A.

Asal Mula Kawasan Budaya Arab

Kawasan budaya Arab pertama kali ialah wilayah yang meliputi Jazirah Arabia, ketika Islam datang dan menyebar ke wilayah sekitarnya, maka terislamkanlah wilayah sekitar tersebut dan terarabkan sebagai konsekuensi logis dari Islam yang dibawa oleh bangsa Arab. Dengan demikian jadilah Mesir dan Afrika Utara berbudaya Arab, demikian pula Irak yang dahulunya dalam pengaruh Persia dan Syria yang berkebudayaan Byzantium. Bila disebut kawasan kebudayaan Arab maka paling tidak saat ini meliputi wilayah Timur Tengah, Bulan Sabit Subur, Teluk Persia, dan Afrika Utara. Sebelum membicarakan panjang lebar tentang wilayah tersebut haruslah diketahui terlebih dahulu apa yang disebut sebagai kawasan kebudayaan Arab dengan ciri-ciri khas yang membedakan wilayah yang lain. Budaya merupakan daya atau potensi dari cipta, karsa dan rasa manusia yang ada di kawasan tertentu. Dengan demikian, maka budaya Arab ialah potensi yang ada pada manusia yang akan mencipta dan berkehendak serta cara merasa yang didominasi nuansa Arab. Ciri-cirinya antara lain ialah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dalam pergaulan hidup sehari-hari dan bahasa ilmiah sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Walau demikian bahasa ini akan dipengaruhi lokasi tempat tinggal yang berdiam warganya di suatu tempat itu dalam jangka lama sehingga membedakan antara bahasa Arab Saudi dengan Mesir atau Afrika Utara. Ciri yang lain ialah digunakannya bahasa Arab itu oleh mayoritas kaum muslimin, memang bahasa kitab mereka adalah bahasa Arab. Dalam hal ini mereka yang beragama selain Islam pun memakai bahasa Arab bila mereka berdiam di kawasan berbahasa Arab, seperti orang-orang Aran Lebanon yang beragama Kristen. Demikian pula kita yang berada di kawasan Nusantara, berbudaya Melayu bukan berbudaya Arab walau orang-orang melayu beragama Islam. Dari segi fisik, mereka juga mempunyai ciri-ciri khusus. Orang-orang berasal dari kawasan kebudayaan arab mempunyai postur tubuh tegap, besar, tinggi, berambut keriting dan berhidung mancung. Kondisi geografis mereka juga membedakan dengan letak wilayah yang lain yang mempunyai ciri khas tertentu dengan segala tumbuhan atau binatang yang hidup di kawasan tersebut. Seperti lingkungan padang pasir yang luas, sedikit curah hujan, banyak gunung berbatu dan kandungan mineral yang hampir sama di wilayah tersebut, yang akhir-akhir ini banyak ditemukan cadangan minyak bumi yang melimpah.

B.

Proses Arabisasi

karena mempunyai perkembangan budaya dan peradabannya sendiri sejak zaman Fir’aun. sedangkan Afrika Utara diislamkan secara intensif di masa Daulah Bani Umayah. Dalam abad ke dua puluh ini mereka juga menghadapi problem yang hampir sama. C. dan terarabkanlah budaya di sana. Mereka itu mayoritas pada saat sekarang ini beragama Islam dan memakai bahasa Arab. Pada saat tersebarnya Islam ke kawasan tersebut maka di samping mereka menjadi Islam juga menjadi berbudaya Arab karena Islam berbasis pada bahasa Arab sebagaimana terlihat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits Nabi Muhammad Saw. dan menghadapi musuh bersama. Kawasan Syam yakni Syria. Yordania. demikian juga Mesir. BAB I ASPEK-ASPEK KEBUDAYAAN BANGSA ARAB A. jauh sebelum permulaan abad Masehi. Di kawasan berkebudayaan Arab tersebut silih berganti berkuasa para raja. sekarang ini menjadi Islam sejak masa Khulafaurrasyidin. Barat. Palestina. serta masuk ke dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Irak. Israel. walau tidak semua negara itu masuk ke dalam organisasi pengekspor minyak (OPEC/Organization of Petroleum Eksporting Countries). Iran. Mesir. Yordania. Persia di Irak dan budaya Suryani di Syria. Syria. Asal Usul Bangsa Arab . bahkan Islam berhasil melangkah ke Spanyol. Mereka juga mayoritas menjadi negara pengekspor minyak. yakni melepaskan diri dari dominasi kekuasaan asing. dan kerajaan-kerajaan yang ada di kawasan Teluk Persia. meliputi Maroko. Kawasan budaya Arab terdiri dari Timur Tengah dan Afrika Utara.Kawasan berbudaya Arab sebelumnya terdiri dari banyak budaya dan etnis Barbar di Afrika Utara. Walaupun Mesir terletak di Afrika Utara tetapi sejak dahulu negeri Lembah Nil itu tidak mau dimasukkan ke wilayah Afrika Utara. yakni bercokolnya negara Yahudi Israel. menurut Peretz adalah wilayah yang meliputi Turki. Bahkan Irak yang berbudaya Pada saat itu telah pula diislamkan. khalifah dan presiden di masa modern ini. Lebanon. Kawasan Budaya Arab Modern Timur Tengah.Tunisia dan Lybia. Aljazair.

sebagai binatang unggulannya. Padang rumput diperlukan oleh bangsa Arab yang disebut juga bangsa Badawi. Badui. Lautan Hindia dan Laut Arab) tidak memenuhi kebutuhan untuk mendinginkan daratan luas yang berbatu itu. 3. Mereka kebanyakan mendiami wilayah pinggiran Jazirah. yang kemudian dipakai untuk menyebut seluruh Jazirah Arab karena tanahnya tidak subur. dan sedikit yang tinggal di pedalaman. wilayah hijau (Green Land) atau wilayah yang berbahagia (Happy Land). Hijaz menunjukkan wilayah yang tetap merdeka sejak dahulu karena miskin daerahnya. Penduduk Arab tinggal di kemah-kemah dan hidup berburu untuk mencari nafkah. Badawah. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain itu mengikuti tumbuhnya stepa atau padang rumput yang tumbuh secara sporadis di tanah Arab sekitar oasis atau genangan air setelah turun hujan. memang negeri itu susah untuk ditanami. di antaranya ialah Saba’. yakni wilayah Yaman yang memiliki kebudayaan maju dengan kerajaan Saba’ dan Ma’in. 2.Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. dengan Petra sebagai pusatnya. Iran Tengah dan Gurun Gobi di Cina. Afrika Utara. Wilayah itu sangat kering dan panas karena uap air laut yang ada di sekitarnya (Laut Merah. Ma’in dan Qutban serta Himyar. 1. Bangsa Arab itu dibagi kepada dua. Sedangkan Adnan adalah keturunan Ismail Ibn Ibrahim yang banyak mendiami Arabia dan Hijaz. dalam sub ras Mediteranean yang anggotanya meliputi wilayah sekitar Laut Tengah. Arab Petrix atau Petraea. yakni . Arab Diserta atau Gurun Syria. Armenia. yakni Qahtan dan Adnan. guna mengembalakan ternak mereka yang berupa domba dan unta serta kuda. Bangsa Arab terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh Jazirah Arabia. Sahara di Afrika hingga ke Timur melintasi Asia. Arabia dan Irania. Mereka mendiami wilayah jazirah Arabia yang dahulu merupakan sambungan dari wilayah gurun yang membentang dari Barat. Di Utara Jazirah berdiri kerajaan Hirah (Manadirah) dan Gassan (Gassasinah). Bangsa Arab telah dapat mendirikan kerajaan. Bangsa Arab hidup berpindah-pindah. semuanya di Yaman. yakni wilayah yang terletak di sebelah Barat Daya Gurun Syria. Qahtan semula berdiam di Yaman. Pada masa dahulu tanah Arab itu dapat dibagi menjadi tiga bagian. karena tanahnya terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit sekali turun hujan. namun setelah hancurnya bendungan Ma’rib sekitar tahun 120 SM. mereka termasuk ras atau rumpun bangsa Caucasoid. Arab Felix. bukan bertani dan berdagang yang tidak diyakini sebagai kehormatan bagi mereka. namun terdapat tempat suci. mereka berimigrasi ke Utara dan mendirikan kerajaan Hirah dan Gassan.

Di kawasan itu juga terdapat Yasrib yang merupakan daerah subur sejak dahulu. penjagaan Ka’bah diserahkan kepada cucu-cucu Abdul Dar. ayah Muhammad Saw. dan diganti oleh kakaknya. al-Latta di Taif. menurut riwayat yang tersebut terakhir adalah yang tertua. Mereka mensucikan batu itu dan menyembahnya di mana mereka berada. Suku Amaliqah adalah yang paling berkuasa disana sebelum lahirnya Ismail. Tetapi anak Abdus Syam Umaiyah. Mereka percaya bahwa menyembah berhala-berhala itu bukan menyembah kepada wujud berhala itu tertapi hal . bijaksana. Lamalama dibuatlah patung yang disembah dan mereka berkeliling mengitarinya (tawaf) dan di saat-saat tertentu mereka masih mengunjungi Ka’bah. Sedangkan Abdus Syam menyerahkan lagi urusannya kepada saudaranya yang bernama Hasyim. Hubal ialah patung yang terbesar yang terbuat dari batu akik yang berbentuk manusia yang diletakkan dalam Ka’bah.Mekkah yang di dalamnya berdiri Ka’bah sebagai pusat beribadah sejak dahulu. Kemudian mereka memindahkan patung-patung mereka di sekitar Ka’bah yang jumlahnya mencapai 360 buah. dan al-Uzza di Hijaz. B. Ialah yang mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka’bah. Abdul Manaf. Abdul Mutalib. Ketika Jurhum berkuasa itu lahirlah Ismail lalu kawin dengan anggota suku tersebut. Cukup lama Jurhum menguasai Mekkah. Pertentangan itu diselesaikan dengan membagi kekuasaan. yang nantinya oleh suku Khuza’ah pada tahun 207 SM. Mengenai sipakah yang berhak mewarisi kekuasaan atas Mekkah. Abdul Dar. yakni pengaturan air dan pajak atas Mekkah diserahkan kepada Abdus Syam. Mekkah selalu ramai didatangi oleh para peziarah haji pada bulan-bulan haji. Tetapi sepeninggal Abdul Dar terjadi perselisihan antara cucu-cucu Qusai dan anakanak saudaranya. Ia merupakan orang yang terhormat. Menurut Syalabi penyembahan berhala itu pada mulanya ialah ketika orang-orang Arab pergi keluar kota Mekkah mereka selalu membawa batu yang diambil dari sekitar Ka’bah. Sudah ada pengaturan kekuasaan di Mekkah sejak dahulu. Di bawah pimpinan Qusai. Urusan-urusan itu akhirnya dipegang oleh anak Hasyim. Yang terkenal ialah Manah/Manata di dekat Yasrib atau Madinah. Kemudian datang suku Jurhum ke Mekkah dan datang menggeser kedudukan Amaliqah. antara lain yang terkenal adalah penyembahan terhadap berhala atau paganisme. Agama Bangsa Arab. di samping itu ada sumur Zamzam yang ada sejak Nabi Ismail. berlaku sombong memusuhi pamannya sendiri Hasyim. Di samping itu ada patung-patung besar yang yang ada di luar Mekah. kakek Nabi Muhammad Saw. Penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam. dalam memegang tampuk pemerintahan atas Mekkah sehingga dapat bertahan sampai 59 tahun memerintah kota itu. Ia mempunyai banyak anak dan diantaranya anak-anaknya itu ialah Abdullah. Ia meninggal dunia tahun 480 M.

Terhadap perselisihan itu kaum Yahudi tidak melerainya. Umaiyah ibn Abi as-Salt dan Quss ibn Sa’idah al-Iyadi juga berbuat demikian. Isa Al-Masih atau anaknya lebih utama dari ibunya. Dalam dua hal terakhir itu bangsa Arab telah mencapai perkembangan yang pesat. Peredaran dagang mereka itu sempat dikisahkan dalam Al-Qur’an surat Quraisy. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). yang menghubungkan antara utara Syam. antara timur Persia. Masa kegelapan dan kebodohan dalam hal agama. Demikianlah keadaan bangsa Arab menjelang lahirnya Muhammad Saw yang membawa Islam di tengah-tengah mereka yang paganisme itu. bahkan mereka tidak menyukai kaum Masehi itu karena mereka telah mengusirnya dari negeri Palestina. “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. agama orang-orang Persia. masa itu bisanya disebut dengan zaman jahiliyah. di antara mereka ialah Waraqah ibn Naufal dan Usman bin Huwairis yang menganut agama Masehi. Najran dan Syam. Abdullah ibn Jahsu yang ragu-ragu. Tetapi hubungan kaum Yahudi dengan bangsa Arab yang menyembah berhala itu justru menunjukkan kebaikan.” . Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an: Kami tidak menyembah kepada mereka. Mereka terpecah-pecah menjadi banyak sekte. Agama Masehi dipeluk oleh penduduk Yaman. Keberhasilan Mekkah menjadi pusat perdagangan internasional itu adalah karena kejelian Hasyim sekitar abad keenam masehi dalam mengisi kekosongan peranan bangsa lain di bidang perdagangan Mekkah. Para penganut agama Masehi itu saling berselisih satu sama lain. ketika Islam datang ia menganutnya tetapi kemudian ia menganut agama Masehi. dan selatan Yaman. Mekkah bukan saja merupakan pusat perdagangan lokal akan tetapi ia adalah jalur perdagangan dunia yang penting saat itu. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. seperti tentang kesucian Maryam apakah ia lebih utama dari anaknya. bukan dalam hal yang terakhir seperti ekonomi berdagangan dan sastra. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Sedangkan agama Yahudi dipeluk oleh penduduk Yahudi imigran di Yaman dan Yasrib yang besar jumlahnya. Zaid bin Umar tidak tertarik kepada agama masehi. cukuplah puas mereka dengan paganisme yang dianutnya. di kalangan bangsa Arab masih ada yang tidak suka menyembah berhala. dan barat Abesinia dan Mesir. Di samping itu ada pula yang memeluk agama Majusi (mazdaisme). tetapi juga enggan menyembah berhala sehingga ia mendirikan agama sendiri dengan menjauhi berhala dan tidak mau memakan bangkai dan darah. Orang-orang Arab tidak mau mengikuti agama-agama yang saling berselisih itu. tetapi hanya agar mereka mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekatnya” (Az-Zumar : 3) Namun demikian.tersebut dimaksudkan sebagai perantara untuk menyembah Tuhan.

Majinnah dan Zu Mjaz. akhlak dan peraturan-peraturan hidup. Bagi yang memiliki syair yang bagus. agar menjadi bahan pelajaran kita. Kesimpulan Haruslah kita ketahui walaupun agak sedikit keadaan bangsa Arab sebelum datang agama Islam karena bangsa Arablah bangsa yang mula-mula menerima agama Islam. Agama baru ini pun datang membawa akhlak hukum-hukum dan peraturan baru. dan mendapati kehormatan bagi suku atau kabilahnya serta syairnya digantungkan di Ka’bah yang dinamakan al-mu’allaq as-sabah. C. maka ia akan diberi hadiah. Demikian makalah ini kami buat. Mereka mengabdikan peristiwa-peristiwa dalam syair yang diperlombakan tiap tahun di pasar seni Ukaz. Tetapi kami menyadari dalam pembuatan makalah ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan.Mereka mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Arab. Maka dari itu masukan-masukan dan kritik kami harapkan dari saudarasaudara sekalian . Sebelum datang Islam mereka mempunyai berbagai macam agama. adat istiadat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful