LAM-PT05-03

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP-IPGM Kursus/Kertas/Jenis Kokurikulum: Kemahiran Bahasa Melayu Kumpulan Diajar : PISMP-IPGM Ambilan Januari 2007 Minggu/ Tarikh
1 22-26 Jun

SEMESTER: 6 Kod: BMM3104

TAHUN: 3 Kredit: 3(2+1)

Tajuk dan Kandungan

Kuliah ( 3 jam )
Menjelaskan kemahiran mendengar dan bertutur dalam aspek : • Konsep • Objektif • Proses dan Bentuk • Peringkat-peringkat penguasaan Menyatakan peringkatperingkat kemahiran mendengar dan bertutur.

Tutorial ( 2 jam)
• Merujuk RPH dan HSP berkaitan dengan kemahiran mendengar dan bertutur.

Amali ( 3 jam)
• Melaksanakan aktiviti mendengar dan bertutur dalam kumpulan.

ISL ( jam)

Catatan
Sumber • Buku rujukan seperti dalam bibliografi. • Bahan audio yang sesuai

Kemahiran Mendengar dan Bertutur • konsep • Objektif • Proses dan Bentuk • Peringkat-peringkat penguasaan

• Refleksi daripada
aktiviti yang telah dilaksanakan.

• Membuat

perbandingan antara aktiviti mendengar dan bertutur.

• Membina bahan aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur pada setiap peringkat penguasaan

2 29 Jun – 3 Julai 3 6 Julai – 10 Julai

Praktikum Praktikum

Jun 2012

1

aktiviti yang dijalankan sepanjang Menyediakan bahan atau teks untuk melakukan aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur Memperdengarkan bahan audio kepada Sumber • Nota atau buku rujukan • Bahan audio 31/8 Cuti Hari Kemerdekaan Unsur-unsur dan faktorfaktor keberkesanan Prinsip-prinsip pengajaran 2 .LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh 4 13 Julai – 17Julai 5 20Julai 24 Julai 6 27 Julai – 31 Julai 7 3 Ogos – 7 Ogos 8 10 Ogos – 14 Ogos 9 17Ogos – 21 Ogos 10 24 Ogos – 28 Ogos 11 31 Ogos – 4 Sept Kemahiran Mendengar dan Bertutur • • Jun 2012 Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) Tutorial ( 2 jam) Amali ( 3 jam) ISL ( jam) Catatan Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Cuti Pertengahan Semester Menerangkan tentang: • Unsur-unsur dan faktor-faktor keberkesanan • Prinsip-prinsip pengajaran Membuat hubung kait Menyatakan kaedah dan prinsip dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Melakar dalam bentuk grafik.

• Prinsip pembinaan dan penggunaan bahan p&p • Prinsip dan prosedur pembinaan instrumen bagi menilai kemahiran mendengar dan bertutur. • Objektif. semasa dan selepas aktiviti. • • Memba nding beza antara mendengar dan bertutur. Membuat catatan atau maklumat daripada bahan yang diperdengarkan 12 7-11 Sept. Sumber Contoh instrumen kemahiran mendengar dan bertutur yang telah diguna pakai Borang Pengurusan Grafik (PG) Jun 2012 3 . • Objektif. • Membin a RPH berdasarkan objektif pengajaran. Sumber RPH sebenar dan sumber autentik. Menyediakan RPH berfokuskan kemahiran mendengar dan bertutur. langkahlangkah sebelum. Menerangkan tentang: • penyediaan rancangan pengajaran aktiviti mendengar dan bertutur. Prinsip dan prosedur pembinaan instrumen bagi menilai kemahiran mendengar dan bertutur. Prinsip pembinaan dan penggunaan bahan P&P. Amali ( 3 jam) pelajar ISL ( jam) Catatan • • Kaedah Teknik Menjelaskan definisi: • Kaedah • Teknik Membezakan antara kaedah dan teknik dengan memberikan contoh – contoh dalam konteks p&p. • • Melihat contoh instrumen penilaian kemahiran mendengar dan bertutur dan bengkel pengubahsuaian instrumen penilaian secara kumpulan. semasa dan selepas aktiviti.LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) dengan p&p Tutorial ( 2 jam) proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan rancangan pengajaran aktiviti mendengar dan bertutur. langkahlangkah sebelum.

akhbar dan lainlain 14 21-25 Sept Menjelaskan tentang: • Pendekatan binaan. cerakinan. • Mengklasifikasikan bahan mengikut jenisjenis bacaan • Membanding beza antara bacaan skimming dan scanning Sumber * Buku-buku ilmiah. ekstensif. majalah. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut Menjelaskan tentang: • Matlamat dan jenis-jenis bacaan • Peringkat-peringkat pengajaran bacaan • Teknik bacaan. skimming. • Teknik bacaanintensif. Pendekatan dan Kaedah Pengajaran Bacaan • Pendekatan Binaan. komunikatif dan pengalaman bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Melihat dan memahami contoh bahan aktiviti pandang sebut. abjad dan fonik. ekstensif.intensif. scanning Menghuraikan teori kemahiran membaca dengan memberikan contoh-contoh. Menyediakan alat bantu mengajar bagi pengajaran bacaan Sumber • Buku rujukan seperti yang terdapat dalam bibliografi • Bahan Jun 2012 4 . skimming dan scanning.LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) Tutorial ( 2 jam) Amali ( 3 jam) ISL ( jam) Catatan 13 14-18 Sept Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis-jenis Bacaan • Peringkatperingkat pengajaran bacaan. Cerakinan.

KWL/KWLH. tatacerita • Bimbingan Menjangka. semasa.LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) • Kaedah Abjad dan Fonik Tutorial ( 2 jam) Amali ( 3 jam) ISL ( jam) Catatan multimedia. Interesting) bagi setiap teknik kemahiran membaca 15 Teknik Pengajaran 28 Sept. Mencari PMI (Plus. keratan akhbar. internet. Mencari PMI bagi setiap teknik kemahiran membaca. teater pembaca Memberi contoh-contoh dan tunjuk cara konteks p&p Memberi tunjuk cara membina skop lingkaran soalan dan fokus soalan berdasarkan kurikulum. Penyediaan Rancangan pengajaran kemahiran membaca Objektif Langkah-langkah sebelum. buku teks. semasa. tatacerita • Bimbingan menjangka. Minus. dll Menjelaskan tentang : • SQ3R. DRTA. Perbincangan secara berkumpulan Menyediakan RPH bagi mengaplikasikan teknikteknik dalam pengajaran kemahiran membaca Sumber • Modul. dan selepas aktiviti Membina dan menggunakan bahan bantu Jun 2012 Memberi penerangan dan tunjuk cara tentang: • Objektif • Langkah-langkah sebelum.2 Okt Kemahiran Membaca • Lingkaran soalan. majalah dan bahan autentik • Kaedah Abjad dan Fonik • Menyatakan Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca * SQ3R. dan selepas aktiviti • Membina dan menggunakan bahan Bantu mengajar Meneliti dan memahami contoh RPH kemahiran membaca sebenar. teater pembaca Menjelaskan : • Lingkaran soalan.KWL/KWLH.dll maksud teori SQ3R dan memberi tunjuk cara penggunaan teknik itu. DRTA. buku rujukan dan nota • Contohcontoh RPH kemahiran membaca 5 .

Menyenaraikan idea utama dan idea sokongan. Sumber • Nota dan modul kemahiran masa depan dan kemahiran berfikir PPK 2001 Kuliah ( 3 jam ) Tutorial ( 2 jam) Amali ( 3 jam) ISL ( jam) Catatan Kemahiran Menulis Matlamat dan peringkat Tujuan penulisan Menerangkan tentang: • Matlamat dan peringkat • Tujuan penulisan Membincangkan tentang sejauh mana penguasaan kosa kata membantu pelajar menguasai kemahiran menulis Mengenal pasti jenis dan format karangan • Mengklasifikasika n jenis-jenis karangan dalam bahasa Melayu Jun 2012 6 .LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan mengajar Merujuk buku HSP mata pelajaran sekolah 16 5 -9 Okt Penilaian Kemahiran Membaca • Mengenal pasti idea keseluruhan • Mengesan idea utama dan idea sokongan • Membuat ramalan/ kesimpulan • Pembinaan instrumen penilaian Menjelaskan tentang konsep penilaian membaca • Mengenal pasti idea keseluruhan • Mengesan idea utama dan idea sokongan • Membuat ramalan/kesimpulan • Pembinaan instrumen penilaian • Merujuk nota dan modul untuk membina instrumen penilaian Mengesan idea-idea dalam bahan menggunakan borang PG.

Berpandu .berpandu .Terkawal . ISL ( jam) Catatan Kemahiran Menulis • Jenis penulisan karangan .Separa Terkawal .LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh 17 12 – 16 Okt Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) Menerangkan tentang: • Jenis penulisan karangan .separa terkawal .terkawal .bebas Menerangkan tentang: • Pendekatan proses • Pendekatan LEA (pengalaman bahasa) Tutorial ( 2 jam) Membincangkan tentang sejauh mana penguasaan kosa kata membantu pelajar menguasai kemahiran menulis Membincangkan tentang keberkesanan penggunaan bahan rangsangan dalam menghasilkan karangan Amali ( 3 jam) Mengenal pasti jenis dan format karangan M engklasifikasikan jenis-jenis karangan dalam bahasa Melayu • Membina peta minda berkaitan dengan pendekatan proses dan LEA • Sesi perbengkelan tentang proses menghasilkan karangan berdasarkan pendekatan berkenaan.Bebas Pendekatan Pengajaran Kemahiran Menulis Pendekatan proses Pendekatan LEA (pengalaman bahasa) Sumber Contoh sebenar karangan dalam koleksi buku karangan Pembelajaran kendiri Nyatakan keberkesanan penggunaan bahan ransangan dalam menghasilkan karangan Nyatakan maksud pendekatan LEA Sumber • Buku dan internet Jun 2012 7 .

kohesi. Menjelaskan dengan memberi contoh • Ejaan • Imlak • Menulis karangan Membincangkan perbezaan kaedah menulis karangan terkawal dan karangan bebas. mengedit dan mengembangkan idea dengan menggunakan peta minda. • Menyediakan bahan bantu mengajar Sumber • Contoh karangan dalam buku latihan karangan pelajar. Memberi penjelasan tentang : • Mengenal pasti idea keseluruhan Memberi contoh-contoh berdasarkan bahan rujukan. Memberi penjelasan tentang : • Mengenal pasti idea sokongan Memberi contoh-contoh berdasarkan bahan rujukan. • Mengaitkan isi dengan tajuk. • Mengesan kesesuaian isi dengan pemerengganan. mengedit dan mengembangkan idea peta minda Memberi tujuk cara dan bimbingan bagaimana : • Mencari isi dengan menggunakan bahan rangsangan. • Mengesan isi utama dalam karangan yang diberikan. koheren dan pemerengganan.LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh 18 19-23 Okt Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) Tutorial ( 2 jam) Amali ( 3 jam) ISL ( jam) Catatan Kemahiran Mengarang • Mencari isi. Menilai idea dalam kerangan yang diedarkan. gaya persembahan. Prosedur Pengajaran dan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar • Ejaan • Imlak • Menulis karangan 19 26-30 Okt Penilaian Pengajaran Kemahiran Menulis • Mengenal pasti idea keseluruhan. • Mengesan idea utama dan idea sokongan Memberi bimbingan tentang proses menghasilkan bahan bantu mengajar secara berkumpulan berkaitan ciri-ciri pemilihan dan pembinaan Membuat penilaian karangan contoh berdasarkan aspek idea utama. koheren.mengguna bahan ransangan • Mengaitkan isi dengan tajuk. Membuat penilaian karangan contoh berdasarkan aspek idea sokongan. • Membina karangan dengan menulis idea sokongan secara individu. • Mengesan ketepatan isi-isi dengan tajuk karangan. Jun 2012 8 . gaya persembahan. dan pemerengganan • Kemahiran kosa kata. • Membina karangan dengan menulis idea utama secara individu. Sumber • Karangan contoh dan bukubuku rujukan. • Kemahiran kosa kata. Sumber • Buku-buku rujukan dan modul yang relevan. kohesi.

ISL ( jam) Catatan Penilaian Pengajaran Menulis • Membuat ramalan/kesimpulan • Mengesan pelbagai aspek kesalahan bahasa Memberi penjelasan tentang: • Mengesan pelbagai aspek kesalahan bahasa Membuat penilaian karangan contoh berdasarkan aspekaspek kesalahan bahasa. Mengesan aspek kesalahan bahasa daripada bahan rujukan. • 21 9-13 Nov 22 16-20 Nov Ulangkaji dan Peperiksaan Akhir Ulangkaji dan Peperiksaan Akhir Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ___________________ Jun 2012 Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: Tarikh: ________________________ ) 9 . • Amali ( 3 jam) Membina karangan dengan menulis idea dengan membuat ramalan secara individu. Tutorial ( 2 jam) Membuat penilaian karangan contoh berdasarkan ramalan. Sumber • Karangan contoh dan bukubuku rujukan.LAM-PT05-03 Minggu/ Tarikh 20 2-6 Nov Tajuk dan Kandungan Kuliah ( 3 jam ) Memberi penjelasan tentang: • Membuat ramalan Memberi contoh-contoh berdasarkan bahan rujukan.

LAM-PT05-03 Jun 2012 10 .