PENGENALAN MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam

bahasa Melayu. Struktur bahasa yang dimaksudkan ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau menjalankan tugas nahu. Perkataan juga adalah bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat. Morfem pula boleh bersifat bebas atau terikat. Morfem bebas ialah forfem yang dapat wujud bersendirian contohnya sekolah dan laut. Sebaliknya morfen terikat ialah morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Contohnya imbuhan ber- perlu wujud bersama-sama dalam bersekolah dan–an dalam lautan. Unit-unit ini tidak boleh wujud tanpa kata dasar. Kesimpulannya, proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walau bagaimanapun, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada golongan Austronesia. Mereka datang dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentuk gelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. Ini berlaku sejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebut Melayu Proto. Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai Melayu Deutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik, maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing- masing. Walau bagaimanapun, antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapat dilihat unsur-unsur persamaannya.

Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat cerah. Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segi penggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. Dasar Pendidikan Kebangsaan Negara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikan dalam bahasa Melayu. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing dengan bahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu ialah meningkatkan status penggunaannya, iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsur keindahan. Demi menjaga kedaulatannya, kita harus berusaha mengindahkannya, mewujudkan unsurunsur yang menjadikannya lebih murni, supaya apa-apa yang diperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik dan menyentuh cita rasa yang tinggi. Inilah cabaran yang harus diterima oleh rakyat Malaysia pada tahun-tahun akan datang.

JENIS-JENIS PERKATAAN DALAM BAHASA MELAYU Perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Sempadan perkataan ini bersifat abstrak, iaitu hanya wujud dalam fikiran kita. Ia tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan, baik dalam tulisan atau pun pertuturan. Perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yang dapat dijeniskan seperti berikut:

i) Kata tunggal ii) Kata terbitan iii)Kata majmuk iv) Kata ganda i) Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Ia tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata tunggal terbahagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama merupakan unit yang bebas dan berdiri sendiri sebagai satu ayat. Contohnya; - makan – saya – sihat – sungguh – bahaya

Jenis kedua ialah kata tugas iaitu unit-unit yang tidak dapat berdiri dengan sendiri tetapi memerlukan sekurang-sekurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Contohnya: - di mana? - untuk siapa? - ke Johor? Kata tunggal yang dilihat dari segi persukuaan kata, boleh mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Sesuatu suku kata pula boleh dibentuk oleh satu vokal (V) sahaja atau satu vokal disertai konsonan (K) atau beberapa konsonan. Konsonan demikian hadir sama ada di hadapan vokal atau di belakangnya secara serentak. Ia terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, empat suku kata atau lebih dan akronim. Jenis akronim ialah bentuk yang dihasilkan umumnya melalui pencatuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. Contohnya: - cerpen bermaksud cerita pendek - jentolak bermaksud jentera tolak - tadika bermaksud taman didikan kanak-kanak - Petronas bermaksud Petroleum Nasional - Proton bermaksud Perusahaan Automobil Nasional

ii) Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan iaitu satu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar yang kemudiannya melahirkan kata terbitan.. Sama ada imbuhan itu di awal, sisipan, akhiran atau apitan. Kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebas sementara imbuhan merupakan morfem terikat. Contoh kata terbitan yang mempunyai kata dasar daripada morfem bebas seperti berjalan dan lukisan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. Ia harus diimbuhankan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Proses pengimbuhan juga boleh berlaku pada kata dasar daripada jenis terbitan dan kata majmuk. Contoh perkataan yang mengandungi kata dasar daripada jenis kata terbitan dan kata majmuk ialah: i) imbuhan dengan kata dasar terbitan. - peN + ketua = pengetua - meN + ketepi + kan = mengetepikan

ii) imbuhan dengan kata dasar majmuk. - ber + darah panas = berdarah panas - peN + kuat kuasa + an = penguatkuasaan Kata terbitan awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan seperti pelari, pendatang, pelajar, mahasiswa, juruterbang, tatacara dan sebagainya. Awalan dalam bahasa Melayu yang wujud dalam kata kerja terbitan pula contohnya seperti melawan, membawa, mendaki, berjalan, belajar, terjebak, disusun dan sebagainya. Manakala awalan yang wujud dalam kata adjektif pula contohnya seperti terbesar, terputih, terendah, secantik, secerah, setebal dan sebagainya. Kata terbitan akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. Contoh akhiran kata nama ialah pakaian, jahitan, sasterawan, seniwati, hadirin, ustazah dan sebagainya. Manakala contoh akhiran kata kerja pula ialah buatkan, gunakan, besarkan, duduki, dekati dan sebagainya.

cari gali. Dalam bahasa Melayu.Perdana Menteri . keinggerisan dan sebagainya.Raja Muda .mata pelajaran c) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. contohnya: .garis pusat. gemilang dan sebagainya.kata kunci .seruling dan sebagainya. kedukaan dan sebagainya. Proses pembentukan kata majmuk berlaku dalam banyak bahasa. Manakala sisipan kata adjektif pula seperti selerak.Ketua Setiausaha Negara b) Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus. Contoh sisipan kata nama seperti kelengkeng. iii) Kata Majmuk Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. serabut. tetapi terdapat beberapa kecualian oleh sebab kelaziman penggunaan.Profesor Madya . kata majmuk dapat dipisahkan kepada tiga kelompok seperti berikut: a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas.tumbuk rusuk. kata majmuk dieja terpisah. pembuatan. Contoh apitan kata kerja ialah memainkan. penggunaan.segi tiga.Setiausaha Politik . kecinaan. Cara mengeja kata majmuk berbeza-beza antara satu bahasa dengan bahasa lain. Contoh kata majmuk yang lazim: .air mata . telunjuk.hak milik. menggunakan. kata kerja dan kata adjektif.manis mulut. contohnya: .pilih kasih .anak emas. Berdasarkan jenisnya.kertas kerja. Contoh apitan kata nama ialah pelaksanaan. Akhir sekali kata terbitan bersisipan wujud dalam sisipan kata nama dan sisipan kata adjektif. pendapatan. Manakala contoh apitan kata adjektif pula seperti kearaban. mentakrifkan.sudut tepat .berat tulang.kaki ayam.Kata terbitan berapitan wujud dalam kata nama. gelembung. digunakan. berbantalkan.hati batu Termasuk juga bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran contohnya: . diperdengarkan dan sebagainya.meja makan .

selok-belok. besar-besar dan sebagainya. hiruk-pikuk dan sebagainya. persatuan. saudara-mara.kakitangan. Dalam penggandaan berentak. lauk-pauk dan sebagainya. mundar-mandir. Pengandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu: i) Penggandaan berentak pengulangan vokal contohnya sayur-mayur.tanggungjawab iv) Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertama. ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan contohnya gunung-ganang. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Contoh penggandaan separa adalah seperti lelaki.antarabangsa. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. bukitbukau. jejari.persatuan dan lain-lain lagi. Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.bumiputera.jawatankuasa. Contoh penggandaan penuh seperti negara-negara. sesiku dan sebagainya. mandi-manda dan sebagainya. kuih-muih. rerama. guru-guru. lintangpukang. Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. pelatih-pelatih. Contoh kata ganda penuh termasuk imbuhan seperti pemimpin-pemimpin. Contoh kata majmuk yang kecualian: .Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang diberi pengecualian dan dianggap sudah mantap sebagai satu perkataan walaupun bentuk kata tersebut nyata mengandungi dua kata dasar. iii) Penggandaan berentak bebas contohnya anak-pinak. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. .

Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. Unsur keserasian juga menjadi salah satu ciri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. sama ada akan. jelaslah bahawa bidang sintaksis yang mengkaji persoalan bentuk. Unsur keserasian antara kata nama subjek dengan kata kerja adalah penting. Kesimpulannya. Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa. Sintaksis dapat melahirkan pelbagai jenis ragam dan ayat serta pembentukannya. bahasa Arab. Kita perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. . sedang atau sudah berlaku. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termaksuklah penanda kasus. merupakan bidang yang amat penting dalam penganalisisan sesuatu bahasa. selain kehadiran unsur seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan. kala dan unsur keserasian. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentukan maknanya atau terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Sebenarnya. Kita juga dapat memahami bidang sintaksis sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Perlu diingat bahawa dalam bahasa Melayu tidak terdapat penanda kasus sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris. iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. bahasa Rusia dan bahasa Turki. Satu lagi penanda tatabahasa yang terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa banyak bahasa ialah penanda kala. Penanda kasus memainkan peranan penting bagi menentukan kegramatisan sesuatu ayat.SINTAKSIS Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. struktur dan binaan ayat. sebab tanpa mempertahankan keserasian. Akhir sekali. terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberi perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat.

Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. ii) Kanak-kanak sedang mandi. Ayat mengandungi unsure klausa yang terdiri daripada frasa dan frasa pula terbentuk daripada bentuk-bentuk perkataan. ii) Dia menangis. Oleh sebab bilangan ayat yang dapat dibentuk dalam sesuatu bahasa itu tidak terhad. Bilangan klausa yang terkandung dalam sesuatu ayat itu menentukan sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk.Anjing itu mengejar kucing. maka dapat diduga bahawa binaan-binaan ayat yang wujud dalam sesuatu bahasa itu terdiri daripada berbagai-bagai jenis dan ragam. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk . ii) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Contohnya: A-i) Kanak-kanak sedang mandi di kolam itu.RAGAM AYAT Ayat terbentuk daripada konstituen klausa. Contohnya: . Ada dua jenis ayat aktif tak transitif iaitu: i) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya. ii) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar. i) Ayat Aktif Jika dilihat dari segi ragamnya. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang mengandungi frasa keterangan secara pilihan. ayat aktif transitif yang bersifat ayat tunggal terbentuk hanya daripada ayat yang mengandungi frasa nama subjek asal sebagai judul dan frasa nama objek sebagai unsure penyambut kata kerjanya. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. B-i) Dia menangis sepanjang hari. C-i) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar pada waktu senja. ayat-ayat tunggal dalam bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.Ali menendang bola. . Walau bagaimanapun.

B-i) Kebanyakan penganggur tinggal di rumah setinggan. Ayat pasif dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada: i)Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif.danter. pembentukan kata dan golongan kata. . ii) Ayat Pasif Ayat pasif pula terbentuk asalnya daripada ayat aktif transitif. ii) *Bas itu menuju. Contohnya: .menyempurnakan maksud ayat. . Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ini merupakan ayat yang kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasifdi.. Unsur pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. Contohnya: A-i) Dia berada di Kuala Lumpur.Kucing itu dikejar oleh anjing. ii) *Dia berada. .Buku itu saya baca. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. C-i) Bas itu menuju ke utara. ii) *Kebanyakan penganggur tinggal. Tatabahasa 1. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.Bola ditendang oleh Ali. Ia mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. 2.

Dalam morfologi. 4. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num Sebaliknya. Misalnya minum. perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem. Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfem dan kata. kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem. Kesimpulannya.3. Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut: . iaitu di dan minum. 4. 3. Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil. 5. ***2. Morfem 1. maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem. 2.

telapak (tapak).misalnya. Apitan . misalnya. misalnya.Morfem Morfem bebas Morfem terikat Morfem bebas 1. imbuhan per……. Misalnya. . sekolah. Boleh mengubah makna sesuatu kata. periksa 2.ditambah pada bahagian depan kata dasar.ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar. cuti.an.diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar . Bentuk imbuhan. dan seterusnya makna ayat. Morfem terikat/imbuhan pula boleh dibahagikan seperti berikut: Morfem terikat/imbuhan Awalan . minum. Dapat berdiri sendiri. mem. menghafal. Tidak mempunyai makna. tapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu. ber 2. kan. Misalnya.ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar Sisipan . permainan. membaca. Akhiran . mempunyai makna sendiri Morfem terikat/imbuhan 1. per..

Konsep Perkataan Merupakan unit ujaran yang bebas dan bermakna Kata boleh dibahagikan kepada berikut: .

Lada. sama ada awalan. atau budak yang . v. akhiran. iii. ii. maka ia bukan kata majmuk. pawagam (panggung wayang gambar) dan sebagainya. Petronas. sisipan atau apitan. Misalnya. Akronim yang sudah diterima pakai juga tergolong dalam kata tunggal. Mara. Jika dapat disisipkan kata lain dan membawa makna tertentu. Tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain. ii. Para pelajar diingatkan bahawa akronim tidak sama dengan singkatan. tadika (taman didikan kanakkanak). Jelaslah.Bentuk-bentuk Kata Kata/perkataan boleh dibahagikan kepada bentuk-bentuk berikut: Kata tunggal i. tetapi tergolong dalam frasa. misalnya. i. iii. Terdiri daripada kata dasar atau kata akar yang melalui proses pengimbuhan. singkatan tidak termasuk dalam kata tunggal seperti akronim. Budak berlari bukan kata majmuk kerana ia boleh menjadi budak itu berlari. Rumus penting ialah tiada kata lain yang boleh disisipkan di antara gandingan tersebut. Singkatan ialah kependekan bagi satu atau beberapa perkataan seperti IT untuk teknologi maklumat (information technology) dan PM untuk Perdana Menteri. Kata terbitan Kata majmuk i. Terbentuk hasil gandingan dua atau lebih kata dasar. iv.

Pada umumnya. ii. (lihat lampiran 1) i. Kata ganda Proses Pembentukan Kata Selain daripada kata tunggal. lelabah. sesekali dan sebagainya. dan kata ganda terbentuk melalui proses pembentukan kata. kata majmuk dieja terpisah kecuali yang sudah mantap sebagai satu perkataan. Contoh penggandaan separa ialah pepatung. kata majmuk. maka kata terbitan. gula-gula. iv. seperti gilagila. labahlabah.berlari itu. Kata ganda ialah pengulangan kata dasar sama ada dengan mengulang seluruh kata dasar (penggandaan penuh) atau sebahagian daripada kata dasar (penggandaan separa). suka-suka. Proses berkenaan diterangkan melalui skema rajah berikut: . rama-rama dan sebagainya.

keletihan kerana penpenswastaan. ketladak. apitan dan sisipan. penghantar. kanak setiap hari. pengamal. pengasuh pengepengecualian.Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kata dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya. Dalam bahasa Melayu. pengasuh kanakpengaudit.awalan. Pensyarah itu pensyarah. pendapat kuliah sehari pengkritik. peragut. Imbuhan Kata Nama Kata nama menerima keempat-empat jenis imbuhan . Contoh imbuhan pada awalan ayat contoh penggunaan Kerabat diraja itu kerabat. Pengacau itu pengkhianat. Pengebom berani Awalan Varian Contoh perkataan . Mesin pemproses pempemproses. sawit itu mahal pemberontak harganya. keke makan di warung kekasih sahaja. apitan dan sisipan. iaitu awalan. imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar. Imbuhan tergolong dala empat jenis. akhiran. Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau abstrak Orang ramai pewangi. membelasah peNpepesalah peragut rantai itu sehingga pengsan. akhiran.menjadi penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar. menggangu pengpengacau. pemfatwa. maksud awalan ke. menyampaikan lima penagih.

ekabahasa belum ekakaum. sehingga jururunding. Pengunaan ekabahasa. supaya menyemak pelayar. diterbitkan dalam dwifungsi. Majalah itu dwibahasa. menggali tulangprakemerdekaan temulang manusia prasejarah. kadangkala dirujuk juga adi-) dwi- eka- pasca-(dirujuk kepada `selepas') pasca- pra-(menunjukkan makna `sebelum') pra- swa-menunjukkan maksud `sendiri') swa- mati itu terkorban akibat perbuatan sendiri Pelabur diingatkan pelabur. nombor kad pelakon pengenalan sebelum mengisi borang. ekafungsi tentu menjamin perpaduan negara Pengajian pascasiswazah merujuk kepada pascasiswazah bidang-bidang sarjana dan kedoktoran. Pertapa itu menghabiskan masa enam purnama pertapa untuk menghabiskan zikirnya. mengambil sendiri swamodal.pengeluar. pengebom pel- peR- per juru- juru- dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar) eka-(menunjukkan bilangan satu. jurutaip. pengesan. Semua tugas diserahkan kepada jurutaip. dwibahasa iaitu dwiedaran Tamil dan Inggeris. akhirnya dia jurubahasa meletakkan jawatan. . Ahli arekologi itu prasejarah. pelampau. Pelanggan swalayan. makanan di swakarya restoran swalayan itu. pelajar.

budiman olahragawan. pelancongan.. olahragawati pakaian. pengurangan Contoh imbuhan sisipan pada ayat sisipan -el-er-emcontoh perkataan telunjuk. pesisiran.yang dirujuk) -wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam bidangnya) -wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya) -an contoh perkataan seniman. peperangan penyusunan. kelengkeng. kemelut . kesenangan peranan.. senaman.. seruling. jualan Contoh imbuhan pada apitan ayat Apitan ke.an peN.an pe.an contoh perkataan kezaliman.... kemuncup. serabut kemuning.Contoh imbuhan pada akhiran ayat Akhiran -man (menunjukkan sifat perkara samada orang atau benda. kenalan.. kelabut keruping. usahawan pragawati. latihan. kudapan. pekarangan.

terpisah. akhiran dan apitan.Imbuhan kata kerja Menerima tiga jenis imbuhan awalan. menyelerakkan Contoh imbuhan pada awalan Akhiran beRbebelbermeN mememmengmengedimempeRdipeRteRdimemperdipertetervarian contoh perkataan bekerja belajar berkawal. dibaca memperbaharu. mengetin. tercarut Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya. terombak terminum. mengelupur. merasa memberi. memperdalam diperbaharui terasa. akhiran -kan -i contoh perkataan buatkan. memperluas. berhasrat. amalkan. selesaikan jauhi. ramaikan. masuki . mengesahkan dipukul. menggali. terasuk. turuti. memperhamba. berziarah melawat. memproses mengelak. menghabiskan mengebom. Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut: gemerlap -------> bergemerlap selereak----------> berselerak.

...... mensyukuri mengairi.kan memper..... merundingkan. menzahirkan mengambilkan..-kan men-..-kan mem-. mempastikan.-kan menge.. mengesahkan meracuni.. mempelopori menjalani.an beR..contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya Imbuhan beR.-kan varian ber...-an di-. dibenarkan diperkenankan..i men--...an be....... meyakini membeloti.... diperlihatkan . kesiangan diragui. dikasihi.. meyakinkan memberikan.. kemalangan.-i di-.kan ke..-kan ber-.. memfatwakan mendirikan.i mem-..kan meN.. berbantalkan memasukkan.. menghadiri. mengetinkan.-kan menN..-kan contoh perkataan beranggapan..i me.-i meng-..an di. dipersembahkan. melindungi.. dirindui dipulangkan.. mengkanunkan mengeposkan.-kan diper-. berantaikan bertajukkan.i di.. menggarami memperhambakan...-1 mempeR-.menggantikan. mempersendakan kecurian.-kan meng. berdampingan beratapan.... berebutan berumahkan....-kan ke-.kan dipeR.-kan me-. menjadikan.....an be-... mengekori.

itu semerbak semerbak.-an kemelayuan. contoh penggunaan teR- te- ter- terbaik..Imbuhan Kata Adjektif Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan . seganas.. gerigi. sehebat Apitan ke. Kata adjektif tidak menerima akhiran Amati contoh-contoh berikut: imbuhan varian contoh perkataan Awalan teramai. selerak mempunyai gelembung udara sejak beristeri dua. ``Kaulah yang terbaik bagi diriku. Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara. usaha beliau dalam perniagaan sinambung merupakan kesinambungan bakat neneknya. terindah se- se- seindah. kebaratan. dan sisipan.. gemerlap baunya. serabut fikirannya amat serabut. Walaupun cara beliau berpakaian agak kebaratan.an ke-. -er- -er- -em- -em- -in- -in- .. tersohor. tetapi pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan. ketimuran Sisipan -el-elMinum bergas itu gelembung. terendah Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelanggan teramai pada tahun ini.'' katanya. Minyak wangi palsu gemilang. teruncing. sebesar.awalan. apitan.

Kata majmuk biasa Alat tulis. lapangan terbang. setiausaha dan sebagainya. Perlu ditekankan bahawa gandingan dua kata atau lebih jika boleh disisipkan kata lain antara gandingan perkataan itu tidak dikira sebagai majmuk. Kata Majmuk Gelaran Ketua Polis Negara. seperti buah tangan. iaitu: i. Perdana Menteri. telefon terus dail. Contohnya: i. nasi minyak.Pemajmukan 1. Ia akan menjadi frasa. ketua meja. tengah hari ii. Telefon mudah alih. Timbalan Menteri. iii. Duta Besar Kata Majmuk Istilah Khusus i. Muda mudi boleh menjadi muda dan mudi Hitam legam boleh menjadi hitam lagi legam Hujan renyai boleh menjadi hujan yang renyai 2. kerani pos. ii. Kata gandingan untuk istilah-istilah yang khusus dalam pelbagai bidang. adat resam. Kata yang dipilih untuk digandingkan sama ada daripada kata-kata umum atau istilah khusus. iii. teknologi maklumat. Peguam Negara. kertas kerja . Proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk mendukung makna tertentu berlaku dengan tiga cara. Umum Istilah Kiasan/peribahasa Kata Majmuk Umum Kata majmuk umum terbahagi kepada: i. ii. Pemajmukan ialah proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk memberi makna tertentu. kereta api.

misalnya: Masam muka. Kata majmuk jenis ini mempunyai maksud selain daripada maksud harafiahnya.Kata Majmuk Kiasan i. curi tulang. tebal muka. makan angin Pengimbuhan Kata Majmuk Dalam sistem baku. Lampiran 1 Kata dasar 1 air ambil meja ketua tanggung antara Lampiran 2 Kata dasar 1 antara apa apa apa bagai barang beri bumi dari dari duka hulu jawatan kaki ke kerja mana Mata olah pada Pesuruh Kata dasar 2 bangsa bila kala lagi mana kali tahu putera hal pada cita balang kuasa tangan pada sama kala hari raga hal jaya Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan antarabangsa apabila apakala apalagi bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera darihal Daripada dukacita Hulubalang jawatankuasa Kakitangan kepada Kerjasama Manakala Matahari olahraga Padahal Pesuruhjaya Kata dasar 2 mata alih tulis menteri jawab bangsa Kata majmuk air mata ambil alih meja tulis ketua menteri tanggungjawab antarabangsa . kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap.

Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men membahagikan kata ganda kepada tiga jenis iaitu i. tetapiia dieja/ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan. kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan.setia suka suruhan tanda tanggung warga usaha rela jaya tangan jawab negara setiausaha sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab warganegara Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah. kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan.... iaitu kata nama tunggal.kan meN. Gandaan separa iii Gandaan berentak iv Gandaan makna 3. penggandaan berentak iii. pengandaan separa.. Gandaan penuh ii... atau sebahagian sahaja.kan peR.. seperti contoh pada jadual di bawah: Kata Majmuk kuat kuasa kemas kini anak tiri ibu bapa kuat kuasa campur aduk Apitan peN.an Ejaan penguatkuasaan mengemaskinikan menganaktirikan keibubapaan dikuatkuasakan percampuradukan Untuk awalan..an meN. imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir. Imbuhan berRmeNpeN-an -kan Kata Majmuk garis pusat ambil alih cari gali daya serap urus niaga Kata Majmuk Terbitan bergaris pusat mengambil alih pencari gali daya serapan urus niagakan Penggandaan 1. Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya.. Lihat jadual di bawah..an di. Ada empat jenis kata nama ganda.. Manakala akhiran.kan ke. penggandaan penuh ii. iaitu i... Semua bentuk kata nama. . 2.

Pengulangan berlaku pada kata dasar dengan dua cara. I. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama tunggal. Kata yang digandakan ini dipisahkandengan menggunakan sengkang. Kata dasar diulang sepenuhnya tetapi imbuhan dirangkaikan di bahagian depan kata yang kedua atau penggandaan separa belakang. Biji Barang Penggandaan separa 1. Sesuatu kata nama itu digandakan seluruhnya. Pengulangan tetapi dipisahkan dengan sengkang. Penggandaan boleh berlaku pada kata dasar atau kata terbitan.Penggandaan penuh 1. . dan kata nama majmuk. 2. kata nama terbitan. 2. Kata dasar diulang sepenuhnya dan awalamn dirangkaikan pada bahagian depan kata yang pertama atau atau penggandaan separa depan. Kata tunggal (a) Penggandaan separa merupakan varian kepada sesetengah penggandaan penuh. Penggandaan penuh Laki-laki Langit-langit Satu-satu Budak-budak Siku-siku Penggandaan separa Lelaki Lelangit Sesuatu Bebudak sesiku II. Suku kata akhir kata dasar digugurkan dan vokal asal suku kata pertama yang dulang dilemahkan menjadi vokal tengah atau / a / Biji-bijian barang-barangan Contoh: Kata dasar laki langit suatu budak siku Kata terbitan (a) penggandaan ini melibatkan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan. Penggandaan separa ialah pengulangan sebahagian daripada kata dasar. 3.

Penggandaan Makna 1. Imbuhan di depan kata kedua (penggandaan separa depan) Kata dasar anak kejar Kata terbitan Ber + anak Men + kejar Kata ganda Anak-beranak Kejar-mengejar 6. dan kata adjektif. Contoh: Ipar Ipar Saudara Makna Penggandaan Ada empat makna tambahan kepada kata nama apabila digandakan. iaitu: a. Imbuhan di depan kata pertama (penggandaan separa belakang) Kata dasar bual cari gila borak akan Kata terbitan Ber + bual Ter + cari Ter + gila Ber + borak Se + akan Kata ganda Berbual-bual Tercari-cari Tergila-gila Berborak=borak Seakan-akan 5. kata kerja. kata ganda boleh didapati dalam golongan kata nama.4. menunjukkan banyak buku ketua jabatan gunung bukit buku-buku ketua-ketua jabatan-jabatan gunung-ganang bukit-bukau ipar duai ipar lamai saudara mara . Kata nama tertentu digandakan dengan perkataan yang sama maknanya.

amat. iaitu: I. membentuk nama haiwan biri-biri kupu-kupu kunang-kunang c. kata tugas Kata nama. Kata isian (kumpulan yang terbuka kerana sentiasa berkembang) sayur-mayur kuih-muih saudara-mara langit-langit (menyerupai langit) siku-siku (menyerupai siku) orang-orang (menyerupai orang) II. Kata tugas (kumpulan kata tertutup seperti dan.b. Kata-kata dalam bahasa Melayu boleh digolongkan kepada empat iaitu: I. membentuk nama bagi benda yang menyerupai langit siku orang d. itu. kata adjektif IV. dan sebagainya. walaupun. kata kerja dan kata adjektif ialah kata isian yang terbuka . sekiranya. Kata-kata boleh digolongkan berdasarkan faktor sintaksis dan semantik. Kata nama II. kata kerja III. Menunjukkan pelbagai jenis sayur kuih saudara Golongan kata Dalam bahasa Melayu terdapat dua kumpulan kata.

mana Diri Orang pertama Saya. pelajar. kecuaian. Sabak Bernam. apa. beliau. ketua. saudari. engkau anda. kita Awak. Ia. Ini. baginda. Wira. Kepala. Tun Abdul Razak. Proton Saga. meja. mereka. nya Orang kedua Orang ketiga . Pak Belang Gunung Kinabalu. kapal terbang Harapan. tuan hamba.keberanian. dengki. saudara. Si Tompok. Fatimah. Hang Jebat. itu Nama am Konkrit Ganti nama Abstrak Penunjuk Tanya Siapa. kemahuan. kesenangan. dia. Aziz Osman Bujang senang. kamu. beta. aku. kami. patik.Golongan kata nama Subgolongan Nama khas Hidup ciri jenis Manusia Bukan manusia Tak hidup contoh Ali. Gua Musang. Waja.

makan. memakan. berjalan. sama ada yang berlaku atau dilakukan.Golongan Kata Kerja (KK) Kata kerja (KK) merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. dimakan dan sebagainya. Contohnya. .

tebal. sudah lama sungguh. Lama. lonjong. Transitif Aktif Transitif Pasif Menulis. dalam. nipis. memakan Ditulis oleh/dengan. paling. sebesar.keadaan Halim bertambah parah . kemas. kejap. panjang. ditampat. Lemah. sangat. bujur. menampar. lewat. lambat. leper. Ciri Tak berpelengkap .Air sungai beransur surut Transitif . . besar. -Tetapi ada yang memerlukan pelengkap.Turunnya Union Jack.Tidak memerlukan pelengkap Berpelengkap . empat segi. benar. terpanjang. sungguh. ternipis Bulat.memerlukan pelengkap Aktif Pasif jenis Tak Transitif Tak Berpelengkap Contoh . kukuh. kuning langsat Pendek. segera. jalur Gemilang pula yang berkibar Tak transitif Berpelengkap . agak. suntuk. Dimakan oleh/dengan Golongan kata adjektif Kata adjektif (KA) ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. terkuat Merah. Jenis Sifat warna ukuran bentuk waktu Contoh Baik. ungu. Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. masih lebat lagi (kata yang menjadi inti frasa digariskan di bawahnya). secantik. berani.Rumah itu sudah roboh .memerlukan objek atau penyambut. sekali. Kata adjektif boleh dibahagikan kepada sembilan subgolongan. jingga. putih.subgolongan Tak transitif -Tidak memerlukan objek untuk melengkapkannya. Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. cerdik.

Sedap. jauh Selalu. terhadap dan sebagainya. deras. senang. jarang. sangat. kerap. lemak. hampir. hodoh. penguat seperti amat. hangit. licin sentuh Adjektif perasaan Takut. jelas. pedas. sekali. lalu. lambat. cantik pandang Bising. payau Buruk. lembab. kadang-kadang. nama seperti akan. jelita. hapak bau Kesat. benar Contoh: Saya sangat dengan awak segan Ahmad amat rindu akan kekasihnya di Indonesia Orang kaya itu amat malu untuk meminta pertolongan mereka. agak. lincah.jarak cara Pancaindera rasa lampau. seram. dengan. sungguh. muram. Tip Kata adjektif dikenali jika Kata adjektif menerangkan Adjektif perasaan harus kata berkenaan didahului keadaan atau sifat sesuatu diikuti oleh kata sendi atau diikuti oleh kata nama atau frasa nama. gembira. paling.pahit. benci. rindu. marah. laju. senyap dengar Busuk. . silam. manis. halus. kasar. Dekat. wangi. lzat.

ketika. hatta. serta Kerana. Kata pangkal ayat syahdan Telah.   ayat Aduh. hanya.Golongan Kata Tugas Hadir dalam ayat untuk memikul tugas nahu atau tugas sintaksis tertentu. -lah. Kata bantu masih. adjektif. sendi nama. minta. adapun. sedang. betul Kata pembenar Maka. juga. Kata penegas pun. oh. tetapi. tengah. pernah. wah Kata seru syabas. boleh. mahu ingin. Menguatkanmaksud suatu adjektif Menegaskan bahagianbahagian tertentu dalam ayat Menafikan sesuatu Ialah Kata pemeri Memerikan hal atau . harus. amboi. cis Mengapa bila. sekali. benar. memang. sudah. Kata perintah sila. Contoh Dan. Hendak. usah. lagi  Bukan Kata nafi  tidak  Membenarkan sesuatu Menandakan kesinambungan ayat Membantu frasa-frasa kerja. -tah. sangat. nian. akan belum. harap    Menunjukkan seruan Menyoal atau bertanya Menimbulkan Tindakan balas Larangan Silaan permintaan Ya. benar. mesti. Amat. jemput tolong. Kata tanya bagaimana Jangan. kalau subgolongan  Gabungan  hubungan Tugas Menghubungkan atau klausa. Jadual berikut menjelaskan fungsi kata tugas. Kata penguat terlalu. dapat. berapa. -kah. atau. paling. sungguh.

iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. bagi. beberapa. segala. bawah. timur. Oleh itu. kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis. Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ayat majmuk. bagai. dua. samping. ayat. Kata arah depan. hadapan. umpama. bertahun. Pelbagai tugas bagi kata atau frasa nama Menunjukkan arah atau hala Menerangkan atau jumlah bilangan -nya Kata pembeda Memberi penegasan bagi kata yang digandingi Menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama Kata hubung Kata hubung bertugas untuk menghubungkan klausa. . sejuta  Banyak. akan. seratus. sisi. seperti. kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. separuh.  Satu. oleh. . terhadap. belakang. ke. sepertiga  Kedua-dua. Kata bilangan sepuluh. semua. barat. seluruh  Sesetengah. Atas. dua pertiga. berbakul-bakul. frasa atau perkataan untuk membentuk ayat majmuk. Kata sendi nama untuk. beratus-ratus. Oleh itu. sedikit. antara. adalah Di. dalam luar. iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. daripada. para  Sekalian. -nya Kata penekan merangkaikan subjek dengan predikat.

ii. semasa. Guru tahun enam Ahmad itu buku itu menyatakan sejarah. agar. klausa klausa semoga. -Jadi. stadium kerana tidak ii. sementara. malahan. untuk. saya. jikalau. pancangan Contoh: kalau. iii. tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah. hadiah. iii. Contoh kata: dan. Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar. Pemanah itu melepaskan anak panah. Hubungan ini bermaksud menggunakan kata pelengkap). sama ada pergi rumah kawan atau balik kampung. Mengubungkan klausa-klusa yang sama tarafnya 2. komplemen itu kendatipun. supaya. . dan sesungguhnya. sambil.. memiliki tiket yang sah. tatkala. Contoh ayat: i. ii. kerana. klausa utama.’’ katanya. bahawa semua i. Budak yang -Kata hubung yang setelah.Kata hubung gabungan 1. sebaliknya. berjaya itu diberi jika. Kerajaan membuat jambatan untuk rakyat melintas sungai. i. -Kata hubung itu ialah: hubung yang. klausa pancangan keterangan kepada (Kompelen klausa utama. atau.. sementara. sekiranya. seterusnya. Pelajar yang melengkapkan hingga. sewaktu. tetapi. (kecil). walaupun. lantas menikam. tetapi. 3. andaikata. Dia mengelak. meskipun. adik perempuan ialah bahawa dan ketika. serta. Buku yang dikarang oleh i. Kata hubung pancangan Pancangan relatif Pancangan Pancangan komplemen keterangan -menghubungkan -Menghubungkan -Kata hubung satu klausa sebagai klausa utama pancangan keterangan komplemen pada dengan klausa menghubungkan klausa satu klausa utama. iii. sedang membaca itu berperanan begitu sekiranya. ``Belum tentu. Mereka tidak muridnya dibenarkan masuk ke mendapat enam A.

sebagai penutup ayat seruan itu. anda baru sahaja menerima RM1 juta! Penting: Kata seru diguna sebelum klausa. Jika predikat didepankan. marah. Lihat contoh-contoh berikut: Harga rumah baru kamu berapa? Berapakah harga rumah baru kamu? Kemalangan itu berlaku bagaimana? Bagaimanakah kemalangan berlaku? . Contoh:    Wah. seperti suka. dan kata seruan pada penghujung ayat. sakitnya hatiku! Syabas. Kata tanya hadir di dalam predikat. mencabar. gembira.Kata Kata Seru Digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan. duka. cantiknya kereta baru kamu! Aduh. Kata Tanya Kata tanya digunakan untuk bertanya atau menyoal sesuatu. maka kata tanya hendaklah disertai oleh partikal –kah. dicabar dan sebagainya.

Minta bersihkan meja awak. Contohnya: hendak. atau masa hadapan. dan dapat. minta Jemput ke rumah saya malam esok. belum. mesti. sedang. masih.Ayat Perintah Kata perintah bertugas untuk memberi tindak balas kepada orang yang mendengar (pihak kedua) sebagai larangan. kini. harus. akan. Kaji contoh berikut: Jenis perintah Larangan Kata perintah Jangan. Kata Bantu Kata bantu aspek Memperihalkan masa lampau. Kata jenis ini membantu menerangkan aspek waktu dan ragam perasaan. Contohnya: telah. Silaan Sila. frasa adjektif. jemput Usah pergi ke sungai yang dalam airnya. silaan dan permintaan. . sudah. Kata bantu ragam Memperihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. dan frasa sendi nama dalam ayat. boleh. mahu. ada kenduri kawin Tolong jangan cemarkan nama baik diri sendiri. Permintaan Tolong. usah Contoh penggunaan Rakyat jangan mudah terpengaruh dengan dakyah komunis. Kata Bantu Kata bantu hadir sebelum frasa kerja. Sila menjamu selera.

Tanpa kebenaran ketua. Belakang sekali. Bebas amat. kata penguat terbahagi kepada tiga jenid iaitu kata penguat hadapan. awak telah bercuti lama benar. agak contoh penggunaan Awak yang paling pintar dalam kelas ini. sangat. . Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. nian Permata yang termahal sekali diletakkan di ruangan khas itu. Teknik yang awak gunakan untuk menyelesaikan rumus Matematik itu terlalu rumit. Berdasarkan pada kedudukan ini. Semalam ibu letih sangat. Kaji contoh-contoh di bawah dengan teliti: Jenis kata penguat Hadapan kata penguat paling. benar. sungguh Hujan lebat amat Hujan amat lebat Badang kuat sangat Badang sangat kuat Ibu letih sangat semalam. terlalu.Kata penguat Kata penguat bertugas menguatkan maksud kata adjektif. kata penguat belakang dan kata penguat bebas.

-tah. . Rajah di bawah merumuskan jenis kata penegas dan penggunaannya. Pegawai juga mesti hadir (subjek) Pegawai mesti hadir juga (predikat) Adiknya pun jurutera. sahaja . Apatah usaha kita menghidupkan semula pekan teater ini. memang. Menurut fungsinya sebagai penegas. (subjek) Adiknya jurutera juga (predikat) Frasa subjek atau frasa predikat juga. Jenis Kata Penegas Kata Penegas Contoh Penggunaan Siapakah yang memakai baju merah itu? Frasa predikat atau bahagian dalam predikat -kah. lagi.Kata Penegas Kata Penegeas atau partikel bertugas menekankan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. hanya. pun. kata tugas ini boleh dibahagi kepada dua jenis iaitu kata penegas frasa predikat sahaja atau bahagian-bahagian dalam predikat dan kata penegas frasa subjek atau frasa apredikat.lah Yang itulah murid baru sekolah ini.

Frasa predikat biasanya menjawab soalan contoh: Tindakan kerajaan menetapkan ``apakah'' mata wang ialah usaha melindungi ekonomi negara daripada serangan luar. subjek dean frasa utama dalam predikat. tidak Kata Pemeri Kata pemeri bertugas merangkaikan frasa utama dalam predikat dengan frasa subjek. dan frasa sendi nama dalam predikat. Dalam bahasa Melayu. Perdana Menteri berjumpa Bush.Ada dua kata nafi iaitu bukan dan tidak. terdapat dua jenis kata pemeri.Kata Nafi Kata nafi bertugas menafikan frasa nama. Kata Nafi bukan Contoh Universiti swasta itu hanya menawarkan kursus-kursus sains. Contoh: Makanan seimbang adalah makanan yang diambil secara sederhana serta pelbagai jenis. . bukan seperti universiti awam yang menawarkan berbilang kursus. iaitu ialah dan adalah. bukan Powell Meritokrasi tidak membebankan manamana pihak Tulisan oleh penulis sensasi itu tidak benar langsung. ialah adalah Digunakan sebelum predikat untuk Digunakan sebelum predikat sebagai menandakan persamaan antara frasa huraian bagi frasa subjek. frasa adjektif. frasa kerja.

dicuci) Menunjukkan tempat atau arah tujuan (ke Indonesia) ke Menunjukkan waktu (dari petang hingga ke malam) Tugas/contoh Menunjukkan tempat (di pejabat) Menunjukkan tempat atu arah datang dari Menunjukkan waktu atau masa Menunjukkan sasaran/ditujukan kepada Menunjukkan bahagian sesuatu Menunjukkan perubahan keadaan Menunjukkan punca (cadangan daripada Perdana Menteri) daripada Menunjukkan sumber atau asal sesuatu (dibuat daripada bunga) Menunjukkan perbandingan (lebih banyak daripada) Menunjukkan tempat sesuatu perbuatan (Layang-layang tersangut pada arial televisyen) pada Menunjukkan tempat tempat terdapatnya sesuatu (barang itu ada pada saya) Menunjukkan keterangan waktu ((bermula pada tengah malam) Menunjukkan kegunaan sesuatu (alat untuk membuka pintu) untuk Menunjukkan sesuatu telah dikhaskan (pelamin itu untuk mempelai sahaja) . Lihat contoh-contoh di bawah Sendi Nama di Menunjukan perbuatan (dipukul.Kata sendi nama pula mempunyai pelbagai tugas.Kata Sendi Nama Kata sendi ialah satu kata tugas yang boleh membentuk frasa dalam bahasa Melayu.Kata tugas lain tidak membentuk frasa Kata tugas digunaan sebelum kata nama dna frasa nama.

bagai. semenjak terhadap oleh akan hingga. bak Menunjukkan sebab Menunjukkan rujukan selepas kata atau frasa adjektif Menjadi penanda waktu atau masa Menunjukkan rujukan yang tentu Menunjukkan pembuat dalam ayat pasif . Menunjukkan had masa atau peringkat sampai seperti. Menunjukkan perbandingan umpama. menunjukkan tujuan demi menunjukkan urutan Untuk menegaskan sesuatu Menunjukkan rujukan Menunjukkan turut serta Menunjukkan cara sesuatu perbuatan dilakaukan tentang dengan Menunjukkan benda yang digunakan Menunjukkan persamaan sejak.bagi Menunjukkan kegunaan sesuatu (kegunaan tuas bagi mengangkat kubah masjid) Derma bagi pelarian Afghanisatn itu dilarikan orang. laksana.

pembeda -nya menjadikannya kata nama. beratus-ratus setengah. contoh: Datukku berjalan dengan sebatang tongkat. setap Kata bilangan biasanya berpasangan dengan penjodoh bilangan sebagai penerang kepada kata nama. Lihat penjenisan kata bilangan seperti rajah di bawah: Jenis bilangan bilangan bilangan bilangan bilangan tentu tak tentu himpunan pecahan pisahan kata bilangan satu.. misalnya: Sedihnya perasaan saya tidak dapat digambarkan.Kata Bilangan Kata bilangan menerangkan bilangan atau jumlah sesuatu. . (Kata sedih ialah kata adjketif. tiga empat. Kata penekan -nya Kata penekan -nya berfungsi menegaskan kata yang digabungkan dengannya.. Lihat contoh-contoh di bawah. Ia boleh menjadi kata adjektif dan kata kerja sebagai kata nama. masing-masing.. yakni berfungsi menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. dua. banyak semua segala kedua-dua. dua pertiga tiap-tiap. Kata Pembenda Kata -Nya adalah juga kata pembenda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful