MATLAMAT

Memperoleh ilmu

KETRAMPILAN BERBAHASA

BERKOMUNIKASI

Memenuhi keperluan diri

Perhubungan sosial

Urusan harian

membaca dan menulis. dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. kosa kata. sikap positif. tatabahasa. membaca dan menulis.OBJEKTIF Mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal. Mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan. semangat patriotism dan perasaan cinta akan negara. Berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah. Menghayati dan menghargai keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. Memperkembang kekuatan imaginasi. Memupuk minat membaca sebagai satu amalan kearah membina budaya pembelajaran berterusan. Menghayati dan mengamalkan nilai murni. bertutur. kreativiti. Bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. mecapai persetujuan dan membuat keputusan. Menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. . pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur. Menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis.

Kemahiran mendengar Kemahiran bertutur KEMAHIRAN BAHASA Kemahiran membaca Kemahiran menulis .

dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. betul.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila . KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2. menarik. ditonton. rakan sebaya. .0 Berbual dengan keluarga.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. 3.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. 4. dan berkesan .1. atau dialami. dibaca.

dan menghayati kandungan teks yang dibaca.0 Membaca. menaakul.0 Membaca kuat dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. 7. intonasi.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. dan gaya pembacaan yang sesuai.5. . KEMAHIRAN MEMBACA 6.

0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan. KEMAHIRAN MENULIS 9. 11.0 Mencatat dan menyusun maklumat. . atau dibaca.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar.8. ditonton.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 10.

0 Sistem Ejaan SISTEM BAHASA 3.0 Kosa Kata .0 Sebutan dan Intonasi 5.0 Tatabahasa 2.1.0 Peribahasa 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful