P. 1
Laporan Analisis Penulisan Refleksi Kendiri

Laporan Analisis Penulisan Refleksi Kendiri

|Views: 532|Likes:
Published by Autdrey Yna

More info:

Published by: Autdrey Yna on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

LAPORAN ANALISIS PENULISAN REFLEKSI KENDIRI DARI ASPEK STRUKTUR KATA, BENTUK KATA DAN PENGOLONGAN KATA BAHASA

MELAYU Oleh Autdrey anak Kanchin, Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan, Sarawak

ABSTRAK Bagi memenuhi kehendak soalan Kerja kursus BMM 3109- Morfologi Bahasa Melayu, satu analisis berkaitan dengan penulisan refleksi kendiri dari aspek struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata telah dilaksanakan. Laporan ini bagi menjelaskan secara rinci metodologi analisis dan dapatan analisis penulisan refleksi kendiri dari aspek morfologi. LATAR BELAKANG LAPORAN Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji tentang perkataan dari segi struktur,bentuk dan golongan kata. Apabila menggunakan istilah perkataan, yang dimaksudkan ialah susunan bentuk bunyi ujaran dalam sesuatu bahasa atau lambang tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan atau penggandaan. Manakala, pengolongan kata ialah proses

menjeniskan perkataan berdasarkan fungsi dan bentuk dengan mengambil kira kriteria sintaksis atau kriteria semantik perkataan. Hatta, laporan analisis ini berkaitan dengan ketiga-tiga aspek yang disebutkan di atas. Materi analisis merupakan penulisan refleksi analis yang terdiri daripada 614 patah perkataan. Metode analisis dijalankan secara deskriptif. Pengulangan kata yang sama pada penulisan refleksi tidak dikira semua, cuma satu patah saja diambil untuk wakilkan kata. Hasil analisis telah dilampirkan pada bahagian lampiran bagi menyokong dapatan analisa.
9

perkataan dibatangkan bagi mengetahui jenis kata tunggalkata tunggal satu suku kata. distingtif perkataan mengikut aspek golongan kata. Namun. tanpa mengambil kira binaan sintaksisnya. kata kerja. Kata ganda dikenal pasti daripada pengulangan kata dasar dan penggunaan tanda sempang serta dikategorikan mengikut jenis penggandaa. kata terbitan. metode yang digunakan adalah deskriptif struktur. aspek bentuk kata pula. Bagi kata tunggal. sama ada penggandaan penuh. Kemudian. Manakala. tiga suku atau empat suku kata dan lebih. 10 . dan dinyatakan jenis-jenis morfem yang terdapat padanya. kata majmuk dan kata ganda. Terdapat empat golongan kata. Terdapat 3 kaedah menganalisis morfem yang telah digariskan oleh E. Bagi setiap aspek. Seterusnya. morf-morf yang dihasilkan ditentukan. Setiap kata dikategorikan berasaskan kriteria semantik. iaitu kata tunggal. Di mana bagi menganalisis lambang tulisan kepada morfem. yang digunakan hanyalah kaedah 2 dan kaedah 3. iaitu kata nama. kata majmuk diidentifikasi melalui dua kata dasar yang dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna khusus. iaitu lambang tulisan dipotong menurut segmen yang ada makna atau fungsi tatabahasa. Perkataan yang sama tidak akan diulang. kata adjektif dan kata tugas. Kata terbitan pula didistingtif mengikut proses pengimbuhan awalan. separa atau berentak.A Nida dalam bukunya Morphology : A Descriptive Analysis Of Word (1963). Rujuk Lampiran 1 bagi melihat analisis morfem mengikut jenis distribusi. ditentukan jumlah morfem. metode yang diguna pakai adalah distingtif perkataan mengikut bentuk. Ini dilakukan dengan melihat jenis morf mengikut distribusi. sama ada bertaraf sebagai morfem yang berasingan. Ini bermaksud perkataan yang telah disegmenkan. metode yang digunakan berbeza. akhiran. lambang tulisan telah disegmen kepada morf. dua suku kata. bentuk dan golongan kata setiap patah perkataan pada penulisan refleksi analis. sisipan dan akhiran pada kata dasar. (Rujuk Lampiran 2) Seterusnya. Jenis-jenis morfem terbahagi kepada dua iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Bagi aspek struktur kata.METODE ANALISIS Terdapat tiga aspek identifikasi morfologi iaitu dari segi struktur.

dan kata tugas) secara general. setiap golongan kata dipecahkan kepada subgolongan kata masingmasing. Menandawarnakan dan distingtif struktur kata bentuk kata dan golongan kata perkataan. kata terbitan. Membuat kesimpulan hasil analisis data.Selepas itu. misalnya rupa dalam merupakan. Morfem bebas ialah morfem yang dapat wujud bersendirian. DAPATAN KAJIAN Bagi aspek struktur kata. Setiap kata disegmen kepada morf untuk menganalisis distribusi jenis-jenis morfem. dan golongan kata (kata nama.iaitu : 1. Menganalisis dan membahaskan hasil analisis dan menghitung peratusan data 6. Satu lagi contoh morfem bebas adalah kata dasar. (Rujuk Lampiran 3) TEKNIK PENELITIAN METODOLOGI Bagi menganalisis penulisan refleksi kendiri analis dari aspek struktur. kata majmuk dan kata ganda). Menghitung jumlah struktur kata (morfem bebas dan morfem terikat). 3. terdapat 449 patah perkataan disenaraikan. bahasa pula mendukung maksud sistem lambang bunyi dan lain-lain lagi. Morfem bebas juga mempunyai makna tersendiri. kata dasar faham dalam 11 . Mengidentifikasikan jenis-jenis struktur kata bentuk kata dan golongan kata perkataan 4. bentuk kata (kata tunggal. kata adjektif. Terdapat dua jenis morfem iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Tamsilnya perkataan kursus yang mendukung maksud sesuatu pelajaran. Membaca dan memahami penulisan refleksi kendiri 2. Terdapat enam proses yang dilalui. teknik analisis data digunakan.kata dasar perlu dalam memerlukan. 5. kata kerja. bentuk dan penggolongan kata. (Rujuk Lampiran 1 : Analisis Struktur Kata dalam Refleksi Kendiri).

Contoh yang terdapat dalam penulisan refleksi adalah. terdapat satu morfem sahaja iaitu morfem bebas kerana perkataan kursus wujud bersendirian dan mempunyai makna tersendiri. Morfem bebas boleh digadingkan dengan morfem terikat untuk membentuk sesuatu kata yang lengkap dengan maknanya. Selain daripada mebuat distribusi morfem. sila rujuk Lampran 1 : Analisis Struktur Kata dalam Refleksi Kendiri. Unsur-unsur imbuhan asing yang dipinjam ini terbahagi kepada tiga iaitu imbuhan daripada Sanskrit. setiap perkataan dikira jumlah morfemnya. terdapat tiga morfem iaitu dua morfem terikat (imbuhan awalan meng. dalam perkataan menggunakan. bagi pembentukan kata baharu.dan akhiran –kan) serta satu morfem bebas (kata dasar guna). telah berlakunya proses penambahan bentuk morfem terikat atau imbuhan dalam bahasa melayu. Selain itu.memahami dan lain-lain lagi (Rujuk Lampiran 1 : Analisis Struktur Kata dalam Refleksi Kendiri). Morfem terikat pula hanya wujud dalam pembentukan kata melalui pengimbuhan. Bagi perkataan kursus pula.dan akhiran –an adalah morfem terikat. (Rujuk Lampiran 1 : Analisis Struktur Kata dalam Refleksi Kendiri).merupakan imbuhan yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit. Dalam kata merupakan misalnya. Tatabahasa terdiri daripada dua morfem iaitu imbuhan awalan Sanskrit tata. Arab-Parsi dan Yunani-Latin-inggeris. Distribusi jenis morfem masih menggunakan konsep yang sama. Untuk contoh dan penjelasan lebih lanjut. iaitu dengan cara meminjam unsur-unsur imbuhan bahasa asing. terdapat 139 patah perkataan daripada 449 patah perkataan merupakan morfem bebas yang wujud secara sendirian.dan akhiran –kan adalah morfem terikat dan lain-lain lagi. manakala 310 patah perkataan terdiri daripada morfem bebas dan morfem terikat bagi mewujudkan 12 . dalam kata memerlukan. imbuhan awalan me.sebagai morfem terikat dan bahasa sebagai morfem bebas. Imbuhan awalan tata. perkataan tatabahasa. Contoh. imbuhan awalan me. Hasil analisis secara keseluruhan.

Contoh kata tunggal adalah seperti kursus.setiap perkataan merupakan morfem. Rujuk Lampiran 2 : Analisis Bentuk Kata Refleksi Kendiri untuk melihat analisis contoh kata tunggal tiga suku kata . dua suku kata. setiap kata dianalisis mengikut jenis kata. tentang. empat suku kata dan lebih. bidang dan lain-lain lagi. me-. Setiap kata tunggal ini dibahagikan mengikut subgolongan kata tunggal satu suku kata. kata terbitan. setiap perkataan dikelompokkan mengikut distribusi imbuhan sama ada imbuhan awalan. Bagi kata terbitan awalan. imbuhan-imbuhan awalan yang digunakan adalah pen-. Tamsilnya. satu. tiga suku kata. saya. (Rujuk Lampiran 2 : Analisis Bentuk Kata Refleksi Kendiri) Kata tunggal adalah kata yang tidak menerima sebarang proses pengimbuhan. pel-. empat suku kata dan lebih. akhiran. Malahan setiap kata didistingtifkan mengikut pola suku kata kata tunggal. tetapi bukan semua morfem adalah perkataan. Seterusnya bagi aspek bentuk kata. dan. Kata tunggal dua suku kata seperti bidang. di. Bagi dapatan analisis kata terbitan. kata tunggal satu suku kata seperti yang. (Rujuk Lampiran 1 : Analisis Struktur Kata dalam Refleksi Kendiri). iaitu kata tunggal. apitan atau sisipan. 13 . Cara pengiraan peratusan perkataan distribusi mengikut morfem adalah seperti yang berikut: 139/499 patah perkataan x 100 = 30% 310/499 patah perkataan x 100 = 69% PERATUSAN PERKATAAN DISTRIBUSI MENGIKUT MORFEM 30% 69% MORFEM BEBAS MORFEM TERIKAT DAN MORFEM BEBAS Tuntasnya. morf. mem-. pola dan lain-lain lagi.kata yang lengkap maknanya. kata majmuk dan kata ganda. hal dan ke.

Hasil daripada analisis kata terbitan tersebut. meng-. pe-…-an. meN. ia berlaku hanya pada perkataan sinambung dalam teks refleksi analis.menjadi penapabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf d. mem-…-kan. sy dan z dan perkataan-perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf t dan s. ber-…-kan. o dan u (bunyi vokal) seperti contoh perkataan mengajar. meng-…-kan. pendengar. ber-. mencari. membantu. Formula : Jumlah perkataan / jumlah keseluruhan kata terbitan X 100 JUMLAH KESELURUHAN KATA TERBITAN : 91 Jumlah kata terbitan awalan -35 Jumlah kata terbitan akhiran – 12 Jumlah kata terbitan apitan – 43 Jumlah kata terbitan sisipan -1 Peratusan kata terbitan awalan akhiran apitan 1% sisipan 47% 39% 14 13% . pe-…-an. pelajar. Misalnya. Contoh imbuhan akhiran hadir pada perkataan seperti gunakan. menggali dan lain-lain lagi.i.apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf g. Terdapat 35 perkataan yang menggunakan imbuhan tersebut seperti pendengar. di-…-kan. projeksi yang dapat saya buat imbuhan meN. bergugus. me-…-i . Terdapat 12 perkataan yang menggunakan imbuhan akhiran. menganalisis. apitan.menjadi meng. imbuhan yang dikenal pasti pada perkataan adalah –an. hadapi. di.peng-…-an. Manakala. Setelah dianalisa. ke-…-an me-…-kan. Contohnya. e. Rujuk Lampiran 2 : Analisis Bentuk Kata Refleksi Kendiri bahagian analisis kata terbitan bagi melihat contoh-contoh kata terbitan yang menggunakan imbuhan apitan seperti yang dinyatakan. menarik. Rujuk Lampiran 2 : Analisis Bentuk Kata Refleksi Kendiri bahagian analisis kata terbitan bagi melihat contoh-contoh kata terbitan yang lain. Bagi kata terbitan akhiran pula. terdapat 43 perkataan yang terdiri daripada imbuhan apitan . Manakala. peN. men-…-i.men-. kh dan h (bunyi konsonan) serta a. men-…-kan. miliki.-kan dan –i. menggali. bagi jenis imbuhan apitan pada kata terbitan adalah seperti pem-…-an. meng-…-i. per…-an. awalan dan lain-lain lagi. be-.cenderung mengalami perubahan alomorf apabila bergabung dengan kata dasar yang terdiri dari huruf gugus konsonan dan vokal. bel-.dan peN. dan di-…-i. j. belajar dan lain-lain lagi.gh. Bagi imbuhan sisipan pula.dan se-. c. ter-.

Dihasilkan. kata kerja. Hasil analisis menunjukkan terdapat 87 perkataan yang digolongkan sebagai kata nama. analisis dilakukan dengan melihat konteks semantik setiap kata. mencari. analisa subgolongan bagi setiap kata nama. 25 perkataan merupakan kata adjektif dan 72 perkataan yang tergolong dalam kata tugas. belajar. Contoh kata kerja aktif transitif adalah mengambil. menarik dan lainlain lagi. Perkataan mengikuti mendukung maksud melakukan perbuatan mengikut sesuatu atau seseorang . Misalnya tatabahasa. 60 perkataan adalah kata kerja. Kata kerja dianalisis dari aspek kata kerja aktif transitif. disertai dan digunakan merupakan contoh bagi kata 15 . Contohnya. kata kerja. murid dan pendengar. analis telah mengolongkan perkataan tersebut ke dalam kata kerja. hadir dan lain-lain lagi. bahasa melayu merupakan kata nama khas tak hidup. jumlah perkataan mengikut golongan kata dilakukan secara general. perkataan mengikuti. aktif tak transitif dan kata kerja pasif. Contoh bagi kata kerja aktif tak transitif adalah seperti sampai.Dalam usaha mensintesiskan setiap bentuk kata tersebut kepada golongannya iaitu kata nama. Contoh bagi Kata nama am hidup manusia pula seperti guru. Daripada penerangan melakukan perbuatan. Sila rujuk lampiran 3 : analisis kata nama mengikut subgolongan. morfologi. kata adjektif dan kata tugas. JUMLAH PERKATAAN MENGIKUT GOLONGAN KATA 100 80 60 40 20 0 Golongan Kata kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas 25 87 72 60 Kendatipun. Klafikasi setiap kata mengikut golongannya boleh dirujuk pada Lampiran 3 : Analisis golongan kata dalam refleksi kendiri. pelajar. kata adjektif dan kata tugas tetap dilakukan secara detil.

Manakala. bagi kata adjektif pula. Konklusinya. distingtif perkataan mengikut bentuk dan kriteria semantik. Perlaksanaan analisis ini membantu mengukuhkan kefahaman kendiri akan cabang-cabang morfologi tersebut. Oleh itu. daripada dapatan kajian dan analisis data menunjukkan bagaimana proses penulisan refleksi kendiri analis dicerakinkan mengikut struktur kata. kata adjektif waktu. Bukan itu sahaja. kata adjektif perasaan. Perlaksanaan analisis tersebut membantu dalam mengklafikasikan setiap kata berdasarkan diskriptif struktur morfem. Sekaligus membantu guru membentuk manhaj pengajaran dan pembelajaran yang bervariasi dalam bilik darjah. dapat membantu guru menggunakan bahasa dengan baik dan betul dimana paradigma bahasa dititik beratkan. RUMUSAN Primafasinya. bentuk kata dan golongan kata. sebagai bakal guru bahasa melayu. mengetahui. Hasil analisis menunjukkan jenis-jenis kata adjektif yang terdapat dalam penulisan refleksi adalah seperti kata adjektif sifatan atau keadaan. penting untuk menguasai nahu. kata adjektif cara dan kata adjektif jarak. Sila rujuk lampiran 3: analisis kata adjektif mengikut subgolongan bagi mengetahui contoh perkataan bagi setiap kata adjektif. tidak semua kesembilan kata jenis adjektif tersebut terdapat pada penulisan refleksi. Sila rujuk lampiran 3 : analisis kata kerja mengikut subgolongan untuk melihat klafikasi subgolongan kata kerja dengan lebih jelas. 16 .kerja pasif. Pemahaman guru yang jelas dan mendalam akan aspek morfologi. guru merupakan wadah pengajaran bahasa. memahami dan mengamalkan nahu bahasa yang betul merupakan tanggungjawab seorang guru.

17 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->