KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012

62604 Putrajaya. Aras 4-8. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. fotokopi. mekanik. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Blok E9. . Kementerian Pelajaran Malaysia. rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Parcel E.Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara.

KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN TIGA MENGGAMBAR MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 Lukisan Catan Kolaj Montaj v vi vii vii viii ix xii xiii xiv 1 4 7 10 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 5 MODUL 6 MODUL 7 Capan Lipatan dan Guntingan Renjisan dan Percikan 13 16 20 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 8 MODUL 9 Mobail Boneka 24 27 31 MODUL 10 Topeng MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 11 Anyaman MODUL 12 Alat Pertahanan Diri MODUL 13 Alat Perhiasan Diri iii 34 38 42 .

.

mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. rohani. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. vi . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. dan aspek kritikan. menghargai keindahan alam persekitaran. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. MATLAM AT Bahan Panduan Dunia Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. keluarga. vii . kreatif. masyarakat. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. proses penghasilan. kritis. pengertian seni secara menyeluruh. dan negara. Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan.PENDAHULUAN Bahan Panduan Dunia Seni Visual Tahun 3 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran.

menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan 3. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii . memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6.

menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. murid membuat interpretasi. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. aspek ini juga melibatkan pancaindera lain dalam membantu perkembangan emosi melalui kajian perbandingan. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif adalah aspek perkembangan deria penglihatan. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang. yang merangkumi pemerhatian keseluruhan. Proses pembelajaran ini amat penting kerana memberikan peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Selain itu. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. dapat membantu pemahaman murid tentang asas seni visual dalam membuat pemerhatian terhadap alam benda dan alam semula jadi secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Faktor ini. imaginasi. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. apresiasi seni visual secara mudah d. pemerhatian secara aktif b. Umumnya secara keseluruhan kegiatan ini akan dapat membantu murid menyelaras idea. dan teperinci untuk menajamkan persepsi murid.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan mata pelajaran ini merangkumi empat aspek utama iaitu: a. ix . b. berfokus.

Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. x . dan kepekaan. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberikan pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. dan puisi. cerita. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. nilai patriotisme. lakonan. karangan.c. d. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. nyanyian. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan semua pelbagai situasi. nilai kebersihan.

dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. dan kemasan. cara mereka berfikir. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. menganalisis markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan.iaitu pemerhatian. dan afektif. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. psikomotor. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. keaslian. bentuk. Secara tidak langsung. kemahiran. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. penilaian yang fleksibel. fungsi. guru juga harus merekod pencapaian murid. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. penilaian menitikberatkan fokus pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. dan penulisan. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. kreativiti. dan kemampuan psikomotor mereka. Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. dan penilaian yang adil. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. lisan dan interaksi. Selain itu. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Selain itu. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. interpretasi. xi .PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian.

xii .Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. dan nyanyian. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. lakonan. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. perbincangan. bercerita. sumbang saran. kuiz. puisi. temu bual.

objek buatan manusia. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. dan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. ekspresi kreatif. membuat corak dan rekaan. kehidupan. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Dunia Seni Visual untuk Tahun 3 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. kajian. dan budaya. xiii . aplikasi seni. dan apresiasi seni. pemahaman. sejarah seni. dan kerjaya. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik.

Alat Perhiasan Diri xiv . Lukisan 2.Aktiviti di Tahun 3 bagi kurikulum Dunia Seni Visual meliputi MODUL /BIDANG 1. Alat Pertahanan Diri 3. MENGENAL KRAF TRADISIONAL 2. Catan 1. MENGGAMBAR 3. Mobail 3. Capan 2. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN AKTIVITI 2. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2. Anyaman 4. Topeng 1. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. Kolaj 4. Montaj Terancang 1. Renjisan dan Percikan 1. Boneka 3.

objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. imbangan. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan lukisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. warna. sejarah seni dan budaya. ruang. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. 2. garisan. gambar buah epal dan oren Keusahawanan. 1 .MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren Masa : 60 minit Media : Alat : Tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh lukisan. bahan maujud.

tiada Bahan .2 Bentuk . dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1. 1.1.1 Unsur seni 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4 1.2.1 1. 1. media.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang atau gabungan kedua-dua garisan 1.2.1.primer dan sekunder Ruang . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 1.tebal dan nipis Warna .1 1.4.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan 1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.1 1.2 1.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1.2.1. 1.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.1.1. memahami. media.2.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .3.2 Alat .ilusi Prinsip rekaan 1.1.1.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2 Imbangan .1.hal benda (subject matter) 1.2 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .2 1.3 1.2.1.1.3.1 1.ilusi Garisan .2.

Apresiasi seni x Murid mempamerkan karya masing-masing. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x Guru menunjukkan buah epal dan oren serta contoh contoh lukisan. Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti. Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. x Guru menyatakan definisi lukisan. Guru menunjuk cara melakar gambar buah epal dan buah oren dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh lukisan buah-buahan menggunakan pelbagai media kering. Ekspresi kreatif x x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. 3 . x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk.

4. ruang. imbangan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan catan. 4 . 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Rama-Rama Masa Media : : 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Gambar rama-rama. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. 3. warna. contoh catan EMK : Keusahawanan.

2 1.1.2 Prinsip rekaan 1. media.1. media.2 1.1.1.1 Unsur seni 1.1.1.2.2 Alat .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.3.1 1.3 1.1. 1. memahami.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 1.3.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.ilusi Warna .sekunder atau tertier atau gabungan kedua-dua warna Ruang .4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.1 1.1 1.2.4.1. 1.3 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.2.1.2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .2.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.1 Teknik .1 1.basah atas kering 1.2. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.2 Aplikasi Seni Imbangan .berus lukisan dan palet Bentuk .1. Apresiasi Seni 1.2 1.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.ilusi Bahan .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Mengetahui penggunaan media.1.3.4.

Guru menunjukkan contoh catan. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan menggunakan pelbagai media basah. 6 . x Guru menyatakan definisi catan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar rama-rama. Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti. Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. Apresiasi seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan catan dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara melakar gambar ramarama dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Murid menceritakan karya sendiri dan rakan.

gam. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik kolaj.MENGGAMBAR Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Menggambar Kolaj Alam Semula Jadi Kumbang Ladybird 60 minit Alat : gunting Bahan : Kertas lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik kolaj. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. warna. 4. dan kontra yang terdapat pada alam semula jadi. gambar kumbang ladybird Keusahawanan. sejarah seni dan budaya. dan karya seni dalam penghasilan gambar dengan teknik kolaj. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kepelbagaian. jalinan. 7 . kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh kolaj. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. objek buatan manusia. kertas warna.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahas seni visual yang ada pada kolaj.

1.1.1

Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Rupa – organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan – sentuh dan tampak Warna – primer atau sekunder atau kedua-dua warna

1.1.2

Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Kepelbagaian - bahan Kontra - warna

1.2

Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Alat - gunting

Bahan - kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - kolaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dalam penghasilan karya.

1.3

Ekspresi Kreatif

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Apresiasi Seni

1.4.1 1.4.2

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

8

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan gambar serangga. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh kolaj. Guru menyatakan definisi kolaj.

Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara melakar rupa kumbang ladybird. Guru menunjuk cara membuat kolaj kumbang ladybird. 1

Ekspresi Kreatif x
x

Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan kolaj mengikut kreativiti.

Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.

9

MENGGAMBAR

Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : :

3 Bidang Menggambar Montaj

: Objek Buatan Manusia : : : Suasana di Jalan Raya 60 minit Alat : gunting

Bahan : kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh montaj, dan gambar pelbagai jenis kenderaan Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian, dan kesatuan objek buatan manusia, dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik montaj.

2.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.

3.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik montaj.

4.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

10

gam majalah.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.1.3.ilusi 1.2.1.1 1.1 1.1 1.1 1.2.1 1.1.4. 1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 1. 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.1 Teknik .1.gunting Bahan . media.2.2 1.2.2 Prinsip rekaan 1.3.2 Aplikasi seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. media.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj. kepelbagaian. dan surat khabar 1.2 Alat .1.2.ilusi Ruang . ruang.imej Kesatuan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.kertas lukisan. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.3.1 Unsur seni 1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. imbangan.komposisi Bentuk .2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 . dan kesatuan dalam penghasilan karya 1.2 Kepelbagaian .montaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 1.3 Ekspresi Kreatif 1.2 Mengetahui penggunaan media.

x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik montaj.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x x x Guru mempamerkan gambar pelbagai kenderaan dan murid mengenal pasti jenis kenderaan darat. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj. x Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru menunjukkan contoh-contoh montaj. Murid menghasilkan montaj dengan bimbingan guru. Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan montaj mengikut kreativiti. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. 12 . Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menyatakan definisi montaj. Guru menunjuk cara menggunting dan menampal gambar kenderaan secara tersusun menjadi satu komposisi yang menarik.

dan bahan kutipan yang sesuai. jalinan.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Capan Objek Buatan Manusia Pembalut Buku 60 minit Alat : berus lukisan. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. harmoni. Kreativiti. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. contoh buku yang telah dibalut. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik capan. dan bahan-bahan kutipan EMK : Keusahawanan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik capan. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan. Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh capan. warna. palet dan tumbuhtumbuhan. 2. sejarah seni dan budaya 13 . 4.

2 Bahan . 2. memahami.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik capan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.primer dan sekunder Prinsisp Rekaan 2. media.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 14 . Apresiasi Seni 2. 2.1.1 2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2.1 2.3.1. media. jalinan.1.2.1 Teknik .4.berus lukisan.2. dan bahan kutipan yang sesuai 2.2 2.1.1.warna dan rupa Ritma dan pergerakan .2.1.1 2.2 Rupa .1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.capan 2.1. teknik.organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan .1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1 Unsur seni 2.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 2.3 2.2.1 Alat . dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan. warna.2 Harmoni .2.tampak Warna . palet dan tumbuh-tumbuhan. dan proses dalam penghasilan karya 2.1.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3. 2.2 Mengetahui penggunaan media. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.susunan motif 2.3 2.2.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa. harmoni serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 2.3.

Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Murid menghasilkan corak teknik capan mengikut kreativiti. Murid menyatakan hasil corak teknik capan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru menunjuk cara bancuhan warna dan mengecap pada kertas lukisan secara terancang.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak teknik capan. 15 . ILUSTRASI AKTIVITI x Guru menyatakan definisi capan. x Ekspresi kreatif x x Murid menggunakan bahan secara kreatif. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

imbangan. 4. 3. 2. Aplikasi pengetahuan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Kreativiti. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kefahaman. kontra. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Lipatan dan Guntingan Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. 16 . jalinan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. kertas warna. majalah dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik lipatan dan guntingan Keusahawanan.

3.2. media serta proses dan teknik penghasilkan corak teknik lipatan dan guntingan.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.1 2.2.3 Imbangan .1.gunting Bahan .lipatan dan guntingan 2. majalah dan gam 2. kertas warna.1 Unsur seni 2. Apresiasi Seni 2.1.2.1.2.3 2.simetri Kontra .organik dan geometri Jalinan – sentuh dan tampak 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 2.3. dan harmoni dalam penghasilan karya 2.2 Prinsip rekaan 2. kontra.rupa 2. media.kertas lukisan.warna Harmoni .3.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Rupa . teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2 2. 2.1 Teknik . 2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 17 .2.1.1.2 Mengetahui penggunaan media.1 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2. jalinan. 2.2.2.1.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.1 2.2.1.1 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan.2.1. imbangan.2 Alat .4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.

Ekspresi kreatif x x x x x Murid menghasilkan corak lipatan dan guntingan dengan bimbingan guru. Murid menampal corak lipatan dan guntingan pada kertas yang berlainan warna. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. Murid menggunting hasil lakaran. 18 . Aplikasi seni x x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. x Guru memperkenalkan teknik lipatan dan guntingan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik lipatan dan guntingan. Murid membingkaikan hasil karya untuk dijadikan hiasan dinding. Murid melipat kertas warna dan melakar motif pada lipatan kertas. Guru menunjukkan contoh hiasan dinding corak teknik lipatan dan guntingan. Guru mencadangkan pilihan kertas warna yang sesuai digunakan.

19 . Murid menceritakan karya sendiri dan rakanrakan. Murid menyatakan hasil corak lipatan dan guntingan boleh dijadikan rekaan lain.Apresiasi seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

dan sikat Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh corak Renjisan dan Percikan Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan corak untuk dijadikan penanda buku. 4. 3. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. Kreativiti. palet. berus gigi. warna. dan teknologi dalam penghasilan corak. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. 2. kajian. 20 . harmoni dan kepelbagaian yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.

primer dan sekunder Prinsip Rekaan 2.1 Unsur seni 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1.1 2.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.tampak Warna .1.1 Teknik . serta proses dan teknik menggunakan dalam penghasilan renjisan dan percikan. kefahaman bahasa seni visual media.2.2.3.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada renjisan dan percikan. berus gigi.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu jalinan. warna.1.2.1 2.warna 2.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. media.1 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 21 .2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. menamakan.2 Mengetahui penggunaan media.2 Jalinan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2.berus lukisan.3.1.1 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.2 Alat .2 2. 2. teknik. harmoni dan kepelbagaian dalam penghasilan karya 2.warna dan jalinan Kepelbagaian .renjisan dan percikan 2. 2.4. 2.2. palet dan sikat Bahan .2 Harmoni .kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2.3. 2.2.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan. x Murid menghasilkan penanda buku mengikut kreativiti.menunjukkan contoh penanda buku yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan corak renjisan dan percikan mengikut langkah yang ditunjukkan oleh guru. 22 . Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya. x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik renjisan dan percikan: .menunjuk cara bancuhan warna yang betul . x Murid mengulangi aktiviti renjisan dengan pelbagai warna sehingga memenuhi permukaan kertas lukisan. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan.merenjis warna menggunakan berus pada permukaan kertas lukisan . Guru menyatakan definisi renjisan dan percikan.

23 . Murid menghargai dan menceritakan hasil karya sendiri dan rakan secara lisan.Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

tali. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kepelbagaian. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh mobail Keusahawanan. kajian. kertas warna. straw board.dawai kasar. dan bahan bahan lain yang sesuai. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kad manila. sejarah seni 24 . serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan mobail. ruang.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Mobail Alam Semula Jadi Lingkaran Ular 60 minit Alat : gunting Bahan : gam. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. dan teknologi dalam penghasilan mobail. benang. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Kreativiti. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan mobail. imbangan. 4.

1. 25 .nyata 3.2. kertas warna.1 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.4.3 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan Mengantungkan mobail yang dihasilkan.3.1. imbangan serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3. tali.1 3.2 3.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan 3. ruang. 3.3. kefahaman bahasa seni visual.3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada mobail.2.susun atur objek pada mobail Bentuk .1.2.1. straw board.1 3. dan bahan lain yang sesuai 3.4. serta proses dan teknik dalam penghasilkan mobail.2.1. media.gunting Bahan . dawai kasar.2 Prinsip rekaan 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. teknik.1. dan proses dalam penghasilan karya. media.2. 3.1.1.2 3.3 Mengetahui penggunaan media.2 3. Ekspresi Kreatif 3.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1.gam.2 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.1 Unsur seni 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Kepelbagaian .4. menamakan.2. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3. benang dan kad manila.1 3.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Ritma dan pergerakan .konkrit Ruang .bentuk Imbangan .2 Alat .

26 . Aplikasi seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan mobail.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan contoh mobail. .menggunting mengikut garisan lingkaran ular . Murid menghasilkan mobail lingkaran ular berpandukan cara yang ditunjukkan oleh guru secara berkumpulan.melakar lingkaran ular pada kertas lukisan . Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada mobail. x Murid menggunakan kreativiti dalam menghasilkan mobail. Guru menunjuk cara menghasilkan mobail “Lingkaran Ular”.mengikat tali pada bahagian ekor ular untuk digantung sebagai mobail Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan lingkaran ular.mewarna atau menampal kertas warna untuk menghias lingkaran ular . Guru menyatakan definisi mobail.

Murid menggantung mobail di dalam kelas.Apresiasi seni visual. Murid menceritakan pengalaman menghasilkan mobail. x x x Murid mempamerkan mobail kumpulan masingmasing. 27 .

28 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan boneka. gam. jalinan. Bahan Bantu Mengajar : Contoh boneka EMK : Keusahawanan. dan bahan lain yang sesuai. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan boneka. bahan kutipan. gelang getah. dan teknologi dalam penghasilan boneka.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Boneka Alam Semula Jadi Kucing 60 minit Alat : gunting Bahan : span. sejarah seni dan budaya. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kajian. 3. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

1.2. gam.3.2.1.simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1. media. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.konkrit Jalinan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.2 Alat .jalinan dan imbangan dalam penghasilan karya 3.1 3. 3.2. media.1.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada boneka.1 3.1 Imbangan .tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3. menamakan.1 Unsur seni 3.1.2 Bentuk .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.2 Aplikasi Seni 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 3.1. 3. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.4.2 3.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 29 .1.2.gunting Bahan .3.span. 3.1 3.2.2 Mengetahui penggunaan media. kefahaman bahasa seni visual.

x Murid melukis dan menghias muka kucing. dan kaki kucing Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan boneka berpandukan langkahlangkah yang telah dinyatakan dengan bimbingan guru.mengikat span dengan gelang getah untuk membentuk bahagian badan. Guru menunjuk cara membuat boneka. 30 . .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh boneka. Apresiasi Seni x x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan boneka. kepala. Murid membuat persembahan boneka yang dihasilkan. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada boneka. Guru menyatakan definisi boneka. telinga.

31 . Bahan Bantu Mengajar : Contoh topeng serkup EMK : Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. jalinan. Kreativiti. krayon atau Media : pensel warnan atau oil pastel. dan teknologi dalam penghasilan topeng serkup. yang ada pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan topeng serkup. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. gam dan bahan hiasan yang sesuai. dan imbangan. 2.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Topeng serkup Alam Semula Jadi Arnab 60 minit Alat : gunting Bahan : brown paper. ruang. 3. kajian.

serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.1.1.2 3.krayon.4.1.2. 3. menamakan.1.1.2 Aplikasi Seni 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.2 Alat .tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3.konkrit Ruang . kefahaman bahasa seni visual. 3. pensel warna atau oil pastel .3. 3.1.1 Imbangan .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 3.2.2.simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual.2.4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.1 3. media.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.2 3.jalinan Jalinan .gunting Bahan .3.3 3. media.STANDARD PEMBELAJARAN 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.kertas yang sesuai atau kad manila.gam dan bahan hiasan yang sesuai 3. 3.1.2.1 Unsur seni 3.1.1.2 Mengetahui penggunaan media.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 32 .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2 Bentuk .1 3.1.

. Guru menyatakan definisi topeng. Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan serkup seperti yang ditunjukkan oleh guru. 33 . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan topeng.membuat serkup mengikut saiz kepala x Guru menunjukkan cara melukis dan menghias muka topeng serkup. bentuk. Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. Murid menggaya dan melakonkan topeng serkup yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh topeng serkup. Guru menerangkan dan menunjuk cara membuat serkup untuk topeng. x Murid membuat kemasan pada topeng serkup yang telah siap. imbangan dan penegasan dalam penghasilan topeng. Murid mengaplikasi unsur rupa. Apresiasi Seni x x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan-rakan.

Kreativiti. Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jalinan. rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan anyaman. dan kad manila Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh anyaman kelarai siku keluang. sejarah seni dan budaya. 3. harmoni dan kontra yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman siku keluang. 34 .MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Tema Modul Aktiviti Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Alam Semula Jadi Bidang Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Anyaman Siku Keluang 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas warna. 2. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kertas lukisan. gam. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman siku keluang. 4.

1.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 4.1 4.1.1.1.1 Unsur seni 4.3 4.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan anyaman kelarai secara kreatif dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian 4.2 Aplikasi Seni 4.2 Prinsip rekaan 4. 4.kelarai Kontra .1.1.1.tampak dan sentuh Warna .2 4. dan gam 4.1 4.1.2.1.3.1.mengkuang atau pandan atau kertas warna.2 Harmoni . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.1.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 4. 4. media. serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman.4 Garisan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.geometri Jalinan .2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 35 .1. menamakan dan memahami.4.2.2 Alat – gunting Bahan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4. media.1 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. bahasa seni visual yang ada pada anyaman.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.1 4.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.1.2.lurus Rupa .1.2 Memahami teknik yang sesuai dalam pemghasilan karya 4.

Langkah 2 Guru menunjuk cara mengukur dan memotong tapak anyaman. Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang yang telah dijadikan alas pinggan atau cawan. Langkah 1 Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan anyaman. x Guru menerangkan kepada murid bahan sebenar menghasilkan anyaman. Guru memberikan penerangan kepada murid bahan gantian yang sesuai untuk menghasilkan anyaman.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh anyaman. Guru menunjuk cara membuat anyaman kelarai siku keluang. Guru memotong kertas untuk dijadikan jalur sisip anyaman. 36 . Langkah 3 Guru menunjuk cara menganyam kelarai siku keluang.

x Murid melekatkan hasil anyaman kelarai pada kad manila untuk dijadikan alas pinggan atau cawan. Murid menceritakan tentang fungsi kraf anyaman dalam kehidupan harian.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan anyaman berpandukan langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh guru. 37 . Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil karya sendiri.

38 .MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Pertahanan Diri Objek Buatan Manusia Parang 60 minit Alat : gunting kad atau kertas tebal. sejarah seni dan budaya. dan bahan hiasan yang sesuai Bahan : Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh gambar-gambar alat pertahanan diri Keusahawanan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam pengahsilan model parang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 4. 3. warna. cat poster /oil pastel. dan imbangan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan model parang. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan karya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. gam.

1.1 4. media.1 Imbangan . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. kefahaman bahasa seni visual.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 39 . dan bahan hiasan yang sesuai 4.2 4.1 4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2.3. cat poster atau oil pastel. menamakan.4.2 4.kad atau kertas tebal.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2. Apresiasi Seni 4.2 Bentuk – konkrit Warna – tertiar dan neutral 4.3 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4. 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Prinsip rekaan 4. gam. 4.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 4.3.2.1 Unsur seni 4.tidak simetri 4.1.gunting Bahan . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada alat pertahanan diri. media. .2 Alat .1.1.1.3. Ekspresi Kreatif 4.2.3 4.1 4.

40 . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan model alat pertahanan diri.melakar rupa parang pada kertas tebal .membuat kemasan pada model parang Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan model parang berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar alat pertahanan diri. Murid menghias hulu model parang mengikut kreativiti.menggunting rupa parang mengikut lakaran . Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada gambar alat pertahanan diri. Guru menunjuk cara membuat model parang . Guru menyatakan fungsi alat pertahanan diri.

Murid menceritakan tentang langkah keselamatan penggunaan alat pertahanan diri. 41 .Apresiasi Seni Visual x x x Murid mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Murid bercerita tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.

kajian. kertas warna.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Perhiasan Diri Objek Buatan Manusia Rantai Leher 60 minit Alat : gunting Bahan : Benang. kertas majalah. bentuk. ruang. dan teknologi dalam penghasilan karya. 4. kad manila. 42 . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan alat perhiasan diri. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. harmoni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. bahan hiasan yang sesuai dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh rantai atau contoh gambar-gambar rantai Keusahawanan. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. 3.

serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3 Jalinan .1.3 Mengetahui penggunaan bahan.2.3.2 4.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 43 .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. kertas warna.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2.1. media.4.1. 4.tampak dan sentuh Bentuk .gunting Bahan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan alat perhiasan diri secara kreatif Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 4.2 Prinsip rekaan 4.1.1. kefahaman bahasa seni visual.1 4.2 4.1 4.1 4.2.1 4. Ekspresi Kreatif 4.3 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher 4. menamakan.2 Alat .2.1.nyata 4.1. media.1 Unsur seni 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2 Aplikasi Seni Harmoni .2. kertas majalah.3.benang. bahan.4.warna Ritma dan pergerakan .susunan manik Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.1.1.konkrit Ruang .1 4.bahan hiasan yang sesuai dan gam 4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada rantai leher.

membuat manik rantai dengan gulungan kertas yang telah digunting tiga segi panjang . x Guru menyatakan kegunaan alat perhiasan diri.menunjuk cara membuat karangan rantai . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan rantai leher. 44 . Guru menunjuk cara menghasilkan rantai leher. x Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada alat perhiasan diri. Murid membuat kemasan mengikut kreativiti.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh alat perhiasan diri.membuat proses kemasan Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan rantai leher berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru. .

45 .Apresiasi Seni Visual x x Memperaga dan bercerita tentang hasil kerja sendiri. Menyatakan bahan-bahan lain yang boleh dijadikan manik rantai leher.

.

UiTM. UPSI dan IPGM x Guru-guru Dunia Seni Visual Tahun 3 di sekolah Rintis KSSR Dunia Seni Tahun 2010. 47 .PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 3 ini. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Antara pihak yang terlibat ialah: x x Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Pensyarah Pendidikan Seni Visual. x Pegawai Unit Pendidikan Seni Visual.

.

.

xvii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.