Pengaruh Bahasa Ibunda Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Murid-Murid India Suthanthiradevi A/P J.N.J.

Money Master Sains Jabatan Pengajian Melayu, ABSTRACT This study seeks to find out the the effects of mother-tongue – otherwise referred to as L1 intterference in the process of learning Malay- otherwise referred to as L2 among Indian students in Buntung, Perak. Research conducted made use of students‟ written composition, produced in a formal classroom learning situation, their oral communication in BM and answers to a questionnaire given at the end of the study. Results of the content analysis on the subjects‟ written compositions produced in a formal class-learning situation indicates that vowel replacement in L2 is highly correlated with similar lexical items prevalent in L1 interference is apparent in verb fronting and how conjunctions such as language transfer also occurs at the semantic level, where meaning in L1 is imposed on L2. Analyses of subjects‟ oral communication reveals frequent use of L1 glottal stops /?/ for many L2 root words and words with affixes. On the other hand, the phenomenon of code-mixing in L1 and L2 is detected especially in the construction of interrogatives. In an informal learning situation where data is collected by means of questionnaires, it is noted that the most dominant element of MT extralinguistics interference is language used everyday. Suggestions put forward in this study include the use of enrichment and reinforcement activities in L2 . Latar belakang Kajian Matlamat kerajaan Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sepenuhnya daripada peringkat pengajian dasar hingga ke peringkat pengajian tinggi, jelas terlaksana secara menyeluruh mulai tahun 1983. Walaupun penggunaan bahasa Melayu sudah begitu meluas di

Ipoh di Daerah Kinta.dalam dan di luar sekolah. proses penghilangan konsonan dan proses menambah bunyi hentian glottis. Masalah ini berkait dengan kemunculan unsurunsur linguistik bahasa ibunda dari semasa ke semasa ketika murid-murid berkenaan menggunakan bahasa Melayu. Sehubungan dengan pengaruh bahasa ibunda bagi pembelajaran bahasa Melayu di SJK(T) itu juga. Masalah percampuran kod (code mixing) antara bahasa Tamil dengan bahasa Melayu turut membantutkan pembelajaran bahasa Melayu murid-murid India. Bahasa ibunda murid-murid India dirasakan mengganggu sebutan baku bahasa Melayu. memang terdapat berbagai-bagai masalah dalam mempelajari bahasa Melayu oleh murid-murid berketurunan India. suatu fenomena dapat dikesan. namun tanda-tanda menunjukkan bahawa sebahagian murid-murid di negara ini masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka khususnya masyarakat bukan Melayu. Penyataan masalah Daripada tinjauan awal yang dibuat oleh pengkaji di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJK(T)) Gunung Rapat. Kelainan struktur ayat bahasa Tamil dengan bahasa Melayu turut mempengaruhi proses pembelajaran bahasa murid-murid India. . Kelainan-kelainan tersebut tertumpu kepada Hukum DM (diterangkan-menerangkan) dalam kedudukan frasa nama dalam ayat. Murid-murid India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan-konsonan tertentu bahasa Melayu yang agak asing kepada mereka. Didapati juga tidak semua guru bahasa Melayu berminat untuk mengajar mata pelajaran tersebut di SJK(T). Manakala binaan ayat bahasa Tamil lebih mementingkan struktur Predikat + Subjek dengan kedudukan frasa nama diletak ditengah atau di akhir ayat. Binaan ayat biasa (Subjek + Predikat) bahasa Melayu mengutamakan frasa nama pada awal ayat. Antara masalah yang timbul dan dapat dikesan secara am ialah murid-murid India menghadapi masalah sebutan huruf „r‟ semasa pembelajaran bahasa Melayu. Apabila kata-kata Melayu atau kata-kata pinjaman dari bahasa lain dituturkan berlaku perubahan bunyi-bunyi vokal dan konsonan yang terhampir dengan bahasa Tamil. Pertukaran bunyi-bunyi tertentu mengakibatkan terjadinya proses penggantian konsonan.

Objektif kajian Kajian ini mengemukakan tiga objektif seperti yang berikut: 1. Apakah unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdapat dalam pertuturan percampuran kod bahasa Melayu-bahasa Tamil murid-murid India? 3. Untuk mengenal pasti pengaruh bahasa ibunda yang terdapat dalam penulisan karangan bahasa Melayu murid-murid India. 2. 3. sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India itu? Kepentingan kajian Kajian ini penting kepada pihak Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) Kementerian Pendidikan. imbuhan dan binaan ayat) mempengaruhi markah ujian karangan murid-murid India? 2. Soalan Kajian Kajian ini akan cuba menjawab soalan-soalan yang berikut: 1. Ia dapat dan mungkin boleh dijadikan sebagai asas untuk mengadakan sebuah buku panduan atau rujukan untuk guru-guru bahasa yang hendak mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di SJKT. Untuk menentukan pemboleh ubah ekstralinguistik bahasa ibunda yang dominan di kalangan murid India. . makna kata. hasil kajian ini nanti difikirkan boleh dijadikan panduan untuk sebarang perubahan kurikulum yang hendak dilakukan. Sejauh manakah perbezaan kekerapan pembolehubah-pembolehubah mempengaruhi penggunaan bahasa harian. Sejauh manakah unsur-unsur linguistik bahasa ibunda (leksikal. Untuk mengenal pasti unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdapat dalam pertuturan murid-murid India semasa mereka mempelajari bahasa Melayu di dalam bilik darjah.

Unsur-unsur tersebut hadir dalam bentuk fonem. Buntung. Pihak panitia boleh memikirkan cara mengintepretasi kandungan kurikulum ke dalam bentuk yang sesuai dengan latar belakang murid-murid India.Pari dan SJKT Methodist. pendedahan bahasa dan sikap murid-murid India terhadap bahasa Melayu. Pengaruh bahasa ibunda dalam proses pembelajaran bahasa Melayu yang hendak dikaji dibataskan kepada dua unsur utama. . Selanjutnya guru dapat melakukan kerja pembetulan latihan bahasa dengan lebih berkesan. Definisi Operasional 1. Kajian ini boleh menjadi panduan kepada guru-guru yang mengajar bahasa Melayu di sekolah khususnya di SJKT. Juga menjadi panduan kepada Panitia mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah. semantik. Pengaruh bahasa ibunda Unsur-unsur linguistik bahasa pertama (Tamil) yang diserap ke dalam penulisan atau pertuturan bahasa Melayu. frasa atau sintaksis. Maklumat daripada perincian itu dapat membantu guru meramalkan masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya. Unsur pertama ialah unsur-unsur linguistik yang merangkumi aspek leksikal. Ipoh. Unsur kedua ialah unsur-unsur ekstralinguistik yang merangkumi aspek penggunaan bahasa harian. Mereka terdiri daripada murid-murid tahun enam sahaja. Bidang bermasalah akibat perbezaan tersebut dapat diketahui melalui perincian hasil penulisan murid-murid India. morfem. imbuhan dan binaan ayat dalam aspek penulisan dan pertuturan murid-murid India.Kajian ini berfaedah untuk menjelaskan perbezaan struktur bahasa ibunda murid-murid India dengan bahasa Melayu. makna kata. Batasan kajian Subjek kajian jenis deskriptif ini terbatas kepada murid-murid India yang sedang belajar di SJKT Sg. Perak Darul Ridzuan.

Ternyata Ringbom menghubungkan dapatannya dengan faktor persekitaran bahasa murid-murid berkenaan. Murid-murid Swedish hidup dalam masyarakat yang menggunakan bahasa Sweden sebagai bahasa harian. nama bahasa Malaysia telah ditukar semula kepada bahasa Melayu. Nama „Bahasa Malaysia‟ mula digunakan secara meluas selepas 13 Mei 1969 untuk tujuan politik. Bahasa Melayu Bahasa Melayu ialah bahasa ibunda etnik Melayu. sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India. Dalam kajian ini. Dua kumpulan murid tersebut mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Dalam konteks kajian ini. Unsur-unsur tersebut ialah penggunaan bahasa harian. Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Proses pembelajaran bahasa Melayu merujuk kegiatan memperoleh ilmu pengetahuan bahasa Melayu. pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ini ialah muridmurid India cuba memperolehi dan memanfaatkan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. pengkaji akan menyentuh proses pembelajaran yang berlaku pada struktur ayat dan pemilihan kata.Unsur-unsur ekstralinguistik bahasa pertama (Tamil) yang bersifat positif atau negatif terhadap pembelajaran bahasa Melayu. . Beliau merumuskan bahawa faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa kedua. 2. iaitu untuk menanamkan perasaan milik bersama terhadap bahasa itu di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Baru-baru ini pada tahun 1992. Tinjauan Literatur Ringbow (1976:1-14) telah mengkaji tentang pengaruh bahasa ibunda dalam proses mempelajari bahasa kedua. manakala murid-murid Finnish hidup dalam masyarakat multilingual. Kumpulan murid berbangsa Swedish dan Finnish dijadikan subjek kajian. Pada akhir kajian beliau mendapati murid-murid Finnish kurang dipengaruhi pemindahan bahasa ibunda berbanding murid-murid Swedish. 3.

Cina. Keadaan sedemikian dialami juga oleh murid-murid India. mereka mempelajari bahasa Inggeris kerana dorongan motivasi instrumental. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian terutama dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Mereka terdiri daripada murid-murid Filipina. Di peringkat kedua pula beliau telah menjalankan satu kajian mikro ke atas murid-murid Cina.Sikap mempelajari bahasa kedua pernah juga dikaji oleh Nguyen (1987:110-112). 1990). Abdul Hamid Mahmood. Jepun. Responden beliau ialah murid-murid Asia.Onn dan Ajid Che Kob. Persekitaran bahasa murid-murid tersebut masih didominasi oleh bahasa Tamil. Kajian beliau dibahagikan kepada dua peringkat. Di peringkat kedua kajian Nguyen (1987) telah membandingkan sikap murid-murid Cina Kantonis terhadap bahasa ibunda dan bahasa keduanya. Beliau mendapati bahawa murid-murid yang bersikap bangga dengan bahasa ibunda mereka lebih gemar menggunakan Kaedah Terjemahan. Persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa kedua seseorang murid. leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam bahasa kedua (Kellerman. Di samping itu. Pada masa pelajaran bahasa Melayu sedang diajar oleh guru.Amerika. 1981). . Bagi murid-murid yang tidak bersikap demikian Kaedah Terus adalah lebih sesuai. Keamatan penggunaan bahasa ibunda ini tidak hanya berlaku di luar sekolah. 1990). Persepsi murid tentang aspek semantik. Akibatnya daripadanya. 1978. Pembelajaran bahasa menggunakan cara demikian boleh mengurangkan persaingan dan meningkatkan kerjasama antara mereka. Beliau juga ingin mengenal pasti kaedah pengajaran bacaan yang digunakan oleh murid-murid tersebut. apabila murid-murid menggunakan bahasa Melayu akan berlaku kesalahan ke atas kosa kata bahasa Melayu tersebut (Alias Shamsuddin. Korea dan Vietnam. Hal demikian terjadi kerana persepsi mereka tentang linguistik bahasa Tamil telah mantap dalam sistem kognitif mereka. Kajian peringkat pertama menunjukkan murid-murid Asia-Amerika tidak menyenangi pembetulan kesalahan bahasa yang dilakukan secara langsung. 1969. Di peringkat yang pertama beliau menggunakan soal selidik. Thomson dan Kuafman. penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa (Farid M. Mereka lebih berminat mempelajari bahasa Inggeris secara berkelompok.

. Tiga jenis pembelajaran dalam teori tersebut pula dikaitkan dengan pembolehubah-pembolehubah bersandar (lihat Rajah 2). 1981. Beberapa kesalahan daripada contoh tersebut serupa dengan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid India. Sikap merasa bangga terhadap bahasa ibunda akan menjejaskan penguasaan bahasa sasar jika sampai bahasa sasar diabaikan (Farid M. Murid-murid India sendiri merasa bangga dengan bahasa ibundanya. Seramai 180 murid dari dua buah sekolah dijadikan subjek kajian.Daripada kajian Abdul Hamid Mahmood ( 1990). Umur mereka lebih kurang dua belas tahun. Misalnya. Oleh itu mereka mempelajari bahasa Melayu kerana didorong oleh motivasi instrumental. Murid-murid Melayu pula mempelajari bahasa Melayu kerana motivasi integrative dan instrumental. kata /dadah/ menjadi /dada/. Dua unsur utama teori tersebut dikaitkan dengan pembolehubah-pembolehubah tidak bersandar kajian ini. Abdul Hamid Mahmood. 1990). kata /besar/ menjadi /busar/ dan /seluar/ menjadi /silvaaru/. Buntung seramai 49 orang terdiri daripada kaum India. 1990). Kaedah dan prosedur kajian Teori Behaviorisme Bertujuan (Purposive Behaviorism) dijadikan kerangka teori kajian ini.Onn dan Ajid Che Kob. Kerangka konseptual kajian ini dibina berpandukan dua unsur utama dan tiga jenis pembelajaran yang terkandung dalam teori Behaviorisme Bertujuan. Ali. Pari. Di sini tentulah terdapat jurang perbezaan penguasaan bahasa Melayu antara murid-murid India dengan murid-murid Melayu. Teori tersebut diasaskan oleh Edward Chace Tolman (1886-1959). terdapat contoh kesalahan kosa kata bahasa Melayu yang dilakukan oleh murid-murid daripada pelbagai bangsa di Malaysia. Murid-murid tahun enam dari SJKT Sg. Kesalahan perkataan-perkataan bagi contoh yang diberi itu terjadi kerana murid-murid India selaku penutur-penutur natif bahasa Tamil tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang wacana medan makna bahasa Melayu (Jamaliah Mohd. Buntung seramai 131 orang dan SJKT Methodist. Unsur-unsur utama dan jenisjenis pembelajaran Teori Behaviorisme Bertujuan disimpulkan dalam Rajah 1.

teori pembelajaran.Kaedah kajian ini berbentuk deskriptif dari jenis kajian kes. Pengaruh tersebut terdapat 145 patah perkataan bersamaan 74. Proses penggantian fonem vokal bahasa Melayu paling kerap berlaku dalam karangan bahasa Melayu murid-murid India. cara pengaruh bahasa ibunda wujud dalam penulisan dan pertuturan bahasa Melayu murid. Sebagai kesimpulan. Pengkaji juga ada membuat penelitian turut serta di dalam kelas bahasa Melayu. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita kepada b. Pengaruh tersebut merangkumi proses penggantian. pemahaman sebab murid-murid dipengaruhi bahasa ibundanya. Aspek kedua (pertuturan) dikaji berdasarkan pemerhatian.36%. objektif. subjek kajian. Penggantian /e/ kepada /i/ . Kedua. 1. dikemukakan Model Kajian Kes yang merangkumi fenomena yang dikaji. Penyelidik mengkaji beberapa aspek pembolehubah persekitaran bahasa murid. Penekanan kajian kes adalah kepada dua aspek. Beberapa set perbualan murid-murid dan pengajaran guru bahasa Melayu telah dirakam dan dianalisis. Contohnya: a. Aspek kedua (penulisan) penyelidik menggunakan Kaedah Analisis Kandungan. Unsur-unsur linguistik bahasa ibunda dalam penulisan Aspek leksikal merupakan aspek bahasa Melayu yang paling banyak menerima pengaruh bahasa ibunda murid-murid India. menjadi menjadi carita kapada Penggantian /a/ kepada /o/ sangat nama menjadi menjadi songat namo c. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu. dan analisis data (lihat rajah 3). Bagi aspek pertama penyelidik menggunakan Kaedah Tinjauan (soal selidik). pengumpulan data. Dapatan kajian Dapatan tentang pengaruh bahasa ibunda dibincangkan mengikut tiga tajuk kecil. Pertama.

iaitu: a. menjadi pandar Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ pecah menjadi bicah c. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ bandar b. Penggantian /k/ kepada /h/ awak menjadi awah f. Penggantian /w/ kepada /v/ kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ tanpa menjadi tampa Proses penambahan fonem juga berlaku. Penggantian /g/ kepada /k/ bagus menjadi bakus e. a. menjadi menjadi tirima rihat Penggantian /u/ kepada /o/ puku untuk menjadi menjadi pukol untok e. Penggantian /i/ kepada /e/ habis pilihan menjadi menjadi habes pilehan Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. menjadi haraga Penambahan konsonan /h/ meja menjadi mejah . Penambahan vokal depan rendah /a/ harga b. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ faedah menjadi paedah d.terima rehat d.

. Perkataan-perkataan itu adalah: /kaasi/ /maata/ kasi mata wang polis Sewaktu murid-murid India berinteraksi sesama mereka terdapat fenomena percampuran kod bahasa Melayu-Tamil. Penghilangan konsonan /r/ besar menjadi besa Proses Pemindahan Bahasa Ibunda Dua perkataan bahasa Tamil digunakan dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Fenomena tersebut berlaku di peringkat penghasilan ayat.Contoh: 1. Saya sura ada tulis. Penghilangan konsonan /g/ menggunakan menjadi mengunakan f. Ayat penyata paling banyak menghasilkan percampuran kod Melayu-Tamil. Penghilangan konsonan /k/ tak mahu menjadi tamau e. menjadi trima Penghilangan vokal /a/ soalan menjadi solan c. Penghilangan konsonan /h/ sekolah menjadi skola d. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ terima b.jumpa c. menjadi jumpah Penambahan konsonan /w/ semua menjadi semuwa Proses penghilangan juga berlaku a.

ketiga-tiga soalan kajian itu dapat jawapannya. Dia kooli kerja ada buat Dia membuat kerja buruh (kuli) Secara keseluruhan murid-murid bersikap positif terhadap penggunaan bahasa Melayu. sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India itu. Pengaruh itu dikesan melalui proses penggantian. Unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdiri daripada leksikal. Aspek kedua yang paling kerap dipengaruhi bahasa ibunda ialah aspek penambahan dan ketiga ialah penggantian. Unsur ekstralinguistik iaitu pendedahan bahasa murid bertindak secara bawah sedar ke atas Pembelajaran Terpendam. Oleh yang demikian jangkaan mereka terhadap bahasa tersebut turut menjadi positif. proses penambahan dan proses penghilangan fonem-fonem. Ringkasan kajian Dalam penulisan bahasa Melayu. makna kata. Antara tiga proses tersebut. proses penghilangan fonem vokal merupakan yang paling kerap berlaku. Juga didapati ada pembolehubah ekstralinguistik bahasa ibunda yang dominan di kalangan murid India. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa unsur-unsur linguistik bahasa ibunda memang terdapat di dalam pertuturan percampuran kod bahasa Melayu-bahasa Tamil murid-murid India. Berdasarkan data-data yang diperolehi. Ia terdiri daripada penggunaan bahasa harian. Kekerapan pembolehubah-pembolehubah itu berbeza-beza. (Bakul itu sudah penuh) 3.(Saya ada menulis surat) 2. imbuhan dan binaan ayat memang ada mempengaruhi markah karangan bahasa Melayu murid-murid India walaupun dalam peratus yang berbeza-beza. Itu vakkul suda peno. . aspek yang paling banyak menerima pengaruh bahasa ibunda ialah leksikal.

Dalam keadaan tersebut. 3. Pertuturan bahasa Melayu murid-murid India tidak terkecuali daripada pengaruh bahasa ibunda khususnya pengaruh bunyi fonem vokal atau konsonan. Bagi mengatasi masalah penggunaan bahasa Melayu yang dipengaruhi bahasa ibunda maka pembetulan kesilapan-kesilapan leksikal. Guru dapat mengatasi masalah tersebut dengan menerangkan terlebih dahulu kepada murid-murid struktur bunyi dan struktur kata sebenar bahasa Melayu sehingga murid-murid itu faham. Fenomena percampuran kod bahasa Melayu-Tamil di dalam bilik darjah boleh dikurangkan. Kesalahan sebutan dan ejaan berlaku di kalangan murid India akibat daripada pengaruh bahasa ibunda dengan cara penambahan. Pengaruh itu hadir dalam aspek leksikal dan ayat. Apa yang jelas ialah mengajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua memerlukan guru bahasa yang mengetahui deskripsi bahasa Melayu juga deskripsi bahasa ibunda murid-murid. Guru dapat memberi pengayaan bahasa kepada kumpulan pandai dan kumpulan lembab diberi pengukuhan bahasa. morfologi. Langkah yang sesuai bagi mengatasi masalah ini ialah dengan mengadakan perbincangan antara murid-murid dalam bahasa Melayu yang betul. 2. iaitu pendepanan kata kerja. Binaan-binaan ayat itu mengalami proses pendepanan. pendepanan kata kerja tunggal „ada‟ dan kata penekan „juga‟. Berdasarkan keputusan kajian maka beberapa cadangan atau syor untuk membaiki kelemahan mempelajari bahasa Melayu di kalangan murid India akan dikemukakan.Selain daripada itu. serta pendepanan kata hubung gabungan „dan‟. aspek binaan ayat yang mempengaruhi bahasa ibunda telah dikenal pasti. Dengan pengetahuan tersebut guru lebih arif tentang keperihalan keadaan dua bahasa itu. Guru juga boleh mengajar latihan menyebut perkataan-perkataan bahasa Melayu dengan cara latih tubi. Langkah ini dapat . teguran spontan perlu diberi oleh guru sekiranya didapati murid menyimpang daripada fitur serta rumus bahasa Melayu baku. penghilangan dan penggantian fonemfonem pada perkataan-perkataan bahasa Melayu. Penerangan dapat dilakukan dengan membandingkan struktur bunyi dan struktur kata bahasa Melayu dengan bahasa Tamil. 1. sintaksis dan semantik hendaklah dilakukan secara berperingkat-peringkat.

Cara ini dapat menggalakkan murid-murid berbincang dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul tanpa percampuran kod. Strategi jenis ini sesuai untuk memantapkan kosa bahasa Melayu murid-murid India. cerita. Woolford (1983) dan Bokamba (1988). video atau rakaman perbualan. Dengan yang demikian murid-murid dapat memahami makna kata dalam pelbagai konteks. BIBLIOGRAFI . penyelidik mencadangkan strategi pembelajaran mencari makna kata berdasarkan kamus dan konteks klu. penyelidik ingin mengajukan cadangan kepada bakal penyelidik. Guru boleh memberi ganjaran dalam bentuk pujian.dilakukan dengan cara mengintegrasikan murid-murid menggunakan bahasa Melayu. Dalam pengajarannya. iaitu dengan melihat makna kata dalam konteks ayat. Sebagai kesimpulannya. murid-murid dapat mengaitkan makna sesuatu kata dengan kata-kata sinonim lain dalam konteks yang berbeza. lagu dan seumpamanya. tajuk dan situasi. bakal penyelidik boleh memajukan model percampuran kod yang telah diasaskan oleh Poplack (1980). buku atau seumpamanya kepada kumpulan yang menggunakan kurang percampuran kod. Selanjutnya. Latihan sedemikian dapat dilaksanakan dengan cara guru menayangkan filem. Di samping itu. Guru juga harus mengajar murid-murid untuk memahami makna kata dalam konteks budaya. Boleh juga diadakan latihan bercerita dalam bahasa Melayu sebagai asas program pendedahan bahasa. Bagi mengatasi masalah murid yang tidak mempunyai cukup kosa kata bahasa Melayu. 4.Untuk menghidupkan suasana perbincangan maka konsep pertandingan antara kumpulan boleh dijalankan. Penekanan patut ditumpukan kepada struktur ayat yang menerbitkan makna. Guru boleh membahagikan murid-murid yang kerap dengan yang jarang menggunakan bahasa Melayu. guru hendaklah tidak menekankan aturan-aturan tatabahasa terlebih dahulu. Bakal penyelidik boleh menjalankan kajian jenis inferensi dengan menerapkan prosedur kumpulan eksperimen ujian pra dan ujian pasca. 5. Integrasi murid dilaksanakan semasa perbincangan dalam kumpulan.

Universiti Pertanian Malaysia.(1983) “Bilingual Code_Switching and Syntactic Theory”.. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. The Ontario Institute for Studies in Dulay. Farid. Dimuat turun pada 16/11/2011 @ http://mptkl.Marina.Abdul Hamid Ahmad (1988) Pengaruh Bahasa Sungai dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Baku. Penulisan Ilmiah Master Sains. K.London: Oxford University Press. and Ajid Che Kob (1981) Pengaruh Bahasa Daerah dalam Proses Pembelajaran Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar-pelajar Melayu.. 14: 520-535. (1982) Language Two. Papers on Bilingualism. H. (1981) Problems of Learning English as a Second Language. 13. London: Longman. No. and Smythe.L.Onn. B. Working Education.R. Bialystok. Serdang. and Frohlich. Singapore: Regional Language Centre. P. Penulisan Ilmiah Bacelor Pendidikan (PBMP).Major.(1977) “Aspects of Second Language Learning in Classroom Settings”.(1977) Attitudes and Motivation in Second Language Acquisition. Serdang. Woolford.E. and Stephen. Norainah Dani (1993) “Pengaruh Bahasa Ibunda Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Pelajar-pelajar Dusun”.R.C..C.. Clement. Fakulti Pengajian Pendidikan.C. Linguistic Inquiry.htm .com/rnd/devi_02. Universiti Pertanian Malaysia.. M.Gardner. Antonia.tripod. M.E..J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful