Pengertian Islam

Islam berasal dari kata salima yuslimu istislaam,artinya tunduk atau patuh,selain yaslamu salaam,yang berarti selamat, sejahtera, atau damai. Menurut bahasa Arab, pecahan kata Islam mengandung pengertian: islamul wajh (ikhlas menyerahkan diri kepada Allah), istislama (tunduk secara total kepada Allah), salaamah atau saliim (suci dan bersih), salaam (selamat sejahtera), dan silm (tenang dan damai).

Adapun menurut syari’at (terminologi), definisi Islam berada pada dua keadaan: Pertama: Apabila Islam disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup keseluruhan agama, baik ushul (pokok) maupun furu’ (cabang), seluruh masalah ‘aqidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah pengakuan dengan lisan, meyakininya dengan hati dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. [1] Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala tentang Nabi Ibrahim Alaihissallam:

“Ketika Rabb-nya berfirman kepadanya: ‘Tunduk patuhlah!’ Ibrahim menjawab: ‘Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam.’” *Al-Baqarah: 131][2] Ada juga yang mendefinisikan Islam dengan:

.
“Berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan-Nya, tunduk patuh kepada-Nya dengan melaksanakan ketaatan (atas segala perintah dan larangan-Nya), serta membebaskan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik.”*3+ Kedua: Apabila Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud dengan Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriyah yang diri dan hartanya terjaga [4] dengan perkataan dan amal-amal tersebut, baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Sedangkan kalimat iman berkaitan dengan amalan hati.[5] Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla :

“Orang-orang Arab Badui itu berkata: ‘Kami telah beriman.’ Katakanlah (kepada mereka): ‘Kamu belum 1

Yang menghidupkan dan Yang me-matikan.’ karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu.”*Al-A’raaf: 158] Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: 2 . tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia.” *Ali ‘Imran: 19+ Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam. yaitu Allah yang memiliki keajaan langit dan bumi. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. agar kamu mendapat petunjuk. (yaitu) Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada Kalimat-kalimat-Nya (Kitab-kitab-Nya) dan ikutilah ia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla: “Katakanlah: ‘Hai manusia.” *Ali ‘Imran: 85+ Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk memeluk agama Islam karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus untuk seluruh manusia.beriman. agama (kepercayaan) selain Islam tidak akan diterima Allah.” *AlHujuraat: 14] Dengan Islam. Agama Islam adalah agama yang benar dan satu-satunya agama yang diterima Allah. Allah Subhanahu wa Ta’ala mengakhiri serta menyempurna-kan agama-Nya yang dianut ummat sebelumnya untuk para hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta’ala menyempurnakan kenikmatan-Nya dan meridhai Islam sebagai agama. Dengan Islam pula. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya agama (yang benar) di sisi Allah adalah Islam.. sesungguhnya aku adalah Rasul (utusan) Allah kepadamu semua.’ Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya.. tetapi katakanlah: ‘Kami telah tunduk.

t). fleksibel. 5. Al-’Adalah (keadilan) Islam datang untuk mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya. serta memelihara darah (jiwa). bukan hanya untuk suatu kaum atau golongan. Rabbaniyah (Bersumber langsung dari Allah s. dan akal manusia. Al-Basathah (elastis. moderat) Dalam ajaran Islam. yaitu orang yang tidak beriman kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam meskipun ia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan ia membenarkan pula bahwa Islam adalah agama yang terbaik.t 2.t) Islam merupakan manhaj Rabbani (konsep Allah s. kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya (Islam). yaitu cocok dan sesuai untuk setiap masa. mudah) Islam adalah agama fitrah bagi manusia. karena akan dapat menghasilkan pemahaman Islam yang komprehen. Karakteristik Agama Islam Memahami karakteristik Islam sangat penting bagi setiap muslim. syariat. Oleh karena itulah Abu Thalib (paman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam) termasuk kafir. tidaklah mendengar seseorang dari ummat Yahudi dan Nasrani tentang diutusnya aku (Muhammad). baik dari aspek akidah. kehormatan.sif. 6. dan dapat diberlakukandi setiap bangsa dan negara. ibadah. Syamil Mutakamil (Integral menyeluruh dan sempurna) Islam membicarakan seluruh sisi kehidupan manusia. 4. Islam memiliki keistimewaan.w. dan peraturannya semua bersumber dari Allah s. Insaniyah ’Alamiyah (humanisme yang bersifat universal) Islam merupakan petunjuk bagi seluruh manusia. niscaya ia termasuk penghuni Neraka. tempat dan kondisi ummat. akhlak. untuk mewujudkan persaudaraan dan persamaan di tengah-tengah kehidupan manusia. 3. harta.” *6+ Mengimani Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. tetapi umumnya yang menjadikan sulit adalah manusia itu sendiri. “Demi (Rabb) yang diri Muhammad ada di tangan-Nya. Beberapa karakteristik agama Islam. yakni antara lain : 1. oleh karena itu manusia niscaya akan mampu melaksanakan segala perintah-Nya tanpa ada kesulitan. artinya membenarkan dengan penuh penerimaan dan kepatuhan pada seluruh apa yang dibawanya. bukan hanya membenarkan semata. 3 . mulai dari yang masalah kecil sampai dengan masalah yang besar.. balans. terkandung ajaran yang senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Hukum Islam bersifat universal.w. Keseimbangan (equilibrium. antara kebutuhan material dan spiritua serta antara dunia dan akhirat. Agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan yang terkandung di dalam agama-agama terdahulu.w.

yaitu: ”Kutinggalkan kepadamu dua perkara. A. sumber ajaran islam terdiri dari : 1. 325. Al-Qur’an Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam. Graduasi (berangsur-angsur/bertahap) Hukum atau ajaran-ajaran yang diberikan Allah kepada manusia diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan fitrah manusia.345 huruf. 8.yakni 4 . tidak bersifat doktriner. Kata Qur’an berarti “bacaan”. Dengan demikian Al-Quran dalam menjelaskan setiap persoalan senantiasa diiringi dengan bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang argumentatif dan dapat diterima dengan akal pikiran yang sehat (rasional religius). Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab dan umat Islam percaya bahwa Al-Qur’an adalah sabda Allah. 9. 22 hari. As-Sunnah (Hadis) 3. 2 bulan. 114 surat. Berdasarkan hadis dari Muadz bin Jabal. Jadi tidak secara sekaligus atau radikal. Kitabullah (Al-Qur’an) 2. 74. Ra’yu (akal fikiran) Ijtihad : usaha mencerahkan kemampuan secara maksimal untuk mencapai suatu urusan atau suatu pekerjaan. 6. yaitu Kitabullah (Al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya). Argumentatif Filosofis Ajaran Islam bersifat argumentatif.7. Sumber Ajaran Islam Hadits Rasulullah SAW. Ayat pertama : QS. Perpaduan antara Keteguhan Prinsip dan Fleksibilitas Ciri khas agama Islam yang dimaksud adalah perpaduan antara hal-hal yang bersifat prinsip (tidak berubah oleh apapun) dan menerima perubahan sepanjang tidak menyimpang dari batas syariat. Al-Alaq 1-5 ( usia Nabi 40 tahun) Ayat terakhir : Al-Maidah 5 (usia Nabi 63 tahun) Terdiri atas 2 jenis ayat. dan kamu sekalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya.Komposisi Al-Quran : 30 Juz. Proses turunnya Al-Quran : 22 tahun.499 kata.666 ayat.

antara lain adalah Al-Qur’an (QS. melainkan juga bagi orang-orang kafir. Kisah-kisah sejarah. Kalau sekiranya Al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah. para kaum masyarakat terdahulu. keimanan kepada malaikat. Sangat mengaggumkan bukan saja bagi orang mukmin. terdiri dari 28 surat. kebanyakan diawali dengan kalimat “ya ayyuhan nas”. ayat 15. mu’amalah). 2 bulan. Pokok-pokok keimanan (tauhid) kepada Allah. dan sebagainya (Aqidah). ilmu hukum. Al-Qur’an adalah sumber ajaran Islam yang utama.780 ayat (proporsinya:19/30). Ayat Madaniyyah diturunkan selama 10 tahun. tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. kimia. Al-Furqon (QS.11/30). Akhlak misalnya tuntunan sikap sabar. 4. qodli-qodor. masyarakat dsb. 6. 3. ibadah) dan (hablun minannas. Janji atau kabar gembira kepada yang berbuat baik (basyir) dan ancaman siksa bagi yang berbuat dosa (nadzir). sebagian besar kalimat diawali dengan “ya ayyuhal ladzina amanu”. keadilan. Al-Kitab (QS. terdiri dari 86 surat. 5 . psikologi. 2. baik yang berbuat benar maupun yang durhaka kepada Tuhan. berisi ajaran tauhid. 4. antara lain adalah: 1. akhlak dan kisah-kisah. sastra. berisi ayatayat hokum. Adz-Dzikir (Surat Al-Hijr: 19). ekonomi. Wahyu yang perta kali turun tersebut adalah Surat Alaq. Ayat-ayat madaniyyah : cenderung panjang-panjang. dan sebagainya. sesuai dengan firmannya sebagai berikut: ”Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al=Qur’an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. Al-Qur’an memiliki beberapa nama lain.456 ayat 9proporsinya. kitabkitab. At-Tanzil (QS> As-Syu’ara: 192). 1. Prinsip-prinsip syari’ah sebagai dasar pijakan manusia dalam hidup agar tidak salah jalan dan tetap dalam koridor yang benar bagaiman amenjalin hubungan kepada Allah (hablun minallah.” (QS 15:9) ”Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an. Dasar-dasar dan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan: astronomi. Kandungan Al-Qur’an. larangan sombong dan angkuh. Ayat makiyah diturunkan selama 12 tahun. hari akhir. Nabi Muhammad SAW. 5. pertanian.” (QS 4:82) Al-Qur’an menyajikan tingkat tertinggi dari segi kehidupan manusia. fisika. Al-Furqon: 1). kesehatan.Ayat-ayat Makiyah : cederung pendek-pendek (singkat). budaya. AlBaqoroh: 1-2). Al-Qur’an dijaga dan dipelihara oleh Allah SWT. seperti kisah para nabi. teknologi. ilmu bumi. Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Al-Qur’an pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadhan (Nuzulul Qur’an). Al-Isra: 9). 13 hari. rasul-rasul. hari kiamat. sosiologi. 9 hari.

Al-Qur’an sebagai Kalamullah. Lalu diturunkan kepada Nabi dalam bahasa kaumnya (bahasa Arab). 3: 138. 41: 44) 6. Sesungguhnya Al-Qur’an ini adalah hidangan Allah. Sebagai Furqon (pembeda antara haq dan yang bathil. antara lain: 1. Menerangkan dan menjelaskan (QS. 97. Bacalah Al-Qur’an sebab di hari Kiamat nanti akan datang Al-Qur’an sebagai penolong bagai pembacanya (HR. Al-Qur’an dalam bentuk aslinya berada dalam indu Al-Kitab (Lauh Mahfuzh) dalam lindungan Tuhan. maka pelajarilah hidangan Allah tersebut dengan kemampuanmu (HR. 5. Sebagai pemberi kabar gembira 7. Fungsi Al-Qur’an antara lain adalah: 1. 6: 92. Umatku yang paling mulia adalah Huffaz (penghafal) Al-Qur’an (HR. Orang-orang yang mahir dengan Al-Qur’an adalah beserta malaikat-malaikat yang suci dan mulia. baik dan buruk) 5. 7: 52. Al-Qur’an adalah wahyu harfiah dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan membacanya adalah ibadah. Al-Qur’an kebenaran mutlak (Al-Haq) (QS. Sebagai Kalamullah. Turmuzi). Hukum/ sunnatullah seperti kebenaran hari kebangkitan dan kepastian kiamat akan datang Keutamaan Al-Qur’an ditegaskan dalam Sabda Rasullullah. 16:89. 42: 52) 10. sedangkan orang membaca Al-Qur’an dan kurang fasih lidahnya berat dan sulit membetulkannya maka baginya dapat dua pahala (HR. 12: 30) 4. 10: 57. Sebagai peringatan 9. 4. ialah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya 2. Pembenar (membenarkan kitab-kitab sebelumnya) (QS. 5: 48. 2:1. 3: 3. 76) 3.7. 97. Sebaik-baik orang di antara kamu. 10: 37. 35: 31. 185. 45: 20) 6 . 91. 44:4-5) 2. 46: 1. Muslim). 2: 41. 203. Turmuzi) 3. Bukhari-Muslim). Sebagai pedoman hidup (QS. Sebagai cahaya petunjuk (QS. 17:82. Sebagai hidayah atau petunjuk (QS. Berita-berita seperti Ramalan jatuh bangunnya kerajaan Rum (Ar-Rum 3) 8. dll) 8. 2: 91. Sebagai obat penyakit (jiwa) (QS.

termasuk nabi dan rasul dengan tiga cara. kalbunya. Syifa’artinya obat untuk penyakit hati 7. 7   . Mushaddiq yaitu membenarkan isi kitab . meskipun turunnya wahyu itu di musim dingin yang sangat. 10.a. 8. dan utusan yang dikehendaki Allah untuk menyampaikan pesan ketuhanan kepada orang yang dikehendaki-Nya. 11. Cara inilah yang amat berat dirasakan Nabi s. 5. 4. Muhaimin yaitu batu ujian ( penguji ) bagi kitab . Bayyinah yaitu bukti penjelasan tentang suatu kebenaran . menyerupai seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar mengenai katakata itu. Rahmat artinya kasih sayang Allah kepada umat manusia . barulah beliau kembali seperti biasa". indah dan jelek .orang yang berbuat baik . yaitu 1. benar dan salah . Nabi s. Tibyan yaitu sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah. Diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit: " Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah.Cara Al-Qur’an diwahyukan Allah berkomunikasi dengan manusia. Wahyu datang kepadanya seperti gemercingnya loceng. 9. tidak melihat sesuatu apa pun. hanya beliau merasa bahawa itu sudah berada di dala. Busyra yaitu sebagai kabar gembira bagi orang . Kemudian setelah selesai turunnya wahyu. ( As-Syura: 51) Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi s. Aku lihat Rasulullah ketika turunnya wahyu itu seakan-akan diserang demam yang kuat dan peluhnya bercucuran seperti permata.w. Tafshil yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. 3. Hudan yaitu petunjuk bagi umat manusia 2. Dalam hal ini.a.w. halal dan haram . Di belakang tabir (wahyu diserap oleh indera Nabi tanpa melihat pemberi wahyu) 3. Mau’izhah atau pelajaran bagi manusia .11. Kadang-kadang pada keningnya terdapat peluh. Furqan yaitu sebagai pembeda antara yang hak dan batil . 12. serta yang dilarang dan yang diperintahkan .kitab yang datang sebelumnya .a. unta beliau terpaksa berhenti dan duduk kerana merasa amat berat. bisikan dalam hati (wahyu) 2. Cara Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu  Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya.w. Mengenai hal ini. 6. Nabi mengatakan: "Ruhul Quddus mewahyukan ke dalam kalbuku". Hakim yaitu sumber kebijaksanaan . Ada ketikanya.kitab sebelumnya Cara . Sebagai pelajaran Fungsi Al-Qur’an 1.

manusia tidak akan bisa dan pasti tidak akan mampu untuk menyaingi AlQur’an. 25 kebajikan apabila di luar sholat (dalam keadaan berwudhu). Terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur’an. apa yang ada dalam Al-Qur’an bukan sekadar tanpa makna. Tuhan menantang manusia unti membuat sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan surat Al-Qur’an Bagaimanapun usahanya. Al-Qur’an telah disesuaikan (sudah pasti disesuaikan) bagi seluruh zaman. tuntunan hidup di dunia dan hidup sesudah mati. mendengarkan orang yang membaca Al-Qur’an pun akan mendapat kan pahala. Kalau tak bisa. silakan menyusun satu surat saja 4.Najm ayat 13 & 14 : "Sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain (kedua). Makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur’an begitu luas. dan 10 kebajikan apabila tidak berwudhu.a. Hal ini membuktikan bahwa Al-Qur’an bukanlah buatan manusia. Menurut Ali Bin Abi Thalib. melainkan murni wahyu dari Allah SWT. silakan menyusun sepuluh surat saja semacam Al-Qur’an 3. Al-Qur’an sebagai Mukjizat Mukjizat memiliki arti melemahkan. seperti berita tentang manusia akan dibangkitkan di hari akhirat. Ayatayatnya selalu memberikan kemungkinan arti yang tak terbatas. dan keindahannya. Tuhan menantang mereka secara bertahap: 1.  Dari segi bahasa. Keutamaan membaca Al-Qur’an. sastra. Al-Qur’an. dan selalu terbuka untuk menerima interpretasi baru. membaca Al-Qur’an dalah 50 kebajikan untuk tiap-tiap hurufnya apabila dibaca waktu melaksanakan sholat. Al-Qur’an sebagai mukjizat berarti ia dapat mengalahkan atai melemahkan sehingga tida ada seorangpun yang kuasa melawannya. dalam rupanya yang benar-benar asli sebagaimana yang terdapat di dalam surah An. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi s. mengalahkan. susunan bahasa.w.  dari segi isi. Al-Qur’an berisi petunjuk agama atau syari’at. Kalau tak bisa. 8 . tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Jika tidak bisa juga. Bagi orang yang membaca Al-Qur’an akan mendapat pahala yang telah dijanjika Allah SWT. belajar dan mengajarkan membaca Al-Qur’an pun adalah suatu kebajikan. serta berita-berita gaib. Al-Qur’an juga mengandung keterangan tentang isyaratisyarat ilmiah. Bukan hanya membaca. Selain membaca dan mendengar. Seluruh ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya berasal dari Al-Qur’an. atau membuat tidak kuasa. yaitu membacanya adalah ibadah. Ketika (ia berada) di Sidratulmuntaha". Menantang mereka untuk menyusun karangan semacam Al-Qur’an secara keseluruhan 2. Mukjizat tersebut dapat berupa keindahan susunan bahasanya dan dari kedalaman isinya. dan mengandung mukjizat.

para ahli telah menciptakan suatu ilmu yang dikenal dengan ”musthalah hadits”. As-Sunnah Sunnah dalam bahasa berarti tradisi. Maqbul. Fi’li (perbuatan Nabi) 2. Macam-macam As-Sunnah:  ditinjau dari bentuknya 1. Dalam mengukur keotentikan suatu hadits (As-Sunnah). Qauli (perkataan Nabi) 3. Untuk menguji validitas dan kebenaran suatu hadits. Mutawir. memenuhi syarat shahih. Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an 9 .B. Maudhu’. 3. yaitu hadits yang baik. yaitu hadits yang sehat. Dhaif. yang ditolak. sunnah berarti perbuatan. Shahih. tetapi dari segi hafalan pembawaannya yang kurang baik. Taqriri (persetujuan atau izin Nabi)  ditinjau dari segi jumlah orang-orang yang menyampaikannya 1. Hasan. dan sah 2. kebiasaan adat-istiadat. yaitu hadits yang lemah 4. yang diriwayatkan oleh satu orang. Mardud. dan taqrir). Ahad. benar. yang diterima. Dalam terminologi Islam. Masyhur. aqwal. yaitu hadits yang palsu. Kedudukan As-Sunnah: 1. diriwayatkan oleh banyak orang. para muhadditsin menyeleksinya dengan memperhatikan jumlah dan kualitas jaringan periwayat hadits tersebut yang dengan sanaad. 2. tetapi tidak sampai (jumlahnya) kepada derajat mutawir 3.  Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 1. yaitu yang diriwayatkan oleh orang banyak 2.  Ditinjau dari kualitasnya 1. perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW (af’al.

3.sifat untuk dapat diterima atau sunnah yang tidak memiliki sifat sunnah shahih dan hasan - 10 . 4: 65) Bagian . 3. Sunnah hasan Yaitu sunnah yang memiliki semua persyaratan sunnah shahih kecuali para perawinya . Menjadikan Sunnah sebagai sumber hukum adalah tanda orang yang beriman (QS. Sunnah ahad : sunnah yang diriwayatkan oleh seorang perawi . Sunnah taqririyah : perbuatan sahabat atau ucapannya yang dilakukan di depan Nabi yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi tanpa dilarang atau disuruh Berdasarkan jumlah sanad atau perawi yang terlibat dalam periwayatannya : 1. seluruhnya atau sebagiannya kurang hafalannya . 2. Rawi : orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa . Sanad : jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi SAW Klasifikasi As Sunnah / Al Hadis Berdasarkan aspek bentuk : 1. Al-Mujadilah. 2. 3. Sunnah qauliyah : ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Sunnah dla’if Yaitu sunnah yang tidak memiliki sifat . Sunnah masyhur : sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang tidak mencapai batasan mutawatir dan menjadi mutawatir pada generasi setelah sahabat . An-Nisa’.2. Matan : materi atau isi dari suatu hadis .apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang ( gurunya ). 58: 5) 3. Orang yang menyalahi Sunnah akan mendapat siksa (QS. Sunnah fi’liyah : perbuatan Nabi yang dilihat para sahabat dan disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka .bagian As Sunnah / Al Hadis 1. dua orang perawi atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan sunnah mutawatir Berdasarkan aspek kualitasnya ( diterima / ditolak ) Sunnah shahih Syaratnya : ◦ Sanadnya bersambung ◦ Diriwayatkan oleh perawi yang adil ◦ Perawinya kuat hafalannya ◦ Hadisnya tidak janggal ◦ Hadisnya terhindar dari cacat . Sunnah mutawatir : sunnah yang disampaikan secara berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta 2.

Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah al – Qur’an. Merinci dan menafsirkan ayat al Qur‟an yang masih global ( bayan tafshil ). Sedangakan terhadap As-Sunnah. dan Al-Quran dibaca sebagai ibadah terutama dalam shalat. Sedangkan Lafadz hadis qudsi dari nabi saw. Sedangkan yang ditetapkan AsSunnah tidak semuanya bernilai absolut. membatasi atat Al Qur‟an yang masih muthlaq / umum ( bayan taqyid ). 3. ada yang bersifat nisbi zhanni Penerimaan seorang muslim terhadap Al-Qur’an adalah dengan keyakinan. misalnya raka’at shalat. tetapi lafadznya dari Nabi saw Perbedaan Al-Qur’an dengan As-Sunnah:  Segala yang ditetapkan Al-Qur’an adalah absolut nilainya. kewajiban shalat. C. zakat. 4. dan tidak dibaca dalam Al-Quran. 2.Ra’yu (Akal fikiran) Etimologis : kata ijthad itu berasal dari bahasa Arab yang artinya penumpahan segala upaya dan kemampuan terminologis : ulama ushul mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam hukum syara’ yang bersifat amaliyah. Menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran. Menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al Qur’an Hadis Qudsi : hadis yang disandarkan kepada Allah. Ada yang bersigat absolut. dan logika. sunnah. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid Dasar Penggunaan Ijtihad 1. dan mengkhususkan ayat Al Qur‟an yang masih umum ( bayan takhshish ) 5. Lafadz Al-Quran sepenuhnya dari Allah. 11 . dll. misalnya. 2.Peran dan fungsi Hadis : 1.  Perbedaan Al-Quran dan Hadis Qudsi: 1. Menegaskan ketentuan dalam Al-Quran. sebagian besar hanyalah zhanny (dugaan-dugaan yang kuat). Penjelasan isi Al-Quran.

tentang kaidah-kaidah dan cara mengistinbatkan hukum dari sumber-sumber tersebut. Menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu bantu yang berhubungan dengannya pengetahuan ini dibutuhkan. Mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah terjadi ijma’ tentang hukumnya dan mengetahui tempat-tempatnya. Pengetahuan ini diperlukan agar seorang mujtahid dalam ijtihadnya tidak menyalahi hukum yang telah disepakati para ulama. Seseorang tidak akan bisa mengistinbatkan hukum dari dua sumber tersebut tanpa mengetahui seluk beluk bahasa Arab. dan mana ayat atau hadis yang menasakh aau sebagai penggantinya. serta perintah untuk mengembalikan hal . seperti syarat-syaratnya. Dasarnya Q. seperti tentang hukum dan macam-macamnya. 3. rukun-rukunnya tentang ‘illat hukum dan cara menemukan ‘illat itu dari ayat atau hadis. Tidak perlu menghapal di luar kepala dan tidak perlu menghapal seluruh Al Quran. dan mengetahui kemaslahatan yang dikandung oleh suatu ayat hukum dan prinsip-prinsip umum syari’at Islam. Mengetahui tentang mana ayat atau hadis yang telah di mansukh (telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Allah atau Rasul-Nya).Nya (dengan Sunnah sebagai pedoman). yakni sebagai berikut : 1. 4. Seorang mujtahid cukup mengetahui tempat-tempat dimana ayat-ayat hukum itu berada sehingga mudah baginya menemukan pada waktu yang dibutuhkan. Seperti halnya Al Qura. 7. taat kepada Rasul . Pengetahuan seperti ini diperlukan. dan taat kepada ulul amri. maka dalam masalah hadis juga tidak mesti dihapal seluruh hadis yang berhubungan dengan hukum. Mengerti dengan makna-makna yang dikandung oleh ayat-ayat hukum dalam Al Quran baik secara bahasa maupun menurut istilah syariat. mengingat Al Quran dan Sunnah adalah berbahasa Arab. agar seorang mujtahid tidak mengambil kesimpulan dari ayat atau hadis yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. 12 .2. Menguasai ilmu ushul fiqh. Mengetahui seluk beluk qiyas.hal yang dipertikaikan kepada Allah(al – Qur’an) dan Rasul . Pengetahuan tentang hal ini diperlukan karena ushul fiqh merupakan pedoman yang harus dipegang dalam melakukan ijtihad. 2. seperti telah diuraikan pada syarat pertama. an – Nisa’ ( 5 ): 59 yang berisi perintah untuk taat kepada Allah (dengan al – Qur’an sebagai sumber hukum). 6. tetapi cukup adanya pengetahuan dimana hadis-hadis hukum yang dapat dijangkau bilamana diperlukan. dan menguasai hal ihwal tentang ijtihad.S.Nya (Sunnah) Syarat-syarat Mujtahid Sekurang-kurangnya ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. 5. Mengetahui tentang hadis-hadis hukum baik secara bahasa maupun dalam pemakaian syara’. tentang sumber-sumber hukum atau dalil-dalilnya.

Sufyan ats-Tsauriy. 2. dan Abu Tsaur. Mampu menangkap tujuan ijtihad dalam merumuskan suatu hukum. Malik. Imam Malik. Mereka mempunyai otoritas untuk mengkaji hukum langsung dari al-Qur’an dan as-Sunnah.8. Mujtahid Muthlaq atau Mustaqil Mujtahid Mustaqil adalah ulama’ yang telah memenuhi semua syarat-syarat di atas. Pendapatnya kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. fuqoha dari kalangan tabi’im seperti Sa’id bin Musayyab dan Ibrahim an-Nakha’i. tidak pernah kosong suatu masa dari mujtahid madzhab. yang terpenting. Disamping itu. meskipun secara umum ijtihadnya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang hampir sama dengan hasil ijtihad yang diperoleh imamnya. Namun yang madzhabnya tetap masyhur hingga kini adalah 4 Imam. Termasuk dalam tingkatan ini adalah seluruh fuqoha dari kalangan sahabat. 4 Mujtahid Murajjih Mujtahid Murajjih. dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hal tersebut disebabkan penunjukan suatu lafal kepada maknanya mengandung berbagai kemungkinan. 3 Mujtahid Madzhab Mujtahid Madzhab. Termasuk dalam tingkatan ini seperti al-Muzani (dari madzhab Syafi’i) dan Abdurrahman ibnu Qosim (dari madzhab Maliki). dan menggunakan metode yang dirumuskan sendiri dalam berijtihad tanpa mengekor kepada mujtahid lain. ialah mujtahid yang mengikuti imam madzhabnya baik dalam masalah ushul ataupun furu’. dan pengetahuan tentang maqasid al-syari’ah memberi petunjuk untuk memilih pengertiannya yang mana yang layak diangkat dan difatwakan. yaitu mujtahid yang tidak mengistinbathkan hukum-hukum furu’ (apalagi hukumhukum asal) akan tetapi hanya membandingkan beberapa pendapat mujtahid yang ada untuk kemudian memilih salah satu pendapat yang dipandang paling kuat (arjah). al-Laits bin Sa’ad. istihsan dan maslahah al-mursalah Macam-macam mujtahid 1. 13 . Mujtahid madzhab tidak berhak berijtihad terhadap masalahmasalah yang telah ada ketetapannya di dalam madzhab yang dipegangnya. mengeluarkan fatwa atas pertimbangan maslahat. melakukan qiyas. Syafi’i. Ahmad bin Hanbal. yaitu Imam Abu Hanifah. fuqoha mujtahid seperti Abu Hanifah. Menurut madzhab Maliki. al-Auza’i. Pengetahuan ini dibutuhkan karena untuk memahami suatu redaksi dan dalam penerapannya kepada berbagai peristiwa. dengan penguasaan bidang ini prinsip-prinsip hukum dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan seperti dalam bentuk qiyas. Mujtahid Muntasib Mujtahid Muntasib adalah mujtahid-mujtahid yang mengambil atau memilih pendapat-pendapat imamnya dalam ushul dan berbeda pendapat dari imamnya dalam cabang. Peranan mereka sebatas melakukan istinbath hukum terhadap masalah-masalah yang belum diriwayatkan oleh imamnya. ketetapannya sangat bergantung kepada pengetahuan tentang bidang ini. Imam syafi’i.

17 Februari 2013 pada jam 21:52 SUMBER AJARAN AGAMA ISLAM: AL-QUR’AN DAN SUNNAH dalam http://manshurzikri.50 syarat-syarat mujtahid dalam http://zairifblog.htm diunduh pada Senin. Widyadara SUMBER AJARAN ISLAM dalam http://tulisan-muchlis.com/2010/10/sumber-ajaran-islam. OXFORD Ensiklopedia Pelajar Edisi Keempat (revisi). 17 Februari 2013 pada jam 22:05 HD.html diunduh pada Minggu.blogspot. 17 Februari 2013 pada jam 21:40 Makna Islam dalam http://www.id/sites/default/files/PAI%20Sunber%20Ajaran%20Islam%20%20Diskusi%20Mahasiswa.com/2007/03/127/arti-nama-islam/ diunduh pada Minggu.html diunduh pada Senin. 2009.wordpress.dakwatuna. 25 Februari 2013 pada jam 08.05 14 . Islam Agama Universal (Edisi Revisi).blogspot. 25 Februari 2013 pada jam 08.com/2010/03/22/sumber-ajaran-agama-islam-al-qur%E2%80%99andan-sunnah/ diunduh pada Minggu.com/2010/01/pengertian-dan-syarat-syarat-mujtahid.com/2010/11/syarat-syarat-mujtahid.55 SUMBER AJARAN ISLAM dalam http://staff. 25 Februari 2013 pada jam 09.html diunduh pada Senin.com/2011/03/pengertian-agama-islam-dan-ruang.or.uny.blogspot. Jakarta: MIDADA RAHMA PRESS Oxford University Press.com/masjid/ramadhan1425/nuzul/wahyu. 25 Februari 2013 pada jam 08:30 CARA-CARA AL-QURAN DIWAHYUKAN dalam http://www.alazim.DAFTAR PUSTAKA Agama Islam Adalah Agama Yang Haq Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam http://almanhaj. Kaelany.blogspot.ac. Jakarta: PT. 25 Februari 2013 pada jam 09.00 pengertian dan syarat-syarat mujtahid dalam http://kajadalhikmahkajen.17 Februari 2013 pada jam 21:31 Pengertian agama islam dan ruang lingkup ajarannya dalam http://fitriarahmana.pdf diunduh pada Senin.html diunduh pada Senin. 2002.id/content/3267/slash/0/agama-islam-adalah-agama-yang-haq-yangdibawa-oleh-nabi-muhammad-shallallahu-alaihi-wa-sallam/ diunduh pada Minggu.

15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful