P. 1
wacana

wacana

|Views: 100|Likes:
Published by Rockers Lapan Puluh
lalalalalala
lalalalalala

More info:

Published by: Rockers Lapan Puluh on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

1.

0

KONSEP WACANA. Perkataan “wacana” telah digunakan sejak dari dahulu kala lagi. Sekiranya diteliti

dengan lebih mendalam, perkataan “wacana” berasal daripada perkataan bahasa Jawa iaitu wocono. Perkataan “woco” yang terdapat di dalam perkataan “wocono” bermaksud baca. Selain itu, perkataan “discourse” yang terdapat di dalam bahasa inggeris berasal daripada bahasa Latin “discursus” yang dapat diertkan sebagai ‘larian ke dan dari’. Menurut salah seorang pengkaji iaitu Chafe, wacana yang digunakan mempunyai pelbagai maksud yangt diberikan oleh pelbagai pengkaji. Tetapi, secara umumnya wacana dilihat sebagai sesuatu yang melampaui sempadan dan batas-batas ayat yang terpisah-pisah. Lazimnya, penggunaan wacana dan teks seringkali ditukar ganti. Keadaan ini kerana kedua-duanya merujuk kepada unit bahasa yang lebih besar daripada ayat. Menurut pandangan beliau lagi, merujuk kepada kajian tentang unit tersebut, cabang linguistik yang setara dengan cabang yang lain seperti morfologi atau sintaksis. Dapat disimpulkan di sini bahawa wacana merupakan unit tertinggi bahasa yang melampaui ayat dan kajian tentang unit tersebut. Sebagai unit bahasa yang tertinggi, wacana dapat direalisasikan dalam pelbagai bentuk sehingga meliputi peristiwa bahasa. Sebagai kajian, wacana memfokuskan pada unit tertinggi bahasa itu sehingga meliputi amalan sosial.

1.1

ANALISIS WACANA. Menurut Johnstone, analisis wacana merupakan analisis yang berfokuskan kepada

proses memecahkan wacana kepada bahagian kecil dengan berdasarkan kriteria tertentu dan seterusnya melihat kepada ciri setiap bahagian itu. Selain melihat ciri struktur bahagian itu, analisis wacana juga melihat fungsi bahagian itu. Menurut beliau lagi,

analisis wacana hanya sekadar metodologi. Selain itu, Dijk,T. A.V. (Schiffrin et. al, 2003:352) melihat analisis wacana pada peringkat kritis sebagai suatu kajian analisis wacana yang berfokus pada cara penyalahgunaan kuasa sosial, penguasaan dan ketidaksetaraan dimuatkan, ditampilkan dan dipertahankan melalui wacana dalam konteks sosial dan politik. Penganalisis wacana kritis mengambil pendirian yang jelas untuk memahami ketidaksetaraan sosial sehingga sanggup mendedahkan dan memeranginya. Wacana sebagai unit bahasa yang terbesar dianalisis melalui analisis wacana. Analisis wacana pula berkait dengan pandangan bahasa (Sanat,2005a:131-132). Ada tiga pandangan bahasa pada umumnya: Pandangan positivisme-empiris yang me-lihat bahasa sebagai jambatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Analisis wacana dalam konteks pandangan ini tidak melihat makna subjektif atau nilai yang mendasari penyataan. Sebaliknya, makna penyataan dilihat sebagai kebenaran atau ketidakbenaran sesuatu wacana dari segi tataaturan tatabahasa, seperti tautan dan runtutan. Di sini, jelas analisis wacana bermaksud sebagai metodologi untuk melihat sama ada makna penyataan sebagai kebenaran atau ketidakbenaran wacana, membongkar maksud dan makna tertentu daripada penyataan subjek, atau membongkar kuasa dan ketidaksetaraan sosial yang ada dalam setiap proses bahasa.

1.2

LATAR BELAKANG WACANA. Sejak dari dahulu lagi, wacana telah dikaji oleh pelbagai pihak. Salah seorang

pengkaji tersebut ialah Md. Nasir, wacana merupakan salah satu bidang kajian yang mempunyai sumber sejarahnya yang sangat panjang, iaitu bermula dengan peradaban keagamaan yang mengkaji kitab agama, seperti teks Veda pada 1200-1000 S.M. Selain itu, dalam tradisi Barat pula, wacana telah dapat dikenalpasti seawal abad kelima sebelum Masihi dan mendapat sumber sejarahnya daripada retorik klasik. Bidang wacana ini mendapat tumpuan yang tinggi di dalam aliran linguistik awal yang dipelopori oleh Aristotle (384-322 S.M.).

Retorik klasik ini mula semakin ditinggalkan dan menghilang dengan kemunculan linguistik sejarah dan perbandingan pada awal abad ke-19. Pada awal abad ke-20, telah lahir sebuah aliran iaitu aliran struktural yang mempengaruhi formalis Rusia dan strukturalis aliran Praha seperti yang terdapat di dalam Morphology of the Folktale oleh Propp pada tahun 1928 dan tentang perspektif ayat tugasan oleh Mathesius (1939). Akhirnya, hasil usaha beliau, konsep struktur tema dan struktur maklumat yang menjadi asas runtutan teks telah dicipta. Sementara itu, di Great Britain, satu aliran telah muncul dan berkembang iaitu aliran Firth (1935) yang menghubungkan bahasa dengan sekitarannya melalui konsep keperihalan keadaan Malinowski. Analisis wacana moden telah bermula pada pertengahan 1960-an dengan terbitnya analisis-analisis struktural wacana di Perancis. Terdapat aliran tagmemik di Amerika syarikat yang dipelopori oleh Pike, etnografi pertuturan oleh Hymes dan aliran tatabahasa stratifikasi oleh Lamb. Di Jerman pula, muncul aliran linguistik teks yang telah dipelopori oleh Hartmann. Sementara itu, di Great Britain, wujud aliran tatabahasa fungsional yang dipelopori oleh Halliday yang seterusnya dikenali dengan linguistik sistemik. Halliday (1962) dalam artikelnya, “Descriptive Linguistics in Literary Studies”, telah membuatpenyataan awal yang berkaitan dengan analisis wacana khususnya mengenai konsep tautan. Ruqaiya Hassan pada tahun 1964 di dalam tesis Ph.D-nya telah memperkukuh konsep tautan Halliday tersebut. Salah seorang pengkaji wacana yang terkenal ialah Gleason pada tahun 1968. Analisis wacana pada dekad 1970-an merupakan aliran yang menganalisis secara sistematik dalam disiplin yang sama atau antara disiplin. Perkembangan yang wujud ini merupakan perkembangan yang memberi tentangan terhadap tatabahasa formal dan konteks transformasi generatif. Antara terbitan yang terbaik dalam tempoh tersebut ialah Halliday dan Hasan (1976). Mereka menghasilkan Cohesion in English. Malah, dalam Sanat (2002:18) terdapat kesimpulan bahawa daripada 17 buah disertasi Ph.D di luar negara tentang tautan sehingga 1993, 15 buah daripadanya menggunakan kerangka sistemik Cohesion in English. Dekad 1980-an dan awal 1990-an telah membuatkan analisis wacana menjadi lebih padu dan berkembang. Antara terbitan yang terbaik dalam tempoh tersebut ialah Beugrande dan Dressler (1981) yang menghasilkan Introduction to Text Linguistics, Longacre (1983) yang menghasilkan The Grammar of Discourse, Halliday pada tahun

0 WACANA WACANA DEFINISI CIRI-CIRI WACANA . beliau telah menghasilkan karya lebih awal daripada itu seperti Discourse and Social Change pada 1992. Malah. 2. dapat dilihat bahawa analisis wacana memasuki tahap yang kritis seperti yang dikatakan oleh Fairclough (1995. Martin (1992) menghasilkan English Text: System and Structure. Seperti yang dinyatakan di atas. dan Cook (1994) yang menghasilkan Discourse. analisis wacana sejak dari dahulu kala lagi sehingga kini lebih menumpukan pada usaha untuk membongkar rahsia-rahsia yang terdapat dalam setiap proses bahasa kerana setiap bahasa dilihat sebagai suatu penanda yang menghasilkan dan memperbaharui bahasa yang sedia ada.1985 yang menghasilkan An Introduction to Functional Grammar.2001 dan 2003). Jika dilihat perkembangan pada dekad pertengahan 90-an dan awal abad ke-21.

keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh. di dalam kamus dewan bahasa edisi ketiga. . Antara tokoh tersebut ialah Asmah Haji Omar yang mengatakan bahawa wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. ceraian. ceramah. Para pengkaji wacana telah mengeluarkan pendapat masing-masing mengenai wacana ini. Dalam dalam bahasa Inggeris. kuliah. dan khutbah. pertuturan percakapan. buku. percakapan. (1983:522) ditakrifkan sebagai hubungan fikiran dengan kata-kata. perkataan wacana dikaitkan dengan perkataan “discourse”. sama ada dalam bentuk lisan (spt khubah. cerita. novel cerpen). artikel. perenggan. dapat disimpulkan bahawa wacana merupakan keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa.PENANDA WACANA 2. Sementara itu. Wacana mempunyai hubungan secara umum. dialog. siri buku (cerita) dan sebagainya. Contoh yang boleh dikaitkan dengan wacana ialah seperti risalah tulisan. Perkataan “discourse” dalam Kamus Webster. bab. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan. Selain itu. perkataan wacana dapat dilihat takrifnya melalui Kamus Dewan Edisi Baru (1993:1484) iaitu ucapan. Melalui definisi ini. pidato) atau tulisan (spt surat. Wacana juga mempunyai kesatuan fikiran yang utuh. ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan mahupun percakapan. sejumlah ayat. novel. cerpen. disertasi formal.1 DEFINISI. wacana ditakrifkan sebagai keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. pertuturan. ucapan. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat.

ensiklopedia. Ia terdapat di dalam hierarki tatabahasa yang merupakan kesatuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. buku. Wacana yang utuh sentiasa mempunyai koherensi dan kohesi tinggi dan berkesinambungan. Menurut beliau. seperti pertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. seorang tokoh yang bernama Henry Guntur Tarigan telah mendefinisikan wacana sebagai kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas khalimah atau klausa. wacana juga ditulis sebagai paragraf. Disamping itu. khutbah dan temu duga. wacana dilihat sebagai contoh sebenar komunikasi melalui bahasa. Keadaan ini bermaksud wacana merupakan seberkas ujaran yang terdiri daripada peristiwa-peristiwa bahasa seperti perbualan. dan sebagainya. B. Wacana sedemikian merujuk kepada idea dan cara bertutur seseorang individu sehingga dapat mempengaruhinya dan dipengaruhi. Crystal juga mendefinisikan wacana sebagai unit perlakuan. Unit ini mempunyai status prateori dalam linguistik. teks bagi wacana merupakan ayat bagi ujaran. Menurut Johnstone. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. wacana merupakan unit-unit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. (2002:2-4). wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. . Harimurti Kridalaksana mengatakan bahawa wacana adalah satuan bahasa terlengkap. Selain itu.Stubbs dan Michael mempunyai pendapat tersendiri mengenai takrif wacana. malah. Wacana yang baik juga harus mempunyai awal dan akhir yang nyata yang dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi. Menurut kedua tokoh tersebut. Dengan kata lain. Wacana juga dalam bentuk jamak merujuk kepada pola kepercayaan dan tindakan lazim disamping pola bahasa. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel. Secara ringkasnya. Carlson yang merupakan salah seorang pengkaji wacana telah memberikan definisi wacana mengikut pendapat hasil dati kajiannya. . Wacana dalam linguistik merujuk kepada jujuhan bahasa (biasanya lisan) yang lebih besar daripada ayat merupakan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Crystal.

walaupun definisi-definisi yang diberikan oleh pelbagai tokoh mempunyai persamaan dan perbezaan yang agak ketara. namun begitu.Secara kesimpulannya. tersusun rapi dan mempunyai koherensi atau kepaduan di antara ayat. . wacana yang utuh juga mempunyai susunan yang teratur. Unsur pertama yang sangat penting ialah wacana merupakan kesatuan bahasa yang sangat lengkap dan merupakan peringkat tertinggi selepas ayat. Selain itu. Di dalam perkataan lain. Keadaan ini membawa maksud bahawa wacana mengatasi ayat dan klausa di dalam satu-satu petikan esei. Wacana juga boleh berbentuk lisan ataupun tulisan yang mempunyai peringkat awal dan peringkat akhir. 2. kohesi atau pautan juga menjadi unsur yang penting di dalam sesebuah wacana.2 CIRI-CIRI WACANA. PENERIMAA N KOHEREN ATAU RUNTUTAN. Terdapat beberapa unsur yang dapat dikenalpasti setelah membaca dan meneliti kesemua takrif tersebut. CIRI-CIRI WACANA. setiap ayat harus mempunyai kesinambungan yang baik. Disamping itu. kesemuanya menerangkan tentang wacana. KOHESI ATAU TAUTAN.

Perkataan “mereka” yang digunakan di dalam ayat kedua merujuk kepada Kamil dan Suraj.2. Kamil dan Suraj pergi ke kedai komputer. Kohesi yang dinyatkan tersebut bermaksud keserasian di dalam hubungan antara satu unsur linguistik dengan satu unsur linguistik yang lain dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacana yang lengkap dan utuh. hubungan frasa atau ayat lain dalam wacana yang sama dan hubungan frasa atau ayat dengan perkataan sebagai contoh. Hasil daripada kajian dan penyelidikan tersebut. Keserasian hubungan ini pada kebiasaannya dapat dilihat melalui hubungan antara satu perkataan. Antara kajian yang dilakukan ialah ciri-ciri wacana yang harus dimiliki oleh sesebuah wacana bagi melahirkan wacana yang utuh dan teguh. para pengkaji telah berjaya menghasilkan beberapa ciri wacana.1 KOHESI ATAU TAUTAN. Ciri yang pertama bagi menghasilkan wacana yang utuh ialah tautan atau kohesi. Di dalam contoh di atas. Mereka berdua ke sana untuk membeli peralatan komputer.TUJUAN KEADAA N BERMAKLUMAT INTERTEKS Para pengkaji wacana telah berusaha membuat kajian dan penyelidikan yang berkaitan dengan wacana. . sementara perkataan “sana” pula merujuk kepada kedai komputer. 2. terdapat tautan antara kedua-dua ayat tersebut.

Perkataan “Andika” di dalam ayat pertama telah digantikan kepada perkataan “Dia” di dalam ayat kedua. Di dalam aspek ini.Kohesi atau tautan dalam sesebuah wacana yang utuh dapat ditinjau dari aspek yang utama iaitu hubungan dari segi penggunaan kata ganti. perkara yang diubah merupakan perkara yang menjadi persamaan atau perbezaan bagi satu situasi ayng dihadapi oleh dua orang individu yang berbeza. Andika seorang yang tekun berusaha. penggunaan penggantian (subsitusi). penggunaan kata hubung dan penggunaan leksikal. Contohya. iaitu Samam. . Contoh yang rngkas dan mudah untuk memahaminya ialah seperti berikut. samaada ianya merupakan benda atau nama manusia. penggunaan kata ganti nama amat penting kerana makna perkataan yang diganti akan didokong dengan lebih tepat lagi dan sekaligus akan menjadikan sesebuah wacana lebih rapi. Kata ganti nama tersebut digunakan sebagai kata rujukan yang boleh menggantikan sesuatu. Rupa-rupanya keinginan kami sama”. Perkataan “mereka” di dalam ayat ketiga merupakan pengantian kata nam diri kepada Andika dan Samam Aspek kedua yang dapat ditinjau ialah aspek penggunaan penggantian. Aspek pertama yang boleh dilihat ialah penggunaan kata ganti nama diri dan ganti nama tunjuk. terdapat beberapa penggantian kata ganti giri yang telah dilakukan. peniadaan atau peleburan. Saya juga mahu satu. Di dalam contoh tersebut. Mereka selalu berbincang tentang pelajaran di sekolah. Dia mempunyai seorang rakan karib. “Jakiro memesan teh tarik.

sebaliknya dia bermain. Selain itu. ayat “suka makan laksa” tidak ditulis “tidak suka makan laksa” kepada adiknya. aspek penggunaan peniadaan atau peleburan juga ditinjau dalam kohesi atau tautan. Aspek lain yang boleh ditinjau di dalam kohesi ini ialah penggunaan kata hubung. ia merupakan salah satu jenis wacana atau ayat yang berbentuk huraian. Samad bukan belajar. ayat “suka makan laksa” telah digantikan kepada “suka mee goreng”. Hal ini membolehkan sebuah wacana yang lebih utuh dan jelas akan terhasil. Hal ini akan mengukuhkan lagi wacana tersebut. perkataan yang sama tidak diulang semula dalam ayat yang sama. Sebagai contohnya. Kata hubung merupakan salah satu entiti penyambung makna dalam sesuatu wacana bagi menyempurnakan dan menjadikan sesebuah wacana menjadi yang utuh. Contohnya. Sebaliknya merupakan kata penghubung yang digunakan di dalam .Di dalam ayat tersebut. Di dalam contoh di atas. Sebaliknya. ayat tersebut terus sahaja disambung dengan makanan kegemaran adiknya. adiknya suka mee goreng. terdapat beberapa pembaharuan yang telah dilakukan ke atas ayat kedua dan ayat ketiga. Di dalam aspek ini. Dalam ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut. Perkataan “satu” adalah merujuk kepada the tarik di dalam ayat pertama. Motred suka makan laksa. “Kami” di dalam ayat ketiga merupakan pembaharuan yang telah dilakukan bagi menggantikan perkataan Jakiro dan saya.

lori. Sinonim merupakan perkataan-perkataan yang mempunyai makna dan maksud yang atau hampir sama. perkataan “wanita” boleh disama ertikan dengan perkataan “perempuan”. Keduaduanya merujuk kepada dua jantina binatang yang yang berbeza antara satu dengan yang lain. beberapa perkataan dapat digolongkan kepada satu golongan yang sama. motosikal. antonim. Hiponim merupakan penggolongan bagi sesuatu perkara. Hal ini kerana kedua-duanya merupakan perkataan yang digunakan untuk menunjukkan jantina wanita. Samuro menangis kerana dipukul oleh datuknya. Hal ini membolehkan pelbagai tafsiran dibuat berdasarkan wacanawacana yang telah dihasilkan. Leksikal boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu sinonim. kereta. hiponim dan sebagainya. keadaan ini dapat dilihat apabila perkataan “kerana” telah digunakan bagi menunjukkan perkembangan sesebuah wacana. dan bas dapat digolongkan kepada kepada golongan kenderaan.ayat tersebut bagi menghubungkan ayat pertama dan ayat kedua. Frasa “dia bermain” dan “bukan belajar” sebenarnya menerangkan tentang perlakuan Samad pada ketika itu. Antonim pula merupakan perkataan-perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan erti dan maksudnya. perkataan jantan dan betina. Contohnya. . Ayat tersebut merupakan ayat yang berbentuk pengembangan. Pernyataan “dipukul oleh datuknya” merupakan pengembangan cerita dan menunjukkan sebab Samuro menangis. Sebagai contohnya. Leksikal merupakan pemilihan kosa kata yang sesuai dengan makna yang hendak disampaikan. Aspek terakhir yang boleh ditinjau ialah penggunaan leksikal di dalam sesebuah wacana. Dalam erti kata yang ringkas. Sebaga contohnya.

. gejala. koheran dapat dilihat dari beberapa segi iaitu hubungan bersifat penambahan. sekiranya sesebuah teks yang dihasilkan mempunyai makna yang tersendiri. penyakit dan masalah ini. hubungan sebab dan akibat. hubungan sebab dan kesan. tetapi masalah ini masih tidak dapat diatasi. maka teks tersebut boleh dikatakan sebagai sebuah wacana. Contohnya. Keadaan ini kerana. hubungan bersifat ikatan.2. Walaupun bidang sains dan teknologi berkembang maju. Di dalam sesebuah wacana yang dihasilkan. Di dalam tatabahasa Dewan (2005:525). hubungan bersifat tempoh masa. Contoh di atas jelas menunjukkan kesinambungan idea melalui perkataan AIDS. hubungan bersifat pengulangan.2 KOHEREN ATAU RUNTUTAN. dapat disimpulkan bahawa koheren atau runtutan ini merupakan perkara yang paling asas dalam pembinaan sesuatu wacana sehingga wacana tersebut menjadi sebuah wacana yang utuh. Kesinambungan idea ini telah menjadikan ayat-ayat tersebut bertaut di antara satu sama lain untuk membentuk wacana yang bermakna. hubungan sebab dan hasil.2. Penyakit sindrom kurang daya tahan atau AIDS bukanlah gejala yang baharu. dan sebagainya. Hubungan bersifat sinonim. Penyakit ini telah lama dikesan di beberapa buah negara di Eropah. ia menjelaskan bahawa koheran atau runtutan merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi teks itu bermakna. Melalui takrif tersebut. hubungan syarat dan hasil. hubungan bersifat pasangan.

2. Maklumat lama Maklumat baharu. 2.3 TUJUAN. Maklumat lama Di dalam konteks bermaklumat ini. Secara umumnya. sekiranya tujuan seseorang adalah untuk mendapatkan maklumat.4 BERMAKLUMAT. 2.5 PENERIMAAN.2. Sebagai contohnya.2. Tujuan yang terdapat di dalam wacana tersebut ditentukan oleh penghasil wacana tersebut sama ada penulis atau pembicaranya.2. Keadaan ini terbahagi kepada dua. tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya. Asura memandu van. setiap ayat kedua mesti dimasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya. Aspek ini juga adalah bagi menentukan jenis wacana yang digunakan. Sesuatu tujuan dalam wacana adalah bertujuan untuk menimbulkan interaksi yang komunikatif. Van itu kepunyaan Basirun. maka ayat yang sering digunakan ialah ayat tanya. Contohnya. maklumat lama (maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang semula dalam konteks yang berikutnya) dan maklumat baharu (maklumat yang baru sahaja dinyatakan dengan anggapan pendengar atau pembaca tidak mengetahui maklumat itu sebelum ini. . dan penggunaan ayat. Sesebuah wacana yang dihasilkan haruslah mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana.

Kefahaman seseorang terhadap sesebuah wacana bergantung pengetahuannya terhadap perkara yang sedang dibaca atau didengarnya itu. 2. Penanda wacana . kepada 2.Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama. 2. Wacana-wacana lain turut memainkan peranan penting untuk membantu seseorang memahami dengan mudah.3 PENANDA WACANA. Tahap penerimaan seseorang itu tinggi jika pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang diujarkan sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Bermaksud wacana yang bergantung kepada wacana yang lain. Sesuatu wacana yang diujarkan perlulah sesuai dengan keadaan. untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan. Oleh itu.7 INTERTEKS.6 KEADAAN.pemilihan kata.2. frasa atau ayat adalah penting.2.

ia akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. sekiranya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai penanda wacana yang tepat. dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap. dan Penanda elipsis atau pengguguran. iaitu penanda penghubung. penanda rujukan. penanda penggantian. Dalam bahasa Melayu. Penanda wacana juga merupakan unsur-unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheran antara satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. hujah.PENANDA RUJUKAN PENANDA PENGHUBUN G PENANDA LEKSIKAL PENANDA PENGGANTIAN PENANDA ELIPSIS ATAU PENGGUGURAN. Penanda wacana amat penting digunakan di dalam sesebuah wacana agar wujud kesinambungan di antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. Penanda wacana merupakan sesuatu perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi menghubungkan sesuatu idea. penanda leksikal. terdapat sekurang-kurangnya lima jenis penanda wacana yang utama. .

seperti yang diterangkan dan sekali lagi ditegaskan.. Jenis penanda Tambahan Contoh dan. yakni. lagi. kemudian daripada akhirnya. di samping. seterusnya. selanjutnya. 1. Terdapat pelbagai jenis penanda penghubung dalam wacana seperti penanda tambahan.3. tambahan pula. lagi. Maklumat yang dihubungkan boleh berbentuk idea.lebih lebih lagi. seterusnya.hal ini dan selain juga 2. perkataan atau frasa yang menghubungkan sesuatu maklumat didalam sesuatu wacana dipanggil penanda penghubung. selepas itu.lebih awal dari itu dan lebih penting 3. itu. serta. Urutan pertama. penanda pernyataan semula. dengan kata lain. Bil. penanda rumusan dan sebagainya. kedua. tambahan lagi. kemudian. penanda urutan. Di dalam bahasa Melayu. penanda contoh. bertitik tolak. Penyataan semula iaitu. . ayat atau perenggan dengan maklumat yang lain dalam wacana.1 Penanda penghubung.2.

dengan itu. bagai. Rumusan rumusannya. seperti. bak kata. kemudian. 7. mari kita mengambil contoh. lama-kelamaan. pada mulanya. ibarat. laksana. akhir kata.4. sebagai akibat. . 8. lantaran. jadi. justeru itu. selepas.sementara itu. ketika. umpama. Contoh contohnya. Waktu apabila. sebagai kesimpulan. kesimpulannya. fasal. 5. khususnya. bersebelahan dengan. sebab itu. semasa. lambat-laun. akhirnya. macam. Sebab dan kesan oleh itu.sebagai hasilnya. hal yang dimaksudkan. bertentangan dengan. sebagai penyimpul kata 6. sebagai. misalnya. Tempat berhampiran dengan.

hal ini bererti. sejajar dengan. 11.9.penegasan Penekanan dan sebenarnya. namun begitu. dalam hal ini. tentulah.akan tetapi. sesuai dengan. pertamanya. pendek kata. 12 Perkaitan Sehubungan dengan itu. serupa dengan. sewajarnya. Pengesahan. dari segi. hal ini membawa pengertian. hal ini bermaksud. walau bagaimanapun. sama juga dengan. dengan itu. 10. sememangnya. sungguhpun. secara ringkasnya . maksudnya 14 Pendahuluan Sebagai pendahuluan. bertentangan dengan. merujuk kepada 13 Tujuan dan Maksud Untuk tujuan ini. sebagai mukadimah 15 Singkatan Ringkasnya. sejajar pastilah.sungguhpun begitu. sebagai permulaan. mulanya. selaras dengan. sebaliknya. berhubung dengan. Bandingan seperti juga. Pertentangan tetapi. sesungguhnya.

2. Unsur pengulangan ini adalah terdiri daripada penggulangan unsur yang sama. pengulangan sinonim. alkisah. sana dan lain-lain. sini.3 Penanda penggantian. Dalam bahasa Melayu.4 Penanda leksikal Penanda leksikal merupakan penanda yang melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa melalui pengulangan kata.3. arakian 2. itu. maka.2 Penanda rujukan. kedua dan ketiga. . kalakian. Selain itu. penanda rujukan terdiri daripada kata ganti nama tunjuk seperti ini. frasa nama atau klausa. Penanda penggantian merupakan perkataan atau frasa terpilih yang digunakan untuk menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama bagi menunjukkan pertautan di antara kedua-dua wacana yang berlainan. kata ganti nama rujukan adalah terdiri daripada tiga kata ganti diri iaitu kata ganti nama diri orang pertama.3. sekali peristiwa. syahadan.16 Bahasa Klasik Hatta. 2.3. adapun. Penanda wacana jenis ini terdiri daripada frasa kerja. Sebermula. Penanda rujukan merujuk kepada kata ganti nama yang digunakan bagi merujuk perkataan dan frasa lain. pengulangan hiponim dan pengulangan kolokasi.

“Pelajarpelajar kelas 3BMMT1 juga dikehendaki membuat satu projek wacana” Dalam contoh di atas. Sebagai contohnya.PENGULANGAN KOLOKASI PENGULANGAN SINONIM PENGULANGAN PENANDA LEKSIKAL UNSUR YANG SAMA PENGULANGAN HIPONIM a) Pengulangan unsur yang sama Di dalam pengulangan unsur yang sama. . Keadaan ini kerana dua ayat tersbut akan dapat dihubungkan dari segi makna. “pelajar-pelajar kelas” dan “dikehendaki membuat satu projek” diulang sepenuh dalam ayat kedua. setiap perkataan atau frasa diulang sepenuhnya tanpa sebarang perubahan dilakukan. “Pelajar-pelajar kelas 3BMMT2 dikehendaki membuat satu projek wacana” .

b) Pengulangan sinonim Pengulangan sinonim merupakanpengulangan perkataan yang sama atau hampir sama maknanya dengan perkataan lain. Kebiasaannya. Pengulangan ini demi menjadikan dua ayat bertaut atau bersepadu. kaki. situasi atau konteks. dan telinga dikatakan perkataan-perkataan yang berkolokasi kerana mempunyai kawasan lingkungan yang sama. c) Pengulangan hiponim Pengulangan hiponim merupakan pengulangan sesuatu keadaan di mana satu perkataan mempunyai makna yang dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan yang lain. Cina dan India dan lainlain hidup dalam keadaan aman damai. Contohnya. cempaka. sebaliknya merupakan elemen yang mempunyai pelbagai fungsi. Bangsa Melayu. mulut. Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa.3. Contoh ayat yang menunjukkan pengulangan sinonim ialah. Penanda . ` Ali sangat menyayangi ibu bapanya. topik. iaitu pancaindera manusia. Beliau selalu menziarahi orang tuanya itu. mata. Penanda wacana ini tidak menunjukkan struktur sintaktik atau semantik bagi wacana. penanda wacana juga merujuk kepada perkataan atau frasa yang menandakan sempadan dalam wacana atau lebih tepat lagi dalam perbualan. d) Pengulangan kolokasi Pengulangan ini melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea. Jadi. cempaka merupakan perkataan hiponim bagi perkataan bunga. 2. pengulangan kolokasi melibatkan perkataan selingkungan. Sebagai contoh. Contoh yang paling mudah diambil ialah perkataan tangan. Contohny. perkataan wanita dengan perempuan dan bapa dengan orang tua. Pertautan di dalam sesebuah wacana akan dapat diwujudkan dengan menggunakan hiponim. Selain itu.5 Penanda elipsis atau pengguguran Penanda ini melibatkan pengguguran perkataan atau frasa yang telah yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. kemboja dan sundal malam dikatakan berhiponim antara satu dengan yang lain.

dan merupakan penanda penghubung yang telah digunakan bagi menyambung dan menambah frasa yang sebelumnya iaitu “…melalui sains…” . (Perenggan 1. Antara contoh yang telah saya dapati di dalam rencana yang bertajuk “Bahasa Melayu dalam konteks globalisasi” ialah : Dengan kemajuan yang dicapai melalui sains dan teknologi. iaitu sebagai elemen yang menjadi sebahagian ikatan ujaran dan sebagai elemen yang digunakan untuk tujuan perbualan. penanda hubungan urutan.1. Salah satu kategori tersebut ialah penanda penghubung tambahan. penanda hubungan waktu dan sebagainya. 3. 3. 3. penanda hubungan penyataan semula.1 Penanda Hubungan Tambahan.1 PENANDA PENGHUBUNG.wacana ini dapat difahami dengan dua cara. Antara kategori tersebut ialah penanda hubungan tambahan. Baris 7-8) Di dalam contoh di atas. Penanda penghubung merupakan salah satu aspek yang terdapat di dalam penanda wacana. penanda hubungan tempat.0 ANALISIS WACANA. Terdapat beberapa kategori kecil penanda penghubung ini. penanda hubungan rumusan. penanda hubungan contoh. pelbagai alat telah muncul yang mendekatkan manusia.

apabila ekonomi wilayah kita berkembang dengan pesatnya. baris 1-5) Yang terakhir yang patut disebut ialah usaha berbentuk persidangan-persidangan antarabangsa yang membincangkan hal ehwal bahasa dan budaya melayu dalam konteks global. Sebagai contohnya. timbul pula keperluan perdagangan kerana beberapa Negara luar ingin berdagang dengan wilayah kita. (perenggan 13.3. Kemudian daripada itu. Penanda penghubung kedua yang dapat dikenalpasti di dalam rencana tersebut ialah penanda penghubung urutan. Kemudian daripada itu dan yang terkhir telah digunakan bagi menunujukkan urutan isi yang terdapat di dalam sesebuah wacana. atau ingin meluaskan pasaran barang-barangg mereka ke wilayah kita. baris 1-3) Di dalam contoh tersebut. Kedua-dua klausa tersebut dan kata penghubung urutan yang lain lazimnya digunakan di awal ayat bagi memberitahu kepada para pembaca tentang isi-isi utama pada setiap perenggan.2 Penanda penghubung urutan.1. . (perenggan 8.

Antara penanda penghubung yang digunakan di dalam rencana tersebut ialah seperti yang berikut. (perenggan 1. yang tidak terbatas kepada dunia Melayu atau Nusantara semata-mata. 3. bahasa melayu dalam konteks global. misalnya. Belakangan ini lebih kerap terdengar perbincangan yang menumpukan perhatian kepada persoalan bahasa Melayu dalam konteks yang luas. ialah usaha yang mempertemukan para sasterawan dan peminat sastera. dapat dilihat bahawa penggunaan “iaitu” adalah bertujuan untuk menyatakan semula apa yang telah dinyatakan sebelumnya. Pertemuan sasterawan Nusantara.4 Penanda penghubung contoh.5 Penanda penghubung waktu. iaitu bahasa Melayu dalam konteks global.3 Penanda hubungan penyataan semula.1.1. baris 3-5) 3. tetapi kepada horizon yang lebih besar. . Antara contoh yang terdapat di dalam rencana yang telah saya kaji ialah. (perenggan 9. baris 1-5) Di dalam ayat tersebut.3.1.

6 Penanda penghubung musabab. pengajian mengenai wilayah kita hanya terdapat di Negara Belanda dan England. iaitu Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA). Antara penanda penghubung musabab yang digunakan di dalaam rencana yang dikaji ialah. (perenggan 7. Pada awalnya. Dan kini kita mendengar cadangan untuk menubuhkan sebuah badan untuk sastera yang lebih kurang sama fungsinya dengan MABBIM.1.Penanda penghubung waktu merupakan penanda penghubung yang digunakan bagi menunjukkan waktu. Antara penanda penghubung yang telah digunakan ialah. baris 2-6) 3. (perenggan 9. minat itu datangnya daripada golongan penjajah yang ingin . minat itu datangnya daripada golongan penjajah yang ingin mempelajari sebanyak mungkin tentang negara-negara jajahan mereka. baris 7-10) Pada suatu masa dahulu. sama ada kerana tujuan-tujuan akdemik ataupun kerana matlamat penjajah. baris 3-5) Pada awalnya. (perenggan 6. Ia digunakan mengikut kesesuaian ayat dan masa sesuatu kejadian.

(perenggan 7. walau apa pun tujuan penubuhan pusat-pusat ini. sama ada kerana tujuan-tujuan akdemik ataupun kerana matlamat penjajah. Antara contoh yang digunakan di dalam rencana yang telah dikaji ialah. Namun begitu. baris 6-9) Di dalam contoh tersebut. dan china.1.1. “namun begitu” digunakan bagi menunjukkan pertentangan dan percanggahan idea yang dibawa melalui ayat yang sebelumnya dan ayat selepas “namun begitu”. baris 2-6) 3. 3. Penanda penghubung klasik ialah penanda yang menggunakan bahasa klasik sebagai kata penhubung di dalam sesuatu wacana yang dikarang. Apabila wujud perbezaan ideologi yang mempengaruhi pergolakan dunia. baris 6-10) . Antara penanda penghubung yang terdapat di dalam rencana tersebut ialah. maka kuasa-kuasa besar lain juga turut berminat untuk mendalami bahasa Melayu/Indonesia. (perenggan 7. (perenggan 89. dan dunia pengajian terhadap bahasa dan budaya kita telah berkembang luas.8 Penanda penghubung klasik.7 Penanda penghubung pertentangan Penanda penghubung pertentangan digunakan untuk menunjukkan pertentangan diantara idea-idea yang diutarakan. Maka lahirlah pusat-pusat pengajian Melayu Indonesia di Amerika. yantg nyata ialah bahawa minat telah timbul.mempelajari sebanyak mungkin tentang negara-negara jajahan mereka. Rusia.

iaitu “maka”. Kategori pertama ialah kata ganti nama diri orang pertama. (perenggan 14. Antara contoh kata ganti nama diri yang terdapat di dalam rencana yang telah dikaji ialah. Kita berharap usaha Dewan Bahasa dan Pustaka ini akan diteruskan oleh badanbadan lain. kedua dan ketiga.2 PENANDA RUJUKAN. Terdapat dua kategori kata ganti nama. Seterusnya.1 kata ganti nama diri. kategori kedua ialah kata ganti nama tunjuk. 3.Melalui contoh tersebut.2. Penanda rujukan merujuk kepada kata ganti nama yang digunakan bagi merujuk perkataan dan frasa lain yang terdapat di dalam sesbuah wacana. dapat dilihat bahawa penulis telah menggunakan bahasa klasik di dalam rencananya. 3. baris 1-2) .

perkataan “mereka” pula merupakan contoh bagi kata ganti diri orang ketiga. “sini” digunakan bagi menyatakan bahawa terdapat satu lagi usaha kewilayahan yang patut ditulis di dalam rencana tersebut. satu lagi usaha kewilayahan yang patut disebutkan di sini ialah usaha penghasilan kamus tiga Negara.2 Penanda Rujukan Tempat.Pada awalnya. baris 2-5) Di dalam contoh tersebut. Antara contoh yang boleh didapati di dalam rencana tersebut ialah seperti yang berikut. . sama ada kerana tujuan-tujuan akdemik ataupun kerana matlamat penjajah. baris 1-3) Kedatangan rombongan Malaysia disambut dengan penuh mesra. Perkataan tersebut merupakan kata rujukan yang menggantikan penjajah-penjajah. dan jalinan ini diteruskan selanjutnya dengan pertukaran lawatan. Dalam konteks contoh pertama. “sini” dan “ini” telah digunakan bagi memberikan penunjuk tempat. 3. yang sedang diusahakan oleh Brunei Darussalam dengan kerjasama Malaysia dan Indonesia. minat itu datangnya daripada golongan penjajah yang ingin mempelajari sebanyak mungkin tentang negara-negara jajahan mereka. Manakala. Perkataan “kita” digunakan bagi menunjukkan perhubungan di antara penulis dan pembaca. (peranggan 5. (perenggan 12. (perenggan 7. penulis telah menggunakan kata ganti diri kedua pada contoh pertama dan kata ganti diri ketiga bagi contoh kedua.2. baris 2-6) Di dalam dua contoh tersebut.

Keadaan ini akan memudahkan penulis kerana seseorang penulis tidak perlu menulis rasa yang sama tetapi memendekkannya. . dengan penyertaan dari pelbagai negara asing. Penanda penggantian dapat ditakrifkan sebagai perkataan atau frasa terpilih yang digunakan untuk menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama bagi menunjukkan pertautan di antara kedua-dua wacana yang berbeza. Satu contoh yang jelas tentang sifat ini ialah hakikat bahawa kita boleh mengadakan pertamuan antarabangsa. baris 1-8) Di dalam contoh di atas. frasa “perbincangan dilakukan hanya dalam bahasa melayu” telah digantikan dengan frasa “Usaha ini”. (perenggan 11. dengan segala perbincangan dilakukan hanya dalam bahasa melayu. keperluan untuk mennggunakan bahasa Inggeris atau untuk mencari penterjemah. misalnya.3. Usaha ini merupakan satu keistimewaan yang sekali gus membuktikan keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dan bahasa ilmu.3 PENANDA PENGGANTIAN. Antara contoh yang erdapat diadalam rencana yang telah dikaji ialah seperti berikut. Tidak timbul.

(perenggan 7. pengulangan sinonim. Namun bergitu. Terdapat beberapa kategori di dalam unsur ini. dan china”. frasa “kuasa-kuasa besar lain” yang digunakan adalah merujuk kepada negara “Amerika. Rusia. hanya terdapat satu sahaja penanda leksikal yang digunakan iaitu pengulangan hiponim. dan china.4 PENANDA LEKSIKAL. Antaranya ialah penggulangan unsur yang sama. Penanda leksikal merupakan penanda yang melibatkan pertautan di antara perkataan atau frasa melalui pengulangan kata. baris 6-10) Di dalam contoh tersebut. di dalam rencana yang telah saya kaji. Rusia. pengulangan hiponim dan pengulangan kolokasi. Apabila wujud perbezaan ideologi yang mempengaruhi pergolakan dunia.3. Maka lahirlah pusat-pusat pengajian Melayu Indonesia di Amerika. . maka kuasa-kuasa besar lain juga turut berminat untuk mendalami bahasa Melayu/Indonesia.

anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka yang dijadualkan pada 21-25 ogos. sastera dan budaya dari dalam dan luar negara untuk membincangkan pelbagai aspek dunia Melayu.3. 1995. Kongres ini diharap akan mempertemukan tokoh-tokoh bahasa. baris 4-12) Di dalam contoh tersebut. Persidangan ini mempunyai tema “bahasa melayu sebagai Bahasa Antarabangsa: Wawasan dan Keyakinan”. Penanda elipsis melibatkan pengguguran perkataan atau frasa yang telah yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya.5 PENANDA ELIPSIS. “Bahasa Melayu Sedunia” telah digugurkan pada frasa “Kongres Bahasa Melayu Sedunia” dan digantikan dengan frasa “Kongres ini”. Yang terakhir ialah Kongres Bahasa Melayu Sedunia. penanda wacana ini juga dapat merujuk kepada perkataan atau frasa yang menandakan sempadan dalam wacana atau lebih tepat lagi dalam perbualan. (perenggan 13. . Selain itu. terutama dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu dalam konteks cabaran abad ke21. Sebagai contohnya.

Teori ini juga menyatakan bahawa kanak-kanak akan mempelajari sesuatu secara semulajadi melalui minda. Para pengkaji yang terkenal telah mengeluarkan dan menghasilkan teori-teori yang berbeza-beza antara satu sama lain. Menurut teori ini. Manakala. Analisis wacana telah berkembang dari satu generasi ke satu generasi. Teori tersebut ialah teori behaviourisme dan teori kognitif. Semakin lama wacana di dalam sesuatu bahasa dikaji. mengekalkan dan menggunakan maklumat yang telah disimpan pada tempat yang betul. Teori ini sangat dikenali kerana ia menekankan kajian terhadap tingkah laku seseorang individu yang boleh didapati. hanya terdapat dua teori yang mendapat perhatian oleh para pengkaji dan pengguna bahasa. Bagi teori behaviourisme. Hal ini dapat diterangkan apabila teori ini mengatakan bahawa kanak-kanak akan .4. menyusun. Walau bagaimanapun. teori kognitif pula dapat didefinisikan sebagai perubahan yang berlaku di dalam pengetahuan seseorang yang disimpan di dalam pangkalan memorinya· selain itu. kanak-kanak akan mempelajari sesuatu berdasarkan latihan yang berulang-ulang terhadap sesuatu perkara yang sama. Perbezaan di antara teori behaviourisme dan teori kognitif dapat dilihat daripada pelbagai sudut dan aspek. Teori behaviourisme menggunakan corak pembelajaran yang bersifat psikologi. Salah satu aspek yang boleh dibezakan ialah definisi secara umum yang terdapat didalam kedua-dua teori tersebut. ia dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam tingkahlaku hasil maklumbalas dan peneguhan. Perbezaan seterusnya dapat dilihat dari corak pembelajaran. dari satuabad ke satu abad. Pendapat tersebut berbeza sekali dengan teori kognitif yang menggunakan biologi. Ia kurang mengambil berat tentang pemikiran individu yang terlibat. menerima. Keadaan ini bermaksud behaviorisme menggunakan aspek psikologi sebagai penentu corak pembelajaran kanakkanak. semakin banyak aliran dan teori-teori yang muncul. ia mengkaji bagaimana individu mampu memproses ransangan.0 PEMEROLEHAN BAHASA : PERBEZAAN TEORI BEHAVIOURISME DAN TEORI KOGNITIF. Terdapat beberapa perbezaan sekiranya dibandingkan diantara kedua-dua teori tersebut.

Di dalam teori behaviourisme.mempelajari sesuatu perkara melalui hasil kajian. dan juga keadaan yang baru kepada tingkah laku. pemerhatian. ia dapat dipelajari melalui pembelajaran secara formal iaitu semasa proses pembelajaran intensif semasa di sekolah. selain daripada itu. Golongan ini berpendapat bahawa perbendaharaan kata yang diperoleh pada peringkat awal tidak hanya bergantung kepada operasi rangsangan dan tindakbalas sahaja tetapi turut dibantu oleh peranan kognitif. Sehubungan itu. Hal ini termasuklah gerak balas ransangan. Teori ini juga menganggap bahawa pembelajaran bahasa merupakan salah satu kebiasaan yang diperoleh melalui proses pengulangan setiap aktiviti atau perkara yang hendak dikuasai. proses pembelajaran dilakukan melalui ransangan. Berbeza dengan pendapat yang dikeluarkan oleh pengkaji dari aliran kognitif. sebarang pengukuhan. teori kognitif telah mengutarakan proses pembelajaran yang sangat berbeza dengan teori behaviourisme. penemuan dan sebagainya yang memerlukan seseorang kanak-kank menganalisis dan berfikir. kaedah penyelesaian masalah. Golongan ini berpendapat bahawa perbendaharaan kata yang diperoleh oleh seseorang individu pada peringkat awal tidak hanya bergantung kepada operasi rangsangan dan tindakbalas sahaja tetapi turut dibantu oleh peranan kognitif. Manakala. sifat-sifat ingin tahu dan aktiviti meniru adalah faktor utama yang menyumbang ke arah peningkatan pembelajaran perbendaharaan kata. Selain itu. penemuan dan pengkategorian. Perbezaan yang seterusnya dapat dilihat dari segi pemerolehan perbendaharaan kata. perbezaan di antara kedua-dua teori tersebut dapat dilihat daripada proses pembelajaran. bahasa adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf setelah menerima bahan-bahan dalam bentuk perangsang daripada pancaindera. Para pengkaji yang beraliran behaviourisme berpendapat bahawa perbendaharaan kata dapat dikuasai melalui pembelajaran tidak formal yang berlaku sejak kanak-kanak dilahirkan sehingga mereka memasuki alam persekolahan. Teori-teori pembelajaran di dalam kognitif adalah bertumpu kepada cara pembelajaran seperti pemikiran celik akal. Para pengkaji yang beraliran . kaedah penyelesaian masalah. Menurut aliran ini.

perbezaan di antara kedua-dua teori tersebut ialah melalui pembelajaran sesuatu bahasa. apabila kanak-kanak tersebut melalui zaman persekolahan. Peranan kognisi yang ada pada otak manusia telah menjadikan sesuatu bahasa itu bersifat kreatif iaitu tidak terbatas kepada objek dan peristiwaperistiwa. perkembangan bahasa seperti perbendaharaan kata akan hanya terbatas kepada apa yang dialami sahaja. Oleh itu. tanpa peranan kognitif. Setelah dilakukan sedikit kajian tentang perbezaan antara teori behaviourisme dan teori kognitif. Menurut pengkaji yang beraliran teori behaviourisme. kata-kata pujian. ciuman ataupun sesuatu yang lain asalkan kanak-kanak berasa gembira kerana Berjaya dalam memahami sesuatu perkara seperti memahami perkataan mata. Contohnya. Keadaan ini bermakna ibu bapa. Di dalam konteks bahasa dan wacana. kanak-kanak yang berada di tadika akan memperolehi ilmu pengetahuan melalui persepsi mereka sendiri berkaitan dengan sesuatu yang terlintas di dalam fikiran mereka pada masa tersebut. Kajian terhadap wacana perlu diteruskan dan diusahakan dengan lebih gigih lagi demi melahirkan masyarakat yang berilmu . pembelajaran sesuatu bahasa oleh kanak-kanak adalh dipengaruhi oleh umur. ahli keluarga dan para guru memainkan peranan yang sangat penting di dalam memberi ganjaran mahupun hukuman diatas apa yang dilakukan oleh kanak-kanak. Bagi para pengkaji juga. Pandangan ini bercanggah sekali dengan teori kognitif yang pada awalnya dikemukakan oleh Jean Piaget. masalah yang paling utama ialah masalah yang berlaku di dalam pemerolehan bahasa oleh individu-individu khususnya kanak-kanak. pembelajaran sesuatu bahasa oleh seseorang kanak-kanak khususnya adalah berkaitan dengan ganjaran dan hukuman. Di dalam konteks ini. golongan di atas perlu memberi ganjaran seperti senyuman.kognitif menerangkan bahawa adanya ciri-ciri kesejagatan dalam setiap tatabahasa bagi bahasa-bahasa di dunia. hal ini akan membantu para murid semula tentang apa yang mereka telah pelajari selama ini terutama sekali pengetahuan yang dimiliki ketika berada di prasekolah. Di dalam konteks pembelajaran bahasa. ia juga bergantung kepada bagaimana kanak-kanak tersebut memperolehi pengetahuan mereka. maka. Menurut teori tersebut. telinga dan lainlain. dapat disimpulkan bahawa teori-teori bahasa yang wujud pada masa kini lebih tertumpu kepada mencari pendekatan yang paling mudah dan sesuai bagi setiap individu untuk menyelesaikan masalah. Di samping itu. Teori ini telah mengasingkan dan mengelaskan peringkat perkembangan mental kepada empat tahap yang utama.

. Bahasa Melayu atau yang dahulunya dikenali sebaagi bahasa Malaysia merupakan bahasa rasmi bagi negara malaysia. koheren dan sebagainya di dalam komunikasi lisan mahupun komunikasi bertulis. penggunaan bahasa Melayu yang sangat baik dalam kalangan penuturnya adalah amat penting. komunikasi bertulis merupakan komunikasi yang dilakukan melalui tulisan. Dalam erti kata yang lain.pengetahuan di dalam pemerolehan bahasa khususnya bahasa Melayu.0 RUMUSAN. Keadaan ini membawa maksud menggunakan bahasa Melayu yang betul dengan memasukkan unsur-unsur kohesi. 5. jurnal. suratkhabar dan sebagainya. komunikasi ini merupakan perbualan diantara dua atau lebih pihak. Manakala. Oleh itu. Antara contoh komunikasi bertulis ialah seperti majalah. Penggunaan bahasa yang baik dapat dilihat melalui penggunaan wacana. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang dijalankan di antara dua atau lebih individu dan dilakukan secara lisan.

Walau apapun jenis komunikasi. Hal ini kerana wacana yang dimasukkan akan mempengaruhi secara langsung berkaitan dengan penyampaian maklumat yang baik dan penghasilan frasa-frasa dan ayat-ayat yang tidak mengelirukan pembaca. agar sesorang pendidik itu tidak akan memyampaikan maklumat yang salah. Begitu juga dengan wacana. . Pengetahuan yang mendalam terhadap teori-teori pemerolehan bahasa iaitu teori kognitif dan behaviorisme juga sangat penting khususnya kepada seorang guru. wacana merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diperlihatkan terutama di dalam komunikasi bertulis. Hal ini adalah kerana teori-teori tersebut dapat dijadikan panduan dan pedoman kepada seseorang guru untuk .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->