KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012

. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Aras 4-8.Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kementerian Pelajaran Malaysia. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. fotokopi. Parcel E. rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum. mekanik. 62604 Putrajaya. Blok E9.

KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN TIGA MENGGAMBAR MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 Lukisan Catan Kolaj Montaj v vi vii vii viii ix xii xiii xiv 1 4 7 10 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 5 MODUL 6 MODUL 7 Capan Lipatan dan Guntingan Renjisan dan Percikan 13 16 20 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 8 MODUL 9 Mobail Boneka 24 27 31 MODUL 10 Topeng MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 11 Anyaman MODUL 12 Alat Pertahanan Diri MODUL 13 Alat Perhiasan Diri iii 34 38 42 .

.

memelihara satu cara hidup demokratik.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .

rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. berakhlak mulia. vi . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian.PENDAHULUAN Bahan Panduan Dunia Seni Visual Tahun 3 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. masyarakat. MATLAM AT Bahan Panduan Dunia Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. kreatif. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. vii . Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. dan negara. proses penghasilan. kritis. dan aspek kritikan. menghargai keindahan alam persekitaran. keluarga. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. pengertian seni secara menyeluruh.

OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan 3. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii . menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9.

pemerhatian secara aktif b. aspek ini juga melibatkan pancaindera lain dalam membantu perkembangan emosi melalui kajian perbandingan. dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. apresiasi seni visual secara mudah d. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. Selain itu. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif adalah aspek perkembangan deria penglihatan. Faktor ini. ix . yang merangkumi pemerhatian keseluruhan. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. murid membuat interpretasi. berfokus. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang. dan teperinci untuk menajamkan persepsi murid. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Proses pembelajaran ini amat penting kerana memberikan peluang kepada murid belajar secara tidak langsung.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan mata pelajaran ini merangkumi empat aspek utama iaitu: a. imaginasi. dapat membantu pemahaman murid tentang asas seni visual dalam membuat pemerhatian terhadap alam benda dan alam semula jadi secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. b. Umumnya secara keseluruhan kegiatan ini akan dapat membantu murid menyelaras idea.

murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. dan kepekaan. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. dan puisi. cerita. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan semua pelbagai situasi. x . lakonan. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. nilai patriotisme. d. nyanyian. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberikan pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah.c. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. nilai kebersihan. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. karangan.

PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. bentuk. dan penilaian yang adil. Secara tidak langsung. dan kemasan. penilaian yang fleksibel. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. psikomotor. penilaian menitikberatkan fokus pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian. Selain itu. guru juga harus merekod pencapaian murid. interpretasi. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. lisan dan interaksi. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. dan penulisan. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. kemahiran. xi . penilaian yang mempunyai akauntabiliti. dan kemampuan psikomotor mereka. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka. Selain itu. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. kreativiti. fungsi. cara mereka berfikir. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. menganalisis markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. keaslian. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. dan afektif. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan.iaitu pemerhatian.

Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. dan nyanyian.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. sumbang saran. bercerita. puisi. temu bual. kuiz. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. perbincangan. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. xii . lakonan.

dan karya seni. xiii . kajian. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Dunia Seni Visual untuk Tahun 3 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. dan apresiasi seni. kehidupan. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. pemahaman. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni. ekspresi kreatif. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. membuat corak dan rekaan. dan kerjaya. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan budaya. objek buatan manusia. aplikasi seni.

Renjisan dan Percikan 1. Mobail 3. Anyaman 4. Alat Pertahanan Diri 3.Aktiviti di Tahun 3 bagi kurikulum Dunia Seni Visual meliputi MODUL /BIDANG 1. Lukisan 2. Boneka 3. Montaj Terancang 1. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. Catan 1. Alat Perhiasan Diri xiv . MENGGAMBAR 3. Capan 2. Kolaj 4. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2. MENGENAL KRAF TRADISIONAL 2. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN AKTIVITI 2. Topeng 1.

dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren Masa : 60 minit Media : Alat : Tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh lukisan. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. gambar buah epal dan oren Keusahawanan. garisan. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. warna. 4. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan lukisan. imbangan. 1 . 2. bahan maujud. ruang.

1. 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. media.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan 1.1.1.2 Bentuk . memahami.4 1.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 1.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang atau gabungan kedua-dua garisan 1.1.2. 1.1.1 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .primer dan sekunder Ruang . media.1.2.2.1 1.1.1. 1. 1.2.2.1.3.tiada Bahan . dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1 1.1.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.hal benda (subject matter) 1.1 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.ilusi Prinsip rekaan 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.4.1.2 Alat .ilusi Garisan .3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2 1.tebal dan nipis Warna .1.1 1.3.1 Unsur seni 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Imbangan .simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .1.4.2.3 1.1.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x Guru menunjukkan buah epal dan oren serta contoh contoh lukisan. Apresiasi seni x Murid mempamerkan karya masing-masing. Ekspresi kreatif x x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. 3 . Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti. Guru menunjuk cara melakar gambar buah epal dan buah oren dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. x Guru menyatakan definisi lukisan. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh lukisan buah-buahan menggunakan pelbagai media kering.

ruang. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan catan. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. imbangan. 4 . sejarah seni dan budaya. contoh catan EMK : Keusahawanan. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Rama-Rama Masa Media : : 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Gambar rama-rama. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.

berus lukisan dan palet Bentuk . media. Apresiasi Seni 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 1. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.2 1. memahami.2. media.STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3 1.2.2.2 1.basah atas kering 1.ilusi Warna .2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.2 1.1 1.1 1.2 Aplikasi Seni Imbangan .1.1 Unsur seni 1. 1.ilusi Bahan .1.1.2 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.2.1.2 Alat .1. 1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .1.1 Teknik .1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Mengetahui penggunaan media.2.1.2 Prinsip rekaan 1.4.sekunder atau tertier atau gabungan kedua-dua warna Ruang .1.3. 1.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .1.4.3.1 1.3 1.

Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan catan dengan bimbingan guru. 6 . x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Guru menunjuk cara melakar gambar ramarama dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Guru menunjukkan contoh catan. x Guru menyatakan definisi catan. Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar rama-rama. Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan menggunakan pelbagai media basah. Apresiasi seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing.

kertas warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. gambar kumbang ladybird Keusahawanan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik kolaj. kepelbagaian. objek buatan manusia. warna. sejarah seni dan budaya. 7 . jalinan. dan kontra yang terdapat pada alam semula jadi. 3. dan karya seni dalam penghasilan gambar dengan teknik kolaj. 4. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh kolaj. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik kolaj. gam.MENGGAMBAR Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Menggambar Kolaj Alam Semula Jadi Kumbang Ladybird 60 minit Alat : gunting Bahan : Kertas lukisan.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahas seni visual yang ada pada kolaj.

1.1.1

Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Rupa – organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan – sentuh dan tampak Warna – primer atau sekunder atau kedua-dua warna

1.1.2

Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Kepelbagaian - bahan Kontra - warna

1.2

Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Alat - gunting

Bahan - kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - kolaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dalam penghasilan karya.

1.3

Ekspresi Kreatif

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Apresiasi Seni

1.4.1 1.4.2

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

8

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan gambar serangga. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh kolaj. Guru menyatakan definisi kolaj.

Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara melakar rupa kumbang ladybird. Guru menunjuk cara membuat kolaj kumbang ladybird. 1

Ekspresi Kreatif x
x

Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan kolaj mengikut kreativiti.

Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.

9

MENGGAMBAR

Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : :

3 Bidang Menggambar Montaj

: Objek Buatan Manusia : : : Suasana di Jalan Raya 60 minit Alat : gunting

Bahan : kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh montaj, dan gambar pelbagai jenis kenderaan Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian, dan kesatuan objek buatan manusia, dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik montaj.

2.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.

3.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik montaj.

4.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

10

kepelbagaian.1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .2 Kepelbagaian .2 Aplikasi seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3.2 1.2.2 Alat . 1.1 1.montaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif 1.2 Mengetahui penggunaan media.1.4.2.1. media. imbangan. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.ilusi Ruang .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.4.1 Teknik .1.1.komposisi Bentuk . ruang.ilusi 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj.1.1 1.1 1.2.gunting Bahan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. media.1.imej Kesatuan .3. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.1. gam majalah.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1. 1.1 Unsur seni 1. 1.1 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.kertas lukisan. dan surat khabar 1.2.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.3.2 Prinsip rekaan 1.2.1 1.1. dan kesatuan dalam penghasilan karya 1.

x Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. 12 . Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menyatakan definisi montaj. Murid menghasilkan montaj dengan bimbingan guru. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik montaj. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj. Guru menunjukkan contoh-contoh montaj. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru menunjuk cara menggunting dan menampal gambar kenderaan secara tersusun menjadi satu komposisi yang menarik. Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan montaj mengikut kreativiti.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x x x Guru mempamerkan gambar pelbagai kenderaan dan murid mengenal pasti jenis kenderaan darat.

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Capan Objek Buatan Manusia Pembalut Buku 60 minit Alat : berus lukisan. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan. 3. warna. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik capan. contoh buku yang telah dibalut. palet dan tumbuhtumbuhan. dan bahan kutipan yang sesuai. Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh capan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan bahan-bahan kutipan EMK : Keusahawanan. harmoni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Kreativiti. sejarah seni dan budaya 13 . jalinan. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik capan.

2.2 Mengetahui penggunaan media.3.1.1.capan 2.1 2.2.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik capan. harmoni serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 2.1 Teknik .4.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa.2 Harmoni .1.tampak Warna .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 2.warna dan rupa Ritma dan pergerakan . dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.2.3 2.1.1.1 2.1 2.2.2.2.1. teknik.2. Apresiasi Seni 2.susunan motif 2.1. jalinan.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2. media.2 Bahan . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3 2.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 14 . 2.2 2.organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. dan bahan kutipan yang sesuai 2.primer dan sekunder Prinsisp Rekaan 2.1. memahami.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.1.3.1.1 Alat . warna. 2.1. media.berus lukisan. palet dan tumbuh-tumbuhan.1 2.2.1 Unsur seni 2.2 Rupa .4.

ILUSTRASI AKTIVITI x Guru menyatakan definisi capan. Murid menghasilkan corak teknik capan mengikut kreativiti. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan. Murid menyatakan hasil corak teknik capan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Guru menunjuk cara bancuhan warna dan mengecap pada kertas lukisan secara terancang. 15 .STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak teknik capan. x Ekspresi kreatif x x Murid menggunakan bahan secara kreatif. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan.

kertas warna. Kreativiti.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Lipatan dan Guntingan Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. jalinan. 2. imbangan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. 4. kefahaman. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. 3. majalah dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik lipatan dan guntingan Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan. 16 . dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. kontra.

1.1.2 Rupa . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan. 2.1 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2. dan harmoni dalam penghasilan karya 2.2 Prinsip rekaan 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. majalah dan gam 2.2. jalinan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. Apresiasi Seni 2. 2.3.3.1.4.1 2. media.1. imbangan. kontra.3 Imbangan .warna Harmoni .2.2.lipatan dan guntingan 2.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.rupa 2.simetri Kontra .2.1 2. kertas warna.1.organik dan geometri Jalinan – sentuh dan tampak 2.2.3 2.gunting Bahan .2.2 Mengetahui penggunaan media.1 2.kertas lukisan.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 17 .STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 2. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2. media serta proses dan teknik penghasilkan corak teknik lipatan dan guntingan.1 2.1 Teknik .2.2 Alat .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1 Unsur seni 2.1.2.1.4.1.

Murid menggunting hasil lakaran. 18 . Guru mencadangkan pilihan kertas warna yang sesuai digunakan. Aplikasi seni x x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. x Guru memperkenalkan teknik lipatan dan guntingan. Guru menunjukkan contoh hiasan dinding corak teknik lipatan dan guntingan. Ekspresi kreatif x x x x x Murid menghasilkan corak lipatan dan guntingan dengan bimbingan guru. Murid membingkaikan hasil karya untuk dijadikan hiasan dinding. Guru menunjuk cara menghasilkan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik lipatan dan guntingan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. Murid menampal corak lipatan dan guntingan pada kertas yang berlainan warna. Murid melipat kertas warna dan melakar motif pada lipatan kertas.

Apresiasi seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 19 . Murid menceritakan karya sendiri dan rakanrakan. Murid menyatakan hasil corak lipatan dan guntingan boleh dijadikan rekaan lain.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. 4. warna. harmoni dan kepelbagaian yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. palet. dan teknologi dalam penghasilan corak. 3. 20 . Kreativiti. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan sikat Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh corak Renjisan dan Percikan Keusahawanan. 2. kajian.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. berus gigi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan corak untuk dijadikan penanda buku.

1.1.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada renjisan dan percikan.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu jalinan.4. teknik. 2. warna.1 Teknik .STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 21 . media.renjisan dan percikan 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2.1.primer dan sekunder Prinsip Rekaan 2.1 Unsur seni 2. kefahaman bahasa seni visual media.2.2 Alat .tampak Warna .1.1 2.2.2. serta proses dan teknik menggunakan dalam penghasilan renjisan dan percikan.2.2 Mengetahui penggunaan media. dan proses dalam penghasilan karya 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1.berus lukisan. 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.warna dan jalinan Kepelbagaian .3.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Harmoni .warna 2.4.1. 2.2 Jalinan .2 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 2.3.1. 2. menamakan.1 2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 2.1. palet dan sikat Bahan .1.2. harmoni dan kepelbagaian dalam penghasilan karya 2.3. berus gigi.

x Murid mengulangi aktiviti renjisan dengan pelbagai warna sehingga memenuhi permukaan kertas lukisan. x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik renjisan dan percikan: .menunjuk cara bancuhan warna yang betul .menunjukkan contoh penanda buku yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan corak renjisan dan percikan mengikut langkah yang ditunjukkan oleh guru. x Murid menghasilkan penanda buku mengikut kreativiti. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan. 22 . Guru menyatakan definisi renjisan dan percikan.merenjis warna menggunakan berus pada permukaan kertas lukisan .

23 .Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menghargai dan menceritakan hasil karya sendiri dan rakan secara lisan.

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Mobail Alam Semula Jadi Lingkaran Ular 60 minit Alat : gunting Bahan : gam. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan mobail. tali. benang. kad manila.dawai kasar. straw board. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan mobail. 3. Kreativiti. kertas warna. ruang. dan bahan bahan lain yang sesuai. dan teknologi dalam penghasilan mobail. kepelbagaian. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh mobail Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. sejarah seni 24 . imbangan. kajian. 2. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

1 Unsur seni 3.susun atur objek pada mobail Bentuk .2. tali. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.3 Mengetahui penggunaan media.2 3.2. 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3. menamakan.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 3.2 Kepelbagaian . imbangan serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.1. teknik.2 Alat . dawai kasar.2 3.2 3. media.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan Mengantungkan mobail yang dihasilkan.2 3. dan proses dalam penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3. kertas warna. kefahaman bahasa seni visual.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan 3. straw board.1 3.1.2.1. benang dan kad manila.4.1.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.1 3.1.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada mobail.2. ruang.1.2.3. serta proses dan teknik dalam penghasilkan mobail.nyata 3. Ekspresi Kreatif 3.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Ritma dan pergerakan . 25 .1.4.konkrit Ruang . media. 3.3.gam.1 3. dan bahan lain yang sesuai 3.2 Prinsip rekaan 3.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.bentuk Imbangan .1.3.gunting Bahan .

Aplikasi seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan mobail. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada mobail.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan contoh mobail.mewarna atau menampal kertas warna untuk menghias lingkaran ular . Guru menunjuk cara menghasilkan mobail “Lingkaran Ular”. x Murid menggunakan kreativiti dalam menghasilkan mobail. 26 .menggunting mengikut garisan lingkaran ular .mengikat tali pada bahagian ekor ular untuk digantung sebagai mobail Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan lingkaran ular. Murid menghasilkan mobail lingkaran ular berpandukan cara yang ditunjukkan oleh guru secara berkumpulan. Guru menyatakan definisi mobail.melakar lingkaran ular pada kertas lukisan . .

x x x Murid mempamerkan mobail kumpulan masingmasing. 27 . Murid menggantung mobail di dalam kelas. Murid menceritakan pengalaman menghasilkan mobail.Apresiasi seni visual.

3. gam. kajian. jalinan. dan bahan lain yang sesuai. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan boneka.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Boneka Alam Semula Jadi Kucing 60 minit Alat : gunting Bahan : span. dan teknologi dalam penghasilan boneka. Kreativiti. bahan kutipan. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. 28 . 2. sejarah seni dan budaya. gelang getah. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan boneka. Bahan Bantu Mengajar : Contoh boneka EMK : Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.

4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.3.1.3.1 3.1 Unsur seni 3.2 Mengetahui penggunaan media.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 29 .simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 3. 3.jalinan dan imbangan dalam penghasilan karya 3.1 3.1.2. gam.1. 3.2.1 3.4.2 Aplikasi Seni 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2 Bentuk . 3. menamakan.span.2 Alat .1.1 Imbangan .gunting Bahan . media.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada boneka.1.1.1.1 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3. media.tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3. kefahaman bahasa seni visual.1. 3. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.konkrit Jalinan . teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.2.1.

Apresiasi Seni x x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. dan kaki kucing Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan boneka berpandukan langkahlangkah yang telah dinyatakan dengan bimbingan guru. x Murid melukis dan menghias muka kucing. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan boneka. . telinga. Guru menunjuk cara membuat boneka. Guru menyatakan definisi boneka. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada boneka. kepala. 30 .mengikat span dengan gelang getah untuk membentuk bahagian badan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh boneka. Murid membuat persembahan boneka yang dihasilkan.

ruang. 3. Bahan Bantu Mengajar : Contoh topeng serkup EMK : Keusahawanan. dan imbangan. kajian. 2. krayon atau Media : pensel warnan atau oil pastel. yang ada pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan topeng serkup. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. Kreativiti. 31 . 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. jalinan. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Topeng serkup Alam Semula Jadi Arnab 60 minit Alat : gunting Bahan : brown paper. gam dan bahan hiasan yang sesuai. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. dan teknologi dalam penghasilan topeng serkup. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya.

2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 32 .3. pensel warna atau oil pastel .1 Unsur seni 3.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.2.2 3.konkrit Ruang .gam dan bahan hiasan yang sesuai 3.1 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.kertas yang sesuai atau kad manila.jalinan Jalinan . media.1.1 3.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.1.1.2.1 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.3.2 Bentuk .2. kefahaman bahasa seni visual.2. 3.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 Mengetahui penggunaan media.3 3.1 3.1.2 3.2 Aplikasi Seni 3.1. media.4.1.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3. 3.1 Imbangan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Alat .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.gunting Bahan .krayon.1. 3.simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual. menamakan.tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3. 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh topeng serkup. imbangan dan penegasan dalam penghasilan topeng. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan topeng.membuat serkup mengikut saiz kepala x Guru menunjukkan cara melukis dan menghias muka topeng serkup. Apresiasi Seni x x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan-rakan. Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan serkup seperti yang ditunjukkan oleh guru. Guru menyatakan definisi topeng. Guru menerangkan dan menunjuk cara membuat serkup untuk topeng. Murid menggaya dan melakonkan topeng serkup yang dihasilkan. x Murid membuat kemasan pada topeng serkup yang telah siap. bentuk. Murid mengaplikasi unsur rupa. . 33 .

jalinan. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan anyaman. rupa. gam. Kreativiti. 34 . 3. 2. Keusahawanan. kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman siku keluang. 4. harmoni dan kontra yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman siku keluang. warna.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Tema Modul Aktiviti Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Alam Semula Jadi Bidang Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Anyaman Siku Keluang 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kad manila Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh anyaman kelarai siku keluang.

3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.2.1.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4. bahasa seni visual yang ada pada anyaman.1 4.mengkuang atau pandan atau kertas warna.3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman.2 4. 4.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.tampak dan sentuh Warna . menamakan dan memahami. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4. 4.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan anyaman kelarai secara kreatif dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian 4.4.1.1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 35 .2 Alat – gunting Bahan . media.1.1.1 4.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 4.1 4.2. 4.2 Aplikasi Seni 4.1 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2.1 Unsur seni 4.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 4.2 Harmoni .kelarai Kontra .1.2.2 Memahami teknik yang sesuai dalam pemghasilan karya 4.1.4.geometri Jalinan .STANDARD PEMBELAJARAN 4.lurus Rupa .3.1.2.2.1. media.1.1.3 4.3.4 Garisan . dan gam 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Langkah 1 Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang. x Guru menerangkan kepada murid bahan sebenar menghasilkan anyaman.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh anyaman. Guru memberikan penerangan kepada murid bahan gantian yang sesuai untuk menghasilkan anyaman. 36 . Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang yang telah dijadikan alas pinggan atau cawan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan anyaman. Guru memotong kertas untuk dijadikan jalur sisip anyaman. Guru menunjuk cara membuat anyaman kelarai siku keluang. Langkah 2 Guru menunjuk cara mengukur dan memotong tapak anyaman. Langkah 3 Guru menunjuk cara menganyam kelarai siku keluang.

37 . Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil karya sendiri.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan anyaman berpandukan langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh guru. x Murid melekatkan hasil anyaman kelarai pada kad manila untuk dijadikan alas pinggan atau cawan. Murid menceritakan tentang fungsi kraf anyaman dalam kehidupan harian.

Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan imbangan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan model parang. sejarah seni dan budaya. 38 . 4.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Pertahanan Diri Objek Buatan Manusia Parang 60 minit Alat : gunting kad atau kertas tebal. gam. cat poster /oil pastel. dan bahan hiasan yang sesuai Bahan : Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh gambar-gambar alat pertahanan diri Keusahawanan. 3. 2. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam pengahsilan model parang. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan karya.

1. media. 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. Apresiasi Seni 4.1. gam.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1 4.kad atau kertas tebal.2 Prinsip rekaan 4.2.2 Bentuk – konkrit Warna – tertiar dan neutral 4.2 Alat .2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 39 .1.2.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri.2.1 Unsur seni 4. dan bahan hiasan yang sesuai 4.1.1 4.gunting Bahan .3.3 4.1.1 4.1. 4. cat poster atau oil pastel.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. kefahaman bahasa seni visual.2 4. .1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada alat pertahanan diri.4. media.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 4.3 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.4.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Imbangan . Ekspresi Kreatif 4.2 4.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. menamakan.tidak simetri 4.2.1.

Guru menyatakan fungsi alat pertahanan diri. 40 . Murid menghias hulu model parang mengikut kreativiti. Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada gambar alat pertahanan diri. Guru menunjuk cara membuat model parang .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar alat pertahanan diri. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan model alat pertahanan diri.melakar rupa parang pada kertas tebal .membuat kemasan pada model parang Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan model parang berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru.menggunting rupa parang mengikut lakaran .

41 .Apresiasi Seni Visual x x x Murid mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Murid menceritakan tentang langkah keselamatan penggunaan alat pertahanan diri. Murid bercerita tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.

ruang. kertas warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. sejarah seni dan budaya. bentuk.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Perhiasan Diri Objek Buatan Manusia Rantai Leher 60 minit Alat : gunting Bahan : Benang. harmoni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. dan teknologi dalam penghasilan karya. 42 . kad manila. kajian. 2. 4. bahan hiasan yang sesuai dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh rantai atau contoh gambar-gambar rantai Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kertas majalah. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan alat perhiasan diri.

3 Mengetahui penggunaan bahan.bahan hiasan yang sesuai dan gam 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 4.2.1 4. kertas majalah.2. kertas warna.1 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada rantai leher.tampak dan sentuh Bentuk .1.1.2 Alat .1. kefahaman bahasa seni visual.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan alat perhiasan diri secara kreatif Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4. Ekspresi Kreatif 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 43 .STANDARD PEMBELAJARAN 4.4.warna Ritma dan pergerakan .1.1.gunting Bahan . media.1.konkrit Ruang .4.2.2 Prinsip rekaan 4.1 4.1.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 4.3 Jalinan . menamakan. media.2.3.2 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2 4.2.2 4.benang.susunan manik Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.1.1.3 4. 4. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. bahan.3.nyata 4.2.1 4.2 Aplikasi Seni Harmoni .1.1.1 Unsur seni 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher 4.

menunjuk cara membuat karangan rantai . x Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada alat perhiasan diri.membuat proses kemasan Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan rantai leher berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru.membuat manik rantai dengan gulungan kertas yang telah digunting tiga segi panjang . Guru menunjuk cara menghasilkan rantai leher. . 44 . x Guru menyatakan kegunaan alat perhiasan diri.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh alat perhiasan diri. Murid membuat kemasan mengikut kreativiti. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan rantai leher.

Menyatakan bahan-bahan lain yang boleh dijadikan manik rantai leher. 45 .Apresiasi Seni Visual x x Memperaga dan bercerita tentang hasil kerja sendiri.

.

UPSI dan IPGM x Guru-guru Dunia Seni Visual Tahun 3 di sekolah Rintis KSSR Dunia Seni Tahun 2010. UiTM.PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 3 ini. x Pegawai Unit Pendidikan Seni Visual. 47 . Bahagian Pembangunan Kurikulum. Antara pihak yang terlibat ialah: x x Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Pensyarah Pendidikan Seni Visual.

.

.

xvii .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.