PENGENALAN MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam

bahasa Melayu. Struktur bahasa yang dimaksudkan ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau menjalankan tugas nahu. Perkataan juga adalah bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat. Morfem pula boleh bersifat bebas atau terikat. Morfem bebas ialah forfem yang dapat wujud bersendirian contohnya sekolah dan laut. Sebaliknya morfen terikat ialah morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Contohnya imbuhan ber- perlu wujud bersama-sama dalam bersekolah dan–an dalam lautan. Unit-unit ini tidak boleh wujud tanpa kata dasar. Kesimpulannya, proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walau bagaimanapun, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada golongan Austronesia. Mereka datang dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentuk gelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. Ini berlaku sejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebut Melayu Proto. Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai Melayu Deutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik, maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing- masing. Walau bagaimanapun, antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapat dilihat unsur-unsur persamaannya.

Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat cerah. Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segi penggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. Dasar Pendidikan Kebangsaan Negara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikan dalam bahasa Melayu. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing dengan bahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu ialah meningkatkan status penggunaannya, iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsur keindahan. Demi menjaga kedaulatannya, kita harus berusaha mengindahkannya, mewujudkan unsurunsur yang menjadikannya lebih murni, supaya apa-apa yang diperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik dan menyentuh cita rasa yang tinggi. Inilah cabaran yang harus diterima oleh rakyat Malaysia pada tahun-tahun akan datang.

JENIS-JENIS PERKATAAN DALAM BAHASA MELAYU Perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Sempadan perkataan ini bersifat abstrak, iaitu hanya wujud dalam fikiran kita. Ia tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan, baik dalam tulisan atau pun pertuturan. Perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yang dapat dijeniskan seperti berikut:

i) Kata tunggal ii) Kata terbitan iii)Kata majmuk iv) Kata ganda i) Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Ia tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata tunggal terbahagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama merupakan unit yang bebas dan berdiri sendiri sebagai satu ayat. Contohnya; - makan – saya – sihat – sungguh – bahaya

Jenis kedua ialah kata tugas iaitu unit-unit yang tidak dapat berdiri dengan sendiri tetapi memerlukan sekurang-sekurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Contohnya: - di mana? - untuk siapa? - ke Johor? Kata tunggal yang dilihat dari segi persukuaan kata, boleh mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Sesuatu suku kata pula boleh dibentuk oleh satu vokal (V) sahaja atau satu vokal disertai konsonan (K) atau beberapa konsonan. Konsonan demikian hadir sama ada di hadapan vokal atau di belakangnya secara serentak. Ia terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, empat suku kata atau lebih dan akronim. Jenis akronim ialah bentuk yang dihasilkan umumnya melalui pencatuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. Contohnya: - cerpen bermaksud cerita pendek - jentolak bermaksud jentera tolak - tadika bermaksud taman didikan kanak-kanak - Petronas bermaksud Petroleum Nasional - Proton bermaksud Perusahaan Automobil Nasional

ii) Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan iaitu satu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar yang kemudiannya melahirkan kata terbitan.. Sama ada imbuhan itu di awal, sisipan, akhiran atau apitan. Kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebas sementara imbuhan merupakan morfem terikat. Contoh kata terbitan yang mempunyai kata dasar daripada morfem bebas seperti berjalan dan lukisan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. Ia harus diimbuhankan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Proses pengimbuhan juga boleh berlaku pada kata dasar daripada jenis terbitan dan kata majmuk. Contoh perkataan yang mengandungi kata dasar daripada jenis kata terbitan dan kata majmuk ialah: i) imbuhan dengan kata dasar terbitan. - peN + ketua = pengetua - meN + ketepi + kan = mengetepikan

ii) imbuhan dengan kata dasar majmuk. - ber + darah panas = berdarah panas - peN + kuat kuasa + an = penguatkuasaan Kata terbitan awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan seperti pelari, pendatang, pelajar, mahasiswa, juruterbang, tatacara dan sebagainya. Awalan dalam bahasa Melayu yang wujud dalam kata kerja terbitan pula contohnya seperti melawan, membawa, mendaki, berjalan, belajar, terjebak, disusun dan sebagainya. Manakala awalan yang wujud dalam kata adjektif pula contohnya seperti terbesar, terputih, terendah, secantik, secerah, setebal dan sebagainya. Kata terbitan akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. Contoh akhiran kata nama ialah pakaian, jahitan, sasterawan, seniwati, hadirin, ustazah dan sebagainya. Manakala contoh akhiran kata kerja pula ialah buatkan, gunakan, besarkan, duduki, dekati dan sebagainya.

kertas kerja. serabut.garis pusat.Setiausaha Politik . Cara mengeja kata majmuk berbeza-beza antara satu bahasa dengan bahasa lain.kata kunci . iii) Kata Majmuk Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. pembuatan.cari gali. kedukaan dan sebagainya. Akhir sekali kata terbitan bersisipan wujud dalam sisipan kata nama dan sisipan kata adjektif. mentakrifkan. kecinaan. Berdasarkan jenisnya.Perdana Menteri .kaki ayam.mata pelajaran c) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa.air mata . Manakala sisipan kata adjektif pula seperti selerak. tetapi terdapat beberapa kecualian oleh sebab kelaziman penggunaan. Contoh apitan kata nama ialah pelaksanaan.meja makan . Dalam bahasa Melayu.hati batu Termasuk juga bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran contohnya: .pilih kasih . telunjuk. gelembung.anak emas.Kata terbitan berapitan wujud dalam kata nama. pendapatan.Profesor Madya . Proses pembentukan kata majmuk berlaku dalam banyak bahasa. contohnya: .manis mulut. digunakan. Contoh sisipan kata nama seperti kelengkeng.tumbuk rusuk.Raja Muda .Ketua Setiausaha Negara b) Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus. penggunaan. Manakala contoh apitan kata adjektif pula seperti kearaban. diperdengarkan dan sebagainya. kata majmuk dapat dipisahkan kepada tiga kelompok seperti berikut: a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas.seruling dan sebagainya. contohnya: .segi tiga. kata majmuk dieja terpisah. Contoh apitan kata kerja ialah memainkan. menggunakan. Contoh kata majmuk yang lazim: .sudut tepat . gemilang dan sebagainya.berat tulang. keinggerisan dan sebagainya.hak milik. kata kerja dan kata adjektif. berbantalkan.

jejari. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. sesiku dan sebagainya. guru-guru. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. pelatih-pelatih. lauk-pauk dan sebagainya. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. rerama. Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. saudara-mara. iii) Penggandaan berentak bebas contohnya anak-pinak. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertama. Contoh penggandaan penuh seperti negara-negara.tanggungjawab iv) Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. bukitbukau. lintangpukang. Contoh kata majmuk yang kecualian: .Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang diberi pengecualian dan dianggap sudah mantap sebagai satu perkataan walaupun bentuk kata tersebut nyata mengandungi dua kata dasar. kuih-muih. Pengandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu: i) Penggandaan berentak pengulangan vokal contohnya sayur-mayur. . Contoh penggandaan separa adalah seperti lelaki. ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan contohnya gunung-ganang. besar-besar dan sebagainya. Dalam penggandaan berentak. hiruk-pikuk dan sebagainya. mundar-mandir. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. Contoh kata ganda penuh termasuk imbuhan seperti pemimpin-pemimpin.bumiputera. Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. persatuan.jawatankuasa.antarabangsa.kakitangan. mandi-manda dan sebagainya.persatuan dan lain-lain lagi. selok-belok.

bahasa Rusia dan bahasa Turki. Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa. struktur dan binaan ayat. selain kehadiran unsur seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan. sebab tanpa mempertahankan keserasian. Unsur keserasian antara kata nama subjek dengan kata kerja adalah penting. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. jelaslah bahawa bidang sintaksis yang mengkaji persoalan bentuk. iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. merupakan bidang yang amat penting dalam penganalisisan sesuatu bahasa. Satu lagi penanda tatabahasa yang terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa banyak bahasa ialah penanda kala. Perlu diingat bahawa dalam bahasa Melayu tidak terdapat penanda kasus sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris. satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentukan maknanya atau terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Sebenarnya. . Penanda kasus memainkan peranan penting bagi menentukan kegramatisan sesuatu ayat. bahasa Arab. Sintaksis dapat melahirkan pelbagai jenis ragam dan ayat serta pembentukannya. Kesimpulannya. terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberi perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat. Kita juga dapat memahami bidang sintaksis sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. Kita perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. sedang atau sudah berlaku. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis.SINTAKSIS Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Unsur keserasian juga menjadi salah satu ciri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termaksuklah penanda kasus. Akhir sekali. sama ada akan. kala dan unsur keserasian.

i) Ayat Aktif Jika dilihat dari segi ragamnya. ayat aktif transitif yang bersifat ayat tunggal terbentuk hanya daripada ayat yang mengandungi frasa nama subjek asal sebagai judul dan frasa nama objek sebagai unsure penyambut kata kerjanya. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang mengandungi frasa keterangan secara pilihan. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Walau bagaimanapun. ii) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar. Contohnya: A-i) Kanak-kanak sedang mandi di kolam itu. Ayat mengandungi unsure klausa yang terdiri daripada frasa dan frasa pula terbentuk daripada bentuk-bentuk perkataan. ayat-ayat tunggal dalam bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Bilangan klausa yang terkandung dalam sesuatu ayat itu menentukan sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk.Ali menendang bola. maka dapat diduga bahawa binaan-binaan ayat yang wujud dalam sesuatu bahasa itu terdiri daripada berbagai-bagai jenis dan ragam.RAGAM AYAT Ayat terbentuk daripada konstituen klausa. Contohnya: .Anjing itu mengejar kucing. B-i) Dia menangis sepanjang hari. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk . C-i) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar pada waktu senja. . Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya. ii) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. ii) Kanak-kanak sedang mandi. Ada dua jenis ayat aktif tak transitif iaitu: i) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan. Oleh sebab bilangan ayat yang dapat dibentuk dalam sesuatu bahasa itu tidak terhad. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. ii) Dia menangis.

ii) *Dia berada. . ii) Ayat Pasif Ayat pasif pula terbentuk asalnya daripada ayat aktif transitif. ii) *Kebanyakan penganggur tinggal. Ayat pasif dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada: i)Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. B-i) Kebanyakan penganggur tinggal di rumah setinggan. Ia mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Contohnya: .menyempurnakan maksud ayat.Kucing itu dikejar oleh anjing. ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua.Bola ditendang oleh Ali.danter. Contohnya: A-i) Dia berada di Kuala Lumpur.. Unsur pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. 2. pembentukan kata dan golongan kata. Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ini merupakan ayat yang kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasifdi. . . C-i) Bas itu menuju ke utara. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur.Buku itu saya baca. Tatabahasa 1. ii) *Bas itu menuju. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.

Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. ***2. 4. unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. Dalam morfologi. Morfem 1. 3. iaitu di dan minum. Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfem dan kata. kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem. 4. 2. perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem. Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut: . Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num Sebaliknya. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem. Kesimpulannya.3. Misalnya minum. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil. 5.

Boleh mengubah makna sesuatu kata. telapak (tapak). tapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu.. permainan. Misalnya. mem. Bentuk imbuhan.diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar . cuti. Akhiran . misalnya. dan seterusnya makna ayat.Morfem Morfem bebas Morfem terikat Morfem bebas 1. . mempunyai makna sendiri Morfem terikat/imbuhan 1. imbuhan per…….misalnya. kan. menghafal. Morfem terikat/imbuhan pula boleh dibahagikan seperti berikut: Morfem terikat/imbuhan Awalan . Misalnya. Dapat berdiri sendiri.an. misalnya. per. membaca. Tidak mempunyai makna.ditambah pada bahagian depan kata dasar. minum.ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar Sisipan . sekolah. ber 2. periksa 2.ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar. Apitan .

Konsep Perkataan Merupakan unit ujaran yang bebas dan bermakna Kata boleh dibahagikan kepada berikut: .

Jika dapat disisipkan kata lain dan membawa makna tertentu. Kata terbitan Kata majmuk i. Misalnya. Terbentuk hasil gandingan dua atau lebih kata dasar. Lada. Petronas. Mara. pawagam (panggung wayang gambar) dan sebagainya. iv. singkatan tidak termasuk dalam kata tunggal seperti akronim. iii. Jelaslah. maka ia bukan kata majmuk. Terdiri daripada kata dasar atau kata akar yang melalui proses pengimbuhan. ii. atau budak yang . v. sama ada awalan. iii. misalnya. tetapi tergolong dalam frasa. Budak berlari bukan kata majmuk kerana ia boleh menjadi budak itu berlari. Singkatan ialah kependekan bagi satu atau beberapa perkataan seperti IT untuk teknologi maklumat (information technology) dan PM untuk Perdana Menteri. ii. Akronim yang sudah diterima pakai juga tergolong dalam kata tunggal. Tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain. i.Bentuk-bentuk Kata Kata/perkataan boleh dibahagikan kepada bentuk-bentuk berikut: Kata tunggal i. Para pelajar diingatkan bahawa akronim tidak sama dengan singkatan. tadika (taman didikan kanakkanak). Rumus penting ialah tiada kata lain yang boleh disisipkan di antara gandingan tersebut. sisipan atau apitan. akhiran.

iv. labahlabah. kata majmuk. (lihat lampiran 1) i. Kata ganda Proses Pembentukan Kata Selain daripada kata tunggal. rama-rama dan sebagainya. Pada umumnya. dan kata ganda terbentuk melalui proses pembentukan kata. Proses berkenaan diterangkan melalui skema rajah berikut: . gula-gula. ii. suka-suka. seperti gilagila. Contoh penggandaan separa ialah pepatung.berlari itu. Kata ganda ialah pengulangan kata dasar sama ada dengan mengulang seluruh kata dasar (penggandaan penuh) atau sebahagian daripada kata dasar (penggandaan separa). maka kata terbitan. kata majmuk dieja terpisah kecuali yang sudah mantap sebagai satu perkataan. sesekali dan sebagainya. lelabah.

Imbuhan Kata Nama Kata nama menerima keempat-empat jenis imbuhan . keletihan kerana penpenswastaan. Pengacau itu pengkhianat. menyampaikan lima penagih. sawit itu mahal pemberontak harganya.awalan. akhiran. keke makan di warung kekasih sahaja. imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar. Dalam bahasa Melayu. apitan dan sisipan. menggangu pengpengacau. ketladak. apitan dan sisipan. Imbuhan tergolong dala empat jenis. pengasuh kanakpengaudit. pemfatwa. Pensyarah itu pensyarah. pengamal. penghantar. pengasuh pengepengecualian. Pengebom berani Awalan Varian Contoh perkataan . pendapat kuliah sehari pengkritik. peragut.Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kata dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya.menjadi penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar. Contoh imbuhan pada awalan ayat contoh penggunaan Kerabat diraja itu kerabat. iaitu awalan. Mesin pemproses pempemproses. akhiran. Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau abstrak Orang ramai pewangi. maksud awalan ke. membelasah peNpepesalah peragut rantai itu sehingga pengsan. kanak setiap hari.

mengambil sendiri swamodal. Semua tugas diserahkan kepada jurutaip. Ahli arekologi itu prasejarah. Pengunaan ekabahasa. Pelanggan swalayan.pengeluar. ekabahasa belum ekakaum. . menggali tulangprakemerdekaan temulang manusia prasejarah. pengesan. pelajar. nombor kad pelakon pengenalan sebelum mengisi borang. dwibahasa iaitu dwiedaran Tamil dan Inggeris. Majalah itu dwibahasa. ekafungsi tentu menjamin perpaduan negara Pengajian pascasiswazah merujuk kepada pascasiswazah bidang-bidang sarjana dan kedoktoran. sehingga jururunding. jurutaip. makanan di swakarya restoran swalayan itu. Pertapa itu menghabiskan masa enam purnama pertapa untuk menghabiskan zikirnya. kadangkala dirujuk juga adi-) dwi- eka- pasca-(dirujuk kepada `selepas') pasca- pra-(menunjukkan makna `sebelum') pra- swa-menunjukkan maksud `sendiri') swa- mati itu terkorban akibat perbuatan sendiri Pelabur diingatkan pelabur. akhirnya dia jurubahasa meletakkan jawatan. diterbitkan dalam dwifungsi. supaya menyemak pelayar. pengebom pel- peR- per juru- juru- dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar) eka-(menunjukkan bilangan satu. pelampau.

.. kelabut keruping. kesenangan peranan.. kenalan. pengurangan Contoh imbuhan sisipan pada ayat sisipan -el-er-emcontoh perkataan telunjuk.. pesisiran.. jualan Contoh imbuhan pada apitan ayat Apitan ke. latihan. pekarangan.an peN.Contoh imbuhan pada akhiran ayat Akhiran -man (menunjukkan sifat perkara samada orang atau benda. serabut kemuning. usahawan pragawati. kemelut . budiman olahragawan. kemuncup.yang dirujuk) -wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam bidangnya) -wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya) -an contoh perkataan seniman. olahragawati pakaian.. pelancongan.. senaman.an contoh perkataan kezaliman. kudapan. peperangan penyusunan. seruling. kelengkeng.an pe.

Imbuhan kata kerja Menerima tiga jenis imbuhan awalan. ramaikan. menghabiskan mengebom. mengelupur. terpisah. memperluas. memproses mengelak. dibaca memperbaharu. akhiran -kan -i contoh perkataan buatkan. mengetin. menggali. memperdalam diperbaharui terasa. tercarut Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya. terasuk. berziarah melawat. mengesahkan dipukul. Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut: gemerlap -------> bergemerlap selereak----------> berselerak. masuki . menyelerakkan Contoh imbuhan pada awalan Akhiran beRbebelbermeN mememmengmengedimempeRdipeRteRdimemperdipertetervarian contoh perkataan bekerja belajar berkawal. turuti. selesaikan jauhi. akhiran dan apitan. memperhamba. berhasrat. amalkan. merasa memberi. terombak terminum.

..menggantikan..kan dipeR....-1 mempeR-. kemalangan. berdampingan beratapan..i mem-..-kan meng. mengekori. dirindui dipulangkan. menzahirkan mengambilkan.-kan diper-... diperlihatkan ..-kan menN.... menggarami memperhambakan.an di. menjadikan.kan ke..kan memper.. menghadiri..an beR. berbantalkan memasukkan....kan meN..i men--.. memfatwakan mendirikan.....-kan me-.-i meng-..-kan ke-. dipersembahkan.. dikasihi. mensyukuri mengairi.. dibenarkan diperkenankan. mengesahkan meracuni.i me. mempersendakan kecurian. melindungi. meyakini membeloti... kesiangan diragui.. mempelopori menjalani. merundingkan.-kan menge..-kan contoh perkataan beranggapan.. meyakinkan memberikan. berebutan berumahkan.. mengetinkan...-an di-..-kan men-. mempastikan.....-kan varian ber..contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya Imbuhan beR.an be-.i di......-kan mem-. mengkanunkan mengeposkan.. berantaikan bertajukkan..an be....-i di-...-kan ber-..

. ``Kaulah yang terbaik bagi diriku.an ke-. sehebat Apitan ke. serabut fikirannya amat serabut. tersohor.. teruncing. sebesar. usaha beliau dalam perniagaan sinambung merupakan kesinambungan bakat neneknya.'' katanya. terindah se- se- seindah. Walaupun cara beliau berpakaian agak kebaratan. Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara. ketimuran Sisipan -el-elMinum bergas itu gelembung.. gemerlap baunya.. contoh penggunaan teR- te- ter- terbaik. kebaratan. seganas. apitan.Imbuhan Kata Adjektif Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan . Minyak wangi palsu gemilang. gerigi. Kata adjektif tidak menerima akhiran Amati contoh-contoh berikut: imbuhan varian contoh perkataan Awalan teramai. -er- -er- -em- -em- -in- -in- . dan sisipan. itu semerbak semerbak.-an kemelayuan. terendah Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelanggan teramai pada tahun ini. selerak mempunyai gelembung udara sejak beristeri dua.awalan. tetapi pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan.

Proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk mendukung makna tertentu berlaku dengan tiga cara.Pemajmukan 1. Kata Majmuk Gelaran Ketua Polis Negara. Perlu ditekankan bahawa gandingan dua kata atau lebih jika boleh disisipkan kata lain antara gandingan perkataan itu tidak dikira sebagai majmuk. Peguam Negara. nasi minyak. Kata gandingan untuk istilah-istilah yang khusus dalam pelbagai bidang. Duta Besar Kata Majmuk Istilah Khusus i. Kata yang dipilih untuk digandingkan sama ada daripada kata-kata umum atau istilah khusus. kereta api. lapangan terbang. setiausaha dan sebagainya. Perdana Menteri. iaitu: i. iii. Contohnya: i. Timbalan Menteri. adat resam. seperti buah tangan. tengah hari ii. ii. Ia akan menjadi frasa. Umum Istilah Kiasan/peribahasa Kata Majmuk Umum Kata majmuk umum terbahagi kepada: i. Pemajmukan ialah proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk memberi makna tertentu. kerani pos. ketua meja. teknologi maklumat. Muda mudi boleh menjadi muda dan mudi Hitam legam boleh menjadi hitam lagi legam Hujan renyai boleh menjadi hujan yang renyai 2. ii. iii. kertas kerja . telefon terus dail. Telefon mudah alih. Kata majmuk biasa Alat tulis.

Lampiran 1 Kata dasar 1 air ambil meja ketua tanggung antara Lampiran 2 Kata dasar 1 antara apa apa apa bagai barang beri bumi dari dari duka hulu jawatan kaki ke kerja mana Mata olah pada Pesuruh Kata dasar 2 bangsa bila kala lagi mana kali tahu putera hal pada cita balang kuasa tangan pada sama kala hari raga hal jaya Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan antarabangsa apabila apakala apalagi bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera darihal Daripada dukacita Hulubalang jawatankuasa Kakitangan kepada Kerjasama Manakala Matahari olahraga Padahal Pesuruhjaya Kata dasar 2 mata alih tulis menteri jawab bangsa Kata majmuk air mata ambil alih meja tulis ketua menteri tanggungjawab antarabangsa . kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap. curi tulang. makan angin Pengimbuhan Kata Majmuk Dalam sistem baku. misalnya: Masam muka.Kata Majmuk Kiasan i. tebal muka. Kata majmuk jenis ini mempunyai maksud selain daripada maksud harafiahnya.

kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan. atau sebahagian sahaja. penggandaan berentak iii.. tetapiia dieja/ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan..an di. Imbuhan berRmeNpeN-an -kan Kata Majmuk garis pusat ambil alih cari gali daya serap urus niaga Kata Majmuk Terbitan bergaris pusat mengambil alih pencari gali daya serapan urus niagakan Penggandaan 1.. imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir. Gandaan penuh ii. kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. iaitu kata nama tunggal.. 2. iaitu i.. seperti contoh pada jadual di bawah: Kata Majmuk kuat kuasa kemas kini anak tiri ibu bapa kuat kuasa campur aduk Apitan peN.kan meN. Gandaan separa iii Gandaan berentak iv Gandaan makna 3.. penggandaan penuh ii. Lihat jadual di bawah. pengandaan separa.kan peR. Manakala akhiran.kan ke.setia suka suruhan tanda tanggung warga usaha rela jaya tangan jawab negara setiausaha sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab warganegara Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah. Ada empat jenis kata nama ganda. Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya. Semua bentuk kata nama.......an Ejaan penguatkuasaan mengemaskinikan menganaktirikan keibubapaan dikuatkuasakan percampuradukan Untuk awalan.an meN. Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men membahagikan kata ganda kepada tiga jenis iaitu i. ..

Penggandaan boleh berlaku pada kata dasar atau kata terbitan. Kata tunggal (a) Penggandaan separa merupakan varian kepada sesetengah penggandaan penuh. kata nama terbitan. Kata dasar diulang sepenuhnya tetapi imbuhan dirangkaikan di bahagian depan kata yang kedua atau penggandaan separa belakang. Biji Barang Penggandaan separa 1. 3.Penggandaan penuh 1. Pengulangan tetapi dipisahkan dengan sengkang. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama tunggal. Penggandaan separa ialah pengulangan sebahagian daripada kata dasar. I. Kata dasar diulang sepenuhnya dan awalamn dirangkaikan pada bahagian depan kata yang pertama atau atau penggandaan separa depan. Sesuatu kata nama itu digandakan seluruhnya. 2. Pengulangan berlaku pada kata dasar dengan dua cara. dan kata nama majmuk. 2. Kata yang digandakan ini dipisahkandengan menggunakan sengkang. Penggandaan penuh Laki-laki Langit-langit Satu-satu Budak-budak Siku-siku Penggandaan separa Lelaki Lelangit Sesuatu Bebudak sesiku II. Suku kata akhir kata dasar digugurkan dan vokal asal suku kata pertama yang dulang dilemahkan menjadi vokal tengah atau / a / Biji-bijian barang-barangan Contoh: Kata dasar laki langit suatu budak siku Kata terbitan (a) penggandaan ini melibatkan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan. .

iaitu: a. Imbuhan di depan kata kedua (penggandaan separa depan) Kata dasar anak kejar Kata terbitan Ber + anak Men + kejar Kata ganda Anak-beranak Kejar-mengejar 6. kata kerja. menunjukkan banyak buku ketua jabatan gunung bukit buku-buku ketua-ketua jabatan-jabatan gunung-ganang bukit-bukau ipar duai ipar lamai saudara mara . Penggandaan Makna 1.4. Imbuhan di depan kata pertama (penggandaan separa belakang) Kata dasar bual cari gila borak akan Kata terbitan Ber + bual Ter + cari Ter + gila Ber + borak Se + akan Kata ganda Berbual-bual Tercari-cari Tergila-gila Berborak=borak Seakan-akan 5. Contoh: Ipar Ipar Saudara Makna Penggandaan Ada empat makna tambahan kepada kata nama apabila digandakan. kata ganda boleh didapati dalam golongan kata nama. dan kata adjektif. Kata nama tertentu digandakan dengan perkataan yang sama maknanya.

iaitu: I. kata adjektif IV.b. Kata tugas (kumpulan kata tertutup seperti dan. kata kerja dan kata adjektif ialah kata isian yang terbuka . itu. membentuk nama haiwan biri-biri kupu-kupu kunang-kunang c. Kata isian (kumpulan yang terbuka kerana sentiasa berkembang) sayur-mayur kuih-muih saudara-mara langit-langit (menyerupai langit) siku-siku (menyerupai siku) orang-orang (menyerupai orang) II. Kata nama II. walaupun. amat. Kata-kata dalam bahasa Melayu boleh digolongkan kepada empat iaitu: I. kata tugas Kata nama. kata kerja III. Menunjukkan pelbagai jenis sayur kuih saudara Golongan kata Dalam bahasa Melayu terdapat dua kumpulan kata. membentuk nama bagi benda yang menyerupai langit siku orang d. Kata-kata boleh digolongkan berdasarkan faktor sintaksis dan semantik. sekiranya. dan sebagainya.

saudara. Aziz Osman Bujang senang. Ia. saudari. baginda. Hang Jebat. Sabak Bernam. kemahuan. itu Nama am Konkrit Ganti nama Abstrak Penunjuk Tanya Siapa. engkau anda. pelajar. tuan hamba. patik. Si Tompok. ketua. meja. dengki. mereka. kita Awak. kami. Pak Belang Gunung Kinabalu. apa. aku. kecuaian. Gua Musang. Wira. Ini.keberanian.Golongan kata nama Subgolongan Nama khas Hidup ciri jenis Manusia Bukan manusia Tak hidup contoh Ali. mana Diri Orang pertama Saya. kapal terbang Harapan. Waja. dia. kesenangan. nya Orang kedua Orang ketiga . beta. Kepala. kamu. Proton Saga. Tun Abdul Razak. beliau. Fatimah.

berjalan. sama ada yang berlaku atau dilakukan.Golongan Kata Kerja (KK) Kata kerja (KK) merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. . memakan. dimakan dan sebagainya. makan. Contohnya.

besar. dalam. Dimakan oleh/dengan Golongan kata adjektif Kata adjektif (KA) ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. suntuk. -Tetapi ada yang memerlukan pelengkap.Air sungai beransur surut Transitif . memakan Ditulis oleh/dengan. terkuat Merah. empat segi. .Rumah itu sudah roboh . paling. jalur Gemilang pula yang berkibar Tak transitif Berpelengkap . secantik. cerdik. Transitif Aktif Transitif Pasif Menulis. panjang. benar. sangat. bujur. Kata adjektif boleh dibahagikan kepada sembilan subgolongan. nipis. jingga.memerlukan pelengkap Aktif Pasif jenis Tak Transitif Tak Berpelengkap Contoh . Jenis Sifat warna ukuran bentuk waktu Contoh Baik.memerlukan objek atau penyambut.subgolongan Tak transitif -Tidak memerlukan objek untuk melengkapkannya. segera.Tidak memerlukan pelengkap Berpelengkap . Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. leper. masih lebat lagi (kata yang menjadi inti frasa digariskan di bawahnya). ditampat. kukuh. Lama. lambat. tebal. lonjong. menampar. kemas. kuning langsat Pendek. agak. Lemah.keadaan Halim bertambah parah . kejap. ungu. berani. Ciri Tak berpelengkap . sekali. sebesar. ternipis Bulat. sudah lama sungguh. terpanjang.Turunnya Union Jack. Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. putih. lewat. sungguh.

muram. hampir. rindu. jauh Selalu. silam. benci. halus. lalu. penguat seperti amat. paling. jelas. hapak bau Kesat. payau Buruk. benar Contoh: Saya sangat dengan awak segan Ahmad amat rindu akan kekasihnya di Indonesia Orang kaya itu amat malu untuk meminta pertolongan mereka. deras. jelita. sangat. Dekat. cantik pandang Bising. hodoh. wangi. senyap dengar Busuk. kadang-kadang. lambat. laju. licin sentuh Adjektif perasaan Takut. jarang. Tip Kata adjektif dikenali jika Kata adjektif menerangkan Adjektif perasaan harus kata berkenaan didahului keadaan atau sifat sesuatu diikuti oleh kata sendi atau diikuti oleh kata nama atau frasa nama. sungguh. seram. senang. agak. lembab. lincah. manis. gembira.pahit. sekali. lzat. hangit. nama seperti akan. Sedap. lemak. pedas. kasar.jarak cara Pancaindera rasa lampau. marah. terhadap dan sebagainya. kerap. . dengan.

memang. mahu ingin. adjektif. sendi nama. Amat. Menguatkanmaksud suatu adjektif Menegaskan bahagianbahagian tertentu dalam ayat Menafikan sesuatu Ialah Kata pemeri Memerikan hal atau . Kata penegas pun. Kata bantu masih. jemput tolong. Contoh Dan. -kah. sekali. -tah. hatta. harap    Menunjukkan seruan Menyoal atau bertanya Menimbulkan Tindakan balas Larangan Silaan permintaan Ya. lagi  Bukan Kata nafi  tidak  Membenarkan sesuatu Menandakan kesinambungan ayat Membantu frasa-frasa kerja. adapun. cis Mengapa bila. Jadual berikut menjelaskan fungsi kata tugas. serta Kerana. hanya. juga. paling. oh. nian. mesti. berapa. Kata pangkal ayat syahdan Telah.   ayat Aduh. atau. Kata perintah sila. usah. benar. minta. betul Kata pembenar Maka. akan belum. tengah. harus. sudah. sangat. boleh.Golongan Kata Tugas Hadir dalam ayat untuk memikul tugas nahu atau tugas sintaksis tertentu. benar. pernah. sungguh. amboi. wah Kata seru syabas. tetapi. kalau subgolongan  Gabungan  hubungan Tugas Menghubungkan atau klausa. Kata penguat terlalu. Hendak. -lah. Kata tanya bagaimana Jangan. ketika. dapat. sedang.

akan. Oleh itu. adalah Di. sedikit. sepertiga  Kedua-dua. dalam luar. samping. kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis. kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. seperti. daripada. ayat. berbakul-bakul. Kata sendi nama untuk. dua pertiga. sisi. Oleh itu. Atas. Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ayat majmuk. semua. -nya Kata penekan merangkaikan subjek dengan predikat. seluruh  Sesetengah. terhadap. beberapa. Kata arah depan. bagi. bawah. belakang. sejuta  Banyak.  Satu. para  Sekalian. hadapan. oleh. seratus. iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. antara. beratus-ratus. umpama. separuh. bagai. barat. bertahun. Pelbagai tugas bagi kata atau frasa nama Menunjukkan arah atau hala Menerangkan atau jumlah bilangan -nya Kata pembeda Memberi penegasan bagi kata yang digandingi Menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama Kata hubung Kata hubung bertugas untuk menghubungkan klausa. segala. timur. frasa atau perkataan untuk membentuk ayat majmuk. iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. dua. Kata bilangan sepuluh. . ke. .

sambil. untuk.. i. Mengubungkan klausa-klusa yang sama tarafnya 2. ii. Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar. Budak yang -Kata hubung yang setelah. berjaya itu diberi jika. tetapi. sementara. Contoh kata: dan. sama ada pergi rumah kawan atau balik kampung. sedang membaca itu berperanan begitu sekiranya. jikalau. memiliki tiket yang sah. Buku yang dikarang oleh i. iii. semasa. sewaktu. lantas menikam. 3. -Kata hubung itu ialah: hubung yang. Mereka tidak muridnya dibenarkan masuk ke mendapat enam A.’’ katanya. seterusnya. -Jadi. Pelajar yang melengkapkan hingga. Kata hubung pancangan Pancangan relatif Pancangan Pancangan komplemen keterangan -menghubungkan -Menghubungkan -Kata hubung satu klausa sebagai klausa utama pancangan keterangan komplemen pada dengan klausa menghubungkan klausa satu klausa utama. walaupun. (kecil). ``Belum tentu. tatkala. sekiranya. atau. tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah. andaikata. Dia mengelak. kerana. sementara. serta. agar. iii. supaya. tetapi. . Kerajaan membuat jambatan untuk rakyat melintas sungai. klausa pancangan keterangan kepada (Kompelen klausa utama.Kata hubung gabungan 1. bahawa semua i. adik perempuan ialah bahawa dan ketika. saya. dan sesungguhnya. pancangan Contoh: kalau. ii. Guru tahun enam Ahmad itu buku itu menyatakan sejarah. klausa klausa semoga. Contoh ayat: i.. Hubungan ini bermaksud menggunakan kata pelengkap). malahan. stadium kerana tidak ii. iii. meskipun. klausa utama. sebaliknya. hadiah. komplemen itu kendatipun. Pemanah itu melepaskan anak panah.

maka kata tanya hendaklah disertai oleh partikal –kah. sakitnya hatiku! Syabas. gembira. Lihat contoh-contoh berikut: Harga rumah baru kamu berapa? Berapakah harga rumah baru kamu? Kemalangan itu berlaku bagaimana? Bagaimanakah kemalangan berlaku? . dan kata seruan pada penghujung ayat. Kata tanya hadir di dalam predikat. anda baru sahaja menerima RM1 juta! Penting: Kata seru diguna sebelum klausa. mencabar. Contoh:    Wah. Kata Tanya Kata tanya digunakan untuk bertanya atau menyoal sesuatu.Kata Kata Seru Digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan. dicabar dan sebagainya. cantiknya kereta baru kamu! Aduh. sebagai penutup ayat seruan itu. Jika predikat didepankan. marah. duka. seperti suka.

Kata jenis ini membantu menerangkan aspek waktu dan ragam perasaan. mahu. Silaan Sila. ada kenduri kawin Tolong jangan cemarkan nama baik diri sendiri. boleh. belum. Contohnya: telah. dan dapat. sudah. akan. Kata bantu ragam Memperihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. silaan dan permintaan.Ayat Perintah Kata perintah bertugas untuk memberi tindak balas kepada orang yang mendengar (pihak kedua) sebagai larangan. kini. dan frasa sendi nama dalam ayat. Permintaan Tolong. masih. jemput Usah pergi ke sungai yang dalam airnya. . Kata Bantu Kata bantu hadir sebelum frasa kerja. frasa adjektif. Sila menjamu selera. Minta bersihkan meja awak. Contohnya: hendak. sedang. usah Contoh penggunaan Rakyat jangan mudah terpengaruh dengan dakyah komunis. minta Jemput ke rumah saya malam esok. atau masa hadapan. mesti. Kata Bantu Kata bantu aspek Memperihalkan masa lampau. harus. Kaji contoh berikut: Jenis perintah Larangan Kata perintah Jangan.

Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. Semalam ibu letih sangat. terlalu. Bebas amat. sangat. Belakang sekali. Tanpa kebenaran ketua. . sungguh Hujan lebat amat Hujan amat lebat Badang kuat sangat Badang sangat kuat Ibu letih sangat semalam. nian Permata yang termahal sekali diletakkan di ruangan khas itu. kata penguat belakang dan kata penguat bebas. kata penguat terbahagi kepada tiga jenid iaitu kata penguat hadapan. benar.Kata penguat Kata penguat bertugas menguatkan maksud kata adjektif. agak contoh penggunaan Awak yang paling pintar dalam kelas ini. Berdasarkan pada kedudukan ini. Kaji contoh-contoh di bawah dengan teliti: Jenis kata penguat Hadapan kata penguat paling. awak telah bercuti lama benar. Teknik yang awak gunakan untuk menyelesaikan rumus Matematik itu terlalu rumit.

. lagi. Pegawai juga mesti hadir (subjek) Pegawai mesti hadir juga (predikat) Adiknya pun jurutera. Rajah di bawah merumuskan jenis kata penegas dan penggunaannya. pun. Apatah usaha kita menghidupkan semula pekan teater ini. -tah. memang. Menurut fungsinya sebagai penegas. (subjek) Adiknya jurutera juga (predikat) Frasa subjek atau frasa predikat juga.lah Yang itulah murid baru sekolah ini. kata tugas ini boleh dibahagi kepada dua jenis iaitu kata penegas frasa predikat sahaja atau bahagian-bahagian dalam predikat dan kata penegas frasa subjek atau frasa apredikat.Kata Penegas Kata Penegeas atau partikel bertugas menekankan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Jenis Kata Penegas Kata Penegas Contoh Penggunaan Siapakah yang memakai baju merah itu? Frasa predikat atau bahagian dalam predikat -kah. sahaja . hanya.

Frasa predikat biasanya menjawab soalan contoh: Tindakan kerajaan menetapkan ``apakah'' mata wang ialah usaha melindungi ekonomi negara daripada serangan luar. Kata Nafi bukan Contoh Universiti swasta itu hanya menawarkan kursus-kursus sains.Ada dua kata nafi iaitu bukan dan tidak. Perdana Menteri berjumpa Bush. frasa kerja. bukan Powell Meritokrasi tidak membebankan manamana pihak Tulisan oleh penulis sensasi itu tidak benar langsung. bukan seperti universiti awam yang menawarkan berbilang kursus. terdapat dua jenis kata pemeri. frasa adjektif. Dalam bahasa Melayu. iaitu ialah dan adalah. Contoh: Makanan seimbang adalah makanan yang diambil secara sederhana serta pelbagai jenis. .Kata Nafi Kata nafi bertugas menafikan frasa nama. ialah adalah Digunakan sebelum predikat untuk Digunakan sebelum predikat sebagai menandakan persamaan antara frasa huraian bagi frasa subjek. subjek dean frasa utama dalam predikat. dan frasa sendi nama dalam predikat. tidak Kata Pemeri Kata pemeri bertugas merangkaikan frasa utama dalam predikat dengan frasa subjek.

Kata tugas lain tidak membentuk frasa Kata tugas digunaan sebelum kata nama dna frasa nama.Kata Sendi Nama Kata sendi ialah satu kata tugas yang boleh membentuk frasa dalam bahasa Melayu. dicuci) Menunjukkan tempat atau arah tujuan (ke Indonesia) ke Menunjukkan waktu (dari petang hingga ke malam) Tugas/contoh Menunjukkan tempat (di pejabat) Menunjukkan tempat atu arah datang dari Menunjukkan waktu atau masa Menunjukkan sasaran/ditujukan kepada Menunjukkan bahagian sesuatu Menunjukkan perubahan keadaan Menunjukkan punca (cadangan daripada Perdana Menteri) daripada Menunjukkan sumber atau asal sesuatu (dibuat daripada bunga) Menunjukkan perbandingan (lebih banyak daripada) Menunjukkan tempat sesuatu perbuatan (Layang-layang tersangut pada arial televisyen) pada Menunjukkan tempat tempat terdapatnya sesuatu (barang itu ada pada saya) Menunjukkan keterangan waktu ((bermula pada tengah malam) Menunjukkan kegunaan sesuatu (alat untuk membuka pintu) untuk Menunjukkan sesuatu telah dikhaskan (pelamin itu untuk mempelai sahaja) .Kata sendi nama pula mempunyai pelbagai tugas. Lihat contoh-contoh di bawah Sendi Nama di Menunjukan perbuatan (dipukul.

semenjak terhadap oleh akan hingga. bak Menunjukkan sebab Menunjukkan rujukan selepas kata atau frasa adjektif Menjadi penanda waktu atau masa Menunjukkan rujukan yang tentu Menunjukkan pembuat dalam ayat pasif . menunjukkan tujuan demi menunjukkan urutan Untuk menegaskan sesuatu Menunjukkan rujukan Menunjukkan turut serta Menunjukkan cara sesuatu perbuatan dilakaukan tentang dengan Menunjukkan benda yang digunakan Menunjukkan persamaan sejak.bagi Menunjukkan kegunaan sesuatu (kegunaan tuas bagi mengangkat kubah masjid) Derma bagi pelarian Afghanisatn itu dilarikan orang. laksana. bagai. Menunjukkan perbandingan umpama. Menunjukkan had masa atau peringkat sampai seperti.

dua.... yakni berfungsi menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. beratus-ratus setengah. banyak semua segala kedua-dua. Lihat contoh-contoh di bawah. pembeda -nya menjadikannya kata nama. dua pertiga tiap-tiap. tiga empat. Ia boleh menjadi kata adjektif dan kata kerja sebagai kata nama. Lihat penjenisan kata bilangan seperti rajah di bawah: Jenis bilangan bilangan bilangan bilangan bilangan tentu tak tentu himpunan pecahan pisahan kata bilangan satu. masing-masing. Kata penekan -nya Kata penekan -nya berfungsi menegaskan kata yang digabungkan dengannya. Kata Pembenda Kata -Nya adalah juga kata pembenda. misalnya: Sedihnya perasaan saya tidak dapat digambarkan. contoh: Datukku berjalan dengan sebatang tongkat. . (Kata sedih ialah kata adjketif. setap Kata bilangan biasanya berpasangan dengan penjodoh bilangan sebagai penerang kepada kata nama.Kata Bilangan Kata bilangan menerangkan bilangan atau jumlah sesuatu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful