1.

0 Pengenalan Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahupun perkembangan intelek kanakkanak tersebut. Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat. Individu berkeperluan khas yang berada dalam Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP) di bawah seliaan Kementerian Pelajaran Malaysia merupakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Disleksia, Autisme,

Perkembangan Lewat, Hiperaktif dan sebagainya. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah mereka yang mempunyai masalah neurologikal hingga menjejaskan pemahaman, penggunaan bahasa, pertuturan, penulisan, berfikir, membaca, menulis, mengeja dan bermatematik. Mereka tidak mempunyai kebolehan bagi mengikuti pelajaran secara formal seperti murid-murid lain. Justeru, mereka tidak mempunyai kebolehan untuk maju secara normal di sekolah. Kurikulum Kebangsaan tidak dapat memenuhi keperluan muridmurid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP). Ini adalah kerana tahap pencapaian pendidikan murid PKBP secara amnya amat rendah dan peningkatan pencapaian adalah perlahan dan minimum. Objektif yang terdapat dalam kurikulum sedia ada pula terlalu tinggi untuk murid PKBP menguasai kemahiran yang sesuai dengan tahap keupayaan masing-masing. Oleh itu, terdapat beberapa strategi dan kaedah yang dibuat agar dapat meningkatkan keupayaan murid-murid ini dalam pembelajaran. Strategi yang sesuai dengan kelaianan stail pembelajaran dan sikap murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Disamping strategi yang bersesuaian, Rancangan Pengajaran Harian dan Bahan Bantu Mengajar yang menarik turut memberikan kesan yang positif dalam perlaksanaan proses pengajaran oleh guru dan pembelajaran oleh murid.

1

2 . Matematik adalah salah satu subjek yang diajar kepada pelajar pendidikan khas. Di Malaysia. pendengaran dan penglihatan.2.0 Sebab Kegagalan Penguasaan Kemahiran Matematik Dalam Kalangan Murid Pendidikan Khas Pendidikan khas merupakan perkhidmatan dan kemudahan pendidikan yang disediakan untuk individu berkeperluan khas atau kurang upaya. Dalam menguasai kemahairan yang terdapat dalam subjek Matematik ini masih terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh murid pendidikan khas ini yang menyebabkan mereka gagal untuk menguasai kemahiran-kemahiran dalam subjek ini. Kategori individu kurang upaya yang perlu mengikuti program dan perkhidmatan pendidikan khas terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan mental (mental retardation). Kemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek ini amat penting untuk murid-murid pendidikan khas menguruskan kehidupan harian mereka. hilang pendengaran (hearing loss). gangguan komunikasi – pertuturan dan bahasa (communication – speech and language disorder). kecacatan fizikal (physical impairments) dan golongan pintar cerdas (giftedness). bermasalah pembelajaran (learning disabilities). Manakala program pendidikan khas integrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran. Program tersebut diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah serta sekolah menengah teknik atau vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif. Antara sebab kegagalan murid pendidikan dalam menguasai kemahiran dalam subjek Matematik ialah seperti huraian di bawah. Pendidikan khas dalam konteks Kementerian Pelajaran Malaysia dilaksanakan melalui sekolah khas untuk murid-murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran. hilang penglihatan atau darjah penglihatan yang rendah (blindnees or low vision). gangguan emosi dan tingkah laku (emotional and behavioral disorder).

Oleh itu. seseorang itu hendaklah mengetahui komponen-komponen yang terkandung di dalam urutan peristiwaperistiwa yang berkaitan dan cara komponen itu berinteraksi. kemudiannya berakhir dengan pengalaman dan gerak balasnya terhadap peristiwa tersebut. Kesukaran dengan pemprosesan auditori tidak mempengaruhi apa yang didengar oleh telinga tetapi ia mempengaruhi bagaimana maklumat diinterpretsikan dan diproses oleh otak manusia. 1994 – Keupayaan mengesan atau mengenalpasti apa yang didengar. Oleh itu. Jika dialihbahasa ke Bahasa Inggeris. pengamatan merangkumi penterjemahan urutan peristiwa-peristiwa secara berterusan dari dunia fizikal luar penerima kepada corak aktiviti yang terdapat di dalam sistem saraf penerima. Menurut Sekuler dan Blake (1994). 1998: Sthal & Murry. istilah pengamatan bermaksud „perception‟ atau persepsi. 3 . Antara aspek yang terdapat di dalam masalah pengamatan auditori ialah masalah untuk membezakan bunyi. Ianya adalah satu proses di mana tiap-tiap kederiaan harus diorganisasikan dan diinterpretasikan supaya membawa makna yang lebih dalam kehidupan manusia seharian. Kebanyakan mereka yang mempunyai masalah dari aspek auditori. bagi memahami proses pengamatan. mengingat apa yang di dengar. Penerima akan memilih rangsangan yang bermakna bagi dirinya dengan cara memberikan tumpuan kepada rangsangan tersebut. mengingat urutan (ingatan pendengaran) dan membentuk perkataan dari gabungan abjad (intergrasi visual pendengaran).2. pengamatan bermaksud pengawasan atau penelitian.1 Pengamatan auditori Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (1989). Kecelaruan pemprosesan audutori menghalang keupayaan individu untuk mnganalisis maklumat yang diperoleh dari telinga. Ball & Blachman. sebarang bunyi yang didengar tidak kira sama ada kuat atau perlahan ianya tidak dapat dioleh oleh otak untuk memahami bunyi tersebut. linguistik dan masalah phonologikal. Buku Pengantar Psikologi (1990) pula menyatakan bahawa pengamatan bukanlah berlaku secara automatik. Pengamatan auditori amat penting dalam membantu seseorang manusia memahami sesuatu perkara. 1991:Lyon. bunyi phonological (diskriminasi pendengaran).

apa yang berlaku semalam. Beberapa orang pakar percaya lupaan ialah kegagalan mengingat kembali sesuatu butir maklumat dengan tepat. bahkan sesaat yang lepas. Bahan-bahan yang disimpan ini boleh dapat kembali daripada ingatan bila-bila masa sahaja. sentuhan. Bagi ingatan yang berkaitan dengan masa pula terbahagi kepada tiga. dan menulis nombor tersebut. seminit tadi. kurang seronok atau tidak berguna berdasarkan kesedaran mental seseorang. Ingatan Jangka Masa Panjang ini melibatkan ingatan yang boleh disimpan beberapa minit hinggalah bertahun-tahun lamanya. menyebut. Ia bukannya sekadar melihat simbol nombor tetapi ia melibatkan rasa. Mengikut Erikson (1963).2. ingatan manusia terbahagi kepada dua kategori iaitu ingatan berkaitan dengan masa ingatan berkaitan dengan kandungan. Ingatan Ikonik ini melibatkan pendaftaran rangsangan hanya buat satu jangka masa yang amat pendek dan ringkas. lupaan merupakan satu motif di mana maklumat tertentu sengaja dilupai kerana dianggap tidak penting. ingatan atau faktor penaakulan. Pengamatan melibatkan pengumpulan maklumat dari persekitaran dan memprosesnya untuk simpanan serta digunakan. Ingatan ini melibatkan penyimpanan bahan di dalam ingatan untuk bebrapa saat atau minit sahaja dan jarang sekali lebih daripada itu. Seterusnya ialah ingatan jangka masa pendek. Bugelski (1979) menyatakan yang pada amya. .2 Kognitif Murid-murid bermasalah pembelajaran mempunyai halangan dalam pembelajaran disebabkan oleh faktor kognitif. Salah satu masalah ingatan ialah lupa. Manusia boleh mengingati peristiwa-peristiwa yang berlaku beberapa tahun yang lalu. Satu daripada kebolehan manusia yang amat menakjubkan ialah ingatan. Perkataan Ikonik berasal daripada perkataan Ikon (icon) yang bermaksud gambaran. Pertamanya ingatan ikonik. Yang ketiga ialah ingatan jangka masa panjang. 4 . Pengamatan juga bukan sekadar melihat dan mendengar sahaja malah berusaha mendiskriminasi dan menginterpretasi hasil daripada visual dan auditori. Ianya mungkin disebabkan oleh faktor pengamatan. Semua manusia mengalami fenomena yang dikatakan lupa.

guru dapat mengetahui masalah motor yang dihadapi murid.2. Walaubagaimanapun.melalui hasil tugasan yang diberikan. Kemahiran motor juga melibatkan pengamatan visual dan pemindahan. Kemahiran motor halus merupakan kemahiran yang melibatkan kumpulan otot-otot kecil atau halus dan sukar dilihat. Di samping itu. indikator bagi masalah motor ini mudah dikenal pasti melalui pembentukan simbol. Kemahiran motor dibahagikan kepada dua bahagian iaitu motor kasar dan motor halus Kemahiran motor kasar merupakan kemahiran yang melibatkan kumpulan otot-otot kasar atau besar yang melibatkan banyak anggota. terdapat kesukaran dalam mengaplikasikan sesetengah kemahiran bagi menentukan penggunan kumpulan otot kasar atau otot halus. 5 . pengawalan tulisan dari segi ruang dan mengelak diri daripada membuat kerja-kerja yang bertulis.3 Motor Masalah motor terutama dalam tugasan menulis merupakan bukti yang jelas bahawa murid menghadapi masalah dengan pembentukan nombor dan simbol. Kemahiran motor melibatkan lebih daripada satu proses seperti ingatan berkaitan dengan simbol berasaskan ingatan visual dan motor.

menulis.3. Algoritma termasuk langkah-langkah yang spesifik untuk menyelesaikan masalah matematik (Roberts. pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran dikenalpasti mempunyai kesukaran dalam kebolehan menyelesaikan masalah.1984). penggunaan bahasa. mengenalpasti dan memilih strategi yang sesuai. Banyak strategi dan langkah yang boleh dilakasanakan bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid pendidikan khas masalah pembelajaran bagi menguasai kemahiran dalam subjek Matematik ini.1968). Berdasarkan kajian.1985 dan Goldman.1990). menghuraikan masalah untuk ketepatan dan membuat kesimpulan strategi untuk situasi yang sesuai. menjalankan proses penyelesaian masalah. kemahiran dan strategi penyelesaian masalah dalam matematik (Cawley & Miller.1989. membaca. pertuturan. Mengikut perspektif metakognitif. menyusun maklumat yang telah dipelajari. 6 . Charles-Julkowski.1989 pula menyatakan metakognitif merujuk kepada pengetahuan pelajar tentang kemahiran. Ramai pendidik percaya kebanyakan pelajar yang gagal uttuk menguasai konsep. mengeja dan bermatematik. strategi-strategi dan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan tugasan dan kebolehan untuk digunakan semasa menjalankan tugas ( Baker & Broen. kesalahan kecuaian pengiraan dan kelemahan dalam mengingat kembali fakta penambahan dan pendaraban dalam semua tahap kebolehan. Berikut adalah beberapa cadangan langkah-langkah atau strategi yang boleh dilakasanakan.0 Strategi Mengatasi Masalah Matematik Dalam Kalangan Murid Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah mereka yang mempunyai masalah neurologikal hingga menjejaskan pemahaman. berfikir. penulisan. Schid.

7 . Ini kerana murid ini mempunyai daya ingatan yang lemah disamping tahap kognitif yang agak rendah. Ini bermakna bahawa sesuatu pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang individu adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh indidvidu tersebut. Oleh itu saya memberi ruang yang secukupnya untuk mereka berinteraksi dengan bahan pengajaran. Sebaliknya. konstruktivisme adalah tidak lebih daripada satu komitmen terhadap pandangan bahawa manusia membina pengetahuan sendiri. Aktiviti abstrak tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila konsep mengumpul semula benarbenar difahaminya. setiap insan membentuk pengetahuan sendiri dengan menggunakan pengalamannya secara terpilih. kemudian diikuti dengan pengalaman secara semi konkrit dan seterusnya aktiviti secara abstrak. Kekeliruan dalam menjawab soalan biasanya akan dihadapi oleh murid pendidikan khas masalah pembelajaran ini.3. dan bukan sesuatu maklumat atau pengajaran yang diterima secara pasif daripada luar. Guru boleh merancangkan supaya murid mengukuhkan konsep mengumpul semula yang menjadi kecelaruan dalam dirinya itu melalui pengalaman konkrit. Ini adalah supaya pengetahuan tersebut dapat dibinanya sendiri melalui aktiviti atau pengalaman yang dilaluinya. Pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada pemikiran seseorang individu kepada pemikiran individu yang lain. 1 Pendekatan Kontruktivisme Nik Aziz Nik Pa dalam Pusat Perkembangan Kurikulum (2001) menyatakan. Pembelajaran ini lebih tertumpu atau berpusatkan kepada murid itu sendiri dan guru hanya membantu memudahkan pembelajaranya sahaja. Untuk membetulkan kesilapan atau kekeliruan yang dialami oleh murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran ini penggunaan pendekatan pengajaran konstruktivisme boleh mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid pendidikan khas masalah pembelajaran. Murid pendidikan khas ini sangat unik kerana sesetengahnya tidak dapat berinteraksi secara lisan walaupun mempunyai deria pendengaran yang baik.

Manakala murid yang masih gagal akan terus mengikuti kelas intervensi tersebut. Selain itu. setiap aktiviti yang dilaksanakan hendaklah menekankan beberapa elemen seperti penglibatan murid. 8 . Oleh itu. program intervensi hendaklah dijalankan. Murid yang telah dikenal pasti lemah ini akan diberi kelas intervensi dalam satu tempoh tertentu dan kemudiannya akan diberi pascaujian bagi melihat tahap penguasan mereka.2 Program intervensi Dalam mengatasi masalah pembelajaran matematik di kalangan murid yang mempunyai masalah pembelajaran.3. Bagi menjalankan sesuatu program intervensi. Murid yang telah melepasi tahap yang ditetapkan akan ditamatkan kelas intervensi dan akan mengkiut kelas arus perdana. Ini adalah kerana penglibatan yang aktif di kalangan murid akan membuatkan kemahiran yang ingin diajarkan akan lebih mudah diingati. terdapat pelbagai teknik pengajaran yang boleh dilakukan namun ianya hendaklah selaras dengan keupayaan murid tersebut selain guru juga haruslah berusaha sedaya upaya untuk mengajar agar murid dapat belajar dan menguasai isi pelajaran dalam sesuatu objektif yang ditentukan. penggunaan muzik untuk merangsang dan penyusunan isi pelajaran. seterusnya akan menduduki pra ujian. Ini adalah bertujuan agar murid ini sekurang-kurangnya dapat menguasai operasi asas semasa di sekolah rendah kerana penguasaan operasi asas ini adalah penting bukan sahaja untuk peperiksaan tetapi lebih kepada kehidupan harian. Dalam program intervensi ini. guru matematik hendaklah mengenalpasti murid yang terlibat terlebih dahulu. Murid-murid yang telah dikenalpasti mempunyai masalah pembelajaran. Murid akan dinilai melalui pra ujian tersebut kemahiran operasi matematik yang mana mereka lemah. Program intervensi adalah satu program yang direka khusus bagi membantu mengatasi masalah pembelajaran terhadap murid-murid yang lemah. beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran seperti strategi pemusatan murid dan stategi pemusatan bahan boleh digunakan. tahap kesediaan murid.

dan mengira jumlah yang menggunakan gambar dot yang telah ditunjukkan semasa sesi pembentangan.menarik dan berkesan. interpersonal dan intrapersonal. dimana lagu 10 budak hitam dimainkan untuk memperkenalkan konsep tolak.berkumpulan. Selain daripada itu. murid akan memainkan peranan yang penting dan aktif dalam proses pembelajaran manakala guru hanya akan bertindak sebagai pemudahcara bagi membimbing murid dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Interaksi di antara guru dengan murid akan lebih bersifat terbuka dan murid berpeluang untuk menonjolkan sisi kreatif dan berinisiatif yang ada dalam diri mereka. Contohnya. logical-matematikal. Kemudiannya mereka akan menyanyikan lagu tersebut berserta lakonan seperti yang diarahkan. 9 . potensi manusia mempunyai tujuh kecerdasan dalam dirinya. 3. dengan adanya bahan-bahan tersebut guru mampu menyampaikan pelajarannya dengan lebih mudah.3 Penggunaan bahan bantu belajar (BBB) yang menarik Bahan pengajaran yang digunakan juga hendaklah bersesuaian dan kreatif. Menurut Gardner (1991). Oleh itu. penglibatan aktiviti yang bersifat permainan dan penggunaan muzik yang dipercayai dapat merangsang minda murid supaya lebih mudah menerima pengajaran dan pembelajaran yang diajarkan. untuk konsep penolakkan iaitu aktiviti „tolak dia‟. Murid akan diperdengarkan lagu tersebut dan diberi tugasan untuk melakonkan watak 10 budak hitam. Ini kerana. muzik.perbincangan. aktiviti pembilang interaktif. aktiviti tolak yang menggunakan sarang telur.Melalui strategi pemusatan murid. Sebagai contoh. ruang. iaitu kecerdasan-kecerdasan linguistic. manakala murid pula boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakna dan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan secara sendiri atau berkumpulan. teori pelbagai kecerdasan ini hendaklah diaplikasikan dalam melaksanakan dan membangunkan sesuatu program intervensi . Strategi ini boleh dilaksanakan secara individu. Murid akan lebih mudah untuk menghadirkan minda mereka dalam pengajaran dan pembelajaran apabila elemen muzik turut disertakan. tubuh kinestatik. main peranan dan bermain permainan.

Urutan pengajaran dan pembelajaran disusun dari mudah ke lebih kompleks supaya murid dapat mempelajarinya dan seterusnya memberikan respon seperti yang dikehendaki. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik. Oleh itu. Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara. dan aktiviti „Penulis Matematik‟. untuk kedua-dua aktiviti ini bahan dan urutan pembelajaran adalah menarik serta mengikut urutan supaya murid mudah faham dan dan berminat untuk mengikuti proses pembelajaran yang seterusnya. di mana ada yang betul dan ada yang salah. Sekiranya guru mengabaikan tahap kesediaan murid adalah dikhuatiri murid tidak dapat bersama-sama menerokai keseronokan pengajaran dan pembelajaran tersebut. menaakul masalah. Ianya juga merupakan kemuncak dalam program intervensi ini kerana ianya menguji kepintaran berfikir dan kemahiran lain kemahiran fakta asas. Ini adalah penting untuk mengetahui tahap kesediaan murid untuk terhadap pengajaran dan pembelajaran tersebut. 10 . murid tahap 1 biasanya sukar untuk memahami proses penyelesaian masalah. Contohnya aktiviti penyelesaian masalah seperti aktiviti „Ceritaku Ceritamu‟ (tambah). kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang tidak dikehendaki oleh guru. murid perlulah mahir dalam tambah dan tolak sebelum menyelesaikan masalah. Proses memahami penyelesaaian masalah juga adalah unik kerana perkara ini biasanya perlu dikaitkan dengan situasi dan pengalaman harian murid. aktiviti intervensi yang ingin dilaksanakan perlulah mengambilkira pengalaman sedia ada murid. Perancangan aktiviti intervensi ini juga perlu dibuat dengan menekankan penyusunan bahan-bahan pembelajaran bermula dari sesuatu yang bersifat konkrit ke abstrak. John Dewey menguatkan lagi teori ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan.Selain daripada itu.operasi.Contohnya untuk intervensi ini.menyusun data dan mengaplikasi konsep matematik itu sendiri.

2. Menandakan dengan betul 3 daripada 5 jawapan dalam soalan di lembaran kerja 1. Amylia Chong Hoo Yen Nur Natasya Izwan Saiful Sindrom Autisme Lembam ADHD Autisme Masa Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif : 8.00 pagi : 1.2. berdikari. mengenal pasti : Berkerjasama.0 Rancangan Pengajaran Harian RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR Tajuk Kelas Nama Murid : Pra Nombor : 1 Bestari : 1. : Terapi pertuturan : Buah anggur Guli Daun kering Lembaran kerja Klip video Elemen merentas Kurikulum KBKK Nilai Elemen Unsur Terapi Bahan Bantu Mengajar Penilaian P & P : Murid dinilai dengan menandakan jawapan yang betul pada lembaran kerja. fizikal. 11 .4. yakin. 3.9. : Mengaplikasi.2 Menentukan kumpulan objek : 1. Melukis 3 daripada 5 jawapan dengan betul dalam soalan di lembaran kerja 2. sikap dan nilai. :Komunikasi.6 Menentukan banyak atau sedikit : Pada akhir pembelajaran sekurang-kurangnya 80 % murid dapat: 1. 5. 4. 2.00 .

Murid diminta mengasingkan dan menyusun  Lihat kumpulan buah anggur mana yang banyak? guli warna mengikut warna. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai video tersebut. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan kuantiti buah anggur tersebut. Guru menanyakan jumlah guli yang manakah  Kumpulan anggur mana yang sedikit? yang lebih banyak.   Buah anggur Kad warna Cadangan soalan: Langkah 2:  Membuat kumpulan 1. Bawa murid keluar dari bilik darjah  Daun kering 12 .  Catatan / BBM Video klip Cadangan soalan :  Apakah yang dapat dilihat dalam video ini?  Dalam video ini burung kecil ke burung besar yang banyak? Langkah 1: Pengenalan (15 minit)    Buah anggur Guli 1. 2.Langkah  Set Induksi (5 minit)  Kandungan Klip video Sesi soal jawab: Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. 2. Guru menunjukkan dua kuantiti buah anggur yang berbeza di atas meja. Murid melihat video sekumpulan burung kecil. 5. Guru menunjukkan sejumlah guli yang berlainan warna ( warna merah dan biru) 4. Sesi soal jawab: 3.

Guru bersoal jawab dengan murid. Minta murid mengutip daun kering dalam masa 30 saat. 4. dan mana daunnya sedikit?  Langkah 3: Penilaian (15 minit)    Lembaran kerja:  Lapiran 1  Lampiran 2 1. Murid diberi lembaran kerja. Murid diminta membentuk dua bulatan. Guru memeriksa dan membincangkan lembaran kerja Penutup (5 minit) Rumusan Sesi soal jawab 1. 3. Cadangan soalan:  Bulatan mana yang mempunyai bilangan murid yang banyak?  Kumpulan mana yang mendapat daun yang paling banyak?  Kumpulan mana yang mendapat daun sedikit?  Mana kamu tahu kumpulan daunnya banyak. Murid menjawab soalan pada lembaran kerja.Perkembangan (20minit)   Mengutip daun kering Sesi soal jawab: 2. 3. Guru bersoal jawab tentang apa yang murid dapat pada hari tersebut ( Lembaran kerja sila rujuk lampiran) 13  Lembaran kerja: Lampiran 1 & 2 . satu bulatan kecil dan satu bulatan besar. 5. 2. Guru mengingatkan kembali tentang kuantiti buah anggur. Murid diminta mengumpul hasil kutipan mengikut kumpulan masing-masing. 2.

Refleksi : ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 14 .

Mereka akan cuba mengelakkan diri dari menghadiri kelas-kelas matematik. kreatif. Berpandukan Rancangan Pengajaran Harian yang dirancang dan dibuat. Antara BBM yang digunakan ialah klip video. Namun begitu pada masa kini. Klip video digunakan dalam set induksi.5. buah anggur. kita dapati masih ramai murid yang tidak seronok atau berminat untuk mempelajari mata pelajaran matematik walaupun pelbagai bahan bantu mengajar telah digunakan dengan sepenuhnya oleh guru. Penggunaan Bahan Bantu Belajar (BBB) dalam pengajaran dan pembelajaran adalah satu alternatif dalam usaha menjayakan agenda tersebut. aktiviti-aktiviti yang boleh menambahkan kemahiran pelajar adalah satu perkara yang tidak boleh dinafikan kepentingannya. inovatif dan berilmu pengetahuan. Oleh itu selain penerapan nilai-nilai murni dalam setiap mata pelajaran. Klip video ini berkaitan suasana di dalam lat yang dipenuhi oleh gerombolan ikan. saya menggunakan beberapa alat atau bahan yang membantu saya memberikan kefahaman kepada murid disamping proses pengajaran dan pembelajaran akan bertambah menyeronokkan. baik suri rumah. inisiatif. guli berwarna daun kering dan lembaran kerja. Murid yang mempunyai masalah lembam dan autisma contohnya mudah tertarik dengan bahan ICT seperti ini. Penggunaan klip video akan menarik minat murid tambahan pula murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Banyak kelebihan dan kebaikan bahan bantu belajar yang digunakan oleh guru untuk mengajar. Ini bersesuaian dengan standart kandungan yang dirancang iaitu menentukan kumpulan objek. Adalah menjadi matlamat dan kehendak Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) untuk membentuk dan melahirkan murid yang aktif. nelayan. Tidak kira siapa pun diri kita.Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab para pendidik dan pelajar sendiri untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah berjaya. 15 .0 Kelebihan Bahan Bantu Belajar (BBB) Memang tidak dinafikan lagi bahawa pengetahuan matematik amat berguna dalam kehidupan seharian. arkitek lebih-lebih lagi sebagai pelajar.

guli digunakan. guru boleh membahagikan guli tersebut kepada pelajar untuk melihat dengan lebih dekat dan memegang serta membilang sendiri kuantiti guli tersebut. Gugusan pertama sedikit kuantitinya dan yang kedua banyak kuantitinya. Mereka akan tertarik dengan buah tersebut dan mungkin akan meminta kepada guru untuk mendapatkan buah tersebut. Pada langkah pertama iaitu pada pengenalan. Guli yang berlainan warna seperti guli yang berwarna merah dan biru. murid pendidikan yang mempunyai tahap kognitif yang agak randah akan lebih mengingati dan memahami isi pelajaran pada hari tersebut. Murid pendidikan khas ini perlu didedahkan dengan suasana luar agar mereka dapat memberikan pengetahuan tentang alam dan mereka dapat menjalankan aktiviti harian mereka tanpa bantuan daripada orang lain. mereka akan tertarik dengan pengajaran yang disampaikan oleh guru.BBM yang seterusnya ialah buah anggur. Pengajaran berpusatkan murid seperti ini lebih efektif jika dibandingkan dengan pengajaran yang berpusatkan guru atau dikenali sebagai „ chalk and talk style’ . Aktiviti luar kelas perlu akan menukar suasana proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui aktiviti mengutip daun kering mengikut kumpulan yang dibentuk akan mendedahkan murid kepada alam sekitar. Penggunaan guli ini akan memudahkan guru mengajar dan murid akan lebih faham apa yang ingin disampaikan oleh guru. Dengan cara memegang guli tersebut. 16 . Selain itu. penggunaan bahan dan tempat yang berlainan akan menambahkan pengetahuan murid pendidikan khas mengenai kehidupan harian. Disamping memberikan kefahaman yang lebih kepada murid. Buah anggur ini dibahagikan kepada dua kumpulan. Kesimpulannya. Melalui aktiviti ini juga murid dapat menghilangkan tekanan semasa belajar disamping guru mengaplikasi teori pengajaran dan pembelajaran berasaskan pelbagai deria. Penggunaan bahan maujud seperti ini akan memberikan kefahaman kepada murid.

berfokus dan bersesuaian dengan keupayaan serta kebolehan murid tersebut. Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat. yang menyatakan “guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran.Penguasaan kemahiran-kemahiran dalam subjek Matematik amat penting dalam menguruskan aktiviti harian. program pengajaran dan pembelajaran yang dibentuk adalah fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. Perkembangan Lewat.Rumusan Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahupun perkembangan intelek kanakkanak tersebut. Oleh itu kanak-kanak harus menguasai kemahiran tersebut. Bukan semua kanak-kanak yang tidak pandai di dalam kelas malas belajar ataupun tidak bersungguh-sungguh semasa belajar. Murid pendidikan khas seperti yang diketahui mempunyai sedikit masalah yang dihadapi mereka yang menghalang mereka daripada menjadi seperti murid arus perdana. Sebenarnya terdapat berbagai faktor yang menjadikan mereka demikian. Oleh itu terdapat keperluan untuk membina kurikulum yang dapat menyediakan pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih fleksibel. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas.” 17 . Autisme. Untuk memenuhi keprluan individu. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. Hiperaktif dan sebagainya. Individu berkeperluan khas yang berada dalam Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP) di bawah seliaan Kementerian Pelajaran Malaysia merupakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Disleksia. menarik. Faktor lain yang menyebabkan kanak-kanak lemah atau tidak pandai terutamanya dalam mata pelajaran matematik ialah disebabkan pengajaran guru yang sangat biasa. Antaranya ialah kanak-kanak tersebut telah dilahirkan tidak seperti kanak-kanak normal yang lain kerana mengalami masalah yang tidak dapat dikesan dengan melihat kesempurnaan fizikal mereka yang sama dengan kanakkanak normal yang lain.

Rancangan Pengajaran Harian ( RPH) amat penting dalam menentukan kejayaan pengajaran seseorang guru. Kegagalan dalam koordinasi motor halus dan motor kasar dan masalah pengamatan sama ada pengamatan auditori atau pengamatan visual adalah contoh beberapa masalah yang dihadapi oleh murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran yang menghalang mereka daripada menguasai kemahiran matematik pada tahap yang sama dengan murid arus perdana.Pengenalpastian sebab-sebab kegagalan penguasaan kemahiran matematik dalam kalangan murid pendidikan khas amat penting bagi guru agar mereka dapat merancang intervensi yang sesuai bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran muridmurid tersebut. Setiap masalah mempunyai penyelesaian. Antaranya ialah melalui pendekatan konstruktivisme. Selain isi pembelajaran. Selain penggunaan bahan elektronik. penggunaan bahan relia amat penting agar murid dapat menggunakan sentuhan dan pengamatan visual yang akan menambahkan lagi pemahaman mereka terhadap apa yang diajar oleh guru. Seorang guru pendidikan khas matematik perlu membuat perancangan sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran. 18 . melaui penggunaan bahan bantu belajar yang menarik dan melalui intervensi. Intervensi ini alah langkah awal untuk mengesan murid yang mempunyai masalah dan tindakan awal terus diambil untuk mengatasi masalah tersebut. RPH yang menarik dan memenuhi keperluan setiap pelajar pendidikan khas dengan stail pembelajaran yang berbeza akan memberi impak yang positif kepada murid. Seperti juga sebab kegagalan penguasaan kemahiran matematik oleh murid pendidikan khas juga mempunyai beberapa penyelesaiannya yang tersendiri. bahan bantu belajar juga amat penting untuk menarik perhatian murid terutama murid yang mempunyai masalah pembelajaran kerana tumpuan mereka terhadap sesuatu perkara amat singkat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful