MATLAMAT

Memperoleh ilmu

KETRAMPILAN BERBAHASA

BERKOMUNIKASI

Memenuhi keperluan diri

Perhubungan sosial

Urusan harian

Menghayati dan mengamalkan nilai murni. . tatabahasa.OBJEKTIF Mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal. dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. mecapai persetujuan dan membuat keputusan. Bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. membaca dan menulis. membaca dan menulis. Mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan. pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur. Menghayati dan menghargai keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. sikap positif. bertutur. Menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. semangat patriotism dan perasaan cinta akan negara. Berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah. Memperkembang kekuatan imaginasi. Memupuk minat membaca sebagai satu amalan kearah membina budaya pembelajaran berterusan. Menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. kreativiti. kosa kata.

Kemahiran mendengar Kemahiran bertutur KEMAHIRAN BAHASA Kemahiran membaca Kemahiran menulis .

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2. 3. rakan sebaya.1. dan berkesan . . ditonton.0 Berbual dengan keluarga. betul. atau dialami.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. 4. menarik.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila . dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. dibaca.

KEMAHIRAN MEMBACA 6.5.0 Membaca. intonasi. dan menghayati kandungan teks yang dibaca. menaakul.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. 7. dan gaya pembacaan yang sesuai. .0 Membaca kuat dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks.

0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 11. ditonton. . atau dibaca.0 Mencatat dan menyusun maklumat.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan. KEMAHIRAN MENULIS 9. 10.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar.8.

0 Sistem Ejaan SISTEM BAHASA 3.0 Sebutan dan Intonasi 5.0 Kosa Kata .0 Peribahasa 4.0 Tatabahasa 2.1.