PENGENALAN MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam

bahasa Melayu. Struktur bahasa yang dimaksudkan ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau menjalankan tugas nahu. Perkataan juga adalah bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat. Morfem pula boleh bersifat bebas atau terikat. Morfem bebas ialah forfem yang dapat wujud bersendirian contohnya sekolah dan laut. Sebaliknya morfen terikat ialah morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Contohnya imbuhan ber- perlu wujud bersama-sama dalam bersekolah dan–an dalam lautan. Unit-unit ini tidak boleh wujud tanpa kata dasar. Kesimpulannya, proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walau bagaimanapun, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada golongan Austronesia. Mereka datang dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentuk gelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. Ini berlaku sejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebut Melayu Proto. Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai Melayu Deutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik, maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing- masing. Walau bagaimanapun, antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapat dilihat unsur-unsur persamaannya.

Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat cerah. Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segi penggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. Dasar Pendidikan Kebangsaan Negara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikan dalam bahasa Melayu. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing dengan bahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu ialah meningkatkan status penggunaannya, iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsur keindahan. Demi menjaga kedaulatannya, kita harus berusaha mengindahkannya, mewujudkan unsurunsur yang menjadikannya lebih murni, supaya apa-apa yang diperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik dan menyentuh cita rasa yang tinggi. Inilah cabaran yang harus diterima oleh rakyat Malaysia pada tahun-tahun akan datang.

JENIS-JENIS PERKATAAN DALAM BAHASA MELAYU Perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Sempadan perkataan ini bersifat abstrak, iaitu hanya wujud dalam fikiran kita. Ia tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan, baik dalam tulisan atau pun pertuturan. Perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yang dapat dijeniskan seperti berikut:

i) Kata tunggal ii) Kata terbitan iii)Kata majmuk iv) Kata ganda i) Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Ia tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata tunggal terbahagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama merupakan unit yang bebas dan berdiri sendiri sebagai satu ayat. Contohnya; - makan – saya – sihat – sungguh – bahaya

Jenis kedua ialah kata tugas iaitu unit-unit yang tidak dapat berdiri dengan sendiri tetapi memerlukan sekurang-sekurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Contohnya: - di mana? - untuk siapa? - ke Johor? Kata tunggal yang dilihat dari segi persukuaan kata, boleh mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Sesuatu suku kata pula boleh dibentuk oleh satu vokal (V) sahaja atau satu vokal disertai konsonan (K) atau beberapa konsonan. Konsonan demikian hadir sama ada di hadapan vokal atau di belakangnya secara serentak. Ia terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, empat suku kata atau lebih dan akronim. Jenis akronim ialah bentuk yang dihasilkan umumnya melalui pencatuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. Contohnya: - cerpen bermaksud cerita pendek - jentolak bermaksud jentera tolak - tadika bermaksud taman didikan kanak-kanak - Petronas bermaksud Petroleum Nasional - Proton bermaksud Perusahaan Automobil Nasional

ii) Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan iaitu satu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar yang kemudiannya melahirkan kata terbitan.. Sama ada imbuhan itu di awal, sisipan, akhiran atau apitan. Kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebas sementara imbuhan merupakan morfem terikat. Contoh kata terbitan yang mempunyai kata dasar daripada morfem bebas seperti berjalan dan lukisan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. Ia harus diimbuhankan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Proses pengimbuhan juga boleh berlaku pada kata dasar daripada jenis terbitan dan kata majmuk. Contoh perkataan yang mengandungi kata dasar daripada jenis kata terbitan dan kata majmuk ialah: i) imbuhan dengan kata dasar terbitan. - peN + ketua = pengetua - meN + ketepi + kan = mengetepikan

ii) imbuhan dengan kata dasar majmuk. - ber + darah panas = berdarah panas - peN + kuat kuasa + an = penguatkuasaan Kata terbitan awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan seperti pelari, pendatang, pelajar, mahasiswa, juruterbang, tatacara dan sebagainya. Awalan dalam bahasa Melayu yang wujud dalam kata kerja terbitan pula contohnya seperti melawan, membawa, mendaki, berjalan, belajar, terjebak, disusun dan sebagainya. Manakala awalan yang wujud dalam kata adjektif pula contohnya seperti terbesar, terputih, terendah, secantik, secerah, setebal dan sebagainya. Kata terbitan akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. Contoh akhiran kata nama ialah pakaian, jahitan, sasterawan, seniwati, hadirin, ustazah dan sebagainya. Manakala contoh akhiran kata kerja pula ialah buatkan, gunakan, besarkan, duduki, dekati dan sebagainya.

digunakan. Akhir sekali kata terbitan bersisipan wujud dalam sisipan kata nama dan sisipan kata adjektif.Kata terbitan berapitan wujud dalam kata nama.seruling dan sebagainya. pendapatan. gemilang dan sebagainya. menggunakan.Perdana Menteri .Setiausaha Politik .segi tiga.mata pelajaran c) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. berbantalkan. gelembung. Contoh sisipan kata nama seperti kelengkeng. penggunaan. serabut. pembuatan. kata majmuk dapat dipisahkan kepada tiga kelompok seperti berikut: a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. keinggerisan dan sebagainya. kecinaan.berat tulang. iii) Kata Majmuk Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. mentakrifkan. Berdasarkan jenisnya.sudut tepat . kata majmuk dieja terpisah.kata kunci .tumbuk rusuk.anak emas.garis pusat. Contoh apitan kata nama ialah pelaksanaan. Proses pembentukan kata majmuk berlaku dalam banyak bahasa.kaki ayam.cari gali. Cara mengeja kata majmuk berbeza-beza antara satu bahasa dengan bahasa lain.pilih kasih . Contoh apitan kata kerja ialah memainkan. Manakala contoh apitan kata adjektif pula seperti kearaban.hak milik. contohnya: . contohnya: . Manakala sisipan kata adjektif pula seperti selerak.Ketua Setiausaha Negara b) Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus.kertas kerja.Profesor Madya .meja makan .manis mulut. kata kerja dan kata adjektif. diperdengarkan dan sebagainya. telunjuk.Raja Muda . tetapi terdapat beberapa kecualian oleh sebab kelaziman penggunaan. Contoh kata majmuk yang lazim: .hati batu Termasuk juga bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran contohnya: . kedukaan dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu.air mata .

persatuan. saudara-mara. mundar-mandir. lauk-pauk dan sebagainya. Pengandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu: i) Penggandaan berentak pengulangan vokal contohnya sayur-mayur. jejari. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertama. ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan contohnya gunung-ganang.jawatankuasa. Contoh penggandaan separa adalah seperti lelaki. .persatuan dan lain-lain lagi. Contoh kata ganda penuh termasuk imbuhan seperti pemimpin-pemimpin. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar.kakitangan. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah.antarabangsa. rerama. Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. bukitbukau. selok-belok. hiruk-pikuk dan sebagainya. kuih-muih. Dalam penggandaan berentak.tanggungjawab iv) Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. guru-guru. Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja.bumiputera. besar-besar dan sebagainya.Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang diberi pengecualian dan dianggap sudah mantap sebagai satu perkataan walaupun bentuk kata tersebut nyata mengandungi dua kata dasar. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. iii) Penggandaan berentak bebas contohnya anak-pinak. lintangpukang. sesiku dan sebagainya. Contoh penggandaan penuh seperti negara-negara. Contoh kata majmuk yang kecualian: . pelatih-pelatih. Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. mandi-manda dan sebagainya.

Penanda kasus memainkan peranan penting bagi menentukan kegramatisan sesuatu ayat.SINTAKSIS Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Akhir sekali. satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentukan maknanya atau terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Satu lagi penanda tatabahasa yang terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa banyak bahasa ialah penanda kala. bahasa Rusia dan bahasa Turki. . struktur dan binaan ayat. Kesimpulannya. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. jelaslah bahawa bidang sintaksis yang mengkaji persoalan bentuk. Kita perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. sebab tanpa mempertahankan keserasian. Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termaksuklah penanda kasus. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. Sintaksis dapat melahirkan pelbagai jenis ragam dan ayat serta pembentukannya. Sebenarnya. Unsur keserasian juga menjadi salah satu ciri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. bahasa Arab. merupakan bidang yang amat penting dalam penganalisisan sesuatu bahasa. selain kehadiran unsur seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan. sama ada akan. terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberi perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat. Unsur keserasian antara kata nama subjek dengan kata kerja adalah penting. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. kala dan unsur keserasian. Perlu diingat bahawa dalam bahasa Melayu tidak terdapat penanda kasus sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris. iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. sedang atau sudah berlaku. Kita juga dapat memahami bidang sintaksis sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.

Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk . Contohnya: A-i) Kanak-kanak sedang mandi di kolam itu. ii) Dia menangis.Anjing itu mengejar kucing. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang mengandungi frasa keterangan secara pilihan. Contohnya: . C-i) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar pada waktu senja. ii) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar. maka dapat diduga bahawa binaan-binaan ayat yang wujud dalam sesuatu bahasa itu terdiri daripada berbagai-bagai jenis dan ragam.RAGAM AYAT Ayat terbentuk daripada konstituen klausa. ii) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan.Ali menendang bola. ayat-ayat tunggal dalam bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Bilangan klausa yang terkandung dalam sesuatu ayat itu menentukan sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. ayat aktif transitif yang bersifat ayat tunggal terbentuk hanya daripada ayat yang mengandungi frasa nama subjek asal sebagai judul dan frasa nama objek sebagai unsure penyambut kata kerjanya. Ada dua jenis ayat aktif tak transitif iaitu: i) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Oleh sebab bilangan ayat yang dapat dibentuk dalam sesuatu bahasa itu tidak terhad. Walau bagaimanapun. ii) Kanak-kanak sedang mandi. B-i) Dia menangis sepanjang hari. . i) Ayat Aktif Jika dilihat dari segi ragamnya. Ayat mengandungi unsure klausa yang terdiri daripada frasa dan frasa pula terbentuk daripada bentuk-bentuk perkataan.

Tatabahasa 1. Contohnya: .Kucing itu dikejar oleh anjing. Ia mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Unsur pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. . Contohnya: A-i) Dia berada di Kuala Lumpur. .Buku itu saya baca. Ayat pasif dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada: i)Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ini merupakan ayat yang kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasifdi. C-i) Bas itu menuju ke utara. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur.. pembentukan kata dan golongan kata. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.danter. ii) *Bas itu menuju.Bola ditendang oleh Ali. ii) *Dia berada. B-i) Kebanyakan penganggur tinggal di rumah setinggan. ii) *Kebanyakan penganggur tinggal. . 2. ii) Ayat Pasif Ayat pasif pula terbentuk asalnya daripada ayat aktif transitif.menyempurnakan maksud ayat.

perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem. 4. 3. ***2. Misalnya minum. Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfem dan kata. 2. maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil. Dalam morfologi.3. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num Sebaliknya. 5. 4. Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut: . kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem. unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. Morfem 1. iaitu di dan minum. Kesimpulannya. Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan.

permainan. tapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu. . Misalnya. mempunyai makna sendiri Morfem terikat/imbuhan 1. Boleh mengubah makna sesuatu kata. Tidak mempunyai makna. misalnya.ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar Sisipan . per.Morfem Morfem bebas Morfem terikat Morfem bebas 1. periksa 2.diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar . mem. membaca.. telapak (tapak).ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar. Morfem terikat/imbuhan pula boleh dibahagikan seperti berikut: Morfem terikat/imbuhan Awalan . menghafal. minum.misalnya. Misalnya. ber 2. Apitan . cuti. Akhiran . dan seterusnya makna ayat. misalnya. Bentuk imbuhan. Dapat berdiri sendiri. sekolah. imbuhan per…….an. kan.ditambah pada bahagian depan kata dasar.

Konsep Perkataan Merupakan unit ujaran yang bebas dan bermakna Kata boleh dibahagikan kepada berikut: .

Akronim yang sudah diterima pakai juga tergolong dalam kata tunggal. ii. tadika (taman didikan kanakkanak). Budak berlari bukan kata majmuk kerana ia boleh menjadi budak itu berlari. ii. misalnya. iii. Kata terbitan Kata majmuk i. i. Rumus penting ialah tiada kata lain yang boleh disisipkan di antara gandingan tersebut. sama ada awalan. pawagam (panggung wayang gambar) dan sebagainya. Terdiri daripada kata dasar atau kata akar yang melalui proses pengimbuhan. Jelaslah. Misalnya. tetapi tergolong dalam frasa. iii. maka ia bukan kata majmuk. sisipan atau apitan. Jika dapat disisipkan kata lain dan membawa makna tertentu. atau budak yang . Lada.Bentuk-bentuk Kata Kata/perkataan boleh dibahagikan kepada bentuk-bentuk berikut: Kata tunggal i. Para pelajar diingatkan bahawa akronim tidak sama dengan singkatan. akhiran. Mara. iv. v. Singkatan ialah kependekan bagi satu atau beberapa perkataan seperti IT untuk teknologi maklumat (information technology) dan PM untuk Perdana Menteri. Tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain. Petronas. singkatan tidak termasuk dalam kata tunggal seperti akronim. Terbentuk hasil gandingan dua atau lebih kata dasar.

Kata ganda ialah pengulangan kata dasar sama ada dengan mengulang seluruh kata dasar (penggandaan penuh) atau sebahagian daripada kata dasar (penggandaan separa). maka kata terbitan. Kata ganda Proses Pembentukan Kata Selain daripada kata tunggal. kata majmuk dieja terpisah kecuali yang sudah mantap sebagai satu perkataan. Contoh penggandaan separa ialah pepatung. lelabah. gula-gula. Pada umumnya. labahlabah.berlari itu. dan kata ganda terbentuk melalui proses pembentukan kata. Proses berkenaan diterangkan melalui skema rajah berikut: . kata majmuk. sesekali dan sebagainya. (lihat lampiran 1) i. iv. seperti gilagila. suka-suka. rama-rama dan sebagainya. ii.

maksud awalan ke. pendapat kuliah sehari pengkritik. Pensyarah itu pensyarah. Contoh imbuhan pada awalan ayat contoh penggunaan Kerabat diraja itu kerabat. pengasuh kanakpengaudit. pengamal.menjadi penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar. Pengebom berani Awalan Varian Contoh perkataan . keke makan di warung kekasih sahaja. pengasuh pengepengecualian. Imbuhan tergolong dala empat jenis. imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar. akhiran. keletihan kerana penpenswastaan. pemfatwa. penghantar.awalan. Dalam bahasa Melayu. apitan dan sisipan. Imbuhan Kata Nama Kata nama menerima keempat-empat jenis imbuhan . Mesin pemproses pempemproses. kanak setiap hari. menyampaikan lima penagih. akhiran. Pengacau itu pengkhianat. sawit itu mahal pemberontak harganya. iaitu awalan.Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kata dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya. menggangu pengpengacau. Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau abstrak Orang ramai pewangi. ketladak. apitan dan sisipan. membelasah peNpepesalah peragut rantai itu sehingga pengsan. peragut.

sehingga jururunding. nombor kad pelakon pengenalan sebelum mengisi borang. Ahli arekologi itu prasejarah. pengebom pel- peR- per juru- juru- dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar) eka-(menunjukkan bilangan satu. mengambil sendiri swamodal. diterbitkan dalam dwifungsi. ekabahasa belum ekakaum. pelampau. dwibahasa iaitu dwiedaran Tamil dan Inggeris. Semua tugas diserahkan kepada jurutaip. makanan di swakarya restoran swalayan itu. akhirnya dia jurubahasa meletakkan jawatan. pengesan. Majalah itu dwibahasa. .pengeluar. Pelanggan swalayan. Pengunaan ekabahasa. pelajar. menggali tulangprakemerdekaan temulang manusia prasejarah. supaya menyemak pelayar. jurutaip. Pertapa itu menghabiskan masa enam purnama pertapa untuk menghabiskan zikirnya. ekafungsi tentu menjamin perpaduan negara Pengajian pascasiswazah merujuk kepada pascasiswazah bidang-bidang sarjana dan kedoktoran. kadangkala dirujuk juga adi-) dwi- eka- pasca-(dirujuk kepada `selepas') pasca- pra-(menunjukkan makna `sebelum') pra- swa-menunjukkan maksud `sendiri') swa- mati itu terkorban akibat perbuatan sendiri Pelabur diingatkan pelabur.

pengurangan Contoh imbuhan sisipan pada ayat sisipan -el-er-emcontoh perkataan telunjuk.. peperangan penyusunan. kesenangan peranan. pekarangan. latihan. pesisiran.. kelengkeng.an contoh perkataan kezaliman. serabut kemuning. jualan Contoh imbuhan pada apitan ayat Apitan ke. kenalan. pelancongan.Contoh imbuhan pada akhiran ayat Akhiran -man (menunjukkan sifat perkara samada orang atau benda. kudapan. kemelut . senaman. kelabut keruping. usahawan pragawati. seruling. olahragawati pakaian.an pe....an peN. budiman olahragawan.. kemuncup.yang dirujuk) -wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam bidangnya) -wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya) -an contoh perkataan seniman..

turuti. dibaca memperbaharu. memperluas. memperhamba. terpisah. akhiran -kan -i contoh perkataan buatkan. berziarah melawat. memproses mengelak.Imbuhan kata kerja Menerima tiga jenis imbuhan awalan. Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut: gemerlap -------> bergemerlap selereak----------> berselerak. mengesahkan dipukul. memperdalam diperbaharui terasa. terasuk. ramaikan. menyelerakkan Contoh imbuhan pada awalan Akhiran beRbebelbermeN mememmengmengedimempeRdipeRteRdimemperdipertetervarian contoh perkataan bekerja belajar berkawal. mengetin. terombak terminum. selesaikan jauhi. berhasrat. akhiran dan apitan. tercarut Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya. merasa memberi. mengelupur. menghabiskan mengebom. masuki . amalkan. menggali.

..i men--.....-1 mempeR-.. dirindui dipulangkan. berebutan berumahkan.menggantikan. merundingkan.... kesiangan diragui.. meyakinkan memberikan.. mengkanunkan mengeposkan.-kan men-.i mem-. mempelopori menjalani. menzahirkan mengambilkan.......... melindungi.an beR..an be-.-kan ke-..-kan me-. mengesahkan meracuni..kan dipeR....-kan varian ber..... mempastikan. memfatwakan mendirikan.-kan mem-.-kan menge.. berantaikan bertajukkan. kemalangan. diperlihatkan . mengekori.i di.. mengetinkan..-i meng-..... berdampingan beratapan.i me. mensyukuri mengairi.-kan contoh perkataan beranggapan. menjadikan...contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya Imbuhan beR.-kan ber-. berbantalkan memasukkan. menggarami memperhambakan. dikasihi..-kan menN..kan memper. dipersembahkan.-an di-.kan meN. menghadiri..-i di-....an di..an be.. meyakini membeloti. mempersendakan kecurian...kan ke...-kan meng.... dibenarkan diperkenankan..-kan diper-.

kebaratan.awalan. ``Kaulah yang terbaik bagi diriku. seganas..-an kemelayuan. selerak mempunyai gelembung udara sejak beristeri dua. Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara.an ke-. Minyak wangi palsu gemilang. Walaupun cara beliau berpakaian agak kebaratan. gemerlap baunya.. ketimuran Sisipan -el-elMinum bergas itu gelembung. tetapi pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan. terindah se- se- seindah.. Kata adjektif tidak menerima akhiran Amati contoh-contoh berikut: imbuhan varian contoh perkataan Awalan teramai. dan sisipan. serabut fikirannya amat serabut.Imbuhan Kata Adjektif Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan . apitan. itu semerbak semerbak.'' katanya. terendah Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelanggan teramai pada tahun ini.. gerigi. tersohor. sebesar. teruncing. -er- -er- -em- -em- -in- -in- . usaha beliau dalam perniagaan sinambung merupakan kesinambungan bakat neneknya. sehebat Apitan ke. contoh penggunaan teR- te- ter- terbaik.

Timbalan Menteri. Duta Besar Kata Majmuk Istilah Khusus i. Ia akan menjadi frasa. ketua meja. telefon terus dail. kereta api. tengah hari ii. Contohnya: i. Kata gandingan untuk istilah-istilah yang khusus dalam pelbagai bidang. Proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk mendukung makna tertentu berlaku dengan tiga cara. Perdana Menteri. ii. Umum Istilah Kiasan/peribahasa Kata Majmuk Umum Kata majmuk umum terbahagi kepada: i. Kata Majmuk Gelaran Ketua Polis Negara. Peguam Negara. kertas kerja . ii. Muda mudi boleh menjadi muda dan mudi Hitam legam boleh menjadi hitam lagi legam Hujan renyai boleh menjadi hujan yang renyai 2. nasi minyak. seperti buah tangan. Telefon mudah alih. teknologi maklumat. Perlu ditekankan bahawa gandingan dua kata atau lebih jika boleh disisipkan kata lain antara gandingan perkataan itu tidak dikira sebagai majmuk. Kata majmuk biasa Alat tulis. lapangan terbang. adat resam. Kata yang dipilih untuk digandingkan sama ada daripada kata-kata umum atau istilah khusus. iii. iaitu: i. iii.Pemajmukan 1. kerani pos. Pemajmukan ialah proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk memberi makna tertentu. setiausaha dan sebagainya.

kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap. Kata majmuk jenis ini mempunyai maksud selain daripada maksud harafiahnya. tebal muka. makan angin Pengimbuhan Kata Majmuk Dalam sistem baku.Kata Majmuk Kiasan i. Lampiran 1 Kata dasar 1 air ambil meja ketua tanggung antara Lampiran 2 Kata dasar 1 antara apa apa apa bagai barang beri bumi dari dari duka hulu jawatan kaki ke kerja mana Mata olah pada Pesuruh Kata dasar 2 bangsa bila kala lagi mana kali tahu putera hal pada cita balang kuasa tangan pada sama kala hari raga hal jaya Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan antarabangsa apabila apakala apalagi bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera darihal Daripada dukacita Hulubalang jawatankuasa Kakitangan kepada Kerjasama Manakala Matahari olahraga Padahal Pesuruhjaya Kata dasar 2 mata alih tulis menteri jawab bangsa Kata majmuk air mata ambil alih meja tulis ketua menteri tanggungjawab antarabangsa . misalnya: Masam muka. curi tulang.

kan peR.an Ejaan penguatkuasaan mengemaskinikan menganaktirikan keibubapaan dikuatkuasakan percampuradukan Untuk awalan... seperti contoh pada jadual di bawah: Kata Majmuk kuat kuasa kemas kini anak tiri ibu bapa kuat kuasa campur aduk Apitan peN. imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir. Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya. Manakala akhiran.. Gandaan penuh ii. Semua bentuk kata nama. iaitu i. kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. penggandaan berentak iii... Lihat jadual di bawah. Ada empat jenis kata nama ganda. Imbuhan berRmeNpeN-an -kan Kata Majmuk garis pusat ambil alih cari gali daya serap urus niaga Kata Majmuk Terbitan bergaris pusat mengambil alih pencari gali daya serapan urus niagakan Penggandaan 1... 2. tetapiia dieja/ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan. pengandaan separa.setia suka suruhan tanda tanggung warga usaha rela jaya tangan jawab negara setiausaha sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab warganegara Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah.kan meN. kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan....an di. penggandaan penuh ii.kan ke.. iaitu kata nama tunggal.. atau sebahagian sahaja.an meN. Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men membahagikan kata ganda kepada tiga jenis iaitu i.. Gandaan separa iii Gandaan berentak iv Gandaan makna 3. .

Penggandaan penuh Laki-laki Langit-langit Satu-satu Budak-budak Siku-siku Penggandaan separa Lelaki Lelangit Sesuatu Bebudak sesiku II. I. dan kata nama majmuk. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama tunggal. 2. Suku kata akhir kata dasar digugurkan dan vokal asal suku kata pertama yang dulang dilemahkan menjadi vokal tengah atau / a / Biji-bijian barang-barangan Contoh: Kata dasar laki langit suatu budak siku Kata terbitan (a) penggandaan ini melibatkan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan. Penggandaan boleh berlaku pada kata dasar atau kata terbitan. 2. 3. Sesuatu kata nama itu digandakan seluruhnya. kata nama terbitan. Pengulangan berlaku pada kata dasar dengan dua cara. Kata yang digandakan ini dipisahkandengan menggunakan sengkang. Kata dasar diulang sepenuhnya tetapi imbuhan dirangkaikan di bahagian depan kata yang kedua atau penggandaan separa belakang. Kata dasar diulang sepenuhnya dan awalamn dirangkaikan pada bahagian depan kata yang pertama atau atau penggandaan separa depan. Biji Barang Penggandaan separa 1. Pengulangan tetapi dipisahkan dengan sengkang. Penggandaan separa ialah pengulangan sebahagian daripada kata dasar.Penggandaan penuh 1. . Kata tunggal (a) Penggandaan separa merupakan varian kepada sesetengah penggandaan penuh.

kata kerja. menunjukkan banyak buku ketua jabatan gunung bukit buku-buku ketua-ketua jabatan-jabatan gunung-ganang bukit-bukau ipar duai ipar lamai saudara mara . Imbuhan di depan kata kedua (penggandaan separa depan) Kata dasar anak kejar Kata terbitan Ber + anak Men + kejar Kata ganda Anak-beranak Kejar-mengejar 6. Imbuhan di depan kata pertama (penggandaan separa belakang) Kata dasar bual cari gila borak akan Kata terbitan Ber + bual Ter + cari Ter + gila Ber + borak Se + akan Kata ganda Berbual-bual Tercari-cari Tergila-gila Berborak=borak Seakan-akan 5. Contoh: Ipar Ipar Saudara Makna Penggandaan Ada empat makna tambahan kepada kata nama apabila digandakan. Kata nama tertentu digandakan dengan perkataan yang sama maknanya. dan kata adjektif. Penggandaan Makna 1.4. kata ganda boleh didapati dalam golongan kata nama. iaitu: a.

amat. iaitu: I. kata kerja dan kata adjektif ialah kata isian yang terbuka . kata tugas Kata nama. dan sebagainya. walaupun. itu. kata adjektif IV. membentuk nama haiwan biri-biri kupu-kupu kunang-kunang c. Kata nama II. Menunjukkan pelbagai jenis sayur kuih saudara Golongan kata Dalam bahasa Melayu terdapat dua kumpulan kata. Kata-kata dalam bahasa Melayu boleh digolongkan kepada empat iaitu: I. Kata tugas (kumpulan kata tertutup seperti dan. membentuk nama bagi benda yang menyerupai langit siku orang d. Kata isian (kumpulan yang terbuka kerana sentiasa berkembang) sayur-mayur kuih-muih saudara-mara langit-langit (menyerupai langit) siku-siku (menyerupai siku) orang-orang (menyerupai orang) II. sekiranya.b. Kata-kata boleh digolongkan berdasarkan faktor sintaksis dan semantik. kata kerja III.

saudara. patik. Kepala. aku. Gua Musang. ketua. kesenangan. kita Awak. Waja. saudari. mana Diri Orang pertama Saya. nya Orang kedua Orang ketiga . Ia. Aziz Osman Bujang senang. Ini. pelajar. Sabak Bernam. Fatimah.Golongan kata nama Subgolongan Nama khas Hidup ciri jenis Manusia Bukan manusia Tak hidup contoh Ali. Tun Abdul Razak. baginda. Pak Belang Gunung Kinabalu. kami. Si Tompok. dia. kamu. kecuaian. Wira.keberanian. beta. Proton Saga. mereka. engkau anda. itu Nama am Konkrit Ganti nama Abstrak Penunjuk Tanya Siapa. kemahuan. meja. Hang Jebat. tuan hamba. apa. dengki. beliau. kapal terbang Harapan.

Contohnya. memakan. sama ada yang berlaku atau dilakukan. .Golongan Kata Kerja (KK) Kata kerja (KK) merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. makan. dimakan dan sebagainya. berjalan.

-Tetapi ada yang memerlukan pelengkap. Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. jalur Gemilang pula yang berkibar Tak transitif Berpelengkap . agak.memerlukan objek atau penyambut. Lemah. bujur. suntuk. cerdik. Jenis Sifat warna ukuran bentuk waktu Contoh Baik. jingga. Transitif Aktif Transitif Pasif Menulis. leper. lambat. ditampat. Dimakan oleh/dengan Golongan kata adjektif Kata adjektif (KA) ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. Kata adjektif boleh dibahagikan kepada sembilan subgolongan. Ciri Tak berpelengkap .keadaan Halim bertambah parah . sudah lama sungguh. lonjong. segera. putih.Turunnya Union Jack. ungu. empat segi.Tidak memerlukan pelengkap Berpelengkap . benar. secantik. sungguh. lewat. .Air sungai beransur surut Transitif . sebesar. tebal. dalam. kukuh. paling. sekali. Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. kejap. memakan Ditulis oleh/dengan.subgolongan Tak transitif -Tidak memerlukan objek untuk melengkapkannya. nipis. terkuat Merah.memerlukan pelengkap Aktif Pasif jenis Tak Transitif Tak Berpelengkap Contoh . Lama. panjang. ternipis Bulat. kuning langsat Pendek.Rumah itu sudah roboh . berani. besar. menampar. kemas. terpanjang. masih lebat lagi (kata yang menjadi inti frasa digariskan di bawahnya). sangat.

Tip Kata adjektif dikenali jika Kata adjektif menerangkan Adjektif perasaan harus kata berkenaan didahului keadaan atau sifat sesuatu diikuti oleh kata sendi atau diikuti oleh kata nama atau frasa nama. silam. lembab. jarang. sangat. lemak. benci. wangi. Sedap. Dekat.jarak cara Pancaindera rasa lampau. sekali. . agak. manis. nama seperti akan. paling. lzat. penguat seperti amat. benar Contoh: Saya sangat dengan awak segan Ahmad amat rindu akan kekasihnya di Indonesia Orang kaya itu amat malu untuk meminta pertolongan mereka. senang. halus. jauh Selalu. terhadap dan sebagainya. senyap dengar Busuk. kerap. kadang-kadang. hampir. licin sentuh Adjektif perasaan Takut. payau Buruk. lincah. jelas. dengan. gembira. hodoh. cantik pandang Bising.pahit. rindu. muram. seram. kasar. sungguh. lalu. lambat. hangit. pedas. hapak bau Kesat. deras. marah. laju. jelita.

minta.Golongan Kata Tugas Hadir dalam ayat untuk memikul tugas nahu atau tugas sintaksis tertentu. lagi  Bukan Kata nafi  tidak  Membenarkan sesuatu Menandakan kesinambungan ayat Membantu frasa-frasa kerja. -kah. tetapi. mahu ingin. adjektif. paling. akan belum. Contoh Dan. Amat. hatta. amboi. memang. sendi nama. betul Kata pembenar Maka. Kata tanya bagaimana Jangan. sungguh. sangat. Kata penguat terlalu. jemput tolong. pernah. berapa. cis Mengapa bila. Jadual berikut menjelaskan fungsi kata tugas. Kata bantu masih. sedang. boleh. hanya.   ayat Aduh. Hendak. Kata pangkal ayat syahdan Telah. juga. wah Kata seru syabas. dapat. -tah. sekali. ketika. Kata perintah sila. nian. Kata penegas pun. -lah. serta Kerana. benar. harap    Menunjukkan seruan Menyoal atau bertanya Menimbulkan Tindakan balas Larangan Silaan permintaan Ya. tengah. Menguatkanmaksud suatu adjektif Menegaskan bahagianbahagian tertentu dalam ayat Menafikan sesuatu Ialah Kata pemeri Memerikan hal atau . sudah. mesti. atau. benar. kalau subgolongan  Gabungan  hubungan Tugas Menghubungkan atau klausa. usah. oh. harus. adapun.

hadapan. Kata bilangan sepuluh. ayat. kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. bawah. segala. umpama. dua pertiga. seperti. separuh. . dua. Kata sendi nama untuk. dalam luar. iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata arah depan. sejuta  Banyak. kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis. frasa atau perkataan untuk membentuk ayat majmuk.  Satu. akan. sisi. bagai. bagi. beratus-ratus. samping. Oleh itu. berbakul-bakul. para  Sekalian. barat. seluruh  Sesetengah. -nya Kata penekan merangkaikan subjek dengan predikat. ke. oleh. terhadap. sedikit. beberapa. timur. daripada. Pelbagai tugas bagi kata atau frasa nama Menunjukkan arah atau hala Menerangkan atau jumlah bilangan -nya Kata pembeda Memberi penegasan bagi kata yang digandingi Menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama Kata hubung Kata hubung bertugas untuk menghubungkan klausa. Oleh itu. iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. . belakang. seratus. sepertiga  Kedua-dua. Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ayat majmuk. semua. bertahun. antara. adalah Di. Atas.

sedang membaca itu berperanan begitu sekiranya. i. agar. hadiah. klausa klausa semoga. Buku yang dikarang oleh i. tatkala.. Mereka tidak muridnya dibenarkan masuk ke mendapat enam A. memiliki tiket yang sah. dan sesungguhnya. Contoh ayat: i. Contoh kata: dan. sambil. atau. (kecil). sementara. iii. . semasa. stadium kerana tidak ii. saya. bahawa semua i. serta. adik perempuan ialah bahawa dan ketika. ii. sekiranya..Kata hubung gabungan 1. Budak yang -Kata hubung yang setelah. andaikata. ii. Mengubungkan klausa-klusa yang sama tarafnya 2. ``Belum tentu. sementara. walaupun. -Kata hubung itu ialah: hubung yang. berjaya itu diberi jika. Kata hubung pancangan Pancangan relatif Pancangan Pancangan komplemen keterangan -menghubungkan -Menghubungkan -Kata hubung satu klausa sebagai klausa utama pancangan keterangan komplemen pada dengan klausa menghubungkan klausa satu klausa utama.’’ katanya. Kerajaan membuat jambatan untuk rakyat melintas sungai. Pemanah itu melepaskan anak panah. iii. Pelajar yang melengkapkan hingga. sewaktu. jikalau. seterusnya. lantas menikam. -Jadi. pancangan Contoh: kalau. Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar. untuk. tetapi. Dia mengelak. 3. klausa pancangan keterangan kepada (Kompelen klausa utama. Hubungan ini bermaksud menggunakan kata pelengkap). klausa utama. malahan. iii. sebaliknya. tetapi. supaya. sama ada pergi rumah kawan atau balik kampung. komplemen itu kendatipun. tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah. Guru tahun enam Ahmad itu buku itu menyatakan sejarah. meskipun. kerana.

Contoh:    Wah. sakitnya hatiku! Syabas. sebagai penutup ayat seruan itu. duka. Jika predikat didepankan. dan kata seruan pada penghujung ayat. seperti suka. mencabar. Kata tanya hadir di dalam predikat. Lihat contoh-contoh berikut: Harga rumah baru kamu berapa? Berapakah harga rumah baru kamu? Kemalangan itu berlaku bagaimana? Bagaimanakah kemalangan berlaku? . maka kata tanya hendaklah disertai oleh partikal –kah. anda baru sahaja menerima RM1 juta! Penting: Kata seru diguna sebelum klausa.Kata Kata Seru Digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan. Kata Tanya Kata tanya digunakan untuk bertanya atau menyoal sesuatu. cantiknya kereta baru kamu! Aduh. dicabar dan sebagainya. gembira. marah.

mahu. dan frasa sendi nama dalam ayat. akan. Kata jenis ini membantu menerangkan aspek waktu dan ragam perasaan. boleh. ada kenduri kawin Tolong jangan cemarkan nama baik diri sendiri. jemput Usah pergi ke sungai yang dalam airnya. Contohnya: telah. harus. dan dapat. Contohnya: hendak. Silaan Sila.Ayat Perintah Kata perintah bertugas untuk memberi tindak balas kepada orang yang mendengar (pihak kedua) sebagai larangan. sudah. usah Contoh penggunaan Rakyat jangan mudah terpengaruh dengan dakyah komunis. Permintaan Tolong. Sila menjamu selera. Kata bantu ragam Memperihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. minta Jemput ke rumah saya malam esok. . Kata Bantu Kata bantu aspek Memperihalkan masa lampau. mesti. Minta bersihkan meja awak. kini. belum. Kaji contoh berikut: Jenis perintah Larangan Kata perintah Jangan. sedang. frasa adjektif. masih. atau masa hadapan. Kata Bantu Kata bantu hadir sebelum frasa kerja. silaan dan permintaan.

Kaji contoh-contoh di bawah dengan teliti: Jenis kata penguat Hadapan kata penguat paling. benar. sangat. kata penguat terbahagi kepada tiga jenid iaitu kata penguat hadapan. agak contoh penggunaan Awak yang paling pintar dalam kelas ini. Tanpa kebenaran ketua. sungguh Hujan lebat amat Hujan amat lebat Badang kuat sangat Badang sangat kuat Ibu letih sangat semalam. awak telah bercuti lama benar. . Berdasarkan pada kedudukan ini. kata penguat belakang dan kata penguat bebas. terlalu.Kata penguat Kata penguat bertugas menguatkan maksud kata adjektif. nian Permata yang termahal sekali diletakkan di ruangan khas itu. Semalam ibu letih sangat. Teknik yang awak gunakan untuk menyelesaikan rumus Matematik itu terlalu rumit. Bebas amat. Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. Belakang sekali.

. Menurut fungsinya sebagai penegas. Pegawai juga mesti hadir (subjek) Pegawai mesti hadir juga (predikat) Adiknya pun jurutera. (subjek) Adiknya jurutera juga (predikat) Frasa subjek atau frasa predikat juga. hanya. lagi. sahaja .lah Yang itulah murid baru sekolah ini. Rajah di bawah merumuskan jenis kata penegas dan penggunaannya. Jenis Kata Penegas Kata Penegas Contoh Penggunaan Siapakah yang memakai baju merah itu? Frasa predikat atau bahagian dalam predikat -kah. kata tugas ini boleh dibahagi kepada dua jenis iaitu kata penegas frasa predikat sahaja atau bahagian-bahagian dalam predikat dan kata penegas frasa subjek atau frasa apredikat. memang. pun. Apatah usaha kita menghidupkan semula pekan teater ini.Kata Penegas Kata Penegeas atau partikel bertugas menekankan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. -tah.

Kata Nafi bukan Contoh Universiti swasta itu hanya menawarkan kursus-kursus sains.Kata Nafi Kata nafi bertugas menafikan frasa nama. bukan Powell Meritokrasi tidak membebankan manamana pihak Tulisan oleh penulis sensasi itu tidak benar langsung. .Ada dua kata nafi iaitu bukan dan tidak. iaitu ialah dan adalah. tidak Kata Pemeri Kata pemeri bertugas merangkaikan frasa utama dalam predikat dengan frasa subjek. bukan seperti universiti awam yang menawarkan berbilang kursus. ialah adalah Digunakan sebelum predikat untuk Digunakan sebelum predikat sebagai menandakan persamaan antara frasa huraian bagi frasa subjek. Frasa predikat biasanya menjawab soalan contoh: Tindakan kerajaan menetapkan ``apakah'' mata wang ialah usaha melindungi ekonomi negara daripada serangan luar. frasa adjektif. frasa kerja. Perdana Menteri berjumpa Bush. Contoh: Makanan seimbang adalah makanan yang diambil secara sederhana serta pelbagai jenis. Dalam bahasa Melayu. terdapat dua jenis kata pemeri. subjek dean frasa utama dalam predikat. dan frasa sendi nama dalam predikat.

Kata sendi nama pula mempunyai pelbagai tugas. dicuci) Menunjukkan tempat atau arah tujuan (ke Indonesia) ke Menunjukkan waktu (dari petang hingga ke malam) Tugas/contoh Menunjukkan tempat (di pejabat) Menunjukkan tempat atu arah datang dari Menunjukkan waktu atau masa Menunjukkan sasaran/ditujukan kepada Menunjukkan bahagian sesuatu Menunjukkan perubahan keadaan Menunjukkan punca (cadangan daripada Perdana Menteri) daripada Menunjukkan sumber atau asal sesuatu (dibuat daripada bunga) Menunjukkan perbandingan (lebih banyak daripada) Menunjukkan tempat sesuatu perbuatan (Layang-layang tersangut pada arial televisyen) pada Menunjukkan tempat tempat terdapatnya sesuatu (barang itu ada pada saya) Menunjukkan keterangan waktu ((bermula pada tengah malam) Menunjukkan kegunaan sesuatu (alat untuk membuka pintu) untuk Menunjukkan sesuatu telah dikhaskan (pelamin itu untuk mempelai sahaja) .Kata Sendi Nama Kata sendi ialah satu kata tugas yang boleh membentuk frasa dalam bahasa Melayu. Lihat contoh-contoh di bawah Sendi Nama di Menunjukan perbuatan (dipukul.Kata tugas lain tidak membentuk frasa Kata tugas digunaan sebelum kata nama dna frasa nama.

bagai. Menunjukkan had masa atau peringkat sampai seperti. laksana. menunjukkan tujuan demi menunjukkan urutan Untuk menegaskan sesuatu Menunjukkan rujukan Menunjukkan turut serta Menunjukkan cara sesuatu perbuatan dilakaukan tentang dengan Menunjukkan benda yang digunakan Menunjukkan persamaan sejak. Menunjukkan perbandingan umpama. bak Menunjukkan sebab Menunjukkan rujukan selepas kata atau frasa adjektif Menjadi penanda waktu atau masa Menunjukkan rujukan yang tentu Menunjukkan pembuat dalam ayat pasif . semenjak terhadap oleh akan hingga.bagi Menunjukkan kegunaan sesuatu (kegunaan tuas bagi mengangkat kubah masjid) Derma bagi pelarian Afghanisatn itu dilarikan orang.

Lihat contoh-contoh di bawah.. misalnya: Sedihnya perasaan saya tidak dapat digambarkan. Kata Pembenda Kata -Nya adalah juga kata pembenda. Kata penekan -nya Kata penekan -nya berfungsi menegaskan kata yang digabungkan dengannya. banyak semua segala kedua-dua. beratus-ratus setengah. contoh: Datukku berjalan dengan sebatang tongkat. tiga empat. Lihat penjenisan kata bilangan seperti rajah di bawah: Jenis bilangan bilangan bilangan bilangan bilangan tentu tak tentu himpunan pecahan pisahan kata bilangan satu. Ia boleh menjadi kata adjektif dan kata kerja sebagai kata nama.Kata Bilangan Kata bilangan menerangkan bilangan atau jumlah sesuatu.. (Kata sedih ialah kata adjketif. yakni berfungsi menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. setap Kata bilangan biasanya berpasangan dengan penjodoh bilangan sebagai penerang kepada kata nama. dua. pembeda -nya menjadikannya kata nama. dua pertiga tiap-tiap.. . masing-masing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful