P. 1
muet

muet

|Views: 208|Likes:
Published by Darshini Rajan
Muet post mortem analysis
Muet post mortem analysis

More info:

Published by: Darshini Rajan on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2015

pdf

text

original

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran, atau ditukarkan dalam apa-apa bentuk atau dengan alat apa jua pun, sama ada dengan cara elektronik, sawat, gambar, rakaman atau sebagainya, tanpa kebenaran daripada Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. terlebih dahulu. ISBN: 978-983-00-5066-9 Cetakan Pertama 2011 Buku ini diterbitkan dengan izin Majlis Peperiksaan Malaysia

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 2011

Lot 8, Jalan P10/10, Kawasan Perusahaan Bangi, Bandar Baru Bangi, 43650 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 03-8922 3993 Faks: 03-8926 1223 / 8920 2366 E-mel: pelangi@pelangibooks.com PELANGI Pertanyaan: customerservice@pelangibooks.com
Dicetak di Malaysia oleh: Gains Print Sdn. Bhd. No. 5, Lorong 7 / 3A, Kawasan Perindustrian Seri Kembangan, 43300 Selangor Darul Ehsan. Sila layari www.pelangibooks.com/errata untuk mendapatkan pengemaskinian bagi buku ini (sekiranya ada).

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. (89120-H)

Halaman
PENGAJIAN AM (900) ................................................ BAHASA MALAYSIA (910) ........................................... BAHASA ARAB (913) .................................................. LITERATURE IN ENGLISH (920) .................................... KESUSASTERAAN MELAYU (922) ................................. SYARIAH (930) .............................................................. USULUDDIN (931) ........................................................ SEJARAH (940) ............................................................ GEOGRAFI (942) ......................................................... EKONOMI (944) ........................................................... PENGAJIAN PERNIAGAAN (946) ............................... SENI VISUAL (970) ....................................................... PERAKAUNAN (948) ................................................... MATHEMATICS S (950) ............................................... MATHEMATICS T (954) ................................................. COMPUTING (958) ...................................................... PHYSICS (960) .............................................................. CHEMISTRY (962) ........................................................ BIOLOGY (964) ........................................................... SAINS SUKAN (966) ..................................................... MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) MID-YEAR 2010 (800) ................................................ MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) END-YEAR 2010 (800) ................................................ 1 6 13 21 32 39 45 51 58 69 88 99 105 113 118 123 127 135 142 148 158 167

Kandungan

08% berbanding dengan tahun 2009.78 F 6.63 C 11.81 C– 5.90 B– 14. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 9.Pengajian Am (900) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini.44 RESPONS CALON KERTAS 900/1 (ANEKA PILIHAN) Kunci jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B B C A C A B A C B A B B B D C C A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C B D C C B D C B A B C B A B C B B A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B A D A C B D B D C C C D D C D B A B C 1 . Peratusan calon yang lulus penuh ialah 80.44 D 3.78%.52 B 11.56 D+ 3. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 50 187 orang.50 C+ 15.20 A– 6.22 B+ 11. turun sebanyak 0.

kemahiran menganalisis dan mentafsirkan masih belum dapat dikuasai sepenuhnya. secara keseluruhannya calon telah dapat menguasai teknik menghasilkan graf dan tidak banyak calon yang tersalah memilih media yang hendak dihasilkan. Kekemasan media yang dihasilkan masih lagi tidak mencapai tahap kualiti yang diharapkan. Penguasaan dan kemahiran bahasa masih kurang memuaskan. Hal ini menyebabkan kebanyakan calon tidak mendapat markah yang baik. banyak terdapat calon yang hanya menggunakan perkataan dalam petikan semula untuk menjawab soalan (i) dan tidak menggunakan perkataan sendiri. mutu jawapan calon agak baik. Dua soalan. Bagi bahagian (ii) pula calon dapat menjawab dengan memuaskan. iaitu soalan 7 dan 50 merupakan soalan yang beraras mudah bagi calon kerana lebih 80% calon dapat menjawabnya dengan betul. 25. iaitu dapat mengulas isu yang diberikan dalam soalan dengan mematuhi arahan tentang jumlah perkataan yang ditetapkan. Banyak calon yang mengabaikan aspek pewarnaan atau lorekan yang sistematik. manakala soalan 3. Dalam bahagian A dan B. iaitu 0 markah. dan 21 orang calon pula mendapat markah terendah. mutu jawapan calon pada tahun ini adalah sederhana. nisbah. sumber. mentafsirkan. iaitu menulis lebih 50 patah perkataan untuk menjawab soalan dalam bahagian (ii). Malah banyak juga calon yang hanya menggunakan simbol sebagi ganti kepada teknik mewarna atau melorek. Namun begitu. serta kesalahan penggunaan tanda bacaan dan kesalahan ejaan. Ada juga calon yang masih keliru akan penggunaan imbuhan dan kata hubung dalam ayat. Dua orang calon mendapat markah tertinggi. Namun bagitu. Namun begitu. Kemahiran menganalisis dan berbincang juga berada pada aras sederhana. prestasi calon dalam Kertas 1 pada tahun ini lebih baik berbanding dengan tahun lepas. Kecuaian dan ketidaktelitian dalam menghasilkan jawapan telah menyebabkan calon kehilangan markah. Dalam bahagian E. iaitu 60 markah. kebanyakan calon tidak mematuhi arahan tentang jumlah perkataan dalam penulisan. Ada dalam kalangan calon yang gagal membezakan antara idea laras sastera atau sains sosial dengan idea laras sains. dan 26 pula merupakan soalan yang beraras sukar bagi calon kerana hanya 38% calon yang dapat menjawabnya dengan betul. Calon masih banyak melakukan kesalahan struktur ayat seperti membina ayat yang tidak jelas atau yang terlalu panjang. jawapan kebanyakan calon menunjukkan adanya perancangan. Hal ini menyebabkan calon hanya mendapat markah minimum. masih terdapat calon yang tidak mematuhi arahan ini. Namun begitu. dan tidak dapat menyiapkan jawapan. iaitu antara 250 hingga 300 patah perkataan. label pada carta atau graf. 4.Komen am Secara keseluruhannya. KERTAS 900/2 (ESEI) Komen am Secara keseluruhannya. terutama apabila menjawab soalan dalam bahagian B. dan menghurai. 2 . Respons calon terhadap soalan-soalan lain dalam kertas ini memuaskan. Dalam bahagian D. calon masih belum menguasai sepenuhnya kemahiran menganalisis. Kecuaian calon yang lain ialah kesalahan dalam menulis tajuk. Dalam bahagian C.

3 . Mereka hanya menyalin maklumat daripada petikan yang diberikan tanpa melakukan pengubahsuaian. Bahagian C: Kefahaman dan Ulasan Teks Soalan 5 Soalan (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud frasa Aku tidak mahu orang tua itu mati kerananya berdasarkan petikan yang diberikan. ada calon yang mengemukakan idea sikap boros dan idea berhutang dengan pemberi pinjam wang. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menyatakan faktor yang menyebabkan pengabaian warga tua di negara ini. Sehubungan dengan itu. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan serangga yang sering dianggap sebagai perosak dan menghuraikan kepentingan serangga kepada manusia. Calon juga diminta untuk membincangkan usaha-usaha yang perlu diambil bagi melindungi produk asli. Malah. Sungguhpun demikian. ada calon yang mengelaskan cacing dan lintah sebagai serangga. ada juga calon yang dikenal pasti telah memasukkan idea yang tidak relevan dalam jawapan seperti idea peningkatan pendapatan dan penjimatan kos pengeluaran. tetapi tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. Sebilangan besar calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. tanggapan masyarakat bahawa warga tua tidak lagi produktif. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon membincangkan manfaat mengurus sisa pertanian kepada manusia. kemiskinan. Banyak calon yang memilih untuk menjawab soalan ini. Calon didapati mampu mengemukakan idea berkaitan dengan kebaikan dan keburukan kad kredit. Idea ini tidak menepati skema jawapan. Di samping itu. keadaan warga tua itu sendiri dari segi fizikal dan mental. Tugasan soalan adalah jelas dan mudah. Antara faktor pengabaian warga tua termasuklah kepincangan institusi keluarga. Hal ini demikian mungkin kerana ada calon yang tidak pasti tentang spesies yang dikategorikan sebagai serangga. sikap materialistik masyarakat masa ini. Hal ini disebabkan banyak calon yang hanya membincangkan sisa pertanian dan bukan manfaat mengurus sisa pertanian. Banyak calon yang menjawab soalan ini. Mutu jawapan calon agak memuaskan kerana tugasan soalan adalah jelas dan calon berupaya mengemukakan idea dan huraian dengan agak baik seperti yang dikehendaki dalam skema jawapan. banyak calon yang gagal memperoleh markah yang tinggi kerana mereka tidak dapat membezakan antara kad kredit dengan kad debit.Komen soalan demi soalan Bahagian A dan B: Esei Laras Sastera dan Laras Sains Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan sebab produk tiruan semakin popular dalam pasaran tempatan. dan kekurangan pendidikan agama dan moral pada anak-anak. Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon membincangkan penggunaan kad kredit yang memudahkan urus niaga dan kesan yang timbul sekiranya penggunaannya tidak dikawal. tetapi prestasi mereka adalah sederhana. Jawapan sepatutnya ialah penulis tidak mahu orang tua itu terusmenerus hidup dalam keadaan terabai. Soalan ini secara relatifnya adalah mudah.

Soalan (b)(i) menghendaki calon menjelaskan pandangan penulis tentang faktor penting yang perlu diambil kira dalam usaha membentuk sebuah masyarakat yang maju dan berjaya. Ada dalam kalangan calon yang hanya menyalin jawapan terus daripada petikan teks. Ini sekali gus mengurangkan markah calon. Walaupun begitu, kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jawapan calon yang boleh diterima ialah penulis berpendapat bahawa faktor yang perlu diambil kira ialah pembangunan yang seimbang antara aspek fizikal dengan manusia. Soalan (b)(ii) menghendaki calon mengemukakan cadangan cara-cara universiti dapat memainkan peranan untuk membantu membangunkan modal insan. Kebanyakan calon dapat memberikan pendapat yang baik dan boleh diterima. Namun begitu, ada calon yang kurang memahami peranan universiti dalam meningkatkan kualiti modal insan. Antara jawapan yang boleh dikemukakan termasuklah universiti boleh menawarkan kepelbagaian kursus, membentuk para pelajar yang mempunyai sahsiah yang tinggi, menambah bilangan kakitangan akademik, menjalinkan kerjasama dengan industri dan komuniti, mengantarabangsakan mahasiswa, dan membudayakan penyelidikan dan penerbitan ilmiah. Soalan 6 Soalan (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud nanoteknologi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik, iaitu nanoteknologi bermaksud penghasilan produk bersaiz nanometer atau satu per bilion meter. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menyatakan kepentingan nanoteknologi kepada masyarakat dan negara. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan memuaskan. Antara jawapan yang boleh diterima termasuklah kepentingan nanoteknologi dalam bidang perubatan, ketenteraan, perindustrian, sukan, pertanian, penyelidikan, teknologi maklumat, kosmetik, dan aeroangkasa. Ini seterusnya akan menghasilkan ubat-ubatan bagi merawat dan memusnahkan sel kanser, senjata yang lebih kecil tetapi mempunyai kemampuan yang tinggi, kamera digital, raket tenis yang lebih ringan, penghasilan genetik tanaman yang dapat dikawal, robot nano, telefon 3G, krim antipenuaan, dan satelit nano. Soalan (b)(i) menghendaki calon menerangkan sebab berlakunya sindrom lambat membaca dalam kalangan kanak-kanak yang berumur lima tahun ke atas. Kebanyakan calon hanya mengulang apaapa yang ada dalam petikan dan menyebabkan mereka hanya mendapat markah minimum. Jawapan yang diterima ialah kemampuan otak untuk mentafsirkan imej tulisan kepada kefahaman terjejas. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan langkah-langkah untuk mengatasi sindrom lambat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang baik. Antara jawapan yang boleh dikemukakan termasuklah teknik pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian, sokongan keluarga, rawatan dari segi psikologi, pengambilan vitamin dan makanan tambahan untuk merangsang daya pemikiran kanak-kanak tersebut, pemberian hadiah serta pujian sebagai motivasi untuk belajar, dan membaca buku kepada mereka bagi membantu menyebut sesuatu huruf dengan baik.

4

Bahagian D: Alih Bentuk Maklumat daripada Linear kepada Bukan Linear Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menyediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan perbelanjaan pengiklanan di Malaysia mengikut jenis media terpilih pada tahun 2006 dan 2007. Kebanyakan calon menjawab soalan ini dan mendapat markah yang baik. Jawapan yang tepat bagi soalan ini ialah carta pai. Namun begitu, terdapat calon yang mengabaikan aspek pewarnaan atau lorekan yang sistematik ketika menghasilkan carta tersebut, bahkan terdapat calon yang hanya menggunakan simbol sebagai pengganti kepada teknik mewarna atau melorek pada carta. Di samping itu, ada calon yang menulis sumber dan tajuk yang tidak lengkap, tidak tepat, tidak menulis label pada petunjuk, dan salah menulis nisbah. Hal ini menyebabkan calon kehilangan markah. Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon menyediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan prospek ekonomi di Malaysia mengikut jenis petunjuk bagi tahun 2002 hingga tahun 2006. Jawapan yang tepat bagi soalan ini ialah graf gabungan bar dan garis dengan dua paksi. Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. Calon hanya boleh menentukan media selepas data berjaya dikumpulkan. Calon yang menjawab soalan ini tidak mendapat markah yang baik kerana mereka tersalah memilih media, tidak meletakkan label pada paksi, serta tidak dapat menyiapkan graf yang dikehendaki. Bahagian E: Pemindahan Maklumat daripada Bukan Linear kepada Linear Soalan 9 Soalan meminta calon menjelaskan perubahan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut punca kegiatan terpilih dari tahun 2005 hingga tahun 2007 seperti yang dinyatakan dalam jadual yang diberikan. Calon juga dikehendaki mengemukakan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi negara. Soalan ini memerlukan calon memberikan jawapan secara kualitatif dan kuantitatif. Banyak calon yang menjawab soalan ini, tetapi banyak juga yang tidak memperoleh markah yang tinggi. Hal ini demikian kerana calon tidak menulis perkataan “anggaran” untuk tahun 2007, tidak mengemukakan tahun asas dan tahun akhir, iaitu perbezaan mutlak, atau peratusan tidak dinyatakan semasa membuat perbandingan, mengemukakan pola perbandingan sedangkan perkara tersebut tidak dikehendaki, dan gagal memberikan huraian yang baik berkaitan dengan langkah mengukuhkan ekonomi negara. Calon sepatutnya menghuraikan jumlah keseluruhan KDNK yang meningkat secara berterusan dari tahun 2005 hingga tahun 2007, kegiatan terpilih yang menunjukkan pola peningkatan, kegiatan terpilih yang menunjukkan pola yang tidak konsisten, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan ekonomi negara. Soalan 10 Soalan ini menghendaki calon untuk menerangkan punca kegagalan operasi sebuah organisasi. Calon juga diminta untuk menjelaskan usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan dalam gambar rajah yang diberikan. Soalan ini kurang menjadi pilihan calon. Namun begitu, calon yang memilih soalan ini berjaya mengemukakan idea dengan huraian yang baik. Jawapan yang boleh dikemukakan oleh calon ialah punca sebenar masalah operasi sebuah organisasi yang disebabkan oleh faktor peralatan, manusia, mesin, dan kaedah dalam melaksanakan kerja serta huraian tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah yang timbul pada faktor peralatan, manusia, mesin, dan kaedah tersebut.

5

Bahasa Malaysia (910)
PRESTASI KESELURUHAN
Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 32 266 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72.93%, meningkat sebanyak 0.11% berbanding dengan tahun 2009. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:
Gred Peratusan A 6.62 A– 6.33 B+ 8.99 B 11.39 B– 12.80 C+ 15.14 C 11.66 C– 7.69 D+ 6.52 D 4.85 F 8.01

RESPONS CALON
KERTAS 910/1 (ANEKA PILIHAN)

Kunci jawapan
Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D B C C B C C A A B D C D C C A B A D C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

D B D A A D A A A D C D B C B C B B D A

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

C C D B A C C A B A A D C C B B D A B A

6

7. baik dari segi bahasa mahupun persembahan. dan 53 sahaja yang beraras mudah manakala soalan 43 dan 49 ialah soalan sukar. dan 10. adalah baik. Mereka cenderung untuk mengulas pertuturan watak dan menokok tambah fakta. prestasi calon tidak begitu memuaskan. Secara umumnya. jika satu isi sokongan itu mempunyai lima inti. dan dapat mengemukakan isi sokongan dengan tepat dan lengkap. Tegasnya. Sebagai contoh. terdapat tujuh soalan yang beraras sederhana. mereka mengemukakan isi yang tidak relevan atau isi yang sipi-sipi dan hal ini menyebabkan markah yang diperoleh oleh mereka adalah rendah. dan seorang calon memperoleh markah terendah. Selain itu. Jika dibuat perbandingan antara prestasi calon tahun ini dengan tahun sebelumnya. Soalan-soalan lain merupakan soalan yang beraras sederhana bagi calon. dan dua soalan aras sukar. isi yang dikemukakan meleret-leret kerana mereka memuatkan perkara yang tidak perlu. Bahagian B: Rumusan Prestasi calon dalam bahagian ini adalah baik. iaitu 57 markah daripada markah penuh 60 markah. Mereka juga melakukan kesalahan dari segi persembahan. Selain itu.Komen am Secara keseluruhannya. Bagi soalan bukan petikan pemahaman. mereka tidak dapat menyampaikan idea dengan jelas walaupun idea utama mereka relevan. 7 . didapati bahawa pencapaiannya lebih kurang sama. Akibatnya. calon mengemukakan dua inti sahaja. 39. Bahasa dan olahan kebanyakan mereka juga lemah. 8. Bahasa mereka kebanyakannya amat lemah dan amat terikat dengan bahasa dalam teks asal. banyak juga calon yang mengemukakan isi secara tidak lengkap. Terdapat tiga orang calon yang berjaya memperoleh markah tertinggi. iaitu soalan 1. Hal ini menyebabkan jawapan mereka meleret-leret. penguasaan calon dalam bahagian ini adalah lemah. 4. Kekuatan calon ialah mereka dapat memahami kandungan teks tetapi mereka gagal mengalih bentuk teks itu dengan tepat. iaitu soalan 2 dan 3. Sesetengah calon tidak meneliti penyataan tajuk dengan baik. Bahagian C: Alih Bentuk Teks Secara keseluruhan. Persembahan juga tidak begitu kemas. Terdapat calon yang mampu memahami kehendak soalan dan mengemukakan isi penting dengan tepat tetapi kebanyakan mereka tidak mampu menghuraikan isi tersebut dengan kemas dan berkesan. Kebanyakan calon dapat mengenal pasti isi utama dan kesimpulan dengan tepat. Satu daripada soalan tersebut ialah soalan yang beraras mudah kerana lebih 80% calon dapat menjawabnya dengan betul. Soalan itu ialah soalan 6. 9. iaitu 4 markah. calon mendapati soalan 27. prestasi calon bagi kertas ini pada tahun ini adalah sederhana. Mereka tidak mampu menggunakan bahasa dengan cekap dan berkesan. prestasi calon dalam Kertas 1 pada tahun ini adalah baik. iaitu soalan 1 hingga 10. Akibatnya. 5. Kelemahan yang nyata pula ialah sesetengah calon tidak dapat membezakan isi penting dengan huraiannya. misalnya pemerengganan tidak seimbang serta isi dan huraian bertindan dan berulang. KERTAS 910/2 (ESEI) Komen am Secara keseluruhan. prestasi calon dalam bahagian pemahaman. Bahagian A: Karangan Pada umumnya.

Mereka juga mengaitkan kepentingannya dengan kebolehan remaja menyelamatkan diri dan membantu orang lain jika diserang lawan. Calon seharusnya menyempitkan perbincangan kepada kesan yang wujud di negara ini sahaja. Antara kebaikan yang umum dikemukakan oleh mereka ialah remaja dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. Terdapat calon yang mampu menulis karangan ini dengan isi yang bernas dan matang. pencairan ais di kutub. Bahasa yang digunakan oleh mereka untuk menjelaskan sebab kesalahan juga lemah. Selain itu. musnahnya harta benda dan nyawa jika kebakaran merebak. Kelemahan mereka yang amat ketara ialah mereka gagal menjelaskan sebab kesalahan. secara keseluruhannya. iaitu pembakaran yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak tertentu. mampu menghuraikannya dengan baik. dan contoh yang diberikan hanya berfokus pada silat yang merupakan seni pertahanan diri orang Melayu. di samping mereka dapat menaikkan nama negara jika berjaya dalam kejohanan seni pertahanan diri di peringkat antarabangsa. Terdapat juga calon yang mengemukakan cadangan untuk mengatasi gejala tersebut walhal soalan ini tidak meminta calon mengemukakan apa-apa cadangan. berlakunya kemarau. Seni pertahanan diri yang dimaksudkan meliputi semua jenis seni pertahanan diri yang diamalkan oleh pelbagai kaum di negara ini. dan Australia. kebanyakan calon dapat mengenal pasti dua atau tiga kesalahan dan dapat membetulkannya dengan tepat. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Karangan Soalan 1 Soalan ini meminta calon menjelaskan kesan negatif aktiviti pembakaran secara terbuka. iaitu kesan daripada pemanasan global. huraian bertindan. seperti masalah jerebu. wujudnya kesan rumah hijau. calon yang menjawabnya dapat memberikan isi-isi yang relevan. dan sebagainya. Kebanyakan calon dapat memberikan 2 atau 3 isi yang relevan sahaja. dan berupaya membantu mereka mendisiplinkan diri. Soalan 2 Soalan ini mengkehendaki calon menghuraikan kebaikan golongan remaja mempelajari dan mengamalkan seni pertahanan diri. Hanya segelintir daripada mereka yang dapat mengemukakan lima isi yang benar-benar relevan. Ada juga yang mengaitkannya dengan penipisan lapisan ozon. Amerika.Bahagian D: Analisis Kesalahan Bahasa Dari segi kekuatan. peningkatan suhu setempat. seperti di Indonesia. Banyak calon yang menyenaraikan beberapa unsur bahasa yang bagi mereka adalah salah (padahal sebenarnya betul). dapat menyihatkan tubuh badan. Isi ini tidak dapat diterima sebagai betul kerana pada hakikatnya hal itu tidak wujud di negara ini. terdapat juga calon yang memberikan contoh kebakaran besar yang berlaku di negara luar. dapat mengekalkan budaya tradisional. ada juga calon yang prestasinya kurang memuaskan kerana isi kurang bernas. seperti petani dan pekilang di negara ini. dan memberikan contoh-contoh yang berkaitan. seperti peningkatan suhu dunia. Ada kemungkinan mereka memang mempelajari dan mengamalkan seni tersebut. dan terhadnya jarak penglihatan. Walau bagaimanapun. berlakunya kemusnahan habitat flora dan fauna. banjir kilat. Walaupun begitu. Kesalahan yang ketara ialah kebanyakan calon mengemukakan kesan yang bersifat sejagat. 8 .

Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. dan lain-lain. Oleh itu. Mereka terkeliru akan maksud sebenar tajuk dengan gejala sosial yang negatif dalam kalangan remaja. secara umumnya calon menguasai kemahiran menulis karangan berdasarkan format teks ceramah. Fokus teks ceramah adalah pada faktor yang menarik pelancong untuk melawat ke Malaysia dan kepentingan industri pelancongan kepada masyarakat dan negara. Terdapat juga isi yang kurang meyakinkan. pendahuluan mereka terlalu pendek atau tiada langsung. Selain itu. pengaruh media massa. Di samping itu. dan sebagainya. Bukit Aman. Walaupun demikian. calon lain gagal berbuat demikian. Mereka dapat menghuraikan faktor-faktor yang tepat tentang perkara-perkara yang menarik kedatangan pelancong. misalnya dikatakan bahawa remaja menganggotai kumpulan samseng kerana dendam. mereka kehilangan markah pendahuluan. ibu bapa selalu bertengkar dan ada yang bercerai-berai serta tidak memberikan pendidikan agama. dan naluri remaja itu sendiri. 9 . Mereka juga mampu menjelaskan manfaat daripada usaha memajukan sektor pelancongan kepada masyarakat dan negara. adanya produk pelancongan yang tertentu. dan kerana bapa mereka juga merupakan ahli kumpulan samseng. banyak calon yang menjawab soalan ini mengemukakan statistik tentang kes jenayah samseng dalam kalangan remaja belakangan ini. memajukan industri sampingan. Satu perkara lagi. Tidak banyak calon yang memilih tajuk ini. Walau bagaimanapun.Soalan 3 Soalan ini merupakan soalan yang paling banyak dijawab oleh calon. Antara isi yang dikemukakan termasuklah kesibukan ibu bapa dengan pekerjaan. realiti kestabilan ekonomi dan politik di negara ini. misalnya isi yang berkaitan dengan cabaran rakan sebaya diasingkan daripada isi yang berkaitan dengan sifat remaja yang suka menyambut cabaran. terdapat satu isi yang kurang relevan yang dikemukakan oleh kebanyakan calon. atau dinyatakan oleh bekas Ketua Polis Negara. Kelemahan lain ialah isi bertindan. pengaruh rakan. seperti terdapatnya destinasi pelancongan yang semula jadi menarik. masih ada calon yang menganggap bahawa kata alualuan ialah sebahagian daripada pendahuluan. kos melancong yang lebih rendah. ada juga calon yang tidak menulis kata penutup ceramah. iaitu kemajuan sektor pelancongan dapat menggalakkan kemasukan pelabur asing. Natijahnya. Statistik tersebut dikatakan dikeluarkan oleh Bahagian Jenayah Polis DiRaja Malaysia. Ada antara mereka yang mengemukakan langkah mengatasi masalah tersebut dalam perkembangan isi. Statistik yang dikemukakan itu sebenarnya amat diragui ketepatannya. iaitu mereka membincangkan sebab remaja berkelakuan seperti samseng. Calon yang berprestasi tinggi dapat memperkembangkan isi dengan baik dan jelas serta berfokus pada kehendak tajuk. Calon perlu menyentuh kedua-dua aspek itu dalam jawapannya. Dari segi format. misalnya dikatakan bahawa kemajuan sektor tersebut dapat menambah peluang pekerjaan. terdapat juga calon yang mengemukakan isi yang terpesong. prestasi calon yang menjawab soalan ini adalah sederhana. Walau bagaimanapun. banyak juga calon yang dapat memberikan isi yang relevan. Soalan 4 Soalan ini meminta calon menulis karangan berformat teks ceramah. meningkatkan pendapatan negara. remaja tidak dipedulikan oleh masyarakat. Secara keseluruhan. iaitu sejauh manakah mereka bersetuju bahawa penglibatan sesetengah remaja kini dalam kumpulan samseng disebabkan oleh kegagalan ibu bapa dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. wujudnya kepelbagaian kaum dan budaya di negara ini. mereka yang memilihnya dapat memberikan isi yang relevan dan mampu mendapat markah yang baik. Soalan ini meminta pandangan calon. kelemahan penguatkuasaan undang-undang. kegagalan pihak sekolah mengawal kegiatan pelajar.

Bahagian B: Rumusan Soalan 5 Untuk soalan ini calon diminta merumuskan petikan yang diberikan dengan jumlah perkataan antara 190-200 patah perkataan. Calon seharusnya mengemukakan isi utama, 5 hingga 6 isi sokongan, dan kesimpulan berdasarkan kandungan asal petikan. Calon harus membuat rumusan tersebut tidak lebih daripada tiga perenggan dan rumusan yang terhasil seharusnya memperlihatkan ciri wacana yang utuh. Prestasi calon secara keseluruhan adalah memuaskan. Kebanyakan calon dapat mengenal pasti isi utama dan mengemukakan isi sokongan dengan tepat dan dengan jumlah yang mencukupi. Kesimpulan petikan juga dapat dikesan dengan tepat oleh kebanyakan calon. Calon yang berprestasi tinggi mampu mendapat markah melebihi 15 untuk bahagian ini, manakala yang sederhana memperoleh markah antara 10 hingga 13. Dari segi bahasa dan persembahan, prestasi calon adalah sederhana. Jumlah mereka yang menjawab dengan teknik yang salah sudah berkurangan. Calon yang berprestasi rendah umumnya mendapat markah kurang daripada 10. Mereka gagal mengesan isi utama dan kesimpulan dengan tepat dan lengkap. Mereka juga tidak dapat mengemukakan isi sokongan dengan tepat dan dengan jumlah yang mencukupi. Umumnya, mereka menulis sesuatu isi dengan panjang lebar kerana gagal memisahkan isi penting dengan huraiannya. Dari segi persembahan, banyak calon yang memuatkan isi sokongan yang pertama dalam perenggan isi utama, dan menulis sebahagian daripada kesimpulan dalam perenggan isi sokongan. Hal ini disebabkan mereka terikut-ikut dengan cara persembahan penulis petikan yang agak berlainan daripada tahun-tahun lalu, yang lazimnya memperlihatkan bahawa bahagian pendahuluan mengandungi isi utama semata-mata. Bahasa mereka juga tidak lancar. Masih banyak calon yang memetik bahagian-bahagian ayat dan menyambungnya untuk membentuk ayat yang baharu. Hal yang sedemikian menyebabkan ayat yang terbina bukan sahaja tidak gramatis malah maksudnya menyimpang daripada maksud asal teks dan rumusan secara keseluruhannya dikatakan tiada koheren dan kohesi. Selain itu, terdapat juga calon yang jelas tidak dapat memahami teks dengan tepat. Ini dapat dikesan daripada isi-isi yang dikemukakan oleh mereka yang tidak menepati maksud sebenar teks. Ada segelintir calon yang menjawab dengan cara yang salah, misalnya mereka mengulas pendapat penulis, membuat kesimpulan sendiri, dan memulakan rumusan seperti orang menulis laporan, iaitu dengan menyatakan “Petikan tersebut membincangkan...”, “Menurut penulis...”, dan yang seumpamanya. Bahagian C: Alih Bentuk Teks Soalan 6 Soalan ini merupakan soalan alih bentuk teks genre puisi Melayu klasik, iaitu petikan daripada Syair Agung. Calon dikehendaki mengalih bentuk teks itu kepada bentuk prosa Melayu moden. Tidak banyak calon yang memilih soalan ini dan prestasi mereka yang menjawabnya juga tidak memuaskan. Walaupun ketara bahawa sebilangan besar daripada mereka dapat memahami maksud teks dengan agak baik tetapi mereka tidak dapat mengalih bentuk teks itu dengan teknik yang betul dan dengan menggunakan bahasa prosa moden yang kemas dan lancar. Antara kelemahan jawapan calon termasuklah mereka mengulas bahagian-bahagian tertentu teks, misalnya dikatakan bahawa kerajaan Gangga Sakti amat kuat sehingga mampu menakluk kerajaan jin dan dewa, manakala kelahiran cucu Gangga Sakti dikatakan disambut oleh bidan yang “pakar”.

10

Mereka juga suka menokok tambah, misalnya dikatakan Gangga Sakti mempunyai putera, “iaitu dua orang anak lelaki”, dan baginda menyambut cucu baginda dengan “penuh” kegembiraan. Kebanyakan mereka juga menggunakan bahasa yang masih terikat dengan bahasa dalam teks, iaitu bahasa puitis dan tidak menggunakan bahasa istana dengan betul. Sebagai contoh, “baginda” dirujuki sebagai “beliau” ataupun “nya” (misalnya: isterinya), “putera” dirujuki sebagai “anak lelaki” , dan “berputera” dikatakan sebagai “bersalin”. Tegasnya, kebanyakan mereka gagal memilih kosa kata yang sesuai untuk bahasa istana. Hal ini amat ketara bagi frasa tertentu, seperti “sampailah bulan”, “lahir bawa panah sakti”, dan “disambut bidan yang pasti”. Faktor yang menyebabkan calon gagal memperoleh markah yang baik untuk soalan ini adalah dari aspek bahasa dan persembahan. Mereka jelas mengutamakan isi atau fakta dan mengetepikan soal ketepatan dan kelancaran bahasa. Ada juga calon yang mengalih bentuk teks ini mengikut rangkap-rangkap syair. Selain itu, unsur ulasan dan tafsiran juga masih dapat dikesan dalam jawapan mereka. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon mengalih bentuk teks perbualan kepada bentuk teks bahasa prosa Melayu moden. Kebanyakan calon memilih soalan ini dan prestasi mereka kurang memuaskan, tetapi umumnya lebih baik daripada prestasi jawapan calon bagi soalan 6. Tidak banyak calon yang dapat mengalih bentuk teks ini dengan teknik yang betul, dengan menggunakan bahasa yang kemas dan lancar, serta dengan seluruh isi/faktanya yang dialih bentuk itu tepat. Walau bagaimanapun, calon yang berprestasi tinggi dapat memahami teks dengan tepat dan mengemukakan fakta yang tepat dengan bahasa dan persembahan yang kemas dan lancar. Kelemahan yang ketara ialah calon gemar memberikan ulasan kepada perbualan watak, misalnya dikatakan bahawa Azam “menyindir” Pak Ngah dengan menganggap bahawa Pak Ngah sudah hidup senang dan mudah mendapat wang. Sesetengah calon pula menokok tambah fakta dengan tanggapan mereka sendiri dan menambah ayat-ayat dalam teks dengan penanda-penanda wacana. Jawapan yang bersifat ulasan, laporan, dan menceritakan semula kandungan teks juga masih ada. Calon yang amat lemah pula tidak tahu langsung tentang cara untuk mengalih bentuk teks ini. Mereka menjawab dengan menggunakan bahasa yang dicampuradukkan dengan bahasa lisan, misalnya ayat “Kamu silap Zam” dinyatakan sebagai “Pak Ngah mengatakan Zam, kau silap.” Mereka tidak dapat memindahkan dialog lisan tak formal kepada bentuk bahasa formal. Sebagai contoh, mereka sukar mengalih bentuk frasa seperti “lutut longgar”, “naik turun pejabat”, “goyang kaki”, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga mengekalkan penggunaan kata-kata singkatan, seperti “ya”, “tak”, dan “nak”. Bahagian D: Analisis Kesalahan Bahasa Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan yang diberikan, menjelaskan sebab kesalahan, dan membetulkan kesalahan tersebut. Keseluruhannya, prestasi calon untuk bahagian ini adalah sederhana. Kebanyakan calon hanya memperoleh markah antara 5 hingga 8. Ini bermakna kebanyakan mereka hanya dapat mengesan 2 hingga 4 kesalahan dan membetulkannya. Walau bagaimanapun, calon yang menguasai tatabahasa dengan baik mampu mendapat markah lebih daripada 10. Mereka dapat mengenal pasti tiga atau lebih kesalahan bahasa, mampu menjelaskan sebab kesalahan, dan membetulkannya dengan tepat.

11

Kelemahan calon bagi bahagian ini ialah mereka kurang berupaya untuk menghuraikan sebab kesalahan dengan tepat walaupun mereka berjaya mengenal pasti bahagian yang salah dan membetulkannya. Kesalahan yang pada umumnya dapat dikesan oleh calon ialah “...bilangan ahliahli...”, “...bersetuju membaik pulih...”, “...mengingati yang bangunan itu...”, “...menaikkan kesedaran...”, dan “...menghadiahkan pengunjung...”. Kesalahan yang berkaitan dengan ayat yang akhir, iaitu “...dan mendorong mereka untuk menjadi ahli,” nampaknya sukar dikesan oleh mereka. Kecenderungan calon mengemukakan kesalahan secara “tangkap muat” juga masih ketara. Mereka menulis unsur-unsur bahasa yang sebenarnya betul penggunaannya dengan anggapan bahawa unsur tersebut itu salah. Mereka mengharapkan agar antara bahagian yang disenaraikan oleh mereka sebagai salah itu, ada yang menepati jawapan yang betul. Satu lagi kelemahan yang ketara dalam jawapan calon ialah ketidaktepatan istilah-istilah tatabahasa yang digunakan oleh mereka untuk menjelaskan sebab kesalahan, misalnya “bilangan”, “...bersetuju membalik pulih...” , dan “menghadiahkan...” diistilahkan sebagai “ayat”. Hal ini menggambarkan bahawa mereka tidak menguasai konsep-konsep asas tatabahasa.

12

51 B– 8. Kebanyakan calon lemah dalam aspek ejaan. Calon sepatutnya menyatakan punca berlakunya kemalangan seperti pemanduan secara berbahaya.64% daripadanya telah mendapat lulus penuh. perbendaharaan kata.19 C+ 13. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 0. Komen soalan demi soalan Bahagian I: Karangan Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menyatakan sebab kekerapan berlakunya kemalangan jalan raya terutamanya menjelang hari perayaan dengan mencadangkan beberapa kaedah untuk mengatasi masalah tersebut. keadaan permukaan jalan yang licin atau berlopak. dan pembinaan ayat.81 B+ 2. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat memberikan jawapan dengan baik. prestasi calon pada tahun ini lebih lemah berbanding dengan tahun sebelumnya.Bahasa Arab (913) Prestasi Keseluruhan Pada tahun 2010 sebanyak 1270 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini dan 47. Kelemahan calon dapat dilihat melalui jawapan yang diberikan dalam setiap bahagian soalan.51 F 26.36 C– 8. Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon menyatakan kebaikan perayaan keagamaan seperti perayaan maulidul rasul. Antara kebaikan yang diperoleh dalam perayaan keagamaan tersebut termasuklah perayaan itu diharapkan dapat membina dan menguatkan ikatan persaudaraan selain dapat memupuk sikap tolong-menolong dalam kalangan masyarakat. Calon juga tidak dapat membezakan antara kata nama dengan kata kerja dan antara kata nama dengan kata sifat. Calon hanya menceritakan kemalangan jalan raya yang pernah disaksikan oleh mereka dan kesesakan lalu lintas yang berlaku akibat kemalangan itu tanpa menyatakan punca kejadian tersebut.5 D+ 8. dan sebagainya.52 B 5. Mereka hanya menceritakan perayaan tersebut tanpa menyatakan kebaikan atau pengajaran yang dapat diambil daripadanya. peristiwa hijrah. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik.74 D 8.61 Respons Calon KERTAS 913/1 (BAHASA) Komen am Secara keseluruhannya.38 C 15. pemilihan perkataan. 13 . dan sebagainya. terjemahan.87 A– 1. penyenggaraan kenderaan yang tidak sempurna.

Terdapat juga calon yang mencuba menterjemahkan petikan tersebut tetapi tidak menggunakan gaya bahasa Arab. “syarikat penerbitan”. Calon sepatutnya mengemukakan pandangan tentang aktiviti melancong di dalam negara atau ke luar negara berserta hujah yang menyokong pendapat tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menterjemahkan petikan yang diberikan ke dalam bahasa Arab dengan betul. Bahagian II: Terjemahan Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menterjemahkan petikan teks bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab. Calon sepatutnya menyatakan juga isi yang menyentuh hal pembangunan masyarakat dan negara seperti sistem pengagihan wang zakat kepada asnaf. Mereka hanya menterjemahkan perkataan yang diketahuinya dan meninggalkan beberapa perkataan lain yang tidak diketahui terjemahannya seperti “wartawan”. Ada juga calon yang mengekalkan beberapa perkataan bahasa Melayu dalam terjemahan 14 . masyarakat. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menyatakan peranan zakat dalam pembangunan masyarakat dan negara. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat memberikan jawapan yang baik. masyarakat. Antara sebab berlakunya rasuah termasuklah kekurangan didikan agama atau moral selain sikap tamak dan mementingkan diri sendiri. Mereka masih terpengaruh oleh gaya bahasa teks asal. Hal ini berlaku kerana calon mencuba menterjemahkan teks tersebut dengan cara terjemahan perkataan demi perkataan. iaitu gaya bahasa Melayu.Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menyatakan sebab berlakunya rasuah dan kesannya kepada individu. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini hanya menyatakan jenis zakat secara umum. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat mengemukakan isi dengan baik. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menyatakan perkara yang akan dilakukan untuk meningkatkan ekonomi negara sekiranya calon tersebut memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. program rawatan kesihatan secara percuma. Kelemahan calon dalam bidang tatabahasa dan kekurangan perbendaharaan kata menyebabkan idea yang ingin disampaikan tidak jelas dan sukar untuk difahami. dan lain-lain lagi. Kelemahan calon dalam penguasaan tatabahasa Arab menjadi punca kelemahan dalam penyampaian idea. Calon hanya menyatakan satu atau dua sebab berlakunya rasuah tanpa menyatakan kesannya kepada individu. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon memberikan komen mengenai pendapat yang mengatakan bahawa melancong di dalam negara lebih baik daripada melancong ke luar negara. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat mengemukakan isi penting dengan baik. “pemberita”. Terdapat juga calon yang hanya menerangkan konsep dan sejarah permulaan zakat dalam Islam. rasuah boleh menyebabkan keruntuhan sesebuah organisasi dan kesukaran dalam menegakkan keadilan. Ini mungkin disebabkan bentuk soalan seperti ini yang dianggap sukar dan memerlukan perbendaharaan kata yang banyak. Terdapat juga calon yang hanya menerangkan konsep rasuah dan hukumnya dalam Islam. dan negara. Sepatutnya terjemahan itu dilakukan mengikut ayat. dan negara. dan “laporan”. Hanya sebilangan kecil calon yang memilih soalan ini. manakala antara kesannya pula.

Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan daripada petikan tetapi gagal untuk mengolah jawapan mereka dengan menggunakan gaya bahasa mereka sendiri. Soalan (d) pula menghendaki calon membina ayat yang lengkap dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Hal ini berlaku kerana mereka tidak menguasai perbendaharaan kata dan tidak mampu membina ayat dengan betul. meninggalkan perkataan tertentu. Mereka hanya memetik manamana ayat atau bahagian petikan dan mencantumkannya menjadi jawapan tanpa mengambil kira isi dan kehendak soalan. dan (c) menghendaki calon mengemukakan jawapan berdasarkan teks yang diberikan. Bahagian III: Kefahaman Soalan 8 Soalan (a). Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang betul. Soalan (b) pula menghendaki calon mengisi tempat kosong 15 . (b). terutamanya dari segi teknik ringkasan karangan. dan mencantumkannya dengan perkataan yang lain. Soalan (e) pula menghendaki calon membariskan hujung perkataan yang digarisi di bawahnya. Soalan (e) pula menguji kemahiran calon dalam bidang i’rab bagi perkataan yang bergaris di bawahnya. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan yang betul kerana tidak memahami teks yang diberikan. Kelemahan calon amat ketara dalam bahagian ini. Kebanyakan calon hanya dapat membina dua daripada empat ayat yang dikehendaki. Bahagian V: Qawaid Soalan 11 Soalan (a) menghendaki calon membetulkan beberapa kesalahan nahu yang terdapat dalam petikan yang disediakan. Soalan (d) pula menghendaki calon membina ayat yang lengkap dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Soalan 9 Soalan (a). Hal ini berlaku kerana calon tidak memahami makna perkataan tersebut selain kelemahan dalam bidang nahu. Hal ini menyebabkan ringkasan karangan tersebut tidak dapat difahami dan tidak memperlihatkan wacana yang utuh. Kebanyakan calon hanya menyalin petikan asal. (b). Calon sepatutnya mengenal pasti isi penting terlebih dahulu dan kemudian mengolahnya dengan menggunakan tatabahasa dan penanda wacana yang betul untuk menghasilkan satu ringkasan karangan yang berkualiti. dan (c) menghendaki calon mengemukakan jawapan berdasarkan teks yang diberikan.mereka. Terdapat juga calon yang menyalin teks asal semula tanpa meringkaskannya. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik kerana kelemahan dalam ilmu nahu. Terdapat juga calon yang hanya memetik mana-mana ayat atau bahagian petikan sebagai jawapan tanpa mengambil kira kehendak soalan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini kerana kekurangan perbendaharaan kata selain tidak memahami maksud perkataan tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini kerana kelemahan dalam bidang nahu. Bahagian IV: Meringkaskan Karangan Soalan 10 Soalan ini menghendaki calon meringkaskan satu petikan yang panjangnya kira-kira 270 patah perkataan kepada rumusan yang panjangnya tidak lebih daripada 90 patah perkataan dengan menggunakan gaya bahasa mereka sendiri.

dengan menggunakan perkataan yang diberikan dan mengubah perkataan tersebut mengikut kesesuaian ayat. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana kelemahan dalam ilmu saraf. Soalan 12 Soalan (a) menghendaki calon mengenal pasti mustasna dan mustasna minhu bagi setiap ayat yang diberikan. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik. Hal ini berlaku kerana calon lemah dalam penguasaan tatabahasa. Terdapat juga calon yang menjawabnya secara songsang kerana calon tidak yakin akan jawapan yang diberikan. Soalan (b) pula menghendaki calon membina ayat jawapan bagi setiap ayat tanya yang diberikan dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini hanya dapat menjawab dua daripada lima ayat jawapan yang diminta. Soalan 13 Soalan (a) menghendaki calon menulis suatu perbualan antara guru dengan pengetua sekolah dengan menggunakan unsur bahasa yang diberikan. Hanya sebilangan kecil calon yang dapat menjawab dengan betul. Hal ini disebabkan oleh kelemahan calon dalam ilmu nahu. Soalan (b) pula menghendaki calon mengubah ayat yang diberikan kepada ayat majhul dengan mengubah beberapa perkataan tertentu. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini hanya dapat menjawab satu daripada tiga soalan yang dikemukakan. Hal ini berlaku kerana calon lemah dalam penguasaan ilmu nahu dan saraf.
Kertas 913/2 (Kesusasteraan)

Komen am Secara keseluruhannya, prestasi calon pada tahun ini lebih lemah berbanding dengan tahun sebelumnya. Jawapan yang diberikan jelas menggambarkan bahawa calon tidak menguasai teknik menjawab soalan yang dikemukakan. Bahagian I: Puisi Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga faktor yang menjadikan orang Arab mahir berpuisi. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik dan sempurna. Antara faktor yang menjadikan orang Arab mahir berpuisi termasuklah suasana padang pasir yang sunyi dan tenang sehingga membolehkan penyair berfikir dan berkarya dengan lebih baik. Terdapat juga calon yang menjawabnya dengan memberikan fakta tanpa menghuraikannya. Soalan (b) pula menghendaki calon menyatakan nama penulis dan sebab puisi ini dinamai muallaqat. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini dapat menjawabnya dengan baik. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan tiga isi penting yang terdapat dalam puisi tersebut. Kebanyakan calon hanya dapat menyatakan dua daripada tiga isi penting yang diminta. Hal ini berlaku kerana calon kurang memahami teks puisi yang diberikan. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti dua unsur balaghah yang terdapat dalam rangkap pertama puisi tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan keadaan penyair pada 100 tahun pertama zaman Abbasiyah dan selepasnya. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya

16

dengan baik kerana kelemahan dalam bidang sejarah sastera. Jawapan yang sepatutnya ialah penyair pada 100 tahun pertama zaman ini bersaing hebat antara satu dengan yang lain untuk menduduki makam atau tempat yang tinggi dalam bidang puisi kerana kedudukan ini akan menjamin kehidupan yang senang. Soalan (b) pula menghendaki calon menyatakan latar belakang penyair dan tajuk puisi tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik disebabkan kelemahan calon dalam mengingati fakta. Nama sebenar penyair tersebut ialah Ahmad bin Abdullah bin Sulaiman, seorang ahli falsafah Arab yang banyak mempelajari ilmu bahasa dan sastera Arab melalui bapanya. Beliau meninggal dunia pada tahun 449 hijrah setelah banyak menabur jasa dalam dunia kesusasteraan Arab. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan dua rangkap pertama puisi tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak memahami kandungan puisi yang diberikan. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti unsur balaghah yang terdapat dalam rangkap ketiga dan kelima puisi tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik dengan memberikan contoh. Soalan 3 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan tiga perkara yang menyebabkan perkembangan puisi pada zaman moden. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Hal ini berlaku kerana kelemahan calon dalam mengingati fakta sejarah sastera tersebut. Antara perkara yang menyebabkan perkembangan puisi pada zaman moden termasuklah kemunculan Mahmud Sami al Barudi dalam bidang puisi yang telah mengembalikan kegemilangan sejarah puisi. Beliau telah mengkaji puisi-puisi yang unggul pada zaman kegemilangannya dengan penuh kesedaran dan hal ini memberikan kekuatan kepadanya untuk mengolah puisi yang bernas, kemas, dan murni bahasanya. Beliau telah melahirkan semacam satu aliran yang menjadi ikutan kepada penyair lain. Soalan (b) pula menghendaki calon menerangkan tajuk puisi tersebut dan latar belakang penulis. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan rangkap ketiga dan kelima puisi tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Terdapat juga calon yang menjawab soalan ini dengan cara meneka kerana tidak memahami puisi tersebut. Soalan (d) pula menghendaki calon mengenal pasti dua gaya bahasa tibaq ijabi yang terdapat dalam puisi tersebut. Hanya sebilangan kecil calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik manakala sebilangan yang lain menjawabnya dengan cara meneka. Bahagian II: Prosa Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga kesan penurunan al-Quran terhadap bahasa Arab. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana kelemahan calon dalam mengingati fakta yang berkaitan. Antara kesan penurunan al-Quran terhadap bahasa Arab termasuklah pengenalan kepada perbendaharaan kata yang baharu dan tidak pernah digunakan sebelum ini seperti perkataan “jahiliah” dan “munafik”. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan makna al naba’ al azim dan keistimewaan surah tersebut. Kebanyakan calon dapat memberikan makna al naba’ al azim tetapi tidak dapat menyatakan keistimewaan surah tersebut. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan tiga tanda kekuasaan Allah SWT dan keagungan-Nya dalam surah tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Antara tanda kekuasaan Allah SWT termasuklah peredaran malam dan siang, kejadian malam untuk manusia berehat, dan kejadian siang untuk manusia bekerja. Soalan (d) pula menghendaki calon menyatakan bentuk perkataan balaghah bagi perkataan yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawabnya dengan baik.

17

Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan tiga perkara yang menyebabkan perkembangan prosa pada zaman Abbasiyah. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik dan terdapat juga calon yang langsung tidak menjawabnya kerana tidak mengingati sejarah sastera yang berkaitan dengan khutbah. Antara perkara yang menyebabkan perkembangan prosa pada zaman Abbasiyah termasuklah keagungan tamadun yang dibawa oleh orang Parsi dan bangsa lain dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Soalan (b) pula menghendaki calon menyatakan latar belakang penulis dan perkara yang ingin dinyatakannya dalam prosa tersebut. Kebanyakan calon dapat menyatakan latar belakang penulis tetapi tidak dapat menyatakan perkara yang ingin dinyatakan oleh penulis prosa dalam tersebut. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan dua nasihat yang ingin disampaikan dalam prosanya. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak memahami kandungan teks yang diberikan. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti dua unsur amar dan nahi yang terdapat dalam teks yang diberikan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga faktor yang menyumbang kepada perkembangan ilmu maqalah pada zaman moden. Hanya sebilangan kecil calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik manakala sebilangan yang lain tidak dapat menjawabnya. Antara faktor yang menyumbang kepada perkembangan ilmu maqalah pada zaman moden termasuklah pertembungan ilmu penulisan antara orang Arab dengan orang barat terutamanya dalam bidang sastera. Soalan (b) menghendaki calon menyatakan latar belakang penulis prosa tersebut. Kebanyakan calon hanya dapat menyatakan nama penulis prosa dan tidak menyatakan latar belakang kehidupan penulis serta sumbangannya dalam bidang sastera. Soalan (c) pula menghendaki calon menyatakan makna perkataan yang dipetik daripada teks tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan dengan baik kerana tidak memahami teks tersebut. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti tiga unsur balaghah yang terdapat dalam teks yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana kelemahan dalam tajuk yang berkaitan. Bahagian III: Prama Sastera Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon mengenal pasti musyabbah dan musyabbah bih bagi setiap contoh yang diberikan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) pula menghendaki calon menggunakan perkataan yang diberikan sebagai wajh syabah dalam satu ayat yang sempurna. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan makna majaz mursal dan sebab dinamai demikian. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon mengenal pasti majaz dan menyatakan alaqat bagi setiap ayat yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Terdapat juga calon yang mencuba menjawabnya dengan cara meneka. Soalan (c) pula menghendaki calon menerangkan makna bagi setiap perkataan majaz yang diberikan. Kebanyakan calon hanya dapat menjawab dua daripada empat soalan yang dikemukakan.

18

calon lemah dalam aspek nahu dan saraf. Terdapat juga calon yang tidak jelas dalam menyebut huruf seperti . 19 . khabar. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Terdapat juga calon yang kelihatan gemuruh sehingga tidak dapat membaca dengan tenang dan lancar. Kelemahan calon juga ketara apabila tidak membariskan perkataan dengan betul. . Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. .Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan makna kinayah dari segi bahasa dan istilah. dan mengulang sebutan dengan menukar sebutan baris yang tidak diyakini. Soalan (b) menghendaki calon mengenal pasti kinayah dan menyatakan jenisnya bagi setiap contoh yang diberikan. . Ini bermakna calon tidak memahami makna petikan yang dibaca di samping tidak dapat mengenal pasti kedudukan mubtada’. terdapat calon yang membaca teks terlalu pantas dengan mengabaikan tanda baris semata-mata untuk mengelakkan kesalahan daripada dikesan. Ada juga calon yang menokok tambah perkataan lain yang tidak berkaitan atau meninggalkan sebutan perkataan yang sedia ada. feel. . Ilqa’ Oleh sebab calon tidak memahami teks yang dibaca. fail. Soalan (c) pula menghendaki calon mengubah ayat qasr yang diberikan dengan menggunakan kaedah takdim dan takhir. teragak-agak. Kesilapan yang sering dilakukan ialah calon membaca petikan dengan terhenti-henti. Soalan (b) menghendaki calon membezakan antara muqabalah dengan tibaq bagi contoh yang diberikan. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan makna muqabalah. Selain itu. kebanyakannya membaca secara mendatar dan tersangkut-sangkut. Ada juga calon yang membaca teks terlalu lambat kerana tidak memahami kaedah membaris dan menyebut perkataan yang diberikan. Fasahah Umumnya. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. prestasi calon dalam aspek ini adalah lemah. Kelemahan ini dapat dilihat ketika calon membaca teks yang diberikan. Kebanyakan calon hanya dapat menjawab dua daripada empat soalan yang dikemukakan. Terdapat calon yang mencuba mengelak kesilapan dengan meninggalkan sebutan baris bagi huruf yang terakhir dan terdapat juga calon yang membariskan perkataan secara meneka. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kertas 913/3 (Ujian Lisan) Bahagian I: Bacaan Qawaid Umumnya. Soalan (c) pula menghendaki calon membezakan antara majaz aqli dengan majaz mursal bagi contoh yang diberikan. . dan huruf jar. dan sebagainya. Kebanyakan calon dapat mengenal pasti kinayah tetapi tidak dapat menyatakan jenisnya dengan tepat.

Bahagian II: Perbualan Qawaid Umumnya. kata nama. prestasi calon dari segi gaya penyampaian dan nada suara adalah sederhana. calon dapat mengemukakan isi yang berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Antara kelemahan calon termasuklah berbual dengan nada yang tersangkut-sangkut dan berulang-ulang. Terdapat juga beberapa orang calon yang tidak dapat meneruskan perbualan sehingga dipandu oleh pemeriksa dengan mengemukakan beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk yang dikemukakan. Terdapat calon yang berbual dengan nada suara yang rendah sehingga sukar didengar dan terdapat juga calon yang tidak mampu menyebut perkataan dengan jelas melalui makhraj huruf yang betul. Fasahah Kebanyakan calon berada pada tahap lemah. Ilqa’ Umumnya. Selain itu. Calon juga lemah dalam pengaplikasian pengetahuan nahu. Calon perlu membuat latihan secara berterusan berpandukan kaedah penyampaian yang betul supaya dapat menyamai gaya sebutan orang Arab. Kelemahan ini dapat dikesan dalam perbualan mereka. Isi Umumnya. Hanya calon yang terlalu lemah dalam penguasaan bahasa Arab yang tidak dapat mengemukakan isi seperti yang dikehendaki. kesalahan juga sering berlaku terutamanya tentang perkara asas dalam nahu seperti penggunaan kata ganti nama. 20 . dan kata kerja. calon terlalu lemah dalam penguasaan tatabahasa Arab.

53 B 10.10 16.71 C– 1. (b) Candidates were required to analyse the elements in the passage that give the impression that the passage is about Hamlet’s personal experience which also refers to what readers go through and think about. Question 1 (a) This question requires candidates to summarise Hamlet’s main argument in the passage given and comment on the metaphors used in the argument.1 Percentage 13. The candidates who attempted this question presented a general impression of how the ‘novel’ (as some candidates identified genre of Shakespeare’s play) relates to life in general.Literature in English (920) OVERALL PERFORMANCE 92 candidates sat for this subject in 2010 and 75% of them passed at principal level.76 F 13. and included. but made little effort in relating these experiences through a close analysis of the passage. a full summary of the source text in their answers.52 C+ 8.71 B– 9. Comments on individual questions Section A For Section A. In order to answer this question well. On the other hand. A good number of candidates seemed to have forgotten the ‘critical appreciation’ aspect of the questions in this section. some candidates were able to provide outstanding answers with clear critical discussions which showed adequate knowledge of the texts.34 C 10. lower scorers showed an apparent inability to be critical in their answers. They lost their focus on the relevant points required to answer the questions. The percentage for each grade is as follows. the candidates who attempted this question seemed to have forgotten this part of the question.19 D+ 2. They were able to use their knowledge of the texts to support their arguments which was well expressed in idiomatic English. 21 . Grade A A– B+ 9.38 D 4. many of which were mere vague summaries which failed to answer the specific questions. However. candidates are required to look at both the personal and general aspects of the passage. Answers could have been better had candidates been able to assess the effectiveness of one or more metaphors besides just interpreting them. candidates are required to choose and answer only one question.66 CANDIDATES’ RESPONSES PAPER 920/1 (SHAKESPEARE AND OTHER BRITISH WRITERS) General Comments Generally.

Though the personal seems to opt for marriage. yet may.Question 2 (a) Candidates were required to explain how the passage sets the scene and provides background information for an audience. conveys the irony and contrast pervading it. Some of John Reed’s characters that can be included are abusive. Candidates would need to discuss that both Duke Senior and Jaques find lessons in the forest and that they both regret the need to hunt. enjoy the opportunities for moralising and the grieving that it affords. Answers should establish the forest setting as well as introduce the characters the Duke and Jaques. participles and verbs in the poem. Good responses from candidates are well organized and well written in idiomatic English. (b) The question requires candidates to explain why the traveler (the “I” of the poem) is not too disturbed by the cold and bleak surroundings. selfish. heartless. As for differences. 22 . The “I” also has a definite pleasant destination to look forward to (‘home’s pleasant lair’). spoilt and class-conscious. The words showed the contrast between the respectable but staid life as a married couple and the exciting but clandestine life as a courting couple. the words and phrases he associates with it are uninteresting as compared to those he associates with courtship. Question 4 (a) Candidates were required to show how the persona’s choice of words in the poem. Jane’s position is inflected by gender and class differences. Answers should point out that Jane is a dependant as compared to John who is the heir to the properties. (b) The question requires candidates to analyse John Reed’s character with close reference to the passage given. Points that could have been considered would be the fact that the “I” was aware of the bleak surroundings but he can rise above them because he has found some inner resources of warmth from previous experiences. (b) This question requires candidates to discuss the similarities and differences in the views of Duke Senior and Jaques about life in the forest. (b) The question asks the poet’s attitude towards marriage in the poem. The Conformers. Candidates should answer that the poet is critical of the institution of marriage and this is seen in how he contrasts the marriage state with the period of courtship. Points that could have been considered would be how the poem depicts an outer atmosphere of cold and desolate weather in contrast with the inner “landscape” (the “I” traveler’s feelings and thoughts) and the use of adjectives. Some answers brought in ‘extraneous’ elements from the novel that are not found in the excerpt. Duke Senior enjoys life in the forest despite the harsh physical conditions while Jaques perhaps does not enjoy life in the forest. Question 3 (a) Candidates were required to show how Keats’ selection of words create atmosphere in the poem. The main irony is that the couple will have to give up their more exciting life in order to gain a place in a respectable established society. Answers given were generally summaries. in a perverse fashion. Question 5 (a) Many candidates answered this question. she has no voice in the metaphorical sense and is forced to hide her thirst of knowledge because of her subordinate position in the household.

Question 7 (a) (i) Candidates were required to point out how Shakespeare uses language in the passage to indicate the setting for an Elizabethan audience. candidates are free to express their own opinion provided that their opinions are based only on the passage. which is the other ‘extent’ of his character. like the location which is Denmark and outside a castle. as official fools (court jesters) do. The two main characters in the play moved by revenge are Hamlet and Laertes. Candidates should point out that the opening scene is pervaded by the sense of nervousness and of things not being quite right and give some details to support their answers such as the wrong guard issues the challenge – the relief challenges the one on duty rather than vice versa. (ii) This question requires candidates to answer to what extent Jaques seems to function like another ‘fool’ in the play. For the first part of the question. Section B For Section B. he speaks his mind freely and provides entertainment by being critical of the Duke and his retinue for making fun of lovers. Candidates should point out that although Jaques is known as the “melancholy” man in Duke Senior’s retinue and does not wear motley. (ii) Candidates are required to explain in what way the passage sets the tone for the rest of the play. candidates are required to choose and answer only one question. Almost all candidates who answered this question failed to point out the more ‘serious’ side of Jaques. The time is midnight and it is dark and cold. (a) Candidates are required to explain why the Savage was angry at “all the hundred and sixty-two” Deltas and whether his reactions are justified. Candidates should point out the relevant phrases that could support their answers. (b) The question requires candidate to discuss how Huxley develops the Savage’s attitude towards the twins and their dependence on soma.Question 6 The quality of answers generally indicated that the candidates were not well prepared to answer questions on this text. Many candidates are not familiar with the stage or performance aspect of Shakespeare to be able to answer this question. Answers should include comments on Jaques’ meeting and conversation with Touchstone and how Jaques was so entertained and excited by what Touchstone had said that he gave a detailed account on it to Duke Senior. (b) (i) Candidates are required to explain what according to Jaques has inspired his desire to be a ‘fool’. Question 8 (a) The question requires candidates to answer how much revenge plays a part in Hamlet. Hamlet is asked by his 23 . The physical aspects of the scene are described. Points to consider for this question are the use of words and phrases that develop a distasteful image of the Deltas and words and phrases that show how the Deltas are being treated by the Deputy Sub-Bursar and his men which make the Savage angry at the Deltas for allowing it to happen. candidates should point out why the Savage was angry and as for the second part. Marcellus who apparently doesn’t know who is to keep watch with him and the bitter cold which suggests sterility and death.

Question 10 (a) “No man can change the common lot to rare. But it is Claudius who manipulates Laertes and suggests what action he should take. Candidates’ answers generally represent summaries of Keats’ poems or odes. selecting To an unborn pauper child or Self unseeing for question 10 (b) on Hardy. he imaginatively evoked both the beauty and squalor of the human existence. (a) Candidates are required to discuss the statement “The poetry of Keats depends wholly on the realm of the Romantic Imagination to succeed” with close reference to at least three poems. Silvius and Phebe and Touchstone and Audrey. Rosalind and Celia return to their rightful social status and Rosalind revealed as a woman. Two sets of father and daughter were reunited. One can say that although Hamlet does not really get around to killing Claudius till near the end of the play. Duke Senior and Rosalind and Duke Frederick and Celia and there were four marriages. and there were the reconciliations of two sets of brothers. Candidates should show this point in their discussion of relevant poems. Oliver and Celia. Claudius. Oliver and Duke Frederick repent. (b) Candidates should have pointed out that Keats’ poetry record many instances of everyday human problems such as poverty. Orlando and Rosalind. Candidates are required to discuss the question with reference to the text. apart from presenting summaries in lieu of a critical analysis. Instead. therefore. or proved to be more difficult than some other more suitable ones. Order and harmony is restored when Duke Senior regains his dukedom and the banished courtiers return home. (b) The question requires candidates to state how far they agree with the statement “The end of the play sees harmony and order restored” with close reference to As You Like It. Oliver and Orlando and Duke Senior and Duke Frederick. Answers could have been better if points had been better organized and direct quotes used as supporting elements. Section C Question 9 The general impression on this section is that candidates cannot remember lines or simply lack the ability to memorise poems. which very often do not answer the questions adequately or specifically. They. etc. He did not simply escape into a world of the Imagination. the action does move as a result of his intention of avenging his father’s death.” is taken from Hardy’s To an unborn pauper child. the general performance indicates a lack of knowledge of the finer points in Keats’ poetry. abuse of power. the clash of social classes. 24 . However. illness. Laertes is much more easily moved to act out his revenge when he hears that his father has been killed in the King’s palace. coupled with an inability to clearly communicate critical points. It takes a long time for Hamlet to do that because of his need to check the truth of the ghost’s story. resort to summaries. that is. For the questions on Keats. Hardy’s poems generally portray man’s constant struggle against a somewhat malevolent fate. Disguises were also removed. Most answers generally summarized two or more of Keats’ odes and did not specifically answer the question. Candidates who selected this question should have background knowledge of the Romantic imagination or at least the many sweeping ideas about the cultural movement which began in Europe from the late 18th century onwards. some candidates also chose unsuitable poems to analyse the points in question.father’s ghost to avenge his killing by his brother. he devises the play within a play which is to affect the course of the play’s plot. for example. Some choice of poems selected by candidates were not appropriate for answering a question.

Finally.” Bernard does not fit in the structured order of the Brave New World and is therefore shunned by most others. John and Rochester. he 25 . Question 11 (a) Candidates are required to compare and contrast the education that Jane Eyre and Adele Verens received. At the Reservation she is not accepted because her values and beliefs are those of the Other Place. initially. the poem recalling a remembrance of a picnic with three friends strengthens the sense of loss because two of them have left for the city and the third has died. people find her repulsive and ignore her because she is fat. Candidates need to describe Jane’s first view of Milcote. the raised doubts about what it means to be human and also the accidental imperfection of Bernard that cannot be tolerated. (b) For this question. At Castle Boterel and Where the Picnic Was. Helmholtz was regarded with some suspicion by his associates because he is too perfect. Answers given were vague attempts at summaries and not quite answering the questions about what could go wrong in a so-called ideal world like the Brave New World. In Song to an Old Burden. Both Jane and Adele are orphans but they receive different kinds of education due to their status and economic background. Bernard Marx is alienated in the Brave New World because of his general appearance. (b) For this question. When she returns to London. she struggled to walk across the natural landscape which reflects her own suffering. Linda and also Helmholtz. the contrast between the softer landscape of the area around Thornfield and the harsher landscape of the River’s home mirrors her feelings towards St. In Where the Picnic Was. Question 12 (a) Candidates are required to discuss the statement “Huxley’s futuristic tale as portrayed in Brave New World warns us about the dangers of scientific progress and raises doubts about what it means to be human” with close reference to Brave New World. The suggested characters would be Bernard Marx. happy times with the persona’s long-dead young beloved which intensifies his sense of loss. candidates are required to describe how landscape and weather mirror Jane’s emotions at a significant moment. Fanny suggests that Bernard’s condition resulted from an error when he was still in a bottle. Linda was decanted and conditioned a Beta and then forced by circumstances to spend some twenty years on the Reservation. For an Alpha Plus. the workers “thought he was a Gamma and put alcohol into his blood surrogate. Shut Out That Moon. the poem recall meaningful. Like Bernard. Excellent and above average answers were those that had a strong sense of organisation and relevant textual support in the answer. the thunderstorm which destroys the tree which indicates presentiment of disaster and when she runs away from Thornfield. Some of the poems candidates could choose are Song to an Old Burden. the weather is fresh and spring-like. in the Small Hours. in the same way that she is entering a new environment. Some points to consider for this question are the warning about the dangers of scientific progress. Bernard was unusually short and ugly. old-looking and unattractive. candidates are required to discuss what can go ‘wrong’ with the ideal world of the novel with close reference to three characters in Brave New World. the poem recalling the memories of dancing and singing to music made by friends long gone make the persona feel the meaninglessness of further merry-making.(b) Candidates are required to discuss how memories of past joys deepen the sense of present sorrow in some of Hardy’s poems with close reference to three such poems. prosperous looking and different from the village near Lowood which suggests that Jane is entering a new phase of her life. In At Castle Boterel. The weather and landscape as Jane’s relationship with Rochester develops.

candidates need to be able to point out details from the text. rather than a superficial reading of the text. This would make for a more critically aware answer. For instance. Comments on Individual Questions Section A Question 1 (a) Candidates are required to discuss the conflicts experienced by Mother in the excerpt. he acts. that Mother hesitated before saying that she wouldn’t feed the children anymore. cultural or gender issues. examples of words. for she is aware that the children do not have much to eat at home. adjectives. This is especially important in Section A. Answers that would qualify for the excellent category highlighted the drawing of character portraits through facial expressions and tone that worked to emphasise the conflict. metaphors. instead of simply talking about what he believes. Candidates should be made aware of the necessity to pay attention to details in their answers. The excerpt given clearly demonstrated elements that were the focus of the question. “looked more and more guilty”. that emphasise their points or show evidence of some knowledge of cultural issues. though it is obvious that she has a conflict with the humanitarian issue. Thus. It appears that there is a decline in those who had committed themselves to reading and understanding with critical awareness and passion for the subject. images that explicate their views (when answering section A) and the reference to particular images. Another point to consider is that candidates that normally fall within the good or excellent categories are those who are able to sustain a discussion of the text with attention to details of plot. These are the significant factors that demarcate the excellent or good answers from the average. 26 . but. character development. Candidates who merely paraphrase the content and link it to the question often fall under the average category. Candidates who reveal such deep engagement are able to picture relevant scenes and connect the relevance to the question at hand. Candidates should be able to draw out details in the passage. Helmholtz is in many ways a more admirable character because. apart from merely pointing out the general view of character traits or thematic elements. Although not as important to the development of the novel as Bernard. PAPER 920/2 (NEW LITERATURE IN ENGLISH) General comments A significant observation this year was that the majority of candidates fell in the average to weak category. Only a few candidates demonstrated that they were well read and advanced in terms of being able to give detailed examples from the selected texts and were able to draw out key words and phrases that stood as literary devices.questions the conformity of life in the World State and the values it teaches. Candidates who attempted this question managed to address the nature of some of the conflicts experienced by the character. for instance the expression of being “vexed”. his dissatisfaction stems from his feeling that there must be more to life than mere physical existence. as they have a lot of samples that they can extract from the excerpts to emphasise their points. These show that the candidates have really engaged with the texts at a deeper level. in that they addressed some aspects of the questions and provided some textual evidence but the arguments were marred by language errors and lacked critical depth. unlike Bernard.

the snake is considered as god’s gastronomical gift to humans. According to Chinese culture. delusion and the vicious cycle perpetuating existing practices. media and commercialism. The majority of candidates who attempted question 1 preferred this question to (a) as it appeared to be more straightforward. hypocrisy. It is seen as having medicinal qualities and it is considered disrespectful not to eat the snake. candidates should explain how the persona is reduced to the state of corruption and helplessness. Similarly to western culture. candidates should also discuss the role of the individuals and society in determining human destiny. Excellent answers focus on the details of what First Auntie says that emphasised her rather hypocritical character. Therefore. adjectives and literary devices when portraying the snake which would have shown deeper critical awareness. It also moves from interpersonal to personal to textual observation and back to the individual perspective. likening her to a “poisonous spider”. the need to conform. Candidates were able to point out the different viewpoints of the snake by the various cultures. the need to conform. They should highlight the features of modern life in their answers for example. (b) The question requires candidates to find out how the title reflects the content and structure of the poem. Question 3 (a) The question requires candidates to discuss how features of modern life reduce the persona to a state of corruption and helplessness. The snake is also regarded as part of nature and not to be harmed.(b) The question requires candidates to discuss First Auntie’s character portrayal. Lastly. with regards to the will. cursing her and the use of violent imagery to further emphasise her disdain. Question 2 (a) The question requires candidates to discuss how the snake is regarded in three different cultural practices and how these practices are viewed by the poet. adjectives and images that explicate their views. or the lack of it in individuals or society in relation to media and commercialism. candidates should point out the examples of words. and that First Auntie is thus an opportunist as she obviously has an agenda. In addition. Hopi Indians also believe that snakes are not to be harmed. Candidates should give the definition of social responsibility. In western culture. The poem deals with the idea that there could be multiple perspectives towards the same thing. Each stanza deals with one perspective and it moves from one perspective to another. Candidates should discuss social responsibility. Candidates should state that the title reflects four different perspectives towards the treatment of snakes. thus alluding to a conflict that she has had with Mother. we learn that First Auntie has come to “make amends”. the snake is considered holy and used specifically for religious rituals. making mention of the kinds of harsh words she uses to demean Fifth Auntie. hypocrisy. in Hopi Indian culture. However. apart from merely pointing out the character traits. 27 . They also need to describe how these features contribute to the persona’s feelings of corruption and helplessness. there was no deeper engagement with the particular use of words. (b) The question requires candidates to discuss the poet’s portrayal of social responsibility in the relationship between the individual and society. candidates should also note that in the beginning of the passage. However. For instance. In their answers. delusion and the vicious cycle perpetuating existing practices. the snake is considered with respect and not to be feared.

These are factors that demarcate the good answers from the average. Question 5 (a) The task requires candidates to discuss the conflict faced by Kehinde in the extract given. images. This upsets her and threatens her sense of self. Mason is representative of the white community. suspicious of the content of the letter and fear of leaving behind the comforts of London and her lifestyle. Kehinde feels that Albert’s family undermines her importance and role and only keep Albert in esteem. He does not understand the native communities inhabiting the place. the whites and the natives.Question 4 (a) The question requires candidates to state the portrayal of Mr Mason in the extract. (b) The question requires the candidates to analyse the narrator’s state of mind as depicted in the passage. “with brown curls and blue eyes” and so free from the conflicts of identity and belonging which plague her. she says she “missed the taste of Christophine’s cooking”. This suggests that he seems to feel that Kehinde will not share his delight and so he wants to savour the news alone. dislocated despite the newfound status for her mother and herself. Candidates should be able to point out precise words. being excluded in the plans to return. i. She feels displaced. They should also be able to point out the engagement between characters that reveal insights into Mr Mason (for instance with Christophine or Myra and the words he uses to describe the community). He seems to enjoy a secret delight in momentarily keeping the news to himself.e. Candidates tend to paraphrase the sequence of Mr Mason’s actions. He is cautioned by Aunt Cora as to what he should say in front of Myra and is clueless about the racial tensions simmering beneath the daily surface of life there. “We ate English food now” and the way his family lives. metaphors that are used in the extract that reveal Kehinde’s conflict: words like “ominous”. being jealous of having to share Albert with his sisters. Many candidates merely paraphrased rather than discussed the implications of Albert’s actions. Candidates need to be able to pay attention to details and to show knowledge of literary devices used. (b) Candidates are required to comment on Albert’s actions in this extract and what they reveal of his character. Candidates’ answers were mainly of surface level. In many ways. manipulative and a strict father figure. In their answers. The narrator is conscious of her hybrid background. Candidates with a good knowledge of the text should be able to draw out the conflict faced by Kehinde. As she eats the “English food”. deceptive. Candidates should discuss that the narrator is torn between two cultural communities. He is also seen as someone who has saved Annette and her family from deprivation and despair but just like the black and creole communities. It is stated that he “nonchalantly [put] on a big show for his watching family 28 . candidates should point out precise words and images that are used in the extract. on many levels. She leans towards the native community. He is portrayed as someone who has power and is judgmental of the native society. there is the strong suggestion that she longs to be English. Some of them are the issues of returning to Nigeria. Mr. He seems to have preconceived perceptions of the natives and their way of life. Albert is portrayed as secretive. He still practices English ways on the island as exemplified in the food he insists on eating. The narrator’s inability to identify completely with either the British or native community adds to her confused state of mind. He is portrayed as an outsider. “eel of suspicion” that can be used to exemplify the conflict she feels. When the narrator looks longingly at her favorite picture of The Miller’s Daughter. as these reveal her negative feelings. he still does not seem to understand his wife and daughter.

with little outlet for respite from the drudgeries of womanhood. She is challenged to grow up before her time. In Matsumoto Light Horse Artillery. Journey. in Journey. In Heroes. The boy learns about loss of a companion. The narrator’s daughter venerates her father as a hero but he has behaved shamefully in the past: he has been cowardly and had racist sentiments. theme and characterisation. (b) The question requires the candidates to discuss how the writers often use elements of irony to reveal human weaknesses in Spirit of the Keris with reference to at least three short stories. the young boy is faced with the challenge of understanding the friendship of two men of different races at the hospital. Three stories that can be used are Victor’s Last Wish. Section B Question 6 (a) Among the stories that can be chosen are Ibrahim Something. A Common Story. Heroes and The Inheritance.to demonstrate that he did not care very much” for what the letter said. Tajuddeen is greedy and believes his reserved. Victor is so adamant to be “white” and to get his promotion. Finally. In Ibrahim Something. he falls into a tank of acid which turns his skin white. the young girl’s challenge is of being caught in a vicious cycle – the girl realises that her fate will be no different from her mother’s – trapped to marriage and children. It shows that candidates are not wellversed in literary terms and are only able to engage with the more common literary devices such as plot. Most candidates were able to highlight the challenges of growing up in Malaysia. cramped conditions. in Heroes. The Matsumoto Light Horse Artillery. learning to accommodate to the cultural differences of the coloniser. The Good Old Days. In Victor’s Last Wish. 29 . irresponsible father. how they appear to be uncouth and unsympathetic on the outside. His relentless sense of ambition and his hurt pride make him behave in ways that gets him into trouble and even to cheat the company he is working for. in The Inheritance. Finally. Meanwhile. Finally he has a terrible accident. but are actually firm friends who go beyond race in their love for each other. The young girl is also challenged by circumstances at home – sickly mother. However. wellcultivated demeanor will get him a large share of his father-in-law’s inheritance but he realises at the end of the story that there are other male heirs to the fortune. Common Story and Heroes. He knows his wife but he has his own ideas for the future. Candidates were not able to point out the use of irony by the authors to reveal human weaknesses. and Ollie’s Search for Golden Hope. candidates paraphrased the sequence of events rather than engaged with the stories on a deeper level. The majority of candidates who answered this question were able to only engage with the second half of the question on human weaknesses. Now his daughter has married a Chinese and he cannot share his supposedly “heroic” memories with her even though she keeps asking him about his past. This shows that he knows Kehinde is not happy but he has his own plans which he keeps to himself to maintain the peace. Other stories which could be considered are Mariah. the challenge is of coming to terms with a shattered ideal and living up to social expectations and the father’s weaknesses. Pak De Samad’s Cinema. Excellent answers referred to the use of literary devices and symbols as a reflection of challenges. the boy is challenged by the conditions of war.

The mobs 30 . The fisherman and Sparrows. and finally. A sense of fate is again raised in the poem – the writer compares the squirrel’s coming to the bait to that of a thought coming to a mind – slowly but eventually. Candidates should address the question based on the following issues.Question 7 (a) The question requires candidates to discuss how setting contributes to the theme of at least three poems. Question 9 (a) There were two categories to the answers. some candidates merely pointed out the kinds of animal imagery in the novel. (b) The question requires candidates to discuss the ways in which the past is a central concern to many Malaysian writers and how this has been addressed. western influence and human frailty. and Annette’s wild behaviour depicts Antoinette’s descent into madness. in Death of a Hen. Squirrel and Death of a Hen. self and society as in Midnight Satay-Vendor and hybridity as in Malaysian Sun Misbehaves. Ezekiel presents a conflict within the persona as the result of his observing a worm. white cockroach. Words like “caressed” seem to imply that he may not harm the creature though the squirrel fears the fingers. The possible issues or concerns regarding the concept of the past which have been addressed are colonial experience and post colonial concerns as in May 13. the squirrel will eventually fall for the bait. the persona describes the witnessing of a hen being killed by a car. burning parrot. with critical engagement of thematic issues. when it depicts family which also indicates the sense of belonging as in Family Reunion and Eclipse. the persona presents a dramatic situation where a child has set a bait for a squirrel. moral degration. purity. In Squirrel. Setting contributes to the theme of the poems when it depicts land which indicates a sense of belonging as in Spirit of the Keris. The persona considers how one creature’s death is a celebration for another (the crows). forced birth control. violence and racial conflicts. Other poems that can be discussed are My cat. The persona’s resentment against the worm leads to his killing of it. The persona is envious of the worm for all its innocence. (b) The question requires candidates to discuss the statement “Nissim Ezekiel’s poetry reveal issues that concern the common man” with reference to at least three poems. poverty. Final and How the hills are distant. Many candidates paraphrased events and were unable to engage on a deeper level. The persona is affected by his inability to accept the “indifference” of fate. personal and communal conflicts as in May 13. when it depicts scenes that are significant to the speaker or persona and indicates the sense of identity as in Malaysian Sun Misbehaves. alcohol abuse. What Men Never Do and My Clever Pupils. A Quarrel Between Day and Night. Antoinette’s animal-like behaviour in Part III. political unrest. overpopulation. Finally. In The Worm. and Offering. Section C Question 8 (a) Candidates are required to discuss Ezekiel’s use of animals to highlight his concerns about humanity in any three poems. determination and resilience and shows the contrasts between him and the worm. and flies foreshadows fate and death. dead parrot. and they were able to draw out the significance of such animal imagery. The persona suggests that despite the lure of the sun and leaves. The dead horse. The squirrel’s fast movement and its indifference to the bait is described. The poems that can be chosen are The Worm.

He is completely at ease in the patriarchal society in Nigeria and has no problems with the male-female role and relationship in Nigerian society. But like other human beings. especially those who leave their husbands. the West Indian Africans in Wide Sargasso Sea are as complex as the circumstances that mould their experiences. Daniel Cosway and Tia are examples of West Indian Africans who are trapped in their own misery and poverty. The love Antoinette feels for Christophine and Tia. even in England she abides by traditional norms and gives due respect to her husband even though he earns less. There are no white or black criteria. Mary Elikwu. Question 10 (a) Candidates were able to show the various kinds of oppression. He finds the London lifestyle demeaning to the lifestyle Nigerian males enjoy at home. a practice she adopts due to norms in London. candidates had to show how the West Indian Africans are seen favourably and unfavourably. Candidates who included Kehinde and all the other women in the novel. Other than oppression by men. For Kehinde. (b) Many candidates focused on Albert and Kehinde. Kehinde has to decide between the cultural and social norms of her native society and her own sense of identity and freedom and in the process pay the heavy price of losing her husband. racism and class discrimination. for example. There were a number of candidates who were able to speak of other characters and these were apparently candidates who were more well versed with and had a deeper knowledge of the novel. (b) Candidates are required to examine Antoinette’s relationship with West Indian Africans with close reference to Wide Sargasso Sea. and provides love and companionship. family and friends. 31 . for example. Kehinde and her best friend. serves to show her feelings for the West Indian Africans. They find ways to make life difficult for Antoinette. Albert is not happy with his lot in London where he has to face the ignominy of living on his wife’s earning. On the other hand. Mary Elikwu. mothers Antoinette. Bimpe and Joshua. He is also unhappy with the equal status he has with Kehinde. women also are being condemned by their own gender. Ifeyinwa. Rike and Moriammo showed a deeper knowledge of the text and also of the different sides to oppression. Moriammo look down on single mothers. In their answers. Fatima Ifeyinwa. Candidates should make references to at least one event as an example for each category of oppression. the West Indian Africans are not all good. Amelie. Sass and Godfrey are portrayed as kind. the young girl who aborted the baby. Candidates may also discuss Rike. Kehinde however calls him by name. She is subjected to the polygamous relationship of her husband and is expected to condone and expect it. It shows society in chaos with loss of direction and self worth. honourable people whose bond with the family remains despite the family’s hardship.acting like packs of wolves when they surround the house show strained relations between whites and blacks. Christophine. For example. Christophine. Many chose to focus on only Kehinde and they were only able to paraphrase answers with references to sequence of actions of oppression. and Moriammo. oppression by one’s own gender: in the earlier part of the story.

tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap sastera panji.18% pada tahun 2009. Kebanyakan calon dapat mengemukakan fakta ciri sastera panji dengan baik.63% berbanding dengan 67.56 B 9. 32 . dan watak pengiring. Hikayat Carang Kulina. watak utama.Kesusasteraan Melayu (922) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 7196 calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah Hikayat Cekel Waneng Pati.51 12. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut. dan menggunakan istilah yang tidak tepat terutamanya dalam unsur gaya bahasa dan teknik penulisan. Antara kelemahan jawapan calon yang dikesan termasuklah tidak membuat perancangan sebelum menjawab. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan empat ciri sastera panji. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan lima contoh karya sastera panji. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah unsur penyamaran.55 %. lebih banyak mengolah kembali karya atau teks yang dikemukakan yang tidak bersandar pada kehendak soalan. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini pada tahun 2010 ialah 65.69 B– C+ C C– D+ 8. calon juga tidak dapat mengemukakan fakta atau mengemukakan fakta yang bertindih antara satu sama lain dan berulang-ulang.12 RESPONS CALON KERTAS 922/1 (KESUSASTERAAN MELAYU TRADISIONAL) Komen am Secara keseluruhannya. unsur penjelmaan. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional Soalan 1 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian.91 10. teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). Hikayat Panji Semirang. Hikayat Misa Taman Jayeng Kusuma. Di samping itu. Gred Peratusan A 5. Walau bagaimanapun.10 B+ 6. tidak dapat memberikan contoh. latar. dan teks yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional. dan Syair Ken Tambuhan. mutu jawapan calon bagi kertas ini pada tahun ini adalah sederhana.01 F 9. Hikayat Raja Kuripan.81 D 6. sastera undang-undang.01 13.79 A– 5.49 12. Kebanyakan calon dapat mengemukakan sekurang-kurangnya dua buah karya sastera panji dengan tepat. iaitu menurun 1. terdapat calon yang mengemukakan fakta yang bercampur aduk antara ciri sastera panji dengan ciri sastera hikayat atau cerita lipur lara.

Kebanyakan calon mengemukakan fakta dan huraian yang umum. amalan rasuah yang berleluasa. Soalan 4 Soalan ini berdasarkan teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). menewaskan angkatan Semerluki dari Mengkasar. menyelamatkan kuda Sultan Mansur Syah. dan Undang-Undang Palembang. dan status sosial. membunuh Tun Ali Sandang melalui Tun Isap. dan sifat Hang Tuah. sikap. Faktor luaran pula ialah ketidaksetiaan Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir kepada raja. kekeluargaan. Antara jawapan yang sepatutnya dari sudut faktor kezaliman Sultan Mahmud Syah termasuklah bermukah dengan isteri Tun Biajid. dan membunuh Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir sekeluarga. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. Kebanyakan jawapan calon tidak menepati kehendak soalan tentang gambaran masyarakat. membunuh Seri Bija Diraja. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan lima buah karya sastera undang-undang Melayu tradisional. Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana kezaliman Sultan Mahmud Syah menjadi faktor kejatuhan Melaka ke tangan Feringgi. Kebanyakan calon dapat mengemukakan sekurang-kurangnya tiga buah karya sastera undang-undang dengan tepat.Soalan 2 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian. Undang-Undang 99 Perak. Undang-Undang Laut Melaka. Terdapat juga calon yang mengemukakan jawapan berdasarkan filem Hang Tuah. terdapat kecenderungan calon mengemukakan jawapan dengan mencampuradukkan latar belakang Hang Tuah dalam Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) dan Hikayat Hang Tuah. fakta dan huraian yang dikemukakan juga umum. 33 . Selain itu. mengetuai peminangan Puteri Gunung Ledang. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menerangkan latar belakang Hang Tuah sebelum beliau diangkat menjadi laksamana Melaka. mendapatkan Siantan daripada Betara Majapahit. terdapat jawapan calon yang tertumpu kepada kezaliman Sultan Mahmud Syah semata-mata tanpa mengaitkannya dengan kejatuhan Melaka. Calon sepatutnya menerangkan asal usul. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan fakta dengan tepat. Selain itu. Undang-Undang Kedah. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah Hukum Kanun Melaka. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menghuraikan lima sumbangan Hang Tuah setelah beliau menjadi laksamana Melaka. Soalan bahagian (b) menghendaki calon membincangkan empat gambaran masyarakat yang terpancar dalam undang-undang Melayu tradisional. Undang-Undang Pahang. Calon sepatutnya menghuraikan kebolehan atau kejayaan Hang Tuah menewaskan orang yang mengamuk dan musuh Melaka. dan membunuh Hang Jebat yang menderhaka. Walau bagaimanapun. kekuatan tentera Feringgi. terdapat kecenderungan calon mengemukakan jawapan berdasarkan sumbangan Hang Tuah dalam Hikayat Hang Tuah. Calon sepatutnya membincangkan sistem pemerintahan. susun lapis masyarakat. Selain itu. dan ketiadaan ketua angkatan perang yang bijaksana. Bahagian B: Karya Agung Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) Soalan 3 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). aktiviti masyarakat.

diambil oleh Raja Siam selama enam bulan untuk dijadikan gundik. suku kata dalam sebaris. mementingkan maruah. iaitu Raja Abdullah atau suami Puteri Sa’dong sebagai jawapan. Namun begitu. terdapat kecenderungan calon mengemukakan jawapan berdasarkan drama atau filem “Bawang Putih Bawang Merah”. Kebanyakan calon dapat mengemukakan fakta dengan baik tetapi huraian dan contoh yang diberikan mempunyai kecenderungan pada kisah yang dipetik berdasarkan drama atau filem. dan menghilangkan diri. dan mementingkan diri. Bahagian D: Puisi Melayu Tradisional Soalan 7 Soalan ini terbahagi kepada tiga bahagian yang berdasarkan petikan puisi dikir atau zikir sebagaimana yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional. menukar wajah menjadi seorang panglima yang perkasa. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Antara jawapan yang sepatutnya bagi latar belakang dan sejarah watak termasuklah beliau merupakan anak perempuan Cik Siti Wan Beriman dan Raja Loyar. 34 . baris dalam serangkap. Soalan ini memerlukan kefahaman calon tentang teks. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud petikan dan menyatakan siapakah musuh di depanku ini. mengambil kesempatan daripada kelurusan hati orang lain. mudah merajuk. jujur. dan mengisi dirinya dengan segala ilmu kebal untuk berlawan. Soalan 6 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan petikan “Puteri Sa’dong” sebagaimana yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kebanyakan calon juga dapat mengemukakan fakta pecahan soalan seterusnya. bertanggungjawab. iaitu rangkap. perkataan sebaris. Kebanyakan calon dapat menjelaskan teknik penulisan puisi. dan pemaaf. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik dari aspek maksud petikan seperti Puteri Sa’dong mewarisi ilmu kesaktian daripada nenek moyangnya. suka membinasakan orang lain. iaitu dikir atau zikir sebagai jawapan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon membincangkan empat nilai kemanusiaan yang boleh memberikan manfaat kepada mereka. beliau mempunyai kebolehan yang luar biasa. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah sikap dengki. Soalan bahagian (b) menghendaki calon membincangkan perwatakan Puteri Sa’dong dalam keseluruhan cerita “Puteri Sa’dong” dari segi latar belakang dan sejarah watak serta sifat dalaman watak. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah nilai penyayang. prihatin terhadap pendapat orang lain. dan maksud sebagai jawapan. dan sanggup berkorban. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik kerana mereka menguasai teks. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan jenis puisi. Bagi sifat dalaman watak pula.Bahagian C: Prosa Melayu Tradisional Soalan 5 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan cerita “Bawang Putih Bawang Merah” sebagaimana yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan empat teknik penulisan puisi tersebut. membunuh suaminya yang kejam. Kebanyakan calon dapat menyatakan jenis puisi. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan tiga sikap buruk yang boleh merosakkan hubungan kekeluargaan.

iaitu hidup ditentukan oleh hukum adat dan mati ditentukan oleh hukum Allah. citra. Selain itu. kebanyakan calon juga hanya dapat menjelaskan sekurang-kurangnya satu rangkai kata dengan jelas. Kedua ialah hulubalang biasa menjarah. mengemukakan fakta yang tidak selari dengan huraian dan contoh. calon sepatutnya menghuraikan persoalan puisi. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menghuraikan lima unsur gaya bahasa yang terdapat dalam puisi tersebut. juara biasa melepas. iaitu keagamaan. Kelima ialah hidup dikandung tanah. dan kelebihan berdoa. Soalan ini memerlukan kefahaman calon tentang setiap rangkap puisi tersebut. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan latar 35 . adat lalu di tengah terang. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud ungkapan atau rangkai kata. tidak menguasai pendekatan sastera seperti pendekatan agama atau moral. dan perulangan kata di tengah baris yang sejajar. asonansi. Calon sepatutnya menghuraikan tema puisi. Bagi persoalan pula. puji-pujian kepada Nabi Muhammad. sebagai jawapan. Soalan 8 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan petikan puisi teromba sebagaimana yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Maksud bagi ungkapan ketiga ialah muafakat penting dalam membuat keputusan yang diibaratkan pergerakan air yang menjadi bulat kerana pembentung. dan tidak menghayati novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur serta teks yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Moden. Ketiga ialah bulat air kerana pembetung. Calon sepatutnya menjelaskan bahawa maksud pada ungkapan pertama ialah penghulu menggunakan hukum adat dan ulama menggunakan hukum syarak apabila menjatuhkan hukuman. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan fakta dan huraian dengan baik kerana tidak memahami maksud rangkap dalam puisi.Soalan bahagian (c) menghendaki calon menghuraikan tema dan persoalan puisi tersebut. Pertama ialah penghulu biasa menghukum adat. alim biasa menghukum syarak. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden dan Kritikan Sastera Soalan 1 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan tokoh Abdul Rahim Kajai yang digelar sebagai “Bapa Cerpen Melayu”. keimanan. mereka-reka fakta seolah-olah tidak bersedia untuk menjawab. mati dikandung bumi. bulat manusia kerana muafakat. Maksud bagi ungkapan kedua pula ialah hulubalang melakukan serangan dan juara sabung melepaskan sabungannya untuk dilagakan apabila seseorang melakukan sesuatu berdasarkan kebolehannya. Antara kelemahan jawapan calon yang dikesan termasuklah tidak menguasai kata tugasan yang dikemukakan dalam soalan seperti galurkan dan bandingkan. aliterasi. diksi. tidak menitikberatkan atau memberikan fokus kepada istilah tertentu seperti istilah budaya. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan tepat. Ungkapan terakhir ialah hidup mati manusia mempunyai aturan. Kebanyakan calon dapat menghuraikan unsur gaya bahasa. iaitu tentang ibadat. mutu jawapan calon bagi kertas ini pada tahun ini adalah sederhana. Maksud bagi ungkapan keempat pula ialah keputusan yang dibuat secara muafakat tidak semestinya mengikut aturan berbanding keputusan yang dibuat secara adat yang mesti mengikut aturan. iaitu personifikasi. puji-pujian kepada Allah. Keempat ialah muafakat lalu di dalam gelap. KERTAS 922/2 (KESUSASTERAAN MELAYU MODEN) Komen am Secara keseluruhannya.

Ramli Isin. tempat kelahiran. 36 . Soalan bahagian (b) menghendaki calon menghuraikan lima sumbangan beliau dalam penulisan cerpen Melayu. didapati calon yang memperoleh markah yang tinggi untuk soalan ini disebabkan fakta dan huraian yang dikemukakan menyentuh latar masyarakat Melayu dari segi budaya. terdapat calon yang menyentuh sumbangan beliau dalam penulisan novel dan sajak Melayu. penggunaan sistem sapaan. Soalan ini memerlukan pengetahuan calon yang mendalam tentang tokoh tersebut. Calon sepatutnya menghuraikan sumbangan beliau berdasarkan karya yang dihasilkan. dan Baharuddin Zainal sebagai jawapan. pengekalan upacara meminang. tema dan persoalan yang diketengahkan. Kebanyakan calon tidak dapat menyatakan tokoh seperti Shahnon Ahmad. dan alam pekerjaan termasuk semasa berkhidmat di syarikat akhbar atau majalah. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan fakta dengan tepat. tahap pendidikan. penganjuran majlis perkahwinan yang sederhana. Soalan ini menghendaki calon membincangkan lima latar masyarakat Melayu dari segi budaya dalam novel tersebut. teknik dan gaya bahasa yang digunakan. Selain itu. pelopor perkembangan penulisan cerpen Melayu. Selain itu. dan banyak menghasilkan cerpen berbentuk kritikan sosial. Kebanyakan calon cenderung mengemukakan latar masyarakat Melayu semata-mata dengan mengabaikan aspek budaya dan memperoleh markah yang rendah.belakang beliau. Calon sepatutnya menghuraikan nama penuh. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan pengertian pendekatan tersebut dan menghuraikan tiga ciri pendekatan tersebut dalam kritikan sastera Melayu. Kebanyakan calon juga cenderung menghuraikan kritikan pendekatan yang tidak berkaitan. mengkaji nilai moral dalam karya mengikut peredaran keadaan. meneliti nilai dan norma masyarakat dalam karya. Calon sepatutnya menyatakan bahawa pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang menyentuh hal nilai dan norma masyarakat serta sistem kepercayaan bagi masyarakat yang mengamalkannya. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan bagi pendekatan moral atau agama dengan baik seolah-olah tidak mempunyai pengetahuan konsep pendekatan tersebut. Walau bagaimanapun. penentuan jodoh oleh golongan tua. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan empat tokoh yang menggunakan pendekatan tersebut dan menghuraikan kritikan pendekatan mereka hingga tahun 70-an. Calon juga sepatutnya menghuraikan ciri pendekatan tersebut yang mementingkan agama sebagai ukur nilai masyarakat dalam karya. Bahagian B: Novel dan Cerpen Soalan 3 Soalan ini berdasarkan penyataan bahawa novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur banyak memfokuskan latar masyarakat Melayu. dan pengaruh budaya barat. didapati jawapan calon juga menunjukkan bahawa calon tidak dapat membezakan antara pengkritik sastera dengan penulis sastera. Kassim Ahmad. Yahya Ismail. dan menolak karya yang tidak bermoral. Soalan 2 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan pendekatan moral atau agama. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan baik. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah perkahwinan sekufu. Calon sepatutnya menghuraikan tulisan kritikan seperti yang dibuat oleh Baharuddin Zainal yang mengkritik sajak “Sidang Roh” dan “Penyairmu” karya Kassim Ahmad dengan meneliti kepentingan moral dalam karya tersebut.

Kebanyakan calon dapat menyatakan watak Perempuan Tua. dan seterusnya peristiwa Lili Chu dan bapanya bertolak ke China. Kebanyakan calon dapat menyatakan “anak yang manis rupawan” itu ialah Rahmah atau isteri Nabi Ayub sebagai jawapan. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan peristiwa mengikut urutan atau secara kronologi dengan baik. Calon sepatutnya memulakan peristiwa Lili Chu membaca majalah Keris. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menggalurkan empat peristiwa sebelum dialog diucapkan. Selain itu. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan baik seperti yang dikehendaki oleh kata tugas yang diberikan. dan diakhiri dengan peristiwa dalam peleraian. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memberikan kesimpulan tentang huraian plot tersebut.Soalan 4 Soalan ini terbahagi kepada tiga bahagian yang berdasarkan petikan dialog cerpen “Macam Gergaji Dua Mata” karya Ishak Haji Muhammad. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. sebagai jawapan. dan mempunyai pendirian yang tegas. Soalan 6 Soalan ini terbahagi kepada empat bahagian yang berdasarkan petikan dialog yang terdapat dalam drama “Malam Ini Penyu Menangis” karya Noordin Hassan. dan konflik plot bersifat budaya. diikuti oleh peristiwa perbuatannya ditegur oleh bapanya. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan baik. perasaan cinta atau setia terhadap Tanah Melayu. peristiwa disusun secara mudah. seterusnya peristiwa perdebatan antara Lili Chu dengan bapanya. terdapat kecenderungan calon membuat perbezaan perwatakan atau menghuraikan perwatakan secara berasingan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan siapa “anak yang manis rupawan” yang dimaksudkan oleh Perempuan Tua itu. 37 . sikap mengenang budi terhadap orang Melayu. iaitu iblis. Walau bagaimanapun. peleraian mengikut kaedah keadilan seni (poetic justice). seterusnya peristiwa dalam klimaks. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan nama watak bapa dalam dialog tersebut. mengamalkan budaya orang Melayu. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan nama Chau Ju Kua dengan tepat sebagai jawapan. diikuti oleh peristiwa Lili Chu dan bapanya bertolak ke Singapura. Calon sepatutnya memberikan kesimpulan seperti plot bersifat kronologis. Jawapan yang sepatutnya hendaklah dimulai dengan menghuraikan peristiwa yang terdapat dalam permulaan. diikuti oleh peristiwa dalam perkembangan. terdapat kecenderungan calon mengemukakan sinopsis cerita. BAHAGIAN C: Drama Soalan 5 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan drama “Lawyer Dahlan” karya Shaharom Husain. Calon sepatutnya membandingkan perwatakan secara serentak dengan melihat sudut perbezaan dan persamaan seperti dari aspek kebolehan membaca dan menulis dalam bahasa Melayu. Soalan bahagian (c) menghendaki calon membandingkan empat perwatakan Lili dengan bapanya. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan watak Perempuan Tua. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan plot drama tersebut.

M. dan tanpa ibu nescaya kita tidak akan lahir ke dunia. dan ibu tua yang mengasihi anak-anaknya dalam mengemukakan jawapan. Bagi aspek perbezaan pula ialah kesetiaan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan empat unsur gaya bahasa yang menimbulkan kesan estetik dalam sajak tersebut.M. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. Calon sepatutnya menyatakan fungsi sosial sajak tersebut ialah ingatan kepada anak supaya usah melupakan jasa ibu kerana tanpanya siapalah kita. Soalan bahagian (d) menghendaki calon menjelaskan satu persamaan dan dua perbezaan watak antara isteri Nabi Ayub dengan isteri J. laut dapat mengubah kehidupan nelayan. dan kegigihan nelayan mencari rezeki di laut dalam mengemukakan jawapan. Walau bagaimanapun. kesabaran. Antara jawapan yang sepatutnya bagi aspek persamaan termasuklah suami yang dihinggapi penyakit. Jawapan bagi nilai ialah nilai kesabaran dan ketabahan. nilai. dan perlambangan dalam mengemukakan jawapan. Aziz. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan baik. Soalan 8 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan sajak “Laut” karya J. Aziz dengan mengemukakan contoh. ladangnya hangus terbakar. dan bertanggungjawab. BAHAGIAN D: Sajak Soalan 7 Soalan ini terbahagi kepada tiga bahagian yang berdasarkan sajak “Pengait Tua” karya Muhammad Haji Salleh. Selain itu. laut menggambarkan kedamaian. dan menghidap penyakit yang dahsyat. Kebanyakan calon dapat menjelaskan unsur bahasa seperti asonansi. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. pengorbanan. Soalan bahagian (c) menghendaki calon menjelaskan mesej. menghargai pengorbanan ibu kerana telah membesarkan kita. Kebanyakan calon dapat mengemukakan mesej tentang laut sebagai punca rezeki kepada nelayan. terdapat kecenderungan calon yang mengemukakan fakta dan huraian yang tidak selari. Selain itu. aliterasi. 38 . paradok. Jawapan bagi latar pula ialah latar masa dan masyarakat. dan latar yang ingin disampaikan oleh Muhammad Haji Salleh dalam sajak tersebut. Kebanyakan calon dapat mengemukakan ketigatiga aspek tersebut dengan baik. kecenderungan calon ialah mengaitkan fungsi sosial dengan mesej atau pengajaran. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah kesemua anaknya meninggal dunia. Kebanyakan calon tidak dapat menyatakan tema kasih sayang sebagai jawapan sebaliknya fakta yang dikemukakan berlegar-legar tentang kehidupan ibu tua semata-mata. Selain itu. dan kejelitaan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan tema dan dua persoalan dalam sajak tersebut. Soalan ini memerlukan kefahaman calon terhadap setiap rangkap puisi tersebut. inversi. kebanyakan calon juga tidak dapat menyatakan persoalan tentang ibu tua yang terus menanti kepulangan anak-anaknya yang tidak kunjung tiba. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan dua fungsi sosial sajak tersebut. binatang ternakannya mati. melahirkan anak. kecenderungan calon yang lain ialah membuat persamaan dan perbezaan watak atau menghuraikan watak secara berasingan. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan tiga mesej yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam sajak tersebut.Soalan bahagian (c) menghendaki calon menghuraikan tiga peristiwa yang menimpa Ayub. Antara jawapan yang sepatutnya bagi mesej termasuklah kita hendaklah mengingati jasa ibu dan kita hendaklah menziarahi ibu. ibu tua yang sering dipinggirkan oleh anak-anaknya.

Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik.76 A– 8. Bagi kes (ii) pula hukum wasiat tidak sah kerana pewasiat mewasiatkan lebih satu per tiga daripada hartanya. Namun demikian. atau wasiat itu sah dengan syarat semua waris bersetuju dengan lebihan pemberian tersebut. dan (iv). Komen soalan demi soalan Bahagian A: Fikah Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan konsep wasiat dari segi pengertian dan dalil. dan pemahaman kehendak soalan boleh membantu calon memperoleh markah yang baik. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 6. Kelemahan utama calon dalam menjawab soalan ialah mereka tidak dapat mengemukakan takrif dan dalil yang lengkap dan tepat bagi soalan yang memerlukan takrif dan dalil sama ada daripada nas al-Quran atau hadis.19 10. meningkat sebanyak 2. Contohnya dalam kes (i) hukum wasiat tidak sah kerana pewasiat tidak menyatakan dengan jelas penerima wasiat. Ketiadaan perancangan yang rapi dan maklumat yang tepat menyebabkan kebanyakan calon tidak dapat menjawab mengikut kehendak soalan. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan hukum dan alasan bagi empat kes wasiat yang telah dikemukakan. mutu jawapan calon adalah baik. Terdapat calon yang tidak memahami kehendak soalan sehingga jawapan mereka menyimpang daripada yang sepatutnya.25 RESPONS CALON KERTAS 930/1 (FIKAH DAN USUL FIKAH) Komen am Secara keseluruhannya. kebanyakan calon tidak dapat menjelaskan hukum bagi kes (iii). Kebanyakan calon menyatakan 39 .96%.86 F 6.57 B+ B B– C+ C C– 9.31 D+ 7.68 10. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini dapat menjelaskan hukum wasiat dengan baik terutamanya bagi kes (i). Kebanyakan calon membuat perancangan yang teliti sebelum menjawab soalan. namun terdapat juga segelintir calon yang tidak membuat sebarang perancangan sebelum menjawab soalan.59% berbanding dengan tahun 2009.62 11. Dalam kes (iv) wasiat tersebut tidak sah kerana anak perempuan merupakan waris kepada pewasiat.16 13.Syariah (930) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 1722 orang. (ii). perancangan jawapan yang rapi.27 D 3. Faktor pemilihan soalan yang sesuai. serta menjelaskan empat syarat barang yang hendak diwasiatkan. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 75. atau wasiat tersebut sah dengan syarat semua waris bersetuju dengan pemberian tersebut.33 12.

Kebanyakan calon dapat menyatakan lima perbezaan antara perkahwinan menurut syarak dengan perkahwinan secara muta’ah. 40 . dan menyatakan tiga langkah mengatasinya berpandukan penyataan yang diberikan. dan menjelaskan tiga halangan dalam pelaksanaan hukuman qisas terhadap jenayah tersebut. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan hukuman yang dikenakan terhadap pesalah jenayah penyalahgunaan dadah menurut undang-undang jenayah Islam. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan hukum nikah muta’ah mengikut pandangan ulama dengan menyatakan dalilnya. Kebanyakan calon hanya menyatakan satu pandangan ulama sahaja. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan tiga faktor penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan konsep jenayah qisas dari segi pengertian dan dalil. iaitu pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahawa nikah muta’ah adalah haram. Jawapan yang sepatutnya ialah qisas merupakan suatu hukuman yang sama yang dikenakan terhadap kesalahan yang dilakukan. manakala menurut pendapat Syiah Imamiyyah nikah muta’ah adalah harus dan sah. Sedangkan jawapan yang sepatutnya ialah wasiat tersebut sah dan harta yang diwasiatkan itu akan diwarisi oleh waris penerima wasiat. makruh. Kebanyakan calon tidak dapat menyatakan hukuman yang akan dikenakan terhadap pesalah jenayah penyalahgunaan dadah. Kebanyakan calon dapat menyatakan ketiga-tiga syarat wajib qisas dan halangan dalam pelaksanaan hukuman qisas. Jawapan yang sepatutnya ialah menurut pandangan jumhur ulama nikah muta’ah adalah haram. dan haram. Mereka menyatakan bahawa hukuman yang dikenakan adalah sama seperti hukuman yang dikenakan kepada peminum arak. kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan dalil seperti yang dikehendaki oleh soalan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan enam faktor yang merenggangkan hubungan antara keluarga dengan jiran tetangga dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan dengan baik seperti akad nikah yang dibuat untuk jangka masa tertentu dengan bayaran tertentu. dan menjelaskan tiga akibat penyalahgunaan dadah. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan tiga syarat wajib qisas terhadap pembunuhan secara sengaja. sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tiga perkara yang perlu dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik antara keluarga dengan masyarakat berserta dalilnya. Namun begitu. wajib. sunat. Hampir semua calon dapat menjawab soalan ini dengan baik.hukum wasiat yang salah seperti harus. Soalan 3 Soalan (a)(i) menghendaki calon menerangkan pengertian nikah muta’ah. Hampir semua calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan lima perbezaan antara perkahwinan menurut syarak dengan perkahwinan secara muta’ah. Jawapan yang sepatutnya diberikan ialah pesalah jenayah penyalahgunaan dadah akan dikenakan takzir atau hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. iaitu sebatan sebanyak 40 kali. serta menjelaskan jenis kesalahan yang mewajibkan hukuman qisas. Hampir semua calon tidak dapat memberikan pengertian jenayah qisas dengan lengkap.

bahkan akal juga memerlukan perantaraan rasul. Kebanyakan calon dapat menyelesaikan kes ini dengan baik. Jawapan yang sepatutnya ialah Muktazilah dan sekumpulan Syiah Jaafariah berpendapat bahawa akal boleh mengetahui hukum syarak yang ditetapkan oleh al-Hakim kerana akal boleh menilai baik dan buruknya sesuatu perkara walaupun tanpa perantaraan Rasul. Menurut pendapat Abu Hasan al-Asy’ari pula akal sahaja tidak dapat mengetahui hukum syarak yang telah ditetapkan oleh al-Hakim. Calon tidak dapat memberikan contoh yang sesuai dan tidak menjelaskan perbezaan antara kedua-duanya dari segi pengertian dan dalil. Calon hanya menghuraikan peranan akal tanpa mengaitkannya dengan pendapat ulama. Bahagian B: Usul Fikah Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan konsep al-Hakim dari segi pengertian. berakal. Soalan 8 Soalan (a)(i) menghendaki calon menyatakan pengertian istihsan. Jawapan yang sepatutnya ialah istihsan berdasarkan nas mengambil hukum baharu daripada sesuatu nas yang berlawanan dengan ketetapan asal yang diperoleh daripada dalil umum seperti jual beli salam. namun hampir semua calon tidak dapat menjelaskan tiga syarat pewarisan tersebut. mengetahui hubungan waris dengan pewaris. sedangkan jawapan yang sepatutnya ialah yakin akan matinya pewaris. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dalil. Calon hanya menyatakan bahawa syarat pewarisan ialah beragama Islam. Jawapan yang sepatutnya ialah al-Hakim ialah Allah SWT dan perkaitannya dengan mukallaf ialah al-Hakim yang mengenakan bebanan syarak terhadap mukallaf. yakin akan hidupnya waris selepas kematian pewaris. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. 41 . Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan perbezaan antara istihsan berdasarkan nas dengan istihsan berdasarkan maslahat berserta contoh. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. manakala istihsan berdasarkan maslahat pula mengambil hukum yang berlawanan dengan ketetapan asal kerana terdapat maslahat tertentu seperti pemberian zakat kepada golongan Bani Hashim. Kebanyakan calon dapat menjelaskan tiga sebab pewarisan.Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tiga sebab dan tiga syarat yang melayakkan seseorang mewarisi harta pusaka menurut undang-undang Islam. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menyelesaikan kes pembahagian harta pusaka seorang perempuan yang meninggal dunia dan meninggalkan suami. dan kaitannya dengan mukallaf. Kebanyakan calon memberikan pengertian yang tidak lengkap. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b)(i) menghendaki calon menyelesaikan kes pembahagian harta pusaka seorang lelaki yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri. Jawapan yang sepatutnya ialah berpaling daripada qiyas jaliy kepada qiyas khafiy. dan dua orang saudara lelaki seibu sebapa. baligh dan merdeka. tetapi tidak dapat menyatakan dalil dan kaitannya dengan mukallaf. seorang anak perempuan. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan pandangan dan alasan ulama tentang penghujahan istihsan dan memerlukan calon menjelaskan pendapat masing-masing mengenainya. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan pendapat ulama tentang peranan akal dalam mengetahui hukum syarak yang ditetapkan oleh al-Hakim. dan bapanya. dan tiada halangan pewarisan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Calon hanya dapat menyatakan konsep al-Hakim. ibu.

atau adat menjadi hakim atau rujukan dalam penentuan sesuatu hukum. tidak dapat menjawab asbabul nuzul dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan tiga syarat adat yang ditetapkan dalam kaedah al-adat muhakkamat. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. iaitu calon tidak menguasai dan memahami teks dengan baik. lafaz musytarak hanya boleh digunakan untuk satu makna sahaja. sedangkan menurut pendapat majoriti ulama Hanafi dan sebahagian ulama Syafie. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b)(i) menghendaki calon menghuraikan pandangan ulama berkenaan lafaz musytarak yang salah satu maknanya mempunyai qarinah. serta menyatakan dua kaedah lain yang berkaitan dengan adat. Calon sepatutnya menjelaskan sebab nuzul ayat ialah ayat ini diturunkan kepada Abdul Rahman bin Abu Bakar yang telah menderhaka kepada ibu bapanya yang telah memeluk Islam. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menghuraikan pandangan ulama mengenai lafaz musytarak yang maknanya tidak mempunyai qarinah. dan memberikan fakta yang tidak tepat. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Ayat Ahkam Soalan 1 Soalan (a)(i) menghendaki calon menjelaskan sebab nuzul ayat 17 surah al-Ahqaf. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Meskipun begitu. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini. Jawapan yang sepatutnya ialah kaedah al-adat muhakkamat merupakan adat yang menentukan hukum. sama ada dalam bentuk nafi atau ithbat. Calon tidak dapat menjelaskan pandangan ulama berhubung dengan perkara yang dibangkitkan dan hanya menyatakan pandangan secara umum. iaitu adat kebiasaan boleh dijadikan sebagai rujukan sesuatu hukum syarak apabila tiada nas bagi hukum atau perkara yang hendak disabitkan. tidak menjawab soalan berdasarkan ayat atau hadis. Jawapan yang sepatutnya ialah menurut pendapat Imam Syafie. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan kaedah al-adat muhakkamat dari segi pengertian dan contoh. KERTAS 930/2 (AYAT AHKAM DAN HADIS AHKAM) Komen am Secara keseluruhannya. jawapan yang diberikan oleh calon lebih baik berbanding dengan tahun sebelumnya. Soalan (a) (ii) menghendaki calon menjelaskan tiga kewajipan 42 . Soalan (c) menghendaki calon menyelesaikan dua kes yang dinyatakan berdasarkan syarat adat pada bahagian (b). sama ada dalam bentuk nafi atau ithbat. Jawapan yang sepatutnya ialah ulama sepakat menetapkan bahawa sesuatu lafaz musytarak yang mempunyai qarinah maka makna yang mempunyai qarinah akan diguna pakai. lafaz musytarak boleh digunakan pada semua makna. memberikan jawapan yang menyimpang daripada yang sepatutnya. Kebanyakan calon dapat menerangkan pengertian lafaz musytarak berserta contohnya.Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan pengertian lafaz musytarak berserta contoh. Menurut pendapat sebahagian ulama Hanafi pula lafaz musytarak boleh digunakan bagi kesemua makna jika lafaz musytarak dalam bentuk nafi. dan menjelaskan tiga faktor yang menyebabkan berlakunya musytarak. tidak mempunyai perancangan dan perhatian kepada kehendak sebenar soalan. masih terdapat kelemahan yang berulang sebagaimana tahun lepas.

pesalah yang mendapat kemaafan daripada waris hendaklah membayar diyat. Calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 3 Soalan (a) berdasarkan ayat yang diberikan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan dikenakan kafarah jika menyetubuhi isterinya dalam tempoh empat bulan. Soalan 5 Soalan (a) (i) menghendaki calon menjelaskan sebab nuzul ayat 58 surah al-Nisa’. Setelah memeluk Islam. dia berdosa jika tidak kembali kepada isterinya. membuat persiapan. Soalan (a)(ii) pula menghendaki calon menjelaskan tiga aspek hukum yang berkaitan dengan sumpah yang terkandung dalam ayat yang diberikan. Jawapan sepatutnya ialah terdapat dua kabilah arab yang berperang pada zaman jahiliah dan mereka memeluk agama Islam sebelum sempat membalas dendam. mengelakkan pembaziran. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. bekerja bersungguh-sungguh. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan implikasi hukum yang berlaku pada suami apabila seorang suami berkata kepada isterinya. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. pihak waris berhak memaafkan. Soalan (a) (ii) menghendaki calon menerangkan maksud amanah dan keadilan. memajukan pertanian. Jawapan yang sepatutnya ialah pelaksanaannya mestilah adil. dilaksanakan dalam khalayak ramai. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. 43 . aku tidak akan bersamamu selama empat bulan”. manakala keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau menjatuhkan hukum mengikut prinsipprinsip perundangan Islam walaupun terhadap ahli keluarga. Mereka mengila’ isteri untuk tempoh dua tahun atau lebih. mereka menuntut untuk membalas dendam antara satu sama lain. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan sebab nuzul ayat 178 surah al-Baqarah. calon dikehendaki menghuraikan lima kaedah pelaksanaan hukum qisas dalam Islam. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. turunlah ayat ini. Soalan (b)(i) menghendaki calon membincangkan kaedah yang terbaik untuk mengelakkan perselisihan dalam kalangan umat Islam kini. lalu Islam datang membataskannya kepada empat bulan. Maka dengan itu. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan pelaksanaannya dihadiri oleh hakim. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pengurusan ekonomi yang baik. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik.anak terhadap ibu bapa. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan dua sebab yang menggugurkan hukuman qisas. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan cara untuk mengatasi gejala penderhakaan terhadap ibu bapa yang semakin berleluasa pada hari ini. Bagi soalan (b)(i). Kebanyakan calon keliru antara ayat ila’ dengan ayat zihar. dan mengelakkan pecah amanah. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 2 Soalan (a)(i) menghendaki calon menerangkan sebab nuzul ayat 226 surah al-Baqarah berdasarkan ayat yang diberikan. calon dikehendaki menjelaskan lima strategi kerajaan dalam pengurusan sumber ekonomi negara. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan memuaskan. Jawapan yang dikehendaki ialah suami tersebut telah melakukan ila’. Jawapan yang dikehendaki ialah tentang ila’ pada zaman jahiliyyah. Antara jawapannya termasuklah berjimat cermat. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. “Demi Allah. Amanah bermaksud melantik golongan yang layak memegang jawatan dan bukan pilih kasih.

merawat. Antara jawapan yang diberikan termasuklah berpuasa. ilmu syariah. membawa anak panah. memberikan makanan dan minuman. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. sebaliknya calon menerangkan sifat seseorang pemimpin seperti adil. tidak mensyirikkan-Nya. bersabar dengan dugaan. dan tahu menjaga maruah. wanita diberi satu akal dan sembilan nafsu. Antara jawapan yang diberikan termasuklah menyediakan makanan. Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan lima pembalasan yang akan diterima kerana melantik kerabat sebagai pemimpin berdasarkan hadis yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan memuaskan. memberikan sokongan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. mendirikan solat. Jawapan yang sepatutnya ialah menyembah Allah. dan menghubungkan silaturrahim. sabar. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan sebagainya. 44 . Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. menunaikan haji. dan peranan suami termasuk memberi nafkah zahir dan batin. Bagi soalan (b) calon dikehendaki menjelaskan kaedah yang boleh digunakan oleh suami untuk membentuk isteri yang solehah. ilmu ketenteraan. rasa hormat kepada suami. dan sebagainya. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan penyataan “Salam akan membentuk masyarakat yang harmoni”. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan ilmu yang perlu ada pada seseorang pemimpin. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tatacara memberi salam berdasarkan hadis yang diberikan. dan sebagainya. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan ciri yang perlu ada pada wanita yang berkerjaya. bijak. ilmu kepimpinan. ilmu ekonomi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Terdapat sebilangan calon yang tidak menjelaskan jenis ilmu. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan mesej yang hendak disampaikan berdasarkan hadis yang diberikan.Bahagian B: Hadis Ahkam Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan lima syarat yang melayakkan seseorang menjadi ahli syurga. dan sebagainya. Antara jawapan yang diberikan oleh calon ialah wanita merupakan insan yang lemah. amanah. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang terkeluar daripada skop hadis. ilmu aqidah. ilmu pentadbiran. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik seperti wanita yang bijak membahagikan masa. dan golongan yang sedikit hendaklah memberi salam kepada golongan yang ramai. menunaikan zakat. Calon sepatutnya menjelaskan jenis ilmu tersebut dan kepentingannya kepada seseorang pemimpin seperti ilmu al-Quran dan hadis. orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan kepentingan zakat dalam menangani kegawatan ekonomi yang melanda dunia pada hari ini. berilmu pengetahuan. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan peranan wanita ketika berjihad di medan perang berdasarkan hadis yang diberikan. Antara jawapan yang diberikan termasuklah orang yang berkenderaan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan.

71 A– 6.49 D+ 6.45 C+ 13. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 908 orang. dan Ihsan berdasarkan al-Quran atau al-Sunnah. Antara jawapan yang diberikan oleh calon ialah golongan tersebut akan dihumban ke dalam api neraka. dan hidayah kepada semua manusia. Calon mampu merancang dan mengemukakan jawapan dengan lebih baik. prestasi calon pada tahun ini adalah lebih baik berbanding dengan tahun sebelumnya. kesatuan tugas. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan konsep Islam. 45 .1 C 11.7 B 13. Calon hanya memberikan dua fakta sahaja. amalan kebaikan tidak akan dikira oleh Allah. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Tauhid Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan empat ciri al-din yang benar menurut al-Quran.92 RESPONS CALON KERTAS 931/1 (TAUHID DAN MANTIK) Komen am Secara keseluruhannya. Majoriti calon mampu memahami kehendak soalan dengan baik. dan Ihsan. iaitu kesatuan tugas dan kesatuan akidah. Kebanyakan calon tidak memberikan jawapan yang lengkap.58% meningkat sebanyak 5. Hampir keseluruhan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik.19 F 8. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72. Namun begitu.Usuluddin (931) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini. Iman. Soalan (b) pula menghendaki calon menghuraikan akibat yang akan menimpa seseorang jika tidak meyakini konsep Islam. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan Islam sebagai agama para nabi dan rasul dengan berpandukan al-Quran.1 B– 12. terdapat segelintir calon yang tidak berupaya memberikan dalil al-Quran sewaktu menghuraikan hujah-hujah mereka. Jawapan yang sepatutnya ialah kesatuan akidah. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Calon juga gagal memberikan dalil yang sesuai untuk menyokong fakta yang diberikan.24 C– 7.51% berbanding dengan tahun 2009. dan sebagainya. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 7.82 D 4.28 B+ 8. Iman.

Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang memuaskan. Jawapan yang tepat bagi makna batiniah ialah setiap yang zahir mempunyai makna batin. Jawapan yang tepat menyentuh konsep kemerdekaan dan kehambaan. Kebanyakan calon hanya mampu memberikan hukum pengutusan para nabi dan rasul. dan tafsiran batiniah juga bertujuan menipu dan menyesatkan akidah umat Islam. Jawapan yang tepat ialah memberikan gambaran kekuatan dan keteguhan akidah pada zaman Rasulullah SAW. Soalan (b) pula meminta calon menghuraikan empat aspek penyelewengan akidah yang dibawa oleh aliran tasawuf falsafi. hulul bersama Allah. Kebanyakan calon tidak memberikan jawapan yang lengkap kerana mereka hanya memberi fokus kepada zaman Rasulullah SAW dan sahabat yang cuba hidup secara zuhud sahaja sedangkan perkembangan seterusnya. Soalan bahagian (b) meminta calon menghuraikan alasan ulama Islam menolak tafsiran secara batiniah. menyentuh fana’. Soalan (b) 46 . Soalan (b) pula meminta calon menjelaskan perbezaan kedudukan akidah pada zaman Khulafa’ al-Rashidin dengan kedudukan akidah pada zaman ini. dan juga bersifat talam dua muka (munafik). Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan pandangan al-Asya’irah dan Muktazilah tentang hukum pengutusan para nabi dan rasul. Soalan 6 Soalan (a) meminta calon menjelaskan proses perkembangan tasawuf falsafi dalam Islam. Terdapat segelintir calon yang tidak memberikan jawapan yang memuaskan. Tidak banyak calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik. pengutusan nabi dan rasul bertujuan memberikan panduan kepada umat manusia. kelima. Namun begitu. Ciri golongan batiniah ialah mereka mempertikaikan ‘ulama kulit’ atau zahir. iaitu harus menurut pandangan al-Asya’irah dan wajib menurut pandangan Muktazilah. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan tepat. seperti tidak mengamalkan takwil dan sentiasa merujuk kepada Rasulullah SAW. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan pengertian batiniah dan menghuraikan tiga ciri golongan ini. tidak dinyatakan. dan keenam hijrah. iaitu pada abad ketiga. dan baqa’ fillah. Jawapan yang sepatutnya adalah untuk mengelakkan ajaran Islam daripada dijadikan bahan senda gurau. Jawapan yang tepat ialah menurut al-Asha’irah. Antara jawapan yang diberikan oleh calon ialah wahyu sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul secara rahsia dan tersembunyi. keempat. manakala menurut Muktazilah pengutusan nabi dan rasul berkaitan dengan sifat keadilan Allah. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan perbezaan pandangan antara golongan al-Asha’irah dan Muktazilah mengenai hikmat pengutusan para nabi dan rasul. mereka tidak mampu menghuraikan alasan hukum tersebut dengan lebih jelas.Soalan 3 Soalan (a) menghendaki calon memerihalkan kedudukan akidah pada zaman Nabi Muhammad SAW. kumpulan batiniah bergerak secara rahsia. Bahagian B: Mantik Kumpulan 1: Mantik Klasik Soalan 7 Soalan (a) meminta calon menjelaskan takrif wahyu dan jenis-jenisnya. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik.

tempat lahir. ketiadaan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan tepat. petunjuk. meliputi semua fenomena. Soalan 11 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan kepentingan takmim al-hukm dalam metode kajian ilmiah. Antara jawapannya ialah al-takrif merupakan satu cara untuk memahami pengertian afrad dan mendapat gambaran yang jelas tentangnya. Kebanyakan calon dapat memberikan penjelasan tentang latar diri Francis Bacon seperti tarikh lahir. dan lain-lain lagi.menghendaki calon menghuraikan fungsi wahyu menurut Ibn Hajar al-Asqalani. Jawapan yang sepatutnya ialah hukum atau teori itu hendaklah terkandung dalam ungkapan atau sighah. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan konsep al-takrif dan syarat-syaratnya. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Tahqiq al-furud ialah proses menentukan (tajribah) kesahihan sesuatu hipotesis atau fard al-furud yang dibuat selepas melakukan sesuatu kajian. Sebilangan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. 47 . Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. manakala syaratsyaratnya pula mestilah bersifat jami’ wa mani’. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan empat ciri takmim al-hukm. penyembuh. bidang kepakaran. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan tariq al-bawaqi. Jawapan yang sepatutnya ialah mengemukakan teori tajribi yang mencadangkan beberapa aspek positif dan negatif seperti manhaj jami’ al-haqaiq dan marhalah tabwib al-haqaiq yang memerlukan senarai kehadiran. Soalan (b) meminta calon menghuraikan empat kaedah tahqiq al-furud. Antara jawapan yang diberikan ialah wahyu sebagai pengajaran daripada Allah. dan lain-lain. Antara kepentingannya pula ialah suatu hipotesis untuk menentukan sama ada layak dijadikan teori ilmiah yang umum dan lain-lain lagi. tariq al-ikhtilaf. Antara sumbangan beliau termasuklah menyentuh asas pemikiran logik. Kumpulan 2: Mantik Moden Soalan 10 Soalan (a) meminta calon menjelaskan takrif tahqiq al-furud dan kepentingannya dalam metode kajian ilmiah. Antara jawapan calon ialah takmim al-hukm merupakan proses yang menyebabkan seseorang pengkaji boleh mengeluarkan satu hukum umum walaupun hanya mengkaji sebahagian contoh sahaja. Antara jawapan yang diberikan ialah tariq al-ittifaq. tidak mengandungi lafaz-lafaz simbolik dan negatif. dan lain-lain. Soalan (b) pula menghendaki calon menghuraikan empat faktor yang menyebabkan berlakunya kesilapan dalam mentakrifkan sesuatu. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon hanya menceritakan biodata Socrates sahaja. serta tidak menggunakan lafaz yang mengandungi makna yang banyak. dan lain-lain lagi. Soalan 12 Soalan (a) meminta calon memerihalkan latar diri Francis Bacon. Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon memerihalkan biografi Socrates dan sumbangan utama beliau dalam ilmu mantik. kaedah analisis logik berdasarkan soal jawab. Soalan (b) meminta calon memberikan penjelasan tentang sumbangan Francis Bacon. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan sebagainya. tarikh meninggal dunia. tariq al-ittifaq dan alikhtilaf. manakala sumbangannya tidak dijelaskan dengan tepat.

Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan betul. menguatkan keyakinan. mutu jawapan calon pada tahun ini adalah baik dan memuaskan. Soalan (b) menghendaki calon membandingkan al-Quran dengan kitab samawi yang lain dan menjelaskan lima keistimewaan al-Quran. Soalan 3 Soalan (a)(i) menghendaki calon menyatakan dua dalil al-Quran yang menunjukkan penurunan al-Quran ke Langit Dunia secara sekali gus. Segelintir calon tidak mentakrifkan pengertian Ulum dan al-Quran secara berasingan. perbincangan. iaitu calon sukar memberikan dalil al-Quran atau hadis.KERTAS 931/2 (ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADIS) Komen am Secara keseluruhannya. dan lain-lain. Calon juga didapati kurang memahami kehendak soalan. iaitu apabila berlaku sesuatu peristiwa. Jawapan yang sepatutnya ialah calon perlu menjelaskan takrif Ulum dan al-Quran dari segi bahasa dan istilah. Komen soalan demi soalan BAHAGIAN A: Ulum Al-Quran Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan takrif Ulum al-Quran secara keseluruhan. Soalan (b) pula menghendaki calon menjelaskan lima bidang kajian yang terdapat dalam Ulum al-Quran. 48 . tujuan penerangan hukum. Calon juga didapati lemah dalam menjawab soalan yang berbentuk perbandingan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon memberikan contoh dan menerangkan cara berlakunya asbab al-nuzul. Calon perlu menjelaskan cara berlakunya asbab al-nuzul. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan cara penurunan al-Quran secara sekali gus. Jawapan yang sepatutnya ialah al-Quran diturunkan secara beransur-ansur manakala kitab-kitab samawi yang lain diturunkan secara sekali gus. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan pengertian al-Quran dan menjelaskan tiga nama lain bagi al-Quran. Kebanyakan calon mengemukakan jawapan yang baik kepada soalan ini. Antara jawapan yang diberikan termasuklah memudahkan sesuatu ayat itu dihafaz. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menerangkan hikmat penurunan al-Quran secara sekali gus ke Langit Dunia. penghujahan. dan menambah keimanan manusia terhadap al-Quran. dan lain-lain. dapat memelihara sesuatu ayat. Antara jawapannya termasuklah memberikan kemuliaan kepada al-Quran. masih terdapat kelemahan dalam jawapan calon. syariat al-Quran adalah umum dan meliputi semua umat hingga hari kiamat. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan pemahaman maksud istilah. terdapat persoalan yang dikemukakan kepada Rasulullah SAW. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Sebahagian calon tidak dapat memberikan jawapan yang baik bagi soalan ini. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Sebahagian calon tidak mengemukakan perbandingan tetapi hanya menjelaskan keistimewaan al-Quran. Namun begitu. dan lain-lain lagi. manakala syariat yang terkandung dalam kitab-kitab samawi yang lain hanya terbatas untuk umat tertentu sahaja. seterusnya mentakrifkan Ulum al-Quran. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan lima faedah mengetahui asbab al-nuzul.

dan lain-lain. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan enam syarat yang perlu ada pada ahli al-jarh wa al-ta’dil. Jawapan yang sepatutnya ialah kita wajib berpegang pada Sunnah. Antara jawapannya ialah berilmu. kejadian yang berlaku kepada umat Islam. 49 . hadis sebagai penguat kepada ayat-ayat al-Quran. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan tujuan kegiatan rihlah ahli hadis pada zaman tabiin. warak. Sebahagian calon tidak mengemukakan dalil al-Quran. sentiasa menjaga agamanya. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. tidak dikritik (majruh). Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan empat cara para sahabat mempelajari hadis daripada Rasulullah SAW. dan manusia yang tidak mengikut Sunnah akan sesat. Soalan (b)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud tafsir bil ma’thur dan hukumnya. Sunnah mengajar manusia perkara yang tidak diketahui. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan pengertian al-jarah wa al-ta’dil. untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Soalan (b) menghendaki calon mengemukakan dalil al-Quran dan mengemukakan hujah untuk menolak pendapat golongan orientalis.Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan perbezaan antara tafsir dengan takwil. Jawapan yang sepatutnya adalah untuk menuntut ilmu. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan kewajipan berpegang pada Sunnah berdasarkan dalil hadis. untuk melanjutkan pengajian. Antara jawapan yang diberikan oleh calon adalah melalui majlis ilmu. Bahagian B: Ulum Al-Hadis Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan Sunnah sebagai wahyu Allah dengan memberikan dua dalil daripada al-Quran. Segelintir calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan memuaskan kerana tidak memahami istilah rihlah. kejadian yang berlaku kepada Rasulullah. untuk memantapkan hafalan hadis. Ulama berselisih pendapat dalam menentukan hukum beramal dengan tafsir bentuk ini. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak mengemukakan dalil daripada al-Quran dan memberikan hujah yang kurang tepat. dan sebagainya. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. bertaqwa. Tafsir bil ra’yi ialah tafsir yang menggunakan akal fikiran. dan lain-lain. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. dan lain-lain. Jawapan yang tepat ialah hadis sebagai takhsis kepada ayat al-Quran yang ‘am. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan maksud tafsir bil ra’yi dan memberikan hukumnya. untuk mengumpulkan hadis dalam satu kitab. iaitu terdapat ulama yang menolak dan terdapat ulama yang mengharuskannya. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan lima langkah yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam usaha memelihara hadis.

50 . Calon dapat memberikan nama penuh. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan tempat lahir penulis dengan tepat.Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon memerihalkan biodata penulis kitab Sunan al-Nasa’i. tarikh lahir. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan metodologi penulisan kitab Sunan al-Nasa’i dan menghuraikan keistimewaan kitab tersebut.

78 11.77 12. agama dan kepercayaan.37% pada tahun 2009.27 F 21. (b) Calon tidak berkemampuan menguasai fakta-fakta dalam soalan perbandingan. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini ialah 58. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 5. pembahagian kerja berdasarkan gender. (d) Calon tidak memiliki kemahiran berhujah melalui penulisan. bilangan calon yang menduduki peperiksaan mata pelajaran ini ialah 24 249 orang.91 B+ 6. 51 .30% berbanding dengan 57. Sebahagian calon mampu memberikan jawapan yang baik dengan mengemukakan isi jawapan yang lengkap dan huraian serta contoh yang sesuai. aspek kemasyarakatan. dan perkembangan pemikiran. teknologi perkakasan. (c) Calon memberikan jawapan berdasarkan logik akal sahaja dan calon tidak mengaitkan jawapan dengan konsep sejarah dan tamadun. prestasi calon bagi kertas ini meningkat.77 B– 9.91 D+ 6. Namun begitu.54 B 7. Calon berpengetahuan tentang sesebuah tamadun tetapi tidak mahir tentang tamadun yang dibandingkan. Calon juga gagal memberikan jawapan yang bermutu kerana kebanyakan calon menyatakan ciri tanpa mengemukakan huraian yang mantap dan contoh yang sesuai. kesenian dan kebudayaan. Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan ciri-ciri utama kebudayaan Paleolitik dan kebudayaan Neolitik.66 A– 3. banyak calon yang menjawab soalan ini gagal menjelaskan ciri-ciri kebudayaan kedua-dua zaman prasejarah tersebut dan gagal memberikan contoh peralatan dan teknologi yang relevan. Antara kelemahan calon termasuklah yang berikut: (a) Calon tidak dapat menguasai fakta dan gagal memberikan hujahan fakta yang relevan seperti yang dikehendaki oleh soalan.75 D 6.Sejarah (940) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini. Calon sepatutnya menghuraikan isi jawapan seperti ciri petempatan.84 RESPONS CALON KERTAS 940/1 (TAMADUN DUNIA HINGGA 1800) Komen am Secara keseluruhannya. aktiviti ekonomi.89 C+ C C– 6.

Kelemahan calon dalam menjawab soalan ini ialah calon tidak menguasai isi berkenaan dengan kepentingan muzik. keintelektualan. Calon sepatutnya membincangkan faktor agama seperti peranan golongan agama dalam pendidikan formal dalam tamadun awal. taktik dan strategi ketenteraan. Namun. Calon juga perlu membincangkan faktor-faktor selain faktor agama yang mempengaruhi pendidikan formal seperti birokrasi. fungsi muzik dalam terapi perubatan. Terdapat calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana berjaya menjelaskan perubahan yang berkaitan. Hanya sebilangan calon yang dapat membandingkan peranan maharaja China dan firaun Mesir. serta kepimpinan.Walau bagaimanapun. perkembangan ilmu muzik. latihan. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon membincangkan kepentingan muzik dalam kehidupan masyarakat zaman tamadun awal. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini hanya memfokuskan faktor agama tanpa mengaitkannya dengan pendidikan formal. Calon juga tidak membincangkan faktorfaktor lain. dan muzik sebagai terapi jiwa. Calon sepatutnya membincangkan peranan muzik dalam aktiviti keagamaan. peluasan jaringan perdagangan kebenuaan antara Eropah dengan Asia dan Amerika. Calon sepatutnya menganalisis sejauh mana faktor ekonomi menjadi faktor utama keruntuhan empayar Rom. Kebanyakan calon hanya menyenaraikan peranan 52 . komposisi pasukan. Kebanyakan calon gagal menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak menepati kehendak soalan. dan politik. Calon juga perlu membincangkan faktor-faktor lain yang menyumbang kepada kejatuhan empayar Rom secara umum. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon membincangkan perkembangan ekonomi komersial di Eropah Barat dari tahun 1500 hingga tahun 1800. Hanya sebahagian kecil calon yang memilih soalan ini dapat menjawabnya. ketenteraan. Jawapan yang dikemukakan oleh calon bersifat umum dan tidak berkaitan. patriotisme. perkembangan pasaran baharu. dan kelahiran institusi kewangan. ada calon yang tidak memahami maksud organisasi ketenteraan dan juga tidak mahir dengan istilah penzamanan seperti zaman klasik. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan perubahan organisasi ketenteraan pada zaman awal moden di Eropah. jawapan calon lemah kerana kegagalan calon memahami kehendak soalan. muzik dalam peperangan. kemanusiaan. Calon sepatutnya menjelaskan perubahan organisasi ketenteraan dalam aspek pengurusan. Kebanyakan calon tidak berjaya menjawab soalan ini dengan baik kerana calon mengemukakan fakta yang tidak relevan dan membincangkan perkara di luar topik seperti aktiviti penjajahan kuasa Barat serta perkembangan ekonomi di Eropah Barat sebelum abad ke-14.Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana faktor ekonomi bertanggungjawab terhadap keruntuhan empayar Rom pada kurun ke-5 Masihi. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon membandingkan peranan firaun dengan peranan maharaja dalam sistem pemerintahan di Mesir dan di China. teknologi. Calon sepatutnya membincangkan perkembangan ekonomi seperti keadaan pemulihan perdagangan di Eropah. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana faktor agama mempengaruhi pendidikan formal dalam tamadun awal.

Calon sepatutnya membincangkan pengaruh pentadbiran dan pemerintahan Islam era kerajaan Islam Madinah dalam aspek pemerintahan. institusi khalifah. bidang kuasa ketenteraan. pengaruh politik semasa dan kebudayaan asing. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini membincangkan kesan yang dialami oleh penduduk Madinah. Walau bagaimanapun. ekonomi. ekonomi. Calon sepatutnya mengupas kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah yang meliputi aspek politik. dan dasar sosial pemerintahan. ekonomi. Calon yang menjawab soalan ini gagal memberikan jawapan yang sepatutnya. Calon cuma memerihalkan pentadbiran dan pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah sahaja tanpa menjawab kehendak soalan.maharaja dan firaun semata-mata. dan perpecahan umat. Perbandingan yang sepatutnya dikemukakan oleh calon ialah perbandingan kesan dalam penyatuan empayar. Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon membincangkan implikasi Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. ketenteraan. peranan pemimpin negara. peranan dalam institusi keagamaan. Soalan 10 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al-Rasyidin memiliki ciri pemerintahan dan pentadbiran Nabi Muhammad SAW di Madinah. Calon sepatutnya membandingkan peranan kedua-dua jawatan pemerintahan tertinggi kerajaan Mesir dan China seperti perbandingan konsep pemerintahan mutlak. dan peranan sebagai pembina empayar. dan ilmu pengetahuan. pengurusan pertahanan. Bahagian B Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon membincangkan faktor kemunculan golongan Syiah dan Khawarij pada akhir zaman Khulafa al-Rasyidin. Kelemahan calon yang menjawab soalan ini ialah calon tidak menguasai fakta dan gagal membuat perbandingan seperti yang dikehendaki oleh soalan. Jawapan calon bersifat umum dan tidak memberikan faktafakta yang berkaitan dengan faktor kemunculan golongan Syiah dan Khawarij pada akhir zaman Khulafa al-Rasyidin. Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon membandingkan kesan penaklukan puak gasar Jerman di Eropah Barat dengan kesan peluasan kuasa Islam di Asia Barat terhadap tamadun di kedua-dua kawasan itu. terdapat calon yang gagal memberikan isi jawapan yang sepatutnya kerana tidak menguasai fakta berkaitan dengan perkara yang dibincangkan. konsep kuasa eksekutif. budaya assabiyah. dan psikologi sosial. Bagaimanapun kebanyakan calon gagal menjawab dengan baik kerana calon tidak membincangkan secara mendalam tentang perkara tersebut. penyerapan budaya kuasa penakluk. peranan dalam bidang legislatif. sosial. 53 . Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini berusaha membincangkan pengaruh ciri pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah dalam pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al-Rasyidin. keselamatan. penguasaan dalam ekonomi kerajaan. Calon sepatutnya membincangkan faktor-faktor seperti perbezaan tafsiran alQuran.

Calon yang menjawab soalan ini tidak dapat memberikan jawapan yang baik kerana tidak menguasai fakta yang relevan mengenai sistem ketenteraan Barat. Soalan 14 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan perkembangan seni ukir pada zaman kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah. Terdapat calon mengemukakan isi perbincangan yang tidak relevan seperti menghuraikan peranan institusi pendidikan di alam Melayu seperti sekolah pondok. dasar ekonomi. dan perpustakaan. 54 .Soalan 12 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan perkembangan sistem mata wang Islam dari zaman Khulafa al-Rasyidin hingga zaman Bani Umayyah dan peranan sistem mata wang itu dalam aktiviti ekonomi umat Islam. dan dasar sosial termasuk dasar pemerintah terhadap penganut Hindu. taktikal dan strategi peperangan. dan matlamat peperangan. etika peperangan. dasar pentadbiran. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini gagal memberikan huraian dengan fakta yang tepat dan memberikan jawapan yang bersifat umum. Calon juga perlu menghuraikan peranan mata wang dalam urusan perniagaan. Calon sepatutnya membandingkan sistem ketenteraan pada kedua-dua zaman tersebut. Calon sepatutnya membuat perbandingan mengenai dasar perluasan wilayah. aspek kepimpinan. universiti. Calon sepatutnya menghuraikan peranan institusi pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah seperti masjid. penyusunan tentera. Soalan 15 Soalan ini menghendaki calon membandingkan dasar pemerintahan Maharaja Akbar dengan dasar pemerintahan Maharaja Aurangzeb dalam mengukuhkan pemerintahan Moghul di India. kuttab. dan terdapat calon yang memberikan fakta yang terkeluar daripada jeda masa. Calon yang menjawab soalan ini tidak dapat memberikan jawapan yang baik kerana tidak menguasai fakta yang relevan mengenai dasar pemerintahan Maharaja Akbar dan Maharaja Aurangzeb. dan kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat. antaranya. Calon juga tidak membandingkan isi persoalan. iaitu membincangkan sistem ketenteraan zaman Khulafa ar-Rasyidin. Soalan 13 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan peranan institusi pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah. Kebanyakan calon tidak dapat menghuraikan isi persoalan dengan baik kerana kekurangan isi dan hanya menghuraikan peranan sistem mata wang sahaja. menghuraikan sejarah perkembangan mata wang Islam daripada zaman Khalifah Umar al-Khattab hingga zaman Abdul al-Aziz ibn Marwan. Calon sepatutnya menghuraikan perkembangan seni ukir pada zaman Bani Umayyah yang dianggap sebagai tempoh awal perkembangan seni ukir Islam dan pada zaman kerajaan Abbasiyah yang dilihat sebagai zaman keagungan seni ukir Islam. istana khalifah. Calon sepatutnya. Soalan 16 Soalan ini menghendaki calon membandingkan sistem ketenteraan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan sistem ketenteraan Barat pada zaman Rom. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang baik. peralatan peperangan. pentadbiran. penggajian tentera.

Banyak juga calon yang mengaitkan isi jawapan dengan pembesar zaman Kesultanan Melayu Melaka. ASIA SELATAN. Negeri Sembilan. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini tidak membincangkan sistem pembesar tetapi menumpukan kepada peranan pembesar. Calon sepatutnya.KERTAS 940/2 (SEJARAH MALAYSIA. Kebanyakan calon gagal menjawab soalan ini dengan baik dan hanya membincangkan jawapan secara umum sahaja. penanaman padi. Calon sepatutnya menghuraikan kegiatan pengeluaran sumber hutan. dan aktiviti perdagangan jalan laut. ubi kayu. Birch semasa pelaksanaan sistem residen di Perak. Hal ini menyebabkan jawapan calon terkeluar daripada jeda masa perbincangan. 1800 HINGGA 1963) Komen am Secara keseluruhannya. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana faktor luaran mempengaruhi kebangkitan gerakan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. dan Johor. DAN ASIA TIMUR. ASIA TENGGARA. kopi. Calon juga perlu menekankan pendekatan diplomasi yang diamalkan oleh Sir Hugh Low terhadap Sultan Perak dan pembesar Melayu ketika itu. Misalnya. (d) Jawapan yang diberikan oleh calon berulang-ulang dari segi isi dan fakta. Calon sepatutnya membincangkan secara 55 . Kelantan. perlombongan emas dan bijih timah. Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan kegiatan ekonomi komersial di Tanah Melayu hingga tahun 1874. membincangkan sistem dan peranan pembesar di Perak. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang umum. Kebanyakan calon tidak dapat membincangkan aspek kejayaan Sir Hugh Low tetapi hanya dapat menjelaskan kelemahan pentadbiran J. tebu. calon tidak menyatakan lokasi daerah aktiviti perlombongan bijih timah seperti daerah Larut. prestasi calon pada tahun ini adalah lemah berbanding dengan tahun sebelumnya. Calon sering mengemukakan fakta yang tidak berkaitan dengan kehendak soalan. Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sistem dan peranan pembesar di Negeri-Negeri Melayu hingga tahun 1874. Antara kelemahan jawapan calon termasuklah yang berikut: (a) Jawapan yang diberikan oleh calon terkeluar daripada jeda masa sesuatu peristiwa.W. lada hitam.W. Calon sepatutnya membincangkan kelemahan pentadbiran J. (b) Jawapan yang diberikan oleh calon tidak mempunyai pengenalan dan penutup yang mantap mengikut kehendak soalan. (c) Jawapan calon kurang berfokus kepada kehendak soalan. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon membincangkan penyataan bahawa pentadbiran Sir Hugh Low lebih berjaya jika dibandingkan dengan pentadbiran J.W Birch.W. Selangor.W Birch dan kejayaan pentadbiran Sir Hugh Low.W.

Bahagian B Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan sistem pembesar di Myanmar dan di Thailand sebelum kedatangan kuasa Barat. 56 . iaitu bermula dengan dasar campur tangan Perancis dan British. Kebanyakan calon berpengetahuan tentang usaha-usaha yang dilakukan. Calon sepatutnya membincangkan perkembangan politik di kedua-dua buah negara tersebut. dan pengaruh dari Indonesia. Kebanyakan calon gagal membincangkan kepemimpinan Tunku Abdul Rahman dalam mempengaruhi pembentukan dasar luar Tanah Melayu dengan baik. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin pelbagai kaum dari tahun 1955 hingga tahun 1957 untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu. Calon sepatutnya memberikan jawapan yang membincangkan perkembangan perusahaan gula di Pulau Jawa dan di Thailand bermula dengan kedatangan kuasa Barat. Calon sepatutnya memberikan jawapan yang menghuraikan sistem pembesar di Myanmar dan Thailand yang berasaskan sistem feudal dan tradisional. Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon membincangkan perkembangan campur tangan Perancis di Vietnam dan campur tangan British di China pada abad ke-19. Namun calon memberikan huraian yang umum dan tidak mengaitkan dengan usaha pemimpin pelbagai kaum secara terperinci. Kebanyakan calon menjawab soalan ini secara umum. Malah jawapan yang diberikan umum dan tertumpu kepada kesan campur tangan. dan faktor politik serantau. calon juga perlu membincangkan faktor dalaman seperti perkembangan pendidikan dan pengaruh perkembangan media massa di Tanah Melayu. Ada calon yang menghuraikan sistem pembesar di Myanmar dan Thailand seperti sistem pembesar di Tanah Melayu. Kebanyakan calon hanya dapat menumpukan perbincangan pada campur tangan sebuah negara sahaja. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon membincangkan kepemimpinan Tunku Abdul Rahman dalam mempengaruhi pembentukan dasar luar Tanah Melayu. Namun. Namun begitu. Ada calon yang hanya membincangkan peranan kepemimpinan Tunku Abdul Rahman sahaja dan meminggirkan faktor-faktor seperti faktor sejarah diplomatik dengan negara Islam. penyertaan bersama pemimpin pelbagai kaum dalam delegasi kemerdekaan ke London. Calon sepatutnya menjelaskan peranan dan usaha pemimpin pelbagai kaum melalui kerjasama dalam Pilihan Raya Umum 1955. arus perubahan yang tercetus daripada dasar campur tangan tersebut dan sehinggalah membawa kepada gerakan penentangan kuasa Barat oleh masyarakat tempatan.mendalam faktor luaran seperti gerakan pemulihan Islam di Mesir. sebilangan besar calon membincangkan kegiatan tersebut secara umum kerana tidak menguasai fakta tajuk tersebut. pengaruh Turki di Tanah Melayu. Perang Rusia−Jepun. dan keanggotaan Suruhanjaya Reid. Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon membincangkan perkembangan perusahaan gula sebagai tanaman komersial di Pulau Jawa dan di Thailand pada abad ke-19. faktor ekonomi.

Calon juga perlu merumuskan faktor yang paling dominan yang menyebabkan kegagalan kedua-dua pemberontakan tersebut. Kebanyakan calon gagal menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon lebih cenderung memberikan sebab berlakunya Dahagi India dan menjelaskan penubuhan Katipunan. strategi. Calon sepatutnya membincangkan matlamat. Kebanyakan calon menjawab secara umum dan memberikan jawapan yang tidak memenuhi kehendak soalan. Soalan 12 Soalan ini menghendaki calon membandingkan perkembangan politik di India dengan perkembangan politik di Jepun selepas Perang Dunia Kedua hingga tahun 1950. dan kejayaan perjuangan Hukbalahap dan Viet Minh ketika menentang pendudukan Jepun. Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana perpecahan dalam kalangan pemberontak dalam Dahagi India pada tahun 1857 dan pemberontak dalam pertubuhan Katipunan pada tahun 1896 di Filipina telah membawa kepada kegagalan pemberontakan tersebut.Soalan 10 Soalan ini menghendaki calon membincangkan perjuangan Hukbalahap di Filipina dan gerakan Viet Minh di Vietnam semasa dan selepas pendudukan Jepun. Kebanyakan calon hanya membincangkan soalan tersebut secara umum. Calon sepatutnya membandingkan perkembangan politik di kedua-dua buah negara tersebut melalui peristiwaperistiwa penting yang berlaku seperti perjuangan kemerdekaan India dari British dan pendudukan Amerika Syarikat di Jepun yang mendorong kepada pemindahan kuasa daripada sistem monarki mutlak kepada sistem demokrasi acuan Amerika Syarikat. Calon sepatutnya membincangkan secara mendalam faktor perpecahan dalaman Dahagi India dan Katipunan di samping membincangkan faktor-faktor yang lain. 57 .

16% berbanding dengan 69.23 D 5. pencapaian calon dalam kertas ini pada tahun ini adalah lebih rendah berbanding dengan tahun sebelumnya walaupun mutu soalan menepati kehendak aras taksonomi bagi mata pelajaran Geografi Alam Sekitar Fizikal. dan padat. (d) Calon tidak merancang rangka jawapan mereka dengan baik dan teratur. Calon sepatutnya memberikan takrif tenaga haba pendam. 58 .83 A– 5.92 D+ 6.Geografi (942) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini.63 B B– C+ C C– 6. ringkas. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini ialah 67.33 F 14. iaitu haba yang diserap dan disimpan dalam bentuk gas atau cecair atau pepejal semasa proses penyejatan. atau pemejalwapan (sublimation). Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon memberikan takrif tenaga haba pendam. pencairan.30 11. (c) Calon memberikan definisi yang terlalu panjang bagi sesuatu istilah dan konsep. (e) Calon tidak dapat menjawab kesemua subsoalan dengan baik. Kebanyakan calon menjawab secara umum sahaja menyebabkan huraian yang diberikan tidak lengkap. Antara kelemahan dan kesilapan yang terdapat dalam jawapan calon termasuklah yang berikut: (a) Calon tidak dapat memberikan konsep yang ditanya dengan tepat. (b) Calon tidak memahami istilah dan kehendak soalan serta tidak dapat memberikan jawapan yang tepat berdasarkan skema jawapan yang ditetapkan. (f) Calon mengulang isi jawapan yang sama. Majoriti calon memberikan definisi tenaga haba pendam hanya dengan menyatakan haba yang disimpan dan diserap tetapi tidak menjelaskan proses yang melibatkan haba tersebut. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 15 005 orang.36 11.41 15.39% pada tahun 2009.78 RESPONS CALON KERTAS 942/1 (ALAM SEKITAR FIZIKAL) Komen am Pada keseluruhannya. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 3.10 12.11 B+ 7.

iaitu gelinciran biasa. Jawapan calon sepatutnya mengenal pasti jenis gelinciran. cara menghakis (geselan. balikan. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan pengaruh peningkatan jumlah haba bumi terhadap alam sekitar fizikal. perolakan. Calon sepatutnya memberikan maksud ombak. dan alir lintang. lurah gelinciran. rantaian makanan terganggu. kemarau. Banyak juga calon yang tersilap dan menjawab gelinciran rabak sebagai salah satu jenis gelinciran. Kebanyakan calon juga menghuraikan pemindahan haba suria dari bumi dan bukannya dari atmosfera sebagaimana yang dikehendaki oleh soalan. pencairan glasier. dan kebanyakannya mentakrifkan gelinciran sebagai pergerakan jisim. Impaknya menyebabkan satu bahagian terangkat ke atas dan satu lagi jatuh ke bawah. Kebanyakan calon hanya menyatakan bentuk muka bumi dan cara proses hakisan dan mendapan secara umum. Contohnya gelinciran biasa. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang betul. Sepatutnya calon menjelaskan pengaruh peningkatan jumlah haba bumi terhadap alam sekitar fizikal. iaitu bahangan suria. larutan. dan pantai tenggelam atau timbul. keadaan persekitaran kering dan berdebu. iaitu pantulan. Calon juga tidak dapat mengenal pasti komponen alam sekitar fizikal iaitu atmosfera. hidrosfera. jurang gelinciran. dan biosfera. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud gelinciran. Soalan 3 Soalan (a)(i) menghendaki calon memberikan maksud ombak. dan menghuraikan daya dan impak bagi setiap jenis gelinciran tersebut. Huraian calon lebih kepada pergerakan jisim. Calon sepatutnya menghuraikan pembentukan cerun gelinciran. Jawapan yang sepatutnya ialah tentang proses perubahan atau pergerakan kedudukan lapisan kerak bumi atau lapisan batuan secara mendatar atau menegak yang dihasilkan oleh daya regangan atau mampatan. 59 . gelinciran songsang. dan peningkatan proses perolakan yang mengakibatkan ribut petir dan hujan lebat di bandar. konduksi. teres gelinciran. kepupusan flora dan fauna. tebing atau tubir tinggi.Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan empat cara tenaga haba suria dipindahkan dari atmosfera ke permukaan bumi. peningkatan luluhawa. gunung bongkah. Kebanyakan calon tidak dapat mengenal pasti bentuk muka bumi akibat proses gelinciran dan banyak calon yang terkeliru dengan bentuk muka bumi akibat proses geomorfologi. kelembapan bandingan secara relatifnya berkurang. iaitu suhu bumi dan kadar sejatan meningkat. pantulan. serta gelinciran julang. Kebanyakan calon memberikan kaedah yang hampir sama. kenaikan aras laut. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan proses kejadian tiga jenis gelinciran. Rata-rata calon menjawab tentang ombak pembina dan ombak pembinasa serta tentang kejadian ombak dan angin. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan proses hakisan dan mendapan dalam pembentukan bentuk muka bumi di zon pinggir pantai. Calon sepatutnya menjelaskan mana-mana empat daripada cara berikut. dan albedo. serakan atau sebaran. peluasan kawasan gurun. Kebanyakan calon tidak memberikan maksud gelinciran dengan tepat. litosfera. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan pengaruh gelinciran terhadap pembentukan bentuk muka bumi. dayanya adalah kuasa tegangan yang bertindak dari lapisan kiri dan kanan batuan yang menyebabkan kedua-dua bahagian lapisan meregang dan merekah di bahagian gelinciran. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jawapan yang sepatutnya bagi proses hakisan mesti menyatakan tenaga (ombak pembinasa atau arus). hidraul. iaitu bentuk permukaan air laut yang beralun atau puncak palung yang bergerak dari laut ke darat.

iaitu dari tahun 1991 hingga tahun 2000. jumlah hujan berkurangan. golekan. menyebabkan berlakunya pemanasan global pada tahun-tahun tersebut. saiz bahan. Kebanyakan calon dapat membuat pengiraan min hujan dengan betul tetapi banyak calon yang tidak mendapat markah untuk soalan tentang perbezaan jumlah hujan. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan bagaimana trend perubahan jumlah hujan tahunan di stesen kaji cuaca X berkait rapat dengan fenomena global. Soalan (b)(iii) calon perlu menjelaskan tiga faktor yang mempengaruhi proses pemendapan di muara sungai. dan cuaca ekstrem melampau. Rata-rata calon juga hanya menghuraikan trend turun naik taburan hujan tahunan serta kejadian banjir dan kemarau sahaja. Kebanyakan calon tidak dapat menghuraikan kaitan antara graf (trend hujan) dengan kesan fenomena global. gua atau gloup atau geo. dan mana-mana dua bentuk muka bumi (tebing tinggi atau pentas hakisan ombak. kawasan yang luas untuk Industri Kecil dan Sederhana (IKS). iaitu jenis bahan. kelikir. tanjung atau teluk. La-Nina. iaitu pemanasan global. iaitu kurang daripada 2000mm setahun. Kebanyakan calon hanya menjawab beban yang diangkut dari hulu ke hilir sungai. pasir. Soalan (b)(iv) calon perlu menghuraikan kepentingan delta terhadap aktiviti manusia. Sepatutnya calon mengira perbezaan antara min hujan yang diperoleh dengan jumlah hujan bagi setiap tahun. 60 . bentuk alur sungai. iaitu tanah yang subur untuk pertanian. dan ampaian) sepanjang alur sungai. Kebanyakan calon tidak dapat memisahkan ketiga-tiga ciri bahan yang diangkut dan tidak dapat mengaitkannya dengan lambat atau cepat proses pengangkutan beban sungai. dan mana-mana dua bentuk muka bumi (pantai. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghitung perbezaan antara jumlah hujan setiap tahun dengan min hujan dalam tempoh 10 tahun di stesen kaji cuaca X. bahan galian untuk perlombongan. beban sungai. beban. serta pengangkutan dan perhubungan. pelancongan dan rekreasi. kecerunan dasar sungai. bahan). Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Kebanyakan calon dapat melukis graf bar dengan betul. permatang. kawasan padang ragut untuk penternakan. sumber air untuk perikanan dan akuakultur. Calon sepatutnya menjelaskan ciri bahan. tanah pamah sebagai tempat petempatan. Jawapan yang sepatutnya adalah proses pemindahan beban (kelodak. anak tanjung. dan batuan) dengan pelbagai cara (apungan. gerbang batu atau batu tunggul atau batu sisa). dan gumuk pasir). Sebagai contoh. dan mengaitkannya dengan graf bar. tombolo. Bagi proses mendapan. perubahan morfologi alur sungai yang semakin melebar. dan pengaruh ombak. cara mendapan (halangan. larutan. tenaga (ombak pembina atau arus atau angin). Soalan (b)(i) menghendaki calon memberikan maksud pengangkutan beban sungai.lelasan). Calon sepatutnya mengenal pasti fenomena global. dan bentuk bahan serta mengaitkan setiap ciri dengan ciri lambat atau cepat proses pengangkutan tersebut. Jawapan calon sepatutnya adalah penjelasan tentang kewujudan halangan disebabkan aktiviti manusia. pada tahun 1992 dan tahun 1997. El-Nino. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang baik. Soalan (b) menghendaki calon melukis graf bar untuk menunjukkan jumlah hujan tahunan di stesen kaji cuaca X dari tahun 1991 hingga tahun 2000. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan tiga ciri bahan yang mempengaruhi pengangkutan beban sungai. beting.

sedangkan calon hanya perlu menyatakan masalah sahaja. menjadi selimut kepada pembebasan bahangan gelombang panjang dari bumi ke angkasa lepas. empangan air tercemar. 61 . Soalan 6 Soalan menghendaki calon menjawab berdasarkan kajian luar yang dijalankan di sebuah bandar. kuari. kecurian air. iaitu dari aspek aktiviti domestik. Banyak calon yang hanya dapat menyatakan aspek bagi satu lapisan sahaja. kawasan gambut. dan hanya menyatakan masalah pencemaran sungai dan paip bocor sahaja. gas. Kebanyakan calon dapat memberikan maksud permintaan air dengan baik. pengangkutan. iaitu wap air. permintaan melebihi penawaran. membekalkan udara untuk kehidupan di permukaan bumi. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan peranan lapisan atmosfera peringkat rendah dalam mengawal kehidupan di permukaan bumi. dan loji air tercemar. Calon juga tidak memahami peranan atmosfera peringkat rendah. dan pelancongan. iaitu sebagai lut sinar kepada bahangan yang masuk dan legap kepada gelombang panjang. Gas pula disebabkan pembebasan chloroflorocarbon (CFC) daripada aktiviti perindustrian. sifat taburan suhu. dan pembakaran terbuka manakala bahan terampai disebabkan aktiviti pembakaran. pembenihan awan. paip bocor. iaitu jumlah air yang diperlukan oleh pengguna untuk keperluan tertentu (domestik dan industri) berbanding dengan bekalan yang sedia ada. pencemaran air sungai oleh kilang dan pembuangan sisa domestik. kemarau berpanjangan. dan fungsi. disebabkan oleh aktiviti penanaman pokok. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan bagaimana masalah bekalan air bersih dalam soalan (b) menimbulkan pelbagai kesukaran kepada aktiviti penduduk setempat. kandungan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. sifat lembapan. Banyak calon yang menghuraikan aktiviti manusia sebagai penyebab perubahan kandungan atmosfera secara umum tanpa membahagikan jenis wap air. Kebanyakan calon tidak dapat menyatakan perbezaan antara kedua-dua lapisan dengan betul. perniagaan. Jawapan calon sepatutnya menghuraikan aktiviti manusia yang mempengaruhi kandungan atmosfera. perindustrian. Jawapan calon sepatutnya menyatakan perbezaan antara lapisan stratosfera dengan troposfera dari aspek kedudukan. menyerap haba berlebihan dari permukaan bumi. Calon sepatutnya menjelaskan peranan atmosfera peringkat rendah. Kebanyakan calon menjelaskan fungsi atmosfera keseluruhannya dan bukan atmosfera peringkat rendah sebagaimana yang dikehendaki oleh soalan. Jawapan bagi masalah bekalan air bersih adalah seperti kawasan tadahan air diganggu. dan menstabilkan suhu permukaan bumi. Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud permintaan air. membekalkan air hujan untuk kehidupan. kawasan batu kapur. Soalan (b) menghendaki calon menyatakan masalah bekalan air bersih di kawasan yang dikaji. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan bagaimana kandungan atmosfera boleh dipengaruhi oleh aktiviti manusia di kawasan bandar. penggunaan racun serangga. Kebanyakan calon juga tidak dapat mengenal pasti masalah bekalan air bersih. badan air. hutan dibersihkan.Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga aspek perbezaan antara lapisan stratosfera dengan lapisan troposfera bumi. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana hanya menghuraikan aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kandungan gas bertambah tanpa menyentuh aktiviti yang menyebabkan perubahan kandungan wap air dan bahan terampai. perlombongan. Kebanyakan calon memberikan huraian yang panjang bagi setiap isi. dan debu. dan takungan air. dan bahan terampai.

ini tidak menepati konsep pertanian pindah. mewartakan kawasan tadahan air. Jawapan calon sepatutnya adalah dari aspek kemusnahan flora. kempen kesedaran. daripada pengguna primer kepada pengguna sekunder. Jawapan calon sepatutnya ialah aliran sehala pemindahan tenaga dari matahari ke komponen biotik dan abiotik dalam sesuatu ekosistem. Jawapan calon sepatutnya adalah kepelbagaian spesies dan genetik flora dan fauna yang hidup dalam sesuatu ekosistem. Kebanyakan calon mendapat markah yang baik untuk soalan ini. Banyak juga calon yang gagal membahagikan kepelbagaian biologi mengikut komponen flora dan fauna. serta saling kebergantungan antara spesies terganggu. pendidikan. menggembur tanah telah mengubah struktur tanah kawasan tersebut. daripada pengeluar kepada pengguna primer. 62 . Namun ada juga calon yang menjawab secara umum tanpa menyatakan ekosistem pertanian tertentu seperti padi dan sebagainya. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud kepelbagaian biologi. Jawapan yang sepatutnya adalah penebangan hutan telah menggugat keseimbangan dan kehilangan spesies hidupan kawasan tersebut. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan proses aliran tenaga dalam siratan makanan yang terdapat dalam ekosistem pertanian. membuat teres. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan konsep aliran tenaga dengan tepat. memulihara kawasan takungan air. Jawapan calon yang baik bermula dengan sumber tenaga daripada matahari kepada pengeluar. mencari sumber air alternatif. dan daripada pengguna sekunder kepada pengguna tertier. memusnahkan habitat dan sumber makanan haiwan. Banyak juga calon yang menyatakan aktiviti pertanian moden seperti membajak. kegiatan meninggalkan kawasan pertanian pindah telah menyebabkan pertumbuhan tumbuhan sekunder dan semak samun. Kebanyakan calon tidak memahami maksud kepelbagaian biologi. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan bagaimana aktiviti pertanian pindah mengganggu ekosistem hutan. Kemusnahan fauna pula akan mengganggu siratan makanan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik namun banyak juga calon yang memberikan jawapan secara umum dan tidak hanya tertumpu pada kawasan bandar. dan membiak. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud konsep aliran tenaga dalam ekosistem. pembakaran hutan telah meningkatkan iklim mikro. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan maksud kepelbagaian biologi dengan tepat. dan langkah perundangan. serta penghijrahan spesies akibat kemusnahan habitat. Calon perlu memahami konsep siratan makanan dan menghuraikan setiap pemindahan tenaga terdapat tenaga yang dibebaskan untuk bergerak. kewujudan flora baharu akan mengubah persekitaran iklim mikro kawasan asal. catuan air. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana gagal menghuraikan aktiviti pertanian pindah dan sebaliknya hanya menyentuh tentang pertanian pindah sahaja. meningkatkan tarif air. keseimbangan populasi spesies asal terganggu. Huraian calon juga perlu merujuk kepada satu jenis tanaman sahaja. penanaman spesies tanaman baharu telah mengubah spesies tumbuhan asal. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan lima kesan kemusnahan kepelbagaian biologi terhadap persekitaran fizikal. pemindahan air antara kawasan atau negeri. Langkah yang sepatutnya dijelaskan oleh calon adalah seperti menjimatkan penggunaan air bersih.Soalan (d) menghendaki calon menjelaskan langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah bekalan air bersih di bandar yang dikaji. dan juga penanaman tanaman sejenis telah mengurangkan nutrien tanah. menggunakan baja dan racun serangga sebagai jawapan. membesar. iaitu menyebabkan spesies baharu mendominasi kawasan. kitar semula.

KERTAS 942/2 (ALAM SEKITAR MANUSIA) Komen am Secara keseluruhannya. tidak memahami kehendak soalan dengan tepat. tanah pertanian. namun hanya sebilangan kecil yang dapat menghuraikan setiap isi dengan baik. mengutip hasil hutan untuk perindustrian dan IKS. iaitu keupayaan atau kesesuaian persekitaran fizikal di sesebuah kawasan dalam menyokong atau menampung atau memenuhi sumber alam yang diperlukan oleh penduduk di sesebuah kawasan seperti air permukaan atau air bersih dan marin. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik namun jawapan calon lebih tertumpu pada langkah perundangan serta pendidikan dan kempen alam sekitar sahaja. tidak memahami konsep kajian lapangan. udara bersih. faktor penduduk sebagai pengguna yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan pencemaran. tanih. serta kemahiran teknologi dalam kalangan penduduk yang rendah yang menyebabkan kemusnahan. angin. kawasan terhadap pertumbuhan penduduk. menulis jawapan yang berulang-ulang bagi sesuatu isi. tumpuan kepadatan memberikan tekanan kepada sumber seperti persaingan guna tanah.Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan empat kepentingan biologi terhadap aktiviti manusia di kawasan tropika lembap. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik disebabkan mereka tidak memahami maksud faktor kependudukan. hibrid. hutan. Soalan (c) menghendaki calon memerihalkan lima langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemusnahan persekitaran fizikal di kawasan yang berpenduduk padat di sesebuah negara membangun. riadah dan rekreasi atau ekopelancongan. dan sebagainya. memberikan jawapan tanpa ayat yang lengkap berserta contoh. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan lima faktor kependudukan yang menyumbang kepada kemusnahan alam sekitar fizikal di sesebuah kawasan yang berpenduduk padat. penduduk tidak berpelajaran yang tidak memahami kepentingan penjagaan alam sekitar. pembalakan. pendidikan alam sekitar. iaitu pertambahan penduduk yang menyebabkan sumber alam dieksploitasi. tidak memahami kata tugasan soalan. dan mineral. serta penyelidikan dan pembangunan (R&D). kelemahan pengurusan dan penguatkuasaan alam sekitar. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud daya tampung persekitaran fizikal. mutu jawapan calon bagi kertas ini adalah sederhana. 63 . Kebanyakan calon mampu menguasai isi utama dengan baik. Kebanyakan calon dapat memberikan maksud daya tampung persekitaran fizikal dengan baik. dan juga langkah untuk mencari sumber atau tenaga alternatif seperti solar. Langkah lain yang perlu diterangkan adalah langkah pengurusan sumber. makanan. Majoriti calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Antara kesilapan dan kelemahan dalam jawapan calon termasuklah yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Calon Calon Calon Calon Calon Calon memberikan huraian jawapan yang tidak relevan dengan kehendak soalan. iaitu perubatan.

Calon sepatutnya menerangkan kedua-dua kawasan. Sebilangan besar calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana calon hanya menjelaskan kepentingan pelancongan sahaja dan bukannya kepentingan pengangkutan kepada industri pelancongan. kemudahan asas. DARA. KESEDAR. dan tukaran wang asing. kepelbagaian jenis pengangkutan. membangunkan kawasan yang berpotensi sebagai tempat pelancongan. Bagi kawasan destinasi. iaitu kawasan destinasi dan kawasan asal. murah. jimat masa. antara isinya termasuklah penghantaran wang. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana jawapan calon lebih tertumpu kepada kawasan destinasi semata-mata. Majoriti calon dapat melukis carta pai dengan tepat. Seremban. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan mengapa berlaku migrasi keluar penduduk desa di negara ini. atau mana-mana kawasan FELDA yang sememangnya menjadi destinasi utama migrasi penduduk ke kawasan luar bandar pada tahun 1970-an. pembauran budaya positif dan penyebaran inovasi. KEJORA. Soalan (b) menghendaki calon menjawab berdasarkan kajian luar yang dijalankan terhadap satu jenis aktiviti ekonomi. Kebanyakan calon dapat menyatakan tiga bandar yang menjadi destinasi utama migrasi dalaman di Malaysia seperti Kuala Lumpur. Jawapan calon tentang kepentingan sektor pengangkutan kepada industri pelancongan di Malaysia sepatutnya berkaitan dengan aspek sistematik dan cekap. kemudahan sosial. dan Alor Setar. pemindahan idea. Namun hanya sebilangan kecil calon yang merujuk dua kawasan luar bandar kepada kawasan pembangunan wilayah seperti JENGKA. mempercepat proses pembandaran. bencana alam. selamat dan selesa. serta faktor sosial. Johor Bahru. pendapatan negara.Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga bandar dan dua kawasan luar bandar yang menjadi destinasi utama migrasi penduduk di Malaysia sejak tahun 1970-an. dasar kerajaan. Soalan 3 Soalan (a)(i) menghendaki calon melukis carta pai untuk menunjukkan ketibaan pelancong asing yang datang ke Malaysia mengikut negara asal pada tahun 2005. Soalan (a)(ii) menghendaki calon memperihalkan tiga kepentingan sektor pengangkutan kepada industri pelancongan di Malaysia. kemajuan kawasan. serta mengurangkan tekanan penduduk ke atas sumber. Namun begitu banyak calon yang kehilangan markah kerana tidak menunjukkan pengiraan peratusan dan sudut serta mengabaikan aspek kebersihan dan kekemasan. serta mempercepat pembangunan kawasan berpotensi pelancongan. pemindahan teknologi. 64 . Bagi kawasan asal pula. iaitu industri pelancongan boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan di Malaysia dengan meningkatkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). meningkatkan saiz pasaran. Soalan (c) menghendaki calon menerangkan bagaimana migrasi penduduk ke sesebuah kawasan boleh memajukan kawasan destinasi dan kawasan asal. Georgetown. isinya adalah kemajuan ekonomi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. iaitu dengan menerangkan faktor tolakan dan tarikan bagi isi ekonomi. Soalan (a)(iii) menghendaki calon menghuraikan bagaimana industri pelancongan boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan di Malaysia. KETENGAH. sumber alam. memberi kesan pengganda dalam memajukan kegiatan ekonomi yang berkaitan. menggalakkan pembangunan infrastruktur. ketersampaian. melalui peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Banyak calon yang dapat menghuraikan setiap faktor dengan baik. serta menggalakkan perkembangan teknologi R&D dan sumber manusia.

dan hanya berdasarkan satu jenis aktiviti ekonomi sahaja. Soalan (b)(v) menghendaki calon menghuraikan langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. pencemaran persekitaran. amalan pemuliharaan. peningkatan pendapatan per kapita dan taraf hidup penduduk. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana calon hanya menyatakan isi secara umum. Calon juga tidak dapat membezakan masalah pertanian ladang dengan pekebun kecil. masalah kekurangan buruh 65 . dan pendidikan. soal selidik atau temu bual. kualiti produk. serta kemajuan kawasan. iaitu meningkatkan KDNK dan pendapatan negara. tidak boleh melompat dari satu kawasan ke kawasan lain (bersifat insitu). dan penggunaan teknologi mesra alam (teknologi hijau) serta kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. iaitu amalan pengurusan strategik seperti langkah kestrukturan atau kejuruteraan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak memahami konsep kajian luar (memberikan contoh kawasan yang luas). Calon sepatutnya menjawab maklumat primer yang diperoleh melalui pemerhatian atau pencerapan. iaitu berskala mikro (paling luas ialah di sebuah daerah kecil). perkembangan infrastuktur. pencemaran bunyi dan bau. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik tetapi tidak mendapat markah maksimun disebabkan huraian yang diberikan tidak mantap dan terperinci. pencemaran air. masalah pasaran seperti harga komoditi yang tidak stabil. menyediakan peluang pekerjaan dan pendapatan kepada penduduk. Soalan (b)(iii) menghendaki calon menghuraikan bukti yang menunjukkan kawasan yang dikaji telah mengalami perkembangan pesat akibat aktiviti ekonomi tersebut. tanah mendap. Sesetengah calon pula hanya menyatakan kaedah untuk memperoleh maklumat sekunder tanpa huraian yang lengkap. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan sumbangan sektor pertanian ladang kepada pembangunan ekonomi negara Malaysia. persaingan. kerosakan ekosistem atau habitat atau spesies atau rantaian makanan. Kebanyakan calon hanya menjelaskan kaedah untuk memperoleh maklumat primer sahaja. banjir kilat dan banjir lumpur. Jawapan calon menjurus kepada perubahan landskap. kesihatan. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan masalah yang dihadapi untuk memajukan sektor pertanian ladang di Malaysia. kesan pengganda atau memajukan ekonomi yang berkaitan. tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan. serta kemusnahan kawasan tadahan air. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. menambahkan dana atau modal dalam negara. Calon sepatutnya menghuraikan bukti bagi setiap isi. hakisan tanah.Soalan (b)(i) menghendaki calon menyatakan aktiviti ekonomi yang dikaji dan menamakan kawasan kajian. pengurusan. kemahiran sumber manusia. penyakit. Jawapan calon sepatutnya adalah mengenai masalah fizikal seperti banjir. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. amalan pemeliharaan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. kewujudan institusi atau agensi atau kemudahan yang berkaitan dengan aktiviti ekonomi yang dikaji. peningkatan kualiti hidup. pencemaran udara. serta pertambahan penduduk. Jawapan soalan kajian luar perlu memenuhi syarat tertentu. peningkatan suhu mikro dan pengurangan kelembapan udara. menggalakkan perkembangan teknologi. iaitu kemajuan ekonomi. R&D. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menghuraikan kaedah kajian yang digunakan untuk memperoleh maklumat primer dan sekunder. pencemaran tanih dan sisa toksik. tanah runtuh. kemarau. Soalan (b)(iv) menghendaki calon menyatakan kesan negatif aktiviti ekonomi berkenaan terhadap alam sekitar fizikal setempat. Manakala maklumat sekunder pula diperoleh melalui rujukan maklumat atau data sedia ada.

terdapat pelbagai kemudahan infrastruktur. masalah pekerjaan dan kemiskinan. masalah peningkatan kos pengeluaran seperti kos operasi. Kelemahan calon adalah memberikan huraian yang terlalu panjang dan ada juga yang hanya menyenaraikan sahaja kesan negatif tersebut. karenah birokrasi. rantaian makanan. serta ekosistem bandar yang tidak seimbang serta terganggu. jambatan. masalah persekitaran fizikal. kesan pemanasan setempat.tempatan. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang panjang lebar untuk isi dalam kategori yang sama. dan juga menjadi tumpuan pengangkutan wilayah. ciri sosial masyarakat yang memiliki kualiti hidup yang tinggi. serta masalah kekurangan modal. serta peningkatan kadar hakisan tanah dan banjir lumpur. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan kesan negatif pembangunan pertanian ladang terhadap alam sekitar fizikal di Malaysia. peningkatan suhu dan pulau haba bandar. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan kesan pembandaran terhadap alam sekitar fizikal. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan lima ciri bandar metropolis. Kebanyakan calon dapat memberikan petunjuk sebagai bukti dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan masalah yang dihadapi oleh penduduk bandar metropolis. pencemaran sampah sarap dan sisa pepejal. Contohnya ialah Tokyo. udara. hakisan tanah atau tanah runtuh atau tanah mendap. Bangkok. lingkungan pengaruh yang luas berbanding dengan bandar raya. mempunyai pelbagai fungsi pusat. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Namun banyak juga calon yang mengulang fakta yang sama dan terdapat calon yang hanya menyenaraikan isi utama tanpa contoh dan penjelasan lanjut. Calon sepatutnya menyatakan kesan negatif berserta dengan huraian secara ringkas. Contohnya pencemaran air. serta masalah kesesakan. masalah sosial bertambah dan kualiti hidup menurun. Antara ciri bandar metropolis termasuklah penduduk melebihi satu juta orang. pencemaran sumber air. masalah pengurusan. 66 . bagi kesan hakisan tanah dan tanah runtuh serta ketidakseimbangan ekosistem. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. spesies flora dan fauna apabila hutan ditebang dan dibersihkan untuk pembukaan ladang. Contohnya ialah isi kemusnahan ekosistem. kos hidup yang tinggi. Isi lain antaranya termasuklah perubahan landskap secara besar-besaran. pencemaran air. calon banyak membincangkan kesan penyahutanan di kawasan bandar. dan bunyi yang termasuk dalam masalah fizikal tetapi calon menjelaskan satu persatu dan menganggap perkara tersebut dalam isi yang berlainan. memusnahkan ekosistem hutan. iaitu kepupusan kepelbagaian biologinya. lazimya ibu negara sesebuah negara. Banyak juga calon yang mengemukakan isi yang bersifat global seperti pemanasan global dan penipisan ozon. soalan (a) menghendaki calon menyatakan lima petunjuk yang membuktikan bahawa sesebuah petempatan desa telah mengalami kemajuan. iaitu kekurangan kepakaran. Contohnya bukti terdapatnya kemudahan infrastruktur seperti jalan raya. kos penanaman semula kelapa sawit dan getah. Antara masalah penduduk bandar metropolis termasuklah masalah perumahan. Namun demikian. kos input. bau. Calon sepatutnya menyatakan petunjuk berserta huraian yang ringkas. dari segi ciri fizikal bandar adalah padat dan tepu dengan bangunan. banjir kilat. pencemaran udara. Kebanyakan calon tidak mendapat markah penuh disebabkan tidak faham dan kurang jelas tentang konsep bandar metropolis. dan Kuala Lumpur. Soalan 6 Dengan merujuk kepada Malaysia. memusnahkan kawasan tadahan air. Jawapan calon sepatutnya menghuraikan kesan pencemaran udara. kemusnahan habitat. bekalan air dan elektrik. pencemaran bunyi dan bau.

67 . faktor teknologi. peningkatan taraf pendidikan. peningkatan taraf kesihatan. peningkatan taraf hidup. kualiti hidup bertambah baik dengan pemilikan harta dan barangan. ancaman kepada penguasaan dan produk tempatan atau tradisional khususnya IKS. Tapak bina yang sesuai seperti selamat dari bencana alam seperti banjir. penghakisan kedaulatan negara. harga barangan yang lebih murah dan menguntungkan pengguna. faktor kedinamikan penduduk. pengangkutan dan juga di kawasan tanah tinggi yang sesuai untuk pelancongan. serta menghakis nilai budaya tempatan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. buruh. pencemaran udara. Faktor yang lain adalah letakan strategik. peluang pekerjaan meningkat. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan kesan negatif globalisasi ekonomi terhadap negara sedang membangun. kualiti hidup bertambah. peningkatan saiz pasaran dan kuasa beli. hakisan tanih dan gerakan jisim. Calon sepatutnya memberikan huraian yang mantap bagi setiap isi yang dikemukakan seperti faktor fizikal. berlaku pembauran inovasi. pencemaran bau dan bunyi. dan teknologi dalam proses pengeluaran. iaitu penguasaan ekonomi oleh syarikat asing. pengkhususan aktiviti ekonomi. Hampir semua calon tidak dapat memberikan maksud globalisasi ekonomi dengan betul dan hanya menjawab secara umum sahaja. Calon sepatutnya menjelaskan kesan negatif globalisasi ekonomi terhadap negara sedang membangun. pasaran. iaitu bentuk muka bumi. Huraian calon yang sepatutnya adalah meningkatkan aliran perdagangan. faktor pengangkutan atau telekomunikasi. Huraian calon juga tidak memuaskan kerana tidak memahami konsep globalisasi. perluasan pasaran. Jawapan calon sepatutnya menyentuh aspek saling kebergantungan antara negara pada bahan. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud globalisasi ekonomi. potensi sumber alam yang dimiliki. saingan guna tanah. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan kebaikan pasaran bebas dalam globalisasi ekonomi. kemajuan komunikasi seperti talian telefon. calon sepatutnya menjelaskan pencemaran air. kemajuan ekonomi seperti kilang. Banyak calon yang memberikan jawapan yang ringkas dan umum.Bukti lain adalah terdapatnya kemudahan sosial seperti hospital. pilihan barangan yang lebih banyak kepada pengguna. Untuk impak terhadap alam sekitar fizikal. meningkatkan teknologi dan R&D. Kebanyakan calon hanya dapat memberikan beberapa isi secara umum sahaja. meningkatkan aktiviti ekonomi bagi menjana peluang pekerjaan. modal. kesukaran untuk mengawal keluar masuk modal asing. Impak terhadap alam sekitar manusia pula ialah kemiskinan berkurangan. ketersampaian bertambah. Namun bagi kesan terhadap alam sekitar manusia. serta kemudahan infrastruktur dan sosial. iaitu dalam konteks perdagangan. iaitu tanah pamah yang rata sesuai untuk petempatan. pasaran. modal. masalah yang timbul akibat aliran buruh. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan faktor yang menyumbang kepada perkembangan sesebuah petempatan desa. Sebahagian besar calon dapat membincangkan kesan terhadap alam sekitar fizikal dengan baik. ekonomi bebas tanpa sempadan yang dipermudah oleh kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan impak terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia akibat proses transformasi desa. dasar kerajaan. dan juga peningkatan masalah sosial. calon lebih cenderung kepada kesan negatif sahaja seperti penularan penyakit. perubahan struktur ekonomi tradisional kepada ekonomi moden serta perubahan sikap dan gaya hidup penduduk yang lebih moden. serta mengurangkan tekanan globalisasi ekonomi. pertanian. gangguan hidrologi setempat serta gangguan ekologi setempat.

mengintegrasikan alam sekitar dan ekonomi dalam membuat keputusan. sumber marin. pembalakan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. amalan pemuliharaan. sumber tersebut boleh diganti atau diwujudkan semula. mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko. iaitu langkah kestrukturan. perindustrian. Kebanyakan calon dapat menghuraikan langkah bukan perundangan dengan baik. dan aktiviti perniagaan dan domestik. Hutan Warisan Kita. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. biomas. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan empat langkah bukan perundangan yang boleh diambil untuk menjamin keberterusan sumber alam yang boleh dibaharui. air. Langkah seperti kesedaran dan pendidikan alam sekitar juga disentuh dengan baik oleh calon. pembangunan tanah. Antara prinsip pembangunan lestari termasuklah menjanakan dan menggalakkan semula pertumbuhan ekonomi. pengangkutan. Prinsip pembangunan lestari hanya difahami dalam konteks memelihara dan memulihara alam sekitar tanpa mengaitkannya dengan kelestarian kepada generasi akan datang. Pendidikan alam sekitar pula adalah memupuk kefahaman masyarakat umum tentang kepentingan menjaga dan memulihara alam sekitar dan juga peranan Non-Governmental Organisation (NGO) seperti Sahabat Alam Malaysia (SAM). Antara langkah bukan perundangan yang perlu dijawab oleh calon termasuklah amalan pengurusan yang cekap. Kebanyakan calon dapat memberikan isi dan huraian dengan baik. 68 . perikanan. pembinaan empangan elektrik hidro. World Wildlife Fund (WWF). udara. contohnya Cintailah Hutan Kita. pelancongan. perlombongan. tenaga solar. Jawapan yang sebenarnya ialah sumber yang berterusan atau tidak pupus seperti hutan. memulihara dan meningkatkan asas sumber. dan sebagainya. Soalan (d) menghendaki calon menghuraikan tiga prinsip pembangunan berterusan (lestari). dan juga memperkukuh kerjasama antarabangsa.Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud sumber alam yang boleh dibaharui. amalan pemeliharaan. Namun masih banyak calon yang keliru dengan jenis sumber yang boleh dibaharui. dan penggunaan teknologi mesra alam. Penghijauan Bumi. membaharui hubungan ekonomi antarabangsa. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan empat aktiviti manusia yang menyebabkan kemerosotan dan kepupusan sumber alam yang boleh dibaharui. walaupun digunakan berkali-kali. Ada calon yang menyatakan sumber mineral ialah sumber yang boleh dibaharui. Antara isi jawapan yang perlu dihuraikan oleh calon termasuklah pertanian atau penternakan. dan lain-lain. Cintailah Sungai Kita. Begitu juga halnya dengan langkah mengadakan kempen kesedaran alam sekitar melalui pelbagai media. dan lain-lain dalam kerjasama dengan agensi kerajaan seperti mengadakan aktiviti gotong-royong. mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi bagi menjamin kesejahteraan hidup. memastikan saiz penduduk yang boleh ditampung. pembinaan infrastruktur.

Ekonomi (944) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini.5 C 11.92 B 7.23 C+ 9.02 D+ 8.79 B+ 5. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 53.64 B– 9. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 4.61% berbanding dengan tahun 2009.54 RESPONS CALON KERTAS 944/1 (MIKROEKONOMI) ANEKA PILIHAN Kunci jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B A A C A B B D B B A A B B C 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A D D C D B B BATAL B D D B B 69 .96 A– 4. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 17 490. iaitu menurun sebanyak 3.93%.39 D 7.89 C– 7.12 F 23.

Jawapan yang dikemukakan menunjukkan wujudnya unsur kurang perancangan dalam menjawab soalan. hanya menghafal definisi. sederhana dan lemah. Kekuatan jawapan calon tertumpu kepada soalan bahagian B (esei pendek atau ringkas). terdapat tiga aras jawapan yang dikemukakan oleh calon. iaitu markah 50 ke atas. Sebahagian besar jawapan calon berada pada aras sederhana. Esei.Esei Ringkas. Mereka dapat mengintegrasikan teori dan mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah ekonomi secara deskriptif dan kuantitatif. Jawapan yang dikemukakan mengikut tertib dengan olahan jawapan yang tersusun dan menepati jawapan yang dikehendaki. Mereka juga tidak dapat menerangkan konsep kos lepas kerana gambar rajah KKP tidak lengkap (yakni tanpa titik-titik di atas keluk KKP). dan mereka mempunyai asas matematik yang agak lemah. iaitu aras baik. konsep. Kebanyakan calon dalam aras sederhana kerap kali gagal menjawab soalan bahagian esei panjang. Secara amnya. Calon dalam kategori aras lemah memperlihatkan penguasaan ilmu ekonomi yang amat terhad. Calon dalam aras ini merupakan calon yang dapat menguasai ilmu ekonomi dengan baik. kurang menguasai dan memahami konsep ekonomi. Jawapan calon yang arasnya baik. Sesetengah soalan hanya memerlukan faktor atau sebab sahaja tanpa memerlukan huraian yang lengkap. dan tidak dapat mengaitkan sesuatu teori ekonomi dengan masalah sebenar. Dan Kuantitatif Komen am Secara keseluruhan. calon dalam kategori sederhana dan lemah tidak dapat menjawab soalan berbentuk aplikasi dan kuantitatif dengan baik kerana kurang mahir mengintegrasikan teori. Kurang kepekaan juga merupakan satu masalah bagi calon-calon dalam aras lemah kerana mereka kerap kali tidak menyertakan unit ukuran dalam jawapan akhir. terdapat juga segelintir calon yang menerangkan pengeluaran berada dalam lingkungan KKP sebagai konsep kekurangan. 70 . Walau bagaimanpun. Calon dalam kategori ini kurang membuat persediaan. Pada umumnya. pencapaian calon pada tahun ini adalah sederhana. Mereka berupaya menjawab soalan yang hanya memerlukan definisi dan fakta. Ini disebabkan kebanyakan soalan hanya memerlukan calon menjawab dengan ringkas tanpa memberikan huraian yang panjang. Calon lemah dalam menjawab soalan yang memerlukan mereka mengaitkan teori dan konsep ekonomi yang releven dengan masalah ekonomi yang dikemukakan. dan istilah ekonomi. Komen soalan demi soalan Bahagian B: Esei Ringkas Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon melukis keluk KKP dan menjelaskan konsep kekurangan dan kos lepas. memperlihatkan ciri jawapan yang terancang. Calon sepatutnya melukis keluk KKP dengan betul dan menerangkan mengapa keluaran tidak boleh dikeluarkan di luar keluk KKP (oleh sebab faktor terhad – yakni konsep kekurangan) dan seterusnya menjelaskan konsep kos lepas dengan memberikan contoh yang berasaskan gambar rajah yang dilukis.

terdapat juga calon yang melukis gambar rajah dengan menandakan paksi yang salah. iaitu apabila harga naik. bahagian pendapatan yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon mendefinisikan kos sut dan kos purata. dan (c) kemajuan teknologi pengeluaran akan meningkatkan daya pengeluaran dan seterusnya akan menambah penawaran minyak kelapa sawit. Terdapat juga calon yang gagal menjawab soalan ini dengan betul kerana mereka mendefinisikan kos sut sebagai perubahan kos akibat perubahan kuantiti keluaran dan memberikan rumus bagi kos purata. Walaupun demikian. dan (c) kemajuan teknologi pengeluaran minyak kelapa sawit meningkat. dan jenis barang. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menerangkan tiga faktor yang menyebabkan keluk permintaan sesuatu barang anjal. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. kebanyakan calon menjawab soalan ini dengan melukis gambar rajah penawaran sedangkan soalan ini tidak memerlukan gambar rajah. jangka masa. Hasilnya mereka hanya mendapat separuh markah sahaja. manakala (b) penambahan keluasan tanaman mengakibatkan input bertambah. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Ketiga-tiga soalan ini menanyakan input pengeluaran. Keadaan ini menyebabkan calon tidak mendapat markah penuh. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan sebaliknya. dengan itu penawaran minyak kelapa sawit meningkat. kegunaan barang. Soalan (b) pula menghendaki calon menerangkan hubungan antara kos sut dengan kos purata dalam jangka pendek dengan menggunakan gambar rajah. Calon harus memberikan huraian sedikit tentang fakta-fakta tersebut. ataupun utiliti sut berkurangan. 71 . Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menerangkan kesan terhadap penawaran minyak kelapa sawit apabila (a) upah pekerja di ladang kelapa sawit meningkat. Selain itu banyak juga calon yang menjawab hubungan harga dengan kuantiti berasaskan hukum permintaan. Calon seharusnya menjawab soalan (a) kos input meningkat maka penawaran minyak kelapa sawit menurun. Sebahagian besar calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. manakala kos purata ialah kos per unit keluaran. Kos sut ialah pertambahan kos akibat daripada pertambahan satu unit keluaran.Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan dua sebab harga dan kuantiti diminta berhubungan secara negatif. kuantiti diminta turun. Walaupun demikian. Selain itu. seperti banyak barang pengganti. Calon sepatutnya memberikan sebab-sebab keluk permintaan sesuatu barang anjal. (b) keluasan penanaman kelapa sawit meningkat. terdapat juga calon yang memberikan fakta tanpa penjelasan. namun terdapat juga sebilangan besar calon yang menerangkan kesan apabila harga naik sahaja tanpa menjelaskan kesan apabila harga turun. Calon sepatutnya menjawab soalan ini dengan berasaskan konsep pendapatan benar. kesan penggantian. banyak juga calon yang menjawab dengan betul pada bahagian akhir tetapi tidak menyatakan kesan perubahan input tersebut terhadap faktor pengeluaran. Walaupun demikian.

kebajikan sosial ataupun untuk membaiki agihan pendapatan. Kebanyakan calon menjawab soalan ini dengan betul. wujud halangan untuk memasuki pasaran oligopoli. Kebanyakan calon dapat menjawab dengan baik. tiada kos pengangkutan. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan maksud dengan harga maksimum dan harga minimum. Contonya. Selain itu terdapat juga calon yang menjawab harga maksimum ialah harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Calon sepatutnya menerangkan bagaimana kerajaan mengenakan harga maksimum dan harga minimum dan tujuan dasar tersebut diwujudkan. mengawal ekternaliti negatif. kerajaan mengadakan undang- 72 . dan terdapat persaingan bukan harga. namun terdapat juga calon yang menyatakan bahawa dasar harga minimum diwujudkan untuk pengguna dan dasar harga maksimum diwujudkan untuk pengeluar. Calon sepatutnya menyatakan sebab diskriminasi harga dilakukan. terdapat juga calon yang keliru antara maksud harga maksimum dengan harga minimum. manakala syarat untuk melakukan diskriminasi harga adalah mesti terdapat lebih daripada satu pasaran.Walaupun demikian. Kebanyakan calon tidak membuat perbandingan. Terdapat juga sebilangan calon yang memberikan jawapan secara umum dan tidak menyusun fakta dengan teratur. Harga maksimum dilakukan untuk menolong pengguna manakala harga minimum adalah untuk menolong pengeluar. harga yang lebih rendah.Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon menyatakan dua sebab diskriminasi harga dilakukan dan menerangkan syarat untuk melakukan diskriminasi harga. terdapat kebajikan sosial. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan tiga ciri pasaran oligopoli. Bahagian C: Esei Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan dua kelebihan ekonomi perancangan pusat berbanding dengan ekonomi pasaran bebas. seperti terdapat lebih daripada satu firma. Majoriti calon dapat menjawab soalan ini dan memberikan fakta yang tepat. keanjalan permintaan berbeza antara pasaran. Contohnya. tetapi tidak dapat menghuraikannya dengan baik. Calon sepatutnya menghuraikan kaedah yang dilakukan oleh kerajaan dan tujuan kaedah itu dilakukan. Jawapan harus ditulis dalam bentuk perbandingan. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan bagaimana kerajaan boleh campur tangan untuk mengatasi kelemahan ekonomi pasaran bebas. sedangkan harga pasaran tidak semestinya harga keseimbangan. dan pendiskriminasi harga ialah pemonopoli. Calon sepatutnya menghuraikan tiga ciri pasaran oligopoli. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan dasar harga maksimum dan harga minimum. namun terdapat juga yang gagal memberikan huraian dengan betul. iaitu untuk meningkatkan keuntungan. agihan barangan sama rata. firma mengeluarkan barang yang mempunyai pengganti yang hampir. Calon sepatutnya menjelaskan maksud harga maksimum ialah harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan dan harga minimum ialah harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan lain. dan kestabilan ekonomi. Banyak calon yang dapat menjawab dengan baik. Calon sepatutnya menyatakan bahawa kelebihan ekonomi pasaran bebas ialah agihan pendapatan yang lebih setara. ada sedikit kuasa menentukan harga. banyak calon yang mencampur aduk jawapan dan menyebabkan huraiannya tidak kemas. Hanya sebilangan kecil calon sahaja yang dapat memberikan jawapan yang tepat.

terdapat juga calon yang tidak dapat menghuraikan dengan baik dan memberikan jawapan yang tidak tersusun. tidak banyak calon yang dapat menghuraikan fakta ketiga. dan daripada untung lebih normal kepada untung normal. harga yang lebih rendah. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan empat faktor yang menyebabkan penawaran menjadi tak anjal. Soalan (b) pula menghendaki calon menerangkan mengapa pasaran persaingan bermonopoli lebih baik daripada pasaran monopoli. terutamanya bagi proses bagaimana berlaku tahap keseimbangan.undang untuk mengatasi masalah ekternaliti negatif. tempoh pengeluaran yang panjang. terdapat juga calon yang mendefinisikan jawapan ini dengan tidak menulis peratusan perubahan harga dan peratusan perubahan kuantiti. Calon sepatutnya menghuraikan empat faktor yang menyebabkan penawaran menjadi tak anjal. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Namun demikian. Namun begitu. Calon sepatutnya melukis gambar rajah penentuan output pasaran sempurna dalam jangka panjang dan menerangkan proses bagaimana berlaku keseimbangan. iaitu apabila MC = MR. Terdapat juga calon yang melukis gambar rajah yang tidak betul kerana mereka melabel paksi yang salah. Calon sepatutnya menyatakan bahawa penawaran tak anjal ialah peratusan perubahan kuantiti ditawarkan lebih kecil daripada peratus perubahan harga barang tersebut. dan melibatkan diri secara langsung untuk menyediakan barang awam. Walau bagaimanapun. dan kos yang tinggi akibat berlakunya persaingan bukan harga. mengenakan cukai dan subsidi untuk mengatasi agihan pendapatan yang tidak setara. Soalan 12 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan tiga kelemahan pasaran persaingan bermonopoli. Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. dasar kewangan untuk mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi. keluaran yang lebih banyak. seperti faktor penambahan kos yang besar dalam pengeluaran. Tidak banyak calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan maksud dengan penawaran tak anjal. termasuklah terdapatnya pilihan barang. bilangan firma yang kecil. bekalan faktor yang sukar didapati. iaitu daripada untung kurang normal kepada untung normal. Calon hanya memberikan fakta tetapi tidak menghuraikannya dengan baik. Calon juga perlu menyatakan bahawa keseimbangan berlaku. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini dapat menghuraikan fakta pertama dan kedua dengan tepat. Majoriti calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Ini jelas menunjukkan bahawa banyak calon yang tidak memahami dengan konsep keanjalan. Akibatnya. Terdapat juga calon yang menjawab secara umum dengan menggunakan pengetahuan am dan tidak menjelaskan fakta ekonomi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. 73 . dan juga tiada faktor pengeluaran pengganti. Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon menggunakan gambar rajah untuk menjelaskan bagaimana penentuan output firma pasaran sempurna berlaku dalam jangka panjang. kesukaran mobiliti faktor pengeluaran. mereka kehilangan banyak markah. Calon sepatutnya menerangkan kelebihan pasaran bermonopoli berbanding dengan pasaran monopoli. terdapat inovasi. Calon sepatutnya menghuraikan ketidakcekapan peruntukan. Kebanyakan calon dapat memberikan fakta dengan betul tetapi mereka tidak dapat menghuraikannya dengan baik. ketidakcekapan pengeluaran. dan kebaikan pengiklanan.

00.Bahagian D: Kuantitatif Soalan 13 Soalan ini berhubung dengan persamaan permintaan dan penawaran bagi barang X. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menghitung perbelanjaan pengguna sekiranya semua lebihan barang X di pasaran dibeli. kebanyakan calon gagal memberikan taksiran tentang nilai keanjalan tersebut.00 kepada RM100.00 terhadap setiap unit pengeluaran barang tersebut. terdapat juga calon yang tidak menunjukkan perbezaan antara keluk penawaran asal dengan keluk penawaran selepas subsidi diberikan. Namun begitu sebahagian calon gagal untuk menulis paksi dengan betul dan menyebabkan gambar rajah tidak diterima.25%. Jawapannya ialah RM20 × 50 = RM100. Kebanyakan calon dapat menghitung kuantiti dan harga keseimbangan dengan tepat. Soalan (b)(i) menghendaki calon menghitung kuantiti diminta dan kuantiti ditawarkan dengan andaian kerajaan mengenakan dasar harga minimum pada RM20.00. Soalan (b)(iv) menghendaki calon menghitung perubahan pendapatan pengeluar. iaitu apabila harga naik 1% kuantiti ditawarkan akan meningkat sebanyak 1. Pertambahan pendapatan ialah RM675 (RM1800. Walaupun demikian. Soalan 14 Soalan ini adalah berdasarkan satu persamaan penawaran bagi satu barang. iaitu bahagian (i) P = 8 + 0. Banyak juga calon yang tidak menulis unit ukuran pada jawapan mereka yang menyebabkan mereka tidak mendapat markah. Soalan (c) menghendaki calon melukis gambar rajah keluk penawaran sebelum dan selepas subsidi diberikan. 74 .5 Q dan bahagian (ii) masing-masing ialah 84 unit dan 184 unit.00.00. iaitu kuantiti = 75 unit dan harga = RM15. Calon perlu mentaksir pekali keanjalan penawaran tersebut. namun terdapat sebilangan calon yang tidak peka dengan unit ukuran yang digunakan. iaitu 1.00. Pendapatan asal pengeluar ialah RM15 × 75 = RM1125. Soalan (b)(iii) menghendaki calon menghitung jumlah perbelanjaan kerajaan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menghitung kuantiti ditawarkan apabila harga meningkat daripada RM50. Jawapannya ialah RM20 × 40 = RM800.25. Majoriti calon dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Soalan (a) menghendaki calon menghitung keanjalan penawaran barang tersebut apabila harga meningkat daripada RM50.00).00 sekiranya kerajaan memberikan subsidi sebanyak RM2. Selain itu.00 − RM1125. Calon sepatutnya menggunakan rumus Qd=Qs untuk mendapatkan kuantiti keseimbangan. Soalan (a) menghendaki calon menghitung kuantiti dan harga keseimbangan. Soalan (b)(i) menghendaki calon mendapatkan persamaan penawaran yang baharu bagi barang tersebut.00 kepada RM100.00. Kebanyakan calon dapat melukis gambar rajah dengan betul. pendapatan baharu pula ialah RM20 × 90 = RM1800. Calon sepatutnya menjawab Qd (permintaan) = 50 unit dan Qs (penawaran) = 90. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan tepat.

Kebanyakan calon dapat menghitung dengan betul. Namun begitu. Kebanyakan calon dapat mengira dengan betul soalan (i). dan (iii) menghitung kos purata pada tingkat keseimbangan sekiranya harga pasaran ialah RM30. Namun demikian. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul.00. Walaupun bagaimanapun. Bagi soalan (ii) banyak juga calon yang dapat menjawab dengan betul. Soalan (b)(i) menghendaki calon menyatakan kuantiti buruh yang digunakan oleh firma sekiranya kesatuan sekerja berjaya menuntut upah sebanyak RM400. iaitu firma tersebut rugi sebanyak RM100. dan kos sut firma (ii) menyatakan tingkat keluaran pada tingkat keseimbangan. Calon juga dapat memberikan kuantiti buruh yang digunakan dengan betul. iaitu calon dikehendaki menghitung sama ada firma mendapat untung atau rugi dan menjelaskan kesannya kepada firma tersebut.00 seunit. Soalan (a) menghendaki calon (i) menghitung jumlah hasil. Soalan 16 Soalan ini berkaitan dengan jadual yang menunjukkan kuantiti buruh yang digunakan dan jumlah output yang dikeluarkan oleh sebuah firma. iaitu RM46. Oleh yang demikian. banyak juga calon yang gagal atau terlupa menulis unit RM.00 dan harga output ialah RM100.Soalan 15 Soalan ini berdasarkan jadual yang menunjukkan data permintaan dan jumlah kos sebuah firma dalam pasaran persaingan sempurna. Mereka dapat memberikan penggunaan buruh sebanyak 3 unit sebagai jawapan. Bagi soalan (iii) pula. terdapat juga calon yang tidak menulis unit. Soalan (b) menghendaki calon memberikan jawapan berdasarkan jawapan (a)(ii). hasil sut.00. kebanyakan calon dapat menjawab dengan betul. 75 . calon banyak kehilangan markah disebabkan oleh kecuaian mereka dalam menulis unit dan RM. iaitu 5 unit. Soalan (a) menghendaki calon menghitung hasil keluaran sut firma dan menyatakan kuantiti buruh yang digunakan oleh sebuah firma jika upahnya ialah RM700.00. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. iaitu firma boleh meneruskan operasi kerana dapat membayar kos berubah atau menutup operasi kerana tidak dapat membayar kos tetap. iaitu 6 unit. kebanyakan calon gagal menjawab soalan dalam bahagian seterusnya. Soalan (b)(iii) menghendaki calon menyatakan kesan terhadap pasaran buruh akibat kejayaan tindakan kesatuan buruh menuntut kenaikan upah. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Namun begitu.67. masih banyak juga calon yang gagal untuk menulis unit ukuran. banyak juga calon yang gagal menulis unit RM pada pengiraan hasil keluaran sut. Mereka tidak memberikan jawapan yang betul tentang kesannya kepada firma tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat melukis gambar rajah dengan betul kerana mereka gagal melukis pada titik tengah walaupun mereka melabel paksi dengan betul. Soalan (b)(ii) menghendaki calon melukis gambar rajah keluk permintaan buruh sebelum dan selepas kenaikan upah dengan menggunakan kertas graf. Walaupun demikian.

tetapi masih banyak yang boleh dibaiki tentang cara penghuraian tentang sesuatu konsep.KERTAS 944/2 (MAKROEKONOMI) Aneka Pilihan Kunci jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A A A B C C C B B A B A B D D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C C D C C D A B C D A B B A B Esei Ringkas. dan 12. Pemahaman tentang konsep asas agak baik. terdapat calon yang tidak mengetahui rumus yang betul dalam sesuatu pengiraan. Hal ini dapat dilihat melalui huraian yang tidak menyatakan fakta. 10. Esei. Oleh itu jawapan yang diberikan adalah salah. Terdapat perbezaan jawapan yang ketara untuk beberapa soalan. Terdapat calon yang dapat menjawab dengan baik sehingga menghampiri markah penuh untuk soalan 9. Dan Kuantitatif Komen am Secara keseluruhannya. Prestasi calon untuk bahagian C lebih baik berbanding dengan bahagian B dan D. atau fakta diberikan tetapi huraian tidak menepati fakta atau huraian yang kurang jelas. prestasi dan mutu jawapan calon adalah sederhana. Untuk bahagian D. Calon kurang membuat perancangan dalam menjawab soalan. 76 . Ada kalanya calon juga tidak menghuraikan atau menjelaskan gambar rajah yang dilukis.

terutamanya apabila PFBL = 0. kestabilan tingkat harga. Hubungan PFBLN dengan KNK dan KDNK adalah seperti rumus yang berikut. KNK = KDNK + PFBL Jika PFBL > 0. Sebahagian besar calon tidak memahami kehendak soalan. Takrifan guna tenaga penuh dan kestabilan imbangan perdagangan yang diberikan tidak tepat. maka KNK = KDNK. maka KNK > KDNK PFBL < 0. dan menghuraikan dua matlamat yang ingin dicapai oleh sesuatu ekonomi. meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kestabilan imbangan perdagangan ialah jumlah nilai eksport lebih besar atau sama dengan jumlah nilai import. (c) masalah atau gejala sosial berkurangan. (b) taraf hidup tinggi. meningkatkan guna tenaga. 2. maka KNK = KDNK Pada amnya. jawapan calon adalah sederhana. kesan luaran negatif. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menerangkan kelemahan menggunakan pendapatan per kapita sebagai petunjuk taraf hidup antara masa berdasarkan faktor tempoh waktu bekerja. sebaliknya calon menjelaskan empat matlamat asas makroekonomi. dan agihan pendapatan. 77 .Komen soalan demi soalan Bahagian B: Esei Ringkas Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan maksud guna tenaga penuh dan kestabilan imbangan perdagangan. Mereka tidak menjelaskan sebab guna tenaga penuh dan kestabilan imbangan perdagangan merupakan matlamat yang ingin dicapai. Calon sepatutnya menerangkan kedua-dua istilah tersebut: 1. Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan maksud pendapatan faktor bersih luar negeri (PFBLN) dan hubungan keluaran negara kasar (KNK) dengan keluaran dalam negeri kasar (KDNK). dan membaiki imbangan pembayaran. Calon sepatutnya menjelaskan PFBLN adalah perbezaan nilai penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri dengan pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Matlamat yang ingin dicapai ialah (a) (b) (c) (d) mengawalan pengaliran keluar masuk mata wang asing. guna tenaga penuh. Calon sepatutnya menjelaskan bagaimana perkara tersebut menyebabkan taraf hidup masyarakat tidak semestinya bertambah baik apabila pendapatan meningkat. mengawal kemerosotan kadar pertukaran asing. Calon tidak memberikan takrifan PFBLN dengan tepat dan tidak menjelaskan kesemua keadaan PFBLN. iaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada amnya jawapan calon tidak memuaskan. Guna tenaga penuh adalah keadaan pasaran buruh yang mengalami pengangguran kurang daripada 4%. maka KNK < KDNK PFBL = 0. Matlamat yang ingin dicapai ialah (a) output negara pada tahap optimum/pertumbuhan ekonomi pesat.

(a) Peningkatan waktu kerja bererti pengurangan dalam masa rehat. soalan menghendaki calon menjelaskan pendapatan per kapita sebagai pengukur taraf hidup masyarakat. Namun demikian. Ini mungkin menaikkan kos hidup (seperti kos rawatan perubatan). Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menerangkan fungsi wang sebagai alat perantaraan pertukaran dan penyimpanan nilai. peralihan keluk. 78 . Sebahagian besar calon tidak dapat mentakrifkan bocoran dan suntikan dengan tepat. Calon dapat menerangkan dengan baik kedudukan keseimbangan asal. Sebahagian lagi calon tidak membincangkannya berdasarkan kehendak soalan. Sebahagian calon gagal memberikan takrif bocoran dan suntikan dengan tepat. Terdapat juga calon yang tidak dapat melabel gambar rajah dengan betul. taraf hidup tidak meningkat. Pada kebiasaannya (tahun-tahun sebelum ini). (a) Alat perantara pertukaran: Alat perantaraan pertukaran bermaksud wang digunakan untuk membeli barang dan perkhidmatan. Pada amnya calon boleh menjawab soalan ini dengan agak baik – jawapan lengkap dengan gambar rajah yang diperlukan. iaitu cenderung untuk mengamalkan sistem barter. dan bunyi. sebaliknya mereka membincangkan kes ekonomi dua atau empat sektor. Oleh itu. Pada amnya calon memahami kehendak soalan ini. tetapi pada tahun ini soalan agak berbeza. keluk bocoran akan beralih ke atas. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan maksud bocoran dan suntikan. (b) Projek pembangunan meningkatkan pendapatan per kapita. dan bagaimana inflasi menjejaskan fungsi tersebut. Namun begitu. (c) Peningkatan pendapatan per kapita jika diikuti dengan jurang agihan pendapatan yang semakin meluas tidak berjaya meningkatkan taraf hidup. tahap kebajikan masyarakat tidak akan meningkat seperti peningkatan pendapatan per kapita. Kesannya. Inflasi akan menyebabkan nilai wang menurun. Akhirnya. kuasa beli pengguna menurun. dan menghuraikan kesan pertambahan bocoran terhadap keseimbangan pendapatan negara ekonomi tiga sektor. dan tingkat keseimbangan baharu. Calon perlu meningkatkan kefahaman tentang kesan bersih tersebut. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. peningkatan pencemaran alam sekitar. dan pelebaran jurang agihan pendapatan. sebaliknya membincangkannya dalam konteks antara negara. peralihan keluk tersebut. tetapi pada masa yang sama menghasilkan pencemaran udara. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. iaitu pendapatan negara merosot. iaitu ekonomi tiga sektor. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila inventori meningkat pada tingkat pendapatan negara yang asal. dan akhirnya masyarakat lebih suka menukarkan barang dengan barang. Calon perlu menilai kesan bersih daripada peningkatan pendapatan per kapita yang pada masa yang sama mengurangkan kebajikan masyarakat. iaitu berkurangnya masa rehat. Calon sepatutnya melukis gambar rajah suntikan-bocoran untuk menjawab soalan ini. calon tidak dapat menerangkan jawapannya dengan baik. air. Soalan ini memerlukan kefahaman yang lebih mendalam. Calon mestilah menerangkannya dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila bocoran meningkat. Sebahagian calon tidak membincangkannya mengikut kehendak soalan (iaitu petunjuk taraf hidup antara masa). calon tidak menerangkan proses bagaimana keseimbangan baharu dicapai dengan baik.

dan kawalan mata wang asing. Inflasi akan menyebabkan nilai wang menurun dan nilai aset tetap meningkat. import akan berkurang dan hubungannya dengan peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan negara. Pada amnya jawapan calon kurang memuaskan. maka cara untuk mengatasi pengangguran geseran yang dicadangkan tidak bersesuaian dengan kehendak skema jawapan. Sebaliknya. meningkatkan mobiliti dan mempercepat proses pengambilan pekerja atau penerimaan tawaran kerja. Pada amnya. Pengangguran geseran berpunca daripada tiada maklumat lengkap. dan tanah. Sebahagian besar calon tidak dapat memberikan maksud fungsi tersebut dengan tepat. (b) Alat penyimpanan nilai: Alat penyimpanan nilai bermaksud alat penyimpan kekayaan. Calon mestilah menghuraikan bagaimana dalam setiap langkah tersebut eksport akan meningkat. Antara jawapan calon ialah banyak pelajar atau mahasiswa yang menamatkan persekolahan mereka. dan mengurangkan pengambilan buruh asing. Seterusnya peningkatan eksport akan menjanakan peluang pekerjaan dan output juga meningkat. manakala barang import menjadi lebih mahal. Ini dapat mengatasi masalah kemelesetan ekonomi. devaluasi menjadikan barang eksport secara relatif menjadi lebih murah. maka cara untuk mengatasinya ialah menyebarkan maklumat dengan seluas-luasnya. Antara langkah tersebut termasuk devaluasi. seperti mencadangkan kerajaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. mobiliti pekerja tidak sempurna. Oleh itu. Terdapat juga sebahagian calon tidak dapat membezakan pengangguran geseran dengan pengangguran struktur atau kitaran atau teknologi. calon lebih cenderung untuk menerangkan ciri wang yang tahan lama dan mudah disimpan di bank. meningkatkan latihan. Sebaliknya calon lebih cenderung untuk menerangkan ciri wang dan menjelaskan kesan inflasi menyebabkan masyarakat menggunakan emas untuk menggantikan wang. prestasi calon tidak memuaskan. 79 . rumah. Berdasarkan punca di atas. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan dua langkah yang akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengurangkan defisit akaun semasa dan masalah kemelesetan secara serentak. dan pekerja berhenti mencari kerja baharu. pengenaan tarif. subsidi eksport. mengurangkan import. seperti bangunan. dan seterusnya akaun semasa dapat dibaiki dan juga dapat meningkatkan guna tenaga dan pendapatan negara. galakan sektor pelancongan. banyak calon yang keliru antara fungsi wang dengan ciri wang. defisit akaun semasa dikurangkan. majikan mengambil masa yang agak panjang untuk membuat keputusan menawarkan pekerjaan. dan penerimaan pekerjaan oleh pekerja. Ini akan mendorong orang ramai menyimpan harta dalam bentuk aset. Ini bererti. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan tiga punca pengangguran geseran dan mencadangkan dua cara untuk mengatasinya. Calon tidak membincangkan secara terperinci bagaimana setiap langkah tersebut akan meningkatkan eksport. Ini disebabkan calon menumpukan jawapan mereka kepada penjelasan maksud pengangguran geseran beserta contoh yang berkaitan. Contohnya. Sebahagian besar calon tidak dapat memberikan maksud fungsi tersebut dengan tepat. galakan penggunaan kemudahan pengangkutan dan insurans tempatan. penggantian import. eksport bertambah dan import berkurang. Oleh sebab calon tidak dapat mengenal pasti puncanya. Dengan itu.

Sebahagian calon memberikan jawapan dua langkah tersebut adalah dasar fiskal dan dasar kewangan mengembang. atau dengan kata lain mengapa andaian tersebut tidak munasabah. kos lepas malar. Andaian dalam teori faedah berbanding ialah dua negara. Calon sepatutnya memilih mana-mana empat andaian tersebut dan menganalisis kelemahannya. peralihan keluk tersebut. Ini ialah pendapat yang salah. keluk AD akan beralih ke kiri. Namun demikian. iaitu pendapatan negara merosot. pelaburan akan berkurang dan seterusnya perbelanjaan agregat berkurang. dua barang. Kelemahan utama sebahagian besar calon ialah mereka berpendapat apabila berlaku kenaikan kadar bunga. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila kadar bunga meningkat. tiada kos pengangkutan. Contohnya. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Penekanan soalan ini ialah negara sedang mengalami defisiti akaun semasa dan kemelesetan pada masa yang sama. Terdapat juga calon yang tidak dapat melabel gambar rajah dengan betul. Akhirnya calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. 80 . iaitu langkah untuk mengatasi masalah defisit akaun semasa dan masalah kemelesetan ekonomi yang berlaku secara serentak. tetapi ada kalanya huraian tidak begitu baik. Pada amnya calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. dua negara atau dua barang ialah suatu andaian yang tidak realistik kerana dalam keadaan sebenarnya terdapat lebih daripada dua negara yang menjalankan perdagangan antarabangsa dan ribuan jenis barang yang diperdagangkan. peralihan keluk dan tingkat keseimbangan baharu. keluk AS yang akan beralih ke atas. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. Calon sebegini tidak memahami kehendak soalan. maka jawapan tidak boleh dianggap lengkap. Faktor yang menyebabkan peralihan keluk penawaran agregat ialah perubahan harga input dan teknologi. Sebahagian calon dapat menyatakan fakta (andaian) yang diperlukan tetapi tidak memberikan penilaian atau menganalisis kelemahan andaian-andaian tersebut. Bahagian C: Esei Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan kesan peningkatan kadar bunga terhadap tingkat keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan gambar rajah AD-AS. Soalan ini hanya memerlukan kefahaman asas tentang teori faedah berbanding. calon yang menjawab soalan ini memahami kehendak soalan dengan baik. dan mobiliti buruh yang sempurna. Namun begitu. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. Untuk mencapai ekonomi guna tenaga penuh bukanlah mudah kerana kebanyakan negara tidak berada dalam keadaan guna tenaga penuh dan mereka aktif dalam perdagangan antarabangsa. Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan empat kelemahan dalam andaian teori faedah berbanding. Pada amnya. mencapai guna tenaga penuh. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AS > AD (lebihan penawaran) pada tingkat harga yang asal. wujud perdagangan bebas.

maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Calon mestilah menerangkan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila teknologi meningkat. dan tingkat keseimbangan baharu. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. peralihan keluk. iaitu menerusi peralihan ke atas keluk suntikan yang jarak menegak melebihi peralihan ke atas keluk bocoran. peralihan keluk tersebut. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila berlaku imbangan pembayaran lebihan (∆M > ∆X). calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. Pada amnya calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan kesan imbangan pembayaran kurangan terhadap pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan gambar rajah suntikan-bocoran. Pada amnya. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AE > AS (inventori negatif). calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. Terdapat juga calon yang tidak dapat melabel gambar rajah dengan betul. peralihan keluk dan tingkat keseimbangan baharu. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. iaitu pada persilangan keluk suntikan dan keluk bocoran asal. Akhirnya. Namun begitu. dan seterusnya penawaran agregat bertambah. iaitu pendapatan negara merosot. kos pengeluaran dan daya pengeluaran meningkat.Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan kesan peningkatan teknologi terhadap tingkat keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan gambar rajah AD-AS. Calon sepatutnya melukis gambar rajah suntikan-bocoran untuk menjawab soalan ini. firma menambahkan output untuk memenuhi perubahan inventori negatif. Pada amnya. iaitu pada persilangan keluk suntikan dan keluk bocoran asal. Akhirnya. peralihan keluk. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan kesan imbangan pembayaran lebihan terhadap pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan gambar rajah suntikan-bocoran. oleh sebab 81 . firma mengurangkan output untuk memenuhi perubahan inventori positif. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Oleh itu. dan tingkat keseimbangan baharu. calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. Calon sepatutnya melukis gambar rajah suntikan-bocoran untuk menjawab soalan ini. iaitu pendapatan negara meningkat. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila berlaku imbangan pembayaran lebihan (∆X > ∆M). iaitu pendapatan negara merosot. Namun begitu. peralihan keluk tersebut dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AS > AD (lebihan penawaran) pada tingkat harga yang asal. iaitu menerusi peralihan ke atas keluk bocoran yang jarak menegak melebihi peralihan ke atas keluk suntikan. Akhirnya. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. keluk AS akan beralih ke kanan (bawah). Oleh itu. Namun begitu. peralihan keluk tersebut dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AE < AS (inventori positif).

oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. maka firma akan meningkatkan keluaran dan seterusnya keluk AS akan beralih ke kanan. Akhirnya. Ini bermakna inflasi tarikan permintaan dapat diatasi. permintaan agregat meningkat. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. peralihan keluk tersebut. 82 . calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. Apabila perbelanjaan kerajaan dikurangkan. Oleh yang demikian. dan seterusnya keluk AD akan beralih ke kiri. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. Soalan 11 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan bagaimana perubahan perbelanjaan kerajaan dapat mengatasi masalah inflasi tarikan permintaan dengan bantuan gambar rajah AD-AS. peralihan keluk dan tingkat keseimbangan baharu. Pada amnya. Pengangguran kitaran berlaku dalam keadaan ekonomi meleset lalu menyebabkan permintaan agregat berkurang. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. peralihan keluk tersebut. calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AD > AS (lebihan permintaan) pada tingkat harga yang asal. Apabila cukai dikurangkan. Hal ini ditunjukkan dengan keluk AD yang beralih ke kanan. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan bagaimana perubahan cukai dapat mengatasi masalah pengangguran kitaran dengan bantuan gambar rajah AD-AS. Sebahagian calon berpendapat apabila cukai dikurangkan. maka pengangguran kitaran dapat diatasi. dan seterusnya keluk AD akan beralih ke kanan. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AS > AD (lebihan penawaran) pada tingkat harga yang asal. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. Namun begitu. maka pendapatan boleh guna meningkat.calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. ini bermakna aktiviti pengeluaran meningkat. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. Kelemahan utama sebahagian calon masih tidak dapat membezakan kelok suntikan-bocoran dengan keluk AD-AS dan keluk AE-AS. Pada amnya calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa langkah yang sesuai ialah kerajaan mengurangkan perbelanjaannya. Ini tidak menepati kehendak soalan. Akhirnya. maka perbelanjaan agregat berkurang. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. Namun begitu. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. dan tingkat keseimbangan baharu. Oleh itu. cara mengatasinya adalah dengan menaikkan permintaan agregat. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa langkah yang sesuai ialah kerajaan mengurangkan cukai. iaitu tingkat harga merosot. cukai dikurangkan untuk meningkatkan pendapatan boleh guna dan seterusnya AD bertambah. iaitu tingkat harga dan pendapatan negara meningkat. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. peralihan keluk. Sebahagian calon juga tidak menghuraikan gambar rajah yang dilukis dengan betul.

Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. (c) Kadar bank atau kadar diskaun – bank pusat menaikkan kadar bank. iaitu tingkat harga meningkat menggambarkan kenaikan tingkat harga umum. dan tingkat keseimbangan baharu. bank perdagangan akan mempunyai kecairan yang kurang untuk mencipta kredit. bank perdagangan akan mempunyai kecairan yang kurang keupayaan penciptaan kredit oleh bank menurun. Pada amnya. Dalam kes seperti ini calon tidak memahami dengan baik dan tidak dapat membezakan makroekonomi dengan mikroekonomi. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. calon mengetahui alat-alat tersebut. Namun begitu. Perbelanjaan penggunaan swasta merupakan perbelanjaan isi 83 . Soalan 12 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan bagaimana kenaikan kos pengeluaran akan menyebabkan kenaikan tingkat harga umum dengan bantuan gambar rajah. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. Ini mengurangkan jumlah bekalan wang dalam edaran. peralihan keluk tersebut. Akhirnya. semakin kurang output yang sanggup dikeluarkan oleh firma. ini mengurangkan keinginan bank perdagangan meminjam dari bank pusat keupayaan penciptaan kredit oleh bank menurun. Walau bagaimanapun.Kelemahan utama sebahagian calon ialah tidak melukis keluk AD-AS. keluk AS akan beralih ke kiri (atas) kerana pada tingkat harga asal. Bahagian D: Kuantitatif Soalan 13 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan maksud perbelanjaan penggunaan swasta dan pembentukan modal tetap kasar swasta. bukannya pendapatan negara atau keluaran negara. maka permintaan agregat berkurangan. sebaliknya mereka melukis keluk DD-SS. Dengan itu bekalan wang dalam bank dikurangkan ⇒ keupayaan penciptaan kredit oleh bank menurun. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. (d) Nisbah rizab tunai – bank pusat menaikkan nisbah rizab tunai. dan melabel paksi sebagai kuantiti. mereka tidak menjelaskannya dengan baik bagaimana alat-alat tersebut mampu mengawal inflasi – tidak menjelaskan keupayaan penciptaan kredit yang menurun maka penawaran wang berkurang − ini membendung kenaikan harga. peralihan keluk. Empat alat dasar kewangan kuantitatif dapat mengawal masalah inflasi adalah seperti berikut: (a) Operasi pasaran terbuka – bank pusat akan menjual surat jaminan kerajaan kepada orang ramai dan institusi kewangan. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. Soalan (b) pula menghendaki calon menghuraikan empat alat dasar kewangan kuantitatif yang dapat mengawal masalah inflasi. (b) Nisbah rizab berkanun – bank pusat menaikkan nisbah rizab berkanun. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila kos pengeluaran meningkat. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AD > AS (lebihan permintaan) pada tingkat harga yang asal. Pada amnya. calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. (e) Funding – memanjangkan tempoh matang surat jaminan atau pembayaran balik pinjaman.

2Y].75[Y – 100 – 0.99 12. Kebanyakan calon sekadar menyatakan perbezaan antara stok awal tahun dengan stok akhir tahun. Perubahan stok bernilai negatif apabila nilai stok tahun semasa lebih rendah berbanding dengan nilai stok pada awal tahun. calon memahami maksud soalan dengan baik. iaitu mereka menganggapnya sebagai firma atau syarikat.2Y.75[Y – 100 + 0. Terdapat juga calon yang membundarkan jawapan walaupun terdapat arahan yang jelas di muka hadapan.92 2008 50. Ini berpunca daripada fungsi cukai T = 100 – 0. Pada amnya. Banyak calon yang terperangkap dengan perkataan swasta. Calon tidak menghitung dengan teliti kerana selalunya fungsi cukai adalah progresif.53 12. iaitu T = 100 + 0.2Y] . iaitu cukai langsung dan cukai tak langsung.93 Calon yang memahami kaedah penghitungan sumbangan tersebut dapat memberikan jawapan yang tepat. maka calon tidak dapat menjelaskan arah aliran dengan betul. Soalan (d) menghendaki calon menjelaskan maksud perubahan stok dan sebab nilainya negatif.2Y.rumah terhadap barang dan perkhidmatan. tetapi kebanyakan calon menulisnya sebagai 0. Jawapan sedemikian tidak menepati kehendak soalan kerana calon juga perlu menjelaskan arah alirannya. iaitu jawapan mestilah betul hingga dua tempat perpuluhan. kemudian menghitung peratusannya. Kesilapan dilakukan semasa menukarkan fungsi 0. tetapi calon tidak dapat mendefinisikannya dengan tepat. Soalan (b) menghendaki calon menghitung peratusan sumbangan perbelanjaan penggunaan swasta dan awam kepada KDNK pada tahun 2007 dan 2008. Calon juga tidak menjelaskan maksud nilai stok yang negatif tersebut dengan tepat. Apabila jawapan dibundarkan. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan maksud cukai dan menghitung cukai pada tingkat keseimbangan. Walau bagaimanapun. Perubahan stok merupakan perbezaan keluaran negara yang tidak terjual pada awal tahun (baki pada tahun sebelumnya) berbanding dengan baki keluaran negara yang tidak terjual pada akhir tahun. Soalan 14 Soalan (a) menghendaki calon menghitung pendapatan negara keseimbangan. Pembentukan modal tetap kasar swasta pula merupakan perbelanjaan firma terhadap barang modal dan barang perantaraan untuk digunakan dalam proses pengeluaran. iaitu 2 markah untuk maksud cukai dan nilai cukai pada tingkat 84 . Cukai adalah hasil kerajaan yang diterima daripada isi rumah dan firma. Sepatutnya fungsi tersebut ditukarkan menjadi 0. Peratusan sumbangan adalah seperti yang berikut: Tahun Perbelanjaan penggunaan swasta Perbelanjaan penggunaan awam 2007 44. Agihan markah jelas dinyatakan. Calon juga tidak memahami konsep pembentukan modal tetap kasar swasta. Sebahagian besar calon tidak menyedari bahawa perbelanjaan penggunaan swasta sebenarnya ialah perbelanjaan isi rumah terhadap barang dan perkhidmatan. terdapat juga calon yang menjumlahkan nilai perbelanjaan dan nilai KDNK pada tahun 2007 dan tahun 2008 terlebih dahulu. Terdapat calon yang menerangkan cukai dan jenis-jenisnya. Dalam ekonomi tertutup jawapan yang betul ialah Y = 7 750.75(Y – T). Sebahagian besar calon tidak dapat menghitung butiran tersebut dengan tepat.

Calon tidak sepatutnya berbuat demikian. Keadaan belanjawan = T – G = – 1 450 – 200 = – 1 650 (belanjawan kurangan). rizab tunai minimum dan lebihan rizab. Kelemahan calon dalam menghitung pengganda ialah mereka tidak mengambil kira kadar cukai (t). Oleh itu mereka tidak dapat menyediakan kunci kira-kira tersebut. Sebahagian besar calon menggunakan rumus pengganda dalam ekonomi dua sektor. Terdapat juga calon yang tidak mengetahui bentuk kunci kira-kira. Cukai pada tingkat keseimbangan ialah T= –1 450. maka jawapan calon juga mestilah menyenaraikan kedua-dua rizab secara berasingan. calon memahami konsep ini tetapi tidak dapat menjelaskannya dengan tepat. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan maksud belanjawan negara dan menghitung belanjawan negara pada tingkat keseimbangan. Jawapan bagi tingkat keseimbangan baharu ialah 8 000. Calon sepatutnya menggunakan agihan markah sebagai panduan untuk menjawab sesuatu soalan. jawapan calon tidak memuaskan. Kunci kira-kira bank A selepas aktiviti pinjaman dilakukan adalah seperti yang berikut: Aset Rizab berkanun Rizab tunai minimum Pinjaman Jumlah Tanggungan 1 500 Deposit semasa 1 000 7 500 10 000 Jumlah 10 000 10 000 Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini dapat menyediakan kunci kira-kira dengan betul. Lebihan rizab ialah wang tunai yang boleh dipinjamkan oleh bank perdagangan. Rizab tunai minimum ialah wang tunai yang mesti disimpan oleh bank perdagangan ke dalam banknya sendiri atau bank perdagangan lain. Pada amnya. Pada amnya. Soalan 15 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan maksud rizab berkanun. Soalan (d) menghendaki calon menghitung tingkat keseimbangan yang baharu dengan menggunakan konsep pengganda jika kerajaan menambah cukai sekali gus sebanyak 100 dan menambah perbelanjaan kerajaan (G) sebanyak 100. Rizab berkanun ialah wang tunai yang mesti disimpan oleh bank perdagangan ke dalam bank pusat. Terdapat juga calon yang menggabungkan rizab berkanun dan rizab tunai minimum sebagai rizab dengan nilai 2 500.keseimbangan. Satu lagi kelemahan calon ialah mereka tidak menggunakan konsep pengganda untuk menjawab soalan ini seperti yang dikehendaki soalan. Oleh sebab rizab-rizab itu disenaraikan berasingan dalam soalan. Calon tidak memberikan maksud istilah tersebut dengan tepat. Belanjawan negara merupakan suatu bentuk perancangan kewangan kerajaan dari segi cara berbelanja dan pembiayaan perbelanjaan tersebut. 85 . Soalan (b) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira Bank A jika semua lebihan rizab dipinjamkan.

mereka tidak dapat menyediakan kunci kira-kira tersebut. Soalan 16 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan maksud kadar syarat perdagangan (KSP). iaitu menyatakan KSP sebagai nisbah antara indeks harga eksport dengan indeks harga import. Mereka menjawab dengan menggunakan jadual proses penciptaan kredit. Terdapat juga calon yang tidak mengetahui bentuk kunci kira-kira. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini dapat menghitungnya dengan betul. Kadar KSP bagi tahun tersebut adalah seperti yang berikut: Tahun KSP 2005 116. Hal ini demikian kerana mereka kurang memahami konsep sistem bank. Soalan (d) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira sistem bank jika wang tunai sebanyak RM1 000 dikeluarkan dari bank. maka pengganda wang ialah 4. (c) membundarkan jawapan. Jumlah pinjaman ialah RM30 000 dan jumlah penawaran ialah RM40 000. bukannya menyatakan rumus dalam bentuk perkataan. maka baki deposit semasa ialah RM9 000. iaitu KSP menguntungkan Malaysia kerana nilainya yang melebihi 100. Antara kesalahan yang dilakukan oleh calon ialah (a) memberikan rumus yang salah (nisbah antara indeks harga eksport dengan indeks harga import – tidak didarab dengan 100).25. 86 .43 Sebahagian besar calon dapat memberikan jawapan yang betul. Dengan nisbah rizab 0. Soalan (c) menghendaki calon menerangkan sama ada KSP tersebut menguntungkan Malaysia. Apabila RM1 000 dikeluarkan daripada deposit semasa tersebut.25). Soalan (b) menghendaki calon menghitung KSP dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Sebahagian kecil calon yang tidak memahami langsung konsep ini menyatakan bahawa KSP ialah syarat atau peraturan atau undang-undang perdagangan antara negara. Sebahagian besar calon cenderung untuk memberikan rumus KSP dalam bentuk perkataan. (b) memberikan jawapan dalam bentuk peratus. Namun begitu. calon tidak dapat menjelaskan sebab KSP tersebut menguntungkan negara jika nilainya melebihi 100. oleh itu. Calon sepatutnya menjawab apabila KSP melebihi 100 bermaksud bahawa 100 unit eksport dapat membiayai import melebihi 100 unit. iaitu (1/0. Sebahagian besar calon dapat memberikan jawapan yang betul. Oleh itu. Maksud sesuatu istilah mestilah dijelaskan dengan menggunakan perkataan. jawapan calon tidak memuaskan. KSP mengukur berapa banyak import dapat dibiayai oleh seunit eksport. Kunci kira-kira tersebut adalah seperti yang berikut: Aset Rizab berkanun Rizab tunai minimum Pinjaman Jumlah Tanggungan 5 400 Deposit semasa 3 600 27 000 36 000 Jumlah 36 000 36 000 Pada amnya.47 2006 114.Soalan (c) menghendaki calon menghitung jumlah pinjaman dan jumlah penawaran wang setelah selesai proses penciptaan kredit.52 2008 112.81 2007 113.

Pada umumnya. Soalan (e) menghendaki calon menghitung peratusan sumbangan eksport bersih kepada KDNK dari tahun 2005 hingga tahun 2008.45 16. Soalan (d) menghendaki calon menghitung eksport bersih Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Ini menggambarkan calon tidak memahami maksud KSP.KSP menguntungkan. calon dapat menghitung peratusan sumbangan tersebut dengan betul. Calon mendapat sebahagian markah sahaja untuk soalan ini. Peratusan sumbangan eksport bersih kepada KDNK adalah seperti yang berikut: Tahun Sumbangan 2005 2006 2007 2008 17.09 14.39 Sumbangan eksport bersih kepada KDNK semakin merosot. Eksport Bersih bagi tahun tersebut adalah seperti yang berikut: Tahun Eksport Bersih 2005 2006 2007 2008 78 383 76 486 75 569 71 467 Pada umumnya. 87 . calon dapat menghitung eksport bersih dengan tepat.56 13. Sebahagian calon merumuskan KSP tersebut tidak menguntungkan kerana nilainya yang semakin merosot. Calon juga perlu memberikan penjelasan berdasarkan jawapan mereka.

Sekalipun banyak calon yang memilih untuk menjawab soalan aplikasi. calon pada tahun ini juga diuji melalui soalan-soalan aplikasi atau kes yang menuntut calon mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam konteks atau senario yang diberikan. kelemahan calon mengaitkan fakta kes dengan teori yang telah dipelajari menyebabkan banyak calon yang gagal mendapat markah yang tinggi. dua kemungkinan bagi keadaan ini berlaku ialah calon sememangnya tidak tahu akan teknik menjawab soalan bentuk kes atau calon sememangnya kurang memahami teori yang dipelajari lantas gagal mengaitkan teori dengan kes yang diperlukan oleh soalan.86 13.93 14. Sekalipun ini menunjukkan calon mempunyai sedikit pengetahuan. Teknik menjawab yang dipamerkan oleh calon juga nampaknya masih kurang. Walaupun ada calon yang cemerlang dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Seperti tahun sebelumnya. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 3. jawapan kebanyakan calon tidak mencapai tahap keupayaan yang sepatutnya. Kelemahan kebanyakan jawapan dalam peperiksaan pada tahun ini adalah jawapan diberikan secara umum berdasarkan pengetahuan am atau logik semata-mata.28 14.46 D 4. iaitu meningkat sebanyak 2.90 A– 4. Istilah-istilah yang digunakan juga kurang tepat dan tidak mempamerkan pembelajaran yang berkesan dalam kertas Pengajian Perniagaan.25 RESPONS CALON KERTAS 946/1 Komen am Prestasi calon pada tahun ini secara amnya kurang memuaskan. Ini menyebabkan calon kehilangan markah.83% berbanding dengan tahun 2009. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 70.11 10. Keperluan atau kehendak soalan masih gagal dipenuhi oleh sebilangan calon dan masih banyak calon baik yang memberikan jawapan berbentuk umum dan logik tanpa menjelaskan fakta yang diperlukan.86 D+ 3. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 18 577. Tegasnya.Pengajian Perniagaan (946) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini. Seperti tahun 2009.82 B B– C+ C C– 4. 88 .24 B+ 8. Bentuk soalan kes atau aplikasi ini sekali lagi menjadi tapisan antara calon yang benarbenar faham berbanding dengan calon yang hanya menghafal fakta. markah tidak dapat diberikan kerana jawapan calon tidak menepati keperluan pemarkahan untuk fakta.26 F 17. namun lebih banyak calon yang gagal menjawab dengan baik.28%.

Soalan bahagian (f) menghendaki calon menyatakan empat sumber dana jangka pendek yang boleh digunakan oleh seseorang peruncit. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan empat pendekatan pengurusan Jepun. Ada yang menyatakan spesifikasi kerja dalam jawapan mereka. dan tanggungjawab kerja. Majoriti calon tidak mengetahui konsep asas perancangan. Soalan (e) menghendaki calon menyatakan empat elemen utama dalam huraian kerja. Jawapan yang lengkap adalah mengumpulkan modal yang lebih banyak untuk mengembangkan perniagaan. kenaikan pangkat secara perlahan dan lain-lain. 89 . Sebilangan kecil calon dapat memberikan jawapan yang tepat. dan lain-lain sebagai jawapan. Soalan (b) menghendaki calon menyatakan dua kebaikan perkongsian. mudah ditubuhkan. dan rugi ditanggung bersama. simpanan sendiri. carta Gantt. Ada yang menjawab terdapat dua jenis untung. teori Y. Ada sebilangan besar calon yang menjelaskan hasil ditolak daripada jumlah modal. Mereka cenderung untuk menyatakan pendekatan pra klasikal. Ada yang mentafsirkan soalan ini sebagai alat kawalan. iaitu pekerjaan seumur hidup. iaitu soalan (a) hingga (j). pert. serta untung dan rugi ditanggung bersama. teori X. iaitu maklumat tentang identiti kerja. JIT dan EOQ. Padahal kehendak soalan ini ialah sumber dana jangka pendek. Soalan (g) menghendaki calon menghuraikan tiga alat kawalan inventori.Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan terbahagi kepada 10 soalan esei pendek. Ini menunjukkan pemahaman dan penguasaan mereka dalam pengajian perniagaan sangat lemah. Mereka mentafsirkan soalan ini sebagai empat sumber dana yang boleh digunakan oleh seorang peruncit. pinjaman jangka pendek. pemfaktoran. dan nota janji. tanggungjawab secara bersama. Tiada seorang pun calon yang memberikan contoh yang lengkap bagi soalan ini. Calon faham akan konsep dua kebaikan perkongsian tetapi ada sebilangan calon yang tidak dapat menyatakan kebaikan perkongsian dengan lengkap. Jawapan yang diberikan oleh calon adalah pinjaman daripada keluarga. Tiada calon yang dapat menyatakan empat sumber dana jangka pendek dengan lengkap. Terdapat sebilangan kecil calon yang langsung tidak menjawab soalan ini. iaitu hasil ditolak dengan kos. senarai kerja atau skop kerja atau bidang tugas. Soalan (d) menghendaki calon menjelaskan maksud perancangan. TQM. belanjawan. iaitu analisis ABC. pendekatan gelagat. seperti dapat mengumpulkan modal yang banyak. Tiada calon yang dapat memberikan jawapan yang tepat. Jawapan yang diberikan oleh mereka terlalu umum. Ada pula yang menyatakan untung penting kepada peniaga sebagai ganjaran atau pulangan kepada usaha peniaga. dan ISO. pendekatan klasikal. overdraf. surat kredit. pinjaman bank. Jawapan yang diberikan oleh calon bagi soalan ini sekali lagi menonjolkan kelemahan mereka dalam mentafsirkan soalan dan menjawab mengikut kehendak soalan. iaitu untung kasar dan untung bersih. keputusan dibuat secara kumpulan. Kebanyakan calon faham konsep untung tetapi gagal menjelaskannya dengan tepat. Ada sebilangan kecil calon dapat memberikan fakta yang tepat. pinjaman daripada saudara mara dan sebagainya. majoriti calon tidak dapat memberikan huraian yang tepat. mudah ditubuhkan berbanding dengan syarikat. Walau bagaimanapun. ringkasan kerja. Tiada calon yang dapat menyatakan empat elemen dalam huraian kerja dengan lengkap. iaitu analisis pulangan modal. iaitu menentukan matlamat dan membentuk tindakan atau strategi yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut. iaitu kredit dagangan. teori Maslow. Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan maksud untung.

Mereka sepatutnya menerangkan tiga kaedah tersebut. Jawapan yang sepatutnya ialah publisiti merupakan komunikasi dalam bentuk cerita atau berita tentang produk atau perniagaan melalui media massa secara percuma atau tidak berbayar yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu melalui media massa bagi meningkatkan permintaan terhadap sesuatu produk. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan maksud publisiti dan perhubungan awam serta kelebihannya dalam mempromosikan Kelab Warga Emas. 90 . Jadi. Majoriti calon gagal menghuraikan maksud pendekatan pemasaran moden. dan ada juga yang langsung tidak menjawab soalan ini. iaitu memberikan arahan atau maklumat atau motivasi kepada pekerja bawahan dan juga untuk berhubungan dengan pihak pengurusan atasan. Jawapan yang diberikan oleh calon menunjukkan mereka tidak tahu tentang teknik menjawab soalan ini. ada yang mengulas kelebihan Kelab Warga Emas. Ada segelintir calon yang dapat menghuraikan keperluan kemanusiaan kepada pengurus peringkat pertengahan. Soalan (i) menghendaki calon menghuraikan keperluan kemahiran manusia kepada pengurus peringkat pertengahan. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang tepat. Soalan (a)(iii) menghendaki calon menerangkan tiga ciri pendekatan pemasaran moden berdasarkan fakta kes 2(a). iaitu ganti rugi akan dibayar kepada si diinsuranskan atas risiko yang diinsuranskan berserta dengan contoh yang lengkap. calon tidak dapat menerangkannya dengan baik. Jawapan calon kebanyakannya hanya menjelaskan kelebihan Kelab Warga Emas dengan menggunakan fakta kes. Ada yang menerangkan pemasaran moden sebagai campuran pasaran. Soalan (j) menghendaki calon menerangkan tiga kaedah yang dilakukan oleh individu untuk mengurus ketegangan. Calon tersebut gagal menjelaskan kerugian yang diakibatkan oleh punca yang tidak diinsuranskan tidak akan dibayar sebarang pampasan. Farmasi Utara.Soalan (h) menghendaki calon menjelaskan maksud prinsip doktrin punca terdekat. mereka tidak menghuraikan keperluan kemahiran manusia. Majoriti calon gagal menjawab soalan ini dengan baik kerana jawapan yang diberikan berbentuk umum. Kebanyakan calon hanya menyenaraikan pelbagai teknik seperti kaunseling dan senaman. Ada sebilangan kecil calon yang faham akan konsep tersebut dan dapat memberikan contoh yang lengkap tetapi tidak dapat menjelaskan maksud prinsip doktrin punca terdekat. iaitu mengumpul mata ganjaran atau membeli barang dengan harga diskaun atau menyatakan kelebihan promosi kepada Farmasi Utara. Namun demikian. Sebilangan kecil calon dapat menjelaskan maksud dengan tepat. Walau bagaimanapun. Farmasi Utara. Soalan 2 Soalan (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud pengiklanan dan kelebihannya dalam mempromosikan Kelab Warga Emas. iaitu “mendapatkan khidmat kaunseling atau berbual dengan rakan”. kaitan teori dengan kes kebanyakannya tidak dapat diterima. Majoriti calon gagal memberikan maksud untuk kedua-dua campuran promosi tersebut dan menjelaskan kelebihan publisiti dan perhubungan awam dalam mempromosikan kelab itu. Jawapan calon sepatutnya menyatakan kelebihan pengiklanan dalam mempromosikan kelab. Tiada calon yang menyatakan fakta bahawa koordinasi kerja dengan bahagian lain dalam organisasi dapat dilakukan. seperti berhubung dengan pihak luar organisasi. Calon sepatutnya memberikan kaedah pengurusan ketegangan seperti “kaedah sokongan sosial” dan kemudian menghuraikan kaedah tersebut. Sementara maksud perhubungan awam pula ialah aktiviti yang dibentuk bagi mewujudkan serta mengekalkan hubungan baik antara perniagaan dengan pihak awam.

Tidak banyak calon yang memilih soalan ini. Jawapan yang sepatutnya ialah memastikan pelaksanaan.Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan empat kepentingan penilaian prestasi kepada organisasi. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan lima gaya kepemimpinan yang diketengahkan oleh Blake dan Mouton dengan menggunakan gambar rajah. Kebanyakan calon gagal melakar rajah grid kepemimpinan Blake & Mouton. Ada yang menerangkannya secara umum. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan empat kepentingan pengawalan bagi sebuah kilang roti. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan dua langkah pertama untuk kawalan dalam sesuatu proses pengeluaran. iaitu kawalan dalaman dan kawalan luaran sebagai jawapan. Jawapan yang sepatutnya ialah memberikan maklum balas kepada pekerja berhubung dengan prestasi mereka untuk memastikan prestasi pekerja selaras dengan matlamat organisasi. Majoriti calon yang menjawab soalan ini gagal memberikan jawapan yang tepat. mengenal pasti perbezaan tahap prestasi setiap pekerja untuk menentukan ganjaran kepada pekerja. memantau prestasi organisasi. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan contoh yang bersesuaian. dan jurucakap. Jawapan yang sepatutnya ialah menetapkan piawai sebagai tanda aras untuk mengukur prestasi sama ada prestasi sesuatu pengeluaran itu menyimpang atau menepati piawai. Majoriti calon tidak dapat menghuraikan kelemahan perniagaan perkongsian berbanding dengan kelebihan perniagaan syarikat sendirian berhad. Majoriti calon memberikan jawapan sebagai kepentingan pengawalan. Ada sebilangan calon menerangkan kelebihan syarikat sahaja. Walau bagaimanapun mereka gagal memberikan huraian yang tepat. Sebahagian besar calon gagal menjawab soalan tersebut dengan tepat. Ada sebilangan calon yang berjaya menjawab bahawa peranan sektor awam adalah mewujudkan peluang pekerjaan. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan peranan pengurus sebagai komunikator. Ada yang memberikan jenis kawalan. Calon juga gagal memberikan jawapan yang tepat untuk soalan tersebut. menyediakan langkah atau bentuk program latihan berdasarkan hasil penilaian prestasi. berserta dengan huraiannya. perubahan persekitaran. dan sebagai kawalan. penguatkuasaan undang-undang. Soalan 3 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan empat peranan sektor awam dalam perkembangan ekonomi negara. iaitu pemantau. Majoriti calon yang memilih soalan ini tidak dapat memberikan jawapan dengan tepat. dan pengukuran pencapaian perbandingan perlu dilakukan untuk menentukan sama ada wujud perbezaan antara apa yang sepatutnya berlaku dengan apa yang sebenarnya berlaku. penyampai. mengesan kesilapan dalam pengeluaran dan tindakan pembetulan. sebagai kayu pengukur organisasi. dan sebagainya. Namun begitu. menyediakan kemudahan infrastruktur. Calon juga tidak dapat menghuraikan gaya-gaya kepemimpinan 91 . Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini gagal memberikan jawapan yang tepat bagi aplikasi aktiviti pengawalan dalam konteks kilang roti. mereka gagal memberikan huraian dengan tepat. Ada sebilangan calon yang tersalah konsep dengan mentafsirkan syarikat sendirian berhad sebagai entiti perniagaan milikan tunggal. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan faktor yang mendorong peniaga mengubah entiti perniagaan daripada bentuk perkongsian kepada syarikat sendirian berhad. dan lain-lain. Sebilangan kecil calon dapat memberikan peranan sebagai komunikator dengan tepat.

9). Majoriti calon gagal melakar carta baharu struktur organisasi MBI (M) Bhd.1). Kebanyakan calon mendapat markah kerana menyatakan jawatan Pengarah Urusan dan tajuk bagi lakaran sahaja dan bukannya jawapan yang mempamerkan kefahaman dan aplikasi pengetahuan. iaitu jasmani. Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tiga tujuan syarikat perniagaan melaksanakan pelaburan modal.9). Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. Majoriti calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Jawapan calon menunjukkan bahawa calon tidak mempunyai kemahiran menjawab soalan aplikasi dan kajian kes. dan membuat perancangan masa hadapan. dan memenuhi tanggungjawab sosial. Walau bagaimanapun. Soalan (b)(ii) menghendaki calon mengenal pasti dua punca ketegangan dan dua tanda ketegangan yang dialami oleh Encik Azhar dan Encik Badri. emosi. majoriti calon gagal mendapat markah penuh kerana huraian yang diberikan kurang tepat. Majoriti calon dapat memberikan fakta. sokongan (1. Antara tiga tujuan pelaburan modal termasuklah membeli mesin. autokratik (9. dan kunci kira-kira. Jawapan yang sepatutnya ialah calon perlu mengenal pasti dua punca dan dua tanda ketegangan untuk Encik Azhar dan dua punca dan dua tanda ketegangan untuk Encik Badri. Ada juga calon yang tersalah konsep dengan menyatakan tugas penyelia ialah membaik pulih mesin yang rosak dengan 92 .1). Soalan (b)(i) menghendaki calon menerangkan hubungan ketegangan berdasarkan kes Encik Azhar dan Encik Badri. Jawapan yang sepatutnya ialah penyata kewangan digunakan oleh pengurus syarikat untuk penilaian prestasi pelaksanaan tugas. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan tiga penyata yang terkandung dalam penyata kewangan. iaitu gaya kepemimpinan laissez-faire (1. dengan tepat. Kebanyakan calon tidak memberikan jawapan yang tepat kerana mereka memberikan jawapan secara umum untuk kedua-dua orang tersebut. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan empat faktor kejayaan seimbang. Sebilangan kecil calon yang menjawab soalan ini gagal menyatakan “kegunaan” penyata kepada setiap pihak yang berkepentingan. Soalan (b) menghendaki calon melakar carta organisasi MBI (M) Bhd.5). penyata aliran dana. iaitu penyata untung rugi. Namun begitu. asas perbandingan sistem kawalan syarikat. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan kegunaan penyata kewangan kepada pihak yang berkepentingan. menggantikan peralatan lama kepada peralatan yang lebih canggih. rohani dan intelek. menggantikan peralatan rosak. dan demokratik (9. Majoriti calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawab dengan tepat. pengurusan sederhana (5. Kebanyakan calon dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu daripada penyata kewangan. terdapat juga segelintir calon yang memberikan jawapan sifat tabii orang berjaya. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan kepentingan kemahiran teknikal bagi seorang penyelia operasi kilang. huraian dan contoh yang tepat dan lengkap. dan menyatakan lima sebab kesesuaian struktur penjabatan tersebut. penilaian semula program. mematuhi dasar kerajaan. Kebanyakan calon tidak tahu bahawa hubungan tahap ketegangan berkaitan dengan tahap prestasi. Hanya sebilangan kecil calon sahaja yang memberikan jawapan tentang perkaitan antara hubungan tahap ketegangan dengan tahap prestasi Encik Azhar dan Encik Badri.yang relevan dan memberikan jawapan yang tepat.

segera. dan perancangan masa depan. Bhd. Walau bagaimanapun. Contoh yang diberikan kurang sesuai atau tiada kaitan langsung dengan kehendak soalan. buku. Kebanyakan calon dapat memberikan lakaran umum. membuat penjadualan kerja. Bagi soalan berbentuk analisis daripada kes yang diberikan. filem. Jawapan yang sepatutnya ialah kemahiran teknikal merupakan kebolehan mengaplikasikan kaedah atau prosedur teknik pengeluaran. majoriti calon tidak dapat menguasai keseluruhan topik yang telah diajarkan. Hanya beberapa calon sahaja yang mampu menjelaskan masalah yang dihadapi oleh Syarikat Jaya Sdn. Ini dapat dilihat melalui jurang markah yang ketara antara setiap soalan. Karya seni pula ditulis sebagai lukisan. mesin. Dari segi perancangan. terdapat calon yang tidak membuat persiapan yang rapi kerana jawapan yang ditulis tidak mempunyai fakta. Banyak calon yang memberikan jawapan yang betul tetapi terdapat juga calon yang memberikan contoh karya yang lebih spesifik seperti karya muzik ditulis sebagai karya lagu. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan bagaimana kemahiran pengurusan masa dapat membantu operasi sesebuah organisasi. dengan menyatakan punca kecil untuk manusia. Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan terbahagi kepada 10 soalan esei pendek. masih terdapat calon yang gagal mengaitkan fakta dan huraian dengan kes yang diberikan. serta memberikan punca sebenar yang dihadapi oleh syarikat tersebut. Namun begitu secara keseluruhannya. jawapan calon menunjukkan peningkatan dalam penguasaan teknik menjawab soalan dengan betul. Calon sepatutnya memberikan jawapan. dan siaran. seni. seperti menghuraikan pengurusan masa sebagai “ketepatan masa” atau “menyempurnakan tugas mengikut jadual”. dan sebagainya. Bhd. Majoriti calon juga gagal memberikan penerangan yang tepat bagi aplikasi teori gambar rajah Tulang Ikan dengan fakta kes. Ada calon yang mendapat markah yang tinggi bagi satu soalan manakala soalan lain pula mendapat markah yang rendah. dan bahan. Banyak calon yang telah kehilangan markah di situ. muzik. Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga karya yang mendapat perlindungan di bawah Akta Hak Cipta 1987. 93 . Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan masalah yang dihadapi oleh Syarikat Jaya Sdn. sastera ditulis sebagai penulisan. rakaman bunyi. dengan menggunakan gambar rajah analisis Tulang Ikan. menggunakan masa secara optimum. seperti karya sastera. Jawapan yang sepatutnya ialah menyusun tugasan mengikut keutamaan. Banyak calon yang kehilangan markah huraian kerana mereka hanya menulis ulangan fakta dalam huraian dan tidak menjelaskan fakta tersebut dengan lebih lanjut. ketepatan masa. manakala kepentingannya pula adalah memberikan tunjuk ajar kepada para pekerja untuk menggunakan peralatan atau mesin dengan cara yang betul. masih ada kelemahan dari segi menulis huraian. iaitu soalan (a) hingga (j). KERTAS 946/2 Komen am Secara keseluruhannya. namun kualiti lakaran bagi sebilangan calon masih lemah dan perlu dibaiki. Calon juga cenderung untuk memberikan fakta yang berulang-ulang dan kadang kala fakta tersebut tidak relevan dengan kehendak soalan. Majoriti calon memberikan jawapan umum dan berulangulang.

amalan nepotisme. memberikan khidmat nasihat. dan perasaan tamak. Jawapan sepatutnya ialah mengurangkan tarif atau kuota dalam kalangan negara anggota dan menggalakkan perdagangan bebas antara negara anggota. Banyak calon yang dapat memberikan jawapan yang betul. 94 . Soalan (i) menghendaki calon menyatakan tiga faktor yang dipertimbangkan semasa memilih media komunikasi. Jawapan yang sepatutnya ialah mendaftarkan penubuhan. Jawapan yang sepatutnya ialah jarak. dan sebagainya. menggunakan bahan mentah tempatan. jawapan calon menjadi kurang tepat kerana calon mengabaikan elemen dalam kalangan negara anggota dalam setiap jawapan mereka. Soalan (d) menghendaki calon menyatakan tiga peranan Jabatan Pembangunan Koperasi. Banyak calon yang dapat memberikan jawapan yang tepat dan padat. dan sebagainya. meningkatkan taraf hidup masyarakat. Soalan (h) menghendaki calon menyatakan dua punca berlakunya jenayah kolar putih. dan keperluan maklum balas. niat. membatalkan pendaftaran. banyak calon yang memberikan jawapan umum. masih terdapat calon yang membuang masa memberikan huraian walaupun soalan berbentuk nyatakan. mesej. Namun begitu. Terdapat juga calon yang tidak memahami maksud lokalisasi. balasan. Jawapan yang sepatutnya ialah menawarkan peluang pekerjaan. kesegeraan. dan ketentuan.Soalan (b) menghendaki calon menyatakan tiga elemen yang membolehkan sesuatu perjanjian dikuatkuasakan mengikut Akta Kontrak 1950. Soalan (f) menghendaki calon menjelaskan konsep lokalisasi dalam perniagaan antarabangsa. Namun banyak yang kehilangan markah kerana memberikan jawapan yang berkisar kepada elemen penerimaan semata-mata. menasihati menteri. sasaran audiens. Mereka memberikan maksud lokalisasi sebagai lokasi. dan kehidupan berharmoni dengan alam. Ada juga calon yang memberikan jawapan menyediakan kemudahan awam sedangkan peranan ini bukan peranan usahawan sebaliknya peranan kerajaan. kos. Soalan (g) menghendaki calon menerangkan tiga bentuk hubungan antara manusia dengan alam berdasarkan pendekatan Timur. Jawapan yang sepatutnya ialah kurang kawalan dalam pengurusan. Jawapan yang sepatutnya ialah manusia ditugaskan untuk mentadbirkan alam sekitar. seperti keberkesanan media tetapi tidak menyatakannya secara khusus. bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Calon dapat memberikan jawapan yang tepat tetapi mereka banyak membuang masa apabila mereka menghuraikan setiap elemen tersebut sedangkan tugasan soalan mengkehendaki calon menyatakan tiga elemen itu sahaja. keupayaan. menjadi sumber inspirasi. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang betul. status mesej. Banyak calon yang memberikan jawapan yang betul. penerimaan. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan dua peranan usahawan kepada masyarakat. Mungkin calon tersilap dengan peranan menjalankan tanggungjawab sosial. Jawapan yang sepatutnya ialah tawaran. Oleh itu. Soalan (e) menghendaki calon menyatakan dua matlamat penubuhan kawasan Perdagangan Bebas Asean (AFTA). Namun begitu. Jawapan yang sepatutnya ialah mengubah produk atau keuntungan atau pengeluaran atau pengurusan subsidiari atau syarikat asing kepada organisasi tempatan bersesuaian dengan ciri-ciri tempatan. tujuan komunikasi. Bagi soalan ini. jawapan mereka berkisar tentang kesesuaian tempat untuk membuka cawangan. Terdapat juga calon yang keliru dengan memberikan jawapan tentang perjanjian terbatal atau ketaksahan perjanjian.

Jawapan yang sepatutnya ialah usahawan merupakan mereka yang menciptakan sesuatu yang baru dan melakukan pengubahsuaian. Begitu juga dengan sumber kewangan. Pinjaman kewangan hanyalah sebahagian daripada huraian bagi sumber kewangan selain simpanan peribadi. dan bersinergi. Sepatutnya jawapan yang betul ialah politik dan undang-undang. Soalan 3 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan hak Encik Zakaria berdasarkan Akta Sewa Beli 1967. peniaga ialah orang yang melakukan aktiviti jual beli dan mengaut keuntungan. Encik Zakaria boleh memperkenalkan pihak ketiga kepada pemilik dan sebagainya. Terdapat beberapa calon yang memberikan huraian yang betul tetapi tidak mengemukakan faktanya. Contohnya. namun banyak yang kehilangan markah bagi konsep pengurus kerana mereka hanya menulis pengurus sebagai orang yang menerima arahan daripada pihak atasan serta mahukan kenaikan gaji. Banyak calon yang menulis jawapan kematian atau muflis. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan maksud usahawan. Jawapan yang sepatutnya ialah berlaku salah faham semasa perundingan. Banyak calon yang dapat menjawab soalan ini dengan betul. Namun begitu. mengenal pasti pelanggan dan pesaing. berpengalaman. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan tiga cara pembubaran perkongsian. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan empat ciri usahawan berjaya yang perlu dimiliki oleh Encik Redzuan. tamat tempoh usaha atau pekerjaan tertentu. Fakta yang tidak ditulis ialah pembubaran secara tersendiri. mendapatkan sumber kewangan. mesej yang disampaikan tidak difahami. Namun begitu terdapat beberapa calon yang memberikan jawapan yang tidak tepat seperti berpengetahuan. Jawapan yang sepatutnya ialah menyediakan Rancangan Perniagaan. banyak calon yang kehilangan markah apabila menulis pinjaman kewangan sebagai fakta. Majoriti calon dapat memberikan jawapan yang tepat bagi konsep peniaga dan usahawan. 95 . berunding dengan pakar. iaitu 21 hari. Calon juga cenderung untuk mengulangi fakta pembubaran akibat kematian atau kemuflisan. Soalan (b)(i) menghendaki calon menerangkan empat perkara yang perlu dipertimbangkan oleh Encik Redzuan sebelum beliau memulakan perniagaan restorannya. Banyak calon yang memberikan jawapan yang betul bagi bahagian ini. dan lain-lain. dan pengurus. peniaga.Soalan (j) menghendaki calon menjelaskan dua kesan apabila seseorang tidak memahami istilah yang digunakan dalam perundingan. Kebanyakan calon gagal mendapat markah bagi soalan itu kerana mereka tidak menulis kata kunci jawapan bagi soalan ini. mengambil pekerja. terdapat juga beberapa calon yang memberikan fakta sah di sisi undang-undang. Banyak calon yang seolah-olah tidak tahu bahawa seorang pengurus perlu melaksanakan fungsi pengurusan itu. dan perundingan mengambil tempoh yang lama. menentukan lokasi perniagaan. Selain itu terdapat juga calon yang keliru antara ciri dengan peranan usahawan. Jawapan yang sepatutnya ialah dalam masa 21 hari selepas menerima notis. Hanya segelintir calon yang dapat menjawab soalan ini dengan betul. Calon kehilangan markah kerana faktanya diulang. tiada kesepakatan yang dicapai. memilih bentuk milikan. manakala pengurus ialah orang yang melaksanakan fungsi pengurusan dan menerima ganjaran gaji. Jawapan yang banyak diberikan oleh calon ialah perundingan menemui kegagalan dan wujud salah faham. menggunakan campuran pemasaran. perundingan menemui kegagalan.

contohnya Kementerian Pembangunan Usahawan ditukar menjadi Jabatan Pembangunan Usahawan. Terdapat juga calon yang mengulangi fakta seperti prasarana dan menulis tapak kilang sebagai fakta yang lain. paten. calon menyatakan butiran terperinci apa yang perlu ada pada bahagian itu di dalam Rancangan Perniagaan (RP). psikologi. Calon kehilangan markah kerana fakta tersebut berulang. seperti mengurangkan kos komunikasi. Banyak calon yang kehilangan markah kerana menerangkan aspek-aspek ini secara umum. kelemahan dan kekuatannya. Calon mungkin terkeliru dengan aktiviti koperasi perumahan. memudahkan pemasaran dan jualan. Banyak calon yang menulis jawapan yang betul. Sepatutnya. calon hanya memerihalkannya secara umum tentang apakah persaingan. Walhal sepatutnya. 96 . calon menulis ciri-ciri persaingan. dan lain-lain. Contohnya. jenama. dan sosiologi. seperti siapa pesaing. Bagi jawapan Program Pembangunan Usahawan pula. memudahkan penyelarasan maklumat. calon hanya menyatakan bahawa usahawan perlu mencipta produk dengan tidak menyatakan secara terperinci apa yang patut ada pada produk tersebut. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan rancangan perniagaan dari aspek produk. Banyak juga calon yang kehilangan markah kerana memberikan jawapan sebagai membangunkan tanah untuk membuat pembangunan atau perumahan. Terdapat calon yang salah menulis nama agensi. namun ada calon yang cuba menjawabnya kerana mahu mencuba soalan yang berkaitan dengan internet yang terdapat pada soalan berikutnya.Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan tiga tugas pengarah berdasarkan Akta Syarikat 1965. Mereka tidak dapat memberikan fakta yang betul. iaitu bidang ekonomi. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan dua pendekatan keusahawanan. berhati-hati. Soalan ini meminta dua perkara. bagi aspek produk. Banyak calon memberikan jawapan. dan lain-lain. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tiga aktiviti yang boleh dijalankan oleh koperasi pembangunan tanah. iaitu tugas statutori. mereka perlu menyatakan penyediaan peralatan dan kelengkapan kepada ahli dengan harga yang berpatutan sebagai jawapan. Calon seolaholah terkeliru kerana mereka memberikan kepentingan atau kegunaan Rancangan Perniagaan (RP). dan mempercepat pengagihan maklumat. Banyak calon yang dapat memberikan jawapan yang betul. jarang ditulis oleh calon. Bagi persaingan pula. Namun demikian banyak calon yang kehilangan markah kerana mereka menulis tentang penyediaan peralatan atau kelengkapan kepada ahli sebagai jawapan. iaitu membangunkan tanah terbiar dan pendidikan tentang projek pembangunan tanah. Calon memberikan jawapan yang hanya menjurus kepada tugas-tugas pengurusan seorang pengarah. terdapat calon yang menghuraikan program ini tetapi tidak menyatakan agensinya. Sepatutnya. tahap persaingan sedia ada. iaitu jenis kemudahan dan pihak yang terlibat. Topik ini bukanlah topik yang popular dalam kalangan calon. tugas fidusiari. Soalan (d) menghendaki calon menjelaskan tiga kepentingan penggunaan internet dalam perniagaan. Jawapan lain. sasaran pasaran. dan persaingan. saiz. Banyak calon yang tidak dapat memberikan jawapan yang betul. seperti harga. dan tugas berskil. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan empat jenis kemudahan yang boleh diperoleh oleh usahawan dan pihak yang terlibat dalam memberikan kemudahan tersebut. dan berusaha sewajarnya.

keselamatan terancam. Antara kesalahan yang dilakukan oleh calon termasuklah memberikan peranan Persatuan Pengguna. sebelum ayat “penubuhan jawatan kuasa penaja sebanyak 10 orang itu dan bertanggungjawab menjalankan tugas awalan”. dan Better Business Bureau. Terdapat juga calon yang tidak dapat memberikan huraian dan contoh yang tepat. Terdapat juga calon yang gagal mengaitkan lima cabaran dengan firma batik tempatan. Calon hanya menumpukan jawapan kepada aktiviti promosi dan memberikan maklumat secara umum sahaja. iaitu untuk memastikan pengguna membeli barang dengan harga yang berpatutan. Calon hanya mengulang kesan pencemaran sebanyak lima kali dengan mengaitkan fakta dengan pelbagai pencemaran. 97 . Terdapat juga calon yang memberikan hak-hak pengguna sebagai fakta dan bukan kesan-kesan yang sepatutnya seperti bencana alam. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan proses penubuhan koperasi. seperti pulangan modal yang terhad dan juga keuntungan yang diagih sama rata atau pembahagian lebihan yang saksama. seperti pencemaran air. iaitu “setelah mendapat kelulusan”. Sepatutnya.Soalan (b) menghendaki calon menerangkan empat prinsip koperasi. Jawapan berulang yang lain ialah bencana alam yang melibatkan hakisan dan banjir kilat. kebanyakan calon kehilangan markah apabila calon tidak memberikan satu fakta penting. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan lima peranan badan. Soalan 8 Soalan (a)(i) menghendaki calon menerangkan bentuk komunikasi yang digunakan dalam mesyuarat yang dikemukakan dalam soalan. Sepatutnya. Banyak calon yang kehilangan markah kerana memberikan prinsip yang salah dan tidak lagi relevan (mungkin dari sumber teks yang salah atau tidak dikemaskinikan). Majoriti calon yang menjawab soalan ini memberikan jawapan dari sudut pencemaran sahaja. Majoriti calon mendapat markah penuh bagi bahagian ini. Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. jawapan yang betul ialah mengadakan latihan untuk meningkatkan kemahiran pemasaran. dan kesihatan tergugat. Ada calon yang menulis ketiga-tiga bentuk komunikasi. udara dan sebagainya. calon hanya memberikan pertukaran wang asing sebagai jawapan. Contohnya bagi fakta perubahan kadar pertukaran asing. Terdapat calon yang hanya memberikan jawapan. Persatuan Pengguna. Terdapat calon yang kehilangan markah kerana memberikan jawapan “mengadakan program latihan untuk meningkatkan kemahiran membuat batik”. sepatutnya mewakili pengguna dalam menyatakan ketidakpuashatian terhadap sesuatu perkara berkaitan dengan kepenggunaan. Calon yang menjawabnya pula tidak dapat memberikan jawapan yang betul dan tepat. seperti KPDNHEP. iaitu mewakili pengguna sahaja. Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan lima cabaran yang dihadapi oleh firma batik tempatan yang merancang untuk beroperasi di luar negara. hanya komunikasi menegak dan komunikasi dua hala sahaja yang diterima sebagai jawapan. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan lima peranan MATRADE. Walau bagaimanapun. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan lima kesan negatif pengabaian tanggungjawab sosial peniaga terhadap alam sekeliling.

dan halangan semantik. Sepatutnya.Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan proses komunikasi yang berlaku dalam mesyuarat tersebut. iaitu halangan fizikal. halangan semantik ialah halangan penggunaan perkataan yang mempunyai banyak makna. Namun begitu. Terdapat juga calon yang memberikan jawapan yang tertumpu kepada halangan dalam aspek kemahiran pengurusan pada seseorang pengurus. terdapat calon yang gagal mengaitkan setiap langkah dalam proses komunikasi tersebut. halangan sosiologikal. halangan psikologikal. Majoriti calon dapat menjawab soalan itu dengan betul. Kebanyakan calon kehilangan markah kerana mereka memberikan halangan semantik sebagai halangan dari segi bahasa. 98 . Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan tiga halangan komunikasi dalam organisasi perniagaan.

23 13.6 12.Seni Visual (970) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun 2010.59 F 5.62 RESPONS CALON KERTAS 970/1 (TEORI SENI VISUAL) Komen am Secara keseluruhannya. Kebanyakan calon dapat menjawab dengan betul dari aspek warna tetapi dari aspek ruang dan kesatuan. Soalan 2 Soalan ini memerlukan calon menerangkan nilai praktikal dan nilai estetik dalam sebuah karya Seni Visual. Majoriti calon tidak dapat menerangkan nilai praktikal dalam sesebuah karya. iaitu dari aspek keindahan.26 A– 6. dan bagi kertas 4 ialah 420 orang.27 15. ruang.01 19. Mutu jawapan calon untuk soalan ini sangat rendah. Sebahagian calon dapat menjawab dengan baik. mutu jawapan calon bagi kertas ini pada tahun ini adalah baik. bagi kertas 2 ialah 6853 orang. Soalan 3 Soalan ini berdasarkan karya Paul Cezanne yang berjudul Still Life with Basket of Apples (1895). manakala kelemahan calon ialah dari segi menghuraikan fakta.06 B+ B B– C+ C C– 2. Peranan reka bentuk grafik adalah seperti penyampaian mesej. Kekuatan calon ialah setiap jawapan yang dikemukakan mempunyai pendahuluan dan diakhiri dengan rumusan.25 D+ 2. 99 .83 16. Soalan ini memerlukan calon menjelaskan bagaimana kesan visual seperti warna. Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan ini memerlukan calon menyenaraikan lima peranan reka bentuk grafik.28 D 1. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini pada tahun ini ialah 86. Calon hanya dapat menerangkan nilai estetik secara umum sahaja. bagi kertas 3 ialah 6395 orang. bilangan calon bagi kertas 1 ialah 6854 orang. Namun ada sebahagian calon yang keliru dengan peranan reka bentuk grafik dengan elemen reka bentuk grafik. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 5. dan kesatuan diolah dalam karya tersebut.03%. calon hanya menjawab secara umum sahaja. atau pemujukan. hiburan.

Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan aspek pendekatan sejarah seni untuk memahami sesebuah karya. fenomena alam. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan bagaimana sumber daripada peristiwa dan pengalaman dapat mempengaruhi pembentukan idea dalam penghasilan sesebuah karya. Mutu jawapan calon amat baik. falsafah dan rujukan. Kebanyakan calon menjawab secara umum dan mengikut kefahaman mereka sahaja. Soalan 8 Soalan ini memerlukan calon membincangkan bagaimana pengalaman intelektual dapat diperluas menerusi proses eksperimentasi penghasilan karya. dan kreativiti dengan baik. Soalan ini agak mencabar kerana kebanyakan calon tidak dapat menjawab makna yang tersirat kerana tidak dapat dijangka oleh pemikiran mereka. Antara jawapan yang sepatutnya diberikan termasuklah peristiwa semasa. iaitu melibatkan unsur dan prinsip rekaan. sejarah. Mutu jawapan calon agak rendah. serta eksperimen teknik. ekspresi.Soalan 4 Soalan ini merujuk kepada karya Syed Ahmad Jamal yang berjudul Tulisan. pengkarya atau tokoh. dan sosial. dan sebagainya yang dapat mempengaruhi proses penghasilan karya. pengolahan komposisi. mendukung Islam. Makna yang tersirat bagi karya ini adalah mencerminkan kecenderungan penulis terhadap tulisan Jawi. Sebahagian besar calon tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. eksperimen media yang melibatkan alat dan bahan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana mereka dapat memahami kehendak soalan yang berkaitan dengan aspek psikologi. 100 . pengalaman peribadi. Soalan ini menghendaki calon menghuraikan aspek psikologi yang terdapat dalam karya tersebut. kegiatan sosial. Soalan ini memerlukan calon membincangkan fakta dan menghuraikan fakta secara kukuh. Jawapan yang diberikan oleh calon adalah umum dan tersasar daripada kehendak soalan. Jawapan yang diberikan juga disertai dengan contoh. Bahagian B Soalan 7 Soalan ini berdasarkan gambar hasil karya Dzulkifli Buyong yang berjudul Murid Sekolah (1962). Jawapan yang diberikan sepatutnya berkaitan dengan kronologi peristiwa. Calon dapat menjawab soalan ini dengan memberikan penekanan terhadap aspek sumber alam semula jadi. dan ekspresi budaya. buatan manusia. peristiwa. Sebahagian calon dapat menghuraikan aspek psikologi seperti emosi. Makna yang tersurat pula ialah mencari identiti. Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan bagaimana unsur persekitaran dapat mempengaruhi proses penghasilan karya. Karya ini berkonsepkan abstrak dan memerlukan calon menjawab dari segi makna yang tersurat dan makna yang tersirat. dan aliran. Sebahagian besar calon dapat menjawab soalan ini dengan baik dan memuaskan. karya. sensitiviti. Antara jawapan yang perlu dibincangkan termasuklah dari aspek idea yang meliputi konsep.

Sebahagian air dapat juga dilihat di atas plastik lut sinar yang digunakan sebagai alas meja untuk himpunan benda tersebut. Soalan 12 Soalan ini berdasarkan karya Hashim Hassan yang berjudul Pencerobohan (1987). dan senaskhah surat khabar yang dalam kedudukan terbuka serta sebahagian surat khabar tersebut terjuntai jatuh dari meja. KERTAS 970/2 (LUKISAN) Komen am Kertas ini mengemukakan soalan berdasarkan seting yang disediakan. reka bentuk bangunan. manakala mutu hasil lukisan calon bagi kertas ini sedehana berdasarkan aspek seni reka (jalinan) yang lebih mencabar kepada calon. dan teknik batik canting. Setingnya ialah di atas meja yang beralaskan plastik lut sinar terletak seikat sayur berdaun hijau seperti sawi atau kangkung. Calon dikehendaki memberikan tafsiran terhadap imej dalam karya tersebut. identiti lokasi. perlambangan. calon menjawab secara tidak teratur dan tersusun. Calon juga memerlukan kecekapan pengurusan masa memandangkan bilangan objek yang bertambah. Calon dikehendaki melukis dari sudut pandangan calon bagi seting yang telah disusun. terletak sebiji buah tomato. Calon dikehendaki menilai keberkesanan makna dan teknik karya tersebut. Namun begitu. dan perlambangan imej yang terdapat pada bendera Malaysia. flora dan fauna. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik. Faktafakta diberikan secara berselerakan. Komen soalan Soalan ini menghendaki calon membuat satu lukisan dengan menggunakan media kering dan teknik yang sesuai berdasarkan seting yang diberikan. dan kenderaan yang terdapat dalam gambar tersebut. Sayur-sayuran kelihatan segar kerana dibasahi air. serta penggunaan prinsip rekaan. Antara jawapan yang boleh diberikan termasuklah kesibukan di bandar. maksud. Secara keseluruhannya mutu soalan bertambah baik. 101 . teknik titik. sebiji buah terung bulat. Kebanyakan calon dapat menjelaskan karya tersebut dari aspek makna dan teknik yang baik. Kelemahan calon yang dapat dikesan ialah calon masih kurang berupaya dalam kemahiran menggunakan teknik lukisan yang sesuai. kadar banding yang sepatutnya. gaya hidup. masa.Soalan 10 Soalan ini berdasarkan gambar foto hasil karya Wan Seng Yip yang berjudul Cross Road (1963). Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. sebiji buah nanas. Berhampiran sayur di sebelah kiri. Bahagian C Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan bagaimana imejan bendera Malaysia dapat dijadikan sebagai satu sumber penerokaan idea untuk menghasilkan sebuah karya yang bertemakan Kemerdekaan Malaysia. Calon memberikan jawapan berbentuk fakta seperti warna. Antara jawapan yang boleh diberikan termasuklah persekitaran dan peristiwa pergaduhan dua ekor burung. penggunaan ruang. Calon diuji dalam kemahiran melukis mengikut faktor dan permasalahan yang dikemukakan dalam soalan.

Kelemahan calon dikesan ialah kurang berupaya melukis bentuk objek dengan baik terutamanya yang melibatkan penggunaan ruang. Justeru. Namun terdapat juga calon yang tidak memahami kehendak soalan pengkaryaan ini dan hanya membuat kraf batik. mereka tidak memberikan fokus kepada objek yang utama. Namun demikian. Guru pembimbing memainkan peranan penting dalam penghasilan karya calon. bentuk. Sedangkan calon sepatutnya menggunakan aspek formal seni visual untuk menimbulkan sifat-sifat objek dalam karya. Projek ini memerlukan calon membuat portfolio dan hasil karya. KERTAS 970/3 (PROJEK PENGHASILAN KARYA: KERTAS ARAHAN KERJA KURSUS) Komen am Kertas ini berbentuk projek atau kerja kursus yang memerlukan bimbingan guru Seni Visual. Calon masih kurang berupaya dalam kemahiran menggunakan teknik lukisan yang sesuai. Penghasilan portfolio juga menunjukan peningkatan daripada tahun lepas. Persoalan tema yang dikemukakan dalam soalan ini adalah meluas dan mencabar serta skop tema ini perlu dihalusi dan diberi fokus oleh calon. serta penggunaan prinsip rekaan. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menghasilkan sebuah rekaan logo yang menonjolkan identiti korporat bagi sebuah syarikat perdagangan bertaraf antarabangsa yang mengeksport barang kraf tangan tempatan. pencahayaan dan suasana. Calon dapat juga menghasilkan karya kesantunan dengan menggunakan teknik batik dan motif sendiri. Mutu portfolio pula bertambah baik daripada tahun lepas. Soalan 2 Soalan ini memerlukan calon menghasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan kesantunan. rupa. Secara keseluruhannya. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menghasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan dunia teknologi digital dan nilai kemanusiaan. Namun begitu.Soalan ini menguji calon untuk menghasilkan lukisan yang dapat membezakan aspek bentuk dan sifat objek pada seting yang disediakan. Terdapat calon yang menitikberatkan latar belakang melebihi set objek. Majoriti calon yang memilih soalan ini dapat menghasilkan kerja dengan baik dan dapat menjawab mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Soalan ini memerlukan calon menjawab dua persoalan yang berbeza. Calon dikehendaki menghasilkan karya tersebut dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D) dengan menggunakan media yang sesuai. kadar banding yang sepatutnya. prestasi calon pada tahun ini adalah sederhana. garisan. Terdapat calon yang tidak memahami keutamaan. 102 . Secara keseluruhannya. Calon juga menggunakan teknik campuran media yang berkesan. jalinan. penggunaan ruang. Soalan ini memerlukan calon mentafsirkan konsep kesantunan. iaitu teknologi digital dan nilai kemanusiaan. terdapat juga calon yang menghasilkan karya dengan kreatif dan unik hingga tahap yang sangat tinggi. terdapat calon yang menggunakan media kering seperti pen dan ini dapat menimbulkan sifat objek yang dramatik. mutu lukisan yang dihasilkan oleh calon adalah sederhana. Ini akan menguji kemahiran calon terhadap kefahaman dan pengetahuan tentang aspek formal. Kebanyakan calon memberikan fokus kepada imej telefon bimbit sebagai kandungan persoalan teknologi digital.

Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menghasilkan model reka bentuk hiasan dalaman bagi ruang sebuah restoran yang moden yang mempunyai unsur-unsur budaya tempatan yang boleh membangkitkan selera pengunjung. Walaupun calon dapat memahami maksud soalan dengan baik. kemasan. mutu jawapan calon adalah sederhana. Terdapat calon yang tidak memahami maksud seni cetak. KERTAS 970/4 (TEORI PENGHASILAN KARYA) Komen am Kertas ini menguji calon dalam aspek teori penghasilan karya seni visual dalam bentuk pengkaryaan dan perekaan. Kemudian satu lakaran yang dipilih daripada lima lakaran itu perlulah diterangkan secara terperinci bagaimana lakaran itu menterjemahkan tema Malaysia Indah. Calon sepatutnya menghasilkan lima lakaran yang menggambarkan imej yang dapat diserasikan dengan bahan dan teknik yang dicadangkan untuk karya tersebut di samping menepati isi tema. gaya penampilan karya dan justifikasi. Kebanyakan calon gagal mengemukakan huraian yang jelas tentang bentuk lakaran yang dicadangkan mengikut teknik cetakan dalam soalan pengkaryaan. Soalan 2 Soalan ini menguji calon dalam bidang perekaan dengan mencadangkan rekaan produk sabun. calon dapat menjawab dengan baik. Di samping itu. cadangan media dan teknik serta justifikasi. Secara keseluruhannya. namun mereka masih tidak begitu berjaya menampilkan pengetahuan dalam bidang seni visual seperti yang dikehendaki oleh soalan. lantas menjelaskan teknik dan prosedur catan. Calon dikehendaki menghasilkan lima lakaran perolehan hal benda. Unsur budaya tempatan yang ditonjolkan perlulah bersesuaian dengan penggunaan ruang restoran. Kemudian. dan cara persembahan. Calon dikehendaki memilih satu daripada lakaran terbaik dan membuat lakaran secara terperinci serta memberikan huraian tentang pemilihan imej yang bertepatan dengan tema. kesesuaian. Secara keseluruhannya. Antara kelemahan calon yang utama yang menjejaskan calon termasuklah tidak menguasai pengetahuan asas bidang seni visual dan tidak dapat menunjukan penguasaan perbendaharaan kata seni visual yang baik. calon perlu mengemukakan alasan tentang bahan dan teknik yang akan digunakan untuk menyokong penonjolan imej. Namun demikian. dan persembahan. terdapat karya yang dihasilkan tidak kemas atau tidak kukuh. Calon dikehendaki menyatakan analisis visual mereka tentang rekaan bentuk sabun yang sedia ada dan kemudian mencadangkan satu rekaan bentuk baharu yang sesuai dengan cita rasa golongan remaja. Soalan ini memerlukan kemahiran yang teliti dan kreatif. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan ini menguji kebolehan calon mengemukakan cadangan bagi menghasilkan satu karya seni cetak yang bertemakan Malaysia Indah bersempena dengan Tahun Seni Rupa Malaysia. Mutu lakaran pada umunya adalah sederhana. Kelemahan calon menguasai pengetahuan asas bidang seni visual adalah punca utama yang menjejaskan mutu jawapan. Justifikasi tentang penggunaan teknik tidak dinyatakan dengan baik kerana kekurangan pengetahuan dalam bidang seni cetak. Calon perlu mengemukakan empat penyataan permasalahan rekaan berkaitan dengan rekaan bentuk sabun supaya menarik dan mempengaruhi cita rasa pembeli daripada golongan remaja. calon perlu menyatakan analisis dari aspek kebaikan dan kelemahan ciri rekaan 103 . Penggunaan perbendaharaan kata dan istilah calon tidak tepat dan amat terhad.

mutu jawapan calon bagi soalan ini adalah baik berbanding dengan soalan satu. calon perlu memilih satu lakaran sebagai cadangan kepada bentuk baharu rekaan berserta empat alasan tentang keistimewaan bentuk rekaan tersebut.yang sedia ada. Calon perlu mengemukakan empat lakaran bagi mencari bentuk rekaan baharu sabun itu. 104 . Kelemahan calon dikesan pada kegagalan calon membezakan maksud “visual bentuk” dan “ciri bentuk”. Calon dapat menampilkan pengolahan idea yang jelas dan tepat melalui tulisan dan persembahan lakaran yang bermutu dan berunsur penerokaan. Secara keseluruhannya. Daripada empat lakaran itu. Terdapat calon yang menunjukkan daya kreativiti yang tinggi melalui huraian yang meyakinkan dan kelainan lakaran yang dikemukakan. Calon juga dapat menyenaraikan empat permasalahan yang dikehendaki oleh soalan.

Kegagalan menjawab soalan ini dengan lengkap menyebabkan min keseluruhan kertas menurun sebanyak 11. dan PSN. 105 .97 11.81 11.54%.Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 2756 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. SNT. (d) tidak menulis urus niaga yang direkodkan dengan lengkap.71 C– 4.23 F 19.50 A– 7. (f) tidak menunjukkan jalan kerja yang lengkap bagi amaun yang memerlukan jalan kerja dan penghitungan. mutu jawapan calon adalah lemah berbanding dengan jawapan calon pada tahun 2009.72% berbanding dengan 67. kelemahan calon tahun 2010 bagi kertas ini adalah seperti yang berikut: (a) gagal menjawab soalan kualitatif dengan betul atau tidak menjawab soalan kualitatif langsung. dan relevan dengan kehendak soalan dalam menjawab soalan kualitatif dan juga dalam menyediakan lejar dan jurnal. sebaliknya menggunakan singkatan yang tidak diterima umum seperti PHR. sesuai. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang lengkap bagi soalan 1 yang wajib dijawab oleh semua calon.41 D 4.09% berbanding dengan 44. Peratusan calon yang lulus penuh mata pelajaran ini pada tahun 2010 ialah 66.79% kepada 33. (g) tidak memahami maklumat tambahan yang diberikan dalam soalan. (e) tidak menyediakan kunci kira-kira mengikut jadual 9.41 B+ 7. Calon gagal menggunakan item yang tepat dalam menyediakan jurnal dan lejar walaupun dapat menghitung dengan tepat. dan (h) tidak memberikan jawapan seperti akaun dan penyata pendapatan yang relevan dengan kehendak soalan. Penurunan ini juga disebabkan oleh kegagalan calon menjawab soalan yang berbentuk kualitatif yang menjadi sebahagian daripada pecahan soalan dalam tiap-tiap soalan. Akta Syarikat 1965.35 D+ 5. Secara umumnya.15 RESPONS CALON KERTAS 948/1 (PERAKAUNAN) Komen am Secara keseluruhan.30% pada tahun 2009.02 B B– C+ C 9. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 7.43 11.88% pada tahun 2009. (b) tidak menggunakan rumus yang betul bagi penghitungan nisbah. menurun sebanyak 0. (c) tidak menggunakan istilah atau item yang betul.

iaitu yang berkait dengan konteks inventori. Jawapan yang tepat adalah seperti yang berikut: (i) Titik pengiktirafan hasil perlu untuk mematuhi prinsip pemadanan yang memerlukan semua belanja dipadankan dengan hasil dalam tempoh perakaunan yang sama untuk mendapatkan untung bersih sebenar. Kebanyakan calon dapat menyediakan dengan betul akaun lejar dan kunci kira-kira yang dikehendaki. Soalan 2 Soalan bahagian (a) menghendaki calon (i) menjelaskan kepentingan titik pengiktirafan hasil dalam pengukuran pendapatan. Kelemahan calon dalam menjawab bahagian ini adalah mereka gagal menulis dengan tepat item bagi urus niaga yang direkodkan walaupun amaun yang direkodkan adalah tepat. Namun terdapat sebilangan kecil calon yang menggunakan rumus yang salah bagi pulangan atas aset kerana tidak menggunakan purata aset sebagai pembawah. Soalan ini menjadi pilihan kebanyakan calon. dan (iii) menyenaraikan hak pemegang saham biasa berbanding dengan hak pemegang saham keutamaan. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang terkeluar daripada skop yang diminta. dan nilai tunai untuk barang atau perkhidmatan telah diambil kira. bahagian (ii) menghendaki calon menyediakan kunci kirakira bagi mempersembahkan ekuiti pemilik syarikat mengikut format Jadual 9 Akta Syarikat 1965. mereka tidak dapat menjawabnya dengan tepat kerana jawapan bahagian ini memerlukan penilaian kualitatif. Kebanyakan calon dapat menggunakan rumus yang betul bagi menghitung kehendak soalan bahagian (c)(1) (i) hingga (vi). manakala soalan (b)(ii) pula menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira. atau kaedah titik pengeluaran bagi industri perlombongan. kaedah titik kutipan tunai bagi industri perbankan. (iii) konvensyen konservatisme. dan (vi) purata tempoh kutipan akaun belum terima bagi dua syarikat yang dinyatakan. (iii) pusing ganti inventori (iv) nisbah semasa. (iii) Kaedah lain yang boleh digunakan bagi mengiktiraf hasil ialah kaedah peratusan siap seperti yang biasanya digunakan dalam industri pembinaan. (ii) pulangan atas aset. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyediakan (i) beberapa akaun lejar dan menentukan jumlah yang akan dipindahkan ke akaun untung rugi.Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud (i) kos sejarah. Namun. (ii) nilai boleh realis bersih. (ii) Kriteria yang memenuhi syarat untuk mengiktiraf hasil adalah apabila barang atau perkhidmatan telah diberikan kepada pembeli yang telah mengiktiraf liabiliti ke atas barang atau perkhidmatan yang diberikan. (v) nisbah cepat. dan (iii) menyatakan dua kaedah lain yang boleh digunakan untuk mengiktiraf hasil. 106 . (ii) menyatakan kriteria yang menjadi syarat untuk mengiktiraf hasil pada titik jualan. Soalan bahagian (c)(1) menghendaki calon menghitung (i) margin untung bersih. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon (i) menyediakan catatan jurnal bagi merekodkan urus niaga berkaitan dengan saham modal sebuah syarikat. manakala penjual mengiktiraf pemindahan hak milik barang atau perkhidmatan berkenaan kepada pembeli. dan (iv) konvensyen ketekalan dalam konteks penilaian inventori.

Stok akhir merupakan angka imbangan. iaitu masing-masing kredit tunai sebanyak RM15.000. tetapi calon gagal menggunakan nama akaun yang tepat bagi setiap urus niaga yang direkodkan dalam jurnal. Untuk memudahkan calon menghitung nilai buku bersih. Butiran yang tepat di lajur bank sebelah kredit ialah penghutang.00 setiap satu Rizab: Premium saham keutamaan Premium saham biasa Keuntungan tertahan Soalan 4 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan sebab mengapa masih banyak peniaga yang menyediakan catatan perakaunan yang tidak lengkap.690 dan baki kredit (overdraft) bank sebanyak RM958.800 unit saham biasa pada nilai par RM2. Kunci kira-kira yang disediakan juga tidak mematuhi format yang dikehendaki mengikut Jadual 9 Akta Syarikat 1965. Kos bagi kenderaan yang dilupuskan ialah RM 500.000 unit saham keutamaan pada nilai par RM1. Hutang lapuk atau cek dipulangkan tidak diterima sebagai jawapan. Soalan bahagian (b)(i) menghendaki calon menyediakan buku tunai.300 dari akaun kawalan penghutang).690 dari buku tunai di (b)(i) dan jualan kredit sebanyak RM3. 640 107 .000 unit saham biasa pada nilai par RM2.032 untuk mendapatkan butiran jualan (angka imbangan) di lajur debit tunai sebanyak RM21.00 setiap satu 676.990 (jualan tunai sebanyak RM21. peniaga amalkan sikap ambil mudah. Soalan bahagian (b)(ii) mengkehendaki calon menyediakan penyata pendapatan.00 setiap satu Modal saham diterbitkan dibayar penuh: 170. Kebanyakan calon tidak dapat menghitung jualan sebanyak RM24.600 juga gagal dihitung oleh calon. berlaku kebakaran. Baki akhir lajur tunai telah diberikan dalam soalan. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan butiran yang tepat untuk maklumat tambahan (2) yang berkaitan dengan ringkasan penyata bank tentang debit cek dipulangkan (hutang lapuk). akaun lejar kenderaan perlu disediakan. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang salah seperti dokumen hilang. Belian sebanyak RM15. 000 1. calon hendaklah menunjukkan catatan kontra di kedua-dua lajur bank dan tunai.560 diperoleh dari kawalan pemiutang dan mesti ditolak dengan ambilan sebanyak RM360. Laba daripada pelupusan sebanyak RM2. modal kecil. Bagi butiran belanja. 000 4. 000 161.206. atau kerani akaun tidak berkemahiran.00 setiap satu 2. dan tiada peruntukan undangundang. calon dapat memberikan jawapan yang memuaskan kecuali mereka gagal menghitung belanja susut nilai sebanyak RM2.Calon dapat menentukan amaun yang tepat bagi direkodkan dalam jurnal dan menyediakan kunci kira-kira. 760 236. 000 4. 000. volum urus niaga kecil. 353.000 unit saham keutamaan pada nilai par RM1. 600 101. peniaga sendiri tidak mempunyai kepakaran.032 dan debit bank sebanyak RM15. 000 170.000. Jawapan yang tepat ialah perniagaan kecil. 500. iaitu RM1. Penyediaan bahagian ekuiti pemilik dalam kunci kira-kira mengikut format Jadual 9 Akta Syarikat 1965 adalah seperti yang berikut: Modal saham dibenarkan: 500.

950.800. Soalan bahagian (b)(iv) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira kelab. Soalan bahagian (b)(i) menghendaki calon menyediakan catatan jurnal untuk merekodkan pelarasan.000 dengan susut nilai terkumpulnya sebanyak RM5. Terdapat sebilangan kecil calon yang keliru dengan maklumat tambahan (2). Kebanyakan calon gagal menghitung rugi pelupusan peralatan pejabat sebanyak RM600.200 dan dana terkumpul awal RM33. catatan calon debit pemiutang dan kredit bank adalah sebanyak RM4.000. Sumbangan ini sepatutnya dicatat sebagai hasil derma sebanyak RM500 di bahagian kredit akaun pendapatan dan perbelanjaan dan tidak perlu direkodkan di bahagian debit sebagai belanja jamuan akhir tahun.000. atau untung sebanyak RM3. Soalan bahagian (b)(i) menghendaki calon menyediakan akaun yuran. Jawapan yang lengkap ialah catatan pelarasan merupakan proses pelarasan baki-baki akaun untuk menunjukkan baki akaun sebenar perniagaan.950. Jawapan bagi yuran ahli yang dipindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan ialah sebanyak RM15. Sebahagian calon menulis butiran sebagai penerimaan dan pembayaran di bahagian kredit. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang memuaskan kecuali angka bagi kenderaan sebanyak RM10. Penggunaan semua jenis singkatan dalam jawapan tidak diterima. 108 . Soalan bahagian (b)(iii) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira.110.000. Bagi penyata pendapatan untung bersihnya ialah sebanyak RM7. Soalan 5 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan sebab sumbangan yuran tahunan ahli sesebuah persatuan dianggap sebagai pendapatan. Antara jawapan yang diberikan oleh kebanyakan calon adalah disebabkan sumbangan yuran diperlukan untuk melaksanakan aktiviti kelab. Kebanyakan calon tidak menggunakan butiran akaun yang sedia ada dalam imbangan duga untuk merekodkan catatan jurnal.100. butiran yang betul ialah akaun belum bayar. Sebab catatan pelarasan perlu dibuat adalah untuk mematuhi prinsip perakaunan yang diterima umum dan untuk membetulkan sebarang kesilapan yang terdapat dalam akaun.600 (5200 + 1040 + 360).090. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan angka susut nilai terkumpul peralatan pejabat sebanyak RM1.950 bagi untung aktiviti kem. Soalan bahagian (b)(iii) menghendaki calon menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan.sebanyak RM6. Catatan debit pemiutang tiada dalam imbangan duga. Butiran yang betul ialah bank atau tunai. Sebilangan kecil calon menggunakan singkatan PSN dan BSN bagi peruntukan dan belanja susut nilai. Jawapan yang tepat ialah ahli-ahli tidak dianggap sebagai pemilik dan yuran yang dibayar tidak dapat diambil balik. iaitu untung aktiviti kem sebanyak RM3. Jawapan bagi lebihan pendapatan ialah sebanyak RM6. dan ambilan sebanyak RM6. Kebanyakan calon memberikan jawapan maksud pelarasan sebagai pembetulan kesilapan sahaja. Jawapan dan penghitungan yang lain memuaskan. Dalam pelarasan (1). peruntukan susut nilai sebanyak RM2. Soalan bahagian (b)(ii) menghendaki calon menyediakan akaun perdagangan.590. Calon dikehendaki menulis jawapan butiran dengan tepat. Terdapat calon yang memberikan butiran untung kasar sebanyak RM3. Soalan 6 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud catatan pelarasan dan menyatakan sebab catatan pelarasan perlu dibuat.

Bagi pelarasan (2) pula, kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat seperti di bawah: Dt Kt Dt Kt Perabot dan peralatan 3,000 Pelupusan perabot dan peralatan Peruntukan susut nilai Perabot dan peralatan 7,000 Pelupusan Perabot dan peralatan 3,000 Perabot dan peralatan Laba pelupusan Perabot dan peralatan 3,000

7,000 3,000

Bagi pelarasan (3) calon dikehendaki menghitung dan mencatat belanja susut nilai dan peruntukan susut nilai aset perabot sebanyak RM2,380, kenderaan sebanyak RM17,625, mesin dan loji sebanyak RM8,620, dan bangunan sebanyak RM1,680. Kebanyakan calon menggunakan singkatan apabila menyediakan catatan jurnal bagi pelarasan (3). Bagi pelarasan (4) belanja komisyen belum bayar, calon telah menggunakan butiran belanja komisen untuk mendebit RM1,600. Ini tidak diterima kerana dalam imbangan duga, terdapat akaun belanja jualan dan agihan. Calon sepatutnya menggunakan butiran belanja jualan dan agihan untuk mencatat belanja komisyen. Bagi pelarasan (5), kebanyakan calon melakukan kesilapan dengan mencatatkan akaun belum terima sebagai penghutang. Jawapan belanja hutang ragu sebanyak RM250 tidak boleh dicatat sebagai belanja peruntukan hutang ragu. Bagi pelarasan (6), berikut: Dt Kt Dt Kt hampir semua calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat seperti yang Cukai 23,900 Cukai belum bayar Cukai belum bayar 10,900 Belanja pentadbiran

23,900 10,900

Bagi pelarasan (7) dan (8), jawapan calon memuaskan. Walau bagaimanapun, masih terdapat sebilangan kecil calon yang tidak memberikan keterangan jurnal dan ini telah menyebabkan calon kehilangan markah. Soalan bahagian (b)(ii) menghendaki calon menyediakan akaun tergantung. Jawapan calon tentang akaun tergantung sepatutnya diselesaikan dan tidak berbaki seperti yang berikut: Akaun tergantung Inventori 11,600 Baki b/b Belanja jualan dan agihan 2,000 9,600

Jawapan bagi perbezaan dalam buku untuk baki b/b tidak diterima. Soalan bahagian (c)(iii) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira. Kelemahan calon dalam bahagian jurnal telah memberikan kesan kepada jawapan akhir yang dipindahkan ke kunci kira-kira. Kebanyakan calon menggunakan singkatan PSN yang tidak diterima bagi aset tetap. Kunci kira-kira boleh disediakan tanpa menyediakan penyata pendapatan tertahan, manakala untung bersih di kunci kira-kira ialah angka imbangan yang bernilai RM117,345.

109

Kertas 948/2 (Perakaunan)

Komen am Jawapan calon secara keseluruhan memuaskan dan jawapan calon bagi soalan yang berbentuk kualitatif bertambah baik, teratur, dan jelas berbanding dengan jawapan calon tahun 2009. Secara umumnya, kelemahan calon tahun 2010 bagi kertas ini adalah seperti yang berikut: (a) gagal memberikan jawapan yang lengkap bagi soalan yang berbentuk kualitatif, iaitu jawapan terlalu ringkas tanpa huraian atau penjelasan; (b) menjawab lebih daripada tiga soalan pilihan; (c) menjawab dengan menggunakan pensel. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan faedah penggunaan komputer untuk memproses data perakaunan, bahagian (b) menghendaki calon menyatakan perbezaan antara kos produk dengan kos tempoh berserta dengan contoh, bahagian (c) menghendaki calon (i) menghitung kos barang dikilang, (ii) menghitung kos pertukaran dan kos prima, dan (iii) menghitung kos barang dikilang berdasarkan maklumat tambahan, dan bahagian (d) menghendaki calon menjelaskan unsur dan tatacara kawalan dalaman bagi penerimaan tunai dan jualan berdasarkan maklumat dalam soalan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan bahagian (a), (b), (c), dan (d) dengan baik walaupun soalan bahagian (a), (b), (d) adalah soalan kualitatif. Kelemahan calon dalam menjawab soalan ini adalah seperti yang berikut. (i) Calon keliru dengan kos bahan tak langsung dan kos buruh tak langsung yang perlu diambil daripada jumlah kos bahan dan kos buruh untuk dimasukkan ke dalam kos overhed kilang yang menyebabkan penghitungan jumlah kos prima dan kos pertukaran salah. (ii) Dari segi penggunaan istilah penetapan/penentuan tanggungjawab, terdapat calon yang menggunakan istilah yang salah, iaitu pengagihan tanggungjawab. (iii) Untuk tatacara kawalan dalaman, kebanyakan calon dapat menyatakan unsur kawalan dalaman dengan betul, tetapi gagal menyatakan tatacara untuk penambahbaikan. Sebaliknya, calon memberikan tatacara yang sudah sedia diamalkan oleh perniagaan yang dinyatakan dalam soalan. Jawapan: (c)(i) RM792,500, (ii) RM576,175 dan RM345,825, (iii) RM799,500 Soalan 2 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan item yang perlu ada dalam invois belian bahan, bahagian (b) menghendaki calon memberikan andaian dalam model kuantiti pesanan ekonomi, bahagian (c) menghendaki calon menyatakan maksud kos pesanan dan kos simpanan berserta dengan contoh, dan bahagian (d) menghendaki calon, (i) menghitung kuantiti pesanan ekonomi, bilangan pesanan, titik pesanan semula, dan jumlah kos pada tahap kuantiti pesanan ekonomi, dan (ii) melakar graf kuantiti pesanan ekonomi. Kebanyakan calon dapat menyatakan item yang perlu ada dalam invois belian bahan, iaitu nama dokumen, nama dan alamat pembekal, nama dan alamat pembeli, nombor invois, tarikh, butiran tentang bahan, syarat belian, dan lain-lain. Begitu juga dengan andaian kuantiti pesanan ekonomi,

110

iaitu kuantiti pesanan ekonomi adalah sama pada setiap titik pesanan semula, permintaan serta kos pesanan, kos simpanan, dan masa menunggu dapat ditentukan, kos pesanan tidak dipengaruhi oleh kuantiti pesanan, tidak berlaku kehabisan inventori, dan lain-lain. Kebanyakan calon tidak memberikan contoh ‘kos pesanan’ yang betul. Contoh yang diberikan ialah kos pengangkutan sedangkan jawapan yang betul ialah kos memesan seperti belanja telefon, faks, dan setem. Jawapan: Kos pesanan ekonomi (KPE) = 671 unit, Bilangan pesanan setahun = 15 pesanan, Permintaan sehari = 27.40 unit sehari, dan Jumlah kos pada KPE = RM6,730 Soalan 3 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan perbezaan antara buruh langsung dengan buruh tak langsung, bahagian (b) menghendaki calon menyatakan dokumen yang digunakan untuk memperoleh maklumat tentang buruh serta menyatakan butiran yang terdapat dalam dokumen tersebut, bahagian (c) menghendaki calon menyediakan catatan jurnal dan menunjukkan aliran kos berpandukan catatan jurnal, dan bahagian (d) menghendaki calon menghitung jumlah upah. Kebanyakan calon dapat menjawab bahagian (a) dan (b) dengan baik, tetapi gagal menyediakan catatan jurnal yang dikehendaki dalam soalan bahagian (c)(i). Bagi bahagian (c)(ii), iaitu aliran kos, lebih kurang 60% calon menjawabnya dengan betul tetapi tanpa menunjukkan aliran ( ). Apa yang ditunjukkan ialah akaun-akaun “T” sahaja. Calon memahami bahawa aliran kos itu ialah aliran lejar (istilah yang biasa digunakan di sekolah-sekolah). Bagi bahagian (d), calon tidak dapat mengagihkan upah kerja lebih masa mengikut kadar yang betul ke dalam akaun overhed perkilangan. Jawapan: (i) Jumlah upah minggu pertama = RM314, (ii) Jumlah upah minggu kedua = RM350 Soalan 4 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyediakan jadual penguntukan kos overhed, bahagian (b) menghendaki calon menghitung kadar overhed, bahagian (c) menghendaki calon menghitung jumlah kos kerja, bahagian (d) menghendaki calon menjelaskan penyataan yang berkait dengan keberkesanan kos perkhidmatan diuntukkan, dan bahagian (e) menghendaki calon menyatakan kelebihan dan kelemahan kaedah penguntukan kos. Kebanyakan calon dapat menjawab bahagian (a), (b), dan (c) dengan betul tetapi gagal menjawab bahagian (d) dan (e). Lebih kurang 30% calon memasukkan kos bahan mentah sebagai RM1,200 + RM1,200 bagi setiap kerja yang menjadikan jumlah bahan mentah RM2,400 walaupun soalan dengan jelas menyatakan kos bahan mentah bagi setiap kerja ialah RM1,200. Jawapan: (b)(i) RM111.76 sejam buruh langsung, (ii) RM41.60 sejam buruh langsung; (c)(i) Jumlah kos RM15,972, (ii) Jumlah kos RM11,763 Soalan 5 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan menerima pesanan khas dan bahagian (b) menghendaki calon (i) menggunakan kaedah tempoh bayar balik untuk projek yang akan dipilih, (ii) menyatakan bagaimana tempoh bayar dapat ditentukan, dan (iii) menyatakan andaian yang digunakan dalam penghitungan nilai kini bersih.

111

112 . (ii) belanjawan pengeluaran. iaitu pelaburan dibuat pada awal tahun. kos modal tidak berubah. dan tempoh yang sama antara projek yang dinilai dalam bahagian (b)(iii). Lebih kurang 40% calon gagal menyediakan jadual penerimaan tunai. sebahagian besar calon yang menjawab soalan ini dapat menyediakan belanjawan dan jadual penerimaan tunai bagi menjawab bahagian (b).67 tahun Keputusan: Projek B dipilih kerana tempoh bayar baliknya lebih pendek dan nilai kini bersihnya lebih tinggi. Punca utama kegagalan adalah angka daripada belanjawan yang disediakan itu salah dan calon tidak faham akan polisi corak kutipan tunai. Tempoh bayaran balik Projek B ialah = 4. dan (iv) jadual penerimaan tunai. alir tunai berlaku pada akhir tahun. (iii) belanjawan pembelian bahan mentah. Jawapan yang sepatutnya ialah inventori awal ditolak dan inventori akhir ditambah. Tiada calon yang dapat menyediakan carta alir bagi memenuhi kehendak bahagian (a).24 tahun. Walau bagaimanapun. (b) (i) dan (b)(ii) dengan baik. sebahagian besar calon gagal menyatakan andaian yang digunakan dalam penghitungan nilai kini bersih.Kebanyakan calon dapat menjawab bahagian (a). Soalan 6 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyediakan carta alir yang menunjukkan hubungan antara komponen dalam belanjawan induk dan bahagian (b) menghendaki calon menyediakan (i) belanjawan jualan. Walau bagaimanapun. Jawapan: (b)(i) Tempoh bayaran balik Projek A ialah = 5. alir tunai yang diperoleh dilaburkan semula serta-merta. tetapi sebahagian calon gagal mendapat markah penuh dalam bahagian (b) kerana mereka menambah inventori awal dan menolak inventori akhir dalam penyediaan belanjawan pengeluaran dan pembelian bahan mentah.

Since the dx solution required clear proof. 1. the majority of answers were well written.96%.48 A– 3.69 B+ 6. As for the second part. but they failed to realise that e−x . Comments on individual questions Question 1 Almost all candidates were familiar with the property log ab = log a + log b. y = 9 Question 2 du Most candidates were able to find —– and used the chain rule. but most of them made mistakes as they thought that log x2 = (log x)2 and log x + log y = 5 ⇔ x + y = 5. x = ln — 3 113 .81 B– C+ C C– 4.89 B 9. the steps involved should have been detailed.52 10. more than half of candidates did not provide the exact value as required by the question.15% compared with the previous year.96 13. 0}. Question 3 Some candidates were aware of the condition for a convergent series which was |r| . 0 for all real values of x and thus.49 10. a decrease of 4. and express u2 – 1 as a perfect square.61 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 950/1 (MATHEMATICS S) General comments Generally. only a few were able to dx du 2 simplify ABBBBB u – 1 or —– in terms of x correctly.Mathematics S (950) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 1815. quite a number of answers were not well thought off and the logical sequence was not there. However. 4 Answers: {x : x . The percentage of candidates who obtained a full pass was 57. but many candidates just concluded with the answer.52 D+ 5. However. they did not answer the first part correctly. The achievement of candidates according to grades is as follows: Grade Percentage A 2. Answers: x = 27.02 F 27.01 D 5.

(b) (– 2. 3). 2]. 2 Answer: k = — 3 Question 6 Candidates could find the domain and range but could not gave the answer in the correct set form. but failed to solve the inequality p(x) < 0 in the second part. Question 10 Candidates did not performed well in this question. However. Rf = (−1. D = 0 Question 9 Most candidates were able to sketch the graph of y = e−x. There were also instances where candidates did not use the “≈” sign correctly and at the appropriate places. {x : – 1 < x < —} 2 Question 8 Most candidates were able to find the constants A. but they were not able to sketch the graph 4 of y = ——–. Most candidates were able to use the Newton-Raphson method correctly to estimate the root of the equation. Some candidates just ignored the quadratic factor saying that it had complex roots. Answers: (a) (x + 2)2 + (y – 3)2 = 25. (c) (i) 10. Answers: f  ʹ(x) = 1 + ln x. 1 Answers: a = 9. candidates only drew part of the rational function which lay in the 2–x first and second quadrant.Question 4 Most candidates were able to find f  ʹ(x). In many cases. Some candidates were not aware of the properties of the circle. 2e ln e Question 5 There were only a few candidates who were able to use the definition for A − B to establish the proof for the first part. 7) 114 . Answers: A = 1. the intersection point was the midpoint of the two centres. 2) Question 7 Most candidates were able to answer the first part. These candidates did not use the anti-derivative concept to obtain the answer but used integration by parts instead. Majority of the candidates were also very weak in giving explanation and reasoning. (ii) (1. B = –3. or vice versa. B. Most candidates just showed that x2 − 4x + 5 = 0 had complex roots without realising that it was always positive. Answers: Df = [−3. −1)  (−1. the majority of candidates failed to observe that the next part requires them to use answer from the first part. 5. Very few candidates were able to answer the last part of the question since they did not realise that the two circles actually touched each other and hence. b = −5. C and D. However. there were some who made careless mistakes in solving the equations. C = 4.

2375 115 . (b) 0.33. 4 4 1 (iii) k : k . resulting in the loss of marks. — – —– – —– 14 14 7 –4 5 –3 3 2 5 – —– —– –— 14 7 14 (b) (ii) x = 5 minutes. (ii) k : k = — . Answers: Question 12 1 All candidates knew that P−1 = —– Adj P. —. z = 10 minutes 1 1 (a) (x – 1)3 – 3(x – 1) + 2. — 4       Answers: 1 2 1 2 PAPER 950/2 (MATHEMATICS S) General Comments In general. Incorrect Mathematical notations were used by candidates. 1 1 5 — —– —– 7 14 14 2 1 5 3 1 4 (a) |P| = 14. Many candidates just gave the numerical answer without answering the questions in words. many candidates failed 1 correctly. (c) (i) k : k . Some candidates did not give the answers in the set form. They also confused mutually exclusive events with independent events.Question 11 Quite a number of candidates were able to find the composite function and stationary points correctly and to sketch the graph. candidates got mixed up between P(D|F) and P(D  F). As a result. some candidates failed to give the overall graph and presented only partial sketch or incomplete graph. (2. Comments on individual questions Question 1 The performance of candidates varied from center to center of examinations. The candidates straight away wrote the matrix equation which they inadvertently missed showing the transformation of worded problems into mathematical equations clearly. For example. As for the second part. quite a number of candidates confused with |P| transpose of a matrix. At some centers. k ≠ 0 . Some candidates were weak in transforming the information given into a system of linear equations. candidates’ performance was not satisfactory although the questions were straight forward and easy. the sketch terminated in the second quadrant and did not proceed to the third quadrant. However. adjoint and cofactors. Answers were not well-planned and not presented step-by-step. 0). they were not able to give the right answers for to sketch the graph y = —— h(x) part (c). Answers: (a) 0. However. (0. 4). Adj P = 8 –3 –1 . y = 8 minutes.

0016). Q1 = 3. They were not able to provide comments for the time series. ^ p. (b) X = 0 Question 4 – The performance of candidates was very poor. (ii) 0. Q3 = 4.709 Question 6 The performance of candidates was quite poor.397 Question 5 The performance of candidates was good.90 hundred thousand.81 Question 7 Many candidates were able to find the constraints for the linear programming problem.85 hundred thousand Question 9 The performance of candidates was poor. (b) 0. Some candidates were not able to give the correct notation for sampling proportion. Answers: (c) x = 25. Answers: Median = 3.683 Answers: (a) p 116 . Answers: (a) 107.8. Some candidates did not label the x-axis and made a mistake by using the mid-points of the classes. Answers: (a) (ii) –1 < r < 1.795. 0. Some candidates conducted an approximation too early.e. maximum profit = RM16 000 Question 8 The performance of candidates was moderate. y = 20. Answers: (a) 0.78 Question 3 The performance of candidates was good.397. Period 2 = 0. but most candidates were not able to define r and r = 0 precisely.14. (b) 134. However. They did not state that the sampling distribution was approximately normal. many of them got the range for r correctly. (b) (i) 0. There were candidates who did not draw the boxplot on graph paper. (b) (i) –0. i. Many candidates used X instead of X and they were 3 unable to write the probability statement “within — hours of the population mean”. contributing to incorrect solutions in part (b). Quite a number of them were not able to formulate the model correctly.866. 4 Answers: (a) 0.15 hundred thousand.Question 2 The performance of candidates was very good.0668. Period 3 = 1. However.401. particularly in part (a). some gave the answers in terms of percentages. Answers: (b) Period 1 = 0. but many candidates were not able to find the modal value. ^ • N(0.

Question 10 The performance of candidates was not good. Answers: (a) 0. but they had problem with parts (b) and (c). Answers: (b) Y = –0. but some of them were not able to provide comments on the relationship between the two variables correctly. Correct sequence and arrows were clearly shown in candidates’ network. When finding the least square line.421 + 0. Many candidates scored high marks for this question. Most candidates were not able to provide a comment that we could not extrapolate beyond the range of the given data. (d) 5 calls 117 . Many candidates were able to answer part (a). Many candidates were able to draw the scatter diagram correctly.17. Answers: (b) A–C–G–I . (c) 0.804X. 15 days Question 12 This question was well answered by many candidates. candidates did an approximation too early.0199 Question 11 The performance of candidates was good.

As for the second part. Comments on individual questions Question 1 Almost all candidates were familiar with the property log ab = log a + log b.09 D+ 3.08 10. Answers: x = 27.25 C– 3.74 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 954/1 General comments Generally.03 11. but they failed to realise that e−x . The achievement of candidates according to grades is as follows: Grade Percentage A 8. 4 Answers: {x: x . they did not answer the first part correctly. 0 for all real values of x and thus. 1. but many candidates just concluded with the answer. quite a number of answers were not well thought off and the logical sequence was not there. Since the dx solution required clear proof.09%. an increase of 1. the steps involved should have been detailed.22 11. However.01 A– 7.Mathematics T (954) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 8592.34 F 23. Question 3 Some candidates were aware of the condition for a convergent series which was |r| . x = ln — 3 118 .18 B+ 9. and express u2 – 1 as a perfect square. y = 9 Question 2 du Most candidates were able to find —– and used the chain rule.14% compared with the previous year. 0}. The percentage of candidates who obtained a full pass was 67.61 B B– C+ C 9. the majority of answers were well written. However. but most of them made mistakes as they thought that log x2 = (log x)2 and log x + log y = 5 ⇔ x + y = 5.45 D 3. only a few were able to dx du simplify ABBBBB u2 – 1 or —– in terms of x correctly. more than half of candidates did not provide the exact value as required by the question.

Rf = (−1. 2 Answer: k = — 3 Question 6 Candidates could find the domain and range but could not gave the answer in the correct set form. Answers: Df = [−3. Very few candidates were able to answer the last part of the question since they did not realise that the two circles actually touched each other and hence. 7) 119 . −1)  (−1. candidates only drew part of the rational function which lay in the 2–x first and second quadrant. Majority of the candidates were also very weak in giving explanation and reasoning. there were some who made careless mistakes in solving the equations. 1 Answers: a = 9. C = 4. Most candidates were able to use the Newton-Raphson method correctly to estimate the root of the equation. 2e ln e Question 5 There were only a few candidates who were able to use the definition for A − B to establish the proof for the first part. Some candidates just ignored the quadratic factor saying that it had complex roots. Most candidates just showed that x2 − 4x + 5 = 0 had complex roots without realising that it was always positive. These candidates did not use the anti-derivative concept to obtain the answer but used integration by parts instead. D = 0 Question 9 Most candidates were able to sketch the graph of y = e−x. Question 10 Candidates did not performed well in this question. B = –3. There were also instances where candidates did not use the “≈” sign correctly and at the appropriate places. {x : – 1 < x < —} 2 Question 8 Most candidates were able to find the constants A. or vice versa. C and D.Question 4 Most candidates were able to find f  ʹ(x). Answers: f  ʹ(x) = 1 + ln x. In many cases. (b) (– 2. the majority of candidates failed to observe that the next part requires them to use answer from the first part. (ii) (1. b = −5. Some candidates were not aware of the properties of the circle. 3). 2) Question 7 Most candidates were able to answer the first part. the intersection point was the midpoint of the two centres. Answers: A = 1. 5. Answers: (a) (x + 2)2 + (y – 3)2 = 25. However. but they were not able to sketch the graph 4 of y = ——–. but failed to solve the inequality p(x) < 0 in the second part. 2]. (c) (i) 10. B. However.

The candidates straight away wrote the matrix equation which they inadvertently missed showing the transformation of worded problems into mathematical equations clearly. As for the second part. many du . 1 1 5 — —– —– 7 14 14 2 1 5 3 1 4 (a) |P| = 14. However. (0. Answers: 1 1 (a) (x – 1)3 – 3(x – 1) + 2. thus making the integration more difficult to solve. the quality of answers given was not satisfactory. the sketch terminated in the second quadrant and did not proceed to the third quadrant. weaker candidates showed a lack of aptitude and understanding of the requirements of the questions. 0). For example. However. some candidates failed to give the overall graph and presented only partial sketch or incomplete graph. As a result. Some candidates were weak in transforming the information given into a system of linear equations. k ≠ 0 . in the integration by parts. (ii) k : k = — . 4). — – —– – —– 14 14 7 –4 5 –3 3 2 5 – —– —– –— 14 7 14 (b) (ii) x = 5 minutes. 4 4 1 (iii) k : k . candidates made a wrong choice of u and —– dv Another common mistake was ∫ cos y dx = –sin y. many candidates failed 1 correctly. adjoint and cofactors. y = 8 minutes. However. Adj P = 8 –3 –1 . z = 10 minutes Answers: 1 2 1 2 PAPER 954/2 General comments In general. On the other hand. 1 Answer: sin y = x2 ln x – —x2 + c 2 120 . they were not able to give the right answers for to sketch the graph y = —— h(x) part (c). —. Candidates showed a wide range of mathematical abilities. (2. Some candidates did not give the answers in the set form. Good candidates gave well-planned answers and systematic steps in their presentations.Question 11 Quite a number of candidates were able to find the composite function and stationary points correctly and to sketch the graph. Comments on individual questions Question 1 This question was well answered by most candidates. — 4       Question 12 1 All candidates knew that P−1 = —– Adj P. (c) (i) k : k . quite a number of candidates confused with |P| transpose of a matrix.

They also failed to apply the ratio theorem correctly. but they could not proceed to argue the proof and wrote many irrelevant properties needed for the proof. Another common mistake was 1 1 1 — < ——————————– < —– . Answer: y2 = 2x2 (ln x + 2) Question 5 This question was poorly answered. this question was well answered. but they did not use it to solve the given differential equation. Mistakes were made when candidates assumed PB  = OB = OA. Many candidates were able to sketch the diagram. 2 28 5 sin q + 12 cos q + 14 1 1 Answer: Maximum value = — and minimum value = —– 2 28 Question 3 Very few candidates were able to solve part (a) and part (b).Question 2 Most candidates were able to answer the first part of the question. They were confused about the maximum and minimum values and failed to make use of 13 sin(q + a) + 15. They were able to answer parts (a) and (b). Some even misunderstood P(R  Uʹ) for P(Uʹ/R). Instead. Answer: 0. (c) QO : OL = 4 :1. (d) PM : MQ = 2 : 5 5 5 Question 7 This was an easy question for most candidates who had understood the underlying concepts. → 2 3 Answers: (a) ON = —q + —r.6 121 . but they failed to pursue the subsequent parts. Among other mistakes were the interpretation of the question to which many were trying to find P(R/Uʹ) or P(U/R) or P(Uʹ/R) instead. and only a few were able to find PM : MQ. Not many candidates were able to answer part (d) due to their failure to apply the properties of similar triangles to help them. There were a number of candidates who confused congruent triangle with similar triangle. Question 6 This was a difficult question for candidates. Mistakes were made by the candidates who assumed that R and Uʹ were independent. However. but failed to solve the second part of the question. a number of candidates were able to prove dv that vx —– = 1. thus wrote them as P(R  Uʹ) = P(R)P(Uʹ). they made dx a futile attempt to solve it using the original differential equation. Question 4 Generally. Most → → candidates expressed OL in terms of OQ.

20 122 . Answer: (b) E(X) = 2. (d) (i) 18. Answers: (a) Maximum number of eggs is 28. Though. while many treated the variables as continuous. most of them used the correct formulae to calculate the mean and variance. In parts (c) and (d). Nevertheless. 9). thus using F(9) as P(X . semi-interquartile range = 0. Weakness in reading values from the graph was quite apparent in some candidates and some were able to ‘read’ up to 3 decimal places. 9) = 1 – P(X . they probably could have scored more marks in this question. They knew the need to standardise the variable and many obtained just 1 mark in this process. (ii) Median = 6. Many candidates knew the binomial experiment and its approximate distribution. and hence were not able to solve the question correctly. Many candidates did not relate P(X . there were candidates who used wrong upper values and many used mid-points to plot ogive.10. but required analytical reasoning to answer some of the questions posed.18%. the performance of candidates on this question was moderate.143 Question 12 This represented quite an easy plot question. Answer: (b) 0.Question 8 Many candidates failed to understand the concept of absolute value in the context of the question. Those who failed to answer were those who could not interpret “at least one” and those who had assumed non-binomial distribution. many knew that the integral of the density function is the cumulative distribution.8 Question 10 In general. 9). (b) 0. The integral required integration by parts and many made the mistake of the wrong choice of the variables of substitution.5. If they had understood the modulus sign. thus losing marks. candidates failed to justify their comments. Answers: (b) median = 6. many were not sure of the limit of the integral that was required. Answer: The least integer k is 11 Question 9 Many candidates were unable to obtain the probability distribution table from the cumulative distribution function. Nevertheless.199 Question 11 This question was generally well answered. Var(X) = 1.

microprocessor and artificial intelligent. i.19 B+ 6.40%. Question 4 In part (a). vacuum tube. most candidates were able to answer quiet well.81 A– 4.98 D 6.Computing (958) Overall Performance The number of candidates for this subject was 430. although the answered given showed that they understood the term. In part (c). In part (b).28 F 7.44 13. The percentage of candidates who obtained a full pass was 71. 2nd. transistor. Most candidates were able to answer the 1st.9 D+ 6. most candidates were able to trace the output. integrated circuit.57 B B– C+ C C– 7.72 12. most candidates answered that the backup file was kept at a different hard disk but in the same chassis.18 14. 123 . some candidates gave the media of size less than 2MB such as a diskette.89 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 958/1 (COMPUTING) General comments In general. most candidates were not able to explain the meaning of “file backup” correctly. Comments on individual questions Question 1 The question was about five generations of programming languages. The achievement of candidates for this subject according to grades is as follows: Grade Percentage A 5.10 14. Some candidates described the computer generations. they were not able to rewrite the loop using do…while. instead of the programming languages generations. an increase of 3. Most of them forgot to declare and initialise index “ i ” and they did not know how to use “do-while” correctly. They were not able to draw the flow charts correctly and to understand the C programs.22% compared with the previous year. Question 3 This question was well answered by most candidates.e. Question 2 In part (a). However. candidates were not able to answer the questions on application of ICT. 3rd and 5th generations of programming languages correctly. However.

write and process symbols. the sender and the receiver) and the communication line. Candidates were expected to relate VR by using multimedia elements of imaginary. very few candidates were able to answer the cache memory. Furthermore. >= and > were able to answer this question correctly. Most candidates just gave a few steps and then jumped to the final sorted numbers. E-R diagrams. and animation. instead they used 1 for false and 0 for true. Question 10 Most candidates were able to answer this question correctly. sound. candidates were not able to obtain full marks for questions relating to MIDI files. most candidates were not able to write the code segment in C correctly in part (c) using the “if-then-else” and “for loop” statements. Some of the wrong answers given by candidates were ROM. Question 8 In part (a). Question 9 In parts (a) and (b). for the given numbers (elements) of the array. Comments on individual questions Question 1 The majority of candidates wrongly understood that virtual reality (VR) as merely multimedia presentations. Question 6 Those candidates who really understood the precedence of operators +. most candidates gave three flow charts instead of one flow chart. 124 . Question 7 It was quite easy for candidates to know the correct answer for this question as they just needed to sort. In part (b). They lacked the understanding that the three parts were related. They were also expected to mention that VR requires special devices to interact with it. Not many candidates were able to give the correct examples of VR applications. SQL statements and analysis phase of system development. although quite a number of candidates were able to answer correctly. limitations of traditional file-based system. DRAM etc. In part (c). but some were not able to correctly sketch the diagram that shows the equipment needed at both ends (i. some candidates wrongly used the symbols of 0 (false) and 1 (true). many candidates were not able to answer correctly. in ascending order. –. Very few candidates were able to answer this question correctly by showing the result of each pass of bubble sort method. most candidates were able to answer correctly. However.Question 5 The common weakness of candidates was that they were unable to draw the correct flow charts logically and used the right flowchart symbols such as conditional.e. PAPER 958/2 (COMPUTING) General comments In general. ||.

easy to be edited or manipulated. Yahoo and Google. However. The possible advantages include: it uses small file size. and therefore they simply reused the same keywords to manipulate the answer. Question 2 Candidates failed to clearly state the advantages and disadvantages of MIDI files. TPS. not easily used for playback of spoken dialog. The disadvantages include: the accuracy of sound playback depends on the MIDI playback device.Possible answers include: virtual reality is simulated by a computer. not all types of equipment can support MIDI. virtual reality is an extension of multimedia that uses multimedia element of imagery. and MIS. it was the best answered question. Google Chrome. Many candidates associated the traditional file-based system with the paper-based system. it provides a user with the capability to interact with HTML documents. they had given the wrong limitations of the traditional file-based system. Therefore. email service provider etc. Question 7 Candidates were able to differentiate between DSS. Question 5 Candidates failed to understand that the traditional file-based system was still dealt with in a computer-based record management system. playing of files when embedded in webpages. Question 3 Most candidates described the feature of a Web browser. However. have high quality sound. Netscape Navigator. sound and animation that requires instrumented feedback for interaction in a high-performance computer generated life-like immersive 3D environment. access files and software related to those documents. many candidates liked to reuse the key words of the given application system such as Decision support System (DSS) is a system that supports managers to make decision. They even wrong examples of the Web browser such as hotmail. Nonetheless. quicker loading. We believed that this was due to the fact that younger generation fancies multimedia technology such as digital camera and things that associates with it such as bitmapped and vector graphics. They associated a Web browser with a Web service such as the search engine. some candidates were able to answer the question correctly. Question 6 This question was fairly well answered by candidates. Thus. there were candidates who confused the analysis stage with the planning stage of the system development especially that involved users of the system. Mozilla Firefox. Acceptable answers are: a Web browser is a piece of software that provides a user with the capability to view all the information on the Web and to access Web-based services and applications. the simulated environment can be similar to the real world. the examples are: Microsoft Internet Explorer. This shows either candidates had limited English vocabulary knowledge or they had no idea of what to answer. Apple Safari etc Question 4 This question was presented in a new style such that it was easier for candidates to understand the question. 125 .

Candidates seemed not to even get the correct key (library) word for Querying the information.Question 8 This question was well answered by the majority of candidates. Question 9 Candidates failed to answer this question well. they were few candidates who wrongly related the types of data operation to the database management. it was a kind of a new way of asking the SQL statements question. even though SQL was a very popular question that had been asked repeatedly for a number of years. However. For example: SELECT FROM WHERE was not appropriately given by candidates. Many candidates still drew the E-R design separately (binary by binary entities) and failed to integrate them into one logical construct. In part (c). Candidates were expected to know that the WHERE part of the SQL query should have been derived from the joint tables of EMPLOYEE and SKILL rather than just from a single table like what the previous year questions normally asked. 9) was one of the popular questions that has been asked repeatedly for a number of years. even though E-R diagram or conceptual design (like question No. Question 10 This question was not well answered. 126 . It was one of the best answered questions.

73 B– C+ C C– 5. The percentage of candidates who obtained a full pass was 73.26 13.91 B 9.22 D+ 4.95 D 4.89 15.Physics (960) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 3638.88 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 960/1 (MULTIPLE-CHOICE) Keys Question number Key Question number Key Question number Key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A B C D B B A D B B B D C C C C B 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 C D A B D D A D B C B B A A A C D 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C D B D C B B D D B A D C A A 127 .68 A– 6. The achievement of candidates for this subject according to grades is as follows: Grade Percentage A 6.97 F 11.18 B+ 8.45%.41 12. an increase of 0.16% compared with the previous year.

most candidates did not have the skill of using a free-body diagram which was a necessity in recognising all the forces acting on a rigid body. Comments on the individual questions Question 1 In part (a). More than 70% of candidates answered questions 11. in qualitative questions not much planning were required so candidates were able to present the answers in a proper manner. Question 3. 128 . r Candidates also lost marks when they omitted the minus sign in the formula and the final answer. 4. 45 and 46 correctly.17 × 107 J kg−1 Question 3 In part (a). many candidates were able to determine the gravitational field strength using the formula GM g = – —— . 19. Those candidates who could sketch the triangle of forces did not realise that RA = RB. The overall performance of candidates was average with a mean of 32. 44.04. thus they could not solve part (b) correctly. The rest of the answers fell in the medium range with 30% to 70% of candidates obtaining correct answers. but lacked correct details.77 m s−2. with less than 30% of candidates answering correctly. R2 In part (b). many candidates sketched the graph of the variation of interatomic force F with separation r of the resultant force instead of the component forces as in part (a). Answers: (a) 3. most candidates found this part relatively easy. 24. 30.57 and a standard deviation of 19.92%) and the standard deviation of the scores was 8. (b) −1. GM They wrongly substituted the value of r = R instead of r = R + h in the formula V = – —— . most candidates were not able to get the correct answer for the gravitational potential. The majority were able to state that the repulsive force and attractive force were the forces that maintained the equilibrium separation between the two particles.General comments The mean score was 25. Answer: (b) 149 N Question 2 In part (a). PAPER 960/2 (STRUCTURE AND ESSAY) General comments Generally.93. The majority of candidates could not get marks for definition of physical terms. 15 and 42 were very difficult for candidates. 25. In part (b). while for quantitative questions candidates lacked proper planning in presenting their answers.46 (50. They showed association to the terms asked. Some candidates tried to solve this part by taking moment at the hinges but failed to get the angle between the forces correctly.

In part (b). It could be seen from their answers that they were familiar with the change of energy from the excited state to the ground state. In part (c). but weaker candidates were not able to proceed with their calculation to solve the problem to find the total amount of mass of uranium-235 required per day. but they forgot to take into account that there were two forces to make the torque. (b) 7.12 cm s−2 Question 7 In part (a). Question 8 Most candidates were able to perform conversion of quantities u → kg and MeV → J. While for side PS. almost all candidates were not able to give the correct definitions of moment of inertia and angular momentum because most of them referred r as radius or distance from the centre of the mass instead of the distance of the particle to the axis of rotation. In part (b). most candidates were able to determine the correct value of the velocity using the formula v = f  ʹ.67 cm s−1. In part (b).Question 4 In part (a). most candidates used the formula τ = NIAB to determine the torque on the coil and gave the correct answer and unit. most candidates knew how to calculate the change in kinetic energy of the electron using the formula ∆E = e∆V. most candidates failed to get the correct answer because they were not able to differentiate the expression of displacement to determine the velocity of the particle. most candidates correctly stated the characteristics of the emitted photons. Answer: 2. 129 . Answers: (b) 16. most candidates missed the number of turns of wire in calculating the magnetic force. Answer: (b) −1.5 N m Question 6 In part (a). the vast majority of candidates correctly answered this part. they did not state that there was a loss in kinetic energy or put the negative sign in the final answer to indicate the loss in kinetic energy. In part (b). many candidates were unable to mention about metastable or population inversion which is required in the production of laser. (c) 35. candidates was required to draw the electric field of the equipotential surface. However. gave an incorrect unit for the final answer. Most candidates just drew the line of electric field with the correct direction.28 × 10−18 J Question 5 In part (a). a significant number of candidates did not notice that x and y were measured in centimetres and thus. However. Some candidates used the formula τ = F × l. Answers: (a) FPQ = 0. They lost the second mark by not indicating the electric field perpendicular to the equipotential surface.11 kg Question 9 In part (a).0 N. FPS = 50. surprisingly many candidates were unaware that there was no magnetic force for side PQ which was parallel to the magnetic field.

many candidates knew how to use conservation of angular momentum to explain why the period of rotation of the Earth increases.In part (b). Answers: (c)(i) 138 kg m2 . Some candidates just mentioned A as the area instead of cross-sectional area in defining the intensity of sound. majority of them were able to write the expression for fundamental frequency as f0 v . some candidates mistakenly b = 10 log — I0 substituted A for pr2 instead of 4pr2. only candidates who could answer part (a)(i) correctly could obtain the correct answer for this part.7 rad s−1 Question 10 In part (a)(i). many candidates had difficulty in giving the meaning of fundamental frequency as being the lowest or smallest frequency produced. In part (c)(iv).5 rad s−1. (iii) 620 kg m2 s−1. most candidates used the principle of conservation of angular momentum to calculate the angular speed of the wheel just after the boy jumped onto the wheel. In part (c)(ii). whereas some candidates missed the keyword rise and fall or superposition and slightly different frequency in defining beats. the majority of candidates were able to answer this part satisfactory.5 Hz 130 . many candidates used their calculated value in (c)(i) to determine the angular momentum of the wheel just before the boy jumped onto the wheel. (iv) 2. In part (c)(i). They wrongly stated that it was the first resonant frequency. In part (b)(ii). Some candidates wrongly substituted the distance of the younger brother from the central axis as r = 0. Answers: (b)(i) 120 dB. In part (c)(iii). P and then In part (b)(i). most candidates had difficulty in defining the intensity of sound and beats. In part (c)(i). (c)(iv) 136. although many candidates were unable to give the meaning of fundamental frequency in part (c)(i). most candidates were unable to state the expression of fbeat = f2 – f1 and failed to realise that the frequency produced by a string with greater tension was higher. Quite a number of candidates made the mistake by saying that the radius of the Earth increases or water flows into ocean near the equator. (ii) 4.50 m instead of r = (R – 0. In part (c)(iv). the majority of candidates were able to use the formula I = — A I to determine the intensity level of sound. the performance of candidates was not satisfactory because most candidates calculated the moment of inertia of the wheel and the boy’s younger brother separately without adding both of them. most candidates had no problem using kinematics of rotation to calculate the angular speed correctly. However. In part (c)(ii).5) m. = –— 2l In part (c)(iii). However. (ii) 1995 m . some candidates made a mistake by giving the answer to more than four significant figures.

In part (c).20 Ω 131 .0 A. they made the mistake by using 5. In part (b)(i). I2 = 2. most candidates were able to use their calculated value in part (d)(i) to calculate the thermal energy of aluminium. I3 =1. In part (d)(ii).m. many candidates knew that free electrons in metal help to conduct heat. candidates were able to define the thermal conductivity satisfactorily. Answers: (b)(i) I1 = 1. In part (b)(ii). In part (b)(i). However. Most candidates had no difficulty in identifying the appropriate SI unit of the thermal conductivity correctly.f. there were still some candidates who wrongly used the formula for the cross-sectional area of the aluminium. almost all candidates knew the algebraic sum of currents at any junctions was zero.0 A.0 V.0 A as currents flowing through the shunt instead of (5. and potential difference in a closed loop was zero. Most of them missed the keywords at a point or junction for the first Kirchhoff ’s law and in a closed loop for the second Kirchhoff ’s law. only few candidates were able to give a satisfactory statement of Kirchhoff ’s law. most candidates knew that in order for the galvanometer to be used to measure currents up to a maximum of 5. (ii) 226. dQ dm In part (d)(i). and the collisions of these atoms with the neighbouring atoms was how heat was conducted to the cooler end.2 W m−1 K−1 Question 12 In part (a)(i). most candidates simply summed up E2 and the potential difference across R5 in determining the potential difference VAB. many candidates knew how to use the formula —– = —– c∆q to calculate the rate dt dt of heat flow. Most candidates just said that thermal energy is heat energy and heat is a form of energy which was incorrect. Some candidates who used mathematical expression in giving the definition failed to explain the symbols of crosssectional area correctly. (d)(i) 26. Point B should be taken as the reference and therefore VAB = I2R5 – E2. For those who tried to determine the resistance of the shunt. but did not determine the resistance of the shunt that should be connected to the galvanometer. a shunt must be connected parallel to the galvanometer. only a few candidates were able to state a satisfactory difference between thermal energy and heat. Fewer candidates forgot to substitute the correct value for ∆q and to convert the unit from g min−1 to kg s−1.020) A. (ii) 4. Quite a number of candidates made a mistake by giving the answer to one significant figure and they also forgot to write the unit. candidates knew that heat was conducted by vibration of atoms in non-metal but failed to explain the actual process of increase in amplitudes of vibration of atoms when heated. but they did not explain the mechanism well. Answers: (c) W m−1 K−1.3 Js −1.Question 11 In part (a). but they did not know that the algebraic sum of the e. many candidates stated the answer as Ohm’s law instead of conservation of charge or energy. (c) 0. In part (b)(ii). In part (a)(i).0 – 0. In part (c).0 A. Most of them just explained how the shunt was used to divert the current.0 A.

The majority of them did not obtain the value of N correctly. In part (b).01605 unit. Some simply took 3. but they had a problem converting the number of nuclei N to the mass in order to get to the final answer. where n is determine the mass of tritium. They did not start their answer with the excitation of atoms by electric discharge and missed to explain that photons emit lights according to the wavelength and types of gas in the bulb. almost all candidates were not able to explain the production of colourful light in billboards.28 × 1018 nucleus.01605 m for 10−6 with u for atomic mass unit. (c) 1. many candidates knew how to use the decay law either N = N0e–lt or m = m0e–lt to 1 n. They were confused about the principle of laser. Answers: (b)(i) 1. (ii) 4. most candidates used the wrong relation by stating ———– × NA.01605 as the atomic mass in gram instead of converting from u to gram per mole. candidates were able to calculate the wavelength of the photons correctly using the hc . (ii) 9. The ratio of ———– was not consistently used in term of 3. most candidates correctly answered this part. most candidates were able to answer correctly. 1 2 dN In part (c). formula E = —– l In part (d)(iii). In part (c)(i) and (ii).75 × 10−8 m Question 14 In part (a)(i). This shows that they had a good understanding about radioactivity. Answers: (d)(i) 12. In part (b)(ii). In part (d)(i). They were able to describe Bohr’s model of an atom and stated Bohr’s postulates correctly.53 µg. Some candidates also used the formula m = m0 — 2 the number of half-life. most candidates used the expression —— = lN to determine the number of nuclei N dt required.75 eV. They confused µ 3.Question 13 In part (a).6 transition from n = 4 to n = 1 using the formula En = – —— . m In part (b)(i). (ii) and (iii). most candidates were able to determine the energy of the photon emitted ∆E for the 13. most candidates were able to deduce that the type of radiation emitted was ultraviolet. They explained how emission line spectrum and absorption line spectrum were produced instead of describing what the emission line spectrum and absorption line spectrum were. n2 In part (d)(ii).9 × 10−5 µg 132 . Some candidates who were able to answer this part gave the explanation which lacked proper and logical steps. most candidates poorly answered this part.

Thus. Answers: (d)(i) 0. most candidates were not able to obtain the correct answer for moment of inertia D2 T. Again. Comments on the individual questions Question 1 In part (a). In part (b). most of them had a problem giving the correct unit for the gradient that they obtained. However. since there were four equations given in question 1 and three of which contained the variable for acceleration a. they were not able to suggest the procedure to reduce the error. most candidates knew how to use more than half of the data set to calculate the gradient of the graph. the magnitude of the vibration was recorded with respect to time. since the oscilloscope was used to view the vibration of the wire. In part (c). However. most candidates failed to recognise the main sources of error in measuring diameter D as being a random error and thus. For candidates who used the correct equations. they failed to record the data in the proper significant figures. In part (c)(i). many candidates did not know which equation to be used to calculate acceleration a which was needed for the calculation of tension T subsequently. very few candidates were able to answer that in the fundamental mode. the separation 1 between the supports was equal to — the wavelength. In part (d)(ii). could plot the graph of a against T with the proper scales and axes and managed to obtain and draw a straight line curve. Candidates also did not have the skill to use graphical method to draw the maximum and minimum lines through the centroid.PAPER 960/4 (WRITTEN PRACTICAL TEST) General comments In general. most candidates failed to recognise that from the equation f02 = —— m. because they were not aware that from the equation a = —– 4I D2 . the gradient l02µ g of the graph of f02 against m was equivalent to —— . 133 . most of the candidates who were able to tabulate the data in (b).18 × 10−3 m2 kg Question 2 In part (a).171 kg−1. g In part (c)(ii). (ii) 2. most candidates were not able to read the data according to the precision of the axes and were not able to calculate the gradient with the correct significant figures and unit. a few candidates were able to give the systematic error and friction as the reasons why the graph did not pass through the origin. In part (d)(i). equivalent to —– 4I In part (e). most candidates were able to tabulate the mean value of t correctly. they were not able to determine the l02µ mass per unit length µ correctly. the gradient of the graph was I. 2 In part (b). very few candidates got this part correct. most candidates still had problem extracting information from the graph for analysis and analysing the sources of error associated with the experiment.

they did not get any marks for this part. In part (e).21 × 104 kg−1 s−2 . Answers: (c)(i) 1. In part (d)(ii). In part (d)(iii). The suggested methods were by listening to the loudness of the sound produced by the wire and observing the maximum amplitude of the wave formed from the oscilloscope. (ii) 5. most candidates were not able to give the correct answer for the usage of centroid in drawing a linear graph. most candidates were also not able to draw two possible lines through the centroid that would give maximum and minimum gradient.21 × 104 kg−1 s−2 134 . the standing wave was not observable in the experiment.63 × 10−4 m2 kg m−1. (d)(iii) 0. since most candidates did not get the right line curves that went through the centroid in part (d)(ii).In part (d)(i). Most candidates were not able to give the correct or reasonable methods to determine the standing wave formed.

40 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 962/1 (MULTIPLE-CHOICE) Keys Question number Key Question number Key Question number Key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C B C B D A B B D C B A D A D C C 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 C B B D B D C C C D B A A B C C C 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A B C D A A B D C A B B D B A 135 .10 D+ 6.62 11.Chemistry (962) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 8504.24%. The achievement of candidates for this subject according to grades is as follows: Grade Percentage A 6. an increase of 2.80 14.26 D 5.23% compared with the previous year.34 A– 6.73 B B– C+ C C– 5.04 10. The percentage of candidates who obtained a full pass was 72.36 F 11.72 B+ 7.63 14.

there are still a significant number of candidates whose knowledge of inorganic chemistry is poor. the answers given showed a continuing improvement in the quality of candidates’ performance with most candidates being able to demonstrate some positive achievement with a mean of 29.General comments The mean square was 26. very few candidates were able to give a complete answer as silver chloride dissolves to give a colourless solution. On the other hand. 7. 35.85 cm3 on the titration curve that they had drawn. Comments on the individual question Question 1 In part (a)(i). 24. the majority of candidates failed to state that Ka = ——– to solve the calculation.52 cm3 and the volume of KOH for complete neutralisation as 27. However. 11. 16. [H]2 In part (e). demonstrating sound knowledge and a good understanding of the chemistry examined in this paper. In part (b). 6. which was acceptable. 8. most candidates were able to write the definition for pH as negative logarithm of the concentration of hydrogen ions. The correct term to state an observation should be dissolve.64%) and there was a very good spread of scores with a standard deviation of 8. 17. In part (d). A few candidates confused the term dissolve with soluble. 20. 10. They did not substitute the numerical values of the volume and the concentration given in the question. most candidates were able to state that lactic acid is a weak acid. 41 and 47 were answered correctly by at least 60% of candidates. PAPER 962/2 (STRUCTURE AND ESSAY) General comments There were many candidates who attempted to answer all the questions. 28. (e) Ka = 8.19 × 10–7 mol dm–3 Question 2 In part (a).66. almost all candidates started by using the formula M1V1 = M2V2. Overall.12. 34. a significant number of candidates failed to understand the question correctly. They failed to label the initial pH of the lactic acid as 3. In part (c). c In part (f). Some candidates lost marks because they “rounded off ” their answers in the early stage of their calculation. 26. (c) [Lactic acid] = 0.02 × 10–4 mol dm–3. but they failed to state that lactic acid reacts completely with potassium hydroxide. Generally. Questions 2. [Ag(NH3)2]+. 23. 42 and 46 were very difficult for candidates with less than 30% of candidates obtaining the correct answers. 38. A small number of candidates failed to give their final answers to appropriate significant figures. 136 . Answers: (b) [H+] = 3. 15. Only good candidates were able to get the second mark allocated in this part by stating the formation of complex ion.1114 mol dm–3. 31. Questions 4. most candidates were unable to sketch the titration curve correctly.70 and a standard deviation of 18. most candidates were able to calculate the concentration of hydrogen ions in the sample of the yoghurt drink.74 (44. candidates’ knowledge of organic chemistry continues to improve.

In part (b). most candidates were able to arrange the compound in ascending order of their boiling point as shown below. In part (c)(i). most candidates were able to write the equation for the reaction of aluminium chloride with ethoxyethane as: (CH3CH2)2O + AlCl3 → [(CH3CH2)2O → AlCl3] However. Only good candidates were able to calculate the volume of aqueous silver nitrate with the correct unit and significant figures. The candidates wrongly stated that the type of bonding was ionic with a covalent character or dative bond instead of covalent bond. In part (b). many candidates found this part difficult because they were unable to deduce. Al2Cl6 + 12H2O → 2[Al(H2O)6]3+ + 6Cl– Answer: (b) 112 cm3 Question 4 In part (a). For the reaction of aluminium chloride with water. most candidates were able to state Hess’s law. they explained it as hydrolysis occurring. In part (b)(ii). CH3CH(OH)CH3 . most candidates were able to give the correct pKa value for each compound. In part (c)(ii). Al2Cl6. In part (c). in the beginning. Almost all candidates did not state that CH3COOH had the highest boiling point because the molecule existed as a dimer. Question 3 In part (a). most candidates were able to draw Born-Haber cycle for silver chloride. 137 . A common error was failing to show the arrows of the dative bonds in Al2Cl6 molecule. some candidates lost their marks when they failed to write the correct physical state for the element or species involved in the chemical equations. Candidates were also unable to write the equation for the reaction between aluminium chloride and water as shown below. most candidates were able to draw the structural formulae of the monomers of the polymers X and Y . However. while the majority of candidates knew how to draw the structure of dimer aluminium chloride. there were significant numbers of candidates who gave incorrect answers. CH3COCH3 . the dimer had to dissociate to a monomer which had a vacant orbital for the formation of dative bond. the majority of candidates were able to state the type of polymerisation of polymer X as a condensation polymerisation. the correct structure of aluminium chloride. CH3COOH Many candidates correctly explained that the trend of melting point was due to the fact that CH3COCH3 and CH3CH(OH)CH3 had an intermolecular hydrogen bonding whereas CH3COOH had van der Waals’ forces. the majority of candidates were unable to explain that in order to react with ethoxyethane. while polymer Y as an addition polymerisation. Instead. most candidates were unable to explain the highly exothermic reaction between aluminium chloride and water which was due to the hydration of a highly positively charged aluminium ion.In part (b)(i). The word hydrolysis should have been used to explain the acidity of an acid or a base.

Although they knew that the inertness of nitrogen molecule was due to its triple bonds.022 mol Question 6 In part (a). They explained the difference in melting point between potassium and copper in terms of atomic size or ionisation energy. However. 12 × Mass of one molecule of X Relative molecular mass of X = —————————————— Mass one atom of carbon-12 However. Part (b)(ii) was poorly answered. Part (a)(ii) was generally well answered.Question 5 In part (a)(i). many candidates failed to correctly define the relative molecular mass of X as follows. Candidates were able to state the electronic configuration of the compounds and state that beryllium is a better electrical conductor than lithium. The majority of 138 . many candidates failed to state that triple bonds was strong and required a lot of energy to break the bond. relatively fewer candidates answer this part correctly. many candidates lost a mark when they failed to state the final answer with the correct significant figures or unit or positive sign. most candidates knew that nitrogen gas was less reactive than ammonia because of the presence of triple bonds in the molecule. They were not able to draw a complete labelled diagram of the fuel-cell. Part (c)(i) was very poorly answered by the majority of candidates. However. Answer: (a)(ii) 0. In part (b)(i). In part (b)(ii). Most candidates were not able to distinguish between hexagonal and cubic closed-packed structures. CH4. Those candidates who were penalised usually failed to give the answer to the correct significant figures and unit. but failed to recognise that the species reduced was argentum ions and not AgCrO4. They were also able to get the overall equation for the reactions correctly. Only a few candidates stated that the lone pair of electrons of ammonia contributed to its reactivity rather than its polar nature. In part (c)(ii). many candidates omitted the keywords delocalised or free mobile electrons of the valence electrons. only a few candidates were able to write both the half-cell equations for the reactions involved as follows At the cathode: O2(g) + H2O(l) + 4e– → 4OH–(aq) At the anode: H2(g) + 2OH–(aq) → 4OH– (l) + 4e– Answer: (b)(ii) +3. There were fewer candidates who wrongly stated that potassium was an ionic element. many candidates did not state that both elements were metals. and not due to the different strength of metallic bonds. there were many good answers to this part with good description of lithium and beryllium.50 V Question 7 In part (a). most candidates were able to state that lithium oxidised. In part (b)(i). Some candidates lost their marks when they used valence ion for valence electrons. most candidates correctly identified X as methane.

sulphur and chlorine existed as simple molecules. Part (b)(i) was correctly answered by the majority of candidates. most candidates were able to compare the melting points of elements in Period 3. In part (a)(ii). magnesium and aluminium were metals with high melting points. Sodium. most candidates failed to discuss the bonding in the monoxides and dioxides of Group 14 elements. and therefore less energy was required to break the N–H bond. most candidates were able to name the mechanism of the reaction as SN1. Question 9 In part (a)(i). Better candidates were able to discuss the role of chlorine as both oxidising and reducing agents in this disproportionate reaction. the majority of candidates were able to state that the reagent was alcoholic or ethanolic KOH or NaOH. 139 . Question 8 Part (a) was very poorly answered by the majority of the candidates. However. In +4 oxidation state. The reaction condition involved in the conversion was heating. Examiner expected candidates to compare the relative stability of +2 and +4 oxidation states rather than explaining the trend on going up or down the group. most candidates were able to write the structural formulae of unsaturated hydrocarbons.candidates failed to state that the N–H bond in ammonia was weaker than the N–N bond. only a few candidates stated that argon had the lowest melting point because it was a monoatomic element. the bonding changed to ionic. but unable to explain the melting points of elements for the first row of the d-block elements. In part (b)(i). For the explanation of the melting points of d-block elements. boiling or refluxing. However. the Group 14 elements were bonded to oxygen by covalent bond while in +2 oxidation state. In part (b). and decreased from silicon to argon. There were many good answers to this part with a good description and explanation. Many candidates knew that the melting point increased from sodium to silicon. most candidates knew that the rate decreased because C–Br bond was stronger than C–I bond. In part (b)(ii). Cl2 + H2O → HCl + HOCl 2HOCl → O2 + 2HCl The overall equation was 2Cl2 + 2H2O → Cl2 + 4HCl. In part (b)(iii). those who failed to obtain full marks made the mistake when they did not state which were the slow or fast steps in the mechanism and also they did not draw the arrow to show the attack of the CN– ion on the carbocation. Candidates mistakenly thought that the melting point increased because of increasing atomic mass. most candidates failed to state that the d-block elements had almost the same value of melting point with similar metallic bond strength. most candidates gave the correct balanced equations as follows. silicon had a giant covalent structure while phosphorus. However. Better candidates further discussed that the stability of PbO2 and PbO was due to the inert pair effect in Pb2+ ions. In part (b)(i). Candidates also lost their marks when they failed to state that the strength of the covalent bonds became weaker as the atomic size increased down the group. the majority of candidates knew the unsaturated hydrocarbon in (b)(ii) as CH3C(CH3)=CH2.

most candidates were able to give the correct structural formulae of the products formed such as alcohol and amine. Solution X was heated before it was titrated with KMnO4 purposely to increase the reaction rate. In part (a)(iii). (a)(iv) 0. there were few candidates who were unable to draw the structure of the product formed when using Br2 water and FeCl3. the alcohol would be oxidised to the carboxylic acid. most candidates were able to write the equation for the conversion of haloalkane X to the monomer stated in (b)(iii). and the intermediate product formed for the formation of cyclohexanone from phenol. However. The common mistake made by candidates was stating that H2 was released instead of effervescence was observed.15 cm3. In order to confirm the presence of –NH2 group. fewer candidates were able to obtain full marks. the paper proved to be quite challenging with only some part of the questions occasionally getting a correct response. only a few candidates were able to correctly answer the observation as violet or purple decolourisation. many candidates failed to write the correct reagent for the mild oxidation reaction of CH3CH2CH2OH to the aldehyde by using pyridinium chlorochromate. 140 . Comments on the individual question Question 1 In parts (a)(i) and (a)(ii). A common weakness of candidates was that they only stated the colour change without mentioning the colour of the solution observed. the majority of candidates were able to answer this part correctly. but were not able to draw the structures of the sodium salts of respective carboxylic acids.In part (b)(iv). Very high marks were rare while a few candidates failed to get any marks. However. Answer: (a)(ii) 21. PCC or Cu. (a)(iv) and (a)(v). a common mistake made by candidates was writing the hydrolysis process without heating. Question 10 In part (a)(i) most candidates were able to give the reagents. reaction condition. only better candidates managed to answer these part correctly. A few candidates found difficulty in writing the equation for the reaction involved. many candidates could give the correct chemical tests such as Br2 water. Most candidates wrongly gave hot acidified KMnO4 or K2Cr2O7 because in this part. many candidates were not able to give the values of the burette readings to two decimal places and a few candidates were not able to calculate the average titre value with the correct unit. In part (b). In part (b)(i). In part (a)(ii). In part (b)(ii). In parts (a)(iii). PAPER 962/4 (WRITTEN PRACTICAL TEST) General comments Overall. (a)(v) 0. candidates should have given the reaction condition or temperature for the nitrous acid and the correct observation for the reaction.040 mol. Greater familiarity with experimental techniques would be of benefit to all candidates.78 g. In part (c). sodium metal or FeCl3 to confirm the presence of –OH group.

a few candidates were able to name the chemicals. only a few candidates were able to state that the function of the small pieces of porcelain was to avoid effervescence during boiling process. Candidates also were able to observe the decolourisation of the bromine solution by just looking from the top of the solution. In part (c). which were used to purify ester before it was distilled again. ethanoic acid or water. better candidates were able to state that the different volumes of distilled water were used to retain the total volume of the solution. In part (a)(iii). very few candidates stated that white paper or tiles could be used to observe the decolourisation of the bromine solution. a few candidates were able to write a balanced equation as follows Rate = [CH3COCH3][H+][Br] Question 3 In part (a)(i). i. In part (a)(ii). a few candidates were able to answer this part correctly as ethanol. 141 . the order of reaction with respect bromine which was zero order.Question 2 In part (a). only a few candidates were able to suggest how the rate of bromine decolourisation could be determined in these experiment. and the order of reaction with respect hydrochloric acid which was also zero order. only better candidates were able to state the function of the concentrated sulphuric acid as a dry agent. In part (b). They were unable to calculate the order of reaction with respect to propanone which was first order. as hydrated potassium chloride or sodium hydrogen carbonate. only better candidates were able to state that the distillation could not be carried out using a water bath because the maximum temperature of the water bath was only 100 °C. the time taken for the disappearance of the reddish brown colour in the solution and [Br2] rate of bromine disappearance = ————–—— Time recorded In part (b). only a few candidates were able to state that the temperature of the reaction could be controlled by using water bath. Better candidates were able to draw the labelled diagram of the set-up apparatus used. In part (f). Part (e) was poorly answered by candidates. In part (c). Part (a)(iv) was poorly answered. In part (d).e.

65 D+ 6.71 A– 6.38% compared with the previous year.14 12.Biology (964) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 5036.94 11.92%.69 B+ B B– C+ C C– 8.85 12.95 F 4. The achievement of candidates for this subject according to grades is as follows: Grade Percentage A 4. a decrease of 3.87 D 6.61 10. The percentage of candidates who obtained a full pass was 72.18 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 964/1 (MULTIPLE-CHOICE) Keys Question number Key Question number Key Question number Key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 B D D C D A B A D B C D A B A D C 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 B D C B C D A B B D D B C C A C C 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C D C C A D A A B A B D C C D 142 .41 14.

Only few candidates managed to answer accordingly and systematically. PAPER 964/2 (STRUCTURE AND ESSAY) General comments In general.73. Many candidates preferred to use the wrong words absorption of light instead of exposure to light in answering the function of R. some candidates gave the answer as increase in temperature will increase the rate of reaction without writing the words until optimum temperature. The answers frequently given were energy change or ∆H or energy release instead of free energy change or ∆G or overall energy released from the reaction. a few candidates answered this part as structure R is arranged side by side or structure R is in parallel arrangement instead of tightly packed or regular arrangement. most candidates could answer this part quite well. The term suboptimal temperature was rarely used by most candidates.11 (58. Many candidates answered R and S as palisade mesophyll cell and spongy mesophyll cell respectively. In part (d). In part (b). which are not acceptable instead of has large intercellular spaces.22%) and there was a very good spread of scores with a standard deviation of 8. several candidates answered this part as P as vascular tissue instead of vascular bundle. Question 2 In part (a). More than 80% of candidates answered questions 39 and 43 correctly. The answers can be improved by using scientific terms and writing scientific names. but the word cell was not acceptable. The overall performance of candidates was average with a mean of 25. Comments on individual questions Question 1 In part (a). The rest of the questions fell in the medium range. several candidates gave the answer as prevent water loss instead of regulate or control water loss. Question 5 was answered correctly by less than 30% of candidates. 143 . In part (c).General comment The mean score was 29.47. the majority of candidates were unable to correctly answer the curve represented by C. Some candidates mentioned that structure S has many spaces or has large vacuoles. candidates’ answers were satisfactory in terms of planning and presentation. some candidates were unable to give the correct definition for activation energy. They merely mentioned the energy required to start a reaction but the correct definition is ‘the initial or minimum energy required to start a reaction. In part (b).’ In part (c). Some excellent candidates managed to answer this part according to the answer scheme. with 30% to 80% of candidates obtaining correct answers.57 and a standard deviation of 15.

The correct answer was food storage for the developing embryo. For example. very few candidates managed to identify W. most candidates were unable to answer this part correctly. many candidates mentioned that P. They understood the topic quite well but they gave less attention to the usage of the correct terms. 144 . Their main weaknesses are inability to interpret results or make conclusions based on graphs. caudatum population. Some of the incorrect answers given were organogenesis or seed development stage or double fertilisation. Question 5 In part (a). In part (e). proton gradient was written as electrochemical gradient and ATP synthase was written as ATP synthetase. The function of X was also wrongly answered by the majority of candidates. the majority of candidates were unable to identify the stage of the seed germination (the torpedo stage). Since the answers were hand-written. In part (d). aurelia increased while the population P. caudatum. candidates made the conclusions without referring specifically to the graph given in the question. aurelia or Paramecium Aurelia or P. some candidates managed to answer the types of competition correctly but there were also candidates giving the wrong answer as parasitism instead of interspecific or interspecies competition. Question 4 Most candidates did not perform well in this question. Y and Z correctly. In part (a). and Paramecium caudatum or P. caudatum. most candidates tended to elaborate details on the transferring of electrons in the electron transport chain (ETC). The majority of candidates were unable to underline the generic and specific names. For example. The correct way of writing the generic and specific names for the two organisms are Paramecium aurelia or P. In part (b). The correct answer should have been the population of P. Aurelia. In part (c).Question 3 In part (a). aurelius and P. while some candidates wrote their answers as P. In part (b). The function of W was wrongly given as nutrient for cotyledon or food for seed. caudatum decreased. caudatum decreased in population without indicating after day 7 or 8. Only a few candidates managed to define chemiosmosis and oxidative phosphorylation correctly. several candidates gave the answer as lack of space instead of starvation or low reproductive rate or low competitive capability as one of the reasons for the decrease in P. the underlined options were considered. the majority of candidates managed to answer the types of competition correctly but there were also candidates giving the wrong answer as commensalism instead of intraspecific or intraspecies competition or competitive exclusion. X. In part (c). caudatum or Paramecium caudatum or P. the majority of candidates were not able to answer this part correctly. and lack of knowledge or inability to write scientific names of organisms according to the rules and regulations of the International Code of Nomenclature.

food is digested without mentioning by in the alimentary canal. Sarcoplasmic reticulum and troponin were wrongly spelt as sacroplasmic reticulum and tromponin respectively. A few candidates wrongly spelt acetylcholine as acetycholine. most candidates were unable to describe the characteristic processes in holozoic nutrition correctly. Some candidates answered that the heart is myogenic instead of heart muscle is myogenic. In part (b). Many candidates were able to answer the types of holozoic nutrition correctly. they should have given more attention to the usage of correct terms. many candidates only mentioned that calcium ions bind to troponin molecules without mentioning the location on the actin or thin filament. For examples. For example. The answer should have been myosin head but candidates only mentioned myosin. In part (b).In part (b). The answers given were incomplete. There were also candidates who included parasitism and commensalism in their answers. most candidates’ answers were unsatisfactory. Question 7 This question required candidates to have skills in drawing a correctly labelled scientific diagram. Question 8 In part (a). Many candidates did not mention water as one of the products of photosynthesis in sulphur bacteria. in describing the mechanism and control of the heartbeat. Candidates who did not understand the mechanism of action of curare were unable to answer satisfactorily. For example. digested food is absorbed without mentioning into the cells. most candidates understood the topic quite well but their main weakness was inability to use the correct terms in giving the explanations. Many candidates mentioned that cyanide interferes with ETC without explaining how it interferes. some candidates mentioned neurotransmitter and pre-synaptic membrane instead of acetylcholine and post-synaptic membrane. some candidates mentioned that cyanide is a competitive inhibitor and it binds to the enzyme which is incorrect and not acceptable. herbivore was written as herbivorous and carnivores was written as carnivorous. Most diagrams drawn by candidates were not satisfactory and none of them obtained full marks for the diagram. They only mentioned that sulphur bacteria obtained the source of hydrogen from H2S without mentioning the words oxidation from H2S. and undigested food is egested without mentioning through the anus. This is because none of the diagrams indicated the presence of the sympathetic and parasympathetic nerves. However. food is ingested without mentioning by mouth. Some candidates managed to answer correctly either the green or the purple sulphur bacteria. Candidates made the mistake in writing the correct scientific names. However. Some candidates gave the answer as wave of depolarisation instead of impulse and some candidates explained the cardiac cycle instead. Candidates also mentioned that the atrium contracts and ventricle contracts but the acceptable answers are both atria contract and both ventricles contract. some candidates did not spell the terms correctly. Candidates who attempted this question understand the topic quite well. Question 6 In part (a). 145 . which is by inhibiting the action of cytochrome oxidase and blocking the transfer of electron to oxygen.

P.Question 9 In part (a). In part (a)(ii). Some candidates answered that steroid hormone diffuses through the plasma membrane without mentioning into the cytoplasm. In part (e). Some candidates gave the negative version of the answers. while several candidates gave the differences between steroid and non-steroid hormones. in explaining the sustainable management of tropical rain forest. This may be due to lack of practice in identifying plant structure. and they answered that hormonereceptor complex passes into the nucleus without mentioning through the nuclear pore. Question 10 In part (a)(i). conservation is necessary to prevent extinction of species. enforcement of laws and education. Many candidates managed to describe the characteristics of human hormones quite well. Comments on individual questions Question 1 In part (a). In part (c)(i). most candidates were unable to name the structures O. the performance of this year’s candidates was less satisfactory than performance of previous year’s candidates. Q and R correctly. most candidates mentioned only the facts such as replantation. the majority of candidates were able to give the answer correctly as monocotyledonous plant. P is an endodermis. For example. the majority of candidates were unable to give the answer correctly as casparian strips. the majority of candidates were unable to name M as a vascular cylinder and N as a cortex. most candidates lost their marks due to the wrong answers given in part (c)(i). extinction of species will occur. the less able candidates were unable to use the correct terms in describing the mechanism of hormone actions via gene activation. most candidates were unable to give the answer correctly as parenchyma. some candidates misunderstood the question by giving the functions of the various hormones such as oestrogen and progestron. but were not able to explain their answers. Q is a metaxylem and R is a phloem. Most candidates mentioned the words moves through or get into instead of diffuses through. however the candidates wrote that if there is no conservation. In part (c)(ii). to prevent and to protect in answering the question. 146 . In part (b). The answers are O is a passage cell. without further explanation on the facts given. PAPER 964/4 (WRITTEN PRACTICAL TEST) General comments In general. most candidates did not use the words to maintain. In part (b). the answer given by most candidates was quite general especially on the definition of conservation biology. In part (b). In part (d). The candidates just explained that it contains two cotyledon or the cell arrangement is specific instead of phloem and xylem forming in a ring.

most candidates were able to give the answer correctly as matured. In part (b). but were not able to explain their answers. most candidates were able to name the organisms S. most candidates gave the answer correctly as Insecta. but some candidates were unable to spell Insecta correctly. T is a moth. W. the majority of candidates gave the answer correctly as mineral and water. X is a damselfly. In part (e). Question 2 In part (a).In part (f). U. 147 . V is a beetle. For example. most candidates were unable to group the organism according to their respective orders due to lack of basic knowledge in ecology and taxonomy. T. X. most candidates answered correctly that Insecta have one pair of antenna and three pairs of legs or six legs. Y and Z correctly. the majority of candidates correctly answered W and X as aquatic organisms. In part (d). The answers are S is a butterfly. V. Insecta was spelled as Insectae or Insect. Y is an ant and Z is a bee. U is a cicada. In part (f). In part (g). W is a dragonfly. In part (c). most candidates were unable to answered T and U correctly as light trap but were able to answer S and X correctly as swift or aerial net.

Biomekanik Sukan. iaitu gabungan unsur lipid (lemak) dan protein yang merupakan bahan utama di dalam membran manakala jawapan calon hanya tertumpu kepada kumpulan protein sahaja.79 D+ 6.Sains Sukan (966) 1.86 12. Fisiologi Senam.97 RESPONS CALON KERTAS 966/1 (STRUKTUR DAN ESEI) Komen am Pada keseluruhannya. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik dan memperoleh markah penuh.18 B+ 9.28 14.09 15. Kinesiologi dan Lakuan Motor. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang tepat. Kejurulatihan Sukan. iaitu mengangkut molekul lipid dan kolestrol ke seluruh tubuh badan merentas membran sel dan menjadi sistem perhubungan antara satu sama lain melalui sistem membran sel. dan Rekreasi dan Kesenggangan.49 D 3.77 12. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang tepat kerana calon sekali lagi hanya menumpukan kepada kumpulan protein sahaja.35 B B– C+ C C– 7.00% berbanding dengan 71. Kelemahan utama calon dalam soalan esei adalah memberikan jawapan secara umum dan tidak menepati kehendak soalan. Anatomi dan Fisiologi. Pengurusan Sukan. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menyatakan disiplin akademik dalam Sains Sukan. iaitu Penghantar Sains Sukan. Sosiologi Sukan.34%.36 A– 6. Peratusan lulus penuh pada tahun ini ialah 75.86 F 6. Soalan 3 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memberikan maksud lipoprotein. PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 1601 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran Sains Sukan STPM pada tahun 2010. iaitu meningkat sebanyak 3. 148 . Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan fungsi lipoprotein. Psikologi Sukan. Pengurusan Kecederaan Sukan. mutu jawapan calon dalam soalan struktur adalah baik. Prestasi calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 4. Pemakanan Sukan.66% pada tahun 2009.

manakala kestabilan bermaksud rintangan yang perlu diatasi dengan mengekalkan imbangan dan merendahkan pusat graviti. dan E lisosom.Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menamakan organel yang terdapat di dalam sel. Parallel bars. iaitu retak pada tulang dan tiada keseimbangan pada tulang. iaitu 149 . Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan peranan biomekanik dalam bidang sukan. B mitokondria. Keseimbangan bermaksud atlet mempunyai tahap koordinasi. iaitu sakit. iaitu mempunyai matlamat yang jelas. C jasad golgi. iaitu mengkaji struktur manusia dengan menggunakan prinsip dan kaedah fizik. hilang kawalan pergerakan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan satu acara gimnastik yang mempraktikkan keseimbangan dan kestabilan badan. Soalan 7 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memberikan maksud biomekanik. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menyatakan falsafah kejurulatihan yang diamalkan oleh seseorang jurulatih yang berjaya. D nukleus. Kebanyakan calon gagal menamakan organel tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini seperti Balance beam. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang tepat. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan perbezaan yang jelas antara keseimbangan dengan kestabilan badan tersebut. Jawapan calon hanya menyatakan kajian pergerakan manusia sahaja tanpa mengaitkannya dengan prinsip fizik dan matematik. dan pembangunan personaliti. kawalan yang baik dengan mengekalkan postur posisi dan badan. beretika. berusaha mencapai kejayaan. Kebanyakan calon dapat menyatakan jawapan yang tepat. iaitu A ialah sitoplasma. mengurangkan kecederaan. iaitu untuk memperbaiki teknik. dan dapat mereka cipta pakaian dan alatan sukan yang efisien. Soalan 6 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memberikan maksud patah tulang. Jawapan yang diberikan oleh calon adalah umum dan tidak menjurus kepada aplikasi unsur biomekanik dalam acara gimnastik. Kebanyakan calon dapat menjelaskan bagaimana bidang Pendidikan Jasmani dapat membangunkan sukan di Malaysia. dan Roman rings. komitmen yang tinggi. Kebanyakan calon hanya menjelaskan kepentingan dari segi pergerakan tubuh badan manusia dalam melakukan aktiviti. meningkatkan prestasi. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang tepat. bengkak. dan kebas pada tempat yang cedera. matematik dan mekanikal. Calon tidak menyatakan peranan biomekanik untuk diaplikasikan dalam peningkatan prestasi dan kepentingannya dalam sukan. Soalan 8 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan perbezaan antara keseimbangan badan dengan kestabilan badan dalam acara gimnastik. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan tanda berlakunya patah tulang. Ini menyebabkan kebanyakan calon tidak mendapat markah penuh. Soalan 9 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan bagaimana bidang Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan dapat membantu untuk membangunkan sukan di Malaysia.

afektif. kurang kemudahan pengangkutan. 150 . meningkatkan potensi fizikal pemain. Soalan 10 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan objektif mengadakan uji bakat dalam sukan. calon hanya memberikan jawapan secara khusus tentang periodisasi dari segi tujuan. Masalah yang dihadapi oleh golongan orang kurang upaya untuk menjalankan aktiviti rekreasi dan kesenggangan ialah infrasturktur sedia ada tidak mesra pengguna. Calon menjawab soalan berdasarkan pengalaman sahaja. Mereka kurang berpengetahuan tentang pendekatan saintifik yang dijalankan semasa sesi uji bakat seseorang individu seperti menentukan ciri fizikal dan antropometrik. dan daya tahan otot dan kardiovaskular individu itu. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan perbezaan antara sukan berprestasi tinggi dan sukan massa. membentuk pergerakan asas dan membentuk domain kognitif. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan pendekatan saintifik yang dilakukan semasa sesi uji bakat dalam sukan. Pada dasarnya. Kajian yang saintifik dan berteknologi tinggi juga dapat menerapkan ilmu Sains Sukan kepada sukan berprestasi tinggi dan sukan massa. spesifikasi kemudahan yang dibina tidak sesuai. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik dengan menyatakan bahawa objektif uji bakat adalah untuk mencari kesesuaian bakat dengan jenis sukan. dan bilangan atlet yang lebih kecil. Kelemahan calon adalah dalam menjelaskan kitaran mikro dan kitaran makro dalam periodisasi dengan lebih mendalam. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan faedah periodisasi latihan kepada bidang kejurulatihan. jawapan calon amat terbatas. jurulatih yang lebih bertauliah. manakala Sains Sukan pula melalui pendekatan yang lebih saintifik dan aplikasi sains dalam sukan. Kitaran mikro bermaksud masa latihan yang merangkumi masa yang pendek. bukannya faedah periodisasi. menguasai kemahiran asas. Kebanyakan calon tidak mengupas isi jawapan dengan lebih mendalam. meningkatkan kebolehan motor. Perbezaan antara sukan berprestasi tinggi dengan sukan massa ialah sukan berprestasi tinggi melibatkan aplikasi sains yang lebih mendalam. Soalan 11 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memberikan maksud kitaran mikro dan kitaran makro dalam periodisasi latihan. Dengan itu. Soalan 12 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memerihalkan masalah yang dihadapi oleh golongan orang kurang upaya untuk menjalankan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Kepentingan periodisasi antaranya adalah untuk mengadaptasi fisiologi kepada latihan dari segi penyesuaian neuro otot dan sistem kardio-respiratori. dan objektif latihan adalah untuk memperkembang aspek fizikal atlet seperti kekuatan otot dan kardio-respiratori. iaitu satu minggu. Maksud kitaran makro pula ialah kitaran latihan yang merangkumi jangka masa yang lebih panjang seperti dua hingga enam minggu dan objektif latihan adalah untuk memperkembang dan menyempurnakan unsur teknikal. dan kurang mendapat sokongan daripada masyarakat.melalui pergerakan fizikal. tahap kesihatan dan kecergasan berasaskan kesihatan. Calon perlu memberikan jawapan dengan lebih ilmiah melalui pembacaan bahan yang berwasit. dan membina kemahiran serta kualiti psikologi atlet. Kebanyakan calon mengetahui maksud kitaran mikro dan kitaran makro. Kebanyakan calon menjawab berdasarkan pengetahuan sedia ada seperti pengalaman yang dilalui serta pemerhatian mereka. kemahiran asas. Jawapan calon hanya terbatas kepada faktor luaran sahaja tentang masalah yang dihadapi oleh orang kurang upaya. dan psikomotor. dan memiliki ciri-ciri fizikal yang diperlukan.

peralatan sukan. tulang muka. menghentikan pendarahan. jawapan yang diberikan mestilah mengandungi fakta. dan memberikan insentif selain galakan khas serta geran kepada mereka. dan pelvis. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menghuraikan sistem tulang rangka manusia. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. pakaian. meninggikan paras luka dari aras jantung pesakit. Oleh itu. sternum. patela. iaitu memastikan individu tersebut sihat dan cergas untuk melakukan aktiviti. Tiga jenis tulang itu ialah tulang panjang seperti humerus. gelanggang. iaitu sebagai sokongan kepada struktur tubuh badan dan mengekalkan posisi tubuh. dan metatarsal. Selain itu. Soalan bahagian (c) menghendaki calon menyatakan komplikasi yang mungkin terjadi jika luka terbuka tidak dirawat dengan betul. renjatan berlaku. puncture seperti tercucuk atau tusukan. tarsal. Soalan 14 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan jenis luka terbuka dan memberikan contoh bagi setiap jenis luka itu. iaitu abrasion seperti tergeser. dan makanan. 151 . tibia. incision seperti terhiris. tulang leper seperti tengkorak. tulang rusuk dan skapula. Kebanyakan calon dapat memerihalkan kaedah itu. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan kaedah rawatan luka terbuka. melecet. iaitu memberikan kesedaran dan pendidikan tentang rekreasi dan kesenggangan. iaitu dengan mendekati pesakit. Kebanyakan calon dapat menyatakan dan memberikan contoh tulang itu. paru-paru. iaitu luka akan bertambah teruk. ulna. dan avulsion seperti terkoyak terkena gigitan. tempurung lutut. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan langkah yang boleh diambil oleh jurulatih dalam mencegah berlakunya kecederaan sukan. Soalan 13 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan tiga jenis tulang dan memberikan contoh bagi setiap tulang itu. dan mendapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. laceration seperti terkoyak. membantu pergerakan tubuh badan dengan sokongan sistem otot. Faktor ekstrinsik yang menyumbang kepada kecederaan sukan ialah cuaca. dan terguris. melindungi organ dalaman tubuh badan seperti otak. menyediakan kemudahan infrastruktur sukan yang bersesuaian. dan fibula. Walaupun soalan bahagian ini mungkin mudah bagi calon. dan jantung. Soalan 15 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan faktor ekstrinsik yang menyumbang kepada kecederaan sukan. radius. calon perlu berhati-hati apabila menjawab soalan berbentuk sedemikian. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan dengan baik. metakarpal. dan sel akan mati yang akan mengakibatkan berlaku nekrosis dan gangren. Kebanyakan calon kehilangan markah apabila tidak memerihalkan jawapan mengikut urutan kaedah rawatan. memeriksa keseriusan luka. tulang pendek seperti karpal. membersihkan kotoran dengan teknik antiseptik. Calon tidak memperoleh markah yang baik kerana tidak mengupas isi jawapan dengan lebih mendalam. terbentuk parut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dijangkiti kuman. dan sebagai sistem tuas bagi otot rangka yang menghasilkan pergerakan bahagian badan. Kebanyakan calon dapat menyatakan jenis luka terbuka berserta dengan contoh. Kebanyakan calon dapat menyatakan langkah yang diambil. tersayat.Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan langkah yang dapat diambil untuk menggalakkan golongan warga emas melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. atau tulang tak berbentuk/tak tentu bentuk seperti vertebra.

ciri khusus pergerakan. dan 16 agak terbatas kerana soalan-soalan ini agak sukar bagi calon. Jawapan calon dalam soalan sains tulen seperti soalan 6. Kebanyakan calon tidak menyatakan secara terperinci bentuk kesilapan yang sering dilakukan oleh atlet dalam acara lompat jauh. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan konflik peranan yang dihadapi oleh atlet wanita di Malaysia. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan maklumat yang perlu diketahui oleh jurulatih sebelum membetulkan kesilapan pergerakan yang dilakukan oleh atlet lompat jauh. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan penyertaan wanita dalam sukan dapat membantu untuk memperjuangkan persamaan taraf dalam sukan. sudut lompatan yang terlalu kecil. 7. Ini disebabkan calon tidak merancang jawapan dengan baik. Kesilapan yang sering dilakukan atlet itu ialah kesilapan larian landas dan pergerakan angular. 14. Huraian jawapan yang diberikan agak panjang dan tidak teratur. dan anak perempuan di rumah tetapi aktif di padang. mengkaji pergerakan yang dilakukan oleh atlet novis. Jawapan calon tidak spesifik dan tidak dikaitkan dengan aspek biomekanik. memberikan anugerah atau penghargaan kepada wanita dalam sukan. KERTAS 966/2 (STRUKTUR DAN ESEI) Komen am Pada keseluruhannya. calon lemah dalam mengemukakan isi jawapan.hendaklah aktiviti dilakukan dengan teknik yang betul dan dalam kelompok umur yang sesuai. ibu dan pengurus. Ini dapat dilihat daripada jawapan calon yang kurang menarik. Terdapat sebilangan calon yang tidak menjawab soalan dengan tepat terutamanya tentang peranan wanita sebagai atlet. dan memperkenalkan sukan yang dimonopoli oleh kaum lelaki kepada wanita. membahagikan kemahiran kepada fasa-fasa. dan posisi badan sewaktu larian landas sama ada di udara atau mendarat. Calon hanya menyatakan kesilapan dari segi teknik larian sahaja tanpa mengaitkan aspek biomekanik. Terdapat sebilangan calon yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat dan sepenuhnya seperti dapat membantu memperjuangkan taraf wanita dalam sukan dengan memperbanyak perjawatan untuk kaum wanita. tiada kawalan daya emparan sewaktu mendarat. Maklumat yang perlu diketahui itu ialah menentukan objektif kemahiran. kelajuan yang tidak terkawal. Kematangan calon juga masih rendah. Kebanyakan calon hanya memerihalkan maklumat melalui pengetahuan sedia ada dan pengalaman mereka sahaja. iaitu sebagai suri rumah tangga dan atlet. Individu tersebut mestilah mengetahui peraturan permainan. dan membahagikan prinsip mekanikal di sebalik elemen utama pergerakan. 152 . Soalan 16 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan kesilapan yang sering dilakukan oleh atlet dalam acara lompat jauh. menggunakan peralatan yang sesuai. dan melakukan aktiviti pemanasan badan dan gerak kendur. Jawapan calon kadang kala menjurus kepada kekangan atau diskriminasi terhadap kaum wanita. penglibatan yang aktif oleh wanita dalam sukan.

iaitu wang. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. contractrelax. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan laluan aliran darah melalui litar peredaran sistemik. Soalan 3 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan jenis motivasi yang berkaitan dengan situasi pemberian pelbagai ganjaran yang lumayan kepada atlet yang mewakili negara ke sukan yang bertaraf dunia. dan membuat laporan semua aktiviti sukan dan permainan. mengatur. Kebanyakan calon didapati sukar untuk menjawab soalan ini dengan baik. 153 . pingat kebesaran. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan perkara yang harus diberi perhatian semasa membina carta organisasi sesebuah persatuan sukan di sekolah. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan teknik yang digunakan dalam fasilitasi saraf proprio. jenis tugas. Isi yang disampaikan berulang-ulang dan sama maksudnya contohnya. dan skop tugas. dan hold-relax. Calon perlu menjelaskan bahawa peredaran darah kembali semula ke jantung melalui atrium kanan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini. dan tanah. Pengurus pasukan juga bertanggungjawab melatih pasukan yang dibentuk di samping memimpin pasukan sekolah ke pertandingan peringkat zon. mengangkut karbon dioksida dari tisu ke peparu. iaitu Setiausaha sukan berperanan merancang. bidang tugas. menyusun. perkara yang harus diberi perhatian semasa membina carta organisasi sesebuah persatuan sukan di sekolah ialah bilangan kakitangan. Soalan 4 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan maksud fasilitasi saraf proprio. Calon berpendapat bahawa fasilitasi saraf proprio berkaitan dengan saraf sedangkan fasilitasi saraf proprio merupakan teknik latihan senaman. Kebanyakan calon menjelaskan bahawa peredaran darah hanya melalui ventrikel kiri jantung sahaja. hierarki membawa maksud yang sama dengan aras tingkatan arahan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan empat contoh ganjaran yang boleh diberikan sebagai motivasi dalam (a) di atas. anugerah.Soalan 2 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan peranan setiausaha sukan dan pengurus pasukan dalam struktur organisasi di sekolah. Mereka beranggapan bahawa soalan ini merupakan soalan psikologi sukan. Terdapat sebilangan calon yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. dan negeri. Kebanyakan calon gagal menyatakan teknik tersebut seperti reversal hold relax. daerah. Soalan 6 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan ciri personaliti yang mempengaruhi persembahan atlet. Sewajarnya. dan mengawal pH darah. Soalan 5 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan fungsi utama sel darah merah (eritrosit) dalam sistem peredaran darah. Kebanyakan calon didapati terkeliru dengan soalan ini. iaitu motivasi ekstrinsik. iaitu darjah kepekaan atlet dan fokus terhadap pergerakan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. hierarki. iaitu mengangkut oksigen dari peparu ke tisu. tetapi soalan ini sebenarnya merupakan soalan pembelajaran motor. manakala pengurus pasukan berperanan dalam pembentukan pasukan sekolah.

Jawapan sebenarnya ialah susunan struktur badan. Kematangan mereka dalam menghuraikan isi juga agak terbatas. tempe. menjejaskan tumbesaran. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan mengapa seseorang pemimpin sukan perlu mengamalkan konsep penurunan kuasa. susunan pergerakan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon mencadangkan makan tengah hari bagi pengamal diet sayuran. Kebanyakan calon dapat menjawab bahagian soalan ini tetapi tidak mendapat markah penuh kerana calon kerap melakukan pengulangan isi yang sama maksudnya. Soalan 10 Soalan bahagian (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud karisma dalam kepemimpinan sukan. dan respons terhadap rangsangan dalaman dan luaran.Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan ciri persekitaran yang menyumbang kepada perbezaan keupayaan atlet. dan identiti masyarakat dan negara. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menyenaraikan aktiviti kawalan motor yang berlaku semasa fasa persediaan. iaitu seseorang pemimpin itu mestilah mempunyai kualiti kepemimpinan yang baik. daya kepemimpinan yang unik. bukannya dari aspek pembelajaran motor. iaitu berupaya merancang dan mempengaruhi. menghormati kepelbagaian budaya. dan mengganggu kitaran haid. Pengulangan isi yang sama maksudnya telah menyebabkan calon tidak mendapat markah yang baik. sup bayam. pergerakan kawalan objek. Antara sebab mengapa seseorang pemimpin itu perlu mengamalkan konsep penurunan 154 . kentang goreng. Soalan bahagian (a)(ii) menghendaki calon menyatakan ciri kepemimpinan yang berkarisma. mempunyai aura dalam mempengaruhi ahli dalam kumpulan. Soalan bahagian (c) menghendaki calon menyatakan kesan pengambilan diet sayuran yang tidak dirancang dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat menjelaskannya dengan tepat. lesu. Kebanyakan calon dapat menyatakan kesan tersebut seperti boleh mengakibatkan malnutrisi yang signifikan. Soalan 8 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan maksud diet sayuran. Kebanyakan calon tidak merancang pembahagian isi dengan baik. iaitu jumlah situasi persekitaran yang boleh dipilih. dan berupaya mempengaruhi orang lain. respons yang betul. integrasi kaum. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana mereka memberikan jawapan tentang fasa-fasa yang terdapat semasa penyediaan latihan. Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan kepentingan sukan berdasarkan aspek penglibatan penonton. Kebanyakan calon dapat mencadangkan menu seperti nasi putih. Kebanyakan calon memberikan jawapan tentang pengambilan sayuran sahaja dan tidak mengaitkannya dengan pengambilan daging dan lemak haiwan. kebanyakan calon menjawab ciri persekitaran ini dari aspek psikologi sukan. dan kuah dal kuning. dan tahap kesukaran pergerakan. mempunyai daya penarik. iaitu makanan yang tidak mengandungi sumber protein haiwan. Soalan ini lebih menjurus kepada pengetahuan umum. anemia. impak kepada ekonomi. risiko osteoporosis. kurang berat badan. Seperti dalam soalan bahagian (a). capati. dan mempunyai tokoh kepemimpinan yang dinamis. ciri pergerakan tangan dan kaki. Kebanyakan calon dapat memberikan ciri kepemimpinan berkarisma.

kepemimpinan. tahap kecergasan. kepemimpinan yang demokrasi. perkara kecil dapat diselesaikan dengan segera yang dapat menjimatkan masa semua pihak. Soalan 13 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memerihalkan faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan seseorang atlet. dan berada di bawah pengaruh ubat atau dadah. dan mengawal pengambilan makanan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon membincangkan ciri sesebuah pasukan yang dapat menyumbang ke arah kesepaduan pasukan. Ciri sesebuah pasukan yang dapat menyumbang ke arah kesepaduan pasukan sebenarnya ialah melalui saiz kumpulan yang kecil.kuasa termasuklah supaya pegawai bawahan dapat belajar memikul tanggungjawab. Soalan bahagian (a)(ii) pula menghendaki calon menyatakan faktor yang mempengaruhi kesepaduan pasukan. Kebanyakan calon dapat menjelaskan langkah yang diambil. Kebanyakan calon terkeliru antara kehendak soalan bahagian (a)(ii) dengan kehendak soalan bahagian (b). Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. kestabilan emosi. Faktor sebenar ialah umur. Jawapan calon hanya menyatakan persefahaman yang wujud antara pasukan sahaja tanpa melibatkan pihak pengurusan. 155 . suhu persekitaran. mempunyai kemahiran mengurus. dan pegawai atasan dapat menumpukan perhatian pada perkara yang lebih mustahak serta dapat mengurangkan sikap autokratik. melakukan senaman pernafasan. masalah dapat diselesaikan dalam masa yang singkat tanpa menunggu kehadiran pegawai yang bertanggungjawab. kelembapan. iaitu mengikuti nasihat doktor. Walau bagaimanapun. Kebanyakan calon memberikan jawapan tentang faktor yang mempengaruhi kadar penafasan atlet sebagai saiz jantung. iaitu mempunyai pengetahuan. keadaan kesihatan individu. mengambil ubat mengikut arahan. dan mempunyai hubungan interaksi yang baik sesama ahli pasukan. Terdapat pertindihan isi seperti faktor kepemimipinan dalam kesepaduan pasukan yang mempunyai huraian isi yang berlainan dengan ciri kesepaduan pasukan. serta disenangi oleh semua pihak. dan saiz otot. Kebanyakan calon dapat menyatakan faktor tersebut. iaitu individu. jumlah kandungan oksigen dalam darah. altitud. mempunyai sistem insentif untuk memberikan penghargaan terhadap atlet. dan persekitaran. Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan ciri pengurus sukan yang cekap. jumlah tenaga. Soalan 12 Soalan bahagian (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud kesepaduan pasukan. tepat dalam membuat keputusan. jantina. pasukan. mengenal pasti punca yang merangsang lelah. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan langkah yang wajar diambil oleh seseorang atlet yang menghidap penyakit asma untuk mengelakkan masalah pernafasannya daripada menjadi semakin teruk. dan mampu berkomunikasi dengan pihak lain secara bijaksana. mempunyai daya kepemimpinan yang disegani oleh semua orang. calon tidak memperoleh markah penuh dalam bahagian ini kerana tidak menggunakan pendekatan saintifik dalam menjelaskan langkah yang perlu diambil.

pembelajaran. Kebanyakan calon dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengalaman aktiviti fizikal itu. Selain itu. Kebanyakan calon tidak memahami kehendak soalan. Kebanyakan calon tidak dapat menjelaskan bagaimana oksigen dan karbon dioksida diangkut dalam darah dengan menggunakan istilah saintifik dalam jawapan mereka. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan respons kardiovaskular semasa senaman. amalan. kekuatan metabolik badan. Soalan bahagian (c) menghendaki calon menjelaskan bagaimana pengalaman dapat mengubah kebolehan individu untuk melakukan aktiviti fizikal. pengaliran darah. protein. iaitu denyutan jantung. iaitu karbohidrat. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengalaman aktiviti fizikal. latihan. dan penyesuaian terhadap aktiviti tersebut. dan kepekatan darah yang dapat mempengaruhi pengangkutan oksigen dalam darah berdasarkan lengkung penceraian oksihemoglobin. situasi individu. Karbon dioksida pula diangkut dalam darah melalui ion bikarbonat. Soalan 15 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud pengalaman akitiviti fizikal. iaitu karbohidrat berfungsi memberikan sumber tenaga utama. iaitu semakin tinggi tekanan spara semakin mudah oksigen dipisahkan daripada hemoglobin. Soalan 16 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan nutrien utama yang terdapat dalam roti canai dan kuah dal. kekerapan latihan. iaitu sejarah penglibatan individu dalam aktiviti fizikal. 156 . Kebanyakan calon dapat menjelaskan maksud pengalaman aktiviti fizikal dengan baik. hemoglobin. iaitu persekitaran. iaitu bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin dan diserap dalam plasma darah. Calon hanya memperoleh markah bagi isi jawapan sahaja. Oksigen diangkut dalam darah melalui dua cara. isi padu strok.Soalan 14 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan bagaimana oksigen dan karbon dioksida diangkut dalam darah. dan plasma. dan pemerhatian sesuatu aktiviti. protein membina dan membaiki tisu. kemampuan fizikal individu. semakin tinggi suhu darah semakin mudah oksigen dipisahkan daripada hemoglobin (unloading process). iaitu dapat mengubah kebolehan individu untuk melakukan aktiviti fizikal dengan meningkatkan kemahiran. Faktor sebenar ialah tekanan separa (partial pressure) oksigen dalam darah. Calon lebih memerihalkan faktor keberkesanan sistem peredaran darah. Soalan bahagian (c) menghendaki calon memerihalkan faktor yang mempengaruhi pengangkutan oksigen dalam darah berdasarkan lengkung penceraian oksihemoglobin (oxyhaemoglobin dissociation curve). dan lemak. kadar nadi. dan atribut kendiri. Semakin rendah pH (semakin berasid) semakin mudah oksigen dipisahkan daripada hemoglobin. Kebanyakan calon dapat menyatakan respons tersebut. Kebanyakan calon dapat menjelaskan fungsi setiap nutrien utama tersebut dengan baik. dan lemak memberikan tenaga tambahan serta sebagai penebat haba. Kebanyakan calon dapat menyatakan setiap nutrien utama tersebut. Tahap pH darah juga diambil kira. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan fungsi setiap nutrien utama yang terdapat dalam roti canai dan kuah dal. pengeluaran kardiak. Kebanyakan calon tidak dapat menghuraikan isi jawapan dengan baik dan hanya menjawab mengikut pemahaman mereka melalui pengetahuan sedia ada. dan tekanan darah meningkat.

Soalan bahagian (c) menghendaki calon memerihalkan proses pencernaan yang berlaku pada setiap nutrien seperti karbohidrat. disakarida. protein. dan tripsin serta menghasilkan dipeptida. tripeptida. dan asid amino. Kebanyakan calon gagal memahami kehendak soalan. renin. Nutrien protein berada di dalam perut dengan menggunakan enzim pepsin. Calon lebih memerihalkan bagaimana makanan yang dimakan diproses sehingga menghasilkan tenaga. Nutrien lemak pula berada di dalam duodenum yang menggunakan enzim lipase dan menghasilkan asid lemak serta gliserol. 157 . dan lemak bermula dari mulut. dan polisakarida. Sebenarnya. proses pencernaan yang berlaku kepada setiap nutrien seperti karbohidrat bermula dari mulut dengan menggunakan enzim amilase dan menghasilkan monosakarida.

The text is an interview between a dance instructor and a newspaper reporter on ballroom dancing.66 34.83 29.00 % 0.98 5.31 28.04 1.00 CANDIDATES’ RESPONSES PAPER 800/1 (LISTENING) General Comments Part I The task demands the ability to comprehend and reconstruct required information from a given oral text.29 21.98 25.93 800/3 Cumulative Percentage 0.04 0.19 3.69 41. 800.75 6.52 45. 800/1 Listening. Part II The task demands the ability to comprehend part of a speech and an interview on one of Malaysia’s leading architect .00 % 0.94 8.97 36.23 1.09 76.73 25.Mid-year 2010 MUET (800) OVERALL PERFORMANCE A total of 85 464 candidates took the Mid-Year 2010 MUET.52 8.36 33.73 15.36 100.01 100. side stitch and exercising. The items require candidates to answer within the word limit.54 100.55 91. The items were of the multiple-choice type.64 800/2 Cumulative Percentage 0.28 74.00 0. 800/3 Reading.97 45.10 800 Cumulative Percentage 0.00 0. Part III The items are based on a mixture of different texts: a talk on microscopic creatures.54 57.07 100.58 54.00 % 0. 800/2 Speaking.00 42.74 7.18 1.00 % 0.19 3.02 17. 158 .Dato’ Hijjas Kasturi.18 1.02 21. and safety in Japan.27 23.86 11.40 35. 800/4 Writing and the subject.88 78.09 8.62 26.74 6.99 800/4 Cumulative Percentage 0.23 1.62 9.92 19. The items require candidates to answer within the word limit and to display their ability to transfer information from a linear to a non-linear text.46 Cumulative Percentage 0.03 6. according to bands is as follows: 800/1 Band 6 5 4 3 2 1 % 0.90 100. The performance of candidates for each paper.

Following are some examples: Question 1 • one word answer which is insufficient – muscles (for ‘muscles and bones’). spelling errors leading to a change in meaning. • ignoring the plural form – muscle and bone. • poor spelling – slimmer waste line (for ‘slimmer waistline’). • incorrect information – muscles and leg. or poor listening skills. non-specific information. • two answers – slimmer waistline and hipline Question 3 • one word answer given . excessive word count. thinner waste line.insufficient information − stamina (2 qualities required of the answer – ‘stamina and endurance’) Candidates were unable to transfer information to non-linear form (Questions 4-6). Question number Key Question number Key 9 10 11 C D A 12 13 14 C A B 159 . wrong information and no attempt. partially correct information. • incorrect information – balance with your partner (for ‘keep your balance’) Question 6 • incorrect information and excessive word count – music and take the first step. either due to poor paraphrasing skills. The inaccurate attempts were due to writing more than the three words required. • incorrect information – turn to the music (for ‘take the first step’) Part II Answers ranged from some correct answers to incorrect attempts. missing required information. For examples: Question 4 • incomplete information – hold the upper body (for ‘hold your upper body upright’) Question 5 • non-specific information – keep the balance. inaccurate information. poor spelling.Specific Comments Part I Answers ranged from some correct answers to incorrect attempts. timmer waist line (for ‘trimmer waistline’). Question 2 • incorrect information – thinner waist.

g. with good control of a wide range of structures. shout loudly for ‘shout fire! fire!’) incorrect answer (e. supported and illustrated by relevant examples and arguments 160 .g.g. shout fight! fight!) excessive word count (e. grab something.g. wrong meaning. two hours before exercising for ‘heavily before exercising’) Question 19 • Wrong information (e. Specific Comments Proficient candidates demonstrated the following abilities: • Showed encouraging ability in speaking fluently and confidently from short prepared notes or mind maps • Demonstrated ability in relating personal experience and knowledge of current issues to the topics in their presentation and discussion • Showed evidence of wide reading • Showed comfortable control of the language. not there when doctor examinated (ungrammatical) for ‘is no longer there’ Question 18 • Incorrect answer (e. spelling errors. The inaccurate attempts were mainly due to writing more than the five words required. etc. missing required information. shout fire! fire! to attract attention) PAPER 800/2 (SPEAKING) General Comments The questions included a wide range of common and current local and global issues. and no attempt. survive with the microscopic/have the microscope creatures/grab at place all time/rob the sand in the toes. tiny skin and spires/ face and sticky lips/adrenal and toes/kidney and lungs for ‘spikes and tiny claws’) Question 17 • is no longer there when examined (excessive word count). increasing of transport/more translated of information/their save a world/ transformation of transport. incomprehensible attempts.g. vocabulary and idiomatic expressions • Gave well-developed and structured presentations. etc for ‘the crime rate has increased’ or ‘it is not safe anymore’) Question 20 • Incomplete information (e. for ‘hang onto something’) Question 16 • Incorrect answers (e.Part III Answers ranged from a few correct answers to all incorrect attempts.g.g. Questions 15 • Answers included a range of incorrect attempts (e.

the candidates would explain what items could be recycled in the household without linking the ideas to the task • Spent their preparation time writing whole sentences from which they then read • Could not develop ideas or give appropriate examples • Displayed little knowledge of current issues or were unable to display their knowledge because of poor language skills • Could not sustain their presentation in Task A beyond one minute • Lacked interaction skills and were not able to respond to viewpoints raised beyond some memorised formulaic expressions. with problems in grammar. As an illustration. Many could not follow the ongoing discussion in Task B • Demonstrated limited command of the language. instead of explaining how recycling and reusing household items could help reduce the family’s expenditure (Booklet 9).Demonstrated good interaction skills in Task B. especially skills in expressing agreement and disagreement. defending or justifying viewpoints and managing or supporting interaction The less proficient candidates’ weaknesses are summarised as follows: • Lacked the ability in linking their ideas to the task requirement. vocabulary and pronunciation PAPER 800/3 (READING) Answer Keys Question number Key Question number Key Question number Key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B A B C A A C A A B B B B A A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B A C B B A A C A C A A C A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 C D B D A A B B C C B D C B C 161 . explaining.

candidates could only glean over the justifications made. Of these. This goes to show that candidates need further training in answering Question 1. the difficulty arose from poor knowledge of the requirements of the task. without adequate support to elaborate and further explain how and why turning more to Facebook. Answers were only a partial fulfillment of the task. discriminating and analytical. It requires candidates to be selective. The quality of answers produced ranged from no answer to partial (response to one visual only) to modest (inadequate development of points presented) and satisfactory answers (adequate development of points). Overall. Many only managed to give an opinion of the benefits or the harms of using electronic communications. with examples. SMS. Twitter. moderate or slight change in the number of visits to the said websites throughout the month of August. etc. A clear introduction of the visuals is presented as point of reference. For the weak language performers. e-mail. only a small percentage of candidates were correct in their interpretation of the task. only a negligible percentage was able to provide the overview/overall trend and the connection between the frequency of visits to the three music websites by teenagers throughout the month of August and promotional activities by these websites to attract the visitors. candidates were modest users. writing beyond the word limit. Only a small percentage of the candidates performed well in both tasks. have been beneficial to them. inability to present the frequency of visits accurately. that is.PAPER 800/4 (WRITING) General Comments Generally. Generally. and inclusion of irrelevant information and assumptions. Many missed out on the pertinent aspect of ‘growing trend’. 162 . Evidence of planning. In the poorer essays. The competent language performers were able to analyse the data presented and make connections between the input in the two visuals using correct language. followed by an overview of the frequency of visits being influenced by the promotional activities offered by the websites and the analysis and synthesis of the key features showing the significant. A satisfactory percentage of candidates conveyed the required introduction. Question 1 necessitates analysis and synthesis of data presented in the chart and table. Myspace. Specific Comments Strengths and Weaknesses in Candidates’ Answers Question 1 There were fewer above average than below-average performers and their voices were faintly consistent. Question 2 necessitates mature profound thinking of the stimulus presented. A satisfactory number of candidates fulfilled the requirement of an objective tone in reporting. organisation and development of ideas. are shown in some of the good essays. poor expression of frequency of visits. the candidates with limited language ability either misinterpreted the task or had little ability to develop and support the opinion held. to give an opinion about whether the growing trend of turning to electronic communications is healthy and beneficial to its users or otherwise. which is the point of reference for the analysis and synthesis of the required information. inability to link the number of visits to the promotional activities organised. with a slight percentage keeping to a persuasive/ argumentative tone. describing. highlighting differences of varying degrees in the trends of visits to the three music websites in lieu of promotional activities organised by the websites in attracting the teenagers.

many of the key features that were analysed were not taken into consideration. thus some information are misinterpreted. some of the better answers were presented without smooth transition of information. resulting in answers that lacked synthesis. They lacked the ability to analyse and synthesise the key features precisely and concisely. irrelevant introductions. • Candidates wrote lengthy. The ability to analyse the key features comprehensively by giving the data and the synthesis. some other salient points were either omitted or not included within the 200 word limit. On the whole. This is because they were unable to link the two visuals. Candidates were generally better at analysis than synthesis. Due to this. distorted and devoid of keywords. Weak candidates resorted to writing chunks of irrelevant and redundant information. the lack of synthesis of data. Candidates were still making assumptions by offering reasons to support their analysis as well as providing elaboration that was not given in the visuals such as the names of singers. Strengths • • • • • • • The report was written in one paragraph. • Some candidates included their own ideas in the report. • Some of the points were arranged haphazardly. • Some candidates failed to score good marks because they were only able to locate a few of the key features or were able to list them only. Only a small number of the candidates had managed to include this information within the word limit. • Candidates generally adhered to the report writing conventions • One glaring weakness found in answers is that almost 90% of the candidates failed to include the concluding statement. • Some candidates listed all the key features instead of analysing or synthesising them. Thus. Use of discourse markers to show some cohesion The ability to pick up the key features and the more salient information The ability to plan and sequence responses accordingly The ability to analyse and synthesise information. As a result. Another weakness of the candidates was not adhering to the word limit. many candidates failed to plan. 163 . In general. Many were able to analyse individual visuals but many failed to make the necessary link between the two visuals. Music is an important element in the teenagers’ world nowadays. Many wrote more than the word limit. it is observed that: • Answers are mainly first draft with a lot of cancellations and deletions. A lack of language control inhibited the writing of concise and coherent reports. They merely listed the points without using appropriate linkers and connectors. therefore. The ability to establish relationship between data in the two visuals.Most essays were mainly first draft reports. • In terms of planning and presentation. reflecting poor reporting skills. • Some candidates showed a serious lack in the ability to use trend words and appropriate linkers. Weaknesses • Candidates wrote more than 200 words. most of the candidates had difficulty giving the overview. They listen to music all the time because music helps them to release stress …. Some of the proficient candidates were also in the same predicament despite managing to identify most of the key features. rephrase and synthesize correctly. for example.

Many scripts did not reflect convincing argument for the stand taken. Music Connect 15. Many ventured to adopt a mix or impartial view. For example. Music Connect and Era showed an increase from Week 1 to Week 2. There was no in-depth development of ideas presented as candidates were incapable of developing viewpoints or evaluating and analysing situations to justify the stand they had taken. • Assumptions dominated the candidates’ report.g. Most of the candidates were surprisingly unable to show a reasonably mature treatment of the topic.• Candidates were careless in relaying information and hence inaccuracies occured.  Some candidates struggled to find the appropriate vocabulary. but to different. Era Music the same and Music Connect decreased. to be on the other. For example. E. goes to. • Candidates showed a tendency to omit words or phrases hence making sentences meaningless or incomplete. • Candidates made general commentary remarks without data handling. candidates still lacked the ability to justify their viewpoints and express their opinions. • In terms of planning. Music Network showed a decrease from 40 frequency of visits (Week 1) to only 28 in Week 2. • The strengths that could be seen in the candidates’ answers are mostly on their knowledge on electronic communications. fell forward. Era Music doesn’t have the financial stability to organize many activities. fall down. • Candidates merely listed the data.000 teenagers. Strengths • Some candidates chose to write on one view only. comes down.000 and Music Era 10. For example.000 visitors. There are no promotional activities in Week 3 and this caused Music Connect to be the most popular website for that week. Music Network has 40. Question 2 In general. most of the candidates stated their views or stand and had presented some points based on the topic. 164 . • Most scripts did not show proper planning as the views or issues discussed were rather disorganised and vague. • Spelling errors and inappropriate use of common words. • ‘Name that tune’ is not an interesting activity because the teenagers do not like to answer phonein quizzes. 2: Good or not it’s depend how we use this modernity. • Weaker candidates’ writing were incoherent and punctuated with language errors.  The frequency of Music Connect increased and then is decreased. there are good things and bad things from this style of communication. For example. considering that this subject matter is something well within their sphere of experience. Era Music decreased slightly from Week 3 to Week 4. Music Network 40. candidates did not perform well for the task. 1: In my opinion. Era Music has the highest number of visitors in August. • Candidates’ attempt to synthesise and analyse data led to distortion of ideas. For example. for example. Many of them did not give a clear opinion. on the other words.000. goes up. • However. In Week 1. Their opinion on the topic had to be read between the lines. world now have a new way of communications. • Some candidates were able to give authentic examples to support their viewpoints. Besides that.g. For example. E.

Week 4). Irrelevancies. Correct point of reference (Music Network. Some degree of consistency in stand is shown throughout the writing. The written piece has to be concise. outside that given in the table and chart. • ‘Touch-n-go’ ideas. A title is preferred though not mandatory. Many candidates gave immature and flimsy reasons and listed viewpoints at sentence level without explanation. • Candidates were not able to present an argumentative or discursive tone in their essays. missing data. wrong tenses and unclear point of reference. repetitions and assumptions are not tolerated. the chart or the table) is preferred in the introduction. Music Connect. • Candidates used discourse markers in an attempt to show cohesion of viewpoint development. it is taken to mean that the candidates had failed to understand the requirement of the task. 165 . Many essays were superficially-handled. • Sometimes candidates merely described the importance of electronic communications in general and failed to link it to the growing trend. missing verbs. Some of the candidates were only able to produce a descriptive piece of essay. The expected voice is one of clarity and conviction. yet compact and accurate. Apt vocabulary and accurate data to highlight the increase or fall in visits is a requirement. pronouns. • Candidates displayed good language control by constructing good phrases and using low frequency words. plural agreements. the task that they had to address in the first place. Weaknesses • Candidates did not understand the term growing trend.• Paragraphs have opening topic statement and some form of concluding statement. Answers lacked illustrations and elaborations. Week 3. Expected Answers Question 1 The language test is that of analysing. In cases where there was no reference or inaccurate reference of categories involved. A logical connection of data and the use of appropriate linkers is expected. it is taken to mean that the candidates had failed to understand the message in the table. Details to support the overall trend or pattern in the form of key features contributing to the trend are then required as justification of the statement given. they discussed the use of e-mail. • Only simple sentence structures and high frequency words were used by most of the candidates. in cases where there was no link between information found in the chart and table. data inaccuracies. Week 1. followed by the overall trend or pattern shown in the chart and table. is to be included in the reporting. • Candidates had problems developing the topic. Week 2. • Interference of Bahasa Malaysia in sentence structures and spelling • Poor language control – Subject Verb Agreement. • Candidates posed good rhetorical questions as attention getter. Era Music. A point of reference (i. Facebook and Short Message System (SMS). An increase or drop in weekly visits substantiated with correct data should be linked to the promotional offers organised for the given period.e. No new information. accurate data and analysis is required for the award of marks. Instead.  Similarly. interpreting and synthesising the required information in the chart and table related to teenagers’ visit to three music websites and promotional activities organised by these websites throughout August. spelling.

The reasons must be convincing to the reader. research purposes. connects people. forces older people to change their lifestyles. in support of the claim. widens knowledge gap between the informed user and non-user. In answering the question. Candidates have to state what their opinion and support it with appropriate reasons and examples. plagiarism. The justification made will have to be supported by strong evidence. marketing and advertising. hacking of data. Clearly the question asks for the candidate’s opinion on the link between the good or the bad of the growing trend and the reasons. addiction. 166 . candidates may reason out encourages petty crimes. and to be written in not fewer than 350 words. In attributing the growing trend to be bad and unhealthy.Question 2 A discursive essay is expected in which the function of the language used here is to explain or justify a particular perspective held on the given issue that is.  Candidates need to be clear on the opinion held in respect of the growing trend and to justify why it is a healthy or good thing or otherwise. encouraging reading. affordable. or bad and unhealthy. Candidates may either hold the opinion that the growing trend is good and healthy. hazardous to health. convenience. increased safety. alters the meaning of friendship. unsociable. as factors. invades privacy. or both good and bad or both healthy and unhealthy. A minimum of three points. In attributing the growing trend to be good and healthy. such as the e-mail. among others. lessens traditional communication. various angles of discussion may be adopted. breakdown of family. keeping up with the times. is expected. deterioration of language. facebook and Short Message System (SMS). special interest group and creation of a community of practice. candidates may reason out instantaneous communication. dehumanizing community life. as factors. The world today is turning more to electronic communications. sharing of knowledge. increased connectivity. reduces face-to-face interaction. and presented in a persuasive voice. among others. Candidates may also agree to the growing trend being good because of various reasons.

04 100.36 2.End-year 2010 MUET (800) OVERALL PERFORMANCE A total of 98 662 candidates took the End-Year 2010 MUET.00 CANDIDATES’ RESPONSES PAPER 800/1 (LISTENING) General Comments Part I The task demands the ability to comprehend and reconstruct required information from a given oral text.24 47. The performance of candidates for each paper. Part II The task demands the ability to follow a radio interview between an interviewer and an invited guest on the topic of National Handicraft Exhibition.99 35.46 33.98 10.60 800/4 Cumulative Percentage 0.64 30.24 4. The text is a documentary on Turtle Islands National Park.70 800/3 Cumulative Percentage 0.78 6.00 % 0.36 2.40 100.96 Cumulative Percentage 0. The questions require the candidates to answer within the stipulated word limit.01 83. The task consists of two multiple choice questions and six questions that require candidates to answer within a certain word limit. Part III The questions are based on a mixture of different texts: a news item on Sleeping patterns of young people.50 76.01 0.69 26.30 100.00 % 0. 800.97 9. 800/3 Reading.86 6.53 46.48 40.53 23.38 13. 800/4 Writing and the subject. 167 . 800/1 Listening. an excerpt of a talk on Obesity among Malaysian children and an excerpt of a report on The declining standard of English among Malaysian workers.00 % 0.86 45.76 5.01 0. 800/2 Speaking.02 86.23 82.48 55. Items are of the multiple-choice type.41 21.07 100.57 19.47 91.06 16.70 13.29 25.42 18.02 10.56 35.06 33.72 100.01 0.17 17.18 17.01 0.28 800 Cumulative Percentage 0.86 7.85 33.83 8.93 800/2 Cumulative Percentage 0.24 4.77 36. according to bands is as follows: 800/1 Band 6 5 4 3 2 1 % 0.00 % 0.77 49.

Many candidates lifted the information word for word as given in the text “between July and October”. The inaccurate answers could either be due to writing beyond the word limit. lack of linguistic competence or poor listening skills. partially correct information. spelling errors leading to a change in meaning. non-specific information. failing to see the presence of the word “from” in the question • Wrong spelling – Julai to Oktober Question 3 • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – turtles extinct (for ‘the numbers dwindled’) For questions 4 – 6. excessive word count. The use of the word “from” in the question should suggest a “range” of months.Specific Comments Part I Answers ranged from correct answers to inaccurate answers. see turtles hatch Question 2 • Inability to recognise cue word – July and October (for ‘July to October’) • Inability to observe the requirement of the question. inaccurate information. Question 4 • Failing to see the passive construction required – Collect the eggs (for ‘Eggs are collected’) • Failing to follow the sequence of events in the process given – eggs collected after visitors leave (for ‘visitors leave after eggs collected’) Question 5 • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – transplantation of fresh eggs (for ‘transplantation of freshly-laid eggs’) • Incorrect information – eggs are transferred • Poor listening skills – eggs are transported Question 6 • Missing the required information – turtles are released (for ‘baby turtles are released’) • Wrong spelling – turtles are realise/ relieve 168 . Some examples include: Question 1 • Missing required information – watch turtles (for ‘watch turtles nesting’) • Incorrect information – collect eggs. candidates were unable to transfer information to non-linear form possibly due to poor paraphrasing skills. missing required information and no attempt. poor spelling.

surf the Internet. spelling errors.Part II Answers ranged from incorrect attempts to all correct attempts. and no attempt. play computer games Question 16 • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – reduce their performance/ contribute emotional and behavioural problems (for ‘show better performance’ or ‘perform better’) • Answers beyond the word limit – have less emotional and behavioural problems • Wrong word class – performance better (for ‘perform better’) • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – answer is accepted only if it refers to ‘performance’ during the day rather than ‘in studies/college/academic’. Question number Key Question number Key 9 10 11 B D B 12 13 14 B B C Part III Answers range from correct answers to all incorrect attempts. The inaccurate attempts were mainly writing answers beyond the word limit. • Giving beyond what is required in the question – unhealthy eating habits and lifestyle (for ‘unhealthy eating habits’ or ‘less active lifestyle’) • Using wrong collocations – unhealthy lifestyle (for ‘unhealthy eating habits’) and poor eating habits (for ‘unhealthy eating habits’)/ and not active lifestyle (for ‘less active lifestyle’) Question 18 • Wrong meaning – reduce diabetes and heart problem (for ‘reduce risk of diabetes’ or ‘reduce risk of heart problem’) • Wrong word class – will developing health weight (for ‘will develop a healthy weight’) Question 19 • Wrong word class which changes the required meaning – in international office (for ‘with international links’) • Inaccuracy in grammar – ……. missing required information. wrong meaning. Question 15 • Wrong meaning – biological program (for ‘biologically programmed’) • Wrong spelling – biological program (for ‘biologically programmed’) • Totally incorrect attempt – talk with friends. incomprehensible attempts. international links • Wrong spelling of words – with international lanes 169 . Question 17 Question requires only one reason.

explaining. instead of discussing the challenges faced by parents in providing a good education for their children (Booklet 3). thereby turning Task B into an extended version of Task A 170 .Question 20 • Wrong spelling of words – Inglish (for ‘English’) • Inaccuracy in  grammar – can’t speaking English (for ‘poor communication skills’) • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – answers must refer to ‘skills’ in speaking or communication PAPER 800/2 (SPEAKING) General Comments The questions included a wide range of common and current local and global issues. the candidates merely discussed the importance of education • Read from prepared sentences and ended well before the allocated time • Displayed little knowledge of current issues or were unable to display their knowledge because of poor language skills • Lacked interaction skills and merely took turns to speak in Task B. defending or justifying viewpoints and managing the discussion The less proficient candidates’ weaknesses are summarised as follows: • Could understand the questions but lacked the ability to elaborate on ideas or give reasons to support viewpoints • Had limited command of vocabulary and therefore frequently groped for words. with a wide range of structures and vocabulary Showed encouraging fluency and confidence in their presentation Demonstrated good interaction skills in Task B. resulting in hesitations. Specific Comments Proficient candidates demonstrated the following abilities: • • • • • Showed good awareness of current issues Demonstrated maturity in their development of ideas Demonstrated good control of the language. incomplete sentences and ‘jerky’ presentations • Made frequent errors in pronunciation. especially skills in expressing agreement and disagreement. sentence structure and other grammatical features • Could not relate their answers to the task assigned. For example.

coherence and cohesion.PAPER 800/3 (READING) Answer Keys Question number Answer Question number Answer Question number Answer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A B B C B A C A A B C B B C C 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C B A B B A C B C A B C A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 C A B B D A C D A B C C B D C PAPER 800/4 (WRITING) General Comments Generally. The quality of answers produced by candidates ranged from no answer (only transcript of task management) to partial (only one question was answered) to modest (inadequate development of points presented) and satisfactory answers. Only a small percentage of the candidates were confident in both tasks. Accuracy of information. Higher thinking order skills are required for this task. The view has to be clear and the candidates need to be committed to the stand made. candidates were modest users. Candidates have to rely on their own observation. Arranged marriage. disadvantages and the 171 . This question tested students’ ability to link information. Question 2 requires candidates to express their opinions or views about a given statement. to explain or justify their views. Candidates have to use apt words. price and safety. readings. and to a certain extent their own experience. background knowledge. conciseness and correctness of language of reporting and logical connection between given information are the requirements. in particular. its advantages. synthesise and organise key information from a line graph and a bar chart into a coherent piece of writing. Question 1 demands the ability to analyse. This entailed skills which include identifying relevant information. Candidates are required to express their view on the practice of arranged marriage in which the choice of husband or wife is made by parents or elders in the context of today’s society. analysing and synthesising information. service. transitional words or discourse markers to achieve conciseness. Only 2 stimuli are given and the link between them is direct. the relationship between airlines’ popularity with passengers’ ratings of satisfaction with features of the airlines such as punctuality.

5. flawed grammar. and. in addition) were used to show some cohesion. Weaknesses • Another weakness of the candidates is the inclusion of irrelevant information. Specific Comments Strengths and Weaknesses in Candidates’ Answers Question 1 In answering Question 1. • Inaccurate data. • Many candidates lost marks for Task Fulfillment due to the fact that an overview. It is related to local cultural practice. • Most candidates were able to provide or answer only half of the requirements of the task within the 200 words limit. and the sentence structure was clumsy. There was frequent misinterpretation of information from the visuals. 3. the analysis and synthesis. the overview. 6. These irrelevancies therefore. 200. Vocabulary was not precise. • Use of discourse markers or linkers (common ones: besides. candidates are required to write about the air travellers’ choice of airlines and link the information to the travellers’ degree of satisfaction with the airlines. the key features. next. Strengths • The report was written in one paragraph. 2. • Most of the candidates also displayed poor control of the English language. added to the total word count. furthermore. for example: 1. Most candidates showed their inability to go beyond a shallow presentation of ideas. • Most candidates began their answers with an introduction – clearly stated in one complete sentence at the start of the answer. analysis given was inaccurate. 172 . • Candidates demonstrated the ability to plan and sequence their responses accordingly. As such. was missing. This question requires candidates to justify their stand with relevant examples. The candidates were not concise in their answers. the trend. 4. • Candidates were able to identify the key features. The better candidates could write analytically and provide the ratings for each airline. This resulted in vast inaccuracy in the analysis. • Candidates wrote within the word limit of 200 words. Many candidates provided assumptions and suggestions for their analysis and trend pattern. resulting in distortions and vague answers. either clear or implied. • Some candidates merely listed the key features. 1500 … [ most common mistake ] 200 000’s 200 000 number of travellers 200 000 thousands of travels 200 numbers in 000’s in 2003 years • Some candidates were at lost in this section as they did not have a clue what report writing should be – the format. • Some candidates misinterpreted the graph (numbers in thousands) and overlooked that the chart given was only meant for 2008.extent of its practice are matters that require the application of some critical thinking.

Arguments were not effectively presented making the piece of writing shallow and immature. not convincing. 173 . • Most attempted to support view points or argument with at least 2 -3 examples. • Basic organisation like paragraphing . Question 2 Most of the candidates stated their stand or view on arranged marriage. Weaknesses • Most essays were not well structured and planned. ‘couples or coupling’ instead of ‘partners’. • A minority of candidates were able to fulfill the task satisfactorily by giving at least 3 points with adequate elaboration and relevant examples. Some candidates reinforced their stand in the concluding paragraph. based on common sense rather than rational and critical analysis. Some presented a good piece of discursive or argumentative essay with good illustrations followed by some real and convincing examples. cohesion with the use of common linkers as well as the development of ideas were evident in most answers. Mostly. • Most scripts did not show proper planning as the views or issues discussed were disorganised. ‘ made by parents or elders’ instead of ‘arranged by parents or elders’. Candidates are required to give their opinion of this practice in today’s society. Strengths • Most candidates indicated stands and reiterated their views and opinions in the concluding paragraph. • Most of the candidates lacked the ability to express their ideas clearly and coherently. words and phrases were often wrongly used. whether clearly. • The candidates’ responses also reflected their inability to provide supporting evidence to justify statements made. Examples were either not given or they were not convincing. • Some candidates were able to give authentic examples to support their viewpoints. • Candidates arguments were loosely tied. of which the choice of a husband or wife is made by parents or elders. • The better scripts had good points. Many candidates ventured to adopt a mix or impartial view.• Data was not sufficiently provided by the candidates. • Opinions were poorly handled and conflicting views were abundant in the work of weaker candidates. Arguments often lack focus and depth. In addition. complete with relevant discussions • Some confident English language users chose to write on one view only. high-frequency words were used. Overall. the candidates’ weak language proficiency had resulted in numerous linguistic errors and a poor progression of ideas in their writing task. and were thus. for example. repetitively or in an embedded manner. On the whole it is observed that: • Most of the candidates stated their views or stand and presented some points based on the topic. Other candidates merely gave a commentary or described arranged marriages in general. Many candidates were also hampered by limited vocabulary. wrongly spelt or lacked precision. • Some candidates could not provide the overall trend and/or a proper introduction complete with information on the two visuals. ‘choice’ instead of ‘choose’ (and vice-versa)’.

there were still candidates who failed to see the key word. Bahasa Malaysia spellings and common spelling errors abound in some scripts Rampant spelling errors – dougter. Very weak candidates listed only some of the features from the visuals. • Mixed pronouns used – when we made their choice by herself…. However. Candidates can choose to write about the pattern in the number of air travellers as in Figure 1. Expected Answers Question 1 Candidates are expected to write about air travellers’ choice of airlines and to relate the information to the travellers’ degree of satisfaction with the airlines. weak. 174 . and left unexplained. there are essays of very modest attempt. providing various relevant explanations and elaborations. There were three categories of candidates: Very weak. and actions they took in that situation.sahsiah.Poor syntax resulting in incomprehensible contents and meaning. Candidates are expected to give a minimum of 3 reasons with good development of ideas and examples in not fewer than 350 words. Candidates should be fluent in their discussions of the advantages and disadvantages. taste salt first. thus their data became inaccurate. ‘number of travellers in 000’s’. Examples should be realistic. cerai. • The weaker scripts were haphazardly organised. A title is not compulsory and the maximum word count is 200 words. Modest to good candidates were able to identify the more important key features in the visuals. most candidates were able to point out whether such practice is applicable in today’s society. Many candidates were able to write within the word limit and most of the analysis was relevant and accurate. thus providing a better synthesis. merely giving common and shallow explanations of arranged marriages. Vocabulary has to be apt and relevant to the description of analysis of the number of air travellers and linking it to the satisfaction degree. modest to good. Yet. Generally. tradisional Inability to use more complex sentences Some candidates merely described the processes involved in an arranged marriage Others cited parents’ rights in an arranged marriage The use of pronouns was not sound in most essays: misleading effect on who was arranging marriage for whom. sunnah Nabi. • Few stated their own personal experiences of rejecting arranged marriages. Question 2 Candidates are required to provide a discussion on the practice of arranged marriages by parents or elders in today’s society.beating around the bush effect with futile effort in coming up with points and supporting details. Irrelevancies and assumptions are not acceptable as well as any other new information. points were scattered. giving very solid and valid explanations. • Some irrelevant content points were also included. • Some paragraphs were too wordy…. Varied vocabulary and sentence structures are expected. but better candidates should be able to identify the link to Figure 2. Language control . akad nikah etc … • Some candidates could not give a solid stand. They should be able to provide their stand on such practice and also point out the advantages and disadvantages of arranged marriages. The writing has to be compact and include most of the key features for candidates to be in the higher band.• • • • • • • • Cases of task misinterpretation were also abundant. • Limited vocabulary – interference of L1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->