P. 1
Slot 5- Buku Panduan DSV tahun 3

Slot 5- Buku Panduan DSV tahun 3

|Views: 76|Likes:
Published by Nana Chan
buku panduan dsv tahun 3 kssr
buku panduan dsv tahun 3 kssr

More info:

Published by: Nana Chan on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

Sections

  • MMMEEEMMMBBBUUUAAATTTCCCOOORRRAAAKKKDDDAAANNNRRREEEKKKAAAAAANNN
  • MMMEEEMMMBBBEEENNNTTTUUUKKKDDDAAANNNMMMEEEMMMBBBUUUAAATTTBBBIIINNNAAAAAANNN
  • MMMEEENNNGGGEEENNNAAALLLKKKRRRAAAFFFTTTRRRAAADDDIIISSSIIIOOONNNAAALLL

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012

Blok E9. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. mekanik. rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah.Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Parcel E. Aras 4-8. . 62604 Putrajaya. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. fotokopi. Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN TIGA MENGGAMBAR MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 Lukisan Catan Kolaj Montaj v vi vii vii viii ix xii xiii xiv 1 4 7 10 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 5 MODUL 6 MODUL 7 Capan Lipatan dan Guntingan Renjisan dan Percikan 13 16 20 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 8 MODUL 9 Mobail Boneka 24 27 31 MODUL 10 Topeng MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 11 Anyaman MODUL 12 Alat Pertahanan Diri MODUL 13 Alat Perhiasan Diri iii 34 38 42 .

.

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

berakhlak mulia. masyarakat dan negara. rohani.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. vi . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan.

keluarga. kreatif. dan aspek kritikan. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian.PENDAHULUAN Bahan Panduan Dunia Seni Visual Tahun 3 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. pengertian seni secara menyeluruh. MATLAM AT Bahan Panduan Dunia Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. vii . dan negara. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. proses penghasilan. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. masyarakat. menghargai keindahan alam persekitaran. kritis. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan 3. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii . meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2.

pemerhatian secara aktif b. yang merangkumi pemerhatian keseluruhan. dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif adalah aspek perkembangan deria penglihatan. aspek ini juga melibatkan pancaindera lain dalam membantu perkembangan emosi melalui kajian perbandingan.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan mata pelajaran ini merangkumi empat aspek utama iaitu: a. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Proses pembelajaran ini amat penting kerana memberikan peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. b. dapat membantu pemahaman murid tentang asas seni visual dalam membuat pemerhatian terhadap alam benda dan alam semula jadi secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. murid membuat interpretasi. Selain itu. Faktor ini. apresiasi seni visual secara mudah d. Umumnya secara keseluruhan kegiatan ini akan dapat membantu murid menyelaras idea. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang. berfokus. dan teperinci untuk menajamkan persepsi murid. imaginasi. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. ix . Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan.

nilai patriotisme. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. x . lakonan.c. nyanyian. dan puisi. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberikan pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. dan kepekaan. cerita. d. karangan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan semua pelbagai situasi. nilai kebersihan.

keaslian. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. kemahiran. psikomotor. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. lisan dan interaksi. dan penulisan. dan afektif. cara mereka berfikir. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. penilaian yang fleksibel. menganalisis markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. kreativiti. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. fungsi. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka. Secara tidak langsung. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan.PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. guru juga harus merekod pencapaian murid. penilaian menitikberatkan fokus pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. interpretasi.iaitu pemerhatian. dan kemampuan psikomotor mereka. Selain itu. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Selain itu. xi . bentuk. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. dan kemasan. dan penilaian yang adil. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan.

lakonan.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. bercerita. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. temu bual. xii . Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. kuiz. perbincangan. puisi. sumbang saran. dan nyanyian.

dan karya seni. sejarah seni. aplikasi seni. membuat corak dan rekaan. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. objek buatan manusia. kajian. xiii . dan budaya. dan apresiasi seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Dunia Seni Visual untuk Tahun 3 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. ekspresi kreatif. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. pemahaman. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. kehidupan. dan kerjaya.

MENGENAL KRAF TRADISIONAL 2. Renjisan dan Percikan 1. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN AKTIVITI 2. Kolaj 4. Anyaman 4. MENGGAMBAR 3. Lukisan 2. Boneka 3. Montaj Terancang 1. Alat Perhiasan Diri xiv . MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2. Capan 2. Catan 1. Topeng 1. Mobail 3.Aktiviti di Tahun 3 bagi kurikulum Dunia Seni Visual meliputi MODUL /BIDANG 1. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. Alat Pertahanan Diri 3.

2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. bahan maujud. gambar buah epal dan oren Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ruang. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. imbangan. 4. garisan.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren Masa : 60 minit Media : Alat : Tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh lukisan. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. 1 .

2.1.ilusi Prinsip rekaan 1.2.3 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1. memahami.1. media. 1.2 1.primer dan sekunder Ruang .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 1.1 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.tebal dan nipis Warna . dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1.2.4 1.1 1.1.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1. 1.2.hal benda (subject matter) 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 1.1.1.2.1.1.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang atau gabungan kedua-dua garisan 1.1 1.2 Alat .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. media.2.2 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .1.1 Unsur seni 1.1.2 Imbangan . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 1. 1.1.4.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .1.3.1.1.3.2.2 Bentuk .tiada Bahan . 1.ilusi Garisan .3.

Ekspresi kreatif x x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x Guru menunjukkan buah epal dan oren serta contoh contoh lukisan. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh lukisan buah-buahan menggunakan pelbagai media kering. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. x Guru menyatakan definisi lukisan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti. Apresiasi seni x Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru menunjuk cara melakar gambar buah epal dan buah oren dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. 3 .

ruang. warna. imbangan.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Rama-Rama Masa Media : : 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Gambar rama-rama. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 4. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. contoh catan EMK : Keusahawanan. 2. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. 4 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan catan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya.

1.2.1.1 1.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.berus lukisan dan palet Bentuk .1.2 1.1 1.1 Unsur seni 1.1 1. 1.1.2.1.basah atas kering 1.1. media.ilusi Warna . memahami.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 1.4.1.1 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .2. Apresiasi Seni 1.3 1.2.2.3.1 Teknik .2. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.2 Prinsip rekaan 1.ilusi Bahan .1.2 Aplikasi Seni Imbangan .2. media.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 1.2 1.1.sekunder atau tertier atau gabungan kedua-dua warna Ruang .2 1.3. 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.1. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.1.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.1 1.2 Alat .kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Mengetahui penggunaan media.2.

Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan catan dengan bimbingan guru. 6 . Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan menggunakan pelbagai media basah. Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Guru menunjuk cara melakar gambar ramarama dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Apresiasi seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar rama-rama. Guru menunjukkan contoh catan. Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti. x Guru menyatakan definisi catan.

2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik kolaj. gambar kumbang ladybird Keusahawanan. jalinan. gam. kepelbagaian. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh kolaj. kertas warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. objek buatan manusia. dan karya seni dalam penghasilan gambar dengan teknik kolaj. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik kolaj. warna. 4.MENGGAMBAR Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Menggambar Kolaj Alam Semula Jadi Kumbang Ladybird 60 minit Alat : gunting Bahan : Kertas lukisan. sejarah seni dan budaya. 7 . dan kontra yang terdapat pada alam semula jadi.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahas seni visual yang ada pada kolaj.

1.1.1

Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Rupa – organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan – sentuh dan tampak Warna – primer atau sekunder atau kedua-dua warna

1.1.2

Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Kepelbagaian - bahan Kontra - warna

1.2

Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Alat - gunting

Bahan - kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - kolaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dalam penghasilan karya.

1.3

Ekspresi Kreatif

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Apresiasi Seni

1.4.1 1.4.2

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

8

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan gambar serangga. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh kolaj. Guru menyatakan definisi kolaj.

Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara melakar rupa kumbang ladybird. Guru menunjuk cara membuat kolaj kumbang ladybird. 1

Ekspresi Kreatif x
x

Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan kolaj mengikut kreativiti.

Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.

9

MENGGAMBAR

Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : :

3 Bidang Menggambar Montaj

: Objek Buatan Manusia : : : Suasana di Jalan Raya 60 minit Alat : gunting

Bahan : kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh montaj, dan gambar pelbagai jenis kenderaan Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian, dan kesatuan objek buatan manusia, dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik montaj.

2.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.

3.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik montaj.

4.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

10

serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.1 Teknik .2.ilusi Ruang .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2. 1.1 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. 1.3 Ekspresi Kreatif 1.2.1.1 1.gunting Bahan .1 1.1 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj.2 1.1.2 Kepelbagaian .1.1.kertas lukisan.2 Alat .imej Kesatuan .1 Unsur seni 1.1. dan surat khabar 1. media.montaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Aplikasi seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. imbangan.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kepelbagaian.2. 1.2.1.2. gam majalah.2 Prinsip rekaan 1.ilusi 1.2. 1.3. ruang.4.2 Mengetahui penggunaan media.2.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.4. dan kesatuan dalam penghasilan karya 1. media.1.3.1 1.1.komposisi Bentuk . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.

Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan. 12 . Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj. Guru menyatakan definisi montaj. Murid menghasilkan montaj dengan bimbingan guru. Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan montaj mengikut kreativiti. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. x Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x x x Guru mempamerkan gambar pelbagai kenderaan dan murid mengenal pasti jenis kenderaan darat. Guru menunjuk cara menggunting dan menampal gambar kenderaan secara tersusun menjadi satu komposisi yang menarik. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik montaj. Guru menunjukkan contoh-contoh montaj.

dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. palet dan tumbuhtumbuhan. warna. jalinan. Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh capan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 3. dan bahan kutipan yang sesuai. sejarah seni dan budaya 13 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik capan. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik capan. Kreativiti. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. harmoni. dan bahan-bahan kutipan EMK : Keusahawanan.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Capan Objek Buatan Manusia Pembalut Buku 60 minit Alat : berus lukisan. 4. contoh buku yang telah dibalut.

1. media.3 2.1.2.2. teknik. harmoni serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 2. 2.1 Alat .1.2.3 2. dan bahan kutipan yang sesuai 2.1.2 Harmoni .1 Unsur seni 2.susunan motif 2.1.2.2.berus lukisan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan.2 Bahan .2 Mengetahui penggunaan media.organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan .2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 14 . palet dan tumbuh-tumbuhan.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2.3. memahami.1 2.1.warna dan rupa Ritma dan pergerakan .2.1 2.1. 2. jalinan.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa.2 2.1 Teknik . Apresiasi Seni 2.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Rupa .1 2.4. warna.tampak Warna . dan proses dalam penghasilan karya 2. 2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1. media. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.capan 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 2.1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3.2.1.4.3.primer dan sekunder Prinsisp Rekaan 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik capan.

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak teknik capan. Murid menghasilkan corak teknik capan mengikut kreativiti. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. ILUSTRASI AKTIVITI x Guru menyatakan definisi capan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan. Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menyatakan hasil corak teknik capan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Guru menunjuk cara bancuhan warna dan mengecap pada kertas lukisan secara terancang. 15 . Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan. x Ekspresi kreatif x x Murid menggunakan bahan secara kreatif.

3. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Lipatan dan Guntingan Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. majalah dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik lipatan dan guntingan Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. 4. kefahaman. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. kontra. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Kreativiti. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. 16 . kertas warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. imbangan.

1. majalah dan gam 2.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 2.2.2 Mengetahui penggunaan media.1.2.2.1 2. 2.3. media.1 Unsur seni 2.kertas lukisan.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.simetri Kontra .2 Rupa . media serta proses dan teknik penghasilkan corak teknik lipatan dan guntingan.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa.warna Harmoni .2.lipatan dan guntingan 2.4.2 Prinsip rekaan 2.gunting Bahan .2 Alat .organik dan geometri Jalinan – sentuh dan tampak 2. 2. Apresiasi Seni 2.2.1 2.rupa 2.3 Imbangan .2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 17 . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4. imbangan.1 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.1 Teknik .3 2.1.1.3. kertas warna. dan harmoni dalam penghasilan karya 2.2 2. kontra.3. jalinan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2.1 2.1.2.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.

Murid membingkaikan hasil karya untuk dijadikan hiasan dinding.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik lipatan dan guntingan. Guru mencadangkan pilihan kertas warna yang sesuai digunakan. Murid melipat kertas warna dan melakar motif pada lipatan kertas. Murid menggunting hasil lakaran. Murid menampal corak lipatan dan guntingan pada kertas yang berlainan warna. Guru menunjukkan contoh hiasan dinding corak teknik lipatan dan guntingan. Aplikasi seni x x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Ekspresi kreatif x x x x x Murid menghasilkan corak lipatan dan guntingan dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara menghasilkan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. 18 . x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. x Guru memperkenalkan teknik lipatan dan guntingan.

19 .Apresiasi seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan karya sendiri dan rakanrakan. Murid menyatakan hasil corak lipatan dan guntingan boleh dijadikan rekaan lain.

4. Kreativiti. palet. 2. harmoni dan kepelbagaian yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. dan sikat Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh corak Renjisan dan Percikan Keusahawanan.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. 20 . dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. berus gigi. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan corak untuk dijadikan penanda buku. warna. 3. dan teknologi dalam penghasilan corak.

dan memahami bahasa seni visual yang ada pada renjisan dan percikan.primer dan sekunder Prinsip Rekaan 2.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 21 .4.1 2.1.2 Alat .berus lukisan. menamakan.2. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. media. dan proses dalam penghasilan karya 2.1 2.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.tampak Warna .3.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.1.2.1.1 2. 2.warna 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1 Unsur seni 2.renjisan dan percikan 2.4.2 2.1 Teknik .2.2 Harmoni .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2.1.3.1. kefahaman bahasa seni visual media.STANDARD PEMBELAJARAN 2. serta proses dan teknik menggunakan dalam penghasilan renjisan dan percikan.1. 2.1 2.warna dan jalinan Kepelbagaian .2. teknik.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu jalinan.2.1.2.3. berus gigi.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Jalinan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. harmoni dan kepelbagaian dalam penghasilan karya 2. warna.1.2 Mengetahui penggunaan media. palet dan sikat Bahan .

x Murid menghasilkan penanda buku mengikut kreativiti. x Murid mengulangi aktiviti renjisan dengan pelbagai warna sehingga memenuhi permukaan kertas lukisan. x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik renjisan dan percikan: .merenjis warna menggunakan berus pada permukaan kertas lukisan . 22 . Guru menyatakan definisi renjisan dan percikan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan.menunjukkan contoh penanda buku yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan corak renjisan dan percikan mengikut langkah yang ditunjukkan oleh guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan.menunjuk cara bancuhan warna yang betul .

Murid menghargai dan menceritakan hasil karya sendiri dan rakan secara lisan.Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 23 .

kepelbagaian. 2. dan bahan bahan lain yang sesuai. benang. imbangan. Kreativiti. dan teknologi dalam penghasilan mobail. kajian. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan mobail. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan mobail. tali.dawai kasar. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh mobail Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kad manila. kertas warna. ruang.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Mobail Alam Semula Jadi Lingkaran Ular 60 minit Alat : gunting Bahan : gam. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. sejarah seni 24 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. straw board.

2 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada mobail.3. dan proses dalam penghasilan karya. media.1.1.gam.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan 3.2 3.1.1 3. ruang.4.nyata 3. dan bahan lain yang sesuai 3. 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.STANDARD PEMBELAJARAN 3. tali.2 Kepelbagaian . media.4.3 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan Mengantungkan mobail yang dihasilkan.4.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk. dawai kasar.2 3.gunting Bahan .1. 3.bentuk Imbangan .3. straw board.2 3.1.1 3.2.3 Mengetahui penggunaan media.2.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Ritma dan pergerakan .3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.2. menamakan.1 3.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 3.2 Alat . benang dan kad manila. kefahaman bahasa seni visual. Ekspresi Kreatif 3. kertas warna. teknik.susun atur objek pada mobail Bentuk .1. imbangan serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 3.1.2. 25 .konkrit Ruang .1 Unsur seni 3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilkan mobail.2 Prinsip rekaan 3.

Guru menyatakan definisi mobail.menggunting mengikut garisan lingkaran ular . Murid menghasilkan mobail lingkaran ular berpandukan cara yang ditunjukkan oleh guru secara berkumpulan. 26 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan contoh mobail. Guru menunjuk cara menghasilkan mobail “Lingkaran Ular”.melakar lingkaran ular pada kertas lukisan .mewarna atau menampal kertas warna untuk menghias lingkaran ular .mengikat tali pada bahagian ekor ular untuk digantung sebagai mobail Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan lingkaran ular. Aplikasi seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan mobail. x Murid menggunakan kreativiti dalam menghasilkan mobail. . Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada mobail.

27 . Murid menggantung mobail di dalam kelas.Apresiasi seni visual. Murid menceritakan pengalaman menghasilkan mobail. x x x Murid mempamerkan mobail kumpulan masingmasing.

4. 28 . dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kajian. sejarah seni dan budaya. jalinan. Bahan Bantu Mengajar : Contoh boneka EMK : Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan boneka. 2. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan boneka.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Boneka Alam Semula Jadi Kucing 60 minit Alat : gunting Bahan : span. dan bahan lain yang sesuai. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. gam. gelang getah. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti. bahan kutipan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan boneka.

1 3.gunting Bahan .4.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.1.simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual.1 3.1 Imbangan .2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 29 .1 3.1.2 3. 3. 3.1.tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. kefahaman bahasa seni visual.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.konkrit Jalinan .3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3. media. menamakan.1.span.4.2.jalinan dan imbangan dalam penghasilan karya 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 3.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.2 Aplikasi Seni 3.3. 3. media.2 Alat .2.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada boneka.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Mengetahui penggunaan media. gam. 3.1 Unsur seni 3.2 Bentuk .1.

Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada boneka. 30 . telinga. x Murid melukis dan menghias muka kucing. kepala. Murid membuat persembahan boneka yang dihasilkan. Guru menyatakan definisi boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh boneka. dan kaki kucing Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan boneka berpandukan langkahlangkah yang telah dinyatakan dengan bimbingan guru.mengikat span dengan gelang getah untuk membentuk bahagian badan. Apresiasi Seni x x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan boneka. Guru menunjuk cara membuat boneka.

dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan imbangan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. 3. jalinan. yang ada pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan topeng serkup. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. krayon atau Media : pensel warnan atau oil pastel. dan teknologi dalam penghasilan topeng serkup. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. 2. gam dan bahan hiasan yang sesuai. kajian. ruang. Bahan Bantu Mengajar : Contoh topeng serkup EMK : Keusahawanan. 4.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Topeng serkup Alam Semula Jadi Arnab 60 minit Alat : gunting Bahan : brown paper. Kreativiti. 31 .

simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual.3.1 Unsur seni 3.2.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 32 . 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3. media.gam dan bahan hiasan yang sesuai 3.1. 3.jalinan Jalinan .3.konkrit Ruang .1 3.1. media.2 Bentuk .2 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.4.1.1.1 3.3 3. pensel warna atau oil pastel .1.2.1 Imbangan .krayon.2 3.1 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.gunting Bahan .2 Alat .1.1 3.1.1.kertas yang sesuai atau kad manila.1.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4. 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. kefahaman bahasa seni visual.1.3.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.2.2 Aplikasi Seni 3.2 Mengetahui penggunaan media. menamakan.

bentuk. Guru menerangkan dan menunjuk cara membuat serkup untuk topeng. Apresiasi Seni x x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan-rakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh topeng serkup. Murid menggaya dan melakonkan topeng serkup yang dihasilkan. Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. 33 . Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan serkup seperti yang ditunjukkan oleh guru. Murid mengaplikasi unsur rupa. . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan topeng. imbangan dan penegasan dalam penghasilan topeng.membuat serkup mengikut saiz kepala x Guru menunjukkan cara melukis dan menghias muka topeng serkup. x Murid membuat kemasan pada topeng serkup yang telah siap. Guru menyatakan definisi topeng.

warna. 34 . 3.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Tema Modul Aktiviti Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Alam Semula Jadi Bidang Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Anyaman Siku Keluang 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas warna. Kreativiti. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan anyaman. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. 4. kertas lukisan. 2. jalinan. gam. harmoni dan kontra yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman siku keluang. rupa. Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman siku keluang. dan kad manila Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh anyaman kelarai siku keluang.

mengkuang atau pandan atau kertas warna.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.2.1.3. 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 4.1.4.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. bahasa seni visual yang ada pada anyaman. menamakan dan memahami.2 Prinsip rekaan 4.1 4.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 35 .2 Harmoni .1.1.2.4.1.3.1 4. media. dan gam 4.tampak dan sentuh Warna .kelarai Kontra .1.1 4. 4.1 4.1. media. 4.2.2.4 Garisan .2 Alat – gunting Bahan .STANDARD PEMBELAJARAN 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan anyaman kelarai secara kreatif dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian 4.3.1.1.1.1.2 Memahami teknik yang sesuai dalam pemghasilan karya 4.1.lurus Rupa .geometri Jalinan .2.2 Aplikasi Seni 4.1 Unsur seni 4.2 4.

Langkah 3 Guru menunjuk cara menganyam kelarai siku keluang.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh anyaman. Guru memberikan penerangan kepada murid bahan gantian yang sesuai untuk menghasilkan anyaman. Guru menunjuk cara membuat anyaman kelarai siku keluang. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan anyaman. Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang yang telah dijadikan alas pinggan atau cawan. Langkah 2 Guru menunjuk cara mengukur dan memotong tapak anyaman. x Guru menerangkan kepada murid bahan sebenar menghasilkan anyaman. Guru memotong kertas untuk dijadikan jalur sisip anyaman. 36 . Langkah 1 Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang.

x Murid melekatkan hasil anyaman kelarai pada kad manila untuk dijadikan alas pinggan atau cawan. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil karya sendiri. Murid menceritakan tentang fungsi kraf anyaman dalam kehidupan harian. 37 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan anyaman berpandukan langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh guru.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Pertahanan Diri Objek Buatan Manusia Parang 60 minit Alat : gunting kad atau kertas tebal. sejarah seni dan budaya. 3. cat poster /oil pastel. 2. gam. 38 . 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan imbangan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan model parang. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan karya. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam pengahsilan model parang. dan bahan hiasan yang sesuai Bahan : Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh gambar-gambar alat pertahanan diri Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

gunting Bahan .2.2 Bentuk – konkrit Warna – tertiar dan neutral 4. gam.2 Prinsip rekaan 4. .3 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 4.3.1 Unsur seni 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. media. kefahaman bahasa seni visual. Ekspresi Kreatif 4.4.1 4.1.2 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada alat pertahanan diri.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 4.tidak simetri 4.1 Imbangan .kad atau kertas tebal.3. dan bahan hiasan yang sesuai 4.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4.2 Alat . serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri.1 4.1. cat poster atau oil pastel.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2. media.1 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1. 4. menamakan.1.1.2 4.1 4.3.2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 39 .1.2. Apresiasi Seni 4.

40 . Guru menunjuk cara membuat model parang .melakar rupa parang pada kertas tebal . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan model alat pertahanan diri.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar alat pertahanan diri. Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada gambar alat pertahanan diri. Guru menyatakan fungsi alat pertahanan diri. Murid menghias hulu model parang mengikut kreativiti.membuat kemasan pada model parang Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan model parang berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru.menggunting rupa parang mengikut lakaran .

Apresiasi Seni Visual x x x Murid mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. 41 . Murid bercerita tentang karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid menceritakan tentang langkah keselamatan penggunaan alat pertahanan diri.

kertas majalah. 42 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kertas warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. bentuk. bahan hiasan yang sesuai dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh rantai atau contoh gambar-gambar rantai Keusahawanan. 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. ruang. kajian. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. harmoni. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan alat perhiasan diri. sejarah seni dan budaya. dan teknologi dalam penghasilan karya.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Perhiasan Diri Objek Buatan Manusia Rantai Leher 60 minit Alat : gunting Bahan : Benang. kad manila.

serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.3. teknik dan proses dalam penghasilan karya.gunting Bahan .3 4.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4. kertas warna.2 Prinsip rekaan 4.2 Aplikasi Seni Harmoni .susunan manik Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. bahan.1 Unsur seni 4.2.1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Jalinan .1 4.3.1 4.2.2 4. Ekspresi Kreatif 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada rantai leher.konkrit Ruang .2 4. kefahaman bahasa seni visual.1.warna Ritma dan pergerakan .3 Mengetahui penggunaan bahan.nyata 4. media. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Alat . serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher 4.1 4. 4. kertas majalah.1.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan alat perhiasan diri secara kreatif Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 43 . media.3. menamakan.2.benang.1.2.tampak dan sentuh Bentuk .1.1 4.1 4.1. 4.1.2.bahan hiasan yang sesuai dan gam 4.2 4.2.1.

x Guru menyatakan kegunaan alat perhiasan diri.membuat manik rantai dengan gulungan kertas yang telah digunting tiga segi panjang . Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan rantai leher.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh alat perhiasan diri. Guru menunjuk cara menghasilkan rantai leher.membuat proses kemasan Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan rantai leher berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru. Murid membuat kemasan mengikut kreativiti.menunjuk cara membuat karangan rantai . 44 . . x Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada alat perhiasan diri.

45 .Apresiasi Seni Visual x x Memperaga dan bercerita tentang hasil kerja sendiri. Menyatakan bahan-bahan lain yang boleh dijadikan manik rantai leher.

.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. Antara pihak yang terlibat ialah: x x Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Pensyarah Pendidikan Seni Visual. x Pegawai Unit Pendidikan Seni Visual. UiTM. 47 . UPSI dan IPGM x Guru-guru Dunia Seni Visual Tahun 3 di sekolah Rintis KSSR Dunia Seni Tahun 2010.PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 3 ini.

.

.

xvii .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->