Pengaruh Bahasa Ibunda Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Murid-Murid India Suthanthiradevi A/P J.N.J.

Money Master Sains Jabatan Pengajian Melayu, ABSTRACT This study seeks to find out the the effects of mother-tongue – otherwise referred to as L1 intterference in the process of learning Malay- otherwise referred to as L2 among Indian students in Buntung, Perak. Research conducted made use of students‟ written composition, produced in a formal classroom learning situation, their oral communication in BM and answers to a questionnaire given at the end of the study. Results of the content analysis on the subjects‟ written compositions produced in a formal class-learning situation indicates that vowel replacement in L2 is highly correlated with similar lexical items prevalent in L1 interference is apparent in verb fronting and how conjunctions such as language transfer also occurs at the semantic level, where meaning in L1 is imposed on L2. Analyses of subjects‟ oral communication reveals frequent use of L1 glottal stops /?/ for many L2 root words and words with affixes. On the other hand, the phenomenon of code-mixing in L1 and L2 is detected especially in the construction of interrogatives. In an informal learning situation where data is collected by means of questionnaires, it is noted that the most dominant element of MT extralinguistics interference is language used everyday. Suggestions put forward in this study include the use of enrichment and reinforcement activities in L2 . Latar belakang Kajian Matlamat kerajaan Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sepenuhnya daripada peringkat pengajian dasar hingga ke peringkat pengajian tinggi, jelas terlaksana secara menyeluruh mulai tahun 1983. Walaupun penggunaan bahasa Melayu sudah begitu meluas di

Manakala binaan ayat bahasa Tamil lebih mementingkan struktur Predikat + Subjek dengan kedudukan frasa nama diletak ditengah atau di akhir ayat. namun tanda-tanda menunjukkan bahawa sebahagian murid-murid di negara ini masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka khususnya masyarakat bukan Melayu. proses penghilangan konsonan dan proses menambah bunyi hentian glottis.dalam dan di luar sekolah. Masalah ini berkait dengan kemunculan unsurunsur linguistik bahasa ibunda dari semasa ke semasa ketika murid-murid berkenaan menggunakan bahasa Melayu. Masalah percampuran kod (code mixing) antara bahasa Tamil dengan bahasa Melayu turut membantutkan pembelajaran bahasa Melayu murid-murid India. Kelainan-kelainan tersebut tertumpu kepada Hukum DM (diterangkan-menerangkan) dalam kedudukan frasa nama dalam ayat. Ipoh di Daerah Kinta. Antara masalah yang timbul dan dapat dikesan secara am ialah murid-murid India menghadapi masalah sebutan huruf „r‟ semasa pembelajaran bahasa Melayu. Pertukaran bunyi-bunyi tertentu mengakibatkan terjadinya proses penggantian konsonan. suatu fenomena dapat dikesan. Murid-murid India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan-konsonan tertentu bahasa Melayu yang agak asing kepada mereka. Binaan ayat biasa (Subjek + Predikat) bahasa Melayu mengutamakan frasa nama pada awal ayat. Apabila kata-kata Melayu atau kata-kata pinjaman dari bahasa lain dituturkan berlaku perubahan bunyi-bunyi vokal dan konsonan yang terhampir dengan bahasa Tamil. Bahasa ibunda murid-murid India dirasakan mengganggu sebutan baku bahasa Melayu. . Sehubungan dengan pengaruh bahasa ibunda bagi pembelajaran bahasa Melayu di SJK(T) itu juga. Penyataan masalah Daripada tinjauan awal yang dibuat oleh pengkaji di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJK(T)) Gunung Rapat. Didapati juga tidak semua guru bahasa Melayu berminat untuk mengajar mata pelajaran tersebut di SJK(T). memang terdapat berbagai-bagai masalah dalam mempelajari bahasa Melayu oleh murid-murid berketurunan India. Kelainan struktur ayat bahasa Tamil dengan bahasa Melayu turut mempengaruhi proses pembelajaran bahasa murid-murid India.

Untuk mengenal pasti pengaruh bahasa ibunda yang terdapat dalam penulisan karangan bahasa Melayu murid-murid India. 2. makna kata. Apakah unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdapat dalam pertuturan percampuran kod bahasa Melayu-bahasa Tamil murid-murid India? 3. .Objektif kajian Kajian ini mengemukakan tiga objektif seperti yang berikut: 1. 3. Soalan Kajian Kajian ini akan cuba menjawab soalan-soalan yang berikut: 1. sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India itu? Kepentingan kajian Kajian ini penting kepada pihak Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) Kementerian Pendidikan. Ia dapat dan mungkin boleh dijadikan sebagai asas untuk mengadakan sebuah buku panduan atau rujukan untuk guru-guru bahasa yang hendak mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di SJKT. Untuk menentukan pemboleh ubah ekstralinguistik bahasa ibunda yang dominan di kalangan murid India. Sejauh manakah perbezaan kekerapan pembolehubah-pembolehubah mempengaruhi penggunaan bahasa harian. Sejauh manakah unsur-unsur linguistik bahasa ibunda (leksikal. imbuhan dan binaan ayat) mempengaruhi markah ujian karangan murid-murid India? 2. Untuk mengenal pasti unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdapat dalam pertuturan murid-murid India semasa mereka mempelajari bahasa Melayu di dalam bilik darjah. hasil kajian ini nanti difikirkan boleh dijadikan panduan untuk sebarang perubahan kurikulum yang hendak dilakukan.

Kajian ini boleh menjadi panduan kepada guru-guru yang mengajar bahasa Melayu di sekolah khususnya di SJKT. Ipoh. morfem. Pengaruh bahasa ibunda Unsur-unsur linguistik bahasa pertama (Tamil) yang diserap ke dalam penulisan atau pertuturan bahasa Melayu. Bidang bermasalah akibat perbezaan tersebut dapat diketahui melalui perincian hasil penulisan murid-murid India. Unsur kedua ialah unsur-unsur ekstralinguistik yang merangkumi aspek penggunaan bahasa harian. Unsur pertama ialah unsur-unsur linguistik yang merangkumi aspek leksikal. Buntung. pendedahan bahasa dan sikap murid-murid India terhadap bahasa Melayu.Pari dan SJKT Methodist. frasa atau sintaksis. makna kata.Kajian ini berfaedah untuk menjelaskan perbezaan struktur bahasa ibunda murid-murid India dengan bahasa Melayu. Juga menjadi panduan kepada Panitia mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah. Perak Darul Ridzuan. . Maklumat daripada perincian itu dapat membantu guru meramalkan masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya. Definisi Operasional 1. Unsur-unsur tersebut hadir dalam bentuk fonem. semantik. Batasan kajian Subjek kajian jenis deskriptif ini terbatas kepada murid-murid India yang sedang belajar di SJKT Sg. Selanjutnya guru dapat melakukan kerja pembetulan latihan bahasa dengan lebih berkesan. Pihak panitia boleh memikirkan cara mengintepretasi kandungan kurikulum ke dalam bentuk yang sesuai dengan latar belakang murid-murid India. Mereka terdiri daripada murid-murid tahun enam sahaja. imbuhan dan binaan ayat dalam aspek penulisan dan pertuturan murid-murid India. Pengaruh bahasa ibunda dalam proses pembelajaran bahasa Melayu yang hendak dikaji dibataskan kepada dua unsur utama.

Bahasa Melayu Bahasa Melayu ialah bahasa ibunda etnik Melayu. pengkaji akan menyentuh proses pembelajaran yang berlaku pada struktur ayat dan pemilihan kata. Nama „Bahasa Malaysia‟ mula digunakan secara meluas selepas 13 Mei 1969 untuk tujuan politik. manakala murid-murid Finnish hidup dalam masyarakat multilingual. 2. Dalam konteks kajian ini. . sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India. Dalam kajian ini. Tinjauan Literatur Ringbow (1976:1-14) telah mengkaji tentang pengaruh bahasa ibunda dalam proses mempelajari bahasa kedua. Kumpulan murid berbangsa Swedish dan Finnish dijadikan subjek kajian. nama bahasa Malaysia telah ditukar semula kepada bahasa Melayu. iaitu untuk menanamkan perasaan milik bersama terhadap bahasa itu di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Ternyata Ringbom menghubungkan dapatannya dengan faktor persekitaran bahasa murid-murid berkenaan.Unsur-unsur ekstralinguistik bahasa pertama (Tamil) yang bersifat positif atau negatif terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Baru-baru ini pada tahun 1992. Beliau merumuskan bahawa faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa kedua. Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Proses pembelajaran bahasa Melayu merujuk kegiatan memperoleh ilmu pengetahuan bahasa Melayu. Dua kumpulan murid tersebut mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Murid-murid Swedish hidup dalam masyarakat yang menggunakan bahasa Sweden sebagai bahasa harian. Unsur-unsur tersebut ialah penggunaan bahasa harian. pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ini ialah muridmurid India cuba memperolehi dan memanfaatkan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Pada akhir kajian beliau mendapati murid-murid Finnish kurang dipengaruhi pemindahan bahasa ibunda berbanding murid-murid Swedish. 3.

Persepsi murid tentang aspek semantik. 1981). 1969. Keamatan penggunaan bahasa ibunda ini tidak hanya berlaku di luar sekolah. Pembelajaran bahasa menggunakan cara demikian boleh mengurangkan persaingan dan meningkatkan kerjasama antara mereka. Kajian beliau dibahagikan kepada dua peringkat. Mereka lebih berminat mempelajari bahasa Inggeris secara berkelompok. Persekitaran bahasa murid-murid tersebut masih didominasi oleh bahasa Tamil. Jepun. Di samping itu.Onn dan Ajid Che Kob.Sikap mempelajari bahasa kedua pernah juga dikaji oleh Nguyen (1987:110-112). Bagi murid-murid yang tidak bersikap demikian Kaedah Terus adalah lebih sesuai.Amerika. Responden beliau ialah murid-murid Asia. apabila murid-murid menggunakan bahasa Melayu akan berlaku kesalahan ke atas kosa kata bahasa Melayu tersebut (Alias Shamsuddin. Mereka terdiri daripada murid-murid Filipina. mereka mempelajari bahasa Inggeris kerana dorongan motivasi instrumental. penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa (Farid M. Di peringkat yang pertama beliau menggunakan soal selidik. Cina. Beliau juga ingin mengenal pasti kaedah pengajaran bacaan yang digunakan oleh murid-murid tersebut. Di peringkat kedua pula beliau telah menjalankan satu kajian mikro ke atas murid-murid Cina. 1978. Beliau mendapati bahawa murid-murid yang bersikap bangga dengan bahasa ibunda mereka lebih gemar menggunakan Kaedah Terjemahan. Pada masa pelajaran bahasa Melayu sedang diajar oleh guru. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian terutama dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Akibatnya daripadanya. 1990). Persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa kedua seseorang murid. Thomson dan Kuafman. 1990). Keadaan sedemikian dialami juga oleh murid-murid India. Abdul Hamid Mahmood. leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam bahasa kedua (Kellerman. . Di peringkat kedua kajian Nguyen (1987) telah membandingkan sikap murid-murid Cina Kantonis terhadap bahasa ibunda dan bahasa keduanya. Hal demikian terjadi kerana persepsi mereka tentang linguistik bahasa Tamil telah mantap dalam sistem kognitif mereka. Kajian peringkat pertama menunjukkan murid-murid Asia-Amerika tidak menyenangi pembetulan kesalahan bahasa yang dilakukan secara langsung. Korea dan Vietnam.

Abdul Hamid Mahmood. 1990). Dua unsur utama teori tersebut dikaitkan dengan pembolehubah-pembolehubah tidak bersandar kajian ini. Pari. Murid-murid tahun enam dari SJKT Sg. Kaedah dan prosedur kajian Teori Behaviorisme Bertujuan (Purposive Behaviorism) dijadikan kerangka teori kajian ini. Di sini tentulah terdapat jurang perbezaan penguasaan bahasa Melayu antara murid-murid India dengan murid-murid Melayu. Sikap merasa bangga terhadap bahasa ibunda akan menjejaskan penguasaan bahasa sasar jika sampai bahasa sasar diabaikan (Farid M. Murid-murid Melayu pula mempelajari bahasa Melayu kerana motivasi integrative dan instrumental. Kesalahan perkataan-perkataan bagi contoh yang diberi itu terjadi kerana murid-murid India selaku penutur-penutur natif bahasa Tamil tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang wacana medan makna bahasa Melayu (Jamaliah Mohd. Beberapa kesalahan daripada contoh tersebut serupa dengan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid India. Seramai 180 murid dari dua buah sekolah dijadikan subjek kajian. Umur mereka lebih kurang dua belas tahun. . Kerangka konseptual kajian ini dibina berpandukan dua unsur utama dan tiga jenis pembelajaran yang terkandung dalam teori Behaviorisme Bertujuan. Misalnya. terdapat contoh kesalahan kosa kata bahasa Melayu yang dilakukan oleh murid-murid daripada pelbagai bangsa di Malaysia. kata /dadah/ menjadi /dada/.Onn dan Ajid Che Kob. 1990).Daripada kajian Abdul Hamid Mahmood ( 1990). 1981. Tiga jenis pembelajaran dalam teori tersebut pula dikaitkan dengan pembolehubah-pembolehubah bersandar (lihat Rajah 2). Murid-murid India sendiri merasa bangga dengan bahasa ibundanya. Ali. Teori tersebut diasaskan oleh Edward Chace Tolman (1886-1959). kata /besar/ menjadi /busar/ dan /seluar/ menjadi /silvaaru/. Buntung seramai 49 orang terdiri daripada kaum India. Unsur-unsur utama dan jenisjenis pembelajaran Teori Behaviorisme Bertujuan disimpulkan dalam Rajah 1. Buntung seramai 131 orang dan SJKT Methodist. Oleh itu mereka mempelajari bahasa Melayu kerana didorong oleh motivasi instrumental.

Proses penggantian fonem vokal bahasa Melayu paling kerap berlaku dalam karangan bahasa Melayu murid-murid India. objektif. Kedua.Kaedah kajian ini berbentuk deskriptif dari jenis kajian kes. subjek kajian. dan analisis data (lihat rajah 3). Aspek kedua (penulisan) penyelidik menggunakan Kaedah Analisis Kandungan. Bagi aspek pertama penyelidik menggunakan Kaedah Tinjauan (soal selidik). Beberapa set perbualan murid-murid dan pengajaran guru bahasa Melayu telah dirakam dan dianalisis. cara pengaruh bahasa ibunda wujud dalam penulisan dan pertuturan bahasa Melayu murid. Penggantian /e/ kepada /i/ . Unsur-unsur linguistik bahasa ibunda dalam penulisan Aspek leksikal merupakan aspek bahasa Melayu yang paling banyak menerima pengaruh bahasa ibunda murid-murid India. Pengaruh tersebut terdapat 145 patah perkataan bersamaan 74. Pengaruh tersebut merangkumi proses penggantian. Dapatan kajian Dapatan tentang pengaruh bahasa ibunda dibincangkan mengikut tiga tajuk kecil. Aspek kedua (pertuturan) dikaji berdasarkan pemerhatian. 1.36%. Pertama. pemahaman sebab murid-murid dipengaruhi bahasa ibundanya. Penyelidik mengkaji beberapa aspek pembolehubah persekitaran bahasa murid. Penekanan kajian kes adalah kepada dua aspek. teori pembelajaran. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita kepada b. dikemukakan Model Kajian Kes yang merangkumi fenomena yang dikaji. Pengkaji juga ada membuat penelitian turut serta di dalam kelas bahasa Melayu. pengumpulan data. Sebagai kesimpulan. menjadi menjadi carita kapada Penggantian /a/ kepada /o/ sangat nama menjadi menjadi songat namo c. Contohnya: a. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu.

menjadi pandar Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ pecah menjadi bicah c. menjadi haraga Penambahan konsonan /h/ meja menjadi mejah . Penggantian /g/ kepada /k/ bagus menjadi bakus e. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ tanpa menjadi tampa Proses penambahan fonem juga berlaku. Penambahan vokal depan rendah /a/ harga b. menjadi menjadi tirima rihat Penggantian /u/ kepada /o/ puku untuk menjadi menjadi pukol untok e. Penggantian /w/ kepada /v/ kawan menjadi kavan g. iaitu: a.terima rehat d. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ bandar b. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ faedah menjadi paedah d. Penggantian /k/ kepada /h/ awak menjadi awah f. a. Penggantian /i/ kepada /e/ habis pilihan menjadi menjadi habes pilehan Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan.

Penghilangan konsonan /g/ menggunakan menjadi mengunakan f. Penghilangan konsonan /r/ besar menjadi besa Proses Pemindahan Bahasa Ibunda Dua perkataan bahasa Tamil digunakan dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ terima b.jumpa c. Penghilangan konsonan /h/ sekolah menjadi skola d. Ayat penyata paling banyak menghasilkan percampuran kod Melayu-Tamil. Penghilangan konsonan /k/ tak mahu menjadi tamau e. menjadi trima Penghilangan vokal /a/ soalan menjadi solan c.Contoh: 1. . Saya sura ada tulis. Fenomena tersebut berlaku di peringkat penghasilan ayat. menjadi jumpah Penambahan konsonan /w/ semua menjadi semuwa Proses penghilangan juga berlaku a. Perkataan-perkataan itu adalah: /kaasi/ /maata/ kasi mata wang polis Sewaktu murid-murid India berinteraksi sesama mereka terdapat fenomena percampuran kod bahasa Melayu-Tamil.

Itu vakkul suda peno. proses penambahan dan proses penghilangan fonem-fonem. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa unsur-unsur linguistik bahasa ibunda memang terdapat di dalam pertuturan percampuran kod bahasa Melayu-bahasa Tamil murid-murid India. Juga didapati ada pembolehubah ekstralinguistik bahasa ibunda yang dominan di kalangan murid India. Berdasarkan data-data yang diperolehi. proses penghilangan fonem vokal merupakan yang paling kerap berlaku. Pengaruh itu dikesan melalui proses penggantian. Dia kooli kerja ada buat Dia membuat kerja buruh (kuli) Secara keseluruhan murid-murid bersikap positif terhadap penggunaan bahasa Melayu. Unsur ekstralinguistik iaitu pendedahan bahasa murid bertindak secara bawah sedar ke atas Pembelajaran Terpendam. (Bakul itu sudah penuh) 3. ketiga-tiga soalan kajian itu dapat jawapannya. Ia terdiri daripada penggunaan bahasa harian. aspek yang paling banyak menerima pengaruh bahasa ibunda ialah leksikal. Kekerapan pembolehubah-pembolehubah itu berbeza-beza. Aspek kedua yang paling kerap dipengaruhi bahasa ibunda ialah aspek penambahan dan ketiga ialah penggantian. makna kata. Unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdiri daripada leksikal. Ringkasan kajian Dalam penulisan bahasa Melayu. sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India itu. Antara tiga proses tersebut. Oleh yang demikian jangkaan mereka terhadap bahasa tersebut turut menjadi positif. .(Saya ada menulis surat) 2. imbuhan dan binaan ayat memang ada mempengaruhi markah karangan bahasa Melayu murid-murid India walaupun dalam peratus yang berbeza-beza.

Langkah yang sesuai bagi mengatasi masalah ini ialah dengan mengadakan perbincangan antara murid-murid dalam bahasa Melayu yang betul. Dalam keadaan tersebut. morfologi. Langkah ini dapat . sintaksis dan semantik hendaklah dilakukan secara berperingkat-peringkat. Binaan-binaan ayat itu mengalami proses pendepanan. iaitu pendepanan kata kerja. 1. Guru dapat mengatasi masalah tersebut dengan menerangkan terlebih dahulu kepada murid-murid struktur bunyi dan struktur kata sebenar bahasa Melayu sehingga murid-murid itu faham. Penerangan dapat dilakukan dengan membandingkan struktur bunyi dan struktur kata bahasa Melayu dengan bahasa Tamil. aspek binaan ayat yang mempengaruhi bahasa ibunda telah dikenal pasti. Apa yang jelas ialah mengajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua memerlukan guru bahasa yang mengetahui deskripsi bahasa Melayu juga deskripsi bahasa ibunda murid-murid. pendepanan kata kerja tunggal „ada‟ dan kata penekan „juga‟. teguran spontan perlu diberi oleh guru sekiranya didapati murid menyimpang daripada fitur serta rumus bahasa Melayu baku. Berdasarkan keputusan kajian maka beberapa cadangan atau syor untuk membaiki kelemahan mempelajari bahasa Melayu di kalangan murid India akan dikemukakan. Guru juga boleh mengajar latihan menyebut perkataan-perkataan bahasa Melayu dengan cara latih tubi. 3. Pertuturan bahasa Melayu murid-murid India tidak terkecuali daripada pengaruh bahasa ibunda khususnya pengaruh bunyi fonem vokal atau konsonan. 2. Pengaruh itu hadir dalam aspek leksikal dan ayat. Guru dapat memberi pengayaan bahasa kepada kumpulan pandai dan kumpulan lembab diberi pengukuhan bahasa. serta pendepanan kata hubung gabungan „dan‟. Fenomena percampuran kod bahasa Melayu-Tamil di dalam bilik darjah boleh dikurangkan.Selain daripada itu. Bagi mengatasi masalah penggunaan bahasa Melayu yang dipengaruhi bahasa ibunda maka pembetulan kesilapan-kesilapan leksikal. Dengan pengetahuan tersebut guru lebih arif tentang keperihalan keadaan dua bahasa itu. Kesalahan sebutan dan ejaan berlaku di kalangan murid India akibat daripada pengaruh bahasa ibunda dengan cara penambahan. penghilangan dan penggantian fonemfonem pada perkataan-perkataan bahasa Melayu.

Bakal penyelidik boleh menjalankan kajian jenis inferensi dengan menerapkan prosedur kumpulan eksperimen ujian pra dan ujian pasca. BIBLIOGRAFI . guru hendaklah tidak menekankan aturan-aturan tatabahasa terlebih dahulu. Penekanan patut ditumpukan kepada struktur ayat yang menerbitkan makna. tajuk dan situasi. 5. iaitu dengan melihat makna kata dalam konteks ayat. Boleh juga diadakan latihan bercerita dalam bahasa Melayu sebagai asas program pendedahan bahasa. murid-murid dapat mengaitkan makna sesuatu kata dengan kata-kata sinonim lain dalam konteks yang berbeza. 4. Latihan sedemikian dapat dilaksanakan dengan cara guru menayangkan filem. Di samping itu. Woolford (1983) dan Bokamba (1988). Strategi jenis ini sesuai untuk memantapkan kosa bahasa Melayu murid-murid India. Guru boleh membahagikan murid-murid yang kerap dengan yang jarang menggunakan bahasa Melayu. Cara ini dapat menggalakkan murid-murid berbincang dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul tanpa percampuran kod. cerita. Dengan yang demikian murid-murid dapat memahami makna kata dalam pelbagai konteks. Dalam pengajarannya. penyelidik mencadangkan strategi pembelajaran mencari makna kata berdasarkan kamus dan konteks klu.dilakukan dengan cara mengintegrasikan murid-murid menggunakan bahasa Melayu. buku atau seumpamanya kepada kumpulan yang menggunakan kurang percampuran kod. Guru boleh memberi ganjaran dalam bentuk pujian. Bagi mengatasi masalah murid yang tidak mempunyai cukup kosa kata bahasa Melayu. Integrasi murid dilaksanakan semasa perbincangan dalam kumpulan.Untuk menghidupkan suasana perbincangan maka konsep pertandingan antara kumpulan boleh dijalankan. Selanjutnya. penyelidik ingin mengajukan cadangan kepada bakal penyelidik. video atau rakaman perbualan. bakal penyelidik boleh memajukan model percampuran kod yang telah diasaskan oleh Poplack (1980). Sebagai kesimpulannya. Guru juga harus mengajar murid-murid untuk memahami makna kata dalam konteks budaya. lagu dan seumpamanya.

E. Serdang.E. London: Longman.htm .London: Oxford University Press.R. Bialystok.(1977) “Aspects of Second Language Learning in Classroom Settings”.(1983) “Bilingual Code_Switching and Syntactic Theory”.L. and Ajid Che Kob (1981) Pengaruh Bahasa Daerah dalam Proses Pembelajaran Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar-pelajar Melayu. H.C.. M. Penulisan Ilmiah Master Sains. The Ontario Institute for Studies in Dulay. Papers on Bilingualism. Working Education.. Penulisan Ilmiah Bacelor Pendidikan (PBMP). 14: 520-535.. K. Antonia.. Linguistic Inquiry.. Universiti Pertanian Malaysia.C. and Frohlich. Serdang. M.Onn.Major. Woolford.C. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. and Stephen. Fakulti Pengajian Pendidikan. Clement.Marina. Dimuat turun pada 16/11/2011 @ http://mptkl.J. Norainah Dani (1993) “Pengaruh Bahasa Ibunda Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Pelajar-pelajar Dusun”. (1981) Problems of Learning English as a Second Language. Singapore: Regional Language Centre.tripod. Universiti Pertanian Malaysia.Abdul Hamid Ahmad (1988) Pengaruh Bahasa Sungai dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Baku.(1977) Attitudes and Motivation in Second Language Acquisition. 13. No.R. and Smythe.. B. (1982) Language Two. P. Farid.Gardner.com/rnd/devi_02.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful