MATLAMAT

Memperoleh ilmu

KETRAMPILAN BERBAHASA

BERKOMUNIKASI

Memenuhi keperluan diri

Perhubungan sosial

Urusan harian

bertutur. membaca dan menulis. kreativiti. semangat patriotism dan perasaan cinta akan negara. kosa kata. Memperkembang kekuatan imaginasi. Memupuk minat membaca sebagai satu amalan kearah membina budaya pembelajaran berterusan. tatabahasa. membaca dan menulis. Menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. Menghayati dan menghargai keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. sikap positif. Menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. Bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. Berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah.OBJEKTIF Mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal. pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur. dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. . Menghayati dan mengamalkan nilai murni. Mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan. mecapai persetujuan dan membuat keputusan.

Kemahiran mendengar Kemahiran bertutur KEMAHIRAN BAHASA Kemahiran membaca Kemahiran menulis .

3.0 Berbual dengan keluarga.1. betul.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. dan berkesan .0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. menarik. dibaca. 4. rakan sebaya. ditonton. atau dialami.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila . dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. . KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.

menaakul.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. . KEMAHIRAN MEMBACA 6. 7.0 Membaca. dan menghayati kandungan teks yang dibaca. dan gaya pembacaan yang sesuai. intonasi.5.0 Membaca kuat dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks.

10. KEMAHIRAN MENULIS 9. . 11.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan.8.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar. ditonton.0 Mencatat dan menyusun maklumat. atau dibaca.

0 Tatabahasa 2.0 Peribahasa 4.0 Sistem Ejaan SISTEM BAHASA 3.0 Kosa Kata .0 Sebutan dan Intonasi 5.1.