KREATIVITI DAN INOVASI

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM DALAM KSSR

KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

. Kementerian Pelajaran Malaysia.. ISBN. fotokopi. Blok E9 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. rakaman. KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .Copyright © 2010 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8. Bahagian Pembangunan Kurikulum. atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. 62600 Putrajaya Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Perpustakaan Negara Malaysia Malaysia. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik. Aras 4-8. mekanik. Kementerian Pelajaran Malaysia.. Blok E9 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62600 Putrajaya Cetakan Ketiga 2012 Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel. Bahagian Pembangunan Kurikulum KREATIVITI: Pembangunan dan Amalan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran/Bahagian Pembangunan Kurikulum.

RUKUNEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . membangunkan modul Kreativiti: Pembangunan dan masyarakat dan negara.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai KATA PENGANTAR kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran (BPK) telah keluarga. rohani. berketrampilan. emosi dan jasmani. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

4.5 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Fokus Pengajaran dan Pembelajaran Membuat 3.2 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan 3.2 BAB 4 Indikator Kreativiti dan Inovasi 4.3 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Masalah 3.1. 1. 1.1.1 Model Proses Kreatif Terarah 2.4 Fasa Tindakan Alat Berfikir Metakognisi Matlamat Objektif Kreativiti Inovasi Model Kemahiran Berfikir 2. BAB 2 Pembangunan Kreativiti 2.2.KANDUNGAN BAB 1 Kreativiti dan Inovasi 1.2 2.1 Fasa Persediaan 2.1.1.1.2 Indikator Kreativiti dan Inovasi dalam Mata pelajaran Contoh Rancangan Pengajaran Harian Mengikut Mata Pelajaran RUJUKAN PANEL PENYUMBANG KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .3. 1. 1.1.1. 4.1 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Konstriktivisme 3.1.3 BAB 3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 3.4 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Keputusan 3.3 Fasa Perkembangan 2.2 Fasa Imaginasi 2.5.1.1.1. Aplikasi Proses Kreatif Terarah 3.1.

.

1 MATLAMAT Matlamat pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kalangan murid bertujuan untuk melahirkan modal insan yang kreatif dan inovatif. 1. x meneroka idea. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1 . Kreativiti dalam P&P dapat dilihat apabila murid: x suka menyoal dan mencari jawapan. x membuat spekulasi tentang kemungkinan. Dalam konteks pendidikan.1 KREATIVITI & INOVASI MATLAMAT OBJEKTIF KREATIVITI INOVASI MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2010 memberi penekanan untuk membangunkan modal insan yang kreatif dan inovatif bagi memenuhi keperluan Negara di abad ke-21. x berfikir secara lateral. Individu yang kreatif dan inovatif berkeupayaan menghasilkan idea serta berdaya cipta yang berkualiti. x menjangka peristiwa yang akan berlaku. kreativiti dan inovasi saling bergandingan bagi memastikan kedua-dua proses tersebut dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Pelaksanaan elemen kreativiti dan inovasi dalam pendidikan akan memangkin agenda transformasi Negara. x membuat hubung kait. tindakan dan hasil. dan x sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. agar menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan mereka.

Oleh itu. ii. 2010 2 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . iii. Kreativiti merupakan proses berfikir manakala invoasi pula adalah proses produktif. Inovasi menambah nilai kepada idea yang dihasilkan. 2010 1. inovasi pula adalah tumbuhan atau pokok yang lahir hasil daripada tanaman dan pemeliharaan benih. Sekiranya idea yang dilahirkan adalah biji benih. kanak-kanak tersebut adalah seorang yang kreatif.1. iv. membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian. 1. Idea baru ini boleh berupa idea mudah atau kompleks. kreativiti adalah suatu proses atau proses berfikir.2 OBJEKTIF Objektif pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum persekolahan adalah untuk membolehkan murid: i. walaupun ianya idea nakal. beliau ditakrifkan sebagai melatih kreativiti. Kreativiti dalam Bahasa Inggeris berasal dari perkataan ‘create’. Kebolehan seseorang untuk menghasilkan idea baru atau mengumpul idea adalah kebolehan kreatif. Apabila seorang ahli sains pula yang menghasilkan sesuatu idea. Berkebolehan berkomunikasi dalam menyampaikan idea. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreativiti. Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif.4 INOVASI Inovasi pula boleh ditakrifkan sebagai pengaplikasian kreativiti. maka ianya adalah idea semata-mata. Inovasi adalah mempraktikkan idea yang dihasilkan. Yayasan Inovasi Malaysia. dan sekiranya idea yang dihasilkan tidak melalui proses inovasi. Yayasan Inovasi Malaysia. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Apabila seorang kanak-kanak memikirkan sesuatu idea.3 KREATIVITI Kreativiti boleh ditafsirkan sebagai ‘penghasilan idea’. Apa yang ‘dicipta’ atau ‘dihasilkan’ adalah idea. v.

Mengkonsepsi .1. Kemahiran berfikir kreatif ialah kebolehan untuk mencerna dan menghasilkan idea asli dan bersifat generatif.menyusun ikut keutamaan . Idea baru terhasil melalui ilham atau gabungan idea-idea yang ada.membuat gambaran mental - - KREATIVITI INOVASI Rajah 1: Model Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir kritis ialah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea.membuat urutan . Kemahiran menaakul merupakan salah satu kemahiran berfikir yang membolehkan seseorang membuat keputusan berdasarkan akal dan logik.membuat hipotesis .mencirikan .1.mengesan kecenderungan .mengumpul dan mengkelas .menjana idea .mensintesis .5 MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir melibatkan aplikasi kemahiran berfikir kritis.Menyelesaikan masalah . Perkaitan kesemua kemahiran berfikir ini menjadi strategi proses berfikir seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.membuat kesimpulan KREATIF .Membuat keputusan .menilai .menghubung kait . KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3 .mengitlak STRATEGI BERFIKIR/ ST / METAKOGNITIF . BERFIKIR MENAAKUL KRITIS Logik Rasional .membanding beza .membuat inferens .meramal .menganalisis . kemahiran berfikir kreatif dan kemahiran menaakul.

Kemahiran menaakul juga melibatkan proses untuk menghasilkan maklumat dan membuat andaian awal berdasarkan pengetahuan sedia ada.Penaakulan merupakan penerangan tentang kesan dan akibat mengapa terjadinya sesuatu disamping dapat membuat ramalan atau andaian. Ia merupakan proses kognitif yang menggunakan fakta atau pengetahuan. data dan strategi menyelesaikan masalah untuk membuat kesimpulan dan keputusan. 4 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Proses penaakulan akan menjana kemahiran intelek seseorang untuk membolehkan individu tersebut memahami idea dan konsep dengan lebih jelas justeru membuat kesimpulan yang rasional.

Persediaan a. P. Sintesis idea 3. Penambahbaikan b. Amalan berterusan KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 5 .E. Analisis 2. Pelaksanaan b. Persediaan b.1 MODEL PROSES KREATIF TERARAH Model proses kreatif terarah mempunyai empat fasa. 2. Menilai 4. Perkembangan a.2 PEMBANGUNAN KREATIVITI MODEL PROSES KREATIF TERARAH ALAT BERFIKIR Pembangunan kreativiti melalui kurikulum persekolahan memerlukan model spesifik yang dapat diaplikasikan dalam semua disiplin ilmu. Penjanaan idea b. Imaginasi a. Buku ini menggunakan kerangka model proses kreatif terarah yang diubahsuai daripada Plsek. Empat fasa tersebut ialah: 1. Tindakan a.(1997) sebagai panduan untuk guru melaksanakan P&P yang kreatif dan inovatif.

1 Pemerhatian Analisis Penjanaan Idea Sintesis Idea Pelaksanaan Amalan berterusan Penambahbaikan Menilai 2 4 3 Rajah 2 : Model Proses Kreatif Terarah Diubahsuai daripada Plsek P.. E. (1997) 6 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .

instrumen atau spesimen yang sesuai Mengendalikan alat. bahan. bahan. perkataan. instrumen atau spesimen dengan betul Menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai Mengenal pasti ciri objek. pendengaran.1.1 Fasa Persediaan Jadual 1: Indikator Proses Kreatif Fasa Persediaan Fasa Persediaan Kemahiran Utama Pemerhatian Membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. radas. Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong berdasarkan fakta dan maklumat Analisis Menganalisis maklumat dengan menghuraikan bahagian kepada yang lebih kecil bagi memahami sesuatu KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 7 . x x x x x x x x x x x x x x x x Indikator Menggunakan deria penglihatan. situasi atau fenomena sekeliling yang berkaitan Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa Mengkaji kesan baik dan kesan buruk Mengimbas kembali idea. sentuhan. rasa atau bau Menumpukan pemerhatian kepada objek. radas. ayat atau teks secara menyeluruh Menggunakan alat.2. situasi atau fenomena dengan tepat Mendapatkan makna dengan betul Mengenal pasti objek.

peta. laporan dan lakaran Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tambahan diperlukan Membuat keputusan tentang sintesis akhir Membincang kebaikan atau kelebihan dan keburukan atau kekurangan yang menjurus kepada keputusan akhir Mencabar dan menilai maklumat baharu yang diperoleh sama ada memerlukan tindakan susulan atau diketepikan Membuat refleksi yang berterusan 8 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik – lukisan. karangan. puisi. gabung jalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada Membuat kesimpulan. kraf. muzik. rajah. lagu.2 Fasa Imaginasi Jadual 2: Indikator Proses Kreatif Fasa Imaginasi Fasa Imaginasi Kemahiran Utama Penjanaan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara x x x x x Sintesis idea Menggabungkan maklumat yang berasingan untuk menghasilkan dan memilih sesuatu x x x x x x Indikator Menghasilkan idea baharu yang banyak (yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik) Menghasilkan idea secara berterusan Menghasilkan idea yang bermakna Mencari hubung kait. membuat pengitlakan dan membina tajuk.2. binaan.1.

kebaikan dan keburukan.3 Fasa Perkembangan Jadual 3: Indikator Proses Kreatif Fasa Perkembangan Fasa Perkembangan Kemahiran Utama Penambah baikan Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan atau mempelbagaikan sesuatu idea untuk meningkatkan mutu atau keindahan hasil karya atau ciptaan x x x x x Indikator Menokok tambah idea Mengubah suai idea Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan Memberi pelbagai kategori atau aspek Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara x x x x Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolak idea Menyatakan kekuatan dan kelemahan.1. kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti atau alasan tertentu Membuat wajaran dengan betul Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 9 .2.

4 Fasa Tindakan Jadual 4: Indikator Proses Kreatif Fasa Tindakan Fasa Tindakan Kemahiran Utama Pelaksanaan Menyampaikan dan mempersembahkan idea atau menghasilkan prototaip x x x Indikator Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain.2. idea tidak seperti yang biasa dan idea yang belum ada atau frekuensi ideanya kecil Amalan berterusan Peka kepada perkara di sekeliling dan menjana idea untuk berkreatif x x x Peka kepada perkara di sekeliling Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti masalah.1. kesilapan dan kelemahan Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan 10 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .

debonothinkingsystems. Alat http://swellresearch. Dalam melaksanakan proses tersebut penggunaan alat berfikir yang bersesuaian dapat mencapai hasil yang dihasratkan. http://www.com/wp/1937 aktiviti berdasarkan 6 tahap pemikiran iaitu mengingat.co visual.com/ tools/6hats. untuk menggalakkan pemikiran http://www.htm l http://www.com/thinkingma ps/themaps/multiflow/index. Penerangan : Apa? Mengapa digunakan? Bagaimana digunakan? http://www. proses berfikir yang teratur dan sistematik perlu diaplikasikan. menghubungkan sebab dengan http://www.thinkingprocess.lionden.blogspot.n8w.pdf Sebab dan Akibat (Cause and effect) Peta Konsep (Concept map) Peta grafik yang bermula dengan idea utama dan http://www.mapthemind.wikispaces.html http://www.au menganalisis. m/Creativity+Tools Alat untuk mengenalpasti sebab dan akibat. menilai dan mencipta Alat yang keputusan.h dikembangkan bagi menunjukkan idea yang tm berkaitan sebagai cabangnya Alat berfikir lateral.com/docs/4201940/L Alat untuk mengurus dan mengelas maklumat otus-Diagram yang banyak secara sistematik.htm Enam Topi Pemikiran De Bono (De Bono's Six Thinking Hats) Grafik (Graphing) Carta Tulang Ikan (Fishbone diagram) Carta Lotus (Lotus diagram) Alat untuk menyampaikan maklumat secara http://cooltoolsforschools.2.uk/model/ improvement/tools/pdf/fishbone.ht ml Taksonomi Bloom (Bloom's taxonomy) Alat yang digunakan untuk mengelas soalan dan http://www.com/grap hicorganizers/flowchart/ http://www.com/glossary. mengaplikasi.co.docstoc.itcpublications.2 Alat berfikir Bagi memastikan pembangunan kreativiti dapat dilaksanakan dengan berkesan. memahami. school.com/concept_maps.enchantedlearning.pegasuscom.com/2009/ yang berguna untuk merancang penulisan 02/using-fishbone-organisers-in-ourkarangan. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 11 .com. Berikut adalah contoh alat berfikir yang boleh digunakan: Jadual 5 : Contoh Alat Berfikir Alat Berfikir Huraian Laman sesawang (contoh) Istilah (Glossary of terms) Alat berfikir dari A – Z dan strategi serta modal pembelajaran.

com/thinking_t apa yang dilihat.itcpublications.com/grap hicorganizers/flowchart/ Peta Pemikiran (Thinking maps) Carta Y (Y chart) Alat sumbangsaran yang digunakan berdasarkan http://www. dirasa dan dijangka.com/grap atau isu yang menyokong atau membantah hicorganizers/flowchart/ sesuatu hujah. Alat yang membantu dalam membuat keputusan.enchantedlearning. http://www.squidoo. 12 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .toolkitforthinking.com/criticalthinking/swot-analysis SWOT Carta T (T Chart) Alat yang digunakan untuk menyenaraikan idea http://www. http://www.Peta Minda (Mind map) Alat yang menggunakan gambar. warna. visual.com/Tony-Buzan-srekabentuk dan corak untuk menyampaikan Mind-Mapping-Thle-Ultimate-Thinkingsesuatu konsep atau idea Tool Kekuatan – Kelemahan – Peluang – Ancaman http://www.enchantedlearning. Membantu ool_tmplts_y_chart dalam menjelaskan konsep dan idea.

1 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Jadual 6 : Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Persediaan ƒ Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada Imaginasi ƒ Penstrukturan idea ƒ Meneroka ƒ Menjelas ƒ Konstruk idea baru Perkembangan ƒ Penjelasan lanjut ƒ Aplikasi idea Tindakan ƒ Penilaian ƒ Kaji semua perubahan idea ƒ Penyiasatan lanjutan KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 13 . Dalam membangunkan kreativiti.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN APLIKASI PROSES KREATIF TERARAH FOKUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pelaksanaan Proses Kreatif Terarah menerusi pelbagai strategi pembelajaran dapat merangsang pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Persediaan guru yang sempurna menjadi faktor utama menjayakan keseluruhan proses pendidikan di bilik darjah.1. terdapat beberapa strategi P&P yang sesuai diaplikasikan oleh guru. Antara strategi P&P yang boleh digunakan ialah: x x x x x Konstruktivisme Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan masalah Membuat keputusan Pembelajaran berasaskan projek 3.1 Aplikasi Proses Kreatif Terarah 3.

3 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Masalah Jadual 8: Strategi Pembelajaran Pembelajaran Berasaskan Masalah Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Masalah Persediaan ƒ Mengenal pasti masalah ƒ Menjelaskan masalah Imaginasi ƒ Mencari alternatif penyelesaian ƒ Mencari penyelesaian Perkembangan ƒ Melakukan operasi ƒ Menilai penyelesaian masalah Tindakan ƒ Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat 14 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .1.2 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Jadual 7 : Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Persediaan ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Imaginasi Perkembangan ƒ Menguji hipotesis Tindakan ƒ Membuat kesimpulan ƒ Melapor ƒ Dokumentasi ƒ Mentaksir Memerhati Menciri Mengelas Menyoal Meneroka Merancang Meramal Membuat hipotesis 3.3.1.

1.3.4 Aplikasi dalam Keputusan Strategi Pembelajaran Berasaskan Membuat Jadual 9: Strategi Pembelajaran Berasaskan Membuat Keputusan Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Membuat Keputusan Persediaan ƒ Mengumpul maklumat ƒ Mengenal pasti matlamat ƒ Mengenal pasti alternatif ƒ Menganalisis alternatif Imaginasi ƒ Meramal ƒ Menyusun alternatif ƒ Pemilihan alternatif Perkembangan Tindakan ƒ Menilai ƒ Membuat alternatif yang keputusan dipilih ƒ Membuat rumusan 3.1.5 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Jadual 10: Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Projek Persediaan ƒ Tinjauan berfokus/ berstruktur ƒ Penyoalan Imaginasi ƒ Meneroka ƒ Merancang ƒ Meramal Perkembangan ƒ Meneroka ƒ Mencari maklumat ƒ Membuat prototaip Tindakan ƒ Menganalisis maklumat ƒ Merumus ƒ Mentaksir ƒ Melapur ƒ Dokumentasi ƒ Menguji prototaip KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 15 .

Jadual 11 memperlihatkan setiap fasa Model Proses Kreatif Terarah tersebut dengan merujuk kepada fokus P&P berasaskan kepada contoh soalan atau rangsangan.? Apa yang buat anda berfikir sedemikian. perlu diikuti langkah demi langkah bermula daripada fasa persediaan. Menghubung kait pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru. minat dan perasaan ingin tahu murid.. Menyediakan minda murid untuk aktiviti dan tugasan akan datang.3. Sampel soalan itu boleh merupakan soalan yang dikemukakan oleh guru kepada murid atau soalan oleh murid sendiri bagi menggerakkan pemikiran kreatif mereka. Fokus Murid Membuat pemerhatian secara aktif. Mengenal pasti tahap kefahaman murid. Menyampaikan idea individu. Mengesan miskonsepsi/salah tanggap yang wujud. Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Apakah yang dimaksudkan dengan…? Beritahu secara lanjut tentang. imaginasi. perkembangan dan tindakan.2 FOKUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penerapan Proses Kreatif Terarah dalam P&P.. Jadual 11 : Fokus Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Fokus Guru Terarah Mewujudkan kesedaran. pengetahuan dan pengalaman. Orientasi idea.? Bagaimana anda pasti? Bagaimana anda mendapat idea sedemikian? Persediaan 16 Menyediakan situasi/konteks pembelajaran yang bermakna. KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .

? Membina idea baru. Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Bagaimana anda akan. Meneroka dan menyiasat soalan murid.? Apa anda akan buat jika.? Bagaimana anda boleh.? Imaginasi Membangunkan asas pengalaman bagi Bagaimana anda tahu jika.. Memperkenalkan alat berfikir yang sesuai. Fokus Murid Melibatkan secara langsung dengan fenomena/bahan/ konsep/alat.. Menguji dan membahaskan idea murid. Membina pelbagai bentuk penjelasan berdasarkan bukti yang dikumpul. Mengemukakan soalan/masalah untuk mencetus dan menjana idea murid. Membandingkan penjelasan murid/kumpulan. Mengapa anda Membina asas menggunakan kaedah/ kepada pengalaman cara/teknik tersebut? yang selari untuk membantu mereka Bagaimana anda dapat idea dalam proses tersebut? perkongsian dan berkomunikasi. Mencungkil idea murid dan membanding beza idea mereka. Mentafsir maklumat/ bukti dan menjelaskan konsep/ fenomena/idea. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 17 ... Menyediakan pengalaman untuk sesuatu konsep atau pemahaman.Fasa Fokus Guru Terarah Menyediakan situasi yang lebih berfokus supaya murid dapat menjana idea..? sesuatu konsep/ fenomena.. Apa yang diperlukan untuk tahu lebih lanjut tentang.

Mempersembahkan hasil akhir tugasan dalam pelbagai bentuk. grafik. Apa lagi yang mungkin perlu dilakukan untuk Aplikasikan memastikan…? pemahaman dengan aktiviti harian. peta Apa akan berlaku jika…? minda dll). Fasa Terarah Fokus Guru Fokus Murid Soalan Contoh/ Rangsangan/Penaakulan Tindakan Menggunakan pelbagai bentuk pentaksiran terhadap perubahan kefahaman. Apa lagi yang perlu Membuat hubung diketahui.. Menyelesaikan tugasan.Perkembangan Fasa Fokus Guru Terarah Mewujudkan situasi/konteks baru untuk menguji kefahaman Fokus Murid Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Membina semula dan Bagaimana anda memberi penjelasan mengesahkan/ lanjut /kefahaman membuktikan…? dalam pelbagai mod (bertulis... Membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran dan kefahaman serta kemahiran baru.? kait pelbagai konsep yang berkaitan. kemahiran dan sikap. Apakah cara lain untuk mempersembahkan hasil tugasan anda/ saya? Adakah anda/saya berpuas hati dengan hasil kerja anda/saya? Apakah kemahiran/ pengetahuan baru yang anda/saya peroleh? Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah/tugasan anda/ saya? 18 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .

Hasil daripada perubahan ini akan menyumbang kepada pembentukan generasi yang berkualiti. lakonan.4 INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI DALAM MATA PELAJARAN CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN Perubahan mencetuskan pembaharuan dan pembaharuan memungkinkan kemajuan. murid: x Menjana dan menyampaikan idea kreatif secara lisan. puisi dan nyanyian. kemahiran dan pemahaman untuk tujuan lain dalam konteks yang baharu. Setiap guru merupakan agen pembentukan modal insan kreatif dan inovatif. bahasa isyarat dan tulisan.1 INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI DALAM MATA PELAJARAN Jadual 11 : Indikator Kreativiti dan Inovasi Bagi Mata Pelajaran Mata Pelajaran Bahasa Indikator Melalui kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. Pendidikan Kesenian Pendidikan Muzik Melalui mendengar. x Mengaplikasi pengalaman bahasa dan sastera untuk membuat perkaitan yang baharu antara idea. teks dan perkataan. membaca dan menulis). menggubah. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. pengalaman. 19 KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . x Menghasilkan pelbagai bentuk penulisan. x Meneroka cara muzik boleh digabung dengan bentuk kesenian lain dan disiplin mata pelajaran yang lain. x Mempersembahkan idea kreatif melalui pelbagai seni bahasa seperti bercerita. 4. x Menggunakan pendekatan kreatif untuk mensintesis idea. improvisasi dan persembahan murid: x Mengaplikasikan pengetahuan muzikal.

murid: x Menghasilkan idea yang asli. mengubah suai dan mempelbagai idea dari bahan. menyelidik dan menganalisis maklumat secara visual bagi membentuk idea yang berterusan dan bermakna x Menunjukkan potensi mengembangkan. menilai hasil karya) dalam bentuk penghuraian yang bermakna dan ilmiah Mengaplikasi ciri-ciri visual dalam menghasilkan sesuatu yang unik. membentuk dan membuat binaan. 20 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Pendidikan Seni Visual Melalui aktiviti menggambar. membuat corak dan rekaan.Mata Pelajaran x x Indikator Menghasilkan dan mencipta idea muzikal melalui penerokaan. alat. dan inventif x Berupaya menunjukkan kelancaran dalam menjana. menilai hasil karya). Mengapresiasi karya (memberi respons. teknik secara sistematik x Menghuraikan dan membincangkan aspek-aspek apresiasi karya (memberi respons. bernilai. menterjemah karya. masyarakat dan budaya. media. menarik. menambah baik. proses.imaginatif. unik. berfungsi kepada individu.

eksperimen. x Membuat perkaitan antara pengetahuan saintifik dengan kehidupan harian. x Membuat konjektur (ekstrapolasi. sebab dan akibat). x Membuat penggabungjalinan kemahiran matematik dengan disiplin ilmu lain. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 21 . Matematik Melalui penyelesaian masalah. murid: x Membina model matematik melalui corak dan hubungan. x Menjana idea untuk menghasilkan/mensintesiskan teori dan hipotesis. x Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin. x Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk penganggaran. berbincang. unjuran. x Mengaplikasikan pelbagai kemahiran untuk menguji teori dan hipotesis. x Mempersembahkan idea untuk menjelaskan fenomena melalui pelbagai kaedah dan bentuk komunikasi x Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran untuk membuat ramalan/inferens/ kesimpulan.Mata Pelajaran Sains Indikator Melalui kemahiran saintifik dan inkuiri (mengkaji. komunikasi matematik dan membuat perkaitan dan penggunaan teknologi. penaakulan mantik. membina pernyataan dan penjelasan) murid: x Menggunakan idea atau model untuk menjelaskan fenomena. pengukuran dan penggambaran data dalam situasi harian.

pilihan dan kepercayaan orang yang dahulu. termasuk membuat keputusan dan berkempen. strategi dan idea dalam pergerakan dan permainan x Mengaplikasi konsep pergerakan dan kecergasan dalam merancang program kecergasan fizikal Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Melalui banding beza. murid: x Meneroka pelbagai corak pergerakan yang baharu x Mengaplikasi pengetahuan konsep pergerakan dalam menghasilkan pergerakan x Mempersembah idea kreatif melalui pergerakan yang mempunyai nila estetika x Memilih dan menggunakan taktik. membuat perkaitan dan pengamalan yang sihat. murid dapat: x Mengamalkan budaya dan cara hidup yang sihat Sejarah Melalui perasaan ingin tahu dan imaginasi. x Bekerja dengan komuniti dan organisasi untuk menangani isu dan masalah dalam komuniti. penyelesaian masalah. 22 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . murid: x Mendapat inspirasi dan daya penggerak daripada dilema. Moral Melalui penglibatan murid dalam: x Pelbagai bentuk tindakan kendiri atau berkumpulan.Mata Pelajaran Indikator Melalui kemahiran asas.

dan ciptaan murid: x Menghasilkan penyelesaian praktikal yang relevan dan berkaitan dengan keperluan. murid: x Mengaplikasikan pemahaman kandungan dan pengajaran dalam ayat Al-Quran. buku skrap. jahitan dan lain-lain. menghasilkan model berdasarkan idea dalam pelbagai cara dan menggunakan strategi yang sesuai. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 23 . penggabung jalinan ilmu dalam Pendidikan Islam dan dengan disiplin ilmu yang lain. membangunkan idea dan berkomunikasi tentang idea. folio. kehendak dan peluang dalam kehidupan.a. Pendidikan Islam Melalui perbincangan. x Menjana idea. dan mengaplikasikan kemahiran dalam menghasilkan kolaj. x Menghasilkan tulisan jawi dan khat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. x Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pelbagai bahan dan teknologi untuk mereka bentuk dan membuat produk mereka sendiri. x Mengambil iktibar dan menjadikan panduan dalam kehidupan semasa daripada sirah Rasulullah s. rekaan. x Mengaplikasikan konsep fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan harian. penghasilan.Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi/ Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Indikator Melalui eksplorasi terhadap sesuatu pemikiran.w.

Selangor Darul Ehsan: Lim Kok Wing University of Creative Technology Y. Five Minds for The Future. Creativity in the Classroom: Schools of Curious Delight.html . Kreativiti: Konsep.html . Creativity Theories and Themes: Research. Development and Practice. 2005.org/resourcelibrary/articles/teaching_creativity.directedcreativity.cdl. Yayasan Inovasi Malaysia. 2006-2010. 2008-2.A.php. Amsterdam: Academic Press. Kementerian Pelajaran Malaysia. 2004. 2007.RUJUKAN Muat turun daripada http://www. Hamid. M. Edisi Pelancaran. Runco. Publishers.A. Skudai Johor: Universiti Teknologi Malaysia. 24 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .J. pada 23 Mac 2012 Muat turun daripada http://www.my/index. Cyberjaya. London: Lawrence Erlbaum Associates. M.edu.. Paul E Plsek. Kamus Dewan.yim. Azhar A.au/libraru/Library?Topics/thinking_skills/thinking. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Starco. pada 28 Februari 2010 Rancangan Malaysia ke-9: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006. H. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia INNOVATION Enabling Transformation. 1997) pada 28 Februari 2010 Muat turun daripada http://www. Catherine McAuley Library.cfm?&menuid=3&lang=EN. Teks Perutusan Tahun Baru 2008. Gardner. 2005. Dato’ Hishamuddin Tun Hussein. 4 Januari 2008.sa. Edisi Ketiga. pada 23 Mac 2012 Muat turun daripada http://www.sac.com/pages/WPModels. Boston: Harvard Business School Press. Teori dan Praktis. 2008. 2005. B.

Tun Mahathir. New York: Teachers College Press. A.3&4.. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 25 . 2003. 1991. Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Uncertainty. Budaya Kreativiti Pameran Seratus Tahun Hadiah Nobel.Ulf Larsson. 2004. D. Stenberg. Nos.”Education and Creativity” dlm Creativity Research Journal Vol.13. 2001.J. How To Develop Student Creativity. JR. 28 Febuari 1991. Persidangan Pertama Majlis Perdagangan Malaysia di Kuala Lumpur.. Williams. Fasko. Hargreaves.1996. Wawasan 2020: Malaysia Melangkah ke Hadapan (terjemahan). R. W. hlm317-327. Kuala Lumpur.M.

S.PANEL PENYUMBANG Sidang Editor: Dr. Nor Zihan Hussin Harulnizam Abd Rahman Ansori Ishak Norhayati Mokhtar Norafandi Samion Roslan Mohamed Ruslan Mohd Yusof Mohd Nor Awaludin Ahmad Fauzi Abd Rahman Dr. Abdullah Timbalan Pengarah (Dasar. Sains & Teknologi) Dr. Siti Hajar Abd Aziz Amy Wong On Mei Zulkifli Husin Chua Chee Ming Arif Othman Razid Abdul Karim Rofilah Md Said Mohd Aris Tammiji Aishah Borhan BPK BPK BPK BPK BPK BPK JPN Johor JPN Kelantan JPN Negeri Sembilan Universiti Malaya IPGM Bahasa Antarabangsa IPGM Pulau Pinang IPGM Raja Melewar IPGM Raja Melewar IPGM Raja Melewar IPGM Ipoh SMK Dato’Klana Putra SMK (P) Methodist Kuantan SK Gangsa 26 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . A’Azmi Shahri Ketua Sektor Dasar & Penyelidikan Baharin Yahya Nor Azian Mohd Kamel Suriya Ahmad Lau Shin Chai Rosli Omar Jamilah Omar BPK BPK BPK JPN Sarawak JPN Kedah UPSI Penyumbang: Salbiah Mohd Som Dr. Azian T.

Samsudin Kasan Adam Othman Massita Ramlan BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK Sumbangan Khas: Dato’ Abd Aziz Sheikh Kadir Khairezan Rahmat Akademi Sains/MOSTI UiTM. Shah Alam Ilustrasi/Grafik: Md.Pakar Mata Pelajaran: Mazlan Ismail Zainab Abdullah Regina Joseph Cyril Queck Weng Kim Mohd Ali Henipah Ali Kamarul Azlan Ahmad Radin Muhd Imaduddin Faseha Jelani Muhammad Kamil Ali Mohd Nizam Mohd Yusof Mohd Latif Saari Kunaaseelan a/l Subramaniam Norlie Ismail Ida Hairani Bakar Tan Chew Keok Norazza Ibrahim Kamariah Mohd Yassin Liza Othman Ahmad Bustamam Mohd Ali Roslan Majuki Norbaitee Talib K. Fuad Md Rafik Shahrizal Amir SK Telok Gong SJKC Tai Thung KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 27 .

Budaya Kreativiti-Pameran Seratus Tahun 28 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Kita mesti mempercepatkan usaha kita untuk menjadikan masyarakat Malaysia sebuah masyarakat yang kreatif. Ciri masyarakat kreatif: Maju dalam penyelidikan dan pembangunan Sains dan Teknologi Penghasilan pengetahuan tinggi Penyelidik berkelayakan. kita mesti lebih kreatif dalam menghasilkan barangan kita. sistem atau perkhidmatan Sumber: Innovation-Enabling Transformation.POWER OF CREATIVITY AND INNOVATION Jika Malaysia mahu bersaing dan berjaya dalam persekitaran global. inventif dan inovatif Daya saing yang tinggi Pendidikan membangunkan kreativiti dan inovasi Memberi keutamaan kepada kreativiti dan inovasi Kreativiti menjadi amalan dalam kehidupan Maklumat dan pengetahuan dapat ditukar kepada produk. Kita mesti transformasikan pendidikan kita kepada yang memupuk dan menggalakkan minat untuk meneroka dan mereka cipta. kompeten dan dipacu oleh industri Ramai individu kreatif. Lim Kok Wing (2008). kita mesti menerima hakikat yang kita mesti inovatif dalam membangunkan perniagaan kita.