PENGENALAN MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam

bahasa Melayu. Struktur bahasa yang dimaksudkan ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau menjalankan tugas nahu. Perkataan juga adalah bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat. Morfem pula boleh bersifat bebas atau terikat. Morfem bebas ialah forfem yang dapat wujud bersendirian contohnya sekolah dan laut. Sebaliknya morfen terikat ialah morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Contohnya imbuhan ber- perlu wujud bersama-sama dalam bersekolah dan–an dalam lautan. Unit-unit ini tidak boleh wujud tanpa kata dasar. Kesimpulannya, proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walau bagaimanapun, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada golongan Austronesia. Mereka datang dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentuk gelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. Ini berlaku sejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebut Melayu Proto. Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai Melayu Deutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik, maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing- masing. Walau bagaimanapun, antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapat dilihat unsur-unsur persamaannya.

Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat cerah. Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segi penggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. Dasar Pendidikan Kebangsaan Negara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikan dalam bahasa Melayu. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing dengan bahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu ialah meningkatkan status penggunaannya, iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsur keindahan. Demi menjaga kedaulatannya, kita harus berusaha mengindahkannya, mewujudkan unsurunsur yang menjadikannya lebih murni, supaya apa-apa yang diperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik dan menyentuh cita rasa yang tinggi. Inilah cabaran yang harus diterima oleh rakyat Malaysia pada tahun-tahun akan datang.

JENIS-JENIS PERKATAAN DALAM BAHASA MELAYU Perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Sempadan perkataan ini bersifat abstrak, iaitu hanya wujud dalam fikiran kita. Ia tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan, baik dalam tulisan atau pun pertuturan. Perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yang dapat dijeniskan seperti berikut:

i) Kata tunggal ii) Kata terbitan iii)Kata majmuk iv) Kata ganda i) Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Ia tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata tunggal terbahagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama merupakan unit yang bebas dan berdiri sendiri sebagai satu ayat. Contohnya; - makan – saya – sihat – sungguh – bahaya

Jenis kedua ialah kata tugas iaitu unit-unit yang tidak dapat berdiri dengan sendiri tetapi memerlukan sekurang-sekurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Contohnya: - di mana? - untuk siapa? - ke Johor? Kata tunggal yang dilihat dari segi persukuaan kata, boleh mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Sesuatu suku kata pula boleh dibentuk oleh satu vokal (V) sahaja atau satu vokal disertai konsonan (K) atau beberapa konsonan. Konsonan demikian hadir sama ada di hadapan vokal atau di belakangnya secara serentak. Ia terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, empat suku kata atau lebih dan akronim. Jenis akronim ialah bentuk yang dihasilkan umumnya melalui pencatuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. Contohnya: - cerpen bermaksud cerita pendek - jentolak bermaksud jentera tolak - tadika bermaksud taman didikan kanak-kanak - Petronas bermaksud Petroleum Nasional - Proton bermaksud Perusahaan Automobil Nasional

ii) Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan iaitu satu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar yang kemudiannya melahirkan kata terbitan.. Sama ada imbuhan itu di awal, sisipan, akhiran atau apitan. Kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebas sementara imbuhan merupakan morfem terikat. Contoh kata terbitan yang mempunyai kata dasar daripada morfem bebas seperti berjalan dan lukisan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. Ia harus diimbuhankan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Proses pengimbuhan juga boleh berlaku pada kata dasar daripada jenis terbitan dan kata majmuk. Contoh perkataan yang mengandungi kata dasar daripada jenis kata terbitan dan kata majmuk ialah: i) imbuhan dengan kata dasar terbitan. - peN + ketua = pengetua - meN + ketepi + kan = mengetepikan

ii) imbuhan dengan kata dasar majmuk. - ber + darah panas = berdarah panas - peN + kuat kuasa + an = penguatkuasaan Kata terbitan awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan seperti pelari, pendatang, pelajar, mahasiswa, juruterbang, tatacara dan sebagainya. Awalan dalam bahasa Melayu yang wujud dalam kata kerja terbitan pula contohnya seperti melawan, membawa, mendaki, berjalan, belajar, terjebak, disusun dan sebagainya. Manakala awalan yang wujud dalam kata adjektif pula contohnya seperti terbesar, terputih, terendah, secantik, secerah, setebal dan sebagainya. Kata terbitan akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. Contoh akhiran kata nama ialah pakaian, jahitan, sasterawan, seniwati, hadirin, ustazah dan sebagainya. Manakala contoh akhiran kata kerja pula ialah buatkan, gunakan, besarkan, duduki, dekati dan sebagainya.

Perdana Menteri . Manakala contoh apitan kata adjektif pula seperti kearaban. Manakala sisipan kata adjektif pula seperti selerak. mentakrifkan. gelembung. contohnya: . Akhir sekali kata terbitan bersisipan wujud dalam sisipan kata nama dan sisipan kata adjektif. Proses pembentukan kata majmuk berlaku dalam banyak bahasa. Cara mengeja kata majmuk berbeza-beza antara satu bahasa dengan bahasa lain.meja makan . tetapi terdapat beberapa kecualian oleh sebab kelaziman penggunaan. kata majmuk dapat dipisahkan kepada tiga kelompok seperti berikut: a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. pembuatan.cari gali.Kata terbitan berapitan wujud dalam kata nama.anak emas. kecinaan. telunjuk.kertas kerja.hak milik. gemilang dan sebagainya. kedukaan dan sebagainya.kata kunci . Contoh apitan kata nama ialah pelaksanaan.manis mulut.tumbuk rusuk.sudut tepat . kata kerja dan kata adjektif.hati batu Termasuk juga bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran contohnya: . penggunaan.seruling dan sebagainya. serabut. menggunakan. pendapatan. kata majmuk dieja terpisah.Ketua Setiausaha Negara b) Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus. digunakan.Raja Muda . berbantalkan. Contoh sisipan kata nama seperti kelengkeng. iii) Kata Majmuk Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. Dalam bahasa Melayu. diperdengarkan dan sebagainya.air mata . Contoh kata majmuk yang lazim: .berat tulang.Setiausaha Politik .mata pelajaran c) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. Contoh apitan kata kerja ialah memainkan.segi tiga.pilih kasih .garis pusat. Berdasarkan jenisnya. keinggerisan dan sebagainya.Profesor Madya . contohnya: .kaki ayam.

mandi-manda dan sebagainya. guru-guru. Contoh kata ganda penuh termasuk imbuhan seperti pemimpin-pemimpin. . Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertama. Contoh kata majmuk yang kecualian: . ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan contohnya gunung-ganang. Contoh penggandaan penuh seperti negara-negara. hiruk-pikuk dan sebagainya. Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.persatuan dan lain-lain lagi. saudara-mara. iii) Penggandaan berentak bebas contohnya anak-pinak. kuih-muih.bumiputera. mundar-mandir. selok-belok. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. persatuan.jawatankuasa. Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. pelatih-pelatih. Pengandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu: i) Penggandaan berentak pengulangan vokal contohnya sayur-mayur.tanggungjawab iv) Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu.kakitangan. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar.Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang diberi pengecualian dan dianggap sudah mantap sebagai satu perkataan walaupun bentuk kata tersebut nyata mengandungi dua kata dasar. Dalam penggandaan berentak. besar-besar dan sebagainya. lauk-pauk dan sebagainya. Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. lintangpukang.antarabangsa. sesiku dan sebagainya. bukitbukau. rerama. Contoh penggandaan separa adalah seperti lelaki. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. jejari.

selain kehadiran unsur seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan. Unsur keserasian antara kata nama subjek dengan kata kerja adalah penting.SINTAKSIS Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Satu lagi penanda tatabahasa yang terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa banyak bahasa ialah penanda kala. bahasa Rusia dan bahasa Turki. Akhir sekali. bahasa Arab. satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentukan maknanya atau terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. kala dan unsur keserasian. Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa. Sebenarnya. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termaksuklah penanda kasus. sedang atau sudah berlaku. Kesimpulannya. struktur dan binaan ayat. . Kita juga dapat memahami bidang sintaksis sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. sebab tanpa mempertahankan keserasian. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. merupakan bidang yang amat penting dalam penganalisisan sesuatu bahasa. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. Sintaksis dapat melahirkan pelbagai jenis ragam dan ayat serta pembentukannya. Perlu diingat bahawa dalam bahasa Melayu tidak terdapat penanda kasus sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris. sama ada akan. terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberi perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat. iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. jelaslah bahawa bidang sintaksis yang mengkaji persoalan bentuk. Penanda kasus memainkan peranan penting bagi menentukan kegramatisan sesuatu ayat. Unsur keserasian juga menjadi salah satu ciri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. Kita perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya.

B-i) Dia menangis sepanjang hari. Ada dua jenis ayat aktif tak transitif iaitu: i) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan.Anjing itu mengejar kucing. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. ayat aktif transitif yang bersifat ayat tunggal terbentuk hanya daripada ayat yang mengandungi frasa nama subjek asal sebagai judul dan frasa nama objek sebagai unsure penyambut kata kerjanya. ii) Dia menangis. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. ii) Kanak-kanak sedang mandi. Ayat mengandungi unsure klausa yang terdiri daripada frasa dan frasa pula terbentuk daripada bentuk-bentuk perkataan. Bilangan klausa yang terkandung dalam sesuatu ayat itu menentukan sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk. Oleh sebab bilangan ayat yang dapat dibentuk dalam sesuatu bahasa itu tidak terhad. C-i) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar pada waktu senja. Walau bagaimanapun. ii) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar. i) Ayat Aktif Jika dilihat dari segi ragamnya. Contohnya: . Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. ayat-ayat tunggal dalam bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang mengandungi frasa keterangan secara pilihan. ii) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan.Ali menendang bola. Contohnya: A-i) Kanak-kanak sedang mandi di kolam itu. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk .RAGAM AYAT Ayat terbentuk daripada konstituen klausa. maka dapat diduga bahawa binaan-binaan ayat yang wujud dalam sesuatu bahasa itu terdiri daripada berbagai-bagai jenis dan ragam. .

ii) Ayat Pasif Ayat pasif pula terbentuk asalnya daripada ayat aktif transitif. ii) *Dia berada. ii) *Bas itu menuju. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. pembentukan kata dan golongan kata. Unsur pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. Tatabahasa 1. Ia mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.Buku itu saya baca.Bola ditendang oleh Ali. . ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua.Kucing itu dikejar oleh anjing. Ayat pasif dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada: i)Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Contohnya: A-i) Dia berada di Kuala Lumpur. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. ii) *Kebanyakan penganggur tinggal.. B-i) Kebanyakan penganggur tinggal di rumah setinggan. .menyempurnakan maksud ayat. C-i) Bas itu menuju ke utara.danter. 2. . Contohnya: . Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ini merupakan ayat yang kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasifdi.

Misalnya minum. 2. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil. 3.3. 4. Dalam morfologi. iaitu di dan minum. kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem. Morfem 1. 5. Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut: . perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem. unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. 4. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num Sebaliknya. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem. ***2. Kesimpulannya. Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfem dan kata.

Misalnya.ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar. Bentuk imbuhan. menghafal.diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar . mempunyai makna sendiri Morfem terikat/imbuhan 1. . imbuhan per……. per. periksa 2. Tidak mempunyai makna. Morfem terikat/imbuhan pula boleh dibahagikan seperti berikut: Morfem terikat/imbuhan Awalan . Apitan . kan. cuti.Morfem Morfem bebas Morfem terikat Morfem bebas 1. permainan. telapak (tapak). minum. Boleh mengubah makna sesuatu kata. misalnya. Dapat berdiri sendiri.an.ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar Sisipan . ber 2. tapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu. Akhiran . membaca.misalnya. dan seterusnya makna ayat. mem. sekolah. Misalnya.ditambah pada bahagian depan kata dasar.. misalnya.

Konsep Perkataan Merupakan unit ujaran yang bebas dan bermakna Kata boleh dibahagikan kepada berikut: .

misalnya. sama ada awalan. singkatan tidak termasuk dalam kata tunggal seperti akronim. i. Singkatan ialah kependekan bagi satu atau beberapa perkataan seperti IT untuk teknologi maklumat (information technology) dan PM untuk Perdana Menteri. Jika dapat disisipkan kata lain dan membawa makna tertentu. sisipan atau apitan. iii. Petronas. tetapi tergolong dalam frasa. Lada. Budak berlari bukan kata majmuk kerana ia boleh menjadi budak itu berlari. Tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain. atau budak yang . Mara. maka ia bukan kata majmuk. Misalnya. ii. tadika (taman didikan kanakkanak). Terbentuk hasil gandingan dua atau lebih kata dasar. ii. Kata terbitan Kata majmuk i. Rumus penting ialah tiada kata lain yang boleh disisipkan di antara gandingan tersebut. pawagam (panggung wayang gambar) dan sebagainya. Akronim yang sudah diterima pakai juga tergolong dalam kata tunggal. v. iii. iv. Jelaslah. Para pelajar diingatkan bahawa akronim tidak sama dengan singkatan.Bentuk-bentuk Kata Kata/perkataan boleh dibahagikan kepada bentuk-bentuk berikut: Kata tunggal i. Terdiri daripada kata dasar atau kata akar yang melalui proses pengimbuhan. akhiran.

Pada umumnya. (lihat lampiran 1) i. Contoh penggandaan separa ialah pepatung. Kata ganda ialah pengulangan kata dasar sama ada dengan mengulang seluruh kata dasar (penggandaan penuh) atau sebahagian daripada kata dasar (penggandaan separa). kata majmuk. lelabah. kata majmuk dieja terpisah kecuali yang sudah mantap sebagai satu perkataan. labahlabah. seperti gilagila. Kata ganda Proses Pembentukan Kata Selain daripada kata tunggal.berlari itu. dan kata ganda terbentuk melalui proses pembentukan kata. iv. gula-gula. maka kata terbitan. Proses berkenaan diterangkan melalui skema rajah berikut: . sesekali dan sebagainya. rama-rama dan sebagainya. suka-suka. ii.

imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar. maksud awalan ke. Mesin pemproses pempemproses. iaitu awalan. Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau abstrak Orang ramai pewangi. sawit itu mahal pemberontak harganya. akhiran. peragut. menyampaikan lima penagih. Pengacau itu pengkhianat. Pensyarah itu pensyarah. ketladak. pemfatwa.awalan. apitan dan sisipan. Imbuhan Kata Nama Kata nama menerima keempat-empat jenis imbuhan . pengasuh kanakpengaudit. menggangu pengpengacau. penghantar. Imbuhan tergolong dala empat jenis. keletihan kerana penpenswastaan. kanak setiap hari. Dalam bahasa Melayu. pengamal.Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kata dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya. Pengebom berani Awalan Varian Contoh perkataan . keke makan di warung kekasih sahaja. pendapat kuliah sehari pengkritik. akhiran. pengasuh pengepengecualian. membelasah peNpepesalah peragut rantai itu sehingga pengsan. Contoh imbuhan pada awalan ayat contoh penggunaan Kerabat diraja itu kerabat. apitan dan sisipan.menjadi penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar.

pelajar. Pengunaan ekabahasa. jurutaip. . nombor kad pelakon pengenalan sebelum mengisi borang. Pertapa itu menghabiskan masa enam purnama pertapa untuk menghabiskan zikirnya. Ahli arekologi itu prasejarah. kadangkala dirujuk juga adi-) dwi- eka- pasca-(dirujuk kepada `selepas') pasca- pra-(menunjukkan makna `sebelum') pra- swa-menunjukkan maksud `sendiri') swa- mati itu terkorban akibat perbuatan sendiri Pelabur diingatkan pelabur.pengeluar. Pelanggan swalayan. pengebom pel- peR- per juru- juru- dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar) eka-(menunjukkan bilangan satu. ekabahasa belum ekakaum. dwibahasa iaitu dwiedaran Tamil dan Inggeris. pelampau. supaya menyemak pelayar. pengesan. mengambil sendiri swamodal. ekafungsi tentu menjamin perpaduan negara Pengajian pascasiswazah merujuk kepada pascasiswazah bidang-bidang sarjana dan kedoktoran. diterbitkan dalam dwifungsi. makanan di swakarya restoran swalayan itu. Majalah itu dwibahasa. akhirnya dia jurubahasa meletakkan jawatan. menggali tulangprakemerdekaan temulang manusia prasejarah. Semua tugas diserahkan kepada jurutaip. sehingga jururunding.

.. serabut kemuning. olahragawati pakaian.yang dirujuk) -wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam bidangnya) -wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya) -an contoh perkataan seniman. kemuncup. budiman olahragawan. kesenangan peranan. jualan Contoh imbuhan pada apitan ayat Apitan ke. kelengkeng..Contoh imbuhan pada akhiran ayat Akhiran -man (menunjukkan sifat perkara samada orang atau benda. kemelut . pesisiran. latihan. seruling.. kudapan. pekarangan.an pe. kenalan. usahawan pragawati.an contoh perkataan kezaliman. senaman.. pengurangan Contoh imbuhan sisipan pada ayat sisipan -el-er-emcontoh perkataan telunjuk. pelancongan. peperangan penyusunan.. kelabut keruping..an peN.

dibaca memperbaharu. akhiran dan apitan. masuki . memproses mengelak. berziarah melawat. menyelerakkan Contoh imbuhan pada awalan Akhiran beRbebelbermeN mememmengmengedimempeRdipeRteRdimemperdipertetervarian contoh perkataan bekerja belajar berkawal. memperdalam diperbaharui terasa. Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut: gemerlap -------> bergemerlap selereak----------> berselerak. turuti. merasa memberi. memperluas. berhasrat. terombak terminum. mengelupur. mengetin. tercarut Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya. terasuk. akhiran -kan -i contoh perkataan buatkan. memperhamba. menggali. terpisah. menghabiskan mengebom. ramaikan. amalkan. mengesahkan dipukul.Imbuhan kata kerja Menerima tiga jenis imbuhan awalan. selesaikan jauhi.

... dikasihi.... diperlihatkan . mempelopori menjalani. meyakinkan memberikan..-kan me-.-kan men-..-kan mem-.. mengekori. kesiangan diragui.i me. berdampingan beratapan..-kan ke-... menggarami memperhambakan.....i mem-....an di... memfatwakan mendirikan..-kan menN.kan memper... melindungi.. mengkanunkan mengeposkan. meyakini membeloti... dibenarkan diperkenankan....-kan diper-. mempastikan.an beR.-i meng-.contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya Imbuhan beR.kan dipeR.. dipersembahkan.. kemalangan..-an di-. menzahirkan mengambilkan.-1 mempeR-.... merundingkan.....kan ke. menjadikan. berbantalkan memasukkan.. mengetinkan..an be-.an be. berebutan berumahkan. menghadiri..-kan varian ber...-kan menge.kan meN.i di.-kan ber-... berantaikan bertajukkan.-i di-... dirindui dipulangkan.. mengesahkan meracuni. mempersendakan kecurian.i men--..-kan meng... mensyukuri mengairi...-kan contoh perkataan beranggapan.menggantikan..

kebaratan..awalan. ketimuran Sisipan -el-elMinum bergas itu gelembung.-an kemelayuan. gemerlap baunya. apitan. terindah se- se- seindah. -er- -er- -em- -em- -in- -in- . itu semerbak semerbak. Walaupun cara beliau berpakaian agak kebaratan. Kata adjektif tidak menerima akhiran Amati contoh-contoh berikut: imbuhan varian contoh perkataan Awalan teramai. seganas.. dan sisipan.. sebesar. serabut fikirannya amat serabut. contoh penggunaan teR- te- ter- terbaik. Minyak wangi palsu gemilang..'' katanya. usaha beliau dalam perniagaan sinambung merupakan kesinambungan bakat neneknya.Imbuhan Kata Adjektif Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan .an ke-. terendah Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelanggan teramai pada tahun ini. tersohor. selerak mempunyai gelembung udara sejak beristeri dua. teruncing. Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara. sehebat Apitan ke. ``Kaulah yang terbaik bagi diriku. gerigi. tetapi pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan.

Umum Istilah Kiasan/peribahasa Kata Majmuk Umum Kata majmuk umum terbahagi kepada: i. Timbalan Menteri. iaitu: i. lapangan terbang. adat resam. Muda mudi boleh menjadi muda dan mudi Hitam legam boleh menjadi hitam lagi legam Hujan renyai boleh menjadi hujan yang renyai 2. iii.Pemajmukan 1. telefon terus dail. ii. ketua meja. kerani pos. setiausaha dan sebagainya. kertas kerja . nasi minyak. Pemajmukan ialah proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk memberi makna tertentu. Telefon mudah alih. Kata gandingan untuk istilah-istilah yang khusus dalam pelbagai bidang. Contohnya: i. seperti buah tangan. Duta Besar Kata Majmuk Istilah Khusus i. kereta api. Perdana Menteri. Ia akan menjadi frasa. ii. teknologi maklumat. tengah hari ii. Proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk mendukung makna tertentu berlaku dengan tiga cara. Peguam Negara. Perlu ditekankan bahawa gandingan dua kata atau lebih jika boleh disisipkan kata lain antara gandingan perkataan itu tidak dikira sebagai majmuk. Kata Majmuk Gelaran Ketua Polis Negara. Kata yang dipilih untuk digandingkan sama ada daripada kata-kata umum atau istilah khusus. iii. Kata majmuk biasa Alat tulis.

kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap. Kata majmuk jenis ini mempunyai maksud selain daripada maksud harafiahnya. misalnya: Masam muka. makan angin Pengimbuhan Kata Majmuk Dalam sistem baku. Lampiran 1 Kata dasar 1 air ambil meja ketua tanggung antara Lampiran 2 Kata dasar 1 antara apa apa apa bagai barang beri bumi dari dari duka hulu jawatan kaki ke kerja mana Mata olah pada Pesuruh Kata dasar 2 bangsa bila kala lagi mana kali tahu putera hal pada cita balang kuasa tangan pada sama kala hari raga hal jaya Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan antarabangsa apabila apakala apalagi bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera darihal Daripada dukacita Hulubalang jawatankuasa Kakitangan kepada Kerjasama Manakala Matahari olahraga Padahal Pesuruhjaya Kata dasar 2 mata alih tulis menteri jawab bangsa Kata majmuk air mata ambil alih meja tulis ketua menteri tanggungjawab antarabangsa . curi tulang. tebal muka.Kata Majmuk Kiasan i.

imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir. tetapiia dieja/ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan. Ada empat jenis kata nama ganda. Manakala akhiran. penggandaan berentak iii...kan peR.. atau sebahagian sahaja. kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan.. kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan. Gandaan penuh ii. 2.kan meN.. penggandaan penuh ii.. Imbuhan berRmeNpeN-an -kan Kata Majmuk garis pusat ambil alih cari gali daya serap urus niaga Kata Majmuk Terbitan bergaris pusat mengambil alih pencari gali daya serapan urus niagakan Penggandaan 1...an meN. iaitu i.kan ke. Semua bentuk kata nama. Lihat jadual di bawah...an Ejaan penguatkuasaan mengemaskinikan menganaktirikan keibubapaan dikuatkuasakan percampuradukan Untuk awalan.an di. iaitu kata nama tunggal.. Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men membahagikan kata ganda kepada tiga jenis iaitu i. .setia suka suruhan tanda tanggung warga usaha rela jaya tangan jawab negara setiausaha sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab warganegara Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah.. seperti contoh pada jadual di bawah: Kata Majmuk kuat kuasa kemas kini anak tiri ibu bapa kuat kuasa campur aduk Apitan peN. Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya.. Gandaan separa iii Gandaan berentak iv Gandaan makna 3. pengandaan separa.

I. Sesuatu kata nama itu digandakan seluruhnya. 3. kata nama terbitan. Penggandaan penuh Laki-laki Langit-langit Satu-satu Budak-budak Siku-siku Penggandaan separa Lelaki Lelangit Sesuatu Bebudak sesiku II.Penggandaan penuh 1. Penggandaan boleh berlaku pada kata dasar atau kata terbitan. . 2. Kata tunggal (a) Penggandaan separa merupakan varian kepada sesetengah penggandaan penuh. Kata dasar diulang sepenuhnya tetapi imbuhan dirangkaikan di bahagian depan kata yang kedua atau penggandaan separa belakang. Suku kata akhir kata dasar digugurkan dan vokal asal suku kata pertama yang dulang dilemahkan menjadi vokal tengah atau / a / Biji-bijian barang-barangan Contoh: Kata dasar laki langit suatu budak siku Kata terbitan (a) penggandaan ini melibatkan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan. Pengulangan berlaku pada kata dasar dengan dua cara. dan kata nama majmuk. Pengulangan tetapi dipisahkan dengan sengkang. Biji Barang Penggandaan separa 1. Kata dasar diulang sepenuhnya dan awalamn dirangkaikan pada bahagian depan kata yang pertama atau atau penggandaan separa depan. Penggandaan separa ialah pengulangan sebahagian daripada kata dasar. 2. Kata yang digandakan ini dipisahkandengan menggunakan sengkang. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama tunggal.

kata kerja. kata ganda boleh didapati dalam golongan kata nama. Penggandaan Makna 1. Imbuhan di depan kata kedua (penggandaan separa depan) Kata dasar anak kejar Kata terbitan Ber + anak Men + kejar Kata ganda Anak-beranak Kejar-mengejar 6. Kata nama tertentu digandakan dengan perkataan yang sama maknanya. Contoh: Ipar Ipar Saudara Makna Penggandaan Ada empat makna tambahan kepada kata nama apabila digandakan. iaitu: a. dan kata adjektif.4. Imbuhan di depan kata pertama (penggandaan separa belakang) Kata dasar bual cari gila borak akan Kata terbitan Ber + bual Ter + cari Ter + gila Ber + borak Se + akan Kata ganda Berbual-bual Tercari-cari Tergila-gila Berborak=borak Seakan-akan 5. menunjukkan banyak buku ketua jabatan gunung bukit buku-buku ketua-ketua jabatan-jabatan gunung-ganang bukit-bukau ipar duai ipar lamai saudara mara .

amat. Kata isian (kumpulan yang terbuka kerana sentiasa berkembang) sayur-mayur kuih-muih saudara-mara langit-langit (menyerupai langit) siku-siku (menyerupai siku) orang-orang (menyerupai orang) II. kata adjektif IV. kata kerja III. membentuk nama bagi benda yang menyerupai langit siku orang d. Kata nama II. itu. sekiranya. iaitu: I. membentuk nama haiwan biri-biri kupu-kupu kunang-kunang c. dan sebagainya. walaupun. kata kerja dan kata adjektif ialah kata isian yang terbuka . Kata tugas (kumpulan kata tertutup seperti dan. kata tugas Kata nama.b. Kata-kata dalam bahasa Melayu boleh digolongkan kepada empat iaitu: I. Menunjukkan pelbagai jenis sayur kuih saudara Golongan kata Dalam bahasa Melayu terdapat dua kumpulan kata. Kata-kata boleh digolongkan berdasarkan faktor sintaksis dan semantik.

meja. engkau anda. Hang Jebat. kami. kesenangan. mereka. patik. aku. kemahuan. ketua. saudara. nya Orang kedua Orang ketiga . beta. Ini. Aziz Osman Bujang senang. dia. itu Nama am Konkrit Ganti nama Abstrak Penunjuk Tanya Siapa. Fatimah. Wira. Pak Belang Gunung Kinabalu. saudari. kapal terbang Harapan. mana Diri Orang pertama Saya.Golongan kata nama Subgolongan Nama khas Hidup ciri jenis Manusia Bukan manusia Tak hidup contoh Ali. Kepala. baginda. Sabak Bernam. pelajar. dengki. Tun Abdul Razak. tuan hamba. Si Tompok. kamu. apa. Ia. beliau. kecuaian. kita Awak.keberanian. Gua Musang. Proton Saga. Waja.

Contohnya. makan. sama ada yang berlaku atau dilakukan. dimakan dan sebagainya. .Golongan Kata Kerja (KK) Kata kerja (KK) merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. memakan. berjalan.

sungguh.subgolongan Tak transitif -Tidak memerlukan objek untuk melengkapkannya. Lama. segera. leper. bujur. sebesar. ditampat. terpanjang. ungu. sekali. Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. Transitif Aktif Transitif Pasif Menulis. nipis. memakan Ditulis oleh/dengan. . lonjong. tebal. kemas. dalam. Dimakan oleh/dengan Golongan kata adjektif Kata adjektif (KA) ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. sudah lama sungguh. Kata adjektif boleh dibahagikan kepada sembilan subgolongan.Turunnya Union Jack. menampar. benar. lambat. Lemah. suntuk. panjang.Rumah itu sudah roboh . masih lebat lagi (kata yang menjadi inti frasa digariskan di bawahnya). paling. kejap. berani. secantik. Jenis Sifat warna ukuran bentuk waktu Contoh Baik. kukuh. cerdik.Tidak memerlukan pelengkap Berpelengkap . empat segi. agak. putih. Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. jingga. lewat. -Tetapi ada yang memerlukan pelengkap. ternipis Bulat. Ciri Tak berpelengkap .memerlukan pelengkap Aktif Pasif jenis Tak Transitif Tak Berpelengkap Contoh . jalur Gemilang pula yang berkibar Tak transitif Berpelengkap . sangat. besar.keadaan Halim bertambah parah .Air sungai beransur surut Transitif . kuning langsat Pendek. terkuat Merah.memerlukan objek atau penyambut.

agak. Dekat. hampir. licin sentuh Adjektif perasaan Takut. sungguh. jelita. sekali. hangit. lalu. payau Buruk. hapak bau Kesat. rindu. marah. . dengan. kerap. lemak. silam. pedas. lambat. senyap dengar Busuk. laju. lzat. jauh Selalu. hodoh. Sedap. gembira. penguat seperti amat. halus. Tip Kata adjektif dikenali jika Kata adjektif menerangkan Adjektif perasaan harus kata berkenaan didahului keadaan atau sifat sesuatu diikuti oleh kata sendi atau diikuti oleh kata nama atau frasa nama. jarang. kadang-kadang. sangat. muram. terhadap dan sebagainya. senang. jelas. benar Contoh: Saya sangat dengan awak segan Ahmad amat rindu akan kekasihnya di Indonesia Orang kaya itu amat malu untuk meminta pertolongan mereka. benci. kasar. paling. manis. nama seperti akan. lincah. wangi. lembab. seram.pahit.jarak cara Pancaindera rasa lampau. deras. cantik pandang Bising.

sangat. tetapi. Menguatkanmaksud suatu adjektif Menegaskan bahagianbahagian tertentu dalam ayat Menafikan sesuatu Ialah Kata pemeri Memerikan hal atau . adapun. Kata pangkal ayat syahdan Telah. dapat. hanya. sungguh. tengah. akan belum. sendi nama. harap    Menunjukkan seruan Menyoal atau bertanya Menimbulkan Tindakan balas Larangan Silaan permintaan Ya.   ayat Aduh. minta. lagi  Bukan Kata nafi  tidak  Membenarkan sesuatu Menandakan kesinambungan ayat Membantu frasa-frasa kerja. mahu ingin. cis Mengapa bila. jemput tolong. Contoh Dan. mesti. juga. adjektif. Kata perintah sila. atau. berapa. pernah. serta Kerana. harus. Hendak. Amat. hatta. Jadual berikut menjelaskan fungsi kata tugas. kalau subgolongan  Gabungan  hubungan Tugas Menghubungkan atau klausa. memang.Golongan Kata Tugas Hadir dalam ayat untuk memikul tugas nahu atau tugas sintaksis tertentu. ketika. amboi. Kata bantu masih. nian. -kah. boleh. Kata tanya bagaimana Jangan. Kata penegas pun. -lah. wah Kata seru syabas. sedang. betul Kata pembenar Maka. sudah. sekali. usah. -tah. benar. paling. oh. Kata penguat terlalu. benar.

para  Sekalian. oleh. Oleh itu. beratus-ratus. semua. sisi. Kata sendi nama untuk. seperti. ayat. hadapan. ke. sedikit. kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. daripada. dalam luar. . Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ayat majmuk. Oleh itu. akan. belakang. sepertiga  Kedua-dua. berbakul-bakul. samping. Pelbagai tugas bagi kata atau frasa nama Menunjukkan arah atau hala Menerangkan atau jumlah bilangan -nya Kata pembeda Memberi penegasan bagi kata yang digandingi Menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama Kata hubung Kata hubung bertugas untuk menghubungkan klausa. . Kata arah depan. bagi. beberapa. bagai. -nya Kata penekan merangkaikan subjek dengan predikat. bertahun. separuh. dua. timur. sejuta  Banyak. seratus. bawah. iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Atas. kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis. frasa atau perkataan untuk membentuk ayat majmuk. Kata bilangan sepuluh. dua pertiga. seluruh  Sesetengah. adalah Di. segala. terhadap. umpama. barat.  Satu. antara.

sementara. ii. Budak yang -Kata hubung yang setelah. andaikata. memiliki tiket yang sah. tetapi. agar. malahan. i. berjaya itu diberi jika. Mengubungkan klausa-klusa yang sama tarafnya 2. Dia mengelak. sama ada pergi rumah kawan atau balik kampung. pancangan Contoh: kalau. Contoh kata: dan. untuk. stadium kerana tidak ii. adik perempuan ialah bahawa dan ketika. (kecil). sedang membaca itu berperanan begitu sekiranya. komplemen itu kendatipun.Kata hubung gabungan 1. klausa pancangan keterangan kepada (Kompelen klausa utama. walaupun.’’ katanya. 3. meskipun. Kerajaan membuat jambatan untuk rakyat melintas sungai. Guru tahun enam Ahmad itu buku itu menyatakan sejarah. klausa utama. sewaktu. tatkala. semasa. supaya. -Jadi. sebaliknya. hadiah. iii. ``Belum tentu. sambil. dan sesungguhnya. sementara. sekiranya. ii. jikalau. atau. Buku yang dikarang oleh i. kerana. tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah. klausa klausa semoga. iii. Contoh ayat: i.. saya. seterusnya. tetapi. Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar.. Mereka tidak muridnya dibenarkan masuk ke mendapat enam A. Kata hubung pancangan Pancangan relatif Pancangan Pancangan komplemen keterangan -menghubungkan -Menghubungkan -Kata hubung satu klausa sebagai klausa utama pancangan keterangan komplemen pada dengan klausa menghubungkan klausa satu klausa utama. -Kata hubung itu ialah: hubung yang. Hubungan ini bermaksud menggunakan kata pelengkap). . serta. lantas menikam. Pemanah itu melepaskan anak panah. iii. Pelajar yang melengkapkan hingga. bahawa semua i.

marah. seperti suka. sakitnya hatiku! Syabas. anda baru sahaja menerima RM1 juta! Penting: Kata seru diguna sebelum klausa. cantiknya kereta baru kamu! Aduh. sebagai penutup ayat seruan itu. maka kata tanya hendaklah disertai oleh partikal –kah. mencabar. dicabar dan sebagainya. Kata Tanya Kata tanya digunakan untuk bertanya atau menyoal sesuatu. Contoh:    Wah. duka. Lihat contoh-contoh berikut: Harga rumah baru kamu berapa? Berapakah harga rumah baru kamu? Kemalangan itu berlaku bagaimana? Bagaimanakah kemalangan berlaku? .Kata Kata Seru Digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan. gembira. Jika predikat didepankan. dan kata seruan pada penghujung ayat. Kata tanya hadir di dalam predikat.

harus. jemput Usah pergi ke sungai yang dalam airnya. Kaji contoh berikut: Jenis perintah Larangan Kata perintah Jangan. Kata bantu ragam Memperihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. belum. usah Contoh penggunaan Rakyat jangan mudah terpengaruh dengan dakyah komunis. Silaan Sila. Minta bersihkan meja awak. dan frasa sendi nama dalam ayat. frasa adjektif. Kata Bantu Kata bantu aspek Memperihalkan masa lampau. Contohnya: hendak. akan. Kata jenis ini membantu menerangkan aspek waktu dan ragam perasaan. silaan dan permintaan. ada kenduri kawin Tolong jangan cemarkan nama baik diri sendiri. atau masa hadapan. minta Jemput ke rumah saya malam esok. masih. Kata Bantu Kata bantu hadir sebelum frasa kerja. Contohnya: telah. Permintaan Tolong. Sila menjamu selera. mahu.Ayat Perintah Kata perintah bertugas untuk memberi tindak balas kepada orang yang mendengar (pihak kedua) sebagai larangan. sedang. kini. . dan dapat. boleh. mesti. sudah.

sangat. Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. benar. Teknik yang awak gunakan untuk menyelesaikan rumus Matematik itu terlalu rumit. Semalam ibu letih sangat.Kata penguat Kata penguat bertugas menguatkan maksud kata adjektif. kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Bebas amat. Belakang sekali. Kaji contoh-contoh di bawah dengan teliti: Jenis kata penguat Hadapan kata penguat paling. awak telah bercuti lama benar. terlalu. sungguh Hujan lebat amat Hujan amat lebat Badang kuat sangat Badang sangat kuat Ibu letih sangat semalam. agak contoh penggunaan Awak yang paling pintar dalam kelas ini. Berdasarkan pada kedudukan ini. . nian Permata yang termahal sekali diletakkan di ruangan khas itu. kata penguat terbahagi kepada tiga jenid iaitu kata penguat hadapan. Tanpa kebenaran ketua.

Jenis Kata Penegas Kata Penegas Contoh Penggunaan Siapakah yang memakai baju merah itu? Frasa predikat atau bahagian dalam predikat -kah. Rajah di bawah merumuskan jenis kata penegas dan penggunaannya. -tah.Kata Penegas Kata Penegeas atau partikel bertugas menekankan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. memang. sahaja . hanya. (subjek) Adiknya jurutera juga (predikat) Frasa subjek atau frasa predikat juga. Menurut fungsinya sebagai penegas.lah Yang itulah murid baru sekolah ini. kata tugas ini boleh dibahagi kepada dua jenis iaitu kata penegas frasa predikat sahaja atau bahagian-bahagian dalam predikat dan kata penegas frasa subjek atau frasa apredikat. Apatah usaha kita menghidupkan semula pekan teater ini. . pun. Pegawai juga mesti hadir (subjek) Pegawai mesti hadir juga (predikat) Adiknya pun jurutera. lagi.

Kata Nafi Kata nafi bertugas menafikan frasa nama. Frasa predikat biasanya menjawab soalan contoh: Tindakan kerajaan menetapkan ``apakah'' mata wang ialah usaha melindungi ekonomi negara daripada serangan luar. . Dalam bahasa Melayu.Ada dua kata nafi iaitu bukan dan tidak. Perdana Menteri berjumpa Bush. ialah adalah Digunakan sebelum predikat untuk Digunakan sebelum predikat sebagai menandakan persamaan antara frasa huraian bagi frasa subjek. Kata Nafi bukan Contoh Universiti swasta itu hanya menawarkan kursus-kursus sains. Contoh: Makanan seimbang adalah makanan yang diambil secara sederhana serta pelbagai jenis. bukan seperti universiti awam yang menawarkan berbilang kursus. dan frasa sendi nama dalam predikat. frasa adjektif. frasa kerja. subjek dean frasa utama dalam predikat. terdapat dua jenis kata pemeri. iaitu ialah dan adalah. bukan Powell Meritokrasi tidak membebankan manamana pihak Tulisan oleh penulis sensasi itu tidak benar langsung. tidak Kata Pemeri Kata pemeri bertugas merangkaikan frasa utama dalam predikat dengan frasa subjek.

dicuci) Menunjukkan tempat atau arah tujuan (ke Indonesia) ke Menunjukkan waktu (dari petang hingga ke malam) Tugas/contoh Menunjukkan tempat (di pejabat) Menunjukkan tempat atu arah datang dari Menunjukkan waktu atau masa Menunjukkan sasaran/ditujukan kepada Menunjukkan bahagian sesuatu Menunjukkan perubahan keadaan Menunjukkan punca (cadangan daripada Perdana Menteri) daripada Menunjukkan sumber atau asal sesuatu (dibuat daripada bunga) Menunjukkan perbandingan (lebih banyak daripada) Menunjukkan tempat sesuatu perbuatan (Layang-layang tersangut pada arial televisyen) pada Menunjukkan tempat tempat terdapatnya sesuatu (barang itu ada pada saya) Menunjukkan keterangan waktu ((bermula pada tengah malam) Menunjukkan kegunaan sesuatu (alat untuk membuka pintu) untuk Menunjukkan sesuatu telah dikhaskan (pelamin itu untuk mempelai sahaja) .Kata tugas lain tidak membentuk frasa Kata tugas digunaan sebelum kata nama dna frasa nama. Lihat contoh-contoh di bawah Sendi Nama di Menunjukan perbuatan (dipukul.Kata Sendi Nama Kata sendi ialah satu kata tugas yang boleh membentuk frasa dalam bahasa Melayu.Kata sendi nama pula mempunyai pelbagai tugas.

bagai. Menunjukkan perbandingan umpama. Menunjukkan had masa atau peringkat sampai seperti.bagi Menunjukkan kegunaan sesuatu (kegunaan tuas bagi mengangkat kubah masjid) Derma bagi pelarian Afghanisatn itu dilarikan orang. semenjak terhadap oleh akan hingga. bak Menunjukkan sebab Menunjukkan rujukan selepas kata atau frasa adjektif Menjadi penanda waktu atau masa Menunjukkan rujukan yang tentu Menunjukkan pembuat dalam ayat pasif . laksana. menunjukkan tujuan demi menunjukkan urutan Untuk menegaskan sesuatu Menunjukkan rujukan Menunjukkan turut serta Menunjukkan cara sesuatu perbuatan dilakaukan tentang dengan Menunjukkan benda yang digunakan Menunjukkan persamaan sejak.

Ia boleh menjadi kata adjektif dan kata kerja sebagai kata nama.. Lihat contoh-contoh di bawah. masing-masing. setap Kata bilangan biasanya berpasangan dengan penjodoh bilangan sebagai penerang kepada kata nama. tiga empat. pembeda -nya menjadikannya kata nama. beratus-ratus setengah.Kata Bilangan Kata bilangan menerangkan bilangan atau jumlah sesuatu. Kata Pembenda Kata -Nya adalah juga kata pembenda. contoh: Datukku berjalan dengan sebatang tongkat. misalnya: Sedihnya perasaan saya tidak dapat digambarkan. dua pertiga tiap-tiap. yakni berfungsi menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama.. . banyak semua segala kedua-dua. dua. Kata penekan -nya Kata penekan -nya berfungsi menegaskan kata yang digabungkan dengannya. Lihat penjenisan kata bilangan seperti rajah di bawah: Jenis bilangan bilangan bilangan bilangan bilangan tentu tak tentu himpunan pecahan pisahan kata bilangan satu. (Kata sedih ialah kata adjketif..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful