Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

Pada masa ini, peranan guru dalam pembangunan negara adalah amat penting untuk melahikan insan yang cemerlang. Atas bimbingan guru, lahirlah golongan professional. Seterusnya, guru juga turut menentukan pembangunan negara dengan melahirkan tenaga mahir dan pakar-pakar dalam setiap bidang untuk menjamin kemajuan negara. Selain itu, guru perlu bertindak sebagai fasilitator untuk membimbing pelajar menimba ilmu. Malah, guru yang menguasai teknologi maklumat dan komunikasi dapat membimbing pelajar mencapai akademik yang cemerlang. Guru yang berdedikasi dapat memperkasakan pembangunan insan yang berkualiti sehingga mencapai visi negara, Pendidik perlu melengkapkan diri supaya dapat membimbing anak pelajar ke arah cemerlang. Para pendidik juga melahirkan golongan yang memiliki mentaliti kelas pertama kepada tanah air kita. Guru perlu sentiasa menyuntikkan nilai-nilai murni kepada pelajar supaya mereka dapat menuju ke arah hakiki dan tidak mudah terpengaruh oleh hasutan syaitan. Seterusnya, guru perlu mendukung cita-cita untuk membanteras sindrom sosial dalam pekarangan sekolah dan masyarakat kita. Seiring itu, para pendidik perlu sentiasa bekerjasama dengan ibu bapa untuk mengetahui kemusykilan pelajarnya. Mereka juga sentiasa mengorbankan masa dan tenaga. Selain daripada ini, dedikasi guru dapat membentuk pelajar yang cemerlang dalam akademik dan kokurilum serta berakhlak mulia. Selain itu,. Para pendidik jangan putus asa dan patah semangat malah perlu sentiasa menyemarakkan semangat dan motivasi pelajar supaya mereka dapat menjadi insan yang kamil dan seimbang dari segi fizikal dan mental. Oleh itu, peranan seorang guru dalam pembangunan Negara adalah sangat penting. Para pendidik menghayati tugas mereka dengan baik dan juga dapat melahirkan insan model yang rajin ke arah cemerlangan. Guru-guru mesti memahami peranan mereka dan melakukan tugas dengan penuh amanah.

guru perlu bersemangat waja diri dan gigih untuk meladeni kerenah pelajar yang semakin liar. Guru tidak boleh mempunyai sifat sombong kerana guru merupakan teladan bagi pelajar Guru patut menjadi guru yang tegas tetapi adil bagi melancarkan pengajaran dan pembelajaran guru dalam kelas. Kerana mereka adalah para pendidik yang membentuk insan yang cemerlang. Dan juga para pendidik mengajar pelajar dengan bersemangat dan tanpa mengira agama dan bangsa. Sifat toleransi juga amat diperlukan dalam menyelesaikan masalah itu. Daripada ini. Dan juga. Guru yang berdedikasi akan melaksanakan tugasnya dengan sempurna Selain itu. guru yang inovatif akan berusaha mencuba strategi pengajaran yang baru atau alat-alat bantu mengajar yang baru dan inovasi.Ciri-Ciri Dan Kualiti Guru Yang Profesional Ciri-ciri dan kualiti guru yang ada pada seorang guru profestional patut diambil kira pada masa ini. Seorang guru yang bersifat baik akan melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab. Sifat dan kualiti profesional yang tinggi merupakan salah satu syarat bagi seorang pendidik.. Antara cirri cirinya adalah. Malah. kelakuan bersopan santun patut ada pada seorang pendidik yang bermoral semasa bergaul dengan anak murid mereka. . sikap baik hati dan timbang rasa seseorang guru amat dihargai dan guru juga berperanan sebagai seorang pendisiplin dalam bilik darjah. seorang guru patut melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. guru yang ingin menjadi pelajarnya warganegara yang taat setia kepada raja dan negara dan akan menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajarannya. guru boleh melahirkan beberapa orang modal insan yang cemerlang. Guru akan berusaha memahami setiap masalah yang ditimbul dan berfikir sebelum mengambil sesuatu tindakan. Seterusya itu.

konsep masyarakat majmuk sebagaimana yang dilihat oleh Furnival. . . Asimilasi dalam konteks budaya juga tidak berjalan lancar kerana setiap kaum melihat bahawa budaya dan tamadun bangsa mereka masing-masing lebih dominan daripada yang lain.. perpaduan adalah amat penting untuk keamanaan negara. untuk membina perpaduan kaum yang utuh dan tulen. Tambahan pula. kerajaan telah mencari pendekatan ‘adhoc’ iaitu mencegah perbalahan etnik daripada mencambahkan dan menyuburkan benih-benih hubungan mesra antara kaum.dalam artikel ini mereka memberitahu bagaimanakah perpaduan kaum menjadi kunci keamanan negara. dasar perpaduan kaum Kerajaan Malaysia amat mesra dan bertoleransi terhadap bahasa etnik minoriti. Seterusnya. budaya dan adat resam sesuatu kaum minoriti. Oleh itu.Perpaduan dan Kemakmuran Pelbagai Kaum Kunci Keamanan Negara Perpaduan adalah satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka. ekonomi dan infrastruktur dapat dicapai. memperakui dan membenarkan keperbedaan nilai. Perpaduan kaum itu menuntut hubungan ‘empatetik’. meskipun di sekolahsekolah kebangsaan. Penggunaan bahasa etnik minoriti tidak pernah dikenakan hukuman malah tidak pernah dilarang digunakan di mana-mana sekolah di Malaysia. sekurangkurangnya dalam konteks peleburan bahasa ibunda etnik minoriti. kerajaan jua pastinya berusaha untuk menentukan elemen-elemen penting perpaduan kaum ini digarap supaya pembangunan sosial. Untuk itu sebagai warganegara malaysia membina perpaduan kaum yang utuh dan tulen dan menolong satu sama lain tanpa mengira agama dan bangsa. perpaduan kaum ini digarap supaya pembangunan sosial. Disamping itu. norma. Kerajaan untuk memakmurkan dan menyuburkan perpaduan kaum melalui program perpaduan kaum antara masyarakat berbilang etnik. ekonomi dan infrastruktur dapat dicapai.

sebarang usaha pembangunan tidak boleh bersifat eksklusif kepada golongan tertentu. keikhlasan mesti menjadi sebahagian daripada peribadi rakyat yang sayang kepada bangsa dan negara agar tidak menimbulkan pergeseran antara kaum yang akhirnya akan merugikan rakyat. Penghayatan Nilai-Nilai Murni Kearah Pembentukan Displin Pelajar . Seterusnya. tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat sebagai Panel Penasihat Perpaduan Negara perlu menjadikan keikhlasan sebagai salah satu ciri peribadi mereka membina ketahanan supaya penyakit pergaduhan kaum tidak timbul. Oleh itu sebagai warganegara malaysia kita patut mengamalkan perpaduan antara kaum. bagi memastikan hasrat itu tercapai. Perpaduan mesti terus menjadi matlamat pembangunan negara agar Malaysia menjadi sebuah negara yang selamat serta mempunyai bangsa yang maju dan berjaya. Seumpampamanya ini perdana menteri kita memberi beberapa cadangan untuk kekalkan perpaduan kaum. Perdana Menteri menambah.Kekalkan perpaduan kaum Perpaduan masyarakat merupakan sebahagian yang penting daripada perpaduan negara. bagi memastikan perpaduan dikekalkan. Perpaduan perlu diadakan sebagai pendekatan bagi mencapai permuafakatan. Daripada artikel ini perdana menteri kita meletakkan banyak cadangan beliau untuk memupuk perpaduan antara masyarakat malaysia. Oleh itu adalah mustahak bagi kita meneliti latar belakang dan ciriciri masyarakat majmuk di negara kita.

dipertahankan bagi mengatasi segala bentuk kemusnahan sama ada dalam bentuk fizikal atau dalaman (kerohanian).. Nilai-nilai murni menjadi asas kepada pembinaan dan pembangunan sahsiah manusia. nilai nilai murni membentuk pelajar yang berdisiplin di kalangan masyarakat. masyarakat kita dapat generasi yang baik dan insane yang bermoral. alam dan tuhan. Setiap manusia perlu ada nilai nilai murni untuk keperibadian seseorang individu. penghayatan nilai-nilai murni ini dilihat dari dua pendekatan iaitu tahap penghayatan nilai-nilai murni dalam diri pelajar dan amalan dari penghayatan nilainilai murni dalam kehidupan seharian pelajar. bagi memastikan pelajar dapat meningkatkan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dan seterusnya tahap pembentukan disiplin dalam diri pelajar dapat ditingkatkan. Untuk membentuk pelajar yang berdisiplin ibu bapa dan guru perlu member kejasama yang baik. nilai-nilai murni ini dikatakan dapat membantu membentuk disiplin seseorang individu.Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik. tahap pembentukan disiplin dalam kehidupan seharian pelajar dikenalpasti. Kempen Bulan Budi Bahasa Dan Nilai Murni . dapat membantu membentuk disiplin. Seterusnya. Dariapada ini. Disamping itu. Akhir katanya. peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia.

bertutur dengan sopan.Kempen ini merupakan satu agenda penting Kerajaan bertujuan untuk menyemai semula dan menyemarakkan amalan berbudi bahasa dan penghayatan nilai-nilai murni ke dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Ia juga menanam keperibadian yang luhur ke dalam fikiran. Di tambahan pula. Rakyat malaysia sentiasa diasuh dan diterapkan dengan sikap bersopan santun dan berbudi bahasa. berbudi bahasa. Oleh itu. kita bersama-sama bekerjasama untuk mengukuhkan budaya berbudi bahasa dan amalan nilai-nilai murni supaya ia kekal sebagai kebanggaan warisan bangsa. bantu. hati budi serta perlakuan rakyat Malaysia di semua peringkat dan lapisan masyarakat. Dalam kempen itu beliau mengucapkan tentang amalan nilai nilai murni. Di samping itu. beradab. adil dan jujur. dalam usaha kita menikmati jalinan perpaduan negara yang begitu erat selama ini. amalan sikap bersopan santun dan berbudi bahasa juga telah menjadi asas kukuh mulia. dapat menyuburkan sikap bersopan santun dan berbudi bahasa malah mewujudkan masyarakat yang berdisiplin. kita juga perlu bertanggungjawab mendidik dan membentuk setiap ahli keluarga kita supaya menjadi insan berperibadi mulia. telah dididik supaya sentiasa hormat-menghormati.Kempen Amalan Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni telah pun dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri di peringkat kebangsaan. saling bantu-membantu. merendah diri. jujur dan amanah dan berbagai lagi. Warga Kementerian harus mengamalkan sikap berhati . bersopan santun serta bertoleransi harus sentiasa disemai bagi mempastikan kejayaan usaha Kerajaan untuk mewujudkan budaya rakyat yang berhemah tinggi. mengeratkan siratulrahim serta menyemarakkan lagi semangat muhibah di kalangan rakyat.membantu. hormat-menghormati.