KREATIVITI DAN INOVASI

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM DALAM KSSR

KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia.Copyright © 2010 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8. fotokopi. Bahagian Pembangunan Kurikulum. 62600 Putrajaya Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Perpustakaan Negara Malaysia Malaysia. KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . ISBN.. mekanik. Bahagian Pembangunan Kurikulum KREATIVITI: Pembangunan dan Amalan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran/Bahagian Pembangunan Kurikulum. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik. Blok E9 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62600 Putrajaya Cetakan Ketiga 2012 Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel.. atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum.. Blok E9 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. rakaman. Aras 4-8.

MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia.RUKUNEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan. emosi dan jasmani. membangunkan modul Kreativiti: Pembangunan dan masyarakat dan negara. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai KATA PENGANTAR kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran (BPK) telah keluarga. berakhlak mulia.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

4.1.KANDUNGAN BAB 1 Kreativiti dan Inovasi 1. 1.1 Fasa Persediaan 2.1 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Konstriktivisme 3. Aplikasi Proses Kreatif Terarah 3. 1.1.1.2 Fasa Imaginasi 2.3.2. 1.4 Fasa Tindakan Alat Berfikir Metakognisi Matlamat Objektif Kreativiti Inovasi Model Kemahiran Berfikir 2.1.1.2 BAB 4 Indikator Kreativiti dan Inovasi 4.1.5.2 2.1 Model Proses Kreatif Terarah 2.3 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Masalah 3.1. BAB 2 Pembangunan Kreativiti 2.2 Indikator Kreativiti dan Inovasi dalam Mata pelajaran Contoh Rancangan Pengajaran Harian Mengikut Mata Pelajaran RUJUKAN PANEL PENYUMBANG KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .1.5 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Fokus Pengajaran dan Pembelajaran Membuat 3.1.1.1.3 Fasa Perkembangan 2.4.3 BAB 3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 3.4 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Keputusan 3.1. 1.2 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan 3.

.

Kreativiti dalam P&P dapat dilihat apabila murid: x suka menyoal dan mencari jawapan. x menjangka peristiwa yang akan berlaku.1 MATLAMAT Matlamat pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kalangan murid bertujuan untuk melahirkan modal insan yang kreatif dan inovatif. agar menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan mereka. x meneroka idea.1 KREATIVITI & INOVASI MATLAMAT OBJEKTIF KREATIVITI INOVASI MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2010 memberi penekanan untuk membangunkan modal insan yang kreatif dan inovatif bagi memenuhi keperluan Negara di abad ke-21. Individu yang kreatif dan inovatif berkeupayaan menghasilkan idea serta berdaya cipta yang berkualiti. x membuat hubung kait. Dalam konteks pendidikan. tindakan dan hasil. x membuat spekulasi tentang kemungkinan. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1 . dan x sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. 1. Pelaksanaan elemen kreativiti dan inovasi dalam pendidikan akan memangkin agenda transformasi Negara. x berfikir secara lateral. kreativiti dan inovasi saling bergandingan bagi memastikan kedua-dua proses tersebut dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P).

ii. Apabila seorang kanak-kanak memikirkan sesuatu idea. Kreativiti merupakan proses berfikir manakala invoasi pula adalah proses produktif. walaupun ianya idea nakal. Inovasi menambah nilai kepada idea yang dihasilkan. inovasi pula adalah tumbuhan atau pokok yang lahir hasil daripada tanaman dan pemeliharaan benih. Yayasan Inovasi Malaysia. kanak-kanak tersebut adalah seorang yang kreatif.1. Kreativiti dalam Bahasa Inggeris berasal dari perkataan ‘create’. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. maka ianya adalah idea semata-mata. Oleh itu. 2010 2 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .3 KREATIVITI Kreativiti boleh ditafsirkan sebagai ‘penghasilan idea’. Sekiranya idea yang dilahirkan adalah biji benih. Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif.2 OBJEKTIF Objektif pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum persekolahan adalah untuk membolehkan murid: i. dan sekiranya idea yang dihasilkan tidak melalui proses inovasi. 2010 1. Idea baru ini boleh berupa idea mudah atau kompleks. iv. Berkebolehan berkomunikasi dalam menyampaikan idea. v. membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian. Kebolehan seseorang untuk menghasilkan idea baru atau mengumpul idea adalah kebolehan kreatif. kreativiti adalah suatu proses atau proses berfikir.4 INOVASI Inovasi pula boleh ditakrifkan sebagai pengaplikasian kreativiti. Menguasai kemahiran dalam proses kreativiti. iii. beliau ditakrifkan sebagai melatih kreativiti. Inovasi adalah mempraktikkan idea yang dihasilkan. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Apa yang ‘dicipta’ atau ‘dihasilkan’ adalah idea. 1. Yayasan Inovasi Malaysia. Apabila seorang ahli sains pula yang menghasilkan sesuatu idea.

membuat hipotesis .menyusun ikut keutamaan .menjana idea .mencirikan .mensintesis .Mengkonsepsi .Membuat keputusan .membuat inferens . KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3 .membuat urutan .mengumpul dan mengkelas . BERFIKIR MENAAKUL KRITIS Logik Rasional .1.Menyelesaikan masalah . Perkaitan kesemua kemahiran berfikir ini menjadi strategi proses berfikir seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.membuat gambaran mental - - KREATIVITI INOVASI Rajah 1: Model Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir kritis ialah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea. Idea baru terhasil melalui ilham atau gabungan idea-idea yang ada.mengesan kecenderungan . Kemahiran berfikir kreatif ialah kebolehan untuk mencerna dan menghasilkan idea asli dan bersifat generatif.menganalisis .1.5 MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir melibatkan aplikasi kemahiran berfikir kritis.mengitlak STRATEGI BERFIKIR/ ST / METAKOGNITIF .membuat kesimpulan KREATIF .meramal .membanding beza .menilai . kemahiran berfikir kreatif dan kemahiran menaakul.menghubung kait . Kemahiran menaakul merupakan salah satu kemahiran berfikir yang membolehkan seseorang membuat keputusan berdasarkan akal dan logik.

Proses penaakulan akan menjana kemahiran intelek seseorang untuk membolehkan individu tersebut memahami idea dan konsep dengan lebih jelas justeru membuat kesimpulan yang rasional.Penaakulan merupakan penerangan tentang kesan dan akibat mengapa terjadinya sesuatu disamping dapat membuat ramalan atau andaian. Ia merupakan proses kognitif yang menggunakan fakta atau pengetahuan. 4 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Kemahiran menaakul juga melibatkan proses untuk menghasilkan maklumat dan membuat andaian awal berdasarkan pengetahuan sedia ada. data dan strategi menyelesaikan masalah untuk membuat kesimpulan dan keputusan.

Menilai 4. Pelaksanaan b. Empat fasa tersebut ialah: 1. Persediaan b.(1997) sebagai panduan untuk guru melaksanakan P&P yang kreatif dan inovatif. Penambahbaikan b. Imaginasi a.1 MODEL PROSES KREATIF TERARAH Model proses kreatif terarah mempunyai empat fasa. Sintesis idea 3. Buku ini menggunakan kerangka model proses kreatif terarah yang diubahsuai daripada Plsek.2 PEMBANGUNAN KREATIVITI MODEL PROSES KREATIF TERARAH ALAT BERFIKIR Pembangunan kreativiti melalui kurikulum persekolahan memerlukan model spesifik yang dapat diaplikasikan dalam semua disiplin ilmu. Persediaan a. Analisis 2. Penjanaan idea b. 2. Tindakan a. P. Perkembangan a.E. Amalan berterusan KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 5 .

1 Pemerhatian Analisis Penjanaan Idea Sintesis Idea Pelaksanaan Amalan berterusan Penambahbaikan Menilai 2 4 3 Rajah 2 : Model Proses Kreatif Terarah Diubahsuai daripada Plsek P.. E. (1997) 6 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .

bahan. bahan.2. instrumen atau spesimen yang sesuai Mengendalikan alat.1 Fasa Persediaan Jadual 1: Indikator Proses Kreatif Fasa Persediaan Fasa Persediaan Kemahiran Utama Pemerhatian Membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. perkataan. Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong berdasarkan fakta dan maklumat Analisis Menganalisis maklumat dengan menghuraikan bahagian kepada yang lebih kecil bagi memahami sesuatu KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 7 . situasi atau fenomena dengan tepat Mendapatkan makna dengan betul Mengenal pasti objek. rasa atau bau Menumpukan pemerhatian kepada objek. x x x x x x x x x x x x x x x x Indikator Menggunakan deria penglihatan.1. ayat atau teks secara menyeluruh Menggunakan alat. situasi atau fenomena sekeliling yang berkaitan Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa Mengkaji kesan baik dan kesan buruk Mengimbas kembali idea. pendengaran. radas. instrumen atau spesimen dengan betul Menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai Mengenal pasti ciri objek. radas. sentuhan.

rajah. peta. kraf. lagu. puisi.1. Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik – lukisan.2.2 Fasa Imaginasi Jadual 2: Indikator Proses Kreatif Fasa Imaginasi Fasa Imaginasi Kemahiran Utama Penjanaan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara x x x x x Sintesis idea Menggabungkan maklumat yang berasingan untuk menghasilkan dan memilih sesuatu x x x x x x Indikator Menghasilkan idea baharu yang banyak (yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik) Menghasilkan idea secara berterusan Menghasilkan idea yang bermakna Mencari hubung kait. karangan. laporan dan lakaran Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tambahan diperlukan Membuat keputusan tentang sintesis akhir Membincang kebaikan atau kelebihan dan keburukan atau kekurangan yang menjurus kepada keputusan akhir Mencabar dan menilai maklumat baharu yang diperoleh sama ada memerlukan tindakan susulan atau diketepikan Membuat refleksi yang berterusan 8 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . gabung jalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada Membuat kesimpulan. muzik. membuat pengitlakan dan membina tajuk. binaan.

2. kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti atau alasan tertentu Membuat wajaran dengan betul Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 9 .3 Fasa Perkembangan Jadual 3: Indikator Proses Kreatif Fasa Perkembangan Fasa Perkembangan Kemahiran Utama Penambah baikan Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan atau mempelbagaikan sesuatu idea untuk meningkatkan mutu atau keindahan hasil karya atau ciptaan x x x x x Indikator Menokok tambah idea Mengubah suai idea Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan Memberi pelbagai kategori atau aspek Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara x x x x Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolak idea Menyatakan kekuatan dan kelemahan. kebaikan dan keburukan.1.

1. idea tidak seperti yang biasa dan idea yang belum ada atau frekuensi ideanya kecil Amalan berterusan Peka kepada perkara di sekeliling dan menjana idea untuk berkreatif x x x Peka kepada perkara di sekeliling Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti masalah.2. kesilapan dan kelemahan Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan 10 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .4 Fasa Tindakan Jadual 4: Indikator Proses Kreatif Fasa Tindakan Fasa Tindakan Kemahiran Utama Pelaksanaan Menyampaikan dan mempersembahkan idea atau menghasilkan prototaip x x x Indikator Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain.

menilai dan mencipta Alat yang keputusan. Dalam melaksanakan proses tersebut penggunaan alat berfikir yang bersesuaian dapat mencapai hasil yang dihasratkan. proses berfikir yang teratur dan sistematik perlu diaplikasikan. menghubungkan sebab dengan http://www.com. untuk menggalakkan pemikiran http://www.au menganalisis.blogspot.com/concept_maps.com/ tools/6hats. Penerangan : Apa? Mengapa digunakan? Bagaimana digunakan? http://www.enchantedlearning. memahami. school.itcpublications.com/grap hicorganizers/flowchart/ http://www.html http://www.h dikembangkan bagi menunjukkan idea yang tm berkaitan sebagai cabangnya Alat berfikir lateral. http://www.co.co visual.mapthemind.pdf Sebab dan Akibat (Cause and effect) Peta Konsep (Concept map) Peta grafik yang bermula dengan idea utama dan http://www.thinkingprocess.lionden.com/docs/4201940/L Alat untuk mengurus dan mengelas maklumat otus-Diagram yang banyak secara sistematik.com/glossary.htm l http://www.com/wp/1937 aktiviti berdasarkan 6 tahap pemikiran iaitu mengingat.htm Enam Topi Pemikiran De Bono (De Bono's Six Thinking Hats) Grafik (Graphing) Carta Tulang Ikan (Fishbone diagram) Carta Lotus (Lotus diagram) Alat untuk menyampaikan maklumat secara http://cooltoolsforschools. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 11 . mengaplikasi.debonothinkingsystems.2. Berikut adalah contoh alat berfikir yang boleh digunakan: Jadual 5 : Contoh Alat Berfikir Alat Berfikir Huraian Laman sesawang (contoh) Istilah (Glossary of terms) Alat berfikir dari A – Z dan strategi serta modal pembelajaran.n8w.uk/model/ improvement/tools/pdf/fishbone.2 Alat berfikir Bagi memastikan pembangunan kreativiti dapat dilaksanakan dengan berkesan.ht ml Taksonomi Bloom (Bloom's taxonomy) Alat yang digunakan untuk mengelas soalan dan http://www.pegasuscom.com/2009/ yang berguna untuk merancang penulisan 02/using-fishbone-organisers-in-ourkarangan. Alat http://swellresearch.docstoc.wikispaces.com/thinkingma ps/themaps/multiflow/index. m/Creativity+Tools Alat untuk mengenalpasti sebab dan akibat.

visual.enchantedlearning.com/grap hicorganizers/flowchart/ Peta Pemikiran (Thinking maps) Carta Y (Y chart) Alat sumbangsaran yang digunakan berdasarkan http://www. warna. dirasa dan dijangka. http://www. Alat yang membantu dalam membuat keputusan.enchantedlearning.com/grap atau isu yang menyokong atau membantah hicorganizers/flowchart/ sesuatu hujah.com/thinking_t apa yang dilihat.com/criticalthinking/swot-analysis SWOT Carta T (T Chart) Alat yang digunakan untuk menyenaraikan idea http://www.toolkitforthinking. 12 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .Peta Minda (Mind map) Alat yang menggunakan gambar.com/Tony-Buzan-srekabentuk dan corak untuk menyampaikan Mind-Mapping-Thle-Ultimate-Thinkingsesuatu konsep atau idea Tool Kekuatan – Kelemahan – Peluang – Ancaman http://www.itcpublications. http://www. Membantu ool_tmplts_y_chart dalam menjelaskan konsep dan idea.squidoo.

1 Aplikasi Proses Kreatif Terarah 3.1 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Jadual 6 : Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Persediaan ƒ Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada Imaginasi ƒ Penstrukturan idea ƒ Meneroka ƒ Menjelas ƒ Konstruk idea baru Perkembangan ƒ Penjelasan lanjut ƒ Aplikasi idea Tindakan ƒ Penilaian ƒ Kaji semua perubahan idea ƒ Penyiasatan lanjutan KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 13 . terdapat beberapa strategi P&P yang sesuai diaplikasikan oleh guru. Antara strategi P&P yang boleh digunakan ialah: x x x x x Konstruktivisme Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan masalah Membuat keputusan Pembelajaran berasaskan projek 3.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN APLIKASI PROSES KREATIF TERARAH FOKUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pelaksanaan Proses Kreatif Terarah menerusi pelbagai strategi pembelajaran dapat merangsang pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Persediaan guru yang sempurna menjadi faktor utama menjayakan keseluruhan proses pendidikan di bilik darjah.1. Dalam membangunkan kreativiti.

3.1.3 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Masalah Jadual 8: Strategi Pembelajaran Pembelajaran Berasaskan Masalah Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Masalah Persediaan ƒ Mengenal pasti masalah ƒ Menjelaskan masalah Imaginasi ƒ Mencari alternatif penyelesaian ƒ Mencari penyelesaian Perkembangan ƒ Melakukan operasi ƒ Menilai penyelesaian masalah Tindakan ƒ Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat 14 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .1.2 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Jadual 7 : Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Persediaan ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Imaginasi Perkembangan ƒ Menguji hipotesis Tindakan ƒ Membuat kesimpulan ƒ Melapor ƒ Dokumentasi ƒ Mentaksir Memerhati Menciri Mengelas Menyoal Meneroka Merancang Meramal Membuat hipotesis 3.

1.3.4 Aplikasi dalam Keputusan Strategi Pembelajaran Berasaskan Membuat Jadual 9: Strategi Pembelajaran Berasaskan Membuat Keputusan Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Membuat Keputusan Persediaan ƒ Mengumpul maklumat ƒ Mengenal pasti matlamat ƒ Mengenal pasti alternatif ƒ Menganalisis alternatif Imaginasi ƒ Meramal ƒ Menyusun alternatif ƒ Pemilihan alternatif Perkembangan Tindakan ƒ Menilai ƒ Membuat alternatif yang keputusan dipilih ƒ Membuat rumusan 3.5 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Jadual 10: Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Projek Persediaan ƒ Tinjauan berfokus/ berstruktur ƒ Penyoalan Imaginasi ƒ Meneroka ƒ Merancang ƒ Meramal Perkembangan ƒ Meneroka ƒ Mencari maklumat ƒ Membuat prototaip Tindakan ƒ Menganalisis maklumat ƒ Merumus ƒ Mentaksir ƒ Melapur ƒ Dokumentasi ƒ Menguji prototaip KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 15 .1.

3. Menghubung kait pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru.. minat dan perasaan ingin tahu murid. Mengesan miskonsepsi/salah tanggap yang wujud. Jadual 11 memperlihatkan setiap fasa Model Proses Kreatif Terarah tersebut dengan merujuk kepada fokus P&P berasaskan kepada contoh soalan atau rangsangan. Jadual 11 : Fokus Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Fokus Guru Terarah Mewujudkan kesedaran. perkembangan dan tindakan. KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . pengetahuan dan pengalaman. Mengenal pasti tahap kefahaman murid. perlu diikuti langkah demi langkah bermula daripada fasa persediaan. Menyampaikan idea individu. Fokus Murid Membuat pemerhatian secara aktif.? Apa yang buat anda berfikir sedemikian.? Bagaimana anda pasti? Bagaimana anda mendapat idea sedemikian? Persediaan 16 Menyediakan situasi/konteks pembelajaran yang bermakna.. Orientasi idea. Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Apakah yang dimaksudkan dengan…? Beritahu secara lanjut tentang. Sampel soalan itu boleh merupakan soalan yang dikemukakan oleh guru kepada murid atau soalan oleh murid sendiri bagi menggerakkan pemikiran kreatif mereka. imaginasi. Menyediakan minda murid untuk aktiviti dan tugasan akan datang.2 FOKUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penerapan Proses Kreatif Terarah dalam P&P.

Mengapa anda Membina asas menggunakan kaedah/ kepada pengalaman cara/teknik tersebut? yang selari untuk membantu mereka Bagaimana anda dapat idea dalam proses tersebut? perkongsian dan berkomunikasi..? Bagaimana anda boleh.. Fokus Murid Melibatkan secara langsung dengan fenomena/bahan/ konsep/alat. Mengemukakan soalan/masalah untuk mencetus dan menjana idea murid. Menyediakan pengalaman untuk sesuatu konsep atau pemahaman.? Membina idea baru. Membina pelbagai bentuk penjelasan berdasarkan bukti yang dikumpul. Menguji dan membahaskan idea murid.? sesuatu konsep/ fenomena. Meneroka dan menyiasat soalan murid.Fasa Fokus Guru Terarah Menyediakan situasi yang lebih berfokus supaya murid dapat menjana idea. Mentafsir maklumat/ bukti dan menjelaskan konsep/ fenomena/idea. Mencungkil idea murid dan membanding beza idea mereka. Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Bagaimana anda akan. Apa yang diperlukan untuk tahu lebih lanjut tentang.? Imaginasi Membangunkan asas pengalaman bagi Bagaimana anda tahu jika..? Apa anda akan buat jika.. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 17 . Memperkenalkan alat berfikir yang sesuai... Membandingkan penjelasan murid/kumpulan.

peta Apa akan berlaku jika…? minda dll).. grafik.? kait pelbagai konsep yang berkaitan. kemahiran dan sikap. Apa lagi yang mungkin perlu dilakukan untuk Aplikasikan memastikan…? pemahaman dengan aktiviti harian.. Apa lagi yang perlu Membuat hubung diketahui.Perkembangan Fasa Fokus Guru Terarah Mewujudkan situasi/konteks baru untuk menguji kefahaman Fokus Murid Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Membina semula dan Bagaimana anda memberi penjelasan mengesahkan/ lanjut /kefahaman membuktikan…? dalam pelbagai mod (bertulis. Apakah cara lain untuk mempersembahkan hasil tugasan anda/ saya? Adakah anda/saya berpuas hati dengan hasil kerja anda/saya? Apakah kemahiran/ pengetahuan baru yang anda/saya peroleh? Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah/tugasan anda/ saya? 18 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Mempersembahkan hasil akhir tugasan dalam pelbagai bentuk. Menyelesaikan tugasan. Membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran dan kefahaman serta kemahiran baru.. Fasa Terarah Fokus Guru Fokus Murid Soalan Contoh/ Rangsangan/Penaakulan Tindakan Menggunakan pelbagai bentuk pentaksiran terhadap perubahan kefahaman.

improvisasi dan persembahan murid: x Mengaplikasikan pengetahuan muzikal. Hasil daripada perubahan ini akan menyumbang kepada pembentukan generasi yang berkualiti. murid: x Menjana dan menyampaikan idea kreatif secara lisan. x Mengaplikasi pengalaman bahasa dan sastera untuk membuat perkaitan yang baharu antara idea. x Menggunakan pendekatan kreatif untuk mensintesis idea.4 INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI DALAM MATA PELAJARAN CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN Perubahan mencetuskan pembaharuan dan pembaharuan memungkinkan kemajuan. lakonan. menggubah. puisi dan nyanyian. x Mempersembahkan idea kreatif melalui pelbagai seni bahasa seperti bercerita. 4. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. pengalaman. Setiap guru merupakan agen pembentukan modal insan kreatif dan inovatif. membaca dan menulis). x Menghasilkan pelbagai bentuk penulisan.1 INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI DALAM MATA PELAJARAN Jadual 11 : Indikator Kreativiti dan Inovasi Bagi Mata Pelajaran Mata Pelajaran Bahasa Indikator Melalui kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. kemahiran dan pemahaman untuk tujuan lain dalam konteks yang baharu. x Meneroka cara muzik boleh digabung dengan bentuk kesenian lain dan disiplin mata pelajaran yang lain. bahasa isyarat dan tulisan. Pendidikan Kesenian Pendidikan Muzik Melalui mendengar. teks dan perkataan. 19 KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .

20 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . mengubah suai dan mempelbagai idea dari bahan. Mengapresiasi karya (memberi respons. membuat corak dan rekaan. alat. Pendidikan Seni Visual Melalui aktiviti menggambar. masyarakat dan budaya. berfungsi kepada individu.imaginatif. menyelidik dan menganalisis maklumat secara visual bagi membentuk idea yang berterusan dan bermakna x Menunjukkan potensi mengembangkan. dan inventif x Berupaya menunjukkan kelancaran dalam menjana. teknik secara sistematik x Menghuraikan dan membincangkan aspek-aspek apresiasi karya (memberi respons. bernilai.Mata Pelajaran x x Indikator Menghasilkan dan mencipta idea muzikal melalui penerokaan. menilai hasil karya). membentuk dan membuat binaan. proses. menterjemah karya. media. murid: x Menghasilkan idea yang asli. menarik. menilai hasil karya) dalam bentuk penghuraian yang bermakna dan ilmiah Mengaplikasi ciri-ciri visual dalam menghasilkan sesuatu yang unik. menambah baik. unik.

komunikasi matematik dan membuat perkaitan dan penggunaan teknologi. membina pernyataan dan penjelasan) murid: x Menggunakan idea atau model untuk menjelaskan fenomena.Mata Pelajaran Sains Indikator Melalui kemahiran saintifik dan inkuiri (mengkaji. Matematik Melalui penyelesaian masalah. berbincang. eksperimen. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 21 . x Mempersembahkan idea untuk menjelaskan fenomena melalui pelbagai kaedah dan bentuk komunikasi x Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran untuk membuat ramalan/inferens/ kesimpulan. x Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk penganggaran. x Menjana idea untuk menghasilkan/mensintesiskan teori dan hipotesis. x Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin. murid: x Membina model matematik melalui corak dan hubungan. sebab dan akibat). x Membuat perkaitan antara pengetahuan saintifik dengan kehidupan harian. x Mengaplikasikan pelbagai kemahiran untuk menguji teori dan hipotesis. penaakulan mantik. x Membuat penggabungjalinan kemahiran matematik dengan disiplin ilmu lain. pengukuran dan penggambaran data dalam situasi harian. unjuran. x Membuat konjektur (ekstrapolasi.

x Bekerja dengan komuniti dan organisasi untuk menangani isu dan masalah dalam komuniti. murid: x Meneroka pelbagai corak pergerakan yang baharu x Mengaplikasi pengetahuan konsep pergerakan dalam menghasilkan pergerakan x Mempersembah idea kreatif melalui pergerakan yang mempunyai nila estetika x Memilih dan menggunakan taktik. pilihan dan kepercayaan orang yang dahulu. murid dapat: x Mengamalkan budaya dan cara hidup yang sihat Sejarah Melalui perasaan ingin tahu dan imaginasi. penyelesaian masalah. murid: x Mendapat inspirasi dan daya penggerak daripada dilema. membuat perkaitan dan pengamalan yang sihat.Mata Pelajaran Indikator Melalui kemahiran asas. 22 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . termasuk membuat keputusan dan berkempen. strategi dan idea dalam pergerakan dan permainan x Mengaplikasi konsep pergerakan dan kecergasan dalam merancang program kecergasan fizikal Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Melalui banding beza. Moral Melalui penglibatan murid dalam: x Pelbagai bentuk tindakan kendiri atau berkumpulan.

Pendidikan Islam Melalui perbincangan.Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi/ Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Indikator Melalui eksplorasi terhadap sesuatu pemikiran. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.a. x Mengambil iktibar dan menjadikan panduan dalam kehidupan semasa daripada sirah Rasulullah s. murid: x Mengaplikasikan pemahaman kandungan dan pengajaran dalam ayat Al-Quran. x Menjana idea. membangunkan idea dan berkomunikasi tentang idea. x Mengaplikasikan konsep fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan harian. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 23 . jahitan dan lain-lain. x Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pelbagai bahan dan teknologi untuk mereka bentuk dan membuat produk mereka sendiri. dan ciptaan murid: x Menghasilkan penyelesaian praktikal yang relevan dan berkaitan dengan keperluan.w. penggabung jalinan ilmu dalam Pendidikan Islam dan dengan disiplin ilmu yang lain. x Menghasilkan tulisan jawi dan khat. rekaan. menghasilkan model berdasarkan idea dalam pelbagai cara dan menggunakan strategi yang sesuai. dan mengaplikasikan kemahiran dalam menghasilkan kolaj. buku skrap. penghasilan. folio. kehendak dan peluang dalam kehidupan.

Kementerian Pelajaran Malaysia.yim. 2004. Runco. Hamid. Teks Perutusan Tahun Baru 2008. Development and Practice. pada 28 Februari 2010 Rancangan Malaysia ke-9: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006. 2008-2. 2008. pada 23 Mac 2012 Muat turun daripada http://www. Teori dan Praktis.sac.edu. Amsterdam: Academic Press. Five Minds for The Future. Boston: Harvard Business School Press. Paul E Plsek. London: Lawrence Erlbaum Associates. Azhar A.. 24 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . 2005. Catherine McAuley Library. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Starco. Kamus Dewan. Kreativiti: Konsep. 2005. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia INNOVATION Enabling Transformation.com/pages/WPModels.cfm?&menuid=3&lang=EN. M. H.directedcreativity. 2005. Publishers. Creativity Theories and Themes: Research. Dato’ Hishamuddin Tun Hussein.php. Cyberjaya. Creativity in the Classroom: Schools of Curious Delight. Yayasan Inovasi Malaysia.RUJUKAN Muat turun daripada http://www.sa.J.html .au/libraru/Library?Topics/thinking_skills/thinking. M. Gardner. pada 23 Mac 2012 Muat turun daripada http://www. Selangor Darul Ehsan: Lim Kok Wing University of Creative Technology Y. Skudai Johor: Universiti Teknologi Malaysia.org/resourcelibrary/articles/teaching_creativity. Edisi Ketiga. B. 1997) pada 28 Februari 2010 Muat turun daripada http://www.cdl.html . 2007. 2006-2010. 4 Januari 2008.A.A. Edisi Pelancaran.my/index.

Budaya Kreativiti Pameran Seratus Tahun Hadiah Nobel.M. Tun Mahathir. Wawasan 2020: Malaysia Melangkah ke Hadapan (terjemahan). Kuala Lumpur.Ulf Larsson. D. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 25 . 2001. New York: Teachers College Press. Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Uncertainty. Nos. 1991.3&4. hlm317-327. Fasko. 28 Febuari 1991.. W..1996. 2004. Persidangan Pertama Majlis Perdagangan Malaysia di Kuala Lumpur. 2003. A.”Education and Creativity” dlm Creativity Research Journal Vol.13. JR. Williams. How To Develop Student Creativity. Stenberg. Hargreaves.J. R.

Sains & Teknologi) Dr. A’Azmi Shahri Ketua Sektor Dasar & Penyelidikan Baharin Yahya Nor Azian Mohd Kamel Suriya Ahmad Lau Shin Chai Rosli Omar Jamilah Omar BPK BPK BPK JPN Sarawak JPN Kedah UPSI Penyumbang: Salbiah Mohd Som Dr.PANEL PENYUMBANG Sidang Editor: Dr. Azian T. Nor Zihan Hussin Harulnizam Abd Rahman Ansori Ishak Norhayati Mokhtar Norafandi Samion Roslan Mohamed Ruslan Mohd Yusof Mohd Nor Awaludin Ahmad Fauzi Abd Rahman Dr. Siti Hajar Abd Aziz Amy Wong On Mei Zulkifli Husin Chua Chee Ming Arif Othman Razid Abdul Karim Rofilah Md Said Mohd Aris Tammiji Aishah Borhan BPK BPK BPK BPK BPK BPK JPN Johor JPN Kelantan JPN Negeri Sembilan Universiti Malaya IPGM Bahasa Antarabangsa IPGM Pulau Pinang IPGM Raja Melewar IPGM Raja Melewar IPGM Raja Melewar IPGM Ipoh SMK Dato’Klana Putra SMK (P) Methodist Kuantan SK Gangsa 26 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .S. Abdullah Timbalan Pengarah (Dasar.

Shah Alam Ilustrasi/Grafik: Md.Samsudin Kasan Adam Othman Massita Ramlan BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK Sumbangan Khas: Dato’ Abd Aziz Sheikh Kadir Khairezan Rahmat Akademi Sains/MOSTI UiTM. Fuad Md Rafik Shahrizal Amir SK Telok Gong SJKC Tai Thung KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 27 .Pakar Mata Pelajaran: Mazlan Ismail Zainab Abdullah Regina Joseph Cyril Queck Weng Kim Mohd Ali Henipah Ali Kamarul Azlan Ahmad Radin Muhd Imaduddin Faseha Jelani Muhammad Kamil Ali Mohd Nizam Mohd Yusof Mohd Latif Saari Kunaaseelan a/l Subramaniam Norlie Ismail Ida Hairani Bakar Tan Chew Keok Norazza Ibrahim Kamariah Mohd Yassin Liza Othman Ahmad Bustamam Mohd Ali Roslan Majuki Norbaitee Talib K.

Ciri masyarakat kreatif: Maju dalam penyelidikan dan pembangunan Sains dan Teknologi Penghasilan pengetahuan tinggi Penyelidik berkelayakan. kita mesti menerima hakikat yang kita mesti inovatif dalam membangunkan perniagaan kita. inventif dan inovatif Daya saing yang tinggi Pendidikan membangunkan kreativiti dan inovasi Memberi keutamaan kepada kreativiti dan inovasi Kreativiti menjadi amalan dalam kehidupan Maklumat dan pengetahuan dapat ditukar kepada produk.POWER OF CREATIVITY AND INNOVATION Jika Malaysia mahu bersaing dan berjaya dalam persekitaran global. Lim Kok Wing (2008). Budaya Kreativiti-Pameran Seratus Tahun 28 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Kita mesti mempercepatkan usaha kita untuk menjadikan masyarakat Malaysia sebuah masyarakat yang kreatif. sistem atau perkhidmatan Sumber: Innovation-Enabling Transformation. kompeten dan dipacu oleh industri Ramai individu kreatif. Kita mesti transformasikan pendidikan kita kepada yang memupuk dan menggalakkan minat untuk meneroka dan mereka cipta. kita mesti lebih kreatif dalam menghasilkan barangan kita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful