Kod & Nama Kursus: PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini

akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. a. Bil. 1 Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma Tajuk/Topik Sejarah dan perkembangan PJ 1.1 PJ di zaman purba, 1.2 PJ di zaman renaisance, 1.3 PJ di zaman moden; 1.4 PJ di Malaysia Konsep, teori dan falsafah pembentukan kurikulum 2.1 Konsep dan definisi PJ 2.2 Falsafah Pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan PJ 2.3 PJ untuk semua Kepentingan PJ 3.1 Pertumbuhan dan perkembangan fizikal 3.2 Perkembangan mental 3.3 Perkembangan emosi 3.4 Perkembangan sosial Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran PJ KBSR 4.1 Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ 4.2 Tunjang pembelajaran PJ Kriteria pemilihan aktiviti PJ 5.1 Infrastruktur dan tenaga pengajar 5.2 Perkembangan murid 5.3 Peralatan dan kemudahan 5.4 Persekitaran budaya dan tempat Persediaan pengajaran dan pembelajaran PJ 6.1 Rancangan kerja tahunan dan semester 6.2 Rancangan kerja mingguan 6.3 Rancangan kerja harian Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 7.1 Teknik 7.2 Kaedah 7.3 Strategi Pentaksiran dalam PJ 8.1 Pembentukan folio dan persekitarannya JUMLAH i
Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum. Jam

2

2

2

1 2 1

3

4

4

4

4

4

5

4

4

6

8

8

7

4

4

8

2 15 15

2 30

b. Bil.

Agihan Tajuk Amali Mengikut Kursus Proforma Tajuk/Topik
Amali (jam) Jum. Jam

1

2

3

Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 1.1 Teknik 1.2 Kaedah 1.3 Strategi Pengajaran mikro 2.1 Pelaksanaan pengajaran mikro 2.2 Penilaian dan analisis pengajaran mikro Pentaksiran dalam PJ 3.1 Ujian kecergasan fizikal 3.2 Spesifikasi ujian kemahiran JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN (a + b)

4

4

20

20

6 30

6 30 60

ii

TAJUK 1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI

SINOPSIS Tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah dan perkembangan kurikulum PJ di zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia.

HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat mengetahui sejarah PJ dari zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia. 2. Pelajar mampu menyatakan fakta-fakta penting mengenai sejarah PJ melalui setiap zaman. 3. Pelajar mampu membuat perbandingan PJ di zaman sebelumnya dengan PJ pada masa kini.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

ZAMAN PURBA

PJ DI MALAYSIA

SEJARAH PJ

ZAMAN RENAISANCEE

ZAMAN MODEN

1.1 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN PURBA Manusia semasa zaman purba hidup secara nomad iaitu berpindah randah.Kegiatan seharian memerlukan kecergasan yang tinggi, untuk terus hidup mereka perlu bergerak untuk mencari makanan dan memburu, setiap kejayaan yang dicapai dalam usaha akan di raikan dengan berpesta iii

Zaman neolitik – berlakunya revolusi pertanian yang membawa kepada perubahan gaya hidup primitif. Zaman pembangunan dalam bidang pertanian, manusia tidak perlu berpindah randah, manusia mula mengamalkan gaya hidup sedentari dan manusia mula mengurangkan aktiviti kecergasan. Ketika ini di negeri China manusia digalakan melibatkan diri dalam aktviti kecergasan seperti seni bela diri untuk tujuan menyihatkan badan. Selain daripada seni bela diri, aktiviti kecergasan yang lain juga diperkenalkan seperti tarian, lawan pedang, memanah dan menunggang kuda. Di India pula satu kaedah senaman dicipta iaitu Yoga yang dipercayai dapat membawa panyatuan kepada tubuh, akal dan roh manusia serta merapatkan manusia dengan alam. Manakala pemerintahan di Timur tengah seperti Parsi, Egypt, Babylon dan Syria juga mementingkan kecergasan untuk tujuan ketenteraan. Kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti-aktiviti saperti berkuda, memanah, memburu, berkawad dan membaling lembing untuk tujuan membina kekuatan dan kecergasan dan bukan untuk kesihatan. Di Greece pula masyarakat Yunani amat mementingkan kecergasan fizikal, kota-kota yang terkenal semasa itu ialah seperti Athens dan Sparta. Kedua-dua kota ini mempunyai objektif tersendiri. Di Sparta objektif Pendidikan Jasmani bertumpu pada pembinaan tubuh badan untuk pembentukkan tentera yang kuat. Manakala di Athens objektif Pendidikan Jasmani bertumpu kepada kesihatan dan apresiasi nilai estetika untuk terus hidup lebih aktif 1.2 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN RENAISANCE Masyarakat zaman ini masing-masing mempunyai fahaman yang berbezabeza terhadap Pendidikan Jasmani. Berikut merupakan golongan yang amat mempengaruhi pandangan tentang Pendidikan Jasmani pada masa itu. Golongan Humanistik mendapati terdapat nilai pendidikan dalam Pendidikan Jasmani. Aktiviti fizikal yang diberi tumpuan ialah seperti memanah, berenang, berlari dan aktiviti-aktiviti yang menggunakan bola. Golongan Moralis berpendapat penglibatan dalam aktiviti merupakan sebahagian daripada menjalankan kerja sahaja manakala masyarakat katolik di Eropah berpendapat aktiviti fizikal sebagai saluran untuk menyatukan roh. Golongan Realisma, masyarakat ini banyak menyokong dan berpandangan positif terhadap Pendidikan Jasmani. Mereka menyeru otak yang cerdas dilahirkan dalam badan yang cergas dan sihat.

iv

permainan dan rekreasi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan Jasmani selepas Merdeka 1. Perubahan-perubahan yang dibawa masuk banyak tertumpu di negeri-negeri selat. olahraga dan lain-lain lagi.1.3 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN MODEN Pada akhir abad ke18 dan permulaan abad ke19 apabila kemahiran ketenteraan berkurangan sukan. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British 3. bercucuk tanam dan pertukangan.kajian tentang tingkah laku manusia dalam bidang sukan PENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA Pendidikan Jasmani di Malaysia dapat dibahagi kepada empat peringkat iaitu: 1. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British 2. bola sepak. ragbi. 2. Pendidikan Jasmani sebelum Merdeka 4. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British Sebelum kedatangan British tidak terdapat sistem pendidikan yang teratur. Disamping itu pada ketika ini pelbagai kajian telah dijalankan dengan tujuan untuk mengembang dan membawa perubahan dalam bidang sukan dan program Pendidikan Jasmani. Pendidikan jasmani lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti untuk survival seperti belajar seni bela diri. Kelas-kelas dijalankan secara tidak formal dan tidak terdapat objektif yang jelas dalam penyampaian .bola jaring. hoki. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British Sejak kedatangan penjajah British banyak perubahan telah dibawa masuk terutamanya oleh mubaligh-mubaligh kristian. Banyak v . Atas usaha penyelidik-penyelidik untuk membuktikan terdapatnya asas sains dalam bidang sukan wujudnya bidang-bidang seperti: Antropometrik – kajian tentang bentuk dan susuk badan Fisiologi – kajian terhadap fungsi sistem-sistem organik tubuh Biomekanik. tenis.bola keranjang. Pendidikan pada masa ini lebih tertumpu kepada sistem pengajian pondok dan sebagainya.Bertitik tolak dari situlah wujudnya pelbagai permainan saperti badminton.kajian memahami bagaimana manusia bergerak Psikologi sukan.

Lanjutan daripada usaha ini. renaissance. SOALAN 1 : Bagi meningkatkan pengetahuan. Maktab Perguruan Ilmu Khas telah memperkenalkan kursus tambahan setahun dalam bidang Pendidikan Jasmani. Buat perbandingan objektif-objektif sejarah Pendidikan Jasmani pada zaman purba. 3.sekolah di buka dan diurus oleh golongan mubaligh dan syarikat-syarikat British. Maktab Perguruan Sultan Idris. Tahun 1971. Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK) telah menggabungkan Pendidikan Jasmani dengan Pendidikan Kesihatan bermula pada tahun 1992 dan dijadikan sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. Mereka telah memperkenalkan satu sistem pendidikan yang terdapat banyak pengaruh barat dalam sistem tersebut. moden dan di Malaysia. Pendidikan Jasmani Sebelum Merdeka Pendidikan Jasmani pada era ini telah mula menekankan aspek kepentingan latihan fizikal lalu dilaksanakan usaha menggubal sukatan pelajaran bagi Pendidikan Jasmani. sukatan Pendidikan Jasmani mula dibuat semakan semula dan hasilnya sukatan ini dikeluarkan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. anda digalakkan membaca dan mengumpul bahan maklumat daripada bahan bacaan. Ketika itu Pendidikan Jasmani di ajar sebagai mata pelajaran sampingan dan digelar sebagai latihan jasmani di sekolah-sekolah melayu. vi . Tahun 1960. Mata pelajaran ini diajar dari darjah satu hingga darjah empat dan kurikulum latihan jasmani ini adalah terhad. Maktab Perguruan Sultan Idris telah diberi kepercayaan untuk membuat semakan dan penyesuaian semula terhadap sukatan mata pelajaran Pendidikan jasmani. Hasilnya pada tahun 1946. Sukatan yang digubal dipengaruhi oleh sukatan daripada sekolah-sekolah di England. Ini adalah disebabkan kerajaan British kurang memberi tumpuan terhadap mata pelajaran ini. Tanjung Malim. Perak telah menggubal sukatan Pendidikan Jasmani. guru-guru tempatan telah dihantar mendalami ilmu perguruan di luar negara iaitu di Kirby dan Brinsford untuk diberi pendedahan bagi bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. 4. Pendidikan jasmani Selepas Merdeka Pada tahun 1950-an.

TEORI DAN FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada konsep. FALSAFAH GAYA HIDUP SIHAT DASAR SUKAN NEGARA PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN JASMANI Konsep dan Definisi Pendidikan Jasmani Brownnell dan Hagmen (1951)  PJ sebagai ke semua pengalaman melibatkan pergerakan otot-otot besar yang menggalakkan kepada perkembangan dan tumbesaran yang optima. TEORI.TAJUK 2 KONSEP. teori dan falsafah pembentukan kurikulum. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani (PJ) dan hubungkaitnya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)  HASIL PEMBELAJARAN 1. vii . 2. Pelajar mampu menghubungkaitkan kepentingan PJ dengan aktiviti harian menjurus kepada gaya hidup sihat dan cergas. Pelajar mampu merealisasikan Dasar Sukan Negara dalam komponen sukan untuk semua. 3. Pelajar dapat mengetahui konsep.  KERANGKA TAJUK-TAJUK PEMBENTUKAN KURIKULUM KONSEP.

Menegaskan bahawa pengalaman pendidikan jasmani berkait rapat dengan proses pendidikan seluruhan dan berkait rapat dengan hal seumur hidup setiap individu. purposeful. mental. intelektual. Wayman (1958)  PJ adalah suatu fasa daripada pendidikan am yang berhubung dengan pembentukan dan latihan individu yang menyeluruh melalui aktiviti-aktiviti fizikal.Nixon dan Cozens (1952)  PJ sebagai suatu fasa dalam proses pendidikan keseluruhan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti cergas melibatkan system otot-rangka dan pembelajaran hasil daripada penyertaan dalam aktiviti-aktiviti tersebut. budaya. Barrow (1971)   Pendidikan jasmani dalam konteks Pengalaman Pendidikan Seluruhan (The Total Educational Experience). sosial. neuromuscular. pendidikan jasmani merupakan sebahagian dari fasa pendidikan am yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan individu pelajar secara menyeluruh dalam aspek fizikal.  Physical education is most appropriately defined as that phase of the total process of education that is concerned with the development and utilization of the individual’s voluntary. Jewett and Nixon ( 1980). movement capabilities. emosional dan estetik. Baley dan Field (1976)  Satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organic. emosi dan sosial melalui viii . Kesimpulannya. Jenny (1961)   Pendidikan jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal Terlibat dengan hasil-hasil pendidikan yang juga tidak bercorak fizikal. emotional and social responses. hasil daripada aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih. and with directly related mental.

Secara ringkasnya. Matlamat (goals) Pendidikan Jasmani  Matlamat perkembangan jasmani (physical development objective) Mempengaruhi semua bahagian pembangunan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial (Jenny.”      Untuk melatih minda Untuk membentuk intelek seseorang “untuk menguasai pengetahuan prescribed bodies of knowledge” Untuk mempelajari konsep asas sesuatu disiplin Untuk membentuk sikap yang positif ix . pendidikan jasmani ialah pendidikan dari dan melalui aktiviti-aktiviti fizikal.penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pergerakan dan perlakuan jasmani secara terancang. Tujuan (aims) Pendidikan Jasmani “The aim of organized physical education programs is to created an environment that stimulates selected movement experiences.1961).  Matlamat perkembangan psikomotor (psychomotor development objective) Kecekapan motor membantu usaha bagi menguasai kemahiran dan kawalan motor yang baik.  Matlamat perkembangan sosial dan hubungan manusia (social and human relation objective) Kewarganegaraan kemasyarakatan. resulting in desirable responses that contribute to the optimal development of the individual’s potentialities in all phases of life. yang berkesan dan kecekapan  Matlamat perkembangan mental dan emosi (Mental and psycho-emosional objective) Membantu membina kecerdasan melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecerdasan.

Membina daya tahan kendiri dari segi membina toleransi. koordinasi dan kawalan motor yang baik. semangat kesukanan. sahsiah dan tingkahlaku sosial yang diingini. Penglibatan dan penyertaan seseorang dalam kegiatan jasmani akan meningkatkan tahap kecergasan jasmani yang mana mempunyai implikasi terhadap peningkatan taraf kesihatan seseorang. Dari segi Psikomotor :  Membentuk suatu sistem saraf yang cekap.Perkembangan aspek ini penting untuk melakukan tugas-tugas harian dengan lebih cekap lagi.  Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. berdikari. Kecekapan motor perlu untuk membantu usaha bagi menguasai kemahiran motor asas. daya tahan otot saraf dan daya tahan kardiovaskular. sabar. kepimpinan dan disiplin diri.  Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Dari segi Hubungan Sosial dan Perkembangan Emosi    Melalui PJ kita dapat membentuk sikap. x . Individu dapat menyesuaikan diri dan berinteraksi dalam masyarakat Memupuk dan menyemaikan sifat-sifat social seperti bekerjasama.    Untuk membentuk potensi seseorang supaya dapat menyertai dalam ahli persatuan yang dinamik Untuk membentuk kuasa yang rasional Untuk membentuk kebolehan berfikir “to develop the capacity to make wise decisions in order to become an effective citizen in the democratic processes upon which the free country depends”  Untuk mempelajari cara hidup sihat berpanjangan Objektif Pendidikan Jasmani Dari segi Jasmani :  Memberi perhatian kepada usaha membentuk satu sistem organ yang sihat melalui kegiatan-kegiatan jasmani yang cergas khususnya untuk membina kekuatan otot saraf. timbang rasa di samping melatih mengawal emosi diri.

Konsep Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal.   Perancangan sesuatu kurikulum itu adalah diasaskan dari falsafah pendidikan. Ini bersesuaian dengan kenyataan Rosalind Cassidy dalam tahun 1927 yang merupakan pelopor dalam bidang Pendidikan Jasmani di Mill College. Pengetahuan mengenai tubuh badan. Califonia. Model ini merupakan model yang terancang dan berterusan ianya banyak mendominasikan sistem sekolah dan pembelajaran di abad ke 20. Beliau melihat Pendidikan Jasmani sebagai satu pendekatan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pendidikan kepada murid. Sebagai saluran untuk meluahkan perasaan. Dari segi Perkembangan Mental   Melalui PJ kita dapat mentafsir dan menganalisis sesuatu situasi dan membuat keputusan dan tindakan yang wajar.Model yang boleh dikaitkan dalam pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal adalah model pembangunan (development model). Clark Herington yang juga dikenali sebagai bapa Pendidikan Jasmani moden. mengurangkan tekanan dan ketegangan yang dialami dalam kalangan masyarakat. kandungan struktur suatu bidang yang menjurus kepada satu-satu bidang. terancang dan besifat berterusan. kurikulum adalah rancangan yang terususun. matlamat dan objektif bagi satu-satu bidang pendidikan. pergerakan dan fungsi-fungsi yang berkaitan berasaskan prinsip sains dapat diaplikasikan ke dalam konteks pelajaran PJ.  Dalam tahun 1910. mengklasifikasikan Pendidikan Jasmani kepada empat fasa utama iaitu:  Pendidikan Organik (Organic Education) xi .  Mengaplikasi pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. Konsep Kurikulum Pendidikan Jasmani  Kurikulum boleh diertikan sebagai rancangan suatu aktiviti pengajaran. Dengan kata lain. Beliau juga turut mengubah persepsi mengenai Pendidikan Jasmani yang sebenarnya amat luas dan berupaya memberi sumbangan yang bermakna dan menyeluruh kepada manusia.

masyarakat dan persekitaran dan bertindak memainkan peranannya sebagai seorang ahli dalam satu masyarakat .  Pendidikan Karektor (Character Education) Pembangunan Mental atau kognitif bertumpu kepada pengumpulan maklumat danpengetahuan dengan keupayaan berfikir dan mentafsir maklumat. xii .Pendekatan kepada pembangunan fizikal yang bertumpu kepada aktivitiaktiviti yang mampu meningkatkan keupayaan fizikal dalam diri individu melalui peningkatan pelbagai sistem organik dalam badan manusia.  Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Objektif Berikut adalah matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia:       Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah dan disiplin diri Membuat keputusan bijak dalam kehidupan.  Pendidikan Intelektual (Intelectual Education) Pembangunan sosial bertumpu kepada membantu individu menyesuaikan diri dalam kumpulan. Matlamat  Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Rendah dan Menengah 1999 ( pengaruhdaripada Herington) dalam matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani di Negara kita.  Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education) Pendekatan pembangunan motor yang bertumpu kepada kepentingan pergerakanfizikal yang lebih bermakna dengan penggunaan tenaga yang seminimum mungkin serta ianya dilaksanakan dengan efisyen. serta mengekalkan nilai estetika pergerakan.

Pembinaan dan pengembangan aspek mental dan intelek seperti tafsiran. alatan dan tempat beraktiviti. berakhlak mulia. berketrampilan. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. Kefahaman. sabar. xiii . Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup.  Usaha di atas adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. pertambahan pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya Mengembang dan menerapkan perubahan tingkahlaku dan disiplin seperti yakin kepada diri. memiliki nilai tentang kemasyarakatan dan sebagainya.(Teng Bon Tong. Melalui aktiviti Pendidikan Jasmani secara amnya dapat memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui:    Peningkatan dan perkembangan nilai-nilai sosial seperti bekerjasama. emosi. Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. 2001)         Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah adalah: Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid.Hubungkait Falsafah Pendidikan Jasmani dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Pendidikan di Malaysia adalah merupakan suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara holistik dan bersepadu untuk menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi aspek jasmani. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. bertolak ansur. saling hormat-menghormati dan sebagainya. bertanggungjawab. taat setia. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya.  Kesinambungan yang wujud dalam matlamat utama aktiviti Pendidikan Jasmani ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor. Semua ini mempunyai pertalian rapat dan Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai agen pemangkin ke arah memenuhi hasrat PPK yang bertumpu kepada pembangunan insan yang seimbang dari aspek JERI. kognitif dan afektif. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. rohani dan intelek (JERI) dan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. kad-kad kerja.   Murid ini hendaklah diberikan bahan dan pendekatan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. dan kemahiran berfikir. dan bahanbahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. keupayaan. Guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. dan minat. Melalui proses ini. Strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di peringkat sekolah rendah menekankan aspek-apek penggabungjalinan.    Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dan menyeluruh dalam Falsafah Pendidikan Negara. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran Pendidikan Jasmani atau kemahiran daripada matapelajaran yang lain. berinteraksi. pengayaan dan penilaian. permainan. xiv . bakat. Konsep Pengayaan  Program pengayaan perlu diberi penekanan dan keutamaan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan latarbelakang murid yang ketara berbeza dari pelbagai aspek seperti kebolehan. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. Konsep Penggabungjalinan    Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

Proses penilaian yang berterusan akan dapat membantu guru mengenalpasti jenis tindakan susulan yang perlu diambil kepada seseorang murid.   Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menjaga berat badan. Untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. perlu mengamalkan gaya hidup sihat setiap hari seperti mengamalkan pemakanan yang sihat. Dengan cara yang sedemikian. disarankan supaya mengamalkan aktiviti ini bagi menjamin kesihatan diri. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Antara xv . Gaya hidup sihat  Amalan ini perlu dilakukan setiap masa bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. dan penjagaan kesihatan yang sempurna.   Melalui penilaian ini. GAYA HIDUP SIHAT Definisi Gaya Hidup Sihat   Amalan tabiat yang meningkatkan tahap kualiti kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan Boleh juga ditakrifkan sebagai satu amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang. selain mengetahui tahap kelemahan dan pencapaian murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul pada aras yang lebih tinggi. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi membantu guru menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran.Konsep Penilaian   Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. senaman. keluarganya dan masyarakat. guru seterusnya akan mudah memilih jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi seseorang murid. dan masa yang diambil ialah antara 20 hingga 30 minit setiap kali senaman. Senaman sekurang-kurangnya tiga kali seminggu.  Senaman merupakan aktiviti terpenting untuk cara hidup yang sihat. Oleh hal demikian.

lompat tali. perlu diambil dengan jumlah yang sedikit. berbasikal. pengambilan makanan yang seimbang baik untuk kesihatan diri. C. Dalam hal ini. tulang dan sendi. meningkatkan fungsi jantung. ianya boleh dilakukan secara bersendirian. Penyakit tersebut adalah berpunca daripada masalah permakanan. menguatkan kelenturan sendi. pengamalan pengambilan makanan berpandukan kepada makan secara sihat. tekanan darah tinggi. kekacang. berenang. hendaklah sentiasa melakukan senaman bagi mengekalkan tahap kesihatan.  Dalam melakukan senaman. Pemakanan yang baik penting untuk pembesaran yang sempurna. Sekiranya makan berlebihan kemungkinan mengundang penyakit jantung. buah-buahan dan sayur-sayuran. manakala makan secara sederhana ialah ikan. dapat mengawal berat badan. kita perlu makan paling banyak bijirin. dadih. vatamin A. B kompleks. Hal ini kerana kumpulan ini membekalkan makanan yang kaya dengan kalsium. dan lemak. produk bijirin. dan sebagainya. Mengikut piramid pemakanan. Amat penting. garam. penjagaan dari segi pemakanan juga merupakan cara terbaik dalam gaya hidup sihat. dan sebagainya. Sebenarnya kedua jenis penyakit ini masih menjadi punca utama kematian di negara ini. protein. susu. berjoging. vitamin. zat-zat galian. ubi.  Cara Pemakanan yang Sihat Selain aktiviti bersenam. adik-adik perlu bijak xvi . Sebenarnya lemak merupakan sumber kalori yang padat. Bagi makanan yang mempunyai banyak lemak. mengurangkan tekanan mental. Tegasnya. kurang bersenam. bersenamrobik. menguatkan otot. tekanan perasaan. dan gentian. ayam. gerakan badan dan mencegah kecederaan. Terdapat pelbagai jenis senaman yang boleh dilakukan sama ada secara bersendirian atau berkumpulan. Cara pemakanan yang sihat boleh menghindarkan daripada penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung dan darah tinggi.  Jaga Berat Badan dalam mengamalkan gaya hidup sihat. minyak. Bagi mengelakkan risiko menjadi gemuk. Dalam hal ini.  Kita perlu mengambil makanan yang mengandungi karbohidrat. protein. daging. membina stamina dan kekuatan. zat besi. bersama keluarga atau kawan-kawan. dan gula. adik-adik perlu mengurangkan makan yang berlemak. dan keju juga. bermain badminton. kegemukan.faedah yang kita dapat ketika bersenam ialah tubuh badan menjadi cergas. Pengambilan lemak yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan menyebabkan kegemukan. dan sebagainya. paru-paru dan peredaran darah. Antara jenis senaman ialah berjalan kaki.

Kebanyakan orang suka menggunakan waktu senggang untuk pelbagai aktiviti yang proaktif seperti embaca. Makanan yang dimakan bukan sekadar untuk mengenyangkan perut semata-mata tetapi makanlah demi kesihatan tubuh.2002)  Kesenggangan boleh didefinisikan sebagai waktu terluang yang diisi dengan melakukan sebarang jenis aktiviti yang anda gemari. bermain alat muzik dan berhobi.  Tidur pula ditakrifkan sebagai satu jangka masa di mana kita boleh melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya  Jenis-jenis Rehat boleh di bahagikan kepada 2 iaitu: Rehat pasif : rehat tanpa melakukan pergerakan badan. Melakukan aktiviti-aktiviti senaman ringan seperti berjalan-jalan dan bersiarsiar di taman bunga bersama keluarga adalah contoh baik rehat aktif Waktu rehat boleh diisi dengan melakukan aktiviti ringan seperti mendengar muzik. tiada aktiviti regangan otot berlaku Tiga jenis rehat pasif yang berkesan adalah yang menggunakan latihan mental.memilih makanan mengikut keperluan badan. bermain congkak/carrom/catur dan bersiar-siar di taman/berjoging. Ia mempunyai fungsi yang sama dengan rehat dan tidur iaitu memulihkan keadaan badan dan otak yang sudah letih bekerja. mental ataupun aktiviti ringan.  Istirehat pula dapat memberi kelegaan dan ketenangan di waktu ketegangan dan stres.lain. membaca majalah atau surat khabar.  Rehat atau kesenggangan juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan gaya hidup seseorang.( Shamsudin. Ia boleh digunakan untuk mengurangkan rasa penat dan letih serta menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Sharizad & Mohd Sofian. melukis. istirehat jasmani     Kita boleh melakukan aktiviti rehat pasif dalam keadaan pasif dan dalam kedudukan postur tubuh yang selesa Rehat aktif adalah salah satu daripada bentuk rehat melalui latihan fizikal yang masih melibatkan proses regangan dan kontraksi otot. xvii . melihat pemandangan alam flora dan lain. Rehat bermaksud suatu tempoh yang diambil untuk berhenti daripada melakukan sesuatu aktiviti sama ada aktiviti fizikal. Ia membawa erti satu tempoh masa terluang yang diisi dengan melakukan aktiviti ringan yang tidak aktif seperti mendengar muzik. pembayangan gambaran. menggubah lagu.

keperluan oksigen menjadi rendah lalu menyebabkan pernafasan kita menjadi rendah. ketika ini otak terlebih dahulu membuat persiapan dan persediaan untuk menghadapi keesokan harinya. REM ambil masa di dalam 10 minit untuk kitaran pertama dan semakin lama setelah beberapa kitaran berlalu. jantung mula perlahan dan suhu badan mula rendah.  Tidur adalah satu proses di mana kita melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya Tidur adalah satu fasa di mana manusia tidak sedarkan diri buat sementara waktu.  Otak tidak aktif membuatkan badan kita berehat sepenuhnya. badan akan memperbaiki kerosakan yang berlaku pada sel tubuh serta membantu membina sel baru. Mata mula bergerak-gerak mengikut gelombang otak. Kadar tekanan darah menurun dan kadar denyutan jantung rendah. Anda telah masuk ke peringkat tidur paling nyenyak. mata anda sudah tidak nampak apa-apa walaupun kelopak mata dibuka. bunyi perlahan masih bolehmengejutkan anda dari tidur. Namun. Stage 3 tidur anda lebih nyenyak. ii. 2006).  Oksigen digunakan untuk memulihkan tisu-tisu pada otot serta menghasilkan sedikit tenaga untuk keperluan metabolisme dalam badan (Shamsudin et al. Di dalam fasa ini. (Norlaila Hamima Jamaluddin. Stage 5 REM (rapid eye movement) -Peringkat inilah dipanggil MIMPI. keperluan seseorang individu itu untuk tidur secukupnya adalah berbeza: Bayi perlu tidur 16 jam sehari . Oleh itu. iv. Stage 4 fungsi badan lebih direhatkan. 2002). iii.Pernafasan anda perlahan dan terkawal. Semasa tidur. badan kita tidak bergerak seolaholah lumpuh. Stage 1 dan 2 adalah keadaan dimana proses tidur baru bermula.. Di kala ini. Remaja memerlukan 7 jam tidur dan orang dewasa memerlukan 7 hingga 8 jam tidur  Peringkat tidur adalah seperti berikut: i. tidur yang cukup tanpa sebarang gangguan amatlah penting agar segala proses semasa tidur berjalan dengan lancar  Secara amnya. Di dalam keadaan ini.Walaupun mata bergerak. Biasanya seseorang mengambil masa 2 jam untuk keseluruhan stage REM xviii . Bunyi yang kuat sahaja boleh mengejutkan anda.

v.  Pemikiran yang positif menjadikan seseorang itu mampu menyelesaikan pelbagai kemelut yang melanda kehidupannya dengan baik tanpa tertekan. Memberi peluang badan memperbaiki kerosakan sama ada tisu. Kehidupan zaman moden yang penuh cabaran terutama tekanan di pejabat memerlukan satu persepsi positif daripada ahli masyarakat kita. Pada masa yang sama sikap atau mentaliti positif penting untuk dimiliki oleh seseorang itu bagi menangani tekanan kehidupan dalam era moden ini. vi. Jadi. ii.  Gaya hidup yang sihat juga melibatkan aspek psikologi dan sosial seseorang itu. Menghilangkan tekanan. semakin positif minda seseorang itu maka semakin tinggilah gaya hidup sihat yang mampu dicapainya kelak. aspek psikologi dan sosial manusia perlu dipenuhi bagi memperoleh gaya hidup yang sihat ini. xix .  Sikap berkawan dan menghabiskan masa bersama-sama mereka menjadikan keperluan psikologi manusia dipenuhi dengan efektif. menagih dadah atau melakukan sesuatu perkara di luar jangkaan. Meningkatkan daya ingatan. Hubungan baik yang berkekalan biasanya dapat melahirkan satu bentuk kehidupan yang ceria dan menggembirakan. Masyarakat digalakkan menjalin hubungan komunikasi yang mesra bersama-sama rakan atau jiran tetangga. Membantu badan berfungsi dengan baik untuk bekerja keesokan harinya. Menghilangkan rasa penat dan mengantuk semasa membawa kenderaan. sel atau otot.   Sesungguhnya. Keperluan tidur i. iv. mereka mungkin boleh mendapatkan bantuan daripada pakar motivasi ataupun rakan-taulan di sekeliling mereka. iii. Mereka yang lebih terbuka dan bersedia untuk berkongsi masalah dengan orang lain didapati lebih bermakna kehidupannya berbanding dengan individu yang suka bersendirian atau menyimpan masalah mereka. Hal ini perlu kerana tekanan yang dialami boleh menjuruskan seseorang pada perlakuan negatif seperti mendera.  Kepada mereka yang menghadapi tekanan hidup.

di peringkat kebangsaan/ Antarabangsa. DASAR SUKAN NEGARA  Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua yang merangkumi sukan prestasi tinggi dan sukan untuk semua (I) dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh Kerajaan terhadap seluruh rakyat. kesefahaman dan pembinaan kualiti moral dan fizikal memberi satu landasan yang selesa untuk mengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatupadu serta juga untuk pemupukan maruah bangsa dan negara. penghormatan dan penggalakan yang saran sebagaimana juga yang diberikan kepada keperluan asasi sosial yang lain seperti pendidikan.   Tegasnya. pengangkutan. Sukan prestasi tinggi adatah merujuk kepada sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan-peraturan dan syarat-syarat Persekutuan sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi menentukan pemenang. Gaya hidup sihat hanya boleh dicapai sekiranya masyarakat mengamalkan semua aspek kehidupan berlandaskan ciri-ciri manusia sihat. gaya hidup yang sihat ini boleh diperoleh menerusi semua amalan yang dipaparkan tadi.  Dari peringkat individunya. Kita semua perlulah memahami bahawa mencegah lebih baik daripada mengubatinya. sukan mempunyai kesan-kesan manfaat yang amat besar terhadap individu. toleransi. perpaduan dan kestabilan yang berterusan. muhibah. perumahan dan perkhidmatan kesihatan supaya membolehkan kerajaan mencapai pembangunan negara. Kesimpulannya. Cuma sikap masyarakat yang masih memandang rendah kepentingan gaya hidup sebeginilah yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan timbul kelak.  Sukan Massa (Sukan Untuk SemuaJ adatah merujuk kepada aktivitiaktiviti rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku secara spontan atau diuruskan dengan tujuan untuk menggalak penyertaan yang tebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingam.  Sukan yang menyumbang kepada penggalakan pertandingan yang sihat. sukan ini menyumbangkan kepada xx . masyarakat dan seterusnya negara.  Sukan berhak mendapat pengiktirafan.

iii. Pengurangan tekanan hidup moden Interaksi sosial yang bermakna Perkembangan kemahiran-kemahiran asas Melalui gaya hidup sihat. iv. iv. dalam mana ia memahami sebenarnya akan kenikmatan penglibatannya dan semangat pertarungan. kesedaran diri termasuk semangat pertarungan. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. pembentukan sahsiah.  Sukan di negara ini secara tradisinya telah dijalankan oleh organisasi sukarelawan yang kebanyakannya bergabung dengan Majlis Olimpik Malaysia. Penggunaan masa kesenggangan berfaedah dan bermakna. Peningkatan maruah bangsa Pemupukan persahabatan ii. iii. ii. didalam kumpulan-kumpulan sukarelawan atau pun di dalam suasana komuniti yang berlainan. negeri dan daerah  Mutu sukan prestasi tinggi dalam Negara meningkat sedikit dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Peranan Kerajaan hanya terhad kepada peranan yang dimain kan oleh Kementerian Belia dan Sukan. iii.  Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Di peringkat masyarakat. Namun demikian. seorang individu itu akan lebih sensitif terhadap kesejahteraan dirinya. Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. sukan membantu kepada Pencapaian kecemerlangan kepada peringkat yang paling tinggi. v. Pewujudan environmen untuk memupuk perhubungan komuniti yang lebih baik di dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara.  i. sukan ini membantu kepada Penggalakan pembinaan kualiti dan moral rakyat yang sesuai dengan aspirasi nasional. di dalam suasana kekeluargaan. di dalam kalangan sahabat handai.  i.i. ii. Segala aktiviti ini dilakukannya di dalam environmen dan keupayaannyasarna ada secara individu. vi. Pencegahan jenayah remaja dengan peluang-peluang penggunaan masa lapang yang memanfaatkan. melalui agensi masing-masing di peringkat kebangsaan. Akibatnya ahli-ahli sukan kita tidaklah begitu berjaya xxi . peningkatan itu tidaklah seberapa berbanding dengan pembangunan sukan keseluruhannya di peringkat antarabangsa. Di peringkat Antarabangsa.

Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara.  Sehingga baru-baru ini. sihat dan melalui aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi fizikal dengan usaha-usaha keseluruhan Kerajaan pembangunan negara. kurangnya kemudahan-kemudahan yang menghadkan peluang penyertaan dalam sukan. psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan. kekurangan jurulatihjurulatih dan pegawaipegawai sukan yang bertauliah. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan rancangan pembangunan menyeluruh bagi ahli-ahli sukan. xxii . ii) Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahankemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial.Objektif-objektif utama adalah berikut :i) Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. kebanyakan aktiviti aktiviti sukan dijalankan berasaskan kepada pertandingan.berdisiplin dan bersatupadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini. kurang komitmen oleh ahli-ahli sukan. dan iv) Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali. kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan. dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara. iii) Untuk membangun dan meningkat pengetahuan danamalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan kalangan orang awam. kelemahan pengurusan dalam badan sukan dan organisasiorganisasi yang berkaitan. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini. Objektif DSN  Adapun tujuan Dasar Sukan Negara ini adalah membentuk satu masyarakat yang aktif. pembatasan kewangan dan prioriti yang rendah yang diberikan oleh Kerajaan kepada bidang sukan.di pertandingan tersebut.

dan ii. prioriti hendaklah diberi kepada aspek-aspek berikut :1. pentadbir-pentadbir dan pegawai pegawai sukan. Adalah sangat diperlukan satu program jangka panjang dengan struktur yang baik untuk pembangunan ahli-ahli sukan. Dalam kes sukan prestasi tinggi. hendaklah dibangunkan serentak walaupun dengan penekanan yang berlainan. Pelbagai badan sukan hendaklah bekerjasama dengan lebih erat lagi dengan Kerajaan Pusat dan Kerajaan-kerajaan Negeri untuk membangunkan sukan dalam negara. Organisasi i.  Sukan prestasi tinggi sebaliknya adalah memberi peluang kepada mereka yang berpotensi untuk membuktikan keunggulan mereka di pertandingan peringkat antarabangsa supaya meninggikan lagi maruah negara.  Sukan massa dan sukan pre stasi tinggi adalah pelengkap diantara satu sarna lain. pertimbangan yang khusus perlu diberi kepada jenis-jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan dan penyertaan yang sedia ada dan jenis-jenis sukan yang lebih sesuai kepada bentuk fizikal rakyat Malaysia. Perancangan i. Satu jentera penyelaras yang menyeluruh dalam bentuk jawatankuasa tetap adalah perlu bagi xxiii . agar membolehkan mereka mendapat peluang yang lebih baik bagi mencapai kecemerlangan di pertandingan peringkat antara bangsa. 2.Sungguhpun pelbagai agensi dan organisasi itu mempunyai peranan yang khusus tetapi program yang dijalankan tidaklah bersepadu. sebagai satu struktur yang berterusan (continuum). Sukan massa adalah bertujuan membolehkan rakyat mengamalkan gaya hidup yang aktif dan sihat. Pelaksanaan strategi ini melibatkan pihak-pihak awam. sukarela dan swasta bekerjasama sebagai satu kumpulan bagi faedah ahli-ahli sukan dan masyarakat keseluruhannya. jurulatih jurulatih.Strategi Dan Perlaksanaan  Kedua-dua bidang sukan iaitu sukan massa dan prestasi tinggi.  Bagi mencapai objektif-objektif di atas.

Ini akan membantu mengadakan kerjasama yang lebih berkesan dan berkekalan di antara pelbagai agensi-agensi Kerajaan dan organisasi sukarelawan. manakala Majlis Sukan Universiti-universiti Malaysia pula akan menggalakkan aktiviti tersebut di institusi-institusi pengajian tinggi. ii. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia dan Persatuan-persatuan Sukan Kebangsaan. vii. Kementerian Belia dan Sukan akan menggalakkan sukan massa dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berlandaskan kepada konsep 'MALAYSIACERGAS'. serta membangun dan menyelaraskan aktiviti sukan di sekolah-sekolah termasuklah pembinaan kualiti kepimpinan dalam sukan dan pendidikan jasmani dengan kerjasama dan sokongan Kementerian Belia dan Sukan. Tugas utama bagi Majlis Sukan Negara ialah untuk membantu dan menyelaras pembangunan sukan untuk peningkatan prestasi ahliahli sukan dalam pertandinganpertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kementerian Pendidikan hendaklah menggalakkan sukan secara aktif di maktab-maktab dan di politeknik-politeknik. akan mempunyai tanggungjawab utama untuk menggalakkan tujuan pergerakan Olimpik dan juga untuk bekerja rapat dengan Majlis Sukan Negara dalam hal pemilihan dan latihan ahli-ahli sukan untuk pertandingan xxiv .menentukan perhubungan (rapport) yang lebih rap at di kalangan organisasi – organisasi tersebut. vi. Begitu juga Kementerian Belia dan Sukan hendaklah mewujudkan satu jentera yang saran untuk menyelaraskan program sukan massa. Majlis Sukan Negara akan menyediakan jentera ini bagi sukan prestasi tinggi. iii. v. Kementerian Pendidikan akan memperuntukkan masa yang cukup untuk pendidikan jasmani bagi semua penuntut. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan MAKSAK)hendaklah menggalakkan dan menyelaraskan semua aktiviti sukan di dalam pelbagai perkhidmatan awam. iv. Majlis Olimpik Malaysia sebagai satu badan induk kepada semua persatuan sukan kebangsaan. Kementerian Pendidikan juga adalah bertanggungjawab melatih guru guru yang berkebolehan mengajar pendidikan jasmani.

4. xxv . Peranan badan-badan pengawal sukan kebangsaan adalah menggalak.antarabangsa yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa viii. Sumber -sumber kewangan untuk Yayasan itu adalah dari Kerajaan Persekutuan dan semua Kerajaan Negeri. di seluruh negara. Begitulah juga sektor swasta dan dermawan-dermawan hendaklah digalakkan menubuhkan yayasan-yayasan sukan dan menaja kegiatan kegiatan sukan. Persatuan-persatuan sukan hendaklah mempertingkatkan strategi pemasaran aktiviti-aktiviti mereka supaya membolehkan mereka mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. tempat kerja. Semua sumbangan kepada Yayasan hendaklah dikecualikan dari cukai iv. Personel Personel yang bertauliah dan berpengalaman hendaklah dilantik bekerja di semua peringkat. iii. ii. sekolah sekolah dan institusi pengajian tinggi. melaksana dan menilai program-program sukan dalam negara. bagi merancang. dalam organisasi-organisasi sukan. Kewangan i. membangun dan memberikan peluang-peluang untuk penyertaan dan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi jenis-jenis sukan yang berkenaan dengan kerjasama Majlis Sukan Negara dan Agensi-agensi Kerajaan yang berkenaan 3. sektor perdagangan dan pihak individu. Satu Yayasan Sukan Kebangsaan hendaklah diwujudkan bagi membiayai kegiatan-kegiatan sukan pre stasi tinggi dan sukan massa.

6. Bagi menghargai segala pengorbanan dan sumbangan oleh ahliahli sukan. Satu rangka tindakan 20 tahun (blueprint) berkenaan kemudahankemudahan sukan berasaskan kepada strategi untuk kedua-dua bidang sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. Pengiktirafan dan insentif yang sewajarnya hendaklah diberi kepada pegawai-pegawai sukan dan ahli-ahli sukan yang telah mewakili negara. ii. iii. perbelanjaan untuk latihan yuran pendidikan dan biasiswabiasiswa. Kerajaan telah mengadakan pelbagai insentif. Insentif i. Kemudahan i. pertandingan insuran. Kementerian Belia dan Sukan hendaklah menyelaras perancangan dan pengagihan kemudahan-kemudahan utama sukan. elaun-elaun hidup.5.Insentif-insentif yang diberikan kepada ahli-ahli sukan adalah untuk membolehkan mereka meningkatkan kecergasan fizikal mereka ke prestasi kecemerlangan yang paling tinggi di pertandingan peringkat antarabangsa hendaklah dikekalkan dan diperbaiki dari masa ke semasa. untuk semua lapisan komuniti termasuk orang-orang cacat. Profesionalisme hendaklah juga digalakkan. dan iii. cuti. Rasional yang memerlukan perancangan kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri ini adalah bagi mencapai satu pengagihan kemudahan-kemudahan yang lebih xxvi . Calon-calon yang mempunyai kehandalan dalam bidang sukan hendaklah diberi pertimbangan istimewa di dalam pengambilan untuk pekerjaan dan untuk kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi dengan syarat mereka mempunyai kelayakan akademik yang minimum yang disyaratkan dalam disiplin yang dipohon oleh mereka. hendaklah disediakan oleh Kementerian Belia dan Sukan selepas berunding dengan agensi-agensi yang berkenaan dan juga persatuanpersatuan sukan. Kerajaan-kerajaan Negeri masing-masing adalah bertanggung jawab bagi merancang kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri dan daerah. Insentif ini merangkumi penganugerahan. ii.

Semua kemudahan-kemudahan yang hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya. pihak berkuasa hendaklah memberi pertimbangan gurangkan bayaran ubah syarat tanah untuk skim-skim perumahan dan juga memberi insentif-insentif lain. Pihak berkuasa yang bertanggung jawab bagi menyediakan Pelan-pelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. Objektif pengagihan semula ialah bagi membolehkan mereka yang kurang bernasib baik. vi. Untuk membolehkan pengusaha-pengusaha menyediakan tanah untuk kemudahan-kemudahan sukan. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan.seimbang di kawasan bandar dan luar bandar. vii. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan.yang optimum. Sektor-sektor perdagangan dan sukarela adalah diharapkan bagi melengkapi usaha-usaha Kerajaan dalam pembinaan kemudahan kemudahan sukan. Kemudahan-kemudahan sukan ini hendaklah dibuka kepada penggunaan semua ahli sukan orang ramai bagi mempastikan penggunaan. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi menyediakan Pelanpelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. mendapatkan peluang menggunakanan kemudahan di darat dan di air. v. xxvii . Peruntukan mengenai kemudahan-kemudahan sukan hendaklah dipertimbangkan sebagai sebahagian yang melengkapkan skim-skim perumahan. Pihak berkuasa tempatan adalah digalakkan untuk membangunkan kemudahan-kemudahan sukan. dan viii. yang memerlukan kemudahan sukan dan perkhidmatan yang lebih dari yang lain tetapi yang kurang sekali membuat desakan. iv. Pengswastaan kemudahankemudahan sukan adalah juga digalakkan.

muzik. Pengusaha pengusaha tempatan digalakkan mengeluarkan alat-alat tersebut. Bagi menyebarkan kesefahaman antarabangsa. drama dan kesusasteraan yang diiktiraf sebagai disiplin akademik di universiti.. sebagai satu disiplin akademik. badanbadan pengawal sukan peringkat kebangsaan digalakkan menjadi tuan rumah kepada pertandingan-pertandingan antarabangsa..7. dan juga untuk faedah ahli -ahli sukan serta penggalakan pelancongan. xxviii . iii. ii. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat daripada bahan bacaan untuk menyatakan konsep dan objektif Pendidikan Jasmani mengikut garis panduan Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK). dan vi. v. pentadbir-pentadbir sukan dan lain-lain personel yang berkaitan serta berfungsi sebagai pusat sumber sukan. institusi-institusi pengajian tinggi hendaklah memperuntukkan pengajian pendidikan jasmani yang merangkumi sukan. Penggalakan dan pendidikan (untuk orang awam) dalam bidang sukan hendaklah diuruskan dengan kerjasama media massa dan pelbagai organisasi yang terlibat dalam pembangunan sukan supaya dapat menanamkan sikap positif terhadap sukan. Sukan yang disifatkan sebagai satu manifestasi budaya rakyat hendaklah diberikan status yang sarna seperti senilukis. Am i. SOALAN 2 : Bagi meningkatkan pengetahuan. Institut Sukan Negara yang sekarang Illl sedang dibina patutlah menjalankan penyelidikan sains yang ada hubungkait dengan negara ini. iv. Dengan hal yang demikian.memberi latihan kepada ahli-ahli sukan. Setengah -setengah sekolah akan ditauliahkan sebagai pusat kecemerlangan untuk menggalakkan jenis-jenis sukan yang tertentu. Cukai-cukai dan eksais yang ada sekarang atas alat-alat sukan hendaklah dikurangkan supaya ianya boleh dibeli dengan harga yang lebih murah bagi menggalakkan penyertaan yang lebih luas dalam bidang sukan. jurulatih-jurulatih.

Pelajar mampu mewujudkan kesepaduan bagi semua aspek berasaskan tiga domain utama dalam PJ iaitu psikomotor.  KERANGKA TAJUK-TAJUK Psikomotor Kognitif Afektif Kepentingan Dari Segi Kecergasan Fizikal (Psikomotor)  Pendidikan Jasmani dapat membantu perkembangan diri individu serta memberi penekanan kepada perkembangan fizikal. perkembangan emosi dan perkembangan sosial. kognitif dan efektif. xxix . emosi dan sosial. Pelajar mampu menghuraikan kepentingan PJ daripada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal.TAJUK 3 KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini mendedahkan pelajar terhadap kepentingan Pendidikan Jasmani (PJ) kepada semua peringkat usia yang melibatkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal.  HASIL PEMBELAJARAN 1. 3. perkembangan mental. perkembangan mental. Mengetahui kepentingan PJ. 2.

Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik. Mengelakan kecederaan iv. Meningkatkan kekuatan badan v.   Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa. Meningkatkan daya tahan otot ii.Meningkatkan kesihatan dan mengelakan daripada sebarang penyakit viii. xxx . program yang di rancang haruslah di lihat dapat memberi manaafat sepenuhnya kepada mereka dalam:i. Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka. Menguatkan sistem kardiovaskular iii. Memberi ketangkasan dan kecergasan tubuh badan vi. Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa.  Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Membantu pengembangan diri individu xi Mempertingkat & mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan & perlakuan motor. Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik.  Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka. Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani. Meningkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan lakuan motor x.Dapat menjalankan kehidupan seharian dengan baik dan lancar ix. Meningkatkan kadar metabolisma dalam badan vii. Oleh itu bagi membina program Pendidikan Jasmani yang akan menjadi amalan se panjang hayat.

mental & emosi. PJ dapat mengurangkan risiko penyakit kronik & kecederaan. sosial. Kepentingan Intelektual • • • • • Membentuk daya pemikiran yang positif Melahirkan modal insan yang celik akal Menyihatkan kesihatan otak Mewujudkan daya berfikir secara kreatif dan kritis Mempercepatkan proses pemerolehan maklumat xxxi . PJ merangsang untuk menyertai aktiviti rekreasi & bergiat cergas sepanjang hayat.• • • • Menguasai kemahiran asas pergerakan & permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga tunjang pembelajaran. mental. PJ mendatangkan keseronokan dan kepuasan. Senaman sebagai rutin harian secara berterusan Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan & keselamatan semasa menyertai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah & disiplin diri yang sesuai dengan norma masyarakat. Kepentingan Emosi • • • • • • • • • Meningkatkan minat untuk bersukan Menghilangkan stress dan tekanan Menimbulkan perasaan gembira Mengawal emosi Boleh mengenali diri sendiri dan boleh menambahkan keyakinan diri yang tinggi Boleh membuat keputusan dengan bijak Boleh memupuk perasaan sabar Meningkatkan semangat pembelajaran seterusnya Boleh memahami perasaan orang lain Pertumbuhan & Perkembangan Fizikal Matlamat aktiviti fizikal dalam PJ adalah untuk membina masyarakat PJ membantu perkembangan diri individu • • • • Memberi penekanan perkembangan fizikal.

Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya. alatan dan tempat beraktiviti.  Dengan kata lain Pendidikan Jasmani berupaya membantu pembangunan sosial individu serta menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat.  Penglibatan dengan aktiviti Pendidikan Jasmani mampu menjadi tapak yang kukuh untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti melakukan kerja berkumpulan. yang boleh diperolehi melalui permainan berpasukan.• • • Dapat membentuk idea-idea yang bernas Dapat berfikir dengan waras Dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran berfikir Kepentingan Persekitaran Sosial  Pendidikan Jasmani adalah suatu aliran yang dapat membantu dalam pembangunan sosial seperti menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan masyarakat. guru dengan guru dan guru dengan pelajar sentiasa baik Menjalinkan hubungan antara sekolah dengan sekolah yang lain Mewujudkan komunikasi yang positif Meningkatkan kualiti hidup Mewujudkan persekitaran yang sihat Menggalakan masyarakat untuk menyertai aktiviti rekreasi Menggalakan gaya hidup sihat Memberi kesedaran tentang kepentingan kesihatan Mengurangkan masalah sosial melalui aktiviti bersukan Membantu membina hubungan yang sihat Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah     Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid.  Sifat kepimpinan yang baik melalui Pendidikan Jasmani merupakan medium utama untuk mencapai matlamat sosial. • • • • • • • • • • Mengeratkan hubungan antara pelajar dengan pelajar. xxxii . Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri.

 Kecergasan boleh membantu murid mengawal emosi kerana tubuh badan yang cergas berupaya membantu mengawal perasan dan berupaya mengenalpasti cara mengawal atau melepaskan perasaan. membentuk sikap positif kepada agama. Kecergasan dapat merangsang individu berfikiran positif dan rasional. Kepentingan PJ dari segi Afektif   Pembangunan afektif melibatkan sikap. menghormati kebaikan dan membenci keburukan. penggunaan masa lapang yang berguna.  Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. bangsa dan negara. Keadaan ini boleh melahirkan individu yang seimbang dan berfikiran positif dalam menangani sebarang situasi. memiliki sikap positif terhadap kecergasan. nilai murni yang biasa diterapkan adalah seperti berikut: (i) Berdikari (ii) Bekerjasama (iii) Menepati masa (iv) Sabar (v) Bersyukur (vi) Cintakan Negara (vii) Bersikap positif  Sebagai pengajar. nilai yang baik harus ditunjukkan sama ada bersemuka atau tanpa bersemuka dengan pelajar. semangat cintakan nilai. keyakinan. mengiktiraf sumbangan. kesyukuran. menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama dalam kumpulan sewaktu aktiviti fizikal. mempunyai displin kendiri. kepentingan menjaga kesihatan.  Dapat menerapkan nilai murni iaitu menanam sifat kesedaran. mencapai kecemerlangan dan bertugas dengan penuh dedikasi. kefahaman. apresiasi dan nilai.  Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. emosi. Pendidikan Jasmani perlu menekankan nilai yang baik seperti menolong orang lain. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. Pengajar mestilah menunjukkan sifatsifat seperti berikut: (i) Menepati masa (ii) Bersopan santun xxxiii .

emosi dan sosial. mental.(iii) Peka terhadap masalah pelajar (iv) Sentiasa berobjektif (v) Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran (vi) Memberi peluang kepada pelajar untuk berbincangan (vii) Sentiasa memberi dorongan kepada pelajar dalam apa situasi sekalipun (viii) Bersedia menerima temujanji dengan pelajar (ix) Sabar SOALAN 3 : Bagi meningkatkan pengetahuan. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat dari bahan bacaan berkenaan : 1. 2. Kepentingan Pendidikan Jasmani. Kepentingan Pendidikan Jasmani daripada aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal. xxxiv .

Kesepaduan Kesepaduan merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mana konsepnya bersepadu dengan mata pelajaran yang lain.TAJUK 4 HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini menjelaskan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani (PJ) KBSR yang digunapakaikan di sekolah. Pelajar mampu mengenalpasti sub-sub tajuk dalam setiap tunjang pembelajaran mengikut HSP. Kesepaduan adalah selaras dengan matlamat Pendidikan Jasmani untuk melahirkan masyarakat secara menyeluruh. Tajuk ini juga dapat menjelaskan konsep kesepaduan. penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ. penggabunjalinan dan integrasi dalam PJ. 2. Konsep bagi kesepaduan adalah gabungan xxxv .  HASIL PEMBELAJARAN 1. 3. Pelajar dapat memahami Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) PJ KBSR. Pelajar dapat memahami konsep kesepaduan.  KERANGKA TAJUK-TAJUK HURAIAN DAN TAFSIRAN KESEPADUAN PENGGABUNGJALINAN INTEGRASI HSP KECERGASAN KESUKANAN KEMAHIRAN 1.

Di mana kemahiran utama yang menjadi fokus pembelajaran perlulah disusuli dan dikuasai terlebih dahulu dengan kemahiran-kemahiran sampingan untuk kukuhkan kemahiran utama. Contohnya. Kaedah penggabungjalinan adalah bersandarkan kepada perkara pokok seperti mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan. menggabungkan kemahiran lisan dengan membaca dan kemahiran membaca dengan menulis. mendedahkan konsep pergerakan. kemahiran lisan digabungkan dengan kemahiran membaca. Kemahiran utama menjadi fokus kepada penggabungjalinannya. penggabungan aktiviti dalam kelas. Kemahiran utama digunakan di peringkat xxxvi . Penggabungjalinan Bermaksud menggabungkan pelbagai kemahiran dalam satu masa.beberapa ilmu pengetahuan. Ciri-ciri penggabungjalinan adalah berasaskan kepada konsep mengintegrasikan beberapa kemahiran. secara berkumpulan atau individu serta penggunaan alat dan bahan bantu mengajar yang pelbagai bersesuaian dengan proses pengajaran dan pembelajaran. bahasa atau nilai-nilai dalam mata pelajaran lain secara menyeluruh. Dalam konteks KBSR. Guru mestilah menekankan aspek kesepaduan dalam membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani agar dapat membantu murid menguasai kemahiran atau ilmu pengetahuan mata pelajaran yang lain. Maknanya di sini. Contohnya. kesepaduan merupakan keadaan yang bersepadu atau perihal bersepadu menjadi kesatuan yang utuh. 2. sistem tulang dan fungsifungsi tubuh manusia yang terdapat dalam mata pelajaran Sains dapat diserapkan secara bersepadu dalam Pendidikan Jasmani secara lagsung. Sebagai contohnya. penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran dibahagikan kepada dua iaitu penggabungjalinan kemahirankemahiran dalam satu mata pelajaran dan penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran. proses penyerapan mata pelajaran lain berlaku dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani secara terancang. Kaedah perlaksanaannya bolehlah melibatkan kesepaduan dari segi bahan pengajaran dan pembelajaran. sistem otot. Menurut Kamus Dewan (Edisi 4). kesepaduan komponen utama dalam Pendidikan Jasmani sendiri (Intra) serta kesepaduan dua ilmu pengetahuan yang berbeza mata pelajaran (Inter).

Kesukanan c. Pada masa yang sama juga. Kecergasan b. Hal ini akan membentuk consensus iaitu persetujuan bersama terhadap sesuatu pekara dan mengusahakan pembinaan budaya nasional. v. Integrasi harus berlaku secara evolusi melalui proses natural bukannya secara pentadbiran dan paksaan.dll) menjadi satu kesatuan. ada menyatakan berkenaan integrasi yang perlu bermula daripada murid-murid di sekolah. Integrasi dalam Pendidikan Jasmani dapat dilaksanakan dengan menggabungkan unsur –unsur seperti kaum dan sebagainya menjadi satu integrasi Malaysia yang saling menghormati kepelbagaian dalam meraikan ciri-ciri budaya kaum masingmasing. Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan xxxvii .perkembangan pelajaran dan kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran. Kecergasan berasaskan kesihatan yang merangkumi : i. dua atau beberapa kaum (unsur. 4. hubungan. kebolehan dan pencapaian murid 3. Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran iaitu : a. integrasi mampu memupuk dan mengembangkan budaya nasional. ii. Dalam Penyata Razak (1956). iii. iv. Integrasi Integrasi adalah merupakan penggabungan. Kemahiran 4. Antara tumpuan utama ialah memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipelihara.1 Kecergasan Kercergasan boleh dibahagikan kepada dua cabang utama: a.

i. Kecergasan berasaskan perlakuan yang merangkumi : i. iii. iv.2 Kemahiran Tunjang kemahiran meliputi aspek-aspek yang memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menonjol dan mengembangkan kemahiran mereka ke tahap yang lebih baik khususnya bakat terpendam. Kebiasaan proses pengajaran dan pembelajaran tunjang kemahiran biasanya mendedahkan murid-murid untuk berfikir dan bermain dengan keseronokan. f. k. e. b. Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika xxxviii . j. d. vi.3 Kesukanan Tunjang kesukanan memberi tumpuan kepada amalan pendidikan yang perlu diketahui dan dikuasai oleh murid-murid di sekolah sebagai persediaan untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan kesukanan. Koordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindakbalas Kepantasan 4. Tunjang kesukanan juga akan menekankan beberapa isu pokok yang menjadi keutamaan seperti: h.b. c. ii. v. l. Tunjang kemahiran meliputi bidang-bidang seperti: a. g. Pergerakan asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan kreatif Rekreasi Kesenggangan 4.

dan 2. Nyatakan tunjang-tunjang yang terdapat dalam sukatan Pendidikan Jasmani dan berikan dua contoh tajuk dalam setiap tunjang.SOALAN 4 : 1. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. Huraikan konsep kesepaduan. xxxix .

 KERANGKA TAJUK-TAJUK KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PJ KEPAKARAN GURU SOSIO BUDAYA TEMPATAN PRASARANA PERALATAN KEWANGAN PENTADBIRAN Mata pelajaran Pendidikan Jasmani sama juga dengan mata pelajaran lain. 2. kepakaran dan sebagainya. kepakaran dan sebagainya. peralatan.  HASIL PEMBELAJARAN 1. Faktor-faktor yang terlibat adalah seperti berikut: 1. peralatan.TAJUK 5 KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada kriteria dan cara-cara pemilihan aktiviti PJ dari aspek prasarana. Pelajar dapat membuat pemilihan yang terbaik dalam membuat perancangan pengajaran harian PJ berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan. peralatan.Terdapat juga faktor-faktor lain yang perlu diambil kira untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kepakaran guru xl . memerlukan perancangan yang teliti dan teratur untuk manghasilkan penyampaian yang berkesan. kepakaran dan perkembangan murid serta sosial budaya setempat. Pelajar mampu membuat pemilihan aktiviti yang bersesuaian berasaskan berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan.

Prasarana Prasarana disini bererti kemudahan seperti padang. guru-guru perlu peka dengan sosio budaya tempatan. gelanggang. selamat untuk digunakan dan sesuai dengan tahap kebolehan dan umur pelajar. dewan. 2. gimnasium dan lain-lain. Sosio budaya tempatan Semasa membuat pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. Peralatan yang tidak sesuai adalah merbahaya kepada pelajar. Langkah ini penting untuk xli . 4. Aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mengikut atau bersesuaian dengan sosio budaya tempatan. Alatan-alatan yang dipilih mestilah cukup untuk bilangan pelajar semasa melaksanakan aktiviti.Tenaga pengajar yang berpengetahuan dan berpengalaman dapat memelaksanakan aktiviti pengajaran dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah jika timbulnya sebarang masalah semasa pelaksanaan. Semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani faktor kemudahan perlu dititikberatkan sebab ia merupakan faktor yang akan mempengaruhi perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Sebarang kekurangan dari segi prasarana akan menjejaskan perancangan guru. Dengan ketiadaan atau kekurangan kemudahan dan peralatan ia akan menjejaskan perancangan 5.Oleh itu adalah penting pihak pentadbir dan guru perlu membuat pilihan aktiviti berdasarkan kepakaran yang ada di sekolah. Dengan adanya perancangan yang baik tetapi tanpa tenaga pengajar yang berkemahiran dan kebolehan objektif pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dicapai.Sekolah yang mempunyai masalah kewangan biasanya menghadapi masalah dari segi kemudahan dan peralatan juga.Salah satu kriteria penting yang perlu diambil berat semasa membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani ialah kepakaran guru. 3. Peralatan Perkara yang sama penting semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani ialah aspek peralatan. Kedudukkan kewangan sekolah Faktor kewangan amat penting dan sangat mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan jasmani.

menentukan pihak sekolah mendapat sokongan daripada pihak masyarakat tempatan dan ibubapa. 6. xlii . SOALAN 5 : Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani semasa membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. kedudukan kewangan dan prasarana memainkan peranan yang penting untuk menentukan pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah.Tetapi tidak dapat dinafikan pihak yang akan mempengaruhi keputusan yang di buat akhir sekali adalah pihak pentadbir. Pihak pentadbiran Seperti yang diketahui faktor kepakaran guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful