1

KRM 3013 ASAS NOMBOR
TAJUK TUGASAN
TUGASAN 2 - INDIVIDU

KUMPULAN GROUP: UPSI-04 ( A121 PJJ )

DISEDIAKAN OLEH: NAMA CHONG LAI MEI NO. ID D20102045679 NO. TELEFON 012-5072120

NAMA PENSYARAH

:

DR. MOHD UZI BIN DOLLAH

TARIKH SERAH

:

18 NOV 2012

KRM3013: TUGASAN 2

Unit 7 – Wang MUKA SURAT 3 5 7 9 5.2 KANDUNGAN PERKARA 1. Unit 3 – Nombor Pecahan 3. Unit 5 – Nombor Perpuluhan 4. Unit 9 .Peratus 11 KRM3013: TUGASAN 2 . Unit 1 – Nombor Bulat 2.

iaitu nilai sebenar sesuatu digit. Mengenal pasti. yang dipanggil digit.”. Sifat komutatif. c) Perpuluhan: Sistem penomboran ini dibina berdasarkan nilai tempat yang menggunakan kaedah pengulangan berkumpulan asas sepuluh. Setiap digit dalam sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai 2 fungsi: Kedudukan digit dalam sistem penomboran mengandungi nilai tempat. Mengukur. Operasi kira darab adalah merupakan cara mudah bagi mencari jumlah bagi beberapa nombor bulat yang serupa. lapan dan sembilan. tiga. 2. Asas bagi nombor bulat adalah nombor asli. b) Simbol Asas: terdapat simbol asas iaitu sifar. 1. tujuh.3 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1 TAJUK NOMBOR BULAT RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Sistem penomboran Hindu-Arab yang kita gunakan sekarang mengandungi sepuluh nombor asas. Verschaffel and De Corte(1996) mengelaskan penggunaan nombor bulat kepada 5 kategori. 9.7.. Terdapat 4 model boleh digunakan bagi melaksanakan operasi tolak nombor negatif iaitu Model Ambil Keluar. 4 sifat penambahan melibatkan nombor bulat. enam.5. 3.. 4. 9. iaitu Menentukan kuantiti. empat.8. 3. KRM3013: TUGASAN 2 . 6. iaitu Sifat tertutup. 4. Kemudian Gottfried Wilhelm von Leibnitz (16461716) menggunakan simbol “. 10. 7. Digit-digit berkenaan adalah seperti berikut: 0. Reckon dan Menamakan. lima.6. Algoritma bermaksud penggunaan prosedur yang sistematik bagi mencapai sesuatu penyelesaian. Algoritma adalah berasal daripada nama Mohammed al Khowarizmi.”. 8. Setiap digit mempunyai nilai muka. dua. 2.. William Oughtred (1575-1660)mula memperkenalkan penggunaan simbol “x” untuk kira darab. Model Melengkapkan. Model Perbandingan dan Model Garis Nombor. Sifat asosiatif dan Sifat identiti. yang dipanggil sistem perpuluhan. 1. 11. 5. satu. Nombor bulat terdiri daripada nombor-nombor “0. Sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai ciri-ciri penting yang berikut: a) Digit: setiap nombornya adalah dibina daripada sepuluh digit asas. Penambahan nombor bulat boleh dilaksnakan dengan menggabungkan beberapa kumpulan objek atau set.

menjelaskan bagaimana dan kenapa murid-murid melakukan kesilapan serta membantu murid memperbetulkan miskonsepsi murid-murid. yang melibatkan 4 langkah utama. iaitu memahami masalah. Terdapat 3 strategi kira bahagi iaitu bahagi langsung. CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Bahan konkrit amat penting semasa pengajaran konsep bagi pelbagai jenis operasi Matematik. e) menyusun nombor mengikut tertib. d) merekod dengan perkataan dan symbol. Guru boleh melaksanakan aktiviti secara berkumpulan dengan menggunakan bahan konkrit atau menggunakan media dan teknologi semasa pengajaran dan pembelajaran. KRM3013: TUGASAN 2 . Algoritma kira bahagi boleh dilakukan menggunakan kaedah scaffolding. sebagaimana dijelaskan oleh Polya. Guru hendaklah selalu prihatin dan meramal kesilapan yang mungkin dan sering dilakukan oleh murid. c) membilang. Miskonsepsi adalah kesukaran yang sering dialami oleh murid.4 Operasi kira bahagi nombor bulat boleh difahami melalui aktiviti sejumlah nombor dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama banyak. merancang penyelesaian. bahagi faktor tertinggal dan kira tolak berulang. Selepas murid memahami konsep pelbagai operasi Matematik. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. f) memahami konsep nilai tempat. b) memadan satu dengan satu. guru hendaklah member penekanan kepada penguasaan 6 kemahiran asas yang berikut: a) mengelas dan membanding. pelajar barulah diperkenalkan algoritma atau prosedur untuk melaksanakan operasi Matematik. Ini dapat mengenalpastimurid-murid benar-benar menguasai apa yang cikgu ajar sebelum masuk ke topic atau kemahiran yang seterusnya. Penyelesaian masalah merupakan suatu proses. Dalam perancangan pengajaran dan pembelajran konsep nombor.

merancang penyelesaian. melaksanakan penyelesaian. yang mana 0≤ |a|<|b|.5 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 3 TAJUK NOMBOR PECAHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT ADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia sebelum masihi lagi. Bagaimanapun. Untuk memahami pecahan. b≠0. KRM3013: TUGASAN 2 dan menyemak kembali. Gambaran pecahan merupakan sebahagian kuantiti daripada keseluruhan kuantiti. atau sebaliknya. sifat songsang. Pecahan tak wajar ialah pecahan berbentuk ½. lebih mudah dilakukan melalui perwakilan dalam situasi sebenar. gambar rajah sesuai digunakan. Naobor rasional dan nombor pecahan menjadi lebih mudah difahami sekiranya digambarkan dalam bentuk garisan nombor. melaksanakan penyelesaian . ¾ dan lain-lain disebut sebagai nombor pecahan. Ia mempunyai perkaitan dengan nombor rasional. sifat taburan. Memahami operasi kira bahagi melibatkan nombor pecahan. yang mana |a|≥|b|>0. Menambahkan 2 nombor pecahan yang denominator adalah tidak sama perlu dilaksanankan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Pecahan wajar adalah pecahan a/b. Suatu nombor yang terbina daripada gabungan antara suatu nombor integer dan suatu nombor rasional dipanggil sebagai nombor bercampur. adalah lebih mudah kita menjadikan gambar rajah yang lebih konkrit. Menyusun nombor pecahan dalam satu urutan daripada suatu nilai yang kecil kepada nilai yang lebih besar. Nombor pecahan boleh dimudahkan dengan berpandukan Hukum Asas Pecahan. Operasi kira tambah dan kira tolak nombor pecahan akan menjadi mudah dilaksanakan sekiranya penyebutnya adalah sama. Algoritma kira bahagi yang melibatkan nombor pecahan boleh dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang khusus. Nombornombor yang kita sering jumpai seperti ½. Operasi kira darab nomboe pecahan boleh difahami dengan lebih mudah sebagai penambahan berulang. sifat kesamaan dan sifat sifar. Penyelesaian masalah melibatkan nombor pecahan dilaksanakan melibatkan 4 langkah iaitu memahami masalah. Terdapat 5 sifat kira darab rasional iaitu sifat identity. nombor pecahan tidak semestinya nombor rasional. ¼.

guru hendaklah merancang aktiviti pengajaran secara induktif. Ini akan menjadi lebih bermakna kepada murid-murid. Guru hendaklah peka kepada miskonsepsi yang murid lakukan. Guru hendaklah secara sengaja memberi tumpuan yang khusus tentang kefahaman mengenai konsep pecahan. kira tolak. Guru hendaklah menjelaskan kepada murid mengapa mereka melakukan kesalahan dan memastikan murid membuat pembetulkan sebelum masuk ke topik yang seterusnya. bolehlah diringkaskan sebagai “sebahagian daripada keseluruhan”. Pengertian sebenar dalam konteks matematik. Untuk mengajar konsep asas nombor pecahan. guru menggunakan kek dan membahagikan kek untuk memperkenalkan topik ini. Masalah miskonsepsi sering berlaku di kalangan murid dalam topik nombor pecahan.6 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sebelum pengajaran dan pembelajaran operasi kira tambah. Guru hendaklah memberi tumpuan kepada murid tentang maksud “pecahan” pada awal pengajaran. KRM3013: TUGASAN 2 . Misalnya. kira bahagi dan kira darab. murid-murid hendaklah menguasai konsep asas nombor pecahan. Strategi ini dapat mengelakkan guru mengajar prosedur tanpa kefahaman kepada murid. Gambar rajah dengan petak-petak yang sama besar juga sesuai dalam proses pembelajaran dan pengajaran. bahan konkrit amatlah sesuai digunakan. Kemudiannya murid diminta melorek bahagian pada kertas atau kad manila bagi mewakili nombor pecahan yang dinyatakan. Selain itu. Guru juga boleh merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan bahan konkrit seperti meminta murid melipatkan kad manila atau kertas.

Walaubagaimanapun. iaitu seperti 10. b ≠ 0. Melaksanakan operasi kira darab. penambahan dan penolakan akan menjadi lebih mudah jika disusun dalam susunan menegak berpandukan kepada titik perpuluhan. merancang penyelesaian. kira darab dan kira bahagi. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. Operasi kira darab ini boleh diringkaskan dengan menggunakan algoritma berikut: i) nombor perpuluhan ditukar dahulu kepada nombor bulat.7 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 5 TAJUK NOMBOR PERPULUHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Perkataan perpuluhan atau dalam Bahasa Inggeris ialah “decimal” berasal daripada perkataan Latin “decem” yang bermaksud “sepuluh”. Operasi dilakukan secara menambah atau menolak nombor yang penyebutnya serupa. Nombor perpuluhan boleh diwakili dengan nombor pecahan yang penyebutnya bernilai 10. Nombor perpuluhan dan nombor pecahan mempunyai hubungan walaupun bentuk tulisan mereka berlainan. 1000 dan seterusnya. melaksanakan KRM3013: TUGASAN 2 penyelesaian. bilangan digit selepas titik perpuluhan adalah bersamaan dengan jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi kedua-dua nombor yang didarab. 100. Pemelajaran nombor perpulhan boleh menjadi lebih mudah apabila digambarkandalam bentuk gambar rajah. Secara umumnya. 100. ii) mendarab 2 nombor bulat. kira tolak. Sebenrnya. perkaitan antara perpuluhan dan nombor pecahan amat ketara sekali. iii) meletakkan titik perpuluhan mengikut jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi nombor-nombor yang terbabit. operasi kira bahagi boleh dipermudahkan melalui algoritma. 1000 dan sebagainya. ia merupakan suatu proses yang dijalankan dalam 4 langkah iaitu iaitu memahami masalah. Operasi melibatkan nombor perpuluhan adalah meliputi kira tambah. . Operasi kira bahagi melibatkan nombor perpuluhan dilaksanakan sebagaimanan membahagikan 2 nombor bulat. di mana a dan b ialah integer. Pengetahuan dan kemahiran tentang nombor perpuluhan amat penting bagi muridmurid kerana kegunaannya merentasi kebanyakan daripada masalah dalam kehidupan manusia. Dalam hal penyelesaian masalah ini. Prinsip asas dalam melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak nombor perpuluhan dapat dihayati dengan mengubahnya menjadi nombor pecahan yang penyebutnya dalam kuasa 10. pada asasya boleh didarab dengan lebih mudah dengan cara menukar dahulu nombor perpuluhan menjadi nombor pecahan ½.

Selain daripada yang disebut di atas. Secara umum. pengetahuan dan kemahiran nombor bulat menjadi asas penting sebelum meneruskan kepada pengajaran nombor perpuluhan. guru hendaklah menggunakan bahan konkrit ataupun media dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. KRM3013: TUGASAN 2 . Konsep nilai tempat perlu diberi penekanan dalam pengajaran nombor perpuluhan.sebaliknya perlulah dilaksanakan bersama-sama dengan proses mengingat kembali konsep pecahan dan nombor bulat. Pengajaran konsep perpuluhan sukar diajar persendirian.8 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Terdapat banyak miskonsepsi dalam kalangan murid dalam tajuk nombor perpuluhan ini adalah berpunca daripada perbezaan peraturan dalam mengaplikasikan nombor perpuluhan berbanding dengan nombor bulat dan cara pengajaran guru di bilik darjah. Penggunaan bahan-bahan ini memudahkan murid menguasai konsep tentang nombor perpuluhan. Guru hendaklah memperbetulkan miskonsepsi yang murid lakukan dan jelaskan cara penyelesaiannya.

Operasi kira darab melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira darab nombor perpuluhan. Namun urusan jual beli menjadi lebih mudah apabila wang diperkenalkan. operasi tolak. Wang merupakan objek yang diterima pakai sebagai alat pertukaran dalamurusan jualbeli oleh sesuatu masyarakat dan sah dari segi undang-undang sesebuah negara. Bab ini membincangkan tentang aplikasi tentang asas nombor. simbol. . Operasi kira bahagi melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira bahagi nombor perpuluhan. 4 operasi asas melibatkan wang ialah operasi tambah. . nilai wang yang diterima pakai dan sah disisi undang-undang ialah ringgit dan sen. Asas dalam pertukaran mata wang ringgit dan sen adalah 1 ringgit bersamaan 100 sen. Dua bentuk pertukaran mata wang yang perlu diperlajaripelajar adalah pertukaran daripada sen kepada ringgit dan ringgit kepada sen. khususnya wang. Selain itu. Konsep wang seperti rupa bentuk wang. Operasi melibatkan wang KRM3013: TUGASAN 2 ditekankan. sistem “barter” atau sistem pertukaran barang telah digunakan secarameluas dalam sistem jual beli. Nilai wang adalah merupakan gabungan daripada beberapa jenis wang lain dengan nilai yang lebih rendah. Operasi kira darab melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira darab nombor perpuluhan. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. penggunaan wang telah diguna oleh manusia sebagaialat pertukaran barang semenjak sebelum Masihi. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira bahagi nombor perpuluhan. operasi darab danoperasi bahagi. niali wang dan pertukaran ringgit dan sen.9 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 7 TAJUK WANG RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Pada zaman dahulu. Di Malaysia. Prasyarat untuk melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak ialah dengan terlebih dahulu menyusun kedua-dua nilai mata wang dengan meletakkan titik perpuluhannya di dalam satu turus. Simbol bagi wang di Malaysia ialah “RM” yang mewakili Ringgit Malaysia. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. Ringgit diwakilkan dalam bentuk “kepingan kertas” manakal “sen” diwakilkan dalam bentuk “syiling”. penyelesaian masalah merupakan satu daripada matlamat dalam Unit Pelajaran ini. Dari segi sejarah.

Aktiviti ini dapat meningkatkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan wang. Lembaran kerja adalah bahan yang penting dan tidak boleh diabaikan dalam pengajaran bab ini. Penguasaan tentang nombor perpuluhan dan peratusan amat penting. Guru boleh menggunakan bahan konkrit seperti wang sampel. Konsep wang penting diperlajari pelajar. miskonsepsi tentang nilai wang sering berliku di kalangan murid.10 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sekiranya murid menghadapi masalah dalam nombor perpuluhan dan peratus. Selain itu. media dan teknologi semasa memperkenalkan rupa bentuk wang kepada murid. Guru juga boleh melibatkan secara langsung muridmurid dalam urusan jual beli. KRM3013: TUGASAN 2 . Aktiviti jual beli dengan menggunakan wang sampel (permainan) dijalankan dalam bilik darjah membolehkan murid mengenal nilai wang dan melibatkan diri secara langsung dalam urusan jual beli. biasanya mereka juga menghadapi masalah dalam kiraan wang. Dengan cara ini. murid dapat mengetahui bahawa harga sesuatu barang boleh dibuat dengan berbagai cara atau kombinasi. Selain itu. guru boleh meminta murid membuat refleksi tentang kombinasi atau cara mengira wang bagi membeli sesuatu barang.

Konsep peratus merujuk kepada sebilangan bahagian daripada seratus bahagian. Perkataan “peratus” berasal daripada perkataan Latin. diikuti dengan menjadikan penyebutnya bernilai 100. untung dan rugi. Antara masalah yang popular dalam konteks kehidupan masyarakat adalah konsep diskaun. Nombor pecahan boleh ditulis dalam bentuk peratus dengan terlebih dahulu mencari pecahansetara dengan penyebutnya bernilai 100. oleh itu. Sebarang nombor peratus boleh ditukarkan kepada pecahan dengan nilai penyebutnya 100.11 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 9 TAJUK PERATUS RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Simbol “%” adalah perwakilan bagi perkataan “peratus”. Peratus ini boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya ialah 100. Perlu memberi maklumat kepada murid bahawa jumlah peratus bagi keseluruhan sesuatu kuantiti ialah100%. c) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tak wajar. Sebarang pecahan yang mempunyai penyebutnya bernilai 100 boleh terus ditulis dalam bentuk peratus. operasi matematikakan menjadi mudah melalui menggunakan formula berikut: Peratus = nilai sebahagian suatu kuantiti x100% Jumlah keseluruhan Penyelesaian masalah melibatkan peratus boleh diperoleh dalam berbagai bentuk. Umumnya. iaitu “per centum” yang bermaksud “perseratus”. dan seterusnya mendarab dengan 100%. Proses penyelesaian masalah membabitkan peratus ditekan dalam topik “peratus”. dan seterusnya memudahkannya menjadi pecahan dan menjadi bentuk teringkas. KRM3013: TUGASAN 2 . nilai dalam bentuk peratus menggambarkan perbandingan antara suatu kuantiti dengan kuantiti keseluruhan. Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor seratus atau 1/100. Menukarkan nombor pecahan bercampur kepada peratus boleh dilakukan melalui 3 cara: a) peratus nombor bulat dan nombor perpuluhan dikira secara berasingan. b) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tidak wajar.

Dalam pengajaran penyelesaian masalah tentang peratus. Selain itu. kesukaran yang dihadapi murid-murid dalam pembelajaran tentang peratus adalah untuk memahami konsep peratus. perpuluhan dan pecahan. Peratus mempunyai perkaitran ketara dengan pecahan dan perpuluhan. masalah juga akan muncul semasa pengajaran dan pembelajaran peratus. Kegagalan berbuat demikian akan menimbulkan pelbagai masalah miskonsepsi tentang peratus kepada murid-murid. dan penyelesaian masalah peratus dalam pengajaran tentang peratus. Selain itu. Jika pelajar menghadapi masalah dalam nombor bulat. Aktiviti ini melibatkan murid secara aktif semasa proses pembelajaran dan pengajaran.12 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu. pecahan dan perpuluhan. KRM3013: TUGASAN 2 . Guru hendaklah menjelaskan hubungan ini dengan baik. Konsep peratus perlu dikaitkan dengan konsep-konsep asas yang lain seperti konsep nombor pecahan. kemahiran dalam peratus. iaitu nombor bulat. guru bolehlah merancang suatu aktiviti “jual beli” yang melibatkan pembelian diskaun di pasar raya. pecahan dan perpuluhan. Guru hendaklah membuat refleksi tentang konsep-konsep asas seperti pengertian konsep peratus. kefahaman murid tentang konsep peratus amat penting untuk membolehkan penyelesaian masalah dapat dilaksanakan dengan sempurna. konsep nombor perpuluhan. Terdapat juga murid mengahdapi kesukaran menggambarkan maksud perbandingan 2 kuantiti. nilai wang dan diskaun. Oleh itu. guru hendaklah banyak menggunakan bahan manipulative supaya dapat meningkatkan kefahaman murid tentang konsep peratus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful