92388928-IDEOLOGI-MUHAMMADIYAH

IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

agus arianto Tak Berkategori 5 Januari 2012

1.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Setiap organisasi tidak dapat dipisahkan dari pendirinya. Demikian pula Muhammadiyah. Ia tidak dapat dipisahkan dari K.H.A. Dahlan dalam mengambil keputusan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyahpada tahun 1912, itu dengan maksud agar gagasan dan pokok-pokok pikiran beliau dapat diwujudkan melalui Persyarikatan yang beliau dirikan itu. Beliau menyadari bahwa gagasan dan pokok-pokok pikiran itu tidak mungkin dapat diwujudkan oleh seorang secara sendiri-sendiri termasuk oleh beliau sendiri, tetapi harus oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan bekerja sama. Secara garis besar, pokok-pokok pikiran formal itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis pokok pikiran, yaitu pokok pikiran yang bersifat ideologis dan pokok-pokok pikiran yang bersifat strategis. Pokok-pokok pikiran yang dapat dikategorikan sebagai pokok pikiran yang bersifat ideologis, antara lain: Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (Th. 1951), Kepribadian Muhammadiyah (1961), Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (Th. 1969) dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (Th. 2000). Sedangkan pokok-pokok pikiran yang bersifat strategis, adalah berupa Khittah Perjuangan Muhammadiyahyaitu Langkah Muhammadiyah Tahun 1938-1940, Khittah Muhammadiyah Tahun 1956-1959 (Khittah Palembang), Khittah Ponorogo (Th. 1969), Khittah Ujung Pandang (1971), Khittah Surabaya (Th. 1978) serta Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Rumusan Masalah 1.Bagaimana definisi dari ideologi Muhammadiyah itu sendiri? 2.Apa saja konsep dan isi ideologi Muhammadiyah 3.Apa saja hambatan-hambatan ideologi Muhammadiyah dan bagaimana implementasinya? 4.Bagaimana Solusi dan rencana pengembangannya?

Tujuan

1.Untuk mengetahui definisi dari ideologi Muhammadiyah 2.Untuk mengetahui konsep dan isi ideologi Muhammadiyah 3.Untuk mengetahui hambatan-hambatan ideologi Muhammadiyah dan bagaimana implementasinya 4. Untuk mengetahui solusi dan rencana pengembangan ideologi 1. PEMBAHASAN . DEFINISI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

Ilmu tentang ide-ide yang mengatasi paham teologis dan metafisik. Kemudian berkembang menjadi sistem keyakinan dan sistem paham yang mengandung konsep, cara berfikir, cita-cita da strategi perjuangan mengenai kehidupan. Berarti, ideologi adalah suatu sistem paham tentang dunia dan berusaha untuk mengubah kehidupan berdasarkan sistem paham tersebut. Didalam idiologi terkandung aspek pandangan dunia (world view), teori maupun strategi perjuangan, dan strategi dalam memandang kehidupan dan melakukan perubahan-perubahan ke arah cita-cita sosial tertentu. Dalam Muhammadiyah ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan. Karena rujukan dasarnya adalah islam, maka idiologi muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatik dan ekslusif secara taklid-buta, sehingga tetapi memiliki watak terbuka. 1.Landasan Normatif Ideologi Muhammadiyah

Ali „Imran /3 :110)”  KONSEP DAN ISI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Muhammadiyah adalah suatu organisasi.“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yan g menyeru kepada kebajikan. menyuruh kepada yang makruf. c) Pokok pikiran ketiga: “ Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang haqiqi.(QS. di antara mereka ada yang beriman. Muhammadiyah didirikan diatas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsipprinsip/ pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. adalah wajib. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Hakekat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah  Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakekatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Muqaddimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. yaitu. Isi ideologi Muhammadiyah. merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. merekalah orang-orang yang beruntung”. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah terkonsep dalam isi ideologi Muhammadiyah pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. e) Pokok pikiran kelima: . (QS. sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. 1. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia/ masyarakat”. menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. dan beriman kepada Allah. tentulah itu lebih baik bagi mereka. didunia dan akhirat”. dan mencegah dari yang mungkar.  Kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 (tujuh) pokok pikiran/ prinsip/ pendirian. Sebagai sebuah ideologi. ber-Tuhan. a) Pokok pikiran pertama: “ Hidup manusia harus berdasar Tauhid (meng-Esakan) Allah. d) Pokok pikiran keempat: “ Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar benarnya. “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. b) Pokok pikiran kedua: “ Hidup manusia itu bermasyarakat”. beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah”. Sekiranya Ahli Kitab beriman. Ali „Imran/3:104) Ma‟ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah.

pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. faham agama menurut Muhammadiyah dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangasa dan bernegara. yaitu. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliput bidang-bidang. bila dengan cara berorganisasi. Nuh. Ibadah dan Mu‟amalat Duniawiyat. f) Pokok pikiran keenam: “ Perjuangan mewujudkan pokok-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. Kepribadian Muhammadiyah Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakekat Muhammadiyah. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaikbaiknya”.M. Ibrahim. Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual.bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah pada dasarnya merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakekat Muhammadiyah. Musa. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan: Al-qur‟an dan Sunnah Rasul.  1) Kelompok Tiga: Mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Negara Republik Indonesia. yaitu. kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia . Kepribadian Muhammadiyah ini berfungsi sebagai landasan. Aqidah.5 ang ka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok:  1) Kelompok Satu: Mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Akhlaq. g) Pokok pikiran ketujuh: “ Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu. 1. yaitu.“ Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar -benarnya. serta sifat-sifat yang dimilikinya. 2) Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rosul-Nya. untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah dimuka bumi. sejak Nabi Adam. Kepribadian Muhammadiyah ini muncul pada waktu kepemimpinan Bapak Kolonel H. ialah Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” 1. MATAN “Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah” terdiri dari 5 angka.  1) 2) Kelompok Dua: Mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah. serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah. duniawi dan ukhrawi.Yunus Anis periode 1959-1962. hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak (ittiba) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW”.

PENUTUP A. Pemberdayaan. tarik menarik antara political disengagement dan civic engagement. Takaful (modal sosial).  SOLUSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN Dua prioritas Muhammadiyah dalam rangka pengembangan ideologi Muhammadiyah dengan tujuan akhir membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah [1] Back to Basics – peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput dan [2] Go International. (4). III. maka idiologi muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatik dan ekslusif secara taklid-buta. Karitatif. Sudibyo Markus. terjebak dalam kegiatan kelembagaan. Keduanya berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (out there phenomena dengan in here phenomena). Dalam konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan kembali kesadaran ‟lokal‟ kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi ke budayaan (akomodasi: menyerap. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. (3) Hambatan paradigmatik. Muhammadiyah didirikan diatas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsipprinsip/ pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan.Dalam Muhammadiyah ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan. organisasi terlalu besar. (3). Isu bencana dalam community based disaster reduction management (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai Islamic Society/Civil Society yang bertumpu pada konsep surat Al-Ma‟un. Masyarakat yang beradab (civil society). Dr. Muhammadiyah adalah suatu organisasi. Ketahanan sosial. Menjadi “pengrajin” amal usaha. (2) Hambatan struktural. kurang berfokus pada pendekatan ummah. merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. Karena rujukan dasarnya adalah islam. yang mengandung proses (1). Perlu diingat bahwa globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman. Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama. Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber Alqur‟an dan As Sunnah menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhai Allah SWT. sehingga tetapi memiliki watak terbuka. Kesimpulan 1. untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu Negara yang adil makmur dan diridhai Allah AWT. Muhammadiyah menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini. (2). 2. salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghaffur”. melahirkan “pulau -pulau“ yang kurang tanggap terhadap lingkungannya. 1. dalam pelaksanaan fungsi khalifah. (5). dan akulturasi: mencyerap danmembagi).yang berfilsafat Pancasila. Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia.  HAMBATAN DAN IMPLEMENTASI Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010. hambatan-hambatan yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sekaligus dalam batang tubuh ideologi Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural. (4) Hambatan programatik. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. rahmatan dan risalah. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah terkonsep dalam isi ideologi Muhammadiyah pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu: .

adalah wajib. Menjadi “pengrajin” amal usaha. d) Pokok pikiran keempat: “ Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar benarnya. kurang berfokus pada pendekatan ummah. hambatan-hambatan yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sekaligus dalam batang tubuh ideologi Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural. rahmatan dan risalah. melahirkan “pulau -pulau“ yang kurang tanggap terhadap lingkungannya. 4. bila dengan cara berorganisasi. Keduanya berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (out there phenomena dengan in here phenomena). (2) Hambatan struktural. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaikbaiknya”. adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. tarik menarik antara political disengagement dan civic engagement. hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak (ittiba) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW”. dan akulturasi: mencyerap danmembagi).a) Pokok pikiran pertama: “ Hidup manusia harus berdasar Tauhid (meng-Esakan) Allah. ialah Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” 3. Perlu diingat bahwa globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman. ber-Tuhan. organisasi terlalu besar. (4) Hambatan programatik. didunia dan akhirat”. Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010. c) Pokok pikiran ketiga: “ Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang haqiqi. ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah. Dalam konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan kembali kesadaran ‟lokal‟ kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi kebudayaan (akomodasi: menyerap. e) Pokok pikiran kelima: “ Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar -benarnya. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia/ masyarakat”. terjebak dalam kegiatan kelembagaan. dalam pelaksanaan fungsi khalifah. (3) Hambatan paradigmatik. f) Pokok pikiran keenam: “ Perjuangan mewujudkan pokok-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. Dua prioritas Muhammadiyah dalam rangka pengembangan ideologi Muhammadiyah dengan tujuan akhir membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah [1] Back to Basics – peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput dan [2] Go International. g) Pokok pikiran ketujuh: “ Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu. . Dr. beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah”. b) Pokok pikiran kedua: “ Hidup manusia itu bermasyarakat”. Sudibyo Markus.

or. cara berfikir. Karitatif. Anonim. Ruh ideologi ini terartikulasi secara berbeda sesuai dengan perkembangan zaman guna menciptakan suasana kemajuan dan suasana ketentraman dalam arti”gembira”. Ideologi dan Strategi Muhammadiyah. . Ketahanan sosial. . Yogyakarta: 174 hal.Mengembangkan modal sosial (social capital). http://www. maju dan gembira haruslah dimaknai dengan cara pandang baru. sebagai kompensasi bagi hilangnya akses sumber daya alam dan meningkatkan kepercayaan „trust‟ dalam manajemen sumberdaya manusia. di antara mereka ada yang beriman. Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama.Membangun solidaritas kolektif dan membangun kohesivitas secara terstruktur.(QS. IDEOLOGI Sistem paham yang mengandung konsep. cita-cita dan strategi perjuangan mengenai kehidupan. merekalah orang-orang yang beruntung.php. Sekiranya Ahli Kitab beriman.Namun ‘maju dan gembira’ merupakan frasa yang seharusnya tidak pupus dalam cara kerja ideologi Muhammadiyah. menyuruh kepada yang ma’ruf. (QS.2006. (3). dan beriman kepada Allah. Dalam konteks sekarang. tentulah itu lebih baik bagi mereka.2011. (2). Saran Gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah memiliki sebuah ideologi sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh semesta. Ali „Imran: 104) Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.id/index. IV.Mobilisasi sumber daya yang ada di Muhammadiyah untuk keluar dari dominasi kekuatan pasar global. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.mdmc. . . Di akses pada tanggal 05 Januari 2012 Pukul 15.Penyeimbang proses demokratisasi dan good governance. salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). yang mengandung proses (1). Pemberdayaan. Suara Muhammadiyah. DAFTAR PUSTAKA Hambali. Isu bencana dalam community based disaster reduction management (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai Islamic Society/Civil Society yang bertumpu pada konsep surat Al-Ma‟un.Sejarah Organisasi. Muhammadiyah menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini. . Takaful (modal sosial). (4). yakni: . menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Masyarakat yang beradab (civil society) B. dan mencegah dari yang mungkar. LANDASAN NORMATIF IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan.Menguatkan komitmen kepada kelompok yang tidak terlindungi ( mustadl‟afin) dan yang lemah (dlu‟afa). (5).Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia.34 PENEGUHAN IDEOLOGI MUHAMMADIYAH A. A. IDEOLOGI MUHAMMADIYAH 1. Ali ‘Imran: 110) B.

6. 4. Menjelaskan dan menanamkan pandangan dunia (world-view) “Islam Agamaku. Paham Islam dalam Muhammadiyah Hakikat Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Misi dan Sistem Perjuangan Muhammadiyah 4. 3. Pedoman Hidup (Ar-Rum: 30). cita-cita.Al-Fath/49. Muhammadiyah Gerakan Islam (QS Ali Imran: 104) untuk Mewujudkan Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Ali Imran: 110) Pelaku Gerakan Muhammadiyah 3. Aktif Muhammadiyah harus memiliki idealisme hidup: Tujuan Hidup (Al-Fath: 29). (QS. FUNGSI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH 1.28) b. Fungsi Hidup Ibadah dan Kekhalifahan : . Tujuan Hidup (Al-Fath/48: 29) ْ ‫عيَى ا‬ َّ َ‫مه‬ َّ ‫ه‬ َّ ‫ز‬ ُ‫ى‬ ٌ‫م‬ َ ‫ء‬ ْ َ‫بتَغُىنَ ف‬ ْ َ‫جداً ي‬ ْ َ‫ء ب‬ َّ ‫س‬ ُ ً ‫معا‬ ُ ‫م‬ ُ ‫مآ‬ ُ ‫ز‬ ُ ‫شدَّآ‬ ُ ‫ز‬ َّ ‫د‬ َ َ‫م ت‬ َ‫ز‬ َ‫م‬ َ‫م‬ ِ‫َّللا‬ ِ َ‫عهُ أ‬ ِ َّ‫واى‬ َ ِ‫َّللا‬ ْ ُ‫ساه‬ ْ ُ‫يىَه‬ ِّ ً‫ضال‬ ِ ‫نفَّا‬ ُ ‫سى‬ َّ ‫ح‬ ُّ َ‫ح‬ َ َ‫ريه‬ ً‫ىاوا‬ ‫ض‬ ‫ز‬ ‫و‬ ْ َ ِ َ Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. dan perjuangan Muhammadiyah 3.2. KANDUNGAN/UNSUR IDEOLOGI 1. SPIRIT / RUH BERMUHAMMADIYAH 1. Muhammadiyah berdiri karena dorongan cita-cita dan perjuangan untuk pembaruan kehidupan umat Islam melalui gerakan Dakwah dan Tajdid (QS Ali Imran: 104) 3. 3. IDEALISME HIDUP a. IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Sistem keyakinan. KENAPA HARUS IDEOLOGI ??? 1. Muhammadiyah dalam perjalanan sejarahnya menghadapi pelemahan ruh gerakan (internal) dan berbagai tantangan dari luar (eksternal) 5. 2. 2. Fungsi Hidup Ibadah (Ad-Dzariyat: 56) dan Kekhalifahan (Al-Baqarah: 30). Sistem Gerakan Muhammadiyah D. Kyai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena pandangan hidupnya tentang Islam al-Ruju‟ ila al-Quran wa al-Sunnah 2. dan Menjalankan Misi Utama (Al-Anbiya: 107) Ruh Beragama & Makna Hidup 2. tetapi berkasih sayang sesama mereka. 5. Bermuhammadiyah harus berada dalam satu barisan yang solid/kokoh (Ash-Shaff: 4) dan tidak boleh bercerai-berai (Ali Imran: 103) 4. kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Muhammadiyah Gerakanku” Membangun komitmen idealisme untuk menjalankan misi dan cita-cita gerakan Mengikat solidaritas kolektif yang kokoh Menyusun dan melaksanakan garis perjuangan dan strategi perjuangan Memobilisasi anggota untuk mencapai tujuan Membela/menjaga keutuhan/eksistensi organisasi sesuai prinsip gerakan C.

Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. „Ibadah. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kpd kemanusiaan. PAHAM AGAMA DALAM MUHAMMADIYAH 1. KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH 1. dan taat kepada Allah. Melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Ajaran Islam meliputi „Aqidah. 6. (AdDzariyat /51:56) ْ ِ‫وإ‬ ً َ‫خيِيف‬ ْ ِ‫ل ى‬ َ ‫ض‬ َ ِ‫مالَئ‬ ‫ت‬ َ ُّ‫زب‬ ْ َ‫و فِي األ‬ َ ‫ت إِوِّي‬ َ ‫ه‬ ِ ‫جا‬ ِ‫ن‬ َ ِ ‫ز‬ ٌ ‫ع‬ َ‫ي‬ َ ‫ذ قَا‬ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. G. . dan Mu‟amalat Dunyawiyah 4. larangan. 3. (AlBaqarah/2: 30) c. Khittah. Pedoman Hidup Islami.w. dan petunjuk untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia & akhirat 2. Pedoman Hidup (Ar-Rum: 30) َ ِ‫َّللا‬ ْ ِ‫حىِيفا ً ف‬ ْ ‫ل اىدِّيهُ ا‬ ْ‫خ‬ َّ ‫ق‬ َّ َ‫سة‬ َ ِ‫و ى‬ ْ َ‫نهَّ أ‬ ‫مىن‬ َ ِ‫ذى‬ َ ‫ه‬ َ ‫اس‬ ْ َ‫س الَ ي‬ ْ َ‫ها الَ ت‬ ْ َ‫عي‬ ْ‫و‬ َ َ ‫مث‬ َ ‫ي‬ َ َّ‫س اىى‬ َ َ‫َّللاِ اىَّتِي فَط‬ َ‫ط‬ َ ‫ه‬ َ ‫ج‬ ِ ‫وىَـ‬ ِ‫ب‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ِ‫فَؤَق‬ ُ َ‫عي‬ ِ ‫س اىىَّا‬ ُ ِّ‫ىقَي‬ ِ ‫ل ىِيدِّي‬ َ ‫دي‬ ِ ‫ي‬ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah).ْ ‫قتُ ا‬ ْ َ‫خي‬ َ ‫ما‬ ‫ُون‬ ْ َ‫وس إِالَّ ىِي‬ َ ‫إل‬ َ َّ‫جه‬ ِ ‫ى‬ ِ ‫عبُد‬ َ ََ ِ ‫وا‬ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. d. Paham Islam Murni dan Berkemajuan sehingga Islam menjadi Rahmatan lil-‟Alamin F. Akhlaq. MUHAMMADIYAH melaksanakan Dakwah dan Tajdid melalui berbagai usaha MUHAMMADIYAH bergerak melaui Sistem Organisasi/Persyarikatan 4. E. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. ibadah. MUQADDIMAH AD MUHAMMADIYAH Substansi Ideologi 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. (Itulah) agama yang lurus. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. dan prinsip-prinsip dasar Islam dalam gerakannya yang mengikat H. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 5. 3. HAKIKAT MUHAMMADIYAH 1. Hidup manusia harus berdasar tauhid. 4. AD/ART. 2.a. MUHAMMADIYAH sebagai Gerakan Islam yang bertujuan mewujudkan Masyarakart Islam yang sebenar-benarnya 2. ISLAM sebagai Wahyu Allah ialah ajaran berupa perintah. Bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih dengan menggunakan akal pikiran sesuai Ajaran Islam 3. „Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad s. Kepribadian. Menjalankan Misi Utama (Al-Anbiya: 107) ْ ِّ‫متً ى‬ ْ‫س‬ َ ‫يىَا‬ َ‫ميه‬ ْ‫ز‬ ْ َ ‫مآ أ‬ َ‫ي‬ َ َّ‫ك إِال‬ َ ‫ز‬ ِ َ‫عاى‬ َ َ‫ح‬ َ‫و‬ Dan tiadalah Kami mengutus kamu. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Hidup manusia bermasyarakat. MUHAMMADIYAH memiliki Keyakinan/Cita-cita Hidup.

5. Amar ma‟ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah Lapang dada. sesuai dengan ajaran Islam 8. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana I. MISI DAN STRATEGI PERJUANGAN MUHAMMADIYAH 1. Keluarga. MISI Muhammadiyah (1) Menegakan Tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan AsSunnah (2) Menyebarluaskan Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah tidak berpolitik-praktis. dan Masyarakat 2. 3. kemerdekaan bangsa dan negara republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridlai Allah SWT: “Baldantun Thayyibatun w a Rabbun Ghafur” 3. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah 10. 6. 4.2. undang-undang. PERAN ‘AISYIYAH 1. MERAPATKAN BARISAN DALAM GERAKAN ًّ ‫ص‬ ْ ُ‫م ب‬ )٤ :‫ص (الصّف‬ ْ‫م‬ ْ ِ ‫سب‬ ٌ ‫ى‬ ُ ‫س‬ ُّ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫ىن فِي‬ ِ ِ‫يي‬ ِ َّ‫ب اى‬ ِ ُ‫اَِِ نَّ َّللاَ ي‬ ْ‫ص‬ ْ ُ‫ريْهَ يُقَتِي‬ ْ ُ‫ف مَؤَوَّه‬ َ ٌ‫ىيَه‬ . peraturan. 3. DAN (3) Mewujudkan Islam dalam kehidupan Pribadi. 7. berjuang sebagai kekuatan moral untuk kemajuan bangsa J. 4. dengan memegang teguh ajaran Islam Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan Mengindahkan segala hukum. 6. 5. serta dasar dan falsafah negara yang sah. Menjadi pilar strategis Muhammadiyah dalam gerakan perempuan Spesifikasi/Revitalisasi program unggulan „Aisyiyah sebagai prioritas gerakan TK ABA Peningkatan & Pengembangan SDM kader perempuan Muhammadiyah Mengintensifkan pembinaan ideologis sebagai bagian dari revitalisasi gerakan Dinamisasi pemikiran dan orientasi aksi gerakan Pelangsung gerakan Muhammadiyah sesuai bidang gerakannya K. 2. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya 9. luas pandangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful