinasti Saman. Rezim Saman kemudian berkoalisi dengan para penguasa di Mosul (Dinasti Hamdan). Muhammad Yusuf Al-Khawarizmi (wafat 997 M). Jajat Burhanuddin (2002) menilai bahwa kekuasaan Dinasti Saman merupakan puncak peradaban Islam kedua setelah Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Salah seorang pejabat istana Dinasti Saman. Selain mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Ray. Wilayah ini masuk dalam kekuasaan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M). menyumbangkan gagasannya lewat karya ensiklopedi Mafatih Al-‘Ilm. Salah seorang Ilmuwan Muslim lahir pada masa dinasti ini. dan Irak.belahan timur pusat Dinasti Abbasiyah. Di kota ini banyak ditemui situs bersejarah seperti: Istana Persipolis (peninggalan Darius I). Secara berangsur-angsur. seorang kemenakan penguasa Dinasti Saman. rezim Saman juga membangun perpustakaan-perpustakaan di beberapa kota. yang didedikasikan secara khusus kepada Abu Shaleh Al-Manshur. Mausoleum Cyrus The Great. Ismail bin Nuh II terbunuh pada tahun 1005 M. Di samping itu. salah seorang penguasa dinasti ini. Karakteristik peradaban Saman bercorak lokal. Karya Ahmad Daqiqi ini kemudian disempurnakan oleh Ahmad AlFirdausi. istana Dinasti Saman menjadi pusat kekuasaan sekaligus pengembangan ilmu pengetahuan. Masjid Jami’ Atiq (peninggalan pasukan Umar bin Khattab). Dampaknya cukup signifikan. Fakhruddin Al-Razi. yang dikenal sebagai pakar matematika dan astronomi. dinasti ini memiliki peranan penting dalam sejarah peradaban Islam pasca tenggelamnya kekuasaan Dinasti Abbasiyah.000 bait kisah moral dan teladan. tradisi orang-orang Persia sangat kental dengan etos keilmuan. Di samping pengembangan ilmu pengetahuan. dan lain-lain. yakni mengangkat tradisi nenek moyang Persia dengan sentuhan nilai-nilai Islami. Rezim Saman berasal dari keturunan Suku Persia dan Suku Media. Kota ini menjadi saksi sejarah Imperium Persia pada masa Dinasti Achameneids dan Sassanids. Di kota ini juga pernah lahir pujangga besar Hafidzuddin Asy-Syirazi dan Mushlihuddin Sa’di Asy- . ilmuwan muslim terkemuka menulis karya Al-Manshuri. Dinasti Saman terlalu lemah untuk meredam pemberontakan pada masa Ismail bin Nuh II (1001-1005 M). tetapi justru malah memicu konflik internal yang berakhir damai. Lewat kebijakan rezim yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada masa kekuasaan Nashr bin Ahmad bin Ismail Samani. Sayang.

pemerintahan dan bidang ilmu sudah maju diantaranya ilmu kalam. Afganistan. Kota Ghaznah dijadikan sebagai pusat pertahanan dan tempat berkumpulnya para ahli dari berbagai ilmu. di kota ini lahir aliran Filsafat Illuminasi (Hikmah Al-Isyraqiyah) Mazhab Syiraz. ketika berhasil menaklukan Dinasti Achameneids. Dinasti Ghaznawiyah berjaya kurang lebih 220 tahun. Pendiri dinasti Ghaznawiyah adalah Sabaktakin keturunan alptakin bangsa Turki. kemudian dinasti Fathimiyah selama setengah abad ( 909 – 965 M ) . Peradaban Islam pada masa dinasti Ghaznawiyah mengalami kemajuan pesat pada saat penguasa Mahmud Ghaznawi. seperti: Muhammad Addi As-Samarkandi.Ketika Islam datang penguasa Sisilia melawan dengan gigih dan pantang menyerah. Di kota ini banyak dibangun perpustakaan yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Kota ini telah melahirkan para Ilmuwan Muslim pada masa Dinasti Saman. Tokoh utamanya Syihabuddin Suhrawardi dan Sadruddin Syirazi atau yang dikenal dengan nama Mulla Sadra. dan Abu AlQasim Al-Laitsi As-Samarkandi. Perdagangan . Ahmad ibn Umar. Abu Bakr As-Samarkandi. tidak sulit ditaklukkan dan memilih damai. Para sarjana dan pujangga ditempatkan di istananya. Pertanian. masjid sekolah dan perpustakaan. Pakistan dan beberapa wilayah bagian India dengan pusat pemerintahannya di kota Ghazna. Pembangunan di berbagai sektor cepat didirikan seperti Istana. Bukhara. Menjadi ibukota pemerintahan pada puncak kejayaan Dinasti Saman. diantaranya adalah Al-Biruni . Dinasti Ghaznawiyah wilayahnya meliputi Iran bagian timur. dibiayai untuk mengembangkan ilmu. Pada sekitar abad ke-12. Kota ini merupakan ibukota propinsi Transoksania (sekarang Usbekistan). Di bidang Fisik. Bukhara merupakan kota kelahiran ulama besar penghimpun Hadits-hadits Nabi yang amat masyhur. Seluruh Sisilia dikuasai oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Bani Aghlab dan sejak itu berdiri dinasti Bani Aghlab selama 6 tahun ( 903 – 909 M ) dan Palermo sebagai ibu kota . Abu AlHasan Maidani. sastra.Syirazi pada abad ke-13 M. Beliau wafat tahun 870 M dan dimakamkan di kota Samarkand. BAGIAN III PERADABAN ISLAM DI SISILIA DAN DINASTI GHAZNAWIYAH Mukaddimah Sisilia merupakan pulau terbesar di Laut Tengah. putra Philip dari Makedonia. Perindustrian. Najibuddin As-Samarkandi. geografi dan kedokteran dan ilmuwan yang terkenal adalah Al-Idrisi yang hidup pada masa dinasti Normandia. dinasti Kalbiyah selama 80 tahun ( 965 – 1044 M ) dan dinasti Normandia . Abu Abdullah Muhammad bin Abi Al-Hasan Al-Bukhari. kantor. fisika . Abu Manshur Al-Maturidi. berbeda ketika Islam datang ke Andalusia. Alauddin As-Samarkandi. Peradaban Islam pada masa dinasti Bani Aghlab dan Fathimiyah kurang berkembang karena sering terjadi pemberontakan dan mulai berkembang pesat pada masa dinasti Kalbiyah. sejarah. Samarkand. Kota Samarkand menjadi saksi sejarah kekuasaan Alexander The Great (Iskandar Dzu Al-Qarnain). Muhammad ibn Mas’ud As-Samarkandi.

Persia. pembagian harta rampasan. Pulau ini di sebelah barat dan selatannya adalah kawasan laut Mediterranian. Fathimiyah dan Kalbiyah 3. sehingga sektor pertanian berkembang pesat. mencetak uang. Barbar. Lombard. Sebelah utara terdapat teluk Palermo dan sebelah timur terdapat teluk Catania. dan penuh dengan kekayaan alamnya. Islam. Cartage. Penguasa Sisilia a. menundukkan Palermo dan sejak itu Palermo menjadi ibu kota pemerintahan Islam Sisilia. [8] kemudian berdirilah pemerintahan di bawah tiga dinasti yaitu Bani Aghlab. Pulau sisilia bergunung gunung dan sangat indah. Bangsa Arab menjadi penguasa. Vandals.Pada zaman ini mulai diperkenalkan reformasi agraria. pengaturan tentang tanah. Penduduk Sisilia saat itu berbagai ras dan agama. wali atau shahib di Sisilia dengan ibu kota Palermo. Penaklukkan terus dilanjutkan oleh Ibrahim bin Abdullah yang berhasil menguasai Pantellaria. Fadl bin Ja`far menguasai Messina. Pada zaman Abd Malik dan Al-Walid bin Abd Malik juga dilakukan serangan . Islam hanya menjadi agama resmi di Val di Mazara sedangkan di bagian yang lainnya mayoritas beragama kristen. populasi penduduk Sicilia bertambah seiring datangnya imigran Muslim dari Afrika. ia juga menyerang pulau Sisilia pada tahun 667 M. kemudian dikuasai oleh kaum Muslimin. Usaha untuk menjadi wilayah Islam telah dimulai sejak Khalifah Usman bin Affan dengan mengirim gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 652 M. Geografis Sisilia adalah sebuah pulau di laut tengan . Pulau ini bentuknya menyerupai segitiga dengan luas 25. Yunani. Pada tahun 830 M Asbagh bin Wakil seorang barbar Andalus. Rogusa dan Lentini. menentukan pajak. Kristen. letaknya berada di sebelah selatan semenanjung Italia. Dinasti Bani Aghlab ( 903 – 909 M ) Dinasti Bani Aghlab yang berpusat di Tunisia mengangkat lima orang gubernur dengan gelar amir. badan kota praja. Gubernur Afrika Utara Musa bin Nuhair setelah berhasil menguasai Andalusia juga menyerang Sisilia di bawah pimpinan anaknya Abdullah. Hal itu dilakukan agar tanah tak cuma dikuasai orang-orang kaya saja. tanahnya subur. sebelah utara berbatasan dengan laut Tyrrhenian dan sebelah timurnya berbatasan dengan laut Ionian. Asia.A. Yahudi. Sisilia dan Arab. Para gubernur mempunyai kekuasaan penuh dalam hal perang atau damai . dengan wali pertamanya Abu Fihr Muhammad bin Abdullah. dipisahkan oleh selat Messina. mengangkat kadi. Irigiasi juga mulai diperkenalkan. Spanyol dan barbar. Ketika dikuasai dinasti Muslim itu. Tindano dan wilayah Val di Mazarra. Negro. Val di Noto di sebelah tenggara dan Val Demone di bagian timur laut . Arab. Pada waktu Muawiyah menjadi khalifah. mayoritas penduduk muslim adalah keturunan bangsa barbar. 2.708 km persegi. Pada abad ke-10 . Penguasaan pulau ini berpindah-pindah dalam beberapa abad mulai dari Yunani. Pada tahun 902 M seluruh Sisilia dikuasai oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Bani Aghlab yang setelah menghabiskan waktu dari tahun 827 – 902 M . Islam di Sisilia 1.Di setiap kota di Sicila dilengkapi dengan sebuah dewan kota. Bangsa Sisilia. iklimnya yang baik. Sejarah Masuk Islam Sebelum dikuasai Islam . Eulian. Romawi. dan Byzantium. Pulau ini di bagi menjadi tiga bagian : Val di Mazara di sebelah barat.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan di Sisilia a. Dalam masa transisi dari Aghlab ke Fatimiyah di Sisilia juga terjadi pergolakan namun pergolakan di sini bukan karena masalah politik tetapi masalah yang sifatnya agamis yaitu pertentangan antara Syiah dan Suni. Dinasti Bani Aghlab. Muslim Sicilia bertempur dengan Bizantium. Emirat Sicilia terlepas dari pemerintahan Faimiyah di Mesir. Peradaban Islam pada masa dinasti Bani Aghlab kurang berkembang karena sering terjadi pemberontakan . b. b. Kota Palermo dihiasi dengan 150 tempat pemotongan hewan. Gubernur dinasti Fatimiyah yang terkuat adalah Hasan bin Ali al-Kalby keturunan arab suku kalb yang kemudian mendirikan dinasti Kalbiyah di Sisilia. Tormina kemudian merubah nama kota itu menjadi Mu`izziyah sebagai penghormatan terhadap khalifah Fathimiyah Muiz . 4) Di bidang Perdagangan sudah maju dan saat itu masih dikuasai orang Arab dan pelabuhan Messina menjadi kota perdagangan. penenunan kain sutra. Sicila menjadi provinsi di Italia yang paling padat dengan jumlah penduduk mencapai 300 ribu jiwa. pada masa kedua emir itu berkuasa. Dinasti Kalbiyah ( 965 – 1044 M ) Dinasti kalbiyah berkuasa selama 80 tahun. kekuasaan Islam meredup seiring perebutan kekuasaan di tubuh umat Islam. menggulingkan Ahmad bin Husen gubernur Dinasti Aghlabid yang terakhir . dan sistem penanaman bibit meniru bangsa Arab. Tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama Fathimiyah bisa mengatasinya. industri perikanan. Dinasti Kalbiyah. bibit unggul didatangkan dari negara timur. Setelah itu. 4. perkembangan ilmu agama islam lebih menonjol dibanding dengan . 300 masjid. Pada 1061 M. Dan sudah mengadakan kharaj dan jizyah . 7000 jamaah shalat jumat dan 300 sekolah guru . Hasan dapat menaklukkan daerah kristen di sebelah utara Sisilia . 3) Di bidang Perindustrian sudah mampu mengembangkan industri tambang emas. Abu Musa al-Dayf . Gubernur-gubernur dinasti Fathimiyah di Sisilia antara lain Ziyadatullah bin Qurthub. belerang. Dinasti Fathimiyah ( 909 – 965 M ) Pada tahun 909 M Ali bin Ahmad bin Abi al-Fawaris salah satu gubernur daulah Fathimiyah yang berpusat di Mesir . namun ia tetap setia kepada Fathimiyah. Di bawah para Gubernur ini dinasti Fatimiyah membangun peradaban Islam dengan berbagai kemajuan . 2) Di bidang Pertanian sudah menggunakan sistem pengairan . c.M. Sejak tahun 948 M. Lalu digantikan Emir yang baru bernama Abu Al-Qasim (964 M – 982 M). 1) Di bidang Fisik. Sicilia lepas dari tangan umat Islam. Khalifah Fatimiyah. Salim Rasyid dan Khalil bin Ishaq. 5) Di bidang ilmu. tawas. sulfur. Ismail Al-Mansur mengangkat Hassan Al-Kalbi sebagai emir Sicilia. Secara defakto. Dinasti Fathimiyah. Peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah juga kurang berkembang karena sering terjadi pemberontakan dan baru merintis kesejahteraan secara fisik c. Peradaban Islam berkembang pada masa dinasti Kalbiyah yang berkuasa selama 80 tahun.

termasuk Berber (Arab). o Di bidang kedokteran yang terkenal adalah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Salam 6) Di bidang Sosial dan Ekonomi mereka berhasil membangun irigasi dengan sistem Hydraulic yang didatangkan dari Persia dan sistem Siphon dari Roma. Sehingga tanaman kapas. Ia ahli geografi dan kartografi terbesar di abad pertengahan. dengan demikian ilmu bantupun berkembang seperti tafsir. o Ilmu Fiqih sudah membicarakan hukum positif o Para ahli hukum menyesuaikan penafsiran al-Qur`an sesuai dengan perkembangan zaman o Umat Islam tidak menjalankan hukum Romawi.untuk Raja Roger II dari Sicilia. Palermo tetap sebagai ibu Kota negara. Yunani dan Kristen o Al-Qur`an dan Hadits dijadikan sumber pokok hukum islam. rami di Giattini . dan lain lain. Kemudian Idris membuat kitab Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq (Kesenangan untuk Orang-orang yang Ingin Mengadakan Perjalanan Menembus Berbagai Iklim) sebuah ensiklopedi yang berisi peta secara detil dan informasi lengkap negara-negara Eropa. yang telah membuat bola dunia dalam bentuk globe dari bahan perak seberat 400 kilogram yang dilengkapi dengan Kitab Al-Rujari (Roger’s Book). Dinasti Normandia Pada masa dinasti Normandia ini kekuasaan dinasti Islam telah berakhir namun kebudayaan Islam masih berkembang 1) Rogger I dan II ( 1091 – M) Walaupun Rogger I dan II beragama kristen tetapi ia memperlakukan umat islam dengan baik. Kehidupan istana menyerupai kehidupan raja raja Islam. Mahkamah menyerupai Mahkamah Agung Bezantium tetapi upacara upacaranya menyerupai Mahkamah Arab. Spanyol ( 1099-1166). Menggunakan bahasa Arab sebagai salah satu bahasa resmi. ulumul hadits. karena pada masa ini muncul intelektual muslim yang terkenal al-Idrisi Al-Idris Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn Idris Ash-Sharif . Persia. . pejabat negara dan tentara tetap menggunakan orang orang islam. dan belajar di Cordova . o Di bidang Ilmu Kalam yang terkenal adalah Abdul Haq bin Muhammad dan bin Zafar ( yang mengkritik al-Juwaini). memakai baju kebesaran raja raja Islam. o Di bidang Sastra ada Ali Hamzah al-Basri ( pengagum al-Mutanabbi) o Di bidang Sejarah ada Abu Zaid al-Gumari dan bin Qotta o Di bidang Fisika muncul Abu Said Ibrahim dan Abu Bakar Siqli. administrasi dan ilmu Bumi . Yunani . 7) Dengan irigasi yang baik maka perkebunan dan pertanian semakin maju. berbagai macam jeruk di ekspor d. karena Roger II sangat tertarik dengan matematika. Idris membuat kembali sebuah kompilasi ensiklopedi yang lebih komperhensif berjudul Rawd-Unnas wa-Nuzhat al-Nafs (Kenikmatan Lelaki dan Kesenangan Jiwa). Ia dilahirkan di Ceuta. Idris juga ahli di bidang ilmu kedokteran. Ia menyusun sebuah buku berjudul al-Jami-li-Sifat Ashtat al-Nabatat . Bahkan Rogger II yang beragama kristen mendapat gelar Mu`taz Billah . Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat pada zaman Normandia. Suriah. Saat itu Idris menjadi sangat dikenal dan mulai dilirik oleh kalangan navigator laut Eropa serta kalangan militer. Rogger I dan II masih mengagumi kehebatan kebudayaan dan Intelektual Islam . Orang barat mengakuinya sebagai seorang ahli geografi. menjelaskan namanama obat dalam beberapa bahasa.yang lain. mahir bahasa Arab. Hindi. bahasa arab.

Jabatan ini berakhir ketika rajanya meninggal dunia dan digantikan oleh Mansur bin Nuh. kemudian Kabul dan wilayah India. Christopher Columbus. Multan dan Kasmir. Penaklukan India memerlukan waktu 24 tahun. 2) William I dan II Pada masa Penguasa Dinati Normandia di tangan William I dan II (beragama kristen) umat islam diperlakukan dengan tidak baik. bukunya sangat popular di daratan Eropa dan telah diterbitkan di Roma pada tahun 1619. Afganistan. B. dan ia menggelari dirinya dengan al-Musta`iz Billah. Pemerintahan Mahmud Ghaznawi banyak diwarnai denga peperangan sebagai upaya memperluas wilayah kekuasannya terutama ke India. Penguasa Dinasti Ghaznawiyah Setelah Alptakin wafat digantikan oleh salah satu keturunanya yaitu Sabaktakin. Wilayah dinasti Ghaznawiyah Wilayah dinasti Ghaznawiyah meliputi Iran bagian timur. kemudian Mahmud Ghaznawi secara resmi memperoleh pengakuan dari Khalifah Abasiyah Al-Qadir dan digelari Yamin al-Daulah . 3. Beberapa karyanya telah dialih bahasakan kedalam bahasa latin . Sabaktakin digantikan oleh putranya. Tahun 1006 menguasai Punjab. Palermo tetap sebagai ibu Kota negara. Dinasti Ghaznawiyah (977 M – ) 1.. dan menjadikan Ghazna sebagai basis perlawanan menghadapi Mansur bin Nuh. juga menggunakan peta asli yang dibuat oleh Idris sebelumnya . Sind. ajaran Brahmanisme dikikis dan diganti dengan ajaran Islam. Pada tahun 1001 M Mahmud menaklukkan Kabul. Pada tahun 1004 M. Sabaktakin menguasai Pesyawar. Surat dan terakhir Gujarat. tetapi masih mengatasnamakan dinasti Samani sehingga ketika di Balkan terjadi pemberontakan terhadap dinasti Samani. Delhi. Mahmud yang bergelar Mahmud Ghaznawi pada tahun 999 M. Pakistan dan beberapa wilayah bagian India. Untuk menmgendalikan kekuasaannya di India Mahmud mengangkat seorang gubernur yang berkedudukan di Lahore. Ia menjadi penguasa dinasti Ghaznawiyah pada tahun 977 M. Kalijar. Pendiri Dinasti Ghaznawiyah Pendiri dinasti Ghaznawiyah adalah Sabaktakin keturunan alptakin bangsa Turki. mengangkat Alptakin menjadi Gubernur di Hirrah. Balujistan. Kangra. . Pusat pemerintahannya di kota GhaznaAfganistan. Mahmud membantu Abd Malik bin Mansur raja Samani. Oleh karena itu Alptakin bersama anak buahnya pergi menuju Ghazna dan menguasai wilayah itu pada tahun 962 M. Makran. Walaupun berasal dari bangsa Turki namun ia dapat menyatukan kedua bangsa Turki dan Afganistan karena sama sama satu madhab yaitu ahlu sunnah wal jamaah. salah seorang pendiri kerajaan kecil di bawah naungan kerajaan bani Saman yang sedang berjaya. namun Wiliam mengagumi kehebatan kebudayaan dan Intelektual Islam.dan bahasa latin. Pada awalnya ia memiliki Khurasan sebagai hadiah dari raja Samani Nuh bin Mansur atas jasanya berhasil memadamkan pemberontakan di Transoxiana. menghancurkan berhala menggantikan kuil dengan masjid dan mampu berjaya sampai kurang lebih 220 tahun. Barat Laut Afganistan. Setelah menguasai Persi. Muntasir dinasti Samani terakhir mati terbunuh. Pada tahun 961 M Raja bani Saman Abd Malik bin Nuh. Kirman. Di setiap daerah penaklukkan. 2. Setelah berjuang selama 20 tahun Sabaktakin meninggal pada tahun 997 M. Dinasti inilah yang mampu menembus sampai ke India menyebarkan agama Islam . Mathura.

al-Marasyi (w 420 H). Al-Firdausi (w 1020 M) adalah tokoh kebangkitan sastra Persia. astronomi. pengamat adat istiadat dan seorang ulama besar pada zamannya. kemudian menetap di Jurja. Dalam pengembangan ilmu.pecinta ilmu dan sangat menghormati sarjana b. Pada masa Mahmud dan Mas`ud tercatat ada beberapa ilmuwan seperti Bin al-Arraqi . al-Asyadi (penyair dalam bahasa Persi). ibu kota Khawarizm. Al-Biruni nama lengkapnya Abu al-Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni. Kota Ghaznah bukan saja sebagai tempat pertahanan tetapi juga tempat berkumpulnya para ahli hukum. bahasa. g. Pernah tinggal di istana bani Saman pada masa Mansur II bin Nuh pada tahun 997 – 999 M. dan Persia. ia penyair dari Tus atas dorongan bani Samani dan Mahmud Ghaznawi menyusun suatu epik Persia terkenal yang disebut Shah Nameh yang telah mulai digarap oleh penyair lain bernama Daqiqi yang mati terbunuh. • Kitab al-Jamahir fi Ma`rifat al-Jawahir (pengetahuan tentang batu permata) adalah Risalah mengenai mineralogi yang ditulis semasa Sultan Maudud bin Mas`ud • Al-Biruni juga menulis abstraksi mengenai geometri. Mahmud membangun istana di Afghan. tasawuf dan falsafah. ia menghimpun para sarjana dan pujangga mereka ditempatkan di istananya. h. • Al-Biruni lah yang menetapkan bahwa ketiga sudut dari segitiga besarnya 180 drajat. dan al-Baihaqi. membangun sekolah yang dilengkapi dengan perpustakaan. al-Utby ( w 427 H). membangun masjid yang megah dan indah di Ghazna yang terkenal dengan nama Arus al-Falaq. daerah Amu Darya sebelah selatan pantai laut Aral. ensiklopedi astronomi terlengkap yang mencakup antronomi. aritmatika. geografi. dan astrologi pada kitab Tafhim li Awa`il sina`at at-Tanjim. dibiayai dan didukung untuk mengembangkan ilmu dan penyelidikan ilmu. Dia juga mendorong perkembangan seni arsitektur dan seni seni lainnya. kronologi. • Al-biruni juga yang menetapkan dasar dasar ilmu ukur sudut. Usia 24 tahun di kampung halamannya belajar kepada Abu Nasr Mansur bin Ali bin Irak Jilani(ahli matematika). bin al-Khammar. Mahmud membangun kandang besar berkapasitas 1000 ekor binatang e. Babilonia. i. para ahli bahasa. al-Biruni ikut serta dalam ekspedisi militer ke India yang kemudian menghasilkan kitab Tarikh al-hind • Al-Biruni mempersembahkan kitab karya utamanya al-Qanun al-Mas`udi fi al-haya wa an-Nujum kitab. membangun taman Sad Hasan. • Di bidang astronomi ia dapat menemukan arah kiblat shalat secara cepat. fuqaha. geografi. astrologi. f. • Pada masa Mahmud Ghaznawi . pembangunan dan pengembangan ilmu. Shal. Mas`ud bin Mahmud membangun masjid yang megah dirancang sendiri pada tahun 1035 – 1036 M. ulama. Lahir tahun 973 M di kota Kath . • Al-Biruni juga sangat ahli di bidang kedokteran farmasi. ke Rayy dekar Teheran dan sejak itu al-Biruni mengeluarkan karya karyanya. fisika. India. ketiganya penulis sejarah al-Furrakhi. d. diantaranya adalah Al-Biruni dan Al-Firdausi. dan beberapa matematika bangsa Greek.Shah nemeh memuat kisah para raja dari legenda awal termasuk kerajaan Sasania. keturunan Iran. Mahmud Ghaznawi adalah orang yang ahli dalam ilmu peperangan. 600 tahun sebelum Galileo lahir. dan penyair Arab . c. sejarah. Istana Fazuri. • Dialah sarjana pertama yang menemukan teori Perputaran bumi pada porosnya yang mengelilingi matahari. Peradaban Islam di dinasti Ghaznawiyah a.4.

sultan sultan Ghaznawiyah tidak ada yang kuat sehingga dinasti Ghaznawiyah mengalami kemunduran. dan dengan demkian Mesir untuk pertama kalinya setelah berlalu 9 abad. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan. melemah dan hancur. khilafat khulafa Rasyidin (642/21H-665/4H). Ahmad bin Thulun Lahir 23 Ramadhan 220 abad ke-3 Hijriah.multiply. yaitu Ahmad bin Thulun mendirikan dinasti raja-raja yang berkuasa di Mesir dan Syria dari tahun 254 hingga 292 Hijriah.wikipedia. Sepertinya raja-raja Kristen di Sisilia memahami betul bahwa ilmu pengetahuan merupakan kekuatan yang luar biasa bagi sebuah peradaban. Sejarah mencatat bahwa sebelumnya mesir-mesir adalah provnsi atu bagian dari Imperium romawi (30 SM-642/21 H). Sayang setelah Mas`ud bin Mahmud.com/journal/item/29/sisilia-dua-abad-keemasan-di-bawahislam-bagian-1 Republika. Dinasti Thulun adalah dinasti kesultanan Mesir pertama dan berhasil memasukkan Syria ke dalam wilayah kekuasaannya. Pendiri Dinasti Thulun yang berumur pendek (Daulah 868-905) di Mesir dan Suriah adalah Ahmad Ibn Thulun.terkenal Badi` al-Zaman al-Hamdani. yakni dari 868254H) sampai 905 (292H).co.id http://en. http: //alwialatas. Kisah dinasti Ghaznawiyah tidak jauh berbeda dengan Islam di Sisilia. menjadi Negara merdeka (tidak menjadi provinsi atau dari bagian daulat yang berpusat di tempat lain). Patut disayangkan karena kehancurannya akibat dari kaumnya sendiri dan terlalu lama bangun dari keterpurukannya. kesalahan yang sama juga dilakukan oleh pihak muslim di Sisilia. Kaum muslimin menaklukkan pulau tersebut setelah terjadinya konflik internal di kalangan orang-orang Kristen Celakanya.org/wiki/Muhammad_al-Idrisi BAGIAN IV DINASTI TULUNIYAH Tuluniyah adalah sebuah dinasti yang muncul dan berkuasa di mesir dan suriah. Penutup Berdasakan gambaran di atas masyarakat muslim di Sisilia dan pada masa dinasti Ghaznawiyah mempunyai peradaban tinggi tidak berbeda dengan zaman pemerintahan Abbasiyah dan Andalusia dalam memperkaya Khazanah Peradaban umat Islam Kisah di Sisilia memberikan banyak pelajaran bagi kita. Putra Thulun. independent dari khalifah-khalifah Abbasiyah. maka peradabannya akan mampu bertahan lebih lama dan langgeng. sejak 977 (263H) dinasti ini melepaskan drinya dari khalifah Bani Abbas. Awal garis keturunan Thulun adalah seorang budak yang dihadiahkan kepada Khalifah Ma’mun dari Dinasti Abbasiah oleh seorang penguasa dari Bukhara. Khilafat bani Umayyah (665/40H-750/123H) sampai Dinasti Thuluniyah melepaskan diri dari Khalifat bani Abbas (877/263 H). pada abad ke-9 (3H). Ahmad ibn Thulun adalah anak dari seorang budak berkebangsaan Turki bernama Thulun . Konflik internal sangat berpengaruh terhadap kekuatan sebuah pemerintahan. Mereka berpecah belah karena panasnya politik maupun karena konflik madhab dan aliran akibatnya Sisilia dikuasai oleh orang Kristen dan celakanya orang kristen menguasai peninggalan buku buku ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari ilmuwan muslim.

salah satu panglima militer dinasti Abbasiyyah yang berasal dari daerah Turki. Tak hanya itu. Bahkan selepas mertuanya menjadi pembesar militer Abasiyyah di Baghdad. Ahmad ibn Thulun tumbuh besar dalam tradisi Turki dan didikan militer. Thulun meninggal dunia. Ketika menghadapi tekanan keuangan karena adanya pembrontakan wangsa zanj. Meski termasuk dalam jajaran pembesar militer. Pada awalnya merupakan para penarik oajak dari petani. Pasca kematian Bagha al-Ashghar. kini uang terus berputar di negri itu dan dihabiskan untuk memuliakan para penguasa. Ahmad ibn Thulun juga diberi kekuasaan untuk mempersiapkan tentara sebanyak 100. hasrat menuntut ilmu Ahmad ibn Thulun tak surut. Boleh dikatakan. dia mempelajari fikih mazhab Hanafiyyah. Kunjungan perdana Ahmad ibn Thulun ke Mesir terjadi pada tahun 868 M untuk menggantikan Bakbak (Bayik Bey) sebagai pejabat pemerintahan (gubernur) dinasti Abbasiyyah. tetapi permintaan itu tida dipenuhi. Melainkan lebih suka melapor langsung pada Khalifah di Baghdad. Tercatat. tafsir dan yang lainnya. Peristiwa ini menjadi titik balik yang mengubah sejarah kehidpan Mesir selanjutnya. Masa awalnya sebagai gubernur ditandai adanya konflik dengan Ahmad ibn al-Mudabbir. ibunya menikah untuk yang ketiga kalinya dengan Bakbak (Bayik Bey). jika Thulun tercatat pertama kali masuk ke Baghdad pada tahun 816 M. Kemampuan militernya yang menonjol menjadikan Thulun terpilih sebagai anggota pasukan khusus pengawal Khalifah. Peristiwa ini juga menandai bangkitmya sebuah Negara merdeka dilembah sungai Nil yang kedaulatannya bertahan selama abad pertengahan. dia memutuskan pindah dari Samarra ke Tharsus untuk menimba ilmu tentang fikih. Disini ia segera berusaha mendapatkan kemerdekaan dirinya. Pada 868. puteri pamannya yang bernama Yarjukh. hadits dan disiplin ilmu lainnya hingga akhirnya dia menikah dengan Khatun. Ibn al-Mudabbir enggan melaporkan hasil pajak kepada Ahmad ibn Thulun. Selain aktif dalam dunia militer. Ahmad ibn Thulun juga menaruh keinginan untuk belajar ilmu-ilmu agama. Atau ada satu kisah yang menyatakan. literatur sejarah tak pernah mencatat keterlibatan Thulun dalam peristiwa revolusi yang dilakukan oleh budak-budak berkebangsaan Turki (Mamalik) pasca meninggalnya alMu’tashim tahun 842 M. Nama Thulun sendiri dalam bahasa Turki bermakna “kemunculan yang sempurna”. Kharisma Ahmad ibn Thulun sontak meningkat pasca keberhasilannya ‘menundukkan’ Ibn al-Mudabbir.yang masih berdarah Mongol. pengumpul pajak resmi dinasti Abasiyyah. Pada 817 dipersembahkan oleh penguasa samaniyah di bukhara sebagai hadiah untuk al-Ma’mun. Thulun menjadi budak bagi Nuh ibn Asad dan lantas dihadiahkan kepada Khalifah al-Ma’mun. Meski sudah berkeluarga. seorang pembesar militer yang menggantikan posisi Bagha al-Ashghar. . Tak lama selepas kelahiran Ahmad. Ahmad berangkat ke Mesir sebagai pimpinan tentara untk gubernur mesir.000 prajurit. Berkat bantuan salah satu menteri. Ayahnya adalah seorang turki dari Farghanah. Ahmad ibn Thulun memiliki kekuasaan yang lebih besar. Mulanya. ibunya yang menjanda disunting oleh Bagha al-Ashghar. Beberapa saat kemudian. Ahmad ibn Thulun tak hanya mengontrol Cairo semata. Khalifah al-Mu’tamid (870-892) meminta bantuan financial kepada komandan pasukannya yang orang mesir itu. Higga saat itu sebagian dari kekayaan mesir diberikan kepada Baghdad dan sebagian yang lainnya masuk kesuku para gubernur yang dating silih berganti. namun juga punya kewenangan untuk mengontrol penuh kawasan Alexandria dan sekitarnya.

Peninggalan Dinasti Thulun Ketika menginjakkan kakinya pertama kali di Cairo. di perempatan Sayidah Zainab di Kairo Selatan. Atas keberaniannya ini. kepolisian. Mesjid ini menjadi kebanggan penduduk Mesir hingga menjadikannya banyak yang mengunjunginya. Mesjid ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri dibanding mesjid-mesjid lainnya yaitu berupa hiasan. Mesjid ini dibangun oleh Ahmad bin Thulun tahun 262 H hingga tahun 265 H diatas sebuah gunung yang bernama “Jabal Yasykur”. Masyarakat saat itu menyebutnya sebagai daerah al-Qatha’i. Nuansa Samarra akan kian terlihat bila kita menengok satu fakta bahwa arsitek masjid Ahmad ibn Thulun adalah orang Kristen dari Irak. Namun mendakunya sebagai pemegang kebijakan independen yang tak lagi memiliki kaitan hierarkis terhadap Abasiyyah. Selepas melakukan pengepungan terhadap Tarsus tahun 883 M. Al-Maqrizi . Ahmad Ibn Thulun memilih kawasan bukit Gabal Yashkur sebagai lokasi ibu kota dinasti Thuluniyyin. Ahmad Ibn Thulun mendirikan kompleks istana yang menyatu dengan bangunan masjid. di daerah Qata`i. Tercatat. Ahmad ibn Thulun tercatat sebagai pendiri negara Islam pertama bernama dinasti Thuluniyyin di Cairo-Mesir. sebuah bukit yang diyakini masyarakat Mesir penuh berkah. bea dan cukai.. mengangkat pembantu (menteri).. Mengambil lokasi di arah timur laut dari ibu kota yang lama. Di bagian luar menara dibuat tangga yang mengitari badan menara sampai ke puncak. perdagangan. pembangunan masjid Ahmad ibn Thulun baru selesai pada tahun 879 M. Renovasi pertama kali yang tercatat dalam sejarah adalah renovasi yang dilakukan oleh pihak dinasti Fathimiyyah tahun 1117. Di kawasan ini..Pamornya kian meninggi setelah mampu memenangi konfrontasi dengan Gubernur Syam. Ahmad ibn Thulun kembali ke Mesir.. Terletak di kaki bukit bernama Gabal Yashkur. Perlahan. Sayangnya. arsitektur dan bentuk bangunannya. Dinamakan al-Qatha’i karena Ahmad ibn Thulun membagi daerah itu ke dalam beberapa bagian (qathi’at) sesuai dengan kelas sosialnya. (Al Atsar al Islamiyyah: 47-50) Al-Jam’iyatul Washliyah Cairo 2009 Dimulai tahun 876 M. Mesjid ini terhitung sebagai mesjid tertua ketiga di Mesir setelah Mesjid Amru bin ‘Ash dibangun tahun 21 H dan Mesjid ‘Askar dibangun tahun 169 H. Masjid inilah yang kelak masyhur dengan nama masjid Ahmad ibn Thulun. Tipe bangunan mesjid ini sama dengan tipe mesjid Samarra yang mempunyai menara berbentuk spiral. dia meninggal dan mewariskan jabatan kepemimpinan dinasti Thulun kepada anaknya yang bernama Khumarraweh. Akibatnya. masjid dan kompleks sekitarnya ini beberapa kali mengalami renovasi. Dia mulai memasang gambar wajahnya di mata uang. nisbah kepada pendirinya yaitu Ahmad bin Thulun. dia tak lagi menyebut dirinya sebagai gubernur. istana. Bahkan renovasi terasa dahsyatnya karena sampai menggusur dan menghilangkan bentuk bangunan istana dinasti Thuluniyyah. Dia berinisiatif membuka dan mengembangkan satu kota baru sebagai ibu kota. gaya kepemimpinan Ahmad ibn Thulun yang kharismatik tak dijumpai pada kepribadian anaknya. Tahun 884 M. dinasti Abasiyyah berhasil menjadikan kembali kawasan kepunyaan dinasti Thuluniyyah sebagai daerah ‘jajahannya’. dan dinas intelijen. masjid ini didesain dengan gaya arsitektur model Samarra dengan pola konstruksi yang lazim dipakai oleh dinasti Abbasiyyah. Ahmad ibn Thulun merasa Fusthath sebagai ibu kota Mesir dan kawasan al-‘Askar sudah tak memadai lagi. 904-905 M. Mesjid ini dinamakan Mesjid Ahmad bin Thulun.

Alasan pembangunan al-ziyâdât adalah untuk mengantisipasi membludaknya jamaah. Di bagian halaman. masjid Ahmad ibn Thulun ini adalah salah satu peninggalan orisinil terpenting peradaban Arab Islam di Mesir. Di tahun berikutnya. memiliki luas sekitar 8487 m2 dengan dikelilingi oleh ruwaq-ruwaq di keempat sisinya. Pasien yang hendak dirawat di al-Maristan. Peninggalan dinasti Thuluniyyah yang lain adalah situs arkeologis berupa saluran air (al-qanâthir) Ahmad ibn Thulun. Boleh dibilang. terdapat bangunan berkubah yang menjadi tempat wudhu sekaligus penyedia air minum publik (sabil). masjid Ahmad ibn Thulun masih mempertahan bentuk awalnya sebagaimana dibangun dulu di bawah pengawasan langsung Ahmad ibn Thulun. bentuk fisik al-Maristan tak bisa dijumpai lagi. Warisan lain dari dinasti Thuluniyyah adalah al-Bimaristan atau al-Maristan. Para sejarawan Muslim menyebut saluran air tersebut dengan al-Siqâyah. Dengan membangun masjid ini. Di antara tembok masjid dengan pagar kelilingnya. Secara fisik. Al-Maristan merupakan nama bagi sebuah bangunan yang berfungsi sebagai klinik atau balai pengobatan umum bagi masyarakat (non militer dan budak) yang sakit. dalam klaim sejarawan. disediakan seragam khusus dan mendapat perawatan intensif dari dokter tanpa dipungut biaya. Ahmad ibn . Bab al-Darmun dan Bab al-Sibagh. Bab al-Shalat menjadi akses penghubung ke masjid Ahmad Ibn Thulun. Salah satu berkah dari perombakan kali ini. Sebab menara dengan model itu hanya terdapat di masjid Jami’ Samarra. Dalam klinik ini. Misal. Peninggalan dinasti Thuluniyyah lain yang tak kalah penting adalah masjid al-Tannur yang terletak di puncak bukit Muqaththam. semua warga boleh memanfaatkan fasilitasnya tanpa melakukan pembedaan latar belakang suku dan agama. bangunan istana Ahmad ibn Thulun terdiri atas beberapa gerbang yang mempunyai nama tertentu dan memiliki fungsi yang tak sama. Sebab bila dibandingkan dengan masjid Jami’ Amr ibn ‘Ash yang sudah banyak kehilangan identitasnya. Bab al-Haram adalah pintu gerbang bagi kaum wanita. Sebagaimana paparan Sayyidah Isma’il Kasyif. Bab al-Jabal sebagai gerbang ketika hendak menikmati suasana bukit Muqaththam. Masjid Jami’ Ibn Thulun yang berada tepat di pusat kawasan al-Qatha’i berbentuk segi empat dengan halaman terbuka yang sangat luas tepat di tengah. Tiang masjid ini ketinggiannya mencapai 92 m. Ada juga Bab al-Saj. Menara masjid Ahmad ibn Thulun yang mengerucut dengan tangga memutari menara (spiral). Al-Qanathir Ahmad ibn Thulun ini terletak di arah tenggara kawasan al-Qatha’i.memberikan kesaksian. selain masjid Ahmad ibn Thulun. membuktikan pengaruh kuat seni arsitektur Samarra. Meski relatif banyak. namun dapat dipastikan bahwa model dan karakter peninggalan dinasti Thuluniyyah tidak begitu mengalami perbedaan yang signifikan dengan peninggalan dinasti Abasiyyah. konstruksi saluran air Ahmad ibn Thulun menyerupai saluran air yang yang ada di masa kerajaan Romawi. dalam sebuah versi. setidaknya masih terdapat beberapa peninggalan dinasti Thuluniyyah. gerbang yang bernama Bab al-Maydan menjadi pintu masuk bagi para tentara. beberapa perbaikan terus berlanjut hingga tahun 2004 yang dilakukan oleh The Egyptian Supreme Council of Antiquities. Selain memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma. terdapat tiga ruwaq luar yang bernama al-ziyâdât. Tahun 1296. Hanya sayang. area ini mengalami perombakan. adalah dibangunnya menara yang menjulang tinggi yang terletak di ruwaq luar sisi Barat masjid. alMaristan juga memberikan kenyamanan layaknya rumah sakit modern.

Selain itu masjid yang agung yang menyandang nama Ahmad Ibn Thulun. Masjid Jami’ al-‘Askar tak lagi mampu menampung jamaah yang mayoritas adalah prajurit dan sebagaian masyarakat umum. Putra Thulun. Istana itu berdiri di sebuah taman yang dipenuhi bunga-bunga indah dan wangi-ditaman di pelataran dan diatur sedemikian rupa sehingga membentuk kata-kata dalam bahasa arab. Masjid ini berbentuk segi empat yang panjangnya kurang lebih 162. Ahmad bin Thulun Lahir 23 Ramadhan 220 Hijriah.80 meter. dia menginstruksikan preservasi terhadap beberapa fasilitas publik.juga karena merupakan bangunan pertama yang menggunakan teknik lingkungan. Sekitar sepertujuh belas bagian Al-Qur’an dituliskan dengan gaya tulisan kufi yang indah diatas hiasan kayu yang memenuhi bagian dalam masjid. Putra Thulun. belum direnovasi. berukuran sebesar manusia aslinya. Beberapa proyek perbaikan dan renovasi terhadap peninggalan masa sebelumnya juga dia lakukan. terlahir ke dunia.5 x 91. Pembangunan masjid itu menelan biyaya sekitar 120.Thulun bermaksud mengantisipasi kepadatan jamaah di masjid Jami al-‘Askar. Ahmad bin Thulun Lahir 23 Ramadhan 220 Hijriah. bangunan yang ditinggali anak sekaligus penerus ahma. Mihrab yang paling besar dan paling punya .” yang dindingnya dilapisi emas dan dihiasi lapisan bergambar dirinya para istri. Kemegahan dan kemewahan masjid ini diantaranya karena penggunaan batu bata. Masjid ini terdiri dari 42 pintu. juga menjadi salah satu monument keagamaan yang penting dalam Islam. pendiri dinasti Thulun yang berkuasa di Mesir dan Syria pada abad ke-3 Hijriah. Dinasti Thulun adalah dinasti kesultanan Mesir pertama dan berhasil memasukkan Syria ke dalam wilayah kekuasaannya.5 x 161. Dan sejarah juga akan mencatat.5 meter atau sekitar 26143 meter persegi. dipahat diatas kay. salah satu daya pikat Mesir dalam bentuk wisata religiusnya adalah karena jasa Ahmad ibn Thulun dengan dinasti Thuluniyyah-nya. di antaranya 21 pintu masih asli seperti dahulu kala. Diinding-dindingnya dilengkapi dengan jendela-jendela yang jumlahnya 129 buah yang dilapisi dengan kapur yang diukir indah dan menarik. Sejarah mencatat. Awal garis keturunan Thulun adalah seorang budak yang dihadiahkan kepada Khalifah Ma’mun dari Dinasti Abbasiah oleh seorang penguasa dari Bukhara. Awal garis keturunan Thulun adalah seorang budak yang dihadiahkan kepada Khalifah Ma’mun dari Dinasti Abbasiah oleh seorang penguasa dari Bukhara. tempat ahmad menghabiskan masa mudanya. Di dalam masjid juga terdapat lima buah mihrab. yaitu Ahmad bin Thulun mendirikan dinasti raja-raja yang berkuasa di Mesir dan Syria dari tahun 254 hingga 292 Hijriah. Dinasti Thulun adalah dinasti kesultanan Mesir pertama dan berhasil memasukkan Syria ke dalam wilayah kekuasaannya. Masjid ini terutama menaranya yang tertua dimesir menunjukan pengaruh arsitektur bergaya samara. dan para pengiringnya. yaitu Ahmad bin Thulun mendirikan dinasti raja-raja yang berkuasa di Mesir dan Syria dari tahun 254 hingga 292 Hijriah. Ahmad bin Thulun. Bangunan ini memiliki “aula emas. Seperti perawatan saluran air dan perbaikan menara di Alexandria.000 dinar. pendiri dinasti Thulun yang berkuasa di Mesir dan Syria pada abad ke-3 Hijriah. tepat dibawah langit-langit yang kayu datar. Ahmad bin Thulun. Pengamatan manusia hidup seperti ini sangat jarang ditemukan dalam tradisi kesenian islam. terlahir ke dunia. Di tengah-tengah masjid terdapat bangunan kecil yang luasnya kurang lebih 92. Kiprah mulia Ahmad ibn Thulun tak hanya terhenti di situ. Gambar-gambar khumarawih beserta para istrinya yang mengenakan mahkota emas. Salah satu bangunan Islam yang lainnya yang terhitung istimewa adalah istana khumarawih (844-895).

Amir yang ketiga.nilai sejarah adalah mihrab yang paling tengah yang dibangun pada masa Sultan Mamalik yaitu Sultan Saifuddin Lagin. sehingga wilayah syam dapat direbut oleh pasukan Qaramitah. Kekaisaran Seljuk Raya adalah imperium Islam Sunni abad pertengahan yang pernah menguasai wilayah dari Hindu Kush sampai Anatolia timur dan dari Asia Tengah sampai Teluk Persia. Kekaisaran ini juga adalah sasaran utama Tentara Salib Pertama. wilayah kekuasaan Kerajaan Seljuk pun kian bertambah luas. Harun bin Khumarawih. Ensiklopedi Islam Indonesia. Sumber : Harun Nasution. Kekaisaran Seljuk Agung yang mulai menancapkan kekuasaan pada abad ke-11 M hingga 14 M itu didirikan suku Oghuz Turki yang memeluk Islam mulai abad ke-10 M. mereka dianggap sebagai pengasas kebudayaan Turki Barat yang ketara di Azerbaijan. Dari tempat awal mereka di Laut Aral. Persia. Persaingan yang hebat antara unsure-unsur pembesar dinasti telah memecah persatuan dalam dinasti.wordpress. dalam Bahasa Arab ‫ . hanya 12 hari saja memerintah. Sejarah mencatat Dinasti Seljuk sebagai kerajaan yang mampu menghidupkan kembali kekhalifahan Islam yang ketika itu nyaris tenggelam. dilawan oleh sebagian pasukannya dan dapat disingkirkan (896/283 H) Adiknya yang baru berusia 14 tahun.com/2006/10/17/pemerintahan-islam-1/) BAGIAN V KEKAISARAN SELJUK RAYA DAN CABANG-CABANGNYA Seljuk (juga disebut Seljuq) atau Turki Seljuk (dalam Bahasa Turki:Selçuklular. Suriah serta Kirman. Dinasti Seljuk Inilah kekaisaran Islam pertama Turki yang memerintah dunia Islam. Dinasti Seljuk mencapai puncak kejayaannya ketika menguasai negeri-negeri di kawasan Timur Tengah seperti Irak. 08 September 2006. Karna ia menyerah ketangan pasukan Bani Abbas yang menyerang Mesirpada 905 (292H). Kematian Khumarawih pada 895 (282H) Merupakan awal kemunduran dinasti itu. Namun. Menaranya yang melingkar menjadi daya tarik tersendiri sekaligus ciri khas dari masjid Ibnu Thulun ini. Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang dikenali sebagai Kekaisaran Seljuk Agung. Seljuk bergerak pertama ke Khorasan dan lalu ke Persia daratan sebelum menguasai Anatolia timur. atau ‫ السلجقة‬alSalājiqa) adalah sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke 11 hingga abad ke 14. Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah.(2). Amirnya yang kelima . .(1). Kekaisaran ini terbentang dari Anatolia hingga ke Rantau Punjab di Asia Selatan.Sejatinya. dan demikian berakhirlah riwayat dinasti thuluniyah. Dinasti Seljuk juga menandakan penguasaan Bangsa Turki di Timur Tengah. Pada hari ini. Kerajaan Seljuk yang berdiri pada 1037 M itu baru terwujud pada era kepemimpinan Thugril Bek yang berkuasa hingga 1063 M. diangkat sebagai amir yang keempat. Dinasti ini diasaskan oleh suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Kekuasaan yang digenggamnya begitu luas meliputi Asia Tengah dan Timur Tengah — terbentang dari Anatolia hingga ke Punjab di belahan selatan Asia. Sebagai negara yang sangat kuat.سلجوق‬Saljūq. Akan tetapi kelemahan sudah sedemikian rupa.952-953 Diposkan oleh _Mahabbatullah_ d (http://dkmfahutan.(3). Gotak kecil Masjid Indonesia Cairo. Turki dan Turkmenistan dan Seljuk juga dianggap sebagai penaung Kebudayaan Persia. Oleh Fatkhur Rohman. Cairo. Kekaisaran Seljuk dirintis oleh Seljuk Bek. dalam bahasa Persia: ‫ سلجوقيان‬Ṣaljūqīyān. h. Abu al-Asakir bin khumarawih. 1992. Dalam waktu yang singkat. Syaiban bin Ahmad bin thulun.

Tak heran. salah satunya seni bina bangun atau arsitektur. Para arsitek Barat pun banyak belajar dari arsitektur Seljuk.Kekaisaran Seljuk juga sangat mendukung dan mendorong perkembangan kebudayaan. Tak cuma itu. Pada tahun 1055 M. Sederet ilmuwan dan ulama muncul dari Dinasti Seljuk seperti. memperkenalkan caravanserai. Al-Ghazali (1038 M – 1111 M) serta Umar Al-Khayam — seorang penyair terkemuka. Arselan al-Basasiri. agama. Anatolia serta wilayah Asia Minor Muslim. Di bawah bendera Seljuk. (al-Mustanshir). Hal ini mendorong khalifah meminta bantuan kepada Alp Arselan Rahimahullah dari daulah Bani Seljuk yang . Kedua. memperkenalkan elemen pertama seni baroque yang menyebar ke seluruh Eropa di abad ke-16 M. Caravanserai banyak berdiri di wilayah kekuasaan Seljuk lantaran dinasti itu amat mendorong perdagangan dan bisnis. Kehebatan dan keunikan gaya arsitektur Seljuk telah diakui dunia. keadilan serta kemakmuran. mempromosikan penggunaan motif-motif muqarnas. para penguasa Seljuk sangat menghargai perbedaan ras. Keempat. Ketujuh. Dua dasawarsa berikutnya. Kelima.Rahim memegang jabatan Amir alUmara. dan jender. mengembangkan dan memperbanyak madrasah untuk sarana pendidikan. ketangguhan militer Seljuk mampu memukul mundur Bizantium yang bercokol di Palestina — kota suci ketiga bagi umat Islam — dalam peristiwa Manzikert 1071 M. al-Basasiri berbuat sewenang-wenang terhadapap AlMalik al-Rahim dan Khalifah al-Qaimdari Bani Abbas. kekuasaan itu dirampas oleh panglimanya sendiri. Pemerintahan Dinasti Seljuk yang berpusat di Anatolia itu amat toleran. Dinasti Fathimiyyah. Ketiga. Kerajaan Seljuk sudah mampu menembus kekuasaan Dinasti Abbasiyah. ilmu pengetahuan pun turut berkembang. umat Islam dapat hidup dalam kedamaian. Meski berasal dari salah satu suku di Turki. Kehadirannya seakan menjadi penerang bagi rakyatnya. Sedangkan gedung madrasah yang menyebar di daerah kekuasaan Kerajaan Seljuk mencerminkan geliat aktivitas pembelajaran. Ketika al-Malik al. Dinasti ini mampu menghidupkan kembali pencapaian Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah dalam bidang bina bangunan. Kontribusi Dinasti Seljuk dalam bidang arsitektur begitu besar. Variasi dan kualitas ornamen-ornemen serta bentuk dan teknik arstitektur peninggalan Dinasti Seljuk mampu menjadi inspirasi bagi para arsitek Muslim dan para ahli batu di seluruh dunia. Pada era dinasti ini aktivitas keagamaan berkembang dengan pesat.Dinasti Seljuk amat disegani. bahkan dia mengundang Khalifah Fathimiyah. bila pada era kekuasaan Dinasti Seljuk banyak berdiri karya-karya arsitektur yang mengagumkan. Sejarah mencatat beberapa kontribusi Dinasti Seljuk dalam bidang arsitektur antara lain. Keunggulan dan kehebatan arsitektur warisan Dinasti Seljuk dapat disaksikan dari bangunan-bangunan peninggalan bersejarah di Iran. keberhasilan membangun kubah berbentuk kerucut. termasuk arsitektur modern. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya. yakni caravanserai (tempat singgah bagi para pendatang) serta madrasah. Hal itu ditandai munculnya kegiatan sufisme. Keenam.Para arsitek dunia mencatat ada dua karya seni arsitektur yang paling unik warisan Dinasti Seljuk. pertama. memperkenalkan konsep baru empat iwan masjid. Masa Berkuasanya Daulah Bani Seljuk Jatuhnya kekuasaan Bani Buwaih ke tangan Seljuk Ibn Tuqaq bermula dari perebutan kekuasaan di dalam negeri. mengembangkan dan mengelaborasi arsitektur makam. untuk menguasai Baghdad.

Thugril Rahimahullah berhasil merebut daerah-daerah Marwadan Naisabur dari kekuasaan Ghaznawiyah. Seljuk Rahimahullah menyatakan memerdekakan diri. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Thugril Bek Rahimahullah. Meskipun Baghdad dapat dikuasai. dan keempat Hijrah mereka pergi ke arah barat menuju Transoxiana dan Khurasan. Mereka dipersatukan oleh Seljuk ibn Tuqaq. Thugril Bek Rahimahullah memilih kota Naisabur dan kemudian kota Rayy sebagai pusat pemerintahannya. penguasa dinasti Ghaznawiyah. namun sayang saudaranya dapat ditangkap oleh penguasa Ghaznawiyah. mereka disebut orang-orang Seljuk. Mereka mendiami daerah ini atas izin penguasa daulah Samaniyah yang menguasai daerah tersebut. Pada mulanya Seljuk ibn Tuqaq Rahimahullah mengabdi kepada Bequ. Alp Arselan Rahimahullah (455-465 H/1063-1072). Daulah-daulah kecil yang sebelumnya memisahkan diri. Pengaruh Seljuk Rahimahullah sangat besar sehingga Raja Bequ khawatir kedudukannya terancam. Thugril memproklamasikan berdirinya daulah Seljuk. Pada tahun 432 H/1040 M daulah ini mendapat pengakuan dari khalifah Abbasiyah di Baghdad. Setelah Seljuk Rahimahullah meninggal. paling tidak kewibawaannya dalam bidang agama dikembalikan setelah beberapa lama “dirampas” orang-orang Syi’ah. namun ia tidak dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Maliksyah (465-485 H/1072-1092). Pada tanggal 18 Desember 1055 M/447 H pimpinan Seljuk itu memasuki Baghdad. Sepeninggal Thugril Bek Rahimahullah (455 H/1063 M). Karena itu. dipenjarakan.berpangkalan di negeri Jabal. . tetapi bersama pengikutnya ia bermigrasi ke daerah land. Israil Ibn Seljuk dan kemudian penggantinya Mikail Ibn Israil Ibn Seljuk. kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya. Sebelumnya. kembali mengakui kedudukan Baghdad. ketiga. 2. Balkh. setelah ditaklukkan daulah Seljuk ini. daulah Seljuk berturut-turut diperintah oleh: 1. Pemimpin Seljuk terakhir ini berhasil mengalahkan Mas’ud al-Ghaznawi. Bani Seljuk berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku Ghuz di wilayah Turkistan. raja daerah Turkoman yang meliputi wilayah sekitar laut Arab dan laut Kaspia. Seljuk Rahimahullah diangkat sebagai pemimpin tentara. Tabaristan. Di saat kepemimpinan Alp Arselan inilah. Mereka masuk Islam dengan manhaj Sunni Salafy. Raja Bequ bermaksud menyingkirkan Seljuk. dan memaksanya meninggalkan daerah Khurasan. bahkan mereka terus menjaga keutuhan dan keamanan Abbasiyah untuk membendung faham Syi’ah dan mengembangkan manhaj Sunni Salafy yang dianut mereka. Pergantian kekuasaan ini juga menandakan awal periode keempat khilafah Abbasiyah. pada tahun 429 H/1036 M. Khawarizm. urjan. Amir al-Umara Bani Buwaih yang terakhir. atau disebut juga Wama Wara’a al-Nahar. dan Isfahan. Ia berhasil menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh daulah Samaniyah. dinasti Seljuk memasuki Baghdad menggantikan posisi Bani Buwaih. Rayy. Setelah keberhasilan tersebut. Al-Malik al-Rahim. Ia tidak mengambil sikap melawan atau memberontak. sebuah daerah muslim di wilayah Transoxiana (antara sungai Ummu Driya dan Syrdarya atau Sihun). Seljuk Rahimahullah mengetahuinya. Ketika itu mereka belum bersatu. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Bani Buwaih dan bermulalah kekuasaan Daulah Seljuk. Ketika daulah Samaniyah dikalahkan oleh daulah Ghaznawiyah. Pada abad kedua. Posisi dan kedudukan khalifah lebih baik setelah dinasti Seljuk berkuasa. Namun sebelum rencana itu terlaksana.

dan Ahwaz. Irak. Persia. Sementara itu putera Arselan. al-Qusyairy dalam bidang tafsir. pemimpin pertamanya adalah Mughirs al-Din Mahmud. jumlah syekh yang memerintah lima orang. Maliksyah 498 H/ 1103 M) 6. Jabal. Tutush Rahimahullah.3.Seljuk Iraq dan Kurdistan. Disamping itu. 4. Wilayah yang luas itu dibagi menjadi lima bagian: 1. dipimpin oleh gubernur yang bergelar Syeikh atau Malik itu. al-Akraj. Gerakan ini dimulai dengan mengangkat Sulaiman ibn Qutlumish. keponakan Alp Arselan. Abu Hamid al-Ghazali . Pada tahun 1077 M (470 H). yaitu Bizantium.Seljuk Ruum.Pada masa Alp Arselan Rahimahullah. Perdana menteri ini memprakarsai berdirinya Universitas Nizhamiyah (1065 M) dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. sebuah daerah di ujung daerah Turki. sampai ke Yerussalem. diperintah oleh keluarga Qutlumish ibn Israil ibn Seljuk dengan jumlah syeikh yang memerintah seluruhnya 17 orang. berhasil mendirikan dinasti Seljuk di Syria pada tahun 1094 M/487 H. Pada masa Sulthan Maliksyah wilayah kekuasaan Daulah Seljuk ini sangat luas. Perhatian pemerintah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan banyak ilmuwan muslim pada masanya. Ia merupakan induk dari yang lain. Jumlah Syekh yang memerintah seluruhnya delapan orang. Abu Syuja’ Muhammad (498-511 H/11 03-1117 M). bahasa. terbukalah peluang baginya untuk melakukan gerakan penturkian (turkification) di Asia Kecil. 2. ilmu pengetahuan dan agama mulai berkembang dan mengalami kemajuan pada zaman Sultan Maliksyah yang dibantu oleh perdana menterinya Nizham al-Mulk. 5. Seljuk ini secara berturut-turut diperintah oleh sembilan syekh. Universitas Nizhamiyah inilah yang menjadi model bagi segala perguruan tinggi di kemudian hari.Seljuk Syria. membentang dari Kashgor. Hitti. Disamping membagi wilayah menjadi lima.Seljuk Besar yang menguasai Khurasan. sebagai gubernur di daerah ini. 4. Barkiyaruq (487 -498 H/1 094-1103). Menurut Philip K.Seljuk Kirman berada di bawah kekuasaan keluarga Qawurt Bek ibn Dawud ibn Mikail ibn Seljuk. Pemerintahan Seljuk ini dikenal dengan nama al-Salajiqah al-Kubra (Seljuk Besar atau Seljuk Agung). penguasa Bani Seljuk juga mengembalikan jabatan perdana menteri yang sebelumnya dihapus oleh penguasa Bani Buwaih. dan teologi. Perancis. Rayy. diperintah oleh keluarga Tutush ibn Alp Arselan ibn Daud ibn Mikail ibn Seljuk. Hampir di setiap kota di Irak dan Khurasan didirikan cabang Nizhamiyah. Dengan dikuasainya Manzikert tahun 1071 M itu. 3. didirikanlah kesultanan Seljuk Ruum dengan ibu kotanya Iconim. Ghuz. Pada masa Alp Arselan Rahimahullah perluasan daerah yang sudah dimulai oleh Thugril Bek Rahimahullah dilanjutkan ke arah barat sampai pusat kebudayaan Romawi di Asia Kecil. dan Armenia. ada beberapa pemerintahan Seljuk lainnya di beberapa daerah sebagaimana disebutkan terdahulu. Jumlah syekh yang memerintah dua belas orang. Mahmud Al-Ghazi (485-487 H/1092-1094 M). Tentara Alp Arselan Rahimahullah berhasil mengalahkan tentara Romawi yang besar yang terdiri dari tentara Romawi. al-Hajr. Peristiwa penting dalam gerakan ekspansi ini adalah apa yang dikenal dengan peristiwa Manzikert. Jabatan ini membawahi beberapa departemen. dan Abu Harits Sanjar (511-522H/1117-1128 M). 5. Diantara mereka adalah az-Zamakhsyari dalam bidang tafsir. 7.

Selain itu juga ada asrama dan ruang belajar. Organisasi itu pertama kali didirikan di Rabat-i-Malik. Caravanserai di wilayah Iran itu menjadi cikal bakal berdirinya tempat singgah khas Dinasti Seljuk. bangunan caravanserai terdiri dari halaman. madrasah dijadikan tempat pembelajaran teknologi. Maliksyah terkenal dengan usaha pembangunan di bidang yang terakhir ini. Sementara itu.Rahimahullah dalam bidang teologi. Setelah Sultan Maliksyah dan perdana menteri Nizham al-Mulk wafat Seljuk Besar mulai mengalami masa kemunduran di bidang politik.Pada pertengahan abad ke11 M. Bentuknya segi empat dan ditopang dengan dinding yang kuat.Bukan hanya pembangunan mental spiritual. Bangunan masjid diperluas menjadi madrasah. Madrasah Seljuk Menurut Van Berchem. Pada sisi yang lain. gedungnya dipercantik dengan lengkungan iwan. Sang emir terispirasi oleh penguasa Ghaznawiyyah dari Persia. Kekuasaan dinasti Seljuk di Irak berakhir di tangan Khawarizm Syah pada tahun 590 H/l199 M. dalam pembangunan fisik pun dinasti Seljuk banyak meninggalkan jasa. Secara fisik. Konflik-konflik dan peperangan antar anggota keluarga melemahkan mereka sendiri. Bangunan madrasah itu menerapkan karakter khas Iran termasuk penggunaan iwan dan menara ganda yang membingkai pintu gerbang. Dalam caravanserai terdapat kamar menginap. Fakta menunjukkan. Caravanserai dikelola oleh sebuah lembaga donor. para pendatang akan dijamu dengan makanan serta hiburan. madrasah yang dibangun antara tahun 1080 M hingga 1092 M di Kharghird.(4). Setiap propinsi berusaha melepaskan diri dari pusat. para arsitektur di era Dinasti Seljuk mulai mengembangkan bentuk.(6). Menara Seljuk Bentuk menara masjid-masjid di Iran yang dibanguan Dinasti Seljuk secara subtansial . terutama untuk negeri Irak. Di caravanserai itulah. seperti Syahat Khawarizm. Perebutan kekuasaan diantara anggota keluarga timbul. sedikit demi sedikit kekuasaan politik khalifah juga kembali. Secara fisik. dan Farid al-Din al-’Aththar dan Umar Khayam dalam bidang sastra. Di Persia. Caravanserai Seljuk (Khan) Penguasa Dinasti Seljuk begitu banyak membangun caravanserai atau tempat singgah bagi para pendatang atau pelancong. fungsi dan karakter masjid. Khurasan sudah menggunakan empat iwan.Salah satu madrasah terbaik yang bisa dijadikan contoh berada di Anatolia. jembatan. Struktur bangunan caravanserai Seljuk meniru istana padang pasir Dinasti Abbasiyah.(5). Banyak masjid. Bangunan madrasah pertama muncul di Khurasan pada awal abad ke-10 M sebagai sebuah adaptasi dari rumah para guru untuk menerima murid. bangunan madrasah diadopsi oleh penguasa Seljuk Emir Nizham Al-Mulk menjadi bangunan publik. Ghuz. Arsitektur Menakjubkan dari Dinasti Seljuk 1. dan al-Ghuriyah. kamar pengawal serta tersedia juga kandang untuk alat transportasi seperti kuda. caravanserai dibangun untuk menopang aktivitas perdagangan dan bisnis. depo. ( Wallahul Musta’an ). 3. bangunan madrasah Seljuk terdiri dari halaman gedung yang dikelilingi tembok dan dilengkapi empat iwan. 2. Madrasah tertua yang dibangun Nizham Al-Mulk terdapat di Baghdad pada tahun 1067 M. Caravanserai pertama itu dibangun pada tahun 1078 M oleh Sultan Nasr di antara rute Bukhara-Samarkand. Para pelancong dan pedagang dari berbagai negeri akan dijamu di caravanserai selama tiga hari secara cuma-cuma alias gratis. beberapa dinasti kecil memerdekakan diri. irigasi dan jalan raya dibangunnya.

4. Namun. dilahirkan di Kuffah tahun 260 H / 874 M. Bangunan masjid ini biasanya lebih kecil yang terdiri dari sebuah kubah. PENDAHULUAN Dinasti Fatimiah merupakan sebuah dinasti yang didirikan di benua Afrika pada penghujung tahung 200 san Hijriah atau sekitar tahun 910 Masehi. beliau bermazhab Syiah Isma’iliyah4 berasal dari Irak. Model masjid khas Seljuk ini seringkali dihubungkan dengan kompleks bangunan yang luas seperti caravanserai dan madrasah. Tak heran. B. Masjid Seljuk Inovasi para arsitektur Dinasti Seljuk yang lainnya tampak pada bangunan masjidnya. Bentuk menara masjid Seljuk mengadopsi menara silinder seagai ganti menara berbentuk segi empat. Pembentukan Daulah Fatimiah2 (297 H – 322 H / 910 M – 934 M) Dinasti Fatimiah didirikan oleh Ubaidillah Al Mahdi Abu Muhammad. Nama lengkapnya Ubaidillah. namun ada juga yang memujinya6. berbentuk silinder dan bentuk-bentuk segi empat ditutupi dengan kubah (terutama di Iran). Model bangunan makam Seljuk merupakan pengembangan dari tugu yang dibangun untuk menghormati penguasa Umayyah pada abad ke-8 M. berdiri melengkung dengan tiga sisi yang terbuka. 5. beliau di lantik pada tahun 297 di Qairawan3 Maroko. Daulah Fatimiah ini pada mulanya berpusat di Maroko kemudian berpindah ke Mesir. Masjid Seljuk sering disebut Masjid Kiosque. dinasti ini berpahaman syiah. Sebelum pembentukan daulah. orang-orang syiah melakukan seruan secara rahasia dan mengajak masyarakat untuk mengangkat seorang khalifah yang mereka beritakan berasal dari keturunan Ja’far Shadiq cucu Ali bin Abi Thalib tetapi kebanyakan golongan sunni .berbeda dengan menara di Afrika Utara. Bangunan makam biasanya dibangun di sekitar tempat tinggal tokoh atau bisa pula letaknya dekat masjid atau madrasah.com | Komunitas Muslim Terbesar di Indonesia BAGIAN VI DINASTI FATIMIAH A. Selain itu ada pula yang atapnya berbentuk kerucut (terutama di Anatolia). para ulama dan sarjana atau ilmuwan terkemuka pun mendapatkan tempat yang sama. dari permulaan pembentukannya dinasti ini bertujuan untuk menjalankan ideologi syiah dan ingin melepaskan diri dari kekuasaan Daulah Abbasiah di Baghdad yang berideologi Sunnah. Sumber: CyberMQ. Pribadinya agak bermasalah dan tidak konsisten dalam pengamalan agama5. Namun. Bangunan makam yang megah dibangun pada era Seljuk tak haya ditujukan untuk menghormati para penguasa yang sudah meninggal. Bangunan makam Seljuk menampilkan beragam bentuk termasuk oktagonal (persegi delapan). PEMBAHASAN 1. bangunan makam yang dikembangkan para arsitek Seljuk mengambil dimensi baru. Itulah ciri khas masjid Kiosque. bila makam penguasa dan ilmwuwan terkemuka di era Seljuk hingga kini masih berdiri kokoh. Makam Seljuk Pada era kejayaan Dinasti Seljuk pembangunan makam mulai dikembangkan.

4. pasukan yang dikomandoi oleh Jauhar Siqli langsung menuju Iskandariah tanpa perlawanan penduduk tempatan. Ini dibuktikan dengan sikap mereka yang berada di pihak Ali ketika peristiwa pembunuhan Khalifah Usman bin Affan. Daulah Fatimiah Di Mesir Semenjak permulaan Islam orang-orang Mesir sangat menyukai Ali bin Abi Thalib. Ketika Daulah Abbasiah di Baghdad di kuasai oleh bani Buwaih yang agak loyal ke pemahaman syiah. Namun Al Muiz linillah tidak menetap lama di negara tesebut kerena berpindah ke Mesir atas alasan keamanan 3. seruan ini akhirnya meraih kemenangan.Al Qaim bi Amrillah Muhammad pada tahun 322 H – 323 H 3. Pada tanggal 4 rabiul Akhir tahun 298 H / 911 M pengumuman pendirian Daulah Fatimiah dibuat diatas mimbar sebagai bertanda berakhirnya Daulah Aghlabiah8 (184 H-296 H / 800 M-908 M). jika pemerintah mereka dipimpin oleh orang syiah maka kekuatan syiah di masyarakat semakin kuat dan begitulah sebaliknya. mereka mengatakan bahwa khalifah yang sebenarnya dan yang berhak memerintah Daulah Islamiayh adalah Ubaidillah Al Mahdi dari keturunan Ali bin Abi Tahlib.000 pasukan bahkan lebih.Al Mahdi Ubaidillah di Maroko pada tahun 297 H – 322 H. oleh sebab itu mereka menamakan pemerintahan tersebut sebagai Daulah Fatimiah sebagai sandaran kepada fatimah binti Muhammad Saw . Kaum syiah berada di Mesir sebelum berdirinya daulah Fatimiah9. Keadaan seperti ini menjadi modal dasar bagi Al Mu’iz Lidinillah membentuk daulah Fatimiah yang saat itu masih dikuasaai oleh Bani Thulun10. 2. Daulah Fatimiah bertahan di Maroko selam 24 tahun yang di pimpin oleh 4 orang khalifah yaitu : 1. Sesudah itu panglima Jauhar Siqli membuat persiapan untuk mendirikan Daulah Fatimiah . Penaklukan Mesir Upaya untuk menakluki Mesir sudah dimulai semenjak tahun 301 H / 913 M namun masih gagal tetapi pada tahun 358 H / 969 M Al Mu’iz Lidinillah menyiapkan 100. 4. mereka mengirim utusan untuk diadakan negosiasi damai dengan panglima Jauhar Siqli. di Negara tersebut dan Ubaidillah Al Mahdi digelar Amirul Mukminin. Maka tidak heran sebahagian penduduknya agak condong kearah pemikiran syiah. maka pemahaman syiah di mesir mulai mendapat angin segar di kalangan masyarakat. Hal ini mengikut irama perkembangan zaman. 2. akhirnya panglima berjanji bahwa setiap orang Mesir bebas mengamalkan keyakinan agama dan mazhab mereka masing-masing dan berjanji akan memberikan keadilan dan perbaikan melalui kutipan pajak.Al Muiz linillah pada tahun 341 H – 362 H. Daulah Fatimiah Di Maroko Ketika Ubaidillah Al Mahdi sampai di Maroko kelompok syiah Idrisiah langsung menyambutnya dan membaiat sebagai khalifah dengan ibu kotanya Al Manshuriah. termasuk pasukan berkuda dan kapal laut.Al Manshur Ismail pada tahun 233 H – 341 H. Ketika hal ini diketahui oleh orang-orang Fusthath.meragui garis keturunan Ubaidillah Al Mahdi berasal dari keturunan Ali bin Abi Tahlib7.

Al Amir Bi Ahkamillah Manshur 495 H – 524 H 8. Madinah namun penulis belum menemukan data sejarah tentang hal tersebut. Setelah keadaan agak tenang panglima Jauhar Siqli meminta pada khalifah Al Mu’iz Lidinillah untuk segera datang ke Mesir11 dengan ibu kotanya Kairo12 pada tahun 361 H13. 2.Al adhid lidinillah Abdullah Yusuf 555 H – 567 H14 5. 6. Keruntuhan Daulah Fatimiah Pada tahun 558 H/1163 M.Al hafizh lidinillah Abdullah 524 H – 544 H 9. Seiring dengan itu diaturlah strategi pemerintahan yang lebih loyal ke arah syiah serta memperbaiki ekonomi Mesir yang saat itu agak bermasalah. Ada pendapat yang mengatakan kekuasaannya juga meliputi Mekah. 4.Al Aziz Nazzar hingga 365 H – 386 H. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Asasuddin Shirkuh dengan Raja Almeric yang berakhir dengan kekalahan Asasuddin Shirkuh. Hijaj15. Setelah menerima syarat damai dari kaum Salib. Wazir besarnya Shawar merasa iri melihat kekuasan Syirkuh semakin besar.Al Muiz linillah Maad mulai tahun 362 H – 365 H. panglima Asasuddin Shirkuh dan Shalahuddin diperbolehkan pulang ke Damsyik. Kerjasama Wazir besar Shawar dengan orang kafir itu telah menimbulkan kemarahan raja Nuruddin Zanki17 dan para pemimpin Islam lainnya termasuk raja Baghdad. Dengan sembunyi-sembunyi Shawar pergi ke Baitul Maqdis. panglima Asasuddin Shirkuh16 membawa Shalahuddin AlAyyubi untuk menundukkan Daulat Fatimiyah di Mesir. Tunisia.Azh Zhafir billah Ismail 544 H – 549 H 10.Al Musta’li Billah Ahmad hingga 487 H – 495 H 7.islamonline. di Asia meliputi Syiria. Pasukan Salib yang dipimpin oleh Raja Almeric dari Jerussalem menerima permintaan tersebut. Lalu dipersiapkannya tentara besar yang tetap dipimpin oleh panglima Asasuddin Shirkuh dan Shalahuddin Al-Ayyubi untuk . Daerah Kekuasaan Daulah Fatimiah Daerah Kekuasaannya di Afrika meliputi Maroko. lalu Al Mu’iz Lidinillah membuat peraturan tentang perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yordania. Usahanya berhasil.Azh zhahir li I’zaz dinillah hingga 411 H – 428 H 5.Al Faiz Billah Ismail 549 H – 555 H 11.dengan membuat penempatan tentara dan keperluan lainnya termasuk mendirikan Masjid yang kemudiannya dikembangkan menjadi universitas Al Azhar. Maka mulailah aliran syiah di taburkan dengan leluasa dan dihilangkannya pengaruh Abbasiah yang sunni. Akan tetapi.net. 3.Al Hakim bi Amrillah Manshur hingga 386 H – 411 H. Khalifah Daulat Fatimiyah terakhir Adhid Lidinillah dipaksa oleh Asasuddin Syirkuh untuk menandatangani perjanjian. Daulah Fatimiah di Mesir bertahan hingga 11 khalifah dari pembentukannya tahun 297 H hingga masa keruntuhannya pada tahun 567 H.Al Mustanshir Maad hingga 428 H – 487 H 6. Untuk lebih jelasnya silakan lihat peta di bawah ini yang penulis download dari web: www. Mesir. keadaan ini membuat rakyat agak senang walau dalam kebijakan keagamaan terdapat banyak kontroversi. meminta bantuan pasukan Salib untuk menghalau Syirkuh dari Mesir. sebagai mana kutipan berikut: 1.

Suatu hari panglima Shalahuddin Al-Ayyubi berziarah ke makam orang shaleh di Mesir. Semua itu sebagai motivasi kepada para du’ah yang . sehingga membuat kekuatan Syiah berada pada taraf yang sangat lemah23 8. termasuk juga melarang masyarakat berideologi seperti Syiah serta menjauhkan diri dari perbuatan bid’ah21 f)Penangkapan pengikut Syiah. Sebab-Sebab Kehancuran Daulah Fatimiyah Banyak sekali sebab-sebab yang membawa hancurnya Daulah fatimiah di Mesir. namun penulis hanya menyebutnya beberapa sebab penting saja. Sehingga siapa saja yang menjadi qadhi mesti berpodoman pada kitab ini.menghukum si pengkhianat Shawar. ternyata Wazir Besar Shawar dijumpai bersembunyi di situ. walaupun kebanyakan penduduk Mesir Saat itu bermazhab sunnah. Wazirnya di perintahkan untuk mendatangkan para fuqaha’ yang saat itu berjumlah 35 orang kemudian di beri fasilitas dan gaji yang mencukupi27. Panglima Asasuddin Shirkuh dan Shalahuddin mulai maju ke ibu kota Kairo dan mendapat tentangan dari pasukan Wazir Shawar. Shalahuddin segera menangkap dan dibawanya ke istana untuk dihukum mati. Politik Daulah Fatimiah Pemahaman syiah pada masa Daulah Fatimiah sangatlah kental terlihat dalam kebijakan politik kenegaraannya. Ibnu Jauzi dan lain-lain dalam memberi peringatan tentang bahaya ideologi Syiah18 c)Kembali Khilafah Abbasiah berpegang pada Al Qur’an dan Sunnah dimana sebelumnya yang berkuasa adalah Dinasti Buwaih berfaham Syiah (320 H – 447 H). sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas. dia sendiri melarikan diri dan bersembunyi. Al Mu’iz Lidinillah memerintahkan bawahannya agar di buat rumah khusus disamping universitas Al Azhar untuk pelatihan dalam rangka memahami kitab tersebut. Kitab ini dijadikan sebagai pedoman dalam memustuskan perkara di pengadilan dan fatwa lainnya. Akan tetapi pasukan Shawar hanya dapat bertahan sebentar. seperti berikut: a)Penyerangan yang dilakukan oleh Salahuddin Al Ayubi telah membawa Daulah fatimiah tutup buku. 7. Qaramithah dan di umumkan diatas mimbar tentang kesesatan pahaman tersebut22 g)Seruan dan taktik yang di buat oleh khalifah semakin membuat bani Buwaih tertekan dan lemah.19 d)Perlawanan masyarakat Mesir yang semakin meluas terhadap ajaran Syiah yang di bawa oleh Daulah Fatimiah20 e)Khilafah Abbasiah Al Qadir billah Amirul Mukminin pada tahun 480 H meminta Fuaqaha’ Mukatazilah bertaubat dan melarang mereka mempelajari hal-hal yang bertentangan dengan Islam. b)Munculnya ulama-ulama besar seperti Abu Ishaq Asy Syairazi. mereka menguatkan pendapat yang sesuia dengan mazhab syiah dan mendahulukan pengamalan agama dengan mengikut pendapat para imamnya dari pendapat para imam sunni. bukan hanya itu para fuqaha’ juga di sediakan tunjangan hari raya dan fasilitas di istana untuk tujuan mengajarkan kitab tersebut kepada masyarakat. Ya’qub bin Kalas seorang wazir24 pada pemerintahan Fatimiah menyusun sebuah kitab fiqh25 yang disusun berdasarkan mazhab Syiah Isma’iliyah26 dengan arahan langsung khalifah Al Mu’iz Lidinillah yang berkuasa saat itu.

namun di seluruh dunia. Di sekitarnya dibangun rumah bagi mereka yang mengajar pada Al azhar. demikian juga universitas-universitas Eropa lainnya. Universitas Oxford di Inggris pada abad ke-13. Khalifah juga membiayai para fuqaha dan du’ah yang menyebarkan ilmu pengetahuan. bahkan ada yang mengatakan bahwa Jami Al Qarawain adalah Universitas tertua di dunia. yang kemudian dibuka secara resmi oleh Jauhar al Shaqali29 dengan shalat jumat pada tanggal 7 Ramadhan 361 H / 21 Juni 972 M. Sebab khalifah tau bahwa pemerintahannya akan bertahan lama jika ilmu tersebut disebarkan pada masyarakat28. Kemajuan Pada Masa Daulah Fatimiah Diantara kemajuan yang dicapai Daulah Fatimiah seperti berikut: a) Bidang kebudayaan dan Keagamaan Menjadikan mesjid sebagai tempat pendidikan agama walaupun yang dimaksud untuk mengembangkan ideology mereka. Pada masa Shalahuddin. Terlihat hingga sekarang hasil renovasi yang dilakukan oleh Al Hafidz Lidinillah dengan peninggalannya qubah yang dihiasi dengan tulisan ayat-ayat Al Quran dengan khath kufi dan bermacam-macam hiasan yang indah. pembangunan jami Al Azhar memakan waktu kurang lebih dua tahun. dihapuslah madzhab syiah dari Mesir dan diganti dengan .memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai kitab tersebut dan seluruh biaya tersebut di tanggung oleh khalifah. Ada sebuah mesjid yang yang kemudiannya menjadi universitas Al Azhar. Shalahuddin Al Ayyubi ( wazirnya ) memegang tampuk kekuasaan Mesir. Universitas yang mengimbangi Al Azhar dari segi sejarahnya adalah Universitas Qarawain di Kota Fas Maroko. al Mustanshir Billah. Dalam blantika dunia keilmuan. seperti Universitas Paris didirikan pada abad ke-12 Masehi. karena pengajarannya sudah bermula sejak didirikannya yaitu sejak tahun 245 H/ 859 M. menjadikan Al Azhar tempat tujuan menimba ilmu agama dari para masyayikhnya. Dalam kekuasaan daulah Fatimiah Jami Al Azhar mengalami beberapa kali renovasi. dari sinilah berakhirnya kekuasaan fathimiyin di Mesir dan mulai berkuasanya Keluarga Ayyubiyyin. Sedang Al Muiz Lidinillah baru datang dari Maroko masuk Kairo setahun kemudian. Jami Al Azhar mempunyai penghargaan tersendiri dari para khalifah fatimiyin. namun karena mutunya yang unggul. serta posisi Mesir yang strategis di tengah dunia Islam. tidak hanya di dunia Islam. dibalik itu mereka ingin menjadikannya markas penyebaran faham syiah. Karena universitas-universitas di Amerika dan Eropa baru didirikan dua abad setelah berdirinya Al Azhar. dan Al Hafidz Lidinillah. tepatnya setelah beberapa bulan kekuatan fatimiyin memasuki Kairo. Al Azhar merupakan Univesitas pertama yang para pengajarnya didanai oleh negara. Kekuasaan khilafah fathimiyah berakhir dengan khalifahnya Al Adhid Lidinillah. 9. dari sinilah dimulainya pengajaran di jami Al Azhar. Hai ini membuktikan bahwa khalifah mencintai ilmu dan suka pada kemajuan. dan sampai sekarang masih eksis. setelah meniggalnya khalifah Al Adhid Lidinillah tahun 567 H/ 12 September 1171 M. hanya saja besarnya kedudukan Al Azhar bukan karena tertua atau tidaknya. Al Azhar merupakan universitas tertua. b) Universitas Islam Al Azhar Kairo Jami Al Azhar didirikan bersamaan dengan masuknya kekuasaan Fatimiyin di Kairo. seperti pada masa al Hakim Biamrillah.

f)Tahun 400 san banyak sekali pembunuhan para ulama dan orang shaleh33. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Jarah. Usamah bin Munqiz. kitab Saqthu Azh Zhand. PENUTUP Jika kita menelusuri sejarah tentang Daulah Fatimiah maka kita akan menemukan 2 .madzhab sunni. namun klaimnya sebagai imam mahdi tidak terbukti. b)Tahun 372 Daulah Fatimiah meniadakan shalat terawih semua daerah di Mesir. 398H. c)Tahun 381 Daulah Fatimiah menghukum orang yang kedapatan kitab Muatha’ Imam Malik d)Tahun 391 Daulah Fatimiah menangkap dan di kurung orang yang ketika di tanya tentang Ali bin Abi Thalib tetapi ia menjawab tidak tahu. kitab Al Aghani oleh Abi Al Faraj Al Ashfihani w. sedangkan mazhab syiah masih berjalan namun secara sembunyi-sembunyi34. Lembaran hitam Daulah Fatimiah a)Pada permulaan ketadangan ke Maroko Khalifah Ubaidillah Al Mahdi di gambar sebagai Imam mahdi yang di tunggu-tunggu.449. 328H. Muhammad bin Abu Qasim Al Masbaji. C. Jakfar bin Manshur Al Yamani. 10. g)Tahun 564 Daulah Fatimiah mengubah kebijakan dengan mendirikan madrasah untuk mazhab Syafi’i dan Maliki serta mengalihkan dari syiah kepada sunnah yang saat itu kebanyakannya bermazhab Syafi’i dan Maliki. logika. Rasail oleh badi’uzzaman Al Hamzani w. Ibnu Sina30 Filosof terkenal diantara kitab dalam ilmu kedoktoran. g) Bidang Kedoktoran Abu Hasan Ali bin Ridwan h) Bidang Matematika Abu Ali Muhammad bin Hasan bin Haisam i) Bidang Sejarah Abu Hasan Ali Syabasyti. 356H. Abu Yakqub As sajazi. Al Muayyid fi dinillah Asy Syairazi. hal ini banyak sekali memberi pengaruh positif dari masyarakat terhadap dirinya. e) Bidang Sastra Kitab Yatimah Ad Dahri oleh Abu Manshur As Sa’alabi w. Abdul Wahab bin Nashir Al Maliki.Abu Abdullah An Nusfi.429H. Abu Abbas Ahmad bin Mufrij. Abu Shaleh Armani. Al Luzumiyat oleh Abu Ula Al Ma’kri w. Namun kemudiannya di izinkan lagi setelah terjadi perselisihan32. hamiduddin al Karmani. e)Tahun 393 Daulah Fatimiah memukul dan mengurung selama 3 hari karena mereka shalat dhuha. Imarah Yamani d) Bidang Prosa Melahirkan beberapa kitab terkenal seperti Al A’kdul Farid oleh Ibnu Abdi Rabbihi w. c) Bidang Syair Melahirkan beberapa orang yang pakar dalam syair seperti Ibnu Hani’. filsafat31 Beliau pengikut setia syiah yang memerintah f) Bidang Filsafah Melahirkan beberapa filosof terkenal sperti Abu Al Hatim Ar Razi. Abu Hanifah Nukman Al Maghribi.

pada tahun 172-314 M. Fez menjadi pusat kaum Syorfa atau Syurafa (bentuk jamak dari . Maulid Ali. Syiah dan Muktazilah. Sumber: CyberMQ.Idris adalah cicit Hasan ibn Ali ibn Abi Talib yang ikut memberontak terhadap Abbasiyah di Hijaz tahun 169 M. Setelah khilafah Abbasiah kembali berpegang pada Al Qur’an dan Sunnah serta mengikuti jejak Salafus Shaleh maka umat Islam kembali bangkit dan dapat menyatukan negeri-negeri yang sebelumnya memisahkan diri sekalipun tidak semuanya dapat disatukan sebagaimana sebelumnya berada di bawah satu khilafah. akhir tahun. Hasan. Oleh itu lahirlah berbagai dinasti-dinasti kecil di timur dan di barat Baghdad sebagai mana penulis sebutkan pada pendahuluan dan yang paling merugikan umat Islam ketika itu adalah direbutnya Baitul Maqdis Kiblat pertama umat Islam oleh tentara Salib. orang syi’i yakin daulah ini membawa keadilan dan kemakmuran sedangkan orang Sunni melihat daulah ini membawa petaka dan keburukan. Masa ketika Dinasti Fatimiah berkuasa merupakan masa ditengah pesatnya berkembang berbagai aliran Kebathinan.padat penduduknya dengan berbondong-bondongnya para emigran Muslim baik dari afrika maupun dari Andalusia ke pusat pemerintahan Idrisiyah tersebut. perayaan Karbala dan sebagainya. Husen.dan melarikan diri ke Mesir sebelum mencapai Maroko.Kota baru itu berkembang dengan pesat. Setelah kita menelusuri sejarah Dinasti Fatimiah mulai dari masa pendirinya Ubaidillah Al Mahdi sehingga masa Al Adhidh.yang didirikan oleh Muhammad ibn Idris yang beraliran Syi’ah.Volabulis.pendapat yang berbeda dalam cara melihatnya. sebagai contoh penamaan daulah ini dimana kelompok syiah menyebut dengan nama Daulah Fatimiah sedangkan kelompok sunnah menamakan Daulah Ubaidiah sebab orang Sunni menganggap tidak saheh silsilah keturunan Ubaidillah Al Mahdi sebagi pendiri daulah tersebut.dan menjadikan Fez sebagai ibu kotanya. yang pertama di wakili oleh Syiah dan yang kedua oleh Sunnah. maka kita dapat menyimpulkan bahwa Ninasti Fatimiah ini merupakan dinasti pertama dalam Islam yang mengembangkan hal-hal yang baru dalam Islam35 seperti perayaan maulid Nabi Muhammad Saw.Ia diangkat sebagai pemimpin kaum Berber zenata. maka tidak heran jika saat itu umat Islam terpecah belah dan dengan beraninya membuat daulah sendiri menurut pemikiran yang mereka yakini.diatas reruntuhan kota Romawi kuno. Hal ini membuktikan bahwa sejarah umat Islam akan jaya jika mereka berpegang teguh pada Al Qur’an dan As Sunnah. israk mikraj. Hal ini terlihat dengan dalam kedua kitab kelompok tersebut yang saling memuji dan mencaci. juga perayaan nisfu sya’ban. sejauh mana umat Islam berpegang pada keduanya sejauh itulah kejayaan akan mereka peroleh. tahun baru.com | Komunitas Muslim Terbesar di Indonesia BAGIAN VII DINASTI IDRISIYAH 172-314 M Di Maroko berdiri dinasti Idrisiyah.Sebelum dikuasai dinasti idrisiyah wilayah tersebut didominasi oleh kaum Khawarij.

dengan mudah dapat memukulnya.com | Komunitas Muslim Terbesar di Indonesia BAGIAN VIII DINASTI RUSTAMIYAH 160-296 Dinasti Rustamiyah berdiri pada tahun 160-296. Sumber: CyberMQ.Muhammad al-Muntasir pada tahun 213-221.Tiga atau empat dasawarsa setelah jatuhnya bangsa yang beraliran Syi’ah itu berdiri lagi keluarga jauh dari Idrisiyah.syarif.Dinasti ini bersekutu dengan bani umaiyah diSpanyol karena terjepit oleh Idrisiyah yang Syi’ah di Barat dan Aglabiyah yang Sunni diTimur mereka.Kekuaaan mereka dibagi-bagikan kepada saudara-saudara al-muntasir yang banyak jumlahnya.di Aljazair Barat yang dipelopori oleh Abdurrahman ibn Rustam yang beraliran Khawarij Ibadiyah.Disamping itu muncul pula ancaman musuh yang lebih besar.dan keluarga rustamiyah banyak dibunuh oleh penakluknya itu.sedang yang lain meloloskan diri ke selatan.Pulau jerba di Tunisia. Abdullah I (8l2-817 M) .Yahya IV (292-310) terpaksa mengakui kekuasaan Fatimiyah.juga merupakan pusat ilmu pengetahuan agama yang tinggi khususnya aliran khawarij untuk seluruh Afrika Utara dan bahkan diluar wilayah tersebut.Keberadaan dinasti tersebut sebenarnya merupakan protes terhadap dominasi Arab yang Sunni.tanpa menguasai desa-desa akhirnya terpecahpecah dimasa pemimpin mereka.Idrisiyah dapat menguasai pelosok Maroko. Wilayah kekuasaannya meliputi Ifriqiyah.seperti Oman.com | Komunitas Muslim Terbesar di Indonesia BAGIAN IX DINASTI AGLABIYAH TAHUN 184-296 Dinasti Aghlabiyah adalah salah satu Dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih l00 tahun (800-909 M). Algeria dan Sisilia.dimasa Rustamiyah mengalami kemakmuran yang menakjubkan dan sebagai persinggahan diutara diantara salah satu rute-rute kafilah trans-sahara. Kekuasaan Idrisiyah yang ada dikota-kota.Tetapi bani umaiyah yang berkuasa diSpanyol memukul Idrisiyah tahun 363 dan keluarga terakhir dinasti yang kalah itu dibawa ke Cordova. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aghlab (Mufradi.Dinasti ini berakhir dengan jatuhnya Tahart ke tangan para penyebar dakwah fatimiyah tahun 296. dan Fez dapat diduduki oleh dinasti baru yang bercorak Syi’ah tersebut pada tahun 309. Ibrahim I ibn al-Aghlab (800-812 M) 2.Wargla. Sumber: CyberMQ.Musuh-musuh mereka yang terdiri dari suku Berber.Hasan dan Husain ibn Ali ibn Abi Thalib.Abu Abdullah dari suku Berber Ketama.yakni para keturunan cucu Nabi SAW.yakni Daulah Fatimiyah yang dipimpin oleh Mahdi Ubaidillah.Zanzibar dan Afrika timur.yakni Hammudiyah yang berkuasa di Algeciras dan Malaga sebagai salah satu penguasa dari Muluk at-Tawaif.Baru menjelang akhir pemerintahannya.dan jabal Nefusa hingga kini.orang mulia). Para penguasa Dinasti Aghlabiyah yang pernah memerintah adalah sebagai berikut : 1. 1997:116).Tripolitani dan Tunisia Selatan.Walaupun secara politis masih berkembang dan berpengaruh dibeberapa wilayah Magrib seperti oase Mazb Aljazair.Ibu kotanya ialah Tahart yang berhubungan dengan kota Aures.Tahart.yang menjadi factor penting dalam sejarah perkembangan Maroko.

meliputi hakhak otonomi yang besar seperti kebijaksanaan politik. Ziyadatullah (863. Ibrahim II (875-902 M) 10. Abdullah II (902-903 M) 11. Aglabiyah dapat merebut pulau yang terdekat dari Tunisia. Pemerintahan Aghlabiyah pertama berhasil memadamkan gejolak yang muncul dari Kharijiyah Barbar di wilayah mereka. Kemudian di bawah Ziyadatullah I. maka Ibrahimi I diberi kekuasaan oleh Khalifah. Abu ‘Iqal al-Aghlab (838-841 M) 5. Ziyadatullah III (903-909 M) Aghlabiyah memang merupakan Dinasti kecil pada masa Abbasiyah.1994: 65). yang para penguasanya adalah berasal dari keluarga Bani al-Aghlab. mulai dari tahun 800-909 M. Harun ar-Rasyid menyetujui usulannya. Setelah berhasil mengamankan wilayah tersebut. Dengan adanya dua ancaman tersebut terdoronglah Harun ar-Rasyid untuk menempatkan balatentaranya di Ifrikiah di bawah pimpinan Ibrahim bin Al-Aghlab. maka ia tidak hanya mengamankan dan memerintah wilayah tersebut. sehingga Dinasti tersebut dinamakan Aghlabiyah. Awal mula terbentuknya Dinasti tersebut yaitu ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid. terdapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaannya. yaitu Sisilia dari tangan Byzantium 827 M. dengan mengerahkan panglima laut yang terdiri dari 900 tentara berkuda dan 10.000 dinar dan meliputi hak-hak otonom yang besar (Bosworth. Karena ia sangat pandai menjaga hubungan dengan Khalifah Abbasiyah seperti membayar pajak tahunan yang besar. Inilah ekspedisi laut terbesar. Pendiri Dinasti ini adalah Ibrahim ibn al-Aghlab pada tahun 800 M.1980:.M) 8.46). Karena jika hal itu terjadi.000 orang pasukan jalan kaki. akan tetapi juga mengirim upeti ke Baghdad setiap tahunnya sebesar 40. sehingga berdirilah Dinasti kecil (Aghlabiyah) yang berpusat di Ifrikiah yang mempunyai hak otonomi penuh. yaitu Ibrahim bin al-Aglab. Pada tahun itu Ibrahim diberi provinsi Ifriqiyah (Tunisia Modern) oleh Harun al-Rasyid sebagai imbalan atas pajak tahunan yang besarnya 40.3. Hal ini dikarenakan jarak yang cukup jauh antara Afrika Utara dengan Bagdad. Pertama dari Dinasti Idris yang beraliran Syi’ah dan yang kedua dari golongan Khawarij. Di bagian Barat Afrika Utara. Pada tahun 800 M. Sehingga Aglabiyah tidak terusik oleh pemerintahan Abbasiyah. Untuk menaklukkan wilayah baru dibutuhkan suatu proses yang panjang dan perjuangan yang besar. Muhammad I(841-856 M) 6. Dinasti Aglabiyah berkuasa kurang lebih dari satu abad. Meskipun demikian masih tetap mengakui akan kekhalifahan Baghdad (Hoeve.000 dinar. Ziyadatullah (817-838 M) 4. Ibrahim I diangkat sebagai Gubernur (Amir) di Tunisia oleh Khalifah Harun arRasyid. Nama Dinasti Aglabiyah ini diambil dari nama ayah Amir yang pertama. Ia adalah seorang pejabat Khurasan dalam militer Abbasiyah. namun tidak seperti Ifriqiyyah yang sifatnya adalah pemberian. Ahmad (856-863 M) 7. termasuk menentukan penggantinya tanpa campur tangan dari penguasa Abbasiyah. Abu Ghasaniq Muhammad II (863-875 M) 9. Ini juga peperangan akhir yang . Ibrahim bin al-Aghlab mengusulkan kepada Harun arRasyid supaya wilayah tersebut dihadiahkan kepadanya dan anak keturunannya secara permanen. dipimpin oleh panglima Asad bin Furat.

Aspek yang menarik pada Dinasti Aghlabiyah adalah ekspedisi lautnya yang menjelajahi pulau-pulau di Laut Tengah dan pantai-pantai Eropa seperti pantai Italia Selatan. ilmu. Dan pada tahun 868 M. dibawah Ziadatullah I yang amat cakap dan energik. sehingga membuat Aghlabiyah unggul di Mediterania Tengah dan membuat mereka mampu mengusik pantai Italia Selatan.Dengan demikian. wafat (908 M). dengan meredakan oposisi internal di Ifriqiyyah yang dilakukan Fuqaha’ (pemimpin–pemimpin religius) Maliki di Qayrawan (Cairovan). Daerah-daerah tersebut yang menjadi wilayah kekuasaan Dinasti Aghlabiyah. Ziyadatullah I membangun masjid Agung Qairuan. Sardinia. Dilanjutkan dengan dimulainya proyek besar merebut Sisilia dari tangan Bizantium pada tahun 827 M. Pasukan Aglabiyah juga berhasil menguasai kota Regusa di pantai Yugoslavia (890 M). dan Alpen. maka Paus Yonanes VIII (872– 840 M) terpaksa minta perdamaian dan bersedia membayar upeti sebanyak 25. Calabria (838 M).dipimpin panglima Asad bin Furad karena itu. Corsica. mampu menduduki Malpa. termasuk kota Roma. Corsica. sedangkan Amir Ahmad membangun masjid Agung Tunis dan juga membangun hampir 10. yang wafat (902 M). menyerang pulau Corsika dan Mayorka. Kemudian Aglabiyah melanjutkan serangan-serangannya ke pulau lainnya dan pantai-pantai di Eropa. Karya-karya para ulama-ulama pada masa Dinasti Aghlabiyah ini tersimpan baik di Masjid Agung Qairuan. dan Benevento (840 M). yang wafat (901 M). para penguasa bersemangat membagun Tunisia dan Sisilia. Bari. Selain itu juga berhasil menaklukan kota-kota pantai Itali. seperti Sahnun yang wafat (854 M) pengarang mudawwanat. 1. Keberhasilan penguasaan seluruh pulau Sisilia inilah yang membuat Aglabiyah unggul di Mediterania Tengah. Selain untuk memperluas wilayah penaklukan terhadap Sicilia juga bertujuan untuk berjihad melawan orang-orang kafir. suatu armada bajak laut dikerahkan. demikian pula perkembangan arsitektur. Totonto. seni dan kehidupan keberagamaan. Selain sebagai ibu kota Dinasti Aghlabiyah. kitab fiqih Maliki. armada angkutan. b. kemudian pulau itu dibawah pemerintahan Muslim. irigasi untuk pertanian (khususnya di Tunisia Selatan. Bari (840 M). tempat berkumpulnya ulama-ulama terkemuka. Pulau Malta (869 M). Napoli. Karena tidak tahan terhadap serangan berkepanjangan dari pasukan Aghlabiyah pada Bandar-bandar Itali.000 benteng pertahanan di Afrika Utara. kota Athena di Yunani-pun berada dalam jangkauan penyerangan mereka. Abu Zakariah al-Kinani.000 uang perak pertahun kepada Aglabiyah. dan Isa bin Muslim. Qoiruan juga sebagai pusat penting munculnya mazhab Maliki. Yusuf bin Yahya. Pertama di bawah kekuasaan Aghlabiyah dan . Dengan berhasilnya penaklukan-penaklukan di atas Dinasti Aghlabiyah menjadi Dinasti yang kaya. Disamping itu. Langkah-langkah Pemimpin Aghlabiyah a. sehingga para penguasa Aghlabiyah antusias dalam bidang pembangunan . Tidak cukup itu.) Napoli (837M). yang tanahnya kurang subur). pada tahun 878 M sempurnalah penguasaan atas Sisilia. Wilayah tersebut menjadi pusat penting bagi penyebaran peradaban Islam ke Eropa Kristen. Penguasa Aghlabiyah pertama berhasil memadamkan gejolak Kharijiyah Berber di wilayah mereka. Sardinia. Toronto (840 M ). menjadikan Dinasti Aglabiyah kaya raya. Calabria. Dengan keberhasilan penaklukan-penaklukan tersebut. Brindisi. pos-pos. Kemudian Aghlabiah juga berhasil merebut Malta pada tahun 868 M. ia meninggal dalam pertempuran. dan Meriteran Alp. bahkan mengusai kota Portofino di pantai Barat Italia (890). dan Benevento. jalan-jalan. termasuk berhasil menaklukan kota-kota pantai Italia Brindisi (836/221 H.

kedua di bawah Gubernur-Gubernur Fathimiyah, sampai penaklukan oleh Norman pada abad XI. Pulau itu menjadi pusat bagi penyebaran kultur Islam ke Eropa KRISTEN. 2. Peninggalan-peninggalan Bersejarah Dinasti Aghlabiah Aghlabiyah adalah pembangun yang penuh semangat. Diantara bangunan-bangunan peninggalan Aghlabiah adalah: a. Pembangunan kembali Masjid Agung Qayrawan oleh ZiyadatullahI b. Pembangunan Masjid Agung Tunis oleh Ahmad. c. Pembangunan karya-karya pertanian dan irigasi yang bermanfaat, khususnya di Ifriqiyah selatan yang kurang subur. 3. Kemunduran Dinasti Aghlabiyah Menjelang akhir abad IX, posisi Aghlabiah di Ifqriqiyah menjadi merosot. Hal ini disebabkan karena amir terakhirnya yaitu Ziyadatullah III tenggelam dalam kemewahan (berfoya-foya), dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syi’ah, juga propaganda Syi’iah, Abu Abdullah. Perintis Fatimiyah, Mahdi Ubaidillah mempunyai pengaruh yang cukup besar di Barbar, yang akhirnya menimbulkan pemberontakan militer, dan Dinasti Aghlabiyah dikalahkan oleh Fatimiyah (909 M), Ziyadatullah III di usir ke Mesir setelah melakukan upaya-upaya yang sia-sia demi untuk mendapatkan bantuan dari Abbasiah untuk menyelamatkan Aghlabiah (Bosworth,1993:47). Sumber: CyberMQ.com | Komunitas Muslim Terbesar di Indonesia BAGIAN X DINASTI ZIRIYAH DAN HAMMADIYAH Dinasti Ziriyah dan Hammadiyah berdiri pada tahun 361-547 M.Di Afrika Utara sebelah Tengah (Aljazair Timur) dengan ibu kota Qairawan.Ziriyah merupakan kaum ber-ber Sanhajah,yang memberikan bantuan militer kepada ibu kota Fatimiyah alMahdiyah,334M.Ketika diserbu oleh pemberontak Khawarij.Khalifah Mu’izli Dinillah dari Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Mesir sehingga wilayah barat banyak dikuasai oleh Ziriyah.Oleh karena luas wilayahnya itu maka dibagilah menjadi dua,yakni bagian barat diberikan kepada Hammadiyah,cabang dari Ziriyah,yang berpusat di Qal’at Bani Hammad,sedangkan ditimur tetap ada pada Ziriyah.Dinasti ini berorentasi kepada Abbasiyah,tetapi Hammadiyah loyal kepada Fatimiyah.Oleh karena itu Fatimiyah memerangi Ziriyah dan memaksanya keluar dari daratan Afrika utara,yang akhirnya jatuh ke tangan dinasti Muwahhidun. Sumber: CyberMQ.com | Komunitas Muslim Terbesar di Indonesia BAGIAN XI DINASTI AL-MURABITUN ATAU AL-MURAWIYAH Dinasti Murabbitun berdiri pada tahun 479-540H.Dinasti ini adalah salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghribi.Nama Murabbitun berkaitan erat dengan nama tempat tinngal mereka (ribat,semacam madrasah).Mereka biasa juga diberi sebutan almulassimun (pemakai kerudung sampai menutupi wajah). Sekitar abad V H/XI M salah seorang pemimpin mereka,yahya bin Umar,melaksanakan ibadah haji.Di tanah suci ia menyadari bahwa pengikutnya masih awam terhadap ilmu pengetahuan agama.Untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan keagamaan mereka dicarilah seorang yang sanggup melaksanakan tugas tersebut.Yahya bertemu dengan

Abdullah bin Yasin,guru mazhab Maliki,yang bersedia mengemban tugas tersebut. Dibawah pimpinan spiritualnya,Abdullah bin Yasin dan seorang komandan militer,yahya bin umar,mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Wadi Dara.Kemudian mereka berhasil menaklukkan kerajaan Sijilmasat yang dikuasai oleh Mas’ud bin Wanuddin al-Maqrawi tahun 447 H.Ketika Yahya bin umar meninggal,jabatannya digantikan oleh saudarannya Abu baker bin umar. Setelah Abu baker memegang pimpinan,ia meneruskan gerakan penaklukkan ke sahara Maroko.Tahun 450H. ia menyeberang ke Atlas Tinggi.setelah itu diadakan penyerangan ke Maroko Tengah dan Selatan.Selanjutnya memerangi suku Barghawata yang dianggap menganut paham bid’ah.Pada penyerangan ini Abdullah bin Yasin tewas tahun 451 H.Sejak saat itu Abu bakar memegang kekuasaan penuh dan lambat laun mengembangkan system kesultanan. Sepeninggal Abu bakar digantikan oleh Abu Ya’kub Yusuf bin Tasyfin.Pada masa Ibn Tasyfin dibangunlah kota Marakesy untuk dijadikan ibu kota pemerintahan.Ekspansi wilayah masih terus dilanjutkan dan bahkan sampai ke Aljiers (Aljazair). Ia mengangkat pejabat dari kalangan Murabitun untuk menduduki jabatan gubernur pada wilayah taklukan,sementara ia memerintah di Maroko.Pada masa Yusuf Tasyfin ini Murabbitun mengalami kejayaan. Sumber: CyberMQ.com | Komunitas Muslim Terbesar di Indonesia BAGIAN XII DINASTI AL-MUWAHHIDUN PENDAHULUAN A. Latar belakang Dinasti Murabithun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibn Tasyfin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 M ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marakesy. Ia masuk ke Spanyol atas “undangan” penguasapenguasa Islam di sana yang tengah memikul beban berat perjuangan mempertahankan negeri-negerinya dari serangan-serangan orang-orang Kristen. Ia dan tentaranya memasuki Spanyol pada tahun 1086 M dan berhasil mengalahkan pasukan Castilia. Karena perpecahan di kalangan raja-raja muslim, Yusuf melangkah lebih jauh untuk menguasai Spanyol dan ia berhasil untuk itu. Akan tetapi, penguasa-penguasa sesudah ibn Tasyfin adalah raja-raja yang lemah. Pada tahun 1143 M, kekuasaan dinasti ini berakhir, baik di Afrika Utara maupun di Spanyol dan digantikan oleh dinasti Muwahhidun. Pada masa dinasti Murabithun, Saragossa jatuh ke tangan Kristen, tepatnya tahun 1118 M. Di Spanyol sendiri, sepeninggal dinasti ini, pada mulanya muncul kembali dinasti-dinasti kecil, tapi hanya berlangsung tiga tahun. Pada tahun 1146 M penguasa dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Utara merebut daerah ini. Muwahhidun didirikan oleh Muhammad ibn Tumart (w. 1128). Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abd al-Mun’im. Antara tahun 1114 dan 1154 M, kota-kota muslim penting, Cordova, Almeria, dan Granada, jatuh ke bawah kekuasaannya. Untuk jangka beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan. Kekuatan-kekuatan Kristen dapat dipukul mundur. Akan tetapi tidak lama setelah itu, Muwahhidun mengalami keambrukan. Pada tahun 1212 M, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolesa. Kekalahan-kekalahan yang dialami Muwahhidun menyebabkan penguasanya memilih untuk meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara tahun

1235 M. Keadaan Spanyol kembali runyam, berada di bawah penguasa-penguasa kecil. Dalam kondisi demikian, umat Islam tidak mampu bertahan dari serangan-serangan Kristen yang semakin besar. Tahun 1238 M Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh tahun 1248 M. Seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuatan Islam. BAB II PEMBAHASAN A. Murabithun atau Al Murawiyah di Afrika Utara dan Spanyol (1056-1147 M) Murabithun atau Al–Murawiyah merupakan salah satu Dinasti Islam yang berkuasa di Maghrib. Nama Al- Murabithun berkaitan dengan nama tempat tinggal mereka yang pada awalnya mereka menempati Ribat (sejenis surau). Asal-usul dinasi ini dari Lemtuna, salahsatu dari suku Sanhaja, Mereka juga disebut al-Mulassimun (orang-orang bercadar). Pada abad kesebelas pemimpin Sanhaja, Yahya bin Ibrahim, melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Dan sekembalinya dari Arabia, ia mengundang Abdullah bin Yasin seorang alim terkenal di Maroko, untuk membina kaumnya dengan keagamaan yang baik, kemudian beliau dibantu oleh Yahya bin Umar dan saudaranya Abu Bakar bin Umar. Perkumpulan ini berkembang dengan cepat , sehingga dapat menghimpun sekitar 1000 orang pengikut. Di bawah pimpinan Abdullah bin Yasin dan komando militer Yahya bin Umar mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Wadi Dara, dan kerajaan Sijil Mast yang dikuasai oleh Mas’ud bin Wanuddin. Ketika Yahya bin Umar meninggal Dunia, jabatannya diganti oleh saudaranya, Abu Bakar bin Umar, kemudian ia menaklukkan daerah Sahara Maroko. Setelah diadakan penyerangan ke Maroko tengah dan selatan selanjutnya menyerang suku Barghawata yang menganut paham bid’ah. Dalam penyerangan ini Abdullah bin Yasin wafat (1059 M). Sejak saat itu Abu Bakar memegang kekuasaan secara penuh dan ia berhasil mengembangkannya. Abu Bakar berhasil menaklukkan daerah Utara Atlas Tinggi dan akhirnya pada tahun 1070 M, ia dapat menaklukkan daerah Marrakech (Maroko). Kemudian ia mendapat beritabahwa Buluguan, Raja Kala dari Bani Hammad mengadakan penyerangan ke Maghrib dengan melibatkan kaum Sanhaja. Mendengar berita itu ia kembali ke Sanhaja untuk menegakkan perdamaian. Setelah berhasil memadamkan, ia menyerahkan kekuasaanya kepada Yusuf bin Tasyfin (2 September 1107), kemudian ia mengatakan bahwa Maroko di bawah kekuasaannya. Pada tahun 1062 M, Yusuf bin tasyfin mendirikan ibu kota di Maroko. Dia berhasil menaklukkan Fez (1070 M) dan Tangier (1078 M). Pada tahun 1080-1082 M, ia berhasil meluaskan wilayah sampai ke Al Jazair. Dia mengangkat para pejabat Al-Murabithun untuk menduduki jabatan Gubernur pada wilayah taklukannya, sementara ia memerintah di Maroko. Yusuf bin Tasfin meninggalkan Afrika pada tahun 1086 M dan memperoleh kemenangan besar atas Alfonso VI (Raja Castile Leon) dan Yusuf bin Tasfin mendapat dukungan dari Muluk At-Thawa’if dalam pertempuran di Zallaqah. Ketika Yusuf bin Tasfin meninggal Dunia, ia mewariskan kepada anaknya, Abu Yusuf bin Tasyfin. Warisan itu berupa kerajaan yang luas dan besar terdiri dari negeri-negeri Maghrib, bagian Afrika dan Spanyol. Ali ibn Yusuf melanjutkan politik pendahulunya dan berhasil mengalahkan anak Alfonso VI (1108 M). Kemudian ia ke Andalusia merampas Talavera Dela Rein. Lambat laun Dinasti Al- Murabithun mengalami kemunduran dalam memperluas wilayah. Kemudian Ali mengalami kekalahan pertempuran di Cuhera (1129

M). kemudain ia mengangkat anaknya Tasyfin bin Ali menjadi Gubernur Granada dan Almeria. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menguatkan moral kaum Murabithun untuk mempertahankan serangan dari raja Alfonso VII. Dinasti Al- Murabithun memegang kekuasan selama 90 tahun, dengan enam orang penguasa yaitu : 1. Abu Bakar bin Umar (1056-1061 M) 2. Yusuf bin Tasyfin (1061-1107 M) 3. Ali bin Yusuf (1107-1143 M) 4. Tasyfin bin Ali (1143-1145 M) 5. Ibrahim bin Tasfin 6. Ishak bin Ali. Masa terahir Dinasti Al-Murabithun tatkala dikalahkan oleh Dinasti Muwahiddun yang dipimpin oleh Abdul Mun’im. Dinasti Muwahiddun menaklukkan Maroko pada tahun 1146-1147 M yang ditandai dengan terbunuhnya penguasa Al-Murabithun yang terakhir, Ishak bin Ali. Ketika kekuasaan Bani Umayah Spanyol pecah, ada suatu kekuatan yang baru muncul di Afrika Barat. Para ketua Muslim di Spanyol melupakan perbedaan mereka. Pada saat yang kritis itu dan meminta bantuan kepada Yusuf ibn Tasyfin, Raja al-Murabithun di Afrika Barat. Yusuf menanggapi permintaan mereka dan menyebrang ke Spanyol pada tahun 1086 M. Pasukan Gabungan itu bertemu dengan pasukan Alfanso di Zalaqah. Dalam pertempuran itu Alfanso dikalahkan. Kemenangan ini membuat Yusuf menjadi Raja. Akan tetapi tidak lama memerintah beliau wafat, dan di ganti oleh anaknya Abul Hasan. Abul Hasan mempunyai kekuatan yang luar biasa, Dia mengalahkan orang KRISTEN dalam beberapa pertempuran selama pemerintahannya. Kekuatan lainnya bernama al-Muahhidun di Afrika B. Muwahhidun atau Al–Muhad di Afrika Utara dan Spanyol (1128-1269 M) Muwahhiddun merupakan Dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara selama lebih satu abad. Didirikan oleh Muhammad bin Tummart. Ibn Tumart menamakan gerakannya dengan Muwahhiddun, karena gerakan ini bertujuan untuk menegakkan tauhid (Keesaan Allah), menolak segala bentuk pemahaman anthropormofisme (Tajsim) yang dianut oleh Murabithun. Karena itu semangat perjuangan Ibn Tumart adalah menghancurkan kekuatan Murabhitun. Pada tahun 1129 M, di bawah komando Abu Muhammad Al Basyir, kaum Muwahiddun menyerang ibu kota Murabithun. Peristiwa itu terkenal dengan nama perang Buhairah. Dalam perang itu Muwahhidun kalah dan mengakibatkan meninggalnya Ibn Tumart. Pada tahun 1163 M, Abdul Mun’im bin ‘Ali diangkat sebagai pemimpin menggantikan Ibn Tumart. Di bawah kepemimpinannya AlMuwahiddun Meraih kemenangan. Pada tahun 1131 M Muwahiddun menguasai Nadla , Dir’ah Taigar, Fazar dan Giyasah. Pada tahun 1139 M, Muwahiddun melancarkan serangan ke pertahanan Murabithun sehingga jatuh ketangan kaum Muwahiddun. Fez kota terbesar kedua setelah Marrakech, direbut al-Muwahhidun pada tahun 1145 M. Setahun kemudian berhasil menguasai Marrakech dan menjatuhkan Murabithun. Setelah berhasil menjatuhkan Murabithun Abdul Mun’im memperluas wilayah kekuasaannya, pada tahun 1152 M Al-Jazair direbutnya. 6 tahun berikutnya wilayah Tunisia dikuasai dan 2 tahun setelah itu Tripoli jatuh ketangannya. Kekuasaannya dari Tripoli hingga ke Samudera Atlantik sebelah Barat, suatu prestasi gemilang dan belum

Pada tahun 1129 . Abu Yusuf Ya’kub al Mansur (1184-1198 M) 5. dan kerajaan Sijil Mast yang dikuasai oleh Mas’ud bin Wanuddin. Setelah beberapa kali mengalami kekalahan dan akhirnya penguasa muwahhidun meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara (Maroko) pada tahun 1235 M. Abu Ya’kub Yusuf (1163-1184 M) 4. Akan tetapi setelah kematian Ya’kub Muwahhidun memasuki masa kemunduran. Didirikan oleh Muhammad bin Tummart. Adapun urutan-urutan penguasa Al Muwahhidun sebagai berikut : 1. Ia diganti puteranya Abu Ya’kup Yusuf Abdul Mun’im (1184 M). akhirnya orang Muahhidun dikalahkan orang Kristen dengan pasukan yang besar (Ali. Abu Yusuf Ya’kub Al Mustansir (1214-1224 M) Muhammad ibnu Tumart. Dia seorang yang dermawan. setelah Abdul Mukmin wafat di ganti oleh saudaranya Abu Yakub Yusuf. seorang penduduk asli dari suku di Afrika Barat. Mereka juga disebut al-Mulassimun (orang-orang bercadar). Karena itu semangat perjuangan Ibn Tumart adalah menghancurkan kekuatan Murabhitun. Afandi. Kesimpulan Murabithun atau Al–Murawiyah merupakan salah satu Dinasti Islam yang berkuasa di Maghrib. Bersamaan dengan kemunduran ini. kemudian ia menaklukkan daerah Sahara Maroko. karena gerakan ini bertujuan untuk menegakkan tauhid (Keesaan Allah). Ia memperluas wilayah di utara dari timur pada tahun 1169 M dibawah Abu Hafs al Muwahhidun. Setelah beliau wafat kekuatan Kristen mulai muncul. pasukan Salib yang telah dikalahkan oleh Salahuddin di Palestina kembali ke Eropa dan mulai menggalang kekuatan baru dibawah pimpinan Alfonso IX. Setelah diadakan penyerangan ke Maroko tengah dan selatan Muwahhiddun merupakan Dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara selama lebih satu abad. kekuasaan Muwahhidun mencapai puncaknya. mengangkat Abdul Mikmin sebagai wakilnya. Ketika Yahya bin Umar meninggal Dunia. Orang Islam di bawah pemerintahan Muwahhidun melawan orang Kristen di al-Ukab. Abdul Mun’im bin Ali (1130-1163 M) 3. Ibn Tumart menamakan gerakannya dengan Muwahhiddun. Nama Al-Murabithun berkaitan dengan nama tempat tinggal mereka yang pada awalnya mereka menempati Ribat (sejenis surau). Abdul Mun’im memperluas wilayahnya ke daerah yang dikuasai orang Kristen. Di bawah pimpinan Abdullah bin Yasin dan komando militer Yahya bin Umar mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Wadi Dara. jabatannya diganti oleh saudaranya. Muhammad An Nasir (1198-1214 M) 6. Beliau digantikan oleh anaknya yang terkenal yaitu Ya’kub yang di bawah pemerintahannya.1995:353301) PENUTUP A. Kekuatan KRISTEN ini mengulangi serangan ke Andalusia dan kali ini mereka berhasil mengalahkan kekuatan Muslim Muwahhidun. salahsatu dari suku Sanhaja. Muhammad bin Tumart Al Mahdi (1121-1130 M) 2. tetapi pada tahun itu Abdul Mun’im wafat. Abu Bakar bin Umar. menolak segala bentuk pemahaman anthropormofisme (Tajsim) yang dianut oleh Murabithun. Pada tahun 1162 M. Asal-usul dinasi ini dari Lemtuna. Dalam beberapa generasi ini Muwahhidun mengalami masa kemajuan. dia berhasil merebut Toledo.pernah dicapai oleh Dinasti manapun di Afrika Utara.

sepeninggal Al-Muntasir dinasti Hafsiyahmengalami kemunduran dan kemerosotan hingga wilayah kekuasaannya tinggal Tunisia saja.murid Ibn Tumart.Akhirnya dinasti itu ditaklukkan oleh Turki Utsmani dibawah pimpinan perangnya.com | Komunitas Muslim Terbesar di Indonesia BAGIAN XIII DINASTI HAFSIYAH Dinasti Hafsiyah berdiri diTunisia dan Aljazair Timur pada tahun 625-982M.com | Komunitas Muslim Terbesar di Indonesia BAGIAN XII DINASTI MARINIYAH Dinasti Mariniyah berdiri pada tahun 592-956M.ia bergelar Khalifah dan Amirul Mukminin yang diperolehnya dari Syarif Makkah.dan salah seorang jendral Abdul Mu’min dari AlMuwahhidun yang merebut kota-kota di Spanyol.tetapi kemudian Abul Hasan Ali kalah di Rio Salado tahun 741M.674 M.M.Akhirnya kekuasaan mereka pun dapat dihancurkan pula oleh Sa’di Syarif yang lagi “naik turun” dan berhasil menduduki Fez tahun 956 M. Abdul Mun’im bin ‘Ali diangkat sebagai pemimpin menggantikan Ibn Tumart Sumber: CyberMQ.yang didirikan oleh Muhammad Ibn Tugj yang berasal dari Turki.dan yang mendirikan dinasti ini ialah Gubernur Afrika.cabang dari Mariniyah. Sumber: CyberMQ.Ia juga mengaku sebagai pewaris dinasti Abbasiyah yang telah hancur.seorang pemimpinnya turun sendiri memimpin perang.Abu yusuf.com | Komunitas Muslim Terbesar di Indonesia BAGIAN XIV DINASTI IKHSYIDIYAH Dinasti Ikhsyidiyah berdiri pada tahun 323-358M.Berasal dari Bani Marin. Peristiwa itu terkenal dengan nama perang Buhairah.dan menang atas pasukan Kristen di Ecija.maka dinasti Mariniyah tidak pernah lagi muncul didaerah subur itu.Ia mengembangkan kekuasaannya ke barat.Anak turun Syaikh Abu Hafs banyak menduduki jabatan penting pada masa al Muwahhidun.dapat menolak serangan Louis IX dari Perancis dan Charles dari Anjaou.memaksa dinasti Abdul Wadiyah dari Telemsani(Tlemcen) untuk membayar pajak yang tinggi.Ketika itu secara de facto kekuasaan berpindah ke Banu Wattas. Pada tahun 1163 M.adalah suku berber Zenata yang nomad yang menggantikan kekuasaan al-Muwahhidun di Maroko dan beribu kota di Fez. Dalam perang itu Muwahhidun kalah dan mengakibatkan meninggalnya Ibn Tumart.Sinan pasya.Penyerangan Portugis terhadap wilayah Mariniyah dan dapat merebut Ceuta di Afrika Utara memperlemah kekuasaannya.berkuasa di Mesir setelah Tuluniyah. kaum Muwahiddun menyerang ibu kota Murabithun.Dinasti itu diambil dari nama Syaikh Abu Hafs Umar.Al Muntasir menjadikan dinasti itu besar.Setelah mereka kuat diMagrib ingin menundukkan Spanyol.Islam yang ada diAfrika Utara itu.Abdul Wahid. Sumber: CyberMQ.Abu zakaria Yahya yang menentang kekuasaan Khalifah al Muwahhidun. di bawah komando Abu Muhammad Al Basyir.Ia diberi gelar Ikhsyid yang berarti pangeran atau penguasa menurut istilah yang biasa dipakai di Sogdia .Ibn Tugj menjadi gubernur Mesir sebagai hadiah dari Abbasiyah setelah dapat mempertahankan wilayah Nil itu dari serangan kaum Fatimiyah yang berpusat diAfrika Utara.Namun.

keponakannya disetting untuk melawan tentara Salib yang menduduki Dimyat. moizlili. untuk menduduki Mesir Hulu (Nubia). Taqiyuddin. mengabdi pada Nuruddin. Keberhasilannya di Mesir tersebut mendorongnya untuk menjadi penguasa otonom di Mesir. Keberhasilannya dalam perang Salib. Ia tetap mempertahankan lembaga–lembaga ilmiah yang didirikan oleh Dinasti Fathimiyah tetapi mengubah orientasi keagamaannya dari Syiah menjadi Sunni (Yatim. yang akhirnya memudahkan penaklukan Siria. setelah ia diangkat menjadi Wazir (Gubernur). Kematian Nuruddin 1174 M menjadikan posisi Shalahuddin semakin kuat. 2003:283).blogspot. Aleppo dan Mosul.dan Fargana. 1999:545). yang menjadi abdi dari putra Zangi bernama Nuruddin. 1996:143).dibawah panglimanya. Setelah Syirkuh meninggal 1169 M digantikan Shalahuddin (kaponakannya) sebagai pemimpin pasukan. Akhirnya pada 1175 M. seperti Turansyah. ia banyak memanfaatkan keluarganya untuk ekspansi ke wilayah lain. termasuk Damaskus. Shalahuddin menyatakan loyalitasnya kepada Khalifah Abbasiyah (al-Mustadi) di Bagdad dan secara formal menandai berakhirnya rezim Fatimiyah di Kairo. wafat tahun 1193 M (Glasse. Di masa pemerintahan Shalahuddin. Saudaranya dikirim untuk menguasai Yaman 1173 M. Kedatangan Syirkuh ke Mesir karena undangan Khalifah Fatimiyah untuk menggusir Almaric yang menduduki Kairo. Pertama-tama ia masih menghormati simbol-simbol Syi’ah pada pemerintahan Al-Adil Lidinillah.panglima tertinggi bagi khalifah. Ia juga .Jauhar as-Siqili. Penaklukan atas Mesir oleh Salahuddin pada 1171 M. Sedang Syihabuddin. Tetapi setelah al-Adil meninggal 1171 M. ia diakui sebagai sultan atas Mesir. putra Zangi 1169 M. dibawa pemerintahan Zangi Ibnu Aq-Songur.Serangan bertubi-tubi dari Fatimiyah sepanjang pemerintahan Ikhsyidiyah menyebabkan dinasti ini tidak lama memegang tampuk kekuasaan di Mesir. membuat para tentara mengakuinya sebagai pengganti dari pamannya. Dalam mengkosolidasikan kekuatannya. Yaman dan Siria oleh Khalifah Abbasiyah. di Mosul dan Aleppo. Madzhab Syafi’i tetap bertahan di bawah pemerintahan Fathimiyah. Ia berasal dari suku Kurdi Hadzbani. Syirkuh berhasil mengusir raja Almaric beserta pasukan salibnya dari Mesir.com/ BAGIAN XV DINASTI AYYUBIYAH Ayyubiyah adalah sebuah Dinasti Sunni yang berkuasa di Dyar Bakir hingga tahun 1429 M.dan pada akhirnya Ikhsyidiyah menyerah kalah terhadap Fatimiyah yang telah menguat di Afrika Utara. membuka jalan bagi pembentukan madzhab-madzhab hukum sunni di Mesir.Ia mempertahankan gelar Amir alUmara. Keberhasilan Shalahuddin di Mesir mendorongnya menjadi penguasa otonom. pamannya.oleh khalifah ar-Radi yang Abbasi itu. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin al Ayyubi. Najmudin Ayub adalah seorang yang berasal dari suku Kurdi Hadzbani dan menjadi panglima Turki 1138 M. putra Najawddin Ayyub. Syirkuh yang telah meninggal setelah menguasai Mesir tahun 1169 M. ia membina kekuatan militer yang tangguh dan perekonomian yang bekerja sama dengan penguasa Muslim di kawasan lain. Demikian juga adiknya Syirkuh. sebaliknya Salahuddin memberlakukan madzhabmadzhab Hanafi (Lapidus.

ia melancarkan gerakan ofensif guna merebut al-Quds (Jerusalem) dari tangan tentara Salib yang dipimpin oleh Guy de Lusignan di Hittin. dan menguasai Jerusalem tahun 1187 M. Sampai ia meninggal (1193 M). Pasukannya juga diperkuat oleh pasukan barbar. ia membagikan kekaisaran Ayyubiyah kepada para anggota keluarga. 1. setelah 25 tahun memerintah. Louis ditangkap. kemudian al-Kamil mengembalikan Jerusalem kepada kaisar Frederick II yang membawa damai dan keberuntungan ekonomi besar bagi Mesir dan Siria. 2. Salahuddin memindahkan pusat pemerintahan ke Damascus. Atas dasar inilah. Namun pada masa pemerintahan al-Kamil Dinasti Ayubiyah bertempat di Diyarbakr dan al-Jazirah. Shalahuddin mewariskan pemerintahan yang stabil dan kokoh. Ini secara otomatis mengakhiri pemerintahan Ayubiyah keseluruhan. Pada tahun 1174 ia merebut Damascus. mereka berhasil menyatukan para penguasa Ayubi lokal dengan memusatkan pemerintahan mereka di Mesir. Ini berarti Jerussalem sekali lagi menjadi Muslim setelah delapan puluh tahun. Karena itu pengendalian dari pusat tetap berada di bawah kekuasaan Al-‘Adl dan Al-kamil. Melancarkan jihad terhadap tentara-tentara Salib di Palestina b. Mempersatukan tentara Turki. Perjuangan Setelah Salahuddin Perjuangan Shalahuddin dalam merealisasikan tujuan-tujuan utamanya yaitu mengeluarkan kaum Salib dari Baitul Maqdis dan mengembalikan pada persatuan umat Islam. sampai akhirnya raja inggris Richard membuat perjanjian genjatan senjata yang dimanfaatkannya untuk menguasai kota Acre. kebijaksanaan aktivis Shalahuddin memberikan tempat sebagai hubungan detente dan damai dengan orangorang Frank. . Disamping digalakkan perdagangan dengan kota-kota dilaut tengah. tetapi kemudian pasukan budak (Mamluk) dari Turki merebut kekuasaan di Mesir. dan orangorang Frank tersingkirkan. kemudian Alippo tahun 1185. Kurdi.mambangun tembok kota sebagai benteng pertahanan di Kairo dan bukit Muqattam. Hiduplah kembali perdagangan dengan kekuatan KRISTEN Mediterrania. dan keponakannya al-Kamil. meskipun hanya untuk sementara. lautan Hindia dan menyempurnakan sistem perpajakan. Perancis. Inipun tetap tak merubah kedudukan Shalahuddin. dan Arab di jalan yang sama. Ia meninggal dan dimakamkan di Damaskus pada tahun 1193 M. Di bawah kedua sultan ini. Setelah kukuh kekuasaannya Shalahuddin melancarkan gerakan ofensif guna mengambil alih al-Quds (Jerussalem) dari tangan tentara tanpa banyak kesulitan. sampai Al-Kamil meninggal. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Salahuddin a. Setelah perang berakhir. Usaha besar-besaran telah dilakukan pasukan Salib dari Inggris. dan Jerman antara tahun 1189 – 1192 M. Dari Mesir. Pada pemerintahan Ash-Shalih serangan Salib 6 dapat diatasi. Setelah al-Kamil meninggal (1238 M) Dinasti Ayubiyah terkoyak oleh pertentanganpertentangan intern. mendapat tekanan dari Dinasti Seljuk Rum dan Dinasti Khiwarazim Syah. Turqi dan Afrika. telah menghabiskan kekuatannya dan mengganggu kesehatannya. Shalahuddin juga dapat menyatukan Syiria dan Mesopotamia menjadi sebuah kesatuan negara Muslim. Sebelum meninggal. yang pemimpinya raja Prencis St. dan merebut Mosul pada 1186. kepada keturunanketurunannya dan saudaranya yang memerintah diberbagai kota. Yang paling menonjol ialah al-Malik al-Adil (saudaranya). namun tidak berhasil mengubah kedudukan Salahuddin.

1993:87) . sedangkan di Syiria dihancurkan oleh pasukan Mongol (Glasse. Namun pada tahun 1250 M keluarga Ayyubiyah diruntuhkan oleh sebuah pemberontakan oleh salah satu resimen budak (Mamluk)nya. c. termasuk hidupnya kembali perdagangan dengan kekuatan-kekuatan KRISTEN Mediterania (Bosworth. 3. Ayyubiyah melanjutkan pemerintahan Mesir dan pemerintahan Syiria (sampai tahun 1260 M). dan mengangkat salah seorang pejabat Aybeng menjadi sultan baru. Dibangunnya Dar al Hadist al-Kamillah juga dibangun (1222 M) untuk mengajarkan pokok-pokok hukum yang secara umum terdapat diberbagai madzhab hukum sunni. Serangan Salib keenam dapat diatasi. dan pada periode damai inilah membawa keuntungan ekonomi yang besar bagi Mesir dan Syiria. Damaskus. Kemajuan-Kemajuan Yang dan Peninggalan Dinasti Ayyubiyah Sebagaimana Dinasti-Dinasti sebelumnya. Pada tahun 1229 M Ayyubiyah menegosiasikan sebuah perjanjian dengan Fedrick II. Ayyubiyah secara khusus enggan melanjutkan pertempuran melawan sisa-sisa kekuatan pasukan Salib. Ayyubiyah tidak mengalami perpecahan. Alleppo. Bidang Industri . diantaranya adalah : a. Dengan demikian berakhirlah riwayat Ayyubiyah oleh Dinasti Mamluk. Mereka menata pemerintahan dengan system birokrasi masa lampau yang telah berkembang di negara-negara Mesir dan Syiria melalui distribusi iqta’ kepada pejabat-pejabat militer yang berpengaruh. Sedangkan dalam bidang arsitek dapat dilihat pada monumen Bangsa Arab. 1996:552). Keruntuhan ini terjadi di dua tempat. Kemajuan-kemajuan itu mencakup berbagai bidang. Mereka lebih memprioritaskan untuk mempertahankan Mesir karena kesatuan mulai melemah. di wilayah Barat Ayyubiyah berakhir oleh serangan Mamluk. Bidang Arsitektur dan Pendidikan Penguasa Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Louis ditangkap.Setelah kematian Shalahuddin. Ini adalah puncak kebijaksanaan baru. Dinasti yang mampu mempertahankan pusat kekuasaan dari serangan bangsa Mongol. b. yang membunuh penguasa terakhir Ayyubiyah. Raja Perancis St. karena dengan loyalitas kekeluargaan Mesir diintegrasikan berbagai imperium. Kemunduran Dinasti Ayyubiyah Sepeninggal Al-Kamil tahu 1238 M. Dinasti Ayyubiyah pun mencapai kemajuan yang gemilang dan mempunyai beberapa peninggalan bersejarah. dan pimpinannya. Ini ditandai dengan dibangunnya Madrasah al–Shauhiyyah tahun 1239 M sebagai pusat pengajaran empat madzhab hukum dalam sebuah lembaga Madrasah. Meskipun demikian. Bidang Filsafat dan Keilmuan Bukti konkritnya adalah Adelasd of Bath yang telah diterjemahkan. penerjemahan bidang kedokteran. karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri. 4. Di bidang kedokteran ini telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. bangunan masjid di Beirut yang mirip gereja. serta istana-istana yang dibangun menyerupai gereja. dan kerajaan Mosul sesuai dengan gagasan Saljuk bahwa negara merupakan warisan keluarga raja. Dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentanganpertentangan intern. Keluarga Ayyubiyah membagi imperiumnya menjadi sejumlah kerajaan kecil Mesir.

pabrik kain dan pabrik gelas. Disamping itu. bank. ia juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Terdapat pabrik karpet. keuntungan dibidang industri.com | Komunitas Muslim Terbesar di Indonesia . dan sebagainya. Bidang Militer Selain memiliki alat-alat perang seperti kuda. Sumber: CyberMQ. termasuk Letter of Credit (LC). d. bahkan ketika itu sudah ada uang yang terbuat dari emas. Bidang Perdagangan Bidang ini membawa pengaruh bagi Eropa dan negara–negara yang dikuasai Ayyubiyah. perdagangan. e. Hal ini menimbulkan perdagangan internasional melalui jalur laut. misalnya dengan adanya irigasi. dan intelektual.Kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syiria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. adanya perang Salib telah membawa dampak positif. pedang. panah. sejak saat itu Dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit. Di Eropa terdapat perdagangan agriculture dan industri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful