1

KRM 3013 ASAS NOMBOR
TAJUK TUGASAN
TUGASAN 2 - INDIVIDU

KUMPULAN GROUP: UPSI-04 ( A121 PJJ )

DISEDIAKAN OLEH: NAMA CHONG LAI MEI NO. ID D20102045679 NO. TELEFON 012-5072120

NAMA PENSYARAH

:

DR. MOHD UZI BIN DOLLAH

TARIKH SERAH

:

18 NOV 2012

KRM3013: TUGASAN 2

Peratus 11 KRM3013: TUGASAN 2 . Unit 3 – Nombor Pecahan 3. Unit 7 – Wang MUKA SURAT 3 5 7 9 5.2 KANDUNGAN PERKARA 1. Unit 5 – Nombor Perpuluhan 4. Unit 1 – Nombor Bulat 2. Unit 9 .

iaitu nilai sebenar sesuatu digit. 6. yang dipanggil sistem perpuluhan. Digit-digit berkenaan adalah seperti berikut: 0.”. Setiap digit dalam sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai 2 fungsi: Kedudukan digit dalam sistem penomboran mengandungi nilai tempat. 11.7.3 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1 TAJUK NOMBOR BULAT RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Sistem penomboran Hindu-Arab yang kita gunakan sekarang mengandungi sepuluh nombor asas.”. 1. 2. 1. 4 sifat penambahan melibatkan nombor bulat. dua. Verschaffel and De Corte(1996) mengelaskan penggunaan nombor bulat kepada 5 kategori. 10. Operasi kira darab adalah merupakan cara mudah bagi mencari jumlah bagi beberapa nombor bulat yang serupa. Setiap digit mempunyai nilai muka. Mengukur. Sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai ciri-ciri penting yang berikut: a) Digit: setiap nombornya adalah dibina daripada sepuluh digit asas. empat. Model Melengkapkan. Model Perbandingan dan Model Garis Nombor. Penambahan nombor bulat boleh dilaksnakan dengan menggabungkan beberapa kumpulan objek atau set. 2. tiga.5. Algoritma bermaksud penggunaan prosedur yang sistematik bagi mencapai sesuatu penyelesaian. 3. Mengenal pasti. Nombor bulat terdiri daripada nombor-nombor “0. iaitu Sifat tertutup. 7. 8. tujuh. Algoritma adalah berasal daripada nama Mohammed al Khowarizmi.6. b) Simbol Asas: terdapat simbol asas iaitu sifar. Kemudian Gottfried Wilhelm von Leibnitz (16461716) menggunakan simbol “. Terdapat 4 model boleh digunakan bagi melaksanakan operasi tolak nombor negatif iaitu Model Ambil Keluar. yang dipanggil digit. Reckon dan Menamakan. lapan dan sembilan. Sifat asosiatif dan Sifat identiti.8.. Sifat komutatif. KRM3013: TUGASAN 2 . 5. iaitu Menentukan kuantiti.. 4.. c) Perpuluhan: Sistem penomboran ini dibina berdasarkan nilai tempat yang menggunakan kaedah pengulangan berkumpulan asas sepuluh. William Oughtred (1575-1660)mula memperkenalkan penggunaan simbol “x” untuk kira darab. 4. enam. lima. 9. satu. 9. Asas bagi nombor bulat adalah nombor asli. 3.

guru hendaklah member penekanan kepada penguasaan 6 kemahiran asas yang berikut: a) mengelas dan membanding. Selepas murid memahami konsep pelbagai operasi Matematik. f) memahami konsep nilai tempat. Miskonsepsi adalah kesukaran yang sering dialami oleh murid. Penyelesaian masalah merupakan suatu proses. merancang penyelesaian. iaitu memahami masalah. b) memadan satu dengan satu. sebagaimana dijelaskan oleh Polya. Ini dapat mengenalpastimurid-murid benar-benar menguasai apa yang cikgu ajar sebelum masuk ke topic atau kemahiran yang seterusnya. Dalam perancangan pengajaran dan pembelajran konsep nombor. CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Bahan konkrit amat penting semasa pengajaran konsep bagi pelbagai jenis operasi Matematik. menjelaskan bagaimana dan kenapa murid-murid melakukan kesilapan serta membantu murid memperbetulkan miskonsepsi murid-murid. pelajar barulah diperkenalkan algoritma atau prosedur untuk melaksanakan operasi Matematik. Terdapat 3 strategi kira bahagi iaitu bahagi langsung. Algoritma kira bahagi boleh dilakukan menggunakan kaedah scaffolding. Guru boleh melaksanakan aktiviti secara berkumpulan dengan menggunakan bahan konkrit atau menggunakan media dan teknologi semasa pengajaran dan pembelajaran. Guru hendaklah selalu prihatin dan meramal kesilapan yang mungkin dan sering dilakukan oleh murid. c) membilang.4 Operasi kira bahagi nombor bulat boleh difahami melalui aktiviti sejumlah nombor dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama banyak. yang melibatkan 4 langkah utama. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. d) merekod dengan perkataan dan symbol. e) menyusun nombor mengikut tertib. KRM3013: TUGASAN 2 . bahagi faktor tertinggal dan kira tolak berulang.

Nombornombor yang kita sering jumpai seperti ½. Nombor pecahan boleh dimudahkan dengan berpandukan Hukum Asas Pecahan. Memahami operasi kira bahagi melibatkan nombor pecahan. Pecahan wajar adalah pecahan a/b. Untuk memahami pecahan. sifat songsang. Terdapat 5 sifat kira darab rasional iaitu sifat identity. Gambaran pecahan merupakan sebahagian kuantiti daripada keseluruhan kuantiti. yang mana 0≤ |a|<|b|. ¼. atau sebaliknya. Bagaimanapun. lebih mudah dilakukan melalui perwakilan dalam situasi sebenar. Menyusun nombor pecahan dalam satu urutan daripada suatu nilai yang kecil kepada nilai yang lebih besar. Operasi kira darab nomboe pecahan boleh difahami dengan lebih mudah sebagai penambahan berulang. Algoritma kira bahagi yang melibatkan nombor pecahan boleh dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang khusus. Penyelesaian masalah melibatkan nombor pecahan dilaksanakan melibatkan 4 langkah iaitu memahami masalah. Operasi kira tambah dan kira tolak nombor pecahan akan menjadi mudah dilaksanakan sekiranya penyebutnya adalah sama. Suatu nombor yang terbina daripada gabungan antara suatu nombor integer dan suatu nombor rasional dipanggil sebagai nombor bercampur. sifat taburan. merancang penyelesaian. gambar rajah sesuai digunakan. Pecahan tak wajar ialah pecahan berbentuk ½. sifat kesamaan dan sifat sifar. adalah lebih mudah kita menjadikan gambar rajah yang lebih konkrit. Menambahkan 2 nombor pecahan yang denominator adalah tidak sama perlu dilaksanankan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. melaksanakan penyelesaian . Naobor rasional dan nombor pecahan menjadi lebih mudah difahami sekiranya digambarkan dalam bentuk garisan nombor.5 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 3 TAJUK NOMBOR PECAHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT ADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia sebelum masihi lagi. nombor pecahan tidak semestinya nombor rasional. b≠0. ¾ dan lain-lain disebut sebagai nombor pecahan. yang mana |a|≥|b|>0. Ia mempunyai perkaitan dengan nombor rasional. KRM3013: TUGASAN 2 dan menyemak kembali. melaksanakan penyelesaian.

Guru hendaklah peka kepada miskonsepsi yang murid lakukan. Selain itu. Misalnya. KRM3013: TUGASAN 2 . Pengertian sebenar dalam konteks matematik. kira bahagi dan kira darab. Strategi ini dapat mengelakkan guru mengajar prosedur tanpa kefahaman kepada murid. Kemudiannya murid diminta melorek bahagian pada kertas atau kad manila bagi mewakili nombor pecahan yang dinyatakan. Guru hendaklah menjelaskan kepada murid mengapa mereka melakukan kesalahan dan memastikan murid membuat pembetulkan sebelum masuk ke topik yang seterusnya. Ini akan menjadi lebih bermakna kepada murid-murid. bahan konkrit amatlah sesuai digunakan. guru menggunakan kek dan membahagikan kek untuk memperkenalkan topik ini. Guru juga boleh merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan bahan konkrit seperti meminta murid melipatkan kad manila atau kertas. murid-murid hendaklah menguasai konsep asas nombor pecahan. bolehlah diringkaskan sebagai “sebahagian daripada keseluruhan”. guru hendaklah merancang aktiviti pengajaran secara induktif.6 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sebelum pengajaran dan pembelajaran operasi kira tambah. Untuk mengajar konsep asas nombor pecahan. Masalah miskonsepsi sering berlaku di kalangan murid dalam topik nombor pecahan. Guru hendaklah memberi tumpuan kepada murid tentang maksud “pecahan” pada awal pengajaran. Gambar rajah dengan petak-petak yang sama besar juga sesuai dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Guru hendaklah secara sengaja memberi tumpuan yang khusus tentang kefahaman mengenai konsep pecahan. kira tolak.

Operasi kira darab ini boleh diringkaskan dengan menggunakan algoritma berikut: i) nombor perpuluhan ditukar dahulu kepada nombor bulat. merancang penyelesaian. Sebenrnya. Nombor perpuluhan boleh diwakili dengan nombor pecahan yang penyebutnya bernilai 10. pada asasya boleh didarab dengan lebih mudah dengan cara menukar dahulu nombor perpuluhan menjadi nombor pecahan ½. ii) mendarab 2 nombor bulat. 100. iaitu seperti 10. kira darab dan kira bahagi. Walaubagaimanapun. di mana a dan b ialah integer.7 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 5 TAJUK NOMBOR PERPULUHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Perkataan perpuluhan atau dalam Bahasa Inggeris ialah “decimal” berasal daripada perkataan Latin “decem” yang bermaksud “sepuluh”. Dalam hal penyelesaian masalah ini. penambahan dan penolakan akan menjadi lebih mudah jika disusun dalam susunan menegak berpandukan kepada titik perpuluhan. Operasi melibatkan nombor perpuluhan adalah meliputi kira tambah. iii) meletakkan titik perpuluhan mengikut jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi nombor-nombor yang terbabit. Operasi dilakukan secara menambah atau menolak nombor yang penyebutnya serupa. Pengetahuan dan kemahiran tentang nombor perpuluhan amat penting bagi muridmurid kerana kegunaannya merentasi kebanyakan daripada masalah dalam kehidupan manusia. 1000 dan sebagainya. operasi kira bahagi boleh dipermudahkan melalui algoritma. kira tolak. bilangan digit selepas titik perpuluhan adalah bersamaan dengan jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi kedua-dua nombor yang didarab. melaksanakan KRM3013: TUGASAN 2 penyelesaian. 100. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. perkaitan antara perpuluhan dan nombor pecahan amat ketara sekali. Prinsip asas dalam melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak nombor perpuluhan dapat dihayati dengan mengubahnya menjadi nombor pecahan yang penyebutnya dalam kuasa 10. Secara umumnya. Nombor perpuluhan dan nombor pecahan mempunyai hubungan walaupun bentuk tulisan mereka berlainan. . b ≠ 0. Pemelajaran nombor perpulhan boleh menjadi lebih mudah apabila digambarkandalam bentuk gambar rajah. 1000 dan seterusnya. ia merupakan suatu proses yang dijalankan dalam 4 langkah iaitu iaitu memahami masalah. Melaksanakan operasi kira darab. Operasi kira bahagi melibatkan nombor perpuluhan dilaksanakan sebagaimanan membahagikan 2 nombor bulat.

sebaliknya perlulah dilaksanakan bersama-sama dengan proses mengingat kembali konsep pecahan dan nombor bulat. Selain daripada yang disebut di atas. Konsep nilai tempat perlu diberi penekanan dalam pengajaran nombor perpuluhan. Penggunaan bahan-bahan ini memudahkan murid menguasai konsep tentang nombor perpuluhan. pengetahuan dan kemahiran nombor bulat menjadi asas penting sebelum meneruskan kepada pengajaran nombor perpuluhan. KRM3013: TUGASAN 2 . Secara umum. Guru hendaklah memperbetulkan miskonsepsi yang murid lakukan dan jelaskan cara penyelesaiannya. guru hendaklah menggunakan bahan konkrit ataupun media dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran konsep perpuluhan sukar diajar persendirian.8 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Terdapat banyak miskonsepsi dalam kalangan murid dalam tajuk nombor perpuluhan ini adalah berpunca daripada perbezaan peraturan dalam mengaplikasikan nombor perpuluhan berbanding dengan nombor bulat dan cara pengajaran guru di bilik darjah.

khususnya wang. Prasyarat untuk melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak ialah dengan terlebih dahulu menyusun kedua-dua nilai mata wang dengan meletakkan titik perpuluhannya di dalam satu turus. Konsep wang seperti rupa bentuk wang. Dua bentuk pertukaran mata wang yang perlu diperlajaripelajar adalah pertukaran daripada sen kepada ringgit dan ringgit kepada sen. penyelesaian masalah merupakan satu daripada matlamat dalam Unit Pelajaran ini. Di Malaysia. 4 operasi asas melibatkan wang ialah operasi tambah. sistem “barter” atau sistem pertukaran barang telah digunakan secarameluas dalam sistem jual beli. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira bahagi nombor perpuluhan. Ringgit diwakilkan dalam bentuk “kepingan kertas” manakal “sen” diwakilkan dalam bentuk “syiling”.9 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 7 TAJUK WANG RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Pada zaman dahulu. Asas dalam pertukaran mata wang ringgit dan sen adalah 1 ringgit bersamaan 100 sen. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. operasi darab danoperasi bahagi. Simbol bagi wang di Malaysia ialah “RM” yang mewakili Ringgit Malaysia. Wang merupakan objek yang diterima pakai sebagai alat pertukaran dalamurusan jualbeli oleh sesuatu masyarakat dan sah dari segi undang-undang sesebuah negara. Nilai wang adalah merupakan gabungan daripada beberapa jenis wang lain dengan nilai yang lebih rendah. nilai wang yang diterima pakai dan sah disisi undang-undang ialah ringgit dan sen. Operasi kira darab melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira darab nombor perpuluhan. Namun urusan jual beli menjadi lebih mudah apabila wang diperkenalkan. Bab ini membincangkan tentang aplikasi tentang asas nombor. Selain itu. simbol. Operasi melibatkan wang KRM3013: TUGASAN 2 ditekankan. penggunaan wang telah diguna oleh manusia sebagaialat pertukaran barang semenjak sebelum Masihi. niali wang dan pertukaran ringgit dan sen. Dari segi sejarah. . Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. . operasi tolak. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira bahagi nombor perpuluhan. Operasi kira darab melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira darab nombor perpuluhan.

murid dapat mengetahui bahawa harga sesuatu barang boleh dibuat dengan berbagai cara atau kombinasi. Lembaran kerja adalah bahan yang penting dan tidak boleh diabaikan dalam pengajaran bab ini. Aktiviti jual beli dengan menggunakan wang sampel (permainan) dijalankan dalam bilik darjah membolehkan murid mengenal nilai wang dan melibatkan diri secara langsung dalam urusan jual beli. guru boleh meminta murid membuat refleksi tentang kombinasi atau cara mengira wang bagi membeli sesuatu barang. miskonsepsi tentang nilai wang sering berliku di kalangan murid. Guru boleh menggunakan bahan konkrit seperti wang sampel. Selain itu. biasanya mereka juga menghadapi masalah dalam kiraan wang. Guru juga boleh melibatkan secara langsung muridmurid dalam urusan jual beli. Penguasaan tentang nombor perpuluhan dan peratusan amat penting. Konsep wang penting diperlajari pelajar. media dan teknologi semasa memperkenalkan rupa bentuk wang kepada murid. Aktiviti ini dapat meningkatkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan wang. Dengan cara ini.10 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sekiranya murid menghadapi masalah dalam nombor perpuluhan dan peratus. KRM3013: TUGASAN 2 . Selain itu.

KRM3013: TUGASAN 2 . iaitu “per centum” yang bermaksud “perseratus”. Nombor pecahan boleh ditulis dalam bentuk peratus dengan terlebih dahulu mencari pecahansetara dengan penyebutnya bernilai 100. untung dan rugi. dan seterusnya memudahkannya menjadi pecahan dan menjadi bentuk teringkas. dan seterusnya mendarab dengan 100%. Menukarkan nombor pecahan bercampur kepada peratus boleh dilakukan melalui 3 cara: a) peratus nombor bulat dan nombor perpuluhan dikira secara berasingan. Proses penyelesaian masalah membabitkan peratus ditekan dalam topik “peratus”. Peratus ini boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya ialah 100. Perlu memberi maklumat kepada murid bahawa jumlah peratus bagi keseluruhan sesuatu kuantiti ialah100%. Sebarang pecahan yang mempunyai penyebutnya bernilai 100 boleh terus ditulis dalam bentuk peratus. oleh itu. Perkataan “peratus” berasal daripada perkataan Latin. b) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tidak wajar. operasi matematikakan menjadi mudah melalui menggunakan formula berikut: Peratus = nilai sebahagian suatu kuantiti x100% Jumlah keseluruhan Penyelesaian masalah melibatkan peratus boleh diperoleh dalam berbagai bentuk.11 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 9 TAJUK PERATUS RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Simbol “%” adalah perwakilan bagi perkataan “peratus”. nilai dalam bentuk peratus menggambarkan perbandingan antara suatu kuantiti dengan kuantiti keseluruhan. diikuti dengan menjadikan penyebutnya bernilai 100. Sebarang nombor peratus boleh ditukarkan kepada pecahan dengan nilai penyebutnya 100. c) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tak wajar. Konsep peratus merujuk kepada sebilangan bahagian daripada seratus bahagian. Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor seratus atau 1/100. Umumnya. Antara masalah yang popular dalam konteks kehidupan masyarakat adalah konsep diskaun.

Selain itu. pecahan dan perpuluhan. Guru hendaklah menjelaskan hubungan ini dengan baik. kesukaran yang dihadapi murid-murid dalam pembelajaran tentang peratus adalah untuk memahami konsep peratus. iaitu nombor bulat. Peratus mempunyai perkaitran ketara dengan pecahan dan perpuluhan. masalah juga akan muncul semasa pengajaran dan pembelajaran peratus. KRM3013: TUGASAN 2 . Konsep peratus perlu dikaitkan dengan konsep-konsep asas yang lain seperti konsep nombor pecahan. guru hendaklah banyak menggunakan bahan manipulative supaya dapat meningkatkan kefahaman murid tentang konsep peratus. dan penyelesaian masalah peratus dalam pengajaran tentang peratus. Aktiviti ini melibatkan murid secara aktif semasa proses pembelajaran dan pengajaran. perpuluhan dan pecahan. nilai wang dan diskaun. guru bolehlah merancang suatu aktiviti “jual beli” yang melibatkan pembelian diskaun di pasar raya. Dalam pengajaran penyelesaian masalah tentang peratus. pecahan dan perpuluhan. kemahiran dalam peratus. Selain itu.12 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu. Jika pelajar menghadapi masalah dalam nombor bulat. Kegagalan berbuat demikian akan menimbulkan pelbagai masalah miskonsepsi tentang peratus kepada murid-murid. kefahaman murid tentang konsep peratus amat penting untuk membolehkan penyelesaian masalah dapat dilaksanakan dengan sempurna. Guru hendaklah membuat refleksi tentang konsep-konsep asas seperti pengertian konsep peratus. Oleh itu. konsep nombor perpuluhan. Terdapat juga murid mengahdapi kesukaran menggambarkan maksud perbandingan 2 kuantiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful