P. 1
123542563 Xsgment Stilistik Bahasa Melayu

123542563 Xsgment Stilistik Bahasa Melayu

|Views: 293|Likes:
Published by marsyamaisarrah

More info:

Published by: marsyamaisarrah on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2015

pdf

text

original

PENGENALAN Perbincangan mengenai stilistik adalah berkenaan dengan gaya (style).

Dalam bahasa Melayu, kata stylistics menjadi stilistik. Sebagai pendahuluan, kita akan membicarakan persoalan istilah terlebih dahulu. Persoalan ini pula berkaitan dengan berbagai-bagai persoalan lain, misalnya istilah dan pengertian yang berhubungan dengan style dan stilistik atau persoalan yang berhubungan dengan kemunculan ilmu itu sendiri, yang juga berhubungan dengan hakikatnya sebagai ilmu. Sebelum timbul ilmu stilistik, iaitu kajian gaya yang digunakan untuk menganalisis karya sastera, bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. Ini kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti yang biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai untuk bercakap atau menulis. Maka, timbullah berbagai-bagai kelainan dan ia membezakan gaya tertentu antara satu sama lain. Stilistik ialah ilmu yang masih baru dan kedudukannya masih goyah. Kesedaran tentangnya masih goyah, terutamanya tentang gaya yang sudah lama wujud bagi mengkaji gaya yang terdapat di dalam sesebuah karya sastera. Terdapat dua faktor yang menyebabkan perkembangannya lambat. Ini dinyatakan seperti berikut:

(i)

Perhatian terhadap gaya mungkin pernah muncul pada orang yang hidup di dalam dunia sastera dan mereka sedar, pemakaian bahasa mereka berbeza daripada bahasa seharian mereka.

(ii) Di dalam hubungan dengan perkembangan lainnya, ada keinginan untuk merumuskan gaya yang terdapat pada bahasa yang indah itu dengan menghubungkan gaya dengan keindahan.

Kedua-dua faktor ini berpengaruh terhadap kelambatan munculnya stilistik sebagai ilmu. Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu hanya muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik dan kajian karya sastera. Berdasarkan gerak ke arah menjadikan stilistik sebagai bidang ilmu yang penting,

1

kita akan didedahkan tentang kepentingan ilmu stilistik yang meliputi definisi stilistik, ciri-ciri stilistik, stilistik di dalam bahasa, bahasa perbandingan dan keberkesanan stilistik di dalam bahasa. Stilistik berasal daripada bahasa Inggeris iaitu “style‟ yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan ,‟linguistik‟ yang bererti tatabahasa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, stilistik ialah ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa.Menurut Bally,Jacobson,Leech,Widdowson,Levin,ching,Chatman,dalan dan lain-lain, mereka menjelaskan stilistik sebagai suatu deskripsi daripada bahasa yang digunakan di dalam teks sastera. Bagi Leech, stilistik adalah pembelajaran gaya ilmu linguistik atau „simply‟ defined as the (linguistic ) study as style”. Wawasan demikian adalah seiring dengan pernyataan Cummings dan Simmons: bahawa pembelajaran bahasa di dalam teks sastera merupakan „a branch of linguistic called stylistic‟.Di dalam konteks yang lebih luas ,Jacobsons beranggapan bahawa puitika (poetics) sebagai teori tentang system dan kaedah teks sastera sebagai bahagian yang tidak dipisahkan bagi linguistik. Manakala ,Chavatik pula mengemukan stilistik sebagal kajian teks sasatera dan kod estetik dengan kajian stilistik yang mengkaji bahasa dalam teks sastera, sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik (Aminuddin,1995;22). Sedangkan menurut Rene Wellek dan Austin Warren , stilistika perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa pada zamannya (Wellek dan Warren, 1990:221). Bertolak daripada berbagai pengertian yang telah disebutkan,Aminuddin mentakrifkan stilistik sebagai pengajian tentang cara pengarang di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks, dan juga kekayaan unsur pembentuk itu dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya. Walaupun fokusnya hanya pada sistem tanda untuk memperoleh pemahaman tentang ciri-ciri penggunaan , apabila system tanda dihubungkan dengan cara pengarang di dalam menyampaikan gagasan , kita perlu memahami

2

Kelompok sosial itu pula dibezakan oleh bidang pekerjaan atau perbezaan kelas di dalam sesuatu masyarakat. Stilistik juga merupakan satu lagi disiplin yang mengkaji ciri-ciri lingustik yang berbeza yang berlaku di dalam kalangan kelompok sosial. (Nik Hassan 3 . maka stilistik berusaha mencari jalan keluar bagi menghuraikan perhubungan antara bentuk pengucapan dengan makna yang dibawa oleh ny a Basri :378).i) ii) iii) Gambaran objek/peristiwa Gagasan Ideologi yang terkandung di dalam karya sastera Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga .antaranya ialah untuk menghuraikan tingkah laku bentuk bentuk bahasa tulisan yang digunakan atau dicipta oleh pengarang di dalam karya deskriptif mahupun karya kesusasteraan .Ianya berkaitan dengan stail atau gaya terutamanya gaya bahasa. bentuk bahasa tulisan atau gaya bahasa banyak dipakai.Oleh itu.walaubagaimanapun . pada kebiasaanyan . Mengikut Kamus Zaaba. stilistik ialah suatu kajian mengenai teknik penggunaan gaya bahasa yang mantap serta secara berkesan di dalam suatu penulisan. Stilistik ialah kajian stail yang melibatkan bentuk atau bahasa dan isi kesusasteraan.Kamus Dewan Edisi Ketiga pula mengatakan stilistik ilah kajian tentang teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan di dalam penulisan .stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa. Kaedah ini banyak dipakai .stilistik merujuk kepada kajian mengenai bahasa literari sesuatu komuniti dengan menggunakan kaedah linguistik.Di dalam karya kesusasteraan.Ia meliputi kajian mengenai teknik pemakaian bahasa di dalam penulisan dan teknik yang mengkaji segala kemungkinan yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan kesusasteraan yang semata-mata untuk mendapatkan kefahaman sebenar tentang kesusasteraan (Nik Hassan Basri:378). berdasarkan jenis bahasa inilah .

stilistik melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma tatabahasa .Segala hubungan yang menimbulkan kelainan gaya bahasa.Kedua-dua pula merupakan cabang linguistik (Azmi Rahman . Beberapa pendapat lain yang sempat dikutip telah diutarakan oleh Freeman(1970:4).(Keris Mas :8) Didalam disiplin linguistik. Dengan stilistik.Menurut Keris Mas . Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. baik gaya individu mahupun implikasi lain. yang tidak lagi dari sudut kebahasaan saja tetapi juga dari sudut isi yang disampaikan dengan penggunaan bahasa itu. yang diandaikan sebagai apa yang diperkatakan (isi) dan apa cara mengatakan bentuk atau bahasa ). stilistik ialah kajian stail mengkaji segala kemungkinan gaya kesusasteraan untuk menilai dan mendapat kefahaman sebenar mengenai sesebuah teks kesusasteraan. pendekatan terhadap kajian teks sastera meninggalkan cara pendekatan yang subjektif dan impresionis dan memasuki cara baru yang lebih objektif dan lebih saintifik. Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi . yang melibatkan. disamping kelainan yang bersifat figuratif . Ia meliputi kajian terhadap teks sastera.baginya . ikut dipertimbangkan. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera.Kajian stilistik telah berubah kepada kajian yang dianggap lebih objektif dan saintifik.lahirnya hasil sastera yang diperhatikan dan diberi saluran kajian khusus.sindiran . penggunaan pengulangan dan meminjam usaha pengarang (di dalam konteks ini penyair) untuk mendapat kepastian tulisannnya. terdapat stilistik.bahasa kiasan.ungkapan dan sebagainya.Esasterawan. kesusasteraan yang mempunyai sifat dan hakikat perkembangan dan perubahan yang sejajar dengan perkembangan fikiran dan realiti kehidupan manusia dan masyarakat. di kaji dan dihubungkan dengan kajian bahasa (Keris Mas:8) Kajian terhadap teks sastera secara tradisional hanya terbatas pada kelainan bahasa dalam hubungan dengan kehendak tatabahasa.stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik.iaitu penggunaan peribahasa. Selain itu.com). 4 . Perubahan kajian ini disebut kajian bentuk dan kajian isi.

Menurutnya . Sebagaimana yang kita sudah ketahui.Gaya bahasa sendiri adalah pemuafakatan kekayaan bahasa oleh seseorang di dalam bertutur dan menulis. yakni imej. Fowier (1987. struktur suara. stilistik dipakai sebagai gabungan. stilistik adalah bahagian daripada linguistik yang memusatkan perhatian nya pada variasi penggunaan bahasa . stilistik adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera: iaitu ilmu interdispiliner antara linguistik dan kesusasteraan atau penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa (Dwisusanto.com) Kridalaksana(1982:157).Selanjutnya .Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis. morfologi dan sintaksis. di dalam Kamus Linguistik. terutama kesusasteraan. pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh kesan tertentu serta keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastera (Kridalaksana.Umar Junus (1980:xvii).menurutnya . sintaksis dan lain-lain.Menurutnya para ahli mengatakan bahawa stilistik meneliti sastera pada aspek bahasa .Wordpress. teknik eksposisi.menurutnya . juga memberikan pengertian tentang stilistik. khasnya bahasa puisi adalah bahasa yang paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. mengatakan bahawa hakikat stilistik adalah pemakaian dan penggunaan nya di dalam karya sastera.xviii) mengusulkan bahawa stilistik menjadi ilmu yang berdiri sendiri.stilistik melihat kajian bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi. mengatakan bahawa stilistik merupakan cabang daripada pengajian sastera. iaitu ilmu sastera dan ilmu linguistik . Bahasa sastera. stilistik.pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis.237). Di dalam kajian puisi.Tetapi kemunculannya sudah ada di dalam linguistik . terlepas daripada linguistik ataupun sastera.Umar Junus (1980. memberikan batasan stiliistik.adalah tentang ilmu gaya bahasa.Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/penyimpangan di dalam aspek linguistik secara eksplisit maupun implisit (Esasterawan.Murray pula berpendapat bahawa stilistik ialah gaya dan sesuatu yang istimewa.com) Tuner (1977:7).1982:49-50) 5 .

1990:226) Berdasarkan kedua-dua pendekatan tersebut. ada dua kemungkinan di dalam mendekatinya . pengajaran stilistik dilakukan dengan cara menganalisis system linguistik karya sastera dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciri-cirinya. 6 . ternyata terdapat perbezaan mengikut bidang kajian masing-masing. mengatakan bahawa gaya bahasa ada enam pengertian . penelitian stilistik ini di lakuakn dengan menghayati variasi terhadap pemakaian bahasa yang normal dan mememukan tujuan estetiknya (Wellekdan Warren.Ia dilihat daripada tujuan estetik karya sastera sebagai makna yang penuh.Enkvist(Junus 1989:4). seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Bungkus yang membungkus inti pemikiran yang telah ada sebelumnya Pilihan antara berbagai pernyataan yang mungkin Sekumpulan ciri peribadi Penyimpangan norma atau kaedah Sekumpulan ciri kolektif Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan di dalam teks yang lebih luas daripada kalimat Untuk mengkaji karya sastera dari sudut stilistik.com). (ii) Kedua.namun kedua-dua pendekatan tersebut pada hakikatnya tidaklah saling bertentangan (Dwisusanto.Wordpress. iaitu: (i) Pertama.

drama . Ciri-ciri keindahan bahasa yang universal itu. Lutfi Abas. maka beliau dapat mengemukakan takrif stilistik dengan lebih jelas.Stilistik ialah kajian kuantitatif yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal berkenaan sesuatu karya sastera. dalam tulisannya cuba menunjukkan perbezaan antara stilistik dengan linguistik.Stilistik wujud sebagai cabang disiplin linguistik yang berdiri sendiri pada penghujung abad ke 19 dan awal abad ke 20.1988:210). misalnya berupa rangkaian (perulangan) sesuatu bentuk linguistik seperti ayat jenis tertentu atau bunyi tertentu . puisi moden atau sajak (Lutfi Abas. Dengan cara membuat perbandingan ini. 7 . iaitu. Ini akan diterangkan seterusnya. (i) Kajian tentang unsur-unsur ekspresif bahasa yang dapat menampilkan pemikiran dan perasaan sefektif mungkin (ii) Kajian tentang gaya bahasa pengarang secara individu.Mengikut Awang Sariyan (1985) daripada dua aliran pemikiran yang diperkembangkan oleh Charles Bally dan Leo Spitzer itu. Di dalam Bahasa Inggeris . ahli-ahli stilistik menyimpulkan dua jenis kajian stilistik. cerpen. stilistik mula digunakan pada tahun 1846. sesuatu karya sastera boleh berupa novel .

rima dan sinkof. (d) Gaya yang terakhir ialah penyirnaan yang hanya terdapat satu cirri sahaja iaitu sinkof.personafikasi. Pertama. metonimia dan alusi. anaphora. epitet. eponym.kajian tentang kelainan bahasa yang mengandungi bentuk gaya . Kilatan atau bayangan merupakan nama lain bagi alusi. (a) Ciri-ciri yang terdapat di dalam gaya bahasa perbandingan adalah seperti imejan. gaya bahasa pertautan ialah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu yang memiliki ciri atau sifat tertentu dengan yang lain. gaya bahasa ini di ajar mengikut tahap-tahap tertentu. Sungguhpun gaya bahasa pertautan tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran. perbandingan.epifora.sintaksis dan semantik. Ciri yang keduanya ialah pemakaian bahasa yang termasuk segala yang tercakap dalam linguistik seperti fonologi. Stilistik di dalam kajian bahasa secara umumnya boleh dibahagikan kepada lima bahagian. metafora. Di dalam mata pelajaran Bahasa melayu. eufemisme.antaranya gaya bahasa yang selalu dikelompokkan di dalam gaya bahasa ini ialah gaya bahasa sinekdok.Alusi merupakan pemerian yang membayangkan atau merujuk sesuatu secara tidak langsung kepada sesuatu 8 .CIRI LINGUISTIK Stilistik atau kajian bentuk boleh dibahagikan kepada dua perkara.CIRI. (b) Gaya bahasa pertentangan pula adalah seperti hiperbola.asonansi. Ianya boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian yang utama tadi. ianya juga perlu dikuasai oleh guru bagi membezakan nya dengan ciri-ciri yang lain. sindiran dan gaya retorik.pleonasme dan simile.penyirnaan. bahasa pengulangan. Menurut Nik Hassan Basri (2005) .morfologi. antonomasia.Kesemua gaya ini mempunyai takrifan dan ciri-ciri yang membezakan diantaranya.Kelainan bahasa juga termasuk peribahasa. Misalnya gaya bahasa perbandingan simile di ajar kepada pelajar-pelajar tingkatan satu.inverse dan paradox (c) Sementara . pertautan dan pertentangan. gaya pertentangan merangkumi aliterasi.

Manakala eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata atau ungkapan yang agak kasar atau keras. Eponim pula sejenis gaya yang menggunakan nama seseorang yang memiliki sifat tertentu di pakai di dalam ayat bagi menghubungkan sifat yang dimiliki oleh orang lain.batang hidung pun tak nampak”.”Setelah mereka pergi dari rumah. gambar yang ditunjukkan itu menggembalikan kenangan kita kepada peristiwa Mei 1969. Batang hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya (Nik Hassan Basri . Ciri yang terakhir di dalam gaya pertautan adalah sinekdok. akronim.Loceng pagi sebenarnya menggambarkan ayam jantan yang berkokok.Perkataan ini lebih lembut berbanding mati.Pengguguran ini adalah bagi memudahkan penutur meyebutnya .2005) Gaya bahasa penyirnaan atau pelesapan iaitu bentuk bahasa yang mengalami unsure pengguguran bunyi.”Perangai kamu ini seperti Pak Pandir”.Aferisis ialah salah satu gaya bahasa penyirnaan .Metonimia pula digunakan bagi menjelaskan ciri atau nama seperti jenama dan sebagainya. Contohnya .suku kata.ellipsis. perkataan “mati.Contoh ayat . 9 .Seterusnya antonomasia melibatkan penggunaan Jabatan kementerian dan gelaran tertentu seperti Dekan dan Guru Besar. Contohnya . Ciri yang seterusnya ialah epitet yang menjadi keterangan atau frasa yang menggelarkan atau merupakan suatu huraian yang menjelaskan atau menggantikan nama sesuatu benda atau gaya bahasa. Ia merangkumi pengganti symbol atau lambing yang menyatakana sesuatu sifat atau ciri yang khas daripada seseorang atau sesuatu hal.afesis.cerita. kata. Contoh perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan ciri ini ialah “Loceng pagi bersahut-sahutan pada pagi itu di rumah saya”. Tetapi bagi menggambarkan ciri eufemisme.Antara unsurnya ialah sinkof.perkataan kasar digunakan . dan“beranak”.iaitu pengguguran bunyi atau kata pada awal ujaran atau huruf awal atau suku kata awal bagi sesuatu perkataan. walaupun perkataan separuh sahaja digunakan. dan aferisis. frasa atau bahagian ayatnya.Sinekdok membawa maksud perkataan yang disebut itu membawa maksud sepenuhnya.Terdapat perkataan yang sinonim dengan perkataan ini seperti “meninggal dunia”.apokop.Contoh perkataan yang sering digugurkan ialah perkataan “hulu” menjadi”ulu” dan “kamu” menjadi “mu” sahaja.Contohnya.

Contoh perkataan “kekanda” menjadi “kanda”. Ciri stilistik keempat yang terdapat dalam gaya bahasa pengulangan atau repetisi bermaksud gaya bahasa yang mengandungi unsur pengulangan bunyi. suku kata atau bahagian suku kata di dalam struktur kata dan rangkai kata tertentu. sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih. “Dia dirotan”. suku kata.Contohnya Akademi Seni Kebangsaan (ASK). baharu menjadi baru saja.Penyingkatan ini adalah disebabkan oleh pengguguran huruf atau suku kata didalam struktur kata tertentu. Ian jug termasuk pengguguran seluruh frasa predikat atau pengguguran bahagian frasa predikat atau gaya bahasa. Di dalam contoh ayat. contohnya “anakanda”menjadi “anak” sahaja. atau bahagian ayat yang dianggap penting untuk menghasilkan kesan dan memberi tekanan di dalam sesebuah konteks yang sesuai. manakala aferisis adalah sebaliknya.frasa yang digugurkan ialah “oleh gurunya”.Terdapat lima ciri yang sering digunakan di dalam sukatan pelajaran iaiatu aliterasi. praakhir atau suku kata akhir bagi sesuatu perkataan. frasa atau rangkai kata atau pengguguran tertentu seperti pengguguran frasa nama sebagai subjek.Pengguguran huruf sisip atau suku kata sisip perkataan atau dengan menghilangkan huruf tengah atau suku kata tengah. tetapi pencantuman itu tidak dapat membentuk akronim.Kesemua ciri di bawah penyirnaan ini adalah hampir sama tetapi mempunyai hanya sedikit perbezaan dari segi pengguguran penyingkatan.yang di dalam ayatnya di dapati adanya unsur penghilangan atau pengguguran kata atau kata-kata atau ayat yang menjadi unsur penting di dalam pembinaan sintaksis yang lengkap.Apokop pula ialah sejenis gaya bahasa penyirnaan yang mengalami proses pengguguran huruf akhir.ellipsis merupakan sejenis gaya bahasa penyirnaan yang di dalam struktur ayatnya dihilangkan kata. tetapi afesis mengugurkan bunyi vokal bagi sesuatu kata. 10 .Sementara itu.Afesis dan aferisis adalah hampir sama . Proses penyingkatan adalah disebabkan penggunaan huruf . objek.seterunya .sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih perkataan sehingga akhirnya membentuk satu perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih suku kata. anaphora.Contoh nya ABIM yang bermaksud Angkatan Belia Islam Malaysia. kata. kata yang mengalami proses penyingkatan pula disebut sebagai akronim. frasa. Contohnya .

moden.Anafora pula ialah pengulangan perkataan pertama pada setiap baris atau pada setiap ayat.Oleh yang demikian .asonansi. sajak “Negara Cinta”oleh Nahmar Jamil. Contohnya. pengulangan konsonan „d‟ “dara damba daku”.epanortesis.‟i‟.iaitupengulangan vokal „a‟. taringan (1985a:181. Seterusnya asonansi. yang biasanya secara berurutan supaya memperoleh kesan tertentu. anaphora ialah pengulangan kata pada awal baris untuk ayat-ayat yang berturut-turutan. dan kiasmus.asyndeton.epanalepsi.frasa. 11 . Contoh . Surat yang merupakan buku karya S.alam adalah syurga bumi.gaya bahasa pengulangan ini biasanya terdapat di dalam puisi atau prosa.dan epifora. Pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata dan yang berurutan . cinta kepadanya cinta jutaan manusiawi.beberapa kata pada akhir baris atau beberapa kata pada akhir ayat yang juga berurutan.Di dalam bahasa Melayu .dan „u‟ iaitu sebanyak lima huruf sahaja.‟o‟.antanaklasis.epizeukis.Contoh gaya bahasa epifora yang ditinjau di dalam prosa kumpulan. moden kreatif atau bukan kreatif. pengulangan vokal pada setiap baris atau ayat yang biasanya berurutan seperti anaphora.5).” Setiap huruf “a‟ menggambarkan asonansi.Menurut Rahman Shaari (2004.Pengulangan ini biasanya dapat dilihat di dalam beberapa rangkap sajak atau syair. terdapat enam jenis vokal tetapi bunyi-bunyi itu hanya diwakili oleh lambing „a‟. terdapat sembilan ciri yang kurang digunakan iaitu anadiplosis.Benarbenar tidak mahu”(halaman 29).185a:197) mendifinisikan aliterasi sebagai pemakaian kata yang permulaannaya sama bunyinya. gradasi. prosa tradisional. Othman Kelantan iaitu: “Aku tidak mahu. sama ada di dalam puisi tradisional .erotesis. Gaya bahasa ini terbentuk hasil daripada pengulangan konsonan yang sama .Sementara itu.cinta kepadanya adalah cinta jutaan bunga-bungaan. gaya bahasa asonansi yang dipetik daripada puisi. Epifora atau epistrofa ialah sejenis gaya bahasa pengulangan: iaitu pengulangan kata.Puisinya adalah seperti berikut”Alam adalah sebahagian daripada kami .‟e‟.

di dalam tenaga ada daya.abba dan sebagainya.pantun.gurindam. iaitu yang terdapat dalam puisi seperti syair.Penggunaan gaya bahasa ini boleh digunakan juga di dalam penulisan kreatif.Antanaklasis pula ialah sejenis gaya bahasa pengulangan yang mengandungi pengulangan kata yang sama bentuknya di dalam ayat .contohnya. Menegur kakak tua ayahku pagi kelmarin”.Contohnya. frasa. budi sedikit rasa nak junjung”(Nik Hassan Basri .abab.aabb.di dalam darah ada tenaga .namun ianya kurang diketahui. Contoh rangkap yang memaparkan rima akhir „abab‟ yang dipetik daripada “Pantun Budi”.”Mereka tidak lupa pesanan ibu mereka” Epanortesis ialah gaya bahasa pengulangan.hati terkenang mulut menyebut.Ianya dikenali sebagai asindeton.atau rima ialah susunan bunyi atau keselarasan huruf pada akhir kata atau suku kata terakhir di dalam sesuatu baris atau serangkap puisi.Tetapi di sebalik pengulangan itu terkandung maksud ayat pada mulanya ingin menjelaskan sesuatu tetapi diperbetulkan yang salah.ayat antara satu dengan lainnya menjadikan satu ayat yang panjang .Epizeukis ialah sejenis 12 .Anadiplosis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.Rima akhir bunyi ialah bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akhir di dalam suatu rangkap .sampan kolek mudik ke tanjung. Gaya bahasa pengulangan yang menggunakan tanda baca yang sama berulangulang untuk menghubungkan kata.didalam daya ada segala”.2005) Sungguhpun ciri-ciri ini juga terkandung di dalam gaya bahasa penyirnaan. iaitu. iaitu kata atau frasa terakhir di dalam satu klausa atau ayat yang berikutnya.eh makan bubur”. “Tenang-tenang air di laut.Gaya bahasa ini terlalu banyak menggunakan tanda koma di dalam ayat.Contohnya.iaiatu pengulangan beberapa kata yang sama di dalam ayat. misalnya aaaa.Contohnya .Sementara.klausa.”Di dalam raga ada darah.”Ramli makan nasi.iaitu hanya dengan tanda koma atau beberapa tanda koma.Epanalepsi juga merupakan pengulangan awal kata di dalam struktur kata di dalam ayat menjadi kata terakhir di dalam baris yang sama di dalam ayat. tetapi mempunyai makna yang berbeza. epanalepsi membawa maksud pengulangan kata pertama menjadi kata terakhir di dalam kalausa atau ayat.abcabc.”Burung kakak tua menegur ayahku kelmarin.

.”Rasuah bukan sahaja patut di kutuk tetapi diperangi habis-habisan”.. pidato.Contohnya. Erotesis pula merupakan sejenis gaya bahasa pengulangan yang berupa pertanyaan yang sering digunakan di dalam ucapan .(Taringan. iaitu pengulangan kata atau frasa yang pentingkan atau yang ditekan itu diulang beberapa kali berturut-turut di dalam satu ayat. Sementara ..Dan pengharapan tidak mengecewakan. iaitu sejenis gaya yang berusaha untuk mencapai keselarian di dalam penggunaan kata –kata beberapa frasa yang menduduki fungsi yang sama di dalam bentuk kenahuan yang sama..Polisindeton ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.Tautotes ialah sejenis gaya bahasa pengulangan . Gaya yang terakhir di dalam gaya bahasa yang berkaitan dengan pengulangan ialah tautotes.Paralelisme ialah gaya bahsa pengulangan. perbahasan atau penulisan yang tujuannaya adalah untuk mencapai keberkesanan yang mendalam dan penekanan setra pertanyaan yang disuarakan atau persoalanyang diajukan itu tidak mengharapkan jawapan.‟‟. iaitu yang menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa di dalam ayat.Misalnya “Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.Contohnya.dan ketekunan menimbulkan tahan uji.mesodilopsis atau nama lainnya responsif ialah gaya bahasa pengulangan.Ya Allah.Gradisi pula ialah gaya bahasa pengulangan yang memaparkan maklumat yang mengandungi beberapa kata atau frasa yang paling sedikit tiga kata –atau istilah yang hadir secara berurutan di dalam ayat yang mempunyai beberapa perubahan yang bersifat kuantitatif..Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun”..iaitu yang berupa pengulangan sebuah kata atau beberapa kata berkali-kali di dalam sebuah struktur 13 . dan tahan uji menimbulkan harapan.”Bapanya memelihara kambing dan ayam dan lembu dan kerbau di ladang”.Contohnya..gaya bahasa pengulangan.1985:239) pula merupakan inverse hubungan antara dua kata di dalam satu ayat pula dikenal sebagai kiasmus. iaitu pengulangan kata atau frasa yang berada di tengah tengah baris atau pengulangan kata atau beberapa kata di bahagian tengah ayat atau di bahagian tengah baris sesuatu ayat yang berturut-turutan.

iaitu suatu gaya bahasa yang mengandungi kebenaran yang diperbesarkan-besarkan (Dale et al.Contohnya “Abang mengunjungi kakak.dan inverse atau anastof.antiklimaks. ditengah-tengah kesedihan ada juga kelucuan (Dzul Karnain.ayat.mengemukakan makna yang bertentangan dengan makna yang bertentangan.2000:79).Jadi . ukurannya dan sifatnya (Moelino.kakak mengunjungi abang dan mereka saling kunjung mengunjungi”. gaya bahasa yang lain pula adalah seperti antifrasis.Dengan kata lain hiperbola ialah unkapan yang melebihkan – lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan : jumlahnya.Kata majmuk ini dibina melalui gabungan perkataan „hyper‟ yang bermaksud melebihi dan „ballien‟yang bererti meluahkan atau mengeluarkan .paradox. (b) Paradoks ialah sejenis gaya bahasa pertentangan yang mengandungi pertentangan nyata dengan fakta yang ada.1984:3).Gaya bahasa ini boleh dijumpai dalam teks komsas.tetapi kenyataannya mengandungi kebenaran dengan pendapat umum dan reality.Ini bermaksud paradox memaparkan suatu keadaan atau suasana yang berlawanan..Contohnya .Manakala . sama ada ayat aktif songsang atau ayat pasif songsang.hipalase. 14 .apofasis. Gaya bahasa pertentangan. c) Inverse atau anaskof pula ialah gaya bahasa pertentangan yang memfokuskan pembalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan nya yang lazim atau ayat yang susunnya dimulai dengan predikat dan diikuti dengan subjek. a)Hiperbola berasal daripada bahasa Yunani.1971:233).Gaya yang sering digunakan di dalam gaya bahasa ini tiga sahaja iaitu hiperbola. maksud hiperbola ialah pembaziran atau suatu cara yang melebihkan –lebihkan semata-mata untuk mencapai kesan tertentu.

Pemakaian bahasa mempunyai pelbagai jenis kegunaan tertentu. yang pada dasarnya bermula dengan percubaan mengucapkan sesuatu berlainan caranya 15 . Kelainan pemilihan kata untuk menyatakan satu makna yang sama akhirnya menjadi salah satu unsur lahirnya gaya. namun pemikiran tentang gaya atau stail sudah lama timbul. Gaya di dalam bahasa bermaksud cara atau ragam bahasa itu dipakai. Oleh sebab itu. manusia selalu menggunakan pelbagai gaya walaupun ayat yang dituturkan mempunyai maksud yang sama. seperti untuk menghuraikan ilmu pengetahuan. BERIKAN CONTOH-CONTOH YANG KONKRIT BAGI MENYOKONG HUJAH ANDA Menurut Seymour Chatman (1971). contohnya: (a) Dia itu orang bijak pandai (b) Dia itu pujangga besar Kedua-dua ayat tersebut sama maknanya tetapi lain dari segi pengucapannya. iaitu ilmu kajian gaya yang digunakan untuk menganalisis hasil penulisan. Di dalam percakapan biasa. Walaupun stilistik. digunakan dalam bidang penulisan serta pemakaiannya dalam konteks tidak rasmi. Sebelum timbul ilmu stilistik. Setiap kelainan ini menjadi gaya tertentu yang berbeza antara satu dengan yang lain . sebagai satu disiplin ilmiah masih agak baru. timbullah berbagai-bagai kelainan. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai oleh pelbagai orang. Kelainan seperti itu sering berlaku di dalam bidang penulisan. Sejarah munculnya stilistik berkait rapat dengan retorik sebagai disiplin pertama di dalam tradisi Barat yang memberikan penyataan bahasa. selain kata-kata yang diucapkan oleh manusia seharian. bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya.1. Stilistik sering dikaitkan dengan gaya. stilistik lebih membatasi dirinya kepada unsur bahasa.0 HURAIAN DAN PENJELASAN TENTANG STILISTIK DAN SEJAUH MANAKAH IA MAMPU MEMANTAPKAN BAHASA MELAYU. baik untuk bercakap atau menulis. Maka. kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti yang terbiasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. kebanyakan pembicaraan mengenai stilistik selalu dilihat di dalam hubungan dengan bahasa dan linguistik.

berlakulah bermacammacam kelainan daripada pengucapan biasa. ketegangan emosi yang terlihat pada 16 . bercakap. seseorang itu berupaya membuat interpretasi isi kandungan ujaran. apa cara disampaikan. kedudukan status mereka. bagaimana disampaikan dan respons yang patut diberi terhadapnya. bahasa baku atau nada juga intonasi ketika mesej itu disampaikan Variasi ini dapat dilihat daripada beberapa dimensi seperti berikut . Struktur sintaksis yang lurus mengandungi subjek. stilistik merujuk kepada situasi sosial di mana ujaran berlaku atau disampaikan. Selain daripada kelainan pemilihan kata. hubungan sosial antara penutur dan pendengar. (a) Fitur tetap stilistik (i) Individu (Bahasa yang ditutur oleh individu itu sendiri atau bahasa sehari-hari)    Fungsi : Digunakan di dalam pergaulan santai yang alamiah. terdapat pelbagai kelainan daripada pengucapan yang lurus hingga bahasa itu menjadi berwarna dan berbunga. selain dapat mengetahui bahasa yang digunakan itu adalah loghat. Teks : Bahasa sehari-hari Unsur Stilistik : Kesantaian. jargona. Maka.daripada pengucapan biasa. slanga. Sebagai contoh. apa yang ingin dilihat dan tahu bukan sahaja isi tetapi bagaimana caranya dilafazkan. terdapat juga kelainan daripada penyusunan ayat. indah dan menarik serta dapat berperanan untuk menimbulkan rasa yang berlainan dan makna yang lebih halus. predikat (misalnya) dilainkan dengan menterbalikkan susunan seperti ayat berikut: (a) Makan dia bersama saya (b) Dia makan bersama saya Seterusnya. Sesuatu situasi atau lokasi juga memainkan peranan penting kerana ia boleh menentukan maksud sesuatu ujaran. mudah. berkomunikasi atau berbual. Selain itu. sebagai seorang pendengar ingin tahu isi kandungan mesej yang hendak disampaikan. dialek. apabila seseorang berhujah. seseorang itu dapat menentukan dan mengenal pasti asal-usul atau kedudukan geografi penutur. Ujaran penutur dan pendengar dapat menentukan bunyi atau kata-kata yang dilafazkan kerana melalui proses sosialisasilah. Tentu sekali. Maka.

penggunaan slogan. Unsur Stilistik : Berlainan daripada bentuk standard. Teks : Artikel surat khabar dan sebagainya. direkod melalui tayangan wayang gambar dan sebagainya). pelaku dan sebagainya). ejaan dan penggunaan ayat yang panjang serta pendek. Teks : Bahasa kuno. perifrasa dan kata pemula (yang menarik). baik dari segi sebutan. (ii) Masa (Ketika/zaman yang dituturkan)    Fungsi : Bagi memberi pemahaman kepada pemakai mengikut sesuatu masa tertentu. ditulis. (iv) Wacana     Media (dituturkan. Unsur Stilistik : Struktur kata yang tertentu mengikut zaman atau masa yang dituturkan dari segi sebutan. Unsur Stilistik : Lukisan tentang apa yang terjadi (nama tempat. klasik dan kini. menjelaskan sehingga orang tahu dengan jelas tentang peristiwa yang dilaporkan. (ii) Dialek (Bahasa yang dituturkan mengikut daerah geografi atau kedudukan sosial)    Fungsi : Digunakan di dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya. tatabahasa atau penggunaan kata-kata tertentu. Teks : Mengikut daerah geografi atau kedudukan sosial.kelancaran dan hambatan di dalam pembicaraan dan cenderung kepada ayat pendek yang tidak mementingkan ketetapan dan kenahuannya. Fungsi : Informasi. 17 .

(iii) Bahasa pergaulan rasmi    Fungsi : Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai pemerintah dan rakyat. istilah yang monosemi. AK KEN DIRI 2 . kuliah. ekonomi dan sebagainya. Teks : Bersifat pemerintah. Unsur Stilistik : Perbezaan banyak kata. melukiskan dengan berbelit-belit. Unsur Stilistik : Konstruksi ayat pernyataan yang rumit. jalinan yang padu antara ayat-ayatnya. agama. ekonomi. Teks : Karangan ilmiah. sains. jargona. lemah-lembut. aspek. Unsur Stilistik : Kata-kata yang neutral daripada nilai sastera dan tanpa warna emosi. perubatan.(b) Fitur sementara stilistik (i)    Laras (Bahasa undang-undang. Unsur Stilistik : Intonasi yang berbeza. (ii) Status (Slanga. bidang dan peristiwa yang berbezabeza. diraja dan sebagainya)    Fungsi : Menentukan konteks dan status pemakai apabila menuturkannya. Teks : Bahasa undang-undang. jarang ditemui penggunaan ungkapan seperti pepatah. Teks : Dituturkan mengikut status pemakai.2 18 . imbuhan dan jenis ayat tertentu mengikut laras yang digunakan. kata atau ungkapan yang tertentu bagi jargona dan sebagainya. gagal menggunakan kata yang berhubungan dengan perasaan. (iv)Gaya bahasa rasmi    Fungsi : Penyampaian kebenaran ilmu dan hukumannya dengan pembuktian logik dan objektif. pencampuran kod bagi slanga. komentar. politik dan sebagainya) Fungsi : Bagi menghuraikan hal. sains.

Bagi orang lain. Seterusnya. Contohnya. mengenyangkan. stilistik juga mempunyai bahasa perbandingan dan fungsi yang tersendiri. makan pagi memang banyak. tetapi telah kehilangan kuasa akibat daripada tindakannya yang tidak baik”. Oleh kerana itu. Di dalam hal ini. pembaca jarang terjumpa perkataan yang mempunyai kedua-dua makna konseptual dan makna stilistik. banyak dan sedap terutama bagi pesawah. hanya kudap-kudap sahaja atau sedikit-sedikit dan tidak banyak. terutama di dalam sesebuah penulisan prosa tradisional. Ia digunakan untuk menerangkan sesuatu maksud perkataan secara berkias. iaitu banyak dan sedap pula. makan pagi betul-betul makan. perkataan tersebut akan menjadi lebih gramatis dan sedap untuk dibaca. Disamping itu. Secara tidak langsung. tidak mungkin juga kita mendapat jawapan yang sama bagi sesuatu perkataan yang bersinonim dengan perkataan lain. Konteks memainkan peranan penting di dalam semua aspek perbualan antara penutur dan pendengar. di dalam gaya bahasa eufemisme. iaitu hanya untuk melapik perut sahaja. stilistik merupakan gaya yang digunakan oleh pemakai bahasa untuk menyatakan fikiran dan perasaan mereka mengikut konteks masing-masing. Seperti yang dinyatakan. Keadaan ini berlaku kerana penutur mempunyai cara tersendiri. penoreh getah atau pelaut. Elok disemai sinonim dengan makna konseptual untuk memudahkan pembaca mengenali gaya-gaya atau cara-cara yang diketengahkan oleh penutur. perkataan sarapan atau makan pagi yang mempunyai sama sahaja sifat luarannya iaitu aktiviti makan di waktu pagi. tetapi sifat dalamannya tentu sekali berbeza. Cara atau gaya seseorang itu mengeluarkan buah fikiran. bahasa perbandingan “bagaikan harimau kehilangan belangnya” boleh membawa maksud “seseorang yang berkuasa dalam sesuatu hal. perkataan seperti “bunting” boleh digantikan dengan ayat “seseorang yang telah mengandung”.Apa yang dinyatakan tersebut adalah sebahagian daripada ruang-lingkup stilistik di dalam sesuatu bahasa. jadi tidak mungkin wujud sinonim sebenar. bahasa perbandingan adalah bertujuan sebagai penggambaran atau pelukisan watak dan memberi pengajaran kepada pembaca tentang sesuatu akibat daripada perbuatan yang tidak baik. Sebagai contoh. berkomunikasi atau berhubung boleh menentukan 19 . Seperti contoh. Bagi orang Barat. Bagi sesetengah orang.

seseorang perlu menentukan stail pengucapannya. Aspek komunikasi sosial yang mempunyai pelbagai stail atau gaya penyampaian bahasa memainkan peranan penting di dalam hal ini. stilistik merujuk kepada pengkajian yang berunsurkan gaya. kadangkala tinggi rendah nada atau intonasi suara seseorang itu boleh mencerminkan kedudukan kastanya. Sebagai ilmu yang masih baru. penggunaan bahasa ketika berkomunikasi dapat menentukan siapa penutur. tidak kira secara formal mahupun tidak formal.anggapan seseorang atau pendengar terhadap seseorang penutur. Maka. slanga. stilistik juga melihat bukan sahaja isi tetapi gaya pengucapan seseorang apabila berhujah ataupun mengeluarkan sesuatu idea. Sebagai rumusan. stilistik sudah berupaya meyakinkan pengkaji bahasa bahawa di dalam hubungan sosialisasi. Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu. pengkajian stilistik. jargona dan sebagainya. Di samping itu. berstatus tinggi atau berpelajaran tinggi. di dalam tradisi ilmiah Bahasa Melayu. sama ada di dalam bidang penulisan ataupun sebaliknya. Selain itu. baru muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik. mewakili sesebuah kumpulan seperti dialek. maka penghasilan idea yang diberikan akan dapat menentukan asal-usul atau kedudukan geografi penutur. terutamanya dalam bidang bahasa akan dapat menggariskan gaya tertentu seseorang apabila berkomunikasi dengan orang lain. hubungan sosial antara penutur dan pendengar. apa statusnya dan latar belakang sosial seseorang. secara tidak langsung akan dapat mempelbagaikan cara penghasilan sesebuah makna. Dengan adanya stilistik di dalam setiap bidang. kedudukan status mereka ataupun pendengar dapat mengetahui bahasa yang digunakan itu adalah loghat. 20 . slanga. tidak kira ianya berbentuk ilmiah ataupun tidak. bahasa baku atau nada juga intonasi ketika mesej itu disampaikan. darjatnya. Selain itu. jargona. Daripada itu. dialek.

antaranya ialah. Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi. di dalam disiplin linguistik. Contohnya 21 . Apakah yang dikatakan dengan Stilistik ini? Perkataan ini telah bermain difikiran saya untuk menerangkan erti-erti yang tersirat dalam menyelami fungsifungsi Stilistik dalam memantapkan Bahasa Melayu di Malaysia ini. Dalam tempoh perlaksaan yang diberikan selama 5 minggu ini. saya ingin berterima kasih kepada pensyarah saya kerana banyak membantu saya dan rakan-rakan menyiapkan tugasan projek ini dengan kadar masa yang ditetapkan. Terlebih dahulu. Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga. Alhamdulillah ia membuahkan hasil juga semasa saya menyiapkan tugasan projek ini.2. Semasa menyiapkan tugasan projek ini. terdapat stilistik. saya tidak langsung memahami apa yang dikatakan dengan Stilistik ini memandangkan tajuk bagi bab ini tidak diterangkan lagi. Selain itu. Dari segi fungsi-fungsi Stilistik ialah saya dapat mengetahui dimana Stilistik dapat memantapkan dalam Bahasa Melayu dari segi penggunaan dialek iaitu bahasa dapat digunakan di dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya. stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa. saya mempunyai masalah yang menyukarkan untuk menghabiskan tugasan ini.W. bersyukur kepada ALLAH S.0 REFLEKSI TENTANG FUNGSI STILISTIK DALAM MEMANTAPKAN BAHASA MELAYU Alhamdulillah. Namun ia tidak mematahkan semangat saya untuk menyiapkan tugasan ini dengan kadar yang segera. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. Stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik.T kerana limpah dan kurnianya dapat juga saya menyiapkan tugasan projek BMM 3107 iaitu Pengantar Linguistik Bahasa Melayu dengan masa yang ditetapkan hasil usaha kawan-kawan dan tidak lupa juga pada pensyarah saya sendiri iaitu. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Tuan Haji Zubaidi bin Ahmad.

supaya mereka tidak akan lupa dimana asal usul mereka berada dan dapat menyebarkan bahasa kita dimata dunia. Contohnya ialah.dari segi dialek orang Kelantan lebih pekat berbanding bahasa-bahasa biasa. Fungsi yang kedua pula ialah dari segi status penggunaannya. nada dan intonasi juga amat penting dalam memastikan perkara yang diujarkan dapat difahami oleh pendengar dan orang lain. Bahasa slanga ini juga lebih kurang sama dengan bahasa kasar sedikit. fungsi Stilistik ini amat penting sekali dalam meastikan bahasa yang digunakan ini dapat difahami oleh orang ramai tidak kira penutur mahupun pendengar. Bahasa yang digunakan juga perlu sesuai dengan apa yang diujarkan. Contohnya ialah laras bahasa dari segi agama. Laras yang digunakan mestilah berkaitan dengan hadishadis dan ayat-ayat Al-Quran. Fungsi ini amat penting sekali bagi memastikan laras yang digunakan itu mestilah sesuai dengan perkara yang hendak diujarkan. “lu apa hal bro”. kita dapat lihat dimana bahasa amat penting sekali dalam memantapkan stilistik ini dalam Bahasa Melayu.bahasa kasar dan bahasa basah. Intihanya. Stilistik ini perlu diterapkan kepada generasi muda pada zaman sekarang ini. Dalam fungsi yang ketiga ini. Barang siapa yang tidak faham akan bahasa Kelatan ini akan runsing pemikiran bagi yang tidak tahu menahu dalam konteks bahasa Kelantan ini. Oleh itu. Dari segi bahasa slanga ialah bahasa yang baru dan mempunyai maksud yang tersendiri. Selain itu. Contohnya penggunaan bahasa slanga. Laras bahasa juga amat penting diaman jatuhnya sesuatu syarikat bergantung kepada laras bahasa dari segi ekonomi. 22 . bahasa pengaulan rasmi. Fungsi yang keempat dan yang terakhir sekali ialah dari segi laras bahasa yang digunakan. Bahasa ini banyak diujarkan oleh anak-anak muda zaman sekarang ini. “mat rempit dan minah rempit” dan sebagainya. Fungsi yang ketiga pula ialah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->