MATLAMAT

Memperoleh ilmu

KETRAMPILAN BERBAHASA

BERKOMUNIKASI

Memenuhi keperluan diri

Perhubungan sosial

Urusan harian

membaca dan menulis.OBJEKTIF Mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal. pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur. . Menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. Berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah. Bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. Menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. tatabahasa. bertutur. Memupuk minat membaca sebagai satu amalan kearah membina budaya pembelajaran berterusan. kreativiti. kosa kata. semangat patriotism dan perasaan cinta akan negara. mecapai persetujuan dan membuat keputusan. Menghayati dan mengamalkan nilai murni. Mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan. sikap positif. Menghayati dan menghargai keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. Memperkembang kekuatan imaginasi. membaca dan menulis.

Kemahiran mendengar Kemahiran bertutur KEMAHIRAN BAHASA Kemahiran membaca Kemahiran menulis .

dibaca.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila . . atau dialami. dan berkesan . rakan sebaya.0 Berbual dengan keluarga. menarik. ditonton. betul.1. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. 3. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. 4.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.

KEMAHIRAN MEMBACA 6.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. dan menghayati kandungan teks yang dibaca. . dan gaya pembacaan yang sesuai. 7. intonasi.0 Membaca. menaakul.5.0 Membaca kuat dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks.

10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.8.0 Mencatat dan menyusun maklumat. . 11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan. KEMAHIRAN MENULIS 9. ditonton. atau dibaca.

0 Sebutan dan Intonasi 5.0 Sistem Ejaan SISTEM BAHASA 3.0 Peribahasa 4.1.0 Tatabahasa 2.0 Kosa Kata .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful