PENGENALAN MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam

bahasa Melayu. Struktur bahasa yang dimaksudkan ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau menjalankan tugas nahu. Perkataan juga adalah bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat. Morfem pula boleh bersifat bebas atau terikat. Morfem bebas ialah forfem yang dapat wujud bersendirian contohnya sekolah dan laut. Sebaliknya morfen terikat ialah morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Contohnya imbuhan ber- perlu wujud bersama-sama dalam bersekolah dan–an dalam lautan. Unit-unit ini tidak boleh wujud tanpa kata dasar. Kesimpulannya, proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walau bagaimanapun, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada golongan Austronesia. Mereka datang dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentuk gelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. Ini berlaku sejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebut Melayu Proto. Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai Melayu Deutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik, maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing- masing. Walau bagaimanapun, antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapat dilihat unsur-unsur persamaannya.

Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat cerah. Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segi penggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. Dasar Pendidikan Kebangsaan Negara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikan dalam bahasa Melayu. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing dengan bahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu ialah meningkatkan status penggunaannya, iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsur keindahan. Demi menjaga kedaulatannya, kita harus berusaha mengindahkannya, mewujudkan unsurunsur yang menjadikannya lebih murni, supaya apa-apa yang diperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik dan menyentuh cita rasa yang tinggi. Inilah cabaran yang harus diterima oleh rakyat Malaysia pada tahun-tahun akan datang.

JENIS-JENIS PERKATAAN DALAM BAHASA MELAYU Perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Sempadan perkataan ini bersifat abstrak, iaitu hanya wujud dalam fikiran kita. Ia tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan, baik dalam tulisan atau pun pertuturan. Perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yang dapat dijeniskan seperti berikut:

i) Kata tunggal ii) Kata terbitan iii)Kata majmuk iv) Kata ganda i) Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Ia tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata tunggal terbahagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama merupakan unit yang bebas dan berdiri sendiri sebagai satu ayat. Contohnya; - makan – saya – sihat – sungguh – bahaya

Jenis kedua ialah kata tugas iaitu unit-unit yang tidak dapat berdiri dengan sendiri tetapi memerlukan sekurang-sekurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Contohnya: - di mana? - untuk siapa? - ke Johor? Kata tunggal yang dilihat dari segi persukuaan kata, boleh mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Sesuatu suku kata pula boleh dibentuk oleh satu vokal (V) sahaja atau satu vokal disertai konsonan (K) atau beberapa konsonan. Konsonan demikian hadir sama ada di hadapan vokal atau di belakangnya secara serentak. Ia terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, empat suku kata atau lebih dan akronim. Jenis akronim ialah bentuk yang dihasilkan umumnya melalui pencatuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. Contohnya: - cerpen bermaksud cerita pendek - jentolak bermaksud jentera tolak - tadika bermaksud taman didikan kanak-kanak - Petronas bermaksud Petroleum Nasional - Proton bermaksud Perusahaan Automobil Nasional

ii) Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan iaitu satu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar yang kemudiannya melahirkan kata terbitan.. Sama ada imbuhan itu di awal, sisipan, akhiran atau apitan. Kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebas sementara imbuhan merupakan morfem terikat. Contoh kata terbitan yang mempunyai kata dasar daripada morfem bebas seperti berjalan dan lukisan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. Ia harus diimbuhankan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Proses pengimbuhan juga boleh berlaku pada kata dasar daripada jenis terbitan dan kata majmuk. Contoh perkataan yang mengandungi kata dasar daripada jenis kata terbitan dan kata majmuk ialah: i) imbuhan dengan kata dasar terbitan. - peN + ketua = pengetua - meN + ketepi + kan = mengetepikan

ii) imbuhan dengan kata dasar majmuk. - ber + darah panas = berdarah panas - peN + kuat kuasa + an = penguatkuasaan Kata terbitan awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan seperti pelari, pendatang, pelajar, mahasiswa, juruterbang, tatacara dan sebagainya. Awalan dalam bahasa Melayu yang wujud dalam kata kerja terbitan pula contohnya seperti melawan, membawa, mendaki, berjalan, belajar, terjebak, disusun dan sebagainya. Manakala awalan yang wujud dalam kata adjektif pula contohnya seperti terbesar, terputih, terendah, secantik, secerah, setebal dan sebagainya. Kata terbitan akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. Contoh akhiran kata nama ialah pakaian, jahitan, sasterawan, seniwati, hadirin, ustazah dan sebagainya. Manakala contoh akhiran kata kerja pula ialah buatkan, gunakan, besarkan, duduki, dekati dan sebagainya.

pendapatan.pilih kasih . pembuatan.hati batu Termasuk juga bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran contohnya: . Contoh apitan kata kerja ialah memainkan. kata kerja dan kata adjektif. Dalam bahasa Melayu.meja makan . kata majmuk dieja terpisah. serabut. berbantalkan. keinggerisan dan sebagainya.mata pelajaran c) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. menggunakan. Manakala contoh apitan kata adjektif pula seperti kearaban.kaki ayam. kedukaan dan sebagainya.Ketua Setiausaha Negara b) Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus. contohnya: . telunjuk. diperdengarkan dan sebagainya.seruling dan sebagainya. mentakrifkan. iii) Kata Majmuk Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu.sudut tepat .Perdana Menteri . digunakan.tumbuk rusuk. Contoh sisipan kata nama seperti kelengkeng.air mata .berat tulang. tetapi terdapat beberapa kecualian oleh sebab kelaziman penggunaan. Contoh apitan kata nama ialah pelaksanaan. kecinaan. contohnya: . gemilang dan sebagainya.anak emas.kertas kerja.hak milik. penggunaan.Kata terbitan berapitan wujud dalam kata nama. Manakala sisipan kata adjektif pula seperti selerak.Raja Muda . Cara mengeja kata majmuk berbeza-beza antara satu bahasa dengan bahasa lain.manis mulut.kata kunci . Akhir sekali kata terbitan bersisipan wujud dalam sisipan kata nama dan sisipan kata adjektif.Setiausaha Politik . kata majmuk dapat dipisahkan kepada tiga kelompok seperti berikut: a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. Contoh kata majmuk yang lazim: . gelembung.segi tiga. Berdasarkan jenisnya.Profesor Madya .cari gali.garis pusat. Proses pembentukan kata majmuk berlaku dalam banyak bahasa.

Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Contoh kata majmuk yang kecualian: . mundar-mandir. rerama. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. Dalam penggandaan berentak.kakitangan. sesiku dan sebagainya. lauk-pauk dan sebagainya. persatuan. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertama. besar-besar dan sebagainya. Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu.antarabangsa. Contoh penggandaan penuh seperti negara-negara. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. selok-belok.jawatankuasa. . Contoh kata ganda penuh termasuk imbuhan seperti pemimpin-pemimpin. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. guru-guru. Pengandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu: i) Penggandaan berentak pengulangan vokal contohnya sayur-mayur. iii) Penggandaan berentak bebas contohnya anak-pinak. pelatih-pelatih. saudara-mara. bukitbukau. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar.persatuan dan lain-lain lagi. jejari. lintangpukang. Contoh penggandaan separa adalah seperti lelaki.tanggungjawab iv) Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu.Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang diberi pengecualian dan dianggap sudah mantap sebagai satu perkataan walaupun bentuk kata tersebut nyata mengandungi dua kata dasar. hiruk-pikuk dan sebagainya. mandi-manda dan sebagainya. ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan contohnya gunung-ganang.bumiputera. kuih-muih.

Perlu diingat bahawa dalam bahasa Melayu tidak terdapat penanda kasus sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris. sedang atau sudah berlaku. jelaslah bahawa bidang sintaksis yang mengkaji persoalan bentuk. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termaksuklah penanda kasus. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Satu lagi penanda tatabahasa yang terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa banyak bahasa ialah penanda kala. satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentukan maknanya atau terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. bahasa Arab. selain kehadiran unsur seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan. sebab tanpa mempertahankan keserasian. Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa. bahasa Rusia dan bahasa Turki. sama ada akan. Unsur keserasian antara kata nama subjek dengan kata kerja adalah penting. . Kita juga dapat memahami bidang sintaksis sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Akhir sekali. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. Sebenarnya. Kesimpulannya. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberi perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat. Unsur keserasian juga menjadi salah satu ciri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. merupakan bidang yang amat penting dalam penganalisisan sesuatu bahasa. Kita perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya.SINTAKSIS Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Sintaksis dapat melahirkan pelbagai jenis ragam dan ayat serta pembentukannya. struktur dan binaan ayat. kala dan unsur keserasian. Penanda kasus memainkan peranan penting bagi menentukan kegramatisan sesuatu ayat. iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian.

Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. i) Ayat Aktif Jika dilihat dari segi ragamnya. ii) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar. Oleh sebab bilangan ayat yang dapat dibentuk dalam sesuatu bahasa itu tidak terhad. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Bilangan klausa yang terkandung dalam sesuatu ayat itu menentukan sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk. Walau bagaimanapun. . Ada dua jenis ayat aktif tak transitif iaitu: i) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan. maka dapat diduga bahawa binaan-binaan ayat yang wujud dalam sesuatu bahasa itu terdiri daripada berbagai-bagai jenis dan ragam. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya. ayat-ayat tunggal dalam bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang mengandungi frasa keterangan secara pilihan.Ali menendang bola. Contohnya: A-i) Kanak-kanak sedang mandi di kolam itu.RAGAM AYAT Ayat terbentuk daripada konstituen klausa. Contohnya: . Ayat mengandungi unsure klausa yang terdiri daripada frasa dan frasa pula terbentuk daripada bentuk-bentuk perkataan. ayat aktif transitif yang bersifat ayat tunggal terbentuk hanya daripada ayat yang mengandungi frasa nama subjek asal sebagai judul dan frasa nama objek sebagai unsure penyambut kata kerjanya. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.Anjing itu mengejar kucing. C-i) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar pada waktu senja. ii) Dia menangis. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk . ii) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. B-i) Dia menangis sepanjang hari. ii) Kanak-kanak sedang mandi.

ii) Ayat Pasif Ayat pasif pula terbentuk asalnya daripada ayat aktif transitif. ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ini merupakan ayat yang kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasifdi.Kucing itu dikejar oleh anjing. ii) *Bas itu menuju. Contohnya: A-i) Dia berada di Kuala Lumpur. . .danter.. Ia mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat pasif dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada: i)Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Unsur pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. Contohnya: . B-i) Kebanyakan penganggur tinggal di rumah setinggan. .Buku itu saya baca. ii) *Kebanyakan penganggur tinggal. C-i) Bas itu menuju ke utara. Tatabahasa 1. pembentukan kata dan golongan kata.menyempurnakan maksud ayat. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. 2. ii) *Dia berada. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.Bola ditendang oleh Ali.

4. iaitu di dan minum. kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem. Dalam morfologi.3. Misalnya minum. unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. Morfem 1. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num Sebaliknya. 4. ***2. Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfem dan kata. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. 3. perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem. Kesimpulannya. 5. maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem. 2. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil. Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut: .

menghafal. kan. imbuhan per……. Boleh mengubah makna sesuatu kata.ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar.an. Misalnya. sekolah. Dapat berdiri sendiri. ber 2. permainan.diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar . . Morfem terikat/imbuhan pula boleh dibahagikan seperti berikut: Morfem terikat/imbuhan Awalan .ditambah pada bahagian depan kata dasar. mempunyai makna sendiri Morfem terikat/imbuhan 1.Morfem Morfem bebas Morfem terikat Morfem bebas 1. mem. per. minum. membaca. dan seterusnya makna ayat. cuti.ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar Sisipan . Misalnya. Akhiran . periksa 2.. Bentuk imbuhan. misalnya. telapak (tapak). misalnya. tapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu. Apitan . Tidak mempunyai makna.misalnya.

Konsep Perkataan Merupakan unit ujaran yang bebas dan bermakna Kata boleh dibahagikan kepada berikut: .

Singkatan ialah kependekan bagi satu atau beberapa perkataan seperti IT untuk teknologi maklumat (information technology) dan PM untuk Perdana Menteri. atau budak yang . ii. Lada. Petronas. Terbentuk hasil gandingan dua atau lebih kata dasar. Jika dapat disisipkan kata lain dan membawa makna tertentu. Tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata terbitan Kata majmuk i. Para pelajar diingatkan bahawa akronim tidak sama dengan singkatan. maka ia bukan kata majmuk. Rumus penting ialah tiada kata lain yang boleh disisipkan di antara gandingan tersebut. Mara. i. singkatan tidak termasuk dalam kata tunggal seperti akronim. Misalnya. misalnya. sama ada awalan. pawagam (panggung wayang gambar) dan sebagainya. iii. sisipan atau apitan. Terdiri daripada kata dasar atau kata akar yang melalui proses pengimbuhan. tadika (taman didikan kanakkanak).Bentuk-bentuk Kata Kata/perkataan boleh dibahagikan kepada bentuk-bentuk berikut: Kata tunggal i. iv. tetapi tergolong dalam frasa. ii. akhiran. Budak berlari bukan kata majmuk kerana ia boleh menjadi budak itu berlari. Jelaslah. iii. Akronim yang sudah diterima pakai juga tergolong dalam kata tunggal. v.

Contoh penggandaan separa ialah pepatung. lelabah. kata majmuk. Kata ganda Proses Pembentukan Kata Selain daripada kata tunggal. iv. suka-suka. seperti gilagila. sesekali dan sebagainya.berlari itu. (lihat lampiran 1) i. Proses berkenaan diterangkan melalui skema rajah berikut: . rama-rama dan sebagainya. kata majmuk dieja terpisah kecuali yang sudah mantap sebagai satu perkataan. Pada umumnya. gula-gula. labahlabah. Kata ganda ialah pengulangan kata dasar sama ada dengan mengulang seluruh kata dasar (penggandaan penuh) atau sebahagian daripada kata dasar (penggandaan separa). ii. dan kata ganda terbentuk melalui proses pembentukan kata. maka kata terbitan.

akhiran. Dalam bahasa Melayu. kanak setiap hari. peragut. sawit itu mahal pemberontak harganya. Pengacau itu pengkhianat. Contoh imbuhan pada awalan ayat contoh penggunaan Kerabat diraja itu kerabat. iaitu awalan. apitan dan sisipan. pengasuh kanakpengaudit. Imbuhan tergolong dala empat jenis. membelasah peNpepesalah peragut rantai itu sehingga pengsan. penghantar.awalan.menjadi penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar. pengasuh pengepengecualian. imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar. menyampaikan lima penagih. keletihan kerana penpenswastaan. apitan dan sisipan. akhiran.Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kata dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya. Pensyarah itu pensyarah. Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau abstrak Orang ramai pewangi. Pengebom berani Awalan Varian Contoh perkataan . pemfatwa. pengamal. pendapat kuliah sehari pengkritik. Mesin pemproses pempemproses. menggangu pengpengacau. Imbuhan Kata Nama Kata nama menerima keempat-empat jenis imbuhan . keke makan di warung kekasih sahaja. ketladak. maksud awalan ke.

pengesan. supaya menyemak pelayar. Semua tugas diserahkan kepada jurutaip. Pertapa itu menghabiskan masa enam purnama pertapa untuk menghabiskan zikirnya. dwibahasa iaitu dwiedaran Tamil dan Inggeris. Majalah itu dwibahasa.pengeluar. . Ahli arekologi itu prasejarah. Pelanggan swalayan. kadangkala dirujuk juga adi-) dwi- eka- pasca-(dirujuk kepada `selepas') pasca- pra-(menunjukkan makna `sebelum') pra- swa-menunjukkan maksud `sendiri') swa- mati itu terkorban akibat perbuatan sendiri Pelabur diingatkan pelabur. menggali tulangprakemerdekaan temulang manusia prasejarah. pelampau. nombor kad pelakon pengenalan sebelum mengisi borang. akhirnya dia jurubahasa meletakkan jawatan. mengambil sendiri swamodal. makanan di swakarya restoran swalayan itu. sehingga jururunding. Pengunaan ekabahasa. jurutaip. ekafungsi tentu menjamin perpaduan negara Pengajian pascasiswazah merujuk kepada pascasiswazah bidang-bidang sarjana dan kedoktoran. diterbitkan dalam dwifungsi. pelajar. pengebom pel- peR- per juru- juru- dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar) eka-(menunjukkan bilangan satu. ekabahasa belum ekakaum.

. pesisiran.an pe. senaman. kenalan.. serabut kemuning.. kemuncup.an peN.. pelancongan. pekarangan.. usahawan pragawati. jualan Contoh imbuhan pada apitan ayat Apitan ke. kelengkeng.. seruling.yang dirujuk) -wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam bidangnya) -wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya) -an contoh perkataan seniman. kelabut keruping. kudapan. olahragawati pakaian. kesenangan peranan. pengurangan Contoh imbuhan sisipan pada ayat sisipan -el-er-emcontoh perkataan telunjuk. latihan.. kemelut .an contoh perkataan kezaliman. budiman olahragawan.Contoh imbuhan pada akhiran ayat Akhiran -man (menunjukkan sifat perkara samada orang atau benda. peperangan penyusunan.

merasa memberi. terasuk. masuki . memperluas. akhiran dan apitan. ramaikan. mengelupur. tercarut Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya. amalkan. memperhamba. mengetin. menyelerakkan Contoh imbuhan pada awalan Akhiran beRbebelbermeN mememmengmengedimempeRdipeRteRdimemperdipertetervarian contoh perkataan bekerja belajar berkawal. menghabiskan mengebom. memperdalam diperbaharui terasa. turuti. berziarah melawat. berhasrat.Imbuhan kata kerja Menerima tiga jenis imbuhan awalan. selesaikan jauhi. Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut: gemerlap -------> bergemerlap selereak----------> berselerak. akhiran -kan -i contoh perkataan buatkan. terombak terminum. menggali. terpisah. dibaca memperbaharu. mengesahkan dipukul. memproses mengelak.

dirindui dipulangkan... memfatwakan mendirikan..an be-.-kan ber-...-kan menge. kemalangan...an be.kan dipeR.kan memper.-i di-...-kan varian ber.. meyakini membeloti..... mengkanunkan mengeposkan..i men--.-kan meng.an di.. mengetinkan.. mempastikan.. mempelopori menjalani.. meyakinkan memberikan..kan meN.. berbantalkan memasukkan.. mensyukuri mengairi... menghadiri.i mem-. berebutan berumahkan........menggantikan. melindungi. mengesahkan meracuni.. merundingkan.-1 mempeR-.. dikasihi..-kan men-... berantaikan bertajukkan..-an di-. mengekori. menjadikan.... mempersendakan kecurian.. dibenarkan diperkenankan.kan ke.. menggarami memperhambakan..-i meng-. berdampingan beratapan...... diperlihatkan . dipersembahkan.i me..-kan ke-.-kan me-.-kan diper-. menzahirkan mengambilkan..-kan mem-....an beR.-kan menN. kesiangan diragui....-kan contoh perkataan beranggapan.contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya Imbuhan beR.i di.

tersohor. teruncing..'' katanya. sebesar.Imbuhan Kata Adjektif Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan . usaha beliau dalam perniagaan sinambung merupakan kesinambungan bakat neneknya. dan sisipan. gemerlap baunya. Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara. contoh penggunaan teR- te- ter- terbaik. seganas. Walaupun cara beliau berpakaian agak kebaratan. kebaratan. serabut fikirannya amat serabut. ketimuran Sisipan -el-elMinum bergas itu gelembung.. tetapi pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan.awalan. Minyak wangi palsu gemilang.. selerak mempunyai gelembung udara sejak beristeri dua. itu semerbak semerbak.an ke-. sehebat Apitan ke. apitan. Kata adjektif tidak menerima akhiran Amati contoh-contoh berikut: imbuhan varian contoh perkataan Awalan teramai. gerigi.. terendah Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelanggan teramai pada tahun ini.-an kemelayuan. terindah se- se- seindah. -er- -er- -em- -em- -in- -in- . ``Kaulah yang terbaik bagi diriku.

iii. iii. nasi minyak. iaitu: i. Kata gandingan untuk istilah-istilah yang khusus dalam pelbagai bidang. Muda mudi boleh menjadi muda dan mudi Hitam legam boleh menjadi hitam lagi legam Hujan renyai boleh menjadi hujan yang renyai 2. Telefon mudah alih. setiausaha dan sebagainya. ii. seperti buah tangan. Duta Besar Kata Majmuk Istilah Khusus i. Perlu ditekankan bahawa gandingan dua kata atau lebih jika boleh disisipkan kata lain antara gandingan perkataan itu tidak dikira sebagai majmuk. kertas kerja . Peguam Negara. tengah hari ii. Proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk mendukung makna tertentu berlaku dengan tiga cara. lapangan terbang. Kata majmuk biasa Alat tulis. Pemajmukan ialah proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk memberi makna tertentu. Perdana Menteri. telefon terus dail. teknologi maklumat. kereta api. kerani pos. Kata yang dipilih untuk digandingkan sama ada daripada kata-kata umum atau istilah khusus. Ia akan menjadi frasa. Kata Majmuk Gelaran Ketua Polis Negara. Contohnya: i. ii. Timbalan Menteri. adat resam. ketua meja.Pemajmukan 1. Umum Istilah Kiasan/peribahasa Kata Majmuk Umum Kata majmuk umum terbahagi kepada: i.

makan angin Pengimbuhan Kata Majmuk Dalam sistem baku. Lampiran 1 Kata dasar 1 air ambil meja ketua tanggung antara Lampiran 2 Kata dasar 1 antara apa apa apa bagai barang beri bumi dari dari duka hulu jawatan kaki ke kerja mana Mata olah pada Pesuruh Kata dasar 2 bangsa bila kala lagi mana kali tahu putera hal pada cita balang kuasa tangan pada sama kala hari raga hal jaya Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan antarabangsa apabila apakala apalagi bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera darihal Daripada dukacita Hulubalang jawatankuasa Kakitangan kepada Kerjasama Manakala Matahari olahraga Padahal Pesuruhjaya Kata dasar 2 mata alih tulis menteri jawab bangsa Kata majmuk air mata ambil alih meja tulis ketua menteri tanggungjawab antarabangsa .Kata Majmuk Kiasan i. tebal muka. Kata majmuk jenis ini mempunyai maksud selain daripada maksud harafiahnya. misalnya: Masam muka. curi tulang. kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap.

Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya.. 2. tetapiia dieja/ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan. kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. Semua bentuk kata nama. seperti contoh pada jadual di bawah: Kata Majmuk kuat kuasa kemas kini anak tiri ibu bapa kuat kuasa campur aduk Apitan peN..kan ke. Manakala akhiran.. kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan. .an di. imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir...kan meN.an meN. Gandaan separa iii Gandaan berentak iv Gandaan makna 3. penggandaan berentak iii. pengandaan separa. Gandaan penuh ii.. iaitu i.. Ada empat jenis kata nama ganda.. penggandaan penuh ii. Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men membahagikan kata ganda kepada tiga jenis iaitu i. atau sebahagian sahaja. iaitu kata nama tunggal.setia suka suruhan tanda tanggung warga usaha rela jaya tangan jawab negara setiausaha sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab warganegara Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah. Imbuhan berRmeNpeN-an -kan Kata Majmuk garis pusat ambil alih cari gali daya serap urus niaga Kata Majmuk Terbitan bergaris pusat mengambil alih pencari gali daya serapan urus niagakan Penggandaan 1.... Lihat jadual di bawah.kan peR..an Ejaan penguatkuasaan mengemaskinikan menganaktirikan keibubapaan dikuatkuasakan percampuradukan Untuk awalan..

Penggandaan penuh 1. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama tunggal. I. 2. kata nama terbitan. Kata tunggal (a) Penggandaan separa merupakan varian kepada sesetengah penggandaan penuh. Pengulangan tetapi dipisahkan dengan sengkang. Sesuatu kata nama itu digandakan seluruhnya. Pengulangan berlaku pada kata dasar dengan dua cara. Penggandaan separa ialah pengulangan sebahagian daripada kata dasar. Kata yang digandakan ini dipisahkandengan menggunakan sengkang. Suku kata akhir kata dasar digugurkan dan vokal asal suku kata pertama yang dulang dilemahkan menjadi vokal tengah atau / a / Biji-bijian barang-barangan Contoh: Kata dasar laki langit suatu budak siku Kata terbitan (a) penggandaan ini melibatkan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan. Penggandaan boleh berlaku pada kata dasar atau kata terbitan. dan kata nama majmuk. Biji Barang Penggandaan separa 1. Penggandaan penuh Laki-laki Langit-langit Satu-satu Budak-budak Siku-siku Penggandaan separa Lelaki Lelangit Sesuatu Bebudak sesiku II. . Kata dasar diulang sepenuhnya tetapi imbuhan dirangkaikan di bahagian depan kata yang kedua atau penggandaan separa belakang. 2. 3. Kata dasar diulang sepenuhnya dan awalamn dirangkaikan pada bahagian depan kata yang pertama atau atau penggandaan separa depan.

Penggandaan Makna 1. Contoh: Ipar Ipar Saudara Makna Penggandaan Ada empat makna tambahan kepada kata nama apabila digandakan. Imbuhan di depan kata kedua (penggandaan separa depan) Kata dasar anak kejar Kata terbitan Ber + anak Men + kejar Kata ganda Anak-beranak Kejar-mengejar 6. Kata nama tertentu digandakan dengan perkataan yang sama maknanya. iaitu: a. kata kerja. kata ganda boleh didapati dalam golongan kata nama. menunjukkan banyak buku ketua jabatan gunung bukit buku-buku ketua-ketua jabatan-jabatan gunung-ganang bukit-bukau ipar duai ipar lamai saudara mara . dan kata adjektif. Imbuhan di depan kata pertama (penggandaan separa belakang) Kata dasar bual cari gila borak akan Kata terbitan Ber + bual Ter + cari Ter + gila Ber + borak Se + akan Kata ganda Berbual-bual Tercari-cari Tergila-gila Berborak=borak Seakan-akan 5.4.

Kata tugas (kumpulan kata tertutup seperti dan.b. dan sebagainya. itu. walaupun. membentuk nama bagi benda yang menyerupai langit siku orang d. Kata isian (kumpulan yang terbuka kerana sentiasa berkembang) sayur-mayur kuih-muih saudara-mara langit-langit (menyerupai langit) siku-siku (menyerupai siku) orang-orang (menyerupai orang) II. Kata-kata boleh digolongkan berdasarkan faktor sintaksis dan semantik. kata kerja dan kata adjektif ialah kata isian yang terbuka . amat. kata kerja III. Menunjukkan pelbagai jenis sayur kuih saudara Golongan kata Dalam bahasa Melayu terdapat dua kumpulan kata. iaitu: I. kata tugas Kata nama. Kata-kata dalam bahasa Melayu boleh digolongkan kepada empat iaitu: I. Kata nama II. sekiranya. kata adjektif IV. membentuk nama haiwan biri-biri kupu-kupu kunang-kunang c.

dia. Tun Abdul Razak. Waja. Sabak Bernam. mana Diri Orang pertama Saya. Gua Musang. dengki. baginda. meja.keberanian. pelajar. Ini. Hang Jebat. Wira. Kepala. kesenangan. saudara. kemahuan. Pak Belang Gunung Kinabalu. itu Nama am Konkrit Ganti nama Abstrak Penunjuk Tanya Siapa. Si Tompok. kami. ketua. Proton Saga. beta. saudari. apa. Fatimah. kamu. kecuaian. Ia. Aziz Osman Bujang senang. engkau anda. mereka. nya Orang kedua Orang ketiga . aku. tuan hamba. patik. kita Awak.Golongan kata nama Subgolongan Nama khas Hidup ciri jenis Manusia Bukan manusia Tak hidup contoh Ali. kapal terbang Harapan. beliau.

Golongan Kata Kerja (KK) Kata kerja (KK) merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. memakan. . Contohnya. sama ada yang berlaku atau dilakukan. berjalan. makan. dimakan dan sebagainya.

nipis. Jenis Sifat warna ukuran bentuk waktu Contoh Baik. dalam. Transitif Aktif Transitif Pasif Menulis. tebal. putih. benar. -Tetapi ada yang memerlukan pelengkap. secantik. segera. kukuh. suntuk. leper. Lemah. ternipis Bulat. Ciri Tak berpelengkap . besar.keadaan Halim bertambah parah . empat segi. terpanjang. Kata adjektif boleh dibahagikan kepada sembilan subgolongan.Air sungai beransur surut Transitif .Rumah itu sudah roboh .memerlukan pelengkap Aktif Pasif jenis Tak Transitif Tak Berpelengkap Contoh . kejap. kuning langsat Pendek.memerlukan objek atau penyambut. jingga. agak. sangat. sudah lama sungguh. bujur. masih lebat lagi (kata yang menjadi inti frasa digariskan di bawahnya). Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama.Tidak memerlukan pelengkap Berpelengkap . Dimakan oleh/dengan Golongan kata adjektif Kata adjektif (KA) ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali.Turunnya Union Jack. jalur Gemilang pula yang berkibar Tak transitif Berpelengkap . kemas. Lama. sungguh. paling. ungu. menampar. ditampat. . lewat. lonjong. panjang. berani.subgolongan Tak transitif -Tidak memerlukan objek untuk melengkapkannya. terkuat Merah. Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. cerdik. sekali. lambat. sebesar. memakan Ditulis oleh/dengan.

Dekat. Sedap. agak. hangit. jauh Selalu. hapak bau Kesat. manis.jarak cara Pancaindera rasa lampau. lincah. sekali.pahit. lambat. nama seperti akan. sangat. payau Buruk. dengan. paling. licin sentuh Adjektif perasaan Takut. hodoh. hampir. senang. halus. benar Contoh: Saya sangat dengan awak segan Ahmad amat rindu akan kekasihnya di Indonesia Orang kaya itu amat malu untuk meminta pertolongan mereka. kerap. deras. wangi. kadang-kadang. jarang. senyap dengar Busuk. gembira. sungguh. jelas. penguat seperti amat. cantik pandang Bising. silam. marah. lalu. pedas. . terhadap dan sebagainya. Tip Kata adjektif dikenali jika Kata adjektif menerangkan Adjektif perasaan harus kata berkenaan didahului keadaan atau sifat sesuatu diikuti oleh kata sendi atau diikuti oleh kata nama atau frasa nama. jelita. laju. muram. lembab. lzat. benci. seram. kasar. lemak. rindu.

harap    Menunjukkan seruan Menyoal atau bertanya Menimbulkan Tindakan balas Larangan Silaan permintaan Ya. Menguatkanmaksud suatu adjektif Menegaskan bahagianbahagian tertentu dalam ayat Menafikan sesuatu Ialah Kata pemeri Memerikan hal atau . Kata pangkal ayat syahdan Telah. sangat. juga. Kata tanya bagaimana Jangan. berapa. adapun. Hendak. tengah. Kata bantu masih. sudah. benar. hatta. amboi. Amat. sungguh. Kata perintah sila. akan belum.   ayat Aduh. serta Kerana. memang. boleh. nian. Jadual berikut menjelaskan fungsi kata tugas. benar. Contoh Dan. paling. Kata penegas pun.Golongan Kata Tugas Hadir dalam ayat untuk memikul tugas nahu atau tugas sintaksis tertentu. mahu ingin. dapat. Kata penguat terlalu. jemput tolong. atau. minta. tetapi. adjektif. hanya. lagi  Bukan Kata nafi  tidak  Membenarkan sesuatu Menandakan kesinambungan ayat Membantu frasa-frasa kerja. usah. cis Mengapa bila. sendi nama. -lah. wah Kata seru syabas. ketika. pernah. betul Kata pembenar Maka. sedang. oh. mesti. harus. -kah. -tah. sekali. kalau subgolongan  Gabungan  hubungan Tugas Menghubungkan atau klausa.

segala. iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Oleh itu. bertahun. dua pertiga. beberapa. bawah. akan. Pelbagai tugas bagi kata atau frasa nama Menunjukkan arah atau hala Menerangkan atau jumlah bilangan -nya Kata pembeda Memberi penegasan bagi kata yang digandingi Menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama Kata hubung Kata hubung bertugas untuk menghubungkan klausa. para  Sekalian. iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. samping. berbakul-bakul. umpama. sejuta  Banyak. Atas. separuh. seratus. ke. sedikit. dua.  Satu. -nya Kata penekan merangkaikan subjek dengan predikat. timur. bagai. beratus-ratus. belakang. . kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis. terhadap. bagi. barat. semua. adalah Di. seluruh  Sesetengah. sepertiga  Kedua-dua. frasa atau perkataan untuk membentuk ayat majmuk. Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ayat majmuk. antara. sisi. seperti. ayat. hadapan. Kata bilangan sepuluh. Oleh itu. oleh. Kata sendi nama untuk. kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. dalam luar. Kata arah depan. . daripada.

Mengubungkan klausa-klusa yang sama tarafnya 2. atau. -Kata hubung itu ialah: hubung yang. jikalau. serta. tetapi. sambil. sekiranya. adik perempuan ialah bahawa dan ketika. lantas menikam. (kecil). semasa. berjaya itu diberi jika. tatkala. i. tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah. Pemanah itu melepaskan anak panah.Kata hubung gabungan 1. Budak yang -Kata hubung yang setelah. dan sesungguhnya. sama ada pergi rumah kawan atau balik kampung.’’ katanya.. Contoh ayat: i. untuk. stadium kerana tidak ii.. memiliki tiket yang sah. Hubungan ini bermaksud menggunakan kata pelengkap). Buku yang dikarang oleh i. bahawa semua i. Pelajar yang melengkapkan hingga. klausa klausa semoga. 3. meskipun. kerana. . sementara. klausa pancangan keterangan kepada (Kompelen klausa utama. Guru tahun enam Ahmad itu buku itu menyatakan sejarah. komplemen itu kendatipun. Mereka tidak muridnya dibenarkan masuk ke mendapat enam A. Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar. andaikata. walaupun. pancangan Contoh: kalau. Dia mengelak. klausa utama. malahan. saya. sebaliknya. iii. seterusnya. ``Belum tentu. agar. supaya. Kerajaan membuat jambatan untuk rakyat melintas sungai. iii. hadiah. ii. Kata hubung pancangan Pancangan relatif Pancangan Pancangan komplemen keterangan -menghubungkan -Menghubungkan -Kata hubung satu klausa sebagai klausa utama pancangan keterangan komplemen pada dengan klausa menghubungkan klausa satu klausa utama. Contoh kata: dan. tetapi. iii. sedang membaca itu berperanan begitu sekiranya. -Jadi. sementara. ii. sewaktu.

gembira. sakitnya hatiku! Syabas. maka kata tanya hendaklah disertai oleh partikal –kah. dan kata seruan pada penghujung ayat. Contoh:    Wah.Kata Kata Seru Digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan. dicabar dan sebagainya. sebagai penutup ayat seruan itu. Kata Tanya Kata tanya digunakan untuk bertanya atau menyoal sesuatu. seperti suka. cantiknya kereta baru kamu! Aduh. Kata tanya hadir di dalam predikat. duka. marah. anda baru sahaja menerima RM1 juta! Penting: Kata seru diguna sebelum klausa. Lihat contoh-contoh berikut: Harga rumah baru kamu berapa? Berapakah harga rumah baru kamu? Kemalangan itu berlaku bagaimana? Bagaimanakah kemalangan berlaku? . mencabar. Jika predikat didepankan.

Kata bantu ragam Memperihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. silaan dan permintaan. Kata jenis ini membantu menerangkan aspek waktu dan ragam perasaan. akan. Kata Bantu Kata bantu aspek Memperihalkan masa lampau. atau masa hadapan. jemput Usah pergi ke sungai yang dalam airnya. harus. Permintaan Tolong. frasa adjektif. ada kenduri kawin Tolong jangan cemarkan nama baik diri sendiri. Contohnya: hendak. mahu. minta Jemput ke rumah saya malam esok. . mesti.Ayat Perintah Kata perintah bertugas untuk memberi tindak balas kepada orang yang mendengar (pihak kedua) sebagai larangan. boleh. kini. masih. sedang. belum. usah Contoh penggunaan Rakyat jangan mudah terpengaruh dengan dakyah komunis. Sila menjamu selera. Kata Bantu Kata bantu hadir sebelum frasa kerja. sudah. dan dapat. Contohnya: telah. dan frasa sendi nama dalam ayat. Silaan Sila. Kaji contoh berikut: Jenis perintah Larangan Kata perintah Jangan. Minta bersihkan meja awak.

benar. agak contoh penggunaan Awak yang paling pintar dalam kelas ini. terlalu. Belakang sekali. . awak telah bercuti lama benar. Tanpa kebenaran ketua. Kaji contoh-contoh di bawah dengan teliti: Jenis kata penguat Hadapan kata penguat paling. sungguh Hujan lebat amat Hujan amat lebat Badang kuat sangat Badang sangat kuat Ibu letih sangat semalam. kata penguat terbahagi kepada tiga jenid iaitu kata penguat hadapan. sangat. Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. nian Permata yang termahal sekali diletakkan di ruangan khas itu. kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Teknik yang awak gunakan untuk menyelesaikan rumus Matematik itu terlalu rumit. Semalam ibu letih sangat. Bebas amat. Berdasarkan pada kedudukan ini.Kata penguat Kata penguat bertugas menguatkan maksud kata adjektif.

. pun. kata tugas ini boleh dibahagi kepada dua jenis iaitu kata penegas frasa predikat sahaja atau bahagian-bahagian dalam predikat dan kata penegas frasa subjek atau frasa apredikat. Jenis Kata Penegas Kata Penegas Contoh Penggunaan Siapakah yang memakai baju merah itu? Frasa predikat atau bahagian dalam predikat -kah. Apatah usaha kita menghidupkan semula pekan teater ini. hanya. sahaja .Kata Penegas Kata Penegeas atau partikel bertugas menekankan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Rajah di bawah merumuskan jenis kata penegas dan penggunaannya. (subjek) Adiknya jurutera juga (predikat) Frasa subjek atau frasa predikat juga. lagi. -tah. memang.lah Yang itulah murid baru sekolah ini. Menurut fungsinya sebagai penegas. Pegawai juga mesti hadir (subjek) Pegawai mesti hadir juga (predikat) Adiknya pun jurutera.

Ada dua kata nafi iaitu bukan dan tidak.Kata Nafi Kata nafi bertugas menafikan frasa nama. bukan seperti universiti awam yang menawarkan berbilang kursus. terdapat dua jenis kata pemeri. bukan Powell Meritokrasi tidak membebankan manamana pihak Tulisan oleh penulis sensasi itu tidak benar langsung. frasa adjektif. ialah adalah Digunakan sebelum predikat untuk Digunakan sebelum predikat sebagai menandakan persamaan antara frasa huraian bagi frasa subjek. subjek dean frasa utama dalam predikat. . Dalam bahasa Melayu. frasa kerja. Perdana Menteri berjumpa Bush. Kata Nafi bukan Contoh Universiti swasta itu hanya menawarkan kursus-kursus sains. Frasa predikat biasanya menjawab soalan contoh: Tindakan kerajaan menetapkan ``apakah'' mata wang ialah usaha melindungi ekonomi negara daripada serangan luar. dan frasa sendi nama dalam predikat. Contoh: Makanan seimbang adalah makanan yang diambil secara sederhana serta pelbagai jenis. iaitu ialah dan adalah. tidak Kata Pemeri Kata pemeri bertugas merangkaikan frasa utama dalam predikat dengan frasa subjek.

Lihat contoh-contoh di bawah Sendi Nama di Menunjukan perbuatan (dipukul.Kata sendi nama pula mempunyai pelbagai tugas. dicuci) Menunjukkan tempat atau arah tujuan (ke Indonesia) ke Menunjukkan waktu (dari petang hingga ke malam) Tugas/contoh Menunjukkan tempat (di pejabat) Menunjukkan tempat atu arah datang dari Menunjukkan waktu atau masa Menunjukkan sasaran/ditujukan kepada Menunjukkan bahagian sesuatu Menunjukkan perubahan keadaan Menunjukkan punca (cadangan daripada Perdana Menteri) daripada Menunjukkan sumber atau asal sesuatu (dibuat daripada bunga) Menunjukkan perbandingan (lebih banyak daripada) Menunjukkan tempat sesuatu perbuatan (Layang-layang tersangut pada arial televisyen) pada Menunjukkan tempat tempat terdapatnya sesuatu (barang itu ada pada saya) Menunjukkan keterangan waktu ((bermula pada tengah malam) Menunjukkan kegunaan sesuatu (alat untuk membuka pintu) untuk Menunjukkan sesuatu telah dikhaskan (pelamin itu untuk mempelai sahaja) .Kata Sendi Nama Kata sendi ialah satu kata tugas yang boleh membentuk frasa dalam bahasa Melayu.Kata tugas lain tidak membentuk frasa Kata tugas digunaan sebelum kata nama dna frasa nama.

Menunjukkan had masa atau peringkat sampai seperti. bagai.bagi Menunjukkan kegunaan sesuatu (kegunaan tuas bagi mengangkat kubah masjid) Derma bagi pelarian Afghanisatn itu dilarikan orang. Menunjukkan perbandingan umpama. laksana. menunjukkan tujuan demi menunjukkan urutan Untuk menegaskan sesuatu Menunjukkan rujukan Menunjukkan turut serta Menunjukkan cara sesuatu perbuatan dilakaukan tentang dengan Menunjukkan benda yang digunakan Menunjukkan persamaan sejak. bak Menunjukkan sebab Menunjukkan rujukan selepas kata atau frasa adjektif Menjadi penanda waktu atau masa Menunjukkan rujukan yang tentu Menunjukkan pembuat dalam ayat pasif . semenjak terhadap oleh akan hingga.

Lihat contoh-contoh di bawah. dua pertiga tiap-tiap.. masing-masing. (Kata sedih ialah kata adjketif. beratus-ratus setengah. misalnya: Sedihnya perasaan saya tidak dapat digambarkan. Kata penekan -nya Kata penekan -nya berfungsi menegaskan kata yang digabungkan dengannya. contoh: Datukku berjalan dengan sebatang tongkat. yakni berfungsi menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama.. pembeda -nya menjadikannya kata nama.Kata Bilangan Kata bilangan menerangkan bilangan atau jumlah sesuatu. setap Kata bilangan biasanya berpasangan dengan penjodoh bilangan sebagai penerang kepada kata nama. . Lihat penjenisan kata bilangan seperti rajah di bawah: Jenis bilangan bilangan bilangan bilangan bilangan tentu tak tentu himpunan pecahan pisahan kata bilangan satu.. Kata Pembenda Kata -Nya adalah juga kata pembenda. Ia boleh menjadi kata adjektif dan kata kerja sebagai kata nama. banyak semua segala kedua-dua. dua. tiga empat.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.