Jenenge pagawean ten Boso Jowo/ Nama pekerjaan di dalam bahasa Jawa/Name of work in the Java language

FOR ELEMENTERY SCHOOL JAVANESE Jenenge pagawean ten Boso Jowo/ Nama pekerjaan di dalam bahasa Jawa/Name of work in the Java language (Sumber/ Source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) Jenenge pagawean (INDONESIAN) (ENGLISH) (JAVANESE) algojo Tukang ngukum pati Orang yang menghukum mati Executioner babu Wong wadon sing gaweane momong sak Perempuan yang bekerjanya Baby sister panunggalane. memomong bayi dan lainnya bajag wong sing gawene begal ing segara Orang yang pekerjaan di laut Blow bakul Wong sing gaweane dodol barang (cilik-Orang yang bekerja jual barangGrocer cilikan) (kecil-kecilan) batur Wong sing gaweane ngrewangiOrang yang bekerja membantuHerlper pagawean. pekerjaan begal Durjana (maling) ing dalan sepi Pencuri (maling) di jalan sepi Thief bendung Wong sing gawene mbendung Orang yang bekerjaPeople work at dam membendung blandong Tukang ngegor kayu (ing alas lanTukang menebang kayu (diLumberjack sakpanunggale) hutan dan lainnya) blantik Bakul kewan (rajakaya, manuk, lanPenjual hewan (hewan ternakBroker sakpanunggale) besar berkaki empat, burung, dan lainnya) buruh Wong sing nyambut gawe ngalap opah. Orang yang bekerja utang-Worker membayar utang gaji cantrik Abdine pandhita ngiras dadi muride Pembantu pendete ikut jadiDisciple muridnya dhalang Wong sing gaweane nglakokake lanOrang yang pekerjaanNarrator and puppeteer nyritakake wayang. mengendarai dan menceritakanof traditional shadow wayang plays dokter Wong sing gaweane ngobati wong lara. Orang yang pekerjaanDoctor mengobati orang sakit emban Wong sing gaweane momong bocah. Orang yang pekerjaan momongBreastband balita empu Wong kang pinunjul/ boten wani di lawanOrang yang tidak berani dilawanMaster craftsman (pujangga, ahli, lan sakpanunggale);(pujangga, ahli, dan lainnya); pandhe pande gamel Tukang ngopeni jaran Tukang memelihara kuda People keep horse gandhek Utusan ratu (gaweane nglantarakeUtusan ratu (bekerjaAmbassador (work for dhawuh) meneruskan nasehat) continue advice) gemblak Tukang gawe barang kuningan Tukang membuat barangPeople create brass kuningan gerji Tukang ndondomi klambi Tukang menjahit baju tailor germa Tukang mberburu kewan (ing alas) Tukang memburu hewan (dibeater hutan) guru Wong sing gaweane mulang muruk ingOrang yang pekerjaannyaTeacher pamulangan mengajar ilmu di pendidikan jagal Tukang nyembeleh rajakaya Tukang menyembelih hewanSmall-scale trader ternak besar. jlagra Tukang natah watu Tukang memecahkan batu Craftsman analyze stone juragan Sudagar gedhe; lurahe pakaryan Saudagar besar; lurah pekerjaan Large-scale merchant; village chief Juru basa Wong sing pinter negesi basa ngamanca/Orang yang pinter mengartikanPeople can explain jobo negoro bahasa luar negeri foreign language Juru dang Tukang adang Tukang memasak Craftsman for cooking Juru kunci Wong sing gaweane ngrumat pasareanOrang yang pekerjaanPeople work keep grave (papan kramat) memelihara makam (tempat(scared place) kramat) Juru Tukang nglakokake prau gethek ing kali Tukang mengendarai prahuCraftsman drive tambang bambu di sungai bamboo of ship on river Juru silem Wong sing gaweane nyilem ing segoro. Orang yang pekerjaan nyelam diPeople work dive at sea laut Juru Wong sing pinter nyungging (nggambar) Orang yang pinter nglukisPainter sungging (gambar) Juru terbang Wong sing gaweane nglakokake motorOrang yang pekerjaanPilot mabur mengendarai pesawat Juru tulis Wong sing gaweane nulis ing kantor Orang yang pekerjaan menulis diWriter kantor kemasan Tukang gawe dandannan mas inten Tukang pekerjaan mengukirCraftsman work emas dan intan measure gold and diamond koki Tukang olah-olah Tukang memasak Chef kondektur Tukang nariki lan mriksa karcis ing bisTukang menarik dan memeriksaConductor on public (sepur) karcis di bis (kereta) transportation (railway)

1.

kundhi

Craftsman create earthenware vessels kusir Tukang nglakokake dhokar (kreta) Tukang mengendarai dokarCraftsman drive horse(kereta kuda) drawn buggy (horse carriage) kyai Wong sing pinter bab agama Islam;Orang yang pandai bab agamaTeacher of Islam sebutane pusaka Islam; panggilan pusaka Madhaharan Juru olah-olah Juru memasak Chef malang Pulisi desa Polisi desa Police of Village mandhor Wong sing dadi pangarepe kuli Orang yang jadi koordinator kuli Foreman masinis Tukang nglakokake sepur Tukang mengendarai kereta Engineer of a ship or locomotive merbot Punggawa mesjid Penjaga masjid Keep for mosque molang Bakul rajakaya Penjual hewan ternak besar Grocer for big pet montir Tukang ndandani mesin Tukang memperbaiki mesin Craftsman repair mesin mranggi Tukang gawe wrangka/ wadhah kerisTukang buat rangka/ tempatCraftsman create utowo pusoko keris atau pusaka framework/ place keris or heirloom Niyaga, Tukang nabuh gamelan Tukang menabuh gamelan Craftsman srike wiyaga gamelan pacalang Prajurit kang gaweane nglutakae utowoPrajurit yang pekerjaan memata-Only, nothing other than nametake lakune musuh matai atau melihat perlaku musuh pakathik Tukang nuntun jaran Tukang menuntun kuda Craftsman guide horse Palara-lara Para nyai cilik (enom) Para nyai kecil (muda) respectful term of adrees to young woman palayang Tukang ngeterake layang Tukang mengatarkan surat Postman pandhe Tukang gawe barang wesi Tukang buat barang besi Craftsman create iron things panegar Tukang ngajari jaran Tukang membelajari kuda Craftsman teach horse panjak Tukang ngladeni pande; niyaga Tukang pandai besi; niaga Goldsmith pangobeng Wong kang buruh ngobeng (mbathik) Orang yang buruh mbathik People create batik para bakul mas inten Penjual emas intan Seller for gold diamond parekan Para nyai kang katengen utowo dimanjaPara nyai yang dimanja (diRespectful term of (ing kraton) kraton) address to older (in Java of Palace) pasindhen Wong kang nyindheni (mbarengiOrang yang menyinden (barengWoman singer with nembang) gamelan dengan lagu) gamelan gamelan orchestra pawongan Batur wadon Pembantu perempuan Female domestic servant prajurit Wong sing pagaweane bela Negara Orang yang pekerjaan belaSoldier Negara pramugari Wong sing gaweane ngladeni ing montorOrang yang pekerjaan pemantuFemale attendant o long mabur, sepur, bis lan sakpanunggale. di pesawat, kereta, bus dandistance transport lainnya pramuwisma Wong sing gaweane ngrewangi pagaweanOrang yang pekerjaan(euphemism) maid bale omah membantu pekerjaan rumahservant tangga sarawedi Tukang adol utowo nggosok intenTukang jual atau menggosokSeller or rub diamond berleyan. intan berlian polished diamond sayang Tukang gawe barang tembaga Tukang membuat barangCraftsman create tembaga copper things sekater Tukang naksir (nawarake) ing pagadhean Tukan menawarkan diCraftsman weaken in penggadaian mortgagee sinoman Wong (nom-noman) sing gaweane laden Orang (muda-mudaan) yangPeople (young) work pekerjaan membantu helper srati Tukang ngrumat (ngupakara) gajah Tukang memelihara gajah Craftsman keep elephant sudagar Wong dagang (gedhe) Orang dagang (besar) Large scale merchant supir Tukang nglakokake montor Tukang mengendarai motor Chauffeur undhagi Tukang gawe bekakas kayu. Tukang membuat bekakas kayu Craftsman create tools of wood 2. Urut-urutane turunan ten Boso Jowo/ Urutan keturunan di dalam bahasa Jawa/ The order of descent in the Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE Urut-urutane turunan ten Boso Jowo/ Urutan keturunan di dalam bahasa Jawa/ The order of descent in the Java language (Sumber: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) Urut munggah: Bapak ibu –> embah –> buyut –> canggah -> wareng -> udheg-udheg -> gantung siwur -> grepak senthe. Urut mudhun Bapak ibu -> anak -> putu -> buyut -> canggah -> wareng -> udheg-udheg -> gantung siwur -> grepak senthe.

Tukang gawe grabah

Tukang membuat gerabah

Urutan Keturunan Decline (INDONESIAN) (ENGLISH) Urut munggah Urutan ke atas/ urutan sebelumUp decline before parent orang tua Bapak ibu (urut munggah) Wong tuwo Orang tua Parent Embah (urut munggah) Mbahe; wong tuwane bapak-Kakeknenek; orang tuanyaGrandparent ibu bapak ibu Buyut (urut munggah) Wong tuwane embah;Orang tunya kakek nenek;Great grandparent embahe bapak ibu kakek neneknya orang tua Canggah (urut munggah) Embahe mbahe; buyuteEmbahnya embah; buyutnyaGreat-great-grandparent bapak ibu; wong tuwane buyut orang tua; orangtuanya buyut Wareng (urut munggah) Embahe buyut; wong tuwaneEmbahnya buyut; orang tuanyaGreatGreatGreatcanggah; canggah grandparent Udheg-udheg (urut Wong tuwane wareng;Orang tuanya wareng;GreatGreatGreatmunggah) embahe canggah embahnya canggah Great-grandparent Gantung siwur (urut Wong tuwane udheg-udheg;Orang tuanya udheg-udheg;GreatGreatGreatmunggah) embahe wareng embahnya wareng Great- Great-grandparent Grepak senthe (urut Wong tuwane gantung siwur;Orangtuanya gantung siwur;GreatGreatGreatmunggah) embahe udheg-udheg embahnya udheg-udheg GreatGreatGreatgrandparent Urutan mudhun Urutan ke bawah/ urutanDown decline after parent setelah orang tua Bapak ibu (Urutan mudhun) Anak (Urutan mudhun) Putu (Urutan mudhun) Buyut (Urutan mudhun) Canggah (Urutan mudhun) wareng (Urutan mudhun) Udheg-udheg mudhun) Gantung siwur mudhun) Grepak senthe mudhun) 3. Wong tuwo Anake wong tuwo Anake anak Anake putu; putune anak Anake buyut; putune putu Orang tua Anak Cucu Anaknya cucu Anaknya buyut; cucunya cucu Child Grandchild Great-grandchild Great- Great-grandchild

Urutan-urutane turunan (Javanese)

Anake canggah; putune buyut Anaknya canggah; cucunyaGreatGreatGreatbuyut grandchild (Urutan Anake wareng; putuneAnaknya wareng;cucunyaGreatGreatGreatcanggah canggah Great-grandchild (Urutan Anake udheg-udheg; putuneAnaknyanya udheg-udheg;GreatGreatGreatwareng cucunya wareng Great- Great-grandchild (Urutan Anake gantung siwur; putuneAnaknya gantung siwur;GreatGreatGreatudheg-udheg cucunya udheg-udheg GreatGreatGreatgrandchild

Jenenge bocah ten Boso Jowo/ Nama anak-anak di dalam bahasa Jawa/ Children's names in the Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE Jenenge bocah ten Boso Jowo/ Nama anak-anak di dalam bahasa Jawa/ Children's names in the Java language (Sumber/ Source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) Jenenge Bocah (Javanese) Ontang-anting Anak siji lanang Uger-uger lawang Anak loro lanang kabeh Cukit dulit Anak telu lanang kabeh saramba Anak papat lanang kabeh pandhawa Anak lima lanang kabeh Unting-unting Anak siji wadon Kembang sepasang Anak loro wadon kabeh Gotong mayit Anak telu wadon kabeh sarimpi Anak papat wadon kabeh pancagati Anak lima wadon kabeh Kedhana-kedhini Anak loro lanang wadon Sendhang kaapit Anak telu, lanang-wadon-lanang. pancuran Pancuran kaapit Anak telu, wadon-lanang-wadon sendhang Keblat papat Anak papat lanang wadon sapasar Ipil-ipil (pipilan) padangan Pandhawa nyandhangi kembar dhampit Gilir kacang Nama anak-anak Namely child (INDONESIAN) (English) Anak satu laki-laki One child male Anak dua laki-laki semua Two child male all Anak tiga laki-laki semua Three child male all Anak empat laki-laki semua Four child male all Anak lima laki-laki semua Five child male all Anak satu perempuan One child female Anak kedua perempuan semua Two child female Anak tiga perempuan semua Three child female Anak empat perempuan semua Four child female Anak lima perempuan semua Five child female Anak dua laki-laki perempuan Two child male female Anak tiga, laki-laki perempuanThree child, male female laki-laki male Anak tiga, perempuan laki-lakiThree child, female male perempuan female Anak empat laki-lakiFour child male female perempuan Anak lima lanang wadon Anak lima laki-laki perempuan Five child male female Anak lima, lanang siji Anak lima, laki-laki satu Five child, only male Anak lima, wadon siji Anak lima, perempuan satu Five child, only female Anak nem, wadon siji waruju Anak enam, perempuan satuSix child, youngest is paling belakang female Anak loro lanang kabeh utowoAnak dua laki-laki semua atauTwo child male all or wadon kabeh laire bareng perempuan semua lahirfemale all external bersama together Anak loro lanang lan wadon laireAnak dua laki-laki danTwo child male and bareng perempuan lahir bersama female external together Anak akeh, giliran lanang wadon Anak banyak, giliran laki-lakiChild very many, turn

Lumpat kidang garendhel gendhong pathok sumarak anggana cemani Wungle, bule Gondhang kasih Julung kembang Julung sungsang Julung sarab Jurung caplok margana Wuyungan wahana jempina yatim lola Lola bapak (biyung) sumala Thok-thing Pambaren Panggulu Pandhadha Sumendhi Wuragil, waruju 4.

perempuan male female Anak akeh, ora giliran lanang wadon Anak banyak, tidak bergiliranChild very many, not turn laki-laki perempuan male female Anak lanang pirang-pirang kangAnak laki-laki banyak sekaliMale child very many waruju/ragil wadon (utowo kosokyang belakangan perempuanyoungest female (or baline) (atau kebalikannya) inversely) Anak lanang pirang-pirang, kangAnak laki-laki banyak, yangMale child very many, tengah wadon tengah perempuan middle female Anak wadon pirang-pirang, kangAnak perempuan banyak, yangFemale very many, in tengah lanang tengah laki-laki middle male Anak pirang-pirang, sing lanangAnak banyak, yang laki-lakiChild very many, male luwih akeh lebih banyak very many Anak akeh, sing urip keri siji. Anak banyak, yang hidupChild very many, only life tinggal satu is one Bocah ireng mulus Bocah hitam mulus Child is black and flawless Bocah putih mulus Bocah putih mulus Child is white and flawless Anak loro seje pakulitane, siji putihAnak dua beda kulitnya, satuTwo child different skin, siji ireng putih satu hitam one white one black Bocah lair bareng plethek ingBocah lahirnya bersamaanChild born when rise sun srengenge waktu terbit matahari Bocah lair wektu bedhug awan. Bocah lahir waktu tengah hari Child born when middle sun Bocah laire ngarepake surupBocah lahirnya akan menjelangChild born when evening srengenge malam Bocah laire barengi surupeBocah lahirnya bersamaanChild born when night srengenge jelang malam Bocah lair pinuju ibune ing lelungan Bocah lahir menuju ibunya diChild born when mother pergian go Bocah lair pinuju ana perangBocah lahir menuju ada perangChild born when there are (gegeran) (peristiwa) war (event) Bocah lair pinujo ibune ana ingBocah lahir menuju ibu ada diChild born will mother pasamuwan ketamuan there are guest Bocah lair durung wektuneBocah lahir sebelum waktunyaChild born before time (umpamane 7 sasi) (misalnya 7 bulan) (example seven month) Bocah sing lair ora menangi bapake Bocah yang lahir tidak adaChild born when have not bapaknya father Bocah sing wis ora duwe bapaBocah yang sudah orang tidakChild born when have not biyung punya bapak ibu parents Bocah sing ora duwe bapak (biyung)Bocah yang tidak punya bapakChild born when have not marga mati (biyung) karna mati father (mother) cause pass away Bocah cacad awit lair Bocah cacat sejak lahir Physical defect child since born Bocah laire sirahe cilik Bocah lahir kepala kecil Small head when child born Anak sing nome rsiji Anak yang nomor pertama First Child Anak sing nomer loro Anak yang nomor kedua Second Child Anak sing nomer telu Anak yang nomor ketiga Third Child Kakang wuragil utowo kakanganeKakak anak belakang atauOlder sibling from anak ragil kakaknya anak yang belakang youngest Anak sing keri dhewe Anak yang paling belakang Youngest

Urut-urutane sadulur/ urutan saudara/ sibling

(JAVANESE) Pambarep –panggulu-pandhadha ….. sumendhi-wuragil (INDONESIAN) Sulung-Anak kedua-anak ketiga …………. Kakak bungsu- bungsu (English) First born-Second born-third born ………………. Older sibling youngest- youngest Jenenge wektu ten Boso Jowo/ nama waktu di dalam bahasa Jawa/ time in the name of the Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE Jenenge wektu ten Boso Jowo/ nama waktu di dalam bahasa Jawa/ time in the name of the Java language (Sumber/ Source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) NAME OF TIME (ENGLISH) Nama Waktu (INDONESIAN) Jenenge wektu/ nama waktu (Javenese)

Morning Afternoon Middle sun Set west Ashar (Islam) Evening; maghrib (Islam) After maghrib (Islam) Isyak (Islam) After isya (Islam) Silent child Night Middle night Predawn First crow Subuh (islam) Second crow Third crow 5.

Pagi Bareng pekerjaan Siang Lengser barat Asar Maghrib Setelah magrib Isyak Setelah isyak Selesai aktivitas anak-anak Selesai aktivitas dewasa Tengah malam Lengser malam Jago berkokok pertama Subuh Jago berkokok kedua Jago berkokok ketiga Saput tanah

Byar gumatel Pecat sawet Wisan gawe/ bareng gawe Bedhug (luhur) tengange Lingsir/ lengser kulon Ngasar Tunggang gunung Tibra layu Maghrib (surup) Bakda magrib ngisak Bakda ngisak Sirep bocah Sirep wong Bedhug bengi (dawa) Lingsir/ lengser wengi titiyoni Jago kluruk sapisan Bedhug telu (subuh) Jago kluruk pindho Jago kluruk ping telu Saput lemah

06.00 09.00 10.00 10.00 12.00 12.00 14.00 15.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.00 05.00 05.30

Jenenge tali ten Boso Jowo/ Nama tali di dalam bahasa Jawa/ Name string in the Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE Jenenge tali ten Boso Jowo/ Nama tali di dalam bahasa Jawa/ Name string in the Java language (Sumber/ Source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) Jenenge tali Nama tali Name String (Javanese (INDONESIAN) (INDONESIAN) amben Tali utowo sabuk ing wetengTali atau sabuk di perut kuda String or belt on stomach jaran of horse Apus buntut, apus Tali praboting abah-abah utowoTali pelengkapan atau pakaianString equipment or gulu pakaiane jaran kuda clothes of horse dhadhung Tali kanggo nancang sapi Talu untuk mengait sapi String for brace cow dhandhan Tali nggered glondhongan Tali untuk menarik kayu besar String for pull big wood Elis Tali kendhali Tali kendali String reins goci Tali ing gegere layang Tali di punggung layangan String in back kite godhi Tali gombal Tali gombal String empty, false Jala-jala Tali mbendheng kelir utowoTali menyambungkan kelir atauString for connect screen papan putih wayang papan putih wayang or white screen puppet Janget, ulap-ulap Tali mblebet garane pethel Tali menyambungkan alat palu String for connect equipment hammer jejet Irat-iratan pring/ penjalin kanggoIratan bambu/ penjalinan untukThin strip of bamboo plipitan pelipit Karset, rante Taline arloji/ jam Tali untuk arloji/ jam String for timepiece keluh Tali ing irung sapi Tali di hidung sapi String in nose of cow kenur Tali ing pancing Tali di pancing String for fishing rod klamar Tali lawang bekungkung Tali pintu bekukung String for door fish Klanthe Tali ing caping Tali di caping String for head convering or woven bamboo of broad conical shape Klanthe Tali nggandheng benik ing gulon Tali menyambung kancing baju diString for connect shirt of kerah button Koloran, usus-usus Tali kathok Tali celana pendek String short pants pluntur Tali nggantung gong Tali untuk menggantung gong String for hanging gong pluntur Tali nyangga gamelan Tali untuk menyangga gamelan String for prop gamelan rante Gelangan wesi direnteng Gelangan besi direnteng String iron in pull salang Tali pikulan Tali pikulan String for lbs sawed Tali ing pasangan sapi Tali di pasangan sapi String for in couple of cow sendheng Tali gendhewa utowo busurTali busur String for archer’s bow (langkap) Setagen, setut, Tali weteng wong Tali perut orang String for stomach people sabuk tutus Irat-iratan pring/ penjalin tipis Irat bamboo/ penjalinan tipis Thin strip of bamboo Ulur Benang ngulukake layangan Benang untuk menggulungThread for roll kite layangan Upat-upat Tali pecut (sambuk) Tali cambuk String for whip uwed Tali ngubengake gangsingan Tali untuk memutarkan gangsing String for rev gangsing

6.

Jenenge panggonan ten Boso Jowo/ nama tempat di dalam bahasa Jawa/place name in the Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE Jenenge panggonan ten Boso Jowo/ nama tempat di dalam bahasa Jawa/place name in the Java language (Sumber/ Source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) Jenenge Panggonan Nama Tempat (Javanese) (INDONESIAN) Palemahan jembar ing satengahingDaerah luas di tengah kota kutha. Palemahan sing wis dibabadi. Daerah yang sudah di babad Place (English) Wide place in centre city

Alun-alun babadan Bale mangu bango bangsal beteng

bong bothekan cakruk clunthang endhong epok esong gayor Gedhongan gerdhu glodhog greja gowok grobog gubug gudhang Gupit mandagragini hotel iyan jodhang

Place since long time ago Papan kanggo ngadili wong nyalahiTempat untuk mengadili orang yangJurisdiction ukum. menayahkan hukum Papan kanggo dodolan. Tempat untuk bermain Place for games Omah gedhe kanggo pasamuwan. Rumah untuk tamu Home for guest Tembok gedhe ing sakubenge kratonTembok besar di sekeliling keratonFortress lan sapinunggale utowo loji (kompeni)dan lainnya atau bangunan koloni sing diubengi tembok gedhe. (belanda) yang dikelilingi tembok besar Kuburan Cino Kuburan warga Tionghoa Chenesee for cemetery Kothak mawa slorogan kanggo wadhahKotak untuk tempat jamu atauBox for place tonic made jamu utowo bumbu sapanunggale. bumbu dan lannya of medicinal herbs Omah pajagan ing pinggir dalan Tempat menjaga di pinggir jalan Place for guard beside road Wadhah jangkrik. Tempat untuk jangkrik Place for cricket Wadha panah (didokok ing geger) Tempat anak panah (di bawa diPlace for bow (use in punggung) back) Wadhah kinang (kalebu upacara) Tempat kinang (masuk upacara) Place for a chew of betel Growongan ing pinggir kali; omahLubang di pinggir sungai; rumahHole beside river; landak. landak Porcupine’s home Canthelan gong. Gantungan gong Hanger for gong Kandhang jaran. Kandang kuda Stable for horse Omah pajagan Rumah penjagaan Home for guard Kothak kanggo ngingu tawon. Kotak untuk memelihara tawon Box for protect bee Omah kagem sembahyang wongRumah untuk sembahyang orangHome for pray Christian Kristen. Kristen Growongan ing kayu lanLubang di dalam kayu dan lainnyaHole in wood etc (bird of sapanunggalane (susuhe manuk) (sarang burung) nest) Kothak gedhe kanggo sesimpen; lemariKotak besar untuk menyimpan;Big box for saving; food panganan. lemari makanan cupboard Omah cilik ing sawah (tegal) kanggoRumah kecil di sawah (tegal) untukSmall home in field tanduran. tanaman (because) for plant Omah gedhe kanggo nandho barang-Rumah besar untuk menandaiBig home for things sign; barang; kamar kanggo nyimpen barang-barang-barang; kamar untukroom for saving thins barang. menyimpan barang Gedhong kanggo turu. Gedung untuk tidur Build for sleeping Omah gedhe kanggo panginepan Big home for lodging for the night Wadhah ngeler sega. Tempat menyajikan nasi Place for serve rice Wadhah pesagi kanggo nggawaTempat persegi untuk membawaSquare Container for panganan lan sapanunggalane mawamakanan dan lainnya dengan carabring food etc with pikulan memikul manner carry on the shoulders Wadhah banyu (kanggo ngangsu). Tempat air Place for water Daleme bupati Rumah bupati Regent’s home Daleme ratu Rumah ratu Queen’s home Omahe kewan ingon (kebo, sapi,Rumah hewan peliharaan (kerbau,Home for pets (carabao, wedhus, lan sapanunggale) sapi, kambing, dan lainnya) cow, goat, etc) Sak ing klambi; wadhah barang cilik-Saku di baju; tempat barang kecil-Pocket at shirt;place for cilik. kecil small things Kantor ngurusi dhuwit Kantor mengurus uang Office for arrange matters money Kantor ngurusi surat-surat lanKantor mengurus surat dan lainnya Office for arrange sapanunggalane. matters letters Omah kanggo sembahyang wong Cino. Tempat untuk sembahyang orangHome for pray Chinese Tionghoa Kandhang pitik, bebek, lanKandang ayam, bebek, danStable for chicken, duck, sapanunggalane. sebagainya etc Kandhang kewan galak dipageri wesi. Kandang hewan buas yang di pagariStable for wild animal besi and iron fence Wadhah kang digawe pring nam-naman Tempat yang dibuat dari bambooPlace from plait bamboo Rumah besar untuk menginap

jun kabupaten Kadhaton, kraton kandhang Kanthongan Kantor bank Kantor pos klentheng kombong krangkeng kranjang

kuncung

Small home in front of large open structure in front of Java mansion kurungan Piranti kanggo ngurung manuk, pitik, lanPeralatan untuk mengurung burung,Equipment cage for bird, sapanunggale. ayam, dan lainnya chicken, etc langgar Omah cilik kanggo sembahyang utawaRumah kecil untuk berdoa atauSmall mousque mulang ngaji. mengajar mengaji leng Bolongan ing lemah dadi omaheLubang di dalam tanah jadi rumahHole in land become gangsir, semut lan sapanunggalane. gangsir, semut, dan lainnya gangsir’s home, ant, etc loji Omah gedhong sing apik. Rumah besar yang bagus Big home of glotious lumbung Omah kanggo simpen pari Rumah untuk menyimpan padi Home for saving riceplant mesjid Omah kanggo sembahyang wong Islam. Rumah untuk berdoa untuk orangMosque Islam Pacrabakan Papan kanggo sang wuku; pamulangan. Tempat untuk sang wuku; mengajar Place for wuku;teach padaringan Wadhah simpen beras Tempat menyimpan beras Place saving riceplant padasan Gethong mawa pancuran kanggo wudu. Gentong pancuran untuk wudhu Large earthenware bowl for water and for ritual ablution before prayers (Islam) padhepokan Papan patapan; omah pandhita. Tempat pertapaan; rumah pendeta Place for hermit’s abode; priest’s home paestren Sawah ing tepining kali. Sawah di tepi sungai Field beside river paga Papan kanggo simpen bekakas pawon. Tempat untuk menyimpan perkakasPlace for saving dapur equipment dinnar pagagan Palemahan sing ditanduri pari gaga. Tempat yang ditanami padi gaga Place for nonirigated riceplant field pagajih Palemahan waled (neb-neban lendhut)Tempat wallet (endapan lumpur) dariPlace for swallow (mud saka kali. sungai precipitate) from river pagupon Omah dara. Rumah merpati Pigeon’s home paidon Wadhah idu. Tempat air ludah Place for spittle pakebonan Palemahan jembar ditanduri wit-witan Tanah luas yang ditanamiWide land for plant trees pepohonan pakunjaran Omah gedhe kanggo ngunjara wong. Rumah besar untuk memenjarakanBig home for jail orang pelabuhan Papan kanggo labuh (leren) kapal utowoTempat untuk berlabuh (istirahat)Place for hanging down prau. kapal atau prahu (rest) ship or boat palataran Palemahan sangarepe omah. Tanah di depan rumah Land in front of home pamulangan Papan kanggo memulanganTempat untuk mengajar (sekolah) School (sekolahan). pandhapa Omah ing ngarep kanggo nemoni tamu Rumah di depan untuk menemuiHome for guest room tamu Panepen Papan kanggo nenepi (semedi, topo,Tempat untuk tertutup (semadi, tapa,Place for closing sak panunggalane) dan lainnya) (meditation, asceticsm, etc) pantisari Omah cilik satengahing patamanan Rumah kecil di tengah taman Small home in middle garden Papon Wadhah enjet (apu) Tempat buah pinang Place for betel pasanggrahan Papan panginepan ing sajabaning kutho Tempat penginepan di luar kota Place lodging for the night pasantren Omah kanggo sinau (maguru) paraRumah untuk belajar (berguru) paraHome for study (give santri santri lesson) pasar Papan kanggo dol tinuku barang. Rumah untuk jual beli barang Market pasetran Papan pambuwangan bangke Tempat membuang bangkai Place for throw carcass pasisir Palemahan pinggir segara. Tempat pinggir laut Between land and sea patamanan Palemahan sing ditanduri kekembang Tempat untuk menanam bunga Place for plant flower patapan Papan kanggo wong topo; omahTempat untuk orang bertapa; rumahPlace for live as pandhita pendeta ascetic;Priest’s home patarangan Panggonan ngendhog pithik Tempat untuk bertelur ayam Place for lay eggs chicken pawon Papan (omah) kanggo olah-olah. Tempat (rumah) untuk mengolahKitchen masakan payudan Ara-ara kanggo perang. Lapangan yang tak ada tumbuhanWide field for war untuk perang pinihan Palemahan dienggi ndhedher winih ingTanah untuk menumbuhkan binih diLand for grow sawah. sawah plangkan Jagragan sanggan tumbak, payunganTiang untuk menyangga tombak,Pole for prop spear, lan sakpanunggale. payung dan lain lain umbrella, etc plegukan Papan dienggo sapi ngaso ing eyuban. Tempat untuk istirahat sapi diPlace for rest cow in peneduhan providing shade or shelter ploncon Gawangan kayu mawa bolonganGawang kayu lubang untukGate wood hole for put kanggo ndokok teken, tumbak, sakmeletakkan tongkat, tombak, dancane, spear, etc

Omah cilik sangarepe pandhapa.

yang dianyam Rumah kecil di depan pendopo

pluwang pomahan pondhok pragen Pranji ranggon rong Rumah sakit sanggar segaran sekolahan selon

senthong stasiun setren slepen sudhung susuh tabong tala talun tambak tangsi tegalan tulang Warung wrangka 7.

panunggale. lainnya Luwangan kanggo masangi kewanLubang untuk menjebak hewanHole for trap wild animal alasan. hutan Pekarangan sing diedegi omah. Pekarangan yang didirikan rumah Yard for build home Omah dienggo mondhok ngaji paraRumah untuk pondok mengaji paraHome for live study santri. santri student at tradisional Muslim School Wadhah bumbu sarta uyah. Tempat bumbu dan garam Place for cooking spices and salt Kandhang pitik Kandang ayam Stable for chicken Gubug (kaya panggungan) kanggoGubuk (seperti panggung) untukHut (same stage) for paleren ing alas utowo jogo kewan. istirahat di hutan atau menjagarest in jungle or keep hewan animal Leng sing gedhe (omah, ulo, yuyu, iwak,Lubang yang besar (rumah ular,Big hole (home for lan sakpanunggale) kepiting, ikan, dan lainnya) snake, crab, fish, etc) Omah kanggo ngrumat wong lara. Rumah untuk memelihara orangHome for keep people sakit sick Omah kanggo muja semedi Rumah untuk memuja atau semadi Home for revere or medition Tetirone segara. Meniru laut Imitate for sea Papan kanggo sinau lan memulang. Tempat untuk belajar dan mengajar Place for study and teach Bumbung wadhah bumbu (trasi,Bumbung tempat bumbu (terasi.Bamboo cylinder used Lombok, lan sakpanunggale) Cabai, dan lainnya) as container for place cooking spices (condiment made from punded and fermented shrimp or small fish, chili, etc) Guthekan ing sajroning omah kanggoKamar di dalam rumah untuk tempatBedroom papan turu. tidur Papan endheg-endhegan sepur. Papan pemberhentian kereta Railway station Sawah ing pinggiring kali. Sawah di pinggir sungai Field beside river Wadhah rokok (sing digawe mendhong) Tempat rokok (yang di buat pandan) Place smook (made from pandanus) Gegrumbulan omah celeng. Gerumbul rumah babi hutan Density home for wild pig Omah manuk (tikus, bajing lanRumah burung (tikus, bajing, danBird’s home (mouse, sakpanunggale) lainnya) squirrel, etc) Luwengan kanggo ngobong gendheng. Lubang untuk membakar genting Hole for burn roof-tile Omah tawon Rumah tawon Bee’s home Pagagan ing pagunungan Rumah di pegunungan Home in mountain Blumbang ing pasisir dienggo nginguKolam di pesisir untuk memeliharaPool in beach for keep bandeng bandeng fish Omahe (pamondhokane) saradhadhu. Rumah (pondok) serdadu Home (cottage) for soldier Palemahan sing ditanduri palawija Tanah untuk ditanami palawija Land for plant corps planted as Kothakan cilik kanggo adu jangkrik Kotak kecil untuk mengadu jangkrik Small box for compete circket Papan kanggo dodolan (panganan, lanTempat untuk berjualan (makanan,Place for selling (food, sak panunggale) dan lainnya) etc) Kayu urunge keris, tumbak sakKayu untuk mengurung keris,Wood for box in keris, panunggale. tombak dan spear

Jenenge Wit ten Boso Jowo/ Nama Batang atau pohon di dalam bahasa Jawa/ The name of a tree trunk or in the Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE Jenenge Wit ten Boso Jowo/ Nama Batang atau pohon di dalam bahasa Jawa/ The name of a tree trunk or in the Java language (Sumber/ source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) (English) Sugar Palm Stem Banana Stem Corn Stem Areca nut Stem Young Hardwood Stem Cotton plant Stem The fruit of the sugar palm Stem Coconut Stem Tree (Gnetum gnemon) Stem Riceplant Stem Nama pohon/ batang (Indonesia) Batang aren Batang pisang Batang jagung Batang jambe Batang jati muda Batang kapas Batang kolang-kaling Batang kelapa Batang melinjo Batang padi Jenenge Wit (Javanese) Wit aren Wit gedhang Wit jagung Wit jambe Wit jati enom Wit kapuk Wit kolang-kaling Wit krambil Wit mlinjo Wit pari

Ruyung Debog Tebon Pucang Jangglengan Randhu Aren Glugu So Damen

Hump Stem Young bamboo Stem Old bamboo Stem Palm Stem Sugar Cane Stem 8.

Batang sebangsa ketela Batang bambu muda Batang bambu tua Batang palem Batang tebu

Wit pohung Wit pring enom Wit pring tuwo Wit siwalan Wit tebu

Bonggol Bung Bungkilan Tal Gleges

Jenenge Woh ten Boso Jowo / nama buah di dalam bahasa Jawa/ nama buah di dalam bahasa Jawa FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE Jenenge Woh ten Boso Jowo / nama buah di dalam bahasa Jawa/ nama buah di dalam bahasa Jawa (Sumber/ Source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) nama buah di dalam bahasa Jawa (English) Sugar Palm Fruit Juicy tuber Fruit Palm Fruit large us. purplish edible tuber Fruit Hardwood Fruit The champac Fruit Tree yielding wood for charcoal Fruit The Fruit of the kepayang tree used as a spice. Tree (Gnetum gnemon) Fruit fan palm or its edible fruit Uwi fruit 9. Nama buah (Indonesian) Buah aren Buah bengkoang Buah palem Buah kembili Buah jati Buah kantil Buah kesambi Buah keluwak Buah so Buah tal Buah uwi Jenenge Woh (Javanese) Woh aren. Woh bengkoang. Woh gebang. Woh gembili. Woh jati. Woh kanthil. Woh kesambi. Woh kluwak. Woh so. Woh tal. Woh uwi. woh (javanese) Kolang-kaling Besusu Krandhing Katak Janggleng Gendhek Kecacil Pocung Mlinjo Siwalan Katak

Jenenge Pentil ten Boso Jowo/ Nama Buah yang masih muda di dalam bahasa Jawa/ Name of the young fruit in the Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE Jenenge Pentil ten Boso Jowo/ Nama Buah yang masih muda di dalam bahasa Jawa/ Name of the young fruit in the Java language (Sumber/ source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) ENGLISH Young Tamarind Young Corn Young the rose-apple Young the rose-apple Young bean Young coconut Young coconut Young coconut Young mangistan Young Jackfruit Young Young mango Young silk-cotton tree Young watermelon Young tree (Gnetum Gnemon) bearing edible leaves and seeds Young Cucumber INDONESIAN Buah asam yang masih muda Buah jagung yang masih muda Buah jambu yang masih muda Buah jambu yang masih muda Buah kacang yang masih muda Buah kelapa yang masih muda Buah kelapa yang masih muda Buah kelapa yang masih muda Buah manggis yang masih muda Buah nangka yang masih muda Buah nangka yang masih muda Buah mangga yang masih muda Buah randu yang masih muda Buah Semangka yang masih muda Buah Melinjo yang masih muda Buah Mentimun yang masih muda Jenenge pentil (Javanese) Pentil asem Pentil jagung Pentil Jambe Pentil Jambu Pentil kacang Pentil krambil Pentil krambil Pentil krambil Pentil manggis Pentil nangka Pentil nangka Pentil pelem Pentil randhu Pentil semangka Pentil so Pentil timun Jenenge pentil (Javanese) Cempaluk Jantenan Bleber Karuk Besengut Blubuk Cengkir Degan Blibar Tewel Gori Pencit Plencing Plonco Kroto Serit

10. Jenenge Isi ten Boso Jowo/ Nama biji Buah di dalam bahasa Jawa/ Fruit seeds in the name of the Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE Jenenge Isi ten Boso Jowo/ Nama biji Buah di dalam bahasa Jawa/ Fruit seeds in the name of the Java language (Sumber: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) English Tree that produces tamarind Tree that produces four-suded bean eaten as a vegetable Tree that produces durian Tree that produces areca nut Tree that produces cotton plant Tree that produces papaya Tree that produces the fruit of the kepayang tree used a spice Tree that produces keluak Tree that produces coconut Tree that produces tree (Gnetum gnemon) bearing edible leaves and seeds NAMA ISI BUAHJenenge isi (INDONESIAN) (JAVANESE) Isi asam Isi asem Isi kecipir Isi Cipir Isi durian Isi jambe Isi kapas Isi pepaya Isi keluak Isi kluwih Isi kelapa Isi melinjo Isi Duren Isi jambe Isi kapas Isi kates Isi kluwak Isi Kluwih Isi Krambil Isi mlinjo

Klungsu Botor Ponge Jebug Wuku Trempos Pucung Bethem Kenthos Klathak

Tree that produces jackfruit Tree that produces mango Tree that produces silk-cotton tree Tree that produces the Zalacca palm and its fruit Tree that produces fruit bearing tree, sapodilla Tree that produces watermelon

Isi nangka Isi mangga Isi randu Isi salak Isi sawo Isi semangka

Isi nangka Isi pelem Isi randhu Isi salak Isi sawo Isi semangka

Beton Pelok Klentheng Kenthos Kecik Kwaci

11. Jenenge Kembang ten Boso Jawa/ Nama Bunga di dalam bahasa Jawa/Name of the Flower in the Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE Jenenge Kembang ten Boso Jawa/ Nama Bunga di dalam bahasa Jawa/Name of the Flower in the Java language (Sumber/ source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) Jenenge Kembang Dangu Maya Montro Polong Torong Celung Dlongop Puspanyindra Gremeng tuntut (ontong) Seneng Angkup sinuwun (jeprak) Mayang Juwis Kecuwis besengut (bundhel) Gadhing Kadi Kepek Cethethet Limaran Jedhihig Sedhet Pancal Onthel Blanggreng Naknik Manggar Jedhidhing Menik uceng (kroto) Babal Dongong Pudhak Nyreweteh Pendul Ingklik Krosak Karuk Ketheker blossom (Kroto) Drenges Pancal Gleges Ingklik Montro Ten Boso Jowo (Javanese) Kembang aren Kembang blimbing Kembang blutru Kembang cengkeh Kembang cubung Kembang dhadhap Kembang duren Kembang ganyong Kembang garut Kembang gedhang Kembang gembili Kembang gori Kembang jagung Kembang jambe Kembang jarak Kembang jengkol Kembang kacang Kembang kanthil Kembang kapas Kembang kara Kembang kecipir Kembang kelor Kembang kemlandhingan Kembang kencur Kembang kimpul Kembang kluwih Kembang kopi Kembang krokot Kembang krambil Kembang lamtara Kembang Lombok Kembang mlinjo Kembang nangka Kembang nipah Kembang pandhan Kembang pace Kembang pete Kembang pohung Kembang Pring Kembang randhu Kembang salak Uceng Kembang so Kembang suruh Kembang tales Kembang tebu Kembang tela Kembang timun INDONESIAN Bunga Aren Bunga Belimbing Bunga blutru Bunga cengkeh Bunga Kecubung Bunga Dadap Bunga Durian Bunga Ganyong Bunga Garut Bunga Pisang Bunga Kembili Bunga gori Bunga jagung Bunga jambe Bunga jarak Bunga jengkol Bunga kacang Bunga kantil Bunga kapas Bunga kacang kara Bunga Kecipir ENGLISH Sugar palm Blossom Fruit star Blossom Belutru Blossom Clove Blossom Poisonous plant with large trumpetshaped flowers of Blossom Flowerung trees of Erythrina spp Blossom Durian Blossom Edible tuber Blossom Garut Blossom Banana blossom Large purplish edible tuber Blossom Unripe jackfruit Blossom Corn Blossom Palm blossom Castor oil plant Blossom Tree the beans of which are eaten raw, Phithecolobium Blossom Bean Blossom

The champac Blossom Cotton plant Blossom Pea Blossom Four-side bean eaten as a vegetable Blossom Bunga Kelor Merunggai tree Blossom Bunga keladi Taro Blossom Bunga kencur Greater galingale Blossom Bunga kimpul Taro Blossom Bunga Kluwih Breadfruit with many seeds Blossom Bunga Kopi Coffe Blossom Bunga Krokot Purslane Blossom Bunga Kelapa Cocounut Blossom Bunga Kemlanding/A fast-growing tree with edible beans lamtara, untuk makananplanted to shade coffe and use as cattle bothok feed or for green manure Blossom Bunga Cabai Chili Blossom Bunga Melinjo Tree (Gnetum gnemon) bearing edible leaves and seeds Blossom Bunga Nangka Jackfruit Blossom Bunga Nipah Thatch palm Blossom Bunga pandan Pandanus Blossom Bunga Bentis Nipple, teat Blossom Bunga Petai Tree that produces beans with pungent odor Blossom Bunga Pohung/ sebangsaPotato Blossom ketela Bunga Bambu Bamboo Blossom Bunga randu Silk-cotton tree Blossom Bunga salak Zalacca palm Blossom Bunga Melinjo Tree (Gnetum gnemon) bearing edible leaves and seeds blossom Bunga Sirih Betel Vine Blossom Bunga Talas Taro Blossom Bunga Tebu Sugar cane Blossom Bunga Ketela Yams Blossom Bunga Timun Cucumber Blossom

Rejasa

Kembang widara putih

Bunga Bidara Putih

Jujube or date tree of Blossom

12. Jenenge Godhong ning Boso Jowo/ Nama Daundi dalam bahasa Jawa/Leaves in the name of the Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE Jenenge Godhong ning Boso Jowo/ Nama Daundi dalam bahasa Jawa/Leaves in the name of the Java language (Sumber/ source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) TEN BOSO JOWO (JAVANESE) Godhong Aren Godhong Asem Godhong Cocor Bebek Godhong Dadap Godhong Pisang sing garing Godhong Gebang English Sugar Palm Leaves Tamarind Leaves ? flowering trees of Erythrina spp Banana Dry Leaves Nama Daun (INDONESIAN) Daun Aren Daun Asam Daun Cocor Bebek Daun Dadap Daun Pisang yang kering (JENENGE GODHONG) Dliring Sinom Tiba Urip Tawa Klaras Kajang Procot Bledheg Lomah lameh Jompong Rending Lembayung Gampleng Cethethet Limaran (sewu) Kumuda Kleyang Blarak Janur Lirih Sabrang So Damen Elarmanyura Baladewa (smarakandhi) Lontar Lumbu Rapak Jlegor Pethuk Mojar Trawas

tall thornless jungle palm with largeDaun Gebang leaves. Leaves Godhong Jambe Areca nutLeaves Daun Jambe Godhong Jarak Castor oil plant Leaves Daun Jarak Godhong Jarak Kebo Carabao of Castor oil plant Leaves Daun Jarak Kerbau Godhong Jati Hardwood tree Leaves Daun Jati Godhong Kacang brol Peanut Leaves Daun Kacang tanah Godhong kacang Green bean Leaves Daun kacang panjang lanjaran Godhong kates Papaya Leaves Daun papaya Godhong Kecipir Four-sided bean eaten as a vegetable ofDaun Kecipir Leaves Godhong Kelor Merunggai tree of Leaves Daun Kelor Godhong kemladheyan Taro Leaves Daun keladi Godhong Kluwih/ Sukun Breadfruit with many seeds of Leaves Daun Kluwih/ Sukun Godhong Krambil Coconut Leaves Daun Kelapa Godhong Krambil Enom Young Coconut Leaves Daun Kelapa Muda Godhong lempuyang Medicinal plant of the ginger familyDaun lempuyang Leaves Godhong Lombok Chili Leaves Daun Cabai Godhong Mlinjo Tree (Gnetum gnemon) bearing edibleDaun Melinjo leaves and seeds of Leaves Godhong Pari Rice plant Leaves Daun Padi Godhong Pring Bamboo Leaves Daun Bambu Godhong randhu Silk cotton tree Leaves Daun randu Godhong Siwalan Godhong tales Godhong tebu garing Godhong telo Godhong Turi Godhong Wuni Godhong Bidara Putih Fan palm Leaves Daun Siwalan Taro Leaves Daun talas Sugar cane Leaves Daun tebu kering Yams Leaves Daun ketela Ornamental shrub or small tree with ofDaun Turi Leaves Wuni of Leaves Daun Wuni Jujube or date tree of Leaves Daun Bidara Putih

13. Jenenge Turunan Kewan ning Boso Jowo/ Nama Hewan yang di domestikasi di dalam Bahasa Jawa/ Domesticated animals in the name of the Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE Jenenge Turunan Kewan ning Boso Jowo/ Nama Hewan yang di domestikasi di dalam Bahasa Jawa/ Domesticated animals in the name of the Java language (Sumber/ source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) Didalam Bahasa Indonesia (INDONESIAN) Keturunan Ayam Biasa dengan ayam Kate namanya Wareng Keturunan Ayam biasa dengan ayam Hutan namanya Bekisar Keturunan bebek dengan Entok namanya Brati Keturunan kuda dengan Kuldi. Namanya Bihal Keturunan Ayam biasa dengan ayam Bekisar namanya Bekikuk Boso Jowo Didalam bahasa JawaEnglish (Javanese) Turunane pitik biyasa karo pitik KateCommon ancestry with chicken with jenenge Wareng Kate chicken namely Wareng Turunane Pitik Biyasa karo Pitik AlasCrowss between domestic chicken and jenenge Bekisar jungle fowl meaning Bekisar Turunane bebek karo menthog jenengeCommon ancestry with duck and wild Brati duck namely Brati Turunane Jaran karo Kuldi jenengeCommon ancestry with horse with kuldi Bihal horse namely Bihal Turunane pithik biyasa karo pitikCommon ancestry with chicken with Bekisar jenenge Bekikuk bekisar namely Bekikuk

14. JENENGE ANAKAN TEN BOSO JOWO/ NAMA ANAK HEWAN DI DALAM BAHASA JAWA/ animal names in the Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE JENENGE ANAKAN TEN BOSO JOWO/ NAMA ANAK HEWAN DI DALAM BAHASA JAWA/ animal names in the Java language

(Sumber/ source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) NAMA ANAK HEWAN (INDONESIAN) ANAK SOKO KEWAN JENENGE ANAKAN ENGLISH (JAVANESE (JAVENESE) (Base: Dictionari 2.03/Dasar: Kamus 2.03) Anak Anjing Anak asu Kirik Puppy Anak Ayam Anak pithik Kuthuk Young Chicken Anak Babi Anak Gembluk Young Pig Anak Bandeng Anak Nener Young Milkfish Anak Angsa Anak Banyak Blengur Young Goose Anak Banteng Anak Bantheng Wareng Young The wild ox of Java Anak Buaya Anak Boyo Krete Young Crocodile Anak Bebek Anak Bebek Meri Young Duck Anak Brati Anak Brati Tongki Young Brati Anak Kura-kura Anak Bulus Ketul Young Turtle Anak Cacing Anak Cacing Lur Young Worm Anak Burung Dara/ Merpati Anak Dara Piyik Young Pigeon Anak Pipit Anak Emprit Indhil Young Sparrow Anak Gajah Anak Gajah Bledug Young Elephant Anak Gagak Anak Gagak Engkah Young Raven, Crow Anak Gangsir/ sebangsa jangkrik Anak Gangsir Tlondho Young Mole Cricket yang besar Anak Ikan Anak Iwak Beyongan/ kocolan Young Fish Anak Jangkrik Anak Jangkrik Gelondholo Young Cricket Anak Kuda Anak Jaran Belo Young Horse Anak Kadal Anak Kadal Tobil Young Lizard Anak Kancil Anak Kancil Kenthi Young Mouse Deer Anak Kerbau Anak Kebo Gudel Young Carabao Anak Laba-laba besar Anak Kemangga Criwi Young Big of Spider Anak laba-laba kecil Anak Kendhela/Senggutru Young Small of Spider Kinjengan Anak Monyet Anak Kethek Kenyung/ Munyuk Young Monkey Anak Kijang Anak Kidang Kompreng Young small antelope Anak Ikan Kutuk/ sebangsa lele Anak Ikan kuthuk Kotesan Young kuthu Anak Kucing Anak Kucing Cemeng Young Cat Anak Lalat Anak Laler Set Young A fly Anak Kelelawar Anak lawa Kampret Young Cave Bat Anak Lele Anak Lele Jabrisan (lendhi) Young Fresh Water Anak Nyamuk kecil Anak lemud Uget-uget Young small mosqueto Anak Lintah Anak lintah Pacet Young Leech Anak Lotong/ Lutung Anak lotong Kowe Young Black or Gray long-tailed monkey Anak Macan/ Harimau Anak macan Gogor Young Tiger Anak Burung Anak burung Piyik Young Bird Anak Merak Anak merak Uncung Young Peacock Anak Entok Anak entog Endhel (minthi) Manuila duck/ wild duck Anak Kijang/ Rusa Anak Menjangan Kompreng Young Deer Anak Semut Anak Nangrang Kroto Young ant Anak Sapi Anak Sapi Pedhet Young Cow Anak Singa Anak Singa Dibal Young Lion Anak Tawon Anak Tawon Gana Young Bee Anak tikus Anak Tikus Cindhil Young Mouse Anak Kutu Anak Tumo Kor Young Louse Anak Ular Anak Ulo Kisi Young Snake Anak Udang Anak Urang Grago Young Shrimp Anak Warak Anak Warak Plencing Young Warak Anak Kambing Anak Wedhus Cempe Young GOAT Anak Belut Anak Belut Udhet Young Eel Anak Kepiting Anak Yuyu/ Cuyu Beyes Young Crab

PITUTUR URIP WONG JAWA : 1. Aja Nguthik-uthik Macan Turu Artinya, aja nguthik-uthik (jangan mengusik), macan turu (harimau tidur). Di Jawa, harimau sering digelari raja hutan. Tentu saja, sebutan “raja” tersebut merupakan kiasan atau padanan. Sebab, “kekuasaan” yang diperoleh bukan karena kebijakan, kearifan, dan kepemimpinannya yang baik, melainkan karena sifat perbuatannya yang dinilai kejam, pemangsa binatang lain, gampang marah, buas, liar, dan selanjutnya. Karena itulah, orang yang memiliki sifat seperti itu lazim disamakan dengan macan atau harimau. Orang bertabiat buruk sebagaimana harimau pada umumnya ditakuti karena setiap saat dapat membuat onar dan membahayakan orang lain. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya dia dibiarkan tenteram (asyik dengan dunianya sendiri), jangan sampai angkaran murkanya kambuh. Manakala yang bersangkutan sedang “tidur” (tabiat buruknya hilang untuk sementara), sekali-kali jangan diganggu atau dibangunkan (dipancing dengan masalah) karena dikhawatirkan sifat buruknya muncul mendadak, sehingga membuat kekacauan dan keributan di mana-mana. 2. Dudu Sanak Dudu Kadang, Yen Mati Melu Kelangan Artinya, dudu sanak (bukan saudara), dudu kadang (bukan kerabat), yen mati (kalau meninggal), melu kelangan (ikut kehilangan). Peribahasa ini merupakan gambaran mengenai eratnya sistem kekerabatan di Jawa, dimana semua warga dihargai tanpa membeda-bedakan keturunan maupun hubungan darah yang ada. Meskipun orang lain, kalau yang bersangkutan mau menyatu atau membaur, maka mereka akan menghargai dan menganggapnya seperti keluarga sendiri. Orang Jawa memiliki semangat persaudaraan yang tinggi. Semangat itu membuat mereka mudah bergaul, menjalin persahabatan dengan siapa saja. Sebab, persaudaraan (patembayatan) merupakan cara yang ideal untuk menemukan ketenteraman hidup. Di Jawa, menghormati orang lain (misalnya, tamu) sangatlah diutamakan. Terlebih jika sosok itu telah berjasa. Menghormatinya pun akan diwujudkan dengan bermacam cara, sekaligus menjadi manivestasi balas budi kepada sang pemberi jasa. Karena itulah, ketika sosok yang sangat dihormati dan dihargai itu meninggal, mereka akan benar-benar berduka dan merasa sangat kehilangan. Bahkan, terkadang lebih berduka daripada ketika menghadapi kematian sanak kerabat sendiri. 3. Dudu Sanak Dudu Kadang, Yen Mati Melu Kelangan Artinya, dudu sanak (bukan saudara), dudu kadang (bukan kerabat), yen mati (kalau meninggal), melu kelangan (ikut kehilangan). Peribahasa ini merupakan gambaran mengenai eratnya sistem kekerabatan di Jawa, dimana semua warga dihargai tanpa membeda-bedakan keturunan maupun hubungan darah yang ada. Meskipun orang lain, kalau yang bersangkutan mau menyatu atau membaur, maka mereka akan menghargai dan menganggapnya seperti keluarga sendiri. Orang Jawa memiliki semangat persaudaraan yang tinggi. Semangat itu membuat mereka mudah bergaul, menjalin persahabatan dengan siapa saja. Sebab, persaudaraan (patembayatan) merupakan cara yang ideal untuk menemukan ketenteraman hidup. Di Jawa, menghormati orang lain (misalnya, tamu) sangatlah diutamakan. Terlebih jika sosok itu telah berjasa. Menghormatinya pun akan diwujudkan dengan bermacam cara, sekaligus menjadi manivestasi balas budi kepada sang pemberi jasa. Karena itulah, ketika sosok yang sangat dihormati dan dihargai itu meninggal, mereka akan benar-benar berduka dan merasa sangat kehilangan. Bahkan, terkadang lebih berduka daripada ketika menghadapi kematian sanak kerabat sendiri. 4. Agama Ageming Aji Artinya, agama (agama), ageming aji (busana berharga). Peribahasa ini lahir dari kepercayaan batin yang dilandasi rasa ketuhanan orang Jawa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan di dalam hidupnya. Dalam pandangan orang Jawa, agama bukan hanya dipahami dalam tataran rasio atau kognitif saja, melainkan harus diyakini hingga menyentuh hati dan diamalkan dalam setiap perbuatan. Karena itulah, agama lebih sebagai ageman (busana atau pakaian). Sedangkan yang disebut dengan aji di sini merupakan simbolisasi dari raja, atau pemegang tampuk kekuasaan negara. Bagi seorang pemimpin, dalam menjalankan roda pemerintahannya diharapkan selalu berpedoman pada nilai ajaran agama. Atau, dengan kata lain, seluruh kebijakannya harus berpedoman pada nilainilai agama yang dianut rakyat. Dengan bertindak seperti itu, sang pemimpin akan terbebas dari perbuatan negatif yang bertentangan dengan agama, maupun yang menyengsarakan masyarakat luas. Prinsipnya, orang Jawa menghendaki pemimpin negaranya juga menjadi pemimpin umat beragama. Mengapa demikian? Karena, seorang pemimpin yang agamis selalu bertindak berlandaskan ajaran agama dalam menyantuni banyak kalangan. Dengan berbuat demikian, ia menjadi pantas diaji-aji, diajeni, diahargai atas kebijaksanaannya yang dapat diterima oleh agama serta rakyatnya. 5. Bener Ketenger, Becik Ketitik, Ala Ketara Artinya, bener ketenger (benar ditandai), becik ketitik (baik terbukti), ala ketara (buruk kelihatan sendiri). Peribahasa ini menjadi anjuran agar siapa saja tidak takut untuk berbuat baik. Meskipun awalnya belum tampak, pada saatnya nanti pasti akan menemukan maknanya dan dihargai. Dan, manakala berbuat buruk, sepandai-pandainya menutupi, akhirnya akan ketahuan juga. Peribahasa ini mengingatkan bahwa semua perbuatan – baik yang benar, baik, mau pun buruk – akan memperoleh ganjaran yang setimpal. Misalnya, berbuat baik kepada orang lain dan telah lama ia tidak membalasnya, maka jangan sekali-kali mengeluh atau merasa kecewa. Sebab, balasan tersebut dapat datang dari mana saja. Bisa jadi datang dari orang lain. Atau, jatuh kepada anak cucu kita. Siapa pun yang mempunyai niat jelek, sebaiknya mengurungkan niat tersebut. Artinya, jangan gampang melakukan perbuatan buruk, tercela, atau merugikan pihak lain. Di samping hanya akan menghasilkan dosa, jika perbuatan buruk tersebut ketahuan, tentu akan menimbulkan rasa malu yang tak terkira bagi pelakunya. Salah-salah, dia pun

selamanya akan dicap sebagai pencuri, tidak lagi dipercaya, dan setiap tindak tanduknya selalu dicurigai oleh masyarakat di lingkungannya. 6. Darbe Kawruh Ora Ditangkarake, Bareng Mati Tanpa Tilas Artinya, darbe kawruh (mempunyai pengetahuan), ora ditangkarake (tidak dikembangkan atau diamalkan), bareng mati tanpa tilas (setelah meninggal tiada bekas). Peribahasa ini menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Karena, dengan ilmu pengetahuan itulah, mereka dapat membangun peradaban kehidupan yang lebih baik. Di samping itu, masyarakat tradisional (seperti di Jawa) juga memiliki kepercayaan bahwa ilmu itu sesungguhnya milik Allah, dan manusia hanya sekadar nggaduh (dipinjami) untuk digunakan sebaik-baiknya bagi kemaslahatan umat manusia. Sebab, ilmu tersebut bukan hanya berguna bagi seseorang, tetapi sangat diperlukan oleh jutaan umat manusia lainnya. Oleh karena itu, setiap orang yang berilmu, seyogianya membagi ilmu pengetahuannya kepada orang lain, jangan disimpan untuk diri sendiri saja. Dengan mengamalkan ilmu, seseorang akan memperoleh pahala dan ucapan terima kasih dari banyak orang. Sebaliknya, jika ilmu itu digenggam sendiri, sama halnya tidak mempunyai tanggung jawab kepada Allah atas pinjaman yang diberikan kepadanya. Apabila kelak dirinya meninggal, orang tidak akan menghargainya karena yang bersangkutan juga tidak pernah memberikan kebaikan (jasa) kepada masyarakat luas. 7. Lambe Satumang Kari Samerang Artinya, lambe satumang (bibir setebal tumang atau bibir tungku dapur), kari samerang (tinggal sebatang padi). Peribahasa ini sering dijadikan ungkapan oleh orang tua ketika nasihatnya tidak diperhatikan sama sekali oleh anakanaknya. Bibir setebal tumang merupakan perlambang bahwa pada mulut orang tua terdapat banyak nasihat yang baik. Sementara itu, bibir tinggal setebal batang padi menjadi kiasan bagi orang tua yang telah kehabisan nasihat bagi anak-anaknya. Peribahasa ini dahulunya sering digunakan untuk melampiaskan kejengkelan orang tua ketika nasihatnya dianggap angin lalu. Seluruh nasihat seperti masuk telinga kanan kemudian keluar telinga kiri atau sebalinya. Semua hanya lewat tanpa ada satu pun yang singgah di kepala si anak. Nasihat tersebut berhenti hanya sebatas kata-kata saja tanpa ada perubahan yang baik pada diri si anak. Di Jawa, sering terdengar kalimat “nggah nggih nggah nggih ora kepanggih”. Cuma menjawa “ya” saja tapi nasihat atau pekerjaan atau tugasnya tidak dilaksanakan sama sekali. Ketika disuruh untuk belajar, anak selalu menghindar. Diajari bekerja, begitu orang tuanya lengah, si anak justru main ke rumah temannya sampai sore. Padahal usianya menjelang remaja. Biasanya untuk menyingkirkan kemampatan bathin, orang tua sering menggerutu dengan “Bocah kok ngentekake lambe! Lambe satuman kari samerang”. 8. Kebo Nyusu Gudel Artinya, kerbau menyusu kepada anaknya (gudel, Jawa). Peribahasa ini menggambarkan situasi dimana orang tua mau tidak mau harus belajar, atau meminta bantuan kepada anak-anaknya. Anak, dalam konteks peribahasa tersebut, dapat diartikan sebagai kaum muda. Dengan kata lain, orang tua yang seharusnya mengasuh dan menghidupi anaknya kini terbalik harus menggantungkan hidupnya kepada anak-anaknya. Contoh baiknya, jika ada orang tua yang benar-benar menghabiskan (menjual) harta bendanya untuk menyekolahkan anak. Maka setelah si anak selesai menempuh pendidikannya hingga perguruan tinggi kemudian bekerja, mau tidak mau si orang tua terpaksa ikut anaknya karena sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Seluruh kebutuhan hidupnya akhirnya pun ditanggung oleh anak. Contoh jeleknya, jika ada orang tua yang menghabiskan harta bendanya untuk memburu kesenangan duniawi semata untuk berfoya-foya dan sebagainya, akibatnya di hari tua dia terpaksa “numpang hidup” kepada anaknya. Contoh lainnya adalah, di jaman sekarang ini, teknologi berkembang dengan pesatnya. Maka yang mudalah yang mampu menguasai teknologi tersebut sehingga banyak para generasi tua harus belajar teknologi yang baru dan canggih kepada para kaum muda. 9. Blilu Tau Pinter Durung Nglakoni Artinya, blilu tau (bodoh pernah), pinter durung nglakoni (pandai belum mengalami). Bila diterjemahkan secara bebas adalah pernah menjadi si bodoh tetapi belum pernah menjadi si pandai. Ungkapan ini merupakan gambaran dari orang yang tidak pandai dalam hal teori, tetapi cukup ahli (terampil) dalam mengerjakan sesuatu hal karena sudah berpengalaman. Contoh dari peribahasa ini adalah seorang petani. Jika diperhatikan, jarang petani yang ada di pedesaan yang berpendidikan tinggi. Tetapi, semuanya mampu bertani, bercocok tanam, dan beternak. Semuanya mereka lakukan dengan cukup andal. Dari mana ilmu pertanian (bertani) itu didapat. Jawabannya cukup sederhana, yaitu dari pengalaman. Dari praktik keseharian sambil memperhatikan dan meniru bagaimana orang tua, saudara, atau tetangga melakukan pekerjaan tersebut. Pesan utama dari peribahasa ini adalah jangan takut mencoba mengerjakan segala sesuatu meskipun belum memiliki teori yang cukup. Artinya, memahat kayu, mencangkul sawah, dan sebagainya adalah bukan pekerjaan yang sulit. Dengan banyak mencoba dan tidak banyak keraguan kemudian mengerjakannya seperti orang lain melakukannya maka akan terampil juga. Asalkan berhati-hati, tekun, telaten, dan pantang menyerah. Memang, dalam hal ilmu, petani kalah dengan sarjana pertanian. Namun dengan pengalamannya, untuk menghasilkan padi, palawija, dan sayuran, keterampilan para petani dapat diandalkan. 10. Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata Artinya, desa mawa cara (desa mempunyai adat sendiri), negara mawa tata (negara memiliki tatanan, aturan, atau hukum tertentu). Peribahasa tersebut memuat inti dari pandangan kalangan tradisional Jawa yang menghargai

adanya pluralitas dengan segala perbedaan adat kebiasaannya. Kaitannya dengan pandangan ini, desa telah membentuk kebiasaan (angger-angger) untuk lingkungan sendiri yang cenderung lebih lentur. Sementara negara memang memerlukan hukum atau peraturan yang lebih tegas, namun bersumber pada adat-istiadat yang tumbuh berkembang di masyarakat. Peribasaha ini juga mengingatkan kepada para pendatang yang tinggal di daerah lain. Di mana pun berada, seseorang harus pandai-pandai memahami, menghormati, dan menyesuaikan diri dengan adat-istiadat setempat. Seperti peribahasa dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Mana yang disetujui digunakan, mana yang tidak disepakati jangan diterapkan. Meskipun demikian, janganlah melecehkan nilai-nilai yang tidak disetujui, terlebih bermaksud mengubahnya secara drastis. Sebab, perbuatan tersebut kemungkinan besar dapat menimbulkan kesalahpahaman dengan pihak lain yang berujung pada konflik yang tidak diiginkan. 11. Kebo Kabotan Sungu Artinya, kerbau keberatan tanduk. Peribahasa ini biasanya digunakan untuk menggambarkan orang tua yang terlalu berat menanggung beban hidup karena terlampau banyak anak. Di masa lalu, banyak pasangan suami istri di Jawa yang memiliki anak lebih dari lima, dengan alasan banyak anak banyak rejeki. Namun, yang terjadi sebaliknya. Dengan penghasilan pas-pasan maka beban hidupnya semakin berat sehingga anak-anaknya yang masih kecil harus keluar dari sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan perekonomia keluarga. Sesuai dengan kodratnya, kerbau hanya mempunyai dua tanduk. Bisa dibayangkan bila mempunyai empat tanduk atau lebih, maka dia akan menderita karena berat tanduk yang berlebihan itu. Demikian juga dengan manusia, apabila jumlah anaknya banyak maka beban hidupnya juga semakin berat. 12. Adedamar Tanggal Pisan Kapurnaman Artinya, adedamar (menerangi dengan pelita), tanggal pisan (tanggal satu atau tanggal muda), kapurnaman (diterangi sinar bulan purnama). Jika diterjemahkan secara bebas adalah semula akan menggunakan pelita karena masih gelap, namun tiba-tiba malam menjadi terang karena disinari bulan purnama. Peribahasa ini menggambarkan orang yang bertikai dan salah satu pihak mengadukan pihak lain ke pengadilan. Namun, beberapa waktu kemudian, perkara itu dibatalkan karena yang bersangkutan memperoleh kesadaran, lebih baik perkara itu diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Sebagai contoh, ada dua orang bersaudara kandung yang bertengkar memperebutkan harta warisan dari orang tua mereka. Lantaran tidak ada surat waris, dan masing-masing tidak mau mengalah, maka keduanya sepakat menggunakan jalur hukum untuk memperoleh keputusan. Namun, kemudian keduanya disadarkan oleh petunjuk seorang ulama, bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bagaimana cara membagi warisan yang adil menurut Islam. Akhirnya, mereka memilih damai dan membagi warisan tersebut sesuai dengan hukum waris agama yang dianut. 13. Dagang Tuna Andum Bathi Artinya, dagang tuna (berdagang rugi), andum bathi (membagi laba). Makna peribahasa ini menggambarkan orang yang melakukan kebaikan secara tidak langsung, tetapi melalui orang lain. Pertanyaannya, mengapa kebaikan itu tidak disampaikan secara langsung? Atau mengapa kebaikan tersebut harus disembunyikan, atau disampaikan lewat orang lain? Ada banyak kemungkinan untuk menjelaskan mengapa perbuatan itu dilakukan. Umumnya, karena ingin menjaga perasaan maupun harga diri orang yang diberi kebaikan tadi. Kemungkinan yang kedua, lantaran seseorang tidak ingin diketahui telah memberikan kebaikan atau pun bantuan kepada orang lain. Sifat ini merupakan salah satu sifat terpuji di Jawa. Artinya, memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas, tanpa mengharapkan puji sanjung atau pamrih sama sekali. Diri pribadinya pun benar-benar tidak ingin ditonjolkan. Maksud dan tujuannya semata-mata hanya memberi, membantu meringankan beban seseorang. Dalam patembayatan hidup di Jawa, pemberian seperti itu tidak boleh dianggap sebagai hutang. Kapan-kapan, pihak yang diberi pun boleh membalas kebaikan tersebut, namun jangan sekali-kali memaknainya sebagai “membayar hutang”. 14. Kencana Waton Wingka Artinya, emas berlian tampak bagai pecahan gerabah. Sindiran terhadap orang yang menganggap baik anak sendiri, namun selalu menjelek-jelekkan anak orang lain. Pendapat demikian sangat dipengaruhi sudut pandang subjektif seseorang. Misalnya, perasaan senang dan tidak senang di dalam hatinya. Apabila suasana hati sedang senang, maka sesuatu yang buruk akan kelihatan baik. Sebaliknya, jika hati sedang tidak senang atau bahagia, sebaik apa pun yang ada di hadapannya akan dianggap sebagai hal yang buruk. Makna peribahasa tersebut lazimnya akan mengungkap ketika kita mendengar orang tua yang memuji anaknya setinggi langit, tetapi merendahkan anak orang lain tanpa kompromi. Misalnya, meskipun anaknya hanya memperoleh peringkat kedelapan di kelas, tetap saja anaknya dipujinya. Tetapi, anak tetangga yang berhasil meraih peringkat pertama, tetap saja disepelekan, hanya karena bersekolah di lembaga pendidikan swasta, sedangkan anaknya duduk di sekolah negeri. 15. Curiga Manjing Warangka, Warangka Manjing Curiga Artinya, curiga manjing warangka (keris masuk sarungnya), warangka manjing curiga (karung keris masuk kerisnya). Peribahasa ini merupakan gambaran dari cita-cita ideal tentang hubungan pemimpin dengan raknyatnya di Jawa. Dimana pemimpin memahami aspirasi rakyat dan mau menyantuni mereka dengan baik, sehingga rakyat bersedia mengabdikan diri dengan ikhlas kepada sang pemimpin.

Hakikatnya, pemimpin memang harus menjaga, mengayomi, menata, dan menghidupkan semangat rakyat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, rakyat pun harus bersedia “mengabdikan diri” kepada pemimpin, dengan cara melaksanakan segala kebijakannya, sehingga terjadi harmonisasi dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks ungkapan tersebut, pemimpin dilambangkan sebagai keris yang dimasukkan ke dalam sarungnya (masyarakat yang dipimpin). Dengan demikian, tentu akan bermasalah jika keris terlampau panjang atau sarungnya terlalu pendek. Akan tidak masuk juga ketika keris terlampau besar atau sarungnya begitu kecil, dan selanjutnya. Demikian pula hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Kehidupan di sana akan senantiasa dirundung masalah jika terjadi ketidaksesuaian, ketidakserasian, perbedaan sikap, pendapat, pikiran, serta orientasi dari masing-masing pihak. 16. Kacang Mangsa Ninggala Lanjaran Artinya, kacang (kacang panjang), mangsa ninggala lanjaran (tidak mungkin meninggalkan turus tempatnya merambat). Maknanya, kacang panjang tidak bisa tumbuh dan berbuah dengan baik tanpa merambat peda turus tempatnya memanjat. Apabila dibiarkan, tumbuhnya akan melata di tanah, sehingga pembungaan dan pembuahannya kurang sempurnya. Peribahasa tersebut menggambarkan perangai atau perilaku anak yang berkonotasi buruk, serta mirip (meniru) orang tuanya yang juga memiliki sifat serupa. Misalnya, dulu ayahnya penjudi dan pencuri. Sekarang, anaknya juga suka bermain judi dan mencuri sejak kecil. Orang tuanya berangasan, suka berkelahi, dan mau menang sendiri, maka anaknya pun mempunyai tabiat yang sama dengan orang tuanya. Sejak kecil, anak itu terkenal nakal, sering bertengkar saat merebut mainan teman-temannya. Seandainya keinginannya tidak terpenuhi, ia pasti mengadu kepada orang tuanya untuk mendapatkan bantuan dan pembelaan. Bagi yang tanggap, peribahasa ini dapat dijadikan cermin peringatan. Misalnya, dulu orang tua punya sifat atau perilaku yang kurang baik, maka si anak harus berusaha menghindari perbuatan seperti itu, agar tidak dianggap layaknya kacang mangsa ninggala lanjarane. Asalkan berusaha dengan sungguh-sungguh, ia tentu akan menuai hasilnya. 17. Dikempit Kaya Wade, Dujuju Kaya Manuk Artinya, dikempit kaya wade (dikempit seperti kain dagangan), dijuju kaya manuk (disuapi seperti anak burung). Satu peribahasa yang menjadi gambaran dari orang yang dipelihara, diasuh, dididik, dan diberi makan sebaik-baiknya oleh orang lain termasuk orang tuanya sendiri. Pada masa lalu, di Jawa terdapat pedagang keliling yang menawarkan kain panjang ataupun bahan baju, dari rumah ke rumah. Dagangan tersebut biasanya dibungkung dengan kain, terkadang digendong atau dikempit di ketiak. Bungkusan dagangan kain itu, dalam bahasa Jawa disebut wade. Biasanya, peribahasa ini digunakan untuk menggambarkan perlakuan yang dianggap berlebihan terhadap orang lain. Misalnya, perlakuan orang tua terhadap anak, dimana si anak benar-benar disamakan dengan barang berharga yang harus dilindungi dan dijaga dengan ketat. Untuk menunjukkan kasih sayang orang tua, si anak dijaga dan dilindung tak ubahnya “barang berharga”. Bahkan sampai-sampai keadaan anak itu bagai “anak burung” yang terus disuapi dan tidak boleh bersusah payah mencari makan sendiri. Perlakuan yang berlebihan terhadap anak, menurut adat tradisi Jawa, cenderung tidak dibenarkan. Sebab, dengan cara mengasuh dan menyayangi seperti itu, si anak akan menjadi manja, lemah, jiwanya kurang berkembang, dan akhirnya sulit untuk mandiri. 18. Cilik Diitik-itik, Bareng Gedhe Dipasang Benik Artinya, cilik diitik-itik (ketika kecil, dipasangi lubang kancing), bareng gedhe dipasang benik (setelah besar, dipasangi kancing baju). Terjemahan bebasnya, sewaktu kecil, dibuatkan lubang kancing. Namun, setelah besar, dipasangi kancing baju. Peribahasa tersebut merupakan kiasan mengenai hubungan orang tua dengan anak perempuannya. Manakala kecil, si anak disayang, dipelihara dengan baik. Ternyata, setelah besar dan menikah, akhirnya dibawa orang (dibawa suaminya). Memang, jika dilihat sepintas lalu, setelah anak perempuan menikah dan hidup bersama suaminya, apalagi tempat tinggalnya jauh, seolah-olah orang tua merasa tidak memilikinya lagi. Selain itu, peribahasa ini mengingatkan, jangan sampai anak perempuan benar-benar “meninggalkan” orang tua, meskipun telah bersuami. Sebab, pada hakikatnya, hubungan orang tua dengan anak adalah hubungan darah, sehingga tidak dapat diputuskan begitu saja. Walaupun orang tua tidak pernah meminta balas jasa dalam mengasuh anaknya, sebaiknya sang anak gadis tetap berusaha membalas budi baik orang tua sesuai kemampuannya. Bagaimanapun, hal tersebut akan menjadi tolok ukur seberapa besar bakti si anak terhadap orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan dirinya. 19. Anak Polah Bapa Kepradhah, Bapa Kesulah Anak Kapolah Artinya, anak pola bapa kepradhah (anak bertingkah, bapak atau orang tua yang bertanggung jawab), bapa kesulah anak kapolah (orang tua dihukum dengan dihujani tombak, anak ikut merasakannya). Hal ini merupakan peringatan bagi orang tua agar bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya. Meskipun demikian, tetap harus mempertimbangkan dengan cermat pemintaan si anak, mengenai baik-buruknya atau manfaatnya, agar tidak menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Peribahasa ini juga sering digunakan untuk mengomentari (menyindir) orang tua yang suka berlebihan menuruti permintaan anak, tanpa mempertimbangkan baik-buruk dan manfaat permintaan itu. Padahal, sesungguhnya dia tahu bahwa permintaan si anak kadang tidak pada tempatnya. Selain itu, peribahasa tersebut dapat pula untuk

mengingatkan orang tua yang cenderung sukar meluluskan kehendak anaknya. Sebab, sebagai orang tua yang melahirkan si anak, mau tidak mau dia harus bertanggung jawab meringankan beban hidup sang anak sewaktuwaktu diperlukan. Peribahasa ini berhubungan pula dengan ungkapan selanjutnya yang menjadi kebalikan dari ungkapan pertama, bapa kesulah anak kapolah. Artinya, orang tua dapat juga merepotkan anak. Karena, baik-buruknya orang tua, si anak pun akan ikut terbawa-bawa. 20. Wong Jawa Nggone Semu, Sinamun ing Samudana, Sesadone Ingadu Manis Artinya, wong Jawa nggone semu (orang Jawa cenderung semu atau terselubung), sinamun ing samudana (ditutup kata-kata tersamar), sesadone ingadu manis (masalah apa pun dihadapi dengan muka manis). Makna yang lebih luas adalah, berpikir dan bersikapnya orang Jawa tidak selalu terbuka atau cenderung bersifat simbolik. Penuh sanepa, kiasan, dan perlambangan. Banyak hal tidak dinyatakan dengan terang-terangan, atau lebih bersifat sinamudana (disamarkan). Contohnya, ketika ada pengemis datang, apabila tidak ingin memberikan sedekah, yang didatangi biasanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Untuk menghindari mengatakan “tidak”, ada juga yang menjawab, “maklume mawon” atau “Sanese mawon …,”. Jika tuan rumah berkata seperti itu, biasanya si pengemis langsung pergi. Padahal, kalau diperhatikan, dua model tuturan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa orang yang bersangkutan tidak akan memberikan sedekah. “Maklume mawon…,” artinya “maafkan saja”. Sedangkan “sanese mawon” artinya “lainnya saja”. Namun begitulah, karena yang didatangi orang Jawa dan pengemisnya juga orang Jawa, mereka sama-sama mafhum. Tanpa harus diberi tahu secara eksplisit bahwa sang tuan rumah tidak akan memberikan sedekah, si pengemis pun bergegas pergi dengan sendirinya. 21. Witing Tresna Jalaran saka Kulina Artinya, witing tresna (awal mula cinta), jalaran saka kulina (dapat tumbuh karena sering bertemu). Peringatan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, terutama yang sudah berkeluarga, agar berhati-hati dalam berteman, berhubungan, atau berkomunikasi dengan lawan jenis. Jangan sampai ia melanggar batas kewajaran, karena kedekatan (keakraban) dapat menumbuhkan cinta. Adapun yang dimaksud dengan keakraban dan kedekatan di sini bukan sebatas ragawi belaka, melainkan lebih bersifat ruhani (batin). Sebab, banyak juga di antara lelaki dan perempuan yang bergaul akrab selama bertahuntahun, namun tidak tumbuh rasa cinta di hati masing-masing. Sementara itu, ada yang baru bertemu dua atau tiga kali, mereka langsung jatuh cinta setengah mati. Soalnya, cinta adalah urusan batin (kejiwaan) manusia dan sudah menjadi kodrat kemanusiaan itu sendiri. Jadi, yang perlu dijaga adalah “siapa mencintai siapa”. Misalnya, jangan sampai mencintai istri teman sendiri, mencintai saudara sendiri, dan selanjutnya. Dalam adat budaya Jawa, ketika anak lelaki dan perempuan mulai akil baligh, orang tua pasti memerintahkan mereka untuk tidur terpisah, tidak boleh lagi bercanda berlebihan, atau bergelut seperti anak kecil. Langkah demikian untuk menjaga agar jangan sampai mereka terpeleset dan merugi karena terlanjur melanggar norma kesusilaan yang mengundang dosa besar bagi keduanya. 22. Tepa Slira Artinya, tepa (ukuran), slira (badan). Diukur atau dikenakan di badannya sendiri. Sehingga tepa slira maksudnya adalah imbauan agar segala sesuatu yang terjadi diusahakan untuk diukur atau diterapkan pada diri sendiri. Dengan demikian, sikap dan perbuatan kita tidak akan semena-mena, atau semau sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Tepa slira merupakan salah satu ajaran penting di Jawa dalam menciptakan tenggang rasa. Contohnya, kalau merasa sakit saat dicubit, maka janganlah mencubit orang lain. Jika tersinggung kalau diejek mengenai kelemahan diri sendiri, maka jangan pula mengejek kelemahan orang lain, karena dia juga pasti tersinggung. Dengan memiliki kebiasaan mengukur (menerapkan) segala sesuatu di badan sendiri, orang yang bersangkutan akan selalu berusaha menghargai orang lain. Tutur katanya dijaga agar tidak menyinggung (menyakiti) siapa pun lawan bicaranya, perangainya lembut karena menyadari bahwa hidup tidak mungkin sendirian dan selalu membutuhkan orang lain. Orang yang telah mengamalkan sifat tepa slira akan jauh dari sikap gumedhe (merasa besar), kuminter (merasa pinter), sawiyah-wiyah (semena-mena), kumalungkung (angkuh), daksiya (suka menyiksa), dan sebagainya yang tidak disukai, menyakitkan, dan merugikan orang lain. 22. Ngono Ya Ngono, Ning Aja Ngono Artinya, ngono ya ngono (begitu ya begitu), ning aja ngono (tetapi, jangan begitu). Peribahasa ini sebagai peringatan agar orang tidak berbuat berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru yang tidak diduga, serta mengganggu orang lain. Jadi, jangan suka berbuat semau sendiri. Segala tindak perbuatan harus dipertimbangkan masak-masak. Sebab, jika berlebihan, akan mendapat teguran karena perbuatan tersebut dapat merugikan atau mengganggu orang lain. Contoh perbuatan seperti itu banyak. Misalnya, boleh saja menagih utang yang lama belum dibayar. Tetapi, jangan dilakukan di depan umum, karena akan membuat malu pihak yang ditagih. Sebab, jika yang bersangkutan merasa dipermalukan, mungkin saja dia akan marah dan lupa diri. Kalau sudah demikian apa jadinya? Bisa saja urusan tagih-menagih utang itu akan berubah menjadi pertengkaran belaka. Contoh lain, wajar jika sesekali suami istri terlibat cekcok atau bertengkar. Tetapi, pertengkaran itu jangan sampai meledak dan mengganggu tetangga kanan kiri, terlebih jika sampai baku hantam. Tentu tetangga tidak tinggal diam, lantas segera turun tangan. Nah, bukankah peristiwa tersebut sama halnya merepotkan orang lain? Mereka yang tidak tahu duduk permasalahannya terpaksa harus terlibat dengan kejadian tersebut. 23. Manjing Ajur-ajer Artinya, manjing (masuk), ajur-ajer (hancur-mencair). Terjemahannya, masuk menyatukan diri dengan lingkungan. Peribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat, pandai-pandailah menyesuaikan diri di manapun berada agar

selamat dan memiliki banyak kenalan. Karena, tanpa berhasil menyatu dengan lingkungan, keberadaan seseorang di sana tak ubahnya lumut yang tumbuh di atas batu. Di musim hujan, ia akan menghijau. Tetapi di kala kemarau datang, ia pun menjadi kering kerontang. Mati sia-sia, tanpa bisa ditolong lagi. Secara simbolis, peribahasa ini mengajak manusia agar bercermin pada ikan, ketam, anggang-anggang, serta binatang air lainnya yang hidup di sungai. Meskipun berbeda, tetapi komunitas di sana terasa damai. Mereka seiasekata, membangun kebersamaan hidup yang sesuai sepanjang masa. Artinya, mengamalkan atau mengupayakan sesuatu secara bersama-sama. Sementara itu, yang berbeda dijadikan semacam karangan bunga guna menyemarakkan kebersamaan mereka. Dengan demikian, keakraban pun terjalin bukan semata-mata dalam hubungan lahir, tetapi terpatri hingga ke hati sanubari. Dalam pandangan orang Jawa, sikap tersebut sama halnya dengan telah mengamalkan nilai manjing ajur-ajer, momor momot, nggendhong nyunggi orang lain, seperti halnya nggendhong nyunggi diri sendiri. 24. Giri Lusi, Janma Tan Kena Ingina Artinya, giri (gunung), lusi (cacing tanah), janma (manusia), tan kena ingina (tidak boleh dihina). Bisa diterjemahkan sebagai “jangan gampang menghina orang yang tampaknya miskin atau berpenampilan sederhana (yang dikiaskan dengan cacing tanah). Sebab, mungkin saja dia justru memiliki kemampuan setinggi gunung. Menilai orang dari penampilan luarnya saja belum tentu akan memperoleh kesimpulan yang tepat. Soalnya, banyak orang suka menyembunyikan identitas pribadinya di balik penampilan yang kadang teramat sederhana. Misalnya, ketemu laki-laki gondrong, pakaiannya lusuh, wajahnya sangar, trus jangan menganggap dia adalah preman. Mungkin saja dia adalah seorang pelukis yang kondang. Rumahnya mewah, mobilnya banyak dan serba mahal, lukisannya tersebar di seantero dunia dengan harga sampai ratusan juta rupiah. Ada juga seorang bupati yang suka blusukan ke daerah dengan hanya mengenakan sandal. Penampilannya persis kalangan pihak pidak pedarakan. Berpakaian sederhana dan seadanya, naik bus atau mikrolet ke mana-mana hanya demi menyaksikan dari dekat kondisi daerah serta masyarakatnya. Nah, seaindainya ketemu orang seperti itu dan kita terlanjur memandang rendah, apa jadinya? Karena itulah, menilai orang harus berhati-hati. Siapa tahu, mereka ibarat bathok bolu isi madu? Buruk di luar, tetapi menyimpan kekayaan besar di dalam diri pribadinya. 25. Ajining Dhiri Dumunung ing Lathi, Ajining Raga saka Busana Artinya, ajining dhiri dumunung ing lathi (nilai pribadi terletak di bibir), ajining raga saka busana (nilai raga tercermin dari pakaian). Terjemahan bebasnya, nilai pribadi seseorang ditentukan oleh ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai penampilannya sering diukur dari busana yang dikenakannya. Peribaha ini merupakan nasihat agar berhati-hati dalam bertutur kata. Sebab, apa saja yang terucap dari mulut kita akan didengarkan, diperhatikan, dan dipercaya oleh orang lain. Sebagai contoh, apabila kita sering berbohong maka lama-kelamaan akan menghilangkan kepercayaan. Siapa yang suka mengucapkan kata-kata pedas yang menyakitkan hati, ia akan sulit membangun persahabatan karena orang tidak akan senang dengan ucapannya yang sering menyakitkan hati. Selain, ajining dhiri dumunung ing lathi, nilai seseorang dapat juga ditentukan oleh pakaiannya. Di Jawa, pakaian bukan saja sekadar penutup aurat, tetapi juga menjadi tolok ukur dari penampilan sesorang. Contonya, seseorang yang menghadiri pesta perkawinan, namun hanya menggunakan sandal jepit dan pakaian ala kadarnya, tentu akan menjadi rerasanan (bahan gunjingan). Bisa juga dianggap tidak menghargai yang punya hajat (tuan rumah) dan tamu undangan lainnya. 26. Aja Rumangsa Bisa, Nanging Bisa Rumangsa Artinya, aja rumangsa bisa (jangan merasa bisa), nanging bisa rumangsa (tetapi bisa merasa). Merasa bisa adalah sifat tidak terpuji karena dinilai sebagai wujud kesombongan dan kebohongan. Sebab, hasil kerja orang seperti ini biasanya tidak sebaik dengan yang dijanjikannya. Sementara, dapat merasa atau menggunakan perasaan adalah sifat baik karena merupakan landasan sikap tenggang rasa antar sesama. Dalam peribahasa ini, merasa bisa dianggap sebagai sikap yang gegabah, dikarenakan merasa bisa sama saja dengan belum tentu bisa. Lebih berbaya lagi jika dari merasa bisa kemudian mengaku bisa, dan berani mengatakan bisa. Sifat seperti ini dianggap buruk. Seandainya yang bersangkutan dipercaya melaksanakan pekerjaan yang dirasanya bisa, dan ternyata gagal, apakah tidak memalukan dan merugikan semua pihak? Bisa rumangsa berarti tahu diri, yaitu berani merasa tidak bisa dan mengakui tidak bisa. Pada sisi lain, bisa rumangsa juga berarti memiliki kesadaran yang cukup dalam mengukur diri sesuai kemampuan yang dimiliki. Dengan mengamalkan sifat seperti itu, individu yang bersangkutan akan memperoleh ketenteraman dan ketenangan hidup di lingkungannya. Ia akan dinilai sebagai orang yang jujur, tidak sombong, dan mampu menempatkan diri dengan baik di dalam masyarakat. 27. Aja Ngomong Waton AJA NGOMONG WATON, NANGING NGOMONGO NGANGGO WATON Artinya, aja ngomong waton (jangan asal berbicara), nanging ngomongo waton (tetapi bicaralah dengan menggunakan patokan atau alasan yang jelas). Peribahasa tersebut merupakan ajakan untuk berbicara dengan tidak ngawur atau ngayawara. Usahakan setiap pembicaraan benar-benar memiliki landasan atau alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab jika hanya asal bicara, bisa-bisa akan disamakan dengan “orang gila”. Peribahasa ini biasanya ditujukan kepada orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain, menganggap buruk atau salah terhadap hal-hal yang sesungguhnya tidak dimengerti atau sok tahu, menyebarkan kabar bohong. Untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, setiap tutur kata hendanya perlu dijaga, dicermati, dan diatur

sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan rasa tidak senang dari lawan bicara kita. Jika ada masalah, jangan dibesar-besarkan apalagi belum jelas duduk perkaranya. Setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut kita akan didengarkan dan diperhatikan orang lain. Lewat tutur kata itulah, seseorang dapat memperoleh kepercayaan. Demikian juga sebaliknya, lewat tutur kata pula, orang dapat kehilangan kepercayaan. Pun juga menyebabkan pertengkaran, perkelahian, dan kekacauan di dunia. Sumber : Clic here

http://bocahe.blog.com/ http://punakawan-suroboyo.blogspot.com http://kawruhbasa.wordpress.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.