Puisi moden yang lebih bebas yang tidak terikat pada pola khusus.

•Mementingkan keberkesanan pengucapan perasaan melalui kata-katanya.

• •Puisi moden yang digubah dalam bahasa yang indah untuk menyatakan fikiran, perasaan, pengalaman dan sebagainya.•Bentuk sajak adalah bebas. •Tidak tertakluk kepada jumlah perkataan atau suku kata.

segar dan bebas.* Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah.• Menurut Hashim Awang*Sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturanperaturan dalam pembentukan rangkap. kata-kata dan rima. baris. .

Pengalaman penyajak yang dirasai atau dilihatnya. .• Unsur-unsur sajak Tema -inti sebuah puisi dan merupakan soalan pokok.Enam jenis tema : -persoalan diri -persolan masyarakat -cinta -nasionalisme -keagamaan .alam . .

* Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. . tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap.* Mempunyai rangkap.• SIFAT-SIFAT SAJAK *Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap.

Bentuk Dilihat dari dua segi : 1. Bentuk luaran 2. . Bentuk dalamnya.

• Distikhon –dua baris • Terzina-tiga baris • Kuatren-empat baris • Quitain-lima baris • Sekstet. jumlah kata dalam baris. • Beberapa bentuk luaran yang berdasarkan jumlah baris.Bentuk luaran • Susunan baris dalam rangkap. bentuk. struktur .enam baris • sestina=-enam rangkap dan baris • Septet-tujuh baris • Oktaf-lapan baris • Soneta-14 baris • Bebas-segi. susunan rima di hujung baris dalam rangkap. jenis.

perlahan.Bentuki dalaman • Cara persembahan fikiran • Mengambarkan kesan fikiran dan perasaan terhasil daripada pemakaian bahasa • Penyusunan baris membawa kesan penyataan fikiran dan perasaan.perasaan sedih. dan rendah. hampa atau rindu dan bernada lembut. marah dan benci. • Susunan baris panjang. • Susunan baris yang ringkas-melambangkan perasaan gelisah. .

• Kehalusan dan kesempurnaan pembentukan puisi. • Bahsa bersifat konotasi (makna yang banyak) Dan denotasi-makna yang khusus. -terbahagi kepada tiga iaitu : Gaya perbandingan Gaya penegasan Gaya pertentangan .Gaya bahasa • Bahasa yang digunakan untuk memindahkan pengalaman jiwa.

• Gaya perbandingan•Contoh unsur-unsur bahasa:-simile-metafora-personifikasihiperbola .

• Gaya penegasan•Menegaskan.•Bentuk gaya bahasa: perulangan/repetisi-anaforaresponsie-epifora inversi . menjelaskan dan memberi penekanan terhadap maksud tertentu.

•Disebut sebagai paradoks. .• Gaya pertentangan•Memberi kesan gambaran yang bertentangan dengan kenyataan sebenar.

• Dibina melalui gambaran yang disajikan menerusi pembentukan bahasa • Membangtu menguatkan tema yang dikemukakan • Suasan bersemangat.Suasana • Membawa pembaca ke dalam suasana perasaan tertentu.tema perjuangan • Suasan khusyuk-tema ketuhanan .

• Simbol khas untuk melambangkan peristiwa atau fikiran. • Subjek poipular ialah bunga sebagai simbol kekasih tercinta kemudian berubah mewakili nanah dan darah.simbol • Simbol tertentu digunakan penyair dalam sajak mereka. .

• Pembaca mengalami kesan melalui penglihatan. kepahitan. kesejukan. dan penderitaan. . ungkapan dan ayat. • Memberi kesan seperti bahang. perasaan dan pendengaran.Imej • Gambaran yang timbul kesan daripada penggunaan kata.

• Penyajak sangat berhati-hati dengan bunyi puisinya dari segi : • Rima • Aliterasi • Asonasi • Penggunaan kombinasi beberapa kata.Bunyi • Unsur ini berfungsi seperti muzik. .

dan mencirikan puisi.Rima • Perulangan atau pertentangan bunyi yang sama dalam baris puisi atau pada akhir puisi berdekatan. kesenangan pancaindera. • Dapat menimbulkan keadaan. • Bunyi berirama lazimnya mempunyai nada tertentu. . memudahkan hafalan. membentuk rangkap.

Aliterasi • Perulangan bunyi konsonan dalam satu baris • Contoh : Ketika cekerawala tropika memutar Pada intaian sejarah melayu Tertarik catatan terbilang Yang lahir dari jerih perih Dan tangisan seabad .

.Asonasi • Perulangan bunyi vokal • Contoh : Undan patah sayap gugur bulunya bertaburan Suara siapa parau menderau di malam lara Kali tenang tiba-tiba airnya bengis melanda Kepada siapa anak-anak kota desa berhutang nyawa.

c.b.k. gn) . • Nbunyi halus dan kasar akan memberikan kesan tertentu.Gabungan kombinasi bunyi • Bunyi yang digabungkan akan menghasilkan keindahan puitis. • Contoh huruf r dapat mengetarkan perasaan dan huruf s lebih lembut • Contohnya : Engkau cembur –(gabungan ng.r) Engkau ganas – (gabungan ng.

Jenis-jenis sajak • Bergantung pada penyajian atau penyampaian • Ada sajak disampaikan secara bercerita.cerita yang jelas okasional. • Beberapa jenis sajak: balada romantis dan sentimental dramatik-menyelitkan dialog elegi-dukacita dan keluh kesah epigram-nasihat dan pengajarn Hymm-mengagungkan tuhan naratif. watak atau aksi seseorang tokoh.ditulis seleps peristiwa berlaku . ungkapan perasaan.

• CARA MENDEKLAMASI SAJAK•* Pemahaman* Mimik* Peresapan* Gerak geri* Pengucapan* Daya hafal* Daya ucapan dan irama* Batas kalimat .

• Seorang guru tua\Guruku yang baikMasih lagi mengajarSedang aku kini sudah besarDulu wajahnya mudaKini rambut memutih kepalaAda anak-anak muridnyaSudah menjadi menteriAda anak-anak muridnya Kini memegang jawatan tinggiTidak kurang pula bergelar usahawan berjaya .