P. 1
PENGENALAN MORFOLOGI

PENGENALAN MORFOLOGI

|Views: 12|Likes:
Published by Js Kogilan
Bahasa Melayu
Bahasa Melayu

More info:

Published by: Js Kogilan on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

PENGENALAN MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam

bahasa Melayu. Struktur bahasa yang dimaksudkan ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau menjalankan tugas nahu. Perkataan juga adalah bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat. Morfem pula boleh bersifat bebas atau terikat. Morfem bebas ialah forfem yang dapat wujud bersendirian contohnya sekolah dan laut. Sebaliknya morfen terikat ialah morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Contohnya imbuhan ber- perlu wujud bersama-sama dalam bersekolah dan–an dalam lautan. Unit-unit ini tidak boleh wujud tanpa kata dasar. Kesimpulannya, proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walau bagaimanapun, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada golongan Austronesia. Mereka datang dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentuk gelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. Ini berlaku sejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebut Melayu Proto. Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai Melayu Deutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik, maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing- masing. Walau bagaimanapun, antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapat dilihat unsur-unsur persamaannya.

Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat cerah. Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segi penggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. Dasar Pendidikan Kebangsaan Negara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikan dalam bahasa Melayu. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing dengan bahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu ialah meningkatkan status penggunaannya, iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsur keindahan. Demi menjaga kedaulatannya, kita harus berusaha mengindahkannya, mewujudkan unsurunsur yang menjadikannya lebih murni, supaya apa-apa yang diperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik dan menyentuh cita rasa yang tinggi. Inilah cabaran yang harus diterima oleh rakyat Malaysia pada tahun-tahun akan datang.

JENIS-JENIS PERKATAAN DALAM BAHASA MELAYU Perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Sempadan perkataan ini bersifat abstrak, iaitu hanya wujud dalam fikiran kita. Ia tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan, baik dalam tulisan atau pun pertuturan. Perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yang dapat dijeniskan seperti berikut:

i) Kata tunggal ii) Kata terbitan iii)Kata majmuk iv) Kata ganda i) Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Ia tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata tunggal terbahagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama merupakan unit yang bebas dan berdiri sendiri sebagai satu ayat. Contohnya; - makan – saya – sihat – sungguh – bahaya

Jenis kedua ialah kata tugas iaitu unit-unit yang tidak dapat berdiri dengan sendiri tetapi memerlukan sekurang-sekurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Contohnya: - di mana? - untuk siapa? - ke Johor? Kata tunggal yang dilihat dari segi persukuaan kata, boleh mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Sesuatu suku kata pula boleh dibentuk oleh satu vokal (V) sahaja atau satu vokal disertai konsonan (K) atau beberapa konsonan. Konsonan demikian hadir sama ada di hadapan vokal atau di belakangnya secara serentak. Ia terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, empat suku kata atau lebih dan akronim. Jenis akronim ialah bentuk yang dihasilkan umumnya melalui pencatuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. Contohnya: - cerpen bermaksud cerita pendek - jentolak bermaksud jentera tolak - tadika bermaksud taman didikan kanak-kanak - Petronas bermaksud Petroleum Nasional - Proton bermaksud Perusahaan Automobil Nasional

ii) Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan iaitu satu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar yang kemudiannya melahirkan kata terbitan.. Sama ada imbuhan itu di awal, sisipan, akhiran atau apitan. Kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebas sementara imbuhan merupakan morfem terikat. Contoh kata terbitan yang mempunyai kata dasar daripada morfem bebas seperti berjalan dan lukisan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. Ia harus diimbuhankan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Proses pengimbuhan juga boleh berlaku pada kata dasar daripada jenis terbitan dan kata majmuk. Contoh perkataan yang mengandungi kata dasar daripada jenis kata terbitan dan kata majmuk ialah: i) imbuhan dengan kata dasar terbitan. - peN + ketua = pengetua - meN + ketepi + kan = mengetepikan

ii) imbuhan dengan kata dasar majmuk. - ber + darah panas = berdarah panas - peN + kuat kuasa + an = penguatkuasaan Kata terbitan awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan seperti pelari, pendatang, pelajar, mahasiswa, juruterbang, tatacara dan sebagainya. Awalan dalam bahasa Melayu yang wujud dalam kata kerja terbitan pula contohnya seperti melawan, membawa, mendaki, berjalan, belajar, terjebak, disusun dan sebagainya. Manakala awalan yang wujud dalam kata adjektif pula contohnya seperti terbesar, terputih, terendah, secantik, secerah, setebal dan sebagainya. Kata terbitan akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. Contoh akhiran kata nama ialah pakaian, jahitan, sasterawan, seniwati, hadirin, ustazah dan sebagainya. Manakala contoh akhiran kata kerja pula ialah buatkan, gunakan, besarkan, duduki, dekati dan sebagainya.

Contoh sisipan kata nama seperti kelengkeng. Manakala contoh apitan kata adjektif pula seperti kearaban.meja makan .kata kunci . kata kerja dan kata adjektif. kedukaan dan sebagainya.mata pelajaran c) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. Contoh apitan kata nama ialah pelaksanaan.kaki ayam.berat tulang.Perdana Menteri .sudut tepat . pendapatan. gelembung. diperdengarkan dan sebagainya.hak milik.Setiausaha Politik .anak emas.pilih kasih . iii) Kata Majmuk Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. kata majmuk dapat dipisahkan kepada tiga kelompok seperti berikut: a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. Cara mengeja kata majmuk berbeza-beza antara satu bahasa dengan bahasa lain. pembuatan.kertas kerja. gemilang dan sebagainya.tumbuk rusuk. keinggerisan dan sebagainya. penggunaan. Proses pembentukan kata majmuk berlaku dalam banyak bahasa.air mata . berbantalkan.garis pusat.Raja Muda .cari gali. menggunakan.manis mulut.Kata terbitan berapitan wujud dalam kata nama. kata majmuk dieja terpisah.hati batu Termasuk juga bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran contohnya: . mentakrifkan. kecinaan. Contoh kata majmuk yang lazim: . Contoh apitan kata kerja ialah memainkan. tetapi terdapat beberapa kecualian oleh sebab kelaziman penggunaan.Profesor Madya . contohnya: . contohnya: .seruling dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu. digunakan.segi tiga. Manakala sisipan kata adjektif pula seperti selerak. telunjuk. Akhir sekali kata terbitan bersisipan wujud dalam sisipan kata nama dan sisipan kata adjektif. serabut.Ketua Setiausaha Negara b) Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus. Berdasarkan jenisnya.

Contoh kata majmuk yang kecualian: .antarabangsa. selok-belok. saudara-mara.bumiputera. pelatih-pelatih. mundar-mandir. lintangpukang. sesiku dan sebagainya. iii) Penggandaan berentak bebas contohnya anak-pinak. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertama.jawatankuasa. besar-besar dan sebagainya. Dalam penggandaan berentak. ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan contohnya gunung-ganang.kakitangan. Contoh kata ganda penuh termasuk imbuhan seperti pemimpin-pemimpin. . Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Contoh penggandaan separa adalah seperti lelaki. guru-guru.tanggungjawab iv) Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. Contoh penggandaan penuh seperti negara-negara. Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. Pengandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu: i) Penggandaan berentak pengulangan vokal contohnya sayur-mayur. lauk-pauk dan sebagainya. rerama. jejari. hiruk-pikuk dan sebagainya. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. bukitbukau. Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. kuih-muih.Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang diberi pengecualian dan dianggap sudah mantap sebagai satu perkataan walaupun bentuk kata tersebut nyata mengandungi dua kata dasar. mandi-manda dan sebagainya. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan.persatuan dan lain-lain lagi. persatuan. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.

sama ada akan. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termaksuklah penanda kasus. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. struktur dan binaan ayat. Penanda kasus memainkan peranan penting bagi menentukan kegramatisan sesuatu ayat. . selain kehadiran unsur seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan. Sintaksis dapat melahirkan pelbagai jenis ragam dan ayat serta pembentukannya. Akhir sekali. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. bahasa Rusia dan bahasa Turki. Kita perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. bahasa Arab. Unsur keserasian juga menjadi salah satu ciri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentukan maknanya atau terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. sedang atau sudah berlaku. sebab tanpa mempertahankan keserasian. Perlu diingat bahawa dalam bahasa Melayu tidak terdapat penanda kasus sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris. Sebenarnya. terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberi perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat. Satu lagi penanda tatabahasa yang terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa banyak bahasa ialah penanda kala. Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa. jelaslah bahawa bidang sintaksis yang mengkaji persoalan bentuk. kala dan unsur keserasian. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. Kita juga dapat memahami bidang sintaksis sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.SINTAKSIS Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Kesimpulannya. Unsur keserasian antara kata nama subjek dengan kata kerja adalah penting. merupakan bidang yang amat penting dalam penganalisisan sesuatu bahasa.

Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Ayat mengandungi unsure klausa yang terdiri daripada frasa dan frasa pula terbentuk daripada bentuk-bentuk perkataan. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang mengandungi frasa keterangan secara pilihan. Oleh sebab bilangan ayat yang dapat dibentuk dalam sesuatu bahasa itu tidak terhad. Contohnya: A-i) Kanak-kanak sedang mandi di kolam itu. C-i) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar pada waktu senja. Walau bagaimanapun. ii) Kanak-kanak sedang mandi. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.Ali menendang bola. ayat aktif transitif yang bersifat ayat tunggal terbentuk hanya daripada ayat yang mengandungi frasa nama subjek asal sebagai judul dan frasa nama objek sebagai unsure penyambut kata kerjanya. Bilangan klausa yang terkandung dalam sesuatu ayat itu menentukan sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk. i) Ayat Aktif Jika dilihat dari segi ragamnya.Anjing itu mengejar kucing. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya.RAGAM AYAT Ayat terbentuk daripada konstituen klausa. ii) Dia menangis. Ada dua jenis ayat aktif tak transitif iaitu: i) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan. . ii) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar. ii) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. maka dapat diduga bahawa binaan-binaan ayat yang wujud dalam sesuatu bahasa itu terdiri daripada berbagai-bagai jenis dan ragam. Contohnya: . Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk . B-i) Dia menangis sepanjang hari. ayat-ayat tunggal dalam bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.

Tatabahasa 1. .danter. Unsur pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. . Ayat pasif dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada: i)Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. ii) *Bas itu menuju. 2. ii) *Dia berada. ii) Ayat Pasif Ayat pasif pula terbentuk asalnya daripada ayat aktif transitif. ii) *Kebanyakan penganggur tinggal. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ini merupakan ayat yang kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasifdi. Contohnya: A-i) Dia berada di Kuala Lumpur. Contohnya: . B-i) Kebanyakan penganggur tinggal di rumah setinggan.. . pembentukan kata dan golongan kata. ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.Kucing itu dikejar oleh anjing.Bola ditendang oleh Ali.Buku itu saya baca. C-i) Bas itu menuju ke utara.menyempurnakan maksud ayat. Ia mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.

Misalnya minum. Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfem dan kata. 4. kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem. Dalam morfologi. Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut: . Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. 3. iaitu di dan minum. perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem. 2. ***2.3. maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil. 4. 5. unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num Sebaliknya. Morfem 1. Kesimpulannya.

minum. Akhiran .an. periksa 2. Morfem terikat/imbuhan pula boleh dibahagikan seperti berikut: Morfem terikat/imbuhan Awalan .ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar Sisipan . Misalnya. Boleh mengubah makna sesuatu kata. imbuhan per……. misalnya. cuti. ber 2. membaca. Bentuk imbuhan.ditambah pada bahagian depan kata dasar. misalnya. Tidak mempunyai makna. Misalnya.. telapak (tapak). Apitan .diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar . sekolah. per.misalnya. permainan. menghafal. dan seterusnya makna ayat. mempunyai makna sendiri Morfem terikat/imbuhan 1. Dapat berdiri sendiri. tapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu.Morfem Morfem bebas Morfem terikat Morfem bebas 1.ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar. mem. kan. .

Konsep Perkataan Merupakan unit ujaran yang bebas dan bermakna Kata boleh dibahagikan kepada berikut: .

Mara. pawagam (panggung wayang gambar) dan sebagainya. tetapi tergolong dalam frasa. Akronim yang sudah diterima pakai juga tergolong dalam kata tunggal. akhiran. Singkatan ialah kependekan bagi satu atau beberapa perkataan seperti IT untuk teknologi maklumat (information technology) dan PM untuk Perdana Menteri. Misalnya. Terbentuk hasil gandingan dua atau lebih kata dasar. sama ada awalan. iii. Kata terbitan Kata majmuk i. iii. Jelaslah. Rumus penting ialah tiada kata lain yang boleh disisipkan di antara gandingan tersebut. ii.Bentuk-bentuk Kata Kata/perkataan boleh dibahagikan kepada bentuk-bentuk berikut: Kata tunggal i. misalnya. Petronas. v. i. tadika (taman didikan kanakkanak). Jika dapat disisipkan kata lain dan membawa makna tertentu. Lada. Para pelajar diingatkan bahawa akronim tidak sama dengan singkatan. sisipan atau apitan. ii. Terdiri daripada kata dasar atau kata akar yang melalui proses pengimbuhan. singkatan tidak termasuk dalam kata tunggal seperti akronim. Tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain. maka ia bukan kata majmuk. iv. atau budak yang . Budak berlari bukan kata majmuk kerana ia boleh menjadi budak itu berlari.

sesekali dan sebagainya. suka-suka. maka kata terbitan. Kata ganda ialah pengulangan kata dasar sama ada dengan mengulang seluruh kata dasar (penggandaan penuh) atau sebahagian daripada kata dasar (penggandaan separa). Contoh penggandaan separa ialah pepatung. (lihat lampiran 1) i.berlari itu. labahlabah. Kata ganda Proses Pembentukan Kata Selain daripada kata tunggal. seperti gilagila. gula-gula. iv. kata majmuk. Proses berkenaan diterangkan melalui skema rajah berikut: . kata majmuk dieja terpisah kecuali yang sudah mantap sebagai satu perkataan. dan kata ganda terbentuk melalui proses pembentukan kata. rama-rama dan sebagainya. ii. Pada umumnya. lelabah.

keletihan kerana penpenswastaan. menyampaikan lima penagih. maksud awalan ke. pemfatwa. pendapat kuliah sehari pengkritik. ketladak. peragut. Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau abstrak Orang ramai pewangi. akhiran. Contoh imbuhan pada awalan ayat contoh penggunaan Kerabat diraja itu kerabat. pengamal. penghantar. Mesin pemproses pempemproses. Imbuhan tergolong dala empat jenis. apitan dan sisipan. imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar. keke makan di warung kekasih sahaja. Pensyarah itu pensyarah.Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kata dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya. kanak setiap hari. sawit itu mahal pemberontak harganya. membelasah peNpepesalah peragut rantai itu sehingga pengsan. pengasuh kanakpengaudit. Pengacau itu pengkhianat. pengasuh pengepengecualian. apitan dan sisipan. akhiran. Dalam bahasa Melayu.menjadi penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar. Imbuhan Kata Nama Kata nama menerima keempat-empat jenis imbuhan . menggangu pengpengacau. iaitu awalan. Pengebom berani Awalan Varian Contoh perkataan .awalan.

jurutaip. ekafungsi tentu menjamin perpaduan negara Pengajian pascasiswazah merujuk kepada pascasiswazah bidang-bidang sarjana dan kedoktoran. supaya menyemak pelayar. mengambil sendiri swamodal. diterbitkan dalam dwifungsi. sehingga jururunding. ekabahasa belum ekakaum.pengeluar. Majalah itu dwibahasa. dwibahasa iaitu dwiedaran Tamil dan Inggeris. Semua tugas diserahkan kepada jurutaip. kadangkala dirujuk juga adi-) dwi- eka- pasca-(dirujuk kepada `selepas') pasca- pra-(menunjukkan makna `sebelum') pra- swa-menunjukkan maksud `sendiri') swa- mati itu terkorban akibat perbuatan sendiri Pelabur diingatkan pelabur. Pelanggan swalayan. menggali tulangprakemerdekaan temulang manusia prasejarah. pengebom pel- peR- per juru- juru- dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar) eka-(menunjukkan bilangan satu. makanan di swakarya restoran swalayan itu. akhirnya dia jurubahasa meletakkan jawatan. Ahli arekologi itu prasejarah. pelajar. pengesan. pelampau. Pertapa itu menghabiskan masa enam purnama pertapa untuk menghabiskan zikirnya. Pengunaan ekabahasa. . nombor kad pelakon pengenalan sebelum mengisi borang.

usahawan pragawati. kudapan. pesisiran..... kenalan.an contoh perkataan kezaliman.. peperangan penyusunan. kelengkeng.an peN. senaman.. pengurangan Contoh imbuhan sisipan pada ayat sisipan -el-er-emcontoh perkataan telunjuk. pelancongan.an pe. kemelut . kelabut keruping. seruling. pekarangan. jualan Contoh imbuhan pada apitan ayat Apitan ke. kesenangan peranan. olahragawati pakaian.Contoh imbuhan pada akhiran ayat Akhiran -man (menunjukkan sifat perkara samada orang atau benda. latihan.. kemuncup. budiman olahragawan.yang dirujuk) -wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam bidangnya) -wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya) -an contoh perkataan seniman. serabut kemuning.

terombak terminum. tercarut Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya. amalkan. memperhamba. ramaikan. turuti. memproses mengelak. menghabiskan mengebom. akhiran -kan -i contoh perkataan buatkan. memperdalam diperbaharui terasa. selesaikan jauhi. berhasrat. masuki .Imbuhan kata kerja Menerima tiga jenis imbuhan awalan. terasuk. mengesahkan dipukul. menyelerakkan Contoh imbuhan pada awalan Akhiran beRbebelbermeN mememmengmengedimempeRdipeRteRdimemperdipertetervarian contoh perkataan bekerja belajar berkawal. memperluas. mengetin. merasa memberi. mengelupur. akhiran dan apitan. Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut: gemerlap -------> bergemerlap selereak----------> berselerak. menggali. berziarah melawat. dibaca memperbaharu. terpisah.

..i men--.. melindungi.i mem-. memfatwakan mendirikan. dirindui dipulangkan...contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya Imbuhan beR. berebutan berumahkan. mempastikan.. mensyukuri mengairi.kan ke.menggantikan. merundingkan.. mempersendakan kecurian. menggarami memperhambakan. dipersembahkan.. mengkanunkan mengeposkan.. mempelopori menjalani.-kan mem-...an be-.. kesiangan diragui.-kan men-.. berdampingan beratapan........ mengetinkan....an beR.-kan meng.... dibenarkan diperkenankan...-kan menge..-kan ber-...i di.-kan varian ber.-kan contoh perkataan beranggapan. menzahirkan mengambilkan.. berbantalkan memasukkan.an be. berantaikan bertajukkan.i me. mengekori.kan dipeR..-i di-.. meyakini membeloti.. diperlihatkan .. menjadikan...-an di-..kan memper.....-1 mempeR-.-i meng-.-kan me-..kan meN..... meyakinkan memberikan.....an di. mengesahkan meracuni. kemalangan...-kan menN. dikasihi.-kan ke-.-kan diper-. menghadiri...

Kata adjektif tidak menerima akhiran Amati contoh-contoh berikut: imbuhan varian contoh perkataan Awalan teramai. terindah se- se- seindah.. seganas. dan sisipan..awalan. terendah Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelanggan teramai pada tahun ini. ``Kaulah yang terbaik bagi diriku. serabut fikirannya amat serabut.an ke-. contoh penggunaan teR- te- ter- terbaik.. gemerlap baunya.Imbuhan Kata Adjektif Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan .'' katanya. teruncing. gerigi. apitan.. -er- -er- -em- -em- -in- -in- . usaha beliau dalam perniagaan sinambung merupakan kesinambungan bakat neneknya. sehebat Apitan ke. itu semerbak semerbak. tersohor. sebesar. kebaratan. Minyak wangi palsu gemilang. Walaupun cara beliau berpakaian agak kebaratan. selerak mempunyai gelembung udara sejak beristeri dua. ketimuran Sisipan -el-elMinum bergas itu gelembung. Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara. tetapi pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan.-an kemelayuan.

ii. Duta Besar Kata Majmuk Istilah Khusus i. teknologi maklumat. iaitu: i. Muda mudi boleh menjadi muda dan mudi Hitam legam boleh menjadi hitam lagi legam Hujan renyai boleh menjadi hujan yang renyai 2. setiausaha dan sebagainya. Perlu ditekankan bahawa gandingan dua kata atau lebih jika boleh disisipkan kata lain antara gandingan perkataan itu tidak dikira sebagai majmuk. tengah hari ii. Umum Istilah Kiasan/peribahasa Kata Majmuk Umum Kata majmuk umum terbahagi kepada: i. Kata majmuk biasa Alat tulis. telefon terus dail. Pemajmukan ialah proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk memberi makna tertentu. adat resam. Telefon mudah alih. kertas kerja . lapangan terbang. Timbalan Menteri. Peguam Negara. Contohnya: i. Kata gandingan untuk istilah-istilah yang khusus dalam pelbagai bidang. seperti buah tangan. ketua meja. iii. kerani pos. Proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk mendukung makna tertentu berlaku dengan tiga cara. Ia akan menjadi frasa.Pemajmukan 1. nasi minyak. Perdana Menteri. iii. Kata yang dipilih untuk digandingkan sama ada daripada kata-kata umum atau istilah khusus. ii. Kata Majmuk Gelaran Ketua Polis Negara. kereta api.

Lampiran 1 Kata dasar 1 air ambil meja ketua tanggung antara Lampiran 2 Kata dasar 1 antara apa apa apa bagai barang beri bumi dari dari duka hulu jawatan kaki ke kerja mana Mata olah pada Pesuruh Kata dasar 2 bangsa bila kala lagi mana kali tahu putera hal pada cita balang kuasa tangan pada sama kala hari raga hal jaya Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan antarabangsa apabila apakala apalagi bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera darihal Daripada dukacita Hulubalang jawatankuasa Kakitangan kepada Kerjasama Manakala Matahari olahraga Padahal Pesuruhjaya Kata dasar 2 mata alih tulis menteri jawab bangsa Kata majmuk air mata ambil alih meja tulis ketua menteri tanggungjawab antarabangsa . Kata majmuk jenis ini mempunyai maksud selain daripada maksud harafiahnya. makan angin Pengimbuhan Kata Majmuk Dalam sistem baku. misalnya: Masam muka. tebal muka.Kata Majmuk Kiasan i. curi tulang. kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap.

. Imbuhan berRmeNpeN-an -kan Kata Majmuk garis pusat ambil alih cari gali daya serap urus niaga Kata Majmuk Terbitan bergaris pusat mengambil alih pencari gali daya serapan urus niagakan Penggandaan 1.. Manakala akhiran.kan meN. Ada empat jenis kata nama ganda. Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men membahagikan kata ganda kepada tiga jenis iaitu i. seperti contoh pada jadual di bawah: Kata Majmuk kuat kuasa kemas kini anak tiri ibu bapa kuat kuasa campur aduk Apitan peN. Gandaan penuh ii. tetapiia dieja/ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan... Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya.setia suka suruhan tanda tanggung warga usaha rela jaya tangan jawab negara setiausaha sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab warganegara Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah.. pengandaan separa.an Ejaan penguatkuasaan mengemaskinikan menganaktirikan keibubapaan dikuatkuasakan percampuradukan Untuk awalan. Gandaan separa iii Gandaan berentak iv Gandaan makna 3..an di..kan peR. penggandaan penuh ii.. imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir. 2. kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan.... kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. Lihat jadual di bawah.an meN. iaitu kata nama tunggal..kan ke. . Semua bentuk kata nama.. penggandaan berentak iii. iaitu i. atau sebahagian sahaja.

I. kata nama terbitan. Penggandaan boleh berlaku pada kata dasar atau kata terbitan. Kata tunggal (a) Penggandaan separa merupakan varian kepada sesetengah penggandaan penuh. . dan kata nama majmuk. 2. Suku kata akhir kata dasar digugurkan dan vokal asal suku kata pertama yang dulang dilemahkan menjadi vokal tengah atau / a / Biji-bijian barang-barangan Contoh: Kata dasar laki langit suatu budak siku Kata terbitan (a) penggandaan ini melibatkan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan. Kata dasar diulang sepenuhnya tetapi imbuhan dirangkaikan di bahagian depan kata yang kedua atau penggandaan separa belakang. Pengulangan tetapi dipisahkan dengan sengkang. Penggandaan penuh Laki-laki Langit-langit Satu-satu Budak-budak Siku-siku Penggandaan separa Lelaki Lelangit Sesuatu Bebudak sesiku II. Kata dasar diulang sepenuhnya dan awalamn dirangkaikan pada bahagian depan kata yang pertama atau atau penggandaan separa depan. Penggandaan separa ialah pengulangan sebahagian daripada kata dasar. Pengulangan berlaku pada kata dasar dengan dua cara.Penggandaan penuh 1. Sesuatu kata nama itu digandakan seluruhnya. 2. Biji Barang Penggandaan separa 1. Kata yang digandakan ini dipisahkandengan menggunakan sengkang. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama tunggal. 3.

Imbuhan di depan kata kedua (penggandaan separa depan) Kata dasar anak kejar Kata terbitan Ber + anak Men + kejar Kata ganda Anak-beranak Kejar-mengejar 6. iaitu: a. Penggandaan Makna 1. Contoh: Ipar Ipar Saudara Makna Penggandaan Ada empat makna tambahan kepada kata nama apabila digandakan.4. kata ganda boleh didapati dalam golongan kata nama. menunjukkan banyak buku ketua jabatan gunung bukit buku-buku ketua-ketua jabatan-jabatan gunung-ganang bukit-bukau ipar duai ipar lamai saudara mara . dan kata adjektif. Kata nama tertentu digandakan dengan perkataan yang sama maknanya. Imbuhan di depan kata pertama (penggandaan separa belakang) Kata dasar bual cari gila borak akan Kata terbitan Ber + bual Ter + cari Ter + gila Ber + borak Se + akan Kata ganda Berbual-bual Tercari-cari Tergila-gila Berborak=borak Seakan-akan 5. kata kerja.

iaitu: I. walaupun. dan sebagainya. Kata nama II. Kata-kata dalam bahasa Melayu boleh digolongkan kepada empat iaitu: I. kata kerja III.b. membentuk nama bagi benda yang menyerupai langit siku orang d. kata adjektif IV. amat. membentuk nama haiwan biri-biri kupu-kupu kunang-kunang c. itu. Kata-kata boleh digolongkan berdasarkan faktor sintaksis dan semantik. sekiranya. Kata tugas (kumpulan kata tertutup seperti dan. Menunjukkan pelbagai jenis sayur kuih saudara Golongan kata Dalam bahasa Melayu terdapat dua kumpulan kata. kata kerja dan kata adjektif ialah kata isian yang terbuka . Kata isian (kumpulan yang terbuka kerana sentiasa berkembang) sayur-mayur kuih-muih saudara-mara langit-langit (menyerupai langit) siku-siku (menyerupai siku) orang-orang (menyerupai orang) II. kata tugas Kata nama.

Waja. Ini. Sabak Bernam. Wira. Hang Jebat. mana Diri Orang pertama Saya. Pak Belang Gunung Kinabalu. Ia. baginda.keberanian. kami. saudara. nya Orang kedua Orang ketiga . Proton Saga. Kepala. tuan hamba. apa.Golongan kata nama Subgolongan Nama khas Hidup ciri jenis Manusia Bukan manusia Tak hidup contoh Ali. kapal terbang Harapan. kesenangan. itu Nama am Konkrit Ganti nama Abstrak Penunjuk Tanya Siapa. Tun Abdul Razak. beliau. Aziz Osman Bujang senang. mereka. kecuaian. beta. aku. kita Awak. dia. dengki. kamu. patik. kemahuan. Fatimah. meja. pelajar. Gua Musang. engkau anda. ketua. Si Tompok. saudari.

Contohnya. . makan. berjalan. sama ada yang berlaku atau dilakukan. dimakan dan sebagainya.Golongan Kata Kerja (KK) Kata kerja (KK) merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. memakan.

kuning langsat Pendek. . menampar. sekali.memerlukan objek atau penyambut.subgolongan Tak transitif -Tidak memerlukan objek untuk melengkapkannya. Transitif Aktif Transitif Pasif Menulis. secantik. Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. agak. suntuk. Dimakan oleh/dengan Golongan kata adjektif Kata adjektif (KA) ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. ungu. Kata adjektif boleh dibahagikan kepada sembilan subgolongan. dalam. sangat.keadaan Halim bertambah parah . Lama. leper. lonjong. panjang. memakan Ditulis oleh/dengan.Tidak memerlukan pelengkap Berpelengkap . -Tetapi ada yang memerlukan pelengkap. terpanjang. lewat. kemas. bujur. jalur Gemilang pula yang berkibar Tak transitif Berpelengkap . Jenis Sifat warna ukuran bentuk waktu Contoh Baik. masih lebat lagi (kata yang menjadi inti frasa digariskan di bawahnya). empat segi. besar. ternipis Bulat. segera. putih. ditampat.Turunnya Union Jack. Lemah. sebesar. tebal. jingga. berani. Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. terkuat Merah. paling.Rumah itu sudah roboh . Ciri Tak berpelengkap .Air sungai beransur surut Transitif . benar. nipis. sudah lama sungguh.memerlukan pelengkap Aktif Pasif jenis Tak Transitif Tak Berpelengkap Contoh . lambat. cerdik. kukuh. kejap. sungguh.

sungguh. paling.pahit. hangit. agak. hodoh. lincah. lemak. pedas. lembab. kadang-kadang. kerap. gembira.jarak cara Pancaindera rasa lampau. Sedap. lalu. nama seperti akan. deras. manis. laju. senyap dengar Busuk. silam. terhadap dan sebagainya. jarang. licin sentuh Adjektif perasaan Takut. lzat. hampir. dengan. lambat. muram. wangi. jelas. kasar. rindu. halus. marah. sangat. Tip Kata adjektif dikenali jika Kata adjektif menerangkan Adjektif perasaan harus kata berkenaan didahului keadaan atau sifat sesuatu diikuti oleh kata sendi atau diikuti oleh kata nama atau frasa nama. jauh Selalu. penguat seperti amat. sekali. Dekat. payau Buruk. hapak bau Kesat. seram. . benar Contoh: Saya sangat dengan awak segan Ahmad amat rindu akan kekasihnya di Indonesia Orang kaya itu amat malu untuk meminta pertolongan mereka. benci. senang. cantik pandang Bising. jelita.

juga. harus. sungguh. paling. minta. Hendak. Kata bantu masih. akan belum.   ayat Aduh. Kata penegas pun.Golongan Kata Tugas Hadir dalam ayat untuk memikul tugas nahu atau tugas sintaksis tertentu. sudah. -tah. hatta. adapun. tengah. amboi. dapat. tetapi. berapa. -lah. sangat. adjektif. lagi  Bukan Kata nafi  tidak  Membenarkan sesuatu Menandakan kesinambungan ayat Membantu frasa-frasa kerja. -kah. Kata penguat terlalu. Amat. mesti. jemput tolong. memang. Jadual berikut menjelaskan fungsi kata tugas. nian. betul Kata pembenar Maka. harap    Menunjukkan seruan Menyoal atau bertanya Menimbulkan Tindakan balas Larangan Silaan permintaan Ya. mahu ingin. wah Kata seru syabas. ketika. sedang. Kata pangkal ayat syahdan Telah. Menguatkanmaksud suatu adjektif Menegaskan bahagianbahagian tertentu dalam ayat Menafikan sesuatu Ialah Kata pemeri Memerikan hal atau . Contoh Dan. atau. sekali. usah. Kata tanya bagaimana Jangan. hanya. Kata perintah sila. serta Kerana. cis Mengapa bila. benar. oh. sendi nama. boleh. kalau subgolongan  Gabungan  hubungan Tugas Menghubungkan atau klausa. pernah. benar.

Atas. beratus-ratus. iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Oleh itu. dua pertiga. sejuta  Banyak. hadapan. Oleh itu. seperti. para  Sekalian. kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. daripada. umpama. Kata sendi nama untuk. seratus. bertahun. timur. sedikit. Pelbagai tugas bagi kata atau frasa nama Menunjukkan arah atau hala Menerangkan atau jumlah bilangan -nya Kata pembeda Memberi penegasan bagi kata yang digandingi Menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama Kata hubung Kata hubung bertugas untuk menghubungkan klausa. akan. . kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis. frasa atau perkataan untuk membentuk ayat majmuk. berbakul-bakul. -nya Kata penekan merangkaikan subjek dengan predikat. seluruh  Sesetengah. Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ayat majmuk. bagai. Kata arah depan. beberapa. belakang. . sepertiga  Kedua-dua. semua. adalah Di. oleh.  Satu. dua. segala. antara. separuh. iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. ke. samping. terhadap. Kata bilangan sepuluh. dalam luar. bagi. ayat. bawah. sisi. barat.

iii.. ii. (kecil).’’ katanya. walaupun. Mereka tidak muridnya dibenarkan masuk ke mendapat enam A.. sementara. -Kata hubung itu ialah: hubung yang. sebaliknya. Buku yang dikarang oleh i. Pemanah itu melepaskan anak panah. ``Belum tentu.Kata hubung gabungan 1. memiliki tiket yang sah. klausa utama. iii. lantas menikam. atau. klausa pancangan keterangan kepada (Kompelen klausa utama. . Kata hubung pancangan Pancangan relatif Pancangan Pancangan komplemen keterangan -menghubungkan -Menghubungkan -Kata hubung satu klausa sebagai klausa utama pancangan keterangan komplemen pada dengan klausa menghubungkan klausa satu klausa utama. berjaya itu diberi jika. sambil. Pelajar yang melengkapkan hingga. dan sesungguhnya. 3. hadiah. tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah. tetapi. ii. komplemen itu kendatipun. tetapi. sekiranya. klausa klausa semoga. i. Mengubungkan klausa-klusa yang sama tarafnya 2. semasa. pancangan Contoh: kalau. untuk. Budak yang -Kata hubung yang setelah. Contoh ayat: i. tatkala. Guru tahun enam Ahmad itu buku itu menyatakan sejarah. saya. Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar. sementara. serta. jikalau. stadium kerana tidak ii. andaikata. meskipun. agar. seterusnya. sedang membaca itu berperanan begitu sekiranya. malahan. Hubungan ini bermaksud menggunakan kata pelengkap). Contoh kata: dan. iii. adik perempuan ialah bahawa dan ketika. -Jadi. supaya. bahawa semua i. Kerajaan membuat jambatan untuk rakyat melintas sungai. sama ada pergi rumah kawan atau balik kampung. Dia mengelak. sewaktu. kerana.

duka. Contoh:    Wah. marah. seperti suka. dicabar dan sebagainya. Jika predikat didepankan. sakitnya hatiku! Syabas. anda baru sahaja menerima RM1 juta! Penting: Kata seru diguna sebelum klausa. dan kata seruan pada penghujung ayat. cantiknya kereta baru kamu! Aduh.Kata Kata Seru Digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan. sebagai penutup ayat seruan itu. mencabar. Lihat contoh-contoh berikut: Harga rumah baru kamu berapa? Berapakah harga rumah baru kamu? Kemalangan itu berlaku bagaimana? Bagaimanakah kemalangan berlaku? . Kata tanya hadir di dalam predikat. maka kata tanya hendaklah disertai oleh partikal –kah. gembira. Kata Tanya Kata tanya digunakan untuk bertanya atau menyoal sesuatu.

mahu. belum. Sila menjamu selera.Ayat Perintah Kata perintah bertugas untuk memberi tindak balas kepada orang yang mendengar (pihak kedua) sebagai larangan. Kaji contoh berikut: Jenis perintah Larangan Kata perintah Jangan. Permintaan Tolong. . dan frasa sendi nama dalam ayat. Kata jenis ini membantu menerangkan aspek waktu dan ragam perasaan. Silaan Sila. harus. minta Jemput ke rumah saya malam esok. frasa adjektif. kini. dan dapat. sudah. Contohnya: hendak. mesti. masih. akan. boleh. usah Contoh penggunaan Rakyat jangan mudah terpengaruh dengan dakyah komunis. sedang. atau masa hadapan. silaan dan permintaan. ada kenduri kawin Tolong jangan cemarkan nama baik diri sendiri. Kata Bantu Kata bantu hadir sebelum frasa kerja. Kata bantu ragam Memperihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. Minta bersihkan meja awak. jemput Usah pergi ke sungai yang dalam airnya. Contohnya: telah. Kata Bantu Kata bantu aspek Memperihalkan masa lampau.

Teknik yang awak gunakan untuk menyelesaikan rumus Matematik itu terlalu rumit. kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. nian Permata yang termahal sekali diletakkan di ruangan khas itu. Semalam ibu letih sangat. sangat. Tanpa kebenaran ketua. benar. .Kata penguat Kata penguat bertugas menguatkan maksud kata adjektif. sungguh Hujan lebat amat Hujan amat lebat Badang kuat sangat Badang sangat kuat Ibu letih sangat semalam. Kaji contoh-contoh di bawah dengan teliti: Jenis kata penguat Hadapan kata penguat paling. agak contoh penggunaan Awak yang paling pintar dalam kelas ini. Berdasarkan pada kedudukan ini. awak telah bercuti lama benar. Bebas amat. kata penguat terbahagi kepada tiga jenid iaitu kata penguat hadapan. Belakang sekali. terlalu.

Kata Penegas Kata Penegeas atau partikel bertugas menekankan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Apatah usaha kita menghidupkan semula pekan teater ini. memang. lagi. -tah. Menurut fungsinya sebagai penegas. . hanya. Pegawai juga mesti hadir (subjek) Pegawai mesti hadir juga (predikat) Adiknya pun jurutera.lah Yang itulah murid baru sekolah ini. Rajah di bawah merumuskan jenis kata penegas dan penggunaannya. (subjek) Adiknya jurutera juga (predikat) Frasa subjek atau frasa predikat juga. kata tugas ini boleh dibahagi kepada dua jenis iaitu kata penegas frasa predikat sahaja atau bahagian-bahagian dalam predikat dan kata penegas frasa subjek atau frasa apredikat. sahaja . pun. Jenis Kata Penegas Kata Penegas Contoh Penggunaan Siapakah yang memakai baju merah itu? Frasa predikat atau bahagian dalam predikat -kah.

tidak Kata Pemeri Kata pemeri bertugas merangkaikan frasa utama dalam predikat dengan frasa subjek. ialah adalah Digunakan sebelum predikat untuk Digunakan sebelum predikat sebagai menandakan persamaan antara frasa huraian bagi frasa subjek. terdapat dua jenis kata pemeri. Dalam bahasa Melayu. subjek dean frasa utama dalam predikat. iaitu ialah dan adalah.Kata Nafi Kata nafi bertugas menafikan frasa nama. dan frasa sendi nama dalam predikat. Kata Nafi bukan Contoh Universiti swasta itu hanya menawarkan kursus-kursus sains. Perdana Menteri berjumpa Bush. Contoh: Makanan seimbang adalah makanan yang diambil secara sederhana serta pelbagai jenis. frasa kerja.Ada dua kata nafi iaitu bukan dan tidak. . bukan Powell Meritokrasi tidak membebankan manamana pihak Tulisan oleh penulis sensasi itu tidak benar langsung. bukan seperti universiti awam yang menawarkan berbilang kursus. frasa adjektif. Frasa predikat biasanya menjawab soalan contoh: Tindakan kerajaan menetapkan ``apakah'' mata wang ialah usaha melindungi ekonomi negara daripada serangan luar.

Lihat contoh-contoh di bawah Sendi Nama di Menunjukan perbuatan (dipukul. dicuci) Menunjukkan tempat atau arah tujuan (ke Indonesia) ke Menunjukkan waktu (dari petang hingga ke malam) Tugas/contoh Menunjukkan tempat (di pejabat) Menunjukkan tempat atu arah datang dari Menunjukkan waktu atau masa Menunjukkan sasaran/ditujukan kepada Menunjukkan bahagian sesuatu Menunjukkan perubahan keadaan Menunjukkan punca (cadangan daripada Perdana Menteri) daripada Menunjukkan sumber atau asal sesuatu (dibuat daripada bunga) Menunjukkan perbandingan (lebih banyak daripada) Menunjukkan tempat sesuatu perbuatan (Layang-layang tersangut pada arial televisyen) pada Menunjukkan tempat tempat terdapatnya sesuatu (barang itu ada pada saya) Menunjukkan keterangan waktu ((bermula pada tengah malam) Menunjukkan kegunaan sesuatu (alat untuk membuka pintu) untuk Menunjukkan sesuatu telah dikhaskan (pelamin itu untuk mempelai sahaja) .Kata sendi nama pula mempunyai pelbagai tugas.Kata tugas lain tidak membentuk frasa Kata tugas digunaan sebelum kata nama dna frasa nama.Kata Sendi Nama Kata sendi ialah satu kata tugas yang boleh membentuk frasa dalam bahasa Melayu.

bak Menunjukkan sebab Menunjukkan rujukan selepas kata atau frasa adjektif Menjadi penanda waktu atau masa Menunjukkan rujukan yang tentu Menunjukkan pembuat dalam ayat pasif . menunjukkan tujuan demi menunjukkan urutan Untuk menegaskan sesuatu Menunjukkan rujukan Menunjukkan turut serta Menunjukkan cara sesuatu perbuatan dilakaukan tentang dengan Menunjukkan benda yang digunakan Menunjukkan persamaan sejak.bagi Menunjukkan kegunaan sesuatu (kegunaan tuas bagi mengangkat kubah masjid) Derma bagi pelarian Afghanisatn itu dilarikan orang. semenjak terhadap oleh akan hingga. bagai. Menunjukkan had masa atau peringkat sampai seperti. Menunjukkan perbandingan umpama. laksana.

dua pertiga tiap-tiap. misalnya: Sedihnya perasaan saya tidak dapat digambarkan. contoh: Datukku berjalan dengan sebatang tongkat. . tiga empat. dua. masing-masing. banyak semua segala kedua-dua..Kata Bilangan Kata bilangan menerangkan bilangan atau jumlah sesuatu.. Kata penekan -nya Kata penekan -nya berfungsi menegaskan kata yang digabungkan dengannya.. (Kata sedih ialah kata adjketif. yakni berfungsi menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. beratus-ratus setengah. pembeda -nya menjadikannya kata nama. Lihat penjenisan kata bilangan seperti rajah di bawah: Jenis bilangan bilangan bilangan bilangan bilangan tentu tak tentu himpunan pecahan pisahan kata bilangan satu. setap Kata bilangan biasanya berpasangan dengan penjodoh bilangan sebagai penerang kepada kata nama. Kata Pembenda Kata -Nya adalah juga kata pembenda. Lihat contoh-contoh di bawah. Ia boleh menjadi kata adjektif dan kata kerja sebagai kata nama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->