1

KRM 3013 ASAS NOMBOR
TAJUK TUGASAN
TUGASAN 2 - INDIVIDU

KUMPULAN GROUP: UPSI-04 ( A121 PJJ )

DISEDIAKAN OLEH: NAMA CHONG LAI MEI NO. ID D20102045679 NO. TELEFON 012-5072120

NAMA PENSYARAH

:

DR. MOHD UZI BIN DOLLAH

TARIKH SERAH

:

18 NOV 2012

KRM3013: TUGASAN 2

Peratus 11 KRM3013: TUGASAN 2 . Unit 5 – Nombor Perpuluhan 4. Unit 3 – Nombor Pecahan 3. Unit 1 – Nombor Bulat 2.2 KANDUNGAN PERKARA 1. Unit 9 . Unit 7 – Wang MUKA SURAT 3 5 7 9 5.

Model Melengkapkan. Asas bagi nombor bulat adalah nombor asli. 6. 2. b) Simbol Asas: terdapat simbol asas iaitu sifar.. 5. 11. Kemudian Gottfried Wilhelm von Leibnitz (16461716) menggunakan simbol “. Model Perbandingan dan Model Garis Nombor. 9. 4 sifat penambahan melibatkan nombor bulat. William Oughtred (1575-1660)mula memperkenalkan penggunaan simbol “x” untuk kira darab. enam. iaitu Menentukan kuantiti. lima. Penambahan nombor bulat boleh dilaksnakan dengan menggabungkan beberapa kumpulan objek atau set. 10. Mengukur. Digit-digit berkenaan adalah seperti berikut: 0. Reckon dan Menamakan. Terdapat 4 model boleh digunakan bagi melaksanakan operasi tolak nombor negatif iaitu Model Ambil Keluar. tujuh. Operasi kira darab adalah merupakan cara mudah bagi mencari jumlah bagi beberapa nombor bulat yang serupa. Nombor bulat terdiri daripada nombor-nombor “0. tiga. 3. empat. Sifat komutatif. 1. 9.”. KRM3013: TUGASAN 2 . 8. iaitu Sifat tertutup. c) Perpuluhan: Sistem penomboran ini dibina berdasarkan nilai tempat yang menggunakan kaedah pengulangan berkumpulan asas sepuluh. 3. yang dipanggil sistem perpuluhan. yang dipanggil digit.6. 4.8. iaitu nilai sebenar sesuatu digit. 1.5. 7.”. Mengenal pasti..7. dua. Setiap digit dalam sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai 2 fungsi: Kedudukan digit dalam sistem penomboran mengandungi nilai tempat.. 2. 4. Algoritma adalah berasal daripada nama Mohammed al Khowarizmi. Setiap digit mempunyai nilai muka. Verschaffel and De Corte(1996) mengelaskan penggunaan nombor bulat kepada 5 kategori.3 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1 TAJUK NOMBOR BULAT RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Sistem penomboran Hindu-Arab yang kita gunakan sekarang mengandungi sepuluh nombor asas. satu. Sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai ciri-ciri penting yang berikut: a) Digit: setiap nombornya adalah dibina daripada sepuluh digit asas. Sifat asosiatif dan Sifat identiti. lapan dan sembilan. Algoritma bermaksud penggunaan prosedur yang sistematik bagi mencapai sesuatu penyelesaian.

Ini dapat mengenalpastimurid-murid benar-benar menguasai apa yang cikgu ajar sebelum masuk ke topic atau kemahiran yang seterusnya. c) membilang. pelajar barulah diperkenalkan algoritma atau prosedur untuk melaksanakan operasi Matematik. Guru hendaklah selalu prihatin dan meramal kesilapan yang mungkin dan sering dilakukan oleh murid. d) merekod dengan perkataan dan symbol. Penyelesaian masalah merupakan suatu proses. yang melibatkan 4 langkah utama. e) menyusun nombor mengikut tertib. Dalam perancangan pengajaran dan pembelajran konsep nombor. Miskonsepsi adalah kesukaran yang sering dialami oleh murid. f) memahami konsep nilai tempat. KRM3013: TUGASAN 2 . sebagaimana dijelaskan oleh Polya. iaitu memahami masalah. guru hendaklah member penekanan kepada penguasaan 6 kemahiran asas yang berikut: a) mengelas dan membanding. b) memadan satu dengan satu. Guru boleh melaksanakan aktiviti secara berkumpulan dengan menggunakan bahan konkrit atau menggunakan media dan teknologi semasa pengajaran dan pembelajaran. CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Bahan konkrit amat penting semasa pengajaran konsep bagi pelbagai jenis operasi Matematik. Selepas murid memahami konsep pelbagai operasi Matematik. bahagi faktor tertinggal dan kira tolak berulang. menjelaskan bagaimana dan kenapa murid-murid melakukan kesilapan serta membantu murid memperbetulkan miskonsepsi murid-murid. Terdapat 3 strategi kira bahagi iaitu bahagi langsung. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali.4 Operasi kira bahagi nombor bulat boleh difahami melalui aktiviti sejumlah nombor dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama banyak. Algoritma kira bahagi boleh dilakukan menggunakan kaedah scaffolding. merancang penyelesaian.

merancang penyelesaian. Pecahan tak wajar ialah pecahan berbentuk ½. Bagaimanapun. Terdapat 5 sifat kira darab rasional iaitu sifat identity. Operasi kira tambah dan kira tolak nombor pecahan akan menjadi mudah dilaksanakan sekiranya penyebutnya adalah sama. Ia mempunyai perkaitan dengan nombor rasional. gambar rajah sesuai digunakan. Menambahkan 2 nombor pecahan yang denominator adalah tidak sama perlu dilaksanankan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Memahami operasi kira bahagi melibatkan nombor pecahan.5 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 3 TAJUK NOMBOR PECAHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT ADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia sebelum masihi lagi. Operasi kira darab nomboe pecahan boleh difahami dengan lebih mudah sebagai penambahan berulang. melaksanakan penyelesaian . nombor pecahan tidak semestinya nombor rasional. sifat kesamaan dan sifat sifar. ¾ dan lain-lain disebut sebagai nombor pecahan. Pecahan wajar adalah pecahan a/b. atau sebaliknya. Nombornombor yang kita sering jumpai seperti ½. lebih mudah dilakukan melalui perwakilan dalam situasi sebenar. adalah lebih mudah kita menjadikan gambar rajah yang lebih konkrit. Untuk memahami pecahan. sifat taburan. Suatu nombor yang terbina daripada gabungan antara suatu nombor integer dan suatu nombor rasional dipanggil sebagai nombor bercampur. Menyusun nombor pecahan dalam satu urutan daripada suatu nilai yang kecil kepada nilai yang lebih besar. Algoritma kira bahagi yang melibatkan nombor pecahan boleh dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang khusus. KRM3013: TUGASAN 2 dan menyemak kembali. ¼. b≠0. Nombor pecahan boleh dimudahkan dengan berpandukan Hukum Asas Pecahan. melaksanakan penyelesaian. Penyelesaian masalah melibatkan nombor pecahan dilaksanakan melibatkan 4 langkah iaitu memahami masalah. yang mana 0≤ |a|<|b|. yang mana |a|≥|b|>0. Gambaran pecahan merupakan sebahagian kuantiti daripada keseluruhan kuantiti. Naobor rasional dan nombor pecahan menjadi lebih mudah difahami sekiranya digambarkan dalam bentuk garisan nombor. sifat songsang.

Untuk mengajar konsep asas nombor pecahan. kira tolak. guru hendaklah merancang aktiviti pengajaran secara induktif. Guru hendaklah memberi tumpuan kepada murid tentang maksud “pecahan” pada awal pengajaran. Selain itu. bolehlah diringkaskan sebagai “sebahagian daripada keseluruhan”.6 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sebelum pengajaran dan pembelajaran operasi kira tambah. Pengertian sebenar dalam konteks matematik. guru menggunakan kek dan membahagikan kek untuk memperkenalkan topik ini. Guru hendaklah peka kepada miskonsepsi yang murid lakukan. bahan konkrit amatlah sesuai digunakan. Strategi ini dapat mengelakkan guru mengajar prosedur tanpa kefahaman kepada murid. Misalnya. Gambar rajah dengan petak-petak yang sama besar juga sesuai dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ini akan menjadi lebih bermakna kepada murid-murid. Kemudiannya murid diminta melorek bahagian pada kertas atau kad manila bagi mewakili nombor pecahan yang dinyatakan. Masalah miskonsepsi sering berlaku di kalangan murid dalam topik nombor pecahan. Guru juga boleh merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan bahan konkrit seperti meminta murid melipatkan kad manila atau kertas. murid-murid hendaklah menguasai konsep asas nombor pecahan. Guru hendaklah menjelaskan kepada murid mengapa mereka melakukan kesalahan dan memastikan murid membuat pembetulkan sebelum masuk ke topik yang seterusnya. KRM3013: TUGASAN 2 . kira bahagi dan kira darab. Guru hendaklah secara sengaja memberi tumpuan yang khusus tentang kefahaman mengenai konsep pecahan.

Nombor perpuluhan boleh diwakili dengan nombor pecahan yang penyebutnya bernilai 10. Melaksanakan operasi kira darab. perkaitan antara perpuluhan dan nombor pecahan amat ketara sekali. penambahan dan penolakan akan menjadi lebih mudah jika disusun dalam susunan menegak berpandukan kepada titik perpuluhan. Walaubagaimanapun. b ≠ 0. pada asasya boleh didarab dengan lebih mudah dengan cara menukar dahulu nombor perpuluhan menjadi nombor pecahan ½. ia merupakan suatu proses yang dijalankan dalam 4 langkah iaitu iaitu memahami masalah. Pengetahuan dan kemahiran tentang nombor perpuluhan amat penting bagi muridmurid kerana kegunaannya merentasi kebanyakan daripada masalah dalam kehidupan manusia. merancang penyelesaian. bilangan digit selepas titik perpuluhan adalah bersamaan dengan jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi kedua-dua nombor yang didarab. Secara umumnya. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. melaksanakan KRM3013: TUGASAN 2 penyelesaian. 100. Operasi kira darab ini boleh diringkaskan dengan menggunakan algoritma berikut: i) nombor perpuluhan ditukar dahulu kepada nombor bulat. . Dalam hal penyelesaian masalah ini.7 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 5 TAJUK NOMBOR PERPULUHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Perkataan perpuluhan atau dalam Bahasa Inggeris ialah “decimal” berasal daripada perkataan Latin “decem” yang bermaksud “sepuluh”. Operasi dilakukan secara menambah atau menolak nombor yang penyebutnya serupa. 1000 dan seterusnya. Operasi melibatkan nombor perpuluhan adalah meliputi kira tambah. Nombor perpuluhan dan nombor pecahan mempunyai hubungan walaupun bentuk tulisan mereka berlainan. Pemelajaran nombor perpulhan boleh menjadi lebih mudah apabila digambarkandalam bentuk gambar rajah. Operasi kira bahagi melibatkan nombor perpuluhan dilaksanakan sebagaimanan membahagikan 2 nombor bulat. Sebenrnya. operasi kira bahagi boleh dipermudahkan melalui algoritma. kira tolak. di mana a dan b ialah integer. iii) meletakkan titik perpuluhan mengikut jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi nombor-nombor yang terbabit. Prinsip asas dalam melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak nombor perpuluhan dapat dihayati dengan mengubahnya menjadi nombor pecahan yang penyebutnya dalam kuasa 10. 1000 dan sebagainya. iaitu seperti 10. 100. kira darab dan kira bahagi. ii) mendarab 2 nombor bulat.

Konsep nilai tempat perlu diberi penekanan dalam pengajaran nombor perpuluhan. guru hendaklah menggunakan bahan konkrit ataupun media dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. KRM3013: TUGASAN 2 .sebaliknya perlulah dilaksanakan bersama-sama dengan proses mengingat kembali konsep pecahan dan nombor bulat. pengetahuan dan kemahiran nombor bulat menjadi asas penting sebelum meneruskan kepada pengajaran nombor perpuluhan. Penggunaan bahan-bahan ini memudahkan murid menguasai konsep tentang nombor perpuluhan. Pengajaran konsep perpuluhan sukar diajar persendirian.8 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Terdapat banyak miskonsepsi dalam kalangan murid dalam tajuk nombor perpuluhan ini adalah berpunca daripada perbezaan peraturan dalam mengaplikasikan nombor perpuluhan berbanding dengan nombor bulat dan cara pengajaran guru di bilik darjah. Secara umum. Guru hendaklah memperbetulkan miskonsepsi yang murid lakukan dan jelaskan cara penyelesaiannya. Selain daripada yang disebut di atas.

sistem “barter” atau sistem pertukaran barang telah digunakan secarameluas dalam sistem jual beli. . Prasyarat untuk melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak ialah dengan terlebih dahulu menyusun kedua-dua nilai mata wang dengan meletakkan titik perpuluhannya di dalam satu turus. 4 operasi asas melibatkan wang ialah operasi tambah. Operasi kira darab melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira darab nombor perpuluhan. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira bahagi nombor perpuluhan. simbol. Namun urusan jual beli menjadi lebih mudah apabila wang diperkenalkan. Asas dalam pertukaran mata wang ringgit dan sen adalah 1 ringgit bersamaan 100 sen. Operasi kira darab melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira darab nombor perpuluhan. operasi tolak. Konsep wang seperti rupa bentuk wang. penyelesaian masalah merupakan satu daripada matlamat dalam Unit Pelajaran ini. Dari segi sejarah. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira bahagi nombor perpuluhan. Ringgit diwakilkan dalam bentuk “kepingan kertas” manakal “sen” diwakilkan dalam bentuk “syiling”. operasi darab danoperasi bahagi. Simbol bagi wang di Malaysia ialah “RM” yang mewakili Ringgit Malaysia. khususnya wang. Di Malaysia. Dua bentuk pertukaran mata wang yang perlu diperlajaripelajar adalah pertukaran daripada sen kepada ringgit dan ringgit kepada sen. Wang merupakan objek yang diterima pakai sebagai alat pertukaran dalamurusan jualbeli oleh sesuatu masyarakat dan sah dari segi undang-undang sesebuah negara. Operasi melibatkan wang KRM3013: TUGASAN 2 ditekankan. niali wang dan pertukaran ringgit dan sen. penggunaan wang telah diguna oleh manusia sebagaialat pertukaran barang semenjak sebelum Masihi. Bab ini membincangkan tentang aplikasi tentang asas nombor. Selain itu. Nilai wang adalah merupakan gabungan daripada beberapa jenis wang lain dengan nilai yang lebih rendah.9 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 7 TAJUK WANG RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Pada zaman dahulu. nilai wang yang diterima pakai dan sah disisi undang-undang ialah ringgit dan sen. . Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang.

KRM3013: TUGASAN 2 . Selain itu. miskonsepsi tentang nilai wang sering berliku di kalangan murid. Konsep wang penting diperlajari pelajar. Penguasaan tentang nombor perpuluhan dan peratusan amat penting. Guru boleh menggunakan bahan konkrit seperti wang sampel.10 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sekiranya murid menghadapi masalah dalam nombor perpuluhan dan peratus. media dan teknologi semasa memperkenalkan rupa bentuk wang kepada murid. murid dapat mengetahui bahawa harga sesuatu barang boleh dibuat dengan berbagai cara atau kombinasi. Dengan cara ini. Guru juga boleh melibatkan secara langsung muridmurid dalam urusan jual beli. Selain itu. Lembaran kerja adalah bahan yang penting dan tidak boleh diabaikan dalam pengajaran bab ini. biasanya mereka juga menghadapi masalah dalam kiraan wang. Aktiviti jual beli dengan menggunakan wang sampel (permainan) dijalankan dalam bilik darjah membolehkan murid mengenal nilai wang dan melibatkan diri secara langsung dalam urusan jual beli. Aktiviti ini dapat meningkatkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan wang. guru boleh meminta murid membuat refleksi tentang kombinasi atau cara mengira wang bagi membeli sesuatu barang.

iaitu “per centum” yang bermaksud “perseratus”. Antara masalah yang popular dalam konteks kehidupan masyarakat adalah konsep diskaun. Konsep peratus merujuk kepada sebilangan bahagian daripada seratus bahagian. Proses penyelesaian masalah membabitkan peratus ditekan dalam topik “peratus”. Nombor pecahan boleh ditulis dalam bentuk peratus dengan terlebih dahulu mencari pecahansetara dengan penyebutnya bernilai 100. b) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tidak wajar. dan seterusnya memudahkannya menjadi pecahan dan menjadi bentuk teringkas. KRM3013: TUGASAN 2 . Menukarkan nombor pecahan bercampur kepada peratus boleh dilakukan melalui 3 cara: a) peratus nombor bulat dan nombor perpuluhan dikira secara berasingan. Peratus ini boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya ialah 100. untung dan rugi. operasi matematikakan menjadi mudah melalui menggunakan formula berikut: Peratus = nilai sebahagian suatu kuantiti x100% Jumlah keseluruhan Penyelesaian masalah melibatkan peratus boleh diperoleh dalam berbagai bentuk. nilai dalam bentuk peratus menggambarkan perbandingan antara suatu kuantiti dengan kuantiti keseluruhan. Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor seratus atau 1/100. Sebarang nombor peratus boleh ditukarkan kepada pecahan dengan nilai penyebutnya 100. Perkataan “peratus” berasal daripada perkataan Latin. Perlu memberi maklumat kepada murid bahawa jumlah peratus bagi keseluruhan sesuatu kuantiti ialah100%. diikuti dengan menjadikan penyebutnya bernilai 100. Sebarang pecahan yang mempunyai penyebutnya bernilai 100 boleh terus ditulis dalam bentuk peratus.11 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 9 TAJUK PERATUS RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Simbol “%” adalah perwakilan bagi perkataan “peratus”. oleh itu. Umumnya. c) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tak wajar. dan seterusnya mendarab dengan 100%.

Guru hendaklah membuat refleksi tentang konsep-konsep asas seperti pengertian konsep peratus. Terdapat juga murid mengahdapi kesukaran menggambarkan maksud perbandingan 2 kuantiti. guru bolehlah merancang suatu aktiviti “jual beli” yang melibatkan pembelian diskaun di pasar raya. konsep nombor perpuluhan. Guru hendaklah menjelaskan hubungan ini dengan baik. Kegagalan berbuat demikian akan menimbulkan pelbagai masalah miskonsepsi tentang peratus kepada murid-murid. kemahiran dalam peratus. Selain itu. Peratus mempunyai perkaitran ketara dengan pecahan dan perpuluhan. pecahan dan perpuluhan. perpuluhan dan pecahan. Oleh itu. Selain itu. Konsep peratus perlu dikaitkan dengan konsep-konsep asas yang lain seperti konsep nombor pecahan. iaitu nombor bulat. dan penyelesaian masalah peratus dalam pengajaran tentang peratus. Jika pelajar menghadapi masalah dalam nombor bulat. pecahan dan perpuluhan. kesukaran yang dihadapi murid-murid dalam pembelajaran tentang peratus adalah untuk memahami konsep peratus. Aktiviti ini melibatkan murid secara aktif semasa proses pembelajaran dan pengajaran.12 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu. KRM3013: TUGASAN 2 . nilai wang dan diskaun. Dalam pengajaran penyelesaian masalah tentang peratus. kefahaman murid tentang konsep peratus amat penting untuk membolehkan penyelesaian masalah dapat dilaksanakan dengan sempurna. guru hendaklah banyak menggunakan bahan manipulative supaya dapat meningkatkan kefahaman murid tentang konsep peratus. masalah juga akan muncul semasa pengajaran dan pembelajaran peratus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful