Pengaruh Bahasa Ibunda Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Murid-Murid India Suthanthiradevi A/P J.N.J.

Money Master Sains Jabatan Pengajian Melayu, ABSTRACT This study seeks to find out the the effects of mother-tongue – otherwise referred to as L1 intterference in the process of learning Malay- otherwise referred to as L2 among Indian students in Buntung, Perak. Research conducted made use of students‟ written composition, produced in a formal classroom learning situation, their oral communication in BM and answers to a questionnaire given at the end of the study. Results of the content analysis on the subjects‟ written compositions produced in a formal class-learning situation indicates that vowel replacement in L2 is highly correlated with similar lexical items prevalent in L1 interference is apparent in verb fronting and how conjunctions such as language transfer also occurs at the semantic level, where meaning in L1 is imposed on L2. Analyses of subjects‟ oral communication reveals frequent use of L1 glottal stops /?/ for many L2 root words and words with affixes. On the other hand, the phenomenon of code-mixing in L1 and L2 is detected especially in the construction of interrogatives. In an informal learning situation where data is collected by means of questionnaires, it is noted that the most dominant element of MT extralinguistics interference is language used everyday. Suggestions put forward in this study include the use of enrichment and reinforcement activities in L2 . Latar belakang Kajian Matlamat kerajaan Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sepenuhnya daripada peringkat pengajian dasar hingga ke peringkat pengajian tinggi, jelas terlaksana secara menyeluruh mulai tahun 1983. Walaupun penggunaan bahasa Melayu sudah begitu meluas di

Pertukaran bunyi-bunyi tertentu mengakibatkan terjadinya proses penggantian konsonan. Ipoh di Daerah Kinta. memang terdapat berbagai-bagai masalah dalam mempelajari bahasa Melayu oleh murid-murid berketurunan India. Masalah ini berkait dengan kemunculan unsurunsur linguistik bahasa ibunda dari semasa ke semasa ketika murid-murid berkenaan menggunakan bahasa Melayu. . Bahasa ibunda murid-murid India dirasakan mengganggu sebutan baku bahasa Melayu.dalam dan di luar sekolah. Murid-murid India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan-konsonan tertentu bahasa Melayu yang agak asing kepada mereka. suatu fenomena dapat dikesan. namun tanda-tanda menunjukkan bahawa sebahagian murid-murid di negara ini masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka khususnya masyarakat bukan Melayu. Binaan ayat biasa (Subjek + Predikat) bahasa Melayu mengutamakan frasa nama pada awal ayat. Antara masalah yang timbul dan dapat dikesan secara am ialah murid-murid India menghadapi masalah sebutan huruf „r‟ semasa pembelajaran bahasa Melayu. Apabila kata-kata Melayu atau kata-kata pinjaman dari bahasa lain dituturkan berlaku perubahan bunyi-bunyi vokal dan konsonan yang terhampir dengan bahasa Tamil. Manakala binaan ayat bahasa Tamil lebih mementingkan struktur Predikat + Subjek dengan kedudukan frasa nama diletak ditengah atau di akhir ayat. Kelainan-kelainan tersebut tertumpu kepada Hukum DM (diterangkan-menerangkan) dalam kedudukan frasa nama dalam ayat. Masalah percampuran kod (code mixing) antara bahasa Tamil dengan bahasa Melayu turut membantutkan pembelajaran bahasa Melayu murid-murid India. Sehubungan dengan pengaruh bahasa ibunda bagi pembelajaran bahasa Melayu di SJK(T) itu juga. Penyataan masalah Daripada tinjauan awal yang dibuat oleh pengkaji di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJK(T)) Gunung Rapat. Kelainan struktur ayat bahasa Tamil dengan bahasa Melayu turut mempengaruhi proses pembelajaran bahasa murid-murid India. Didapati juga tidak semua guru bahasa Melayu berminat untuk mengajar mata pelajaran tersebut di SJK(T). proses penghilangan konsonan dan proses menambah bunyi hentian glottis.

makna kata. Untuk menentukan pemboleh ubah ekstralinguistik bahasa ibunda yang dominan di kalangan murid India. Sejauh manakah unsur-unsur linguistik bahasa ibunda (leksikal. Apakah unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdapat dalam pertuturan percampuran kod bahasa Melayu-bahasa Tamil murid-murid India? 3. Soalan Kajian Kajian ini akan cuba menjawab soalan-soalan yang berikut: 1. sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India itu? Kepentingan kajian Kajian ini penting kepada pihak Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) Kementerian Pendidikan. hasil kajian ini nanti difikirkan boleh dijadikan panduan untuk sebarang perubahan kurikulum yang hendak dilakukan. Sejauh manakah perbezaan kekerapan pembolehubah-pembolehubah mempengaruhi penggunaan bahasa harian.Objektif kajian Kajian ini mengemukakan tiga objektif seperti yang berikut: 1. imbuhan dan binaan ayat) mempengaruhi markah ujian karangan murid-murid India? 2. . 3. Ia dapat dan mungkin boleh dijadikan sebagai asas untuk mengadakan sebuah buku panduan atau rujukan untuk guru-guru bahasa yang hendak mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di SJKT. Untuk mengenal pasti unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdapat dalam pertuturan murid-murid India semasa mereka mempelajari bahasa Melayu di dalam bilik darjah. 2. Untuk mengenal pasti pengaruh bahasa ibunda yang terdapat dalam penulisan karangan bahasa Melayu murid-murid India.

Pengaruh bahasa ibunda dalam proses pembelajaran bahasa Melayu yang hendak dikaji dibataskan kepada dua unsur utama. Unsur kedua ialah unsur-unsur ekstralinguistik yang merangkumi aspek penggunaan bahasa harian. Buntung. frasa atau sintaksis. makna kata. morfem.Pari dan SJKT Methodist. Perak Darul Ridzuan. imbuhan dan binaan ayat dalam aspek penulisan dan pertuturan murid-murid India. Ipoh. Bidang bermasalah akibat perbezaan tersebut dapat diketahui melalui perincian hasil penulisan murid-murid India. Selanjutnya guru dapat melakukan kerja pembetulan latihan bahasa dengan lebih berkesan. Unsur pertama ialah unsur-unsur linguistik yang merangkumi aspek leksikal. Maklumat daripada perincian itu dapat membantu guru meramalkan masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya. Pihak panitia boleh memikirkan cara mengintepretasi kandungan kurikulum ke dalam bentuk yang sesuai dengan latar belakang murid-murid India. Kajian ini boleh menjadi panduan kepada guru-guru yang mengajar bahasa Melayu di sekolah khususnya di SJKT. . Definisi Operasional 1. Batasan kajian Subjek kajian jenis deskriptif ini terbatas kepada murid-murid India yang sedang belajar di SJKT Sg. Mereka terdiri daripada murid-murid tahun enam sahaja. semantik.Kajian ini berfaedah untuk menjelaskan perbezaan struktur bahasa ibunda murid-murid India dengan bahasa Melayu. Juga menjadi panduan kepada Panitia mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah. Unsur-unsur tersebut hadir dalam bentuk fonem. pendedahan bahasa dan sikap murid-murid India terhadap bahasa Melayu. Pengaruh bahasa ibunda Unsur-unsur linguistik bahasa pertama (Tamil) yang diserap ke dalam penulisan atau pertuturan bahasa Melayu.

nama bahasa Malaysia telah ditukar semula kepada bahasa Melayu. manakala murid-murid Finnish hidup dalam masyarakat multilingual. Pada akhir kajian beliau mendapati murid-murid Finnish kurang dipengaruhi pemindahan bahasa ibunda berbanding murid-murid Swedish.Unsur-unsur ekstralinguistik bahasa pertama (Tamil) yang bersifat positif atau negatif terhadap pembelajaran bahasa Melayu. 3. Dalam kajian ini. pengkaji akan menyentuh proses pembelajaran yang berlaku pada struktur ayat dan pemilihan kata. Nama „Bahasa Malaysia‟ mula digunakan secara meluas selepas 13 Mei 1969 untuk tujuan politik. Murid-murid Swedish hidup dalam masyarakat yang menggunakan bahasa Sweden sebagai bahasa harian. Dua kumpulan murid tersebut mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Proses pembelajaran bahasa Melayu merujuk kegiatan memperoleh ilmu pengetahuan bahasa Melayu. Beliau merumuskan bahawa faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa kedua. Dalam konteks kajian ini. Unsur-unsur tersebut ialah penggunaan bahasa harian. Tinjauan Literatur Ringbow (1976:1-14) telah mengkaji tentang pengaruh bahasa ibunda dalam proses mempelajari bahasa kedua. Bahasa Melayu Bahasa Melayu ialah bahasa ibunda etnik Melayu. 2. sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India. Baru-baru ini pada tahun 1992. iaitu untuk menanamkan perasaan milik bersama terhadap bahasa itu di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kumpulan murid berbangsa Swedish dan Finnish dijadikan subjek kajian. . Ternyata Ringbom menghubungkan dapatannya dengan faktor persekitaran bahasa murid-murid berkenaan. pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ini ialah muridmurid India cuba memperolehi dan memanfaatkan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Keamatan penggunaan bahasa ibunda ini tidak hanya berlaku di luar sekolah. Persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa kedua seseorang murid. 1990). Di peringkat yang pertama beliau menggunakan soal selidik. 1990). Responden beliau ialah murid-murid Asia. Di peringkat kedua pula beliau telah menjalankan satu kajian mikro ke atas murid-murid Cina. Abdul Hamid Mahmood.Onn dan Ajid Che Kob. . Mereka terdiri daripada murid-murid Filipina. mereka mempelajari bahasa Inggeris kerana dorongan motivasi instrumental. apabila murid-murid menggunakan bahasa Melayu akan berlaku kesalahan ke atas kosa kata bahasa Melayu tersebut (Alias Shamsuddin. penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa (Farid M. Pembelajaran bahasa menggunakan cara demikian boleh mengurangkan persaingan dan meningkatkan kerjasama antara mereka. Hal demikian terjadi kerana persepsi mereka tentang linguistik bahasa Tamil telah mantap dalam sistem kognitif mereka. 1978. 1969. Pada masa pelajaran bahasa Melayu sedang diajar oleh guru. Kajian beliau dibahagikan kepada dua peringkat. Beliau mendapati bahawa murid-murid yang bersikap bangga dengan bahasa ibunda mereka lebih gemar menggunakan Kaedah Terjemahan.Amerika. Mereka lebih berminat mempelajari bahasa Inggeris secara berkelompok. 1981). Beliau juga ingin mengenal pasti kaedah pengajaran bacaan yang digunakan oleh murid-murid tersebut. Kajian peringkat pertama menunjukkan murid-murid Asia-Amerika tidak menyenangi pembetulan kesalahan bahasa yang dilakukan secara langsung. Keadaan sedemikian dialami juga oleh murid-murid India.Sikap mempelajari bahasa kedua pernah juga dikaji oleh Nguyen (1987:110-112). Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian terutama dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Di samping itu. Jepun. Bagi murid-murid yang tidak bersikap demikian Kaedah Terus adalah lebih sesuai. leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam bahasa kedua (Kellerman. Di peringkat kedua kajian Nguyen (1987) telah membandingkan sikap murid-murid Cina Kantonis terhadap bahasa ibunda dan bahasa keduanya. Thomson dan Kuafman. Akibatnya daripadanya. Persekitaran bahasa murid-murid tersebut masih didominasi oleh bahasa Tamil. Cina. Persepsi murid tentang aspek semantik. Korea dan Vietnam.

Pari. Kerangka konseptual kajian ini dibina berpandukan dua unsur utama dan tiga jenis pembelajaran yang terkandung dalam teori Behaviorisme Bertujuan. 1990). 1981. Oleh itu mereka mempelajari bahasa Melayu kerana didorong oleh motivasi instrumental. Tiga jenis pembelajaran dalam teori tersebut pula dikaitkan dengan pembolehubah-pembolehubah bersandar (lihat Rajah 2). kata /besar/ menjadi /busar/ dan /seluar/ menjadi /silvaaru/. Seramai 180 murid dari dua buah sekolah dijadikan subjek kajian. Sikap merasa bangga terhadap bahasa ibunda akan menjejaskan penguasaan bahasa sasar jika sampai bahasa sasar diabaikan (Farid M. Di sini tentulah terdapat jurang perbezaan penguasaan bahasa Melayu antara murid-murid India dengan murid-murid Melayu. Teori tersebut diasaskan oleh Edward Chace Tolman (1886-1959). Murid-murid Melayu pula mempelajari bahasa Melayu kerana motivasi integrative dan instrumental. Buntung seramai 49 orang terdiri daripada kaum India. Beberapa kesalahan daripada contoh tersebut serupa dengan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid India. Buntung seramai 131 orang dan SJKT Methodist. .Onn dan Ajid Che Kob. kata /dadah/ menjadi /dada/. Murid-murid India sendiri merasa bangga dengan bahasa ibundanya. Dua unsur utama teori tersebut dikaitkan dengan pembolehubah-pembolehubah tidak bersandar kajian ini. Ali. Umur mereka lebih kurang dua belas tahun. terdapat contoh kesalahan kosa kata bahasa Melayu yang dilakukan oleh murid-murid daripada pelbagai bangsa di Malaysia. Misalnya. Murid-murid tahun enam dari SJKT Sg. Abdul Hamid Mahmood.Daripada kajian Abdul Hamid Mahmood ( 1990). Kesalahan perkataan-perkataan bagi contoh yang diberi itu terjadi kerana murid-murid India selaku penutur-penutur natif bahasa Tamil tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang wacana medan makna bahasa Melayu (Jamaliah Mohd. Unsur-unsur utama dan jenisjenis pembelajaran Teori Behaviorisme Bertujuan disimpulkan dalam Rajah 1. 1990). Kaedah dan prosedur kajian Teori Behaviorisme Bertujuan (Purposive Behaviorism) dijadikan kerangka teori kajian ini.

penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu. menjadi menjadi carita kapada Penggantian /a/ kepada /o/ sangat nama menjadi menjadi songat namo c. Aspek kedua (penulisan) penyelidik menggunakan Kaedah Analisis Kandungan. Dapatan kajian Dapatan tentang pengaruh bahasa ibunda dibincangkan mengikut tiga tajuk kecil. teori pembelajaran. pengumpulan data. dikemukakan Model Kajian Kes yang merangkumi fenomena yang dikaji. subjek kajian. Aspek kedua (pertuturan) dikaji berdasarkan pemerhatian. 1. Pengkaji juga ada membuat penelitian turut serta di dalam kelas bahasa Melayu. Pengaruh tersebut terdapat 145 patah perkataan bersamaan 74. Penggantian /e/ kepada /i/ . Sebagai kesimpulan. Pengaruh tersebut merangkumi proses penggantian. Contohnya: a. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita kepada b. cara pengaruh bahasa ibunda wujud dalam penulisan dan pertuturan bahasa Melayu murid.36%. Bagi aspek pertama penyelidik menggunakan Kaedah Tinjauan (soal selidik). dan analisis data (lihat rajah 3). Beberapa set perbualan murid-murid dan pengajaran guru bahasa Melayu telah dirakam dan dianalisis.Kaedah kajian ini berbentuk deskriptif dari jenis kajian kes. Kedua. Pertama. Unsur-unsur linguistik bahasa ibunda dalam penulisan Aspek leksikal merupakan aspek bahasa Melayu yang paling banyak menerima pengaruh bahasa ibunda murid-murid India. Penekanan kajian kes adalah kepada dua aspek. objektif. Proses penggantian fonem vokal bahasa Melayu paling kerap berlaku dalam karangan bahasa Melayu murid-murid India. Penyelidik mengkaji beberapa aspek pembolehubah persekitaran bahasa murid. pemahaman sebab murid-murid dipengaruhi bahasa ibundanya.

Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ faedah menjadi paedah d. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ tanpa menjadi tampa Proses penambahan fonem juga berlaku. Penggantian /k/ kepada /h/ awak menjadi awah f. menjadi menjadi tirima rihat Penggantian /u/ kepada /o/ puku untuk menjadi menjadi pukol untok e. menjadi pandar Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ pecah menjadi bicah c. Penambahan vokal depan rendah /a/ harga b. Penggantian /i/ kepada /e/ habis pilihan menjadi menjadi habes pilehan Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. iaitu: a. Penggantian /g/ kepada /k/ bagus menjadi bakus e. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ bandar b. menjadi haraga Penambahan konsonan /h/ meja menjadi mejah .terima rehat d. Penggantian /w/ kepada /v/ kawan menjadi kavan g. a.

Penghilangan konsonan /h/ sekolah menjadi skola d. Penghilangan konsonan /k/ tak mahu menjadi tamau e. Perkataan-perkataan itu adalah: /kaasi/ /maata/ kasi mata wang polis Sewaktu murid-murid India berinteraksi sesama mereka terdapat fenomena percampuran kod bahasa Melayu-Tamil. menjadi trima Penghilangan vokal /a/ soalan menjadi solan c. menjadi jumpah Penambahan konsonan /w/ semua menjadi semuwa Proses penghilangan juga berlaku a. Saya sura ada tulis.jumpa c.Contoh: 1. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ terima b. Penghilangan konsonan /g/ menggunakan menjadi mengunakan f. Ayat penyata paling banyak menghasilkan percampuran kod Melayu-Tamil. . Fenomena tersebut berlaku di peringkat penghasilan ayat. Penghilangan konsonan /r/ besar menjadi besa Proses Pemindahan Bahasa Ibunda Dua perkataan bahasa Tamil digunakan dalam penulisan karangan bahasa Melayu.

Unsur ekstralinguistik iaitu pendedahan bahasa murid bertindak secara bawah sedar ke atas Pembelajaran Terpendam. Unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdiri daripada leksikal.(Saya ada menulis surat) 2. Pengaruh itu dikesan melalui proses penggantian. (Bakul itu sudah penuh) 3. proses penambahan dan proses penghilangan fonem-fonem. aspek yang paling banyak menerima pengaruh bahasa ibunda ialah leksikal. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa unsur-unsur linguistik bahasa ibunda memang terdapat di dalam pertuturan percampuran kod bahasa Melayu-bahasa Tamil murid-murid India. sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India itu. Juga didapati ada pembolehubah ekstralinguistik bahasa ibunda yang dominan di kalangan murid India. Aspek kedua yang paling kerap dipengaruhi bahasa ibunda ialah aspek penambahan dan ketiga ialah penggantian. . Dia kooli kerja ada buat Dia membuat kerja buruh (kuli) Secara keseluruhan murid-murid bersikap positif terhadap penggunaan bahasa Melayu. ketiga-tiga soalan kajian itu dapat jawapannya. Ringkasan kajian Dalam penulisan bahasa Melayu. Berdasarkan data-data yang diperolehi. Antara tiga proses tersebut. Kekerapan pembolehubah-pembolehubah itu berbeza-beza. makna kata. proses penghilangan fonem vokal merupakan yang paling kerap berlaku. imbuhan dan binaan ayat memang ada mempengaruhi markah karangan bahasa Melayu murid-murid India walaupun dalam peratus yang berbeza-beza. Ia terdiri daripada penggunaan bahasa harian. Oleh yang demikian jangkaan mereka terhadap bahasa tersebut turut menjadi positif. Itu vakkul suda peno.

Penerangan dapat dilakukan dengan membandingkan struktur bunyi dan struktur kata bahasa Melayu dengan bahasa Tamil. Pertuturan bahasa Melayu murid-murid India tidak terkecuali daripada pengaruh bahasa ibunda khususnya pengaruh bunyi fonem vokal atau konsonan. 1. Binaan-binaan ayat itu mengalami proses pendepanan. Berdasarkan keputusan kajian maka beberapa cadangan atau syor untuk membaiki kelemahan mempelajari bahasa Melayu di kalangan murid India akan dikemukakan. Apa yang jelas ialah mengajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua memerlukan guru bahasa yang mengetahui deskripsi bahasa Melayu juga deskripsi bahasa ibunda murid-murid. Dalam keadaan tersebut. serta pendepanan kata hubung gabungan „dan‟. Langkah yang sesuai bagi mengatasi masalah ini ialah dengan mengadakan perbincangan antara murid-murid dalam bahasa Melayu yang betul. Langkah ini dapat . Fenomena percampuran kod bahasa Melayu-Tamil di dalam bilik darjah boleh dikurangkan. Dengan pengetahuan tersebut guru lebih arif tentang keperihalan keadaan dua bahasa itu. aspek binaan ayat yang mempengaruhi bahasa ibunda telah dikenal pasti. Pengaruh itu hadir dalam aspek leksikal dan ayat. Guru dapat memberi pengayaan bahasa kepada kumpulan pandai dan kumpulan lembab diberi pengukuhan bahasa. morfologi. 2. Guru dapat mengatasi masalah tersebut dengan menerangkan terlebih dahulu kepada murid-murid struktur bunyi dan struktur kata sebenar bahasa Melayu sehingga murid-murid itu faham. teguran spontan perlu diberi oleh guru sekiranya didapati murid menyimpang daripada fitur serta rumus bahasa Melayu baku. Bagi mengatasi masalah penggunaan bahasa Melayu yang dipengaruhi bahasa ibunda maka pembetulan kesilapan-kesilapan leksikal. penghilangan dan penggantian fonemfonem pada perkataan-perkataan bahasa Melayu. iaitu pendepanan kata kerja.Selain daripada itu. 3. Kesalahan sebutan dan ejaan berlaku di kalangan murid India akibat daripada pengaruh bahasa ibunda dengan cara penambahan. Guru juga boleh mengajar latihan menyebut perkataan-perkataan bahasa Melayu dengan cara latih tubi. sintaksis dan semantik hendaklah dilakukan secara berperingkat-peringkat. pendepanan kata kerja tunggal „ada‟ dan kata penekan „juga‟.

video atau rakaman perbualan. Dengan yang demikian murid-murid dapat memahami makna kata dalam pelbagai konteks. penyelidik mencadangkan strategi pembelajaran mencari makna kata berdasarkan kamus dan konteks klu. Dalam pengajarannya. Guru juga harus mengajar murid-murid untuk memahami makna kata dalam konteks budaya.dilakukan dengan cara mengintegrasikan murid-murid menggunakan bahasa Melayu. Bakal penyelidik boleh menjalankan kajian jenis inferensi dengan menerapkan prosedur kumpulan eksperimen ujian pra dan ujian pasca. Guru boleh membahagikan murid-murid yang kerap dengan yang jarang menggunakan bahasa Melayu. buku atau seumpamanya kepada kumpulan yang menggunakan kurang percampuran kod. iaitu dengan melihat makna kata dalam konteks ayat. Bagi mengatasi masalah murid yang tidak mempunyai cukup kosa kata bahasa Melayu. guru hendaklah tidak menekankan aturan-aturan tatabahasa terlebih dahulu. 5. Cara ini dapat menggalakkan murid-murid berbincang dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul tanpa percampuran kod. Penekanan patut ditumpukan kepada struktur ayat yang menerbitkan makna. Integrasi murid dilaksanakan semasa perbincangan dalam kumpulan. BIBLIOGRAFI . penyelidik ingin mengajukan cadangan kepada bakal penyelidik. Strategi jenis ini sesuai untuk memantapkan kosa bahasa Melayu murid-murid India.Untuk menghidupkan suasana perbincangan maka konsep pertandingan antara kumpulan boleh dijalankan. lagu dan seumpamanya. Latihan sedemikian dapat dilaksanakan dengan cara guru menayangkan filem. tajuk dan situasi. Sebagai kesimpulannya. cerita. 4. murid-murid dapat mengaitkan makna sesuatu kata dengan kata-kata sinonim lain dalam konteks yang berbeza. Woolford (1983) dan Bokamba (1988). Di samping itu. Selanjutnya. Guru boleh memberi ganjaran dalam bentuk pujian. bakal penyelidik boleh memajukan model percampuran kod yang telah diasaskan oleh Poplack (1980). Boleh juga diadakan latihan bercerita dalam bahasa Melayu sebagai asas program pendedahan bahasa.

Norainah Dani (1993) “Pengaruh Bahasa Ibunda Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Pelajar-pelajar Dusun”. and Frohlich.R.(1983) “Bilingual Code_Switching and Syntactic Theory”.R.C.L. M.C. 14: 520-535. 13.J. Penulisan Ilmiah Master Sains. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Clement. The Ontario Institute for Studies in Dulay.Major.tripod.htm .E. Singapore: Regional Language Centre. P. and Ajid Che Kob (1981) Pengaruh Bahasa Daerah dalam Proses Pembelajaran Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar-pelajar Melayu... Universiti Pertanian Malaysia. Linguistic Inquiry. Fakulti Pengajian Pendidikan. Papers on Bilingualism. Serdang. B.com/rnd/devi_02. and Stephen. H. Serdang. Dimuat turun pada 16/11/2011 @ http://mptkl. K. London: Longman.(1977) “Aspects of Second Language Learning in Classroom Settings”.C. M.. No. and Smythe. Antonia. Woolford. Working Education. Farid...Abdul Hamid Ahmad (1988) Pengaruh Bahasa Sungai dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Baku.(1977) Attitudes and Motivation in Second Language Acquisition.E. Penulisan Ilmiah Bacelor Pendidikan (PBMP). Universiti Pertanian Malaysia. Bialystok.Marina.Gardner. (1982) Language Two.Onn. (1981) Problems of Learning English as a Second Language..London: Oxford University Press.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful