MATLAMAT

Memperoleh ilmu

KETRAMPILAN BERBAHASA

BERKOMUNIKASI

Memenuhi keperluan diri

Perhubungan sosial

Urusan harian

Menghayati dan mengamalkan nilai murni. Mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan. Memupuk minat membaca sebagai satu amalan kearah membina budaya pembelajaran berterusan. semangat patriotism dan perasaan cinta akan negara. kreativiti. membaca dan menulis. tatabahasa. kosa kata. Bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. mecapai persetujuan dan membuat keputusan. Menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis.OBJEKTIF Mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal. pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur. Menghayati dan menghargai keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. Menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. sikap positif. Memperkembang kekuatan imaginasi. . bertutur. Berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah. membaca dan menulis.

Kemahiran mendengar Kemahiran bertutur KEMAHIRAN BAHASA Kemahiran membaca Kemahiran menulis .

atau dialami.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila .1. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. dan berkesan . dibaca. betul.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.0 Berbual dengan keluarga. 3. menarik. rakan sebaya. ditonton.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. . 4.

7. dan gaya pembacaan yang sesuai.0 Membaca kuat dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. .0 Membaca.5. KEMAHIRAN MEMBACA 6. menaakul. dan menghayati kandungan teks yang dibaca. intonasi.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.

KEMAHIRAN MENULIS 9.0 Mencatat dan menyusun maklumat. atau dibaca.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar. .8.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan. ditonton. 11. 10.

0 Kosa Kata .0 Sebutan dan Intonasi 5.0 Sistem Ejaan SISTEM BAHASA 3.1.0 Tatabahasa 2.0 Peribahasa 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful