P. 1
PENGENALAN MORFOLOGI

PENGENALAN MORFOLOGI

|Views: 12|Likes:
Published by Js Kogilan
Bahasa Melayu
Bahasa Melayu

More info:

Published by: Js Kogilan on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

PENGENALAN MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam

bahasa Melayu. Struktur bahasa yang dimaksudkan ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau menjalankan tugas nahu. Perkataan juga adalah bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat. Morfem pula boleh bersifat bebas atau terikat. Morfem bebas ialah forfem yang dapat wujud bersendirian contohnya sekolah dan laut. Sebaliknya morfen terikat ialah morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Contohnya imbuhan ber- perlu wujud bersama-sama dalam bersekolah dan–an dalam lautan. Unit-unit ini tidak boleh wujud tanpa kata dasar. Kesimpulannya, proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walau bagaimanapun, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada golongan Austronesia. Mereka datang dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentuk gelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. Ini berlaku sejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebut Melayu Proto. Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai Melayu Deutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik, maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing- masing. Walau bagaimanapun, antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapat dilihat unsur-unsur persamaannya.

Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat cerah. Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segi penggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. Dasar Pendidikan Kebangsaan Negara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikan dalam bahasa Melayu. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing dengan bahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu ialah meningkatkan status penggunaannya, iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsur keindahan. Demi menjaga kedaulatannya, kita harus berusaha mengindahkannya, mewujudkan unsurunsur yang menjadikannya lebih murni, supaya apa-apa yang diperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik dan menyentuh cita rasa yang tinggi. Inilah cabaran yang harus diterima oleh rakyat Malaysia pada tahun-tahun akan datang.

JENIS-JENIS PERKATAAN DALAM BAHASA MELAYU Perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Sempadan perkataan ini bersifat abstrak, iaitu hanya wujud dalam fikiran kita. Ia tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan, baik dalam tulisan atau pun pertuturan. Perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yang dapat dijeniskan seperti berikut:

i) Kata tunggal ii) Kata terbitan iii)Kata majmuk iv) Kata ganda i) Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Ia tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata tunggal terbahagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama merupakan unit yang bebas dan berdiri sendiri sebagai satu ayat. Contohnya; - makan – saya – sihat – sungguh – bahaya

Jenis kedua ialah kata tugas iaitu unit-unit yang tidak dapat berdiri dengan sendiri tetapi memerlukan sekurang-sekurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Contohnya: - di mana? - untuk siapa? - ke Johor? Kata tunggal yang dilihat dari segi persukuaan kata, boleh mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Sesuatu suku kata pula boleh dibentuk oleh satu vokal (V) sahaja atau satu vokal disertai konsonan (K) atau beberapa konsonan. Konsonan demikian hadir sama ada di hadapan vokal atau di belakangnya secara serentak. Ia terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, empat suku kata atau lebih dan akronim. Jenis akronim ialah bentuk yang dihasilkan umumnya melalui pencatuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. Contohnya: - cerpen bermaksud cerita pendek - jentolak bermaksud jentera tolak - tadika bermaksud taman didikan kanak-kanak - Petronas bermaksud Petroleum Nasional - Proton bermaksud Perusahaan Automobil Nasional

ii) Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan iaitu satu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar yang kemudiannya melahirkan kata terbitan.. Sama ada imbuhan itu di awal, sisipan, akhiran atau apitan. Kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebas sementara imbuhan merupakan morfem terikat. Contoh kata terbitan yang mempunyai kata dasar daripada morfem bebas seperti berjalan dan lukisan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. Ia harus diimbuhankan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Proses pengimbuhan juga boleh berlaku pada kata dasar daripada jenis terbitan dan kata majmuk. Contoh perkataan yang mengandungi kata dasar daripada jenis kata terbitan dan kata majmuk ialah: i) imbuhan dengan kata dasar terbitan. - peN + ketua = pengetua - meN + ketepi + kan = mengetepikan

ii) imbuhan dengan kata dasar majmuk. - ber + darah panas = berdarah panas - peN + kuat kuasa + an = penguatkuasaan Kata terbitan awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan seperti pelari, pendatang, pelajar, mahasiswa, juruterbang, tatacara dan sebagainya. Awalan dalam bahasa Melayu yang wujud dalam kata kerja terbitan pula contohnya seperti melawan, membawa, mendaki, berjalan, belajar, terjebak, disusun dan sebagainya. Manakala awalan yang wujud dalam kata adjektif pula contohnya seperti terbesar, terputih, terendah, secantik, secerah, setebal dan sebagainya. Kata terbitan akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. Contoh akhiran kata nama ialah pakaian, jahitan, sasterawan, seniwati, hadirin, ustazah dan sebagainya. Manakala contoh akhiran kata kerja pula ialah buatkan, gunakan, besarkan, duduki, dekati dan sebagainya.

gemilang dan sebagainya. Contoh sisipan kata nama seperti kelengkeng. berbantalkan.kertas kerja. kata majmuk dieja terpisah. serabut.garis pusat. digunakan.mata pelajaran c) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa.segi tiga. Cara mengeja kata majmuk berbeza-beza antara satu bahasa dengan bahasa lain. Contoh apitan kata nama ialah pelaksanaan. diperdengarkan dan sebagainya.berat tulang. contohnya: . Contoh kata majmuk yang lazim: . kata majmuk dapat dipisahkan kepada tiga kelompok seperti berikut: a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas.Raja Muda . Berdasarkan jenisnya.air mata . Contoh apitan kata kerja ialah memainkan.Setiausaha Politik . gelembung. mentakrifkan.cari gali. Manakala sisipan kata adjektif pula seperti selerak.hak milik. kata kerja dan kata adjektif.sudut tepat . telunjuk.kaki ayam.Kata terbitan berapitan wujud dalam kata nama.manis mulut. kecinaan. penggunaan.Profesor Madya . kedukaan dan sebagainya. keinggerisan dan sebagainya. contohnya: . pembuatan.hati batu Termasuk juga bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran contohnya: .Perdana Menteri .pilih kasih .kata kunci . pendapatan.tumbuk rusuk.anak emas. menggunakan.seruling dan sebagainya. Akhir sekali kata terbitan bersisipan wujud dalam sisipan kata nama dan sisipan kata adjektif. Dalam bahasa Melayu. iii) Kata Majmuk Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu.Ketua Setiausaha Negara b) Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus.meja makan . Proses pembentukan kata majmuk berlaku dalam banyak bahasa. Manakala contoh apitan kata adjektif pula seperti kearaban. tetapi terdapat beberapa kecualian oleh sebab kelaziman penggunaan.

bukitbukau. guru-guru. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertama. hiruk-pikuk dan sebagainya. . Contoh penggandaan separa adalah seperti lelaki.kakitangan. rerama. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah.tanggungjawab iv) Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. Contoh kata majmuk yang kecualian: . Contoh penggandaan penuh seperti negara-negara. Pengandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu: i) Penggandaan berentak pengulangan vokal contohnya sayur-mayur.antarabangsa.persatuan dan lain-lain lagi. ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan contohnya gunung-ganang. persatuan.Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang diberi pengecualian dan dianggap sudah mantap sebagai satu perkataan walaupun bentuk kata tersebut nyata mengandungi dua kata dasar.jawatankuasa. mundar-mandir. lauk-pauk dan sebagainya. Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. saudara-mara. Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu.bumiputera. sesiku dan sebagainya. lintangpukang. Contoh kata ganda penuh termasuk imbuhan seperti pemimpin-pemimpin. Dalam penggandaan berentak. iii) Penggandaan berentak bebas contohnya anak-pinak. Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. selok-belok. kuih-muih. besar-besar dan sebagainya. pelatih-pelatih. jejari. mandi-manda dan sebagainya.

SINTAKSIS Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa. sebab tanpa mempertahankan keserasian. Sintaksis dapat melahirkan pelbagai jenis ragam dan ayat serta pembentukannya. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termaksuklah penanda kasus. merupakan bidang yang amat penting dalam penganalisisan sesuatu bahasa. Unsur keserasian antara kata nama subjek dengan kata kerja adalah penting. Unsur keserasian juga menjadi salah satu ciri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. sedang atau sudah berlaku. Sebenarnya. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. Akhir sekali. iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. sama ada akan. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. kala dan unsur keserasian. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. Satu lagi penanda tatabahasa yang terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa banyak bahasa ialah penanda kala. struktur dan binaan ayat. Kita juga dapat memahami bidang sintaksis sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. jelaslah bahawa bidang sintaksis yang mengkaji persoalan bentuk. bahasa Arab. Perlu diingat bahawa dalam bahasa Melayu tidak terdapat penanda kasus sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris. bahasa Rusia dan bahasa Turki. Kesimpulannya. selain kehadiran unsur seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan. satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentukan maknanya atau terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Kita perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. Penanda kasus memainkan peranan penting bagi menentukan kegramatisan sesuatu ayat. terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberi perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat. .

ii) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar. i) Ayat Aktif Jika dilihat dari segi ragamnya. Contohnya: A-i) Kanak-kanak sedang mandi di kolam itu. B-i) Dia menangis sepanjang hari. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Contohnya: . ayat aktif transitif yang bersifat ayat tunggal terbentuk hanya daripada ayat yang mengandungi frasa nama subjek asal sebagai judul dan frasa nama objek sebagai unsure penyambut kata kerjanya. Ada dua jenis ayat aktif tak transitif iaitu: i) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan. ii) Kanak-kanak sedang mandi. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat mengandungi unsure klausa yang terdiri daripada frasa dan frasa pula terbentuk daripada bentuk-bentuk perkataan. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. ii) Dia menangis. Oleh sebab bilangan ayat yang dapat dibentuk dalam sesuatu bahasa itu tidak terhad. C-i) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar pada waktu senja.RAGAM AYAT Ayat terbentuk daripada konstituen klausa. ayat-ayat tunggal dalam bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk . Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya. ii) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan.Ali menendang bola. maka dapat diduga bahawa binaan-binaan ayat yang wujud dalam sesuatu bahasa itu terdiri daripada berbagai-bagai jenis dan ragam. Bilangan klausa yang terkandung dalam sesuatu ayat itu menentukan sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk. .Anjing itu mengejar kucing. Walau bagaimanapun. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang mengandungi frasa keterangan secara pilihan.

ii) *Kebanyakan penganggur tinggal.danter. Unsur pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. ii) Ayat Pasif Ayat pasif pula terbentuk asalnya daripada ayat aktif transitif. pembentukan kata dan golongan kata.. Contohnya: A-i) Dia berada di Kuala Lumpur. . .Buku itu saya baca. . ii) *Bas itu menuju. B-i) Kebanyakan penganggur tinggal di rumah setinggan. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. 2. Ia mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ini merupakan ayat yang kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasifdi.menyempurnakan maksud ayat. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Contohnya: . C-i) Bas itu menuju ke utara. Tatabahasa 1. Ayat pasif dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada: i)Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif.Kucing itu dikejar oleh anjing.Bola ditendang oleh Ali. ii) *Dia berada.

maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem. Kesimpulannya. Misalnya minum. perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem. unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. Dalam morfologi. iaitu di dan minum. Morfem 1. Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut: . 2. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem.3. 3. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num Sebaliknya. 5. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil. Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfem dan kata. Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. ***2. 4. 4.

ditambah pada bahagian depan kata dasar. dan seterusnya makna ayat.ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar. telapak (tapak). misalnya.ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar Sisipan . . mem. per. mempunyai makna sendiri Morfem terikat/imbuhan 1. ber 2. Apitan . periksa 2. Boleh mengubah makna sesuatu kata. imbuhan per……. Tidak mempunyai makna. membaca. Misalnya.misalnya. menghafal. Bentuk imbuhan. tapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu. Akhiran . misalnya. cuti. Dapat berdiri sendiri. kan. Morfem terikat/imbuhan pula boleh dibahagikan seperti berikut: Morfem terikat/imbuhan Awalan .Morfem Morfem bebas Morfem terikat Morfem bebas 1. Misalnya. minum.. sekolah.diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar . permainan.an.

Konsep Perkataan Merupakan unit ujaran yang bebas dan bermakna Kata boleh dibahagikan kepada berikut: .

singkatan tidak termasuk dalam kata tunggal seperti akronim. akhiran.Bentuk-bentuk Kata Kata/perkataan boleh dibahagikan kepada bentuk-bentuk berikut: Kata tunggal i. Petronas. Rumus penting ialah tiada kata lain yang boleh disisipkan di antara gandingan tersebut. Para pelajar diingatkan bahawa akronim tidak sama dengan singkatan. Jelaslah. v. Lada. maka ia bukan kata majmuk. i. pawagam (panggung wayang gambar) dan sebagainya. Tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain. Terbentuk hasil gandingan dua atau lebih kata dasar. Akronim yang sudah diterima pakai juga tergolong dalam kata tunggal. atau budak yang . sama ada awalan. iv. tetapi tergolong dalam frasa. ii. ii. tadika (taman didikan kanakkanak). Jika dapat disisipkan kata lain dan membawa makna tertentu. misalnya. Singkatan ialah kependekan bagi satu atau beberapa perkataan seperti IT untuk teknologi maklumat (information technology) dan PM untuk Perdana Menteri. Terdiri daripada kata dasar atau kata akar yang melalui proses pengimbuhan. Misalnya. iii. Mara. iii. sisipan atau apitan. Kata terbitan Kata majmuk i. Budak berlari bukan kata majmuk kerana ia boleh menjadi budak itu berlari.

kata majmuk dieja terpisah kecuali yang sudah mantap sebagai satu perkataan. Proses berkenaan diterangkan melalui skema rajah berikut: . ii. Kata ganda ialah pengulangan kata dasar sama ada dengan mengulang seluruh kata dasar (penggandaan penuh) atau sebahagian daripada kata dasar (penggandaan separa). dan kata ganda terbentuk melalui proses pembentukan kata. kata majmuk. Kata ganda Proses Pembentukan Kata Selain daripada kata tunggal. gula-gula. maka kata terbitan. sesekali dan sebagainya. rama-rama dan sebagainya. suka-suka. iv. Pada umumnya. (lihat lampiran 1) i. Contoh penggandaan separa ialah pepatung. seperti gilagila. lelabah.berlari itu. labahlabah.

pengasuh kanakpengaudit. keletihan kerana penpenswastaan. Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau abstrak Orang ramai pewangi. Mesin pemproses pempemproses. pemfatwa. Pengacau itu pengkhianat. Imbuhan tergolong dala empat jenis. Dalam bahasa Melayu. akhiran. kanak setiap hari. penghantar. apitan dan sisipan. keke makan di warung kekasih sahaja. membelasah peNpepesalah peragut rantai itu sehingga pengsan. Pensyarah itu pensyarah. menggangu pengpengacau. akhiran. pengamal.menjadi penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar. iaitu awalan. pengasuh pengepengecualian. maksud awalan ke. imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar. menyampaikan lima penagih. peragut.awalan.Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kata dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya. sawit itu mahal pemberontak harganya. Imbuhan Kata Nama Kata nama menerima keempat-empat jenis imbuhan . Pengebom berani Awalan Varian Contoh perkataan . ketladak. apitan dan sisipan. Contoh imbuhan pada awalan ayat contoh penggunaan Kerabat diraja itu kerabat. pendapat kuliah sehari pengkritik.

supaya menyemak pelayar. Pertapa itu menghabiskan masa enam purnama pertapa untuk menghabiskan zikirnya. ekafungsi tentu menjamin perpaduan negara Pengajian pascasiswazah merujuk kepada pascasiswazah bidang-bidang sarjana dan kedoktoran. nombor kad pelakon pengenalan sebelum mengisi borang. mengambil sendiri swamodal. sehingga jururunding.pengeluar. dwibahasa iaitu dwiedaran Tamil dan Inggeris. Pelanggan swalayan. Majalah itu dwibahasa. Semua tugas diserahkan kepada jurutaip. kadangkala dirujuk juga adi-) dwi- eka- pasca-(dirujuk kepada `selepas') pasca- pra-(menunjukkan makna `sebelum') pra- swa-menunjukkan maksud `sendiri') swa- mati itu terkorban akibat perbuatan sendiri Pelabur diingatkan pelabur. ekabahasa belum ekakaum. . makanan di swakarya restoran swalayan itu. Pengunaan ekabahasa. diterbitkan dalam dwifungsi. pelampau. Ahli arekologi itu prasejarah. pelajar. menggali tulangprakemerdekaan temulang manusia prasejarah. jurutaip. akhirnya dia jurubahasa meletakkan jawatan. pengebom pel- peR- per juru- juru- dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar) eka-(menunjukkan bilangan satu. pengesan.

kudapan. senaman. kelabut keruping. kemuncup. kesenangan peranan. kenalan. usahawan pragawati. serabut kemuning.. budiman olahragawan...an contoh perkataan kezaliman.. pesisiran.yang dirujuk) -wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam bidangnya) -wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya) -an contoh perkataan seniman. latihan. kelengkeng.Contoh imbuhan pada akhiran ayat Akhiran -man (menunjukkan sifat perkara samada orang atau benda..an peN. pekarangan. olahragawati pakaian. kemelut . seruling. pengurangan Contoh imbuhan sisipan pada ayat sisipan -el-er-emcontoh perkataan telunjuk.. jualan Contoh imbuhan pada apitan ayat Apitan ke.an pe.. peperangan penyusunan. pelancongan.

mengelupur. amalkan. memperhamba. masuki . mengetin.Imbuhan kata kerja Menerima tiga jenis imbuhan awalan. mengesahkan dipukul. berhasrat. dibaca memperbaharu. memproses mengelak. menghabiskan mengebom. akhiran -kan -i contoh perkataan buatkan. Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut: gemerlap -------> bergemerlap selereak----------> berselerak. tercarut Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya. terpisah. berziarah melawat. memperluas. menggali. selesaikan jauhi. merasa memberi. turuti. ramaikan. terasuk. terombak terminum. memperdalam diperbaharui terasa. akhiran dan apitan. menyelerakkan Contoh imbuhan pada awalan Akhiran beRbebelbermeN mememmengmengedimempeRdipeRteRdimemperdipertetervarian contoh perkataan bekerja belajar berkawal.

.. mengkanunkan mengeposkan.i di. mensyukuri mengairi.kan ke. dikasihi.. merundingkan..-kan men-..-kan me-. mengekori..-kan varian ber.kan meN.-kan mem-. berdampingan beratapan.-1 mempeR-...an be. dipersembahkan.-i meng-.. menghadiri...... dibenarkan diperkenankan. meyakinkan memberikan.-kan contoh perkataan beranggapan.. kemalangan......contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya Imbuhan beR.....an beR.an di.. berbantalkan memasukkan. mengesahkan meracuni.. dirindui dipulangkan.. berebutan berumahkan. menjadikan.. memfatwakan mendirikan.. menggarami memperhambakan.. mengetinkan. mempastikan. kesiangan diragui.-kan menN.. mempelopori menjalani..i me.an be-.. berantaikan bertajukkan.. menzahirkan mengambilkan.-kan menge..-kan ke-. meyakini membeloti.-kan diper-.-an di-.-kan meng.menggantikan....-i di-......kan memper......i mem-... melindungi..-kan ber-..i men--..kan dipeR.... diperlihatkan . mempersendakan kecurian.

. Minyak wangi palsu gemilang.Imbuhan Kata Adjektif Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan . kebaratan. ketimuran Sisipan -el-elMinum bergas itu gelembung. gerigi. Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara. terindah se- se- seindah. usaha beliau dalam perniagaan sinambung merupakan kesinambungan bakat neneknya. teruncing.. serabut fikirannya amat serabut.an ke-. ``Kaulah yang terbaik bagi diriku. terendah Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelanggan teramai pada tahun ini. sehebat Apitan ke.. sebesar. seganas. tersohor. dan sisipan. Walaupun cara beliau berpakaian agak kebaratan. tetapi pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan. Kata adjektif tidak menerima akhiran Amati contoh-contoh berikut: imbuhan varian contoh perkataan Awalan teramai.-an kemelayuan. gemerlap baunya.'' katanya.awalan.. apitan. -er- -er- -em- -em- -in- -in- . contoh penggunaan teR- te- ter- terbaik. itu semerbak semerbak. selerak mempunyai gelembung udara sejak beristeri dua.

Kata yang dipilih untuk digandingkan sama ada daripada kata-kata umum atau istilah khusus. teknologi maklumat. iii. seperti buah tangan. Umum Istilah Kiasan/peribahasa Kata Majmuk Umum Kata majmuk umum terbahagi kepada: i. Proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk mendukung makna tertentu berlaku dengan tiga cara. nasi minyak. Ia akan menjadi frasa. lapangan terbang. iii. Kata majmuk biasa Alat tulis. kerani pos. ii. kereta api. Perlu ditekankan bahawa gandingan dua kata atau lebih jika boleh disisipkan kata lain antara gandingan perkataan itu tidak dikira sebagai majmuk. Duta Besar Kata Majmuk Istilah Khusus i. Telefon mudah alih. setiausaha dan sebagainya. iaitu: i. Muda mudi boleh menjadi muda dan mudi Hitam legam boleh menjadi hitam lagi legam Hujan renyai boleh menjadi hujan yang renyai 2. ii. ketua meja. tengah hari ii. Contohnya: i. adat resam. Pemajmukan ialah proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk memberi makna tertentu. Kata Majmuk Gelaran Ketua Polis Negara. Peguam Negara. Perdana Menteri. Timbalan Menteri. kertas kerja . Kata gandingan untuk istilah-istilah yang khusus dalam pelbagai bidang.Pemajmukan 1. telefon terus dail.

kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap.Kata Majmuk Kiasan i. curi tulang. tebal muka. makan angin Pengimbuhan Kata Majmuk Dalam sistem baku. Lampiran 1 Kata dasar 1 air ambil meja ketua tanggung antara Lampiran 2 Kata dasar 1 antara apa apa apa bagai barang beri bumi dari dari duka hulu jawatan kaki ke kerja mana Mata olah pada Pesuruh Kata dasar 2 bangsa bila kala lagi mana kali tahu putera hal pada cita balang kuasa tangan pada sama kala hari raga hal jaya Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan antarabangsa apabila apakala apalagi bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera darihal Daripada dukacita Hulubalang jawatankuasa Kakitangan kepada Kerjasama Manakala Matahari olahraga Padahal Pesuruhjaya Kata dasar 2 mata alih tulis menteri jawab bangsa Kata majmuk air mata ambil alih meja tulis ketua menteri tanggungjawab antarabangsa . Kata majmuk jenis ini mempunyai maksud selain daripada maksud harafiahnya. misalnya: Masam muka.

. seperti contoh pada jadual di bawah: Kata Majmuk kuat kuasa kemas kini anak tiri ibu bapa kuat kuasa campur aduk Apitan peN... kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan.an meN. Semua bentuk kata nama.an di. Gandaan separa iii Gandaan berentak iv Gandaan makna 3. atau sebahagian sahaja.an Ejaan penguatkuasaan mengemaskinikan menganaktirikan keibubapaan dikuatkuasakan percampuradukan Untuk awalan.setia suka suruhan tanda tanggung warga usaha rela jaya tangan jawab negara setiausaha sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab warganegara Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah.kan peR. Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men membahagikan kata ganda kepada tiga jenis iaitu i.. penggandaan penuh ii. pengandaan separa... 2. penggandaan berentak iii. imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir.. kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan... tetapiia dieja/ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan... Ada empat jenis kata nama ganda.kan meN. Manakala akhiran. Lihat jadual di bawah. iaitu i..kan ke.. iaitu kata nama tunggal. Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya.. Gandaan penuh ii. Imbuhan berRmeNpeN-an -kan Kata Majmuk garis pusat ambil alih cari gali daya serap urus niaga Kata Majmuk Terbitan bergaris pusat mengambil alih pencari gali daya serapan urus niagakan Penggandaan 1.

Suku kata akhir kata dasar digugurkan dan vokal asal suku kata pertama yang dulang dilemahkan menjadi vokal tengah atau / a / Biji-bijian barang-barangan Contoh: Kata dasar laki langit suatu budak siku Kata terbitan (a) penggandaan ini melibatkan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan. Kata dasar diulang sepenuhnya dan awalamn dirangkaikan pada bahagian depan kata yang pertama atau atau penggandaan separa depan. dan kata nama majmuk. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama tunggal. Pengulangan tetapi dipisahkan dengan sengkang. 3. kata nama terbitan. Kata yang digandakan ini dipisahkandengan menggunakan sengkang. Pengulangan berlaku pada kata dasar dengan dua cara. 2. 2. . I. Kata tunggal (a) Penggandaan separa merupakan varian kepada sesetengah penggandaan penuh. Biji Barang Penggandaan separa 1. Sesuatu kata nama itu digandakan seluruhnya. Penggandaan penuh Laki-laki Langit-langit Satu-satu Budak-budak Siku-siku Penggandaan separa Lelaki Lelangit Sesuatu Bebudak sesiku II. Penggandaan boleh berlaku pada kata dasar atau kata terbitan. Kata dasar diulang sepenuhnya tetapi imbuhan dirangkaikan di bahagian depan kata yang kedua atau penggandaan separa belakang. Penggandaan separa ialah pengulangan sebahagian daripada kata dasar.Penggandaan penuh 1.

Imbuhan di depan kata kedua (penggandaan separa depan) Kata dasar anak kejar Kata terbitan Ber + anak Men + kejar Kata ganda Anak-beranak Kejar-mengejar 6. Kata nama tertentu digandakan dengan perkataan yang sama maknanya. menunjukkan banyak buku ketua jabatan gunung bukit buku-buku ketua-ketua jabatan-jabatan gunung-ganang bukit-bukau ipar duai ipar lamai saudara mara . Contoh: Ipar Ipar Saudara Makna Penggandaan Ada empat makna tambahan kepada kata nama apabila digandakan. dan kata adjektif. kata kerja. iaitu: a. Penggandaan Makna 1. kata ganda boleh didapati dalam golongan kata nama. Imbuhan di depan kata pertama (penggandaan separa belakang) Kata dasar bual cari gila borak akan Kata terbitan Ber + bual Ter + cari Ter + gila Ber + borak Se + akan Kata ganda Berbual-bual Tercari-cari Tergila-gila Berborak=borak Seakan-akan 5.4.

itu. walaupun. iaitu: I. kata kerja III. kata kerja dan kata adjektif ialah kata isian yang terbuka .b. amat. Kata-kata dalam bahasa Melayu boleh digolongkan kepada empat iaitu: I. Kata tugas (kumpulan kata tertutup seperti dan. dan sebagainya. kata tugas Kata nama. membentuk nama haiwan biri-biri kupu-kupu kunang-kunang c. Kata-kata boleh digolongkan berdasarkan faktor sintaksis dan semantik. membentuk nama bagi benda yang menyerupai langit siku orang d. sekiranya. Menunjukkan pelbagai jenis sayur kuih saudara Golongan kata Dalam bahasa Melayu terdapat dua kumpulan kata. kata adjektif IV. Kata nama II. Kata isian (kumpulan yang terbuka kerana sentiasa berkembang) sayur-mayur kuih-muih saudara-mara langit-langit (menyerupai langit) siku-siku (menyerupai siku) orang-orang (menyerupai orang) II.

kapal terbang Harapan. kami. kita Awak. Hang Jebat. kemahuan. pelajar. nya Orang kedua Orang ketiga . Ini. saudara. dia. saudari. Kepala. kamu. apa. kesenangan. aku. kecuaian. beta. Fatimah. beliau.keberanian. baginda. Proton Saga. mana Diri Orang pertama Saya. itu Nama am Konkrit Ganti nama Abstrak Penunjuk Tanya Siapa. Si Tompok. Waja. Gua Musang. dengki. ketua. Wira. patik. Sabak Bernam. engkau anda. meja.Golongan kata nama Subgolongan Nama khas Hidup ciri jenis Manusia Bukan manusia Tak hidup contoh Ali. tuan hamba. mereka. Ia. Aziz Osman Bujang senang. Pak Belang Gunung Kinabalu. Tun Abdul Razak.

Golongan Kata Kerja (KK) Kata kerja (KK) merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. Contohnya. . makan. dimakan dan sebagainya. sama ada yang berlaku atau dilakukan. memakan. berjalan.

kejap. suntuk. lonjong. Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat.Tidak memerlukan pelengkap Berpelengkap . jingga. nipis. terpanjang.memerlukan pelengkap Aktif Pasif jenis Tak Transitif Tak Berpelengkap Contoh .memerlukan objek atau penyambut. dalam. Kata adjektif boleh dibahagikan kepada sembilan subgolongan. Lemah. sungguh. benar. memakan Ditulis oleh/dengan. cerdik. sebesar. Dimakan oleh/dengan Golongan kata adjektif Kata adjektif (KA) ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. masih lebat lagi (kata yang menjadi inti frasa digariskan di bawahnya). -Tetapi ada yang memerlukan pelengkap.Rumah itu sudah roboh . Transitif Aktif Transitif Pasif Menulis. secantik. Jenis Sifat warna ukuran bentuk waktu Contoh Baik. jalur Gemilang pula yang berkibar Tak transitif Berpelengkap . agak. Lama. Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. lewat.Air sungai beransur surut Transitif . panjang. kemas.subgolongan Tak transitif -Tidak memerlukan objek untuk melengkapkannya. terkuat Merah. . bujur. ditampat. paling. leper. empat segi. kuning langsat Pendek. menampar. segera.keadaan Halim bertambah parah . tebal. Ciri Tak berpelengkap . sangat. kukuh. sudah lama sungguh. lambat. besar. berani. putih. ungu.Turunnya Union Jack. ternipis Bulat. sekali.

lemak. marah. Tip Kata adjektif dikenali jika Kata adjektif menerangkan Adjektif perasaan harus kata berkenaan didahului keadaan atau sifat sesuatu diikuti oleh kata sendi atau diikuti oleh kata nama atau frasa nama. benar Contoh: Saya sangat dengan awak segan Ahmad amat rindu akan kekasihnya di Indonesia Orang kaya itu amat malu untuk meminta pertolongan mereka. benci. hodoh. halus. nama seperti akan. deras. sungguh.pahit. senang. payau Buruk. seram. lambat. Sedap. jarang. cantik pandang Bising.jarak cara Pancaindera rasa lampau. senyap dengar Busuk. lalu. kadang-kadang. jelita. laju. sekali. terhadap dan sebagainya. rindu. jelas. silam. manis. penguat seperti amat. kerap. hampir. pedas. lzat. kasar. licin sentuh Adjektif perasaan Takut. lembab. sangat. gembira. agak. lincah. jauh Selalu. muram. hangit. hapak bau Kesat. paling. wangi. . Dekat. dengan.

mesti. akan belum. amboi. mahu ingin. sendi nama. -lah. Amat. cis Mengapa bila. atau. serta Kerana. hatta. benar. Menguatkanmaksud suatu adjektif Menegaskan bahagianbahagian tertentu dalam ayat Menafikan sesuatu Ialah Kata pemeri Memerikan hal atau . Hendak. Kata penguat terlalu. tengah. Contoh Dan. kalau subgolongan  Gabungan  hubungan Tugas Menghubungkan atau klausa. ketika. berapa. nian. minta. harus. dapat. sangat. jemput tolong. boleh.   ayat Aduh. pernah. usah. Kata penegas pun. tetapi. -kah. paling. lagi  Bukan Kata nafi  tidak  Membenarkan sesuatu Menandakan kesinambungan ayat Membantu frasa-frasa kerja. Kata pangkal ayat syahdan Telah. adjektif. sudah. betul Kata pembenar Maka. Jadual berikut menjelaskan fungsi kata tugas. hanya. sekali. wah Kata seru syabas. Kata perintah sila. juga. oh. memang. harap    Menunjukkan seruan Menyoal atau bertanya Menimbulkan Tindakan balas Larangan Silaan permintaan Ya. sungguh. -tah.Golongan Kata Tugas Hadir dalam ayat untuk memikul tugas nahu atau tugas sintaksis tertentu. adapun. sedang. Kata tanya bagaimana Jangan. benar. Kata bantu masih.

sejuta  Banyak. kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis. Pelbagai tugas bagi kata atau frasa nama Menunjukkan arah atau hala Menerangkan atau jumlah bilangan -nya Kata pembeda Memberi penegasan bagi kata yang digandingi Menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama Kata hubung Kata hubung bertugas untuk menghubungkan klausa. Atas. sisi. beberapa. timur. separuh. berbakul-bakul. seratus. akan. sedikit. segala. Oleh itu. bawah. antara. Kata arah depan. daripada. . belakang. umpama. -nya Kata penekan merangkaikan subjek dengan predikat. ayat. dalam luar. Kata sendi nama untuk. seperti. bertahun. sepertiga  Kedua-dua. bagi. bagai.  Satu. kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. terhadap. barat. Kata bilangan sepuluh. adalah Di. para  Sekalian. dua. samping. semua. . beratus-ratus. Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ayat majmuk. dua pertiga. Oleh itu. iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. frasa atau perkataan untuk membentuk ayat majmuk. hadapan. iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. ke. seluruh  Sesetengah. oleh.

agar. Pelajar yang melengkapkan hingga. kerana. stadium kerana tidak ii. Kata hubung pancangan Pancangan relatif Pancangan Pancangan komplemen keterangan -menghubungkan -Menghubungkan -Kata hubung satu klausa sebagai klausa utama pancangan keterangan komplemen pada dengan klausa menghubungkan klausa satu klausa utama. Kerajaan membuat jambatan untuk rakyat melintas sungai. sewaktu. ``Belum tentu. sambil. -Kata hubung itu ialah: hubung yang. sementara. klausa pancangan keterangan kepada (Kompelen klausa utama. Budak yang -Kata hubung yang setelah. sebaliknya. ii. adik perempuan ialah bahawa dan ketika. ii. tatkala. saya. dan sesungguhnya. i. -Jadi. berjaya itu diberi jika. komplemen itu kendatipun. Contoh ayat: i. (kecil). meskipun. Guru tahun enam Ahmad itu buku itu menyatakan sejarah. Dia mengelak. supaya. atau.’’ katanya. klausa klausa semoga. andaikata. 3. bahawa semua i. Mengubungkan klausa-klusa yang sama tarafnya 2. sedang membaca itu berperanan begitu sekiranya.. tetapi. tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah. malahan. seterusnya. pancangan Contoh: kalau. untuk. memiliki tiket yang sah.Kata hubung gabungan 1. Pemanah itu melepaskan anak panah. jikalau. hadiah. serta. Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar. sementara. Buku yang dikarang oleh i. klausa utama. iii. . sekiranya. walaupun. Contoh kata: dan. iii. sama ada pergi rumah kawan atau balik kampung. Hubungan ini bermaksud menggunakan kata pelengkap).. Mereka tidak muridnya dibenarkan masuk ke mendapat enam A. iii. lantas menikam. semasa. tetapi.

marah. dicabar dan sebagainya. sebagai penutup ayat seruan itu.Kata Kata Seru Digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan. seperti suka. anda baru sahaja menerima RM1 juta! Penting: Kata seru diguna sebelum klausa. mencabar. maka kata tanya hendaklah disertai oleh partikal –kah. sakitnya hatiku! Syabas. Contoh:    Wah. cantiknya kereta baru kamu! Aduh. Jika predikat didepankan. Kata Tanya Kata tanya digunakan untuk bertanya atau menyoal sesuatu. Lihat contoh-contoh berikut: Harga rumah baru kamu berapa? Berapakah harga rumah baru kamu? Kemalangan itu berlaku bagaimana? Bagaimanakah kemalangan berlaku? . dan kata seruan pada penghujung ayat. duka. gembira. Kata tanya hadir di dalam predikat.

akan. minta Jemput ke rumah saya malam esok. Kaji contoh berikut: Jenis perintah Larangan Kata perintah Jangan. Kata bantu ragam Memperihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. Permintaan Tolong. boleh. sedang. dan frasa sendi nama dalam ayat. Silaan Sila. dan dapat. mesti. masih. Contohnya: telah. sudah. Kata jenis ini membantu menerangkan aspek waktu dan ragam perasaan. frasa adjektif. belum. atau masa hadapan. usah Contoh penggunaan Rakyat jangan mudah terpengaruh dengan dakyah komunis. Minta bersihkan meja awak. mahu. Kata Bantu Kata bantu aspek Memperihalkan masa lampau. harus. kini. Kata Bantu Kata bantu hadir sebelum frasa kerja. silaan dan permintaan. Contohnya: hendak.Ayat Perintah Kata perintah bertugas untuk memberi tindak balas kepada orang yang mendengar (pihak kedua) sebagai larangan. . ada kenduri kawin Tolong jangan cemarkan nama baik diri sendiri. Sila menjamu selera. jemput Usah pergi ke sungai yang dalam airnya.

kata penguat belakang dan kata penguat bebas. kata penguat terbahagi kepada tiga jenid iaitu kata penguat hadapan. terlalu. Semalam ibu letih sangat. . sangat. Belakang sekali. Tanpa kebenaran ketua. sungguh Hujan lebat amat Hujan amat lebat Badang kuat sangat Badang sangat kuat Ibu letih sangat semalam. Kaji contoh-contoh di bawah dengan teliti: Jenis kata penguat Hadapan kata penguat paling. Bebas amat. nian Permata yang termahal sekali diletakkan di ruangan khas itu. benar. Berdasarkan pada kedudukan ini.Kata penguat Kata penguat bertugas menguatkan maksud kata adjektif. agak contoh penggunaan Awak yang paling pintar dalam kelas ini. awak telah bercuti lama benar. Teknik yang awak gunakan untuk menyelesaikan rumus Matematik itu terlalu rumit. Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif.

lah Yang itulah murid baru sekolah ini. (subjek) Adiknya jurutera juga (predikat) Frasa subjek atau frasa predikat juga. hanya. -tah. Jenis Kata Penegas Kata Penegas Contoh Penggunaan Siapakah yang memakai baju merah itu? Frasa predikat atau bahagian dalam predikat -kah. sahaja . kata tugas ini boleh dibahagi kepada dua jenis iaitu kata penegas frasa predikat sahaja atau bahagian-bahagian dalam predikat dan kata penegas frasa subjek atau frasa apredikat. Apatah usaha kita menghidupkan semula pekan teater ini.Kata Penegas Kata Penegeas atau partikel bertugas menekankan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. lagi. Menurut fungsinya sebagai penegas. . pun. memang. Rajah di bawah merumuskan jenis kata penegas dan penggunaannya. Pegawai juga mesti hadir (subjek) Pegawai mesti hadir juga (predikat) Adiknya pun jurutera.

bukan Powell Meritokrasi tidak membebankan manamana pihak Tulisan oleh penulis sensasi itu tidak benar langsung.Ada dua kata nafi iaitu bukan dan tidak. Frasa predikat biasanya menjawab soalan contoh: Tindakan kerajaan menetapkan ``apakah'' mata wang ialah usaha melindungi ekonomi negara daripada serangan luar. frasa adjektif. Perdana Menteri berjumpa Bush. bukan seperti universiti awam yang menawarkan berbilang kursus. terdapat dua jenis kata pemeri. iaitu ialah dan adalah.Kata Nafi Kata nafi bertugas menafikan frasa nama. Contoh: Makanan seimbang adalah makanan yang diambil secara sederhana serta pelbagai jenis. frasa kerja. ialah adalah Digunakan sebelum predikat untuk Digunakan sebelum predikat sebagai menandakan persamaan antara frasa huraian bagi frasa subjek. tidak Kata Pemeri Kata pemeri bertugas merangkaikan frasa utama dalam predikat dengan frasa subjek. dan frasa sendi nama dalam predikat. . Dalam bahasa Melayu. Kata Nafi bukan Contoh Universiti swasta itu hanya menawarkan kursus-kursus sains. subjek dean frasa utama dalam predikat.

dicuci) Menunjukkan tempat atau arah tujuan (ke Indonesia) ke Menunjukkan waktu (dari petang hingga ke malam) Tugas/contoh Menunjukkan tempat (di pejabat) Menunjukkan tempat atu arah datang dari Menunjukkan waktu atau masa Menunjukkan sasaran/ditujukan kepada Menunjukkan bahagian sesuatu Menunjukkan perubahan keadaan Menunjukkan punca (cadangan daripada Perdana Menteri) daripada Menunjukkan sumber atau asal sesuatu (dibuat daripada bunga) Menunjukkan perbandingan (lebih banyak daripada) Menunjukkan tempat sesuatu perbuatan (Layang-layang tersangut pada arial televisyen) pada Menunjukkan tempat tempat terdapatnya sesuatu (barang itu ada pada saya) Menunjukkan keterangan waktu ((bermula pada tengah malam) Menunjukkan kegunaan sesuatu (alat untuk membuka pintu) untuk Menunjukkan sesuatu telah dikhaskan (pelamin itu untuk mempelai sahaja) .Kata sendi nama pula mempunyai pelbagai tugas. Lihat contoh-contoh di bawah Sendi Nama di Menunjukan perbuatan (dipukul.Kata tugas lain tidak membentuk frasa Kata tugas digunaan sebelum kata nama dna frasa nama.Kata Sendi Nama Kata sendi ialah satu kata tugas yang boleh membentuk frasa dalam bahasa Melayu.

Menunjukkan perbandingan umpama. menunjukkan tujuan demi menunjukkan urutan Untuk menegaskan sesuatu Menunjukkan rujukan Menunjukkan turut serta Menunjukkan cara sesuatu perbuatan dilakaukan tentang dengan Menunjukkan benda yang digunakan Menunjukkan persamaan sejak.bagi Menunjukkan kegunaan sesuatu (kegunaan tuas bagi mengangkat kubah masjid) Derma bagi pelarian Afghanisatn itu dilarikan orang. Menunjukkan had masa atau peringkat sampai seperti. bak Menunjukkan sebab Menunjukkan rujukan selepas kata atau frasa adjektif Menjadi penanda waktu atau masa Menunjukkan rujukan yang tentu Menunjukkan pembuat dalam ayat pasif . bagai. laksana. semenjak terhadap oleh akan hingga.

Kata Bilangan Kata bilangan menerangkan bilangan atau jumlah sesuatu. Kata penekan -nya Kata penekan -nya berfungsi menegaskan kata yang digabungkan dengannya. Kata Pembenda Kata -Nya adalah juga kata pembenda. (Kata sedih ialah kata adjketif. banyak semua segala kedua-dua. Lihat penjenisan kata bilangan seperti rajah di bawah: Jenis bilangan bilangan bilangan bilangan bilangan tentu tak tentu himpunan pecahan pisahan kata bilangan satu.. yakni berfungsi menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. beratus-ratus setengah.. masing-masing. misalnya: Sedihnya perasaan saya tidak dapat digambarkan. dua. contoh: Datukku berjalan dengan sebatang tongkat. setap Kata bilangan biasanya berpasangan dengan penjodoh bilangan sebagai penerang kepada kata nama. tiga empat.. pembeda -nya menjadikannya kata nama. dua pertiga tiap-tiap. . Ia boleh menjadi kata adjektif dan kata kerja sebagai kata nama. Lihat contoh-contoh di bawah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->