P. 1
Laporan Analisis Penulisan Refleksi Kendiri

Laporan Analisis Penulisan Refleksi Kendiri

|Views: 532|Likes:
Published by Autdrey Yna

More info:

Published by: Autdrey Yna on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

LAPORAN ANALISIS PENULISAN REFLEKSI KENDIRI DARI ASPEK STRUKTUR KATA, BENTUK KATA DAN PENGOLONGAN KATA BAHASA

MELAYU Oleh Autdrey anak Kanchin, Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan, Sarawak

ABSTRAK Bagi memenuhi kehendak soalan Kerja kursus BMM 3109- Morfologi Bahasa Melayu, satu analisis berkaitan dengan penulisan refleksi kendiri dari aspek struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata telah dilaksanakan. Laporan ini bagi menjelaskan secara rinci metodologi analisis dan dapatan analisis penulisan refleksi kendiri dari aspek morfologi. LATAR BELAKANG LAPORAN Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji tentang perkataan dari segi struktur,bentuk dan golongan kata. Apabila menggunakan istilah perkataan, yang dimaksudkan ialah susunan bentuk bunyi ujaran dalam sesuatu bahasa atau lambang tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan atau penggandaan. Manakala, pengolongan kata ialah proses

menjeniskan perkataan berdasarkan fungsi dan bentuk dengan mengambil kira kriteria sintaksis atau kriteria semantik perkataan. Hatta, laporan analisis ini berkaitan dengan ketiga-tiga aspek yang disebutkan di atas. Materi analisis merupakan penulisan refleksi analis yang terdiri daripada 614 patah perkataan. Metode analisis dijalankan secara deskriptif. Pengulangan kata yang sama pada penulisan refleksi tidak dikira semua, cuma satu patah saja diambil untuk wakilkan kata. Hasil analisis telah dilampirkan pada bahagian lampiran bagi menyokong dapatan analisa.
9

kata majmuk diidentifikasi melalui dua kata dasar yang dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna khusus. Setiap kata dikategorikan berasaskan kriteria semantik. Terdapat 3 kaedah menganalisis morfem yang telah digariskan oleh E. perkataan dibatangkan bagi mengetahui jenis kata tunggalkata tunggal satu suku kata. Bagi setiap aspek. sama ada penggandaan penuh. distingtif perkataan mengikut aspek golongan kata.A Nida dalam bukunya Morphology : A Descriptive Analysis Of Word (1963). ditentukan jumlah morfem. sama ada bertaraf sebagai morfem yang berasingan. iaitu lambang tulisan dipotong menurut segmen yang ada makna atau fungsi tatabahasa. metode yang diguna pakai adalah distingtif perkataan mengikut bentuk. morf-morf yang dihasilkan ditentukan. kata majmuk dan kata ganda. Bagi aspek struktur kata. Jenis-jenis morfem terbahagi kepada dua iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Seterusnya. separa atau berentak. tiga suku atau empat suku kata dan lebih. (Rujuk Lampiran 2) Seterusnya. Ini bermaksud perkataan yang telah disegmenkan. Namun. akhiran. dan dinyatakan jenis-jenis morfem yang terdapat padanya. Di mana bagi menganalisis lambang tulisan kepada morfem. kata kerja. 10 . tanpa mengambil kira binaan sintaksisnya.METODE ANALISIS Terdapat tiga aspek identifikasi morfologi iaitu dari segi struktur. Terdapat empat golongan kata. kata terbitan. iaitu kata tunggal. bentuk dan golongan kata setiap patah perkataan pada penulisan refleksi analis. dua suku kata. Kata ganda dikenal pasti daripada pengulangan kata dasar dan penggunaan tanda sempang serta dikategorikan mengikut jenis penggandaa. iaitu kata nama. lambang tulisan telah disegmen kepada morf. kata adjektif dan kata tugas. sisipan dan akhiran pada kata dasar. Kata terbitan pula didistingtif mengikut proses pengimbuhan awalan. Perkataan yang sama tidak akan diulang. Rujuk Lampiran 1 bagi melihat analisis morfem mengikut jenis distribusi. metode yang digunakan adalah deskriptif struktur. Manakala. aspek bentuk kata pula. Bagi kata tunggal. metode yang digunakan berbeza. Ini dilakukan dengan melihat jenis morf mengikut distribusi. Kemudian. yang digunakan hanyalah kaedah 2 dan kaedah 3.

Satu lagi contoh morfem bebas adalah kata dasar. (Rujuk Lampiran 3) TEKNIK PENELITIAN METODOLOGI Bagi menganalisis penulisan refleksi kendiri analis dari aspek struktur. dan kata tugas) secara general.kata dasar perlu dalam memerlukan. setiap golongan kata dipecahkan kepada subgolongan kata masingmasing. 5. kata adjektif. Tamsilnya perkataan kursus yang mendukung maksud sesuatu pelajaran. Menghitung jumlah struktur kata (morfem bebas dan morfem terikat). DAPATAN KAJIAN Bagi aspek struktur kata. Terdapat dua jenis morfem iaitu morfem bebas dan morfem terikat. teknik analisis data digunakan. bahasa pula mendukung maksud sistem lambang bunyi dan lain-lain lagi. Menganalisis dan membahaskan hasil analisis dan menghitung peratusan data 6. bentuk kata (kata tunggal. Membaca dan memahami penulisan refleksi kendiri 2. dan golongan kata (kata nama. Setiap kata disegmen kepada morf untuk menganalisis distribusi jenis-jenis morfem.iaitu : 1. kata kerja. Terdapat enam proses yang dilalui. 3. Mengidentifikasikan jenis-jenis struktur kata bentuk kata dan golongan kata perkataan 4. kata dasar faham dalam 11 . kata terbitan. terdapat 449 patah perkataan disenaraikan. Morfem bebas ialah morfem yang dapat wujud bersendirian. misalnya rupa dalam merupakan. bentuk dan penggolongan kata. Membuat kesimpulan hasil analisis data. Menandawarnakan dan distingtif struktur kata bentuk kata dan golongan kata perkataan. Morfem bebas juga mempunyai makna tersendiri.Selepas itu. kata majmuk dan kata ganda). (Rujuk Lampiran 1 : Analisis Struktur Kata dalam Refleksi Kendiri).

terdapat 139 patah perkataan daripada 449 patah perkataan merupakan morfem bebas yang wujud secara sendirian.dan akhiran –kan adalah morfem terikat dan lain-lain lagi. Tatabahasa terdiri daripada dua morfem iaitu imbuhan awalan Sanskrit tata. Arab-Parsi dan Yunani-Latin-inggeris. Dalam kata merupakan misalnya. Contoh. Distribusi jenis morfem masih menggunakan konsep yang sama. manakala 310 patah perkataan terdiri daripada morfem bebas dan morfem terikat bagi mewujudkan 12 .merupakan imbuhan yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit. iaitu dengan cara meminjam unsur-unsur imbuhan bahasa asing. perkataan tatabahasa. imbuhan awalan me.sebagai morfem terikat dan bahasa sebagai morfem bebas. setiap perkataan dikira jumlah morfemnya.memahami dan lain-lain lagi (Rujuk Lampiran 1 : Analisis Struktur Kata dalam Refleksi Kendiri). terdapat satu morfem sahaja iaitu morfem bebas kerana perkataan kursus wujud bersendirian dan mempunyai makna tersendiri.dan akhiran –an adalah morfem terikat. Selain itu. terdapat tiga morfem iaitu dua morfem terikat (imbuhan awalan meng. dalam kata memerlukan. bagi pembentukan kata baharu. Hasil analisis secara keseluruhan. Morfem bebas boleh digadingkan dengan morfem terikat untuk membentuk sesuatu kata yang lengkap dengan maknanya. telah berlakunya proses penambahan bentuk morfem terikat atau imbuhan dalam bahasa melayu. Unsur-unsur imbuhan asing yang dipinjam ini terbahagi kepada tiga iaitu imbuhan daripada Sanskrit. dalam perkataan menggunakan. Morfem terikat pula hanya wujud dalam pembentukan kata melalui pengimbuhan. Selain daripada mebuat distribusi morfem. Contoh yang terdapat dalam penulisan refleksi adalah. sila rujuk Lampran 1 : Analisis Struktur Kata dalam Refleksi Kendiri. Untuk contoh dan penjelasan lebih lanjut.dan akhiran –kan) serta satu morfem bebas (kata dasar guna). imbuhan awalan me. Imbuhan awalan tata. (Rujuk Lampiran 1 : Analisis Struktur Kata dalam Refleksi Kendiri). Bagi perkataan kursus pula.

Cara pengiraan peratusan perkataan distribusi mengikut morfem adalah seperti yang berikut: 139/499 patah perkataan x 100 = 30% 310/499 patah perkataan x 100 = 69% PERATUSAN PERKATAAN DISTRIBUSI MENGIKUT MORFEM 30% 69% MORFEM BEBAS MORFEM TERIKAT DAN MORFEM BEBAS Tuntasnya. satu. mem-. bidang dan lain-lain lagi. apitan atau sisipan. (Rujuk Lampiran 1 : Analisis Struktur Kata dalam Refleksi Kendiri). di. empat suku kata dan lebih. dan. saya. Setiap kata tunggal ini dibahagikan mengikut subgolongan kata tunggal satu suku kata. setiap kata dianalisis mengikut jenis kata. kata terbitan. Kata tunggal dua suku kata seperti bidang. akhiran. tetapi bukan semua morfem adalah perkataan. Tamsilnya. kata tunggal satu suku kata seperti yang.kata yang lengkap maknanya. Rujuk Lampiran 2 : Analisis Bentuk Kata Refleksi Kendiri untuk melihat analisis contoh kata tunggal tiga suku kata . empat suku kata dan lebih. Bagi kata terbitan awalan. hal dan ke. pola dan lain-lain lagi. dua suku kata. me-. Bagi dapatan analisis kata terbitan. Seterusnya bagi aspek bentuk kata. setiap perkataan dikelompokkan mengikut distribusi imbuhan sama ada imbuhan awalan. morf. (Rujuk Lampiran 2 : Analisis Bentuk Kata Refleksi Kendiri) Kata tunggal adalah kata yang tidak menerima sebarang proses pengimbuhan. kata majmuk dan kata ganda.setiap perkataan merupakan morfem. imbuhan-imbuhan awalan yang digunakan adalah pen-. 13 . pel-. tiga suku kata. Contoh kata tunggal adalah seperti kursus. iaitu kata tunggal. Malahan setiap kata didistingtifkan mengikut pola suku kata kata tunggal. tentang.

menjadi meng. meN. pelajar.apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf g. menganalisis.dan se-. Terdapat 35 perkataan yang menggunakan imbuhan tersebut seperti pendengar. terdapat 43 perkataan yang terdiri daripada imbuhan apitan . Misalnya.menjadi penapabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf d. j. pendengar. men-…-kan. di. hadapi. kh dan h (bunyi konsonan) serta a. apitan. Contoh imbuhan akhiran hadir pada perkataan seperti gunakan. ber-…-kan. Bagi kata terbitan akhiran pula. o dan u (bunyi vokal) seperti contoh perkataan mengajar. pe-…-an. ia berlaku hanya pada perkataan sinambung dalam teks refleksi analis. di-…-kan.cenderung mengalami perubahan alomorf apabila bergabung dengan kata dasar yang terdiri dari huruf gugus konsonan dan vokal. sy dan z dan perkataan-perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf t dan s. per…-an. Bagi imbuhan sisipan pula. awalan dan lain-lain lagi. Manakala. dan di-…-i. men-…-i. Rujuk Lampiran 2 : Analisis Bentuk Kata Refleksi Kendiri bahagian analisis kata terbitan bagi melihat contoh-contoh kata terbitan yang lain. ke-…-an me-…-kan. belajar dan lain-lain lagi. meng-…-kan. peN. Terdapat 12 perkataan yang menggunakan imbuhan akhiran. Formula : Jumlah perkataan / jumlah keseluruhan kata terbitan X 100 JUMLAH KESELURUHAN KATA TERBITAN : 91 Jumlah kata terbitan awalan -35 Jumlah kata terbitan akhiran – 12 Jumlah kata terbitan apitan – 43 Jumlah kata terbitan sisipan -1 Peratusan kata terbitan awalan akhiran apitan 1% sisipan 47% 39% 14 13% . menarik. imbuhan yang dikenal pasti pada perkataan adalah –an. miliki. Rujuk Lampiran 2 : Analisis Bentuk Kata Refleksi Kendiri bahagian analisis kata terbitan bagi melihat contoh-contoh kata terbitan yang menggunakan imbuhan apitan seperti yang dinyatakan. membantu. projeksi yang dapat saya buat imbuhan meN. menggali dan lain-lain lagi.i. Contohnya. ber-. bergugus. Manakala. c. menggali. e. meng-…-i. Hasil daripada analisis kata terbitan tersebut. bagi jenis imbuhan apitan pada kata terbitan adalah seperti pem-…-an. ter-.men-. pe-…-an.dan peN. me-…-i . mencari. be-. mem-…-kan. bel-.peng-…-an.gh. Setelah dianalisa. meng-.-kan dan –i.

hadir dan lain-lain lagi. Daripada penerangan melakukan perbuatan. perkataan mengikuti. belajar. Sila rujuk lampiran 3 : analisis kata nama mengikut subgolongan.Dalam usaha mensintesiskan setiap bentuk kata tersebut kepada golongannya iaitu kata nama. Dihasilkan. Perkataan mengikuti mendukung maksud melakukan perbuatan mengikut sesuatu atau seseorang . 25 perkataan merupakan kata adjektif dan 72 perkataan yang tergolong dalam kata tugas. Misalnya tatabahasa. pelajar. analisis dilakukan dengan melihat konteks semantik setiap kata. murid dan pendengar. mencari. bahasa melayu merupakan kata nama khas tak hidup. analis telah mengolongkan perkataan tersebut ke dalam kata kerja. menarik dan lainlain lagi. Kata kerja dianalisis dari aspek kata kerja aktif transitif. 60 perkataan adalah kata kerja. Contoh bagi kata kerja aktif tak transitif adalah seperti sampai. disertai dan digunakan merupakan contoh bagi kata 15 . Contoh bagi Kata nama am hidup manusia pula seperti guru. analisa subgolongan bagi setiap kata nama. morfologi. jumlah perkataan mengikut golongan kata dilakukan secara general. Contohnya. Contoh kata kerja aktif transitif adalah mengambil. Hasil analisis menunjukkan terdapat 87 perkataan yang digolongkan sebagai kata nama. JUMLAH PERKATAAN MENGIKUT GOLONGAN KATA 100 80 60 40 20 0 Golongan Kata kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas 25 87 72 60 Kendatipun. Klafikasi setiap kata mengikut golongannya boleh dirujuk pada Lampiran 3 : Analisis golongan kata dalam refleksi kendiri. aktif tak transitif dan kata kerja pasif. kata kerja. kata adjektif dan kata tugas. kata kerja. kata adjektif dan kata tugas tetap dilakukan secara detil.

kata adjektif perasaan. memahami dan mengamalkan nahu bahasa yang betul merupakan tanggungjawab seorang guru. 16 . Bukan itu sahaja. RUMUSAN Primafasinya. Sila rujuk lampiran 3: analisis kata adjektif mengikut subgolongan bagi mengetahui contoh perkataan bagi setiap kata adjektif. kata adjektif waktu.kerja pasif. tidak semua kesembilan kata jenis adjektif tersebut terdapat pada penulisan refleksi. Hasil analisis menunjukkan jenis-jenis kata adjektif yang terdapat dalam penulisan refleksi adalah seperti kata adjektif sifatan atau keadaan. bentuk kata dan golongan kata. penting untuk menguasai nahu. Perlaksanaan analisis tersebut membantu dalam mengklafikasikan setiap kata berdasarkan diskriptif struktur morfem. Sekaligus membantu guru membentuk manhaj pengajaran dan pembelajaran yang bervariasi dalam bilik darjah. sebagai bakal guru bahasa melayu. kata adjektif cara dan kata adjektif jarak. Sila rujuk lampiran 3 : analisis kata kerja mengikut subgolongan untuk melihat klafikasi subgolongan kata kerja dengan lebih jelas. mengetahui. Pemahaman guru yang jelas dan mendalam akan aspek morfologi. bagi kata adjektif pula. daripada dapatan kajian dan analisis data menunjukkan bagaimana proses penulisan refleksi kendiri analis dicerakinkan mengikut struktur kata. dapat membantu guru menggunakan bahasa dengan baik dan betul dimana paradigma bahasa dititik beratkan. Perlaksanaan analisis ini membantu mengukuhkan kefahaman kendiri akan cabang-cabang morfologi tersebut. Konklusinya. Oleh itu. distingtif perkataan mengikut bentuk dan kriteria semantik. guru merupakan wadah pengajaran bahasa. Manakala.

17 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->