P. 1
Kreativiti Dan Inovasi (1)

Kreativiti Dan Inovasi (1)

|Views: 1|Likes:
Published by Ecah Ismail

More info:

Published by: Ecah Ismail on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

KREATIVITI DAN INOVASI

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM DALAM KSSR

KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Copyright © 2010 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8. ISBN. Aras 4-8. Bahagian Pembangunan Kurikulum KREATIVITI: Pembangunan dan Amalan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran/Bahagian Pembangunan Kurikulum. Blok E9 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok E9 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62600 Putrajaya Cetakan Ketiga 2012 Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel.. KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . mekanik. Bahagian Pembangunan Kurikulum.. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia. 62600 Putrajaya Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Perpustakaan Negara Malaysia Malaysia. atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. rakaman. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik. fotokopi..

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .RUKUNEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai KATA PENGANTAR kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran (BPK) telah keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . berketrampilan. emosi dan jasmani. membangunkan modul Kreativiti: Pembangunan dan masyarakat dan negara.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani.

1.3 Fasa Perkembangan 2.1.1.2 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan 3. 4.2 Indikator Kreativiti dan Inovasi dalam Mata pelajaran Contoh Rancangan Pengajaran Harian Mengikut Mata Pelajaran RUJUKAN PANEL PENYUMBANG KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .KANDUNGAN BAB 1 Kreativiti dan Inovasi 1.4 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Keputusan 3. 1.2.2 BAB 4 Indikator Kreativiti dan Inovasi 4.3 BAB 3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 3.2 2.3 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Aplikasi Proses Kreatif Terarah 3.4.1.1. BAB 2 Pembangunan Kreativiti 2.5.4 Fasa Tindakan Alat Berfikir Metakognisi Matlamat Objektif Kreativiti Inovasi Model Kemahiran Berfikir 2.1.3. 1.1.5 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Fokus Pengajaran dan Pembelajaran Membuat 3.2 Fasa Imaginasi 2.1. 1.1.1 Model Proses Kreatif Terarah 2.1.1. 1.1.1 Fasa Persediaan 2.1 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Konstriktivisme 3.

.

x berfikir secara lateral. Individu yang kreatif dan inovatif berkeupayaan menghasilkan idea serta berdaya cipta yang berkualiti. 1. dan x sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. tindakan dan hasil. agar menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan mereka. Pelaksanaan elemen kreativiti dan inovasi dalam pendidikan akan memangkin agenda transformasi Negara. x membuat hubung kait. x meneroka idea. x menjangka peristiwa yang akan berlaku. x membuat spekulasi tentang kemungkinan. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1 . kreativiti dan inovasi saling bergandingan bagi memastikan kedua-dua proses tersebut dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P).1 MATLAMAT Matlamat pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kalangan murid bertujuan untuk melahirkan modal insan yang kreatif dan inovatif. Kreativiti dalam P&P dapat dilihat apabila murid: x suka menyoal dan mencari jawapan. Dalam konteks pendidikan.1 KREATIVITI & INOVASI MATLAMAT OBJEKTIF KREATIVITI INOVASI MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2010 memberi penekanan untuk membangunkan modal insan yang kreatif dan inovatif bagi memenuhi keperluan Negara di abad ke-21.

kanak-kanak tersebut adalah seorang yang kreatif. Yayasan Inovasi Malaysia. Yayasan Inovasi Malaysia.1. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Apa yang ‘dicipta’ atau ‘dihasilkan’ adalah idea. membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian. Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. ii.4 INOVASI Inovasi pula boleh ditakrifkan sebagai pengaplikasian kreativiti. Menguasai kemahiran dalam proses kreativiti. maka ianya adalah idea semata-mata. iv. iii. Sekiranya idea yang dilahirkan adalah biji benih. inovasi pula adalah tumbuhan atau pokok yang lahir hasil daripada tanaman dan pemeliharaan benih. dan sekiranya idea yang dihasilkan tidak melalui proses inovasi. Kreativiti dalam Bahasa Inggeris berasal dari perkataan ‘create’. beliau ditakrifkan sebagai melatih kreativiti. 1.3 KREATIVITI Kreativiti boleh ditafsirkan sebagai ‘penghasilan idea’. Apabila seorang kanak-kanak memikirkan sesuatu idea. kreativiti adalah suatu proses atau proses berfikir.2 OBJEKTIF Objektif pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum persekolahan adalah untuk membolehkan murid: i. Kreativiti merupakan proses berfikir manakala invoasi pula adalah proses produktif. Idea baru ini boleh berupa idea mudah atau kompleks. 2010 1. 2010 2 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Apabila seorang ahli sains pula yang menghasilkan sesuatu idea. v. Berkebolehan berkomunikasi dalam menyampaikan idea. walaupun ianya idea nakal. Inovasi menambah nilai kepada idea yang dihasilkan. Kebolehan seseorang untuk menghasilkan idea baru atau mengumpul idea adalah kebolehan kreatif. Inovasi adalah mempraktikkan idea yang dihasilkan. Oleh itu.

Idea baru terhasil melalui ilham atau gabungan idea-idea yang ada.membanding beza .1.mengesan kecenderungan .mengitlak STRATEGI BERFIKIR/ ST / METAKOGNITIF .menghubung kait . Kemahiran menaakul merupakan salah satu kemahiran berfikir yang membolehkan seseorang membuat keputusan berdasarkan akal dan logik.Mengkonsepsi .meramal . Kemahiran berfikir kreatif ialah kebolehan untuk mencerna dan menghasilkan idea asli dan bersifat generatif.membuat gambaran mental - - KREATIVITI INOVASI Rajah 1: Model Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir kritis ialah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea.5 MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir melibatkan aplikasi kemahiran berfikir kritis. Perkaitan kesemua kemahiran berfikir ini menjadi strategi proses berfikir seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. BERFIKIR MENAAKUL KRITIS Logik Rasional .membuat hipotesis .menganalisis .menyusun ikut keutamaan .menilai . KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3 .membuat kesimpulan KREATIF .membuat inferens .Menyelesaikan masalah .Membuat keputusan . kemahiran berfikir kreatif dan kemahiran menaakul.1.menjana idea .mencirikan .mensintesis .membuat urutan .mengumpul dan mengkelas .

Proses penaakulan akan menjana kemahiran intelek seseorang untuk membolehkan individu tersebut memahami idea dan konsep dengan lebih jelas justeru membuat kesimpulan yang rasional. Kemahiran menaakul juga melibatkan proses untuk menghasilkan maklumat dan membuat andaian awal berdasarkan pengetahuan sedia ada. data dan strategi menyelesaikan masalah untuk membuat kesimpulan dan keputusan.Penaakulan merupakan penerangan tentang kesan dan akibat mengapa terjadinya sesuatu disamping dapat membuat ramalan atau andaian. 4 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Ia merupakan proses kognitif yang menggunakan fakta atau pengetahuan.

Persediaan a. Sintesis idea 3. Amalan berterusan KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 5 . P.1 MODEL PROSES KREATIF TERARAH Model proses kreatif terarah mempunyai empat fasa. Menilai 4. Persediaan b. Penambahbaikan b. Empat fasa tersebut ialah: 1. Imaginasi a. Perkembangan a.(1997) sebagai panduan untuk guru melaksanakan P&P yang kreatif dan inovatif. 2.2 PEMBANGUNAN KREATIVITI MODEL PROSES KREATIF TERARAH ALAT BERFIKIR Pembangunan kreativiti melalui kurikulum persekolahan memerlukan model spesifik yang dapat diaplikasikan dalam semua disiplin ilmu. Penjanaan idea b. Analisis 2.E. Buku ini menggunakan kerangka model proses kreatif terarah yang diubahsuai daripada Plsek. Tindakan a. Pelaksanaan b.

. E.1 Pemerhatian Analisis Penjanaan Idea Sintesis Idea Pelaksanaan Amalan berterusan Penambahbaikan Menilai 2 4 3 Rajah 2 : Model Proses Kreatif Terarah Diubahsuai daripada Plsek P. (1997) 6 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .

instrumen atau spesimen yang sesuai Mengendalikan alat.2. pendengaran. situasi atau fenomena sekeliling yang berkaitan Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa Mengkaji kesan baik dan kesan buruk Mengimbas kembali idea. radas. perkataan. Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong berdasarkan fakta dan maklumat Analisis Menganalisis maklumat dengan menghuraikan bahagian kepada yang lebih kecil bagi memahami sesuatu KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 7 . instrumen atau spesimen dengan betul Menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai Mengenal pasti ciri objek. situasi atau fenomena dengan tepat Mendapatkan makna dengan betul Mengenal pasti objek. ayat atau teks secara menyeluruh Menggunakan alat. bahan. radas. sentuhan. bahan. x x x x x x x x x x x x x x x x Indikator Menggunakan deria penglihatan. rasa atau bau Menumpukan pemerhatian kepada objek.1.1 Fasa Persediaan Jadual 1: Indikator Proses Kreatif Fasa Persediaan Fasa Persediaan Kemahiran Utama Pemerhatian Membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat.

binaan.2 Fasa Imaginasi Jadual 2: Indikator Proses Kreatif Fasa Imaginasi Fasa Imaginasi Kemahiran Utama Penjanaan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara x x x x x Sintesis idea Menggabungkan maklumat yang berasingan untuk menghasilkan dan memilih sesuatu x x x x x x Indikator Menghasilkan idea baharu yang banyak (yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik) Menghasilkan idea secara berterusan Menghasilkan idea yang bermakna Mencari hubung kait.2. puisi.1. gabung jalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada Membuat kesimpulan. membuat pengitlakan dan membina tajuk. lagu. kraf. peta. Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik – lukisan. karangan. rajah. muzik. laporan dan lakaran Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tambahan diperlukan Membuat keputusan tentang sintesis akhir Membincang kebaikan atau kelebihan dan keburukan atau kekurangan yang menjurus kepada keputusan akhir Mencabar dan menilai maklumat baharu yang diperoleh sama ada memerlukan tindakan susulan atau diketepikan Membuat refleksi yang berterusan 8 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .

kebaikan dan keburukan.3 Fasa Perkembangan Jadual 3: Indikator Proses Kreatif Fasa Perkembangan Fasa Perkembangan Kemahiran Utama Penambah baikan Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan atau mempelbagaikan sesuatu idea untuk meningkatkan mutu atau keindahan hasil karya atau ciptaan x x x x x Indikator Menokok tambah idea Mengubah suai idea Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan Memberi pelbagai kategori atau aspek Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara x x x x Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolak idea Menyatakan kekuatan dan kelemahan.1.2. kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti atau alasan tertentu Membuat wajaran dengan betul Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 9 .

4 Fasa Tindakan Jadual 4: Indikator Proses Kreatif Fasa Tindakan Fasa Tindakan Kemahiran Utama Pelaksanaan Menyampaikan dan mempersembahkan idea atau menghasilkan prototaip x x x Indikator Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain.1. kesilapan dan kelemahan Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan 10 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .2. idea tidak seperti yang biasa dan idea yang belum ada atau frekuensi ideanya kecil Amalan berterusan Peka kepada perkara di sekeliling dan menjana idea untuk berkreatif x x x Peka kepada perkara di sekeliling Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti masalah.

2.enchantedlearning.blogspot.com/glossary.itcpublications.wikispaces.h dikembangkan bagi menunjukkan idea yang tm berkaitan sebagai cabangnya Alat berfikir lateral. school.pegasuscom. menilai dan mencipta Alat yang keputusan. untuk menggalakkan pemikiran http://www.docstoc. m/Creativity+Tools Alat untuk mengenalpasti sebab dan akibat.html http://www.n8w.co visual. http://www. Berikut adalah contoh alat berfikir yang boleh digunakan: Jadual 5 : Contoh Alat Berfikir Alat Berfikir Huraian Laman sesawang (contoh) Istilah (Glossary of terms) Alat berfikir dari A – Z dan strategi serta modal pembelajaran.htm Enam Topi Pemikiran De Bono (De Bono's Six Thinking Hats) Grafik (Graphing) Carta Tulang Ikan (Fishbone diagram) Carta Lotus (Lotus diagram) Alat untuk menyampaikan maklumat secara http://cooltoolsforschools. proses berfikir yang teratur dan sistematik perlu diaplikasikan. memahami.com/2009/ yang berguna untuk merancang penulisan 02/using-fishbone-organisers-in-ourkarangan. menghubungkan sebab dengan http://www.com/docs/4201940/L Alat untuk mengurus dan mengelas maklumat otus-Diagram yang banyak secara sistematik.co.ht ml Taksonomi Bloom (Bloom's taxonomy) Alat yang digunakan untuk mengelas soalan dan http://www.uk/model/ improvement/tools/pdf/fishbone.com/wp/1937 aktiviti berdasarkan 6 tahap pemikiran iaitu mengingat.com/grap hicorganizers/flowchart/ http://www.com/thinkingma ps/themaps/multiflow/index. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 11 . Alat http://swellresearch. mengaplikasi.lionden.mapthemind.pdf Sebab dan Akibat (Cause and effect) Peta Konsep (Concept map) Peta grafik yang bermula dengan idea utama dan http://www.com/ tools/6hats.com.thinkingprocess.htm l http://www.com/concept_maps. Dalam melaksanakan proses tersebut penggunaan alat berfikir yang bersesuaian dapat mencapai hasil yang dihasratkan.au menganalisis. Penerangan : Apa? Mengapa digunakan? Bagaimana digunakan? http://www.2 Alat berfikir Bagi memastikan pembangunan kreativiti dapat dilaksanakan dengan berkesan.debonothinkingsystems.

12 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . warna.enchantedlearning.com/thinking_t apa yang dilihat.Peta Minda (Mind map) Alat yang menggunakan gambar. visual.itcpublications.com/grap hicorganizers/flowchart/ Peta Pemikiran (Thinking maps) Carta Y (Y chart) Alat sumbangsaran yang digunakan berdasarkan http://www. Membantu ool_tmplts_y_chart dalam menjelaskan konsep dan idea. http://www.enchantedlearning. dirasa dan dijangka.com/Tony-Buzan-srekabentuk dan corak untuk menyampaikan Mind-Mapping-Thle-Ultimate-Thinkingsesuatu konsep atau idea Tool Kekuatan – Kelemahan – Peluang – Ancaman http://www. http://www.com/grap atau isu yang menyokong atau membantah hicorganizers/flowchart/ sesuatu hujah.toolkitforthinking. Alat yang membantu dalam membuat keputusan.com/criticalthinking/swot-analysis SWOT Carta T (T Chart) Alat yang digunakan untuk menyenaraikan idea http://www.squidoo.

Dalam membangunkan kreativiti.1 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Jadual 6 : Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Persediaan ƒ Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada Imaginasi ƒ Penstrukturan idea ƒ Meneroka ƒ Menjelas ƒ Konstruk idea baru Perkembangan ƒ Penjelasan lanjut ƒ Aplikasi idea Tindakan ƒ Penilaian ƒ Kaji semua perubahan idea ƒ Penyiasatan lanjutan KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 13 .1 Aplikasi Proses Kreatif Terarah 3.1. Antara strategi P&P yang boleh digunakan ialah: x x x x x Konstruktivisme Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan masalah Membuat keputusan Pembelajaran berasaskan projek 3. terdapat beberapa strategi P&P yang sesuai diaplikasikan oleh guru. Persediaan guru yang sempurna menjadi faktor utama menjayakan keseluruhan proses pendidikan di bilik darjah.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN APLIKASI PROSES KREATIF TERARAH FOKUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pelaksanaan Proses Kreatif Terarah menerusi pelbagai strategi pembelajaran dapat merangsang pembelajaran yang lebih efektif dan menarik.

1.3 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Masalah Jadual 8: Strategi Pembelajaran Pembelajaran Berasaskan Masalah Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Masalah Persediaan ƒ Mengenal pasti masalah ƒ Menjelaskan masalah Imaginasi ƒ Mencari alternatif penyelesaian ƒ Mencari penyelesaian Perkembangan ƒ Melakukan operasi ƒ Menilai penyelesaian masalah Tindakan ƒ Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat 14 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .2 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Jadual 7 : Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Persediaan ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Imaginasi Perkembangan ƒ Menguji hipotesis Tindakan ƒ Membuat kesimpulan ƒ Melapor ƒ Dokumentasi ƒ Mentaksir Memerhati Menciri Mengelas Menyoal Meneroka Merancang Meramal Membuat hipotesis 3.3.1.

5 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Jadual 10: Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Projek Persediaan ƒ Tinjauan berfokus/ berstruktur ƒ Penyoalan Imaginasi ƒ Meneroka ƒ Merancang ƒ Meramal Perkembangan ƒ Meneroka ƒ Mencari maklumat ƒ Membuat prototaip Tindakan ƒ Menganalisis maklumat ƒ Merumus ƒ Mentaksir ƒ Melapur ƒ Dokumentasi ƒ Menguji prototaip KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 15 .1.3.4 Aplikasi dalam Keputusan Strategi Pembelajaran Berasaskan Membuat Jadual 9: Strategi Pembelajaran Berasaskan Membuat Keputusan Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Membuat Keputusan Persediaan ƒ Mengumpul maklumat ƒ Mengenal pasti matlamat ƒ Mengenal pasti alternatif ƒ Menganalisis alternatif Imaginasi ƒ Meramal ƒ Menyusun alternatif ƒ Pemilihan alternatif Perkembangan Tindakan ƒ Menilai ƒ Membuat alternatif yang keputusan dipilih ƒ Membuat rumusan 3.1.

Menyediakan minda murid untuk aktiviti dan tugasan akan datang. pengetahuan dan pengalaman. Orientasi idea. Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Apakah yang dimaksudkan dengan…? Beritahu secara lanjut tentang.? Apa yang buat anda berfikir sedemikian.? Bagaimana anda pasti? Bagaimana anda mendapat idea sedemikian? Persediaan 16 Menyediakan situasi/konteks pembelajaran yang bermakna..2 FOKUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penerapan Proses Kreatif Terarah dalam P&P. perkembangan dan tindakan. Fokus Murid Membuat pemerhatian secara aktif. imaginasi. minat dan perasaan ingin tahu murid. Sampel soalan itu boleh merupakan soalan yang dikemukakan oleh guru kepada murid atau soalan oleh murid sendiri bagi menggerakkan pemikiran kreatif mereka. Menghubung kait pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru.. Jadual 11 memperlihatkan setiap fasa Model Proses Kreatif Terarah tersebut dengan merujuk kepada fokus P&P berasaskan kepada contoh soalan atau rangsangan. perlu diikuti langkah demi langkah bermula daripada fasa persediaan. KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .3. Mengenal pasti tahap kefahaman murid. Mengesan miskonsepsi/salah tanggap yang wujud. Menyampaikan idea individu. Jadual 11 : Fokus Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Fokus Guru Terarah Mewujudkan kesedaran.

. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 17 . Mengapa anda Membina asas menggunakan kaedah/ kepada pengalaman cara/teknik tersebut? yang selari untuk membantu mereka Bagaimana anda dapat idea dalam proses tersebut? perkongsian dan berkomunikasi. Membandingkan penjelasan murid/kumpulan. Fokus Murid Melibatkan secara langsung dengan fenomena/bahan/ konsep/alat..? Imaginasi Membangunkan asas pengalaman bagi Bagaimana anda tahu jika. Menguji dan membahaskan idea murid.Fasa Fokus Guru Terarah Menyediakan situasi yang lebih berfokus supaya murid dapat menjana idea. Mencungkil idea murid dan membanding beza idea mereka.. Membina pelbagai bentuk penjelasan berdasarkan bukti yang dikumpul.. Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Bagaimana anda akan.? sesuatu konsep/ fenomena.? Apa anda akan buat jika. Memperkenalkan alat berfikir yang sesuai..? Bagaimana anda boleh.? Membina idea baru. Apa yang diperlukan untuk tahu lebih lanjut tentang. Menyediakan pengalaman untuk sesuatu konsep atau pemahaman. Mengemukakan soalan/masalah untuk mencetus dan menjana idea murid. Meneroka dan menyiasat soalan murid.. Mentafsir maklumat/ bukti dan menjelaskan konsep/ fenomena/idea.

Apa lagi yang mungkin perlu dilakukan untuk Aplikasikan memastikan…? pemahaman dengan aktiviti harian. grafik. Fasa Terarah Fokus Guru Fokus Murid Soalan Contoh/ Rangsangan/Penaakulan Tindakan Menggunakan pelbagai bentuk pentaksiran terhadap perubahan kefahaman.. Menyelesaikan tugasan.Perkembangan Fasa Fokus Guru Terarah Mewujudkan situasi/konteks baru untuk menguji kefahaman Fokus Murid Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Membina semula dan Bagaimana anda memberi penjelasan mengesahkan/ lanjut /kefahaman membuktikan…? dalam pelbagai mod (bertulis.? kait pelbagai konsep yang berkaitan. peta Apa akan berlaku jika…? minda dll).. Membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran dan kefahaman serta kemahiran baru. Apa lagi yang perlu Membuat hubung diketahui. Mempersembahkan hasil akhir tugasan dalam pelbagai bentuk.. Apakah cara lain untuk mempersembahkan hasil tugasan anda/ saya? Adakah anda/saya berpuas hati dengan hasil kerja anda/saya? Apakah kemahiran/ pengetahuan baru yang anda/saya peroleh? Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah/tugasan anda/ saya? 18 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . kemahiran dan sikap.

murid: x Menjana dan menyampaikan idea kreatif secara lisan. Setiap guru merupakan agen pembentukan modal insan kreatif dan inovatif. pengalaman. Pendidikan Kesenian Pendidikan Muzik Melalui mendengar. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. lakonan. x Meneroka cara muzik boleh digabung dengan bentuk kesenian lain dan disiplin mata pelajaran yang lain. menggubah. kemahiran dan pemahaman untuk tujuan lain dalam konteks yang baharu. Hasil daripada perubahan ini akan menyumbang kepada pembentukan generasi yang berkualiti. 19 KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . teks dan perkataan. x Mengaplikasi pengalaman bahasa dan sastera untuk membuat perkaitan yang baharu antara idea. membaca dan menulis).1 INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI DALAM MATA PELAJARAN Jadual 11 : Indikator Kreativiti dan Inovasi Bagi Mata Pelajaran Mata Pelajaran Bahasa Indikator Melalui kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. bahasa isyarat dan tulisan. puisi dan nyanyian.4 INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI DALAM MATA PELAJARAN CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN Perubahan mencetuskan pembaharuan dan pembaharuan memungkinkan kemajuan. improvisasi dan persembahan murid: x Mengaplikasikan pengetahuan muzikal. 4. x Menghasilkan pelbagai bentuk penulisan. x Mempersembahkan idea kreatif melalui pelbagai seni bahasa seperti bercerita. x Menggunakan pendekatan kreatif untuk mensintesis idea.

menarik. menilai hasil karya). membentuk dan membuat binaan. murid: x Menghasilkan idea yang asli.imaginatif. Pendidikan Seni Visual Melalui aktiviti menggambar. masyarakat dan budaya. berfungsi kepada individu. media. menyelidik dan menganalisis maklumat secara visual bagi membentuk idea yang berterusan dan bermakna x Menunjukkan potensi mengembangkan. Mengapresiasi karya (memberi respons. membuat corak dan rekaan. alat. menilai hasil karya) dalam bentuk penghuraian yang bermakna dan ilmiah Mengaplikasi ciri-ciri visual dalam menghasilkan sesuatu yang unik.Mata Pelajaran x x Indikator Menghasilkan dan mencipta idea muzikal melalui penerokaan. bernilai. menambah baik. mengubah suai dan mempelbagai idea dari bahan. unik. dan inventif x Berupaya menunjukkan kelancaran dalam menjana. 20 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . proses. menterjemah karya. teknik secara sistematik x Menghuraikan dan membincangkan aspek-aspek apresiasi karya (memberi respons.

x Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin. Matematik Melalui penyelesaian masalah. unjuran. sebab dan akibat). membina pernyataan dan penjelasan) murid: x Menggunakan idea atau model untuk menjelaskan fenomena. penaakulan mantik. x Mengaplikasikan pelbagai kemahiran untuk menguji teori dan hipotesis. x Membuat perkaitan antara pengetahuan saintifik dengan kehidupan harian. eksperimen. x Mempersembahkan idea untuk menjelaskan fenomena melalui pelbagai kaedah dan bentuk komunikasi x Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran untuk membuat ramalan/inferens/ kesimpulan. murid: x Membina model matematik melalui corak dan hubungan. x Menjana idea untuk menghasilkan/mensintesiskan teori dan hipotesis. komunikasi matematik dan membuat perkaitan dan penggunaan teknologi. berbincang. pengukuran dan penggambaran data dalam situasi harian. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 21 . x Membuat konjektur (ekstrapolasi. x Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk penganggaran. x Membuat penggabungjalinan kemahiran matematik dengan disiplin ilmu lain.Mata Pelajaran Sains Indikator Melalui kemahiran saintifik dan inkuiri (mengkaji.

termasuk membuat keputusan dan berkempen. murid: x Mendapat inspirasi dan daya penggerak daripada dilema. x Bekerja dengan komuniti dan organisasi untuk menangani isu dan masalah dalam komuniti. membuat perkaitan dan pengamalan yang sihat. pilihan dan kepercayaan orang yang dahulu. murid dapat: x Mengamalkan budaya dan cara hidup yang sihat Sejarah Melalui perasaan ingin tahu dan imaginasi. Moral Melalui penglibatan murid dalam: x Pelbagai bentuk tindakan kendiri atau berkumpulan. penyelesaian masalah. murid: x Meneroka pelbagai corak pergerakan yang baharu x Mengaplikasi pengetahuan konsep pergerakan dalam menghasilkan pergerakan x Mempersembah idea kreatif melalui pergerakan yang mempunyai nila estetika x Memilih dan menggunakan taktik. 22 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .Mata Pelajaran Indikator Melalui kemahiran asas. strategi dan idea dalam pergerakan dan permainan x Mengaplikasi konsep pergerakan dan kecergasan dalam merancang program kecergasan fizikal Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Melalui banding beza.

murid: x Mengaplikasikan pemahaman kandungan dan pengajaran dalam ayat Al-Quran. dan ciptaan murid: x Menghasilkan penyelesaian praktikal yang relevan dan berkaitan dengan keperluan. penggabung jalinan ilmu dalam Pendidikan Islam dan dengan disiplin ilmu yang lain. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 23 . kehendak dan peluang dalam kehidupan. menghasilkan model berdasarkan idea dalam pelbagai cara dan menggunakan strategi yang sesuai. x Mengambil iktibar dan menjadikan panduan dalam kehidupan semasa daripada sirah Rasulullah s. x Menghasilkan tulisan jawi dan khat.a. folio. x Menjana idea. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.w. x Mengaplikasikan konsep fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan harian. membangunkan idea dan berkomunikasi tentang idea. jahitan dan lain-lain. rekaan.Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi/ Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Indikator Melalui eksplorasi terhadap sesuatu pemikiran. buku skrap. penghasilan. Pendidikan Islam Melalui perbincangan. dan mengaplikasikan kemahiran dalam menghasilkan kolaj. x Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pelbagai bahan dan teknologi untuk mereka bentuk dan membuat produk mereka sendiri.

A.yim. 2005. Boston: Harvard Business School Press.sac. H. Kementerian Pelajaran Malaysia. Dato’ Hishamuddin Tun Hussein. Yayasan Inovasi Malaysia.org/resourcelibrary/articles/teaching_creativity. B. Five Minds for The Future.cfm?&menuid=3&lang=EN.A. Teori dan Praktis. 2005.cdl.directedcreativity. Kamus Dewan. Hamid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Starco. Creativity Theories and Themes: Research. 2008. Cyberjaya. Kreativiti: Konsep. pada 28 Februari 2010 Rancangan Malaysia ke-9: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006. Teks Perutusan Tahun Baru 2008.edu. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia INNOVATION Enabling Transformation. 2008-2.J. 24 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Development and Practice. 2004. Creativity in the Classroom: Schools of Curious Delight.php. Edisi Pelancaran.RUJUKAN Muat turun daripada http://www. M. Azhar A. Publishers.. London: Lawrence Erlbaum Associates.sa. Skudai Johor: Universiti Teknologi Malaysia.html . pada 23 Mac 2012 Muat turun daripada http://www.html . Runco. Paul E Plsek. Catherine McAuley Library. pada 23 Mac 2012 Muat turun daripada http://www. 2006-2010.my/index. Amsterdam: Academic Press. M.au/libraru/Library?Topics/thinking_skills/thinking. 2007. 1997) pada 28 Februari 2010 Muat turun daripada http://www. Edisi Ketiga. 2005. 4 Januari 2008. Gardner. Selangor Darul Ehsan: Lim Kok Wing University of Creative Technology Y.com/pages/WPModels.

New York: Teachers College Press.J.. How To Develop Student Creativity. Nos. Williams. JR.”Education and Creativity” dlm Creativity Research Journal Vol. W.Ulf Larsson.13. hlm317-327.3&4. Stenberg. Tun Mahathir. D. 28 Febuari 1991. R. 2003. Persidangan Pertama Majlis Perdagangan Malaysia di Kuala Lumpur.1996. 2004.. Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Uncertainty. Hargreaves. Wawasan 2020: Malaysia Melangkah ke Hadapan (terjemahan). 2001.M. 1991. A. Kuala Lumpur. Budaya Kreativiti Pameran Seratus Tahun Hadiah Nobel. Fasko. KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 25 .

S.PANEL PENYUMBANG Sidang Editor: Dr. Nor Zihan Hussin Harulnizam Abd Rahman Ansori Ishak Norhayati Mokhtar Norafandi Samion Roslan Mohamed Ruslan Mohd Yusof Mohd Nor Awaludin Ahmad Fauzi Abd Rahman Dr. Azian T. Siti Hajar Abd Aziz Amy Wong On Mei Zulkifli Husin Chua Chee Ming Arif Othman Razid Abdul Karim Rofilah Md Said Mohd Aris Tammiji Aishah Borhan BPK BPK BPK BPK BPK BPK JPN Johor JPN Kelantan JPN Negeri Sembilan Universiti Malaya IPGM Bahasa Antarabangsa IPGM Pulau Pinang IPGM Raja Melewar IPGM Raja Melewar IPGM Raja Melewar IPGM Ipoh SMK Dato’Klana Putra SMK (P) Methodist Kuantan SK Gangsa 26 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Sains & Teknologi) Dr. Abdullah Timbalan Pengarah (Dasar. A’Azmi Shahri Ketua Sektor Dasar & Penyelidikan Baharin Yahya Nor Azian Mohd Kamel Suriya Ahmad Lau Shin Chai Rosli Omar Jamilah Omar BPK BPK BPK JPN Sarawak JPN Kedah UPSI Penyumbang: Salbiah Mohd Som Dr.

Shah Alam Ilustrasi/Grafik: Md.Samsudin Kasan Adam Othman Massita Ramlan BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK Sumbangan Khas: Dato’ Abd Aziz Sheikh Kadir Khairezan Rahmat Akademi Sains/MOSTI UiTM. Fuad Md Rafik Shahrizal Amir SK Telok Gong SJKC Tai Thung KREATIVITI DAN INOVASI: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 27 .Pakar Mata Pelajaran: Mazlan Ismail Zainab Abdullah Regina Joseph Cyril Queck Weng Kim Mohd Ali Henipah Ali Kamarul Azlan Ahmad Radin Muhd Imaduddin Faseha Jelani Muhammad Kamil Ali Mohd Nizam Mohd Yusof Mohd Latif Saari Kunaaseelan a/l Subramaniam Norlie Ismail Ida Hairani Bakar Tan Chew Keok Norazza Ibrahim Kamariah Mohd Yassin Liza Othman Ahmad Bustamam Mohd Ali Roslan Majuki Norbaitee Talib K.

Budaya Kreativiti-Pameran Seratus Tahun 28 KREATIVITI-ELEMEN MERENTAS KURIKULUM . Kita mesti mempercepatkan usaha kita untuk menjadikan masyarakat Malaysia sebuah masyarakat yang kreatif. Ciri masyarakat kreatif: Maju dalam penyelidikan dan pembangunan Sains dan Teknologi Penghasilan pengetahuan tinggi Penyelidik berkelayakan. kita mesti lebih kreatif dalam menghasilkan barangan kita. kita mesti menerima hakikat yang kita mesti inovatif dalam membangunkan perniagaan kita. inventif dan inovatif Daya saing yang tinggi Pendidikan membangunkan kreativiti dan inovasi Memberi keutamaan kepada kreativiti dan inovasi Kreativiti menjadi amalan dalam kehidupan Maklumat dan pengetahuan dapat ditukar kepada produk.POWER OF CREATIVITY AND INNOVATION Jika Malaysia mahu bersaing dan berjaya dalam persekitaran global. Lim Kok Wing (2008). kompeten dan dipacu oleh industri Ramai individu kreatif. sistem atau perkhidmatan Sumber: Innovation-Enabling Transformation. Kita mesti transformasikan pendidikan kita kepada yang memupuk dan menggalakkan minat untuk meneroka dan mereka cipta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->