Pengaruh Bahasa Ibunda Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Murid-Murid India Suthanthiradevi A/P J.N.J.

Money Master Sains Jabatan Pengajian Melayu, ABSTRACT This study seeks to find out the the effects of mother-tongue – otherwise referred to as L1 intterference in the process of learning Malay- otherwise referred to as L2 among Indian students in Buntung, Perak. Research conducted made use of students‟ written composition, produced in a formal classroom learning situation, their oral communication in BM and answers to a questionnaire given at the end of the study. Results of the content analysis on the subjects‟ written compositions produced in a formal class-learning situation indicates that vowel replacement in L2 is highly correlated with similar lexical items prevalent in L1 interference is apparent in verb fronting and how conjunctions such as language transfer also occurs at the semantic level, where meaning in L1 is imposed on L2. Analyses of subjects‟ oral communication reveals frequent use of L1 glottal stops /?/ for many L2 root words and words with affixes. On the other hand, the phenomenon of code-mixing in L1 and L2 is detected especially in the construction of interrogatives. In an informal learning situation where data is collected by means of questionnaires, it is noted that the most dominant element of MT extralinguistics interference is language used everyday. Suggestions put forward in this study include the use of enrichment and reinforcement activities in L2 . Latar belakang Kajian Matlamat kerajaan Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sepenuhnya daripada peringkat pengajian dasar hingga ke peringkat pengajian tinggi, jelas terlaksana secara menyeluruh mulai tahun 1983. Walaupun penggunaan bahasa Melayu sudah begitu meluas di

Ipoh di Daerah Kinta. Masalah percampuran kod (code mixing) antara bahasa Tamil dengan bahasa Melayu turut membantutkan pembelajaran bahasa Melayu murid-murid India. Masalah ini berkait dengan kemunculan unsurunsur linguistik bahasa ibunda dari semasa ke semasa ketika murid-murid berkenaan menggunakan bahasa Melayu. Kelainan struktur ayat bahasa Tamil dengan bahasa Melayu turut mempengaruhi proses pembelajaran bahasa murid-murid India. namun tanda-tanda menunjukkan bahawa sebahagian murid-murid di negara ini masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka khususnya masyarakat bukan Melayu. Manakala binaan ayat bahasa Tamil lebih mementingkan struktur Predikat + Subjek dengan kedudukan frasa nama diletak ditengah atau di akhir ayat. suatu fenomena dapat dikesan. Kelainan-kelainan tersebut tertumpu kepada Hukum DM (diterangkan-menerangkan) dalam kedudukan frasa nama dalam ayat. Antara masalah yang timbul dan dapat dikesan secara am ialah murid-murid India menghadapi masalah sebutan huruf „r‟ semasa pembelajaran bahasa Melayu. Murid-murid India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan-konsonan tertentu bahasa Melayu yang agak asing kepada mereka.dalam dan di luar sekolah. Sehubungan dengan pengaruh bahasa ibunda bagi pembelajaran bahasa Melayu di SJK(T) itu juga. Didapati juga tidak semua guru bahasa Melayu berminat untuk mengajar mata pelajaran tersebut di SJK(T). proses penghilangan konsonan dan proses menambah bunyi hentian glottis. memang terdapat berbagai-bagai masalah dalam mempelajari bahasa Melayu oleh murid-murid berketurunan India. Apabila kata-kata Melayu atau kata-kata pinjaman dari bahasa lain dituturkan berlaku perubahan bunyi-bunyi vokal dan konsonan yang terhampir dengan bahasa Tamil. Pertukaran bunyi-bunyi tertentu mengakibatkan terjadinya proses penggantian konsonan. Penyataan masalah Daripada tinjauan awal yang dibuat oleh pengkaji di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJK(T)) Gunung Rapat. Bahasa ibunda murid-murid India dirasakan mengganggu sebutan baku bahasa Melayu. Binaan ayat biasa (Subjek + Predikat) bahasa Melayu mengutamakan frasa nama pada awal ayat. .

Sejauh manakah unsur-unsur linguistik bahasa ibunda (leksikal. . Ia dapat dan mungkin boleh dijadikan sebagai asas untuk mengadakan sebuah buku panduan atau rujukan untuk guru-guru bahasa yang hendak mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di SJKT. Apakah unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdapat dalam pertuturan percampuran kod bahasa Melayu-bahasa Tamil murid-murid India? 3. Soalan Kajian Kajian ini akan cuba menjawab soalan-soalan yang berikut: 1. Untuk mengenal pasti unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdapat dalam pertuturan murid-murid India semasa mereka mempelajari bahasa Melayu di dalam bilik darjah.Objektif kajian Kajian ini mengemukakan tiga objektif seperti yang berikut: 1. Sejauh manakah perbezaan kekerapan pembolehubah-pembolehubah mempengaruhi penggunaan bahasa harian. Untuk menentukan pemboleh ubah ekstralinguistik bahasa ibunda yang dominan di kalangan murid India. 2. hasil kajian ini nanti difikirkan boleh dijadikan panduan untuk sebarang perubahan kurikulum yang hendak dilakukan. makna kata. imbuhan dan binaan ayat) mempengaruhi markah ujian karangan murid-murid India? 2. Untuk mengenal pasti pengaruh bahasa ibunda yang terdapat dalam penulisan karangan bahasa Melayu murid-murid India. 3. sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India itu? Kepentingan kajian Kajian ini penting kepada pihak Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) Kementerian Pendidikan.

Kajian ini berfaedah untuk menjelaskan perbezaan struktur bahasa ibunda murid-murid India dengan bahasa Melayu. frasa atau sintaksis. Batasan kajian Subjek kajian jenis deskriptif ini terbatas kepada murid-murid India yang sedang belajar di SJKT Sg. . makna kata. Bidang bermasalah akibat perbezaan tersebut dapat diketahui melalui perincian hasil penulisan murid-murid India. Pengaruh bahasa ibunda Unsur-unsur linguistik bahasa pertama (Tamil) yang diserap ke dalam penulisan atau pertuturan bahasa Melayu.Pari dan SJKT Methodist. Ipoh. Pengaruh bahasa ibunda dalam proses pembelajaran bahasa Melayu yang hendak dikaji dibataskan kepada dua unsur utama. morfem. Maklumat daripada perincian itu dapat membantu guru meramalkan masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya. pendedahan bahasa dan sikap murid-murid India terhadap bahasa Melayu. Mereka terdiri daripada murid-murid tahun enam sahaja. Buntung. semantik. Definisi Operasional 1. Selanjutnya guru dapat melakukan kerja pembetulan latihan bahasa dengan lebih berkesan. Unsur-unsur tersebut hadir dalam bentuk fonem. Unsur kedua ialah unsur-unsur ekstralinguistik yang merangkumi aspek penggunaan bahasa harian. Unsur pertama ialah unsur-unsur linguistik yang merangkumi aspek leksikal. Kajian ini boleh menjadi panduan kepada guru-guru yang mengajar bahasa Melayu di sekolah khususnya di SJKT. Pihak panitia boleh memikirkan cara mengintepretasi kandungan kurikulum ke dalam bentuk yang sesuai dengan latar belakang murid-murid India. Juga menjadi panduan kepada Panitia mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah. Perak Darul Ridzuan. imbuhan dan binaan ayat dalam aspek penulisan dan pertuturan murid-murid India.

3.Unsur-unsur ekstralinguistik bahasa pertama (Tamil) yang bersifat positif atau negatif terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Tinjauan Literatur Ringbow (1976:1-14) telah mengkaji tentang pengaruh bahasa ibunda dalam proses mempelajari bahasa kedua. iaitu untuk menanamkan perasaan milik bersama terhadap bahasa itu di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Proses pembelajaran bahasa Melayu merujuk kegiatan memperoleh ilmu pengetahuan bahasa Melayu. pengkaji akan menyentuh proses pembelajaran yang berlaku pada struktur ayat dan pemilihan kata. Beliau merumuskan bahawa faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa kedua. Baru-baru ini pada tahun 1992. Dalam konteks kajian ini. sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India. Bahasa Melayu Bahasa Melayu ialah bahasa ibunda etnik Melayu. Pada akhir kajian beliau mendapati murid-murid Finnish kurang dipengaruhi pemindahan bahasa ibunda berbanding murid-murid Swedish. nama bahasa Malaysia telah ditukar semula kepada bahasa Melayu. pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ini ialah muridmurid India cuba memperolehi dan memanfaatkan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. manakala murid-murid Finnish hidup dalam masyarakat multilingual. Unsur-unsur tersebut ialah penggunaan bahasa harian. Nama „Bahasa Malaysia‟ mula digunakan secara meluas selepas 13 Mei 1969 untuk tujuan politik. 2. Dua kumpulan murid tersebut mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Kumpulan murid berbangsa Swedish dan Finnish dijadikan subjek kajian. Murid-murid Swedish hidup dalam masyarakat yang menggunakan bahasa Sweden sebagai bahasa harian. Dalam kajian ini. Ternyata Ringbom menghubungkan dapatannya dengan faktor persekitaran bahasa murid-murid berkenaan. .

Di peringkat yang pertama beliau menggunakan soal selidik. penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa (Farid M. Bagi murid-murid yang tidak bersikap demikian Kaedah Terus adalah lebih sesuai. Thomson dan Kuafman. 1969. 1981). Keamatan penggunaan bahasa ibunda ini tidak hanya berlaku di luar sekolah. Di peringkat kedua kajian Nguyen (1987) telah membandingkan sikap murid-murid Cina Kantonis terhadap bahasa ibunda dan bahasa keduanya. Mereka lebih berminat mempelajari bahasa Inggeris secara berkelompok. Akibatnya daripadanya. Persekitaran bahasa murid-murid tersebut masih didominasi oleh bahasa Tamil. Pembelajaran bahasa menggunakan cara demikian boleh mengurangkan persaingan dan meningkatkan kerjasama antara mereka. Beliau mendapati bahawa murid-murid yang bersikap bangga dengan bahasa ibunda mereka lebih gemar menggunakan Kaedah Terjemahan. Jepun.Amerika. . Responden beliau ialah murid-murid Asia.Onn dan Ajid Che Kob. Mereka terdiri daripada murid-murid Filipina. Kajian beliau dibahagikan kepada dua peringkat. Pada masa pelajaran bahasa Melayu sedang diajar oleh guru. Cina. Persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa kedua seseorang murid. 1990). mereka mempelajari bahasa Inggeris kerana dorongan motivasi instrumental.Sikap mempelajari bahasa kedua pernah juga dikaji oleh Nguyen (1987:110-112). Korea dan Vietnam. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian terutama dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. 1990). Abdul Hamid Mahmood. Di peringkat kedua pula beliau telah menjalankan satu kajian mikro ke atas murid-murid Cina. leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam bahasa kedua (Kellerman. Kajian peringkat pertama menunjukkan murid-murid Asia-Amerika tidak menyenangi pembetulan kesalahan bahasa yang dilakukan secara langsung. Persepsi murid tentang aspek semantik. Di samping itu. 1978. Keadaan sedemikian dialami juga oleh murid-murid India. Beliau juga ingin mengenal pasti kaedah pengajaran bacaan yang digunakan oleh murid-murid tersebut. apabila murid-murid menggunakan bahasa Melayu akan berlaku kesalahan ke atas kosa kata bahasa Melayu tersebut (Alias Shamsuddin. Hal demikian terjadi kerana persepsi mereka tentang linguistik bahasa Tamil telah mantap dalam sistem kognitif mereka.

1990). Misalnya. kata /dadah/ menjadi /dada/. . Tiga jenis pembelajaran dalam teori tersebut pula dikaitkan dengan pembolehubah-pembolehubah bersandar (lihat Rajah 2). Umur mereka lebih kurang dua belas tahun. Murid-murid Melayu pula mempelajari bahasa Melayu kerana motivasi integrative dan instrumental. Sikap merasa bangga terhadap bahasa ibunda akan menjejaskan penguasaan bahasa sasar jika sampai bahasa sasar diabaikan (Farid M. Teori tersebut diasaskan oleh Edward Chace Tolman (1886-1959). Unsur-unsur utama dan jenisjenis pembelajaran Teori Behaviorisme Bertujuan disimpulkan dalam Rajah 1. Pari. terdapat contoh kesalahan kosa kata bahasa Melayu yang dilakukan oleh murid-murid daripada pelbagai bangsa di Malaysia. Ali. Murid-murid India sendiri merasa bangga dengan bahasa ibundanya. Kaedah dan prosedur kajian Teori Behaviorisme Bertujuan (Purposive Behaviorism) dijadikan kerangka teori kajian ini. Di sini tentulah terdapat jurang perbezaan penguasaan bahasa Melayu antara murid-murid India dengan murid-murid Melayu. Oleh itu mereka mempelajari bahasa Melayu kerana didorong oleh motivasi instrumental. Murid-murid tahun enam dari SJKT Sg. Abdul Hamid Mahmood. Beberapa kesalahan daripada contoh tersebut serupa dengan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid India.Onn dan Ajid Che Kob. Kerangka konseptual kajian ini dibina berpandukan dua unsur utama dan tiga jenis pembelajaran yang terkandung dalam teori Behaviorisme Bertujuan. Buntung seramai 131 orang dan SJKT Methodist.Daripada kajian Abdul Hamid Mahmood ( 1990). Seramai 180 murid dari dua buah sekolah dijadikan subjek kajian. Dua unsur utama teori tersebut dikaitkan dengan pembolehubah-pembolehubah tidak bersandar kajian ini. 1981. Buntung seramai 49 orang terdiri daripada kaum India. kata /besar/ menjadi /busar/ dan /seluar/ menjadi /silvaaru/. Kesalahan perkataan-perkataan bagi contoh yang diberi itu terjadi kerana murid-murid India selaku penutur-penutur natif bahasa Tamil tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang wacana medan makna bahasa Melayu (Jamaliah Mohd. 1990).

Penggantian /e/ kepada /i/ . Unsur-unsur linguistik bahasa ibunda dalam penulisan Aspek leksikal merupakan aspek bahasa Melayu yang paling banyak menerima pengaruh bahasa ibunda murid-murid India. Pengaruh tersebut terdapat 145 patah perkataan bersamaan 74. dan analisis data (lihat rajah 3). penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu. 1. Beberapa set perbualan murid-murid dan pengajaran guru bahasa Melayu telah dirakam dan dianalisis. Penyelidik mengkaji beberapa aspek pembolehubah persekitaran bahasa murid. Aspek kedua (pertuturan) dikaji berdasarkan pemerhatian. Contohnya: a. subjek kajian.Kaedah kajian ini berbentuk deskriptif dari jenis kajian kes.36%. menjadi menjadi carita kapada Penggantian /a/ kepada /o/ sangat nama menjadi menjadi songat namo c. teori pembelajaran. dikemukakan Model Kajian Kes yang merangkumi fenomena yang dikaji. Pengaruh tersebut merangkumi proses penggantian. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita kepada b. Kedua. Bagi aspek pertama penyelidik menggunakan Kaedah Tinjauan (soal selidik). objektif. Aspek kedua (penulisan) penyelidik menggunakan Kaedah Analisis Kandungan. Pertama. pengumpulan data. Proses penggantian fonem vokal bahasa Melayu paling kerap berlaku dalam karangan bahasa Melayu murid-murid India. Penekanan kajian kes adalah kepada dua aspek. Pengkaji juga ada membuat penelitian turut serta di dalam kelas bahasa Melayu. Dapatan kajian Dapatan tentang pengaruh bahasa ibunda dibincangkan mengikut tiga tajuk kecil. Sebagai kesimpulan. cara pengaruh bahasa ibunda wujud dalam penulisan dan pertuturan bahasa Melayu murid. pemahaman sebab murid-murid dipengaruhi bahasa ibundanya.

menjadi pandar Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ pecah menjadi bicah c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ faedah menjadi paedah d. a. Penambahan vokal depan rendah /a/ harga b. menjadi menjadi tirima rihat Penggantian /u/ kepada /o/ puku untuk menjadi menjadi pukol untok e. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ bandar b. Penggantian /w/ kepada /v/ kawan menjadi kavan g. Penggantian /i/ kepada /e/ habis pilihan menjadi menjadi habes pilehan Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan. Penggantian /k/ kepada /h/ awak menjadi awah f. menjadi haraga Penambahan konsonan /h/ meja menjadi mejah . Penggantian /g/ kepada /k/ bagus menjadi bakus e.terima rehat d. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ tanpa menjadi tampa Proses penambahan fonem juga berlaku. iaitu: a.

menjadi trima Penghilangan vokal /a/ soalan menjadi solan c. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ terima b. Saya sura ada tulis. Penghilangan konsonan /k/ tak mahu menjadi tamau e. . Fenomena tersebut berlaku di peringkat penghasilan ayat. Penghilangan konsonan /r/ besar menjadi besa Proses Pemindahan Bahasa Ibunda Dua perkataan bahasa Tamil digunakan dalam penulisan karangan bahasa Melayu.Contoh: 1. Penghilangan konsonan /g/ menggunakan menjadi mengunakan f.jumpa c. Penghilangan konsonan /h/ sekolah menjadi skola d. Ayat penyata paling banyak menghasilkan percampuran kod Melayu-Tamil. Perkataan-perkataan itu adalah: /kaasi/ /maata/ kasi mata wang polis Sewaktu murid-murid India berinteraksi sesama mereka terdapat fenomena percampuran kod bahasa Melayu-Tamil. menjadi jumpah Penambahan konsonan /w/ semua menjadi semuwa Proses penghilangan juga berlaku a.

Unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdiri daripada leksikal. Pengaruh itu dikesan melalui proses penggantian. Ia terdiri daripada penggunaan bahasa harian. Itu vakkul suda peno.(Saya ada menulis surat) 2. . ketiga-tiga soalan kajian itu dapat jawapannya. Dia kooli kerja ada buat Dia membuat kerja buruh (kuli) Secara keseluruhan murid-murid bersikap positif terhadap penggunaan bahasa Melayu. Ringkasan kajian Dalam penulisan bahasa Melayu. makna kata. (Bakul itu sudah penuh) 3. Kekerapan pembolehubah-pembolehubah itu berbeza-beza. proses penghilangan fonem vokal merupakan yang paling kerap berlaku. sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India itu. proses penambahan dan proses penghilangan fonem-fonem. Oleh yang demikian jangkaan mereka terhadap bahasa tersebut turut menjadi positif. Unsur ekstralinguistik iaitu pendedahan bahasa murid bertindak secara bawah sedar ke atas Pembelajaran Terpendam. imbuhan dan binaan ayat memang ada mempengaruhi markah karangan bahasa Melayu murid-murid India walaupun dalam peratus yang berbeza-beza. Aspek kedua yang paling kerap dipengaruhi bahasa ibunda ialah aspek penambahan dan ketiga ialah penggantian. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa unsur-unsur linguistik bahasa ibunda memang terdapat di dalam pertuturan percampuran kod bahasa Melayu-bahasa Tamil murid-murid India. Antara tiga proses tersebut. aspek yang paling banyak menerima pengaruh bahasa ibunda ialah leksikal. Berdasarkan data-data yang diperolehi. Juga didapati ada pembolehubah ekstralinguistik bahasa ibunda yang dominan di kalangan murid India.

aspek binaan ayat yang mempengaruhi bahasa ibunda telah dikenal pasti. morfologi. penghilangan dan penggantian fonemfonem pada perkataan-perkataan bahasa Melayu. Guru juga boleh mengajar latihan menyebut perkataan-perkataan bahasa Melayu dengan cara latih tubi. Pengaruh itu hadir dalam aspek leksikal dan ayat. sintaksis dan semantik hendaklah dilakukan secara berperingkat-peringkat. Langkah yang sesuai bagi mengatasi masalah ini ialah dengan mengadakan perbincangan antara murid-murid dalam bahasa Melayu yang betul. iaitu pendepanan kata kerja. Binaan-binaan ayat itu mengalami proses pendepanan. Apa yang jelas ialah mengajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua memerlukan guru bahasa yang mengetahui deskripsi bahasa Melayu juga deskripsi bahasa ibunda murid-murid. Guru dapat memberi pengayaan bahasa kepada kumpulan pandai dan kumpulan lembab diberi pengukuhan bahasa. Berdasarkan keputusan kajian maka beberapa cadangan atau syor untuk membaiki kelemahan mempelajari bahasa Melayu di kalangan murid India akan dikemukakan. Dalam keadaan tersebut. Dengan pengetahuan tersebut guru lebih arif tentang keperihalan keadaan dua bahasa itu. pendepanan kata kerja tunggal „ada‟ dan kata penekan „juga‟. 2. teguran spontan perlu diberi oleh guru sekiranya didapati murid menyimpang daripada fitur serta rumus bahasa Melayu baku.Selain daripada itu. Langkah ini dapat . Bagi mengatasi masalah penggunaan bahasa Melayu yang dipengaruhi bahasa ibunda maka pembetulan kesilapan-kesilapan leksikal. Kesalahan sebutan dan ejaan berlaku di kalangan murid India akibat daripada pengaruh bahasa ibunda dengan cara penambahan. Penerangan dapat dilakukan dengan membandingkan struktur bunyi dan struktur kata bahasa Melayu dengan bahasa Tamil. serta pendepanan kata hubung gabungan „dan‟. Pertuturan bahasa Melayu murid-murid India tidak terkecuali daripada pengaruh bahasa ibunda khususnya pengaruh bunyi fonem vokal atau konsonan. Fenomena percampuran kod bahasa Melayu-Tamil di dalam bilik darjah boleh dikurangkan. 3. Guru dapat mengatasi masalah tersebut dengan menerangkan terlebih dahulu kepada murid-murid struktur bunyi dan struktur kata sebenar bahasa Melayu sehingga murid-murid itu faham. 1.

Integrasi murid dilaksanakan semasa perbincangan dalam kumpulan. Boleh juga diadakan latihan bercerita dalam bahasa Melayu sebagai asas program pendedahan bahasa. Guru boleh membahagikan murid-murid yang kerap dengan yang jarang menggunakan bahasa Melayu.dilakukan dengan cara mengintegrasikan murid-murid menggunakan bahasa Melayu. 5. Cara ini dapat menggalakkan murid-murid berbincang dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul tanpa percampuran kod. Woolford (1983) dan Bokamba (1988). Dalam pengajarannya. video atau rakaman perbualan. penyelidik ingin mengajukan cadangan kepada bakal penyelidik. BIBLIOGRAFI . buku atau seumpamanya kepada kumpulan yang menggunakan kurang percampuran kod. Strategi jenis ini sesuai untuk memantapkan kosa bahasa Melayu murid-murid India. tajuk dan situasi. Di samping itu. penyelidik mencadangkan strategi pembelajaran mencari makna kata berdasarkan kamus dan konteks klu. Bakal penyelidik boleh menjalankan kajian jenis inferensi dengan menerapkan prosedur kumpulan eksperimen ujian pra dan ujian pasca. iaitu dengan melihat makna kata dalam konteks ayat. cerita. lagu dan seumpamanya. Bagi mengatasi masalah murid yang tidak mempunyai cukup kosa kata bahasa Melayu. Selanjutnya.Untuk menghidupkan suasana perbincangan maka konsep pertandingan antara kumpulan boleh dijalankan. murid-murid dapat mengaitkan makna sesuatu kata dengan kata-kata sinonim lain dalam konteks yang berbeza. Guru juga harus mengajar murid-murid untuk memahami makna kata dalam konteks budaya. Sebagai kesimpulannya. 4. Penekanan patut ditumpukan kepada struktur ayat yang menerbitkan makna. Guru boleh memberi ganjaran dalam bentuk pujian. bakal penyelidik boleh memajukan model percampuran kod yang telah diasaskan oleh Poplack (1980). guru hendaklah tidak menekankan aturan-aturan tatabahasa terlebih dahulu. Dengan yang demikian murid-murid dapat memahami makna kata dalam pelbagai konteks. Latihan sedemikian dapat dilaksanakan dengan cara guru menayangkan filem.

R.(1977) Attitudes and Motivation in Second Language Acquisition. Working Education.com/rnd/devi_02.(1983) “Bilingual Code_Switching and Syntactic Theory”. and Smythe.C. H.Major. Serdang. and Ajid Che Kob (1981) Pengaruh Bahasa Daerah dalam Proses Pembelajaran Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar-pelajar Melayu. Universiti Pertanian Malaysia.Onn. Norainah Dani (1993) “Pengaruh Bahasa Ibunda Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Pelajar-pelajar Dusun”.tripod..C. No.. Dimuat turun pada 16/11/2011 @ http://mptkl.J. (1982) Language Two. Linguistic Inquiry. M..htm . Papers on Bilingualism. Woolford.L.. (1981) Problems of Learning English as a Second Language. Fakulti Pengajian Pendidikan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. K.(1977) “Aspects of Second Language Learning in Classroom Settings”. B.Marina.Gardner. Serdang.R. Penulisan Ilmiah Master Sains. Universiti Pertanian Malaysia. Clement. Bialystok. Farid. M. Penulisan Ilmiah Bacelor Pendidikan (PBMP). and Frohlich. Antonia.Abdul Hamid Ahmad (1988) Pengaruh Bahasa Sungai dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Baku.London: Oxford University Press. 14: 520-535.E.. The Ontario Institute for Studies in Dulay. and Stephen.C.E. Singapore: Regional Language Centre. London: Longman.. P. 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful