1

KRM 3013 ASAS NOMBOR
TAJUK TUGASAN
TUGASAN 2 - INDIVIDU

KUMPULAN GROUP: UPSI-04 ( A121 PJJ )

DISEDIAKAN OLEH: NAMA CHONG LAI MEI NO. ID D20102045679 NO. TELEFON 012-5072120

NAMA PENSYARAH

:

DR. MOHD UZI BIN DOLLAH

TARIKH SERAH

:

18 NOV 2012

KRM3013: TUGASAN 2

2 KANDUNGAN PERKARA 1. Unit 1 – Nombor Bulat 2. Unit 9 .Peratus 11 KRM3013: TUGASAN 2 . Unit 5 – Nombor Perpuluhan 4. Unit 7 – Wang MUKA SURAT 3 5 7 9 5. Unit 3 – Nombor Pecahan 3.

7. enam. 4 sifat penambahan melibatkan nombor bulat. 9. Model Perbandingan dan Model Garis Nombor. Terdapat 4 model boleh digunakan bagi melaksanakan operasi tolak nombor negatif iaitu Model Ambil Keluar.”. dua. lima. iaitu Menentukan kuantiti.7. b) Simbol Asas: terdapat simbol asas iaitu sifar. 5. 2. 11. Sifat asosiatif dan Sifat identiti. Sifat komutatif. 2. 3. William Oughtred (1575-1660)mula memperkenalkan penggunaan simbol “x” untuk kira darab.6.. tiga. 9. Penambahan nombor bulat boleh dilaksnakan dengan menggabungkan beberapa kumpulan objek atau set.”. tujuh.. 3. Nombor bulat terdiri daripada nombor-nombor “0. 10. lapan dan sembilan.8. Model Melengkapkan. satu. iaitu Sifat tertutup. yang dipanggil sistem perpuluhan. 6. KRM3013: TUGASAN 2 . Algoritma bermaksud penggunaan prosedur yang sistematik bagi mencapai sesuatu penyelesaian. Mengukur. c) Perpuluhan: Sistem penomboran ini dibina berdasarkan nilai tempat yang menggunakan kaedah pengulangan berkumpulan asas sepuluh.5. Setiap digit dalam sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai 2 fungsi: Kedudukan digit dalam sistem penomboran mengandungi nilai tempat. 8. 4. Reckon dan Menamakan. 1.3 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1 TAJUK NOMBOR BULAT RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Sistem penomboran Hindu-Arab yang kita gunakan sekarang mengandungi sepuluh nombor asas. 4. Setiap digit mempunyai nilai muka. Sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai ciri-ciri penting yang berikut: a) Digit: setiap nombornya adalah dibina daripada sepuluh digit asas. Mengenal pasti.. Algoritma adalah berasal daripada nama Mohammed al Khowarizmi. Asas bagi nombor bulat adalah nombor asli. Digit-digit berkenaan adalah seperti berikut: 0. 1. yang dipanggil digit. Kemudian Gottfried Wilhelm von Leibnitz (16461716) menggunakan simbol “. iaitu nilai sebenar sesuatu digit. Operasi kira darab adalah merupakan cara mudah bagi mencari jumlah bagi beberapa nombor bulat yang serupa. empat. Verschaffel and De Corte(1996) mengelaskan penggunaan nombor bulat kepada 5 kategori.

merancang penyelesaian. sebagaimana dijelaskan oleh Polya. pelajar barulah diperkenalkan algoritma atau prosedur untuk melaksanakan operasi Matematik. Algoritma kira bahagi boleh dilakukan menggunakan kaedah scaffolding. yang melibatkan 4 langkah utama. e) menyusun nombor mengikut tertib. menjelaskan bagaimana dan kenapa murid-murid melakukan kesilapan serta membantu murid memperbetulkan miskonsepsi murid-murid. CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Bahan konkrit amat penting semasa pengajaran konsep bagi pelbagai jenis operasi Matematik. KRM3013: TUGASAN 2 . d) merekod dengan perkataan dan symbol. f) memahami konsep nilai tempat. b) memadan satu dengan satu. guru hendaklah member penekanan kepada penguasaan 6 kemahiran asas yang berikut: a) mengelas dan membanding. c) membilang. Guru hendaklah selalu prihatin dan meramal kesilapan yang mungkin dan sering dilakukan oleh murid. Terdapat 3 strategi kira bahagi iaitu bahagi langsung. Guru boleh melaksanakan aktiviti secara berkumpulan dengan menggunakan bahan konkrit atau menggunakan media dan teknologi semasa pengajaran dan pembelajaran. Dalam perancangan pengajaran dan pembelajran konsep nombor. Miskonsepsi adalah kesukaran yang sering dialami oleh murid. Selepas murid memahami konsep pelbagai operasi Matematik. Penyelesaian masalah merupakan suatu proses. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. iaitu memahami masalah. bahagi faktor tertinggal dan kira tolak berulang.4 Operasi kira bahagi nombor bulat boleh difahami melalui aktiviti sejumlah nombor dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama banyak. Ini dapat mengenalpastimurid-murid benar-benar menguasai apa yang cikgu ajar sebelum masuk ke topic atau kemahiran yang seterusnya.

adalah lebih mudah kita menjadikan gambar rajah yang lebih konkrit. gambar rajah sesuai digunakan. Nombor pecahan boleh dimudahkan dengan berpandukan Hukum Asas Pecahan. Suatu nombor yang terbina daripada gabungan antara suatu nombor integer dan suatu nombor rasional dipanggil sebagai nombor bercampur. melaksanakan penyelesaian. Penyelesaian masalah melibatkan nombor pecahan dilaksanakan melibatkan 4 langkah iaitu memahami masalah. Nombornombor yang kita sering jumpai seperti ½. sifat taburan. ¾ dan lain-lain disebut sebagai nombor pecahan. Bagaimanapun. sifat kesamaan dan sifat sifar. nombor pecahan tidak semestinya nombor rasional. Terdapat 5 sifat kira darab rasional iaitu sifat identity. Operasi kira tambah dan kira tolak nombor pecahan akan menjadi mudah dilaksanakan sekiranya penyebutnya adalah sama. lebih mudah dilakukan melalui perwakilan dalam situasi sebenar. Menambahkan 2 nombor pecahan yang denominator adalah tidak sama perlu dilaksanankan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Gambaran pecahan merupakan sebahagian kuantiti daripada keseluruhan kuantiti. Untuk memahami pecahan.5 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 3 TAJUK NOMBOR PECAHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT ADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia sebelum masihi lagi. merancang penyelesaian. Pecahan wajar adalah pecahan a/b. ¼. Menyusun nombor pecahan dalam satu urutan daripada suatu nilai yang kecil kepada nilai yang lebih besar. KRM3013: TUGASAN 2 dan menyemak kembali. Algoritma kira bahagi yang melibatkan nombor pecahan boleh dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang khusus. melaksanakan penyelesaian . atau sebaliknya. sifat songsang. Ia mempunyai perkaitan dengan nombor rasional. yang mana 0≤ |a|<|b|. yang mana |a|≥|b|>0. Pecahan tak wajar ialah pecahan berbentuk ½. b≠0. Memahami operasi kira bahagi melibatkan nombor pecahan. Operasi kira darab nomboe pecahan boleh difahami dengan lebih mudah sebagai penambahan berulang. Naobor rasional dan nombor pecahan menjadi lebih mudah difahami sekiranya digambarkan dalam bentuk garisan nombor.

bahan konkrit amatlah sesuai digunakan. Untuk mengajar konsep asas nombor pecahan. kira tolak. Gambar rajah dengan petak-petak yang sama besar juga sesuai dalam proses pembelajaran dan pengajaran. KRM3013: TUGASAN 2 . kira bahagi dan kira darab. Masalah miskonsepsi sering berlaku di kalangan murid dalam topik nombor pecahan.6 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sebelum pengajaran dan pembelajaran operasi kira tambah. Guru hendaklah peka kepada miskonsepsi yang murid lakukan. guru menggunakan kek dan membahagikan kek untuk memperkenalkan topik ini. Guru juga boleh merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan bahan konkrit seperti meminta murid melipatkan kad manila atau kertas. Pengertian sebenar dalam konteks matematik. Selain itu. Guru hendaklah menjelaskan kepada murid mengapa mereka melakukan kesalahan dan memastikan murid membuat pembetulkan sebelum masuk ke topik yang seterusnya. Misalnya. guru hendaklah merancang aktiviti pengajaran secara induktif. Strategi ini dapat mengelakkan guru mengajar prosedur tanpa kefahaman kepada murid. Ini akan menjadi lebih bermakna kepada murid-murid. bolehlah diringkaskan sebagai “sebahagian daripada keseluruhan”. murid-murid hendaklah menguasai konsep asas nombor pecahan. Kemudiannya murid diminta melorek bahagian pada kertas atau kad manila bagi mewakili nombor pecahan yang dinyatakan. Guru hendaklah memberi tumpuan kepada murid tentang maksud “pecahan” pada awal pengajaran. Guru hendaklah secara sengaja memberi tumpuan yang khusus tentang kefahaman mengenai konsep pecahan.

operasi kira bahagi boleh dipermudahkan melalui algoritma. Nombor perpuluhan boleh diwakili dengan nombor pecahan yang penyebutnya bernilai 10.7 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 5 TAJUK NOMBOR PERPULUHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Perkataan perpuluhan atau dalam Bahasa Inggeris ialah “decimal” berasal daripada perkataan Latin “decem” yang bermaksud “sepuluh”. 1000 dan seterusnya. Dalam hal penyelesaian masalah ini. kira tolak. Prinsip asas dalam melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak nombor perpuluhan dapat dihayati dengan mengubahnya menjadi nombor pecahan yang penyebutnya dalam kuasa 10. Melaksanakan operasi kira darab. melaksanakan KRM3013: TUGASAN 2 penyelesaian. bilangan digit selepas titik perpuluhan adalah bersamaan dengan jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi kedua-dua nombor yang didarab. Operasi melibatkan nombor perpuluhan adalah meliputi kira tambah. kira darab dan kira bahagi. perkaitan antara perpuluhan dan nombor pecahan amat ketara sekali. Pengetahuan dan kemahiran tentang nombor perpuluhan amat penting bagi muridmurid kerana kegunaannya merentasi kebanyakan daripada masalah dalam kehidupan manusia. Operasi kira darab ini boleh diringkaskan dengan menggunakan algoritma berikut: i) nombor perpuluhan ditukar dahulu kepada nombor bulat. ii) mendarab 2 nombor bulat. 100. merancang penyelesaian. iii) meletakkan titik perpuluhan mengikut jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi nombor-nombor yang terbabit. Walaubagaimanapun. Nombor perpuluhan dan nombor pecahan mempunyai hubungan walaupun bentuk tulisan mereka berlainan. 100. iaitu seperti 10. pada asasya boleh didarab dengan lebih mudah dengan cara menukar dahulu nombor perpuluhan menjadi nombor pecahan ½. ia merupakan suatu proses yang dijalankan dalam 4 langkah iaitu iaitu memahami masalah. Secara umumnya. 1000 dan sebagainya. di mana a dan b ialah integer. Sebenrnya. . b ≠ 0. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. Pemelajaran nombor perpulhan boleh menjadi lebih mudah apabila digambarkandalam bentuk gambar rajah. Operasi kira bahagi melibatkan nombor perpuluhan dilaksanakan sebagaimanan membahagikan 2 nombor bulat. Operasi dilakukan secara menambah atau menolak nombor yang penyebutnya serupa. penambahan dan penolakan akan menjadi lebih mudah jika disusun dalam susunan menegak berpandukan kepada titik perpuluhan.

KRM3013: TUGASAN 2 . Guru hendaklah memperbetulkan miskonsepsi yang murid lakukan dan jelaskan cara penyelesaiannya. Pengajaran konsep perpuluhan sukar diajar persendirian.8 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Terdapat banyak miskonsepsi dalam kalangan murid dalam tajuk nombor perpuluhan ini adalah berpunca daripada perbezaan peraturan dalam mengaplikasikan nombor perpuluhan berbanding dengan nombor bulat dan cara pengajaran guru di bilik darjah. Konsep nilai tempat perlu diberi penekanan dalam pengajaran nombor perpuluhan. Penggunaan bahan-bahan ini memudahkan murid menguasai konsep tentang nombor perpuluhan. Selain daripada yang disebut di atas. guru hendaklah menggunakan bahan konkrit ataupun media dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.sebaliknya perlulah dilaksanakan bersama-sama dengan proses mengingat kembali konsep pecahan dan nombor bulat. pengetahuan dan kemahiran nombor bulat menjadi asas penting sebelum meneruskan kepada pengajaran nombor perpuluhan. Secara umum.

Ringgit diwakilkan dalam bentuk “kepingan kertas” manakal “sen” diwakilkan dalam bentuk “syiling”. penggunaan wang telah diguna oleh manusia sebagaialat pertukaran barang semenjak sebelum Masihi. Wang merupakan objek yang diterima pakai sebagai alat pertukaran dalamurusan jualbeli oleh sesuatu masyarakat dan sah dari segi undang-undang sesebuah negara. Nilai wang adalah merupakan gabungan daripada beberapa jenis wang lain dengan nilai yang lebih rendah. Di Malaysia. sistem “barter” atau sistem pertukaran barang telah digunakan secarameluas dalam sistem jual beli. Dua bentuk pertukaran mata wang yang perlu diperlajaripelajar adalah pertukaran daripada sen kepada ringgit dan ringgit kepada sen. khususnya wang.9 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 7 TAJUK WANG RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Pada zaman dahulu. operasi darab danoperasi bahagi. . Selain itu. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira bahagi nombor perpuluhan. Operasi kira darab melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira darab nombor perpuluhan. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. penyelesaian masalah merupakan satu daripada matlamat dalam Unit Pelajaran ini. Operasi kira darab melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira darab nombor perpuluhan. nilai wang yang diterima pakai dan sah disisi undang-undang ialah ringgit dan sen. Prasyarat untuk melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak ialah dengan terlebih dahulu menyusun kedua-dua nilai mata wang dengan meletakkan titik perpuluhannya di dalam satu turus. Dari segi sejarah. . 4 operasi asas melibatkan wang ialah operasi tambah. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. Namun urusan jual beli menjadi lebih mudah apabila wang diperkenalkan. niali wang dan pertukaran ringgit dan sen. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira bahagi nombor perpuluhan. Operasi melibatkan wang KRM3013: TUGASAN 2 ditekankan. simbol. operasi tolak. Simbol bagi wang di Malaysia ialah “RM” yang mewakili Ringgit Malaysia. Konsep wang seperti rupa bentuk wang. Asas dalam pertukaran mata wang ringgit dan sen adalah 1 ringgit bersamaan 100 sen. Bab ini membincangkan tentang aplikasi tentang asas nombor.

Aktiviti jual beli dengan menggunakan wang sampel (permainan) dijalankan dalam bilik darjah membolehkan murid mengenal nilai wang dan melibatkan diri secara langsung dalam urusan jual beli. Penguasaan tentang nombor perpuluhan dan peratusan amat penting. guru boleh meminta murid membuat refleksi tentang kombinasi atau cara mengira wang bagi membeli sesuatu barang. biasanya mereka juga menghadapi masalah dalam kiraan wang. Guru juga boleh melibatkan secara langsung muridmurid dalam urusan jual beli. Dengan cara ini. Aktiviti ini dapat meningkatkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan wang. murid dapat mengetahui bahawa harga sesuatu barang boleh dibuat dengan berbagai cara atau kombinasi. media dan teknologi semasa memperkenalkan rupa bentuk wang kepada murid. Selain itu. Guru boleh menggunakan bahan konkrit seperti wang sampel. Konsep wang penting diperlajari pelajar. miskonsepsi tentang nilai wang sering berliku di kalangan murid. KRM3013: TUGASAN 2 .10 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sekiranya murid menghadapi masalah dalam nombor perpuluhan dan peratus. Selain itu. Lembaran kerja adalah bahan yang penting dan tidak boleh diabaikan dalam pengajaran bab ini.

Antara masalah yang popular dalam konteks kehidupan masyarakat adalah konsep diskaun. KRM3013: TUGASAN 2 . c) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tak wajar. Proses penyelesaian masalah membabitkan peratus ditekan dalam topik “peratus”. Menukarkan nombor pecahan bercampur kepada peratus boleh dilakukan melalui 3 cara: a) peratus nombor bulat dan nombor perpuluhan dikira secara berasingan. Sebarang nombor peratus boleh ditukarkan kepada pecahan dengan nilai penyebutnya 100. Perlu memberi maklumat kepada murid bahawa jumlah peratus bagi keseluruhan sesuatu kuantiti ialah100%. diikuti dengan menjadikan penyebutnya bernilai 100. nilai dalam bentuk peratus menggambarkan perbandingan antara suatu kuantiti dengan kuantiti keseluruhan. untung dan rugi. Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor seratus atau 1/100. Umumnya. dan seterusnya mendarab dengan 100%. Perkataan “peratus” berasal daripada perkataan Latin. dan seterusnya memudahkannya menjadi pecahan dan menjadi bentuk teringkas. oleh itu. Peratus ini boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya ialah 100. b) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tidak wajar. Nombor pecahan boleh ditulis dalam bentuk peratus dengan terlebih dahulu mencari pecahansetara dengan penyebutnya bernilai 100. operasi matematikakan menjadi mudah melalui menggunakan formula berikut: Peratus = nilai sebahagian suatu kuantiti x100% Jumlah keseluruhan Penyelesaian masalah melibatkan peratus boleh diperoleh dalam berbagai bentuk. iaitu “per centum” yang bermaksud “perseratus”. Sebarang pecahan yang mempunyai penyebutnya bernilai 100 boleh terus ditulis dalam bentuk peratus. Konsep peratus merujuk kepada sebilangan bahagian daripada seratus bahagian.11 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 9 TAJUK PERATUS RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Simbol “%” adalah perwakilan bagi perkataan “peratus”.

dan penyelesaian masalah peratus dalam pengajaran tentang peratus. Jika pelajar menghadapi masalah dalam nombor bulat. iaitu nombor bulat. perpuluhan dan pecahan. Peratus mempunyai perkaitran ketara dengan pecahan dan perpuluhan. kefahaman murid tentang konsep peratus amat penting untuk membolehkan penyelesaian masalah dapat dilaksanakan dengan sempurna. Guru hendaklah menjelaskan hubungan ini dengan baik. masalah juga akan muncul semasa pengajaran dan pembelajaran peratus. pecahan dan perpuluhan. Konsep peratus perlu dikaitkan dengan konsep-konsep asas yang lain seperti konsep nombor pecahan. Selain itu. Aktiviti ini melibatkan murid secara aktif semasa proses pembelajaran dan pengajaran. pecahan dan perpuluhan. Terdapat juga murid mengahdapi kesukaran menggambarkan maksud perbandingan 2 kuantiti. Oleh itu. konsep nombor perpuluhan. guru bolehlah merancang suatu aktiviti “jual beli” yang melibatkan pembelian diskaun di pasar raya. KRM3013: TUGASAN 2 . kemahiran dalam peratus. Selain itu.12 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu. nilai wang dan diskaun. kesukaran yang dihadapi murid-murid dalam pembelajaran tentang peratus adalah untuk memahami konsep peratus. Guru hendaklah membuat refleksi tentang konsep-konsep asas seperti pengertian konsep peratus. Dalam pengajaran penyelesaian masalah tentang peratus. guru hendaklah banyak menggunakan bahan manipulative supaya dapat meningkatkan kefahaman murid tentang konsep peratus. Kegagalan berbuat demikian akan menimbulkan pelbagai masalah miskonsepsi tentang peratus kepada murid-murid.