LAM-PT05-03

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP-IPGM Kursus/Kertas/Jenis Kokurikulum: Kemahiran Bahasa Melayu Kumpulan Diajar : PISMP-IPGM Ambilan Januari 2007 Minggu/ Tarikh
1 22-26 Jun

SEMESTER: 6 Kod: BMM3104

TAHUN: 3 Kredit: 3(2+1)

Tajuk dan Kandungan

Kuliah ( 3 jam )
Menjelaskan kemahiran mendengar dan bertutur dalam aspek : • Konsep • Objektif • Proses dan Bentuk • Peringkat-peringkat penguasaan Menyatakan peringkatperingkat kemahiran mendengar dan bertutur.

Tutorial ( 2 jam)
• Merujuk RPH dan HSP berkaitan dengan kemahiran mendengar dan bertutur.

Amali ( 3 jam)
• Melaksanakan aktiviti mendengar dan bertutur dalam kumpulan.

ISL ( jam)

Catatan
Sumber • Buku rujukan seperti dalam bibliografi. • Bahan audio yang sesuai

Kemahiran Mendengar dan Bertutur • konsep • Objektif • Proses dan Bentuk • Peringkat-peringkat penguasaan

• Refleksi daripada
aktiviti yang telah dilaksanakan.

• Membuat

perbandingan antara aktiviti mendengar dan bertutur.

• Membina bahan aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur pada setiap peringkat penguasaan

2 29 Jun – 3 Julai 3 6 Julai – 10 Julai

Praktikum Praktikum

Jun 2012

1

aktiviti yang dijalankan sepanjang Menyediakan bahan atau teks untuk melakukan aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur Memperdengarkan bahan audio kepada Sumber • Nota atau buku rujukan • Bahan audio 31/8 Cuti Hari Kemerdekaan Unsur-unsur dan faktorfaktor keberkesanan Prinsip-prinsip pengajaran 2 . Melakar dalam bentuk grafik.LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh 4 13 Julai – 17Julai 5 20Julai 24 Julai 6 27 Julai – 31 Julai 7 3 Ogos – 7 Ogos 8 10 Ogos – 14 Ogos 9 17Ogos – 21 Ogos 10 24 Ogos – 28 Ogos 11 31 Ogos – 4 Sept Kemahiran Mendengar dan Bertutur • • Jun 2012 Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) Tutorial ( 2 jam) Amali ( 3 jam) ISL ( jam) Catatan Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Cuti Pertengahan Semester Menerangkan tentang: • Unsur-unsur dan faktor-faktor keberkesanan • Prinsip-prinsip pengajaran Membuat hubung kait Menyatakan kaedah dan prinsip dalam kemahiran mendengar dan bertutur.

semasa dan selepas aktiviti. Menerangkan tentang: • penyediaan rancangan pengajaran aktiviti mendengar dan bertutur. semasa dan selepas aktiviti. Menyediakan RPH berfokuskan kemahiran mendengar dan bertutur. • • Memba nding beza antara mendengar dan bertutur. Sumber Contoh instrumen kemahiran mendengar dan bertutur yang telah diguna pakai Borang Pengurusan Grafik (PG) Jun 2012 3 . Membuat catatan atau maklumat daripada bahan yang diperdengarkan 12 7-11 Sept. • Prinsip pembinaan dan penggunaan bahan p&p • Prinsip dan prosedur pembinaan instrumen bagi menilai kemahiran mendengar dan bertutur. Sumber RPH sebenar dan sumber autentik. Prinsip pembinaan dan penggunaan bahan P&P.LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) dengan p&p Tutorial ( 2 jam) proses pengajaran dan pembelajaran. langkahlangkah sebelum. Amali ( 3 jam) pelajar ISL ( jam) Catatan • • Kaedah Teknik Menjelaskan definisi: • Kaedah • Teknik Membezakan antara kaedah dan teknik dengan memberikan contoh – contoh dalam konteks p&p. langkahlangkah sebelum. • Membin a RPH berdasarkan objektif pengajaran. Prinsip dan prosedur pembinaan instrumen bagi menilai kemahiran mendengar dan bertutur. • Objektif. Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan rancangan pengajaran aktiviti mendengar dan bertutur. • • Melihat contoh instrumen penilaian kemahiran mendengar dan bertutur dan bengkel pengubahsuaian instrumen penilaian secara kumpulan. • Objektif.

abjad dan fonik. skimming dan scanning. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut Menjelaskan tentang: • Matlamat dan jenis-jenis bacaan • Peringkat-peringkat pengajaran bacaan • Teknik bacaan. • Mengklasifikasikan bahan mengikut jenisjenis bacaan • Membanding beza antara bacaan skimming dan scanning Sumber * Buku-buku ilmiah. Menyediakan alat bantu mengajar bagi pengajaran bacaan Sumber • Buku rujukan seperti yang terdapat dalam bibliografi • Bahan Jun 2012 4 . komunikatif dan pengalaman bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Melihat dan memahami contoh bahan aktiviti pandang sebut. Cerakinan. Pendekatan dan Kaedah Pengajaran Bacaan • Pendekatan Binaan. cerakinan.intensif. majalah. scanning Menghuraikan teori kemahiran membaca dengan memberikan contoh-contoh. akhbar dan lainlain 14 21-25 Sept Menjelaskan tentang: • Pendekatan binaan. skimming.LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) Tutorial ( 2 jam) Amali ( 3 jam) ISL ( jam) Catatan 13 14-18 Sept Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis-jenis Bacaan • Peringkatperingkat pengajaran bacaan. ekstensif. ekstensif. • Teknik bacaanintensif.

dll maksud teori SQ3R dan memberi tunjuk cara penggunaan teknik itu. semasa. KWL/KWLH. dll Menjelaskan tentang : • SQ3R. teater pembaca Memberi contoh-contoh dan tunjuk cara konteks p&p Memberi tunjuk cara membina skop lingkaran soalan dan fokus soalan berdasarkan kurikulum. tatacerita • Bimbingan menjangka. semasa. Minus. majalah dan bahan autentik • Kaedah Abjad dan Fonik • Menyatakan Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca * SQ3R. teater pembaca Menjelaskan : • Lingkaran soalan. buku teks.2 Okt Kemahiran Membaca • Lingkaran soalan.LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) • Kaedah Abjad dan Fonik Tutorial ( 2 jam) Amali ( 3 jam) ISL ( jam) Catatan multimedia. internet. tatacerita • Bimbingan Menjangka. DRTA. buku rujukan dan nota • Contohcontoh RPH kemahiran membaca 5 . dan selepas aktiviti • Membina dan menggunakan bahan Bantu mengajar Meneliti dan memahami contoh RPH kemahiran membaca sebenar. DRTA. dan selepas aktiviti Membina dan menggunakan bahan bantu Jun 2012 Memberi penerangan dan tunjuk cara tentang: • Objektif • Langkah-langkah sebelum. keratan akhbar. Penyediaan Rancangan pengajaran kemahiran membaca Objektif Langkah-langkah sebelum. Interesting) bagi setiap teknik kemahiran membaca 15 Teknik Pengajaran 28 Sept. Perbincangan secara berkumpulan Menyediakan RPH bagi mengaplikasikan teknikteknik dalam pengajaran kemahiran membaca Sumber • Modul. Mencari PMI (Plus.KWL/KWLH. Mencari PMI bagi setiap teknik kemahiran membaca.

Menyenaraikan idea utama dan idea sokongan. Sumber • Nota dan modul kemahiran masa depan dan kemahiran berfikir PPK 2001 Kuliah ( 3 jam ) Tutorial ( 2 jam) Amali ( 3 jam) ISL ( jam) Catatan Kemahiran Menulis Matlamat dan peringkat Tujuan penulisan Menerangkan tentang: • Matlamat dan peringkat • Tujuan penulisan Membincangkan tentang sejauh mana penguasaan kosa kata membantu pelajar menguasai kemahiran menulis Mengenal pasti jenis dan format karangan • Mengklasifikasika n jenis-jenis karangan dalam bahasa Melayu Jun 2012 6 .LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan mengajar Merujuk buku HSP mata pelajaran sekolah 16 5 -9 Okt Penilaian Kemahiran Membaca • Mengenal pasti idea keseluruhan • Mengesan idea utama dan idea sokongan • Membuat ramalan/ kesimpulan • Pembinaan instrumen penilaian Menjelaskan tentang konsep penilaian membaca • Mengenal pasti idea keseluruhan • Mengesan idea utama dan idea sokongan • Membuat ramalan/kesimpulan • Pembinaan instrumen penilaian • Merujuk nota dan modul untuk membina instrumen penilaian Mengesan idea-idea dalam bahan menggunakan borang PG.

Separa Terkawal .Berpandu .bebas Menerangkan tentang: • Pendekatan proses • Pendekatan LEA (pengalaman bahasa) Tutorial ( 2 jam) Membincangkan tentang sejauh mana penguasaan kosa kata membantu pelajar menguasai kemahiran menulis Membincangkan tentang keberkesanan penggunaan bahan rangsangan dalam menghasilkan karangan Amali ( 3 jam) Mengenal pasti jenis dan format karangan M engklasifikasikan jenis-jenis karangan dalam bahasa Melayu • Membina peta minda berkaitan dengan pendekatan proses dan LEA • Sesi perbengkelan tentang proses menghasilkan karangan berdasarkan pendekatan berkenaan.Terkawal .berpandu .LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh 17 12 – 16 Okt Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) Menerangkan tentang: • Jenis penulisan karangan .terkawal . ISL ( jam) Catatan Kemahiran Menulis • Jenis penulisan karangan .Bebas Pendekatan Pengajaran Kemahiran Menulis Pendekatan proses Pendekatan LEA (pengalaman bahasa) Sumber Contoh sebenar karangan dalam koleksi buku karangan Pembelajaran kendiri Nyatakan keberkesanan penggunaan bahan ransangan dalam menghasilkan karangan Nyatakan maksud pendekatan LEA Sumber • Buku dan internet Jun 2012 7 .separa terkawal .

mengedit dan mengembangkan idea dengan menggunakan peta minda. • Mengesan ketepatan isi-isi dengan tajuk karangan. Prosedur Pengajaran dan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar • Ejaan • Imlak • Menulis karangan 19 26-30 Okt Penilaian Pengajaran Kemahiran Menulis • Mengenal pasti idea keseluruhan. koheren. Menilai idea dalam kerangan yang diedarkan. • Kemahiran kosa kata. gaya persembahan. • Mengesan kesesuaian isi dengan pemerengganan. Memberi penjelasan tentang : • Mengenal pasti idea sokongan Memberi contoh-contoh berdasarkan bahan rujukan. dan pemerengganan • Kemahiran kosa kata. Sumber • Karangan contoh dan bukubuku rujukan. Jun 2012 8 . Memberi penjelasan tentang : • Mengenal pasti idea keseluruhan Memberi contoh-contoh berdasarkan bahan rujukan. • Membina karangan dengan menulis idea sokongan secara individu. • Mengesan isi utama dalam karangan yang diberikan. • Menyediakan bahan bantu mengajar Sumber • Contoh karangan dalam buku latihan karangan pelajar. Menjelaskan dengan memberi contoh • Ejaan • Imlak • Menulis karangan Membincangkan perbezaan kaedah menulis karangan terkawal dan karangan bebas. kohesi. • Membina karangan dengan menulis idea utama secara individu. koheren dan pemerengganan. Sumber • Buku-buku rujukan dan modul yang relevan.mengguna bahan ransangan • Mengaitkan isi dengan tajuk. • Mengesan idea utama dan idea sokongan Memberi bimbingan tentang proses menghasilkan bahan bantu mengajar secara berkumpulan berkaitan ciri-ciri pemilihan dan pembinaan Membuat penilaian karangan contoh berdasarkan aspek idea utama. • Mengaitkan isi dengan tajuk.LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh 18 19-23 Okt Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) Tutorial ( 2 jam) Amali ( 3 jam) ISL ( jam) Catatan Kemahiran Mengarang • Mencari isi. kohesi. Membuat penilaian karangan contoh berdasarkan aspek idea sokongan. gaya persembahan. mengedit dan mengembangkan idea peta minda Memberi tujuk cara dan bimbingan bagaimana : • Mencari isi dengan menggunakan bahan rangsangan.

Sumber • Karangan contoh dan bukubuku rujukan. • 21 9-13 Nov 22 16-20 Nov Ulangkaji dan Peperiksaan Akhir Ulangkaji dan Peperiksaan Akhir Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ___________________ Jun 2012 Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: Tarikh: ________________________ ) 9 . Mengesan aspek kesalahan bahasa daripada bahan rujukan. ISL ( jam) Catatan Penilaian Pengajaran Menulis • Membuat ramalan/kesimpulan • Mengesan pelbagai aspek kesalahan bahasa Memberi penjelasan tentang: • Mengesan pelbagai aspek kesalahan bahasa Membuat penilaian karangan contoh berdasarkan aspekaspek kesalahan bahasa. Tutorial ( 2 jam) Membuat penilaian karangan contoh berdasarkan ramalan. • Amali ( 3 jam) Membina karangan dengan menulis idea dengan membuat ramalan secara individu.LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh 20 2-6 Nov Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) Memberi penjelasan tentang: • Membuat ramalan Memberi contoh-contoh berdasarkan bahan rujukan.

LAM-PT05-03 Jun 2012 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful