P. 1
muet

muet

|Views: 214|Likes:
Published by Darshini Rajan
Muet post mortem analysis
Muet post mortem analysis

More info:

Published by: Darshini Rajan on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2015

pdf

text

original

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran, atau ditukarkan dalam apa-apa bentuk atau dengan alat apa jua pun, sama ada dengan cara elektronik, sawat, gambar, rakaman atau sebagainya, tanpa kebenaran daripada Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. terlebih dahulu. ISBN: 978-983-00-5066-9 Cetakan Pertama 2011 Buku ini diterbitkan dengan izin Majlis Peperiksaan Malaysia

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 2011

Lot 8, Jalan P10/10, Kawasan Perusahaan Bangi, Bandar Baru Bangi, 43650 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 03-8922 3993 Faks: 03-8926 1223 / 8920 2366 E-mel: pelangi@pelangibooks.com PELANGI Pertanyaan: customerservice@pelangibooks.com
Dicetak di Malaysia oleh: Gains Print Sdn. Bhd. No. 5, Lorong 7 / 3A, Kawasan Perindustrian Seri Kembangan, 43300 Selangor Darul Ehsan. Sila layari www.pelangibooks.com/errata untuk mendapatkan pengemaskinian bagi buku ini (sekiranya ada).

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. (89120-H)

Halaman
PENGAJIAN AM (900) ................................................ BAHASA MALAYSIA (910) ........................................... BAHASA ARAB (913) .................................................. LITERATURE IN ENGLISH (920) .................................... KESUSASTERAAN MELAYU (922) ................................. SYARIAH (930) .............................................................. USULUDDIN (931) ........................................................ SEJARAH (940) ............................................................ GEOGRAFI (942) ......................................................... EKONOMI (944) ........................................................... PENGAJIAN PERNIAGAAN (946) ............................... SENI VISUAL (970) ....................................................... PERAKAUNAN (948) ................................................... MATHEMATICS S (950) ............................................... MATHEMATICS T (954) ................................................. COMPUTING (958) ...................................................... PHYSICS (960) .............................................................. CHEMISTRY (962) ........................................................ BIOLOGY (964) ........................................................... SAINS SUKAN (966) ..................................................... MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) MID-YEAR 2010 (800) ................................................ MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) END-YEAR 2010 (800) ................................................ 1 6 13 21 32 39 45 51 58 69 88 99 105 113 118 123 127 135 142 148 158 167

Kandungan

Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 9. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 80. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 50 187 orang.50 C+ 15.Pengajian Am (900) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini.81 C– 5.90 B– 14. turun sebanyak 0.63 C 11.44 D 3.08% berbanding dengan tahun 2009.22 B+ 11.56 D+ 3.20 A– 6.78%.78 F 6.44 RESPONS CALON KERTAS 900/1 (ANEKA PILIHAN) Kunci jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B B C A C A B A C B A B B B D C C A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C B D C C B D C B A B C B A B C B B A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B A D A C B D B D C C C D D C D B A B C 1 .52 B 11.

Bagi bahagian (ii) pula calon dapat menjawab dengan memuaskan. iaitu 60 markah. nisbah. Namun begitu. Dua soalan.Komen am Secara keseluruhannya. Kekemasan media yang dihasilkan masih lagi tidak mencapai tahap kualiti yang diharapkan. kebanyakan calon tidak mematuhi arahan tentang jumlah perkataan dalam penulisan. jawapan kebanyakan calon menunjukkan adanya perancangan. mutu jawapan calon pada tahun ini adalah sederhana. label pada carta atau graf. 4. Dua orang calon mendapat markah tertinggi. iaitu dapat mengulas isu yang diberikan dalam soalan dengan mematuhi arahan tentang jumlah perkataan yang ditetapkan. Dalam bahagian E. kemahiran menganalisis dan mentafsirkan masih belum dapat dikuasai sepenuhnya. dan menghurai. Ada dalam kalangan calon yang gagal membezakan antara idea laras sastera atau sains sosial dengan idea laras sains. Respons calon terhadap soalan-soalan lain dalam kertas ini memuaskan. masih terdapat calon yang tidak mematuhi arahan ini. Dalam bahagian A dan B. mutu jawapan calon agak baik. mentafsirkan. Dalam bahagian C. Banyak calon yang mengabaikan aspek pewarnaan atau lorekan yang sistematik. 2 . serta kesalahan penggunaan tanda bacaan dan kesalahan ejaan. Namun bagitu. 25. prestasi calon dalam Kertas 1 pada tahun ini lebih baik berbanding dengan tahun lepas. Kemahiran menganalisis dan berbincang juga berada pada aras sederhana. Namun begitu. iaitu menulis lebih 50 patah perkataan untuk menjawab soalan dalam bahagian (ii). Penguasaan dan kemahiran bahasa masih kurang memuaskan. Dalam bahagian D. sumber. Malah banyak juga calon yang hanya menggunakan simbol sebagi ganti kepada teknik mewarna atau melorek. iaitu antara 250 hingga 300 patah perkataan. dan tidak dapat menyiapkan jawapan. Hal ini menyebabkan calon hanya mendapat markah minimum. KERTAS 900/2 (ESEI) Komen am Secara keseluruhannya. Kecuaian calon yang lain ialah kesalahan dalam menulis tajuk. secara keseluruhannya calon telah dapat menguasai teknik menghasilkan graf dan tidak banyak calon yang tersalah memilih media yang hendak dihasilkan. dan 21 orang calon pula mendapat markah terendah. Ada juga calon yang masih keliru akan penggunaan imbuhan dan kata hubung dalam ayat. iaitu 0 markah. terutama apabila menjawab soalan dalam bahagian B. Namun begitu. Calon masih banyak melakukan kesalahan struktur ayat seperti membina ayat yang tidak jelas atau yang terlalu panjang. Hal ini menyebabkan kebanyakan calon tidak mendapat markah yang baik. banyak terdapat calon yang hanya menggunakan perkataan dalam petikan semula untuk menjawab soalan (i) dan tidak menggunakan perkataan sendiri. manakala soalan 3. dan 26 pula merupakan soalan yang beraras sukar bagi calon kerana hanya 38% calon yang dapat menjawabnya dengan betul. Kecuaian dan ketidaktelitian dalam menghasilkan jawapan telah menyebabkan calon kehilangan markah. iaitu soalan 7 dan 50 merupakan soalan yang beraras mudah bagi calon kerana lebih 80% calon dapat menjawabnya dengan betul. calon masih belum menguasai sepenuhnya kemahiran menganalisis.

Malah. tetapi tidak banyak calon yang menjawab soalan ini.Komen soalan demi soalan Bahagian A dan B: Esei Laras Sastera dan Laras Sains Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan sebab produk tiruan semakin popular dalam pasaran tempatan. Hal ini demikian mungkin kerana ada calon yang tidak pasti tentang spesies yang dikategorikan sebagai serangga. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menyatakan faktor yang menyebabkan pengabaian warga tua di negara ini. Sebilangan besar calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Banyak calon yang memilih untuk menjawab soalan ini. ada calon yang mengelaskan cacing dan lintah sebagai serangga. Banyak calon yang menjawab soalan ini. sikap materialistik masyarakat masa ini. Mutu jawapan calon agak memuaskan kerana tugasan soalan adalah jelas dan calon berupaya mengemukakan idea dan huraian dengan agak baik seperti yang dikehendaki dalam skema jawapan. Bahagian C: Kefahaman dan Ulasan Teks Soalan 5 Soalan (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud frasa Aku tidak mahu orang tua itu mati kerananya berdasarkan petikan yang diberikan. Sehubungan dengan itu. dan kekurangan pendidikan agama dan moral pada anak-anak. Hal ini disebabkan banyak calon yang hanya membincangkan sisa pertanian dan bukan manfaat mengurus sisa pertanian. Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon membincangkan penggunaan kad kredit yang memudahkan urus niaga dan kesan yang timbul sekiranya penggunaannya tidak dikawal. Calon juga diminta untuk membincangkan usaha-usaha yang perlu diambil bagi melindungi produk asli. ada calon yang mengemukakan idea sikap boros dan idea berhutang dengan pemberi pinjam wang. Calon didapati mampu mengemukakan idea berkaitan dengan kebaikan dan keburukan kad kredit. Idea ini tidak menepati skema jawapan. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon membincangkan manfaat mengurus sisa pertanian kepada manusia. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. tanggapan masyarakat bahawa warga tua tidak lagi produktif. Tugasan soalan adalah jelas dan mudah. Di samping itu. Sungguhpun demikian. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan serangga yang sering dianggap sebagai perosak dan menghuraikan kepentingan serangga kepada manusia. keadaan warga tua itu sendiri dari segi fizikal dan mental. banyak calon yang gagal memperoleh markah yang tinggi kerana mereka tidak dapat membezakan antara kad kredit dengan kad debit. Soalan ini secara relatifnya adalah mudah. tetapi prestasi mereka adalah sederhana. ada juga calon yang dikenal pasti telah memasukkan idea yang tidak relevan dalam jawapan seperti idea peningkatan pendapatan dan penjimatan kos pengeluaran. kemiskinan. 3 . Mereka hanya menyalin maklumat daripada petikan yang diberikan tanpa melakukan pengubahsuaian. Antara faktor pengabaian warga tua termasuklah kepincangan institusi keluarga. Jawapan sepatutnya ialah penulis tidak mahu orang tua itu terusmenerus hidup dalam keadaan terabai.

Soalan (b)(i) menghendaki calon menjelaskan pandangan penulis tentang faktor penting yang perlu diambil kira dalam usaha membentuk sebuah masyarakat yang maju dan berjaya. Ada dalam kalangan calon yang hanya menyalin jawapan terus daripada petikan teks. Ini sekali gus mengurangkan markah calon. Walaupun begitu, kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jawapan calon yang boleh diterima ialah penulis berpendapat bahawa faktor yang perlu diambil kira ialah pembangunan yang seimbang antara aspek fizikal dengan manusia. Soalan (b)(ii) menghendaki calon mengemukakan cadangan cara-cara universiti dapat memainkan peranan untuk membantu membangunkan modal insan. Kebanyakan calon dapat memberikan pendapat yang baik dan boleh diterima. Namun begitu, ada calon yang kurang memahami peranan universiti dalam meningkatkan kualiti modal insan. Antara jawapan yang boleh dikemukakan termasuklah universiti boleh menawarkan kepelbagaian kursus, membentuk para pelajar yang mempunyai sahsiah yang tinggi, menambah bilangan kakitangan akademik, menjalinkan kerjasama dengan industri dan komuniti, mengantarabangsakan mahasiswa, dan membudayakan penyelidikan dan penerbitan ilmiah. Soalan 6 Soalan (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud nanoteknologi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik, iaitu nanoteknologi bermaksud penghasilan produk bersaiz nanometer atau satu per bilion meter. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menyatakan kepentingan nanoteknologi kepada masyarakat dan negara. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan memuaskan. Antara jawapan yang boleh diterima termasuklah kepentingan nanoteknologi dalam bidang perubatan, ketenteraan, perindustrian, sukan, pertanian, penyelidikan, teknologi maklumat, kosmetik, dan aeroangkasa. Ini seterusnya akan menghasilkan ubat-ubatan bagi merawat dan memusnahkan sel kanser, senjata yang lebih kecil tetapi mempunyai kemampuan yang tinggi, kamera digital, raket tenis yang lebih ringan, penghasilan genetik tanaman yang dapat dikawal, robot nano, telefon 3G, krim antipenuaan, dan satelit nano. Soalan (b)(i) menghendaki calon menerangkan sebab berlakunya sindrom lambat membaca dalam kalangan kanak-kanak yang berumur lima tahun ke atas. Kebanyakan calon hanya mengulang apaapa yang ada dalam petikan dan menyebabkan mereka hanya mendapat markah minimum. Jawapan yang diterima ialah kemampuan otak untuk mentafsirkan imej tulisan kepada kefahaman terjejas. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan langkah-langkah untuk mengatasi sindrom lambat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang baik. Antara jawapan yang boleh dikemukakan termasuklah teknik pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian, sokongan keluarga, rawatan dari segi psikologi, pengambilan vitamin dan makanan tambahan untuk merangsang daya pemikiran kanak-kanak tersebut, pemberian hadiah serta pujian sebagai motivasi untuk belajar, dan membaca buku kepada mereka bagi membantu menyebut sesuatu huruf dengan baik.

4

Bahagian D: Alih Bentuk Maklumat daripada Linear kepada Bukan Linear Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menyediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan perbelanjaan pengiklanan di Malaysia mengikut jenis media terpilih pada tahun 2006 dan 2007. Kebanyakan calon menjawab soalan ini dan mendapat markah yang baik. Jawapan yang tepat bagi soalan ini ialah carta pai. Namun begitu, terdapat calon yang mengabaikan aspek pewarnaan atau lorekan yang sistematik ketika menghasilkan carta tersebut, bahkan terdapat calon yang hanya menggunakan simbol sebagai pengganti kepada teknik mewarna atau melorek pada carta. Di samping itu, ada calon yang menulis sumber dan tajuk yang tidak lengkap, tidak tepat, tidak menulis label pada petunjuk, dan salah menulis nisbah. Hal ini menyebabkan calon kehilangan markah. Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon menyediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan prospek ekonomi di Malaysia mengikut jenis petunjuk bagi tahun 2002 hingga tahun 2006. Jawapan yang tepat bagi soalan ini ialah graf gabungan bar dan garis dengan dua paksi. Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. Calon hanya boleh menentukan media selepas data berjaya dikumpulkan. Calon yang menjawab soalan ini tidak mendapat markah yang baik kerana mereka tersalah memilih media, tidak meletakkan label pada paksi, serta tidak dapat menyiapkan graf yang dikehendaki. Bahagian E: Pemindahan Maklumat daripada Bukan Linear kepada Linear Soalan 9 Soalan meminta calon menjelaskan perubahan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut punca kegiatan terpilih dari tahun 2005 hingga tahun 2007 seperti yang dinyatakan dalam jadual yang diberikan. Calon juga dikehendaki mengemukakan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi negara. Soalan ini memerlukan calon memberikan jawapan secara kualitatif dan kuantitatif. Banyak calon yang menjawab soalan ini, tetapi banyak juga yang tidak memperoleh markah yang tinggi. Hal ini demikian kerana calon tidak menulis perkataan “anggaran” untuk tahun 2007, tidak mengemukakan tahun asas dan tahun akhir, iaitu perbezaan mutlak, atau peratusan tidak dinyatakan semasa membuat perbandingan, mengemukakan pola perbandingan sedangkan perkara tersebut tidak dikehendaki, dan gagal memberikan huraian yang baik berkaitan dengan langkah mengukuhkan ekonomi negara. Calon sepatutnya menghuraikan jumlah keseluruhan KDNK yang meningkat secara berterusan dari tahun 2005 hingga tahun 2007, kegiatan terpilih yang menunjukkan pola peningkatan, kegiatan terpilih yang menunjukkan pola yang tidak konsisten, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan ekonomi negara. Soalan 10 Soalan ini menghendaki calon untuk menerangkan punca kegagalan operasi sebuah organisasi. Calon juga diminta untuk menjelaskan usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan dalam gambar rajah yang diberikan. Soalan ini kurang menjadi pilihan calon. Namun begitu, calon yang memilih soalan ini berjaya mengemukakan idea dengan huraian yang baik. Jawapan yang boleh dikemukakan oleh calon ialah punca sebenar masalah operasi sebuah organisasi yang disebabkan oleh faktor peralatan, manusia, mesin, dan kaedah dalam melaksanakan kerja serta huraian tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah yang timbul pada faktor peralatan, manusia, mesin, dan kaedah tersebut.

5

Bahasa Malaysia (910)
PRESTASI KESELURUHAN
Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 32 266 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72.93%, meningkat sebanyak 0.11% berbanding dengan tahun 2009. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:
Gred Peratusan A 6.62 A– 6.33 B+ 8.99 B 11.39 B– 12.80 C+ 15.14 C 11.66 C– 7.69 D+ 6.52 D 4.85 F 8.01

RESPONS CALON
KERTAS 910/1 (ANEKA PILIHAN)

Kunci jawapan
Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D B C C B C C A A B D C D C C A B A D C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

D B D A A D A A A D C D B C B C B B D A

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

C C D B A C C A B A A D C C B B D A B A

6

Selain itu. penguasaan calon dalam bahagian ini adalah lemah. iaitu soalan 2 dan 3. Selain itu. isi yang dikemukakan meleret-leret kerana mereka memuatkan perkara yang tidak perlu. mereka mengemukakan isi yang tidak relevan atau isi yang sipi-sipi dan hal ini menyebabkan markah yang diperoleh oleh mereka adalah rendah. calon mendapati soalan 27. Mereka cenderung untuk mengulas pertuturan watak dan menokok tambah fakta. Sebagai contoh. KERTAS 910/2 (ESEI) Komen am Secara keseluruhan. Terdapat calon yang mampu memahami kehendak soalan dan mengemukakan isi penting dengan tepat tetapi kebanyakan mereka tidak mampu menghuraikan isi tersebut dengan kemas dan berkesan. dan dua soalan aras sukar. 7. Soalan-soalan lain merupakan soalan yang beraras sederhana bagi calon. iaitu 57 markah daripada markah penuh 60 markah. Bahagian B: Rumusan Prestasi calon dalam bahagian ini adalah baik. 8. Kelemahan yang nyata pula ialah sesetengah calon tidak dapat membezakan isi penting dengan huraiannya. 4. prestasi calon tidak begitu memuaskan.Komen am Secara keseluruhannya. 5. misalnya pemerengganan tidak seimbang serta isi dan huraian bertindan dan berulang. Bahagian A: Karangan Pada umumnya. iaitu soalan 1. Bahasa dan olahan kebanyakan mereka juga lemah. Sesetengah calon tidak meneliti penyataan tajuk dengan baik. Satu daripada soalan tersebut ialah soalan yang beraras mudah kerana lebih 80% calon dapat menjawabnya dengan betul. Terdapat tiga orang calon yang berjaya memperoleh markah tertinggi. dan 53 sahaja yang beraras mudah manakala soalan 43 dan 49 ialah soalan sukar. dan seorang calon memperoleh markah terendah. mereka tidak dapat menyampaikan idea dengan jelas walaupun idea utama mereka relevan. prestasi calon dalam bahagian pemahaman. Secara umumnya. Mereka juga melakukan kesalahan dari segi persembahan. Kebanyakan calon dapat mengenal pasti isi utama dan kesimpulan dengan tepat. prestasi calon bagi kertas ini pada tahun ini adalah sederhana. prestasi calon dalam Kertas 1 pada tahun ini adalah baik. baik dari segi bahasa mahupun persembahan. Soalan itu ialah soalan 6. terdapat tujuh soalan yang beraras sederhana. dan 10. iaitu 4 markah. Persembahan juga tidak begitu kemas. 9. calon mengemukakan dua inti sahaja. jika satu isi sokongan itu mempunyai lima inti. Jika dibuat perbandingan antara prestasi calon tahun ini dengan tahun sebelumnya. Bahasa mereka kebanyakannya amat lemah dan amat terikat dengan bahasa dalam teks asal. iaitu soalan 1 hingga 10. Kekuatan calon ialah mereka dapat memahami kandungan teks tetapi mereka gagal mengalih bentuk teks itu dengan tepat. 39. didapati bahawa pencapaiannya lebih kurang sama. Tegasnya. adalah baik. Hal ini menyebabkan jawapan mereka meleret-leret. Mereka tidak mampu menggunakan bahasa dengan cekap dan berkesan. 7 . Akibatnya. Bagi soalan bukan petikan pemahaman. Bahagian C: Alih Bentuk Teks Secara keseluruhan. banyak juga calon yang mengemukakan isi secara tidak lengkap. dan dapat mengemukakan isi sokongan dengan tepat dan lengkap. Akibatnya.

Banyak calon yang menyenaraikan beberapa unsur bahasa yang bagi mereka adalah salah (padahal sebenarnya betul). peningkatan suhu setempat. Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. Seni pertahanan diri yang dimaksudkan meliputi semua jenis seni pertahanan diri yang diamalkan oleh pelbagai kaum di negara ini. terdapat juga calon yang memberikan contoh kebakaran besar yang berlaku di negara luar. Antara kebaikan yang umum dikemukakan oleh mereka ialah remaja dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. musnahnya harta benda dan nyawa jika kebakaran merebak. Bahasa yang digunakan oleh mereka untuk menjelaskan sebab kesalahan juga lemah. dan contoh yang diberikan hanya berfokus pada silat yang merupakan seni pertahanan diri orang Melayu. Terdapat juga calon yang mengemukakan cadangan untuk mengatasi gejala tersebut walhal soalan ini tidak meminta calon mengemukakan apa-apa cadangan. dan terhadnya jarak penglihatan. dan berupaya membantu mereka mendisiplinkan diri. Isi ini tidak dapat diterima sebagai betul kerana pada hakikatnya hal itu tidak wujud di negara ini. Kesalahan yang ketara ialah kebanyakan calon mengemukakan kesan yang bersifat sejagat. seperti masalah jerebu. seperti petani dan pekilang di negara ini. dan memberikan contoh-contoh yang berkaitan. dapat menyihatkan tubuh badan. berlakunya kemusnahan habitat flora dan fauna. kebanyakan calon dapat mengenal pasti dua atau tiga kesalahan dan dapat membetulkannya dengan tepat. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Karangan Soalan 1 Soalan ini meminta calon menjelaskan kesan negatif aktiviti pembakaran secara terbuka. dan Australia. Ada juga yang mengaitkannya dengan penipisan lapisan ozon. iaitu pembakaran yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak tertentu. berlakunya kemarau. Ada kemungkinan mereka memang mempelajari dan mengamalkan seni tersebut. dapat mengekalkan budaya tradisional. Kelemahan mereka yang amat ketara ialah mereka gagal menjelaskan sebab kesalahan. calon yang menjawabnya dapat memberikan isi-isi yang relevan. Mereka juga mengaitkan kepentingannya dengan kebolehan remaja menyelamatkan diri dan membantu orang lain jika diserang lawan. Selain itu. seperti di Indonesia. mampu menghuraikannya dengan baik. ada juga calon yang prestasinya kurang memuaskan kerana isi kurang bernas. di samping mereka dapat menaikkan nama negara jika berjaya dalam kejohanan seni pertahanan diri di peringkat antarabangsa. pencairan ais di kutub. Kebanyakan calon dapat memberikan 2 atau 3 isi yang relevan sahaja. Terdapat calon yang mampu menulis karangan ini dengan isi yang bernas dan matang. Walau bagaimanapun. iaitu kesan daripada pemanasan global. Walaupun begitu. Calon seharusnya menyempitkan perbincangan kepada kesan yang wujud di negara ini sahaja. wujudnya kesan rumah hijau. huraian bertindan. banjir kilat. 8 .Bahagian D: Analisis Kesalahan Bahasa Dari segi kekuatan. dan sebagainya. seperti peningkatan suhu dunia. Amerika. Hanya segelintir daripada mereka yang dapat mengemukakan lima isi yang benar-benar relevan. Soalan 2 Soalan ini mengkehendaki calon menghuraikan kebaikan golongan remaja mempelajari dan mengamalkan seni pertahanan diri. secara keseluruhannya.

Walaupun demikian. secara umumnya calon menguasai kemahiran menulis karangan berdasarkan format teks ceramah. Mereka dapat menghuraikan faktor-faktor yang tepat tentang perkara-perkara yang menarik kedatangan pelancong. pengaruh media massa. Walau bagaimanapun. iaitu mereka membincangkan sebab remaja berkelakuan seperti samseng. terdapat satu isi yang kurang relevan yang dikemukakan oleh kebanyakan calon. adanya produk pelancongan yang tertentu. Tidak banyak calon yang memilih tajuk ini. kos melancong yang lebih rendah. Mereka juga mampu menjelaskan manfaat daripada usaha memajukan sektor pelancongan kepada masyarakat dan negara. iaitu kemajuan sektor pelancongan dapat menggalakkan kemasukan pelabur asing. iaitu sejauh manakah mereka bersetuju bahawa penglibatan sesetengah remaja kini dalam kumpulan samseng disebabkan oleh kegagalan ibu bapa dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. banyak juga calon yang dapat memberikan isi yang relevan. Soalan 4 Soalan ini meminta calon menulis karangan berformat teks ceramah. seperti terdapatnya destinasi pelancongan yang semula jadi menarik. misalnya isi yang berkaitan dengan cabaran rakan sebaya diasingkan daripada isi yang berkaitan dengan sifat remaja yang suka menyambut cabaran. Satu perkara lagi. Ada antara mereka yang mengemukakan langkah mengatasi masalah tersebut dalam perkembangan isi. ibu bapa selalu bertengkar dan ada yang bercerai-berai serta tidak memberikan pendidikan agama. Oleh itu. memajukan industri sampingan. terdapat juga calon yang mengemukakan isi yang terpesong. Calon yang berprestasi tinggi dapat memperkembangkan isi dengan baik dan jelas serta berfokus pada kehendak tajuk. Walau bagaimanapun. Selain itu. Walau bagaimanapun. remaja tidak dipedulikan oleh masyarakat. Kelemahan lain ialah isi bertindan. Mereka terkeliru akan maksud sebenar tajuk dengan gejala sosial yang negatif dalam kalangan remaja. dan kerana bapa mereka juga merupakan ahli kumpulan samseng. Walau bagaimanapun. masih ada calon yang menganggap bahawa kata alualuan ialah sebahagian daripada pendahuluan. prestasi calon yang menjawab soalan ini adalah sederhana. Dari segi format. banyak calon yang menjawab soalan ini mengemukakan statistik tentang kes jenayah samseng dalam kalangan remaja belakangan ini.Soalan 3 Soalan ini merupakan soalan yang paling banyak dijawab oleh calon. Natijahnya. pendahuluan mereka terlalu pendek atau tiada langsung. Fokus teks ceramah adalah pada faktor yang menarik pelancong untuk melawat ke Malaysia dan kepentingan industri pelancongan kepada masyarakat dan negara. realiti kestabilan ekonomi dan politik di negara ini. Calon perlu menyentuh kedua-dua aspek itu dalam jawapannya. Terdapat juga isi yang kurang meyakinkan. 9 . kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Statistik yang dikemukakan itu sebenarnya amat diragui ketepatannya. wujudnya kepelbagaian kaum dan budaya di negara ini. Di samping itu. mereka kehilangan markah pendahuluan. calon lain gagal berbuat demikian. mereka yang memilihnya dapat memberikan isi yang relevan dan mampu mendapat markah yang baik. meningkatkan pendapatan negara. misalnya dikatakan bahawa kemajuan sektor tersebut dapat menambah peluang pekerjaan. Antara isi yang dikemukakan termasuklah kesibukan ibu bapa dengan pekerjaan. dan sebagainya. dan lain-lain. ada juga calon yang tidak menulis kata penutup ceramah. Statistik tersebut dikatakan dikeluarkan oleh Bahagian Jenayah Polis DiRaja Malaysia. Bukit Aman. pengaruh rakan. dan naluri remaja itu sendiri. atau dinyatakan oleh bekas Ketua Polis Negara. kegagalan pihak sekolah mengawal kegiatan pelajar. Secara keseluruhan. misalnya dikatakan bahawa remaja menganggotai kumpulan samseng kerana dendam. Soalan ini meminta pandangan calon.

Bahagian B: Rumusan Soalan 5 Untuk soalan ini calon diminta merumuskan petikan yang diberikan dengan jumlah perkataan antara 190-200 patah perkataan. Calon seharusnya mengemukakan isi utama, 5 hingga 6 isi sokongan, dan kesimpulan berdasarkan kandungan asal petikan. Calon harus membuat rumusan tersebut tidak lebih daripada tiga perenggan dan rumusan yang terhasil seharusnya memperlihatkan ciri wacana yang utuh. Prestasi calon secara keseluruhan adalah memuaskan. Kebanyakan calon dapat mengenal pasti isi utama dan mengemukakan isi sokongan dengan tepat dan dengan jumlah yang mencukupi. Kesimpulan petikan juga dapat dikesan dengan tepat oleh kebanyakan calon. Calon yang berprestasi tinggi mampu mendapat markah melebihi 15 untuk bahagian ini, manakala yang sederhana memperoleh markah antara 10 hingga 13. Dari segi bahasa dan persembahan, prestasi calon adalah sederhana. Jumlah mereka yang menjawab dengan teknik yang salah sudah berkurangan. Calon yang berprestasi rendah umumnya mendapat markah kurang daripada 10. Mereka gagal mengesan isi utama dan kesimpulan dengan tepat dan lengkap. Mereka juga tidak dapat mengemukakan isi sokongan dengan tepat dan dengan jumlah yang mencukupi. Umumnya, mereka menulis sesuatu isi dengan panjang lebar kerana gagal memisahkan isi penting dengan huraiannya. Dari segi persembahan, banyak calon yang memuatkan isi sokongan yang pertama dalam perenggan isi utama, dan menulis sebahagian daripada kesimpulan dalam perenggan isi sokongan. Hal ini disebabkan mereka terikut-ikut dengan cara persembahan penulis petikan yang agak berlainan daripada tahun-tahun lalu, yang lazimnya memperlihatkan bahawa bahagian pendahuluan mengandungi isi utama semata-mata. Bahasa mereka juga tidak lancar. Masih banyak calon yang memetik bahagian-bahagian ayat dan menyambungnya untuk membentuk ayat yang baharu. Hal yang sedemikian menyebabkan ayat yang terbina bukan sahaja tidak gramatis malah maksudnya menyimpang daripada maksud asal teks dan rumusan secara keseluruhannya dikatakan tiada koheren dan kohesi. Selain itu, terdapat juga calon yang jelas tidak dapat memahami teks dengan tepat. Ini dapat dikesan daripada isi-isi yang dikemukakan oleh mereka yang tidak menepati maksud sebenar teks. Ada segelintir calon yang menjawab dengan cara yang salah, misalnya mereka mengulas pendapat penulis, membuat kesimpulan sendiri, dan memulakan rumusan seperti orang menulis laporan, iaitu dengan menyatakan “Petikan tersebut membincangkan...”, “Menurut penulis...”, dan yang seumpamanya. Bahagian C: Alih Bentuk Teks Soalan 6 Soalan ini merupakan soalan alih bentuk teks genre puisi Melayu klasik, iaitu petikan daripada Syair Agung. Calon dikehendaki mengalih bentuk teks itu kepada bentuk prosa Melayu moden. Tidak banyak calon yang memilih soalan ini dan prestasi mereka yang menjawabnya juga tidak memuaskan. Walaupun ketara bahawa sebilangan besar daripada mereka dapat memahami maksud teks dengan agak baik tetapi mereka tidak dapat mengalih bentuk teks itu dengan teknik yang betul dan dengan menggunakan bahasa prosa moden yang kemas dan lancar. Antara kelemahan jawapan calon termasuklah mereka mengulas bahagian-bahagian tertentu teks, misalnya dikatakan bahawa kerajaan Gangga Sakti amat kuat sehingga mampu menakluk kerajaan jin dan dewa, manakala kelahiran cucu Gangga Sakti dikatakan disambut oleh bidan yang “pakar”.

10

Mereka juga suka menokok tambah, misalnya dikatakan Gangga Sakti mempunyai putera, “iaitu dua orang anak lelaki”, dan baginda menyambut cucu baginda dengan “penuh” kegembiraan. Kebanyakan mereka juga menggunakan bahasa yang masih terikat dengan bahasa dalam teks, iaitu bahasa puitis dan tidak menggunakan bahasa istana dengan betul. Sebagai contoh, “baginda” dirujuki sebagai “beliau” ataupun “nya” (misalnya: isterinya), “putera” dirujuki sebagai “anak lelaki” , dan “berputera” dikatakan sebagai “bersalin”. Tegasnya, kebanyakan mereka gagal memilih kosa kata yang sesuai untuk bahasa istana. Hal ini amat ketara bagi frasa tertentu, seperti “sampailah bulan”, “lahir bawa panah sakti”, dan “disambut bidan yang pasti”. Faktor yang menyebabkan calon gagal memperoleh markah yang baik untuk soalan ini adalah dari aspek bahasa dan persembahan. Mereka jelas mengutamakan isi atau fakta dan mengetepikan soal ketepatan dan kelancaran bahasa. Ada juga calon yang mengalih bentuk teks ini mengikut rangkap-rangkap syair. Selain itu, unsur ulasan dan tafsiran juga masih dapat dikesan dalam jawapan mereka. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon mengalih bentuk teks perbualan kepada bentuk teks bahasa prosa Melayu moden. Kebanyakan calon memilih soalan ini dan prestasi mereka kurang memuaskan, tetapi umumnya lebih baik daripada prestasi jawapan calon bagi soalan 6. Tidak banyak calon yang dapat mengalih bentuk teks ini dengan teknik yang betul, dengan menggunakan bahasa yang kemas dan lancar, serta dengan seluruh isi/faktanya yang dialih bentuk itu tepat. Walau bagaimanapun, calon yang berprestasi tinggi dapat memahami teks dengan tepat dan mengemukakan fakta yang tepat dengan bahasa dan persembahan yang kemas dan lancar. Kelemahan yang ketara ialah calon gemar memberikan ulasan kepada perbualan watak, misalnya dikatakan bahawa Azam “menyindir” Pak Ngah dengan menganggap bahawa Pak Ngah sudah hidup senang dan mudah mendapat wang. Sesetengah calon pula menokok tambah fakta dengan tanggapan mereka sendiri dan menambah ayat-ayat dalam teks dengan penanda-penanda wacana. Jawapan yang bersifat ulasan, laporan, dan menceritakan semula kandungan teks juga masih ada. Calon yang amat lemah pula tidak tahu langsung tentang cara untuk mengalih bentuk teks ini. Mereka menjawab dengan menggunakan bahasa yang dicampuradukkan dengan bahasa lisan, misalnya ayat “Kamu silap Zam” dinyatakan sebagai “Pak Ngah mengatakan Zam, kau silap.” Mereka tidak dapat memindahkan dialog lisan tak formal kepada bentuk bahasa formal. Sebagai contoh, mereka sukar mengalih bentuk frasa seperti “lutut longgar”, “naik turun pejabat”, “goyang kaki”, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga mengekalkan penggunaan kata-kata singkatan, seperti “ya”, “tak”, dan “nak”. Bahagian D: Analisis Kesalahan Bahasa Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan yang diberikan, menjelaskan sebab kesalahan, dan membetulkan kesalahan tersebut. Keseluruhannya, prestasi calon untuk bahagian ini adalah sederhana. Kebanyakan calon hanya memperoleh markah antara 5 hingga 8. Ini bermakna kebanyakan mereka hanya dapat mengesan 2 hingga 4 kesalahan dan membetulkannya. Walau bagaimanapun, calon yang menguasai tatabahasa dengan baik mampu mendapat markah lebih daripada 10. Mereka dapat mengenal pasti tiga atau lebih kesalahan bahasa, mampu menjelaskan sebab kesalahan, dan membetulkannya dengan tepat.

11

Kelemahan calon bagi bahagian ini ialah mereka kurang berupaya untuk menghuraikan sebab kesalahan dengan tepat walaupun mereka berjaya mengenal pasti bahagian yang salah dan membetulkannya. Kesalahan yang pada umumnya dapat dikesan oleh calon ialah “...bilangan ahliahli...”, “...bersetuju membaik pulih...”, “...mengingati yang bangunan itu...”, “...menaikkan kesedaran...”, dan “...menghadiahkan pengunjung...”. Kesalahan yang berkaitan dengan ayat yang akhir, iaitu “...dan mendorong mereka untuk menjadi ahli,” nampaknya sukar dikesan oleh mereka. Kecenderungan calon mengemukakan kesalahan secara “tangkap muat” juga masih ketara. Mereka menulis unsur-unsur bahasa yang sebenarnya betul penggunaannya dengan anggapan bahawa unsur tersebut itu salah. Mereka mengharapkan agar antara bahagian yang disenaraikan oleh mereka sebagai salah itu, ada yang menepati jawapan yang betul. Satu lagi kelemahan yang ketara dalam jawapan calon ialah ketidaktepatan istilah-istilah tatabahasa yang digunakan oleh mereka untuk menjelaskan sebab kesalahan, misalnya “bilangan”, “...bersetuju membalik pulih...” , dan “menghadiahkan...” diistilahkan sebagai “ayat”. Hal ini menggambarkan bahawa mereka tidak menguasai konsep-konsep asas tatabahasa.

12

51 F 26. pemilihan perkataan. dan sebagainya.5 D+ 8. Mereka hanya menceritakan perayaan tersebut tanpa menyatakan kebaikan atau pengajaran yang dapat diambil daripadanya.36 C– 8. Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon menyatakan kebaikan perayaan keagamaan seperti perayaan maulidul rasul.52 B 5. keadaan permukaan jalan yang licin atau berlopak. prestasi calon pada tahun ini lebih lemah berbanding dengan tahun sebelumnya. Calon sepatutnya menyatakan punca berlakunya kemalangan seperti pemanduan secara berbahaya. Calon juga tidak dapat membezakan antara kata nama dengan kata kerja dan antara kata nama dengan kata sifat. Kebanyakan calon lemah dalam aspek ejaan. Kelemahan calon dapat dilihat melalui jawapan yang diberikan dalam setiap bahagian soalan.74 D 8.51 B– 8. penyenggaraan kenderaan yang tidak sempurna.87 A– 1. peristiwa hijrah.38 C 15. dan pembinaan ayat. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat memberikan jawapan dengan baik. dan sebagainya. terjemahan. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 0.Bahasa Arab (913) Prestasi Keseluruhan Pada tahun 2010 sebanyak 1270 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini dan 47. Antara kebaikan yang diperoleh dalam perayaan keagamaan tersebut termasuklah perayaan itu diharapkan dapat membina dan menguatkan ikatan persaudaraan selain dapat memupuk sikap tolong-menolong dalam kalangan masyarakat.64% daripadanya telah mendapat lulus penuh.19 C+ 13. 13 . Calon hanya menceritakan kemalangan jalan raya yang pernah disaksikan oleh mereka dan kesesakan lalu lintas yang berlaku akibat kemalangan itu tanpa menyatakan punca kejadian tersebut. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik.81 B+ 2.61 Respons Calon KERTAS 913/1 (BAHASA) Komen am Secara keseluruhannya. perbendaharaan kata. Komen soalan demi soalan Bahagian I: Karangan Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menyatakan sebab kekerapan berlakunya kemalangan jalan raya terutamanya menjelang hari perayaan dengan mencadangkan beberapa kaedah untuk mengatasi masalah tersebut.

Kebanyakan calon tidak dapat menterjemahkan petikan yang diberikan ke dalam bahasa Arab dengan betul. program rawatan kesihatan secara percuma. Sepatutnya terjemahan itu dilakukan mengikut ayat. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menyatakan perkara yang akan dilakukan untuk meningkatkan ekonomi negara sekiranya calon tersebut memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. rasuah boleh menyebabkan keruntuhan sesebuah organisasi dan kesukaran dalam menegakkan keadilan. Antara sebab berlakunya rasuah termasuklah kekurangan didikan agama atau moral selain sikap tamak dan mementingkan diri sendiri. Terdapat juga calon yang hanya menerangkan konsep dan sejarah permulaan zakat dalam Islam. Ada juga calon yang mengekalkan beberapa perkataan bahasa Melayu dalam terjemahan 14 . Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat mengemukakan isi penting dengan baik. “syarikat penerbitan”. “pemberita”. Hal ini berlaku kerana calon mencuba menterjemahkan teks tersebut dengan cara terjemahan perkataan demi perkataan. Calon hanya menyatakan satu atau dua sebab berlakunya rasuah tanpa menyatakan kesannya kepada individu. Calon sepatutnya menyatakan juga isi yang menyentuh hal pembangunan masyarakat dan negara seperti sistem pengagihan wang zakat kepada asnaf. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat memberikan jawapan yang baik. Bahagian II: Terjemahan Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menterjemahkan petikan teks bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menyatakan peranan zakat dalam pembangunan masyarakat dan negara. manakala antara kesannya pula. Kelemahan calon dalam bidang tatabahasa dan kekurangan perbendaharaan kata menyebabkan idea yang ingin disampaikan tidak jelas dan sukar untuk difahami.Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menyatakan sebab berlakunya rasuah dan kesannya kepada individu. Kelemahan calon dalam penguasaan tatabahasa Arab menjadi punca kelemahan dalam penyampaian idea. Hanya sebilangan kecil calon yang memilih soalan ini. masyarakat. Calon sepatutnya mengemukakan pandangan tentang aktiviti melancong di dalam negara atau ke luar negara berserta hujah yang menyokong pendapat tersebut. dan negara. Terdapat juga calon yang hanya menerangkan konsep rasuah dan hukumnya dalam Islam. Terdapat juga calon yang mencuba menterjemahkan petikan tersebut tetapi tidak menggunakan gaya bahasa Arab. iaitu gaya bahasa Melayu. dan negara. dan “laporan”. Ini mungkin disebabkan bentuk soalan seperti ini yang dianggap sukar dan memerlukan perbendaharaan kata yang banyak. Mereka masih terpengaruh oleh gaya bahasa teks asal. dan lain-lain lagi. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon memberikan komen mengenai pendapat yang mengatakan bahawa melancong di dalam negara lebih baik daripada melancong ke luar negara. masyarakat. Mereka hanya menterjemahkan perkataan yang diketahuinya dan meninggalkan beberapa perkataan lain yang tidak diketahui terjemahannya seperti “wartawan”. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat mengemukakan isi dengan baik. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini hanya menyatakan jenis zakat secara umum.

Bahagian V: Qawaid Soalan 11 Soalan (a) menghendaki calon membetulkan beberapa kesalahan nahu yang terdapat dalam petikan yang disediakan. Kebanyakan calon hanya menyalin petikan asal. Hal ini berlaku kerana calon tidak memahami makna perkataan tersebut selain kelemahan dalam bidang nahu. Terdapat juga calon yang menyalin teks asal semula tanpa meringkaskannya. (b). Kebanyakan calon hanya dapat membina dua daripada empat ayat yang dikehendaki. Soalan 9 Soalan (a). Bahagian III: Kefahaman Soalan 8 Soalan (a). Terdapat juga calon yang hanya memetik mana-mana ayat atau bahagian petikan sebagai jawapan tanpa mengambil kira kehendak soalan. Bahagian IV: Meringkaskan Karangan Soalan 10 Soalan ini menghendaki calon meringkaskan satu petikan yang panjangnya kira-kira 270 patah perkataan kepada rumusan yang panjangnya tidak lebih daripada 90 patah perkataan dengan menggunakan gaya bahasa mereka sendiri.mereka. dan (c) menghendaki calon mengemukakan jawapan berdasarkan teks yang diberikan. Soalan (d) pula menghendaki calon membina ayat yang lengkap dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Soalan (b) pula menghendaki calon mengisi tempat kosong 15 . Soalan (d) pula menghendaki calon membina ayat yang lengkap dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Calon sepatutnya mengenal pasti isi penting terlebih dahulu dan kemudian mengolahnya dengan menggunakan tatabahasa dan penanda wacana yang betul untuk menghasilkan satu ringkasan karangan yang berkualiti. Hal ini menyebabkan ringkasan karangan tersebut tidak dapat difahami dan tidak memperlihatkan wacana yang utuh. dan (c) menghendaki calon mengemukakan jawapan berdasarkan teks yang diberikan. (b). Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini kerana kelemahan dalam bidang nahu. terutamanya dari segi teknik ringkasan karangan. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang betul. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini kerana kekurangan perbendaharaan kata selain tidak memahami maksud perkataan tersebut. dan mencantumkannya dengan perkataan yang lain. Soalan (e) pula menguji kemahiran calon dalam bidang i’rab bagi perkataan yang bergaris di bawahnya. meninggalkan perkataan tertentu. Soalan (e) pula menghendaki calon membariskan hujung perkataan yang digarisi di bawahnya. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan daripada petikan tetapi gagal untuk mengolah jawapan mereka dengan menggunakan gaya bahasa mereka sendiri. Kelemahan calon amat ketara dalam bahagian ini. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik kerana kelemahan dalam ilmu nahu. Hal ini berlaku kerana mereka tidak menguasai perbendaharaan kata dan tidak mampu membina ayat dengan betul. Mereka hanya memetik manamana ayat atau bahagian petikan dan mencantumkannya menjadi jawapan tanpa mengambil kira isi dan kehendak soalan. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan yang betul kerana tidak memahami teks yang diberikan.

dengan menggunakan perkataan yang diberikan dan mengubah perkataan tersebut mengikut kesesuaian ayat. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana kelemahan dalam ilmu saraf. Soalan 12 Soalan (a) menghendaki calon mengenal pasti mustasna dan mustasna minhu bagi setiap ayat yang diberikan. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik. Hal ini berlaku kerana calon lemah dalam penguasaan tatabahasa. Terdapat juga calon yang menjawabnya secara songsang kerana calon tidak yakin akan jawapan yang diberikan. Soalan (b) pula menghendaki calon membina ayat jawapan bagi setiap ayat tanya yang diberikan dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini hanya dapat menjawab dua daripada lima ayat jawapan yang diminta. Soalan 13 Soalan (a) menghendaki calon menulis suatu perbualan antara guru dengan pengetua sekolah dengan menggunakan unsur bahasa yang diberikan. Hanya sebilangan kecil calon yang dapat menjawab dengan betul. Hal ini disebabkan oleh kelemahan calon dalam ilmu nahu. Soalan (b) pula menghendaki calon mengubah ayat yang diberikan kepada ayat majhul dengan mengubah beberapa perkataan tertentu. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini hanya dapat menjawab satu daripada tiga soalan yang dikemukakan. Hal ini berlaku kerana calon lemah dalam penguasaan ilmu nahu dan saraf.
Kertas 913/2 (Kesusasteraan)

Komen am Secara keseluruhannya, prestasi calon pada tahun ini lebih lemah berbanding dengan tahun sebelumnya. Jawapan yang diberikan jelas menggambarkan bahawa calon tidak menguasai teknik menjawab soalan yang dikemukakan. Bahagian I: Puisi Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga faktor yang menjadikan orang Arab mahir berpuisi. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik dan sempurna. Antara faktor yang menjadikan orang Arab mahir berpuisi termasuklah suasana padang pasir yang sunyi dan tenang sehingga membolehkan penyair berfikir dan berkarya dengan lebih baik. Terdapat juga calon yang menjawabnya dengan memberikan fakta tanpa menghuraikannya. Soalan (b) pula menghendaki calon menyatakan nama penulis dan sebab puisi ini dinamai muallaqat. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini dapat menjawabnya dengan baik. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan tiga isi penting yang terdapat dalam puisi tersebut. Kebanyakan calon hanya dapat menyatakan dua daripada tiga isi penting yang diminta. Hal ini berlaku kerana calon kurang memahami teks puisi yang diberikan. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti dua unsur balaghah yang terdapat dalam rangkap pertama puisi tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan keadaan penyair pada 100 tahun pertama zaman Abbasiyah dan selepasnya. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya

16

dengan baik kerana kelemahan dalam bidang sejarah sastera. Jawapan yang sepatutnya ialah penyair pada 100 tahun pertama zaman ini bersaing hebat antara satu dengan yang lain untuk menduduki makam atau tempat yang tinggi dalam bidang puisi kerana kedudukan ini akan menjamin kehidupan yang senang. Soalan (b) pula menghendaki calon menyatakan latar belakang penyair dan tajuk puisi tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik disebabkan kelemahan calon dalam mengingati fakta. Nama sebenar penyair tersebut ialah Ahmad bin Abdullah bin Sulaiman, seorang ahli falsafah Arab yang banyak mempelajari ilmu bahasa dan sastera Arab melalui bapanya. Beliau meninggal dunia pada tahun 449 hijrah setelah banyak menabur jasa dalam dunia kesusasteraan Arab. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan dua rangkap pertama puisi tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak memahami kandungan puisi yang diberikan. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti unsur balaghah yang terdapat dalam rangkap ketiga dan kelima puisi tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik dengan memberikan contoh. Soalan 3 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan tiga perkara yang menyebabkan perkembangan puisi pada zaman moden. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Hal ini berlaku kerana kelemahan calon dalam mengingati fakta sejarah sastera tersebut. Antara perkara yang menyebabkan perkembangan puisi pada zaman moden termasuklah kemunculan Mahmud Sami al Barudi dalam bidang puisi yang telah mengembalikan kegemilangan sejarah puisi. Beliau telah mengkaji puisi-puisi yang unggul pada zaman kegemilangannya dengan penuh kesedaran dan hal ini memberikan kekuatan kepadanya untuk mengolah puisi yang bernas, kemas, dan murni bahasanya. Beliau telah melahirkan semacam satu aliran yang menjadi ikutan kepada penyair lain. Soalan (b) pula menghendaki calon menerangkan tajuk puisi tersebut dan latar belakang penulis. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan rangkap ketiga dan kelima puisi tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Terdapat juga calon yang menjawab soalan ini dengan cara meneka kerana tidak memahami puisi tersebut. Soalan (d) pula menghendaki calon mengenal pasti dua gaya bahasa tibaq ijabi yang terdapat dalam puisi tersebut. Hanya sebilangan kecil calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik manakala sebilangan yang lain menjawabnya dengan cara meneka. Bahagian II: Prosa Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga kesan penurunan al-Quran terhadap bahasa Arab. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana kelemahan calon dalam mengingati fakta yang berkaitan. Antara kesan penurunan al-Quran terhadap bahasa Arab termasuklah pengenalan kepada perbendaharaan kata yang baharu dan tidak pernah digunakan sebelum ini seperti perkataan “jahiliah” dan “munafik”. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan makna al naba’ al azim dan keistimewaan surah tersebut. Kebanyakan calon dapat memberikan makna al naba’ al azim tetapi tidak dapat menyatakan keistimewaan surah tersebut. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan tiga tanda kekuasaan Allah SWT dan keagungan-Nya dalam surah tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Antara tanda kekuasaan Allah SWT termasuklah peredaran malam dan siang, kejadian malam untuk manusia berehat, dan kejadian siang untuk manusia bekerja. Soalan (d) pula menghendaki calon menyatakan bentuk perkataan balaghah bagi perkataan yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawabnya dengan baik.

17

Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan tiga perkara yang menyebabkan perkembangan prosa pada zaman Abbasiyah. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik dan terdapat juga calon yang langsung tidak menjawabnya kerana tidak mengingati sejarah sastera yang berkaitan dengan khutbah. Antara perkara yang menyebabkan perkembangan prosa pada zaman Abbasiyah termasuklah keagungan tamadun yang dibawa oleh orang Parsi dan bangsa lain dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Soalan (b) pula menghendaki calon menyatakan latar belakang penulis dan perkara yang ingin dinyatakannya dalam prosa tersebut. Kebanyakan calon dapat menyatakan latar belakang penulis tetapi tidak dapat menyatakan perkara yang ingin dinyatakan oleh penulis prosa dalam tersebut. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan dua nasihat yang ingin disampaikan dalam prosanya. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak memahami kandungan teks yang diberikan. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti dua unsur amar dan nahi yang terdapat dalam teks yang diberikan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga faktor yang menyumbang kepada perkembangan ilmu maqalah pada zaman moden. Hanya sebilangan kecil calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik manakala sebilangan yang lain tidak dapat menjawabnya. Antara faktor yang menyumbang kepada perkembangan ilmu maqalah pada zaman moden termasuklah pertembungan ilmu penulisan antara orang Arab dengan orang barat terutamanya dalam bidang sastera. Soalan (b) menghendaki calon menyatakan latar belakang penulis prosa tersebut. Kebanyakan calon hanya dapat menyatakan nama penulis prosa dan tidak menyatakan latar belakang kehidupan penulis serta sumbangannya dalam bidang sastera. Soalan (c) pula menghendaki calon menyatakan makna perkataan yang dipetik daripada teks tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan dengan baik kerana tidak memahami teks tersebut. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti tiga unsur balaghah yang terdapat dalam teks yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana kelemahan dalam tajuk yang berkaitan. Bahagian III: Prama Sastera Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon mengenal pasti musyabbah dan musyabbah bih bagi setiap contoh yang diberikan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) pula menghendaki calon menggunakan perkataan yang diberikan sebagai wajh syabah dalam satu ayat yang sempurna. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan makna majaz mursal dan sebab dinamai demikian. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon mengenal pasti majaz dan menyatakan alaqat bagi setiap ayat yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Terdapat juga calon yang mencuba menjawabnya dengan cara meneka. Soalan (c) pula menghendaki calon menerangkan makna bagi setiap perkataan majaz yang diberikan. Kebanyakan calon hanya dapat menjawab dua daripada empat soalan yang dikemukakan.

18

terdapat calon yang membaca teks terlalu pantas dengan mengabaikan tanda baris semata-mata untuk mengelakkan kesalahan daripada dikesan. Terdapat juga calon yang kelihatan gemuruh sehingga tidak dapat membaca dengan tenang dan lancar. Ada juga calon yang membaca teks terlalu lambat kerana tidak memahami kaedah membaris dan menyebut perkataan yang diberikan. kebanyakannya membaca secara mendatar dan tersangkut-sangkut. Fasahah Umumnya. dan sebagainya. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Kelemahan ini dapat dilihat ketika calon membaca teks yang diberikan. Selain itu. Ini bermakna calon tidak memahami makna petikan yang dibaca di samping tidak dapat mengenal pasti kedudukan mubtada’. fail. Ada juga calon yang menokok tambah perkataan lain yang tidak berkaitan atau meninggalkan sebutan perkataan yang sedia ada. Ilqa’ Oleh sebab calon tidak memahami teks yang dibaca. Soalan (b) menghendaki calon mengenal pasti kinayah dan menyatakan jenisnya bagi setiap contoh yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat mengenal pasti kinayah tetapi tidak dapat menyatakan jenisnya dengan tepat. calon lemah dalam aspek nahu dan saraf. Kebanyakan calon hanya dapat menjawab dua daripada empat soalan yang dikemukakan. . . Soalan (c) pula menghendaki calon mengubah ayat qasr yang diberikan dengan menggunakan kaedah takdim dan takhir. feel. Terdapat calon yang mencuba mengelak kesilapan dengan meninggalkan sebutan baris bagi huruf yang terakhir dan terdapat juga calon yang membariskan perkataan secara meneka.Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan makna kinayah dari segi bahasa dan istilah. khabar. Kelemahan calon juga ketara apabila tidak membariskan perkataan dengan betul. . dan huruf jar. Kesilapan yang sering dilakukan ialah calon membaca petikan dengan terhenti-henti. . . 19 . dan mengulang sebutan dengan menukar sebutan baris yang tidak diyakini. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (c) pula menghendaki calon membezakan antara majaz aqli dengan majaz mursal bagi contoh yang diberikan. teragak-agak. Kertas 913/3 (Ujian Lisan) Bahagian I: Bacaan Qawaid Umumnya. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan makna muqabalah. Terdapat juga calon yang tidak jelas dalam menyebut huruf seperti . Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. prestasi calon dalam aspek ini adalah lemah. Soalan (b) menghendaki calon membezakan antara muqabalah dengan tibaq bagi contoh yang diberikan.

Calon perlu membuat latihan secara berterusan berpandukan kaedah penyampaian yang betul supaya dapat menyamai gaya sebutan orang Arab. Kelemahan ini dapat dikesan dalam perbualan mereka. Selain itu. kata nama. kesalahan juga sering berlaku terutamanya tentang perkara asas dalam nahu seperti penggunaan kata ganti nama. calon terlalu lemah dalam penguasaan tatabahasa Arab. Ilqa’ Umumnya. Terdapat calon yang berbual dengan nada suara yang rendah sehingga sukar didengar dan terdapat juga calon yang tidak mampu menyebut perkataan dengan jelas melalui makhraj huruf yang betul. prestasi calon dari segi gaya penyampaian dan nada suara adalah sederhana. Hanya calon yang terlalu lemah dalam penguasaan bahasa Arab yang tidak dapat mengemukakan isi seperti yang dikehendaki. dan kata kerja. Terdapat juga beberapa orang calon yang tidak dapat meneruskan perbualan sehingga dipandu oleh pemeriksa dengan mengemukakan beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk yang dikemukakan. Antara kelemahan calon termasuklah berbual dengan nada yang tersangkut-sangkut dan berulang-ulang. calon dapat mengemukakan isi yang berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Calon juga lemah dalam pengaplikasian pengetahuan nahu. Fasahah Kebanyakan calon berada pada tahap lemah.Bahagian II: Perbualan Qawaid Umumnya. 20 . Isi Umumnya.

In order to answer this question well. They lost their focus on the relevant points required to answer the questions. many of which were mere vague summaries which failed to answer the specific questions. Answers could have been better had candidates been able to assess the effectiveness of one or more metaphors besides just interpreting them. lower scorers showed an apparent inability to be critical in their answers.19 D+ 2. The candidates who attempted this question presented a general impression of how the ‘novel’ (as some candidates identified genre of Shakespeare’s play) relates to life in general. Grade A A– B+ 9. Question 1 (a) This question requires candidates to summarise Hamlet’s main argument in the passage given and comment on the metaphors used in the argument. candidates are required to choose and answer only one question. some candidates were able to provide outstanding answers with clear critical discussions which showed adequate knowledge of the texts. candidates are required to look at both the personal and general aspects of the passage.1 Percentage 13. 21 . but made little effort in relating these experiences through a close analysis of the passage.53 B 10. and included. Comments on individual questions Section A For Section A. A good number of candidates seemed to have forgotten the ‘critical appreciation’ aspect of the questions in this section. (b) Candidates were required to analyse the elements in the passage that give the impression that the passage is about Hamlet’s personal experience which also refers to what readers go through and think about. a full summary of the source text in their answers.34 C 10.38 D 4. The percentage for each grade is as follows. the candidates who attempted this question seemed to have forgotten this part of the question.Literature in English (920) OVERALL PERFORMANCE 92 candidates sat for this subject in 2010 and 75% of them passed at principal level.66 CANDIDATES’ RESPONSES PAPER 920/1 (SHAKESPEARE AND OTHER BRITISH WRITERS) General Comments Generally.71 C– 1. However. On the other hand.76 F 13.10 16. They were able to use their knowledge of the texts to support their arguments which was well expressed in idiomatic English.52 C+ 8.71 B– 9.

conveys the irony and contrast pervading it. Question 5 (a) Many candidates answered this question. (b) The question requires candidates to explain why the traveler (the “I” of the poem) is not too disturbed by the cold and bleak surroundings. 22 . the words and phrases he associates with it are uninteresting as compared to those he associates with courtship. Answers should establish the forest setting as well as introduce the characters the Duke and Jaques. Question 4 (a) Candidates were required to show how the persona’s choice of words in the poem. Question 3 (a) Candidates were required to show how Keats’ selection of words create atmosphere in the poem. Candidates would need to discuss that both Duke Senior and Jaques find lessons in the forest and that they both regret the need to hunt. The words showed the contrast between the respectable but staid life as a married couple and the exciting but clandestine life as a courting couple. As for differences. heartless. selfish. spoilt and class-conscious. (b) The question requires candidates to analyse John Reed’s character with close reference to the passage given. Answers should point out that Jane is a dependant as compared to John who is the heir to the properties. Though the personal seems to opt for marriage. (b) This question requires candidates to discuss the similarities and differences in the views of Duke Senior and Jaques about life in the forest. The main irony is that the couple will have to give up their more exciting life in order to gain a place in a respectable established society. Some of John Reed’s characters that can be included are abusive. Duke Senior enjoys life in the forest despite the harsh physical conditions while Jaques perhaps does not enjoy life in the forest. Answers given were generally summaries.Question 2 (a) Candidates were required to explain how the passage sets the scene and provides background information for an audience. Candidates should answer that the poet is critical of the institution of marriage and this is seen in how he contrasts the marriage state with the period of courtship. Jane’s position is inflected by gender and class differences. enjoy the opportunities for moralising and the grieving that it affords. Points that could have been considered would be how the poem depicts an outer atmosphere of cold and desolate weather in contrast with the inner “landscape” (the “I” traveler’s feelings and thoughts) and the use of adjectives. yet may. The Conformers. Some answers brought in ‘extraneous’ elements from the novel that are not found in the excerpt. in a perverse fashion. participles and verbs in the poem. (b) The question asks the poet’s attitude towards marriage in the poem. The “I” also has a definite pleasant destination to look forward to (‘home’s pleasant lair’). Good responses from candidates are well organized and well written in idiomatic English. Points that could have been considered would be the fact that the “I” was aware of the bleak surroundings but he can rise above them because he has found some inner resources of warmth from previous experiences. she has no voice in the metaphorical sense and is forced to hide her thirst of knowledge because of her subordinate position in the household.

Hamlet is asked by his 23 . Question 8 (a) The question requires candidates to answer how much revenge plays a part in Hamlet. For the first part of the question. Section B For Section B. as official fools (court jesters) do.Question 6 The quality of answers generally indicated that the candidates were not well prepared to answer questions on this text. which is the other ‘extent’ of his character. The time is midnight and it is dark and cold. Candidates should point out that the opening scene is pervaded by the sense of nervousness and of things not being quite right and give some details to support their answers such as the wrong guard issues the challenge – the relief challenges the one on duty rather than vice versa. Answers should include comments on Jaques’ meeting and conversation with Touchstone and how Jaques was so entertained and excited by what Touchstone had said that he gave a detailed account on it to Duke Senior. (a) Candidates are required to explain why the Savage was angry at “all the hundred and sixty-two” Deltas and whether his reactions are justified. he speaks his mind freely and provides entertainment by being critical of the Duke and his retinue for making fun of lovers. (ii) Candidates are required to explain in what way the passage sets the tone for the rest of the play. (b) The question requires candidate to discuss how Huxley develops the Savage’s attitude towards the twins and their dependence on soma. The two main characters in the play moved by revenge are Hamlet and Laertes. Points to consider for this question are the use of words and phrases that develop a distasteful image of the Deltas and words and phrases that show how the Deltas are being treated by the Deputy Sub-Bursar and his men which make the Savage angry at the Deltas for allowing it to happen. candidates are free to express their own opinion provided that their opinions are based only on the passage. Marcellus who apparently doesn’t know who is to keep watch with him and the bitter cold which suggests sterility and death. Many candidates are not familiar with the stage or performance aspect of Shakespeare to be able to answer this question. Almost all candidates who answered this question failed to point out the more ‘serious’ side of Jaques. Candidates should point out that although Jaques is known as the “melancholy” man in Duke Senior’s retinue and does not wear motley. (ii) This question requires candidates to answer to what extent Jaques seems to function like another ‘fool’ in the play. candidates should point out why the Savage was angry and as for the second part. The physical aspects of the scene are described. candidates are required to choose and answer only one question. Candidates should point out the relevant phrases that could support their answers. Question 7 (a) (i) Candidates were required to point out how Shakespeare uses language in the passage to indicate the setting for an Elizabethan audience. like the location which is Denmark and outside a castle. (b) (i) Candidates are required to explain what according to Jaques has inspired his desire to be a ‘fool’.

for example. Some choice of poems selected by candidates were not appropriate for answering a question. One can say that although Hamlet does not really get around to killing Claudius till near the end of the play. Laertes is much more easily moved to act out his revenge when he hears that his father has been killed in the King’s palace. (b) The question requires candidates to state how far they agree with the statement “The end of the play sees harmony and order restored” with close reference to As You Like It. Orlando and Rosalind. coupled with an inability to clearly communicate critical points. Candidates are required to discuss the question with reference to the text. etc. he imaginatively evoked both the beauty and squalor of the human existence. the general performance indicates a lack of knowledge of the finer points in Keats’ poetry. and there were the reconciliations of two sets of brothers. the clash of social classes.” is taken from Hardy’s To an unborn pauper child. or proved to be more difficult than some other more suitable ones. (b) Candidates should have pointed out that Keats’ poetry record many instances of everyday human problems such as poverty. Silvius and Phebe and Touchstone and Audrey. Disguises were also removed. Order and harmony is restored when Duke Senior regains his dukedom and the banished courtiers return home. that is. Answers could have been better if points had been better organized and direct quotes used as supporting elements. which very often do not answer the questions adequately or specifically. 24 . (a) Candidates are required to discuss the statement “The poetry of Keats depends wholly on the realm of the Romantic Imagination to succeed” with close reference to at least three poems. some candidates also chose unsuitable poems to analyse the points in question. Section C Question 9 The general impression on this section is that candidates cannot remember lines or simply lack the ability to memorise poems. therefore. Candidates who selected this question should have background knowledge of the Romantic imagination or at least the many sweeping ideas about the cultural movement which began in Europe from the late 18th century onwards. Hardy’s poems generally portray man’s constant struggle against a somewhat malevolent fate. the action does move as a result of his intention of avenging his father’s death. abuse of power. Rosalind and Celia return to their rightful social status and Rosalind revealed as a woman. Oliver and Orlando and Duke Senior and Duke Frederick. He did not simply escape into a world of the Imagination. They. selecting To an unborn pauper child or Self unseeing for question 10 (b) on Hardy. Duke Senior and Rosalind and Duke Frederick and Celia and there were four marriages. Oliver and Duke Frederick repent. resort to summaries. Oliver and Celia. apart from presenting summaries in lieu of a critical analysis. Candidates should show this point in their discussion of relevant poems. But it is Claudius who manipulates Laertes and suggests what action he should take. illness. Two sets of father and daughter were reunited. he devises the play within a play which is to affect the course of the play’s plot. For the questions on Keats. Candidates’ answers generally represent summaries of Keats’ poems or odes. However. Instead.father’s ghost to avenge his killing by his brother. Question 10 (a) “No man can change the common lot to rare. It takes a long time for Hamlet to do that because of his need to check the truth of the ghost’s story. Claudius. Most answers generally summarized two or more of Keats’ odes and did not specifically answer the question.

the poem recalling a remembrance of a picnic with three friends strengthens the sense of loss because two of them have left for the city and the third has died. candidates are required to describe how landscape and weather mirror Jane’s emotions at a significant moment. John and Rochester. Question 12 (a) Candidates are required to discuss the statement “Huxley’s futuristic tale as portrayed in Brave New World warns us about the dangers of scientific progress and raises doubts about what it means to be human” with close reference to Brave New World. initially. Answers given were vague attempts at summaries and not quite answering the questions about what could go wrong in a so-called ideal world like the Brave New World. The suggested characters would be Bernard Marx. happy times with the persona’s long-dead young beloved which intensifies his sense of loss. Both Jane and Adele are orphans but they receive different kinds of education due to their status and economic background. the weather is fresh and spring-like. Linda was decanted and conditioned a Beta and then forced by circumstances to spend some twenty years on the Reservation.” Bernard does not fit in the structured order of the Brave New World and is therefore shunned by most others. the raised doubts about what it means to be human and also the accidental imperfection of Bernard that cannot be tolerated. the thunderstorm which destroys the tree which indicates presentiment of disaster and when she runs away from Thornfield. When she returns to London. Excellent and above average answers were those that had a strong sense of organisation and relevant textual support in the answer. Question 11 (a) Candidates are required to compare and contrast the education that Jane Eyre and Adele Verens received. in the Small Hours. Bernard Marx is alienated in the Brave New World because of his general appearance. the poem recalling the memories of dancing and singing to music made by friends long gone make the persona feel the meaninglessness of further merry-making. (b) For this question. candidates are required to discuss what can go ‘wrong’ with the ideal world of the novel with close reference to three characters in Brave New World. Some of the poems candidates could choose are Song to an Old Burden. In Where the Picnic Was. in the same way that she is entering a new environment. the contrast between the softer landscape of the area around Thornfield and the harsher landscape of the River’s home mirrors her feelings towards St. At the Reservation she is not accepted because her values and beliefs are those of the Other Place. Shut Out That Moon. Linda and also Helmholtz. In Song to an Old Burden. old-looking and unattractive. Fanny suggests that Bernard’s condition resulted from an error when he was still in a bottle. In At Castle Boterel. people find her repulsive and ignore her because she is fat. For an Alpha Plus.(b) Candidates are required to discuss how memories of past joys deepen the sense of present sorrow in some of Hardy’s poems with close reference to three such poems. he 25 . The weather and landscape as Jane’s relationship with Rochester develops. the workers “thought he was a Gamma and put alcohol into his blood surrogate. Helmholtz was regarded with some suspicion by his associates because he is too perfect. Candidates need to describe Jane’s first view of Milcote. At Castle Boterel and Where the Picnic Was. Finally. the poem recall meaningful. she struggled to walk across the natural landscape which reflects her own suffering. Like Bernard. Bernard was unusually short and ugly. prosperous looking and different from the village near Lowood which suggests that Jane is entering a new phase of her life. (b) For this question. Some points to consider for this question are the warning about the dangers of scientific progress.

Comments on Individual Questions Section A Question 1 (a) Candidates are required to discuss the conflicts experienced by Mother in the excerpt. rather than a superficial reading of the text. Although not as important to the development of the novel as Bernard. Answers that would qualify for the excellent category highlighted the drawing of character portraits through facial expressions and tone that worked to emphasise the conflict. though it is obvious that she has a conflict with the humanitarian issue. as they have a lot of samples that they can extract from the excerpts to emphasise their points. images that explicate their views (when answering section A) and the reference to particular images. he acts. Candidates who reveal such deep engagement are able to picture relevant scenes and connect the relevance to the question at hand. PAPER 920/2 (NEW LITERATURE IN ENGLISH) General comments A significant observation this year was that the majority of candidates fell in the average to weak category. instead of simply talking about what he believes. Helmholtz is in many ways a more admirable character because. candidates need to be able to point out details from the text. The excerpt given clearly demonstrated elements that were the focus of the question. but. Another point to consider is that candidates that normally fall within the good or excellent categories are those who are able to sustain a discussion of the text with attention to details of plot. Candidates should be made aware of the necessity to pay attention to details in their answers. apart from merely pointing out the general view of character traits or thematic elements. For instance. “looked more and more guilty”. his dissatisfaction stems from his feeling that there must be more to life than mere physical existence.questions the conformity of life in the World State and the values it teaches. metaphors. Only a few candidates demonstrated that they were well read and advanced in terms of being able to give detailed examples from the selected texts and were able to draw out key words and phrases that stood as literary devices. that emphasise their points or show evidence of some knowledge of cultural issues. adjectives. in that they addressed some aspects of the questions and provided some textual evidence but the arguments were marred by language errors and lacked critical depth. for instance the expression of being “vexed”. examples of words. Thus. This is especially important in Section A. These are the significant factors that demarcate the excellent or good answers from the average. Candidates who merely paraphrase the content and link it to the question often fall under the average category. It appears that there is a decline in those who had committed themselves to reading and understanding with critical awareness and passion for the subject. cultural or gender issues. unlike Bernard. Candidates should be able to draw out details in the passage. that Mother hesitated before saying that she wouldn’t feed the children anymore. character development. for she is aware that the children do not have much to eat at home. 26 . These show that the candidates have really engaged with the texts at a deeper level. Candidates who attempted this question managed to address the nature of some of the conflicts experienced by the character. This would make for a more critically aware answer.

the need to conform. In their answers. They also need to describe how these features contribute to the persona’s feelings of corruption and helplessness. in Hopi Indian culture. However. we learn that First Auntie has come to “make amends”. Candidates were able to point out the different viewpoints of the snake by the various cultures. the need to conform. Candidates should give the definition of social responsibility. delusion and the vicious cycle perpetuating existing practices. Question 3 (a) The question requires candidates to discuss how features of modern life reduce the persona to a state of corruption and helplessness. However. candidates should point out the examples of words. The majority of candidates who attempted question 1 preferred this question to (a) as it appeared to be more straightforward. Lastly. adjectives and images that explicate their views. making mention of the kinds of harsh words she uses to demean Fifth Auntie. For instance. candidates should also discuss the role of the individuals and society in determining human destiny. apart from merely pointing out the character traits. Candidates should discuss social responsibility. Hopi Indians also believe that snakes are not to be harmed. the snake is considered as god’s gastronomical gift to humans. candidates should also note that in the beginning of the passage. Excellent answers focus on the details of what First Auntie says that emphasised her rather hypocritical character. the snake is considered with respect and not to be feared. or the lack of it in individuals or society in relation to media and commercialism. Similarly to western culture. They should highlight the features of modern life in their answers for example. Question 2 (a) The question requires candidates to discuss how the snake is regarded in three different cultural practices and how these practices are viewed by the poet. (b) The question requires candidates to discuss the poet’s portrayal of social responsibility in the relationship between the individual and society.(b) The question requires candidates to discuss First Auntie’s character portrayal. the snake is considered holy and used specifically for religious rituals. hypocrisy. The poem deals with the idea that there could be multiple perspectives towards the same thing. and that First Auntie is thus an opportunist as she obviously has an agenda. likening her to a “poisonous spider”. with regards to the will. cursing her and the use of violent imagery to further emphasise her disdain. 27 . Candidates should state that the title reflects four different perspectives towards the treatment of snakes. delusion and the vicious cycle perpetuating existing practices. In western culture. there was no deeper engagement with the particular use of words. In addition. media and commercialism. adjectives and literary devices when portraying the snake which would have shown deeper critical awareness. (b) The question requires candidates to find out how the title reflects the content and structure of the poem. According to Chinese culture. hypocrisy. The snake is also regarded as part of nature and not to be harmed. It is seen as having medicinal qualities and it is considered disrespectful not to eat the snake. thus alluding to a conflict that she has had with Mother. Each stanza deals with one perspective and it moves from one perspective to another. Therefore. candidates should explain how the persona is reduced to the state of corruption and helplessness. It also moves from interpersonal to personal to textual observation and back to the individual perspective.

He is portrayed as someone who has power and is judgmental of the native society. “We ate English food now” and the way his family lives. She leans towards the native community. He is also seen as someone who has saved Annette and her family from deprivation and despair but just like the black and creole communities. When the narrator looks longingly at her favorite picture of The Miller’s Daughter. (b) Candidates are required to comment on Albert’s actions in this extract and what they reveal of his character. being excluded in the plans to return. These are factors that demarcate the good answers from the average. there is the strong suggestion that she longs to be English. “eel of suspicion” that can be used to exemplify the conflict she feels. on many levels. Question 5 (a) The task requires candidates to discuss the conflict faced by Kehinde in the extract given. images. He still practices English ways on the island as exemplified in the food he insists on eating.e. He is cautioned by Aunt Cora as to what he should say in front of Myra and is clueless about the racial tensions simmering beneath the daily surface of life there. being jealous of having to share Albert with his sisters. He seems to have preconceived perceptions of the natives and their way of life. Candidates need to be able to pay attention to details and to show knowledge of literary devices used. dislocated despite the newfound status for her mother and herself. He seems to enjoy a secret delight in momentarily keeping the news to himself. This suggests that he seems to feel that Kehinde will not share his delight and so he wants to savour the news alone. Candidates should discuss that the narrator is torn between two cultural communities. deceptive. Some of them are the issues of returning to Nigeria. as these reveal her negative feelings. manipulative and a strict father figure.Question 4 (a) The question requires candidates to state the portrayal of Mr Mason in the extract. Kehinde feels that Albert’s family undermines her importance and role and only keep Albert in esteem. (b) The question requires the candidates to analyse the narrator’s state of mind as depicted in the passage. the whites and the natives. They should also be able to point out the engagement between characters that reveal insights into Mr Mason (for instance with Christophine or Myra and the words he uses to describe the community). i. She feels displaced. Candidates’ answers were mainly of surface level. he still does not seem to understand his wife and daughter. He is portrayed as an outsider. Candidates with a good knowledge of the text should be able to draw out the conflict faced by Kehinde. Candidates tend to paraphrase the sequence of Mr Mason’s actions. Mason is representative of the white community. Candidates should be able to point out precise words. This upsets her and threatens her sense of self. candidates should point out precise words and images that are used in the extract. As she eats the “English food”. “with brown curls and blue eyes” and so free from the conflicts of identity and belonging which plague her. The narrator’s inability to identify completely with either the British or native community adds to her confused state of mind. It is stated that he “nonchalantly [put] on a big show for his watching family 28 . In their answers. Albert is portrayed as secretive. The narrator is conscious of her hybrid background. she says she “missed the taste of Christophine’s cooking”. suspicious of the content of the letter and fear of leaving behind the comforts of London and her lifestyle. metaphors that are used in the extract that reveal Kehinde’s conflict: words like “ominous”. In many ways. Mr. He does not understand the native communities inhabiting the place. Many candidates merely paraphrased rather than discussed the implications of Albert’s actions.

Common Story and Heroes.to demonstrate that he did not care very much” for what the letter said. wellcultivated demeanor will get him a large share of his father-in-law’s inheritance but he realises at the end of the story that there are other male heirs to the fortune. Other stories which could be considered are Mariah. Most candidates were able to highlight the challenges of growing up in Malaysia. Heroes and The Inheritance. This shows that he knows Kehinde is not happy but he has his own plans which he keeps to himself to maintain the peace. candidates paraphrased the sequence of events rather than engaged with the stories on a deeper level. Excellent answers referred to the use of literary devices and symbols as a reflection of challenges. 29 . but are actually firm friends who go beyond race in their love for each other. The Matsumoto Light Horse Artillery. the young boy is faced with the challenge of understanding the friendship of two men of different races at the hospital. Now his daughter has married a Chinese and he cannot share his supposedly “heroic” memories with her even though she keeps asking him about his past. The narrator’s daughter venerates her father as a hero but he has behaved shamefully in the past: he has been cowardly and had racist sentiments. and Ollie’s Search for Golden Hope. how they appear to be uncouth and unsympathetic on the outside. irresponsible father. theme and characterisation. In Matsumoto Light Horse Artillery. the boy is challenged by the conditions of war. Three stories that can be used are Victor’s Last Wish. The Good Old Days. cramped conditions. he falls into a tank of acid which turns his skin white. A Common Story. Candidates were not able to point out the use of irony by the authors to reveal human weaknesses. learning to accommodate to the cultural differences of the coloniser. He knows his wife but he has his own ideas for the future. Section B Question 6 (a) Among the stories that can be chosen are Ibrahim Something. Finally. in The Inheritance. Tajuddeen is greedy and believes his reserved. with little outlet for respite from the drudgeries of womanhood. In Heroes. the young girl’s challenge is of being caught in a vicious cycle – the girl realises that her fate will be no different from her mother’s – trapped to marriage and children. However. Journey. In Ibrahim Something. Pak De Samad’s Cinema. It shows that candidates are not wellversed in literary terms and are only able to engage with the more common literary devices such as plot. The boy learns about loss of a companion. in Journey. In Victor’s Last Wish. in Heroes. Victor is so adamant to be “white” and to get his promotion. Finally he has a terrible accident. The majority of candidates who answered this question were able to only engage with the second half of the question on human weaknesses. (b) The question requires the candidates to discuss how the writers often use elements of irony to reveal human weaknesses in Spirit of the Keris with reference to at least three short stories. Meanwhile. She is challenged to grow up before her time. His relentless sense of ambition and his hurt pride make him behave in ways that gets him into trouble and even to cheat the company he is working for. Finally. the challenge is of coming to terms with a shattered ideal and living up to social expectations and the father’s weaknesses. The young girl is also challenged by circumstances at home – sickly mother.

The persona is envious of the worm for all its innocence. What Men Never Do and My Clever Pupils. Final and How the hills are distant. self and society as in Midnight Satay-Vendor and hybridity as in Malaysian Sun Misbehaves. A sense of fate is again raised in the poem – the writer compares the squirrel’s coming to the bait to that of a thought coming to a mind – slowly but eventually. (b) The question requires candidates to discuss the statement “Nissim Ezekiel’s poetry reveal issues that concern the common man” with reference to at least three poems. political unrest. the persona describes the witnessing of a hen being killed by a car. Candidates should address the question based on the following issues. some candidates merely pointed out the kinds of animal imagery in the novel.Question 7 (a) The question requires candidates to discuss how setting contributes to the theme of at least three poems. The squirrel’s fast movement and its indifference to the bait is described. The mobs 30 . Many candidates paraphrased events and were unable to engage on a deeper level. The fisherman and Sparrows. Squirrel and Death of a Hen. Question 9 (a) There were two categories to the answers. The possible issues or concerns regarding the concept of the past which have been addressed are colonial experience and post colonial concerns as in May 13. forced birth control. when it depicts scenes that are significant to the speaker or persona and indicates the sense of identity as in Malaysian Sun Misbehaves. in Death of a Hen. Antoinette’s animal-like behaviour in Part III. Ezekiel presents a conflict within the persona as the result of his observing a worm. overpopulation. The persona considers how one creature’s death is a celebration for another (the crows). alcohol abuse. poverty. purity. personal and communal conflicts as in May 13. (b) The question requires candidates to discuss the ways in which the past is a central concern to many Malaysian writers and how this has been addressed. when it depicts family which also indicates the sense of belonging as in Family Reunion and Eclipse. A Quarrel Between Day and Night. and Annette’s wild behaviour depicts Antoinette’s descent into madness. moral degration. In The Worm. western influence and human frailty. Finally. The persona suggests that despite the lure of the sun and leaves. Words like “caressed” seem to imply that he may not harm the creature though the squirrel fears the fingers. with critical engagement of thematic issues. dead parrot. Other poems that can be discussed are My cat. The persona is affected by his inability to accept the “indifference” of fate. determination and resilience and shows the contrasts between him and the worm. The dead horse. the persona presents a dramatic situation where a child has set a bait for a squirrel. and Offering. white cockroach. Setting contributes to the theme of the poems when it depicts land which indicates a sense of belonging as in Spirit of the Keris. the squirrel will eventually fall for the bait. Section C Question 8 (a) Candidates are required to discuss Ezekiel’s use of animals to highlight his concerns about humanity in any three poems. and flies foreshadows fate and death. and they were able to draw out the significance of such animal imagery. and finally. In Squirrel. burning parrot. The poems that can be chosen are The Worm. violence and racial conflicts. The persona’s resentment against the worm leads to his killing of it.

Moriammo look down on single mothers. Fatima Ifeyinwa. serves to show her feelings for the West Indian Africans. He is completely at ease in the patriarchal society in Nigeria and has no problems with the male-female role and relationship in Nigerian society. Many chose to focus on only Kehinde and they were only able to paraphrase answers with references to sequence of actions of oppression. There are no white or black criteria. the West Indian Africans are not all good. Amelie. (b) Candidates are required to examine Antoinette’s relationship with West Indian Africans with close reference to Wide Sargasso Sea. oppression by one’s own gender: in the earlier part of the story. He is also unhappy with the equal status he has with Kehinde. and Moriammo. family and friends. the West Indian Africans in Wide Sargasso Sea are as complex as the circumstances that mould their experiences. racism and class discrimination. It shows society in chaos with loss of direction and self worth. even in England she abides by traditional norms and gives due respect to her husband even though he earns less. Mary Elikwu. Mary Elikwu. Christophine. women also are being condemned by their own gender. Kehinde however calls him by name. for example. and provides love and companionship. On the other hand. Kehinde has to decide between the cultural and social norms of her native society and her own sense of identity and freedom and in the process pay the heavy price of losing her husband. Candidates who included Kehinde and all the other women in the novel. There were a number of candidates who were able to speak of other characters and these were apparently candidates who were more well versed with and had a deeper knowledge of the novel. Sass and Godfrey are portrayed as kind. She is subjected to the polygamous relationship of her husband and is expected to condone and expect it. But like other human beings. Albert is not happy with his lot in London where he has to face the ignominy of living on his wife’s earning. 31 . for example. Christophine. Ifeyinwa. Daniel Cosway and Tia are examples of West Indian Africans who are trapped in their own misery and poverty.acting like packs of wolves when they surround the house show strained relations between whites and blacks. the young girl who aborted the baby. especially those who leave their husbands. (b) Many candidates focused on Albert and Kehinde. mothers Antoinette. Other than oppression by men. Rike and Moriammo showed a deeper knowledge of the text and also of the different sides to oppression. For example. candidates had to show how the West Indian Africans are seen favourably and unfavourably. Candidates may also discuss Rike. honourable people whose bond with the family remains despite the family’s hardship. For Kehinde. Bimpe and Joshua. Kehinde and her best friend. Question 10 (a) Candidates were able to show the various kinds of oppression. The love Antoinette feels for Christophine and Tia. In their answers. They find ways to make life difficult for Antoinette. Candidates should make references to at least one event as an example for each category of oppression. He finds the London lifestyle demeaning to the lifestyle Nigerian males enjoy at home. a practice she adopts due to norms in London.

12 RESPONS CALON KERTAS 922/1 (KESUSASTERAAN MELAYU TRADISIONAL) Komen am Secara keseluruhannya. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan lima contoh karya sastera panji.81 D 6.79 A– 5.55 %. terdapat calon yang mengemukakan fakta yang bercampur aduk antara ciri sastera panji dengan ciri sastera hikayat atau cerita lipur lara.10 B+ 6. sastera undang-undang. watak utama. tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap sastera panji.63% berbanding dengan 67.Kesusasteraan Melayu (922) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 7196 calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. Hikayat Misa Taman Jayeng Kusuma. unsur penjelmaan.69 B– C+ C C– D+ 8. dan teks yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Gred Peratusan A 5. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini pada tahun 2010 ialah 65.56 B 9.51 12. tidak dapat memberikan contoh. dan watak pengiring. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan empat ciri sastera panji.18% pada tahun 2009. Kebanyakan calon dapat mengemukakan sekurang-kurangnya dua buah karya sastera panji dengan tepat. 32 . calon juga tidak dapat mengemukakan fakta atau mengemukakan fakta yang bertindih antara satu sama lain dan berulang-ulang. mutu jawapan calon bagi kertas ini pada tahun ini adalah sederhana. iaitu menurun 1. Walau bagaimanapun.01 F 9. Di samping itu. dan Syair Ken Tambuhan. dan menggunakan istilah yang tidak tepat terutamanya dalam unsur gaya bahasa dan teknik penulisan. lebih banyak mengolah kembali karya atau teks yang dikemukakan yang tidak bersandar pada kehendak soalan. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah Hikayat Cekel Waneng Pati. Hikayat Raja Kuripan. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah unsur penyamaran. teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu).49 12. Hikayat Panji Semirang. Antara kelemahan jawapan calon yang dikesan termasuklah tidak membuat perancangan sebelum menjawab. latar. Hikayat Carang Kulina.91 10.01 13. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional Soalan 1 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian. Kebanyakan calon dapat mengemukakan fakta ciri sastera panji dengan baik.

Undang-Undang Laut Melaka. terdapat jawapan calon yang tertumpu kepada kezaliman Sultan Mahmud Syah semata-mata tanpa mengaitkannya dengan kejatuhan Melaka. Kebanyakan jawapan calon tidak menepati kehendak soalan tentang gambaran masyarakat. Walau bagaimanapun. menyelamatkan kuda Sultan Mansur Syah. mengetuai peminangan Puteri Gunung Ledang. dan Undang-Undang Palembang. amalan rasuah yang berleluasa. Calon sepatutnya menerangkan asal usul. Selain itu. Calon sepatutnya menghuraikan kebolehan atau kejayaan Hang Tuah menewaskan orang yang mengamuk dan musuh Melaka. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah Hukum Kanun Melaka. Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana kezaliman Sultan Mahmud Syah menjadi faktor kejatuhan Melaka ke tangan Feringgi. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan fakta dengan tepat. dan status sosial. menewaskan angkatan Semerluki dari Mengkasar. Kebanyakan calon mengemukakan fakta dan huraian yang umum. Antara jawapan yang sepatutnya dari sudut faktor kezaliman Sultan Mahmud Syah termasuklah bermukah dengan isteri Tun Biajid. dan membunuh Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir sekeluarga. Terdapat juga calon yang mengemukakan jawapan berdasarkan filem Hang Tuah. Soalan bahagian (b) menghendaki calon membincangkan empat gambaran masyarakat yang terpancar dalam undang-undang Melayu tradisional. terdapat kecenderungan calon mengemukakan jawapan dengan mencampuradukkan latar belakang Hang Tuah dalam Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) dan Hikayat Hang Tuah. dan ketiadaan ketua angkatan perang yang bijaksana. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan lima buah karya sastera undang-undang Melayu tradisional. Undang-Undang Kedah. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. Undang-Undang 99 Perak. fakta dan huraian yang dikemukakan juga umum. membunuh Tun Ali Sandang melalui Tun Isap. Faktor luaran pula ialah ketidaksetiaan Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir kepada raja. mendapatkan Siantan daripada Betara Majapahit. dan membunuh Hang Jebat yang menderhaka. Undang-Undang Pahang. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menerangkan latar belakang Hang Tuah sebelum beliau diangkat menjadi laksamana Melaka. Soalan 4 Soalan ini berdasarkan teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). terdapat kecenderungan calon mengemukakan jawapan berdasarkan sumbangan Hang Tuah dalam Hikayat Hang Tuah. Calon sepatutnya membincangkan sistem pemerintahan. kekeluargaan. Selain itu. susun lapis masyarakat. aktiviti masyarakat. Selain itu. kekuatan tentera Feringgi. Bahagian B: Karya Agung Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) Soalan 3 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). 33 .Soalan 2 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian. sikap. membunuh Seri Bija Diraja. Kebanyakan calon dapat mengemukakan sekurang-kurangnya tiga buah karya sastera undang-undang dengan tepat. dan sifat Hang Tuah. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menghuraikan lima sumbangan Hang Tuah setelah beliau menjadi laksamana Melaka.

beliau mempunyai kebolehan yang luar biasa. perkataan sebaris. Soalan 6 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan petikan “Puteri Sa’dong” sebagaimana yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional. jujur. baris dalam serangkap. Bahagian D: Puisi Melayu Tradisional Soalan 7 Soalan ini terbahagi kepada tiga bahagian yang berdasarkan petikan puisi dikir atau zikir sebagaimana yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik dari aspek maksud petikan seperti Puteri Sa’dong mewarisi ilmu kesaktian daripada nenek moyangnya. iaitu Raja Abdullah atau suami Puteri Sa’dong sebagai jawapan. dan pemaaf. dan menghilangkan diri. Kebanyakan calon dapat menyatakan jenis puisi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik.Bahagian C: Prosa Melayu Tradisional Soalan 5 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan cerita “Bawang Putih Bawang Merah” sebagaimana yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional. membunuh suaminya yang kejam. bertanggungjawab. mementingkan maruah. iaitu rangkap. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud petikan dan menyatakan siapakah musuh di depanku ini. Soalan bahagian (b) menghendaki calon membincangkan perwatakan Puteri Sa’dong dalam keseluruhan cerita “Puteri Sa’dong” dari segi latar belakang dan sejarah watak serta sifat dalaman watak. dan mengisi dirinya dengan segala ilmu kebal untuk berlawan. Kebanyakan calon juga dapat mengemukakan fakta pecahan soalan seterusnya. Namun begitu. Soalan bahagian (b) menghendaki calon membincangkan empat nilai kemanusiaan yang boleh memberikan manfaat kepada mereka. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah nilai penyayang. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan empat teknik penulisan puisi tersebut. iaitu dikir atau zikir sebagai jawapan. Soalan ini memerlukan kefahaman calon tentang teks. dan sanggup berkorban. prihatin terhadap pendapat orang lain. dan maksud sebagai jawapan. Bagi sifat dalaman watak pula. suku kata dalam sebaris. terdapat kecenderungan calon mengemukakan jawapan berdasarkan drama atau filem “Bawang Putih Bawang Merah”. menukar wajah menjadi seorang panglima yang perkasa. dan mementingkan diri. Kebanyakan calon dapat menjelaskan teknik penulisan puisi. mudah merajuk. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik kerana mereka menguasai teks. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan jenis puisi. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah sikap dengki. Kebanyakan calon dapat mengemukakan fakta dengan baik tetapi huraian dan contoh yang diberikan mempunyai kecenderungan pada kisah yang dipetik berdasarkan drama atau filem. mengambil kesempatan daripada kelurusan hati orang lain. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan tiga sikap buruk yang boleh merosakkan hubungan kekeluargaan. 34 . Antara jawapan yang sepatutnya bagi latar belakang dan sejarah watak termasuklah beliau merupakan anak perempuan Cik Siti Wan Beriman dan Raja Loyar. suka membinasakan orang lain. diambil oleh Raja Siam selama enam bulan untuk dijadikan gundik.

Kedua ialah hulubalang biasa menjarah. Ketiga ialah bulat air kerana pembetung. iaitu personifikasi. aliterasi. Maksud bagi ungkapan kedua pula ialah hulubalang melakukan serangan dan juara sabung melepaskan sabungannya untuk dilagakan apabila seseorang melakukan sesuatu berdasarkan kebolehannya. puji-pujian kepada Nabi Muhammad. asonansi. juara biasa melepas. Kelima ialah hidup dikandung tanah. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud ungkapan atau rangkai kata. Pertama ialah penghulu biasa menghukum adat. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan tepat. sebagai jawapan. Calon sepatutnya menjelaskan bahawa maksud pada ungkapan pertama ialah penghulu menggunakan hukum adat dan ulama menggunakan hukum syarak apabila menjatuhkan hukuman. Maksud bagi ungkapan keempat pula ialah keputusan yang dibuat secara muafakat tidak semestinya mengikut aturan berbanding keputusan yang dibuat secara adat yang mesti mengikut aturan. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan latar 35 . dan perulangan kata di tengah baris yang sejajar. mutu jawapan calon bagi kertas ini pada tahun ini adalah sederhana. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden dan Kritikan Sastera Soalan 1 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan tokoh Abdul Rahim Kajai yang digelar sebagai “Bapa Cerpen Melayu”. iaitu keagamaan. tidak menitikberatkan atau memberikan fokus kepada istilah tertentu seperti istilah budaya. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan fakta dan huraian dengan baik kerana tidak memahami maksud rangkap dalam puisi. diksi. iaitu hidup ditentukan oleh hukum adat dan mati ditentukan oleh hukum Allah. Selain itu. calon sepatutnya menghuraikan persoalan puisi. iaitu tentang ibadat. puji-pujian kepada Allah. tidak menguasai pendekatan sastera seperti pendekatan agama atau moral.Soalan bahagian (c) menghendaki calon menghuraikan tema dan persoalan puisi tersebut. mengemukakan fakta yang tidak selari dengan huraian dan contoh. bulat manusia kerana muafakat. mereka-reka fakta seolah-olah tidak bersedia untuk menjawab. Antara kelemahan jawapan calon yang dikesan termasuklah tidak menguasai kata tugasan yang dikemukakan dalam soalan seperti galurkan dan bandingkan. mati dikandung bumi. Keempat ialah muafakat lalu di dalam gelap. Bagi persoalan pula. Calon sepatutnya menghuraikan tema puisi. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menghuraikan lima unsur gaya bahasa yang terdapat dalam puisi tersebut. alim biasa menghukum syarak. Soalan ini memerlukan kefahaman calon tentang setiap rangkap puisi tersebut. Ungkapan terakhir ialah hidup mati manusia mempunyai aturan. kebanyakan calon juga hanya dapat menjelaskan sekurang-kurangnya satu rangkai kata dengan jelas. Maksud bagi ungkapan ketiga ialah muafakat penting dalam membuat keputusan yang diibaratkan pergerakan air yang menjadi bulat kerana pembentung. dan kelebihan berdoa. dan tidak menghayati novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur serta teks yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Moden. KERTAS 922/2 (KESUSASTERAAN MELAYU MODEN) Komen am Secara keseluruhannya. Kebanyakan calon dapat menghuraikan unsur gaya bahasa. keimanan. adat lalu di tengah terang. citra. Soalan 8 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan petikan puisi teromba sebagaimana yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional.

Calon sepatutnya menyatakan bahawa pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang menyentuh hal nilai dan norma masyarakat serta sistem kepercayaan bagi masyarakat yang mengamalkannya. Selain itu. 36 . Calon juga sepatutnya menghuraikan ciri pendekatan tersebut yang mementingkan agama sebagai ukur nilai masyarakat dalam karya. Calon sepatutnya menghuraikan nama penuh. dan banyak menghasilkan cerpen berbentuk kritikan sosial. meneliti nilai dan norma masyarakat dalam karya. Soalan ini memerlukan pengetahuan calon yang mendalam tentang tokoh tersebut. Walau bagaimanapun. mengkaji nilai moral dalam karya mengikut peredaran keadaan. Calon sepatutnya menghuraikan tulisan kritikan seperti yang dibuat oleh Baharuddin Zainal yang mengkritik sajak “Sidang Roh” dan “Penyairmu” karya Kassim Ahmad dengan meneliti kepentingan moral dalam karya tersebut. Calon sepatutnya menghuraikan sumbangan beliau berdasarkan karya yang dihasilkan. didapati calon yang memperoleh markah yang tinggi untuk soalan ini disebabkan fakta dan huraian yang dikemukakan menyentuh latar masyarakat Melayu dari segi budaya. Kebanyakan calon tidak dapat menyatakan tokoh seperti Shahnon Ahmad. Soalan ini menghendaki calon membincangkan lima latar masyarakat Melayu dari segi budaya dalam novel tersebut. Kassim Ahmad. tema dan persoalan yang diketengahkan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menghuraikan lima sumbangan beliau dalam penulisan cerpen Melayu. Kebanyakan calon cenderung mengemukakan latar masyarakat Melayu semata-mata dengan mengabaikan aspek budaya dan memperoleh markah yang rendah. penganjuran majlis perkahwinan yang sederhana. Bahagian B: Novel dan Cerpen Soalan 3 Soalan ini berdasarkan penyataan bahawa novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur banyak memfokuskan latar masyarakat Melayu. dan alam pekerjaan termasuk semasa berkhidmat di syarikat akhbar atau majalah. tempat kelahiran. Yahya Ismail. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan baik. Ramli Isin. Soalan 2 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan pendekatan moral atau agama. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan fakta dengan tepat. penentuan jodoh oleh golongan tua. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan pengertian pendekatan tersebut dan menghuraikan tiga ciri pendekatan tersebut dalam kritikan sastera Melayu. Selain itu. tahap pendidikan. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan bagi pendekatan moral atau agama dengan baik seolah-olah tidak mempunyai pengetahuan konsep pendekatan tersebut. dan pengaruh budaya barat. Kebanyakan calon juga cenderung menghuraikan kritikan pendekatan yang tidak berkaitan. teknik dan gaya bahasa yang digunakan. dan Baharuddin Zainal sebagai jawapan. dan menolak karya yang tidak bermoral.belakang beliau. penggunaan sistem sapaan. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah perkahwinan sekufu. terdapat calon yang menyentuh sumbangan beliau dalam penulisan novel dan sajak Melayu. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan empat tokoh yang menggunakan pendekatan tersebut dan menghuraikan kritikan pendekatan mereka hingga tahun 70-an. pengekalan upacara meminang. pelopor perkembangan penulisan cerpen Melayu. didapati jawapan calon juga menunjukkan bahawa calon tidak dapat membezakan antara pengkritik sastera dengan penulis sastera.

Calon sepatutnya memberikan kesimpulan seperti plot bersifat kronologis. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan plot drama tersebut. Kebanyakan calon dapat menyatakan watak Perempuan Tua. dan diakhiri dengan peristiwa dalam peleraian. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. sikap mengenang budi terhadap orang Melayu. terdapat kecenderungan calon mengemukakan sinopsis cerita. Soalan 6 Soalan ini terbahagi kepada empat bahagian yang berdasarkan petikan dialog yang terdapat dalam drama “Malam Ini Penyu Menangis” karya Noordin Hassan. peristiwa disusun secara mudah. perasaan cinta atau setia terhadap Tanah Melayu. seterusnya peristiwa dalam klimaks. diikuti oleh peristiwa dalam perkembangan. diikuti oleh peristiwa perbuatannya ditegur oleh bapanya. dan seterusnya peristiwa Lili Chu dan bapanya bertolak ke China. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memberikan kesimpulan tentang huraian plot tersebut. Calon sepatutnya membandingkan perwatakan secara serentak dengan melihat sudut perbezaan dan persamaan seperti dari aspek kebolehan membaca dan menulis dalam bahasa Melayu. Calon sepatutnya memulakan peristiwa Lili Chu membaca majalah Keris. Jawapan yang sepatutnya hendaklah dimulai dengan menghuraikan peristiwa yang terdapat dalam permulaan. Walau bagaimanapun. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan baik seperti yang dikehendaki oleh kata tugas yang diberikan.Soalan 4 Soalan ini terbahagi kepada tiga bahagian yang berdasarkan petikan dialog cerpen “Macam Gergaji Dua Mata” karya Ishak Haji Muhammad. peleraian mengikut kaedah keadilan seni (poetic justice). 37 . Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan nama Chau Ju Kua dengan tepat sebagai jawapan. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan nama watak bapa dalam dialog tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan baik. BAHAGIAN C: Drama Soalan 5 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan drama “Lawyer Dahlan” karya Shaharom Husain. Selain itu. diikuti oleh peristiwa Lili Chu dan bapanya bertolak ke Singapura. mengamalkan budaya orang Melayu. dan mempunyai pendirian yang tegas. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan siapa “anak yang manis rupawan” yang dimaksudkan oleh Perempuan Tua itu. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan peristiwa mengikut urutan atau secara kronologi dengan baik. terdapat kecenderungan calon membuat perbezaan perwatakan atau menghuraikan perwatakan secara berasingan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menggalurkan empat peristiwa sebelum dialog diucapkan. iaitu iblis. dan konflik plot bersifat budaya. Soalan bahagian (c) menghendaki calon membandingkan empat perwatakan Lili dengan bapanya. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan watak Perempuan Tua. seterusnya peristiwa perdebatan antara Lili Chu dengan bapanya. Kebanyakan calon dapat menyatakan “anak yang manis rupawan” itu ialah Rahmah atau isteri Nabi Ayub sebagai jawapan. sebagai jawapan.

Kebanyakan calon dapat mengemukakan ketigatiga aspek tersebut dengan baik. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan dua fungsi sosial sajak tersebut.M. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan tema dan dua persoalan dalam sajak tersebut. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan tiga mesej yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam sajak tersebut. Antara jawapan yang sepatutnya bagi aspek persamaan termasuklah suami yang dihinggapi penyakit. Soalan bahagian (c) menghendaki calon menjelaskan mesej. kesabaran. Selain itu. 38 . dan perlambangan dalam mengemukakan jawapan. Aziz. Jawapan bagi latar pula ialah latar masa dan masyarakat. binatang ternakannya mati. Kebanyakan calon dapat mengemukakan mesej tentang laut sebagai punca rezeki kepada nelayan. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. nilai. Selain itu. dan bertanggungjawab. Soalan ini memerlukan kefahaman calon terhadap setiap rangkap puisi tersebut. inversi. pengorbanan. BAHAGIAN D: Sajak Soalan 7 Soalan ini terbahagi kepada tiga bahagian yang berdasarkan sajak “Pengait Tua” karya Muhammad Haji Salleh. Soalan bahagian (d) menghendaki calon menjelaskan satu persamaan dan dua perbezaan watak antara isteri Nabi Ayub dengan isteri J. Selain itu. dan ibu tua yang mengasihi anak-anaknya dalam mengemukakan jawapan. menghargai pengorbanan ibu kerana telah membesarkan kita. Bagi aspek perbezaan pula ialah kesetiaan. kecenderungan calon ialah mengaitkan fungsi sosial dengan mesej atau pengajaran. ibu tua yang sering dipinggirkan oleh anak-anaknya. kebanyakan calon juga tidak dapat menyatakan persoalan tentang ibu tua yang terus menanti kepulangan anak-anaknya yang tidak kunjung tiba. terdapat kecenderungan calon yang mengemukakan fakta dan huraian yang tidak selari.Soalan bahagian (c) menghendaki calon menghuraikan tiga peristiwa yang menimpa Ayub. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan empat unsur gaya bahasa yang menimbulkan kesan estetik dalam sajak tersebut. Kebanyakan calon dapat menjelaskan unsur bahasa seperti asonansi. dan menghidap penyakit yang dahsyat. laut menggambarkan kedamaian. dan latar yang ingin disampaikan oleh Muhammad Haji Salleh dalam sajak tersebut. aliterasi. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah kesemua anaknya meninggal dunia. Walau bagaimanapun. dan tanpa ibu nescaya kita tidak akan lahir ke dunia. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat menyatakan tema kasih sayang sebagai jawapan sebaliknya fakta yang dikemukakan berlegar-legar tentang kehidupan ibu tua semata-mata. laut dapat mengubah kehidupan nelayan. Antara jawapan yang sepatutnya bagi mesej termasuklah kita hendaklah mengingati jasa ibu dan kita hendaklah menziarahi ibu. ladangnya hangus terbakar. dan kejelitaan. paradok. Calon sepatutnya menyatakan fungsi sosial sajak tersebut ialah ingatan kepada anak supaya usah melupakan jasa ibu kerana tanpanya siapalah kita. Soalan 8 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan sajak “Laut” karya J.M. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. dan kegigihan nelayan mencari rezeki di laut dalam mengemukakan jawapan. Jawapan bagi nilai ialah nilai kesabaran dan ketabahan. melahirkan anak. Aziz dengan mengemukakan contoh. kecenderungan calon yang lain ialah membuat persamaan dan perbezaan watak atau menghuraikan watak secara berasingan.

Kebanyakan calon membuat perancangan yang teliti sebelum menjawab soalan. kebanyakan calon tidak dapat menjelaskan hukum bagi kes (iii). Peratusan calon yang lulus penuh ialah 75. Faktor pemilihan soalan yang sesuai. dan (iv). serta menjelaskan empat syarat barang yang hendak diwasiatkan. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini dapat menjelaskan hukum wasiat dengan baik terutamanya bagi kes (i).19 10. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 6. atau wasiat tersebut sah dengan syarat semua waris bersetuju dengan pemberian tersebut. meningkat sebanyak 2.33 12. dan pemahaman kehendak soalan boleh membantu calon memperoleh markah yang baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. namun terdapat juga segelintir calon yang tidak membuat sebarang perancangan sebelum menjawab soalan.59% berbanding dengan tahun 2009. mutu jawapan calon adalah baik.Syariah (930) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 1722 orang.57 B+ B B– C+ C C– 9.86 F 6.25 RESPONS CALON KERTAS 930/1 (FIKAH DAN USUL FIKAH) Komen am Secara keseluruhannya. Terdapat calon yang tidak memahami kehendak soalan sehingga jawapan mereka menyimpang daripada yang sepatutnya. Kelemahan utama calon dalam menjawab soalan ialah mereka tidak dapat mengemukakan takrif dan dalil yang lengkap dan tepat bagi soalan yang memerlukan takrif dan dalil sama ada daripada nas al-Quran atau hadis. Bagi kes (ii) pula hukum wasiat tidak sah kerana pewasiat mewasiatkan lebih satu per tiga daripada hartanya.27 D 3.31 D+ 7. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Fikah Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan konsep wasiat dari segi pengertian dan dalil.62 11.76 A– 8. perancangan jawapan yang rapi. Contohnya dalam kes (i) hukum wasiat tidak sah kerana pewasiat tidak menyatakan dengan jelas penerima wasiat.16 13. atau wasiat itu sah dengan syarat semua waris bersetuju dengan lebihan pemberian tersebut. Ketiadaan perancangan yang rapi dan maklumat yang tepat menyebabkan kebanyakan calon tidak dapat menjawab mengikut kehendak soalan. Namun demikian. Kebanyakan calon menyatakan 39 . Dalam kes (iv) wasiat tersebut tidak sah kerana anak perempuan merupakan waris kepada pewasiat.96%. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan hukum dan alasan bagi empat kes wasiat yang telah dikemukakan. (ii).68 10.

Soalan 3 Soalan (a)(i) menghendaki calon menerangkan pengertian nikah muta’ah.hukum wasiat yang salah seperti harus. sunat. dan haram. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tiga perkara yang perlu dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik antara keluarga dengan masyarakat berserta dalilnya. Kebanyakan calon dapat menyatakan lima perbezaan antara perkahwinan menurut syarak dengan perkahwinan secara muta’ah. Hampir semua calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan tiga syarat wajib qisas terhadap pembunuhan secara sengaja. Kebanyakan calon hanya menyatakan satu pandangan ulama sahaja. wajib. serta menjelaskan jenis kesalahan yang mewajibkan hukuman qisas. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan konsep jenayah qisas dari segi pengertian dan dalil. dan menjelaskan tiga halangan dalam pelaksanaan hukuman qisas terhadap jenayah tersebut. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan hukuman yang dikenakan terhadap pesalah jenayah penyalahgunaan dadah menurut undang-undang jenayah Islam. Hampir semua calon tidak dapat memberikan pengertian jenayah qisas dengan lengkap. makruh. dan menjelaskan tiga akibat penyalahgunaan dadah. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan tiga faktor penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. 40 . kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan dalil seperti yang dikehendaki oleh soalan. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan hukum nikah muta’ah mengikut pandangan ulama dengan menyatakan dalilnya. iaitu sebatan sebanyak 40 kali. manakala menurut pendapat Syiah Imamiyyah nikah muta’ah adalah harus dan sah. Mereka menyatakan bahawa hukuman yang dikenakan adalah sama seperti hukuman yang dikenakan kepada peminum arak. sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Sedangkan jawapan yang sepatutnya ialah wasiat tersebut sah dan harta yang diwasiatkan itu akan diwarisi oleh waris penerima wasiat. dan menyatakan tiga langkah mengatasinya berpandukan penyataan yang diberikan. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan dengan baik seperti akad nikah yang dibuat untuk jangka masa tertentu dengan bayaran tertentu. iaitu pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahawa nikah muta’ah adalah haram. Namun begitu. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan lima perbezaan antara perkahwinan menurut syarak dengan perkahwinan secara muta’ah. Jawapan yang sepatutnya ialah menurut pandangan jumhur ulama nikah muta’ah adalah haram. Hampir semua calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menyatakan ketiga-tiga syarat wajib qisas dan halangan dalam pelaksanaan hukuman qisas. Jawapan yang sepatutnya diberikan ialah pesalah jenayah penyalahgunaan dadah akan dikenakan takzir atau hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan enam faktor yang merenggangkan hubungan antara keluarga dengan jiran tetangga dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat menyatakan hukuman yang akan dikenakan terhadap pesalah jenayah penyalahgunaan dadah. Jawapan yang sepatutnya ialah qisas merupakan suatu hukuman yang sama yang dikenakan terhadap kesalahan yang dilakukan.

Calon tidak dapat memberikan contoh yang sesuai dan tidak menjelaskan perbezaan antara kedua-duanya dari segi pengertian dan dalil. namun hampir semua calon tidak dapat menjelaskan tiga syarat pewarisan tersebut. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menyelesaikan kes pembahagian harta pusaka seorang perempuan yang meninggal dunia dan meninggalkan suami. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan bapanya. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Calon hanya menyatakan bahawa syarat pewarisan ialah beragama Islam. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik.Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tiga sebab dan tiga syarat yang melayakkan seseorang mewarisi harta pusaka menurut undang-undang Islam. Soalan 8 Soalan (a)(i) menghendaki calon menyatakan pengertian istihsan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan pandangan dan alasan ulama tentang penghujahan istihsan dan memerlukan calon menjelaskan pendapat masing-masing mengenainya. manakala istihsan berdasarkan maslahat pula mengambil hukum yang berlawanan dengan ketetapan asal kerana terdapat maslahat tertentu seperti pemberian zakat kepada golongan Bani Hashim. Calon hanya dapat menyatakan konsep al-Hakim. 41 . Soalan (b) menghendaki calon membincangkan pendapat ulama tentang peranan akal dalam mengetahui hukum syarak yang ditetapkan oleh al-Hakim. tetapi tidak dapat menyatakan dalil dan kaitannya dengan mukallaf. Jawapan yang sepatutnya ialah berpaling daripada qiyas jaliy kepada qiyas khafiy. Kebanyakan calon dapat menyelesaikan kes ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjelaskan tiga sebab pewarisan. dan kaitannya dengan mukallaf. seorang anak perempuan. baligh dan merdeka. Kebanyakan calon memberikan pengertian yang tidak lengkap. Calon hanya menghuraikan peranan akal tanpa mengaitkannya dengan pendapat ulama. sedangkan jawapan yang sepatutnya ialah yakin akan matinya pewaris. Bahagian B: Usul Fikah Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan konsep al-Hakim dari segi pengertian. bahkan akal juga memerlukan perantaraan rasul. Soalan (b)(i) menghendaki calon menyelesaikan kes pembahagian harta pusaka seorang lelaki yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan perbezaan antara istihsan berdasarkan nas dengan istihsan berdasarkan maslahat berserta contoh. yakin akan hidupnya waris selepas kematian pewaris. dan dua orang saudara lelaki seibu sebapa. dalil. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jawapan yang sepatutnya ialah al-Hakim ialah Allah SWT dan perkaitannya dengan mukallaf ialah al-Hakim yang mengenakan bebanan syarak terhadap mukallaf. Jawapan yang sepatutnya ialah istihsan berdasarkan nas mengambil hukum baharu daripada sesuatu nas yang berlawanan dengan ketetapan asal yang diperoleh daripada dalil umum seperti jual beli salam. dan tiada halangan pewarisan. berakal. ibu. mengetahui hubungan waris dengan pewaris. Menurut pendapat Abu Hasan al-Asy’ari pula akal sahaja tidak dapat mengetahui hukum syarak yang telah ditetapkan oleh al-Hakim. Jawapan yang sepatutnya ialah Muktazilah dan sekumpulan Syiah Jaafariah berpendapat bahawa akal boleh mengetahui hukum syarak yang ditetapkan oleh al-Hakim kerana akal boleh menilai baik dan buruknya sesuatu perkara walaupun tanpa perantaraan Rasul.

iaitu adat kebiasaan boleh dijadikan sebagai rujukan sesuatu hukum syarak apabila tiada nas bagi hukum atau perkara yang hendak disabitkan. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menghuraikan pandangan ulama mengenai lafaz musytarak yang maknanya tidak mempunyai qarinah. masih terdapat kelemahan yang berulang sebagaimana tahun lepas. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Calon tidak dapat menjelaskan pandangan ulama berhubung dengan perkara yang dibangkitkan dan hanya menyatakan pandangan secara umum. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan memberikan fakta yang tidak tepat. atau adat menjadi hakim atau rujukan dalam penentuan sesuatu hukum. serta menyatakan dua kaedah lain yang berkaitan dengan adat. Jawapan yang sepatutnya ialah ulama sepakat menetapkan bahawa sesuatu lafaz musytarak yang mempunyai qarinah maka makna yang mempunyai qarinah akan diguna pakai. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan kaedah al-adat muhakkamat dari segi pengertian dan contoh. Jawapan yang sepatutnya ialah menurut pendapat Imam Syafie. tidak menjawab soalan berdasarkan ayat atau hadis. Meskipun begitu. Soalan (b)(i) menghendaki calon menghuraikan pandangan ulama berkenaan lafaz musytarak yang salah satu maknanya mempunyai qarinah. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan tiga syarat adat yang ditetapkan dalam kaedah al-adat muhakkamat. Soalan (a) (ii) menghendaki calon menjelaskan tiga kewajipan 42 . Soalan (c) menghendaki calon menyelesaikan dua kes yang dinyatakan berdasarkan syarat adat pada bahagian (b). sama ada dalam bentuk nafi atau ithbat. jawapan yang diberikan oleh calon lebih baik berbanding dengan tahun sebelumnya. Calon sepatutnya menjelaskan sebab nuzul ayat ialah ayat ini diturunkan kepada Abdul Rahman bin Abu Bakar yang telah menderhaka kepada ibu bapanya yang telah memeluk Islam. tidak mempunyai perancangan dan perhatian kepada kehendak sebenar soalan.Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan pengertian lafaz musytarak berserta contoh. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini. KERTAS 930/2 (AYAT AHKAM DAN HADIS AHKAM) Komen am Secara keseluruhannya. sedangkan menurut pendapat majoriti ulama Hanafi dan sebahagian ulama Syafie. Jawapan yang sepatutnya ialah kaedah al-adat muhakkamat merupakan adat yang menentukan hukum. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. lafaz musytarak hanya boleh digunakan untuk satu makna sahaja. sama ada dalam bentuk nafi atau ithbat. Kebanyakan calon dapat menerangkan pengertian lafaz musytarak berserta contohnya. memberikan jawapan yang menyimpang daripada yang sepatutnya. Menurut pendapat sebahagian ulama Hanafi pula lafaz musytarak boleh digunakan bagi kesemua makna jika lafaz musytarak dalam bentuk nafi. lafaz musytarak boleh digunakan pada semua makna. tidak dapat menjawab asbabul nuzul dengan baik. dan menjelaskan tiga faktor yang menyebabkan berlakunya musytarak. iaitu calon tidak menguasai dan memahami teks dengan baik. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Ayat Ahkam Soalan 1 Soalan (a)(i) menghendaki calon menjelaskan sebab nuzul ayat 17 surah al-Ahqaf.

Maka dengan itu. calon dikehendaki menghuraikan lima kaedah pelaksanaan hukum qisas dalam Islam. bekerja bersungguh-sungguh. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. mengelakkan pembaziran. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik.anak terhadap ibu bapa. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jawapan sepatutnya ialah terdapat dua kabilah arab yang berperang pada zaman jahiliah dan mereka memeluk agama Islam sebelum sempat membalas dendam. 43 . Jawapan yang sepatutnya ialah pelaksanaannya mestilah adil. Soalan 5 Soalan (a) (i) menghendaki calon menjelaskan sebab nuzul ayat 58 surah al-Nisa’. Jawapan yang dikehendaki ialah tentang ila’ pada zaman jahiliyyah. dia berdosa jika tidak kembali kepada isterinya. Bagi soalan (b)(i). Soalan (b)(i) menghendaki calon membincangkan kaedah yang terbaik untuk mengelakkan perselisihan dalam kalangan umat Islam kini. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. aku tidak akan bersamamu selama empat bulan”. pesalah yang mendapat kemaafan daripada waris hendaklah membayar diyat. calon dikehendaki menjelaskan lima strategi kerajaan dalam pengurusan sumber ekonomi negara. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan dua sebab yang menggugurkan hukuman qisas. dan dikenakan kafarah jika menyetubuhi isterinya dalam tempoh empat bulan. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan implikasi hukum yang berlaku pada suami apabila seorang suami berkata kepada isterinya. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan cara untuk mengatasi gejala penderhakaan terhadap ibu bapa yang semakin berleluasa pada hari ini. turunlah ayat ini. Calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. lalu Islam datang membataskannya kepada empat bulan. dan mengelakkan pecah amanah. Soalan (a)(ii) pula menghendaki calon menjelaskan tiga aspek hukum yang berkaitan dengan sumpah yang terkandung dalam ayat yang diberikan. Kebanyakan calon keliru antara ayat ila’ dengan ayat zihar. Setelah memeluk Islam. membuat persiapan. “Demi Allah. memajukan pertanian. Soalan 2 Soalan (a)(i) menghendaki calon menerangkan sebab nuzul ayat 226 surah al-Baqarah berdasarkan ayat yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan memuaskan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Antara jawapannya termasuklah berjimat cermat. manakala keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau menjatuhkan hukum mengikut prinsipprinsip perundangan Islam walaupun terhadap ahli keluarga. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan sebab nuzul ayat 178 surah al-Baqarah. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (a) (ii) menghendaki calon menerangkan maksud amanah dan keadilan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Amanah bermaksud melantik golongan yang layak memegang jawatan dan bukan pilih kasih. Mereka mengila’ isteri untuk tempoh dua tahun atau lebih. pihak waris berhak memaafkan. dan pelaksanaannya dihadiri oleh hakim. Soalan 3 Soalan (a) berdasarkan ayat yang diberikan. dilaksanakan dalam khalayak ramai. Jawapan yang dikehendaki ialah suami tersebut telah melakukan ila’. mereka menuntut untuk membalas dendam antara satu sama lain. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pengurusan ekonomi yang baik.

menunaikan zakat. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik.Bahagian B: Hadis Ahkam Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan lima syarat yang melayakkan seseorang menjadi ahli syurga. Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan lima pembalasan yang akan diterima kerana melantik kerabat sebagai pemimpin berdasarkan hadis yang diberikan. Antara jawapan yang diberikan termasuklah berpuasa. membawa anak panah. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. ilmu ekonomi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Antara jawapan yang diberikan oleh calon ialah wanita merupakan insan yang lemah. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan memuaskan. berilmu pengetahuan. dan sebagainya. ilmu syariah. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan penyataan “Salam akan membentuk masyarakat yang harmoni”. Antara jawapan yang diberikan termasuklah menyediakan makanan. 44 . amanah. Jawapan yang sepatutnya ialah menyembah Allah. bersabar dengan dugaan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik seperti wanita yang bijak membahagikan masa. ilmu pentadbiran. dan golongan yang sedikit hendaklah memberi salam kepada golongan yang ramai. sebaliknya calon menerangkan sifat seseorang pemimpin seperti adil. bijak. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. mendirikan solat. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan ciri yang perlu ada pada wanita yang berkerjaya. dan peranan suami termasuk memberi nafkah zahir dan batin. ilmu kepimpinan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. menunaikan haji. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang terkeluar daripada skop hadis. dan tahu menjaga maruah. tidak mensyirikkan-Nya. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan ilmu yang perlu ada pada seseorang pemimpin. wanita diberi satu akal dan sembilan nafsu. ilmu ketenteraan. Calon sepatutnya menjelaskan jenis ilmu tersebut dan kepentingannya kepada seseorang pemimpin seperti ilmu al-Quran dan hadis. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Antara jawapan yang diberikan termasuklah orang yang berkenderaan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tatacara memberi salam berdasarkan hadis yang diberikan. memberikan makanan dan minuman. Bagi soalan (b) calon dikehendaki menjelaskan kaedah yang boleh digunakan oleh suami untuk membentuk isteri yang solehah. ilmu aqidah. memberikan sokongan. dan sebagainya. dan sebagainya. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan peranan wanita ketika berjihad di medan perang berdasarkan hadis yang diberikan. merawat. rasa hormat kepada suami. sabar. Terdapat sebilangan calon yang tidak menjelaskan jenis ilmu. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan kepentingan zakat dalam menangani kegawatan ekonomi yang melanda dunia pada hari ini. dan menghubungkan silaturrahim. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan mesej yang hendak disampaikan berdasarkan hadis yang diberikan. dan sebagainya.

1 C 11.92 RESPONS CALON KERTAS 931/1 (TAUHID DAN MANTIK) Komen am Secara keseluruhannya. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 908 orang. prestasi calon pada tahun ini adalah lebih baik berbanding dengan tahun sebelumnya.28 B+ 8.Usuluddin (931) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini. Calon hanya memberikan dua fakta sahaja. Hampir keseluruhan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jawapan yang sepatutnya ialah kesatuan akidah. dan Ihsan berdasarkan al-Quran atau al-Sunnah.1 B– 12.51% berbanding dengan tahun 2009. 45 . iaitu kesatuan tugas dan kesatuan akidah.58% meningkat sebanyak 5. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan Islam sebagai agama para nabi dan rasul dengan berpandukan al-Quran. amalan kebaikan tidak akan dikira oleh Allah. dan Ihsan. Calon mampu merancang dan mengemukakan jawapan dengan lebih baik. Soalan (b) pula menghendaki calon menghuraikan akibat yang akan menimpa seseorang jika tidak meyakini konsep Islam.24 C– 7. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan konsep Islam.45 C+ 13. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 7. kesatuan tugas. dan hidayah kepada semua manusia.82 D 4. Iman. dan sebagainya. Majoriti calon mampu memahami kehendak soalan dengan baik. Iman. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72.7 B 13.71 A– 6. Antara jawapan yang diberikan oleh calon ialah golongan tersebut akan dihumban ke dalam api neraka. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Tauhid Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan empat ciri al-din yang benar menurut al-Quran.49 D+ 6. Kebanyakan calon tidak memberikan jawapan yang lengkap. Namun begitu. Calon juga gagal memberikan dalil yang sesuai untuk menyokong fakta yang diberikan. terdapat segelintir calon yang tidak berupaya memberikan dalil al-Quran sewaktu menghuraikan hujah-hujah mereka.19 F 8. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik.

manakala menurut Muktazilah pengutusan nabi dan rasul berkaitan dengan sifat keadilan Allah. Jawapan yang tepat bagi makna batiniah ialah setiap yang zahir mempunyai makna batin. Jawapan yang sepatutnya adalah untuk mengelakkan ajaran Islam daripada dijadikan bahan senda gurau.Soalan 3 Soalan (a) menghendaki calon memerihalkan kedudukan akidah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Soalan (b) pula meminta calon menghuraikan empat aspek penyelewengan akidah yang dibawa oleh aliran tasawuf falsafi. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang memuaskan. Ciri golongan batiniah ialah mereka mempertikaikan ‘ulama kulit’ atau zahir. Kebanyakan calon tidak memberikan jawapan yang lengkap kerana mereka hanya memberi fokus kepada zaman Rasulullah SAW dan sahabat yang cuba hidup secara zuhud sahaja sedangkan perkembangan seterusnya. iaitu pada abad ketiga. tidak dinyatakan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan pengertian batiniah dan menghuraikan tiga ciri golongan ini. dan baqa’ fillah. hulul bersama Allah. dan juga bersifat talam dua muka (munafik). Jawapan yang tepat ialah menurut al-Asha’irah. Tidak banyak calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik. pengutusan nabi dan rasul bertujuan memberikan panduan kepada umat manusia. keempat. dan keenam hijrah. Jawapan yang tepat menyentuh konsep kemerdekaan dan kehambaan. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan perbezaan pandangan antara golongan al-Asha’irah dan Muktazilah mengenai hikmat pengutusan para nabi dan rasul. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. kumpulan batiniah bergerak secara rahsia. menyentuh fana’. Soalan (b) 46 . Soalan bahagian (b) meminta calon menghuraikan alasan ulama Islam menolak tafsiran secara batiniah. Soalan (b) pula meminta calon menjelaskan perbezaan kedudukan akidah pada zaman Khulafa’ al-Rashidin dengan kedudukan akidah pada zaman ini. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Antara jawapan yang diberikan oleh calon ialah wahyu sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul secara rahsia dan tersembunyi. Soalan 6 Soalan (a) meminta calon menjelaskan proses perkembangan tasawuf falsafi dalam Islam. kelima. seperti tidak mengamalkan takwil dan sentiasa merujuk kepada Rasulullah SAW. iaitu harus menurut pandangan al-Asya’irah dan wajib menurut pandangan Muktazilah. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan pandangan al-Asya’irah dan Muktazilah tentang hukum pengutusan para nabi dan rasul. Bahagian B: Mantik Kumpulan 1: Mantik Klasik Soalan 7 Soalan (a) meminta calon menjelaskan takrif wahyu dan jenis-jenisnya. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan tepat. mereka tidak mampu menghuraikan alasan hukum tersebut dengan lebih jelas. Jawapan yang tepat ialah memberikan gambaran kekuatan dan keteguhan akidah pada zaman Rasulullah SAW. Terdapat segelintir calon yang tidak memberikan jawapan yang memuaskan. Namun begitu. dan tafsiran batiniah juga bertujuan menipu dan menyesatkan akidah umat Islam. Kebanyakan calon hanya mampu memberikan hukum pengutusan para nabi dan rasul.

Antara sumbangan beliau termasuklah menyentuh asas pemikiran logik. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan empat ciri takmim al-hukm. tidak mengandungi lafaz-lafaz simbolik dan negatif. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. tempat lahir. kaedah analisis logik berdasarkan soal jawab. meliputi semua fenomena. dan lain-lain. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon memerihalkan biografi Socrates dan sumbangan utama beliau dalam ilmu mantik. petunjuk. dan lain-lain lagi. manakala syaratsyaratnya pula mestilah bersifat jami’ wa mani’. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan konsep al-takrif dan syarat-syaratnya. Antara jawapan yang diberikan ialah wahyu sebagai pengajaran daripada Allah. dan sebagainya. Antara jawapan calon ialah takmim al-hukm merupakan proses yang menyebabkan seseorang pengkaji boleh mengeluarkan satu hukum umum walaupun hanya mengkaji sebahagian contoh sahaja. tariq al-ittifaq dan alikhtilaf. Soalan (b) meminta calon menghuraikan empat kaedah tahqiq al-furud. Jawapan yang sepatutnya ialah mengemukakan teori tajribi yang mencadangkan beberapa aspek positif dan negatif seperti manhaj jami’ al-haqaiq dan marhalah tabwib al-haqaiq yang memerlukan senarai kehadiran. Sebilangan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Soalan (b) pula menghendaki calon menghuraikan empat faktor yang menyebabkan berlakunya kesilapan dalam mentakrifkan sesuatu. Kebanyakan calon dapat memberikan penjelasan tentang latar diri Francis Bacon seperti tarikh lahir. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. manakala sumbangannya tidak dijelaskan dengan tepat. Kumpulan 2: Mantik Moden Soalan 10 Soalan (a) meminta calon menjelaskan takrif tahqiq al-furud dan kepentingannya dalam metode kajian ilmiah. penyembuh. Soalan 11 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan kepentingan takmim al-hukm dalam metode kajian ilmiah. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. tarikh meninggal dunia. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan tariq al-bawaqi. Jawapan yang sepatutnya ialah hukum atau teori itu hendaklah terkandung dalam ungkapan atau sighah. bidang kepakaran. Antara jawapan yang diberikan ialah tariq al-ittifaq. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan tepat. serta tidak menggunakan lafaz yang mengandungi makna yang banyak. ketiadaan. Kebanyakan calon hanya menceritakan biodata Socrates sahaja.menghendaki calon menghuraikan fungsi wahyu menurut Ibn Hajar al-Asqalani. tariq al-ikhtilaf. Soalan 12 Soalan (a) meminta calon memerihalkan latar diri Francis Bacon. Antara kepentingannya pula ialah suatu hipotesis untuk menentukan sama ada layak dijadikan teori ilmiah yang umum dan lain-lain lagi. dan lain-lain. Antara jawapannya ialah al-takrif merupakan satu cara untuk memahami pengertian afrad dan mendapat gambaran yang jelas tentangnya. Soalan (b) meminta calon memberikan penjelasan tentang sumbangan Francis Bacon. Tahqiq al-furud ialah proses menentukan (tajribah) kesahihan sesuatu hipotesis atau fard al-furud yang dibuat selepas melakukan sesuatu kajian. 47 . dan lain-lain lagi.

perbincangan. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan betul. Soalan (b) pula menghendaki calon menjelaskan lima bidang kajian yang terdapat dalam Ulum al-Quran. Namun begitu. Sebahagian calon tidak dapat memberikan jawapan yang baik bagi soalan ini. penghujahan. Calon juga didapati kurang memahami kehendak soalan. dan menambah keimanan manusia terhadap al-Quran. Komen soalan demi soalan BAHAGIAN A: Ulum Al-Quran Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan takrif Ulum al-Quran secara keseluruhan. iaitu calon sukar memberikan dalil al-Quran atau hadis. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan lain-lain. dapat memelihara sesuatu ayat. dan lain-lain lagi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jawapan yang sepatutnya ialah al-Quran diturunkan secara beransur-ansur manakala kitab-kitab samawi yang lain diturunkan secara sekali gus. Calon juga didapati lemah dalam menjawab soalan yang berbentuk perbandingan. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon memberikan contoh dan menerangkan cara berlakunya asbab al-nuzul. Soalan 3 Soalan (a)(i) menghendaki calon menyatakan dua dalil al-Quran yang menunjukkan penurunan al-Quran ke Langit Dunia secara sekali gus. dan pemahaman maksud istilah. Sebahagian calon tidak mengemukakan perbandingan tetapi hanya menjelaskan keistimewaan al-Quran. seterusnya mentakrifkan Ulum al-Quran. Kebanyakan calon mengemukakan jawapan yang baik kepada soalan ini. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan lima faedah mengetahui asbab al-nuzul. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menerangkan hikmat penurunan al-Quran secara sekali gus ke Langit Dunia. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan cara penurunan al-Quran secara sekali gus. tujuan penerangan hukum. terdapat persoalan yang dikemukakan kepada Rasulullah SAW. mutu jawapan calon pada tahun ini adalah baik dan memuaskan. Antara jawapan yang diberikan termasuklah memudahkan sesuatu ayat itu dihafaz. Segelintir calon tidak mentakrifkan pengertian Ulum dan al-Quran secara berasingan. iaitu apabila berlaku sesuatu peristiwa. manakala syariat yang terkandung dalam kitab-kitab samawi yang lain hanya terbatas untuk umat tertentu sahaja. 48 . masih terdapat kelemahan dalam jawapan calon. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan pengertian al-Quran dan menjelaskan tiga nama lain bagi al-Quran. Calon perlu menjelaskan cara berlakunya asbab al-nuzul. syariat al-Quran adalah umum dan meliputi semua umat hingga hari kiamat. Jawapan yang sepatutnya ialah calon perlu menjelaskan takrif Ulum dan al-Quran dari segi bahasa dan istilah. Soalan (b) menghendaki calon membandingkan al-Quran dengan kitab samawi yang lain dan menjelaskan lima keistimewaan al-Quran. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan tepat. dan lain-lain. Antara jawapannya termasuklah memberikan kemuliaan kepada al-Quran.KERTAS 931/2 (ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADIS) Komen am Secara keseluruhannya. menguatkan keyakinan.

Jawapan yang tepat ialah hadis sebagai takhsis kepada ayat al-Quran yang ‘am. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak mengemukakan dalil daripada al-Quran dan memberikan hujah yang kurang tepat. untuk memantapkan hafalan hadis. warak. untuk mengumpulkan hadis dalam satu kitab. untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Sunnah mengajar manusia perkara yang tidak diketahui. Antara jawapan yang diberikan oleh calon adalah melalui majlis ilmu. kejadian yang berlaku kepada umat Islam. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan lima langkah yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam usaha memelihara hadis. hadis sebagai penguat kepada ayat-ayat al-Quran. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. tidak dikritik (majruh). Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. Tafsir bil ra’yi ialah tafsir yang menggunakan akal fikiran. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan lain-lain. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan pengertian al-jarah wa al-ta’dil. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan enam syarat yang perlu ada pada ahli al-jarh wa al-ta’dil. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan lain-lain. bertaqwa. Soalan (b) menghendaki calon mengemukakan dalil al-Quran dan mengemukakan hujah untuk menolak pendapat golongan orientalis. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan kewajipan berpegang pada Sunnah berdasarkan dalil hadis. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik. iaitu terdapat ulama yang menolak dan terdapat ulama yang mengharuskannya. Antara jawapannya ialah berilmu. Bahagian B: Ulum Al-Hadis Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan Sunnah sebagai wahyu Allah dengan memberikan dua dalil daripada al-Quran. Sebahagian calon tidak mengemukakan dalil al-Quran. Jawapan yang sepatutnya ialah kita wajib berpegang pada Sunnah. Soalan (b)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud tafsir bil ma’thur dan hukumnya. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan maksud tafsir bil ra’yi dan memberikan hukumnya. Jawapan yang sepatutnya adalah untuk menuntut ilmu. dan manusia yang tidak mengikut Sunnah akan sesat. 49 . untuk melanjutkan pengajian. kejadian yang berlaku kepada Rasulullah. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Segelintir calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan memuaskan kerana tidak memahami istilah rihlah.Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan perbezaan antara tafsir dengan takwil. sentiasa menjaga agamanya. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan empat cara para sahabat mempelajari hadis daripada Rasulullah SAW. dan lain-lain. dan sebagainya. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan tujuan kegiatan rihlah ahli hadis pada zaman tabiin. Ulama berselisih pendapat dalam menentukan hukum beramal dengan tafsir bentuk ini.

dan tempat lahir penulis dengan tepat. Calon dapat memberikan nama penuh. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan metodologi penulisan kitab Sunan al-Nasa’i dan menghuraikan keistimewaan kitab tersebut.Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon memerihalkan biodata penulis kitab Sunan al-Nasa’i. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. tarikh lahir. 50 .

84 RESPONS CALON KERTAS 940/1 (TAMADUN DUNIA HINGGA 1800) Komen am Secara keseluruhannya. Calon sepatutnya menghuraikan isi jawapan seperti ciri petempatan. Sebahagian calon mampu memberikan jawapan yang baik dengan mengemukakan isi jawapan yang lengkap dan huraian serta contoh yang sesuai. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 5.91 D+ 6. (d) Calon tidak memiliki kemahiran berhujah melalui penulisan. kesenian dan kebudayaan. banyak calon yang menjawab soalan ini gagal menjelaskan ciri-ciri kebudayaan kedua-dua zaman prasejarah tersebut dan gagal memberikan contoh peralatan dan teknologi yang relevan. pembahagian kerja berdasarkan gender.91 B+ 6. agama dan kepercayaan. teknologi perkakasan. Calon berpengetahuan tentang sesebuah tamadun tetapi tidak mahir tentang tamadun yang dibandingkan.30% berbanding dengan 57.77 B– 9. Namun begitu. 51 .27 F 21.66 A– 3. aktiviti ekonomi. (b) Calon tidak berkemampuan menguasai fakta-fakta dalam soalan perbandingan. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini ialah 58.89 C+ C C– 6. Antara kelemahan calon termasuklah yang berikut: (a) Calon tidak dapat menguasai fakta dan gagal memberikan hujahan fakta yang relevan seperti yang dikehendaki oleh soalan. Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan ciri-ciri utama kebudayaan Paleolitik dan kebudayaan Neolitik. (c) Calon memberikan jawapan berdasarkan logik akal sahaja dan calon tidak mengaitkan jawapan dengan konsep sejarah dan tamadun.37% pada tahun 2009.77 12.Sejarah (940) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini.75 D 6.78 11. dan perkembangan pemikiran. Calon juga gagal memberikan jawapan yang bermutu kerana kebanyakan calon menyatakan ciri tanpa mengemukakan huraian yang mantap dan contoh yang sesuai. aspek kemasyarakatan. prestasi calon bagi kertas ini meningkat.54 B 7. bilangan calon yang menduduki peperiksaan mata pelajaran ini ialah 24 249 orang.

Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana faktor agama mempengaruhi pendidikan formal dalam tamadun awal. muzik dalam peperangan. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon membincangkan kepentingan muzik dalam kehidupan masyarakat zaman tamadun awal. dan kelahiran institusi kewangan. Calon juga perlu membincangkan faktor-faktor selain faktor agama yang mempengaruhi pendidikan formal seperti birokrasi. serta kepimpinan. jawapan calon lemah kerana kegagalan calon memahami kehendak soalan. Calon sepatutnya menjelaskan perubahan organisasi ketenteraan dalam aspek pengurusan. latihan. Kebanyakan calon hanya menyenaraikan peranan 52 . dan muzik sebagai terapi jiwa. keintelektualan. Kebanyakan calon tidak berjaya menjawab soalan ini dengan baik kerana calon mengemukakan fakta yang tidak relevan dan membincangkan perkara di luar topik seperti aktiviti penjajahan kuasa Barat serta perkembangan ekonomi di Eropah Barat sebelum abad ke-14. ketenteraan. fungsi muzik dalam terapi perubatan. peluasan jaringan perdagangan kebenuaan antara Eropah dengan Asia dan Amerika. Namun. Jawapan yang dikemukakan oleh calon bersifat umum dan tidak berkaitan. Kebanyakan calon gagal menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak menepati kehendak soalan. Calon sepatutnya menganalisis sejauh mana faktor ekonomi menjadi faktor utama keruntuhan empayar Rom. komposisi pasukan. ada calon yang tidak memahami maksud organisasi ketenteraan dan juga tidak mahir dengan istilah penzamanan seperti zaman klasik. Calon sepatutnya membincangkan perkembangan ekonomi seperti keadaan pemulihan perdagangan di Eropah. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini hanya memfokuskan faktor agama tanpa mengaitkannya dengan pendidikan formal. Calon juga perlu membincangkan faktor-faktor lain yang menyumbang kepada kejatuhan empayar Rom secara umum. patriotisme.Walau bagaimanapun. Calon sepatutnya membincangkan faktor agama seperti peranan golongan agama dalam pendidikan formal dalam tamadun awal. Hanya sebilangan calon yang dapat membandingkan peranan maharaja China dan firaun Mesir. Hanya sebahagian kecil calon yang memilih soalan ini dapat menjawabnya. Kelemahan calon dalam menjawab soalan ini ialah calon tidak menguasai isi berkenaan dengan kepentingan muzik. teknologi. taktik dan strategi ketenteraan. Calon juga tidak membincangkan faktorfaktor lain. Terdapat calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana berjaya menjelaskan perubahan yang berkaitan. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan perubahan organisasi ketenteraan pada zaman awal moden di Eropah. Calon sepatutnya membincangkan peranan muzik dalam aktiviti keagamaan. perkembangan pasaran baharu. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon membincangkan perkembangan ekonomi komersial di Eropah Barat dari tahun 1500 hingga tahun 1800. dan politik. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon membandingkan peranan firaun dengan peranan maharaja dalam sistem pemerintahan di Mesir dan di China. kemanusiaan. perkembangan ilmu muzik.Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana faktor ekonomi bertanggungjawab terhadap keruntuhan empayar Rom pada kurun ke-5 Masihi.

Calon sepatutnya mengupas kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah yang meliputi aspek politik. Walau bagaimanapun. Bagaimanapun kebanyakan calon gagal menjawab dengan baik kerana calon tidak membincangkan secara mendalam tentang perkara tersebut. dan perpecahan umat. penguasaan dalam ekonomi kerajaan. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini membincangkan kesan yang dialami oleh penduduk Madinah. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini berusaha membincangkan pengaruh ciri pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah dalam pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al-Rasyidin. peranan dalam bidang legislatif. peranan pemimpin negara. Kelemahan calon yang menjawab soalan ini ialah calon tidak menguasai fakta dan gagal membuat perbandingan seperti yang dikehendaki oleh soalan. institusi khalifah. Soalan 10 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al-Rasyidin memiliki ciri pemerintahan dan pentadbiran Nabi Muhammad SAW di Madinah. Perbandingan yang sepatutnya dikemukakan oleh calon ialah perbandingan kesan dalam penyatuan empayar. ketenteraan. ekonomi. konsep kuasa eksekutif. Calon sepatutnya membandingkan peranan kedua-dua jawatan pemerintahan tertinggi kerajaan Mesir dan China seperti perbandingan konsep pemerintahan mutlak. Bahagian B Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon membincangkan faktor kemunculan golongan Syiah dan Khawarij pada akhir zaman Khulafa al-Rasyidin. dan psikologi sosial. pengurusan pertahanan. pengaruh politik semasa dan kebudayaan asing. Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon membandingkan kesan penaklukan puak gasar Jerman di Eropah Barat dengan kesan peluasan kuasa Islam di Asia Barat terhadap tamadun di kedua-dua kawasan itu. peranan dalam institusi keagamaan. Calon sepatutnya membincangkan faktor-faktor seperti perbezaan tafsiran alQuran. Calon cuma memerihalkan pentadbiran dan pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah sahaja tanpa menjawab kehendak soalan. penyerapan budaya kuasa penakluk. Calon sepatutnya membincangkan pengaruh pentadbiran dan pemerintahan Islam era kerajaan Islam Madinah dalam aspek pemerintahan. Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon membincangkan implikasi Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. dan ilmu pengetahuan. terdapat calon yang gagal memberikan isi jawapan yang sepatutnya kerana tidak menguasai fakta berkaitan dengan perkara yang dibincangkan. Jawapan calon bersifat umum dan tidak memberikan faktafakta yang berkaitan dengan faktor kemunculan golongan Syiah dan Khawarij pada akhir zaman Khulafa al-Rasyidin. dan dasar sosial pemerintahan. dan peranan sebagai pembina empayar. ekonomi. budaya assabiyah. bidang kuasa ketenteraan. sosial. Calon yang menjawab soalan ini gagal memberikan jawapan yang sepatutnya. keselamatan. 53 .maharaja dan firaun semata-mata. ekonomi.

Calon sepatutnya membandingkan sistem ketenteraan pada kedua-dua zaman tersebut. Terdapat calon mengemukakan isi perbincangan yang tidak relevan seperti menghuraikan peranan institusi pendidikan di alam Melayu seperti sekolah pondok. penyusunan tentera. Calon yang menjawab soalan ini tidak dapat memberikan jawapan yang baik kerana tidak menguasai fakta yang relevan mengenai dasar pemerintahan Maharaja Akbar dan Maharaja Aurangzeb. kuttab. dan matlamat peperangan. Soalan 15 Soalan ini menghendaki calon membandingkan dasar pemerintahan Maharaja Akbar dengan dasar pemerintahan Maharaja Aurangzeb dalam mengukuhkan pemerintahan Moghul di India. penggajian tentera. Calon sepatutnya menghuraikan perkembangan seni ukir pada zaman Bani Umayyah yang dianggap sebagai tempoh awal perkembangan seni ukir Islam dan pada zaman kerajaan Abbasiyah yang dilihat sebagai zaman keagungan seni ukir Islam. aspek kepimpinan. dasar ekonomi. taktikal dan strategi peperangan.Soalan 12 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan perkembangan sistem mata wang Islam dari zaman Khulafa al-Rasyidin hingga zaman Bani Umayyah dan peranan sistem mata wang itu dalam aktiviti ekonomi umat Islam. dan dasar sosial termasuk dasar pemerintah terhadap penganut Hindu. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang baik. dan terdapat calon yang memberikan fakta yang terkeluar daripada jeda masa. istana khalifah. Calon sepatutnya menghuraikan peranan institusi pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah seperti masjid. menghuraikan sejarah perkembangan mata wang Islam daripada zaman Khalifah Umar al-Khattab hingga zaman Abdul al-Aziz ibn Marwan. Calon juga perlu menghuraikan peranan mata wang dalam urusan perniagaan. dan perpustakaan. Soalan 16 Soalan ini menghendaki calon membandingkan sistem ketenteraan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan sistem ketenteraan Barat pada zaman Rom. Calon juga tidak membandingkan isi persoalan. Calon sepatutnya membuat perbandingan mengenai dasar perluasan wilayah. universiti. Kebanyakan calon tidak dapat menghuraikan isi persoalan dengan baik kerana kekurangan isi dan hanya menghuraikan peranan sistem mata wang sahaja. etika peperangan. iaitu membincangkan sistem ketenteraan zaman Khulafa ar-Rasyidin. Calon yang menjawab soalan ini tidak dapat memberikan jawapan yang baik kerana tidak menguasai fakta yang relevan mengenai sistem ketenteraan Barat. Calon sepatutnya. 54 . Soalan 13 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan peranan institusi pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah. peralatan peperangan. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini gagal memberikan huraian dengan fakta yang tepat dan memberikan jawapan yang bersifat umum. antaranya. dan kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat. dasar pentadbiran. Soalan 14 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan perkembangan seni ukir pada zaman kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah. pentadbiran.

Hal ini menyebabkan jawapan calon terkeluar daripada jeda masa perbincangan.W Birch. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang umum. (c) Jawapan calon kurang berfokus kepada kehendak soalan.W.W. (b) Jawapan yang diberikan oleh calon tidak mempunyai pengenalan dan penutup yang mantap mengikut kehendak soalan.W. Kelantan. membincangkan sistem dan peranan pembesar di Perak. Birch semasa pelaksanaan sistem residen di Perak. Selangor. (d) Jawapan yang diberikan oleh calon berulang-ulang dari segi isi dan fakta. tebu. Kebanyakan calon gagal menjawab soalan ini dengan baik dan hanya membincangkan jawapan secara umum sahaja. Calon sepatutnya membincangkan secara 55 . ASIA TENGGARA. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon membincangkan penyataan bahawa pentadbiran Sir Hugh Low lebih berjaya jika dibandingkan dengan pentadbiran J. Kebanyakan calon tidak dapat membincangkan aspek kejayaan Sir Hugh Low tetapi hanya dapat menjelaskan kelemahan pentadbiran J. penanaman padi. ubi kayu. Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sistem dan peranan pembesar di Negeri-Negeri Melayu hingga tahun 1874. Calon sepatutnya membincangkan kelemahan pentadbiran J.KERTAS 940/2 (SEJARAH MALAYSIA. prestasi calon pada tahun ini adalah lemah berbanding dengan tahun sebelumnya. Negeri Sembilan. Calon sepatutnya. dan Johor.W. calon tidak menyatakan lokasi daerah aktiviti perlombongan bijih timah seperti daerah Larut. kopi. Banyak juga calon yang mengaitkan isi jawapan dengan pembesar zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini tidak membincangkan sistem pembesar tetapi menumpukan kepada peranan pembesar. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana faktor luaran mempengaruhi kebangkitan gerakan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan kegiatan ekonomi komersial di Tanah Melayu hingga tahun 1874. lada hitam. ASIA SELATAN. Antara kelemahan jawapan calon termasuklah yang berikut: (a) Jawapan yang diberikan oleh calon terkeluar daripada jeda masa sesuatu peristiwa. 1800 HINGGA 1963) Komen am Secara keseluruhannya. dan aktiviti perdagangan jalan laut. DAN ASIA TIMUR. Calon sering mengemukakan fakta yang tidak berkaitan dengan kehendak soalan. perlombongan emas dan bijih timah. Calon juga perlu menekankan pendekatan diplomasi yang diamalkan oleh Sir Hugh Low terhadap Sultan Perak dan pembesar Melayu ketika itu. Misalnya.W Birch dan kejayaan pentadbiran Sir Hugh Low. Calon sepatutnya menghuraikan kegiatan pengeluaran sumber hutan.

Calon sepatutnya memberikan jawapan yang menghuraikan sistem pembesar di Myanmar dan Thailand yang berasaskan sistem feudal dan tradisional. Namun. Kebanyakan calon hanya dapat menumpukan perbincangan pada campur tangan sebuah negara sahaja. dan pengaruh dari Indonesia. iaitu bermula dengan dasar campur tangan Perancis dan British. pengaruh Turki di Tanah Melayu. dan faktor politik serantau. Namun begitu. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon membincangkan kepemimpinan Tunku Abdul Rahman dalam mempengaruhi pembentukan dasar luar Tanah Melayu. Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon membincangkan perkembangan campur tangan Perancis di Vietnam dan campur tangan British di China pada abad ke-19. arus perubahan yang tercetus daripada dasar campur tangan tersebut dan sehinggalah membawa kepada gerakan penentangan kuasa Barat oleh masyarakat tempatan. Ada calon yang hanya membincangkan peranan kepemimpinan Tunku Abdul Rahman sahaja dan meminggirkan faktor-faktor seperti faktor sejarah diplomatik dengan negara Islam. Calon sepatutnya membincangkan perkembangan politik di kedua-dua buah negara tersebut. dan keanggotaan Suruhanjaya Reid. Kebanyakan calon gagal membincangkan kepemimpinan Tunku Abdul Rahman dalam mempengaruhi pembentukan dasar luar Tanah Melayu dengan baik. Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon membincangkan perkembangan perusahaan gula sebagai tanaman komersial di Pulau Jawa dan di Thailand pada abad ke-19. Ada calon yang menghuraikan sistem pembesar di Myanmar dan Thailand seperti sistem pembesar di Tanah Melayu. 56 . Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin pelbagai kaum dari tahun 1955 hingga tahun 1957 untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu. Calon sepatutnya menjelaskan peranan dan usaha pemimpin pelbagai kaum melalui kerjasama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Namun calon memberikan huraian yang umum dan tidak mengaitkan dengan usaha pemimpin pelbagai kaum secara terperinci. Kebanyakan calon berpengetahuan tentang usaha-usaha yang dilakukan.mendalam faktor luaran seperti gerakan pemulihan Islam di Mesir. faktor ekonomi. calon juga perlu membincangkan faktor dalaman seperti perkembangan pendidikan dan pengaruh perkembangan media massa di Tanah Melayu. Bahagian B Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan sistem pembesar di Myanmar dan di Thailand sebelum kedatangan kuasa Barat. Perang Rusia−Jepun. Kebanyakan calon menjawab soalan ini secara umum. sebilangan besar calon membincangkan kegiatan tersebut secara umum kerana tidak menguasai fakta tajuk tersebut. Calon sepatutnya memberikan jawapan yang membincangkan perkembangan perusahaan gula di Pulau Jawa dan di Thailand bermula dengan kedatangan kuasa Barat. Malah jawapan yang diberikan umum dan tertumpu kepada kesan campur tangan. penyertaan bersama pemimpin pelbagai kaum dalam delegasi kemerdekaan ke London.

Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana perpecahan dalam kalangan pemberontak dalam Dahagi India pada tahun 1857 dan pemberontak dalam pertubuhan Katipunan pada tahun 1896 di Filipina telah membawa kepada kegagalan pemberontakan tersebut. Soalan 12 Soalan ini menghendaki calon membandingkan perkembangan politik di India dengan perkembangan politik di Jepun selepas Perang Dunia Kedua hingga tahun 1950. Kebanyakan calon lebih cenderung memberikan sebab berlakunya Dahagi India dan menjelaskan penubuhan Katipunan. Kebanyakan calon menjawab secara umum dan memberikan jawapan yang tidak memenuhi kehendak soalan. Kebanyakan calon gagal menjawab soalan ini dengan baik. strategi. dan kejayaan perjuangan Hukbalahap dan Viet Minh ketika menentang pendudukan Jepun. Calon sepatutnya membincangkan matlamat. Calon sepatutnya membincangkan secara mendalam faktor perpecahan dalaman Dahagi India dan Katipunan di samping membincangkan faktor-faktor yang lain. Calon sepatutnya membandingkan perkembangan politik di kedua-dua buah negara tersebut melalui peristiwaperistiwa penting yang berlaku seperti perjuangan kemerdekaan India dari British dan pendudukan Amerika Syarikat di Jepun yang mendorong kepada pemindahan kuasa daripada sistem monarki mutlak kepada sistem demokrasi acuan Amerika Syarikat. Calon juga perlu merumuskan faktor yang paling dominan yang menyebabkan kegagalan kedua-dua pemberontakan tersebut. Kebanyakan calon hanya membincangkan soalan tersebut secara umum.Soalan 10 Soalan ini menghendaki calon membincangkan perjuangan Hukbalahap di Filipina dan gerakan Viet Minh di Vietnam semasa dan selepas pendudukan Jepun. 57 .

33 F 14. Antara kelemahan dan kesilapan yang terdapat dalam jawapan calon termasuklah yang berikut: (a) Calon tidak dapat memberikan konsep yang ditanya dengan tepat. (b) Calon tidak memahami istilah dan kehendak soalan serta tidak dapat memberikan jawapan yang tepat berdasarkan skema jawapan yang ditetapkan.10 12.36 11. (e) Calon tidak dapat menjawab kesemua subsoalan dengan baik. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon memberikan takrif tenaga haba pendam. (d) Calon tidak merancang rangka jawapan mereka dengan baik dan teratur.30 11. 58 .39% pada tahun 2009. Majoriti calon memberikan definisi tenaga haba pendam hanya dengan menyatakan haba yang disimpan dan diserap tetapi tidak menjelaskan proses yang melibatkan haba tersebut.41 15.16% berbanding dengan 69.23 D 5. Kebanyakan calon menjawab secara umum sahaja menyebabkan huraian yang diberikan tidak lengkap. iaitu haba yang diserap dan disimpan dalam bentuk gas atau cecair atau pepejal semasa proses penyejatan. dan padat. Calon sepatutnya memberikan takrif tenaga haba pendam.78 RESPONS CALON KERTAS 942/1 (ALAM SEKITAR FIZIKAL) Komen am Pada keseluruhannya. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 15 005 orang. ringkas.83 A– 5. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini ialah 67. (c) Calon memberikan definisi yang terlalu panjang bagi sesuatu istilah dan konsep. atau pemejalwapan (sublimation).11 B+ 7. pencairan.63 B B– C+ C C– 6. pencapaian calon dalam kertas ini pada tahun ini adalah lebih rendah berbanding dengan tahun sebelumnya walaupun mutu soalan menepati kehendak aras taksonomi bagi mata pelajaran Geografi Alam Sekitar Fizikal. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 3.Geografi (942) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini. (f) Calon mengulang isi jawapan yang sama.92 D+ 6.

Kebanyakan calon hanya menyatakan bentuk muka bumi dan cara proses hakisan dan mendapan secara umum. Calon juga tidak dapat mengenal pasti komponen alam sekitar fizikal iaitu atmosfera. gunung bongkah. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud gelinciran. Impaknya menyebabkan satu bahagian terangkat ke atas dan satu lagi jatuh ke bawah. tebing atau tubir tinggi. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan proses hakisan dan mendapan dalam pembentukan bentuk muka bumi di zon pinggir pantai. dan pantai tenggelam atau timbul. Soalan 3 Soalan (a)(i) menghendaki calon memberikan maksud ombak. perolakan. peningkatan luluhawa. Kebanyakan calon tidak dapat mengenal pasti bentuk muka bumi akibat proses gelinciran dan banyak calon yang terkeliru dengan bentuk muka bumi akibat proses geomorfologi. hidrosfera. iaitu bentuk permukaan air laut yang beralun atau puncak palung yang bergerak dari laut ke darat. konduksi. Calon sepatutnya menghuraikan pembentukan cerun gelinciran. dan peningkatan proses perolakan yang mengakibatkan ribut petir dan hujan lebat di bandar. Banyak juga calon yang tersilap dan menjawab gelinciran rabak sebagai salah satu jenis gelinciran. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang betul. Kebanyakan calon memberikan kaedah yang hampir sama. kenaikan aras laut. dan alir lintang. kepupusan flora dan fauna. iaitu pantulan. Jawapan yang sepatutnya bagi proses hakisan mesti menyatakan tenaga (ombak pembinasa atau arus). larutan. dan menghuraikan daya dan impak bagi setiap jenis gelinciran tersebut. Calon sepatutnya menjelaskan mana-mana empat daripada cara berikut. Sepatutnya calon menjelaskan pengaruh peningkatan jumlah haba bumi terhadap alam sekitar fizikal. Jawapan calon sepatutnya mengenal pasti jenis gelinciran. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. jurang gelinciran. rantaian makanan terganggu. gelinciran songsang. teres gelinciran. iaitu suhu bumi dan kadar sejatan meningkat. iaitu bahangan suria. Huraian calon lebih kepada pergerakan jisim. dan albedo. litosfera. serakan atau sebaran. Jawapan yang sepatutnya ialah tentang proses perubahan atau pergerakan kedudukan lapisan kerak bumi atau lapisan batuan secara mendatar atau menegak yang dihasilkan oleh daya regangan atau mampatan. keadaan persekitaran kering dan berdebu.Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan empat cara tenaga haba suria dipindahkan dari atmosfera ke permukaan bumi. Kebanyakan calon tidak memberikan maksud gelinciran dengan tepat. Calon sepatutnya memberikan maksud ombak. serta gelinciran julang. balikan. lurah gelinciran. Contohnya gelinciran biasa. pantulan. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan pengaruh gelinciran terhadap pembentukan bentuk muka bumi. hidraul. Rata-rata calon menjawab tentang ombak pembina dan ombak pembinasa serta tentang kejadian ombak dan angin. Kebanyakan calon juga menghuraikan pemindahan haba suria dari bumi dan bukannya dari atmosfera sebagaimana yang dikehendaki oleh soalan. iaitu gelinciran biasa. dan biosfera. dayanya adalah kuasa tegangan yang bertindak dari lapisan kiri dan kanan batuan yang menyebabkan kedua-dua bahagian lapisan meregang dan merekah di bahagian gelinciran. dan kebanyakannya mentakrifkan gelinciran sebagai pergerakan jisim. cara menghakis (geselan. kemarau. pencairan glasier. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan proses kejadian tiga jenis gelinciran. 59 . Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan pengaruh peningkatan jumlah haba bumi terhadap alam sekitar fizikal. peluasan kawasan gurun. kelembapan bandingan secara relatifnya berkurang.

dan cuaca ekstrem melampau. Calon sepatutnya menjelaskan ciri bahan. tanah pamah sebagai tempat petempatan. beban sungai. Sebagai contoh. pasir. Kebanyakan calon dapat membuat pengiraan min hujan dengan betul tetapi banyak calon yang tidak mendapat markah untuk soalan tentang perbezaan jumlah hujan. tanjung atau teluk. jumlah hujan berkurangan. tombolo. perubahan morfologi alur sungai yang semakin melebar. Soalan (b) menghendaki calon melukis graf bar untuk menunjukkan jumlah hujan tahunan di stesen kaji cuaca X dari tahun 1991 hingga tahun 2000. Kebanyakan calon hanya menjawab beban yang diangkut dari hulu ke hilir sungai. tenaga (ombak pembina atau arus atau angin). Bagi proses mendapan. beting. bentuk alur sungai. iaitu pemanasan global. Kebanyakan calon dapat melukis graf bar dengan betul. menyebabkan berlakunya pemanasan global pada tahun-tahun tersebut. iaitu jenis bahan. sumber air untuk perikanan dan akuakultur. dan pengaruh ombak. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan tiga ciri bahan yang mempengaruhi pengangkutan beban sungai. Jawapan calon sepatutnya adalah penjelasan tentang kewujudan halangan disebabkan aktiviti manusia. Soalan (b)(i) menghendaki calon memberikan maksud pengangkutan beban sungai. dan ampaian) sepanjang alur sungai. Rata-rata calon juga hanya menghuraikan trend turun naik taburan hujan tahunan serta kejadian banjir dan kemarau sahaja. iaitu kurang daripada 2000mm setahun. bahan). Calon sepatutnya mengenal pasti fenomena global. dan mana-mana dua bentuk muka bumi (pantai. pada tahun 1992 dan tahun 1997. beban. dan mengaitkannya dengan graf bar.lelasan). anak tanjung. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghitung perbezaan antara jumlah hujan setiap tahun dengan min hujan dalam tempoh 10 tahun di stesen kaji cuaca X. pelancongan dan rekreasi. Soalan (b)(iii) calon perlu menjelaskan tiga faktor yang mempengaruhi proses pemendapan di muara sungai. Kebanyakan calon tidak dapat memisahkan ketiga-tiga ciri bahan yang diangkut dan tidak dapat mengaitkannya dengan lambat atau cepat proses pengangkutan beban sungai. permatang. saiz bahan. dan mana-mana dua bentuk muka bumi (tebing tinggi atau pentas hakisan ombak. 60 . La-Nina. bahan galian untuk perlombongan. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang baik. kawasan padang ragut untuk penternakan. cara mendapan (halangan. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Sepatutnya calon mengira perbezaan antara min hujan yang diperoleh dengan jumlah hujan bagi setiap tahun. Soalan (b)(iv) calon perlu menghuraikan kepentingan delta terhadap aktiviti manusia. gua atau gloup atau geo. gerbang batu atau batu tunggul atau batu sisa). dan batuan) dengan pelbagai cara (apungan. kelikir. dan gumuk pasir). dan bentuk bahan serta mengaitkan setiap ciri dengan ciri lambat atau cepat proses pengangkutan tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menghuraikan kaitan antara graf (trend hujan) dengan kesan fenomena global. iaitu tanah yang subur untuk pertanian. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan bagaimana trend perubahan jumlah hujan tahunan di stesen kaji cuaca X berkait rapat dengan fenomena global. kecerunan dasar sungai. iaitu dari tahun 1991 hingga tahun 2000. El-Nino. serta pengangkutan dan perhubungan. golekan. Jawapan yang sepatutnya adalah proses pemindahan beban (kelodak. kawasan yang luas untuk Industri Kecil dan Sederhana (IKS). larutan.

Jawapan calon sepatutnya menyatakan perbezaan antara lapisan stratosfera dengan troposfera dari aspek kedudukan. dan pelancongan. sifat taburan suhu. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan peranan lapisan atmosfera peringkat rendah dalam mengawal kehidupan di permukaan bumi. Kebanyakan calon menjelaskan fungsi atmosfera keseluruhannya dan bukan atmosfera peringkat rendah sebagaimana yang dikehendaki oleh soalan. gas. menyerap haba berlebihan dari permukaan bumi. dan loji air tercemar. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan bagaimana kandungan atmosfera boleh dipengaruhi oleh aktiviti manusia di kawasan bandar. dan menstabilkan suhu permukaan bumi. paip bocor. sedangkan calon hanya perlu menyatakan masalah sahaja. disebabkan oleh aktiviti penanaman pokok. Banyak calon yang hanya dapat menyatakan aspek bagi satu lapisan sahaja. Calon juga tidak memahami peranan atmosfera peringkat rendah. dan bahan terampai. Gas pula disebabkan pembebasan chloroflorocarbon (CFC) daripada aktiviti perindustrian. hutan dibersihkan. perindustrian. dan pembakaran terbuka manakala bahan terampai disebabkan aktiviti pembakaran. badan air. kawasan gambut. dan hanya menyatakan masalah pencemaran sungai dan paip bocor sahaja. Kebanyakan calon memberikan huraian yang panjang bagi setiap isi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. pencemaran air sungai oleh kilang dan pembuangan sisa domestik. Kebanyakan calon tidak dapat menyatakan perbezaan antara kedua-dua lapisan dengan betul. iaitu dari aspek aktiviti domestik. kemarau berpanjangan. iaitu wap air. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan bagaimana masalah bekalan air bersih dalam soalan (b) menimbulkan pelbagai kesukaran kepada aktiviti penduduk setempat. penggunaan racun serangga. membekalkan udara untuk kehidupan di permukaan bumi. dan debu. pembenihan awan. pengangkutan. Jawapan bagi masalah bekalan air bersih adalah seperti kawasan tadahan air diganggu. permintaan melebihi penawaran. kuari. membekalkan air hujan untuk kehidupan. 61 . kawasan batu kapur. Kebanyakan calon dapat memberikan maksud permintaan air dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana hanya menghuraikan aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kandungan gas bertambah tanpa menyentuh aktiviti yang menyebabkan perubahan kandungan wap air dan bahan terampai. Calon sepatutnya menjelaskan peranan atmosfera peringkat rendah. Soalan (b) menghendaki calon menyatakan masalah bekalan air bersih di kawasan yang dikaji. empangan air tercemar. Soalan 6 Soalan menghendaki calon menjawab berdasarkan kajian luar yang dijalankan di sebuah bandar. iaitu jumlah air yang diperlukan oleh pengguna untuk keperluan tertentu (domestik dan industri) berbanding dengan bekalan yang sedia ada. menjadi selimut kepada pembebasan bahangan gelombang panjang dari bumi ke angkasa lepas. kandungan. kecurian air. dan takungan air. Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud permintaan air. iaitu sebagai lut sinar kepada bahangan yang masuk dan legap kepada gelombang panjang. dan fungsi. Banyak calon yang menghuraikan aktiviti manusia sebagai penyebab perubahan kandungan atmosfera secara umum tanpa membahagikan jenis wap air. perniagaan. Jawapan calon sepatutnya menghuraikan aktiviti manusia yang mempengaruhi kandungan atmosfera.Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga aspek perbezaan antara lapisan stratosfera dengan lapisan troposfera bumi. perlombongan. Kebanyakan calon juga tidak dapat mengenal pasti masalah bekalan air bersih. sifat lembapan.

iaitu menyebabkan spesies baharu mendominasi kawasan. pemindahan air antara kawasan atau negeri. Langkah yang sepatutnya dijelaskan oleh calon adalah seperti menjimatkan penggunaan air bersih. Jawapan calon yang baik bermula dengan sumber tenaga daripada matahari kepada pengeluar. memulihara kawasan takungan air. memusnahkan habitat dan sumber makanan haiwan. Namun ada juga calon yang menjawab secara umum tanpa menyatakan ekosistem pertanian tertentu seperti padi dan sebagainya. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan konsep aliran tenaga dengan tepat. membuat teres. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud konsep aliran tenaga dalam ekosistem. dan juga penanaman tanaman sejenis telah mengurangkan nutrien tanah. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan lima kesan kemusnahan kepelbagaian biologi terhadap persekitaran fizikal. Kebanyakan calon tidak memahami maksud kepelbagaian biologi. dan membiak. Jawapan yang sepatutnya adalah penebangan hutan telah menggugat keseimbangan dan kehilangan spesies hidupan kawasan tersebut. dan daripada pengguna sekunder kepada pengguna tertier. penanaman spesies tanaman baharu telah mengubah spesies tumbuhan asal. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan proses aliran tenaga dalam siratan makanan yang terdapat dalam ekosistem pertanian. pembakaran hutan telah meningkatkan iklim mikro. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan maksud kepelbagaian biologi dengan tepat. Banyak juga calon yang menyatakan aktiviti pertanian moden seperti membajak. mewartakan kawasan tadahan air. Huraian calon juga perlu merujuk kepada satu jenis tanaman sahaja. daripada pengeluar kepada pengguna primer. dan langkah perundangan. Jawapan calon sepatutnya adalah kepelbagaian spesies dan genetik flora dan fauna yang hidup dalam sesuatu ekosistem. keseimbangan populasi spesies asal terganggu. Kemusnahan fauna pula akan mengganggu siratan makanan.Soalan (d) menghendaki calon menjelaskan langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah bekalan air bersih di bandar yang dikaji. kempen kesedaran. mencari sumber air alternatif. pendidikan. kegiatan meninggalkan kawasan pertanian pindah telah menyebabkan pertumbuhan tumbuhan sekunder dan semak samun. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana gagal menghuraikan aktiviti pertanian pindah dan sebaliknya hanya menyentuh tentang pertanian pindah sahaja. membesar. kewujudan flora baharu akan mengubah persekitaran iklim mikro kawasan asal. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan bagaimana aktiviti pertanian pindah mengganggu ekosistem hutan. kitar semula. Jawapan calon sepatutnya adalah dari aspek kemusnahan flora. Banyak juga calon yang gagal membahagikan kepelbagaian biologi mengikut komponen flora dan fauna. meningkatkan tarif air. serta saling kebergantungan antara spesies terganggu. Jawapan calon sepatutnya ialah aliran sehala pemindahan tenaga dari matahari ke komponen biotik dan abiotik dalam sesuatu ekosistem. 62 . Kebanyakan calon mendapat markah yang baik untuk soalan ini. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud kepelbagaian biologi. Calon perlu memahami konsep siratan makanan dan menghuraikan setiap pemindahan tenaga terdapat tenaga yang dibebaskan untuk bergerak. serta penghijrahan spesies akibat kemusnahan habitat. catuan air. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik namun banyak juga calon yang memberikan jawapan secara umum dan tidak hanya tertumpu pada kawasan bandar. ini tidak menepati konsep pertanian pindah. daripada pengguna primer kepada pengguna sekunder. menggembur tanah telah mengubah struktur tanah kawasan tersebut. menggunakan baja dan racun serangga sebagai jawapan.

menulis jawapan yang berulang-ulang bagi sesuatu isi. udara bersih. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik disebabkan mereka tidak memahami maksud faktor kependudukan. tanah pertanian. pembalakan. Kebanyakan calon mampu menguasai isi utama dengan baik. tanih. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud daya tampung persekitaran fizikal. tidak memahami kehendak soalan dengan tepat. kawasan terhadap pertumbuhan penduduk. iaitu perubatan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik namun jawapan calon lebih tertumpu pada langkah perundangan serta pendidikan dan kempen alam sekitar sahaja. Soalan (c) menghendaki calon memerihalkan lima langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemusnahan persekitaran fizikal di kawasan yang berpenduduk padat di sesebuah negara membangun. makanan. tidak memahami konsep kajian lapangan. KERTAS 942/2 (ALAM SEKITAR MANUSIA) Komen am Secara keseluruhannya. riadah dan rekreasi atau ekopelancongan. tidak memahami kata tugasan soalan. dan sebagainya. serta penyelidikan dan pembangunan (R&D). Kebanyakan calon dapat memberikan maksud daya tampung persekitaran fizikal dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan lima faktor kependudukan yang menyumbang kepada kemusnahan alam sekitar fizikal di sesebuah kawasan yang berpenduduk padat. pendidikan alam sekitar.Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan empat kepentingan biologi terhadap aktiviti manusia di kawasan tropika lembap. dan mineral. mengutip hasil hutan untuk perindustrian dan IKS. iaitu pertambahan penduduk yang menyebabkan sumber alam dieksploitasi. hibrid. Majoriti calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Antara kesilapan dan kelemahan dalam jawapan calon termasuklah yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Calon Calon Calon Calon Calon Calon memberikan huraian jawapan yang tidak relevan dengan kehendak soalan. serta kemahiran teknologi dalam kalangan penduduk yang rendah yang menyebabkan kemusnahan. faktor penduduk sebagai pengguna yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan pencemaran. dan juga langkah untuk mencari sumber atau tenaga alternatif seperti solar. angin. iaitu keupayaan atau kesesuaian persekitaran fizikal di sesebuah kawasan dalam menyokong atau menampung atau memenuhi sumber alam yang diperlukan oleh penduduk di sesebuah kawasan seperti air permukaan atau air bersih dan marin. kelemahan pengurusan dan penguatkuasaan alam sekitar. Langkah lain yang perlu diterangkan adalah langkah pengurusan sumber. mutu jawapan calon bagi kertas ini adalah sederhana. namun hanya sebilangan kecil yang dapat menghuraikan setiap isi dengan baik. memberikan jawapan tanpa ayat yang lengkap berserta contoh. hutan. 63 . penduduk tidak berpelajaran yang tidak memahami kepentingan penjagaan alam sekitar. tumpuan kepadatan memberikan tekanan kepada sumber seperti persaingan guna tanah.

Soalan (a)(ii) menghendaki calon memperihalkan tiga kepentingan sektor pengangkutan kepada industri pelancongan di Malaysia. KEJORA. Jawapan calon tentang kepentingan sektor pengangkutan kepada industri pelancongan di Malaysia sepatutnya berkaitan dengan aspek sistematik dan cekap. Bagi kawasan destinasi. ketersampaian. iaitu industri pelancongan boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan di Malaysia dengan meningkatkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga bandar dan dua kawasan luar bandar yang menjadi destinasi utama migrasi penduduk di Malaysia sejak tahun 1970-an. Kebanyakan calon dapat menyatakan tiga bandar yang menjadi destinasi utama migrasi dalaman di Malaysia seperti Kuala Lumpur. pemindahan idea. melalui peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana jawapan calon lebih tertumpu kepada kawasan destinasi semata-mata. sumber alam. meningkatkan saiz pasaran. dan Alor Setar. Soalan (c) menghendaki calon menerangkan bagaimana migrasi penduduk ke sesebuah kawasan boleh memajukan kawasan destinasi dan kawasan asal. Calon sepatutnya menerangkan kedua-dua kawasan. Majoriti calon dapat melukis carta pai dengan tepat. isinya adalah kemajuan ekonomi. Banyak calon yang dapat menghuraikan setiap faktor dengan baik. pendapatan negara. Soalan 3 Soalan (a)(i) menghendaki calon melukis carta pai untuk menunjukkan ketibaan pelancong asing yang datang ke Malaysia mengikut negara asal pada tahun 2005. pemindahan teknologi. antara isinya termasuklah penghantaran wang. Namun hanya sebilangan kecil calon yang merujuk dua kawasan luar bandar kepada kawasan pembangunan wilayah seperti JENGKA. dasar kerajaan. 64 . murah. Seremban. kemudahan asas. Johor Bahru. KETENGAH. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. bencana alam. serta mengurangkan tekanan penduduk ke atas sumber. Soalan (b) menghendaki calon menjawab berdasarkan kajian luar yang dijalankan terhadap satu jenis aktiviti ekonomi. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan mengapa berlaku migrasi keluar penduduk desa di negara ini. serta menggalakkan perkembangan teknologi R&D dan sumber manusia. mempercepat proses pembandaran. menggalakkan pembangunan infrastruktur. Georgetown. Bagi kawasan asal pula. KESEDAR. dan tukaran wang asing. DARA. kemudahan sosial. kemajuan kawasan. iaitu dengan menerangkan faktor tolakan dan tarikan bagi isi ekonomi. atau mana-mana kawasan FELDA yang sememangnya menjadi destinasi utama migrasi penduduk ke kawasan luar bandar pada tahun 1970-an. Soalan (a)(iii) menghendaki calon menghuraikan bagaimana industri pelancongan boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan di Malaysia. membangunkan kawasan yang berpotensi sebagai tempat pelancongan. selamat dan selesa. memberi kesan pengganda dalam memajukan kegiatan ekonomi yang berkaitan. jimat masa. Sebilangan besar calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana calon hanya menjelaskan kepentingan pelancongan sahaja dan bukannya kepentingan pengangkutan kepada industri pelancongan. Namun begitu banyak calon yang kehilangan markah kerana tidak menunjukkan pengiraan peratusan dan sudut serta mengabaikan aspek kebersihan dan kekemasan. pembauran budaya positif dan penyebaran inovasi. kepelbagaian jenis pengangkutan. serta faktor sosial. iaitu kawasan destinasi dan kawasan asal. serta mempercepat pembangunan kawasan berpotensi pelancongan.

pencemaran tanih dan sisa toksik. serta pertambahan penduduk.Soalan (b)(i) menghendaki calon menyatakan aktiviti ekonomi yang dikaji dan menamakan kawasan kajian. tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan. menyediakan peluang pekerjaan dan pendapatan kepada penduduk. serta kemajuan kawasan. Calon juga tidak dapat membezakan masalah pertanian ladang dengan pekebun kecil. dan pendidikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak memahami konsep kajian luar (memberikan contoh kawasan yang luas). iaitu kemajuan ekonomi. banjir kilat dan banjir lumpur. tanah mendap. soal selidik atau temu bual. perkembangan infrastuktur. kerosakan ekosistem atau habitat atau spesies atau rantaian makanan. peningkatan kualiti hidup. iaitu meningkatkan KDNK dan pendapatan negara. menggalakkan perkembangan teknologi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik tetapi tidak mendapat markah maksimun disebabkan huraian yang diberikan tidak mantap dan terperinci. pencemaran persekitaran. iaitu amalan pengurusan strategik seperti langkah kestrukturan atau kejuruteraan. pencemaran udara. pengurusan. Soalan (b)(iii) menghendaki calon menghuraikan bukti yang menunjukkan kawasan yang dikaji telah mengalami perkembangan pesat akibat aktiviti ekonomi tersebut. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan masalah yang dihadapi untuk memajukan sektor pertanian ladang di Malaysia. iaitu berskala mikro (paling luas ialah di sebuah daerah kecil). kemarau. pencemaran air. hakisan tanah. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana calon hanya menyatakan isi secara umum. menambahkan dana atau modal dalam negara. Calon sepatutnya menghuraikan bukti bagi setiap isi. dan penggunaan teknologi mesra alam (teknologi hijau) serta kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. amalan pemuliharaan. Manakala maklumat sekunder pula diperoleh melalui rujukan maklumat atau data sedia ada. R&D. Jawapan calon menjurus kepada perubahan landskap. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan sumbangan sektor pertanian ladang kepada pembangunan ekonomi negara Malaysia. kesan pengganda atau memajukan ekonomi yang berkaitan. Kebanyakan calon hanya menjelaskan kaedah untuk memperoleh maklumat primer sahaja. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b)(iv) menghendaki calon menyatakan kesan negatif aktiviti ekonomi berkenaan terhadap alam sekitar fizikal setempat. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. persaingan. Jawapan calon sepatutnya adalah mengenai masalah fizikal seperti banjir. Soalan (b)(v) menghendaki calon menghuraikan langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. kesihatan. masalah pasaran seperti harga komoditi yang tidak stabil. Jawapan soalan kajian luar perlu memenuhi syarat tertentu. Sesetengah calon pula hanya menyatakan kaedah untuk memperoleh maklumat sekunder tanpa huraian yang lengkap. peningkatan suhu mikro dan pengurangan kelembapan udara. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. pencemaran bunyi dan bau. tidak boleh melompat dari satu kawasan ke kawasan lain (bersifat insitu). masalah kekurangan buruh 65 . tanah runtuh. dan hanya berdasarkan satu jenis aktiviti ekonomi sahaja. serta kemusnahan kawasan tadahan air. kemahiran sumber manusia. amalan pemeliharaan. penyakit. Calon sepatutnya menjawab maklumat primer yang diperoleh melalui pemerhatian atau pencerapan. peningkatan pendapatan per kapita dan taraf hidup penduduk. kualiti produk. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menghuraikan kaedah kajian yang digunakan untuk memperoleh maklumat primer dan sekunder. kewujudan institusi atau agensi atau kemudahan yang berkaitan dengan aktiviti ekonomi yang dikaji.

dan bunyi yang termasuk dalam masalah fizikal tetapi calon menjelaskan satu persatu dan menganggap perkara tersebut dalam isi yang berlainan. dan Kuala Lumpur. kesan pemanasan setempat. bekalan air dan elektrik. Contohnya ialah isi kemusnahan ekosistem. udara. Jawapan calon sepatutnya menghuraikan kesan pencemaran udara. kos penanaman semula kelapa sawit dan getah.tempatan. masalah peningkatan kos pengeluaran seperti kos operasi. Namun banyak juga calon yang mengulang fakta yang sama dan terdapat calon yang hanya menyenaraikan isi utama tanpa contoh dan penjelasan lanjut. Antara ciri bandar metropolis termasuklah penduduk melebihi satu juta orang. Calon sepatutnya menyatakan kesan negatif berserta dengan huraian secara ringkas. masalah persekitaran fizikal. kos input. jambatan. iaitu kekurangan kepakaran. karenah birokrasi. banjir kilat. hakisan tanah atau tanah runtuh atau tanah mendap. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan kesan negatif pembangunan pertanian ladang terhadap alam sekitar fizikal di Malaysia. serta peningkatan kadar hakisan tanah dan banjir lumpur. 66 . iaitu kepupusan kepelbagaian biologinya. soalan (a) menghendaki calon menyatakan lima petunjuk yang membuktikan bahawa sesebuah petempatan desa telah mengalami kemajuan. bau. calon banyak membincangkan kesan penyahutanan di kawasan bandar. memusnahkan kawasan tadahan air. Kebanyakan calon tidak mendapat markah penuh disebabkan tidak faham dan kurang jelas tentang konsep bandar metropolis. masalah pengurusan. Bangkok. spesies flora dan fauna apabila hutan ditebang dan dibersihkan untuk pembukaan ladang. kos hidup yang tinggi. mempunyai pelbagai fungsi pusat. kemusnahan habitat. pencemaran udara. lazimya ibu negara sesebuah negara. ciri sosial masyarakat yang memiliki kualiti hidup yang tinggi. masalah pekerjaan dan kemiskinan. Namun demikian. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan kesan pembandaran terhadap alam sekitar fizikal. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. pencemaran sumber air. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang panjang lebar untuk isi dalam kategori yang sama. serta masalah kesesakan. Soalan 6 Dengan merujuk kepada Malaysia. pencemaran sampah sarap dan sisa pepejal. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan lima ciri bandar metropolis. Antara masalah penduduk bandar metropolis termasuklah masalah perumahan. dan juga menjadi tumpuan pengangkutan wilayah. pencemaran air. terdapat pelbagai kemudahan infrastruktur. Kelemahan calon adalah memberikan huraian yang terlalu panjang dan ada juga yang hanya menyenaraikan sahaja kesan negatif tersebut. pencemaran bunyi dan bau. Calon sepatutnya menyatakan petunjuk berserta huraian yang ringkas. memusnahkan ekosistem hutan. Contohnya ialah Tokyo. Contohnya bukti terdapatnya kemudahan infrastruktur seperti jalan raya. dari segi ciri fizikal bandar adalah padat dan tepu dengan bangunan. masalah sosial bertambah dan kualiti hidup menurun. rantaian makanan. peningkatan suhu dan pulau haba bandar. Kebanyakan calon dapat memberikan petunjuk sebagai bukti dengan baik. Contohnya pencemaran air. serta ekosistem bandar yang tidak seimbang serta terganggu. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan masalah yang dihadapi oleh penduduk bandar metropolis. serta masalah kekurangan modal. bagi kesan hakisan tanah dan tanah runtuh serta ketidakseimbangan ekosistem. Isi lain antaranya termasuklah perubahan landskap secara besar-besaran. Banyak juga calon yang mengemukakan isi yang bersifat global seperti pemanasan global dan penipisan ozon. lingkungan pengaruh yang luas berbanding dengan bandar raya.

Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan faktor yang menyumbang kepada perkembangan sesebuah petempatan desa. iaitu dalam konteks perdagangan. Huraian calon yang sepatutnya adalah meningkatkan aliran perdagangan. faktor pengangkutan atau telekomunikasi. faktor kedinamikan penduduk.Bukti lain adalah terdapatnya kemudahan sosial seperti hospital. Calon sepatutnya menjelaskan kesan negatif globalisasi ekonomi terhadap negara sedang membangun. meningkatkan aktiviti ekonomi bagi menjana peluang pekerjaan. kualiti hidup bertambah. pengangkutan dan juga di kawasan tanah tinggi yang sesuai untuk pelancongan. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan kebaikan pasaran bebas dalam globalisasi ekonomi. harga barangan yang lebih murah dan menguntungkan pengguna. modal. Kebanyakan calon hanya dapat memberikan beberapa isi secara umum sahaja. pengkhususan aktiviti ekonomi. perluasan pasaran. pilihan barangan yang lebih banyak kepada pengguna. kesukaran untuk mengawal keluar masuk modal asing. calon sepatutnya menjelaskan pencemaran air. iaitu bentuk muka bumi. modal. serta menghakis nilai budaya tempatan. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud globalisasi ekonomi. Hampir semua calon tidak dapat memberikan maksud globalisasi ekonomi dengan betul dan hanya menjawab secara umum sahaja. serta mengurangkan tekanan globalisasi ekonomi. Tapak bina yang sesuai seperti selamat dari bencana alam seperti banjir. kemajuan komunikasi seperti talian telefon. Impak terhadap alam sekitar manusia pula ialah kemiskinan berkurangan. peningkatan taraf hidup. peningkatan taraf kesihatan. ancaman kepada penguasaan dan produk tempatan atau tradisional khususnya IKS. buruh. Namun bagi kesan terhadap alam sekitar manusia. ekonomi bebas tanpa sempadan yang dipermudah oleh kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. pencemaran udara. dan teknologi dalam proses pengeluaran. serta kemudahan infrastruktur dan sosial. peluang pekerjaan meningkat. kualiti hidup bertambah baik dengan pemilikan harta dan barangan. calon lebih cenderung kepada kesan negatif sahaja seperti penularan penyakit. ketersampaian bertambah. saingan guna tanah. perubahan struktur ekonomi tradisional kepada ekonomi moden serta perubahan sikap dan gaya hidup penduduk yang lebih moden. dasar kerajaan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Banyak calon yang memberikan jawapan yang ringkas dan umum. peningkatan taraf pendidikan. meningkatkan teknologi dan R&D. iaitu penguasaan ekonomi oleh syarikat asing. iaitu tanah pamah yang rata sesuai untuk petempatan. peningkatan saiz pasaran dan kuasa beli. pencemaran bau dan bunyi. Huraian calon juga tidak memuaskan kerana tidak memahami konsep globalisasi. Untuk impak terhadap alam sekitar fizikal. Sebahagian besar calon dapat membincangkan kesan terhadap alam sekitar fizikal dengan baik. gangguan hidrologi setempat serta gangguan ekologi setempat. Calon sepatutnya memberikan huraian yang mantap bagi setiap isi yang dikemukakan seperti faktor fizikal. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan impak terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia akibat proses transformasi desa. pasaran. hakisan tanih dan gerakan jisim. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan kesan negatif globalisasi ekonomi terhadap negara sedang membangun. potensi sumber alam yang dimiliki. Faktor yang lain adalah letakan strategik. faktor teknologi. Jawapan calon sepatutnya menyentuh aspek saling kebergantungan antara negara pada bahan. berlaku pembauran inovasi. pasaran. penghakisan kedaulatan negara. dan juga peningkatan masalah sosial. kemajuan ekonomi seperti kilang. 67 . pertanian. masalah yang timbul akibat aliran buruh.

Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. membaharui hubungan ekonomi antarabangsa. pembinaan empangan elektrik hidro. biomas. udara. Antara prinsip pembangunan lestari termasuklah menjanakan dan menggalakkan semula pertumbuhan ekonomi. perlombongan. Begitu juga halnya dengan langkah mengadakan kempen kesedaran alam sekitar melalui pelbagai media. air.Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud sumber alam yang boleh dibaharui. mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko. perindustrian. 68 . Soalan (d) menghendaki calon menghuraikan tiga prinsip pembangunan berterusan (lestari). Kebanyakan calon dapat menghuraikan langkah bukan perundangan dengan baik. Langkah seperti kesedaran dan pendidikan alam sekitar juga disentuh dengan baik oleh calon. Jawapan yang sebenarnya ialah sumber yang berterusan atau tidak pupus seperti hutan. pelancongan. iaitu langkah kestrukturan. Prinsip pembangunan lestari hanya difahami dalam konteks memelihara dan memulihara alam sekitar tanpa mengaitkannya dengan kelestarian kepada generasi akan datang. Namun masih banyak calon yang keliru dengan jenis sumber yang boleh dibaharui. Penghijauan Bumi. World Wildlife Fund (WWF). dan lain-lain. Pendidikan alam sekitar pula adalah memupuk kefahaman masyarakat umum tentang kepentingan menjaga dan memulihara alam sekitar dan juga peranan Non-Governmental Organisation (NGO) seperti Sahabat Alam Malaysia (SAM). dan juga memperkukuh kerjasama antarabangsa. Ada calon yang menyatakan sumber mineral ialah sumber yang boleh dibaharui. amalan pemeliharaan. walaupun digunakan berkali-kali. sumber tersebut boleh diganti atau diwujudkan semula. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan empat aktiviti manusia yang menyebabkan kemerosotan dan kepupusan sumber alam yang boleh dibaharui. contohnya Cintailah Hutan Kita. Hutan Warisan Kita. memastikan saiz penduduk yang boleh ditampung. pengangkutan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. sumber marin. Antara langkah bukan perundangan yang perlu dijawab oleh calon termasuklah amalan pengurusan yang cekap. dan lain-lain dalam kerjasama dengan agensi kerajaan seperti mengadakan aktiviti gotong-royong. dan sebagainya. perikanan. tenaga solar. Kebanyakan calon dapat memberikan isi dan huraian dengan baik. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan empat langkah bukan perundangan yang boleh diambil untuk menjamin keberterusan sumber alam yang boleh dibaharui. amalan pemuliharaan. memulihara dan meningkatkan asas sumber. pembangunan tanah. dan aktiviti perniagaan dan domestik. Cintailah Sungai Kita. Antara isi jawapan yang perlu dihuraikan oleh calon termasuklah pertanian atau penternakan. dan penggunaan teknologi mesra alam. pembalakan. pembinaan infrastruktur. mengintegrasikan alam sekitar dan ekonomi dalam membuat keputusan. mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi bagi menjamin kesejahteraan hidup.

Ekonomi (944) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini.61% berbanding dengan tahun 2009.54 RESPONS CALON KERTAS 944/1 (MIKROEKONOMI) ANEKA PILIHAN Kunci jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B A A C A B B D B B A A B B C 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A D D C D B B BATAL B D D B B 69 .93%. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 4. iaitu menurun sebanyak 3.89 C– 7.92 B 7.96 A– 4.5 C 11. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 53.12 F 23. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 17 490.79 B+ 5.64 B– 9.02 D+ 8.23 C+ 9.39 D 7.

Calon sepatutnya melukis keluk KKP dengan betul dan menerangkan mengapa keluaran tidak boleh dikeluarkan di luar keluk KKP (oleh sebab faktor terhad – yakni konsep kekurangan) dan seterusnya menjelaskan konsep kos lepas dengan memberikan contoh yang berasaskan gambar rajah yang dilukis. kurang menguasai dan memahami konsep ekonomi. memperlihatkan ciri jawapan yang terancang. Ini disebabkan kebanyakan soalan hanya memerlukan calon menjawab dengan ringkas tanpa memberikan huraian yang panjang. Mereka dapat mengintegrasikan teori dan mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah ekonomi secara deskriptif dan kuantitatif. terdapat tiga aras jawapan yang dikemukakan oleh calon. iaitu markah 50 ke atas. Jawapan yang dikemukakan mengikut tertib dengan olahan jawapan yang tersusun dan menepati jawapan yang dikehendaki. Mereka berupaya menjawab soalan yang hanya memerlukan definisi dan fakta. dan istilah ekonomi. Kekuatan jawapan calon tertumpu kepada soalan bahagian B (esei pendek atau ringkas). sederhana dan lemah. pencapaian calon pada tahun ini adalah sederhana. Dan Kuantitatif Komen am Secara keseluruhan. konsep. Sebahagian besar jawapan calon berada pada aras sederhana. Mereka juga tidak dapat menerangkan konsep kos lepas kerana gambar rajah KKP tidak lengkap (yakni tanpa titik-titik di atas keluk KKP). 70 . hanya menghafal definisi. Calon dalam aras ini merupakan calon yang dapat menguasai ilmu ekonomi dengan baik.Esei Ringkas. Secara amnya. Calon dalam kategori aras lemah memperlihatkan penguasaan ilmu ekonomi yang amat terhad. dan mereka mempunyai asas matematik yang agak lemah. Calon dalam kategori ini kurang membuat persediaan. Calon lemah dalam menjawab soalan yang memerlukan mereka mengaitkan teori dan konsep ekonomi yang releven dengan masalah ekonomi yang dikemukakan. Kebanyakan calon dalam aras sederhana kerap kali gagal menjawab soalan bahagian esei panjang. iaitu aras baik. Jawapan yang dikemukakan menunjukkan wujudnya unsur kurang perancangan dalam menjawab soalan. Pada umumnya. dan tidak dapat mengaitkan sesuatu teori ekonomi dengan masalah sebenar. Kurang kepekaan juga merupakan satu masalah bagi calon-calon dalam aras lemah kerana mereka kerap kali tidak menyertakan unit ukuran dalam jawapan akhir. Komen soalan demi soalan Bahagian B: Esei Ringkas Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon melukis keluk KKP dan menjelaskan konsep kekurangan dan kos lepas. Sesetengah soalan hanya memerlukan faktor atau sebab sahaja tanpa memerlukan huraian yang lengkap. calon dalam kategori sederhana dan lemah tidak dapat menjawab soalan berbentuk aplikasi dan kuantitatif dengan baik kerana kurang mahir mengintegrasikan teori. terdapat juga segelintir calon yang menerangkan pengeluaran berada dalam lingkungan KKP sebagai konsep kekurangan. Walau bagaimanpun. Esei. Jawapan calon yang arasnya baik.

Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon mendefinisikan kos sut dan kos purata. Keadaan ini menyebabkan calon tidak mendapat markah penuh. Selain itu. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Terdapat juga calon yang gagal menjawab soalan ini dengan betul kerana mereka mendefinisikan kos sut sebagai perubahan kos akibat perubahan kuantiti keluaran dan memberikan rumus bagi kos purata. dan (c) kemajuan teknologi pengeluaran minyak kelapa sawit meningkat. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menerangkan tiga faktor yang menyebabkan keluk permintaan sesuatu barang anjal. Calon sepatutnya menjawab soalan ini dengan berasaskan konsep pendapatan benar. kebanyakan calon menjawab soalan ini dengan melukis gambar rajah penawaran sedangkan soalan ini tidak memerlukan gambar rajah. Walaupun demikian. (b) keluasan penanaman kelapa sawit meningkat. seperti banyak barang pengganti. kesan penggantian. dan (c) kemajuan teknologi pengeluaran akan meningkatkan daya pengeluaran dan seterusnya akan menambah penawaran minyak kelapa sawit.Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan dua sebab harga dan kuantiti diminta berhubungan secara negatif. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. terdapat juga calon yang melukis gambar rajah dengan menandakan paksi yang salah. kuantiti diminta turun. Ketiga-tiga soalan ini menanyakan input pengeluaran. bahagian pendapatan yang digunakan untuk membeli barang tersebut. dan sebaliknya. iaitu apabila harga naik. Selain itu banyak juga calon yang menjawab hubungan harga dengan kuantiti berasaskan hukum permintaan. namun terdapat juga sebilangan besar calon yang menerangkan kesan apabila harga naik sahaja tanpa menjelaskan kesan apabila harga turun. ataupun utiliti sut berkurangan. Walaupun demikian. Walaupun demikian. dengan itu penawaran minyak kelapa sawit meningkat. 71 . Soalan (b) pula menghendaki calon menerangkan hubungan antara kos sut dengan kos purata dalam jangka pendek dengan menggunakan gambar rajah. jangka masa. Calon seharusnya menjawab soalan (a) kos input meningkat maka penawaran minyak kelapa sawit menurun. manakala kos purata ialah kos per unit keluaran. manakala (b) penambahan keluasan tanaman mengakibatkan input bertambah. terdapat juga calon yang memberikan fakta tanpa penjelasan. dan jenis barang. Calon sepatutnya memberikan sebab-sebab keluk permintaan sesuatu barang anjal. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Hasilnya mereka hanya mendapat separuh markah sahaja. Calon harus memberikan huraian sedikit tentang fakta-fakta tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. banyak juga calon yang menjawab dengan betul pada bahagian akhir tetapi tidak menyatakan kesan perubahan input tersebut terhadap faktor pengeluaran. kegunaan barang. Kos sut ialah pertambahan kos akibat daripada pertambahan satu unit keluaran. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menerangkan kesan terhadap penawaran minyak kelapa sawit apabila (a) upah pekerja di ladang kelapa sawit meningkat. Sebahagian besar calon dapat menjawab soalan ini dengan baik.

banyak calon yang mencampur aduk jawapan dan menyebabkan huraiannya tidak kemas. tetapi tidak dapat menghuraikannya dengan baik. harga yang lebih rendah. dan pendiskriminasi harga ialah pemonopoli. Calon sepatutnya menerangkan bagaimana kerajaan mengenakan harga maksimum dan harga minimum dan tujuan dasar tersebut diwujudkan. Kebanyakan calon dapat menjawab dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan bagaimana kerajaan boleh campur tangan untuk mengatasi kelemahan ekonomi pasaran bebas.Walaupun demikian. Jawapan harus ditulis dalam bentuk perbandingan. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan dasar harga maksimum dan harga minimum. firma mengeluarkan barang yang mempunyai pengganti yang hampir. Calon sepatutnya menghuraikan tiga ciri pasaran oligopoli. dan terdapat persaingan bukan harga. dan kestabilan ekonomi. Harga maksimum dilakukan untuk menolong pengguna manakala harga minimum adalah untuk menolong pengeluar. mengawal ekternaliti negatif. Majoriti calon dapat menjawab soalan ini dan memberikan fakta yang tepat. Selain itu terdapat juga calon yang menjawab harga maksimum ialah harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. seperti terdapat lebih daripada satu firma. agihan barangan sama rata. namun terdapat juga yang gagal memberikan huraian dengan betul. Calon sepatutnya menjelaskan maksud harga maksimum ialah harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan dan harga minimum ialah harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan lain. Contohnya. Calon sepatutnya menyatakan sebab diskriminasi harga dilakukan. Kebanyakan calon menjawab soalan ini dengan betul. Terdapat juga sebilangan calon yang memberikan jawapan secara umum dan tidak menyusun fakta dengan teratur. keanjalan permintaan berbeza antara pasaran. namun terdapat juga calon yang menyatakan bahawa dasar harga minimum diwujudkan untuk pengguna dan dasar harga maksimum diwujudkan untuk pengeluar. terdapat juga calon yang keliru antara maksud harga maksimum dengan harga minimum.Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon menyatakan dua sebab diskriminasi harga dilakukan dan menerangkan syarat untuk melakukan diskriminasi harga. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan tiga ciri pasaran oligopoli. kerajaan mengadakan undang- 72 . manakala syarat untuk melakukan diskriminasi harga adalah mesti terdapat lebih daripada satu pasaran. iaitu untuk meningkatkan keuntungan. Bahagian C: Esei Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan dua kelebihan ekonomi perancangan pusat berbanding dengan ekonomi pasaran bebas. Banyak calon yang dapat menjawab dengan baik. wujud halangan untuk memasuki pasaran oligopoli. Kebanyakan calon tidak membuat perbandingan. Calon sepatutnya menghuraikan kaedah yang dilakukan oleh kerajaan dan tujuan kaedah itu dilakukan. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan maksud dengan harga maksimum dan harga minimum. sedangkan harga pasaran tidak semestinya harga keseimbangan. Contonya. ada sedikit kuasa menentukan harga. tiada kos pengangkutan. Calon sepatutnya menyatakan bahawa kelebihan ekonomi pasaran bebas ialah agihan pendapatan yang lebih setara. Hanya sebilangan kecil calon sahaja yang dapat memberikan jawapan yang tepat. kebajikan sosial ataupun untuk membaiki agihan pendapatan. terdapat kebajikan sosial.

Namun demikian. Calon hanya memberikan fakta tetapi tidak menghuraikannya dengan baik. seperti faktor penambahan kos yang besar dalam pengeluaran. Soalan 12 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan tiga kelemahan pasaran persaingan bermonopoli. 73 . Calon sepatutnya menghuraikan empat faktor yang menyebabkan penawaran menjadi tak anjal. mereka kehilangan banyak markah. iaitu apabila MC = MR. dan kebaikan pengiklanan. Calon sepatutnya menerangkan kelebihan pasaran bermonopoli berbanding dengan pasaran monopoli. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Terdapat juga calon yang menjawab secara umum dengan menggunakan pengetahuan am dan tidak menjelaskan fakta ekonomi. dasar kewangan untuk mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini dapat menghuraikan fakta pertama dan kedua dengan tepat. Ini jelas menunjukkan bahawa banyak calon yang tidak memahami dengan konsep keanjalan. Calon sepatutnya menyatakan bahawa penawaran tak anjal ialah peratusan perubahan kuantiti ditawarkan lebih kecil daripada peratus perubahan harga barang tersebut.undang untuk mengatasi masalah ekternaliti negatif. harga yang lebih rendah. Namun begitu. Soalan (b) pula menghendaki calon menerangkan mengapa pasaran persaingan bermonopoli lebih baik daripada pasaran monopoli. termasuklah terdapatnya pilihan barang. Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon menggunakan gambar rajah untuk menjelaskan bagaimana penentuan output firma pasaran sempurna berlaku dalam jangka panjang. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. terdapat juga calon yang mendefinisikan jawapan ini dengan tidak menulis peratusan perubahan harga dan peratusan perubahan kuantiti. kesukaran mobiliti faktor pengeluaran. Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. terdapat juga calon yang tidak dapat menghuraikan dengan baik dan memberikan jawapan yang tidak tersusun. Majoriti calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan maksud dengan penawaran tak anjal. Terdapat juga calon yang melukis gambar rajah yang tidak betul kerana mereka melabel paksi yang salah. dan kos yang tinggi akibat berlakunya persaingan bukan harga. Calon sepatutnya menghuraikan ketidakcekapan peruntukan. tempoh pengeluaran yang panjang. bekalan faktor yang sukar didapati. keluaran yang lebih banyak. bilangan firma yang kecil. terdapat inovasi. Walau bagaimanapun. mengenakan cukai dan subsidi untuk mengatasi agihan pendapatan yang tidak setara. terutamanya bagi proses bagaimana berlaku tahap keseimbangan. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan empat faktor yang menyebabkan penawaran menjadi tak anjal. ketidakcekapan pengeluaran. Kebanyakan calon dapat memberikan fakta dengan betul tetapi mereka tidak dapat menghuraikannya dengan baik. Calon sepatutnya melukis gambar rajah penentuan output pasaran sempurna dalam jangka panjang dan menerangkan proses bagaimana berlaku keseimbangan. dan melibatkan diri secara langsung untuk menyediakan barang awam. Akibatnya. iaitu daripada untung kurang normal kepada untung normal. Tidak banyak calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan daripada untung lebih normal kepada untung normal. tidak banyak calon yang dapat menghuraikan fakta ketiga. Calon juga perlu menyatakan bahawa keseimbangan berlaku. dan juga tiada faktor pengeluaran pengganti.

00 kepada RM100. terdapat juga calon yang tidak menunjukkan perbezaan antara keluk penawaran asal dengan keluk penawaran selepas subsidi diberikan. Pertambahan pendapatan ialah RM675 (RM1800. Majoriti calon dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Selain itu. Soalan (a) menghendaki calon menghitung keanjalan penawaran barang tersebut apabila harga meningkat daripada RM50. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menghitung perbelanjaan pengguna sekiranya semua lebihan barang X di pasaran dibeli. 74 . Soalan (b)(ii) menghendaki calon menghitung kuantiti ditawarkan apabila harga meningkat daripada RM50. Soalan (b)(iii) menghendaki calon menghitung jumlah perbelanjaan kerajaan. Soalan 14 Soalan ini adalah berdasarkan satu persamaan penawaran bagi satu barang. Kebanyakan calon dapat melukis gambar rajah dengan betul. Walaupun demikian.00).00 terhadap setiap unit pengeluaran barang tersebut. Calon sepatutnya menjawab Qd (permintaan) = 50 unit dan Qs (penawaran) = 90.00. Banyak juga calon yang tidak menulis unit ukuran pada jawapan mereka yang menyebabkan mereka tidak mendapat markah. namun terdapat sebilangan calon yang tidak peka dengan unit ukuran yang digunakan. pendapatan baharu pula ialah RM20 × 90 = RM1800. Jawapannya ialah RM20 × 50 = RM100. Namun begitu sebahagian calon gagal untuk menulis paksi dengan betul dan menyebabkan gambar rajah tidak diterima.25. iaitu bahagian (i) P = 8 + 0.Bahagian D: Kuantitatif Soalan 13 Soalan ini berhubung dengan persamaan permintaan dan penawaran bagi barang X.00. iaitu kuantiti = 75 unit dan harga = RM15. Soalan (b)(i) menghendaki calon mendapatkan persamaan penawaran yang baharu bagi barang tersebut.00. Calon perlu mentaksir pekali keanjalan penawaran tersebut. Pendapatan asal pengeluar ialah RM15 × 75 = RM1125. Soalan (b)(i) menghendaki calon menghitung kuantiti diminta dan kuantiti ditawarkan dengan andaian kerajaan mengenakan dasar harga minimum pada RM20.00.00 sekiranya kerajaan memberikan subsidi sebanyak RM2. iaitu apabila harga naik 1% kuantiti ditawarkan akan meningkat sebanyak 1.5 Q dan bahagian (ii) masing-masing ialah 84 unit dan 184 unit.00 kepada RM100.25%. Soalan (c) menghendaki calon melukis gambar rajah keluk penawaran sebelum dan selepas subsidi diberikan. Soalan (a) menghendaki calon menghitung kuantiti dan harga keseimbangan. Calon sepatutnya menggunakan rumus Qd=Qs untuk mendapatkan kuantiti keseimbangan. Soalan (b)(iv) menghendaki calon menghitung perubahan pendapatan pengeluar.00.00. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Kebanyakan calon dapat menghitung kuantiti dan harga keseimbangan dengan tepat. iaitu 1. kebanyakan calon gagal memberikan taksiran tentang nilai keanjalan tersebut. Jawapannya ialah RM20 × 40 = RM800.00 − RM1125.

terdapat juga calon yang tidak menulis unit. Calon juga dapat memberikan kuantiti buruh yang digunakan dengan betul. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. kebanyakan calon gagal menjawab soalan dalam bahagian seterusnya. Soalan (b)(i) menghendaki calon menyatakan kuantiti buruh yang digunakan oleh firma sekiranya kesatuan sekerja berjaya menuntut upah sebanyak RM400. dan (iii) menghitung kos purata pada tingkat keseimbangan sekiranya harga pasaran ialah RM30. masih banyak juga calon yang gagal untuk menulis unit ukuran. Namun demikian. 75 . Oleh yang demikian. Mereka tidak memberikan jawapan yang betul tentang kesannya kepada firma tersebut. iaitu RM46. iaitu firma tersebut rugi sebanyak RM100. banyak juga calon yang gagal atau terlupa menulis unit RM. iaitu 5 unit. dan kos sut firma (ii) menyatakan tingkat keluaran pada tingkat keseimbangan. Soalan (a) menghendaki calon (i) menghitung jumlah hasil. Kebanyakan calon dapat mengira dengan betul soalan (i). Soalan (b) menghendaki calon memberikan jawapan berdasarkan jawapan (a)(ii). Soalan (b)(iii) menghendaki calon menyatakan kesan terhadap pasaran buruh akibat kejayaan tindakan kesatuan buruh menuntut kenaikan upah.00 seunit. Kebanyakan calon dapat menghitung dengan betul. banyak juga calon yang gagal menulis unit RM pada pengiraan hasil keluaran sut.67.Soalan 15 Soalan ini berdasarkan jadual yang menunjukkan data permintaan dan jumlah kos sebuah firma dalam pasaran persaingan sempurna. Bagi soalan (ii) banyak juga calon yang dapat menjawab dengan betul. Soalan 16 Soalan ini berkaitan dengan jadual yang menunjukkan kuantiti buruh yang digunakan dan jumlah output yang dikeluarkan oleh sebuah firma. iaitu 6 unit. kebanyakan calon dapat menjawab dengan betul.00. Namun begitu. Bagi soalan (iii) pula. Kebanyakan calon tidak dapat melukis gambar rajah dengan betul kerana mereka gagal melukis pada titik tengah walaupun mereka melabel paksi dengan betul. Mereka dapat memberikan penggunaan buruh sebanyak 3 unit sebagai jawapan. Namun begitu. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. iaitu calon dikehendaki menghitung sama ada firma mendapat untung atau rugi dan menjelaskan kesannya kepada firma tersebut. Soalan (b)(ii) menghendaki calon melukis gambar rajah keluk permintaan buruh sebelum dan selepas kenaikan upah dengan menggunakan kertas graf. calon banyak kehilangan markah disebabkan oleh kecuaian mereka dalam menulis unit dan RM. iaitu firma boleh meneruskan operasi kerana dapat membayar kos berubah atau menutup operasi kerana tidak dapat membayar kos tetap. Walaupun demikian. Soalan (a) menghendaki calon menghitung hasil keluaran sut firma dan menyatakan kuantiti buruh yang digunakan oleh sebuah firma jika upahnya ialah RM700. hasil sut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Walaupun bagaimanapun.00.00 dan harga output ialah RM100.00.

10. terdapat calon yang tidak mengetahui rumus yang betul dalam sesuatu pengiraan. Untuk bahagian D. Prestasi calon untuk bahagian C lebih baik berbanding dengan bahagian B dan D. atau fakta diberikan tetapi huraian tidak menepati fakta atau huraian yang kurang jelas. Dan Kuantitatif Komen am Secara keseluruhannya. Calon kurang membuat perancangan dalam menjawab soalan. Terdapat perbezaan jawapan yang ketara untuk beberapa soalan. Hal ini dapat dilihat melalui huraian yang tidak menyatakan fakta. prestasi dan mutu jawapan calon adalah sederhana. tetapi masih banyak yang boleh dibaiki tentang cara penghuraian tentang sesuatu konsep. Oleh itu jawapan yang diberikan adalah salah.KERTAS 944/2 (MAKROEKONOMI) Aneka Pilihan Kunci jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A A A B C C C B B A B A B D D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C C D C C D A B C D A B B A B Esei Ringkas. Ada kalanya calon juga tidak menghuraikan atau menjelaskan gambar rajah yang dilukis. Pemahaman tentang konsep asas agak baik. Terdapat calon yang dapat menjawab dengan baik sehingga menghampiri markah penuh untuk soalan 9. dan 12. Esei. 76 .

KNK = KDNK + PFBL Jika PFBL > 0. (b) taraf hidup tinggi. guna tenaga penuh. terutamanya apabila PFBL = 0. Calon tidak memberikan takrifan PFBLN dengan tepat dan tidak menjelaskan kesemua keadaan PFBLN. Calon sepatutnya menjelaskan bagaimana perkara tersebut menyebabkan taraf hidup masyarakat tidak semestinya bertambah baik apabila pendapatan meningkat. Calon sepatutnya menjelaskan PFBLN adalah perbezaan nilai penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri dengan pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Takrifan guna tenaga penuh dan kestabilan imbangan perdagangan yang diberikan tidak tepat. mengawal kemerosotan kadar pertukaran asing. Hubungan PFBLN dengan KNK dan KDNK adalah seperti rumus yang berikut. maka KNK = KDNK. Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan maksud pendapatan faktor bersih luar negeri (PFBLN) dan hubungan keluaran negara kasar (KNK) dengan keluaran dalam negeri kasar (KDNK). dan agihan pendapatan. Matlamat yang ingin dicapai ialah (a) (b) (c) (d) mengawalan pengaliran keluar masuk mata wang asing. 2. 77 . dan menghuraikan dua matlamat yang ingin dicapai oleh sesuatu ekonomi. Guna tenaga penuh adalah keadaan pasaran buruh yang mengalami pengangguran kurang daripada 4%. kesan luaran negatif.Komen soalan demi soalan Bahagian B: Esei Ringkas Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan maksud guna tenaga penuh dan kestabilan imbangan perdagangan. maka KNK = KDNK Pada amnya. meningkatkan guna tenaga. kestabilan tingkat harga. maka KNK < KDNK PFBL = 0. Matlamat yang ingin dicapai ialah (a) output negara pada tahap optimum/pertumbuhan ekonomi pesat. maka KNK > KDNK PFBL < 0. sebaliknya calon menjelaskan empat matlamat asas makroekonomi. Kestabilan imbangan perdagangan ialah jumlah nilai eksport lebih besar atau sama dengan jumlah nilai import. iaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebahagian besar calon tidak memahami kehendak soalan. dan membaiki imbangan pembayaran. Mereka tidak menjelaskan sebab guna tenaga penuh dan kestabilan imbangan perdagangan merupakan matlamat yang ingin dicapai. Calon sepatutnya menerangkan kedua-dua istilah tersebut: 1. Pada amnya jawapan calon tidak memuaskan. meningkatkan pertumbuhan ekonomi. jawapan calon adalah sederhana. (c) masalah atau gejala sosial berkurangan. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menerangkan kelemahan menggunakan pendapatan per kapita sebagai petunjuk taraf hidup antara masa berdasarkan faktor tempoh waktu bekerja.

iaitu cenderung untuk mengamalkan sistem barter. (c) Peningkatan pendapatan per kapita jika diikuti dengan jurang agihan pendapatan yang semakin meluas tidak berjaya meningkatkan taraf hidup. iaitu ekonomi tiga sektor. Akhirnya. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan maksud bocoran dan suntikan. soalan menghendaki calon menjelaskan pendapatan per kapita sebagai pengukur taraf hidup masyarakat. Calon mestilah menerangkannya dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila bocoran meningkat. Kesannya. taraf hidup tidak meningkat. dan akhirnya masyarakat lebih suka menukarkan barang dengan barang. (b) Projek pembangunan meningkatkan pendapatan per kapita. dan menghuraikan kesan pertambahan bocoran terhadap keseimbangan pendapatan negara ekonomi tiga sektor. peningkatan pencemaran alam sekitar. tetapi pada masa yang sama menghasilkan pencemaran udara. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menerangkan fungsi wang sebagai alat perantaraan pertukaran dan penyimpanan nilai. Pada kebiasaannya (tahun-tahun sebelum ini). calon tidak menerangkan proses bagaimana keseimbangan baharu dicapai dengan baik. keluk bocoran akan beralih ke atas. Calon perlu menilai kesan bersih daripada peningkatan pendapatan per kapita yang pada masa yang sama mengurangkan kebajikan masyarakat. tahap kebajikan masyarakat tidak akan meningkat seperti peningkatan pendapatan per kapita. 78 . Calon dapat menerangkan dengan baik kedudukan keseimbangan asal.(a) Peningkatan waktu kerja bererti pengurangan dalam masa rehat. Namun begitu. Sebahagian calon tidak membincangkannya mengikut kehendak soalan (iaitu petunjuk taraf hidup antara masa). peralihan keluk tersebut. iaitu berkurangnya masa rehat. iaitu pendapatan negara merosot. tetapi pada tahun ini soalan agak berbeza. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. air. Calon perlu meningkatkan kefahaman tentang kesan bersih tersebut. Sebahagian besar calon tidak dapat mentakrifkan bocoran dan suntikan dengan tepat. Ini mungkin menaikkan kos hidup (seperti kos rawatan perubatan). peralihan keluk. Soalan ini memerlukan kefahaman yang lebih mendalam. Sebahagian calon gagal memberikan takrif bocoran dan suntikan dengan tepat. Terdapat juga calon yang tidak dapat melabel gambar rajah dengan betul. dan bunyi. dan pelebaran jurang agihan pendapatan. (a) Alat perantara pertukaran: Alat perantaraan pertukaran bermaksud wang digunakan untuk membeli barang dan perkhidmatan. Pada amnya calon boleh menjawab soalan ini dengan agak baik – jawapan lengkap dengan gambar rajah yang diperlukan. calon tidak dapat menerangkan jawapannya dengan baik. Inflasi akan menyebabkan nilai wang menurun. kuasa beli pengguna menurun. Sebahagian lagi calon tidak membincangkannya berdasarkan kehendak soalan. Namun demikian. Pada amnya calon memahami kehendak soalan ini. sebaliknya mereka membincangkan kes ekonomi dua atau empat sektor. sebaliknya membincangkannya dalam konteks antara negara. dan tingkat keseimbangan baharu. Oleh itu. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila inventori meningkat pada tingkat pendapatan negara yang asal. Calon sepatutnya melukis gambar rajah suntikan-bocoran untuk menjawab soalan ini. dan bagaimana inflasi menjejaskan fungsi tersebut.

mobiliti pekerja tidak sempurna. devaluasi menjadikan barang eksport secara relatif menjadi lebih murah. Antara jawapan calon ialah banyak pelajar atau mahasiswa yang menamatkan persekolahan mereka. pengenaan tarif. Calon mestilah menghuraikan bagaimana dalam setiap langkah tersebut eksport akan meningkat. Pada amnya. Oleh itu. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan dua langkah yang akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengurangkan defisit akaun semasa dan masalah kemelesetan secara serentak. penggantian import. import akan berkurang dan hubungannya dengan peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan negara. Seterusnya peningkatan eksport akan menjanakan peluang pekerjaan dan output juga meningkat. defisit akaun semasa dikurangkan. Sebaliknya calon lebih cenderung untuk menerangkan ciri wang dan menjelaskan kesan inflasi menyebabkan masyarakat menggunakan emas untuk menggantikan wang. mengurangkan import. galakan sektor pelancongan. meningkatkan mobiliti dan mempercepat proses pengambilan pekerja atau penerimaan tawaran kerja. seperti mencadangkan kerajaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. dan pekerja berhenti mencari kerja baharu. Oleh sebab calon tidak dapat mengenal pasti puncanya. Berdasarkan punca di atas. eksport bertambah dan import berkurang. galakan penggunaan kemudahan pengangkutan dan insurans tempatan. Contohnya. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan tiga punca pengangguran geseran dan mencadangkan dua cara untuk mengatasinya. Calon tidak membincangkan secara terperinci bagaimana setiap langkah tersebut akan meningkatkan eksport. Ini akan mendorong orang ramai menyimpan harta dalam bentuk aset. Sebahagian besar calon tidak dapat memberikan maksud fungsi tersebut dengan tepat. seperti bangunan. manakala barang import menjadi lebih mahal. maka cara untuk mengatasi pengangguran geseran yang dicadangkan tidak bersesuaian dengan kehendak skema jawapan. Antara langkah tersebut termasuk devaluasi. calon lebih cenderung untuk menerangkan ciri wang yang tahan lama dan mudah disimpan di bank. prestasi calon tidak memuaskan. rumah. Sebaliknya. meningkatkan latihan. banyak calon yang keliru antara fungsi wang dengan ciri wang. Pengangguran geseran berpunca daripada tiada maklumat lengkap. 79 . dan mengurangkan pengambilan buruh asing. Sebahagian besar calon tidak dapat memberikan maksud fungsi tersebut dengan tepat. Dengan itu. dan seterusnya akaun semasa dapat dibaiki dan juga dapat meningkatkan guna tenaga dan pendapatan negara. Ini bererti. dan kawalan mata wang asing. Terdapat juga sebahagian calon tidak dapat membezakan pengangguran geseran dengan pengangguran struktur atau kitaran atau teknologi. dan penerimaan pekerjaan oleh pekerja. subsidi eksport. maka cara untuk mengatasinya ialah menyebarkan maklumat dengan seluas-luasnya. Pada amnya jawapan calon kurang memuaskan. Ini disebabkan calon menumpukan jawapan mereka kepada penjelasan maksud pengangguran geseran beserta contoh yang berkaitan. majikan mengambil masa yang agak panjang untuk membuat keputusan menawarkan pekerjaan. Ini dapat mengatasi masalah kemelesetan ekonomi. dan tanah. Inflasi akan menyebabkan nilai wang menurun dan nilai aset tetap meningkat. (b) Alat penyimpanan nilai: Alat penyimpanan nilai bermaksud alat penyimpan kekayaan.

peralihan keluk tersebut. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. Bahagian C: Esei Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan kesan peningkatan kadar bunga terhadap tingkat keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan gambar rajah AD-AS. tetapi ada kalanya huraian tidak begitu baik. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AS > AD (lebihan penawaran) pada tingkat harga yang asal. Calon sebegini tidak memahami kehendak soalan. dua barang. Soalan ini hanya memerlukan kefahaman asas tentang teori faedah berbanding. Namun begitu. Andaian dalam teori faedah berbanding ialah dua negara. calon yang menjawab soalan ini memahami kehendak soalan dengan baik. Kelemahan utama sebahagian besar calon ialah mereka berpendapat apabila berlaku kenaikan kadar bunga.Sebahagian calon memberikan jawapan dua langkah tersebut adalah dasar fiskal dan dasar kewangan mengembang. dan mobiliti buruh yang sempurna. Calon sepatutnya memilih mana-mana empat andaian tersebut dan menganalisis kelemahannya. pelaburan akan berkurang dan seterusnya perbelanjaan agregat berkurang. 80 . kos lepas malar. maka jawapan tidak boleh dianggap lengkap. tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Terdapat juga calon yang tidak dapat melabel gambar rajah dengan betul. Pada amnya. Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan empat kelemahan dalam andaian teori faedah berbanding. Namun demikian. Faktor yang menyebabkan peralihan keluk penawaran agregat ialah perubahan harga input dan teknologi. Pada amnya calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Sebahagian calon dapat menyatakan fakta (andaian) yang diperlukan tetapi tidak memberikan penilaian atau menganalisis kelemahan andaian-andaian tersebut. peralihan keluk dan tingkat keseimbangan baharu. dua negara atau dua barang ialah suatu andaian yang tidak realistik kerana dalam keadaan sebenarnya terdapat lebih daripada dua negara yang menjalankan perdagangan antarabangsa dan ribuan jenis barang yang diperdagangkan. iaitu langkah untuk mengatasi masalah defisit akaun semasa dan masalah kemelesetan ekonomi yang berlaku secara serentak. wujud perdagangan bebas. Contohnya. tiada kos pengangkutan. Untuk mencapai ekonomi guna tenaga penuh bukanlah mudah kerana kebanyakan negara tidak berada dalam keadaan guna tenaga penuh dan mereka aktif dalam perdagangan antarabangsa. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. keluk AD akan beralih ke kiri. Akhirnya calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila kadar bunga meningkat. mencapai guna tenaga penuh. Penekanan soalan ini ialah negara sedang mengalami defisiti akaun semasa dan kemelesetan pada masa yang sama. keluk AS yang akan beralih ke atas. iaitu pendapatan negara merosot. atau dengan kata lain mengapa andaian tersebut tidak munasabah. Ini ialah pendapat yang salah.

Namun begitu. iaitu pendapatan negara merosot. Pada amnya. iaitu pendapatan negara meningkat. calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. iaitu menerusi peralihan ke atas keluk bocoran yang jarak menegak melebihi peralihan ke atas keluk suntikan. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila berlaku imbangan pembayaran lebihan (∆X > ∆M). Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. Pada amnya calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. Akhirnya. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. Oleh itu. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. dan tingkat keseimbangan baharu. kos pengeluaran dan daya pengeluaran meningkat. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila berlaku imbangan pembayaran lebihan (∆M > ∆X). peralihan keluk. iaitu pada persilangan keluk suntikan dan keluk bocoran asal. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AE > AS (inventori negatif). Calon sepatutnya melukis gambar rajah suntikan-bocoran untuk menjawab soalan ini. peralihan keluk tersebut dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AS > AD (lebihan penawaran) pada tingkat harga yang asal. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan kesan imbangan pembayaran lebihan terhadap pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan gambar rajah suntikan-bocoran. peralihan keluk dan tingkat keseimbangan baharu. dan tingkat keseimbangan baharu. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan kesan imbangan pembayaran kurangan terhadap pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan gambar rajah suntikan-bocoran. Calon mestilah menerangkan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila teknologi meningkat. peralihan keluk. oleh sebab 81 . Akhirnya. calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. iaitu menerusi peralihan ke atas keluk suntikan yang jarak menegak melebihi peralihan ke atas keluk bocoran. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. firma mengurangkan output untuk memenuhi perubahan inventori positif. Oleh itu. Namun begitu. iaitu pendapatan negara merosot. Terdapat juga calon yang tidak dapat melabel gambar rajah dengan betul. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Namun begitu. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. Calon sepatutnya melukis gambar rajah suntikan-bocoran untuk menjawab soalan ini. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. keluk AS akan beralih ke kanan (bawah).Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan kesan peningkatan teknologi terhadap tingkat keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan gambar rajah AD-AS. dan seterusnya penawaran agregat bertambah. peralihan keluk tersebut dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AE < AS (inventori positif). iaitu pada persilangan keluk suntikan dan keluk bocoran asal. Pada amnya. firma menambahkan output untuk memenuhi perubahan inventori negatif. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. Akhirnya. peralihan keluk tersebut. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal.

iaitu tingkat harga merosot. 82 . Sebahagian calon juga tidak menghuraikan gambar rajah yang dilukis dengan betul. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. Sebahagian calon berpendapat apabila cukai dikurangkan. dan tingkat keseimbangan baharu. maka firma akan meningkatkan keluaran dan seterusnya keluk AS akan beralih ke kanan. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan bagaimana perubahan cukai dapat mengatasi masalah pengangguran kitaran dengan bantuan gambar rajah AD-AS. maka pengangguran kitaran dapat diatasi. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan keluk AD yang beralih ke kanan. permintaan agregat meningkat. Ini bermakna inflasi tarikan permintaan dapat diatasi. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. peralihan keluk. dan seterusnya keluk AD akan beralih ke kanan. maka perbelanjaan agregat berkurang. Soalan 11 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan bagaimana perubahan perbelanjaan kerajaan dapat mengatasi masalah inflasi tarikan permintaan dengan bantuan gambar rajah AD-AS. Kelemahan utama sebahagian calon masih tidak dapat membezakan kelok suntikan-bocoran dengan keluk AD-AS dan keluk AE-AS. cukai dikurangkan untuk meningkatkan pendapatan boleh guna dan seterusnya AD bertambah. Pada amnya. Namun begitu. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. cara mengatasinya adalah dengan menaikkan permintaan agregat. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. Akhirnya. Apabila perbelanjaan kerajaan dikurangkan. peralihan keluk tersebut. peralihan keluk tersebut. calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa langkah yang sesuai ialah kerajaan mengurangkan perbelanjaannya. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa langkah yang sesuai ialah kerajaan mengurangkan cukai. Pada amnya calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. Oleh yang demikian. Namun begitu. Pengangguran kitaran berlaku dalam keadaan ekonomi meleset lalu menyebabkan permintaan agregat berkurang. peralihan keluk dan tingkat keseimbangan baharu. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AD > AS (lebihan permintaan) pada tingkat harga yang asal. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. ini bermakna aktiviti pengeluaran meningkat. Akhirnya. iaitu tingkat harga dan pendapatan negara meningkat. maka pendapatan boleh guna meningkat. Apabila cukai dikurangkan. dan seterusnya keluk AD akan beralih ke kiri. Ini tidak menepati kehendak soalan. Oleh itu. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AS > AD (lebihan penawaran) pada tingkat harga yang asal.calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap.

Dalam kes seperti ini calon tidak memahami dengan baik dan tidak dapat membezakan makroekonomi dengan mikroekonomi. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. ini mengurangkan keinginan bank perdagangan meminjam dari bank pusat keupayaan penciptaan kredit oleh bank menurun. Perbelanjaan penggunaan swasta merupakan perbelanjaan isi 83 . semakin kurang output yang sanggup dikeluarkan oleh firma. keluk AS akan beralih ke kiri (atas) kerana pada tingkat harga asal. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. Empat alat dasar kewangan kuantitatif dapat mengawal masalah inflasi adalah seperti berikut: (a) Operasi pasaran terbuka – bank pusat akan menjual surat jaminan kerajaan kepada orang ramai dan institusi kewangan. Pada amnya. bank perdagangan akan mempunyai kecairan yang kurang keupayaan penciptaan kredit oleh bank menurun. maka permintaan agregat berkurangan. (c) Kadar bank atau kadar diskaun – bank pusat menaikkan kadar bank. bukannya pendapatan negara atau keluaran negara. calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. Namun begitu. Akhirnya. bank perdagangan akan mempunyai kecairan yang kurang untuk mencipta kredit. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. (b) Nisbah rizab berkanun – bank pusat menaikkan nisbah rizab berkanun. calon mengetahui alat-alat tersebut. sebaliknya mereka melukis keluk DD-SS. Soalan 12 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan bagaimana kenaikan kos pengeluaran akan menyebabkan kenaikan tingkat harga umum dengan bantuan gambar rajah. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AD > AS (lebihan permintaan) pada tingkat harga yang asal. Bahagian D: Kuantitatif Soalan 13 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan maksud perbelanjaan penggunaan swasta dan pembentukan modal tetap kasar swasta. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Dengan itu bekalan wang dalam bank dikurangkan ⇒ keupayaan penciptaan kredit oleh bank menurun. dan tingkat keseimbangan baharu. (e) Funding – memanjangkan tempoh matang surat jaminan atau pembayaran balik pinjaman. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila kos pengeluaran meningkat. dan melabel paksi sebagai kuantiti. peralihan keluk. Pada amnya. peralihan keluk tersebut. Walau bagaimanapun. iaitu tingkat harga meningkat menggambarkan kenaikan tingkat harga umum.Kelemahan utama sebahagian calon ialah tidak melukis keluk AD-AS. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Ini mengurangkan jumlah bekalan wang dalam edaran. Soalan (b) pula menghendaki calon menghuraikan empat alat dasar kewangan kuantitatif yang dapat mengawal masalah inflasi. (d) Nisbah rizab tunai – bank pusat menaikkan nisbah rizab tunai. mereka tidak menjelaskannya dengan baik bagaimana alat-alat tersebut mampu mengawal inflasi – tidak menjelaskan keupayaan penciptaan kredit yang menurun maka penawaran wang berkurang − ini membendung kenaikan harga.

iaitu jawapan mestilah betul hingga dua tempat perpuluhan.75[Y – 100 – 0. Peratusan sumbangan adalah seperti yang berikut: Tahun Perbelanjaan penggunaan swasta Perbelanjaan penggunaan awam 2007 44. maka calon tidak dapat menjelaskan arah aliran dengan betul. kemudian menghitung peratusannya. Kesilapan dilakukan semasa menukarkan fungsi 0.99 12. iaitu 2 markah untuk maksud cukai dan nilai cukai pada tingkat 84 .93 Calon yang memahami kaedah penghitungan sumbangan tersebut dapat memberikan jawapan yang tepat.75[Y – 100 + 0. Sebahagian besar calon tidak menyedari bahawa perbelanjaan penggunaan swasta sebenarnya ialah perbelanjaan isi rumah terhadap barang dan perkhidmatan. Perubahan stok bernilai negatif apabila nilai stok tahun semasa lebih rendah berbanding dengan nilai stok pada awal tahun.92 2008 50.2Y] . Pembentukan modal tetap kasar swasta pula merupakan perbelanjaan firma terhadap barang modal dan barang perantaraan untuk digunakan dalam proses pengeluaran.75(Y – T). Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan maksud cukai dan menghitung cukai pada tingkat keseimbangan. tetapi kebanyakan calon menulisnya sebagai 0. Soalan 14 Soalan (a) menghendaki calon menghitung pendapatan negara keseimbangan. Pada amnya. Sebahagian besar calon tidak dapat menghitung butiran tersebut dengan tepat. Perubahan stok merupakan perbezaan keluaran negara yang tidak terjual pada awal tahun (baki pada tahun sebelumnya) berbanding dengan baki keluaran negara yang tidak terjual pada akhir tahun. Dalam ekonomi tertutup jawapan yang betul ialah Y = 7 750. Cukai adalah hasil kerajaan yang diterima daripada isi rumah dan firma.2Y]. Terdapat juga calon yang membundarkan jawapan walaupun terdapat arahan yang jelas di muka hadapan. iaitu mereka menganggapnya sebagai firma atau syarikat. tetapi calon tidak dapat mendefinisikannya dengan tepat. Terdapat calon yang menerangkan cukai dan jenis-jenisnya. Walau bagaimanapun. Calon juga tidak memahami konsep pembentukan modal tetap kasar swasta. Calon juga tidak menjelaskan maksud nilai stok yang negatif tersebut dengan tepat. Calon tidak menghitung dengan teliti kerana selalunya fungsi cukai adalah progresif. Ini berpunca daripada fungsi cukai T = 100 – 0. Apabila jawapan dibundarkan. iaitu T = 100 + 0. calon memahami maksud soalan dengan baik. terdapat juga calon yang menjumlahkan nilai perbelanjaan dan nilai KDNK pada tahun 2007 dan tahun 2008 terlebih dahulu.rumah terhadap barang dan perkhidmatan. Agihan markah jelas dinyatakan.53 12. Banyak calon yang terperangkap dengan perkataan swasta. Kebanyakan calon sekadar menyatakan perbezaan antara stok awal tahun dengan stok akhir tahun. Jawapan sedemikian tidak menepati kehendak soalan kerana calon juga perlu menjelaskan arah alirannya. Sepatutnya fungsi tersebut ditukarkan menjadi 0.2Y. Soalan (b) menghendaki calon menghitung peratusan sumbangan perbelanjaan penggunaan swasta dan awam kepada KDNK pada tahun 2007 dan 2008. Soalan (d) menghendaki calon menjelaskan maksud perubahan stok dan sebab nilainya negatif.2Y. iaitu cukai langsung dan cukai tak langsung.

Kelemahan calon dalam menghitung pengganda ialah mereka tidak mengambil kira kadar cukai (t). Soalan 15 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan maksud rizab berkanun. Sebahagian besar calon menggunakan rumus pengganda dalam ekonomi dua sektor. rizab tunai minimum dan lebihan rizab. Keadaan belanjawan = T – G = – 1 450 – 200 = – 1 650 (belanjawan kurangan). Belanjawan negara merupakan suatu bentuk perancangan kewangan kerajaan dari segi cara berbelanja dan pembiayaan perbelanjaan tersebut. Soalan (d) menghendaki calon menghitung tingkat keseimbangan yang baharu dengan menggunakan konsep pengganda jika kerajaan menambah cukai sekali gus sebanyak 100 dan menambah perbelanjaan kerajaan (G) sebanyak 100. Rizab tunai minimum ialah wang tunai yang mesti disimpan oleh bank perdagangan ke dalam banknya sendiri atau bank perdagangan lain. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan maksud belanjawan negara dan menghitung belanjawan negara pada tingkat keseimbangan. Calon tidak memberikan maksud istilah tersebut dengan tepat. Jawapan bagi tingkat keseimbangan baharu ialah 8 000. Oleh itu mereka tidak dapat menyediakan kunci kira-kira tersebut. jawapan calon tidak memuaskan.keseimbangan. Pada amnya. Oleh sebab rizab-rizab itu disenaraikan berasingan dalam soalan. Pada amnya. Terdapat juga calon yang menggabungkan rizab berkanun dan rizab tunai minimum sebagai rizab dengan nilai 2 500. Lebihan rizab ialah wang tunai yang boleh dipinjamkan oleh bank perdagangan. 85 . Terdapat juga calon yang tidak mengetahui bentuk kunci kira-kira. Calon tidak sepatutnya berbuat demikian. Satu lagi kelemahan calon ialah mereka tidak menggunakan konsep pengganda untuk menjawab soalan ini seperti yang dikehendaki soalan. maka jawapan calon juga mestilah menyenaraikan kedua-dua rizab secara berasingan. Cukai pada tingkat keseimbangan ialah T= –1 450. Kunci kira-kira bank A selepas aktiviti pinjaman dilakukan adalah seperti yang berikut: Aset Rizab berkanun Rizab tunai minimum Pinjaman Jumlah Tanggungan 1 500 Deposit semasa 1 000 7 500 10 000 Jumlah 10 000 10 000 Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini dapat menyediakan kunci kira-kira dengan betul. Soalan (b) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira Bank A jika semua lebihan rizab dipinjamkan. Calon sepatutnya menggunakan agihan markah sebagai panduan untuk menjawab sesuatu soalan. calon memahami konsep ini tetapi tidak dapat menjelaskannya dengan tepat. Rizab berkanun ialah wang tunai yang mesti disimpan oleh bank perdagangan ke dalam bank pusat.

Kadar KSP bagi tahun tersebut adalah seperti yang berikut: Tahun KSP 2005 116. Oleh itu. Jumlah pinjaman ialah RM30 000 dan jumlah penawaran ialah RM40 000. Soalan 16 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan maksud kadar syarat perdagangan (KSP).43 Sebahagian besar calon dapat memberikan jawapan yang betul. Soalan (d) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira sistem bank jika wang tunai sebanyak RM1 000 dikeluarkan dari bank. Sebahagian besar calon cenderung untuk memberikan rumus KSP dalam bentuk perkataan. Maksud sesuatu istilah mestilah dijelaskan dengan menggunakan perkataan. Dengan nisbah rizab 0.25. iaitu KSP menguntungkan Malaysia kerana nilainya yang melebihi 100. Calon sepatutnya menjawab apabila KSP melebihi 100 bermaksud bahawa 100 unit eksport dapat membiayai import melebihi 100 unit. Apabila RM1 000 dikeluarkan daripada deposit semasa tersebut.25). maka baki deposit semasa ialah RM9 000. (c) membundarkan jawapan. iaitu menyatakan KSP sebagai nisbah antara indeks harga eksport dengan indeks harga import.Soalan (c) menghendaki calon menghitung jumlah pinjaman dan jumlah penawaran wang setelah selesai proses penciptaan kredit. Namun begitu. Soalan (b) menghendaki calon menghitung KSP dari tahun 2005 hingga tahun 2008.47 2006 114. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini dapat menghitungnya dengan betul. Sebahagian kecil calon yang tidak memahami langsung konsep ini menyatakan bahawa KSP ialah syarat atau peraturan atau undang-undang perdagangan antara negara. Antara kesalahan yang dilakukan oleh calon ialah (a) memberikan rumus yang salah (nisbah antara indeks harga eksport dengan indeks harga import – tidak didarab dengan 100). iaitu (1/0. mereka tidak dapat menyediakan kunci kira-kira tersebut.52 2008 112. Hal ini demikian kerana mereka kurang memahami konsep sistem bank. maka pengganda wang ialah 4. (b) memberikan jawapan dalam bentuk peratus. 86 .81 2007 113. oleh itu. Terdapat juga calon yang tidak mengetahui bentuk kunci kira-kira. bukannya menyatakan rumus dalam bentuk perkataan. jawapan calon tidak memuaskan. calon tidak dapat menjelaskan sebab KSP tersebut menguntungkan negara jika nilainya melebihi 100. Soalan (c) menghendaki calon menerangkan sama ada KSP tersebut menguntungkan Malaysia. Kunci kira-kira tersebut adalah seperti yang berikut: Aset Rizab berkanun Rizab tunai minimum Pinjaman Jumlah Tanggungan 5 400 Deposit semasa 3 600 27 000 36 000 Jumlah 36 000 36 000 Pada amnya. Sebahagian besar calon dapat memberikan jawapan yang betul. KSP mengukur berapa banyak import dapat dibiayai oleh seunit eksport. Mereka menjawab dengan menggunakan jadual proses penciptaan kredit.

Soalan (d) menghendaki calon menghitung eksport bersih Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Pada umumnya.39 Sumbangan eksport bersih kepada KDNK semakin merosot. 87 . Peratusan sumbangan eksport bersih kepada KDNK adalah seperti yang berikut: Tahun Sumbangan 2005 2006 2007 2008 17.56 13. calon dapat menghitung eksport bersih dengan tepat.KSP menguntungkan. Soalan (e) menghendaki calon menghitung peratusan sumbangan eksport bersih kepada KDNK dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Ini menggambarkan calon tidak memahami maksud KSP. Sebahagian calon merumuskan KSP tersebut tidak menguntungkan kerana nilainya yang semakin merosot.09 14. calon dapat menghitung peratusan sumbangan tersebut dengan betul.45 16. Calon mendapat sebahagian markah sahaja untuk soalan ini. Calon juga perlu memberikan penjelasan berdasarkan jawapan mereka. Eksport Bersih bagi tahun tersebut adalah seperti yang berikut: Tahun Eksport Bersih 2005 2006 2007 2008 78 383 76 486 75 569 71 467 Pada umumnya.

93 14. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 18 577. 88 . kelemahan calon mengaitkan fakta kes dengan teori yang telah dipelajari menyebabkan banyak calon yang gagal mendapat markah yang tinggi. namun lebih banyak calon yang gagal menjawab dengan baik. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 70.82 B B– C+ C C– 4.90 A– 4.86 D+ 3. iaitu meningkat sebanyak 2.46 D 4. calon pada tahun ini juga diuji melalui soalan-soalan aplikasi atau kes yang menuntut calon mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam konteks atau senario yang diberikan.28%.86 13.Pengajian Perniagaan (946) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini.11 10. Ini menyebabkan calon kehilangan markah.24 B+ 8.83% berbanding dengan tahun 2009. Keperluan atau kehendak soalan masih gagal dipenuhi oleh sebilangan calon dan masih banyak calon baik yang memberikan jawapan berbentuk umum dan logik tanpa menjelaskan fakta yang diperlukan. Walaupun ada calon yang cemerlang dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Tegasnya. dua kemungkinan bagi keadaan ini berlaku ialah calon sememangnya tidak tahu akan teknik menjawab soalan bentuk kes atau calon sememangnya kurang memahami teori yang dipelajari lantas gagal mengaitkan teori dengan kes yang diperlukan oleh soalan.25 RESPONS CALON KERTAS 946/1 Komen am Prestasi calon pada tahun ini secara amnya kurang memuaskan. Bentuk soalan kes atau aplikasi ini sekali lagi menjadi tapisan antara calon yang benarbenar faham berbanding dengan calon yang hanya menghafal fakta. Kelemahan kebanyakan jawapan dalam peperiksaan pada tahun ini adalah jawapan diberikan secara umum berdasarkan pengetahuan am atau logik semata-mata.26 F 17. markah tidak dapat diberikan kerana jawapan calon tidak menepati keperluan pemarkahan untuk fakta. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 3. Seperti tahun sebelumnya. Sekalipun ini menunjukkan calon mempunyai sedikit pengetahuan. Seperti tahun 2009.28 14. Sekalipun banyak calon yang memilih untuk menjawab soalan aplikasi. jawapan kebanyakan calon tidak mencapai tahap keupayaan yang sepatutnya. Istilah-istilah yang digunakan juga kurang tepat dan tidak mempamerkan pembelajaran yang berkesan dalam kertas Pengajian Perniagaan. Teknik menjawab yang dipamerkan oleh calon juga nampaknya masih kurang.

iaitu hasil ditolak dengan kos. keputusan dibuat secara kumpulan. senarai kerja atau skop kerja atau bidang tugas. iaitu analisis pulangan modal. dan tanggungjawab kerja. Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan maksud untung. serta untung dan rugi ditanggung bersama. dan nota janji. Tiada calon yang dapat memberikan jawapan yang tepat. Ada sebilangan kecil calon dapat memberikan fakta yang tepat. iaitu kredit dagangan. Ada yang menyatakan spesifikasi kerja dalam jawapan mereka. mudah ditubuhkan berbanding dengan syarikat. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan empat pendekatan pengurusan Jepun. belanjawan. iaitu soalan (a) hingga (j). surat kredit. Ada yang menjawab terdapat dua jenis untung. mudah ditubuhkan. pendekatan klasikal. teori X. simpanan sendiri. Mereka mentafsirkan soalan ini sebagai empat sumber dana yang boleh digunakan oleh seorang peruncit. pert. Soalan (e) menghendaki calon menyatakan empat elemen utama dalam huraian kerja. TQM. pinjaman bank. teori Y. Mereka cenderung untuk menyatakan pendekatan pra klasikal. Majoriti calon tidak mengetahui konsep asas perancangan. Tiada calon yang dapat menyatakan empat sumber dana jangka pendek dengan lengkap. Ada sebilangan besar calon yang menjelaskan hasil ditolak daripada jumlah modal. pemfaktoran. Kebanyakan calon faham konsep untung tetapi gagal menjelaskannya dengan tepat. iaitu maklumat tentang identiti kerja. iaitu pekerjaan seumur hidup. dan ISO. overdraf. Tiada seorang pun calon yang memberikan contoh yang lengkap bagi soalan ini. majoriti calon tidak dapat memberikan huraian yang tepat. dan rugi ditanggung bersama. JIT dan EOQ. Tiada calon yang dapat menyatakan empat elemen dalam huraian kerja dengan lengkap. pinjaman daripada saudara mara dan sebagainya. iaitu menentukan matlamat dan membentuk tindakan atau strategi yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut. kenaikan pangkat secara perlahan dan lain-lain. Terdapat sebilangan kecil calon yang langsung tidak menjawab soalan ini. Jawapan yang diberikan oleh mereka terlalu umum. Ada yang mentafsirkan soalan ini sebagai alat kawalan. Soalan (d) menghendaki calon menjelaskan maksud perancangan. teori Maslow. Soalan (b) menghendaki calon menyatakan dua kebaikan perkongsian. ringkasan kerja. Ada pula yang menyatakan untung penting kepada peniaga sebagai ganjaran atau pulangan kepada usaha peniaga. Jawapan yang diberikan oleh calon adalah pinjaman daripada keluarga. Padahal kehendak soalan ini ialah sumber dana jangka pendek. Jawapan yang diberikan oleh calon bagi soalan ini sekali lagi menonjolkan kelemahan mereka dalam mentafsirkan soalan dan menjawab mengikut kehendak soalan. Soalan bahagian (f) menghendaki calon menyatakan empat sumber dana jangka pendek yang boleh digunakan oleh seseorang peruncit. iaitu untung kasar dan untung bersih. seperti dapat mengumpulkan modal yang banyak. Soalan (g) menghendaki calon menghuraikan tiga alat kawalan inventori. 89 . pinjaman jangka pendek. carta Gantt. dan lain-lain sebagai jawapan. Calon faham akan konsep dua kebaikan perkongsian tetapi ada sebilangan calon yang tidak dapat menyatakan kebaikan perkongsian dengan lengkap.Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan terbahagi kepada 10 soalan esei pendek. pendekatan gelagat. Sebilangan kecil calon dapat memberikan jawapan yang tepat. Ini menunjukkan pemahaman dan penguasaan mereka dalam pengajian perniagaan sangat lemah. iaitu analisis ABC. Jawapan yang lengkap adalah mengumpulkan modal yang lebih banyak untuk mengembangkan perniagaan. Walau bagaimanapun. tanggungjawab secara bersama.

seperti berhubung dengan pihak luar organisasi. Namun demikian. Walau bagaimanapun. mereka tidak menghuraikan keperluan kemahiran manusia. calon tidak dapat menerangkannya dengan baik. Soalan (i) menghendaki calon menghuraikan keperluan kemahiran manusia kepada pengurus peringkat pertengahan. iaitu mengumpul mata ganjaran atau membeli barang dengan harga diskaun atau menyatakan kelebihan promosi kepada Farmasi Utara. Soalan (a)(iii) menghendaki calon menerangkan tiga ciri pendekatan pemasaran moden berdasarkan fakta kes 2(a). Kebanyakan calon hanya menyenaraikan pelbagai teknik seperti kaunseling dan senaman. Soalan 2 Soalan (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud pengiklanan dan kelebihannya dalam mempromosikan Kelab Warga Emas. Calon sepatutnya memberikan kaedah pengurusan ketegangan seperti “kaedah sokongan sosial” dan kemudian menghuraikan kaedah tersebut. Jadi. dan ada juga yang langsung tidak menjawab soalan ini. Tiada calon yang menyatakan fakta bahawa koordinasi kerja dengan bahagian lain dalam organisasi dapat dilakukan. Ada segelintir calon yang dapat menghuraikan keperluan kemanusiaan kepada pengurus peringkat pertengahan. 90 . Farmasi Utara. ada yang mengulas kelebihan Kelab Warga Emas. Majoriti calon gagal menghuraikan maksud pendekatan pemasaran moden. Mereka sepatutnya menerangkan tiga kaedah tersebut. Jawapan calon kebanyakannya hanya menjelaskan kelebihan Kelab Warga Emas dengan menggunakan fakta kes. Majoriti calon gagal memberikan maksud untuk kedua-dua campuran promosi tersebut dan menjelaskan kelebihan publisiti dan perhubungan awam dalam mempromosikan kelab itu. kaitan teori dengan kes kebanyakannya tidak dapat diterima. iaitu memberikan arahan atau maklumat atau motivasi kepada pekerja bawahan dan juga untuk berhubungan dengan pihak pengurusan atasan. Soalan (j) menghendaki calon menerangkan tiga kaedah yang dilakukan oleh individu untuk mengurus ketegangan.Soalan (h) menghendaki calon menjelaskan maksud prinsip doktrin punca terdekat. Majoriti calon gagal menjawab soalan ini dengan baik kerana jawapan yang diberikan berbentuk umum. Ada sebilangan kecil calon yang faham akan konsep tersebut dan dapat memberikan contoh yang lengkap tetapi tidak dapat menjelaskan maksud prinsip doktrin punca terdekat. Jawapan calon sepatutnya menyatakan kelebihan pengiklanan dalam mempromosikan kelab. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan maksud publisiti dan perhubungan awam serta kelebihannya dalam mempromosikan Kelab Warga Emas. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang tepat. Sebilangan kecil calon dapat menjelaskan maksud dengan tepat. Ada yang menerangkan pemasaran moden sebagai campuran pasaran. Sementara maksud perhubungan awam pula ialah aktiviti yang dibentuk bagi mewujudkan serta mengekalkan hubungan baik antara perniagaan dengan pihak awam. Calon tersebut gagal menjelaskan kerugian yang diakibatkan oleh punca yang tidak diinsuranskan tidak akan dibayar sebarang pampasan. Jawapan yang sepatutnya ialah publisiti merupakan komunikasi dalam bentuk cerita atau berita tentang produk atau perniagaan melalui media massa secara percuma atau tidak berbayar yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu melalui media massa bagi meningkatkan permintaan terhadap sesuatu produk. Farmasi Utara. iaitu ganti rugi akan dibayar kepada si diinsuranskan atas risiko yang diinsuranskan berserta dengan contoh yang lengkap. Jawapan yang diberikan oleh calon menunjukkan mereka tidak tahu tentang teknik menjawab soalan ini. iaitu “mendapatkan khidmat kaunseling atau berbual dengan rakan”.

Tidak banyak calon yang memilih soalan ini. berserta dengan huraiannya. Calon juga gagal memberikan jawapan yang tepat untuk soalan tersebut. Majoriti calon yang memilih soalan ini tidak dapat memberikan jawapan dengan tepat. memantau prestasi organisasi. Majoriti calon yang menjawab soalan ini gagal memberikan jawapan yang tepat. menyediakan langkah atau bentuk program latihan berdasarkan hasil penilaian prestasi. mengenal pasti perbezaan tahap prestasi setiap pekerja untuk menentukan ganjaran kepada pekerja. Sebilangan kecil calon dapat memberikan peranan sebagai komunikator dengan tepat. dan sebagainya. penguatkuasaan undang-undang. Ada yang memberikan jenis kawalan. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan lima gaya kepemimpinan yang diketengahkan oleh Blake dan Mouton dengan menggunakan gambar rajah. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan faktor yang mendorong peniaga mengubah entiti perniagaan daripada bentuk perkongsian kepada syarikat sendirian berhad. Soalan 3 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan empat peranan sektor awam dalam perkembangan ekonomi negara. Jawapan yang sepatutnya ialah memberikan maklum balas kepada pekerja berhubung dengan prestasi mereka untuk memastikan prestasi pekerja selaras dengan matlamat organisasi. dan pengukuran pencapaian perbandingan perlu dilakukan untuk menentukan sama ada wujud perbezaan antara apa yang sepatutnya berlaku dengan apa yang sebenarnya berlaku. Jawapan yang sepatutnya ialah memastikan pelaksanaan. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan peranan pengurus sebagai komunikator. menyediakan kemudahan infrastruktur. Majoriti calon memberikan jawapan sebagai kepentingan pengawalan. Walau bagaimanapun mereka gagal memberikan huraian yang tepat. Ada sebilangan calon yang tersalah konsep dengan mentafsirkan syarikat sendirian berhad sebagai entiti perniagaan milikan tunggal.Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan empat kepentingan penilaian prestasi kepada organisasi. Kebanyakan calon gagal melakar rajah grid kepemimpinan Blake & Mouton. Ada sebilangan calon yang berjaya menjawab bahawa peranan sektor awam adalah mewujudkan peluang pekerjaan. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan contoh yang bersesuaian. mengesan kesilapan dalam pengeluaran dan tindakan pembetulan. dan sebagai kawalan. Jawapan yang sepatutnya ialah menetapkan piawai sebagai tanda aras untuk mengukur prestasi sama ada prestasi sesuatu pengeluaran itu menyimpang atau menepati piawai. Sebahagian besar calon gagal menjawab soalan tersebut dengan tepat. dan jurucakap. Calon juga tidak dapat menghuraikan gaya-gaya kepemimpinan 91 . Ada sebilangan calon menerangkan kelebihan syarikat sahaja. sebagai kayu pengukur organisasi. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan empat kepentingan pengawalan bagi sebuah kilang roti. mereka gagal memberikan huraian dengan tepat. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini gagal memberikan jawapan yang tepat bagi aplikasi aktiviti pengawalan dalam konteks kilang roti. penyampai. Majoriti calon tidak dapat menghuraikan kelemahan perniagaan perkongsian berbanding dengan kelebihan perniagaan syarikat sendirian berhad. dan lain-lain. perubahan persekitaran. Namun begitu. iaitu kawalan dalaman dan kawalan luaran sebagai jawapan. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan dua langkah pertama untuk kawalan dalam sesuatu proses pengeluaran. iaitu pemantau. Ada yang menerangkannya secara umum.

Walau bagaimanapun. dan menyatakan lima sebab kesesuaian struktur penjabatan tersebut. Antara tiga tujuan pelaburan modal termasuklah membeli mesin.5). mematuhi dasar kerajaan. Soalan (b) menghendaki calon melakar carta organisasi MBI (M) Bhd. Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. Kebanyakan calon tidak memberikan jawapan yang tepat kerana mereka memberikan jawapan secara umum untuk kedua-dua orang tersebut.9). Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan kepentingan kemahiran teknikal bagi seorang penyelia operasi kilang. emosi. Majoriti calon gagal melakar carta baharu struktur organisasi MBI (M) Bhd. sokongan (1. Namun begitu. Jawapan calon menunjukkan bahawa calon tidak mempunyai kemahiran menjawab soalan aplikasi dan kajian kes. Majoriti calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawab dengan tepat. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan tiga penyata yang terkandung dalam penyata kewangan. rohani dan intelek. Kebanyakan calon dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu daripada penyata kewangan. iaitu penyata untung rugi. Hanya sebilangan kecil calon sahaja yang memberikan jawapan tentang perkaitan antara hubungan tahap ketegangan dengan tahap prestasi Encik Azhar dan Encik Badri. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan kegunaan penyata kewangan kepada pihak yang berkepentingan. penilaian semula program. Majoriti calon dapat memberikan fakta. autokratik (9. huraian dan contoh yang tepat dan lengkap. iaitu jasmani.yang relevan dan memberikan jawapan yang tepat. Jawapan yang sepatutnya ialah penyata kewangan digunakan oleh pengurus syarikat untuk penilaian prestasi pelaksanaan tugas. Sebilangan kecil calon yang menjawab soalan ini gagal menyatakan “kegunaan” penyata kepada setiap pihak yang berkepentingan. dengan tepat. terdapat juga segelintir calon yang memberikan jawapan sifat tabii orang berjaya. Soalan (b)(i) menghendaki calon menerangkan hubungan ketegangan berdasarkan kes Encik Azhar dan Encik Badri. Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tiga tujuan syarikat perniagaan melaksanakan pelaburan modal. asas perbandingan sistem kawalan syarikat. Kebanyakan calon tidak tahu bahawa hubungan tahap ketegangan berkaitan dengan tahap prestasi. dan demokratik (9. dan memenuhi tanggungjawab sosial. menggantikan peralatan lama kepada peralatan yang lebih canggih.1). pengurusan sederhana (5. iaitu gaya kepemimpinan laissez-faire (1. Kebanyakan calon mendapat markah kerana menyatakan jawatan Pengarah Urusan dan tajuk bagi lakaran sahaja dan bukannya jawapan yang mempamerkan kefahaman dan aplikasi pengetahuan. menggantikan peralatan rosak. penyata aliran dana. majoriti calon gagal mendapat markah penuh kerana huraian yang diberikan kurang tepat.1). Majoriti calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. dan membuat perancangan masa hadapan. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan empat faktor kejayaan seimbang.9). Soalan (b)(ii) menghendaki calon mengenal pasti dua punca ketegangan dan dua tanda ketegangan yang dialami oleh Encik Azhar dan Encik Badri. dan kunci kira-kira. Ada juga calon yang tersalah konsep dengan menyatakan tugas penyelia ialah membaik pulih mesin yang rosak dengan 92 . Jawapan yang sepatutnya ialah calon perlu mengenal pasti dua punca dan dua tanda ketegangan untuk Encik Azhar dan dua punca dan dua tanda ketegangan untuk Encik Badri.

Contoh yang diberikan kurang sesuai atau tiada kaitan langsung dengan kehendak soalan. dan perancangan masa depan. majoriti calon tidak dapat menguasai keseluruhan topik yang telah diajarkan. masih terdapat calon yang gagal mengaitkan fakta dan huraian dengan kes yang diberikan. serta memberikan punca sebenar yang dihadapi oleh syarikat tersebut. Calon juga cenderung untuk memberikan fakta yang berulang-ulang dan kadang kala fakta tersebut tidak relevan dengan kehendak soalan. Banyak calon yang memberikan jawapan yang betul tetapi terdapat juga calon yang memberikan contoh karya yang lebih spesifik seperti karya muzik ditulis sebagai karya lagu. dan bahan. masih ada kelemahan dari segi menulis huraian. dengan menyatakan punca kecil untuk manusia. Jawapan yang sepatutnya ialah menyusun tugasan mengikut keutamaan. Bagi soalan berbentuk analisis daripada kes yang diberikan. jawapan calon menunjukkan peningkatan dalam penguasaan teknik menjawab soalan dengan betul. membuat penjadualan kerja. seperti karya sastera. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan bagaimana kemahiran pengurusan masa dapat membantu operasi sesebuah organisasi. dan sebagainya.segera. namun kualiti lakaran bagi sebilangan calon masih lemah dan perlu dibaiki. Karya seni pula ditulis sebagai lukisan. Dari segi perancangan. filem. seni. ketepatan masa. Banyak calon yang telah kehilangan markah di situ. iaitu soalan (a) hingga (j). Hanya beberapa calon sahaja yang mampu menjelaskan masalah yang dihadapi oleh Syarikat Jaya Sdn. Bhd. Jawapan yang sepatutnya ialah kemahiran teknikal merupakan kebolehan mengaplikasikan kaedah atau prosedur teknik pengeluaran. seperti menghuraikan pengurusan masa sebagai “ketepatan masa” atau “menyempurnakan tugas mengikut jadual”. muzik. Majoriti calon juga gagal memberikan penerangan yang tepat bagi aplikasi teori gambar rajah Tulang Ikan dengan fakta kes. Banyak calon yang kehilangan markah huraian kerana mereka hanya menulis ulangan fakta dalam huraian dan tidak menjelaskan fakta tersebut dengan lebih lanjut. Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan terbahagi kepada 10 soalan esei pendek. Ini dapat dilihat melalui jurang markah yang ketara antara setiap soalan. Kebanyakan calon dapat memberikan lakaran umum. Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga karya yang mendapat perlindungan di bawah Akta Hak Cipta 1987. sastera ditulis sebagai penulisan. KERTAS 946/2 Komen am Secara keseluruhannya. Namun begitu secara keseluruhannya. terdapat calon yang tidak membuat persiapan yang rapi kerana jawapan yang ditulis tidak mempunyai fakta. dengan menggunakan gambar rajah analisis Tulang Ikan. Bhd. Majoriti calon memberikan jawapan umum dan berulangulang. rakaman bunyi. menggunakan masa secara optimum. mesin. dan siaran. 93 . Ada calon yang mendapat markah yang tinggi bagi satu soalan manakala soalan lain pula mendapat markah yang rendah. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan masalah yang dihadapi oleh Syarikat Jaya Sdn. buku. manakala kepentingannya pula adalah memberikan tunjuk ajar kepada para pekerja untuk menggunakan peralatan atau mesin dengan cara yang betul. Calon sepatutnya memberikan jawapan. Walau bagaimanapun.

Jawapan yang sepatutnya ialah tawaran. Namun begitu. masih terdapat calon yang membuang masa memberikan huraian walaupun soalan berbentuk nyatakan. penerimaan. seperti keberkesanan media tetapi tidak menyatakannya secara khusus. kos. sasaran audiens. tujuan komunikasi. Jawapan sepatutnya ialah mengurangkan tarif atau kuota dalam kalangan negara anggota dan menggalakkan perdagangan bebas antara negara anggota. Jawapan yang sepatutnya ialah menawarkan peluang pekerjaan. dan ketentuan. Namun begitu. amalan nepotisme. menasihati menteri.Soalan (b) menghendaki calon menyatakan tiga elemen yang membolehkan sesuatu perjanjian dikuatkuasakan mengikut Akta Kontrak 1950. Jawapan yang sepatutnya ialah manusia ditugaskan untuk mentadbirkan alam sekitar. kesegeraan. dan sebagainya. dan sebagainya. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang betul. Banyak calon yang dapat memberikan jawapan yang tepat dan padat. Terdapat juga calon yang keliru dengan memberikan jawapan tentang perjanjian terbatal atau ketaksahan perjanjian. 94 . meningkatkan taraf hidup masyarakat. status mesej. Jawapan yang sepatutnya ialah kurang kawalan dalam pengurusan. Jawapan yang sepatutnya ialah jarak. banyak calon yang memberikan jawapan umum. Soalan (i) menghendaki calon menyatakan tiga faktor yang dipertimbangkan semasa memilih media komunikasi. dan keperluan maklum balas. Soalan (e) menghendaki calon menyatakan dua matlamat penubuhan kawasan Perdagangan Bebas Asean (AFTA). Jawapan yang sepatutnya ialah mengubah produk atau keuntungan atau pengeluaran atau pengurusan subsidiari atau syarikat asing kepada organisasi tempatan bersesuaian dengan ciri-ciri tempatan. Jawapan yang sepatutnya ialah mendaftarkan penubuhan. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan dua peranan usahawan kepada masyarakat. mesej. Soalan (f) menghendaki calon menjelaskan konsep lokalisasi dalam perniagaan antarabangsa. bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. jawapan mereka berkisar tentang kesesuaian tempat untuk membuka cawangan. menjadi sumber inspirasi. Soalan (h) menghendaki calon menyatakan dua punca berlakunya jenayah kolar putih. Terdapat juga calon yang tidak memahami maksud lokalisasi. menggunakan bahan mentah tempatan. Namun banyak yang kehilangan markah kerana memberikan jawapan yang berkisar kepada elemen penerimaan semata-mata. Ada juga calon yang memberikan jawapan menyediakan kemudahan awam sedangkan peranan ini bukan peranan usahawan sebaliknya peranan kerajaan. Mungkin calon tersilap dengan peranan menjalankan tanggungjawab sosial. Calon dapat memberikan jawapan yang tepat tetapi mereka banyak membuang masa apabila mereka menghuraikan setiap elemen tersebut sedangkan tugasan soalan mengkehendaki calon menyatakan tiga elemen itu sahaja. Soalan (g) menghendaki calon menerangkan tiga bentuk hubungan antara manusia dengan alam berdasarkan pendekatan Timur. Banyak calon yang memberikan jawapan yang betul. Oleh itu. keupayaan. Soalan (d) menghendaki calon menyatakan tiga peranan Jabatan Pembangunan Koperasi. membatalkan pendaftaran. Bagi soalan ini. Mereka memberikan maksud lokalisasi sebagai lokasi. jawapan calon menjadi kurang tepat kerana calon mengabaikan elemen dalam kalangan negara anggota dalam setiap jawapan mereka. dan kehidupan berharmoni dengan alam. balasan. niat. Banyak calon yang dapat memberikan jawapan yang betul. memberikan khidmat nasihat. dan perasaan tamak.

Pinjaman kewangan hanyalah sebahagian daripada huraian bagi sumber kewangan selain simpanan peribadi. mengambil pekerja. mesej yang disampaikan tidak difahami. Calon juga cenderung untuk mengulangi fakta pembubaran akibat kematian atau kemuflisan. perundingan menemui kegagalan. memilih bentuk milikan. Soalan 3 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan hak Encik Zakaria berdasarkan Akta Sewa Beli 1967. peniaga ialah orang yang melakukan aktiviti jual beli dan mengaut keuntungan. Hanya segelintir calon yang dapat menjawab soalan ini dengan betul. mengenal pasti pelanggan dan pesaing. Jawapan yang sepatutnya ialah berlaku salah faham semasa perundingan. terdapat juga beberapa calon yang memberikan fakta sah di sisi undang-undang. Encik Zakaria boleh memperkenalkan pihak ketiga kepada pemilik dan sebagainya. berpengalaman. dan perundingan mengambil tempoh yang lama. 95 . Namun begitu terdapat beberapa calon yang memberikan jawapan yang tidak tepat seperti berpengetahuan. Soalan (b)(i) menghendaki calon menerangkan empat perkara yang perlu dipertimbangkan oleh Encik Redzuan sebelum beliau memulakan perniagaan restorannya. Banyak calon yang dapat menjawab soalan ini dengan betul. Contohnya. dan lain-lain. Majoriti calon dapat memberikan jawapan yang tepat bagi konsep peniaga dan usahawan. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan maksud usahawan. menentukan lokasi perniagaan. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan tiga cara pembubaran perkongsian. peniaga. Jawapan yang sepatutnya ialah dalam masa 21 hari selepas menerima notis. banyak calon yang kehilangan markah apabila menulis pinjaman kewangan sebagai fakta. Terdapat beberapa calon yang memberikan huraian yang betul tetapi tidak mengemukakan faktanya. Banyak calon yang memberikan jawapan yang betul bagi bahagian ini. namun banyak yang kehilangan markah bagi konsep pengurus kerana mereka hanya menulis pengurus sebagai orang yang menerima arahan daripada pihak atasan serta mahukan kenaikan gaji. mendapatkan sumber kewangan. dan pengurus. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan empat ciri usahawan berjaya yang perlu dimiliki oleh Encik Redzuan. Banyak calon yang menulis jawapan kematian atau muflis. Jawapan yang sepatutnya ialah menyediakan Rancangan Perniagaan. Begitu juga dengan sumber kewangan. manakala pengurus ialah orang yang melaksanakan fungsi pengurusan dan menerima ganjaran gaji. Selain itu terdapat juga calon yang keliru antara ciri dengan peranan usahawan. Jawapan yang sepatutnya ialah usahawan merupakan mereka yang menciptakan sesuatu yang baru dan melakukan pengubahsuaian. dan bersinergi. Sepatutnya jawapan yang betul ialah politik dan undang-undang. iaitu 21 hari. menggunakan campuran pemasaran. Jawapan yang banyak diberikan oleh calon ialah perundingan menemui kegagalan dan wujud salah faham.Soalan (j) menghendaki calon menjelaskan dua kesan apabila seseorang tidak memahami istilah yang digunakan dalam perundingan. Calon kehilangan markah kerana faktanya diulang. Fakta yang tidak ditulis ialah pembubaran secara tersendiri. Namun begitu. Kebanyakan calon gagal mendapat markah bagi soalan itu kerana mereka tidak menulis kata kunci jawapan bagi soalan ini. tiada kesepakatan yang dicapai. berunding dengan pakar. tamat tempoh usaha atau pekerjaan tertentu. Banyak calon yang seolah-olah tidak tahu bahawa seorang pengurus perlu melaksanakan fungsi pengurusan itu.

dan berusaha sewajarnya. jarang ditulis oleh calon. Mereka tidak dapat memberikan fakta yang betul. paten. Soalan (d) menghendaki calon menjelaskan tiga kepentingan penggunaan internet dalam perniagaan. Banyak calon yang menulis jawapan yang betul. jenama. Banyak calon yang tidak dapat memberikan jawapan yang betul. terdapat calon yang menghuraikan program ini tetapi tidak menyatakan agensinya. memudahkan pemasaran dan jualan. Bagi jawapan Program Pembangunan Usahawan pula. psikologi. Topik ini bukanlah topik yang popular dalam kalangan calon. kelemahan dan kekuatannya. Jawapan lain. Namun demikian banyak calon yang kehilangan markah kerana mereka menulis tentang penyediaan peralatan atau kelengkapan kepada ahli sebagai jawapan. 96 .Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan tiga tugas pengarah berdasarkan Akta Syarikat 1965. calon menulis ciri-ciri persaingan. Terdapat juga calon yang mengulangi fakta seperti prasarana dan menulis tapak kilang sebagai fakta yang lain. iaitu tugas statutori. calon hanya menyatakan bahawa usahawan perlu mencipta produk dengan tidak menyatakan secara terperinci apa yang patut ada pada produk tersebut. iaitu membangunkan tanah terbiar dan pendidikan tentang projek pembangunan tanah. Soalan ini meminta dua perkara. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan rancangan perniagaan dari aspek produk. iaitu bidang ekonomi. bagi aspek produk. dan lain-lain. dan sosiologi. saiz. Calon mungkin terkeliru dengan aktiviti koperasi perumahan. namun ada calon yang cuba menjawabnya kerana mahu mencuba soalan yang berkaitan dengan internet yang terdapat pada soalan berikutnya. mereka perlu menyatakan penyediaan peralatan dan kelengkapan kepada ahli dengan harga yang berpatutan sebagai jawapan. Calon kehilangan markah kerana fakta tersebut berulang. tugas fidusiari. seperti siapa pesaing. Banyak calon memberikan jawapan. Banyak calon yang dapat memberikan jawapan yang betul. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan dua pendekatan keusahawanan. Sepatutnya. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tiga aktiviti yang boleh dijalankan oleh koperasi pembangunan tanah. Banyak calon yang kehilangan markah kerana menerangkan aspek-aspek ini secara umum. dan mempercepat pengagihan maklumat. Calon seolaholah terkeliru kerana mereka memberikan kepentingan atau kegunaan Rancangan Perniagaan (RP). Calon memberikan jawapan yang hanya menjurus kepada tugas-tugas pengurusan seorang pengarah. iaitu jenis kemudahan dan pihak yang terlibat. dan persaingan. tahap persaingan sedia ada. dan tugas berskil. calon menyatakan butiran terperinci apa yang perlu ada pada bahagian itu di dalam Rancangan Perniagaan (RP). Contohnya. Terdapat calon yang salah menulis nama agensi. calon hanya memerihalkannya secara umum tentang apakah persaingan. Banyak juga calon yang kehilangan markah kerana memberikan jawapan sebagai membangunkan tanah untuk membuat pembangunan atau perumahan. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan empat jenis kemudahan yang boleh diperoleh oleh usahawan dan pihak yang terlibat dalam memberikan kemudahan tersebut. dan lain-lain. contohnya Kementerian Pembangunan Usahawan ditukar menjadi Jabatan Pembangunan Usahawan. seperti mengurangkan kos komunikasi. Bagi persaingan pula. berhati-hati. Walhal sepatutnya. seperti harga. memudahkan penyelarasan maklumat. sasaran pasaran. Sepatutnya.

Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. Antara kesalahan yang dilakukan oleh calon termasuklah memberikan peranan Persatuan Pengguna. Banyak calon yang kehilangan markah kerana memberikan prinsip yang salah dan tidak lagi relevan (mungkin dari sumber teks yang salah atau tidak dikemaskinikan). iaitu mewakili pengguna sahaja. hanya komunikasi menegak dan komunikasi dua hala sahaja yang diterima sebagai jawapan. kebanyakan calon kehilangan markah apabila calon tidak memberikan satu fakta penting. udara dan sebagainya. Calon yang menjawabnya pula tidak dapat memberikan jawapan yang betul dan tepat. Calon hanya mengulang kesan pencemaran sebanyak lima kali dengan mengaitkan fakta dengan pelbagai pencemaran. Majoriti calon mendapat markah penuh bagi bahagian ini.Soalan (b) menghendaki calon menerangkan empat prinsip koperasi. Terdapat calon yang kehilangan markah kerana memberikan jawapan “mengadakan program latihan untuk meningkatkan kemahiran membuat batik”. seperti KPDNHEP. Walau bagaimanapun. dan kesihatan tergugat. calon hanya memberikan pertukaran wang asing sebagai jawapan. Terdapat juga calon yang memberikan hak-hak pengguna sebagai fakta dan bukan kesan-kesan yang sepatutnya seperti bencana alam. Persatuan Pengguna. dan Better Business Bureau. Terdapat calon yang hanya memberikan jawapan. Sepatutnya. Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan lima cabaran yang dihadapi oleh firma batik tempatan yang merancang untuk beroperasi di luar negara. seperti pencemaran air. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan lima kesan negatif pengabaian tanggungjawab sosial peniaga terhadap alam sekeliling. iaitu untuk memastikan pengguna membeli barang dengan harga yang berpatutan. jawapan yang betul ialah mengadakan latihan untuk meningkatkan kemahiran pemasaran. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan lima peranan badan. Contohnya bagi fakta perubahan kadar pertukaran asing. Majoriti calon yang menjawab soalan ini memberikan jawapan dari sudut pencemaran sahaja. seperti pulangan modal yang terhad dan juga keuntungan yang diagih sama rata atau pembahagian lebihan yang saksama. Ada calon yang menulis ketiga-tiga bentuk komunikasi. Terdapat juga calon yang gagal mengaitkan lima cabaran dengan firma batik tempatan. sepatutnya mewakili pengguna dalam menyatakan ketidakpuashatian terhadap sesuatu perkara berkaitan dengan kepenggunaan. 97 . keselamatan terancam. Terdapat juga calon yang tidak dapat memberikan huraian dan contoh yang tepat. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan proses penubuhan koperasi. sebelum ayat “penubuhan jawatan kuasa penaja sebanyak 10 orang itu dan bertanggungjawab menjalankan tugas awalan”. iaitu “setelah mendapat kelulusan”. Sepatutnya. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan lima peranan MATRADE. Soalan 8 Soalan (a)(i) menghendaki calon menerangkan bentuk komunikasi yang digunakan dalam mesyuarat yang dikemukakan dalam soalan. Calon hanya menumpukan jawapan kepada aktiviti promosi dan memberikan maklumat secara umum sahaja. Jawapan berulang yang lain ialah bencana alam yang melibatkan hakisan dan banjir kilat.

halangan psikologikal. Majoriti calon dapat menjawab soalan itu dengan betul. iaitu halangan fizikal. Kebanyakan calon kehilangan markah kerana mereka memberikan halangan semantik sebagai halangan dari segi bahasa. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan tiga halangan komunikasi dalam organisasi perniagaan. dan halangan semantik. Terdapat juga calon yang memberikan jawapan yang tertumpu kepada halangan dalam aspek kemahiran pengurusan pada seseorang pengurus. 98 . Namun begitu. terdapat calon yang gagal mengaitkan setiap langkah dalam proses komunikasi tersebut. halangan sosiologikal. Sepatutnya.Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan proses komunikasi yang berlaku dalam mesyuarat tersebut. halangan semantik ialah halangan penggunaan perkataan yang mempunyai banyak makna.

ruang.59 F 5. hiburan. calon hanya menjawab secara umum sahaja. Mutu jawapan calon untuk soalan ini sangat rendah.23 13. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 5. Soalan ini memerlukan calon menjelaskan bagaimana kesan visual seperti warna.25 D+ 2.06 B+ B B– C+ C C– 2. 99 . mutu jawapan calon bagi kertas ini pada tahun ini adalah baik. Sebahagian calon dapat menjawab dengan baik. manakala kelemahan calon ialah dari segi menghuraikan fakta. Kebanyakan calon dapat menjawab dengan betul dari aspek warna tetapi dari aspek ruang dan kesatuan. Calon hanya dapat menerangkan nilai estetik secara umum sahaja. atau pemujukan.28 D 1. bagi kertas 3 ialah 6395 orang. bilangan calon bagi kertas 1 ialah 6854 orang. dan kesatuan diolah dalam karya tersebut. Soalan 2 Soalan ini memerlukan calon menerangkan nilai praktikal dan nilai estetik dalam sebuah karya Seni Visual.Seni Visual (970) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun 2010. Peranan reka bentuk grafik adalah seperti penyampaian mesej. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini pada tahun ini ialah 86.03%. Soalan 3 Soalan ini berdasarkan karya Paul Cezanne yang berjudul Still Life with Basket of Apples (1895).83 16.27 15. Majoriti calon tidak dapat menerangkan nilai praktikal dalam sesebuah karya.6 12.62 RESPONS CALON KERTAS 970/1 (TEORI SENI VISUAL) Komen am Secara keseluruhannya. Namun ada sebahagian calon yang keliru dengan peranan reka bentuk grafik dengan elemen reka bentuk grafik.26 A– 6. Kekuatan calon ialah setiap jawapan yang dikemukakan mempunyai pendahuluan dan diakhiri dengan rumusan.01 19. bagi kertas 2 ialah 6853 orang. Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan ini memerlukan calon menyenaraikan lima peranan reka bentuk grafik. iaitu dari aspek keindahan. dan bagi kertas 4 ialah 420 orang.

Soalan 4 Soalan ini merujuk kepada karya Syed Ahmad Jamal yang berjudul Tulisan. Sebahagian besar calon tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. kegiatan sosial. dan aliran. ekspresi. Soalan 8 Soalan ini memerlukan calon membincangkan bagaimana pengalaman intelektual dapat diperluas menerusi proses eksperimentasi penghasilan karya. dan sosial. Antara jawapan yang perlu dibincangkan termasuklah dari aspek idea yang meliputi konsep. Makna yang tersirat bagi karya ini adalah mencerminkan kecenderungan penulis terhadap tulisan Jawi. Karya ini berkonsepkan abstrak dan memerlukan calon menjawab dari segi makna yang tersurat dan makna yang tersirat. peristiwa. serta eksperimen teknik. buatan manusia. mendukung Islam. Jawapan yang diberikan juga disertai dengan contoh. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana mereka dapat memahami kehendak soalan yang berkaitan dengan aspek psikologi. pengalaman peribadi. dan kreativiti dengan baik. Sebahagian calon dapat menghuraikan aspek psikologi seperti emosi. sensitiviti. Soalan ini agak mencabar kerana kebanyakan calon tidak dapat menjawab makna yang tersirat kerana tidak dapat dijangka oleh pemikiran mereka. Kebanyakan calon menjawab secara umum dan mengikut kefahaman mereka sahaja. Soalan ini memerlukan calon membincangkan fakta dan menghuraikan fakta secara kukuh. 100 . sejarah. falsafah dan rujukan. dan ekspresi budaya. iaitu melibatkan unsur dan prinsip rekaan. karya. Bahagian B Soalan 7 Soalan ini berdasarkan gambar hasil karya Dzulkifli Buyong yang berjudul Murid Sekolah (1962). Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan aspek pendekatan sejarah seni untuk memahami sesebuah karya. Makna yang tersurat pula ialah mencari identiti. Mutu jawapan calon amat baik. Antara jawapan yang sepatutnya diberikan termasuklah peristiwa semasa. Soalan ini menghendaki calon menghuraikan aspek psikologi yang terdapat dalam karya tersebut. Jawapan yang diberikan oleh calon adalah umum dan tersasar daripada kehendak soalan. Sebahagian besar calon dapat menjawab soalan ini dengan baik dan memuaskan. eksperimen media yang melibatkan alat dan bahan. Calon dapat menjawab soalan ini dengan memberikan penekanan terhadap aspek sumber alam semula jadi. dan sebagainya yang dapat mempengaruhi proses penghasilan karya. Mutu jawapan calon agak rendah. Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan bagaimana unsur persekitaran dapat mempengaruhi proses penghasilan karya. fenomena alam. Jawapan yang diberikan sepatutnya berkaitan dengan kronologi peristiwa. pengolahan komposisi. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan bagaimana sumber daripada peristiwa dan pengalaman dapat mempengaruhi pembentukan idea dalam penghasilan sesebuah karya. pengkarya atau tokoh.

kadar banding yang sepatutnya. sebiji buah nanas. perlambangan. gaya hidup. dan senaskhah surat khabar yang dalam kedudukan terbuka serta sebahagian surat khabar tersebut terjuntai jatuh dari meja. Faktafakta diberikan secara berselerakan. Calon diuji dalam kemahiran melukis mengikut faktor dan permasalahan yang dikemukakan dalam soalan. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik. dan perlambangan imej yang terdapat pada bendera Malaysia. reka bentuk bangunan. identiti lokasi. sebiji buah terung bulat. teknik titik. Secara keseluruhannya mutu soalan bertambah baik. maksud. serta penggunaan prinsip rekaan. Calon dikehendaki memberikan tafsiran terhadap imej dalam karya tersebut. Calon juga memerlukan kecekapan pengurusan masa memandangkan bilangan objek yang bertambah. Namun begitu. dan kenderaan yang terdapat dalam gambar tersebut. Soalan 12 Soalan ini berdasarkan karya Hashim Hassan yang berjudul Pencerobohan (1987). Sayur-sayuran kelihatan segar kerana dibasahi air. penggunaan ruang. Komen soalan Soalan ini menghendaki calon membuat satu lukisan dengan menggunakan media kering dan teknik yang sesuai berdasarkan seting yang diberikan. Setingnya ialah di atas meja yang beralaskan plastik lut sinar terletak seikat sayur berdaun hijau seperti sawi atau kangkung. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Bahagian C Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan bagaimana imejan bendera Malaysia dapat dijadikan sebagai satu sumber penerokaan idea untuk menghasilkan sebuah karya yang bertemakan Kemerdekaan Malaysia. calon menjawab secara tidak teratur dan tersusun. Antara jawapan yang boleh diberikan termasuklah persekitaran dan peristiwa pergaduhan dua ekor burung. Sebahagian air dapat juga dilihat di atas plastik lut sinar yang digunakan sebagai alas meja untuk himpunan benda tersebut. Calon memberikan jawapan berbentuk fakta seperti warna. Antara jawapan yang boleh diberikan termasuklah kesibukan di bandar. Calon dikehendaki menilai keberkesanan makna dan teknik karya tersebut. manakala mutu hasil lukisan calon bagi kertas ini sedehana berdasarkan aspek seni reka (jalinan) yang lebih mencabar kepada calon. flora dan fauna. dan teknik batik canting. masa. KERTAS 970/2 (LUKISAN) Komen am Kertas ini mengemukakan soalan berdasarkan seting yang disediakan. Calon dikehendaki melukis dari sudut pandangan calon bagi seting yang telah disusun.Soalan 10 Soalan ini berdasarkan gambar foto hasil karya Wan Seng Yip yang berjudul Cross Road (1963). Kebanyakan calon dapat menjelaskan karya tersebut dari aspek makna dan teknik yang baik. terletak sebiji buah tomato. Kelemahan calon yang dapat dikesan ialah calon masih kurang berupaya dalam kemahiran menggunakan teknik lukisan yang sesuai. Berhampiran sayur di sebelah kiri. 101 .

Calon dikehendaki menghasilkan karya tersebut dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D) dengan menggunakan media yang sesuai. Secara keseluruhannya. Projek ini memerlukan calon membuat portfolio dan hasil karya. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menghasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan dunia teknologi digital dan nilai kemanusiaan. Terdapat calon yang menitikberatkan latar belakang melebihi set objek. prestasi calon pada tahun ini adalah sederhana. Kelemahan calon dikesan ialah kurang berupaya melukis bentuk objek dengan baik terutamanya yang melibatkan penggunaan ruang.Soalan ini menguji calon untuk menghasilkan lukisan yang dapat membezakan aspek bentuk dan sifat objek pada seting yang disediakan. 102 . Secara keseluruhannya. penggunaan ruang. Majoriti calon yang memilih soalan ini dapat menghasilkan kerja dengan baik dan dapat menjawab mengikut spesifikasi yang ditetapkan. KERTAS 970/3 (PROJEK PENGHASILAN KARYA: KERTAS ARAHAN KERJA KURSUS) Komen am Kertas ini berbentuk projek atau kerja kursus yang memerlukan bimbingan guru Seni Visual. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menghasilkan sebuah rekaan logo yang menonjolkan identiti korporat bagi sebuah syarikat perdagangan bertaraf antarabangsa yang mengeksport barang kraf tangan tempatan. Sedangkan calon sepatutnya menggunakan aspek formal seni visual untuk menimbulkan sifat-sifat objek dalam karya. Soalan ini memerlukan calon menjawab dua persoalan yang berbeza. Calon juga menggunakan teknik campuran media yang berkesan. kadar banding yang sepatutnya. Mutu portfolio pula bertambah baik daripada tahun lepas. Namun begitu. jalinan. terdapat calon yang menggunakan media kering seperti pen dan ini dapat menimbulkan sifat objek yang dramatik. Calon masih kurang berupaya dalam kemahiran menggunakan teknik lukisan yang sesuai. Soalan 2 Soalan ini memerlukan calon menghasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan kesantunan. Namun demikian. Kebanyakan calon memberikan fokus kepada imej telefon bimbit sebagai kandungan persoalan teknologi digital. Namun terdapat juga calon yang tidak memahami kehendak soalan pengkaryaan ini dan hanya membuat kraf batik. iaitu teknologi digital dan nilai kemanusiaan. bentuk. garisan. Persoalan tema yang dikemukakan dalam soalan ini adalah meluas dan mencabar serta skop tema ini perlu dihalusi dan diberi fokus oleh calon. terdapat juga calon yang menghasilkan karya dengan kreatif dan unik hingga tahap yang sangat tinggi. Ini akan menguji kemahiran calon terhadap kefahaman dan pengetahuan tentang aspek formal. serta penggunaan prinsip rekaan. mereka tidak memberikan fokus kepada objek yang utama. rupa. Penghasilan portfolio juga menunjukan peningkatan daripada tahun lepas. Guru pembimbing memainkan peranan penting dalam penghasilan karya calon. Calon dapat juga menghasilkan karya kesantunan dengan menggunakan teknik batik dan motif sendiri. Justeru. Soalan ini memerlukan calon mentafsirkan konsep kesantunan. mutu lukisan yang dihasilkan oleh calon adalah sederhana. Terdapat calon yang tidak memahami keutamaan. pencahayaan dan suasana.

kemasan. Calon sepatutnya menghasilkan lima lakaran yang menggambarkan imej yang dapat diserasikan dengan bahan dan teknik yang dicadangkan untuk karya tersebut di samping menepati isi tema. KERTAS 970/4 (TEORI PENGHASILAN KARYA) Komen am Kertas ini menguji calon dalam aspek teori penghasilan karya seni visual dalam bentuk pengkaryaan dan perekaan. lantas menjelaskan teknik dan prosedur catan. terdapat karya yang dihasilkan tidak kemas atau tidak kukuh. Kelemahan calon menguasai pengetahuan asas bidang seni visual adalah punca utama yang menjejaskan mutu jawapan. Calon dikehendaki menghasilkan lima lakaran perolehan hal benda. Di samping itu. Soalan ini memerlukan kemahiran yang teliti dan kreatif. Justifikasi tentang penggunaan teknik tidak dinyatakan dengan baik kerana kekurangan pengetahuan dalam bidang seni cetak. gaya penampilan karya dan justifikasi. Kemudian satu lakaran yang dipilih daripada lima lakaran itu perlulah diterangkan secara terperinci bagaimana lakaran itu menterjemahkan tema Malaysia Indah. Mutu lakaran pada umunya adalah sederhana. Terdapat calon yang tidak memahami maksud seni cetak. calon perlu menyatakan analisis dari aspek kebaikan dan kelemahan ciri rekaan 103 . calon perlu mengemukakan alasan tentang bahan dan teknik yang akan digunakan untuk menyokong penonjolan imej.Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menghasilkan model reka bentuk hiasan dalaman bagi ruang sebuah restoran yang moden yang mempunyai unsur-unsur budaya tempatan yang boleh membangkitkan selera pengunjung. Calon perlu mengemukakan empat penyataan permasalahan rekaan berkaitan dengan rekaan bentuk sabun supaya menarik dan mempengaruhi cita rasa pembeli daripada golongan remaja. Kemudian. Secara keseluruhannya. Kebanyakan calon gagal mengemukakan huraian yang jelas tentang bentuk lakaran yang dicadangkan mengikut teknik cetakan dalam soalan pengkaryaan. kesesuaian. Unsur budaya tempatan yang ditonjolkan perlulah bersesuaian dengan penggunaan ruang restoran. Antara kelemahan calon yang utama yang menjejaskan calon termasuklah tidak menguasai pengetahuan asas bidang seni visual dan tidak dapat menunjukan penguasaan perbendaharaan kata seni visual yang baik. dan persembahan. Penggunaan perbendaharaan kata dan istilah calon tidak tepat dan amat terhad. mutu jawapan calon adalah sederhana. Soalan 2 Soalan ini menguji calon dalam bidang perekaan dengan mencadangkan rekaan produk sabun. Secara keseluruhannya. Calon dikehendaki memilih satu daripada lakaran terbaik dan membuat lakaran secara terperinci serta memberikan huraian tentang pemilihan imej yang bertepatan dengan tema. Calon dikehendaki menyatakan analisis visual mereka tentang rekaan bentuk sabun yang sedia ada dan kemudian mencadangkan satu rekaan bentuk baharu yang sesuai dengan cita rasa golongan remaja. dan cara persembahan. Walaupun calon dapat memahami maksud soalan dengan baik. cadangan media dan teknik serta justifikasi. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan ini menguji kebolehan calon mengemukakan cadangan bagi menghasilkan satu karya seni cetak yang bertemakan Malaysia Indah bersempena dengan Tahun Seni Rupa Malaysia. Namun demikian. calon dapat menjawab dengan baik. namun mereka masih tidak begitu berjaya menampilkan pengetahuan dalam bidang seni visual seperti yang dikehendaki oleh soalan.

yang sedia ada. Calon dapat menampilkan pengolahan idea yang jelas dan tepat melalui tulisan dan persembahan lakaran yang bermutu dan berunsur penerokaan. 104 . Daripada empat lakaran itu. mutu jawapan calon bagi soalan ini adalah baik berbanding dengan soalan satu. Terdapat calon yang menunjukkan daya kreativiti yang tinggi melalui huraian yang meyakinkan dan kelainan lakaran yang dikemukakan. Calon juga dapat menyenaraikan empat permasalahan yang dikehendaki oleh soalan. Calon perlu mengemukakan empat lakaran bagi mencari bentuk rekaan baharu sabun itu. Kelemahan calon dikesan pada kegagalan calon membezakan maksud “visual bentuk” dan “ciri bentuk”. Secara keseluruhannya. calon perlu memilih satu lakaran sebagai cadangan kepada bentuk baharu rekaan berserta empat alasan tentang keistimewaan bentuk rekaan tersebut.

(f) tidak menunjukkan jalan kerja yang lengkap bagi amaun yang memerlukan jalan kerja dan penghitungan.09% berbanding dengan 44. (b) tidak menggunakan rumus yang betul bagi penghitungan nisbah.41 B+ 7. Akta Syarikat 1965. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 7. (g) tidak memahami maklumat tambahan yang diberikan dalam soalan. Peratusan calon yang lulus penuh mata pelajaran ini pada tahun 2010 ialah 66.43 11.50 A– 7.15 RESPONS CALON KERTAS 948/1 (PERAKAUNAN) Komen am Secara keseluruhan.72% berbanding dengan 67.23 F 19.88% pada tahun 2009.35 D+ 5. Kegagalan menjawab soalan ini dengan lengkap menyebabkan min keseluruhan kertas menurun sebanyak 11.02 B B– C+ C 9. Penurunan ini juga disebabkan oleh kegagalan calon menjawab soalan yang berbentuk kualitatif yang menjadi sebahagian daripada pecahan soalan dalam tiap-tiap soalan. dan (h) tidak memberikan jawapan seperti akaun dan penyata pendapatan yang relevan dengan kehendak soalan.41 D 4. (c) tidak menggunakan istilah atau item yang betul. sebaliknya menggunakan singkatan yang tidak diterima umum seperti PHR. (e) tidak menyediakan kunci kira-kira mengikut jadual 9. sesuai. mutu jawapan calon adalah lemah berbanding dengan jawapan calon pada tahun 2009. dan relevan dengan kehendak soalan dalam menjawab soalan kualitatif dan juga dalam menyediakan lejar dan jurnal. dan PSN.71 C– 4.81 11.30% pada tahun 2009.Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 2756 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010.79% kepada 33. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang lengkap bagi soalan 1 yang wajib dijawab oleh semua calon. Calon gagal menggunakan item yang tepat dalam menyediakan jurnal dan lejar walaupun dapat menghitung dengan tepat.54%. kelemahan calon tahun 2010 bagi kertas ini adalah seperti yang berikut: (a) gagal menjawab soalan kualitatif dengan betul atau tidak menjawab soalan kualitatif langsung.97 11. menurun sebanyak 0. (d) tidak menulis urus niaga yang direkodkan dengan lengkap. SNT. 105 . Secara umumnya.

(iii) pusing ganti inventori (iv) nisbah semasa. atau kaedah titik pengeluaran bagi industri perlombongan. (ii) nilai boleh realis bersih. manakala penjual mengiktiraf pemindahan hak milik barang atau perkhidmatan berkenaan kepada pembeli. (iii) konvensyen konservatisme. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon (i) menyediakan catatan jurnal bagi merekodkan urus niaga berkaitan dengan saham modal sebuah syarikat. dan (iii) menyatakan dua kaedah lain yang boleh digunakan untuk mengiktiraf hasil.Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud (i) kos sejarah. dan nilai tunai untuk barang atau perkhidmatan telah diambil kira. Jawapan yang tepat adalah seperti yang berikut: (i) Titik pengiktirafan hasil perlu untuk mematuhi prinsip pemadanan yang memerlukan semua belanja dipadankan dengan hasil dalam tempoh perakaunan yang sama untuk mendapatkan untung bersih sebenar. Soalan bahagian (c)(1) menghendaki calon menghitung (i) margin untung bersih. (iii) Kaedah lain yang boleh digunakan bagi mengiktiraf hasil ialah kaedah peratusan siap seperti yang biasanya digunakan dalam industri pembinaan. Kelemahan calon dalam menjawab bahagian ini adalah mereka gagal menulis dengan tepat item bagi urus niaga yang direkodkan walaupun amaun yang direkodkan adalah tepat. Soalan ini menjadi pilihan kebanyakan calon. manakala soalan (b)(ii) pula menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira. Kebanyakan calon dapat menyediakan dengan betul akaun lejar dan kunci kira-kira yang dikehendaki. iaitu yang berkait dengan konteks inventori. Kebanyakan calon dapat menggunakan rumus yang betul bagi menghitung kehendak soalan bahagian (c)(1) (i) hingga (vi). Kebanyakan calon memberikan jawapan yang terkeluar daripada skop yang diminta. dan (vi) purata tempoh kutipan akaun belum terima bagi dua syarikat yang dinyatakan. (ii) menyatakan kriteria yang menjadi syarat untuk mengiktiraf hasil pada titik jualan. (ii) Kriteria yang memenuhi syarat untuk mengiktiraf hasil adalah apabila barang atau perkhidmatan telah diberikan kepada pembeli yang telah mengiktiraf liabiliti ke atas barang atau perkhidmatan yang diberikan. kaedah titik kutipan tunai bagi industri perbankan. (ii) pulangan atas aset. Namun. (v) nisbah cepat. dan (iv) konvensyen ketekalan dalam konteks penilaian inventori. 106 . mereka tidak dapat menjawabnya dengan tepat kerana jawapan bahagian ini memerlukan penilaian kualitatif. Namun terdapat sebilangan kecil calon yang menggunakan rumus yang salah bagi pulangan atas aset kerana tidak menggunakan purata aset sebagai pembawah. bahagian (ii) menghendaki calon menyediakan kunci kirakira bagi mempersembahkan ekuiti pemilik syarikat mengikut format Jadual 9 Akta Syarikat 1965. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyediakan (i) beberapa akaun lejar dan menentukan jumlah yang akan dipindahkan ke akaun untung rugi. Soalan 2 Soalan bahagian (a) menghendaki calon (i) menjelaskan kepentingan titik pengiktirafan hasil dalam pengukuran pendapatan. dan (iii) menyenaraikan hak pemegang saham biasa berbanding dengan hak pemegang saham keutamaan.

000 170.990 (jualan tunai sebanyak RM21.560 diperoleh dari kawalan pemiutang dan mesti ditolak dengan ambilan sebanyak RM360.000 unit saham keutamaan pada nilai par RM1. 353.00 setiap satu Modal saham diterbitkan dibayar penuh: 170. 000 1. 000.300 dari akaun kawalan penghutang). Kebanyakan calon memberikan jawapan yang salah seperti dokumen hilang. Jawapan yang tepat ialah perniagaan kecil. akaun lejar kenderaan perlu disediakan. dan tiada peruntukan undangundang. 600 101. Untuk memudahkan calon menghitung nilai buku bersih. Soalan bahagian (b)(i) menghendaki calon menyediakan buku tunai. tetapi calon gagal menggunakan nama akaun yang tepat bagi setiap urus niaga yang direkodkan dalam jurnal. atau kerani akaun tidak berkemahiran. Baki akhir lajur tunai telah diberikan dalam soalan. 500. volum urus niaga kecil.032 dan debit bank sebanyak RM15. Stok akhir merupakan angka imbangan.000.000 unit saham biasa pada nilai par RM2.690 dari buku tunai di (b)(i) dan jualan kredit sebanyak RM3. Butiran yang tepat di lajur bank sebelah kredit ialah penghutang. Kunci kira-kira yang disediakan juga tidak mematuhi format yang dikehendaki mengikut Jadual 9 Akta Syarikat 1965. iaitu masing-masing kredit tunai sebanyak RM15.032 untuk mendapatkan butiran jualan (angka imbangan) di lajur debit tunai sebanyak RM21. peniaga amalkan sikap ambil mudah. 000 4.800 unit saham biasa pada nilai par RM2. Belian sebanyak RM15. Laba daripada pelupusan sebanyak RM2. calon hendaklah menunjukkan catatan kontra di kedua-dua lajur bank dan tunai. Kos bagi kenderaan yang dilupuskan ialah RM 500.600 juga gagal dihitung oleh calon. modal kecil. 000 4. 000 161.00 setiap satu 2. Kebanyakan calon tidak dapat menghitung jualan sebanyak RM24.00 setiap satu 676. calon dapat memberikan jawapan yang memuaskan kecuali mereka gagal menghitung belanja susut nilai sebanyak RM2. berlaku kebakaran.206.690 dan baki kredit (overdraft) bank sebanyak RM958. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan butiran yang tepat untuk maklumat tambahan (2) yang berkaitan dengan ringkasan penyata bank tentang debit cek dipulangkan (hutang lapuk). Penyediaan bahagian ekuiti pemilik dalam kunci kira-kira mengikut format Jadual 9 Akta Syarikat 1965 adalah seperti yang berikut: Modal saham dibenarkan: 500. iaitu RM1.00 setiap satu Rizab: Premium saham keutamaan Premium saham biasa Keuntungan tertahan Soalan 4 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan sebab mengapa masih banyak peniaga yang menyediakan catatan perakaunan yang tidak lengkap. Soalan bahagian (b)(ii) mengkehendaki calon menyediakan penyata pendapatan. Hutang lapuk atau cek dipulangkan tidak diterima sebagai jawapan.Calon dapat menentukan amaun yang tepat bagi direkodkan dalam jurnal dan menyediakan kunci kira-kira.000. 760 236. peniaga sendiri tidak mempunyai kepakaran. Bagi butiran belanja. 640 107 .000 unit saham keutamaan pada nilai par RM1.

600 (5200 + 1040 + 360). Soalan bahagian (b)(iv) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira kelab.000. dan ambilan sebanyak RM6. atau untung sebanyak RM3. iaitu untung aktiviti kem sebanyak RM3.950 bagi untung aktiviti kem. Bagi penyata pendapatan untung bersihnya ialah sebanyak RM7. Sebab catatan pelarasan perlu dibuat adalah untuk mematuhi prinsip perakaunan yang diterima umum dan untuk membetulkan sebarang kesilapan yang terdapat dalam akaun. Jawapan dan penghitungan yang lain memuaskan.000. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan angka susut nilai terkumpul peralatan pejabat sebanyak RM1. Jawapan bagi yuran ahli yang dipindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan ialah sebanyak RM15. Jawapan bagi lebihan pendapatan ialah sebanyak RM6. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang memuaskan kecuali angka bagi kenderaan sebanyak RM10. Antara jawapan yang diberikan oleh kebanyakan calon adalah disebabkan sumbangan yuran diperlukan untuk melaksanakan aktiviti kelab. Soalan 5 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan sebab sumbangan yuran tahunan ahli sesebuah persatuan dianggap sebagai pendapatan. Sumbangan ini sepatutnya dicatat sebagai hasil derma sebanyak RM500 di bahagian kredit akaun pendapatan dan perbelanjaan dan tidak perlu direkodkan di bahagian debit sebagai belanja jamuan akhir tahun. Soalan bahagian (b)(i) menghendaki calon menyediakan catatan jurnal untuk merekodkan pelarasan. Catatan debit pemiutang tiada dalam imbangan duga. Kebanyakan calon tidak menggunakan butiran akaun yang sedia ada dalam imbangan duga untuk merekodkan catatan jurnal.950. Calon dikehendaki menulis jawapan butiran dengan tepat. Soalan 6 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud catatan pelarasan dan menyatakan sebab catatan pelarasan perlu dibuat.110. Terdapat calon yang memberikan butiran untung kasar sebanyak RM3. peruntukan susut nilai sebanyak RM2. Dalam pelarasan (1). catatan calon debit pemiutang dan kredit bank adalah sebanyak RM4. Soalan bahagian (b)(ii) menghendaki calon menyediakan akaun perdagangan.100.800.200 dan dana terkumpul awal RM33.000 dengan susut nilai terkumpulnya sebanyak RM5. butiran yang betul ialah akaun belum bayar.090. Soalan bahagian (b)(iii) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira. Sebilangan kecil calon menggunakan singkatan PSN dan BSN bagi peruntukan dan belanja susut nilai. Kebanyakan calon memberikan jawapan maksud pelarasan sebagai pembetulan kesilapan sahaja. Jawapan yang tepat ialah ahli-ahli tidak dianggap sebagai pemilik dan yuran yang dibayar tidak dapat diambil balik. Kebanyakan calon gagal menghitung rugi pelupusan peralatan pejabat sebanyak RM600. 108 .950. Penggunaan semua jenis singkatan dalam jawapan tidak diterima. Jawapan yang lengkap ialah catatan pelarasan merupakan proses pelarasan baki-baki akaun untuk menunjukkan baki akaun sebenar perniagaan. Terdapat sebilangan kecil calon yang keliru dengan maklumat tambahan (2). Sebahagian calon menulis butiran sebagai penerimaan dan pembayaran di bahagian kredit.000. Soalan bahagian (b)(i) menghendaki calon menyediakan akaun yuran. Soalan bahagian (b)(iii) menghendaki calon menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan.sebanyak RM6. Butiran yang betul ialah bank atau tunai.590.

Bagi pelarasan (2) pula, kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat seperti di bawah: Dt Kt Dt Kt Perabot dan peralatan 3,000 Pelupusan perabot dan peralatan Peruntukan susut nilai Perabot dan peralatan 7,000 Pelupusan Perabot dan peralatan 3,000 Perabot dan peralatan Laba pelupusan Perabot dan peralatan 3,000

7,000 3,000

Bagi pelarasan (3) calon dikehendaki menghitung dan mencatat belanja susut nilai dan peruntukan susut nilai aset perabot sebanyak RM2,380, kenderaan sebanyak RM17,625, mesin dan loji sebanyak RM8,620, dan bangunan sebanyak RM1,680. Kebanyakan calon menggunakan singkatan apabila menyediakan catatan jurnal bagi pelarasan (3). Bagi pelarasan (4) belanja komisyen belum bayar, calon telah menggunakan butiran belanja komisen untuk mendebit RM1,600. Ini tidak diterima kerana dalam imbangan duga, terdapat akaun belanja jualan dan agihan. Calon sepatutnya menggunakan butiran belanja jualan dan agihan untuk mencatat belanja komisyen. Bagi pelarasan (5), kebanyakan calon melakukan kesilapan dengan mencatatkan akaun belum terima sebagai penghutang. Jawapan belanja hutang ragu sebanyak RM250 tidak boleh dicatat sebagai belanja peruntukan hutang ragu. Bagi pelarasan (6), berikut: Dt Kt Dt Kt hampir semua calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat seperti yang Cukai 23,900 Cukai belum bayar Cukai belum bayar 10,900 Belanja pentadbiran

23,900 10,900

Bagi pelarasan (7) dan (8), jawapan calon memuaskan. Walau bagaimanapun, masih terdapat sebilangan kecil calon yang tidak memberikan keterangan jurnal dan ini telah menyebabkan calon kehilangan markah. Soalan bahagian (b)(ii) menghendaki calon menyediakan akaun tergantung. Jawapan calon tentang akaun tergantung sepatutnya diselesaikan dan tidak berbaki seperti yang berikut: Akaun tergantung Inventori 11,600 Baki b/b Belanja jualan dan agihan 2,000 9,600

Jawapan bagi perbezaan dalam buku untuk baki b/b tidak diterima. Soalan bahagian (c)(iii) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira. Kelemahan calon dalam bahagian jurnal telah memberikan kesan kepada jawapan akhir yang dipindahkan ke kunci kira-kira. Kebanyakan calon menggunakan singkatan PSN yang tidak diterima bagi aset tetap. Kunci kira-kira boleh disediakan tanpa menyediakan penyata pendapatan tertahan, manakala untung bersih di kunci kira-kira ialah angka imbangan yang bernilai RM117,345.

109

Kertas 948/2 (Perakaunan)

Komen am Jawapan calon secara keseluruhan memuaskan dan jawapan calon bagi soalan yang berbentuk kualitatif bertambah baik, teratur, dan jelas berbanding dengan jawapan calon tahun 2009. Secara umumnya, kelemahan calon tahun 2010 bagi kertas ini adalah seperti yang berikut: (a) gagal memberikan jawapan yang lengkap bagi soalan yang berbentuk kualitatif, iaitu jawapan terlalu ringkas tanpa huraian atau penjelasan; (b) menjawab lebih daripada tiga soalan pilihan; (c) menjawab dengan menggunakan pensel. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan faedah penggunaan komputer untuk memproses data perakaunan, bahagian (b) menghendaki calon menyatakan perbezaan antara kos produk dengan kos tempoh berserta dengan contoh, bahagian (c) menghendaki calon (i) menghitung kos barang dikilang, (ii) menghitung kos pertukaran dan kos prima, dan (iii) menghitung kos barang dikilang berdasarkan maklumat tambahan, dan bahagian (d) menghendaki calon menjelaskan unsur dan tatacara kawalan dalaman bagi penerimaan tunai dan jualan berdasarkan maklumat dalam soalan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan bahagian (a), (b), (c), dan (d) dengan baik walaupun soalan bahagian (a), (b), (d) adalah soalan kualitatif. Kelemahan calon dalam menjawab soalan ini adalah seperti yang berikut. (i) Calon keliru dengan kos bahan tak langsung dan kos buruh tak langsung yang perlu diambil daripada jumlah kos bahan dan kos buruh untuk dimasukkan ke dalam kos overhed kilang yang menyebabkan penghitungan jumlah kos prima dan kos pertukaran salah. (ii) Dari segi penggunaan istilah penetapan/penentuan tanggungjawab, terdapat calon yang menggunakan istilah yang salah, iaitu pengagihan tanggungjawab. (iii) Untuk tatacara kawalan dalaman, kebanyakan calon dapat menyatakan unsur kawalan dalaman dengan betul, tetapi gagal menyatakan tatacara untuk penambahbaikan. Sebaliknya, calon memberikan tatacara yang sudah sedia diamalkan oleh perniagaan yang dinyatakan dalam soalan. Jawapan: (c)(i) RM792,500, (ii) RM576,175 dan RM345,825, (iii) RM799,500 Soalan 2 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan item yang perlu ada dalam invois belian bahan, bahagian (b) menghendaki calon memberikan andaian dalam model kuantiti pesanan ekonomi, bahagian (c) menghendaki calon menyatakan maksud kos pesanan dan kos simpanan berserta dengan contoh, dan bahagian (d) menghendaki calon, (i) menghitung kuantiti pesanan ekonomi, bilangan pesanan, titik pesanan semula, dan jumlah kos pada tahap kuantiti pesanan ekonomi, dan (ii) melakar graf kuantiti pesanan ekonomi. Kebanyakan calon dapat menyatakan item yang perlu ada dalam invois belian bahan, iaitu nama dokumen, nama dan alamat pembekal, nama dan alamat pembeli, nombor invois, tarikh, butiran tentang bahan, syarat belian, dan lain-lain. Begitu juga dengan andaian kuantiti pesanan ekonomi,

110

iaitu kuantiti pesanan ekonomi adalah sama pada setiap titik pesanan semula, permintaan serta kos pesanan, kos simpanan, dan masa menunggu dapat ditentukan, kos pesanan tidak dipengaruhi oleh kuantiti pesanan, tidak berlaku kehabisan inventori, dan lain-lain. Kebanyakan calon tidak memberikan contoh ‘kos pesanan’ yang betul. Contoh yang diberikan ialah kos pengangkutan sedangkan jawapan yang betul ialah kos memesan seperti belanja telefon, faks, dan setem. Jawapan: Kos pesanan ekonomi (KPE) = 671 unit, Bilangan pesanan setahun = 15 pesanan, Permintaan sehari = 27.40 unit sehari, dan Jumlah kos pada KPE = RM6,730 Soalan 3 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan perbezaan antara buruh langsung dengan buruh tak langsung, bahagian (b) menghendaki calon menyatakan dokumen yang digunakan untuk memperoleh maklumat tentang buruh serta menyatakan butiran yang terdapat dalam dokumen tersebut, bahagian (c) menghendaki calon menyediakan catatan jurnal dan menunjukkan aliran kos berpandukan catatan jurnal, dan bahagian (d) menghendaki calon menghitung jumlah upah. Kebanyakan calon dapat menjawab bahagian (a) dan (b) dengan baik, tetapi gagal menyediakan catatan jurnal yang dikehendaki dalam soalan bahagian (c)(i). Bagi bahagian (c)(ii), iaitu aliran kos, lebih kurang 60% calon menjawabnya dengan betul tetapi tanpa menunjukkan aliran ( ). Apa yang ditunjukkan ialah akaun-akaun “T” sahaja. Calon memahami bahawa aliran kos itu ialah aliran lejar (istilah yang biasa digunakan di sekolah-sekolah). Bagi bahagian (d), calon tidak dapat mengagihkan upah kerja lebih masa mengikut kadar yang betul ke dalam akaun overhed perkilangan. Jawapan: (i) Jumlah upah minggu pertama = RM314, (ii) Jumlah upah minggu kedua = RM350 Soalan 4 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyediakan jadual penguntukan kos overhed, bahagian (b) menghendaki calon menghitung kadar overhed, bahagian (c) menghendaki calon menghitung jumlah kos kerja, bahagian (d) menghendaki calon menjelaskan penyataan yang berkait dengan keberkesanan kos perkhidmatan diuntukkan, dan bahagian (e) menghendaki calon menyatakan kelebihan dan kelemahan kaedah penguntukan kos. Kebanyakan calon dapat menjawab bahagian (a), (b), dan (c) dengan betul tetapi gagal menjawab bahagian (d) dan (e). Lebih kurang 30% calon memasukkan kos bahan mentah sebagai RM1,200 + RM1,200 bagi setiap kerja yang menjadikan jumlah bahan mentah RM2,400 walaupun soalan dengan jelas menyatakan kos bahan mentah bagi setiap kerja ialah RM1,200. Jawapan: (b)(i) RM111.76 sejam buruh langsung, (ii) RM41.60 sejam buruh langsung; (c)(i) Jumlah kos RM15,972, (ii) Jumlah kos RM11,763 Soalan 5 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan menerima pesanan khas dan bahagian (b) menghendaki calon (i) menggunakan kaedah tempoh bayar balik untuk projek yang akan dipilih, (ii) menyatakan bagaimana tempoh bayar dapat ditentukan, dan (iii) menyatakan andaian yang digunakan dalam penghitungan nilai kini bersih.

111

Tiada calon yang dapat menyediakan carta alir bagi memenuhi kehendak bahagian (a). sebahagian besar calon gagal menyatakan andaian yang digunakan dalam penghitungan nilai kini bersih.Kebanyakan calon dapat menjawab bahagian (a). dan tempoh yang sama antara projek yang dinilai dalam bahagian (b)(iii). 112 . alir tunai berlaku pada akhir tahun. sebahagian besar calon yang menjawab soalan ini dapat menyediakan belanjawan dan jadual penerimaan tunai bagi menjawab bahagian (b). Lebih kurang 40% calon gagal menyediakan jadual penerimaan tunai. Jawapan yang sepatutnya ialah inventori awal ditolak dan inventori akhir ditambah. (ii) belanjawan pengeluaran. Punca utama kegagalan adalah angka daripada belanjawan yang disediakan itu salah dan calon tidak faham akan polisi corak kutipan tunai. Tempoh bayaran balik Projek B ialah = 4. tetapi sebahagian calon gagal mendapat markah penuh dalam bahagian (b) kerana mereka menambah inventori awal dan menolak inventori akhir dalam penyediaan belanjawan pengeluaran dan pembelian bahan mentah. Jawapan: (b)(i) Tempoh bayaran balik Projek A ialah = 5. alir tunai yang diperoleh dilaburkan semula serta-merta. iaitu pelaburan dibuat pada awal tahun. kos modal tidak berubah. (iii) belanjawan pembelian bahan mentah. Soalan 6 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyediakan carta alir yang menunjukkan hubungan antara komponen dalam belanjawan induk dan bahagian (b) menghendaki calon menyediakan (i) belanjawan jualan. dan (iv) jadual penerimaan tunai.24 tahun. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun.67 tahun Keputusan: Projek B dipilih kerana tempoh bayar baliknya lebih pendek dan nilai kini bersihnya lebih tinggi. (b) (i) dan (b)(ii) dengan baik.

61 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 950/1 (MATHEMATICS S) General comments Generally.Mathematics S (950) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 1815.81 B– C+ C C– 4. Comments on individual questions Question 1 Almost all candidates were familiar with the property log ab = log a + log b. Answers: x = 27.49 10.96%. and express u2 – 1 as a perfect square. x = ln — 3 113 . The percentage of candidates who obtained a full pass was 57.89 B 9. However.52 10. but they failed to realise that e−x .69 B+ 6. 4 Answers: {x : x . but many candidates just concluded with the answer. As for the second part.02 F 27. However. they did not answer the first part correctly. a decrease of 4.48 A– 3. 0}. the steps involved should have been detailed.15% compared with the previous year. Question 3 Some candidates were aware of the condition for a convergent series which was |r| .52 D+ 5.96 13. y = 9 Question 2 du Most candidates were able to find —– and used the chain rule. the majority of answers were well written. more than half of candidates did not provide the exact value as required by the question.01 D 5. but most of them made mistakes as they thought that log x2 = (log x)2 and log x + log y = 5 ⇔ x + y = 5. 0 for all real values of x and thus. Since the dx solution required clear proof. The achievement of candidates according to grades is as follows: Grade Percentage A 2. quite a number of answers were not well thought off and the logical sequence was not there. 1. only a few were able to dx du 2 simplify ABBBBB u – 1 or —– in terms of x correctly.

B = –3. the majority of candidates failed to observe that the next part requires them to use answer from the first part. Rf = (−1. There were also instances where candidates did not use the “≈” sign correctly and at the appropriate places.Question 4 Most candidates were able to find f  ʹ(x). Most candidates were able to use the Newton-Raphson method correctly to estimate the root of the equation. 3). Very few candidates were able to answer the last part of the question since they did not realise that the two circles actually touched each other and hence. but failed to solve the inequality p(x) < 0 in the second part. candidates only drew part of the rational function which lay in the 2–x first and second quadrant. Question 10 Candidates did not performed well in this question. there were some who made careless mistakes in solving the equations. the intersection point was the midpoint of the two centres. Answers: (a) (x + 2)2 + (y – 3)2 = 25. 5. 7) 114 . Answers: f  ʹ(x) = 1 + ln x. b = −5. 2e ln e Question 5 There were only a few candidates who were able to use the definition for A − B to establish the proof for the first part. Some candidates were not aware of the properties of the circle. In many cases. However. (c) (i) 10. B. 2 Answer: k = — 3 Question 6 Candidates could find the domain and range but could not gave the answer in the correct set form. 1 Answers: a = 9. or vice versa. These candidates did not use the anti-derivative concept to obtain the answer but used integration by parts instead. C = 4. C and D. −1)  (−1. Most candidates just showed that x2 − 4x + 5 = 0 had complex roots without realising that it was always positive. but they were not able to sketch the graph 4 of y = ——–. Some candidates just ignored the quadratic factor saying that it had complex roots. (b) (– 2. 2]. (ii) (1. However. Answers: A = 1. {x : – 1 < x < —} 2 Question 8 Most candidates were able to find the constants A. 2) Question 7 Most candidates were able to answer the first part. D = 0 Question 9 Most candidates were able to sketch the graph of y = e−x. Majority of the candidates were also very weak in giving explanation and reasoning. Answers: Df = [−3.

However. the sketch terminated in the second quadrant and did not proceed to the third quadrant. Answers: Question 12 1 All candidates knew that P−1 = —– Adj P. The candidates straight away wrote the matrix equation which they inadvertently missed showing the transformation of worded problems into mathematical equations clearly.33. Some candidates were weak in transforming the information given into a system of linear equations. Incorrect Mathematical notations were used by candidates. (c) (i) k : k . many candidates failed 1 correctly. y = 8 minutes. adjoint and cofactors. z = 10 minutes 1 1 (a) (x – 1)3 – 3(x – 1) + 2. Many candidates just gave the numerical answer without answering the questions in words. For example. candidates’ performance was not satisfactory although the questions were straight forward and easy. 4 4 1 (iii) k : k . quite a number of candidates confused with |P| transpose of a matrix. (2. As for the second part. some candidates failed to give the overall graph and presented only partial sketch or incomplete graph. Comments on individual questions Question 1 The performance of candidates varied from center to center of examinations. (ii) k : k = — . resulting in the loss of marks. — – —– – —– 14 14 7 –4 5 –3 3 2 5 – —– —– –— 14 7 14 (b) (ii) x = 5 minutes.2375 115 . they were not able to give the right answers for to sketch the graph y = —— h(x) part (c). They also confused mutually exclusive events with independent events. Some candidates did not give the answers in the set form. However. At some centers. 0). As a result. — 4       Answers: 1 2 1 2 PAPER 950/2 (MATHEMATICS S) General Comments In general. —. Answers were not well-planned and not presented step-by-step. k ≠ 0 . 1 1 5 — —– —– 7 14 14 2 1 5 3 1 4 (a) |P| = 14. Answers: (a) 0. (b) 0. 4).Question 11 Quite a number of candidates were able to find the composite function and stationary points correctly and to sketch the graph. (0. Adj P = 8 –3 –1 . candidates got mixed up between P(D|F) and P(D  F).

4 Answers: (a) 0. However.85 hundred thousand Question 9 The performance of candidates was poor. (b) 0. Answers: (a) 0. i.0016). maximum profit = RM16 000 Question 8 The performance of candidates was moderate. 0.0668. Q3 = 4. Answers: (a) 107. contributing to incorrect solutions in part (b). Answers: (a) (ii) –1 < r < 1. some gave the answers in terms of percentages. They did not state that the sampling distribution was approximately normal. many of them got the range for r correctly.401. However. (b) (i) –0.15 hundred thousand. Answers: (c) x = 25. Some candidates conducted an approximation too early.81 Question 7 Many candidates were able to find the constraints for the linear programming problem. (ii) 0.397 Question 5 The performance of candidates was good.8. but most candidates were not able to define r and r = 0 precisely. There were candidates who did not draw the boxplot on graph paper. (b) X = 0 Question 4 – The performance of candidates was very poor. Answers: (b) Period 1 = 0.866. Answers: Median = 3. ^ • N(0. ^ p. particularly in part (a).795. but many candidates were not able to find the modal value. They were not able to provide comments for the time series.78 Question 3 The performance of candidates was good. y = 20. Some candidates were not able to give the correct notation for sampling proportion.Question 2 The performance of candidates was very good. Q1 = 3.90 hundred thousand.e. Quite a number of them were not able to formulate the model correctly.14.683 Answers: (a) p 116 . Period 2 = 0. (b) 134.397. (b) (i) 0. Period 3 = 1. Some candidates did not label the x-axis and made a mistake by using the mid-points of the classes. Many candidates used X instead of X and they were 3 unable to write the probability statement “within — hours of the population mean”.709 Question 6 The performance of candidates was quite poor.

Many candidates scored high marks for this question. Many candidates were able to draw the scatter diagram correctly. (d) 5 calls 117 .Question 10 The performance of candidates was not good.0199 Question 11 The performance of candidates was good. Answers: (b) A–C–G–I .421 + 0. (c) 0. candidates did an approximation too early.804X. Answers: (a) 0. Answers: (b) Y = –0. 15 days Question 12 This question was well answered by many candidates. Correct sequence and arrows were clearly shown in candidates’ network. Most candidates were not able to provide a comment that we could not extrapolate beyond the range of the given data. but some of them were not able to provide comments on the relationship between the two variables correctly. Many candidates were able to answer part (a). but they had problem with parts (b) and (c). When finding the least square line.17.

they did not answer the first part correctly.14% compared with the previous year. quite a number of answers were not well thought off and the logical sequence was not there.09 D+ 3. 0 for all real values of x and thus. but many candidates just concluded with the answer. and express u2 – 1 as a perfect square. 0}. x = ln — 3 118 .18 B+ 9. but they failed to realise that e−x . the majority of answers were well written. Answers: x = 27.01 A– 7. but most of them made mistakes as they thought that log x2 = (log x)2 and log x + log y = 5 ⇔ x + y = 5. Question 3 Some candidates were aware of the condition for a convergent series which was |r| . The achievement of candidates according to grades is as follows: Grade Percentage A 8.34 F 23. an increase of 1.03 11. the steps involved should have been detailed. 1.61 B B– C+ C 9. The percentage of candidates who obtained a full pass was 67. However.22 11. As for the second part. Comments on individual questions Question 1 Almost all candidates were familiar with the property log ab = log a + log b.45 D 3. y = 9 Question 2 du Most candidates were able to find —– and used the chain rule.08 10. However.25 C– 3. more than half of candidates did not provide the exact value as required by the question. Since the dx solution required clear proof.09%.Mathematics T (954) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 8592. 4 Answers: {x: x . only a few were able to dx du simplify ABBBBB u2 – 1 or —– in terms of x correctly.74 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 954/1 General comments Generally.

Answers: (a) (x + 2)2 + (y – 3)2 = 25. 2) Question 7 Most candidates were able to answer the first part. but they were not able to sketch the graph 4 of y = ——–. Some candidates just ignored the quadratic factor saying that it had complex roots. B. D = 0 Question 9 Most candidates were able to sketch the graph of y = e−x. but failed to solve the inequality p(x) < 0 in the second part. 2 Answer: k = — 3 Question 6 Candidates could find the domain and range but could not gave the answer in the correct set form. Answers: f  ʹ(x) = 1 + ln x. Question 10 Candidates did not performed well in this question. 3). In many cases. Most candidates were able to use the Newton-Raphson method correctly to estimate the root of the equation. 2]. C = 4.Question 4 Most candidates were able to find f  ʹ(x). Majority of the candidates were also very weak in giving explanation and reasoning. 7) 119 . However. Very few candidates were able to answer the last part of the question since they did not realise that the two circles actually touched each other and hence. (ii) (1. Some candidates were not aware of the properties of the circle. Answers: A = 1. {x : – 1 < x < —} 2 Question 8 Most candidates were able to find the constants A. (b) (– 2. the intersection point was the midpoint of the two centres. These candidates did not use the anti-derivative concept to obtain the answer but used integration by parts instead. b = −5. Most candidates just showed that x2 − 4x + 5 = 0 had complex roots without realising that it was always positive. 1 Answers: a = 9. There were also instances where candidates did not use the “≈” sign correctly and at the appropriate places. the majority of candidates failed to observe that the next part requires them to use answer from the first part. −1)  (−1. Answers: Df = [−3. (c) (i) 10. candidates only drew part of the rational function which lay in the 2–x first and second quadrant. Rf = (−1. or vice versa. 2e ln e Question 5 There were only a few candidates who were able to use the definition for A − B to establish the proof for the first part. B = –3. C and D. However. there were some who made careless mistakes in solving the equations. 5.

the sketch terminated in the second quadrant and did not proceed to the third quadrant. Some candidates did not give the answers in the set form. they were not able to give the right answers for to sketch the graph y = —— h(x) part (c). quite a number of candidates confused with |P| transpose of a matrix. candidates made a wrong choice of u and —– dv Another common mistake was ∫ cos y dx = –sin y. Answers: 1 1 (a) (x – 1)3 – 3(x – 1) + 2. 4). However. Good candidates gave well-planned answers and systematic steps in their presentations. weaker candidates showed a lack of aptitude and understanding of the requirements of the questions. many candidates failed 1 correctly. The candidates straight away wrote the matrix equation which they inadvertently missed showing the transformation of worded problems into mathematical equations clearly. Comments on individual questions Question 1 This question was well answered by most candidates. adjoint and cofactors. (0. As a result. Some candidates were weak in transforming the information given into a system of linear equations. 1 Answer: sin y = x2 ln x – —x2 + c 2 120 . (c) (i) k : k . k ≠ 0 . — 4       Question 12 1 All candidates knew that P−1 = —– Adj P. (ii) k : k = — . some candidates failed to give the overall graph and presented only partial sketch or incomplete graph. On the other hand. y = 8 minutes. z = 10 minutes Answers: 1 2 1 2 PAPER 954/2 General comments In general. the quality of answers given was not satisfactory. However. 1 1 5 — —– —– 7 14 14 2 1 5 3 1 4 (a) |P| = 14. in the integration by parts. thus making the integration more difficult to solve. Candidates showed a wide range of mathematical abilities. —. (2. 0). For example. many du .Question 11 Quite a number of candidates were able to find the composite function and stationary points correctly and to sketch the graph. Adj P = 8 –3 –1 . As for the second part. However. — – —– – —– 14 14 7 –4 5 –3 3 2 5 – —– —– –— 14 7 14 (b) (ii) x = 5 minutes. 4 4 1 (iii) k : k .

but failed to solve the second part of the question. but they could not proceed to argue the proof and wrote many irrelevant properties needed for the proof. Question 4 Generally. Another common mistake was 1 1 1 — < ——————————– < —– . Most → → candidates expressed OL in terms of OQ. this question was well answered. they made dx a futile attempt to solve it using the original differential equation. thus wrote them as P(R  Uʹ) = P(R)P(Uʹ). → 2 3 Answers: (a) ON = —q + —r. 2 28 5 sin q + 12 cos q + 14 1 1 Answer: Maximum value = — and minimum value = —– 2 28 Question 3 Very few candidates were able to solve part (a) and part (b). and only a few were able to find PM : MQ.6 121 . Mistakes were made when candidates assumed PB  = OB = OA. (c) QO : OL = 4 :1. However. They also failed to apply the ratio theorem correctly. Mistakes were made by the candidates who assumed that R and Uʹ were independent. There were a number of candidates who confused congruent triangle with similar triangle. Question 6 This was a difficult question for candidates. Instead. Not many candidates were able to answer part (d) due to their failure to apply the properties of similar triangles to help them. a number of candidates were able to prove dv that vx —– = 1. They were able to answer parts (a) and (b). Some even misunderstood P(R  Uʹ) for P(Uʹ/R). Answer: y2 = 2x2 (ln x + 2) Question 5 This question was poorly answered. Among other mistakes were the interpretation of the question to which many were trying to find P(R/Uʹ) or P(U/R) or P(Uʹ/R) instead. (d) PM : MQ = 2 : 5 5 5 Question 7 This was an easy question for most candidates who had understood the underlying concepts. Answer: 0. Many candidates were able to sketch the diagram. They were confused about the maximum and minimum values and failed to make use of 13 sin(q + a) + 15. but they failed to pursue the subsequent parts.Question 2 Most candidates were able to answer the first part of the question. but they did not use it to solve the given differential equation.

If they had understood the modulus sign. Answer: (b) 0. Weakness in reading values from the graph was quite apparent in some candidates and some were able to ‘read’ up to 3 decimal places.143 Question 12 This represented quite an easy plot question. (d) (i) 18. many were not sure of the limit of the integral that was required. The integral required integration by parts and many made the mistake of the wrong choice of the variables of substitution.5. thus losing marks. they probably could have scored more marks in this question. Answer: (b) E(X) = 2. 9).8 Question 10 In general. Those who failed to answer were those who could not interpret “at least one” and those who had assumed non-binomial distribution. Though. and hence were not able to solve the question correctly. In parts (c) and (d). the performance of candidates on this question was moderate. Many candidates did not relate P(X . but required analytical reasoning to answer some of the questions posed.Question 8 Many candidates failed to understand the concept of absolute value in the context of the question. Answer: The least integer k is 11 Question 9 Many candidates were unable to obtain the probability distribution table from the cumulative distribution function. Var(X) = 1. most of them used the correct formulae to calculate the mean and variance. semi-interquartile range = 0. there were candidates who used wrong upper values and many used mid-points to plot ogive. 9) = 1 – P(X .199 Question 11 This question was generally well answered. Answers: (a) Maximum number of eggs is 28.10. Answers: (b) median = 6. (ii) Median = 6. candidates failed to justify their comments. Nevertheless. (b) 0. while many treated the variables as continuous. many knew that the integral of the density function is the cumulative distribution. Many candidates knew the binomial experiment and its approximate distribution. thus using F(9) as P(X . Nevertheless. They knew the need to standardise the variable and many obtained just 1 mark in this process. 9).18%.20 122 .

9 D+ 6.e.22% compared with the previous year. instead of the programming languages generations.72 12.19 B+ 6. However. although the answered given showed that they understood the term. vacuum tube.28 F 7. However. Comments on individual questions Question 1 The question was about five generations of programming languages. Question 4 In part (a).10 14. an increase of 3. In part (b). 3rd and 5th generations of programming languages correctly. Question 2 In part (a). i. Some candidates described the computer generations. candidates were not able to answer the questions on application of ICT. they were not able to rewrite the loop using do…while. microprocessor and artificial intelligent. integrated circuit.89 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 958/1 (COMPUTING) General comments In general. Most of them forgot to declare and initialise index “ i ” and they did not know how to use “do-while” correctly.40%. Question 3 This question was well answered by most candidates.18 14.44 13. most candidates answered that the backup file was kept at a different hard disk but in the same chassis. 2nd. most candidates were not able to explain the meaning of “file backup” correctly. Most candidates were able to answer the 1st. some candidates gave the media of size less than 2MB such as a diskette.Computing (958) Overall Performance The number of candidates for this subject was 430.81 A– 4. In part (c). most candidates were able to trace the output. The achievement of candidates for this subject according to grades is as follows: Grade Percentage A 5.57 B B– C+ C C– 7. They were not able to draw the flow charts correctly and to understand the C programs. most candidates were able to answer quiet well. The percentage of candidates who obtained a full pass was 71.98 D 6. transistor. 123 .

Very few candidates were able to answer this question correctly by showing the result of each pass of bubble sort method. very few candidates were able to answer the cache memory. ||. in ascending order.e. In part (b). Question 7 It was quite easy for candidates to know the correct answer for this question as they just needed to sort. Furthermore. most candidates gave three flow charts instead of one flow chart. Question 10 Most candidates were able to answer this question correctly. Question 8 In part (a). most candidates were not able to write the code segment in C correctly in part (c) using the “if-then-else” and “for loop” statements. They were also expected to mention that VR requires special devices to interact with it. Not many candidates were able to give the correct examples of VR applications. many candidates were not able to answer correctly. instead they used 1 for false and 0 for true. In part (c). candidates were not able to obtain full marks for questions relating to MIDI files. although quite a number of candidates were able to answer correctly. the sender and the receiver) and the communication line. PAPER 958/2 (COMPUTING) General comments In general. >= and > were able to answer this question correctly. Candidates were expected to relate VR by using multimedia elements of imaginary. 124 . Some of the wrong answers given by candidates were ROM.Question 5 The common weakness of candidates was that they were unable to draw the correct flow charts logically and used the right flowchart symbols such as conditional. However. and animation. limitations of traditional file-based system. for the given numbers (elements) of the array. write and process symbols. Comments on individual questions Question 1 The majority of candidates wrongly understood that virtual reality (VR) as merely multimedia presentations. sound. SQL statements and analysis phase of system development. E-R diagrams. DRAM etc. –. They lacked the understanding that the three parts were related. some candidates wrongly used the symbols of 0 (false) and 1 (true). Most candidates just gave a few steps and then jumped to the final sorted numbers. Question 9 In parts (a) and (b). but some were not able to correctly sketch the diagram that shows the equipment needed at both ends (i. most candidates were able to answer correctly. Question 6 Those candidates who really understood the precedence of operators +.

Google Chrome. easy to be edited or manipulated. They even wrong examples of the Web browser such as hotmail. and MIS. Question 6 This question was fairly well answered by candidates. access files and software related to those documents. Mozilla Firefox. Question 5 Candidates failed to understand that the traditional file-based system was still dealt with in a computer-based record management system. sound and animation that requires instrumented feedback for interaction in a high-performance computer generated life-like immersive 3D environment. The possible advantages include: it uses small file size. TPS. They associated a Web browser with a Web service such as the search engine. 125 . many candidates liked to reuse the key words of the given application system such as Decision support System (DSS) is a system that supports managers to make decision. some candidates were able to answer the question correctly. Many candidates associated the traditional file-based system with the paper-based system. have high quality sound. playing of files when embedded in webpages. This shows either candidates had limited English vocabulary knowledge or they had no idea of what to answer. Question 2 Candidates failed to clearly state the advantages and disadvantages of MIDI files. it provides a user with the capability to interact with HTML documents. Yahoo and Google. they had given the wrong limitations of the traditional file-based system. there were candidates who confused the analysis stage with the planning stage of the system development especially that involved users of the system. Therefore. The disadvantages include: the accuracy of sound playback depends on the MIDI playback device. Netscape Navigator. and therefore they simply reused the same keywords to manipulate the answer. email service provider etc. Thus. Question 3 Most candidates described the feature of a Web browser. quicker loading. the examples are: Microsoft Internet Explorer. not all types of equipment can support MIDI. it was the best answered question. the simulated environment can be similar to the real world. Apple Safari etc Question 4 This question was presented in a new style such that it was easier for candidates to understand the question. Nonetheless. However. virtual reality is an extension of multimedia that uses multimedia element of imagery. Acceptable answers are: a Web browser is a piece of software that provides a user with the capability to view all the information on the Web and to access Web-based services and applications. not easily used for playback of spoken dialog. We believed that this was due to the fact that younger generation fancies multimedia technology such as digital camera and things that associates with it such as bitmapped and vector graphics. However. Question 7 Candidates were able to differentiate between DSS.Possible answers include: virtual reality is simulated by a computer.

Question 9 Candidates failed to answer this question well. It was one of the best answered questions. For example: SELECT FROM WHERE was not appropriately given by candidates. However. they were few candidates who wrongly related the types of data operation to the database management. Many candidates still drew the E-R design separately (binary by binary entities) and failed to integrate them into one logical construct. 9) was one of the popular questions that has been asked repeatedly for a number of years. even though SQL was a very popular question that had been asked repeatedly for a number of years. Question 10 This question was not well answered. it was a kind of a new way of asking the SQL statements question. even though E-R diagram or conceptual design (like question No. 126 . In part (c). Candidates were expected to know that the WHERE part of the SQL query should have been derived from the joint tables of EMPLOYEE and SKILL rather than just from a single table like what the previous year questions normally asked. Candidates seemed not to even get the correct key (library) word for Querying the information.Question 8 This question was well answered by the majority of candidates.

Physics (960) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 3638.16% compared with the previous year.95 D 4.97 F 11.26 13.73 B– C+ C C– 5. The percentage of candidates who obtained a full pass was 73.41 12.89 15.45%.88 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 960/1 (MULTIPLE-CHOICE) Keys Question number Key Question number Key Question number Key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A B C D B B A D B B B D C C C C B 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 C D A B D D A D B C B B A A A C D 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C D B D C B B D D B A D C A A 127 .91 B 9.18 B+ 8.22 D+ 4. The achievement of candidates for this subject according to grades is as follows: Grade Percentage A 6.68 A– 6. an increase of 0.

but lacked correct details. (b) −1.92%) and the standard deviation of the scores was 8. GM They wrongly substituted the value of r = R instead of r = R + h in the formula V = – —— . most candidates were not able to get the correct answer for the gravitational potential.04.93. Question 3. They showed association to the terms asked. 4. 44. 24. In part (b). 45 and 46 correctly. many candidates were able to determine the gravitational field strength using the formula GM g = – —— . most candidates found this part relatively easy. many candidates sketched the graph of the variation of interatomic force F with separation r of the resultant force instead of the component forces as in part (a). The rest of the answers fell in the medium range with 30% to 70% of candidates obtaining correct answers. R2 In part (b). PAPER 960/2 (STRUCTURE AND ESSAY) General comments Generally. The majority were able to state that the repulsive force and attractive force were the forces that maintained the equilibrium separation between the two particles.General comments The mean score was 25. while for quantitative questions candidates lacked proper planning in presenting their answers. 15 and 42 were very difficult for candidates.57 and a standard deviation of 19. The overall performance of candidates was average with a mean of 32. Answers: (a) 3. 128 . most candidates did not have the skill of using a free-body diagram which was a necessity in recognising all the forces acting on a rigid body. Answer: (b) 149 N Question 2 In part (a). Comments on the individual questions Question 1 In part (a). r Candidates also lost marks when they omitted the minus sign in the formula and the final answer. The majority of candidates could not get marks for definition of physical terms.77 m s−2. Those candidates who could sketch the triangle of forces did not realise that RA = RB. with less than 30% of candidates answering correctly.46 (50. in qualitative questions not much planning were required so candidates were able to present the answers in a proper manner. 25.17 × 107 J kg−1 Question 3 In part (a). Some candidates tried to solve this part by taking moment at the hinges but failed to get the angle between the forces correctly. More than 70% of candidates answered questions 11. 30. thus they could not solve part (b) correctly. 19.

a significant number of candidates did not notice that x and y were measured in centimetres and thus. most candidates correctly stated the characteristics of the emitted photons.67 cm s−1. While for side PS.5 N m Question 6 In part (a). In part (b). Question 8 Most candidates were able to perform conversion of quantities u → kg and MeV → J. In part (b). Answer: 2. Answers: (b) 16. most candidates used the formula τ = NIAB to determine the torque on the coil and gave the correct answer and unit. almost all candidates were not able to give the correct definitions of moment of inertia and angular momentum because most of them referred r as radius or distance from the centre of the mass instead of the distance of the particle to the axis of rotation. many candidates were unable to mention about metastable or population inversion which is required in the production of laser.11 kg Question 9 In part (a). (c) 35. gave an incorrect unit for the final answer. Some candidates used the formula τ = F × l. It could be seen from their answers that they were familiar with the change of energy from the excited state to the ground state.12 cm s−2 Question 7 In part (a). they did not state that there was a loss in kinetic energy or put the negative sign in the final answer to indicate the loss in kinetic energy. They lost the second mark by not indicating the electric field perpendicular to the equipotential surface. candidates was required to draw the electric field of the equipotential surface.0 N. surprisingly many candidates were unaware that there was no magnetic force for side PQ which was parallel to the magnetic field. but they forgot to take into account that there were two forces to make the torque.Question 4 In part (a). Most candidates just drew the line of electric field with the correct direction. However. (b) 7. the vast majority of candidates correctly answered this part. In part (c). In part (b). However. most candidates knew how to calculate the change in kinetic energy of the electron using the formula ∆E = e∆V. but weaker candidates were not able to proceed with their calculation to solve the problem to find the total amount of mass of uranium-235 required per day. most candidates missed the number of turns of wire in calculating the magnetic force. In part (b). Answers: (a) FPQ = 0. 129 . Answer: (b) −1. most candidates failed to get the correct answer because they were not able to differentiate the expression of displacement to determine the velocity of the particle.28 × 10−18 J Question 5 In part (a). most candidates were able to determine the correct value of the velocity using the formula v = f  ʹ. FPS = 50.

P and then In part (b)(i).5 rad s−1. the majority of candidates were able to use the formula I = — A I to determine the intensity level of sound. (c)(iv) 136.In part (b). However. (iv) 2. Some candidates just mentioned A as the area instead of cross-sectional area in defining the intensity of sound. most candidates used the principle of conservation of angular momentum to calculate the angular speed of the wheel just after the boy jumped onto the wheel. most candidates had no problem using kinematics of rotation to calculate the angular speed correctly. some candidates mistakenly b = 10 log — I0 substituted A for pr2 instead of 4pr2. (ii) 4. Some candidates wrongly substituted the distance of the younger brother from the central axis as r = 0.50 m instead of r = (R – 0. only candidates who could answer part (a)(i) correctly could obtain the correct answer for this part. In part (c)(ii). However. In part (c)(i). most candidates had difficulty in defining the intensity of sound and beats. although many candidates were unable to give the meaning of fundamental frequency in part (c)(i). Quite a number of candidates made the mistake by saying that the radius of the Earth increases or water flows into ocean near the equator. In part (c)(iv). In part (c)(ii). the performance of candidates was not satisfactory because most candidates calculated the moment of inertia of the wheel and the boy’s younger brother separately without adding both of them. some candidates made a mistake by giving the answer to more than four significant figures.5 Hz 130 . In part (c)(i). = –— 2l In part (c)(iii). most candidates were unable to state the expression of fbeat = f2 – f1 and failed to realise that the frequency produced by a string with greater tension was higher. (ii) 1995 m .5) m. In part (c)(iv). many candidates had difficulty in giving the meaning of fundamental frequency as being the lowest or smallest frequency produced. (iii) 620 kg m2 s−1. They wrongly stated that it was the first resonant frequency. the majority of candidates were able to answer this part satisfactory. many candidates knew how to use conservation of angular momentum to explain why the period of rotation of the Earth increases.7 rad s−1 Question 10 In part (a)(i). Answers: (c)(i) 138 kg m2 . many candidates used their calculated value in (c)(i) to determine the angular momentum of the wheel just before the boy jumped onto the wheel. In part (c)(iii). Answers: (b)(i) 120 dB. In part (b)(ii). majority of them were able to write the expression for fundamental frequency as f0 v . whereas some candidates missed the keyword rise and fall or superposition and slightly different frequency in defining beats.

Most of them just explained how the shunt was used to divert the current. only a few candidates were able to state a satisfactory difference between thermal energy and heat. However. (ii) 226. many candidates knew that free electrons in metal help to conduct heat.0 V. In part (b)(ii). In part (b)(i). (c) 0. For those who tried to determine the resistance of the shunt. I3 =1.Question 11 In part (a). but did not determine the resistance of the shunt that should be connected to the galvanometer. Some candidates who used mathematical expression in giving the definition failed to explain the symbols of crosssectional area correctly. In part (c). there were still some candidates who wrongly used the formula for the cross-sectional area of the aluminium. many candidates stated the answer as Ohm’s law instead of conservation of charge or energy.m.f. many candidates knew how to use the formula —– = —– c∆q to calculate the rate dt dt of heat flow. but they did not know that the algebraic sum of the e. dQ dm In part (d)(i). I2 = 2. Most of them missed the keywords at a point or junction for the first Kirchhoff ’s law and in a closed loop for the second Kirchhoff ’s law. Answers: (c) W m−1 K−1.0 A. and the collisions of these atoms with the neighbouring atoms was how heat was conducted to the cooler end. candidates knew that heat was conducted by vibration of atoms in non-metal but failed to explain the actual process of increase in amplitudes of vibration of atoms when heated.0 A. Most candidates had no difficulty in identifying the appropriate SI unit of the thermal conductivity correctly. most candidates knew that in order for the galvanometer to be used to measure currents up to a maximum of 5.0 A. Most candidates just said that thermal energy is heat energy and heat is a form of energy which was incorrect. (ii) 4. almost all candidates knew the algebraic sum of currents at any junctions was zero. Fewer candidates forgot to substitute the correct value for ∆q and to convert the unit from g min−1 to kg s−1. In part (a)(i).0 A. Quite a number of candidates made a mistake by giving the answer to one significant figure and they also forgot to write the unit. candidates were able to define the thermal conductivity satisfactorily.0 – 0. they made the mistake by using 5. (d)(i) 26. In part (d)(ii). most candidates were able to use their calculated value in part (d)(i) to calculate the thermal energy of aluminium.0 A as currents flowing through the shunt instead of (5. In part (b)(ii). In part (b)(i). a shunt must be connected parallel to the galvanometer. Answers: (b)(i) I1 = 1.3 Js −1.020) A.20 Ω 131 . Point B should be taken as the reference and therefore VAB = I2R5 – E2. only few candidates were able to give a satisfactory statement of Kirchhoff ’s law. and potential difference in a closed loop was zero.2 W m−1 K−1 Question 12 In part (a)(i). In part (c). but they did not explain the mechanism well. most candidates simply summed up E2 and the potential difference across R5 in determining the potential difference VAB.

n2 In part (d)(ii). Some candidates who were able to answer this part gave the explanation which lacked proper and logical steps. The ratio of ———– was not consistently used in term of 3. most candidates were able to determine the energy of the photon emitted ∆E for the 13. Some simply took 3. They did not start their answer with the excitation of atoms by electric discharge and missed to explain that photons emit lights according to the wavelength and types of gas in the bulb. formula E = —– l In part (d)(iii). but they had a problem converting the number of nuclei N to the mass in order to get to the final answer.9 × 10−5 µg 132 . m In part (b)(i). (ii) 9. most candidates used the expression —— = lN to determine the number of nuclei N dt required. In part (d)(i). (c) 1.01605 as the atomic mass in gram instead of converting from u to gram per mole.01605 m for 10−6 with u for atomic mass unit.6 transition from n = 4 to n = 1 using the formula En = – —— . almost all candidates were not able to explain the production of colourful light in billboards. The majority of them did not obtain the value of N correctly.28 × 1018 nucleus.Question 13 In part (a). They were able to describe Bohr’s model of an atom and stated Bohr’s postulates correctly. In part (b). They confused µ 3. most candidates were able to deduce that the type of radiation emitted was ultraviolet. (ii) and (iii). They explained how emission line spectrum and absorption line spectrum were produced instead of describing what the emission line spectrum and absorption line spectrum were. Answers: (d)(i) 12.01605 unit. Some candidates also used the formula m = m0 — 2 the number of half-life. Answers: (b)(i) 1. (ii) 4. where n is determine the mass of tritium.75 × 10−8 m Question 14 In part (a)(i). most candidates poorly answered this part.53 µg. They were confused about the principle of laser. This shows that they had a good understanding about radioactivity. candidates were able to calculate the wavelength of the photons correctly using the hc . In part (b)(ii). many candidates knew how to use the decay law either N = N0e–lt or m = m0e–lt to 1 n. most candidates used the wrong relation by stating ———– × NA.75 eV. most candidates correctly answered this part. In part (c)(i) and (ii). most candidates were able to answer correctly. 1 2 dN In part (c).

In part (d)(ii). they were not able to determine the l02µ mass per unit length µ correctly. very few candidates got this part correct. the separation 1 between the supports was equal to — the wavelength. the magnitude of the vibration was recorded with respect to time. a few candidates were able to give the systematic error and friction as the reasons why the graph did not pass through the origin. since the oscilloscope was used to view the vibration of the wire. most candidates were not able to obtain the correct answer for moment of inertia D2 T. they failed to record the data in the proper significant figures. Again. most candidates failed to recognise that from the equation f02 = —— m. (ii) 2. most of them had a problem giving the correct unit for the gradient that they obtained. very few candidates were able to answer that in the fundamental mode. g In part (c)(ii). 133 . In part (c). In part (c)(i). most candidates knew how to use more than half of the data set to calculate the gradient of the graph. In part (d)(i).171 kg−1. most candidates failed to recognise the main sources of error in measuring diameter D as being a random error and thus. most candidates were able to tabulate the mean value of t correctly. equivalent to —– 4I In part (e). could plot the graph of a against T with the proper scales and axes and managed to obtain and draw a straight line curve. 2 In part (b).PAPER 960/4 (WRITTEN PRACTICAL TEST) General comments In general. since there were four equations given in question 1 and three of which contained the variable for acceleration a. Answers: (d)(i) 0. Comments on the individual questions Question 1 In part (a). However. they were not able to suggest the procedure to reduce the error. For candidates who used the correct equations. many candidates did not know which equation to be used to calculate acceleration a which was needed for the calculation of tension T subsequently. Candidates also did not have the skill to use graphical method to draw the maximum and minimum lines through the centroid. most candidates were not able to read the data according to the precision of the axes and were not able to calculate the gradient with the correct significant figures and unit. Thus. However. because they were not aware that from the equation a = —– 4I D2 .18 × 10−3 m2 kg Question 2 In part (a). the gradient of the graph was I. most of the candidates who were able to tabulate the data in (b). the gradient l02µ g of the graph of f02 against m was equivalent to —— . most candidates still had problem extracting information from the graph for analysis and analysing the sources of error associated with the experiment. In part (b).

the standing wave was not observable in the experiment. (ii) 5. (d)(iii) 0. In part (d)(ii). In part (e). they did not get any marks for this part. most candidates were also not able to draw two possible lines through the centroid that would give maximum and minimum gradient. The suggested methods were by listening to the loudness of the sound produced by the wire and observing the maximum amplitude of the wave formed from the oscilloscope. In part (d)(iii).21 × 104 kg−1 s−2 134 .In part (d)(i). since most candidates did not get the right line curves that went through the centroid in part (d)(ii).63 × 10−4 m2 kg m−1.21 × 104 kg−1 s−2 . Most candidates were not able to give the correct or reasonable methods to determine the standing wave formed. Answers: (c)(i) 1. most candidates were not able to give the correct answer for the usage of centroid in drawing a linear graph.

36 F 11.23% compared with the previous year.24%.80 14.26 D 5.63 14.10 D+ 6. The percentage of candidates who obtained a full pass was 72.62 11.34 A– 6.73 B B– C+ C C– 5.72 B+ 7. an increase of 2.40 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 962/1 (MULTIPLE-CHOICE) Keys Question number Key Question number Key Question number Key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C B C B D A B B D C B A D A D C C 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 C B B D B D C C C D B A A B C C C 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A B C D A A B D C A B B D B A 135 . The achievement of candidates for this subject according to grades is as follows: Grade Percentage A 6.04 10.Chemistry (962) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 8504.

12. there are still a significant number of candidates whose knowledge of inorganic chemistry is poor. very few candidates were able to give a complete answer as silver chloride dissolves to give a colourless solution. 38. 34. 23. Overall. However. c In part (f). 17. 8. which was acceptable. The correct term to state an observation should be dissolve. 16. In part (d). the answers given showed a continuing improvement in the quality of candidates’ performance with most candidates being able to demonstrate some positive achievement with a mean of 29. 10. Some candidates lost marks because they “rounded off ” their answers in the early stage of their calculation. candidates’ knowledge of organic chemistry continues to improve. 42 and 46 were very difficult for candidates with less than 30% of candidates obtaining the correct answers. a significant number of candidates failed to understand the question correctly. They failed to label the initial pH of the lactic acid as 3. A few candidates confused the term dissolve with soluble. Comments on the individual question Question 1 In part (a)(i).85 cm3 on the titration curve that they had drawn. 20. [Ag(NH3)2]+. (e) Ka = 8. but they failed to state that lactic acid reacts completely with potassium hydroxide. most candidates were able to calculate the concentration of hydrogen ions in the sample of the yoghurt drink.General comments The mean square was 26.19 × 10–7 mol dm–3 Question 2 In part (a). 31. 7.66. Questions 4. (c) [Lactic acid] = 0. A small number of candidates failed to give their final answers to appropriate significant figures. In part (c). most candidates were able to write the definition for pH as negative logarithm of the concentration of hydrogen ions. They did not substitute the numerical values of the volume and the concentration given in the question. 35. most candidates were unable to sketch the titration curve correctly. In part (b). [H]2 In part (e). Generally.64%) and there was a very good spread of scores with a standard deviation of 8.1114 mol dm–3. 24. demonstrating sound knowledge and a good understanding of the chemistry examined in this paper.74 (44. 26. most candidates were able to state that lactic acid is a weak acid.52 cm3 and the volume of KOH for complete neutralisation as 27. 41 and 47 were answered correctly by at least 60% of candidates. the majority of candidates failed to state that Ka = ——– to solve the calculation. Answers: (b) [H+] = 3. 136 . 11. 28. Questions 2. 6. On the other hand. PAPER 962/2 (STRUCTURE AND ESSAY) General comments There were many candidates who attempted to answer all the questions. 15.70 and a standard deviation of 18. almost all candidates started by using the formula M1V1 = M2V2. Only good candidates were able to get the second mark allocated in this part by stating the formation of complex ion.02 × 10–4 mol dm–3.

some candidates lost their marks when they failed to write the correct physical state for the element or species involved in the chemical equations. CH3CH(OH)CH3 . In part (b)(ii). while polymer Y as an addition polymerisation. the dimer had to dissociate to a monomer which had a vacant orbital for the formation of dative bond. most candidates were able to state Hess’s law. most candidates were unable to explain the highly exothermic reaction between aluminium chloride and water which was due to the hydration of a highly positively charged aluminium ion. the majority of candidates were able to state the type of polymerisation of polymer X as a condensation polymerisation. Instead. Candidates were also unable to write the equation for the reaction between aluminium chloride and water as shown below. CH3COCH3 . most candidates were able to draw the structural formulae of the monomers of the polymers X and Y . However. In part (c). A common error was failing to show the arrows of the dative bonds in Al2Cl6 molecule. most candidates were able to draw Born-Haber cycle for silver chloride. Question 3 In part (a). For the reaction of aluminium chloride with water. there were significant numbers of candidates who gave incorrect answers. The candidates wrongly stated that the type of bonding was ionic with a covalent character or dative bond instead of covalent bond. while the majority of candidates knew how to draw the structure of dimer aluminium chloride. they explained it as hydrolysis occurring.In part (b)(i). The word hydrolysis should have been used to explain the acidity of an acid or a base. the correct structure of aluminium chloride. the majority of candidates were unable to explain that in order to react with ethoxyethane. many candidates found this part difficult because they were unable to deduce. Al2Cl6. Almost all candidates did not state that CH3COOH had the highest boiling point because the molecule existed as a dimer. most candidates were able to give the correct pKa value for each compound. In part (c)(i). In part (c)(ii). In part (b). in the beginning. most candidates were able to write the equation for the reaction of aluminium chloride with ethoxyethane as: (CH3CH2)2O + AlCl3 → [(CH3CH2)2O → AlCl3] However. In part (b). most candidates were able to arrange the compound in ascending order of their boiling point as shown below. Al2Cl6 + 12H2O → 2[Al(H2O)6]3+ + 6Cl– Answer: (b) 112 cm3 Question 4 In part (a). Only good candidates were able to calculate the volume of aqueous silver nitrate with the correct unit and significant figures. 137 . CH3COOH Many candidates correctly explained that the trend of melting point was due to the fact that CH3COCH3 and CH3CH(OH)CH3 had an intermolecular hydrogen bonding whereas CH3COOH had van der Waals’ forces.

Only a few candidates stated that the lone pair of electrons of ammonia contributed to its reactivity rather than its polar nature. They were also able to get the overall equation for the reactions correctly. and not due to the different strength of metallic bonds. only a few candidates were able to write both the half-cell equations for the reactions involved as follows At the cathode: O2(g) + H2O(l) + 4e– → 4OH–(aq) At the anode: H2(g) + 2OH–(aq) → 4OH– (l) + 4e– Answer: (b)(ii) +3. most candidates correctly identified X as methane. most candidates knew that nitrogen gas was less reactive than ammonia because of the presence of triple bonds in the molecule. Although they knew that the inertness of nitrogen molecule was due to its triple bonds. In part (b)(ii). There were fewer candidates who wrongly stated that potassium was an ionic element. Part (c)(i) was very poorly answered by the majority of candidates. In part (b)(i). there were many good answers to this part with good description of lithium and beryllium. many candidates failed to correctly define the relative molecular mass of X as follows. They were not able to draw a complete labelled diagram of the fuel-cell. Part (a)(ii) was generally well answered. most candidates were able to state that lithium oxidised. The majority of 138 .022 mol Question 6 In part (a). Part (b)(ii) was poorly answered. many candidates lost a mark when they failed to state the final answer with the correct significant figures or unit or positive sign. Most candidates were not able to distinguish between hexagonal and cubic closed-packed structures. However. many candidates omitted the keywords delocalised or free mobile electrons of the valence electrons. 12 × Mass of one molecule of X Relative molecular mass of X = —————————————— Mass one atom of carbon-12 However. relatively fewer candidates answer this part correctly. many candidates failed to state that triple bonds was strong and required a lot of energy to break the bond. In part (c)(ii). Some candidates lost their marks when they used valence ion for valence electrons.Question 5 In part (a)(i). Those candidates who were penalised usually failed to give the answer to the correct significant figures and unit. Answer: (a)(ii) 0. CH4. They explained the difference in melting point between potassium and copper in terms of atomic size or ionisation energy.50 V Question 7 In part (a). However. In part (b)(i). Candidates were able to state the electronic configuration of the compounds and state that beryllium is a better electrical conductor than lithium. but failed to recognise that the species reduced was argentum ions and not AgCrO4. many candidates did not state that both elements were metals.

those who failed to obtain full marks made the mistake when they did not state which were the slow or fast steps in the mechanism and also they did not draw the arrow to show the attack of the CN– ion on the carbocation. most candidates were able to compare the melting points of elements in Period 3. In +4 oxidation state. However. Better candidates were able to discuss the role of chlorine as both oxidising and reducing agents in this disproportionate reaction. Candidates mistakenly thought that the melting point increased because of increasing atomic mass. In part (b). In part (b)(iii). Sodium. Candidates also lost their marks when they failed to state that the strength of the covalent bonds became weaker as the atomic size increased down the group. Examiner expected candidates to compare the relative stability of +2 and +4 oxidation states rather than explaining the trend on going up or down the group. and decreased from silicon to argon. boiling or refluxing. Part (b)(i) was correctly answered by the majority of candidates. In part (b)(ii). the majority of candidates were able to state that the reagent was alcoholic or ethanolic KOH or NaOH. magnesium and aluminium were metals with high melting points. Many candidates knew that the melting point increased from sodium to silicon. However. Better candidates further discussed that the stability of PbO2 and PbO was due to the inert pair effect in Pb2+ ions. Cl2 + H2O → HCl + HOCl 2HOCl → O2 + 2HCl The overall equation was 2Cl2 + 2H2O → Cl2 + 4HCl. 139 . Question 9 In part (a)(i). most candidates were able to name the mechanism of the reaction as SN1. sulphur and chlorine existed as simple molecules. most candidates failed to discuss the bonding in the monoxides and dioxides of Group 14 elements. Question 8 Part (a) was very poorly answered by the majority of the candidates. For the explanation of the melting points of d-block elements. most candidates were able to write the structural formulae of unsaturated hydrocarbons. the Group 14 elements were bonded to oxygen by covalent bond while in +2 oxidation state. In part (b)(i). However. the bonding changed to ionic. most candidates knew that the rate decreased because C–Br bond was stronger than C–I bond. In part (a)(ii). There were many good answers to this part with a good description and explanation. In part (b)(i). but unable to explain the melting points of elements for the first row of the d-block elements. only a few candidates stated that argon had the lowest melting point because it was a monoatomic element. silicon had a giant covalent structure while phosphorus. the majority of candidates knew the unsaturated hydrocarbon in (b)(ii) as CH3C(CH3)=CH2. The reaction condition involved in the conversion was heating. most candidates gave the correct balanced equations as follows. most candidates failed to state that the d-block elements had almost the same value of melting point with similar metallic bond strength. and therefore less energy was required to break the N–H bond.candidates failed to state that the N–H bond in ammonia was weaker than the N–N bond.

In part (b). many candidates failed to write the correct reagent for the mild oxidation reaction of CH3CH2CH2OH to the aldehyde by using pyridinium chlorochromate.15 cm3. most candidates were able to write the equation for the conversion of haloalkane X to the monomer stated in (b)(iii). In part (b)(ii). In order to confirm the presence of –NH2 group. A common weakness of candidates was that they only stated the colour change without mentioning the colour of the solution observed. Answer: (a)(ii) 21. but were not able to draw the structures of the sodium salts of respective carboxylic acids. most candidates were able to give the correct structural formulae of the products formed such as alcohol and amine. reaction condition. (a)(iv) and (a)(v). Question 10 In part (a)(i) most candidates were able to give the reagents. Greater familiarity with experimental techniques would be of benefit to all candidates. the paper proved to be quite challenging with only some part of the questions occasionally getting a correct response. Comments on the individual question Question 1 In parts (a)(i) and (a)(ii). many candidates could give the correct chemical tests such as Br2 water. A few candidates found difficulty in writing the equation for the reaction involved. only better candidates managed to answer these part correctly. (a)(v) 0. In part (a)(iii). Very high marks were rare while a few candidates failed to get any marks. In parts (a)(iii). Solution X was heated before it was titrated with KMnO4 purposely to increase the reaction rate. PAPER 962/4 (WRITTEN PRACTICAL TEST) General comments Overall. PCC or Cu. In part (a)(ii). a common mistake made by candidates was writing the hydrolysis process without heating. the majority of candidates were able to answer this part correctly. However. 140 . sodium metal or FeCl3 to confirm the presence of –OH group. only a few candidates were able to correctly answer the observation as violet or purple decolourisation.In part (b)(iv). (a)(iv) 0.78 g. fewer candidates were able to obtain full marks.040 mol. However. there were few candidates who were unable to draw the structure of the product formed when using Br2 water and FeCl3. and the intermediate product formed for the formation of cyclohexanone from phenol. In part (b)(i). the alcohol would be oxidised to the carboxylic acid. many candidates were not able to give the values of the burette readings to two decimal places and a few candidates were not able to calculate the average titre value with the correct unit. In part (c). Most candidates wrongly gave hot acidified KMnO4 or K2Cr2O7 because in this part. The common mistake made by candidates was stating that H2 was released instead of effervescence was observed. candidates should have given the reaction condition or temperature for the nitrous acid and the correct observation for the reaction.

the order of reaction with respect bromine which was zero order. Candidates also were able to observe the decolourisation of the bromine solution by just looking from the top of the solution. very few candidates stated that white paper or tiles could be used to observe the decolourisation of the bromine solution. only a few candidates were able to state that the temperature of the reaction could be controlled by using water bath. ethanoic acid or water. a few candidates were able to answer this part correctly as ethanol. a few candidates were able to name the chemicals. Part (a)(iv) was poorly answered. 141 . only better candidates were able to state the function of the concentrated sulphuric acid as a dry agent. In part (c). In part (a)(ii). i. In part (d). In part (f). and the order of reaction with respect hydrochloric acid which was also zero order. a few candidates were able to write a balanced equation as follows Rate = [CH3COCH3][H+][Br] Question 3 In part (a)(i).Question 2 In part (a). better candidates were able to state that the different volumes of distilled water were used to retain the total volume of the solution. only a few candidates were able to state that the function of the small pieces of porcelain was to avoid effervescence during boiling process. as hydrated potassium chloride or sodium hydrogen carbonate. Better candidates were able to draw the labelled diagram of the set-up apparatus used. only better candidates were able to state that the distillation could not be carried out using a water bath because the maximum temperature of the water bath was only 100 °C. In part (b). They were unable to calculate the order of reaction with respect to propanone which was first order. the time taken for the disappearance of the reddish brown colour in the solution and [Br2] rate of bromine disappearance = ————–—— Time recorded In part (b).e. In part (c). which were used to purify ester before it was distilled again. In part (a)(iii). only a few candidates were able to suggest how the rate of bromine decolourisation could be determined in these experiment. Part (e) was poorly answered by candidates.

65 D+ 6.85 12. a decrease of 3. The percentage of candidates who obtained a full pass was 72.87 D 6.95 F 4.61 10.Biology (964) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 5036.38% compared with the previous year.41 14.92%.69 B+ B B– C+ C C– 8. The achievement of candidates for this subject according to grades is as follows: Grade Percentage A 4.71 A– 6.94 11.14 12.18 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 964/1 (MULTIPLE-CHOICE) Keys Question number Key Question number Key Question number Key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 B D D C D A B A D B C D A B A D C 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 B D C B C D A B B D D B C C A C C 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C D C C A D A A B A B D C C D 142 .

Question 5 was answered correctly by less than 30% of candidates. The answers frequently given were energy change or ∆H or energy release instead of free energy change or ∆G or overall energy released from the reaction. some candidates gave the answer as increase in temperature will increase the rate of reaction without writing the words until optimum temperature.22%) and there was a very good spread of scores with a standard deviation of 8. which are not acceptable instead of has large intercellular spaces. the majority of candidates were unable to correctly answer the curve represented by C. but the word cell was not acceptable. Many candidates preferred to use the wrong words absorption of light instead of exposure to light in answering the function of R. several candidates answered this part as P as vascular tissue instead of vascular bundle. Only few candidates managed to answer accordingly and systematically. Question 2 In part (a). In part (c). PAPER 964/2 (STRUCTURE AND ESSAY) General comments In general.57 and a standard deviation of 15.47. a few candidates answered this part as structure R is arranged side by side or structure R is in parallel arrangement instead of tightly packed or regular arrangement. Comments on individual questions Question 1 In part (a).11 (58. In part (b). candidates’ answers were satisfactory in terms of planning and presentation. some candidates were unable to give the correct definition for activation energy. The rest of the questions fell in the medium range. The answers can be improved by using scientific terms and writing scientific names. They merely mentioned the energy required to start a reaction but the correct definition is ‘the initial or minimum energy required to start a reaction. In part (b). Some candidates mentioned that structure S has many spaces or has large vacuoles. Some excellent candidates managed to answer this part according to the answer scheme. The overall performance of candidates was average with a mean of 25. with 30% to 80% of candidates obtaining correct answers. The term suboptimal temperature was rarely used by most candidates. Many candidates answered R and S as palisade mesophyll cell and spongy mesophyll cell respectively. More than 80% of candidates answered questions 39 and 43 correctly. In part (d).’ In part (c). several candidates gave the answer as prevent water loss instead of regulate or control water loss.General comment The mean score was 29. 143 .73. most candidates could answer this part quite well.

In part (a). several candidates gave the answer as lack of space instead of starvation or low reproductive rate or low competitive capability as one of the reasons for the decrease in P. The correct answer was food storage for the developing embryo. many candidates mentioned that P. caudatum population. caudatum decreased in population without indicating after day 7 or 8. In part (b). In part (e). Since the answers were hand-written. The correct answer should have been the population of P. Aurelia. aurelia increased while the population P. In part (c). caudatum. caudatum decreased. the underlined options were considered. the majority of candidates were unable to identify the stage of the seed germination (the torpedo stage). the majority of candidates managed to answer the types of competition correctly but there were also candidates giving the wrong answer as commensalism instead of intraspecific or intraspecies competition or competitive exclusion. the majority of candidates were not able to answer this part correctly. They understood the topic quite well but they gave less attention to the usage of the correct terms. In part (c). Only a few candidates managed to define chemiosmosis and oxidative phosphorylation correctly. candidates made the conclusions without referring specifically to the graph given in the question. very few candidates managed to identify W. X. For example. some candidates managed to answer the types of competition correctly but there were also candidates giving the wrong answer as parasitism instead of interspecific or interspecies competition. Question 4 Most candidates did not perform well in this question. The majority of candidates were unable to underline the generic and specific names. Y and Z correctly. Their main weaknesses are inability to interpret results or make conclusions based on graphs. and Paramecium caudatum or P. proton gradient was written as electrochemical gradient and ATP synthase was written as ATP synthetase. Question 5 In part (a). The correct way of writing the generic and specific names for the two organisms are Paramecium aurelia or P. Some of the incorrect answers given were organogenesis or seed development stage or double fertilisation. The function of X was also wrongly answered by the majority of candidates. most candidates were unable to answer this part correctly. most candidates tended to elaborate details on the transferring of electrons in the electron transport chain (ETC). In part (b). and lack of knowledge or inability to write scientific names of organisms according to the rules and regulations of the International Code of Nomenclature. aurelia or Paramecium Aurelia or P. aurelius and P. caudatum. caudatum or Paramecium caudatum or P. The function of W was wrongly given as nutrient for cotyledon or food for seed. while some candidates wrote their answers as P.Question 3 In part (a). In part (d). For example. 144 .

food is digested without mentioning by in the alimentary canal. They only mentioned that sulphur bacteria obtained the source of hydrogen from H2S without mentioning the words oxidation from H2S. and undigested food is egested without mentioning through the anus. Question 8 In part (a). some candidates mentioned that cyanide is a competitive inhibitor and it binds to the enzyme which is incorrect and not acceptable. most candidates were unable to describe the characteristic processes in holozoic nutrition correctly. Candidates also mentioned that the atrium contracts and ventricle contracts but the acceptable answers are both atria contract and both ventricles contract. Candidates who attempted this question understand the topic quite well. 145 . A few candidates wrongly spelt acetylcholine as acetycholine. Question 6 In part (a). This is because none of the diagrams indicated the presence of the sympathetic and parasympathetic nerves. In part (b). Some candidates gave the answer as wave of depolarisation instead of impulse and some candidates explained the cardiac cycle instead. most candidates’ answers were unsatisfactory. For example.In part (b). There were also candidates who included parasitism and commensalism in their answers. Some candidates answered that the heart is myogenic instead of heart muscle is myogenic. Candidates who did not understand the mechanism of action of curare were unable to answer satisfactorily. However. some candidates mentioned neurotransmitter and pre-synaptic membrane instead of acetylcholine and post-synaptic membrane. Many candidates mentioned that cyanide interferes with ETC without explaining how it interferes. herbivore was written as herbivorous and carnivores was written as carnivorous. In part (b). Sarcoplasmic reticulum and troponin were wrongly spelt as sacroplasmic reticulum and tromponin respectively. Candidates made the mistake in writing the correct scientific names. most candidates understood the topic quite well but their main weakness was inability to use the correct terms in giving the explanations. The answers given were incomplete. some candidates did not spell the terms correctly. food is ingested without mentioning by mouth. Many candidates were able to answer the types of holozoic nutrition correctly. For examples. which is by inhibiting the action of cytochrome oxidase and blocking the transfer of electron to oxygen. digested food is absorbed without mentioning into the cells. Question 7 This question required candidates to have skills in drawing a correctly labelled scientific diagram. in describing the mechanism and control of the heartbeat. However. Many candidates did not mention water as one of the products of photosynthesis in sulphur bacteria. Some candidates managed to answer correctly either the green or the purple sulphur bacteria. The answer should have been myosin head but candidates only mentioned myosin. many candidates only mentioned that calcium ions bind to troponin molecules without mentioning the location on the actin or thin filament. Most diagrams drawn by candidates were not satisfactory and none of them obtained full marks for the diagram. they should have given more attention to the usage of correct terms. For example.

the less able candidates were unable to use the correct terms in describing the mechanism of hormone actions via gene activation. while several candidates gave the differences between steroid and non-steroid hormones. In part (c)(i). Some candidates answered that steroid hormone diffuses through the plasma membrane without mentioning into the cytoplasm. to prevent and to protect in answering the question. The answers are O is a passage cell. most candidates mentioned only the facts such as replantation. The candidates just explained that it contains two cotyledon or the cell arrangement is specific instead of phloem and xylem forming in a ring. the majority of candidates were unable to name M as a vascular cylinder and N as a cortex. In part (e). For example. the majority of candidates were able to give the answer correctly as monocotyledonous plant. most candidates lost their marks due to the wrong answers given in part (c)(i). in explaining the sustainable management of tropical rain forest. however the candidates wrote that if there is no conservation. 146 . Most candidates mentioned the words moves through or get into instead of diffuses through. most candidates did not use the words to maintain. enforcement of laws and education. Comments on individual questions Question 1 In part (a). without further explanation on the facts given. some candidates misunderstood the question by giving the functions of the various hormones such as oestrogen and progestron. Many candidates managed to describe the characteristics of human hormones quite well. Some candidates gave the negative version of the answers. Question 10 In part (a)(i). conservation is necessary to prevent extinction of species. This may be due to lack of practice in identifying plant structure. P is an endodermis. In part (d). the performance of this year’s candidates was less satisfactory than performance of previous year’s candidates. most candidates were unable to name the structures O. but were not able to explain their answers. P. extinction of species will occur. the majority of candidates were unable to give the answer correctly as casparian strips. In part (a)(ii). and they answered that hormonereceptor complex passes into the nucleus without mentioning through the nuclear pore. In part (b). most candidates were unable to give the answer correctly as parenchyma. In part (b).Question 9 In part (a). PAPER 964/4 (WRITTEN PRACTICAL TEST) General comments In general. Q is a metaxylem and R is a phloem. Q and R correctly. In part (c)(ii). the answer given by most candidates was quite general especially on the definition of conservation biology. In part (b).

Question 2 In part (a). 147 . but were not able to explain their answers. T is a moth. V is a beetle. Y and Z correctly.In part (f). the majority of candidates correctly answered W and X as aquatic organisms. W. In part (d). the majority of candidates gave the answer correctly as mineral and water. most candidates were able to give the answer correctly as matured. U is a cicada. most candidates were unable to group the organism according to their respective orders due to lack of basic knowledge in ecology and taxonomy. In part (g). but some candidates were unable to spell Insecta correctly. Insecta was spelled as Insectae or Insect. X is a damselfly. In part (f). In part (b). most candidates gave the answer correctly as Insecta. most candidates were able to name the organisms S. U. W is a dragonfly. most candidates answered correctly that Insecta have one pair of antenna and three pairs of legs or six legs. For example. In part (e). T. The answers are S is a butterfly. V. Y is an ant and Z is a bee. In part (c). most candidates were unable to answered T and U correctly as light trap but were able to answer S and X correctly as swift or aerial net. X.

86 F 6.97 RESPONS CALON KERTAS 966/1 (STRUKTUR DAN ESEI) Komen am Pada keseluruhannya. dan Rekreasi dan Kesenggangan.49 D 3. 148 . iaitu gabungan unsur lipid (lemak) dan protein yang merupakan bahan utama di dalam membran manakala jawapan calon hanya tertumpu kepada kumpulan protein sahaja.28 14. Anatomi dan Fisiologi.77 12.09 15. Pemakanan Sukan. Fisiologi Senam.34%. Pengurusan Kecederaan Sukan. Sosiologi Sukan. Soalan 3 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memberikan maksud lipoprotein. iaitu meningkat sebanyak 3. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang tepat. iaitu Penghantar Sains Sukan.00% berbanding dengan 71. PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 1601 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran Sains Sukan STPM pada tahun 2010. iaitu mengangkut molekul lipid dan kolestrol ke seluruh tubuh badan merentas membran sel dan menjadi sistem perhubungan antara satu sama lain melalui sistem membran sel. Kejurulatihan Sukan. Psikologi Sukan.35 B B– C+ C C– 7. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang tepat kerana calon sekali lagi hanya menumpukan kepada kumpulan protein sahaja.66% pada tahun 2009.79 D+ 6. Prestasi calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 4. Kinesiologi dan Lakuan Motor. Biomekanik Sukan.36 A– 6. Peratusan lulus penuh pada tahun ini ialah 75.18 B+ 9. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan fungsi lipoprotein. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menyatakan disiplin akademik dalam Sains Sukan. Pengurusan Sukan.Sains Sukan (966) 1. mutu jawapan calon dalam soalan struktur adalah baik. Kelemahan utama calon dalam soalan esei adalah memberikan jawapan secara umum dan tidak menepati kehendak soalan.86 12. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik dan memperoleh markah penuh.

Calon tidak menyatakan peranan biomekanik untuk diaplikasikan dalam peningkatan prestasi dan kepentingannya dalam sukan. Soalan 6 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memberikan maksud patah tulang. D nukleus. Parallel bars. B mitokondria. Ini menyebabkan kebanyakan calon tidak mendapat markah penuh. meningkatkan prestasi. dan pembangunan personaliti. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini seperti Balance beam. hilang kawalan pergerakan. dan Roman rings. Jawapan yang diberikan oleh calon adalah umum dan tidak menjurus kepada aplikasi unsur biomekanik dalam acara gimnastik. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menyatakan falsafah kejurulatihan yang diamalkan oleh seseorang jurulatih yang berjaya. komitmen yang tinggi. beretika.Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menamakan organel yang terdapat di dalam sel. Kebanyakan calon hanya menjelaskan kepentingan dari segi pergerakan tubuh badan manusia dalam melakukan aktiviti. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan tanda berlakunya patah tulang. dan E lisosom. Keseimbangan bermaksud atlet mempunyai tahap koordinasi. kawalan yang baik dengan mengekalkan postur posisi dan badan. matematik dan mekanikal. Kebanyakan calon gagal menamakan organel tersebut. Jawapan calon hanya menyatakan kajian pergerakan manusia sahaja tanpa mengaitkannya dengan prinsip fizik dan matematik. iaitu retak pada tulang dan tiada keseimbangan pada tulang. dan dapat mereka cipta pakaian dan alatan sukan yang efisien. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan peranan biomekanik dalam bidang sukan. berusaha mencapai kejayaan. iaitu A ialah sitoplasma. iaitu untuk memperbaiki teknik. Soalan 9 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan bagaimana bidang Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan dapat membantu untuk membangunkan sukan di Malaysia. Soalan 8 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan perbezaan antara keseimbangan badan dengan kestabilan badan dalam acara gimnastik. iaitu 149 . Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang tepat. iaitu sakit. Kebanyakan calon dapat menyatakan jawapan yang tepat. iaitu mengkaji struktur manusia dengan menggunakan prinsip dan kaedah fizik. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan satu acara gimnastik yang mempraktikkan keseimbangan dan kestabilan badan. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan perbezaan yang jelas antara keseimbangan dengan kestabilan badan tersebut. Kebanyakan calon dapat menjelaskan bagaimana bidang Pendidikan Jasmani dapat membangunkan sukan di Malaysia. C jasad golgi. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang tepat. mengurangkan kecederaan. bengkak. iaitu mempunyai matlamat yang jelas. dan kebas pada tempat yang cedera. Soalan 7 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memberikan maksud biomekanik. manakala kestabilan bermaksud rintangan yang perlu diatasi dengan mengekalkan imbangan dan merendahkan pusat graviti.

kemahiran asas. Maksud kitaran makro pula ialah kitaran latihan yang merangkumi jangka masa yang lebih panjang seperti dua hingga enam minggu dan objektif latihan adalah untuk memperkembang dan menyempurnakan unsur teknikal. manakala Sains Sukan pula melalui pendekatan yang lebih saintifik dan aplikasi sains dalam sukan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan pendekatan saintifik yang dilakukan semasa sesi uji bakat dalam sukan.melalui pergerakan fizikal. dan objektif latihan adalah untuk memperkembang aspek fizikal atlet seperti kekuatan otot dan kardio-respiratori. Kepentingan periodisasi antaranya adalah untuk mengadaptasi fisiologi kepada latihan dari segi penyesuaian neuro otot dan sistem kardio-respiratori. Calon menjawab soalan berdasarkan pengalaman sahaja. dan bilangan atlet yang lebih kecil. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik dengan menyatakan bahawa objektif uji bakat adalah untuk mencari kesesuaian bakat dengan jenis sukan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan faedah periodisasi latihan kepada bidang kejurulatihan. Jawapan calon hanya terbatas kepada faktor luaran sahaja tentang masalah yang dihadapi oleh orang kurang upaya. Masalah yang dihadapi oleh golongan orang kurang upaya untuk menjalankan aktiviti rekreasi dan kesenggangan ialah infrasturktur sedia ada tidak mesra pengguna. membentuk pergerakan asas dan membentuk domain kognitif. Kajian yang saintifik dan berteknologi tinggi juga dapat menerapkan ilmu Sains Sukan kepada sukan berprestasi tinggi dan sukan massa. Kebanyakan calon tidak mengupas isi jawapan dengan lebih mendalam. Kelemahan calon adalah dalam menjelaskan kitaran mikro dan kitaran makro dalam periodisasi dengan lebih mendalam. menguasai kemahiran asas. dan kurang mendapat sokongan daripada masyarakat. kurang kemudahan pengangkutan. dan memiliki ciri-ciri fizikal yang diperlukan. Kebanyakan calon menjawab berdasarkan pengetahuan sedia ada seperti pengalaman yang dilalui serta pemerhatian mereka. dan psikomotor. spesifikasi kemudahan yang dibina tidak sesuai. Perbezaan antara sukan berprestasi tinggi dengan sukan massa ialah sukan berprestasi tinggi melibatkan aplikasi sains yang lebih mendalam. iaitu satu minggu. jawapan calon amat terbatas. Soalan 11 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memberikan maksud kitaran mikro dan kitaran makro dalam periodisasi latihan. Pada dasarnya. 150 . meningkatkan potensi fizikal pemain. tahap kesihatan dan kecergasan berasaskan kesihatan. Mereka kurang berpengetahuan tentang pendekatan saintifik yang dijalankan semasa sesi uji bakat seseorang individu seperti menentukan ciri fizikal dan antropometrik. calon hanya memberikan jawapan secara khusus tentang periodisasi dari segi tujuan. afektif. dan daya tahan otot dan kardiovaskular individu itu. Soalan 10 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan objektif mengadakan uji bakat dalam sukan. bukannya faedah periodisasi. Dengan itu. jurulatih yang lebih bertauliah. meningkatkan kebolehan motor. Kebanyakan calon mengetahui maksud kitaran mikro dan kitaran makro. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan perbezaan antara sukan berprestasi tinggi dan sukan massa. dan membina kemahiran serta kualiti psikologi atlet. Soalan 12 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memerihalkan masalah yang dihadapi oleh golongan orang kurang upaya untuk menjalankan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Calon perlu memberikan jawapan dengan lebih ilmiah melalui pembacaan bahan yang berwasit. Kitaran mikro bermaksud masa latihan yang merangkumi masa yang pendek.

dan fibula. Kebanyakan calon dapat menyatakan langkah yang diambil. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan dengan baik. Kebanyakan calon dapat memerihalkan kaedah itu. tersayat. dan pelvis. atau tulang tak berbentuk/tak tentu bentuk seperti vertebra. incision seperti terhiris. dan avulsion seperti terkoyak terkena gigitan. Soalan bahagian (c) menghendaki calon menyatakan komplikasi yang mungkin terjadi jika luka terbuka tidak dirawat dengan betul. menyediakan kemudahan infrastruktur sukan yang bersesuaian. metakarpal. melindungi organ dalaman tubuh badan seperti otak. Walaupun soalan bahagian ini mungkin mudah bagi calon. renjatan berlaku. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menghuraikan sistem tulang rangka manusia. puncture seperti tercucuk atau tusukan. dan metatarsal. membantu pergerakan tubuh badan dengan sokongan sistem otot. sternum. Faktor ekstrinsik yang menyumbang kepada kecederaan sukan ialah cuaca. gelanggang. iaitu luka akan bertambah teruk. dan jantung. Soalan 14 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan jenis luka terbuka dan memberikan contoh bagi setiap jenis luka itu. dan terguris. meninggikan paras luka dari aras jantung pesakit. memeriksa keseriusan luka. Soalan 15 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan faktor ekstrinsik yang menyumbang kepada kecederaan sukan. menghentikan pendarahan. tulang pendek seperti karpal. dan sebagai sistem tuas bagi otot rangka yang menghasilkan pergerakan bahagian badan. Tiga jenis tulang itu ialah tulang panjang seperti humerus. Selain itu. tulang leper seperti tengkorak. membersihkan kotoran dengan teknik antiseptik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan memberikan insentif selain galakan khas serta geran kepada mereka. terbentuk parut. radius. dan makanan. tempurung lutut. tarsal. Calon tidak memperoleh markah yang baik kerana tidak mengupas isi jawapan dengan lebih mendalam. iaitu memastikan individu tersebut sihat dan cergas untuk melakukan aktiviti. tibia. melecet. jawapan yang diberikan mestilah mengandungi fakta. iaitu dengan mendekati pesakit. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. 151 . ulna. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan langkah yang boleh diambil oleh jurulatih dalam mencegah berlakunya kecederaan sukan. iaitu memberikan kesedaran dan pendidikan tentang rekreasi dan kesenggangan. dan mendapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. iaitu sebagai sokongan kepada struktur tubuh badan dan mengekalkan posisi tubuh. calon perlu berhati-hati apabila menjawab soalan berbentuk sedemikian. Kebanyakan calon dapat menyatakan jenis luka terbuka berserta dengan contoh. laceration seperti terkoyak. pakaian.Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan langkah yang dapat diambil untuk menggalakkan golongan warga emas melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. iaitu abrasion seperti tergeser. Soalan 13 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan tiga jenis tulang dan memberikan contoh bagi setiap tulang itu. peralatan sukan. dijangkiti kuman. patela. Oleh itu. dan sel akan mati yang akan mengakibatkan berlaku nekrosis dan gangren. tulang rusuk dan skapula. tulang muka. Kebanyakan calon kehilangan markah apabila tidak memerihalkan jawapan mengikut urutan kaedah rawatan. Kebanyakan calon dapat menyatakan dan memberikan contoh tulang itu. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan kaedah rawatan luka terbuka. paru-paru.

dan anak perempuan di rumah tetapi aktif di padang. ibu dan pengurus. Maklumat yang perlu diketahui itu ialah menentukan objektif kemahiran. ciri khusus pergerakan. memberikan anugerah atau penghargaan kepada wanita dalam sukan. Jawapan calon kadang kala menjurus kepada kekangan atau diskriminasi terhadap kaum wanita. iaitu sebagai suri rumah tangga dan atlet. dan memperkenalkan sukan yang dimonopoli oleh kaum lelaki kepada wanita. membahagikan kemahiran kepada fasa-fasa. Calon hanya menyatakan kesilapan dari segi teknik larian sahaja tanpa mengaitkan aspek biomekanik. dan 16 agak terbatas kerana soalan-soalan ini agak sukar bagi calon. Individu tersebut mestilah mengetahui peraturan permainan. Huraian jawapan yang diberikan agak panjang dan tidak teratur. menggunakan peralatan yang sesuai. mengkaji pergerakan yang dilakukan oleh atlet novis. KERTAS 966/2 (STRUKTUR DAN ESEI) Komen am Pada keseluruhannya. sudut lompatan yang terlalu kecil. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan maklumat yang perlu diketahui oleh jurulatih sebelum membetulkan kesilapan pergerakan yang dilakukan oleh atlet lompat jauh. Kebanyakan calon hanya memerihalkan maklumat melalui pengetahuan sedia ada dan pengalaman mereka sahaja. penglibatan yang aktif oleh wanita dalam sukan. Soalan 16 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan kesilapan yang sering dilakukan oleh atlet dalam acara lompat jauh. Jawapan calon dalam soalan sains tulen seperti soalan 6. 152 . Kematangan calon juga masih rendah. dan membahagikan prinsip mekanikal di sebalik elemen utama pergerakan. 7. Kebanyakan calon tidak menyatakan secara terperinci bentuk kesilapan yang sering dilakukan oleh atlet dalam acara lompat jauh. Kesilapan yang sering dilakukan atlet itu ialah kesilapan larian landas dan pergerakan angular. calon lemah dalam mengemukakan isi jawapan.hendaklah aktiviti dilakukan dengan teknik yang betul dan dalam kelompok umur yang sesuai. dan melakukan aktiviti pemanasan badan dan gerak kendur. Jawapan calon tidak spesifik dan tidak dikaitkan dengan aspek biomekanik. Terdapat sebilangan calon yang tidak menjawab soalan dengan tepat terutamanya tentang peranan wanita sebagai atlet. dan posisi badan sewaktu larian landas sama ada di udara atau mendarat. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan penyertaan wanita dalam sukan dapat membantu untuk memperjuangkan persamaan taraf dalam sukan. kelajuan yang tidak terkawal. 14. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan konflik peranan yang dihadapi oleh atlet wanita di Malaysia. Terdapat sebilangan calon yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat dan sepenuhnya seperti dapat membantu memperjuangkan taraf wanita dalam sukan dengan memperbanyak perjawatan untuk kaum wanita. Ini disebabkan calon tidak merancang jawapan dengan baik. Ini dapat dilihat daripada jawapan calon yang kurang menarik. tiada kawalan daya emparan sewaktu mendarat.

mengangkut karbon dioksida dari tisu ke peparu. dan skop tugas. Soalan 6 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan ciri personaliti yang mempengaruhi persembahan atlet. dan negeri. menyusun. Soalan 3 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan jenis motivasi yang berkaitan dengan situasi pemberian pelbagai ganjaran yang lumayan kepada atlet yang mewakili negara ke sukan yang bertaraf dunia. Kebanyakan calon gagal menyatakan teknik tersebut seperti reversal hold relax. Mereka beranggapan bahawa soalan ini merupakan soalan psikologi sukan. manakala pengurus pasukan berperanan dalam pembentukan pasukan sekolah. 153 . Kebanyakan calon didapati sukar untuk menjawab soalan ini dengan baik. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan empat contoh ganjaran yang boleh diberikan sebagai motivasi dalam (a) di atas. pingat kebesaran. perkara yang harus diberi perhatian semasa membina carta organisasi sesebuah persatuan sukan di sekolah ialah bilangan kakitangan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. bidang tugas. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Pengurus pasukan juga bertanggungjawab melatih pasukan yang dibentuk di samping memimpin pasukan sekolah ke pertandingan peringkat zon. hierarki membawa maksud yang sama dengan aras tingkatan arahan.Soalan 2 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan peranan setiausaha sukan dan pengurus pasukan dalam struktur organisasi di sekolah. Soalan 5 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan fungsi utama sel darah merah (eritrosit) dalam sistem peredaran darah. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan perkara yang harus diberi perhatian semasa membina carta organisasi sesebuah persatuan sukan di sekolah. iaitu wang. mengatur. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan teknik yang digunakan dalam fasilitasi saraf proprio. iaitu Setiausaha sukan berperanan merancang. Terdapat sebilangan calon yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. Isi yang disampaikan berulang-ulang dan sama maksudnya contohnya. iaitu darjah kepekaan atlet dan fokus terhadap pergerakan. contractrelax. iaitu motivasi ekstrinsik. dan membuat laporan semua aktiviti sukan dan permainan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini. hierarki. dan hold-relax. tetapi soalan ini sebenarnya merupakan soalan pembelajaran motor. Kebanyakan calon menjelaskan bahawa peredaran darah hanya melalui ventrikel kiri jantung sahaja. jenis tugas. iaitu mengangkut oksigen dari peparu ke tisu. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan laluan aliran darah melalui litar peredaran sistemik. Sewajarnya. Calon berpendapat bahawa fasilitasi saraf proprio berkaitan dengan saraf sedangkan fasilitasi saraf proprio merupakan teknik latihan senaman. anugerah. Calon perlu menjelaskan bahawa peredaran darah kembali semula ke jantung melalui atrium kanan. Kebanyakan calon didapati terkeliru dengan soalan ini. dan mengawal pH darah. daerah. dan tanah. Soalan 4 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan maksud fasilitasi saraf proprio.

menghormati kepelbagaian budaya. Kebanyakan calon dapat mencadangkan menu seperti nasi putih. dan kuah dal kuning. bukannya dari aspek pembelajaran motor. Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan kepentingan sukan berdasarkan aspek penglibatan penonton. dan respons terhadap rangsangan dalaman dan luaran. risiko osteoporosis. dan berupaya mempengaruhi orang lain. tempe. iaitu jumlah situasi persekitaran yang boleh dipilih. kurang berat badan. integrasi kaum. Kebanyakan calon dapat menjawab bahagian soalan ini tetapi tidak mendapat markah penuh kerana calon kerap melakukan pengulangan isi yang sama maksudnya. iaitu seseorang pemimpin itu mestilah mempunyai kualiti kepemimpinan yang baik. dan mempunyai tokoh kepemimpinan yang dinamis. dan identiti masyarakat dan negara. Soalan 8 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan maksud diet sayuran. pergerakan kawalan objek. kebanyakan calon menjawab ciri persekitaran ini dari aspek psikologi sukan. sup bayam. iaitu berupaya merancang dan mempengaruhi. Kebanyakan calon tidak merancang pembahagian isi dengan baik. impak kepada ekonomi. kentang goreng. Jawapan sebenarnya ialah susunan struktur badan. Kebanyakan calon dapat memberikan ciri kepemimpinan berkarisma. Kebanyakan calon tidak dapat menjelaskannya dengan tepat. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana mereka memberikan jawapan tentang fasa-fasa yang terdapat semasa penyediaan latihan. lesu. mempunyai daya penarik. Soalan bahagian (c) menghendaki calon menyatakan kesan pengambilan diet sayuran yang tidak dirancang dengan baik. mempunyai aura dalam mempengaruhi ahli dalam kumpulan. Soalan bahagian (a)(ii) menghendaki calon menyatakan ciri kepemimpinan yang berkarisma.Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan ciri persekitaran yang menyumbang kepada perbezaan keupayaan atlet. Seperti dalam soalan bahagian (a). capati. Kebanyakan calon dapat menyatakan kesan tersebut seperti boleh mengakibatkan malnutrisi yang signifikan. respons yang betul. Kebanyakan calon memberikan jawapan tentang pengambilan sayuran sahaja dan tidak mengaitkannya dengan pengambilan daging dan lemak haiwan. menjejaskan tumbesaran. Soalan 10 Soalan bahagian (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud karisma dalam kepemimpinan sukan. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menyenaraikan aktiviti kawalan motor yang berlaku semasa fasa persediaan. dan mengganggu kitaran haid. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan mengapa seseorang pemimpin sukan perlu mengamalkan konsep penurunan kuasa. Soalan ini lebih menjurus kepada pengetahuan umum. susunan pergerakan. anemia. Soalan bahagian (b) menghendaki calon mencadangkan makan tengah hari bagi pengamal diet sayuran. Pengulangan isi yang sama maksudnya telah menyebabkan calon tidak mendapat markah yang baik. daya kepemimpinan yang unik. iaitu makanan yang tidak mengandungi sumber protein haiwan. Kematangan mereka dalam menghuraikan isi juga agak terbatas. dan tahap kesukaran pergerakan. ciri pergerakan tangan dan kaki. Antara sebab mengapa seseorang pemimpin itu perlu mengamalkan konsep penurunan 154 .

Terdapat pertindihan isi seperti faktor kepemimipinan dalam kesepaduan pasukan yang mempunyai huraian isi yang berlainan dengan ciri kesepaduan pasukan. kepemimpinan. Soalan 13 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memerihalkan faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan seseorang atlet. masalah dapat diselesaikan dalam masa yang singkat tanpa menunggu kehadiran pegawai yang bertanggungjawab. serta disenangi oleh semua pihak. mempunyai kemahiran mengurus. pasukan. kelembapan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik.kuasa termasuklah supaya pegawai bawahan dapat belajar memikul tanggungjawab. dan mengawal pengambilan makanan. Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan ciri pengurus sukan yang cekap. melakukan senaman pernafasan. perkara kecil dapat diselesaikan dengan segera yang dapat menjimatkan masa semua pihak. Faktor sebenar ialah umur. Soalan 12 Soalan bahagian (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud kesepaduan pasukan. calon tidak memperoleh markah penuh dalam bahagian ini kerana tidak menggunakan pendekatan saintifik dalam menjelaskan langkah yang perlu diambil. dan saiz otot. Kebanyakan calon dapat menjelaskan langkah yang diambil. dan persekitaran. mempunyai daya kepemimpinan yang disegani oleh semua orang. iaitu mempunyai pengetahuan. iaitu individu. Kebanyakan calon terkeliru antara kehendak soalan bahagian (a)(ii) dengan kehendak soalan bahagian (b). iaitu mengikuti nasihat doktor. dan berada di bawah pengaruh ubat atau dadah. Soalan bahagian (b) menghendaki calon membincangkan ciri sesebuah pasukan yang dapat menyumbang ke arah kesepaduan pasukan. kestabilan emosi. jumlah tenaga. 155 . dan pegawai atasan dapat menumpukan perhatian pada perkara yang lebih mustahak serta dapat mengurangkan sikap autokratik. altitud. Walau bagaimanapun. mempunyai sistem insentif untuk memberikan penghargaan terhadap atlet. dan mempunyai hubungan interaksi yang baik sesama ahli pasukan. Soalan bahagian (a)(ii) pula menghendaki calon menyatakan faktor yang mempengaruhi kesepaduan pasukan. Kebanyakan calon dapat menyatakan faktor tersebut. mengambil ubat mengikut arahan. mengenal pasti punca yang merangsang lelah. Jawapan calon hanya menyatakan persefahaman yang wujud antara pasukan sahaja tanpa melibatkan pihak pengurusan. Kebanyakan calon memberikan jawapan tentang faktor yang mempengaruhi kadar penafasan atlet sebagai saiz jantung. kepemimpinan yang demokrasi. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan langkah yang wajar diambil oleh seseorang atlet yang menghidap penyakit asma untuk mengelakkan masalah pernafasannya daripada menjadi semakin teruk. Ciri sesebuah pasukan yang dapat menyumbang ke arah kesepaduan pasukan sebenarnya ialah melalui saiz kumpulan yang kecil. dan mampu berkomunikasi dengan pihak lain secara bijaksana. tahap kecergasan. tepat dalam membuat keputusan. suhu persekitaran. jumlah kandungan oksigen dalam darah. jantina. keadaan kesihatan individu.

isi padu strok. Oksigen diangkut dalam darah melalui dua cara. dan kepekatan darah yang dapat mempengaruhi pengangkutan oksigen dalam darah berdasarkan lengkung penceraian oksihemoglobin. Semakin rendah pH (semakin berasid) semakin mudah oksigen dipisahkan daripada hemoglobin. Kebanyakan calon tidak dapat menjelaskan bagaimana oksigen dan karbon dioksida diangkut dalam darah dengan menggunakan istilah saintifik dalam jawapan mereka. Tahap pH darah juga diambil kira. dan plasma. Soalan bahagian (c) menghendaki calon memerihalkan faktor yang mempengaruhi pengangkutan oksigen dalam darah berdasarkan lengkung penceraian oksihemoglobin (oxyhaemoglobin dissociation curve). iaitu karbohidrat berfungsi memberikan sumber tenaga utama. latihan. iaitu denyutan jantung. Kebanyakan calon dapat menyatakan setiap nutrien utama tersebut. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan respons kardiovaskular semasa senaman. Kebanyakan calon dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengalaman aktiviti fizikal itu. kekuatan metabolik badan. pembelajaran. kemampuan fizikal individu. Karbon dioksida pula diangkut dalam darah melalui ion bikarbonat. dan pemerhatian sesuatu aktiviti. dan lemak. Kebanyakan calon dapat menyatakan respons tersebut. dan penyesuaian terhadap aktiviti tersebut. Kebanyakan calon tidak memahami kehendak soalan. pengaliran darah. Calon hanya memperoleh markah bagi isi jawapan sahaja. kekerapan latihan. iaitu persekitaran. situasi individu. dan tekanan darah meningkat. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengalaman aktiviti fizikal. Soalan 15 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud pengalaman akitiviti fizikal.Soalan 14 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan bagaimana oksigen dan karbon dioksida diangkut dalam darah. protein membina dan membaiki tisu. iaitu semakin tinggi tekanan spara semakin mudah oksigen dipisahkan daripada hemoglobin. protein. Kebanyakan calon dapat menjelaskan fungsi setiap nutrien utama tersebut dengan baik. iaitu dapat mengubah kebolehan individu untuk melakukan aktiviti fizikal dengan meningkatkan kemahiran. iaitu bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin dan diserap dalam plasma darah. semakin tinggi suhu darah semakin mudah oksigen dipisahkan daripada hemoglobin (unloading process). dan atribut kendiri. Kebanyakan calon dapat menjelaskan maksud pengalaman aktiviti fizikal dengan baik. Calon lebih memerihalkan faktor keberkesanan sistem peredaran darah. Kebanyakan calon tidak dapat menghuraikan isi jawapan dengan baik dan hanya menjawab mengikut pemahaman mereka melalui pengetahuan sedia ada. iaitu sejarah penglibatan individu dalam aktiviti fizikal. kadar nadi. dan lemak memberikan tenaga tambahan serta sebagai penebat haba. iaitu karbohidrat. hemoglobin. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan fungsi setiap nutrien utama yang terdapat dalam roti canai dan kuah dal. Soalan bahagian (c) menghendaki calon menjelaskan bagaimana pengalaman dapat mengubah kebolehan individu untuk melakukan aktiviti fizikal. Selain itu. amalan. Faktor sebenar ialah tekanan separa (partial pressure) oksigen dalam darah. 156 . Soalan 16 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan nutrien utama yang terdapat dalam roti canai dan kuah dal. pengeluaran kardiak.

Kebanyakan calon gagal memahami kehendak soalan. renin. dan polisakarida. disakarida. 157 . dan lemak bermula dari mulut. Calon lebih memerihalkan bagaimana makanan yang dimakan diproses sehingga menghasilkan tenaga. Sebenarnya. dan tripsin serta menghasilkan dipeptida. dan asid amino. Nutrien lemak pula berada di dalam duodenum yang menggunakan enzim lipase dan menghasilkan asid lemak serta gliserol. Nutrien protein berada di dalam perut dengan menggunakan enzim pepsin. proses pencernaan yang berlaku kepada setiap nutrien seperti karbohidrat bermula dari mulut dengan menggunakan enzim amilase dan menghasilkan monosakarida. protein. tripeptida.Soalan bahagian (c) menghendaki calon memerihalkan proses pencernaan yang berlaku pada setiap nutrien seperti karbohidrat.

74 6.00 % 0. side stitch and exercising.64 800/2 Cumulative Percentage 0.02 21.46 Cumulative Percentage 0. Part II The task demands the ability to comprehend part of a speech and an interview on one of Malaysia’s leading architect .52 45.98 25. 800/1 Listening.00 % 0.27 23.73 25.97 45. The items were of the multiple-choice type.23 1. Part III The items are based on a mixture of different texts: a talk on microscopic creatures. 800/4 Writing and the subject.18 1. 800. 800/2 Speaking. according to bands is as follows: 800/1 Band 6 5 4 3 2 1 % 0.31 28.54 100.04 0. The performance of candidates for each paper.58 54.02 17.97 36.73 15.40 35.00 CANDIDATES’ RESPONSES PAPER 800/1 (LISTENING) General Comments Part I The task demands the ability to comprehend and reconstruct required information from a given oral text.54 57.99 800/4 Cumulative Percentage 0.86 11.52 8.93 800/3 Cumulative Percentage 0.00 0.94 8.62 26.88 78.04 1.00 % 0.90 100.01 100.29 21.74 7.83 29.10 800 Cumulative Percentage 0. 800/3 Reading.09 76.36 100.23 1. and safety in Japan. The items require candidates to answer within the word limit and to display their ability to transfer information from a linear to a non-linear text.98 5.19 3.55 91. 158 .36 33. The items require candidates to answer within the word limit.66 34.28 74.03 6.Mid-year 2010 MUET (800) OVERALL PERFORMANCE A total of 85 464 candidates took the Mid-Year 2010 MUET.09 8.92 19.69 41.00 % 0.07 100.75 6.00 42.62 9.18 1.19 3. The text is an interview between a dance instructor and a newspaper reporter on ballroom dancing.00 0.Dato’ Hijjas Kasturi.

• incorrect information – muscles and leg. Following are some examples: Question 1 • one word answer which is insufficient – muscles (for ‘muscles and bones’). or poor listening skills. thinner waste line. missing required information. • poor spelling – slimmer waste line (for ‘slimmer waistline’). timmer waist line (for ‘trimmer waistline’). wrong information and no attempt. • two answers – slimmer waistline and hipline Question 3 • one word answer given . either due to poor paraphrasing skills. poor spelling. Question 2 • incorrect information – thinner waist. inaccurate information. The inaccurate attempts were due to writing more than the three words required.insufficient information − stamina (2 qualities required of the answer – ‘stamina and endurance’) Candidates were unable to transfer information to non-linear form (Questions 4-6). spelling errors leading to a change in meaning. • incorrect information – balance with your partner (for ‘keep your balance’) Question 6 • incorrect information and excessive word count – music and take the first step. excessive word count. • incorrect information – turn to the music (for ‘take the first step’) Part II Answers ranged from some correct answers to incorrect attempts. Question number Key Question number Key 9 10 11 C D A 12 13 14 C A B 159 . partially correct information. non-specific information.Specific Comments Part I Answers ranged from some correct answers to incorrect attempts. For examples: Question 4 • incomplete information – hold the upper body (for ‘hold your upper body upright’) Question 5 • non-specific information – keep the balance. • ignoring the plural form – muscle and bone.

missing required information. and no attempt.g.g. Specific Comments Proficient candidates demonstrated the following abilities: • Showed encouraging ability in speaking fluently and confidently from short prepared notes or mind maps • Demonstrated ability in relating personal experience and knowledge of current issues to the topics in their presentation and discussion • Showed evidence of wide reading • Showed comfortable control of the language. shout fight! fight!) excessive word count (e. tiny skin and spires/ face and sticky lips/adrenal and toes/kidney and lungs for ‘spikes and tiny claws’) Question 17 • is no longer there when examined (excessive word count). shout fire! fire! to attract attention) PAPER 800/2 (SPEAKING) General Comments The questions included a wide range of common and current local and global issues.Part III Answers ranged from a few correct answers to all incorrect attempts.g. survive with the microscopic/have the microscope creatures/grab at place all time/rob the sand in the toes. two hours before exercising for ‘heavily before exercising’) Question 19 • Wrong information (e. vocabulary and idiomatic expressions • Gave well-developed and structured presentations. with good control of a wide range of structures. The inaccurate attempts were mainly due to writing more than the five words required.g. increasing of transport/more translated of information/their save a world/ transformation of transport. spelling errors. shout loudly for ‘shout fire! fire!’) incorrect answer (e. supported and illustrated by relevant examples and arguments 160 . incomprehensible attempts. wrong meaning.g. etc.g. Questions 15 • Answers included a range of incorrect attempts (e. etc for ‘the crime rate has increased’ or ‘it is not safe anymore’) Question 20 • Incomplete information (e. grab something. not there when doctor examinated (ungrammatical) for ‘is no longer there’ Question 18 • Incorrect answer (e.g. for ‘hang onto something’) Question 16 • Incorrect answers (e.

the candidates would explain what items could be recycled in the household without linking the ideas to the task • Spent their preparation time writing whole sentences from which they then read • Could not develop ideas or give appropriate examples • Displayed little knowledge of current issues or were unable to display their knowledge because of poor language skills • Could not sustain their presentation in Task A beyond one minute • Lacked interaction skills and were not able to respond to viewpoints raised beyond some memorised formulaic expressions. vocabulary and pronunciation PAPER 800/3 (READING) Answer Keys Question number Key Question number Key Question number Key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B A B C A A C A A B B B B A A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B A C B B A A C A C A A C A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 C D B D A A B B C C B D C B C 161 . instead of explaining how recycling and reusing household items could help reduce the family’s expenditure (Booklet 9). explaining.Demonstrated good interaction skills in Task B. defending or justifying viewpoints and managing or supporting interaction The less proficient candidates’ weaknesses are summarised as follows: • Lacked the ability in linking their ideas to the task requirement. with problems in grammar. Many could not follow the ongoing discussion in Task B • Demonstrated limited command of the language. especially skills in expressing agreement and disagreement. As an illustration.

Question 1 necessitates analysis and synthesis of data presented in the chart and table. 162 . and inclusion of irrelevant information and assumptions. are shown in some of the good essays. which is the point of reference for the analysis and synthesis of the required information. moderate or slight change in the number of visits to the said websites throughout the month of August.PAPER 800/4 (WRITING) General Comments Generally. to give an opinion about whether the growing trend of turning to electronic communications is healthy and beneficial to its users or otherwise. A satisfactory number of candidates fulfilled the requirement of an objective tone in reporting. In the poorer essays. Twitter. the candidates with limited language ability either misinterpreted the task or had little ability to develop and support the opinion held. without adequate support to elaborate and further explain how and why turning more to Facebook. SMS. Answers were only a partial fulfillment of the task. Overall. Many only managed to give an opinion of the benefits or the harms of using electronic communications. writing beyond the word limit. Myspace. Only a small percentage of the candidates performed well in both tasks. followed by an overview of the frequency of visits being influenced by the promotional activities offered by the websites and the analysis and synthesis of the key features showing the significant. poor expression of frequency of visits. only a small percentage of candidates were correct in their interpretation of the task. Generally. organisation and development of ideas. the difficulty arose from poor knowledge of the requirements of the task. have been beneficial to them. etc. candidates were modest users. The quality of answers produced ranged from no answer to partial (response to one visual only) to modest (inadequate development of points presented) and satisfactory answers (adequate development of points). inability to present the frequency of visits accurately. It requires candidates to be selective. Specific Comments Strengths and Weaknesses in Candidates’ Answers Question 1 There were fewer above average than below-average performers and their voices were faintly consistent. This goes to show that candidates need further training in answering Question 1. that is. The competent language performers were able to analyse the data presented and make connections between the input in the two visuals using correct language. For the weak language performers. inability to link the number of visits to the promotional activities organised. discriminating and analytical. only a negligible percentage was able to provide the overview/overall trend and the connection between the frequency of visits to the three music websites by teenagers throughout the month of August and promotional activities by these websites to attract the visitors. describing. e-mail. Question 2 necessitates mature profound thinking of the stimulus presented. with examples. A clear introduction of the visuals is presented as point of reference. Of these. A satisfactory percentage of candidates conveyed the required introduction. candidates could only glean over the justifications made. with a slight percentage keeping to a persuasive/ argumentative tone. highlighting differences of varying degrees in the trends of visits to the three music websites in lieu of promotional activities organised by the websites in attracting the teenagers. Evidence of planning. Many missed out on the pertinent aspect of ‘growing trend’.

A lack of language control inhibited the writing of concise and coherent reports. They merely listed the points without using appropriate linkers and connectors. They lacked the ability to analyse and synthesise the key features precisely and concisely. In general. • Some candidates listed all the key features instead of analysing or synthesising them. • Candidates wrote lengthy.Most essays were mainly first draft reports. On the whole. irrelevant introductions. thus some information are misinterpreted. Strengths • • • • • • • The report was written in one paragraph. Music is an important element in the teenagers’ world nowadays. • Some candidates failed to score good marks because they were only able to locate a few of the key features or were able to list them only. many candidates failed to plan. Some of the proficient candidates were also in the same predicament despite managing to identify most of the key features. The ability to establish relationship between data in the two visuals. many of the key features that were analysed were not taken into consideration. Many wrote more than the word limit. it is observed that: • Answers are mainly first draft with a lot of cancellations and deletions. the lack of synthesis of data. most of the candidates had difficulty giving the overview. • In terms of planning and presentation. some of the better answers were presented without smooth transition of information. some other salient points were either omitted or not included within the 200 word limit. The ability to analyse the key features comprehensively by giving the data and the synthesis. Another weakness of the candidates was not adhering to the word limit. Only a small number of the candidates had managed to include this information within the word limit. Candidates were generally better at analysis than synthesis. They listen to music all the time because music helps them to release stress …. for example. distorted and devoid of keywords. 163 . Due to this. • Some candidates included their own ideas in the report. • Some of the points were arranged haphazardly. Thus. Many were able to analyse individual visuals but many failed to make the necessary link between the two visuals. Weak candidates resorted to writing chunks of irrelevant and redundant information. rephrase and synthesize correctly. Weaknesses • Candidates wrote more than 200 words. • Some candidates showed a serious lack in the ability to use trend words and appropriate linkers. resulting in answers that lacked synthesis. therefore. As a result. Use of discourse markers to show some cohesion The ability to pick up the key features and the more salient information The ability to plan and sequence responses accordingly The ability to analyse and synthesise information. Candidates were still making assumptions by offering reasons to support their analysis as well as providing elaboration that was not given in the visuals such as the names of singers. • Candidates generally adhered to the report writing conventions • One glaring weakness found in answers is that almost 90% of the candidates failed to include the concluding statement. reflecting poor reporting skills. This is because they were unable to link the two visuals.

Music Network showed a decrease from 40 frequency of visits (Week 1) to only 28 in Week 2. • ‘Name that tune’ is not an interesting activity because the teenagers do not like to answer phonein quizzes. world now have a new way of communications. 2: Good or not it’s depend how we use this modernity. • Candidates merely listed the data. Music Network has 40. For example. candidates did not perform well for the task.000 and Music Era 10. on the other words. but to different.000 visitors. Many of them did not give a clear opinion. goes to. E. • Candidates made general commentary remarks without data handling. 1: In my opinion. Music Connect and Era showed an increase from Week 1 to Week 2. for example. For example. • Candidates showed a tendency to omit words or phrases hence making sentences meaningless or incomplete. candidates still lacked the ability to justify their viewpoints and express their opinions. Many ventured to adopt a mix or impartial view. Music Connect 15. Besides that. Most of the candidates were surprisingly unable to show a reasonably mature treatment of the topic. • Spelling errors and inappropriate use of common words. most of the candidates stated their views or stand and had presented some points based on the topic. considering that this subject matter is something well within their sphere of experience. goes up.000. • Some candidates were able to give authentic examples to support their viewpoints.  Some candidates struggled to find the appropriate vocabulary. • Assumptions dominated the candidates’ report. E. 164 . In Week 1. There are no promotional activities in Week 3 and this caused Music Connect to be the most popular website for that week. comes down. For example. • In terms of planning. Question 2 In general.000 teenagers. Era Music decreased slightly from Week 3 to Week 4. There was no in-depth development of ideas presented as candidates were incapable of developing viewpoints or evaluating and analysing situations to justify the stand they had taken. • Candidates’ attempt to synthesise and analyse data led to distortion of ideas.g. Era Music the same and Music Connect decreased.  The frequency of Music Connect increased and then is decreased. to be on the other. • The strengths that could be seen in the candidates’ answers are mostly on their knowledge on electronic communications. For example.g. fell forward. Music Network 40. For example. there are good things and bad things from this style of communication.• Candidates were careless in relaying information and hence inaccuracies occured. Era Music has the highest number of visitors in August. Strengths • Some candidates chose to write on one view only. fall down. Their opinion on the topic had to be read between the lines. • Weaker candidates’ writing were incoherent and punctuated with language errors. • Most scripts did not show proper planning as the views or issues discussed were rather disorganised and vague. Many scripts did not reflect convincing argument for the stand taken. • However. For example. Era Music doesn’t have the financial stability to organize many activities.

A point of reference (i. In cases where there was no reference or inaccurate reference of categories involved. yet compact and accurate. Apt vocabulary and accurate data to highlight the increase or fall in visits is a requirement. • Candidates had problems developing the topic. is to be included in the reporting. • Sometimes candidates merely described the importance of electronic communications in general and failed to link it to the growing trend. Many essays were superficially-handled. • Only simple sentence structures and high frequency words were used by most of the candidates. The written piece has to be concise. pronouns. Irrelevancies. A title is preferred though not mandatory. 165 . Music Connect. the task that they had to address in the first place. outside that given in the table and chart. in cases where there was no link between information found in the chart and table. Era Music.• Paragraphs have opening topic statement and some form of concluding statement. repetitions and assumptions are not tolerated. it is taken to mean that the candidates had failed to understand the requirement of the task. Instead. Week 2. • Candidates displayed good language control by constructing good phrases and using low frequency words. Week 4). Details to support the overall trend or pattern in the form of key features contributing to the trend are then required as justification of the statement given. The expected voice is one of clarity and conviction. No new information. • Candidates used discourse markers in an attempt to show cohesion of viewpoint development. the chart or the table) is preferred in the introduction. Some of the candidates were only able to produce a descriptive piece of essay. accurate data and analysis is required for the award of marks. missing verbs. Expected Answers Question 1 The language test is that of analysing. spelling. • Candidates posed good rhetorical questions as attention getter. Many candidates gave immature and flimsy reasons and listed viewpoints at sentence level without explanation. • Candidates were not able to present an argumentative or discursive tone in their essays.e. Week 3. wrong tenses and unclear point of reference. Facebook and Short Message System (SMS). • ‘Touch-n-go’ ideas. • Interference of Bahasa Malaysia in sentence structures and spelling • Poor language control – Subject Verb Agreement. followed by the overall trend or pattern shown in the chart and table. Answers lacked illustrations and elaborations. data inaccuracies. Weaknesses • Candidates did not understand the term growing trend. interpreting and synthesising the required information in the chart and table related to teenagers’ visit to three music websites and promotional activities organised by these websites throughout August. they discussed the use of e-mail.  Similarly. An increase or drop in weekly visits substantiated with correct data should be linked to the promotional offers organised for the given period. plural agreements. it is taken to mean that the candidates had failed to understand the message in the table. Week 1. Correct point of reference (Music Network. missing data. A logical connection of data and the use of appropriate linkers is expected. Some degree of consistency in stand is shown throughout the writing.

Candidates have to state what their opinion and support it with appropriate reasons and examples. plagiarism. Clearly the question asks for the candidate’s opinion on the link between the good or the bad of the growing trend and the reasons. In attributing the growing trend to be good and healthy. among others. various angles of discussion may be adopted. convenience. 166 . research purposes. candidates may reason out encourages petty crimes. In attributing the growing trend to be bad and unhealthy. in support of the claim. invades privacy. Candidates may either hold the opinion that the growing trend is good and healthy. and to be written in not fewer than 350 words. breakdown of family. A minimum of three points. facebook and Short Message System (SMS). marketing and advertising. among others. increased connectivity.Question 2 A discursive essay is expected in which the function of the language used here is to explain or justify a particular perspective held on the given issue that is. special interest group and creation of a community of practice. connects people. forces older people to change their lifestyles. and presented in a persuasive voice. addiction. such as the e-mail. widens knowledge gap between the informed user and non-user. unsociable. increased safety. affordable. alters the meaning of friendship. candidates may reason out instantaneous communication. hazardous to health. deterioration of language. lessens traditional communication. as factors. keeping up with the times. encouraging reading. or bad and unhealthy. The world today is turning more to electronic communications. hacking of data. is expected. dehumanizing community life.  Candidates need to be clear on the opinion held in respect of the growing trend and to justify why it is a healthy or good thing or otherwise. The justification made will have to be supported by strong evidence. sharing of knowledge. as factors. In answering the question. Candidates may also agree to the growing trend being good because of various reasons. or both good and bad or both healthy and unhealthy. The reasons must be convincing to the reader. reduces face-to-face interaction.

83 8. 800/1 Listening.01 0. The questions require the candidates to answer within the stipulated word limit.46 33.01 0.42 18.98 10.01 83.70 800/3 Cumulative Percentage 0. Items are of the multiple-choice type.48 40.86 6.24 4.76 5. 800/2 Speaking.78 6.End-year 2010 MUET (800) OVERALL PERFORMANCE A total of 98 662 candidates took the End-Year 2010 MUET.23 82. The performance of candidates for each paper. Part III The questions are based on a mixture of different texts: a news item on Sleeping patterns of young people.77 36.24 47.97 9.60 800/4 Cumulative Percentage 0.00 % 0.01 0.29 25.53 23.00 % 0.99 35.50 76.30 100.96 Cumulative Percentage 0.77 49.69 26.02 86.17 17. an excerpt of a talk on Obesity among Malaysian children and an excerpt of a report on The declining standard of English among Malaysian workers. The text is a documentary on Turtle Islands National Park.38 13. The task consists of two multiple choice questions and six questions that require candidates to answer within a certain word limit.18 17. Part II The task demands the ability to follow a radio interview between an interviewer and an invited guest on the topic of National Handicraft Exhibition.85 33.47 91.93 800/2 Cumulative Percentage 0.06 16.48 55. 800/4 Writing and the subject.72 100.07 100.70 13.00 % 0.06 33. 800.53 46.02 10. according to bands is as follows: 800/1 Band 6 5 4 3 2 1 % 0.64 30.41 21.04 100.00 % 0.36 2.28 800 Cumulative Percentage 0.56 35.40 100. 800/3 Reading.36 2.00 CANDIDATES’ RESPONSES PAPER 800/1 (LISTENING) General Comments Part I The task demands the ability to comprehend and reconstruct required information from a given oral text.86 45.01 0.57 19.24 4.86 7. 167 .

failing to see the presence of the word “from” in the question • Wrong spelling – Julai to Oktober Question 3 • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – turtles extinct (for ‘the numbers dwindled’) For questions 4 – 6. candidates were unable to transfer information to non-linear form possibly due to poor paraphrasing skills. Many candidates lifted the information word for word as given in the text “between July and October”. The inaccurate answers could either be due to writing beyond the word limit. The use of the word “from” in the question should suggest a “range” of months. non-specific information. see turtles hatch Question 2 • Inability to recognise cue word – July and October (for ‘July to October’) • Inability to observe the requirement of the question. Question 4 • Failing to see the passive construction required – Collect the eggs (for ‘Eggs are collected’) • Failing to follow the sequence of events in the process given – eggs collected after visitors leave (for ‘visitors leave after eggs collected’) Question 5 • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – transplantation of fresh eggs (for ‘transplantation of freshly-laid eggs’) • Incorrect information – eggs are transferred • Poor listening skills – eggs are transported Question 6 • Missing the required information – turtles are released (for ‘baby turtles are released’) • Wrong spelling – turtles are realise/ relieve 168 . inaccurate information. Some examples include: Question 1 • Missing required information – watch turtles (for ‘watch turtles nesting’) • Incorrect information – collect eggs. spelling errors leading to a change in meaning. lack of linguistic competence or poor listening skills. partially correct information. poor spelling.Specific Comments Part I Answers ranged from correct answers to inaccurate answers. excessive word count. missing required information and no attempt.

Question 15 • Wrong meaning – biological program (for ‘biologically programmed’) • Wrong spelling – biological program (for ‘biologically programmed’) • Totally incorrect attempt – talk with friends. wrong meaning. missing required information. play computer games Question 16 • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – reduce their performance/ contribute emotional and behavioural problems (for ‘show better performance’ or ‘perform better’) • Answers beyond the word limit – have less emotional and behavioural problems • Wrong word class – performance better (for ‘perform better’) • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – answer is accepted only if it refers to ‘performance’ during the day rather than ‘in studies/college/academic’. international links • Wrong spelling of words – with international lanes 169 . The inaccurate attempts were mainly writing answers beyond the word limit. incomprehensible attempts. surf the Internet. Question 17 Question requires only one reason. • Giving beyond what is required in the question – unhealthy eating habits and lifestyle (for ‘unhealthy eating habits’ or ‘less active lifestyle’) • Using wrong collocations – unhealthy lifestyle (for ‘unhealthy eating habits’) and poor eating habits (for ‘unhealthy eating habits’)/ and not active lifestyle (for ‘less active lifestyle’) Question 18 • Wrong meaning – reduce diabetes and heart problem (for ‘reduce risk of diabetes’ or ‘reduce risk of heart problem’) • Wrong word class – will developing health weight (for ‘will develop a healthy weight’) Question 19 • Wrong word class which changes the required meaning – in international office (for ‘with international links’) • Inaccuracy in grammar – ……. and no attempt. spelling errors.Part II Answers ranged from incorrect attempts to all correct attempts. Question number Key Question number Key 9 10 11 B D B 12 13 14 B B C Part III Answers range from correct answers to all incorrect attempts.

instead of discussing the challenges faced by parents in providing a good education for their children (Booklet 3). sentence structure and other grammatical features • Could not relate their answers to the task assigned. explaining. defending or justifying viewpoints and managing the discussion The less proficient candidates’ weaknesses are summarised as follows: • Could understand the questions but lacked the ability to elaborate on ideas or give reasons to support viewpoints • Had limited command of vocabulary and therefore frequently groped for words. with a wide range of structures and vocabulary Showed encouraging fluency and confidence in their presentation Demonstrated good interaction skills in Task B. the candidates merely discussed the importance of education • Read from prepared sentences and ended well before the allocated time • Displayed little knowledge of current issues or were unable to display their knowledge because of poor language skills • Lacked interaction skills and merely took turns to speak in Task B.Question 20 • Wrong spelling of words – Inglish (for ‘English’) • Inaccuracy in  grammar – can’t speaking English (for ‘poor communication skills’) • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – answers must refer to ‘skills’ in speaking or communication PAPER 800/2 (SPEAKING) General Comments The questions included a wide range of common and current local and global issues. resulting in hesitations. thereby turning Task B into an extended version of Task A 170 . Specific Comments Proficient candidates demonstrated the following abilities: • • • • • Showed good awareness of current issues Demonstrated maturity in their development of ideas Demonstrated good control of the language. especially skills in expressing agreement and disagreement. incomplete sentences and ‘jerky’ presentations • Made frequent errors in pronunciation. For example.

This entailed skills which include identifying relevant information. Arranged marriage. Accuracy of information. and to a certain extent their own experience. conciseness and correctness of language of reporting and logical connection between given information are the requirements. Candidates have to use apt words. analysing and synthesising information. Only a small percentage of the candidates were confident in both tasks. readings. The view has to be clear and the candidates need to be committed to the stand made. This question tested students’ ability to link information. in particular. to explain or justify their views. The quality of answers produced by candidates ranged from no answer (only transcript of task management) to partial (only one question was answered) to modest (inadequate development of points presented) and satisfactory answers. its advantages. Candidates have to rely on their own observation. Question 2 requires candidates to express their opinions or views about a given statement. price and safety. disadvantages and the 171 . Higher thinking order skills are required for this task. candidates were modest users. Question 1 demands the ability to analyse. coherence and cohesion. Only 2 stimuli are given and the link between them is direct. transitional words or discourse markers to achieve conciseness. background knowledge. synthesise and organise key information from a line graph and a bar chart into a coherent piece of writing. the relationship between airlines’ popularity with passengers’ ratings of satisfaction with features of the airlines such as punctuality.PAPER 800/3 (READING) Answer Keys Question number Answer Question number Answer Question number Answer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A B B C B A C A A B C B B C C 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C B A B B A C B C A B C A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 C A B B D A C D A B C C B D C PAPER 800/4 (WRITING) General Comments Generally. Candidates are required to express their view on the practice of arranged marriage in which the choice of husband or wife is made by parents or elders in the context of today’s society. service.

3. 4. next. 5. Most candidates showed their inability to go beyond a shallow presentation of ideas. The better candidates could write analytically and provide the ratings for each airline. the trend. for example: 1. the key features. Many candidates provided assumptions and suggestions for their analysis and trend pattern. These irrelevancies therefore. • Candidates wrote within the word limit of 200 words. candidates are required to write about the air travellers’ choice of airlines and link the information to the travellers’ degree of satisfaction with the airlines. resulting in distortions and vague answers. • Candidates were able to identify the key features. There was frequent misinterpretation of information from the visuals.extent of its practice are matters that require the application of some critical thinking. in addition) were used to show some cohesion. the overview. analysis given was inaccurate. • Some candidates merely listed the key features. The candidates were not concise in their answers. • Use of discourse markers or linkers (common ones: besides. • Most candidates were able to provide or answer only half of the requirements of the task within the 200 words limit. It is related to local cultural practice. added to the total word count. Weaknesses • Another weakness of the candidates is the inclusion of irrelevant information. 6. Vocabulary was not precise. 200. and. As such. • Inaccurate data. This resulted in vast inaccuracy in the analysis. This question requires candidates to justify their stand with relevant examples. the analysis and synthesis. • Most of the candidates also displayed poor control of the English language. either clear or implied. Strengths • The report was written in one paragraph. 1500 … [ most common mistake ] 200 000’s 200 000 number of travellers 200 000 thousands of travels 200 numbers in 000’s in 2003 years • Some candidates were at lost in this section as they did not have a clue what report writing should be – the format. furthermore. • Most candidates began their answers with an introduction – clearly stated in one complete sentence at the start of the answer. was missing. Specific Comments Strengths and Weaknesses in Candidates’ Answers Question 1 In answering Question 1. • Many candidates lost marks for Task Fulfillment due to the fact that an overview. • Candidates demonstrated the ability to plan and sequence their responses accordingly. and the sentence structure was clumsy. 172 . 2. • Some candidates misinterpreted the graph (numbers in thousands) and overlooked that the chart given was only meant for 2008. flawed grammar.

‘choice’ instead of ‘choose’ (and vice-versa)’. Arguments often lack focus and depth. Question 2 Most of the candidates stated their stand or view on arranged marriage. based on common sense rather than rational and critical analysis. the candidates’ weak language proficiency had resulted in numerous linguistic errors and a poor progression of ideas in their writing task. • Some candidates were able to give authentic examples to support their viewpoints. Candidates are required to give their opinion of this practice in today’s society. • The better scripts had good points. Some candidates reinforced their stand in the concluding paragraph. Examples were either not given or they were not convincing. Many candidates were also hampered by limited vocabulary. ‘ made by parents or elders’ instead of ‘arranged by parents or elders’. Mostly. repetitively or in an embedded manner. whether clearly. Some presented a good piece of discursive or argumentative essay with good illustrations followed by some real and convincing examples. • The candidates’ responses also reflected their inability to provide supporting evidence to justify statements made. • Some candidates could not provide the overall trend and/or a proper introduction complete with information on the two visuals. 173 . words and phrases were often wrongly used. • Most attempted to support view points or argument with at least 2 -3 examples. Other candidates merely gave a commentary or described arranged marriages in general. • Opinions were poorly handled and conflicting views were abundant in the work of weaker candidates. Arguments were not effectively presented making the piece of writing shallow and immature. • Most scripts did not show proper planning as the views or issues discussed were disorganised. and were thus. On the whole it is observed that: • Most of the candidates stated their views or stand and presented some points based on the topic. Overall. Strengths • Most candidates indicated stands and reiterated their views and opinions in the concluding paragraph. high-frequency words were used. • Candidates arguments were loosely tied. • Basic organisation like paragraphing . cohesion with the use of common linkers as well as the development of ideas were evident in most answers. • A minority of candidates were able to fulfill the task satisfactorily by giving at least 3 points with adequate elaboration and relevant examples.• Data was not sufficiently provided by the candidates. not convincing. • Most of the candidates lacked the ability to express their ideas clearly and coherently. ‘couples or coupling’ instead of ‘partners’. Many candidates ventured to adopt a mix or impartial view. complete with relevant discussions • Some confident English language users chose to write on one view only. In addition. for example. wrongly spelt or lacked precision. Weaknesses • Most essays were not well structured and planned. of which the choice of a husband or wife is made by parents or elders.

Irrelevancies and assumptions are not acceptable as well as any other new information. Expected Answers Question 1 Candidates are expected to write about air travellers’ choice of airlines and to relate the information to the travellers’ degree of satisfaction with the airlines. • Limited vocabulary – interference of L1. Candidates can choose to write about the pattern in the number of air travellers as in Figure 1. taste salt first. weak. The writing has to be compact and include most of the key features for candidates to be in the higher band. Question 2 Candidates are required to provide a discussion on the practice of arranged marriages by parents or elders in today’s society. cerai. • Few stated their own personal experiences of rejecting arranged marriages. 174 . and left unexplained.Poor syntax resulting in incomprehensible contents and meaning. Examples should be realistic.• • • • • • • • Cases of task misinterpretation were also abundant. Many candidates were able to write within the word limit and most of the analysis was relevant and accurate. A title is not compulsory and the maximum word count is 200 words. sunnah Nabi. Language control . Modest to good candidates were able to identify the more important key features in the visuals. merely giving common and shallow explanations of arranged marriages. They should be able to provide their stand on such practice and also point out the advantages and disadvantages of arranged marriages. modest to good. Candidates should be fluent in their discussions of the advantages and disadvantages. Varied vocabulary and sentence structures are expected. akad nikah etc … • Some candidates could not give a solid stand. • The weaker scripts were haphazardly organised. but better candidates should be able to identify the link to Figure 2. ‘number of travellers in 000’s’. • Some irrelevant content points were also included. most candidates were able to point out whether such practice is applicable in today’s society. • Some paragraphs were too wordy…. thus providing a better synthesis. Candidates are expected to give a minimum of 3 reasons with good development of ideas and examples in not fewer than 350 words. There were three categories of candidates: Very weak. Vocabulary has to be apt and relevant to the description of analysis of the number of air travellers and linking it to the satisfaction degree. • Mixed pronouns used – when we made their choice by herself…. Generally.sahsiah. there are essays of very modest attempt. tradisional Inability to use more complex sentences Some candidates merely described the processes involved in an arranged marriage Others cited parents’ rights in an arranged marriage The use of pronouns was not sound in most essays: misleading effect on who was arranging marriage for whom. Yet. there were still candidates who failed to see the key word. Very weak candidates listed only some of the features from the visuals. points were scattered. providing various relevant explanations and elaborations. However. and actions they took in that situation. Bahasa Malaysia spellings and common spelling errors abound in some scripts Rampant spelling errors – dougter. giving very solid and valid explanations.beating around the bush effect with futile effort in coming up with points and supporting details. thus their data became inaccurate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->