P. 1
wacana

wacana

|Views: 100|Likes:
Published by Rockers Lapan Puluh
lalalalalala
lalalalalala

More info:

Published by: Rockers Lapan Puluh on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

1.

0

KONSEP WACANA. Perkataan “wacana” telah digunakan sejak dari dahulu kala lagi. Sekiranya diteliti

dengan lebih mendalam, perkataan “wacana” berasal daripada perkataan bahasa Jawa iaitu wocono. Perkataan “woco” yang terdapat di dalam perkataan “wocono” bermaksud baca. Selain itu, perkataan “discourse” yang terdapat di dalam bahasa inggeris berasal daripada bahasa Latin “discursus” yang dapat diertkan sebagai ‘larian ke dan dari’. Menurut salah seorang pengkaji iaitu Chafe, wacana yang digunakan mempunyai pelbagai maksud yangt diberikan oleh pelbagai pengkaji. Tetapi, secara umumnya wacana dilihat sebagai sesuatu yang melampaui sempadan dan batas-batas ayat yang terpisah-pisah. Lazimnya, penggunaan wacana dan teks seringkali ditukar ganti. Keadaan ini kerana kedua-duanya merujuk kepada unit bahasa yang lebih besar daripada ayat. Menurut pandangan beliau lagi, merujuk kepada kajian tentang unit tersebut, cabang linguistik yang setara dengan cabang yang lain seperti morfologi atau sintaksis. Dapat disimpulkan di sini bahawa wacana merupakan unit tertinggi bahasa yang melampaui ayat dan kajian tentang unit tersebut. Sebagai unit bahasa yang tertinggi, wacana dapat direalisasikan dalam pelbagai bentuk sehingga meliputi peristiwa bahasa. Sebagai kajian, wacana memfokuskan pada unit tertinggi bahasa itu sehingga meliputi amalan sosial.

1.1

ANALISIS WACANA. Menurut Johnstone, analisis wacana merupakan analisis yang berfokuskan kepada

proses memecahkan wacana kepada bahagian kecil dengan berdasarkan kriteria tertentu dan seterusnya melihat kepada ciri setiap bahagian itu. Selain melihat ciri struktur bahagian itu, analisis wacana juga melihat fungsi bahagian itu. Menurut beliau lagi,

analisis wacana hanya sekadar metodologi. Selain itu, Dijk,T. A.V. (Schiffrin et. al, 2003:352) melihat analisis wacana pada peringkat kritis sebagai suatu kajian analisis wacana yang berfokus pada cara penyalahgunaan kuasa sosial, penguasaan dan ketidaksetaraan dimuatkan, ditampilkan dan dipertahankan melalui wacana dalam konteks sosial dan politik. Penganalisis wacana kritis mengambil pendirian yang jelas untuk memahami ketidaksetaraan sosial sehingga sanggup mendedahkan dan memeranginya. Wacana sebagai unit bahasa yang terbesar dianalisis melalui analisis wacana. Analisis wacana pula berkait dengan pandangan bahasa (Sanat,2005a:131-132). Ada tiga pandangan bahasa pada umumnya: Pandangan positivisme-empiris yang me-lihat bahasa sebagai jambatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Analisis wacana dalam konteks pandangan ini tidak melihat makna subjektif atau nilai yang mendasari penyataan. Sebaliknya, makna penyataan dilihat sebagai kebenaran atau ketidakbenaran sesuatu wacana dari segi tataaturan tatabahasa, seperti tautan dan runtutan. Di sini, jelas analisis wacana bermaksud sebagai metodologi untuk melihat sama ada makna penyataan sebagai kebenaran atau ketidakbenaran wacana, membongkar maksud dan makna tertentu daripada penyataan subjek, atau membongkar kuasa dan ketidaksetaraan sosial yang ada dalam setiap proses bahasa.

1.2

LATAR BELAKANG WACANA. Sejak dari dahulu lagi, wacana telah dikaji oleh pelbagai pihak. Salah seorang

pengkaji tersebut ialah Md. Nasir, wacana merupakan salah satu bidang kajian yang mempunyai sumber sejarahnya yang sangat panjang, iaitu bermula dengan peradaban keagamaan yang mengkaji kitab agama, seperti teks Veda pada 1200-1000 S.M. Selain itu, dalam tradisi Barat pula, wacana telah dapat dikenalpasti seawal abad kelima sebelum Masihi dan mendapat sumber sejarahnya daripada retorik klasik. Bidang wacana ini mendapat tumpuan yang tinggi di dalam aliran linguistik awal yang dipelopori oleh Aristotle (384-322 S.M.).

Retorik klasik ini mula semakin ditinggalkan dan menghilang dengan kemunculan linguistik sejarah dan perbandingan pada awal abad ke-19. Pada awal abad ke-20, telah lahir sebuah aliran iaitu aliran struktural yang mempengaruhi formalis Rusia dan strukturalis aliran Praha seperti yang terdapat di dalam Morphology of the Folktale oleh Propp pada tahun 1928 dan tentang perspektif ayat tugasan oleh Mathesius (1939). Akhirnya, hasil usaha beliau, konsep struktur tema dan struktur maklumat yang menjadi asas runtutan teks telah dicipta. Sementara itu, di Great Britain, satu aliran telah muncul dan berkembang iaitu aliran Firth (1935) yang menghubungkan bahasa dengan sekitarannya melalui konsep keperihalan keadaan Malinowski. Analisis wacana moden telah bermula pada pertengahan 1960-an dengan terbitnya analisis-analisis struktural wacana di Perancis. Terdapat aliran tagmemik di Amerika syarikat yang dipelopori oleh Pike, etnografi pertuturan oleh Hymes dan aliran tatabahasa stratifikasi oleh Lamb. Di Jerman pula, muncul aliran linguistik teks yang telah dipelopori oleh Hartmann. Sementara itu, di Great Britain, wujud aliran tatabahasa fungsional yang dipelopori oleh Halliday yang seterusnya dikenali dengan linguistik sistemik. Halliday (1962) dalam artikelnya, “Descriptive Linguistics in Literary Studies”, telah membuatpenyataan awal yang berkaitan dengan analisis wacana khususnya mengenai konsep tautan. Ruqaiya Hassan pada tahun 1964 di dalam tesis Ph.D-nya telah memperkukuh konsep tautan Halliday tersebut. Salah seorang pengkaji wacana yang terkenal ialah Gleason pada tahun 1968. Analisis wacana pada dekad 1970-an merupakan aliran yang menganalisis secara sistematik dalam disiplin yang sama atau antara disiplin. Perkembangan yang wujud ini merupakan perkembangan yang memberi tentangan terhadap tatabahasa formal dan konteks transformasi generatif. Antara terbitan yang terbaik dalam tempoh tersebut ialah Halliday dan Hasan (1976). Mereka menghasilkan Cohesion in English. Malah, dalam Sanat (2002:18) terdapat kesimpulan bahawa daripada 17 buah disertasi Ph.D di luar negara tentang tautan sehingga 1993, 15 buah daripadanya menggunakan kerangka sistemik Cohesion in English. Dekad 1980-an dan awal 1990-an telah membuatkan analisis wacana menjadi lebih padu dan berkembang. Antara terbitan yang terbaik dalam tempoh tersebut ialah Beugrande dan Dressler (1981) yang menghasilkan Introduction to Text Linguistics, Longacre (1983) yang menghasilkan The Grammar of Discourse, Halliday pada tahun

beliau telah menghasilkan karya lebih awal daripada itu seperti Discourse and Social Change pada 1992. dapat dilihat bahawa analisis wacana memasuki tahap yang kritis seperti yang dikatakan oleh Fairclough (1995. Seperti yang dinyatakan di atas.1985 yang menghasilkan An Introduction to Functional Grammar. Martin (1992) menghasilkan English Text: System and Structure. Jika dilihat perkembangan pada dekad pertengahan 90-an dan awal abad ke-21. Malah. analisis wacana sejak dari dahulu kala lagi sehingga kini lebih menumpukan pada usaha untuk membongkar rahsia-rahsia yang terdapat dalam setiap proses bahasa kerana setiap bahasa dilihat sebagai suatu penanda yang menghasilkan dan memperbaharui bahasa yang sedia ada. 2.2001 dan 2003).0 WACANA WACANA DEFINISI CIRI-CIRI WACANA . dan Cook (1994) yang menghasilkan Discourse.

dan khutbah. perkataan wacana dikaitkan dengan perkataan “discourse”. ceraian. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. novel. disertasi formal. pertuturan percakapan. ceramah. dapat disimpulkan bahawa wacana merupakan keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa. Dalam dalam bahasa Inggeris. perenggan. pertuturan. percakapan. Wacana juga mempunyai kesatuan fikiran yang utuh. artikel. di dalam kamus dewan bahasa edisi ketiga. ucapan. Sementara itu. sejumlah ayat. Antara tokoh tersebut ialah Asmah Haji Omar yang mengatakan bahawa wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. wacana ditakrifkan sebagai keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. perkataan wacana dapat dilihat takrifnya melalui Kamus Dewan Edisi Baru (1993:1484) iaitu ucapan. Selain itu.1 DEFINISI.PENANDA WACANA 2. pidato) atau tulisan (spt surat. Melalui definisi ini. dialog. sama ada dalam bentuk lisan (spt khubah. . cerpen. cerita. Para pengkaji wacana telah mengeluarkan pendapat masing-masing mengenai wacana ini. Wacana mempunyai hubungan secara umum. (1983:522) ditakrifkan sebagai hubungan fikiran dengan kata-kata. Contoh yang boleh dikaitkan dengan wacana ialah seperti risalah tulisan. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan. novel cerpen). Perkataan “discourse” dalam Kamus Webster. siri buku (cerita) dan sebagainya. ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan mahupun percakapan. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh. buku. kuliah. bab.

Stubbs dan Michael mempunyai pendapat tersendiri mengenai takrif wacana. Ia terdapat di dalam hierarki tatabahasa yang merupakan kesatuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. buku. Menurut Johnstone. Selain itu. wacana merupakan unit-unit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. khutbah dan temu duga. malah. Disamping itu. Carlson yang merupakan salah seorang pengkaji wacana telah memberikan definisi wacana mengikut pendapat hasil dati kajiannya. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel. Wacana yang baik juga harus mempunyai awal dan akhir yang nyata yang dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. teks bagi wacana merupakan ayat bagi ujaran. Wacana yang utuh sentiasa mempunyai koherensi dan kohesi tinggi dan berkesinambungan. ensiklopedia. Crystal juga mendefinisikan wacana sebagai unit perlakuan. Keadaan ini bermaksud wacana merupakan seberkas ujaran yang terdiri daripada peristiwa-peristiwa bahasa seperti perbualan. Menurut beliau. B. wacana dilihat sebagai contoh sebenar komunikasi melalui bahasa. Menurut kedua tokoh tersebut. wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi. seorang tokoh yang bernama Henry Guntur Tarigan telah mendefinisikan wacana sebagai kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas khalimah atau klausa. wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. seperti pertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. dan sebagainya. Secara ringkasnya. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. . (2002:2-4). Wacana dalam linguistik merujuk kepada jujuhan bahasa (biasanya lisan) yang lebih besar daripada ayat merupakan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Crystal. Wacana juga dalam bentuk jamak merujuk kepada pola kepercayaan dan tindakan lazim disamping pola bahasa. . wacana juga ditulis sebagai paragraf. Wacana sedemikian merujuk kepada idea dan cara bertutur seseorang individu sehingga dapat mempengaruhinya dan dipengaruhi. Dengan kata lain. Harimurti Kridalaksana mengatakan bahawa wacana adalah satuan bahasa terlengkap. Unit ini mempunyai status prateori dalam linguistik.

setiap ayat harus mempunyai kesinambungan yang baik. Wacana juga boleh berbentuk lisan ataupun tulisan yang mempunyai peringkat awal dan peringkat akhir. namun begitu. . KOHESI ATAU TAUTAN.2 CIRI-CIRI WACANA. Selain itu. Unsur pertama yang sangat penting ialah wacana merupakan kesatuan bahasa yang sangat lengkap dan merupakan peringkat tertinggi selepas ayat. Di dalam perkataan lain. 2. tersusun rapi dan mempunyai koherensi atau kepaduan di antara ayat. Terdapat beberapa unsur yang dapat dikenalpasti setelah membaca dan meneliti kesemua takrif tersebut. Disamping itu.Secara kesimpulannya. kesemuanya menerangkan tentang wacana. kohesi atau pautan juga menjadi unsur yang penting di dalam sesebuah wacana. CIRI-CIRI WACANA. PENERIMAA N KOHEREN ATAU RUNTUTAN. wacana yang utuh juga mempunyai susunan yang teratur. walaupun definisi-definisi yang diberikan oleh pelbagai tokoh mempunyai persamaan dan perbezaan yang agak ketara. Keadaan ini membawa maksud bahawa wacana mengatasi ayat dan klausa di dalam satu-satu petikan esei.

2. Keserasian hubungan ini pada kebiasaannya dapat dilihat melalui hubungan antara satu perkataan. Antara kajian yang dilakukan ialah ciri-ciri wacana yang harus dimiliki oleh sesebuah wacana bagi melahirkan wacana yang utuh dan teguh. Di dalam contoh di atas. Hasil daripada kajian dan penyelidikan tersebut. Kohesi yang dinyatkan tersebut bermaksud keserasian di dalam hubungan antara satu unsur linguistik dengan satu unsur linguistik yang lain dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacana yang lengkap dan utuh. terdapat tautan antara kedua-dua ayat tersebut.TUJUAN KEADAA N BERMAKLUMAT INTERTEKS Para pengkaji wacana telah berusaha membuat kajian dan penyelidikan yang berkaitan dengan wacana. . Mereka berdua ke sana untuk membeli peralatan komputer.2. para pengkaji telah berjaya menghasilkan beberapa ciri wacana. Ciri yang pertama bagi menghasilkan wacana yang utuh ialah tautan atau kohesi. hubungan frasa atau ayat lain dalam wacana yang sama dan hubungan frasa atau ayat dengan perkataan sebagai contoh. Perkataan “mereka” yang digunakan di dalam ayat kedua merujuk kepada Kamil dan Suraj. Kamil dan Suraj pergi ke kedai komputer. sementara perkataan “sana” pula merujuk kepada kedai komputer.1 KOHESI ATAU TAUTAN.

Dia mempunyai seorang rakan karib. . Rupa-rupanya keinginan kami sama”. Perkataan “Andika” di dalam ayat pertama telah digantikan kepada perkataan “Dia” di dalam ayat kedua. Mereka selalu berbincang tentang pelajaran di sekolah. Contoh yang rngkas dan mudah untuk memahaminya ialah seperti berikut. penggunaan kata ganti nama amat penting kerana makna perkataan yang diganti akan didokong dengan lebih tepat lagi dan sekaligus akan menjadikan sesebuah wacana lebih rapi. penggunaan kata hubung dan penggunaan leksikal. Perkataan “mereka” di dalam ayat ketiga merupakan pengantian kata nam diri kepada Andika dan Samam Aspek kedua yang dapat ditinjau ialah aspek penggunaan penggantian. peniadaan atau peleburan. penggunaan penggantian (subsitusi). iaitu Samam. Kata ganti nama tersebut digunakan sebagai kata rujukan yang boleh menggantikan sesuatu. samaada ianya merupakan benda atau nama manusia. Saya juga mahu satu. perkara yang diubah merupakan perkara yang menjadi persamaan atau perbezaan bagi satu situasi ayng dihadapi oleh dua orang individu yang berbeza. Di dalam aspek ini. Andika seorang yang tekun berusaha. “Jakiro memesan teh tarik. Di dalam contoh tersebut. Contohya. Aspek pertama yang boleh dilihat ialah penggunaan kata ganti nama diri dan ganti nama tunjuk.Kohesi atau tautan dalam sesebuah wacana yang utuh dapat ditinjau dari aspek yang utama iaitu hubungan dari segi penggunaan kata ganti. terdapat beberapa penggantian kata ganti giri yang telah dilakukan.

Samad bukan belajar.Di dalam ayat tersebut. “Kami” di dalam ayat ketiga merupakan pembaharuan yang telah dilakukan bagi menggantikan perkataan Jakiro dan saya. aspek penggunaan peniadaan atau peleburan juga ditinjau dalam kohesi atau tautan. Kata hubung merupakan salah satu entiti penyambung makna dalam sesuatu wacana bagi menyempurnakan dan menjadikan sesebuah wacana menjadi yang utuh. Motred suka makan laksa. Sebagai contohnya. Perkataan “satu” adalah merujuk kepada the tarik di dalam ayat pertama. Di dalam ayat tersebut. Sebaliknya merupakan kata penghubung yang digunakan di dalam . Dalam ayat tersebut. Hal ini membolehkan sebuah wacana yang lebih utuh dan jelas akan terhasil. Hal ini akan mengukuhkan lagi wacana tersebut. ayat “suka makan laksa” tidak ditulis “tidak suka makan laksa” kepada adiknya. ayat “suka makan laksa” telah digantikan kepada “suka mee goreng”. ia merupakan salah satu jenis wacana atau ayat yang berbentuk huraian. terdapat beberapa pembaharuan yang telah dilakukan ke atas ayat kedua dan ayat ketiga. perkataan yang sama tidak diulang semula dalam ayat yang sama. Contohnya. Aspek lain yang boleh ditinjau di dalam kohesi ini ialah penggunaan kata hubung. Di dalam aspek ini. ayat tersebut terus sahaja disambung dengan makanan kegemaran adiknya. Sebaliknya. Di dalam contoh di atas. sebaliknya dia bermain. Selain itu. adiknya suka mee goreng.

Contohnya. perkataan jantan dan betina. Antonim pula merupakan perkataan-perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan erti dan maksudnya. beberapa perkataan dapat digolongkan kepada satu golongan yang sama. Keduaduanya merujuk kepada dua jantina binatang yang yang berbeza antara satu dengan yang lain. Ayat tersebut merupakan ayat yang berbentuk pengembangan. Hiponim merupakan penggolongan bagi sesuatu perkara. perkataan “wanita” boleh disama ertikan dengan perkataan “perempuan”. Hal ini kerana kedua-duanya merupakan perkataan yang digunakan untuk menunjukkan jantina wanita. Sebaga contohnya. Hal ini membolehkan pelbagai tafsiran dibuat berdasarkan wacanawacana yang telah dihasilkan. antonim. Pernyataan “dipukul oleh datuknya” merupakan pengembangan cerita dan menunjukkan sebab Samuro menangis. keadaan ini dapat dilihat apabila perkataan “kerana” telah digunakan bagi menunjukkan perkembangan sesebuah wacana. Dalam erti kata yang ringkas. lori. motosikal. Leksikal merupakan pemilihan kosa kata yang sesuai dengan makna yang hendak disampaikan. Frasa “dia bermain” dan “bukan belajar” sebenarnya menerangkan tentang perlakuan Samad pada ketika itu. . dan bas dapat digolongkan kepada kepada golongan kenderaan.ayat tersebut bagi menghubungkan ayat pertama dan ayat kedua. Sebagai contohnya. Leksikal boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu sinonim. Sinonim merupakan perkataan-perkataan yang mempunyai makna dan maksud yang atau hampir sama. Aspek terakhir yang boleh ditinjau ialah penggunaan leksikal di dalam sesebuah wacana. kereta. hiponim dan sebagainya. Samuro menangis kerana dipukul oleh datuknya.

. Kesinambungan idea ini telah menjadikan ayat-ayat tersebut bertaut di antara satu sama lain untuk membentuk wacana yang bermakna. penyakit dan masalah ini. Contoh di atas jelas menunjukkan kesinambungan idea melalui perkataan AIDS. hubungan bersifat pengulangan. Penyakit sindrom kurang daya tahan atau AIDS bukanlah gejala yang baharu. maka teks tersebut boleh dikatakan sebagai sebuah wacana. hubungan bersifat tempoh masa. ia menjelaskan bahawa koheran atau runtutan merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi teks itu bermakna. Melalui takrif tersebut. dapat disimpulkan bahawa koheren atau runtutan ini merupakan perkara yang paling asas dalam pembinaan sesuatu wacana sehingga wacana tersebut menjadi sebuah wacana yang utuh. tetapi masalah ini masih tidak dapat diatasi. dan sebagainya.2. Penyakit ini telah lama dikesan di beberapa buah negara di Eropah. koheran dapat dilihat dari beberapa segi iaitu hubungan bersifat penambahan.2. Contohnya. hubungan bersifat ikatan. hubungan syarat dan hasil. hubungan sebab dan hasil. Di dalam tatabahasa Dewan (2005:525). Walaupun bidang sains dan teknologi berkembang maju. hubungan sebab dan akibat. Keadaan ini kerana. hubungan bersifat pasangan. hubungan sebab dan kesan. gejala. Di dalam sesebuah wacana yang dihasilkan. sekiranya sesebuah teks yang dihasilkan mempunyai makna yang tersendiri. Hubungan bersifat sinonim.2 KOHEREN ATAU RUNTUTAN.

4 BERMAKLUMAT.3 TUJUAN. Secara umumnya. Sesuatu tujuan dalam wacana adalah bertujuan untuk menimbulkan interaksi yang komunikatif. setiap ayat kedua mesti dimasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya. Asura memandu van. dan penggunaan ayat. tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya. sekiranya tujuan seseorang adalah untuk mendapatkan maklumat. 2. Tujuan yang terdapat di dalam wacana tersebut ditentukan oleh penghasil wacana tersebut sama ada penulis atau pembicaranya.2. Keadaan ini terbahagi kepada dua. Maklumat lama Maklumat baharu.2. Contohnya. maklumat lama (maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang semula dalam konteks yang berikutnya) dan maklumat baharu (maklumat yang baru sahaja dinyatakan dengan anggapan pendengar atau pembaca tidak mengetahui maklumat itu sebelum ini. Sesebuah wacana yang dihasilkan haruslah mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. Maklumat lama Di dalam konteks bermaklumat ini. maka ayat yang sering digunakan ialah ayat tanya.2.2. . Aspek ini juga adalah bagi menentukan jenis wacana yang digunakan. Van itu kepunyaan Basirun.5 PENERIMAAN. Sebagai contohnya. 2.

untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan.2. Kefahaman seseorang terhadap sesebuah wacana bergantung pengetahuannya terhadap perkara yang sedang dibaca atau didengarnya itu. Oleh itu.6 KEADAAN. Tahap penerimaan seseorang itu tinggi jika pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang diujarkan sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. frasa atau ayat adalah penting. Bermaksud wacana yang bergantung kepada wacana yang lain. Penanda wacana . 2. Sesuatu wacana yang diujarkan perlulah sesuai dengan keadaan.2. Wacana-wacana lain turut memainkan peranan penting untuk membantu seseorang memahami dengan mudah.pemilihan kata.7 INTERTEKS. kepada 2.Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama. 2.3 PENANDA WACANA.

dan Penanda elipsis atau pengguguran. terdapat sekurang-kurangnya lima jenis penanda wacana yang utama. ia akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. penanda leksikal. Penanda wacana amat penting digunakan di dalam sesebuah wacana agar wujud kesinambungan di antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap. Penanda wacana juga merupakan unsur-unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheran antara satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan.PENANDA RUJUKAN PENANDA PENGHUBUN G PENANDA LEKSIKAL PENANDA PENGGANTIAN PENANDA ELIPSIS ATAU PENGGUGURAN. penanda penggantian. hujah. iaitu penanda penghubung. Dalam bahasa Melayu. sekiranya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai penanda wacana yang tepat. . Penanda wacana merupakan sesuatu perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi menghubungkan sesuatu idea. penanda rujukan.

Bil. bertitik tolak. dengan kata lain. Urutan pertama. Penyataan semula iaitu. 1. yakni. kemudian. kedua. seperti yang diterangkan dan sekali lagi ditegaskan. Terdapat pelbagai jenis penanda penghubung dalam wacana seperti penanda tambahan. Jenis penanda Tambahan Contoh dan. . di samping. ayat atau perenggan dengan maklumat yang lain dalam wacana. lagi.3.1 Penanda penghubung.hal ini dan selain juga 2. penanda rumusan dan sebagainya. selepas itu. lagi. tambahan lagi. seterusnya. penanda contoh. selanjutnya.2. tambahan pula. Maklumat yang dihubungkan boleh berbentuk idea. itu. seterusnya.. penanda pernyataan semula. serta. kemudian daripada akhirnya. Di dalam bahasa Melayu. perkataan atau frasa yang menghubungkan sesuatu maklumat didalam sesuatu wacana dipanggil penanda penghubung.lebih awal dari itu dan lebih penting 3.lebih lebih lagi. penanda urutan.

Sebab dan kesan oleh itu. 8. Tempat berhampiran dengan. Rumusan rumusannya. sebagai kesimpulan. fasal. kesimpulannya. jadi. laksana. pada mulanya. akhirnya. Contoh contohnya.sebagai hasilnya. bertentangan dengan. Waktu apabila. lambat-laun. 5. akhir kata. . lantaran.4. lama-kelamaan. khususnya. umpama. dengan itu. justeru itu. sebagai akibat. sebagai. sebab itu. ibarat.sementara itu. misalnya. sebagai penyimpul kata 6. selepas. kemudian. bersebelahan dengan. semasa. mari kita mengambil contoh. bak kata. ketika. seperti. bagai. hal yang dimaksudkan. 7. macam.

12 Perkaitan Sehubungan dengan itu. sesuai dengan. berhubung dengan.sungguhpun begitu. secara ringkasnya . sebagai permulaan. bertentangan dengan. dengan itu. sewajarnya.9.akan tetapi. 11. merujuk kepada 13 Tujuan dan Maksud Untuk tujuan ini. hal ini bererti. tentulah. dalam hal ini. sememangnya. sebaliknya. sungguhpun. hal ini membawa pengertian. walau bagaimanapun. selaras dengan. Pertentangan tetapi.penegasan Penekanan dan sebenarnya. hal ini bermaksud. maksudnya 14 Pendahuluan Sebagai pendahuluan. sama juga dengan. mulanya. sebagai mukadimah 15 Singkatan Ringkasnya. 10. pertamanya. sejajar dengan. serupa dengan. Bandingan seperti juga. namun begitu. dari segi. Pengesahan. sesungguhnya. pendek kata. sejajar pastilah.

penanda rujukan terdiri daripada kata ganti nama tunjuk seperti ini. syahadan.3. pengulangan sinonim. 2. Dalam bahasa Melayu.3 Penanda penggantian. Sebermula. maka. Selain itu.3. . arakian 2. itu. pengulangan hiponim dan pengulangan kolokasi.16 Bahasa Klasik Hatta. adapun.4 Penanda leksikal Penanda leksikal merupakan penanda yang melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa melalui pengulangan kata. sekali peristiwa. alkisah. frasa nama atau klausa. sana dan lain-lain. Unsur pengulangan ini adalah terdiri daripada penggulangan unsur yang sama. sini. Penanda wacana jenis ini terdiri daripada frasa kerja. kalakian. Penanda rujukan merujuk kepada kata ganti nama yang digunakan bagi merujuk perkataan dan frasa lain. 2. kedua dan ketiga.3. kata ganti nama rujukan adalah terdiri daripada tiga kata ganti diri iaitu kata ganti nama diri orang pertama.2 Penanda rujukan. Penanda penggantian merupakan perkataan atau frasa terpilih yang digunakan untuk menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama bagi menunjukkan pertautan di antara kedua-dua wacana yang berlainan.

“Pelajarpelajar kelas 3BMMT1 juga dikehendaki membuat satu projek wacana” Dalam contoh di atas. Sebagai contohnya. “pelajar-pelajar kelas” dan “dikehendaki membuat satu projek” diulang sepenuh dalam ayat kedua. . Keadaan ini kerana dua ayat tersbut akan dapat dihubungkan dari segi makna. “Pelajar-pelajar kelas 3BMMT2 dikehendaki membuat satu projek wacana” . setiap perkataan atau frasa diulang sepenuhnya tanpa sebarang perubahan dilakukan.PENGULANGAN KOLOKASI PENGULANGAN SINONIM PENGULANGAN PENANDA LEKSIKAL UNSUR YANG SAMA PENGULANGAN HIPONIM a) Pengulangan unsur yang sama Di dalam pengulangan unsur yang sama.

c) Pengulangan hiponim Pengulangan hiponim merupakan pengulangan sesuatu keadaan di mana satu perkataan mempunyai makna yang dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan yang lain. ` Ali sangat menyayangi ibu bapanya. topik. cempaka. dan telinga dikatakan perkataan-perkataan yang berkolokasi kerana mempunyai kawasan lingkungan yang sama. situasi atau konteks. Kebiasaannya. sebaliknya merupakan elemen yang mempunyai pelbagai fungsi. Penanda . Jadi. penanda wacana juga merujuk kepada perkataan atau frasa yang menandakan sempadan dalam wacana atau lebih tepat lagi dalam perbualan. Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa. 2. Pengulangan ini demi menjadikan dua ayat bertaut atau bersepadu. Beliau selalu menziarahi orang tuanya itu. mulut. Selain itu.b) Pengulangan sinonim Pengulangan sinonim merupakanpengulangan perkataan yang sama atau hampir sama maknanya dengan perkataan lain. kaki. Cina dan India dan lainlain hidup dalam keadaan aman damai. kemboja dan sundal malam dikatakan berhiponim antara satu dengan yang lain. perkataan wanita dengan perempuan dan bapa dengan orang tua. cempaka merupakan perkataan hiponim bagi perkataan bunga. Contoh ayat yang menunjukkan pengulangan sinonim ialah.3. d) Pengulangan kolokasi Pengulangan ini melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea. mata. Bangsa Melayu. Sebagai contoh. Contohnya. Contoh yang paling mudah diambil ialah perkataan tangan. Pertautan di dalam sesebuah wacana akan dapat diwujudkan dengan menggunakan hiponim. pengulangan kolokasi melibatkan perkataan selingkungan. Penanda wacana ini tidak menunjukkan struktur sintaktik atau semantik bagi wacana.5 Penanda elipsis atau pengguguran Penanda ini melibatkan pengguguran perkataan atau frasa yang telah yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Contohny. iaitu pancaindera manusia.

Penanda penghubung merupakan salah satu aspek yang terdapat di dalam penanda wacana. pelbagai alat telah muncul yang mendekatkan manusia.1 Penanda Hubungan Tambahan. 3. Baris 7-8) Di dalam contoh di atas.0 ANALISIS WACANA. Terdapat beberapa kategori kecil penanda penghubung ini. penanda hubungan urutan.wacana ini dapat difahami dengan dua cara. (Perenggan 1.1. Antara contoh yang telah saya dapati di dalam rencana yang bertajuk “Bahasa Melayu dalam konteks globalisasi” ialah : Dengan kemajuan yang dicapai melalui sains dan teknologi. iaitu sebagai elemen yang menjadi sebahagian ikatan ujaran dan sebagai elemen yang digunakan untuk tujuan perbualan. 3. Antara kategori tersebut ialah penanda hubungan tambahan. dan merupakan penanda penghubung yang telah digunakan bagi menyambung dan menambah frasa yang sebelumnya iaitu “…melalui sains…” . penanda hubungan waktu dan sebagainya. penanda hubungan tempat. penanda hubungan contoh. Salah satu kategori tersebut ialah penanda penghubung tambahan. penanda hubungan rumusan. 3. penanda hubungan penyataan semula.1 PENANDA PENGHUBUNG.

apabila ekonomi wilayah kita berkembang dengan pesatnya. Penanda penghubung kedua yang dapat dikenalpasti di dalam rencana tersebut ialah penanda penghubung urutan.3. (perenggan 13. baris 1-3) Di dalam contoh tersebut. Kemudian daripada itu dan yang terkhir telah digunakan bagi menunujukkan urutan isi yang terdapat di dalam sesebuah wacana. baris 1-5) Yang terakhir yang patut disebut ialah usaha berbentuk persidangan-persidangan antarabangsa yang membincangkan hal ehwal bahasa dan budaya melayu dalam konteks global. . timbul pula keperluan perdagangan kerana beberapa Negara luar ingin berdagang dengan wilayah kita.2 Penanda penghubung urutan.1. atau ingin meluaskan pasaran barang-barangg mereka ke wilayah kita. (perenggan 8. Kedua-dua klausa tersebut dan kata penghubung urutan yang lain lazimnya digunakan di awal ayat bagi memberitahu kepada para pembaca tentang isi-isi utama pada setiap perenggan. Kemudian daripada itu. Sebagai contohnya.

(perenggan 1. . Antara penanda penghubung yang digunakan di dalam rencana tersebut ialah seperti yang berikut. tetapi kepada horizon yang lebih besar. yang tidak terbatas kepada dunia Melayu atau Nusantara semata-mata.1. Belakangan ini lebih kerap terdengar perbincangan yang menumpukan perhatian kepada persoalan bahasa Melayu dalam konteks yang luas. 3.3 Penanda hubungan penyataan semula. (perenggan 9. dapat dilihat bahawa penggunaan “iaitu” adalah bertujuan untuk menyatakan semula apa yang telah dinyatakan sebelumnya.1. baris 3-5) 3.5 Penanda penghubung waktu. bahasa melayu dalam konteks global.1. Antara contoh yang terdapat di dalam rencana yang telah saya kaji ialah. ialah usaha yang mempertemukan para sasterawan dan peminat sastera. baris 1-5) Di dalam ayat tersebut. misalnya. iaitu bahasa Melayu dalam konteks global.4 Penanda penghubung contoh. Pertemuan sasterawan Nusantara.3.

minat itu datangnya daripada golongan penjajah yang ingin mempelajari sebanyak mungkin tentang negara-negara jajahan mereka.6 Penanda penghubung musabab. (perenggan 6. baris 7-10) Pada suatu masa dahulu.1.Penanda penghubung waktu merupakan penanda penghubung yang digunakan bagi menunjukkan waktu. pengajian mengenai wilayah kita hanya terdapat di Negara Belanda dan England. Antara penanda penghubung musabab yang digunakan di dalaam rencana yang dikaji ialah. baris 2-6) 3. (perenggan 9. iaitu Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA). baris 3-5) Pada awalnya. (perenggan 7. sama ada kerana tujuan-tujuan akdemik ataupun kerana matlamat penjajah. minat itu datangnya daripada golongan penjajah yang ingin . Dan kini kita mendengar cadangan untuk menubuhkan sebuah badan untuk sastera yang lebih kurang sama fungsinya dengan MABBIM. Antara penanda penghubung yang telah digunakan ialah. Ia digunakan mengikut kesesuaian ayat dan masa sesuatu kejadian. Pada awalnya.

3. sama ada kerana tujuan-tujuan akdemik ataupun kerana matlamat penjajah. dan china. maka kuasa-kuasa besar lain juga turut berminat untuk mendalami bahasa Melayu/Indonesia. Penanda penghubung klasik ialah penanda yang menggunakan bahasa klasik sebagai kata penhubung di dalam sesuatu wacana yang dikarang. (perenggan 89.mempelajari sebanyak mungkin tentang negara-negara jajahan mereka.1. Rusia. baris 6-9) Di dalam contoh tersebut. Antara penanda penghubung yang terdapat di dalam rencana tersebut ialah.1. (perenggan 7. “namun begitu” digunakan bagi menunjukkan pertentangan dan percanggahan idea yang dibawa melalui ayat yang sebelumnya dan ayat selepas “namun begitu”. Antara contoh yang digunakan di dalam rencana yang telah dikaji ialah. walau apa pun tujuan penubuhan pusat-pusat ini. baris 2-6) 3. Namun begitu.8 Penanda penghubung klasik. Apabila wujud perbezaan ideologi yang mempengaruhi pergolakan dunia. baris 6-10) . dan dunia pengajian terhadap bahasa dan budaya kita telah berkembang luas. yantg nyata ialah bahawa minat telah timbul.7 Penanda penghubung pertentangan Penanda penghubung pertentangan digunakan untuk menunjukkan pertentangan diantara idea-idea yang diutarakan. (perenggan 7. Maka lahirlah pusat-pusat pengajian Melayu Indonesia di Amerika.

Kategori pertama ialah kata ganti nama diri orang pertama. dapat dilihat bahawa penulis telah menggunakan bahasa klasik di dalam rencananya. baris 1-2) . (perenggan 14. 3. kategori kedua ialah kata ganti nama tunjuk. Terdapat dua kategori kata ganti nama. kedua dan ketiga. 3.Melalui contoh tersebut. Kita berharap usaha Dewan Bahasa dan Pustaka ini akan diteruskan oleh badanbadan lain. iaitu “maka”. Antara contoh kata ganti nama diri yang terdapat di dalam rencana yang telah dikaji ialah.2 PENANDA RUJUKAN. Seterusnya. Penanda rujukan merujuk kepada kata ganti nama yang digunakan bagi merujuk perkataan dan frasa lain yang terdapat di dalam sesbuah wacana.2.1 kata ganti nama diri.

3. (perenggan 12. Perkataan “kita” digunakan bagi menunjukkan perhubungan di antara penulis dan pembaca. satu lagi usaha kewilayahan yang patut disebutkan di sini ialah usaha penghasilan kamus tiga Negara. penulis telah menggunakan kata ganti diri kedua pada contoh pertama dan kata ganti diri ketiga bagi contoh kedua. “sini” dan “ini” telah digunakan bagi memberikan penunjuk tempat. Perkataan tersebut merupakan kata rujukan yang menggantikan penjajah-penjajah. sama ada kerana tujuan-tujuan akdemik ataupun kerana matlamat penjajah. perkataan “mereka” pula merupakan contoh bagi kata ganti diri orang ketiga. Manakala. baris 1-3) Kedatangan rombongan Malaysia disambut dengan penuh mesra.Pada awalnya. . (perenggan 7. dan jalinan ini diteruskan selanjutnya dengan pertukaran lawatan.2 Penanda Rujukan Tempat. “sini” digunakan bagi menyatakan bahawa terdapat satu lagi usaha kewilayahan yang patut ditulis di dalam rencana tersebut. Dalam konteks contoh pertama. yang sedang diusahakan oleh Brunei Darussalam dengan kerjasama Malaysia dan Indonesia. baris 2-5) Di dalam contoh tersebut.2. (peranggan 5. Antara contoh yang boleh didapati di dalam rencana tersebut ialah seperti yang berikut. baris 2-6) Di dalam dua contoh tersebut. minat itu datangnya daripada golongan penjajah yang ingin mempelajari sebanyak mungkin tentang negara-negara jajahan mereka.

(perenggan 11.3 PENANDA PENGGANTIAN. . Antara contoh yang erdapat diadalam rencana yang telah dikaji ialah seperti berikut. Penanda penggantian dapat ditakrifkan sebagai perkataan atau frasa terpilih yang digunakan untuk menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama bagi menunjukkan pertautan di antara kedua-dua wacana yang berbeza. keperluan untuk mennggunakan bahasa Inggeris atau untuk mencari penterjemah. frasa “perbincangan dilakukan hanya dalam bahasa melayu” telah digantikan dengan frasa “Usaha ini”. Keadaan ini akan memudahkan penulis kerana seseorang penulis tidak perlu menulis rasa yang sama tetapi memendekkannya. Satu contoh yang jelas tentang sifat ini ialah hakikat bahawa kita boleh mengadakan pertamuan antarabangsa. Usaha ini merupakan satu keistimewaan yang sekali gus membuktikan keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dan bahasa ilmu. misalnya. dengan segala perbincangan dilakukan hanya dalam bahasa melayu.3. Tidak timbul. dengan penyertaan dari pelbagai negara asing. baris 1-8) Di dalam contoh di atas.

Rusia. dan china”. Rusia. Antaranya ialah penggulangan unsur yang sama. maka kuasa-kuasa besar lain juga turut berminat untuk mendalami bahasa Melayu/Indonesia. Namun bergitu. pengulangan hiponim dan pengulangan kolokasi. dan china. hanya terdapat satu sahaja penanda leksikal yang digunakan iaitu pengulangan hiponim. . (perenggan 7.3. Penanda leksikal merupakan penanda yang melibatkan pertautan di antara perkataan atau frasa melalui pengulangan kata. pengulangan sinonim. baris 6-10) Di dalam contoh tersebut. Apabila wujud perbezaan ideologi yang mempengaruhi pergolakan dunia.4 PENANDA LEKSIKAL. di dalam rencana yang telah saya kaji. frasa “kuasa-kuasa besar lain” yang digunakan adalah merujuk kepada negara “Amerika. Terdapat beberapa kategori di dalam unsur ini. Maka lahirlah pusat-pusat pengajian Melayu Indonesia di Amerika.

Penanda elipsis melibatkan pengguguran perkataan atau frasa yang telah yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. 1995. penanda wacana ini juga dapat merujuk kepada perkataan atau frasa yang menandakan sempadan dalam wacana atau lebih tepat lagi dalam perbualan. baris 4-12) Di dalam contoh tersebut.3. sastera dan budaya dari dalam dan luar negara untuk membincangkan pelbagai aspek dunia Melayu. anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka yang dijadualkan pada 21-25 ogos. . Persidangan ini mempunyai tema “bahasa melayu sebagai Bahasa Antarabangsa: Wawasan dan Keyakinan”. “Bahasa Melayu Sedunia” telah digugurkan pada frasa “Kongres Bahasa Melayu Sedunia” dan digantikan dengan frasa “Kongres ini”. terutama dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu dalam konteks cabaran abad ke21.5 PENANDA ELIPSIS. Kongres ini diharap akan mempertemukan tokoh-tokoh bahasa. Yang terakhir ialah Kongres Bahasa Melayu Sedunia. Selain itu. Sebagai contohnya. (perenggan 13.

ia dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam tingkahlaku hasil maklumbalas dan peneguhan. menyusun. Teori behaviourisme menggunakan corak pembelajaran yang bersifat psikologi.0 PEMEROLEHAN BAHASA : PERBEZAAN TEORI BEHAVIOURISME DAN TEORI KOGNITIF. kanak-kanak akan mempelajari sesuatu berdasarkan latihan yang berulang-ulang terhadap sesuatu perkara yang sama. ia mengkaji bagaimana individu mampu memproses ransangan. Analisis wacana telah berkembang dari satu generasi ke satu generasi. Semakin lama wacana di dalam sesuatu bahasa dikaji. hanya terdapat dua teori yang mendapat perhatian oleh para pengkaji dan pengguna bahasa.4. Walau bagaimanapun. Terdapat beberapa perbezaan sekiranya dibandingkan diantara kedua-dua teori tersebut. dari satuabad ke satu abad. Manakala. Hal ini dapat diterangkan apabila teori ini mengatakan bahawa kanak-kanak akan . Pendapat tersebut berbeza sekali dengan teori kognitif yang menggunakan biologi. Perbezaan seterusnya dapat dilihat dari corak pembelajaran. Teori ini juga menyatakan bahawa kanak-kanak akan mempelajari sesuatu secara semulajadi melalui minda. menerima. Bagi teori behaviourisme. Salah satu aspek yang boleh dibezakan ialah definisi secara umum yang terdapat didalam kedua-dua teori tersebut. Keadaan ini bermaksud behaviorisme menggunakan aspek psikologi sebagai penentu corak pembelajaran kanakkanak. Perbezaan di antara teori behaviourisme dan teori kognitif dapat dilihat daripada pelbagai sudut dan aspek. teori kognitif pula dapat didefinisikan sebagai perubahan yang berlaku di dalam pengetahuan seseorang yang disimpan di dalam pangkalan memorinya· selain itu. Ia kurang mengambil berat tentang pemikiran individu yang terlibat. Teori ini sangat dikenali kerana ia menekankan kajian terhadap tingkah laku seseorang individu yang boleh didapati. semakin banyak aliran dan teori-teori yang muncul. Menurut teori ini. Para pengkaji yang terkenal telah mengeluarkan dan menghasilkan teori-teori yang berbeza-beza antara satu sama lain. Teori tersebut ialah teori behaviourisme dan teori kognitif. mengekalkan dan menggunakan maklumat yang telah disimpan pada tempat yang betul.

mempelajari sesuatu perkara melalui hasil kajian. selain daripada itu. penemuan dan sebagainya yang memerlukan seseorang kanak-kank menganalisis dan berfikir. Sehubungan itu. Berbeza dengan pendapat yang dikeluarkan oleh pengkaji dari aliran kognitif. kaedah penyelesaian masalah. Hal ini termasuklah gerak balas ransangan. ia dapat dipelajari melalui pembelajaran secara formal iaitu semasa proses pembelajaran intensif semasa di sekolah. teori kognitif telah mengutarakan proses pembelajaran yang sangat berbeza dengan teori behaviourisme. Di dalam teori behaviourisme. Para pengkaji yang beraliran . kaedah penyelesaian masalah. sebarang pengukuhan. penemuan dan pengkategorian. Manakala. bahasa adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf setelah menerima bahan-bahan dalam bentuk perangsang daripada pancaindera. Teori-teori pembelajaran di dalam kognitif adalah bertumpu kepada cara pembelajaran seperti pemikiran celik akal. Perbezaan yang seterusnya dapat dilihat dari segi pemerolehan perbendaharaan kata. Golongan ini berpendapat bahawa perbendaharaan kata yang diperoleh oleh seseorang individu pada peringkat awal tidak hanya bergantung kepada operasi rangsangan dan tindakbalas sahaja tetapi turut dibantu oleh peranan kognitif. Selain itu. Menurut aliran ini. pemerhatian. proses pembelajaran dilakukan melalui ransangan. dan juga keadaan yang baru kepada tingkah laku. Golongan ini berpendapat bahawa perbendaharaan kata yang diperoleh pada peringkat awal tidak hanya bergantung kepada operasi rangsangan dan tindakbalas sahaja tetapi turut dibantu oleh peranan kognitif. sifat-sifat ingin tahu dan aktiviti meniru adalah faktor utama yang menyumbang ke arah peningkatan pembelajaran perbendaharaan kata. Teori ini juga menganggap bahawa pembelajaran bahasa merupakan salah satu kebiasaan yang diperoleh melalui proses pengulangan setiap aktiviti atau perkara yang hendak dikuasai. perbezaan di antara kedua-dua teori tersebut dapat dilihat daripada proses pembelajaran. Para pengkaji yang beraliran behaviourisme berpendapat bahawa perbendaharaan kata dapat dikuasai melalui pembelajaran tidak formal yang berlaku sejak kanak-kanak dilahirkan sehingga mereka memasuki alam persekolahan.

kognitif menerangkan bahawa adanya ciri-ciri kesejagatan dalam setiap tatabahasa bagi bahasa-bahasa di dunia. Keadaan ini bermakna ibu bapa. apabila kanak-kanak tersebut melalui zaman persekolahan. tanpa peranan kognitif. Menurut teori tersebut. pembelajaran sesuatu bahasa oleh seseorang kanak-kanak khususnya adalah berkaitan dengan ganjaran dan hukuman. kanak-kanak yang berada di tadika akan memperolehi ilmu pengetahuan melalui persepsi mereka sendiri berkaitan dengan sesuatu yang terlintas di dalam fikiran mereka pada masa tersebut. kata-kata pujian. masalah yang paling utama ialah masalah yang berlaku di dalam pemerolehan bahasa oleh individu-individu khususnya kanak-kanak. dapat disimpulkan bahawa teori-teori bahasa yang wujud pada masa kini lebih tertumpu kepada mencari pendekatan yang paling mudah dan sesuai bagi setiap individu untuk menyelesaikan masalah. pembelajaran sesuatu bahasa oleh kanak-kanak adalh dipengaruhi oleh umur. Contohnya. perbezaan di antara kedua-dua teori tersebut ialah melalui pembelajaran sesuatu bahasa. ciuman ataupun sesuatu yang lain asalkan kanak-kanak berasa gembira kerana Berjaya dalam memahami sesuatu perkara seperti memahami perkataan mata. Bagi para pengkaji juga. maka. Setelah dilakukan sedikit kajian tentang perbezaan antara teori behaviourisme dan teori kognitif. telinga dan lainlain. perkembangan bahasa seperti perbendaharaan kata akan hanya terbatas kepada apa yang dialami sahaja. Di dalam konteks pembelajaran bahasa. hal ini akan membantu para murid semula tentang apa yang mereka telah pelajari selama ini terutama sekali pengetahuan yang dimiliki ketika berada di prasekolah. ahli keluarga dan para guru memainkan peranan yang sangat penting di dalam memberi ganjaran mahupun hukuman diatas apa yang dilakukan oleh kanak-kanak. Oleh itu. Pandangan ini bercanggah sekali dengan teori kognitif yang pada awalnya dikemukakan oleh Jean Piaget. Teori ini telah mengasingkan dan mengelaskan peringkat perkembangan mental kepada empat tahap yang utama. Di dalam konteks bahasa dan wacana. Di dalam konteks ini. ia juga bergantung kepada bagaimana kanak-kanak tersebut memperolehi pengetahuan mereka. Peranan kognisi yang ada pada otak manusia telah menjadikan sesuatu bahasa itu bersifat kreatif iaitu tidak terbatas kepada objek dan peristiwaperistiwa. Kajian terhadap wacana perlu diteruskan dan diusahakan dengan lebih gigih lagi demi melahirkan masyarakat yang berilmu . Di samping itu. golongan di atas perlu memberi ganjaran seperti senyuman. Menurut pengkaji yang beraliran teori behaviourisme.

koheren dan sebagainya di dalam komunikasi lisan mahupun komunikasi bertulis. Dalam erti kata yang lain. Keadaan ini membawa maksud menggunakan bahasa Melayu yang betul dengan memasukkan unsur-unsur kohesi. Antara contoh komunikasi bertulis ialah seperti majalah. komunikasi bertulis merupakan komunikasi yang dilakukan melalui tulisan. komunikasi ini merupakan perbualan diantara dua atau lebih pihak. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang dijalankan di antara dua atau lebih individu dan dilakukan secara lisan. 5.pengetahuan di dalam pemerolehan bahasa khususnya bahasa Melayu. suratkhabar dan sebagainya. Penggunaan bahasa yang baik dapat dilihat melalui penggunaan wacana. Manakala. . Oleh itu. Bahasa Melayu atau yang dahulunya dikenali sebaagi bahasa Malaysia merupakan bahasa rasmi bagi negara malaysia. penggunaan bahasa Melayu yang sangat baik dalam kalangan penuturnya adalah amat penting.0 RUMUSAN. jurnal.

agar sesorang pendidik itu tidak akan memyampaikan maklumat yang salah. Hal ini kerana wacana yang dimasukkan akan mempengaruhi secara langsung berkaitan dengan penyampaian maklumat yang baik dan penghasilan frasa-frasa dan ayat-ayat yang tidak mengelirukan pembaca. . Begitu juga dengan wacana. wacana merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diperlihatkan terutama di dalam komunikasi bertulis. Hal ini adalah kerana teori-teori tersebut dapat dijadikan panduan dan pedoman kepada seseorang guru untuk .Walau apapun jenis komunikasi. Pengetahuan yang mendalam terhadap teori-teori pemerolehan bahasa iaitu teori kognitif dan behaviorisme juga sangat penting khususnya kepada seorang guru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->