MATLAMAT

Memperoleh ilmu

KETRAMPILAN BERBAHASA

BERKOMUNIKASI

Memenuhi keperluan diri

Perhubungan sosial

Urusan harian

Menghayati dan menghargai keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. Mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan. sikap positif. Memupuk minat membaca sebagai satu amalan kearah membina budaya pembelajaran berterusan. Menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis.OBJEKTIF Mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal. Menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. kosa kata. membaca dan menulis. membaca dan menulis. Menghayati dan mengamalkan nilai murni. . Bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. kreativiti. mecapai persetujuan dan membuat keputusan. semangat patriotism dan perasaan cinta akan negara. dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. bertutur. Berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah. Memperkembang kekuatan imaginasi. tatabahasa. pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur.

Kemahiran mendengar Kemahiran bertutur KEMAHIRAN BAHASA Kemahiran membaca Kemahiran menulis .

dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. rakan sebaya. .0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. menarik. 3.1.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila . dibaca. 4. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.0 Berbual dengan keluarga. betul. dan berkesan .0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. atau dialami. ditonton.

dan menghayati kandungan teks yang dibaca. intonasi. .5. dan gaya pembacaan yang sesuai.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.0 Membaca.0 Membaca kuat dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. menaakul. 7. KEMAHIRAN MEMBACA 6.

0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. KEMAHIRAN MENULIS 9.8.0 Mencatat dan menyusun maklumat. 10.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan. 11. . atau dibaca. ditonton.

0 Peribahasa 4.0 Sistem Ejaan SISTEM BAHASA 3.0 Sebutan dan Intonasi 5.1.0 Kosa Kata .0 Tatabahasa 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful