IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

agus arianto Tak Berkategori 5 Januari 2012

1.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Setiap organisasi tidak dapat dipisahkan dari pendirinya. Demikian pula Muhammadiyah. Ia tidak dapat dipisahkan dari K.H.A. Dahlan dalam mengambil keputusan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyahpada tahun 1912, itu dengan maksud agar gagasan dan pokok-pokok pikiran beliau dapat diwujudkan melalui Persyarikatan yang beliau dirikan itu. Beliau menyadari bahwa gagasan dan pokok-pokok pikiran itu tidak mungkin dapat diwujudkan oleh seorang secara sendiri-sendiri termasuk oleh beliau sendiri, tetapi harus oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan bekerja sama. Secara garis besar, pokok-pokok pikiran formal itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis pokok pikiran, yaitu pokok pikiran yang bersifat ideologis dan pokok-pokok pikiran yang bersifat strategis. Pokok-pokok pikiran yang dapat dikategorikan sebagai pokok pikiran yang bersifat ideologis, antara lain: Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (Th. 1951), Kepribadian Muhammadiyah (1961), Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (Th. 1969) dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (Th. 2000). Sedangkan pokok-pokok pikiran yang bersifat strategis, adalah berupa Khittah Perjuangan Muhammadiyahyaitu Langkah Muhammadiyah Tahun 1938-1940, Khittah Muhammadiyah Tahun 1956-1959 (Khittah Palembang), Khittah Ponorogo (Th. 1969), Khittah Ujung Pandang (1971), Khittah Surabaya (Th. 1978) serta Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Rumusan Masalah 1.Bagaimana definisi dari ideologi Muhammadiyah itu sendiri? 2.Apa saja konsep dan isi ideologi Muhammadiyah 3.Apa saja hambatan-hambatan ideologi Muhammadiyah dan bagaimana implementasinya? 4.Bagaimana Solusi dan rencana pengembangannya?

Tujuan

1.Untuk mengetahui definisi dari ideologi Muhammadiyah 2.Untuk mengetahui konsep dan isi ideologi Muhammadiyah 3.Untuk mengetahui hambatan-hambatan ideologi Muhammadiyah dan bagaimana implementasinya 4. Untuk mengetahui solusi dan rencana pengembangan ideologi 1. PEMBAHASAN . DEFINISI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

Ilmu tentang ide-ide yang mengatasi paham teologis dan metafisik. Kemudian berkembang menjadi sistem keyakinan dan sistem paham yang mengandung konsep, cara berfikir, cita-cita da strategi perjuangan mengenai kehidupan. Berarti, ideologi adalah suatu sistem paham tentang dunia dan berusaha untuk mengubah kehidupan berdasarkan sistem paham tersebut. Didalam idiologi terkandung aspek pandangan dunia (world view), teori maupun strategi perjuangan, dan strategi dalam memandang kehidupan dan melakukan perubahan-perubahan ke arah cita-cita sosial tertentu. Dalam Muhammadiyah ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan. Karena rujukan dasarnya adalah islam, maka idiologi muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatik dan ekslusif secara taklid-buta, sehingga tetapi memiliki watak terbuka. 1.Landasan Normatif Ideologi Muhammadiyah

dan mencegah dari yang mungkar. Sebagai sebuah ideologi. cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ali „Imran /3 :110)”  KONSEP DAN ISI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Muhammadiyah adalah suatu organisasi. e) Pokok pikiran kelima: . b) Pokok pikiran kedua: “ Hidup manusia itu bermasyarakat”. Muhammadiyah didirikan diatas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsipprinsip/ pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. di antara mereka ada yang beriman. menyuruh kepada yang makruf. d) Pokok pikiran keempat: “ Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar benarnya. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. c) Pokok pikiran ketiga: “ Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang haqiqi. Muqaddimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. didunia dan akhirat”.“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yan g menyeru kepada kebajikan. merekalah orang-orang yang beruntung”. yaitu. (QS. a) Pokok pikiran pertama: “ Hidup manusia harus berdasar Tauhid (meng-Esakan) Allah. merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita.(QS. 1. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah terkonsep dalam isi ideologi Muhammadiyah pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. adalah wajib. menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Hakekat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah  Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakekatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini.  Kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 (tujuh) pokok pikiran/ prinsip/ pendirian. Sekiranya Ahli Kitab beriman. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia/ masyarakat”. dan beriman kepada Allah. tentulah itu lebih baik bagi mereka. beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah”. “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Isi ideologi Muhammadiyah. ber-Tuhan. Ali „Imran/3:104) Ma‟ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah.

“ Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar -benarnya. Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual. kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia . f) Pokok pikiran keenam: “ Perjuangan mewujudkan pokok-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan: Al-qur‟an dan Sunnah Rasul.  1) Kelompok Tiga: Mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Negara Republik Indonesia. 1. yaitu. MATAN “Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah” terdiri dari 5 angka. duniawi dan ukhrawi. yaitu.  1) 2) Kelompok Dua: Mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakekat Muhammadiyah. Musa.5 ang ka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok:  1) Kelompok Satu: Mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Aqidah.Yunus Anis periode 1959-1962.bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. bila dengan cara berorganisasi. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam. Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah pada dasarnya merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakekat Muhammadiyah. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. 2) Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rosul-Nya. faham agama menurut Muhammadiyah dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangasa dan bernegara. hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak (ittiba) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW”. serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. sejak Nabi Adam. yaitu. Kepribadian Muhammadiyah ini muncul pada waktu kepemimpinan Bapak Kolonel H. serta sifat-sifat yang dimilikinya. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaikbaiknya”. ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah. Ibrahim. Akhlaq. untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah dimuka bumi. g) Pokok pikiran ketujuh: “ Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu. Ibadah dan Mu‟amalat Duniawiyat. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliput bidang-bidang.M. pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. Kepribadian Muhammadiyah ini berfungsi sebagai landasan. ialah Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” 1. Nuh.

merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. yang mengandung proses (1). Muhammadiyah menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini. Ketahanan sosial. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. PENUTUP A. Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber Alqur‟an dan As Sunnah menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhai Allah SWT. dalam pelaksanaan fungsi khalifah. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah terkonsep dalam isi ideologi Muhammadiyah pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu: . (3) Hambatan paradigmatik. kurang berfokus pada pendekatan ummah.  HAMBATAN DAN IMPLEMENTASI Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010. Muhammadiyah didirikan diatas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsipprinsip/ pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. (3). 2. (5). dan akulturasi: mencyerap danmembagi). Karena rujukan dasarnya adalah islam. Menjadi “pengrajin” amal usaha. Dalam konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan kembali kesadaran ‟lokal‟ kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi ke budayaan (akomodasi: menyerap. 1. Dr. Isu bencana dalam community based disaster reduction management (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai Islamic Society/Civil Society yang bertumpu pada konsep surat Al-Ma‟un. hambatan-hambatan yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sekaligus dalam batang tubuh ideologi Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural. organisasi terlalu besar. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. Karitatif. Takaful (modal sosial). Pemberdayaan. rahmatan dan risalah. (2) Hambatan struktural. maka idiologi muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatik dan ekslusif secara taklid-buta. salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). (4). Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama.Dalam Muhammadiyah ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan.  SOLUSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN Dua prioritas Muhammadiyah dalam rangka pengembangan ideologi Muhammadiyah dengan tujuan akhir membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah [1] Back to Basics – peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput dan [2] Go International. tarik menarik antara political disengagement dan civic engagement. melahirkan “pulau -pulau“ yang kurang tanggap terhadap lingkungannya. sehingga tetapi memiliki watak terbuka.yang berfilsafat Pancasila. untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu Negara yang adil makmur dan diridhai Allah AWT. III. “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghaffur”. Muhammadiyah adalah suatu organisasi. Sudibyo Markus. terjebak dalam kegiatan kelembagaan. (4) Hambatan programatik. Perlu diingat bahwa globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman. Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang beradab (civil society). Keduanya berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (out there phenomena dengan in here phenomena). Kesimpulan 1. (2).

Keduanya berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (out there phenomena dengan in here phenomena). hambatan-hambatan yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sekaligus dalam batang tubuh ideologi Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural. Menjadi “pengrajin” amal usaha. ialah Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” 3. 4. kurang berfokus pada pendekatan ummah. f) Pokok pikiran keenam: “ Perjuangan mewujudkan pokok-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia/ masyarakat”. (3) Hambatan paradigmatik. Dr. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaikbaiknya”. Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010. terjebak dalam kegiatan kelembagaan. ber-Tuhan. dalam pelaksanaan fungsi khalifah. melahirkan “pulau -pulau“ yang kurang tanggap terhadap lingkungannya. g) Pokok pikiran ketujuh: “ Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu. didunia dan akhirat”. tarik menarik antara political disengagement dan civic engagement. adalah wajib. Dua prioritas Muhammadiyah dalam rangka pengembangan ideologi Muhammadiyah dengan tujuan akhir membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah [1] Back to Basics – peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput dan [2] Go International.a) Pokok pikiran pertama: “ Hidup manusia harus berdasar Tauhid (meng-Esakan) Allah. Perlu diingat bahwa globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman. hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak (ittiba) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW”. (2) Hambatan struktural. ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah. b) Pokok pikiran kedua: “ Hidup manusia itu bermasyarakat”. c) Pokok pikiran ketiga: “ Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang haqiqi. Sudibyo Markus. Dalam konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan kembali kesadaran ‟lokal‟ kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi kebudayaan (akomodasi: menyerap. dan akulturasi: mencyerap danmembagi). rahmatan dan risalah. (4) Hambatan programatik. . organisasi terlalu besar. d) Pokok pikiran keempat: “ Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar benarnya. e) Pokok pikiran kelima: “ Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar -benarnya. bila dengan cara berorganisasi. beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah”.

Masyarakat yang beradab (civil society) B. http://www. di antara mereka ada yang beriman. (2). dan mencegah dari yang mungkar.34 PENEGUHAN IDEOLOGI MUHAMMADIYAH A. Takaful (modal sosial). Ali „Imran: 104) Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ideologi dan Strategi Muhammadiyah. Pemberdayaan. (3). Sekiranya Ahli Kitab beriman.Sejarah Organisasi. yang mengandung proses (1).id/index. Muhammadiyah menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini. DAFTAR PUSTAKA Hambali.Mengembangkan modal sosial (social capital).Mobilisasi sumber daya yang ada di Muhammadiyah untuk keluar dari dominasi kekuatan pasar global. .Penyeimbang proses demokratisasi dan good governance. maju dan gembira haruslah dimaknai dengan cara pandang baru. Saran Gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah memiliki sebuah ideologi sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh semesta.Membangun solidaritas kolektif dan membangun kohesivitas secara terstruktur. (4). Karitatif. . cita-cita dan strategi perjuangan mengenai kehidupan. .mdmc. salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). dan beriman kepada Allah. merekalah orang-orang yang beruntung. Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama. IV. Anonim.Menguatkan komitmen kepada kelompok yang tidak terlindungi ( mustadl‟afin) dan yang lemah (dlu‟afa). Suara Muhammadiyah. Dalam konteks sekarang.(QS.Namun ‘maju dan gembira’ merupakan frasa yang seharusnya tidak pupus dalam cara kerja ideologi Muhammadiyah.2006. (5). sebagai kompensasi bagi hilangnya akses sumber daya alam dan meningkatkan kepercayaan „trust‟ dalam manajemen sumberdaya manusia. Ali ‘Imran: 110) B. A. Yogyakarta: 174 hal. .php.Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia.2011. yakni: . Isu bencana dalam community based disaster reduction management (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai Islamic Society/Civil Society yang bertumpu pada konsep surat Al-Ma‟un. IDEOLOGI MUHAMMADIYAH 1. . Ruh ideologi ini terartikulasi secara berbeda sesuai dengan perkembangan zaman guna menciptakan suasana kemajuan dan suasana ketentraman dalam arti”gembira”. cara berfikir. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di akses pada tanggal 05 Januari 2012 Pukul 15. IDEOLOGI Sistem paham yang mengandung konsep.or. LANDASAN NORMATIF IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. menyuruh kepada yang ma’ruf. Ketahanan sosial. menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. (QS.

28) b. (QS. 2. KANDUNGAN/UNSUR IDEOLOGI 1. FUNGSI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH 1. Muhammadiyah dalam perjalanan sejarahnya menghadapi pelemahan ruh gerakan (internal) dan berbagai tantangan dari luar (eksternal) 5. Aktif Muhammadiyah harus memiliki idealisme hidup: Tujuan Hidup (Al-Fath: 29). Pedoman Hidup (Ar-Rum: 30). SPIRIT / RUH BERMUHAMMADIYAH 1. 3. Muhammadiyah Gerakanku” Membangun komitmen idealisme untuk menjalankan misi dan cita-cita gerakan Mengikat solidaritas kolektif yang kokoh Menyusun dan melaksanakan garis perjuangan dan strategi perjuangan Memobilisasi anggota untuk mencapai tujuan Membela/menjaga keutuhan/eksistensi organisasi sesuai prinsip gerakan C. Fungsi Hidup Ibadah (Ad-Dzariyat: 56) dan Kekhalifahan (Al-Baqarah: 30). Sistem Gerakan Muhammadiyah D. kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Bermuhammadiyah harus berada dalam satu barisan yang solid/kokoh (Ash-Shaff: 4) dan tidak boleh bercerai-berai (Ali Imran: 103) 4. KENAPA HARUS IDEOLOGI ??? 1. Kyai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena pandangan hidupnya tentang Islam al-Ruju‟ ila al-Quran wa al-Sunnah 2. 4. 3. IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Sistem keyakinan.2. Muhammadiyah berdiri karena dorongan cita-cita dan perjuangan untuk pembaruan kehidupan umat Islam melalui gerakan Dakwah dan Tajdid (QS Ali Imran: 104) 3. IDEALISME HIDUP a.Al-Fath/49. tetapi berkasih sayang sesama mereka. Fungsi Hidup Ibadah dan Kekhalifahan : . Menjelaskan dan menanamkan pandangan dunia (world-view) “Islam Agamaku. dan Menjalankan Misi Utama (Al-Anbiya: 107) Ruh Beragama & Makna Hidup 2. 5. Paham Islam dalam Muhammadiyah Hakikat Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Misi dan Sistem Perjuangan Muhammadiyah 4. 6. cita-cita. Tujuan Hidup (Al-Fath/48: 29) ْ ‫عيَى ا‬ َّ َ‫مه‬ َّ ‫ه‬ َّ ‫ز‬ ُ‫ى‬ ٌ‫م‬ َ ‫ء‬ ْ َ‫بتَغُىنَ ف‬ ْ َ‫جداً ي‬ ْ َ‫ء ب‬ َّ ‫س‬ ُ ً ‫معا‬ ُ ‫م‬ ُ ‫مآ‬ ُ ‫ز‬ ُ ‫شدَّآ‬ ُ ‫ز‬ َّ ‫د‬ َ َ‫م ت‬ َ‫ز‬ َ‫م‬ َ‫م‬ ِ‫َّللا‬ ِ َ‫عهُ أ‬ ِ َّ‫واى‬ َ ِ‫َّللا‬ ْ ُ‫ساه‬ ْ ُ‫يىَه‬ ِّ ً‫ضال‬ ِ ‫نفَّا‬ ُ ‫سى‬ َّ ‫ح‬ ُّ َ‫ح‬ َ َ‫ريه‬ ً‫ىاوا‬ ‫ض‬ ‫ز‬ ‫و‬ ْ َ ِ َ Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. dan perjuangan Muhammadiyah 3. Muhammadiyah Gerakan Islam (QS Ali Imran: 104) untuk Mewujudkan Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Ali Imran: 110) Pelaku Gerakan Muhammadiyah 3. 2.

Hidup manusia harus berdasar tauhid. 5. 4. KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH 1. Ajaran Islam meliputi „Aqidah. larangan. Kepribadian. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kpd kemanusiaan. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. G. dan taat kepada Allah. Pedoman Hidup (Ar-Rum: 30) َ ِ‫َّللا‬ ْ ِ‫حىِيفا ً ف‬ ْ ‫ل اىدِّيهُ ا‬ ْ‫خ‬ َّ ‫ق‬ َّ َ‫سة‬ َ ِ‫و ى‬ ْ َ‫نهَّ أ‬ ‫مىن‬ َ ِ‫ذى‬ َ ‫ه‬ َ ‫اس‬ ْ َ‫س الَ ي‬ ْ َ‫ها الَ ت‬ ْ َ‫عي‬ ْ‫و‬ َ َ ‫مث‬ َ ‫ي‬ َ َّ‫س اىى‬ َ َ‫َّللاِ اىَّتِي فَط‬ َ‫ط‬ َ ‫ه‬ َ ‫ج‬ ِ ‫وىَـ‬ ِ‫ب‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ِ‫فَؤَق‬ ُ َ‫عي‬ ِ ‫س اىىَّا‬ ُ ِّ‫ىقَي‬ ِ ‫ل ىِيدِّي‬ َ ‫دي‬ ِ ‫ي‬ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah). PAHAM AGAMA DALAM MUHAMMADIYAH 1. Khittah. dan Mu‟amalat Dunyawiyah 4.ْ ‫قتُ ا‬ ْ َ‫خي‬ َ ‫ما‬ ‫ُون‬ ْ َ‫وس إِالَّ ىِي‬ َ ‫إل‬ َ َّ‫جه‬ ِ ‫ى‬ ِ ‫عبُد‬ َ ََ ِ ‫وا‬ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. d. „Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad s. dan prinsip-prinsip dasar Islam dalam gerakannya yang mengikat H. Paham Islam Murni dan Berkemajuan sehingga Islam menjadi Rahmatan lil-‟Alamin F. HAKIKAT MUHAMMADIYAH 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. MUHAMMADIYAH sebagai Gerakan Islam yang bertujuan mewujudkan Masyarakart Islam yang sebenar-benarnya 2.w. MUHAMMADIYAH memiliki Keyakinan/Cita-cita Hidup. (AlBaqarah/2: 30) c. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. 6. Menjalankan Misi Utama (Al-Anbiya: 107) ْ ِّ‫متً ى‬ ْ‫س‬ َ ‫يىَا‬ َ‫ميه‬ ْ‫ز‬ ْ َ ‫مآ أ‬ َ‫ي‬ َ َّ‫ك إِال‬ َ ‫ز‬ ِ َ‫عاى‬ َ َ‫ح‬ َ‫و‬ Dan tiadalah Kami mengutus kamu. MUQADDIMAH AD MUHAMMADIYAH Substansi Ideologi 1. E.a. MUHAMMADIYAH melaksanakan Dakwah dan Tajdid melalui berbagai usaha MUHAMMADIYAH bergerak melaui Sistem Organisasi/Persyarikatan 4. . AD/ART. (AdDzariyat /51:56) ْ ِ‫وإ‬ ً َ‫خيِيف‬ ْ ِ‫ل ى‬ َ ‫ض‬ َ ِ‫مالَئ‬ ‫ت‬ َ ُّ‫زب‬ ْ َ‫و فِي األ‬ َ ‫ت إِوِّي‬ َ ‫ه‬ ِ ‫جا‬ ِ‫ن‬ َ ِ ‫ز‬ ٌ ‫ع‬ َ‫ي‬ َ ‫ذ قَا‬ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. dan petunjuk untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia & akhirat 2. Melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. ibadah. (Itulah) agama yang lurus. Pedoman Hidup Islami. 3. 2. Bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih dengan menggunakan akal pikiran sesuai Ajaran Islam 3. Hidup manusia bermasyarakat. Akhlaq. „Ibadah. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. ISLAM sebagai Wahyu Allah ialah ajaran berupa perintah. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. 3.

Menjadi pilar strategis Muhammadiyah dalam gerakan perempuan Spesifikasi/Revitalisasi program unggulan „Aisyiyah sebagai prioritas gerakan TK ABA Peningkatan & Pengembangan SDM kader perempuan Muhammadiyah Mengintensifkan pembinaan ideologis sebagai bagian dari revitalisasi gerakan Dinamisasi pemikiran dan orientasi aksi gerakan Pelangsung gerakan Muhammadiyah sesuai bidang gerakannya K. 5. PERAN ‘AISYIYAH 1. Amar ma‟ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan. 3. 3. sesuai dengan ajaran Islam 8. serta dasar dan falsafah negara yang sah. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. 2. 6. dengan memegang teguh ajaran Islam Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan Mengindahkan segala hukum. MERAPATKAN BARISAN DALAM GERAKAN ًّ ‫ص‬ ْ ُ‫م ب‬ )٤ :‫ص (الصّف‬ ْ‫م‬ ْ ِ ‫سب‬ ٌ ‫ى‬ ُ ‫س‬ ُّ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫ىن فِي‬ ِ ِ‫يي‬ ِ َّ‫ب اى‬ ِ ُ‫اَِِ نَّ َّللاَ ي‬ ْ‫ص‬ ْ ُ‫ريْهَ يُقَتِي‬ ْ ُ‫ف مَؤَوَّه‬ َ ٌ‫ىيَه‬ .2. Keluarga. MISI Muhammadiyah (1) Menegakan Tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan AsSunnah (2) Menyebarluaskan Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya 9. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana I. DAN (3) Mewujudkan Islam dalam kehidupan Pribadi. 4. kemerdekaan bangsa dan negara republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridlai Allah SWT: “Baldantun Thayyibatun w a Rabbun Ghafur” 3. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah 10. berjuang sebagai kekuatan moral untuk kemajuan bangsa J. MISI DAN STRATEGI PERJUANGAN MUHAMMADIYAH 1. peraturan. Muhammadiyah tidak berpolitik-praktis. 4. 5. undang-undang. dan Masyarakat 2. luas pandangan. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah Lapang dada. 6. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful