P. 1
92388928-IDEOLOGI-MUHAMMADIYAH

92388928-IDEOLOGI-MUHAMMADIYAH

|Views: 98|Likes:
Published by Yuri Prana Yoga

More info:

Published by: Yuri Prana Yoga on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

agus arianto Tak Berkategori 5 Januari 2012

1.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Setiap organisasi tidak dapat dipisahkan dari pendirinya. Demikian pula Muhammadiyah. Ia tidak dapat dipisahkan dari K.H.A. Dahlan dalam mengambil keputusan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyahpada tahun 1912, itu dengan maksud agar gagasan dan pokok-pokok pikiran beliau dapat diwujudkan melalui Persyarikatan yang beliau dirikan itu. Beliau menyadari bahwa gagasan dan pokok-pokok pikiran itu tidak mungkin dapat diwujudkan oleh seorang secara sendiri-sendiri termasuk oleh beliau sendiri, tetapi harus oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan bekerja sama. Secara garis besar, pokok-pokok pikiran formal itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis pokok pikiran, yaitu pokok pikiran yang bersifat ideologis dan pokok-pokok pikiran yang bersifat strategis. Pokok-pokok pikiran yang dapat dikategorikan sebagai pokok pikiran yang bersifat ideologis, antara lain: Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (Th. 1951), Kepribadian Muhammadiyah (1961), Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (Th. 1969) dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (Th. 2000). Sedangkan pokok-pokok pikiran yang bersifat strategis, adalah berupa Khittah Perjuangan Muhammadiyahyaitu Langkah Muhammadiyah Tahun 1938-1940, Khittah Muhammadiyah Tahun 1956-1959 (Khittah Palembang), Khittah Ponorogo (Th. 1969), Khittah Ujung Pandang (1971), Khittah Surabaya (Th. 1978) serta Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Rumusan Masalah 1.Bagaimana definisi dari ideologi Muhammadiyah itu sendiri? 2.Apa saja konsep dan isi ideologi Muhammadiyah 3.Apa saja hambatan-hambatan ideologi Muhammadiyah dan bagaimana implementasinya? 4.Bagaimana Solusi dan rencana pengembangannya?

Tujuan

1.Untuk mengetahui definisi dari ideologi Muhammadiyah 2.Untuk mengetahui konsep dan isi ideologi Muhammadiyah 3.Untuk mengetahui hambatan-hambatan ideologi Muhammadiyah dan bagaimana implementasinya 4. Untuk mengetahui solusi dan rencana pengembangan ideologi 1. PEMBAHASAN . DEFINISI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

Ilmu tentang ide-ide yang mengatasi paham teologis dan metafisik. Kemudian berkembang menjadi sistem keyakinan dan sistem paham yang mengandung konsep, cara berfikir, cita-cita da strategi perjuangan mengenai kehidupan. Berarti, ideologi adalah suatu sistem paham tentang dunia dan berusaha untuk mengubah kehidupan berdasarkan sistem paham tersebut. Didalam idiologi terkandung aspek pandangan dunia (world view), teori maupun strategi perjuangan, dan strategi dalam memandang kehidupan dan melakukan perubahan-perubahan ke arah cita-cita sosial tertentu. Dalam Muhammadiyah ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan. Karena rujukan dasarnya adalah islam, maka idiologi muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatik dan ekslusif secara taklid-buta, sehingga tetapi memiliki watak terbuka. 1.Landasan Normatif Ideologi Muhammadiyah

a) Pokok pikiran pertama: “ Hidup manusia harus berdasar Tauhid (meng-Esakan) Allah. ber-Tuhan. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Hakekat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah  Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakekatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. b) Pokok pikiran kedua: “ Hidup manusia itu bermasyarakat”. yaitu. merekalah orang-orang yang beruntung”. tentulah itu lebih baik bagi mereka. cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. 1.(QS. Ali „Imran/3:104) Ma‟ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita.“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yan g menyeru kepada kebajikan. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. dan mencegah dari yang mungkar. (QS. Sebagai sebuah ideologi. di antara mereka ada yang beriman. Isi ideologi Muhammadiyah. e) Pokok pikiran kelima: . didunia dan akhirat”. beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah”. Muhammadiyah didirikan diatas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsipprinsip/ pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. Sekiranya Ahli Kitab beriman. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia/ masyarakat”. Ali „Imran /3 :110)”  KONSEP DAN ISI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Muhammadiyah adalah suatu organisasi. c) Pokok pikiran ketiga: “ Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang haqiqi. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah terkonsep dalam isi ideologi Muhammadiyah pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. dan beriman kepada Allah. menyuruh kepada yang makruf. menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.  Kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 (tujuh) pokok pikiran/ prinsip/ pendirian. sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. d) Pokok pikiran keempat: “ Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar benarnya. adalah wajib.

yaitu. Kepribadian Muhammadiyah ini berfungsi sebagai landasan.Yunus Anis periode 1959-1962. duniawi dan ukhrawi. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. faham agama menurut Muhammadiyah dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangasa dan bernegara.  1) Kelompok Tiga: Mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Negara Republik Indonesia. Ibrahim. serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. 1. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaikbaiknya”. adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. serta sifat-sifat yang dimilikinya. Ibadah dan Mu‟amalat Duniawiyat. Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah pada dasarnya merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakekat Muhammadiyah. Akhlaq. 2) Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rosul-Nya. hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak (ittiba) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW”. Kepribadian Muhammadiyah Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakekat Muhammadiyah. bila dengan cara berorganisasi. Nuh.  1) 2) Kelompok Dua: Mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah. Aqidah. ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah. Kepribadian Muhammadiyah ini muncul pada waktu kepemimpinan Bapak Kolonel H. kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia . sejak Nabi Adam.“ Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar -benarnya. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan: Al-qur‟an dan Sunnah Rasul. Musa. yaitu. yaitu. Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual. MATAN “Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah” terdiri dari 5 angka. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliput bidang-bidang. pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam. ialah Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” 1.5 ang ka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok:  1) Kelompok Satu: Mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. g) Pokok pikiran ketujuh: “ Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu. f) Pokok pikiran keenam: “ Perjuangan mewujudkan pokok-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil.M.bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah dimuka bumi.

kurang berfokus pada pendekatan ummah. organisasi terlalu besar. Masyarakat yang beradab (civil society). (2). 2. sehingga tetapi memiliki watak terbuka. Isu bencana dalam community based disaster reduction management (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai Islamic Society/Civil Society yang bertumpu pada konsep surat Al-Ma‟un. Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia. Karitatif. Ketahanan sosial. Menjadi “pengrajin” amal usaha. terjebak dalam kegiatan kelembagaan. Dr. Takaful (modal sosial). Perlu diingat bahwa globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman. merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. melahirkan “pulau -pulau“ yang kurang tanggap terhadap lingkungannya. Pemberdayaan. Karena rujukan dasarnya adalah islam. dan akulturasi: mencyerap danmembagi). (4). salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). 1. yang mengandung proses (1). Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama. Kesimpulan 1. Sudibyo Markus. Muhammadiyah menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini. (4) Hambatan programatik.yang berfilsafat Pancasila. III. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. Keduanya berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (out there phenomena dengan in here phenomena). Dalam konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan kembali kesadaran ‟lokal‟ kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi ke budayaan (akomodasi: menyerap. (3). tarik menarik antara political disengagement dan civic engagement.  SOLUSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN Dua prioritas Muhammadiyah dalam rangka pengembangan ideologi Muhammadiyah dengan tujuan akhir membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah [1] Back to Basics – peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput dan [2] Go International. (5). “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghaffur”. Muhammadiyah didirikan diatas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsipprinsip/ pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. dalam pelaksanaan fungsi khalifah. maka idiologi muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatik dan ekslusif secara taklid-buta.Dalam Muhammadiyah ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan.  HAMBATAN DAN IMPLEMENTASI Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010. (3) Hambatan paradigmatik. Muhammadiyah adalah suatu organisasi. rahmatan dan risalah. (2) Hambatan struktural. Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber Alqur‟an dan As Sunnah menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhai Allah SWT. hambatan-hambatan yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sekaligus dalam batang tubuh ideologi Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural. PENUTUP A. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah terkonsep dalam isi ideologi Muhammadiyah pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu: . untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu Negara yang adil makmur dan diridhai Allah AWT.

Perlu diingat bahwa globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman. Dua prioritas Muhammadiyah dalam rangka pengembangan ideologi Muhammadiyah dengan tujuan akhir membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah [1] Back to Basics – peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput dan [2] Go International. melahirkan “pulau -pulau“ yang kurang tanggap terhadap lingkungannya. c) Pokok pikiran ketiga: “ Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang haqiqi. . Keduanya berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (out there phenomena dengan in here phenomena). ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah. e) Pokok pikiran kelima: “ Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar -benarnya. f) Pokok pikiran keenam: “ Perjuangan mewujudkan pokok-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. didunia dan akhirat”. (3) Hambatan paradigmatik. Dalam konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan kembali kesadaran ‟lokal‟ kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi kebudayaan (akomodasi: menyerap. dalam pelaksanaan fungsi khalifah. Menjadi “pengrajin” amal usaha. (2) Hambatan struktural. d) Pokok pikiran keempat: “ Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar benarnya. tarik menarik antara political disengagement dan civic engagement. terjebak dalam kegiatan kelembagaan.a) Pokok pikiran pertama: “ Hidup manusia harus berdasar Tauhid (meng-Esakan) Allah. bila dengan cara berorganisasi. beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah”. 4. hambatan-hambatan yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sekaligus dalam batang tubuh ideologi Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural. g) Pokok pikiran ketujuh: “ Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu. ber-Tuhan. Dr. Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010. adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. kurang berfokus pada pendekatan ummah. b) Pokok pikiran kedua: “ Hidup manusia itu bermasyarakat”. adalah wajib. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia/ masyarakat”. dan akulturasi: mencyerap danmembagi). (4) Hambatan programatik. ialah Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” 3. organisasi terlalu besar. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaikbaiknya”. Sudibyo Markus. hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak (ittiba) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW”. rahmatan dan risalah.

(2). DAFTAR PUSTAKA Hambali. cita-cita dan strategi perjuangan mengenai kehidupan. cara berfikir. Takaful (modal sosial). Yogyakarta: 174 hal.Mobilisasi sumber daya yang ada di Muhammadiyah untuk keluar dari dominasi kekuatan pasar global. menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.2011. LANDASAN NORMATIF IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. tentulah itu lebih baik bagi mereka. .Sejarah Organisasi. http://www. Di akses pada tanggal 05 Januari 2012 Pukul 15. Masyarakat yang beradab (civil society) B.id/index.34 PENEGUHAN IDEOLOGI MUHAMMADIYAH A. merekalah orang-orang yang beruntung. yang mengandung proses (1). IDEOLOGI Sistem paham yang mengandung konsep.(QS. Pemberdayaan. IDEOLOGI MUHAMMADIYAH 1. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. yakni: . . Sekiranya Ahli Kitab beriman.Mengembangkan modal sosial (social capital). . di antara mereka ada yang beriman. IV. (QS. Ketahanan sosial. Ideologi dan Strategi Muhammadiyah. Saran Gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah memiliki sebuah ideologi sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh semesta. Dalam konteks sekarang. Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama. Muhammadiyah menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini.Membangun solidaritas kolektif dan membangun kohesivitas secara terstruktur.Menguatkan komitmen kepada kelompok yang tidak terlindungi ( mustadl‟afin) dan yang lemah (dlu‟afa). dan beriman kepada Allah.mdmc. sebagai kompensasi bagi hilangnya akses sumber daya alam dan meningkatkan kepercayaan „trust‟ dalam manajemen sumberdaya manusia. Ali ‘Imran: 110) B.Namun ‘maju dan gembira’ merupakan frasa yang seharusnya tidak pupus dalam cara kerja ideologi Muhammadiyah.Penyeimbang proses demokratisasi dan good governance. dan mencegah dari yang mungkar. menyuruh kepada yang ma’ruf. . (5).or. Ali „Imran: 104) Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. (3).Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia.2006. . salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Ruh ideologi ini terartikulasi secara berbeda sesuai dengan perkembangan zaman guna menciptakan suasana kemajuan dan suasana ketentraman dalam arti”gembira”. Anonim. (4). A. maju dan gembira haruslah dimaknai dengan cara pandang baru.php. Karitatif. Isu bencana dalam community based disaster reduction management (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai Islamic Society/Civil Society yang bertumpu pada konsep surat Al-Ma‟un. Suara Muhammadiyah.

Bermuhammadiyah harus berada dalam satu barisan yang solid/kokoh (Ash-Shaff: 4) dan tidak boleh bercerai-berai (Ali Imran: 103) 4. KANDUNGAN/UNSUR IDEOLOGI 1. 4. 2. Muhammadiyah Gerakanku” Membangun komitmen idealisme untuk menjalankan misi dan cita-cita gerakan Mengikat solidaritas kolektif yang kokoh Menyusun dan melaksanakan garis perjuangan dan strategi perjuangan Memobilisasi anggota untuk mencapai tujuan Membela/menjaga keutuhan/eksistensi organisasi sesuai prinsip gerakan C. (QS. Fungsi Hidup Ibadah (Ad-Dzariyat: 56) dan Kekhalifahan (Al-Baqarah: 30). Menjelaskan dan menanamkan pandangan dunia (world-view) “Islam Agamaku. Fungsi Hidup Ibadah dan Kekhalifahan : . SPIRIT / RUH BERMUHAMMADIYAH 1. dan Menjalankan Misi Utama (Al-Anbiya: 107) Ruh Beragama & Makna Hidup 2. Aktif Muhammadiyah harus memiliki idealisme hidup: Tujuan Hidup (Al-Fath: 29). Paham Islam dalam Muhammadiyah Hakikat Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Misi dan Sistem Perjuangan Muhammadiyah 4. IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Sistem keyakinan. Muhammadiyah berdiri karena dorongan cita-cita dan perjuangan untuk pembaruan kehidupan umat Islam melalui gerakan Dakwah dan Tajdid (QS Ali Imran: 104) 3. cita-cita. Sistem Gerakan Muhammadiyah D. kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. FUNGSI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH 1.28) b.Al-Fath/49. 5. 2. Kyai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena pandangan hidupnya tentang Islam al-Ruju‟ ila al-Quran wa al-Sunnah 2. Pedoman Hidup (Ar-Rum: 30). dan perjuangan Muhammadiyah 3. KENAPA HARUS IDEOLOGI ??? 1. Tujuan Hidup (Al-Fath/48: 29) ْ ‫عيَى ا‬ َّ َ‫مه‬ َّ ‫ه‬ َّ ‫ز‬ ُ‫ى‬ ٌ‫م‬ َ ‫ء‬ ْ َ‫بتَغُىنَ ف‬ ْ َ‫جداً ي‬ ْ َ‫ء ب‬ َّ ‫س‬ ُ ً ‫معا‬ ُ ‫م‬ ُ ‫مآ‬ ُ ‫ز‬ ُ ‫شدَّآ‬ ُ ‫ز‬ َّ ‫د‬ َ َ‫م ت‬ َ‫ز‬ َ‫م‬ َ‫م‬ ِ‫َّللا‬ ِ َ‫عهُ أ‬ ِ َّ‫واى‬ َ ِ‫َّللا‬ ْ ُ‫ساه‬ ْ ُ‫يىَه‬ ِّ ً‫ضال‬ ِ ‫نفَّا‬ ُ ‫سى‬ َّ ‫ح‬ ُّ َ‫ح‬ َ َ‫ريه‬ ً‫ىاوا‬ ‫ض‬ ‫ز‬ ‫و‬ ْ َ ِ َ Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. 3. Muhammadiyah dalam perjalanan sejarahnya menghadapi pelemahan ruh gerakan (internal) dan berbagai tantangan dari luar (eksternal) 5. IDEALISME HIDUP a.2. 3. 6. tetapi berkasih sayang sesama mereka. Muhammadiyah Gerakan Islam (QS Ali Imran: 104) untuk Mewujudkan Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Ali Imran: 110) Pelaku Gerakan Muhammadiyah 3.

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. AD/ART. Pedoman Hidup Islami. 4. (AdDzariyat /51:56) ْ ِ‫وإ‬ ً َ‫خيِيف‬ ْ ِ‫ل ى‬ َ ‫ض‬ َ ِ‫مالَئ‬ ‫ت‬ َ ُّ‫زب‬ ْ َ‫و فِي األ‬ َ ‫ت إِوِّي‬ َ ‫ه‬ ِ ‫جا‬ ِ‫ن‬ َ ِ ‫ز‬ ٌ ‫ع‬ َ‫ي‬ َ ‫ذ قَا‬ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. dan petunjuk untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia & akhirat 2. Akhlaq. „Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad s. Ajaran Islam meliputi „Aqidah.w. ISLAM sebagai Wahyu Allah ialah ajaran berupa perintah. 3. 3. . PAHAM AGAMA DALAM MUHAMMADIYAH 1. 5. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kpd kemanusiaan. dan taat kepada Allah. 2. HAKIKAT MUHAMMADIYAH 1. Kepribadian. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (AlBaqarah/2: 30) c. „Ibadah. G. MUHAMMADIYAH melaksanakan Dakwah dan Tajdid melalui berbagai usaha MUHAMMADIYAH bergerak melaui Sistem Organisasi/Persyarikatan 4. Pedoman Hidup (Ar-Rum: 30) َ ِ‫َّللا‬ ْ ِ‫حىِيفا ً ف‬ ْ ‫ل اىدِّيهُ ا‬ ْ‫خ‬ َّ ‫ق‬ َّ َ‫سة‬ َ ِ‫و ى‬ ْ َ‫نهَّ أ‬ ‫مىن‬ َ ِ‫ذى‬ َ ‫ه‬ َ ‫اس‬ ْ َ‫س الَ ي‬ ْ َ‫ها الَ ت‬ ْ َ‫عي‬ ْ‫و‬ َ َ ‫مث‬ َ ‫ي‬ َ َّ‫س اىى‬ َ َ‫َّللاِ اىَّتِي فَط‬ َ‫ط‬ َ ‫ه‬ َ ‫ج‬ ِ ‫وىَـ‬ ِ‫ب‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ِ‫فَؤَق‬ ُ َ‫عي‬ ِ ‫س اىىَّا‬ ُ ِّ‫ىقَي‬ ِ ‫ل ىِيدِّي‬ َ ‫دي‬ ِ ‫ي‬ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah). dan Mu‟amalat Dunyawiyah 4. (Itulah) agama yang lurus. E. KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH 1. Melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Hidup manusia bermasyarakat. MUHAMMADIYAH memiliki Keyakinan/Cita-cita Hidup. larangan. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. ibadah. d. Menjalankan Misi Utama (Al-Anbiya: 107) ْ ِّ‫متً ى‬ ْ‫س‬ َ ‫يىَا‬ َ‫ميه‬ ْ‫ز‬ ْ َ ‫مآ أ‬ َ‫ي‬ َ َّ‫ك إِال‬ َ ‫ز‬ ِ َ‫عاى‬ َ َ‫ح‬ َ‫و‬ Dan tiadalah Kami mengutus kamu. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.ْ ‫قتُ ا‬ ْ َ‫خي‬ َ ‫ما‬ ‫ُون‬ ْ َ‫وس إِالَّ ىِي‬ َ ‫إل‬ َ َّ‫جه‬ ِ ‫ى‬ ِ ‫عبُد‬ َ ََ ِ ‫وا‬ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Khittah. Paham Islam Murni dan Berkemajuan sehingga Islam menjadi Rahmatan lil-‟Alamin F. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. dan prinsip-prinsip dasar Islam dalam gerakannya yang mengikat H. 6. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat.a. MUHAMMADIYAH sebagai Gerakan Islam yang bertujuan mewujudkan Masyarakart Islam yang sebenar-benarnya 2. MUQADDIMAH AD MUHAMMADIYAH Substansi Ideologi 1. Bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih dengan menggunakan akal pikiran sesuai Ajaran Islam 3. Hidup manusia harus berdasar tauhid.

MERAPATKAN BARISAN DALAM GERAKAN ًّ ‫ص‬ ْ ُ‫م ب‬ )٤ :‫ص (الصّف‬ ْ‫م‬ ْ ِ ‫سب‬ ٌ ‫ى‬ ُ ‫س‬ ُّ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫ىن فِي‬ ِ ِ‫يي‬ ِ َّ‫ب اى‬ ِ ُ‫اَِِ نَّ َّللاَ ي‬ ْ‫ص‬ ْ ُ‫ريْهَ يُقَتِي‬ ْ ُ‫ف مَؤَوَّه‬ َ ٌ‫ىيَه‬ . undang-undang. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah 10. 5. MISI Muhammadiyah (1) Menegakan Tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan AsSunnah (2) Menyebarluaskan Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. 5. Keluarga. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya 9. 6. peraturan. Menjadi pilar strategis Muhammadiyah dalam gerakan perempuan Spesifikasi/Revitalisasi program unggulan „Aisyiyah sebagai prioritas gerakan TK ABA Peningkatan & Pengembangan SDM kader perempuan Muhammadiyah Mengintensifkan pembinaan ideologis sebagai bagian dari revitalisasi gerakan Dinamisasi pemikiran dan orientasi aksi gerakan Pelangsung gerakan Muhammadiyah sesuai bidang gerakannya K. serta dasar dan falsafah negara yang sah.2. 3. Muhammadiyah tidak berpolitik-praktis. 4. kemerdekaan bangsa dan negara republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridlai Allah SWT: “Baldantun Thayyibatun w a Rabbun Ghafur” 3. 7. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah Lapang dada. dengan memegang teguh ajaran Islam Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan Mengindahkan segala hukum. berjuang sebagai kekuatan moral untuk kemajuan bangsa J. 4. 6. 3. sesuai dengan ajaran Islam 8. PERAN ‘AISYIYAH 1. dan Masyarakat 2. DAN (3) Mewujudkan Islam dalam kehidupan Pribadi. 2. MISI DAN STRATEGI PERJUANGAN MUHAMMADIYAH 1. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana I. luas pandangan. Amar ma‟ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->