KREATIVITI DAN INOVASI

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM DALAM KSSR

KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Aras 4-8. ISBN. Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E9 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan... ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik. KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . 62600 Putrajaya Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Perpustakaan Negara Malaysia Malaysia. atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. mekanik.Copyright © 2010 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8. Blok E9 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62600 Putrajaya Cetakan Ketiga 2012 Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel. Bahagian Pembangunan Kurikulum. fotokopi. rakaman.. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum KREATIVITI: Pembangunan dan Amalan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran/Bahagian Pembangunan Kurikulum.

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia.RUKUNEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI.

KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai KATA PENGANTAR kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran (BPK) telah keluarga. membangunkan modul Kreativiti: Pembangunan dan masyarakat dan negara. emosi dan jasmani. berakhlak mulia.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketrampilan. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

1.1.2 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan 3.1.2.1.1.2 2.3 Fasa Perkembangan 2.1 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Konstriktivisme 3.2 Indikator Kreativiti dan Inovasi dalam Mata pelajaran Contoh Rancangan Pengajaran Harian Mengikut Mata Pelajaran RUJUKAN PANEL PENYUMBANG KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .2 Fasa Imaginasi 2.5 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Fokus Pengajaran dan Pembelajaran Membuat 3.1.3.1 Model Proses Kreatif Terarah 2. 1.1.5.1. Aplikasi Proses Kreatif Terarah 3.1.1 Fasa Persediaan 2.3 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Masalah 3.KANDUNGAN BAB 1 Kreativiti dan Inovasi 1.4 Fasa Tindakan Alat Berfikir Metakognisi Matlamat Objektif Kreativiti Inovasi Model Kemahiran Berfikir 2.4. 1. BAB 2 Pembangunan Kreativiti 2.1.3 BAB 3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 3. 1.1.2 BAB 4 Indikator Kreativiti dan Inovasi 4. 4.1.4 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Keputusan 3.1.

.

KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1 . kreativiti dan inovasi saling bergandingan bagi memastikan kedua-dua proses tersebut dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). x membuat spekulasi tentang kemungkinan.1 MATLAMAT Matlamat pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kalangan murid bertujuan untuk melahirkan modal insan yang kreatif dan inovatif. Kreativiti dalam P&P dapat dilihat apabila murid: x suka menyoal dan mencari jawapan. x meneroka idea. 1. dan x sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. Dalam konteks pendidikan. agar menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan mereka. Pelaksanaan elemen kreativiti dan inovasi dalam pendidikan akan memangkin agenda transformasi Negara. x berfikir secara lateral. x menjangka peristiwa yang akan berlaku.1 KREATIVITI & INOVASI MATLAMAT OBJEKTIF KREATIVITI INOVASI MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2010 memberi penekanan untuk membangunkan modal insan yang kreatif dan inovatif bagi memenuhi keperluan Negara di abad ke-21. Individu yang kreatif dan inovatif berkeupayaan menghasilkan idea serta berdaya cipta yang berkualiti. tindakan dan hasil. x membuat hubung kait.

Idea baru ini boleh berupa idea mudah atau kompleks. 2010 1. Berkebolehan berkomunikasi dalam menyampaikan idea. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. iii. Kreativiti dalam Bahasa Inggeris berasal dari perkataan ‘create’.3 KREATIVITI Kreativiti boleh ditafsirkan sebagai ‘penghasilan idea’. 1. Apabila seorang kanak-kanak memikirkan sesuatu idea. Kebolehan seseorang untuk menghasilkan idea baru atau mengumpul idea adalah kebolehan kreatif. Yayasan Inovasi Malaysia. Apa yang ‘dicipta’ atau ‘dihasilkan’ adalah idea. Oleh itu. beliau ditakrifkan sebagai melatih kreativiti. Kreativiti merupakan proses berfikir manakala invoasi pula adalah proses produktif. Apabila seorang ahli sains pula yang menghasilkan sesuatu idea. ii. dan sekiranya idea yang dihasilkan tidak melalui proses inovasi. Yayasan Inovasi Malaysia. 2010 2 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. kanak-kanak tersebut adalah seorang yang kreatif.4 INOVASI Inovasi pula boleh ditakrifkan sebagai pengaplikasian kreativiti. membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian. Inovasi menambah nilai kepada idea yang dihasilkan.1. Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. walaupun ianya idea nakal.2 OBJEKTIF Objektif pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum persekolahan adalah untuk membolehkan murid: i. Inovasi adalah mempraktikkan idea yang dihasilkan. v. iv. Sekiranya idea yang dilahirkan adalah biji benih. maka ianya adalah idea semata-mata. inovasi pula adalah tumbuhan atau pokok yang lahir hasil daripada tanaman dan pemeliharaan benih. Menguasai kemahiran dalam proses kreativiti. kreativiti adalah suatu proses atau proses berfikir.

5 MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir melibatkan aplikasi kemahiran berfikir kritis.Membuat keputusan .1.menghubung kait .mengitlak STRATEGI BERFIKIR/ ST / METAKOGNITIF .menilai . BERFIKIR MENAAKUL KRITIS Logik Rasional . Kemahiran menaakul merupakan salah satu kemahiran berfikir yang membolehkan seseorang membuat keputusan berdasarkan akal dan logik.1.mencirikan .menganalisis .membuat kesimpulan KREATIF .Mengkonsepsi .membuat gambaran mental - - KREATIVITI INOVASI Rajah 1: Model Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir kritis ialah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea.membuat inferens . Perkaitan kesemua kemahiran berfikir ini menjadi strategi proses berfikir seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.membuat hipotesis .membanding beza . Kemahiran berfikir kreatif ialah kebolehan untuk mencerna dan menghasilkan idea asli dan bersifat generatif.mengumpul dan mengkelas .meramal .mengesan kecenderungan .menjana idea . Idea baru terhasil melalui ilham atau gabungan idea-idea yang ada. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3 .membuat urutan .mensintesis .menyusun ikut keutamaan .Menyelesaikan masalah . kemahiran berfikir kreatif dan kemahiran menaakul.

Penaakulan merupakan penerangan tentang kesan dan akibat mengapa terjadinya sesuatu disamping dapat membuat ramalan atau andaian. Ia merupakan proses kognitif yang menggunakan fakta atau pengetahuan. 4 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Proses penaakulan akan menjana kemahiran intelek seseorang untuk membolehkan individu tersebut memahami idea dan konsep dengan lebih jelas justeru membuat kesimpulan yang rasional. Kemahiran menaakul juga melibatkan proses untuk menghasilkan maklumat dan membuat andaian awal berdasarkan pengetahuan sedia ada. data dan strategi menyelesaikan masalah untuk membuat kesimpulan dan keputusan.

P. Tindakan a. Perkembangan a. Pelaksanaan b. Empat fasa tersebut ialah: 1.E.2 PEMBANGUNAN KREATIVITI MODEL PROSES KREATIF TERARAH ALAT BERFIKIR Pembangunan kreativiti melalui kurikulum persekolahan memerlukan model spesifik yang dapat diaplikasikan dalam semua disiplin ilmu. Imaginasi a. Penjanaan idea b. Sintesis idea 3. Persediaan b. Persediaan a. Analisis 2. Buku ini menggunakan kerangka model proses kreatif terarah yang diubahsuai daripada Plsek. Amalan berterusan KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 5 .(1997) sebagai panduan untuk guru melaksanakan P&P yang kreatif dan inovatif. Menilai 4.1 MODEL PROSES KREATIF TERARAH Model proses kreatif terarah mempunyai empat fasa. 2. Penambahbaikan b.

E.. (1997) 6 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .1 Pemerhatian Analisis Penjanaan Idea Sintesis Idea Pelaksanaan Amalan berterusan Penambahbaikan Menilai 2 4 3 Rajah 2 : Model Proses Kreatif Terarah Diubahsuai daripada Plsek P.

pendengaran. rasa atau bau Menumpukan pemerhatian kepada objek. radas. situasi atau fenomena dengan tepat Mendapatkan makna dengan betul Mengenal pasti objek.2. sentuhan. bahan. x x x x x x x x x x x x x x x x Indikator Menggunakan deria penglihatan. bahan. instrumen atau spesimen dengan betul Menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai Mengenal pasti ciri objek. instrumen atau spesimen yang sesuai Mengendalikan alat. Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong berdasarkan fakta dan maklumat Analisis Menganalisis maklumat dengan menghuraikan bahagian kepada yang lebih kecil bagi memahami sesuatu KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 7 . situasi atau fenomena sekeliling yang berkaitan Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa Mengkaji kesan baik dan kesan buruk Mengimbas kembali idea. perkataan.1 Fasa Persediaan Jadual 1: Indikator Proses Kreatif Fasa Persediaan Fasa Persediaan Kemahiran Utama Pemerhatian Membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. ayat atau teks secara menyeluruh Menggunakan alat.1. radas.

karangan. binaan.2 Fasa Imaginasi Jadual 2: Indikator Proses Kreatif Fasa Imaginasi Fasa Imaginasi Kemahiran Utama Penjanaan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara x x x x x Sintesis idea Menggabungkan maklumat yang berasingan untuk menghasilkan dan memilih sesuatu x x x x x x Indikator Menghasilkan idea baharu yang banyak (yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik) Menghasilkan idea secara berterusan Menghasilkan idea yang bermakna Mencari hubung kait. peta. rajah. membuat pengitlakan dan membina tajuk.1. muzik. kraf. gabung jalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada Membuat kesimpulan. Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik – lukisan.2. lagu. laporan dan lakaran Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tambahan diperlukan Membuat keputusan tentang sintesis akhir Membincang kebaikan atau kelebihan dan keburukan atau kekurangan yang menjurus kepada keputusan akhir Mencabar dan menilai maklumat baharu yang diperoleh sama ada memerlukan tindakan susulan atau diketepikan Membuat refleksi yang berterusan 8 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . puisi.

kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti atau alasan tertentu Membuat wajaran dengan betul Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 9 .1. kebaikan dan keburukan.2.3 Fasa Perkembangan Jadual 3: Indikator Proses Kreatif Fasa Perkembangan Fasa Perkembangan Kemahiran Utama Penambah baikan Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan atau mempelbagaikan sesuatu idea untuk meningkatkan mutu atau keindahan hasil karya atau ciptaan x x x x x Indikator Menokok tambah idea Mengubah suai idea Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan Memberi pelbagai kategori atau aspek Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara x x x x Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolak idea Menyatakan kekuatan dan kelemahan.

idea tidak seperti yang biasa dan idea yang belum ada atau frekuensi ideanya kecil Amalan berterusan Peka kepada perkara di sekeliling dan menjana idea untuk berkreatif x x x Peka kepada perkara di sekeliling Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti masalah.2.4 Fasa Tindakan Jadual 4: Indikator Proses Kreatif Fasa Tindakan Fasa Tindakan Kemahiran Utama Pelaksanaan Menyampaikan dan mempersembahkan idea atau menghasilkan prototaip x x x Indikator Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain.1. kesilapan dan kelemahan Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan 10 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .

pdf Sebab dan Akibat (Cause and effect) Peta Konsep (Concept map) Peta grafik yang bermula dengan idea utama dan http://www.uk/model/ improvement/tools/pdf/fishbone.2.com/glossary. Dalam melaksanakan proses tersebut penggunaan alat berfikir yang bersesuaian dapat mencapai hasil yang dihasratkan. untuk menggalakkan pemikiran http://www. mengaplikasi.co.itcpublications.com/docs/4201940/L Alat untuk mengurus dan mengelas maklumat otus-Diagram yang banyak secara sistematik.2 Alat berfikir Bagi memastikan pembangunan kreativiti dapat dilaksanakan dengan berkesan.debonothinkingsystems.blogspot.mapthemind. school.pegasuscom.h dikembangkan bagi menunjukkan idea yang tm berkaitan sebagai cabangnya Alat berfikir lateral. memahami.lionden.enchantedlearning.docstoc. proses berfikir yang teratur dan sistematik perlu diaplikasikan. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 11 .co visual. Alat http://swellresearch.com/ tools/6hats.n8w. m/Creativity+Tools Alat untuk mengenalpasti sebab dan akibat.wikispaces.htm Enam Topi Pemikiran De Bono (De Bono's Six Thinking Hats) Grafik (Graphing) Carta Tulang Ikan (Fishbone diagram) Carta Lotus (Lotus diagram) Alat untuk menyampaikan maklumat secara http://cooltoolsforschools.com.htm l http://www. menilai dan mencipta Alat yang keputusan.com/2009/ yang berguna untuk merancang penulisan 02/using-fishbone-organisers-in-ourkarangan. Penerangan : Apa? Mengapa digunakan? Bagaimana digunakan? http://www. Berikut adalah contoh alat berfikir yang boleh digunakan: Jadual 5 : Contoh Alat Berfikir Alat Berfikir Huraian Laman sesawang (contoh) Istilah (Glossary of terms) Alat berfikir dari A – Z dan strategi serta modal pembelajaran.thinkingprocess.html http://www. http://www. menghubungkan sebab dengan http://www.com/wp/1937 aktiviti berdasarkan 6 tahap pemikiran iaitu mengingat.com/grap hicorganizers/flowchart/ http://www.com/concept_maps.au menganalisis.ht ml Taksonomi Bloom (Bloom's taxonomy) Alat yang digunakan untuk mengelas soalan dan http://www.com/thinkingma ps/themaps/multiflow/index.

toolkitforthinking. Membantu ool_tmplts_y_chart dalam menjelaskan konsep dan idea.squidoo. warna.Peta Minda (Mind map) Alat yang menggunakan gambar.com/grap atau isu yang menyokong atau membantah hicorganizers/flowchart/ sesuatu hujah.com/grap hicorganizers/flowchart/ Peta Pemikiran (Thinking maps) Carta Y (Y chart) Alat sumbangsaran yang digunakan berdasarkan http://www.com/criticalthinking/swot-analysis SWOT Carta T (T Chart) Alat yang digunakan untuk menyenaraikan idea http://www. dirasa dan dijangka. http://www. 12 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .com/Tony-Buzan-srekabentuk dan corak untuk menyampaikan Mind-Mapping-Thle-Ultimate-Thinkingsesuatu konsep atau idea Tool Kekuatan – Kelemahan – Peluang – Ancaman http://www.enchantedlearning. Alat yang membantu dalam membuat keputusan.itcpublications.com/thinking_t apa yang dilihat. visual. http://www.enchantedlearning.

Antara strategi P&P yang boleh digunakan ialah: x x x x x Konstruktivisme Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan masalah Membuat keputusan Pembelajaran berasaskan projek 3.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN APLIKASI PROSES KREATIF TERARAH FOKUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pelaksanaan Proses Kreatif Terarah menerusi pelbagai strategi pembelajaran dapat merangsang pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Dalam membangunkan kreativiti. Persediaan guru yang sempurna menjadi faktor utama menjayakan keseluruhan proses pendidikan di bilik darjah. terdapat beberapa strategi P&P yang sesuai diaplikasikan oleh guru.1 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Jadual 6 : Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Persediaan ƒ Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada Imaginasi ƒ Penstrukturan idea ƒ Meneroka ƒ Menjelas ƒ Konstruk idea baru Perkembangan ƒ Penjelasan lanjut ƒ Aplikasi idea Tindakan ƒ Penilaian ƒ Kaji semua perubahan idea ƒ Penyiasatan lanjutan KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 13 .1.1 Aplikasi Proses Kreatif Terarah 3.

3.1.2 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Jadual 7 : Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Persediaan ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Imaginasi Perkembangan ƒ Menguji hipotesis Tindakan ƒ Membuat kesimpulan ƒ Melapor ƒ Dokumentasi ƒ Mentaksir Memerhati Menciri Mengelas Menyoal Meneroka Merancang Meramal Membuat hipotesis 3.1.3 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Masalah Jadual 8: Strategi Pembelajaran Pembelajaran Berasaskan Masalah Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Masalah Persediaan ƒ Mengenal pasti masalah ƒ Menjelaskan masalah Imaginasi ƒ Mencari alternatif penyelesaian ƒ Mencari penyelesaian Perkembangan ƒ Melakukan operasi ƒ Menilai penyelesaian masalah Tindakan ƒ Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat 14 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .

1.5 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Jadual 10: Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Projek Persediaan ƒ Tinjauan berfokus/ berstruktur ƒ Penyoalan Imaginasi ƒ Meneroka ƒ Merancang ƒ Meramal Perkembangan ƒ Meneroka ƒ Mencari maklumat ƒ Membuat prototaip Tindakan ƒ Menganalisis maklumat ƒ Merumus ƒ Mentaksir ƒ Melapur ƒ Dokumentasi ƒ Menguji prototaip KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 15 .3.1.4 Aplikasi dalam Keputusan Strategi Pembelajaran Berasaskan Membuat Jadual 9: Strategi Pembelajaran Berasaskan Membuat Keputusan Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Membuat Keputusan Persediaan ƒ Mengumpul maklumat ƒ Mengenal pasti matlamat ƒ Mengenal pasti alternatif ƒ Menganalisis alternatif Imaginasi ƒ Meramal ƒ Menyusun alternatif ƒ Pemilihan alternatif Perkembangan Tindakan ƒ Menilai ƒ Membuat alternatif yang keputusan dipilih ƒ Membuat rumusan 3.

2 FOKUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penerapan Proses Kreatif Terarah dalam P&P.3. Menyampaikan idea individu.? Bagaimana anda pasti? Bagaimana anda mendapat idea sedemikian? Persediaan 16 Menyediakan situasi/konteks pembelajaran yang bermakna. Jadual 11 : Fokus Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Fokus Guru Terarah Mewujudkan kesedaran. Menyediakan minda murid untuk aktiviti dan tugasan akan datang.. Mengenal pasti tahap kefahaman murid. Jadual 11 memperlihatkan setiap fasa Model Proses Kreatif Terarah tersebut dengan merujuk kepada fokus P&P berasaskan kepada contoh soalan atau rangsangan. imaginasi. Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Apakah yang dimaksudkan dengan…? Beritahu secara lanjut tentang. Mengesan miskonsepsi/salah tanggap yang wujud. Sampel soalan itu boleh merupakan soalan yang dikemukakan oleh guru kepada murid atau soalan oleh murid sendiri bagi menggerakkan pemikiran kreatif mereka.. Menghubung kait pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru. perkembangan dan tindakan. perlu diikuti langkah demi langkah bermula daripada fasa persediaan. KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Fokus Murid Membuat pemerhatian secara aktif. minat dan perasaan ingin tahu murid. pengetahuan dan pengalaman.? Apa yang buat anda berfikir sedemikian. Orientasi idea.

Mentafsir maklumat/ bukti dan menjelaskan konsep/ fenomena/idea.. Mengemukakan soalan/masalah untuk mencetus dan menjana idea murid.. Apa yang diperlukan untuk tahu lebih lanjut tentang.. Membandingkan penjelasan murid/kumpulan. Fokus Murid Melibatkan secara langsung dengan fenomena/bahan/ konsep/alat.Fasa Fokus Guru Terarah Menyediakan situasi yang lebih berfokus supaya murid dapat menjana idea.? sesuatu konsep/ fenomena. Menyediakan pengalaman untuk sesuatu konsep atau pemahaman.? Bagaimana anda boleh..? Imaginasi Membangunkan asas pengalaman bagi Bagaimana anda tahu jika. Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Bagaimana anda akan. Membina pelbagai bentuk penjelasan berdasarkan bukti yang dikumpul. Memperkenalkan alat berfikir yang sesuai.. Mencungkil idea murid dan membanding beza idea mereka. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 17 .? Apa anda akan buat jika.. Meneroka dan menyiasat soalan murid. Menguji dan membahaskan idea murid. Mengapa anda Membina asas menggunakan kaedah/ kepada pengalaman cara/teknik tersebut? yang selari untuk membantu mereka Bagaimana anda dapat idea dalam proses tersebut? perkongsian dan berkomunikasi.? Membina idea baru.

Apa lagi yang mungkin perlu dilakukan untuk Aplikasikan memastikan…? pemahaman dengan aktiviti harian. grafik. Menyelesaikan tugasan. peta Apa akan berlaku jika…? minda dll).Perkembangan Fasa Fokus Guru Terarah Mewujudkan situasi/konteks baru untuk menguji kefahaman Fokus Murid Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Membina semula dan Bagaimana anda memberi penjelasan mengesahkan/ lanjut /kefahaman membuktikan…? dalam pelbagai mod (bertulis. kemahiran dan sikap..? kait pelbagai konsep yang berkaitan. Mempersembahkan hasil akhir tugasan dalam pelbagai bentuk. Membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran dan kefahaman serta kemahiran baru. Fasa Terarah Fokus Guru Fokus Murid Soalan Contoh/ Rangsangan/Penaakulan Tindakan Menggunakan pelbagai bentuk pentaksiran terhadap perubahan kefahaman. Apakah cara lain untuk mempersembahkan hasil tugasan anda/ saya? Adakah anda/saya berpuas hati dengan hasil kerja anda/saya? Apakah kemahiran/ pengetahuan baru yang anda/saya peroleh? Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah/tugasan anda/ saya? 18 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Apa lagi yang perlu Membuat hubung diketahui...

murid: x Menjana dan menyampaikan idea kreatif secara lisan. x Meneroka cara muzik boleh digabung dengan bentuk kesenian lain dan disiplin mata pelajaran yang lain. x Mengaplikasi pengalaman bahasa dan sastera untuk membuat perkaitan yang baharu antara idea.4 INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI DALAM MATA PELAJARAN CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN Perubahan mencetuskan pembaharuan dan pembaharuan memungkinkan kemajuan. pengalaman. bahasa isyarat dan tulisan. kemahiran dan pemahaman untuk tujuan lain dalam konteks yang baharu.1 INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI DALAM MATA PELAJARAN Jadual 11 : Indikator Kreativiti dan Inovasi Bagi Mata Pelajaran Mata Pelajaran Bahasa Indikator Melalui kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. membaca dan menulis). lakonan. x Menggunakan pendekatan kreatif untuk mensintesis idea. Setiap guru merupakan agen pembentukan modal insan kreatif dan inovatif. 4. puisi dan nyanyian. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. menggubah. Pendidikan Kesenian Pendidikan Muzik Melalui mendengar. teks dan perkataan. x Menghasilkan pelbagai bentuk penulisan. x Mempersembahkan idea kreatif melalui pelbagai seni bahasa seperti bercerita. 19 KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . improvisasi dan persembahan murid: x Mengaplikasikan pengetahuan muzikal. Hasil daripada perubahan ini akan menyumbang kepada pembentukan generasi yang berkualiti.

murid: x Menghasilkan idea yang asli. menilai hasil karya) dalam bentuk penghuraian yang bermakna dan ilmiah Mengaplikasi ciri-ciri visual dalam menghasilkan sesuatu yang unik. mengubah suai dan mempelbagai idea dari bahan. 20 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . unik. bernilai. Pendidikan Seni Visual Melalui aktiviti menggambar. proses. berfungsi kepada individu. dan inventif x Berupaya menunjukkan kelancaran dalam menjana. alat. menterjemah karya. menyelidik dan menganalisis maklumat secara visual bagi membentuk idea yang berterusan dan bermakna x Menunjukkan potensi mengembangkan. teknik secara sistematik x Menghuraikan dan membincangkan aspek-aspek apresiasi karya (memberi respons. Mengapresiasi karya (memberi respons. menarik. menambah baik.imaginatif. membentuk dan membuat binaan. membuat corak dan rekaan. masyarakat dan budaya. menilai hasil karya). media.Mata Pelajaran x x Indikator Menghasilkan dan mencipta idea muzikal melalui penerokaan.

eksperimen. x Membuat perkaitan antara pengetahuan saintifik dengan kehidupan harian. unjuran. x Membuat penggabungjalinan kemahiran matematik dengan disiplin ilmu lain. Matematik Melalui penyelesaian masalah. x Mempersembahkan idea untuk menjelaskan fenomena melalui pelbagai kaedah dan bentuk komunikasi x Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran untuk membuat ramalan/inferens/ kesimpulan. sebab dan akibat). penaakulan mantik. komunikasi matematik dan membuat perkaitan dan penggunaan teknologi. berbincang. pengukuran dan penggambaran data dalam situasi harian. x Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin. x Menjana idea untuk menghasilkan/mensintesiskan teori dan hipotesis. murid: x Membina model matematik melalui corak dan hubungan.Mata Pelajaran Sains Indikator Melalui kemahiran saintifik dan inkuiri (mengkaji. membina pernyataan dan penjelasan) murid: x Menggunakan idea atau model untuk menjelaskan fenomena. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 21 . x Mengaplikasikan pelbagai kemahiran untuk menguji teori dan hipotesis. x Membuat konjektur (ekstrapolasi. x Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk penganggaran.

pilihan dan kepercayaan orang yang dahulu. murid dapat: x Mengamalkan budaya dan cara hidup yang sihat Sejarah Melalui perasaan ingin tahu dan imaginasi. x Bekerja dengan komuniti dan organisasi untuk menangani isu dan masalah dalam komuniti. penyelesaian masalah. strategi dan idea dalam pergerakan dan permainan x Mengaplikasi konsep pergerakan dan kecergasan dalam merancang program kecergasan fizikal Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Melalui banding beza. murid: x Mendapat inspirasi dan daya penggerak daripada dilema.Mata Pelajaran Indikator Melalui kemahiran asas. murid: x Meneroka pelbagai corak pergerakan yang baharu x Mengaplikasi pengetahuan konsep pergerakan dalam menghasilkan pergerakan x Mempersembah idea kreatif melalui pergerakan yang mempunyai nila estetika x Memilih dan menggunakan taktik. Moral Melalui penglibatan murid dalam: x Pelbagai bentuk tindakan kendiri atau berkumpulan. 22 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . termasuk membuat keputusan dan berkempen. membuat perkaitan dan pengamalan yang sihat.

buku skrap. x Menjana idea. dan mengaplikasikan kemahiran dalam menghasilkan kolaj. x Mengambil iktibar dan menjadikan panduan dalam kehidupan semasa daripada sirah Rasulullah s. murid: x Mengaplikasikan pemahaman kandungan dan pengajaran dalam ayat Al-Quran. membangunkan idea dan berkomunikasi tentang idea. penggabung jalinan ilmu dalam Pendidikan Islam dan dengan disiplin ilmu yang lain. jahitan dan lain-lain. menghasilkan model berdasarkan idea dalam pelbagai cara dan menggunakan strategi yang sesuai.w. penghasilan.a. dan ciptaan murid: x Menghasilkan penyelesaian praktikal yang relevan dan berkaitan dengan keperluan. rekaan. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 23 . x Mengaplikasikan konsep fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan harian. x Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pelbagai bahan dan teknologi untuk mereka bentuk dan membuat produk mereka sendiri. kehendak dan peluang dalam kehidupan. Pendidikan Islam Melalui perbincangan.Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi/ Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Indikator Melalui eksplorasi terhadap sesuatu pemikiran. x Menghasilkan tulisan jawi dan khat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. folio.

2008-2. Yayasan Inovasi Malaysia. Five Minds for The Future. 2005. 4 Januari 2008. 2008. Hamid. 1997) pada 28 Februari 2010 Muat turun daripada http://www. London: Lawrence Erlbaum Associates. Creativity Theories and Themes: Research. Gardner.cdl.au/libraru/Library?Topics/thinking_skills/thinking. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia INNOVATION Enabling Transformation.php. Kamus Dewan. Azhar A. 2004.. M. Boston: Harvard Business School Press. pada 28 Februari 2010 Rancangan Malaysia ke-9: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006.html . 24 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Selangor Darul Ehsan: Lim Kok Wing University of Creative Technology Y. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Starco. pada 23 Mac 2012 Muat turun daripada http://www. 2005.yim.org/resourcelibrary/articles/teaching_creativity. pada 23 Mac 2012 Muat turun daripada http://www. Teori dan Praktis. Kementerian Pelajaran Malaysia. Amsterdam: Academic Press.A.com/pages/WPModels. Kreativiti: Konsep. Creativity in the Classroom: Schools of Curious Delight. Edisi Pelancaran. Teks Perutusan Tahun Baru 2008.sac. Development and Practice.my/index.directedcreativity.html . 2006-2010.A. 2007. Dato’ Hishamuddin Tun Hussein. Cyberjaya. Paul E Plsek.J.RUJUKAN Muat turun daripada http://www. Runco.edu. Publishers. M. Edisi Ketiga.sa. B. Catherine McAuley Library.cfm?&menuid=3&lang=EN. Skudai Johor: Universiti Teknologi Malaysia. H.

D. New York: Teachers College Press. Tun Mahathir.”Education and Creativity” dlm Creativity Research Journal Vol. Fasko. 1991. Wawasan 2020: Malaysia Melangkah ke Hadapan (terjemahan). Nos. hlm317-327. Persidangan Pertama Majlis Perdagangan Malaysia di Kuala Lumpur.13. Budaya Kreativiti Pameran Seratus Tahun Hadiah Nobel. JR. How To Develop Student Creativity. 2001. Stenberg. Hargreaves.1996. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 25 .3&4. A. Williams.M. R.. 28 Febuari 1991.. Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Uncertainty. 2004. Kuala Lumpur.J. 2003. W.Ulf Larsson.

PANEL PENYUMBANG Sidang Editor: Dr. Abdullah Timbalan Pengarah (Dasar. Azian T.S. Siti Hajar Abd Aziz Amy Wong On Mei Zulkifli Husin Chua Chee Ming Arif Othman Razid Abdul Karim Rofilah Md Said Mohd Aris Tammiji Aishah Borhan BPK BPK BPK BPK BPK BPK JPN Johor JPN Kelantan JPN Negeri Sembilan Universiti Malaya IPGM Bahasa Antarabangsa IPGM Pulau Pinang IPGM Raja Melewar IPGM Raja Melewar IPGM Raja Melewar IPGM Ipoh SMK Dato’Klana Putra SMK (P) Methodist Kuantan SK Gangsa 26 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Nor Zihan Hussin Harulnizam Abd Rahman Ansori Ishak Norhayati Mokhtar Norafandi Samion Roslan Mohamed Ruslan Mohd Yusof Mohd Nor Awaludin Ahmad Fauzi Abd Rahman Dr. Sains & Teknologi) Dr. A’Azmi Shahri Ketua Sektor Dasar & Penyelidikan Baharin Yahya Nor Azian Mohd Kamel Suriya Ahmad Lau Shin Chai Rosli Omar Jamilah Omar BPK BPK BPK JPN Sarawak JPN Kedah UPSI Penyumbang: Salbiah Mohd Som Dr.

Shah Alam Ilustrasi/Grafik: Md.Samsudin Kasan Adam Othman Massita Ramlan BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK Sumbangan Khas: Dato’ Abd Aziz Sheikh Kadir Khairezan Rahmat Akademi Sains/MOSTI UiTM.Pakar Mata Pelajaran: Mazlan Ismail Zainab Abdullah Regina Joseph Cyril Queck Weng Kim Mohd Ali Henipah Ali Kamarul Azlan Ahmad Radin Muhd Imaduddin Faseha Jelani Muhammad Kamil Ali Mohd Nizam Mohd Yusof Mohd Latif Saari Kunaaseelan a/l Subramaniam Norlie Ismail Ida Hairani Bakar Tan Chew Keok Norazza Ibrahim Kamariah Mohd Yassin Liza Othman Ahmad Bustamam Mohd Ali Roslan Majuki Norbaitee Talib K. Fuad Md Rafik Shahrizal Amir SK Telok Gong SJKC Tai Thung KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 27 .

kita mesti lebih kreatif dalam menghasilkan barangan kita. Lim Kok Wing (2008). Budaya Kreativiti-Pameran Seratus Tahun 28 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Kita mesti mempercepatkan usaha kita untuk menjadikan masyarakat Malaysia sebuah masyarakat yang kreatif. Ciri masyarakat kreatif: Maju dalam penyelidikan dan pembangunan Sains dan Teknologi Penghasilan pengetahuan tinggi Penyelidik berkelayakan. Kita mesti transformasikan pendidikan kita kepada yang memupuk dan menggalakkan minat untuk meneroka dan mereka cipta. inventif dan inovatif Daya saing yang tinggi Pendidikan membangunkan kreativiti dan inovasi Memberi keutamaan kepada kreativiti dan inovasi Kreativiti menjadi amalan dalam kehidupan Maklumat dan pengetahuan dapat ditukar kepada produk. kita mesti menerima hakikat yang kita mesti inovatif dalam membangunkan perniagaan kita. kompeten dan dipacu oleh industri Ramai individu kreatif. sistem atau perkhidmatan Sumber: Innovation-Enabling Transformation.POWER OF CREATIVITY AND INNOVATION Jika Malaysia mahu bersaing dan berjaya dalam persekitaran global.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful