P. 1
123542563 Xsgment Stilistik Bahasa Melayu

123542563 Xsgment Stilistik Bahasa Melayu

|Views: 293|Likes:
Published by marsyamaisarrah

More info:

Published by: marsyamaisarrah on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2015

pdf

text

original

PENGENALAN Perbincangan mengenai stilistik adalah berkenaan dengan gaya (style).

Dalam bahasa Melayu, kata stylistics menjadi stilistik. Sebagai pendahuluan, kita akan membicarakan persoalan istilah terlebih dahulu. Persoalan ini pula berkaitan dengan berbagai-bagai persoalan lain, misalnya istilah dan pengertian yang berhubungan dengan style dan stilistik atau persoalan yang berhubungan dengan kemunculan ilmu itu sendiri, yang juga berhubungan dengan hakikatnya sebagai ilmu. Sebelum timbul ilmu stilistik, iaitu kajian gaya yang digunakan untuk menganalisis karya sastera, bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. Ini kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti yang biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai untuk bercakap atau menulis. Maka, timbullah berbagai-bagai kelainan dan ia membezakan gaya tertentu antara satu sama lain. Stilistik ialah ilmu yang masih baru dan kedudukannya masih goyah. Kesedaran tentangnya masih goyah, terutamanya tentang gaya yang sudah lama wujud bagi mengkaji gaya yang terdapat di dalam sesebuah karya sastera. Terdapat dua faktor yang menyebabkan perkembangannya lambat. Ini dinyatakan seperti berikut:

(i)

Perhatian terhadap gaya mungkin pernah muncul pada orang yang hidup di dalam dunia sastera dan mereka sedar, pemakaian bahasa mereka berbeza daripada bahasa seharian mereka.

(ii) Di dalam hubungan dengan perkembangan lainnya, ada keinginan untuk merumuskan gaya yang terdapat pada bahasa yang indah itu dengan menghubungkan gaya dengan keindahan.

Kedua-dua faktor ini berpengaruh terhadap kelambatan munculnya stilistik sebagai ilmu. Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu hanya muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik dan kajian karya sastera. Berdasarkan gerak ke arah menjadikan stilistik sebagai bidang ilmu yang penting,

1

kita akan didedahkan tentang kepentingan ilmu stilistik yang meliputi definisi stilistik, ciri-ciri stilistik, stilistik di dalam bahasa, bahasa perbandingan dan keberkesanan stilistik di dalam bahasa. Stilistik berasal daripada bahasa Inggeris iaitu “style‟ yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan ,‟linguistik‟ yang bererti tatabahasa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, stilistik ialah ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa.Menurut Bally,Jacobson,Leech,Widdowson,Levin,ching,Chatman,dalan dan lain-lain, mereka menjelaskan stilistik sebagai suatu deskripsi daripada bahasa yang digunakan di dalam teks sastera. Bagi Leech, stilistik adalah pembelajaran gaya ilmu linguistik atau „simply‟ defined as the (linguistic ) study as style”. Wawasan demikian adalah seiring dengan pernyataan Cummings dan Simmons: bahawa pembelajaran bahasa di dalam teks sastera merupakan „a branch of linguistic called stylistic‟.Di dalam konteks yang lebih luas ,Jacobsons beranggapan bahawa puitika (poetics) sebagai teori tentang system dan kaedah teks sastera sebagai bahagian yang tidak dipisahkan bagi linguistik. Manakala ,Chavatik pula mengemukan stilistik sebagal kajian teks sasatera dan kod estetik dengan kajian stilistik yang mengkaji bahasa dalam teks sastera, sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik (Aminuddin,1995;22). Sedangkan menurut Rene Wellek dan Austin Warren , stilistika perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa pada zamannya (Wellek dan Warren, 1990:221). Bertolak daripada berbagai pengertian yang telah disebutkan,Aminuddin mentakrifkan stilistik sebagai pengajian tentang cara pengarang di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks, dan juga kekayaan unsur pembentuk itu dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya. Walaupun fokusnya hanya pada sistem tanda untuk memperoleh pemahaman tentang ciri-ciri penggunaan , apabila system tanda dihubungkan dengan cara pengarang di dalam menyampaikan gagasan , kita perlu memahami

2

Stilistik ialah kajian stail yang melibatkan bentuk atau bahasa dan isi kesusasteraan. berdasarkan jenis bahasa inilah .Ia meliputi kajian mengenai teknik pemakaian bahasa di dalam penulisan dan teknik yang mengkaji segala kemungkinan yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan kesusasteraan yang semata-mata untuk mendapatkan kefahaman sebenar tentang kesusasteraan (Nik Hassan Basri:378). Stilistik juga merupakan satu lagi disiplin yang mengkaji ciri-ciri lingustik yang berbeza yang berlaku di dalam kalangan kelompok sosial. bentuk bahasa tulisan atau gaya bahasa banyak dipakai.walaubagaimanapun . pada kebiasaanyan .stilistik merujuk kepada kajian mengenai bahasa literari sesuatu komuniti dengan menggunakan kaedah linguistik.Di dalam karya kesusasteraan. Mengikut Kamus Zaaba.Ianya berkaitan dengan stail atau gaya terutamanya gaya bahasa.Kelompok sosial itu pula dibezakan oleh bidang pekerjaan atau perbezaan kelas di dalam sesuatu masyarakat. (Nik Hassan 3 .Oleh itu.Kamus Dewan Edisi Ketiga pula mengatakan stilistik ilah kajian tentang teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan di dalam penulisan .stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa.antaranya ialah untuk menghuraikan tingkah laku bentuk bentuk bahasa tulisan yang digunakan atau dicipta oleh pengarang di dalam karya deskriptif mahupun karya kesusasteraan .i) ii) iii) Gambaran objek/peristiwa Gagasan Ideologi yang terkandung di dalam karya sastera Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga . stilistik ialah suatu kajian mengenai teknik penggunaan gaya bahasa yang mantap serta secara berkesan di dalam suatu penulisan. Kaedah ini banyak dipakai . maka stilistik berusaha mencari jalan keluar bagi menghuraikan perhubungan antara bentuk pengucapan dengan makna yang dibawa oleh ny a Basri :378).

Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. di kaji dan dihubungkan dengan kajian bahasa (Keris Mas:8) Kajian terhadap teks sastera secara tradisional hanya terbatas pada kelainan bahasa dalam hubungan dengan kehendak tatabahasa. ikut dipertimbangkan.Segala hubungan yang menimbulkan kelainan gaya bahasa. baik gaya individu mahupun implikasi lain.Menurut Keris Mas .iaitu penggunaan peribahasa. penggunaan pengulangan dan meminjam usaha pengarang (di dalam konteks ini penyair) untuk mendapat kepastian tulisannnya. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi.stilistik melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma tatabahasa .stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik. yang diandaikan sebagai apa yang diperkatakan (isi) dan apa cara mengatakan bentuk atau bahasa ). Ia meliputi kajian terhadap teks sastera.bahasa kiasan. Selain itu. disamping kelainan yang bersifat figuratif .lahirnya hasil sastera yang diperhatikan dan diberi saluran kajian khusus.Kedua-dua pula merupakan cabang linguistik (Azmi Rahman .Kajian stilistik telah berubah kepada kajian yang dianggap lebih objektif dan saintifik. Perubahan kajian ini disebut kajian bentuk dan kajian isi. yang melibatkan.(Keris Mas :8) Didalam disiplin linguistik. Beberapa pendapat lain yang sempat dikutip telah diutarakan oleh Freeman(1970:4). yang tidak lagi dari sudut kebahasaan saja tetapi juga dari sudut isi yang disampaikan dengan penggunaan bahasa itu. pendekatan terhadap kajian teks sastera meninggalkan cara pendekatan yang subjektif dan impresionis dan memasuki cara baru yang lebih objektif dan lebih saintifik. Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi .Esasterawan.ungkapan dan sebagainya. Dengan stilistik. kesusasteraan yang mempunyai sifat dan hakikat perkembangan dan perubahan yang sejajar dengan perkembangan fikiran dan realiti kehidupan manusia dan masyarakat. stilistik ialah kajian stail mengkaji segala kemungkinan gaya kesusasteraan untuk menilai dan mendapat kefahaman sebenar mengenai sesebuah teks kesusasteraan. terdapat stilistik. 4 .baginya .com).sindiran .

terlepas daripada linguistik ataupun sastera.xviii) mengusulkan bahawa stilistik menjadi ilmu yang berdiri sendiri. teknik eksposisi.adalah tentang ilmu gaya bahasa. stilistik.Menurutnya . yakni imej.menurutnya .menurutnya .Wordpress.Umar Junus (1980. mengatakan bahawa stilistik merupakan cabang daripada pengajian sastera.Gaya bahasa sendiri adalah pemuafakatan kekayaan bahasa oleh seseorang di dalam bertutur dan menulis. stilistik dipakai sebagai gabungan.Murray pula berpendapat bahawa stilistik ialah gaya dan sesuatu yang istimewa.Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/penyimpangan di dalam aspek linguistik secara eksplisit maupun implisit (Esasterawan. memberikan batasan stiliistik. juga memberikan pengertian tentang stilistik.Selanjutnya . morfologi dan sintaksis.com) Kridalaksana(1982:157). di dalam Kamus Linguistik.237). mengatakan bahawa hakikat stilistik adalah pemakaian dan penggunaan nya di dalam karya sastera. Fowier (1987.1982:49-50) 5 .Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis. struktur suara.com) Tuner (1977:7). Sebagaimana yang kita sudah ketahui.Tetapi kemunculannya sudah ada di dalam linguistik .Menurutnya para ahli mengatakan bahawa stilistik meneliti sastera pada aspek bahasa . sintaksis dan lain-lain. khasnya bahasa puisi adalah bahasa yang paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. stilistik adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera: iaitu ilmu interdispiliner antara linguistik dan kesusasteraan atau penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa (Dwisusanto.Umar Junus (1980:xvii). terutama kesusasteraan. Di dalam kajian puisi. Bahasa sastera. pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh kesan tertentu serta keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastera (Kridalaksana. stilistik adalah bahagian daripada linguistik yang memusatkan perhatian nya pada variasi penggunaan bahasa . iaitu ilmu sastera dan ilmu linguistik .pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis.stilistik melihat kajian bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi.

mengatakan bahawa gaya bahasa ada enam pengertian . pengajaran stilistik dilakukan dengan cara menganalisis system linguistik karya sastera dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciri-cirinya.namun kedua-dua pendekatan tersebut pada hakikatnya tidaklah saling bertentangan (Dwisusanto. (ii) Kedua. 6 .Ia dilihat daripada tujuan estetik karya sastera sebagai makna yang penuh. ada dua kemungkinan di dalam mendekatinya .Enkvist(Junus 1989:4).Wordpress.1990:226) Berdasarkan kedua-dua pendekatan tersebut. penelitian stilistik ini di lakuakn dengan menghayati variasi terhadap pemakaian bahasa yang normal dan mememukan tujuan estetiknya (Wellekdan Warren.com). seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Bungkus yang membungkus inti pemikiran yang telah ada sebelumnya Pilihan antara berbagai pernyataan yang mungkin Sekumpulan ciri peribadi Penyimpangan norma atau kaedah Sekumpulan ciri kolektif Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan di dalam teks yang lebih luas daripada kalimat Untuk mengkaji karya sastera dari sudut stilistik. iaitu: (i) Pertama. ternyata terdapat perbezaan mengikut bidang kajian masing-masing.

cerpen. iaitu. Lutfi Abas. (i) Kajian tentang unsur-unsur ekspresif bahasa yang dapat menampilkan pemikiran dan perasaan sefektif mungkin (ii) Kajian tentang gaya bahasa pengarang secara individu.1988:210).Mengikut Awang Sariyan (1985) daripada dua aliran pemikiran yang diperkembangkan oleh Charles Bally dan Leo Spitzer itu.drama . puisi moden atau sajak (Lutfi Abas. Di dalam Bahasa Inggeris . Ini akan diterangkan seterusnya. stilistik mula digunakan pada tahun 1846.Stilistik wujud sebagai cabang disiplin linguistik yang berdiri sendiri pada penghujung abad ke 19 dan awal abad ke 20. misalnya berupa rangkaian (perulangan) sesuatu bentuk linguistik seperti ayat jenis tertentu atau bunyi tertentu . sesuatu karya sastera boleh berupa novel . Dengan cara membuat perbandingan ini. maka beliau dapat mengemukakan takrif stilistik dengan lebih jelas. ahli-ahli stilistik menyimpulkan dua jenis kajian stilistik. 7 .Stilistik ialah kajian kuantitatif yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal berkenaan sesuatu karya sastera. dalam tulisannya cuba menunjukkan perbezaan antara stilistik dengan linguistik. Ciri-ciri keindahan bahasa yang universal itu.

CIRI. Kilatan atau bayangan merupakan nama lain bagi alusi.Alusi merupakan pemerian yang membayangkan atau merujuk sesuatu secara tidak langsung kepada sesuatu 8 .CIRI LINGUISTIK Stilistik atau kajian bentuk boleh dibahagikan kepada dua perkara. Di dalam mata pelajaran Bahasa melayu.pleonasme dan simile. Sungguhpun gaya bahasa pertautan tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran.epifora. pertautan dan pertentangan. (b) Gaya bahasa pertentangan pula adalah seperti hiperbola. Misalnya gaya bahasa perbandingan simile di ajar kepada pelajar-pelajar tingkatan satu. epitet. anaphora. Ciri yang keduanya ialah pemakaian bahasa yang termasuk segala yang tercakap dalam linguistik seperti fonologi.sintaksis dan semantik. gaya bahasa pertautan ialah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu yang memiliki ciri atau sifat tertentu dengan yang lain. antonomasia. Pertama.Kelainan bahasa juga termasuk peribahasa.morfologi. metonimia dan alusi. perbandingan. Ianya boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian yang utama tadi. metafora.asonansi. eufemisme. sindiran dan gaya retorik.personafikasi. (d) Gaya yang terakhir ialah penyirnaan yang hanya terdapat satu cirri sahaja iaitu sinkof. gaya bahasa ini di ajar mengikut tahap-tahap tertentu. gaya pertentangan merangkumi aliterasi.inverse dan paradox (c) Sementara . Stilistik di dalam kajian bahasa secara umumnya boleh dibahagikan kepada lima bahagian. ianya juga perlu dikuasai oleh guru bagi membezakan nya dengan ciri-ciri yang lain. bahasa pengulangan.penyirnaan. (a) Ciri-ciri yang terdapat di dalam gaya bahasa perbandingan adalah seperti imejan.kajian tentang kelainan bahasa yang mengandungi bentuk gaya .Kesemua gaya ini mempunyai takrifan dan ciri-ciri yang membezakan diantaranya. Menurut Nik Hassan Basri (2005) .rima dan sinkof.antaranya gaya bahasa yang selalu dikelompokkan di dalam gaya bahasa ini ialah gaya bahasa sinekdok. eponym.

9 . gambar yang ditunjukkan itu menggembalikan kenangan kita kepada peristiwa Mei 1969.ellipsis.”Setelah mereka pergi dari rumah. Ia merangkumi pengganti symbol atau lambing yang menyatakana sesuatu sifat atau ciri yang khas daripada seseorang atau sesuatu hal. Manakala eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata atau ungkapan yang agak kasar atau keras. akronim.Sinekdok membawa maksud perkataan yang disebut itu membawa maksud sepenuhnya. perkataan “mati. walaupun perkataan separuh sahaja digunakan. Tetapi bagi menggambarkan ciri eufemisme.”Perangai kamu ini seperti Pak Pandir”.Metonimia pula digunakan bagi menjelaskan ciri atau nama seperti jenama dan sebagainya.Pengguguran ini adalah bagi memudahkan penutur meyebutnya . dan“beranak”. frasa atau bahagian ayatnya.batang hidung pun tak nampak”. dan aferisis. kata.Perkataan ini lebih lembut berbanding mati.perkataan kasar digunakan .suku kata. Contohnya . Ciri yang terakhir di dalam gaya pertautan adalah sinekdok.Terdapat perkataan yang sinonim dengan perkataan ini seperti “meninggal dunia”. Ciri yang seterusnya ialah epitet yang menjadi keterangan atau frasa yang menggelarkan atau merupakan suatu huraian yang menjelaskan atau menggantikan nama sesuatu benda atau gaya bahasa.Antara unsurnya ialah sinkof. Contohnya .Seterusnya antonomasia melibatkan penggunaan Jabatan kementerian dan gelaran tertentu seperti Dekan dan Guru Besar. Eponim pula sejenis gaya yang menggunakan nama seseorang yang memiliki sifat tertentu di pakai di dalam ayat bagi menghubungkan sifat yang dimiliki oleh orang lain. Batang hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya (Nik Hassan Basri .Contohnya.Contoh ayat .2005) Gaya bahasa penyirnaan atau pelesapan iaitu bentuk bahasa yang mengalami unsure pengguguran bunyi.cerita. Contoh perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan ciri ini ialah “Loceng pagi bersahut-sahutan pada pagi itu di rumah saya”.afesis.Aferisis ialah salah satu gaya bahasa penyirnaan .apokop.Contoh perkataan yang sering digugurkan ialah perkataan “hulu” menjadi”ulu” dan “kamu” menjadi “mu” sahaja.iaitu pengguguran bunyi atau kata pada awal ujaran atau huruf awal atau suku kata awal bagi sesuatu perkataan.Loceng pagi sebenarnya menggambarkan ayam jantan yang berkokok.

kata yang mengalami proses penyingkatan pula disebut sebagai akronim. objek. frasa atau rangkai kata atau pengguguran tertentu seperti pengguguran frasa nama sebagai subjek. 10 . suku kata atau bahagian suku kata di dalam struktur kata dan rangkai kata tertentu.Sementara itu. sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih.frasa yang digugurkan ialah “oleh gurunya”.Apokop pula ialah sejenis gaya bahasa penyirnaan yang mengalami proses pengguguran huruf akhir.sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih perkataan sehingga akhirnya membentuk satu perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih suku kata. Ciri stilistik keempat yang terdapat dalam gaya bahasa pengulangan atau repetisi bermaksud gaya bahasa yang mengandungi unsur pengulangan bunyi. Ian jug termasuk pengguguran seluruh frasa predikat atau pengguguran bahagian frasa predikat atau gaya bahasa. Contohnya . tetapi afesis mengugurkan bunyi vokal bagi sesuatu kata.Contoh nya ABIM yang bermaksud Angkatan Belia Islam Malaysia.Terdapat lima ciri yang sering digunakan di dalam sukatan pelajaran iaiatu aliterasi. baharu menjadi baru saja.ellipsis merupakan sejenis gaya bahasa penyirnaan yang di dalam struktur ayatnya dihilangkan kata.Contoh perkataan “kekanda” menjadi “kanda”. Proses penyingkatan adalah disebabkan penggunaan huruf .Contohnya Akademi Seni Kebangsaan (ASK). kata.Kesemua ciri di bawah penyirnaan ini adalah hampir sama tetapi mempunyai hanya sedikit perbezaan dari segi pengguguran penyingkatan.Afesis dan aferisis adalah hampir sama . “Dia dirotan”. anaphora.yang di dalam ayatnya di dapati adanya unsur penghilangan atau pengguguran kata atau kata-kata atau ayat yang menjadi unsur penting di dalam pembinaan sintaksis yang lengkap.Pengguguran huruf sisip atau suku kata sisip perkataan atau dengan menghilangkan huruf tengah atau suku kata tengah.seterunya . manakala aferisis adalah sebaliknya. Di dalam contoh ayat. suku kata. praakhir atau suku kata akhir bagi sesuatu perkataan. contohnya “anakanda”menjadi “anak” sahaja. atau bahagian ayat yang dianggap penting untuk menghasilkan kesan dan memberi tekanan di dalam sesebuah konteks yang sesuai. frasa. tetapi pencantuman itu tidak dapat membentuk akronim.Penyingkatan ini adalah disebabkan oleh pengguguran huruf atau suku kata didalam struktur kata tertentu.

terdapat sembilan ciri yang kurang digunakan iaitu anadiplosis.” Setiap huruf “a‟ menggambarkan asonansi. pengulangan konsonan „d‟ “dara damba daku”. dan kiasmus.Pengulangan ini biasanya dapat dilihat di dalam beberapa rangkap sajak atau syair. Surat yang merupakan buku karya S.alam adalah syurga bumi.cinta kepadanya adalah cinta jutaan bunga-bungaan.gaya bahasa pengulangan ini biasanya terdapat di dalam puisi atau prosa. anaphora ialah pengulangan kata pada awal baris untuk ayat-ayat yang berturut-turutan. gradasi.dan „u‟ iaitu sebanyak lima huruf sahaja.Oleh yang demikian .Sementara itu.Menurut Rahman Shaari (2004. yang biasanya secara berurutan supaya memperoleh kesan tertentu.epizeukis. Epifora atau epistrofa ialah sejenis gaya bahasa pengulangan: iaitu pengulangan kata.asonansi. 11 .Puisinya adalah seperti berikut”Alam adalah sebahagian daripada kami .dan epifora. taringan (1985a:181. Pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata dan yang berurutan . moden.5). Gaya bahasa ini terbentuk hasil daripada pengulangan konsonan yang sama .epanortesis.beberapa kata pada akhir baris atau beberapa kata pada akhir ayat yang juga berurutan. Contoh . moden kreatif atau bukan kreatif. terdapat enam jenis vokal tetapi bunyi-bunyi itu hanya diwakili oleh lambing „a‟. Seterusnya asonansi. pengulangan vokal pada setiap baris atau ayat yang biasanya berurutan seperti anaphora.iaitupengulangan vokal „a‟. Contohnya.antanaklasis. sajak “Negara Cinta”oleh Nahmar Jamil. Othman Kelantan iaitu: “Aku tidak mahu.185a:197) mendifinisikan aliterasi sebagai pemakaian kata yang permulaannaya sama bunyinya. prosa tradisional.Contoh gaya bahasa epifora yang ditinjau di dalam prosa kumpulan.‟o‟. sama ada di dalam puisi tradisional .asyndeton.epanalepsi. cinta kepadanya cinta jutaan manusiawi.Di dalam bahasa Melayu .‟e‟.Anafora pula ialah pengulangan perkataan pertama pada setiap baris atau pada setiap ayat. gaya bahasa asonansi yang dipetik daripada puisi.frasa.erotesis.Benarbenar tidak mahu”(halaman 29).‟i‟.

Contoh rangkap yang memaparkan rima akhir „abab‟ yang dipetik daripada “Pantun Budi”.Epizeukis ialah sejenis 12 . “Tenang-tenang air di laut.2005) Sungguhpun ciri-ciri ini juga terkandung di dalam gaya bahasa penyirnaan. Gaya bahasa pengulangan yang menggunakan tanda baca yang sama berulangulang untuk menghubungkan kata.abab. misalnya aaaa.di dalam darah ada tenaga .”Ramli makan nasi. frasa.sampan kolek mudik ke tanjung.”Mereka tidak lupa pesanan ibu mereka” Epanortesis ialah gaya bahasa pengulangan.abba dan sebagainya.aabb. tetapi mempunyai makna yang berbeza.Tetapi di sebalik pengulangan itu terkandung maksud ayat pada mulanya ingin menjelaskan sesuatu tetapi diperbetulkan yang salah.ayat antara satu dengan lainnya menjadikan satu ayat yang panjang .”Di dalam raga ada darah.Sementara.Contohnya.Ianya dikenali sebagai asindeton.klausa.iaitu hanya dengan tanda koma atau beberapa tanda koma.gurindam. Menegur kakak tua ayahku pagi kelmarin”.didalam daya ada segala”.Penggunaan gaya bahasa ini boleh digunakan juga di dalam penulisan kreatif.Anadiplosis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan. iaitu.iaiatu pengulangan beberapa kata yang sama di dalam ayat.Antanaklasis pula ialah sejenis gaya bahasa pengulangan yang mengandungi pengulangan kata yang sama bentuknya di dalam ayat .di dalam tenaga ada daya.pantun. epanalepsi membawa maksud pengulangan kata pertama menjadi kata terakhir di dalam kalausa atau ayat.Gaya bahasa ini terlalu banyak menggunakan tanda koma di dalam ayat.Contohnya.eh makan bubur”.namun ianya kurang diketahui. iaitu kata atau frasa terakhir di dalam satu klausa atau ayat yang berikutnya. iaitu yang terdapat dalam puisi seperti syair.Epanalepsi juga merupakan pengulangan awal kata di dalam struktur kata di dalam ayat menjadi kata terakhir di dalam baris yang sama di dalam ayat.abcabc.atau rima ialah susunan bunyi atau keselarasan huruf pada akhir kata atau suku kata terakhir di dalam sesuatu baris atau serangkap puisi.Rima akhir bunyi ialah bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akhir di dalam suatu rangkap . budi sedikit rasa nak junjung”(Nik Hassan Basri .Contohnya .hati terkenang mulut menyebut.contohnya.”Burung kakak tua menegur ayahku kelmarin.

.Dan pengharapan tidak mengecewakan.(Taringan.Misalnya “Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.1985:239) pula merupakan inverse hubungan antara dua kata di dalam satu ayat pula dikenal sebagai kiasmus. iaitu pengulangan kata atau frasa yang pentingkan atau yang ditekan itu diulang beberapa kali berturut-turut di dalam satu ayat. dan tahan uji menimbulkan harapan.Contohnya..Paralelisme ialah gaya bahsa pengulangan...Contohnya. iaitu yang menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa di dalam ayat.. iaitu sejenis gaya yang berusaha untuk mencapai keselarian di dalam penggunaan kata –kata beberapa frasa yang menduduki fungsi yang sama di dalam bentuk kenahuan yang sama.”Bapanya memelihara kambing dan ayam dan lembu dan kerbau di ladang”.Polisindeton ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.‟‟.Ya Allah...Gradisi pula ialah gaya bahasa pengulangan yang memaparkan maklumat yang mengandungi beberapa kata atau frasa yang paling sedikit tiga kata –atau istilah yang hadir secara berurutan di dalam ayat yang mempunyai beberapa perubahan yang bersifat kuantitatif.gaya bahasa pengulangan.mesodilopsis atau nama lainnya responsif ialah gaya bahasa pengulangan.Tautotes ialah sejenis gaya bahasa pengulangan .Contohnya. Gaya yang terakhir di dalam gaya bahasa yang berkaitan dengan pengulangan ialah tautotes.iaitu yang berupa pengulangan sebuah kata atau beberapa kata berkali-kali di dalam sebuah struktur 13 .dan ketekunan menimbulkan tahan uji. iaitu pengulangan kata atau frasa yang berada di tengah tengah baris atau pengulangan kata atau beberapa kata di bahagian tengah ayat atau di bahagian tengah baris sesuatu ayat yang berturut-turutan. perbahasan atau penulisan yang tujuannaya adalah untuk mencapai keberkesanan yang mendalam dan penekanan setra pertanyaan yang disuarakan atau persoalanyang diajukan itu tidak mengharapkan jawapan. Sementara .Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun”. pidato. Erotesis pula merupakan sejenis gaya bahasa pengulangan yang berupa pertanyaan yang sering digunakan di dalam ucapan .”Rasuah bukan sahaja patut di kutuk tetapi diperangi habis-habisan”.

maksud hiperbola ialah pembaziran atau suatu cara yang melebihkan –lebihkan semata-mata untuk mencapai kesan tertentu. a)Hiperbola berasal daripada bahasa Yunani.Dengan kata lain hiperbola ialah unkapan yang melebihkan – lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan : jumlahnya.1984:3).dan inverse atau anastof. (b) Paradoks ialah sejenis gaya bahasa pertentangan yang mengandungi pertentangan nyata dengan fakta yang ada.antiklimaks.kakak mengunjungi abang dan mereka saling kunjung mengunjungi”.Ini bermaksud paradox memaparkan suatu keadaan atau suasana yang berlawanan.mengemukakan makna yang bertentangan dengan makna yang bertentangan.Gaya yang sering digunakan di dalam gaya bahasa ini tiga sahaja iaitu hiperbola.1971:233). ukurannya dan sifatnya (Moelino. gaya bahasa yang lain pula adalah seperti antifrasis.hipalase..Manakala .ayat.Gaya bahasa ini boleh dijumpai dalam teks komsas.Kata majmuk ini dibina melalui gabungan perkataan „hyper‟ yang bermaksud melebihi dan „ballien‟yang bererti meluahkan atau mengeluarkan . c) Inverse atau anaskof pula ialah gaya bahasa pertentangan yang memfokuskan pembalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan nya yang lazim atau ayat yang susunnya dimulai dengan predikat dan diikuti dengan subjek. 14 . ditengah-tengah kesedihan ada juga kelucuan (Dzul Karnain.Contohnya “Abang mengunjungi kakak. sama ada ayat aktif songsang atau ayat pasif songsang. Gaya bahasa pertentangan.2000:79).paradox.tetapi kenyataannya mengandungi kebenaran dengan pendapat umum dan reality.apofasis. iaitu suatu gaya bahasa yang mengandungi kebenaran yang diperbesarkan-besarkan (Dale et al.Jadi .Contohnya .

Oleh sebab itu. stilistik lebih membatasi dirinya kepada unsur bahasa.0 HURAIAN DAN PENJELASAN TENTANG STILISTIK DAN SEJAUH MANAKAH IA MAMPU MEMANTAPKAN BAHASA MELAYU. Sejarah munculnya stilistik berkait rapat dengan retorik sebagai disiplin pertama di dalam tradisi Barat yang memberikan penyataan bahasa. manusia selalu menggunakan pelbagai gaya walaupun ayat yang dituturkan mempunyai maksud yang sama. Kelainan seperti itu sering berlaku di dalam bidang penulisan. Kelainan pemilihan kata untuk menyatakan satu makna yang sama akhirnya menjadi salah satu unsur lahirnya gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai oleh pelbagai orang. sebagai satu disiplin ilmiah masih agak baru. timbullah berbagai-bagai kelainan. Di dalam percakapan biasa. Setiap kelainan ini menjadi gaya tertentu yang berbeza antara satu dengan yang lain . bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti yang terbiasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. contohnya: (a) Dia itu orang bijak pandai (b) Dia itu pujangga besar Kedua-dua ayat tersebut sama maknanya tetapi lain dari segi pengucapannya. iaitu ilmu kajian gaya yang digunakan untuk menganalisis hasil penulisan.1. Maka. selain kata-kata yang diucapkan oleh manusia seharian. baik untuk bercakap atau menulis. Sebelum timbul ilmu stilistik. BERIKAN CONTOH-CONTOH YANG KONKRIT BAGI MENYOKONG HUJAH ANDA Menurut Seymour Chatman (1971). seperti untuk menghuraikan ilmu pengetahuan. Pemakaian bahasa mempunyai pelbagai jenis kegunaan tertentu. kebanyakan pembicaraan mengenai stilistik selalu dilihat di dalam hubungan dengan bahasa dan linguistik. Walaupun stilistik. Stilistik sering dikaitkan dengan gaya. namun pemikiran tentang gaya atau stail sudah lama timbul. Gaya di dalam bahasa bermaksud cara atau ragam bahasa itu dipakai. yang pada dasarnya bermula dengan percubaan mengucapkan sesuatu berlainan caranya 15 . digunakan dalam bidang penulisan serta pemakaiannya dalam konteks tidak rasmi.

hubungan sosial antara penutur dan pendengar. bagaimana disampaikan dan respons yang patut diberi terhadapnya. bahasa baku atau nada juga intonasi ketika mesej itu disampaikan Variasi ini dapat dilihat daripada beberapa dimensi seperti berikut . Maka. apa cara disampaikan. selain dapat mengetahui bahasa yang digunakan itu adalah loghat. apa yang ingin dilihat dan tahu bukan sahaja isi tetapi bagaimana caranya dilafazkan. kedudukan status mereka. berkomunikasi atau berbual. terdapat pelbagai kelainan daripada pengucapan yang lurus hingga bahasa itu menjadi berwarna dan berbunga. Maka. apabila seseorang berhujah. berlakulah bermacammacam kelainan daripada pengucapan biasa. (a) Fitur tetap stilistik (i) Individu (Bahasa yang ditutur oleh individu itu sendiri atau bahasa sehari-hari)    Fungsi : Digunakan di dalam pergaulan santai yang alamiah. terdapat juga kelainan daripada penyusunan ayat. Sesuatu situasi atau lokasi juga memainkan peranan penting kerana ia boleh menentukan maksud sesuatu ujaran. Struktur sintaksis yang lurus mengandungi subjek. slanga. Tentu sekali. sebagai seorang pendengar ingin tahu isi kandungan mesej yang hendak disampaikan. jargona. Selain itu. indah dan menarik serta dapat berperanan untuk menimbulkan rasa yang berlainan dan makna yang lebih halus. seseorang itu berupaya membuat interpretasi isi kandungan ujaran. Sebagai contoh. predikat (misalnya) dilainkan dengan menterbalikkan susunan seperti ayat berikut: (a) Makan dia bersama saya (b) Dia makan bersama saya Seterusnya. Ujaran penutur dan pendengar dapat menentukan bunyi atau kata-kata yang dilafazkan kerana melalui proses sosialisasilah. bercakap. mudah. stilistik merujuk kepada situasi sosial di mana ujaran berlaku atau disampaikan. dialek. ketegangan emosi yang terlihat pada 16 . seseorang itu dapat menentukan dan mengenal pasti asal-usul atau kedudukan geografi penutur. Teks : Bahasa sehari-hari Unsur Stilistik : Kesantaian. Selain daripada kelainan pemilihan kata.daripada pengucapan biasa.

menjelaskan sehingga orang tahu dengan jelas tentang peristiwa yang dilaporkan.kelancaran dan hambatan di dalam pembicaraan dan cenderung kepada ayat pendek yang tidak mementingkan ketetapan dan kenahuannya. ditulis. 17 . Unsur Stilistik : Struktur kata yang tertentu mengikut zaman atau masa yang dituturkan dari segi sebutan. Unsur Stilistik : Lukisan tentang apa yang terjadi (nama tempat. tatabahasa atau penggunaan kata-kata tertentu. Teks : Bahasa kuno. Unsur Stilistik : Berlainan daripada bentuk standard. Fungsi : Informasi. baik dari segi sebutan. Teks : Mengikut daerah geografi atau kedudukan sosial. (ii) Dialek (Bahasa yang dituturkan mengikut daerah geografi atau kedudukan sosial)    Fungsi : Digunakan di dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya. direkod melalui tayangan wayang gambar dan sebagainya). klasik dan kini. pelaku dan sebagainya). penggunaan slogan. (ii) Masa (Ketika/zaman yang dituturkan)    Fungsi : Bagi memberi pemahaman kepada pemakai mengikut sesuatu masa tertentu. (iv) Wacana     Media (dituturkan. Teks : Artikel surat khabar dan sebagainya. perifrasa dan kata pemula (yang menarik). ejaan dan penggunaan ayat yang panjang serta pendek.

istilah yang monosemi. sains. Teks : Bahasa undang-undang. pencampuran kod bagi slanga. melukiskan dengan berbelit-belit. jalinan yang padu antara ayat-ayatnya. imbuhan dan jenis ayat tertentu mengikut laras yang digunakan. diraja dan sebagainya)    Fungsi : Menentukan konteks dan status pemakai apabila menuturkannya. kata atau ungkapan yang tertentu bagi jargona dan sebagainya. jargona. (iv)Gaya bahasa rasmi    Fungsi : Penyampaian kebenaran ilmu dan hukumannya dengan pembuktian logik dan objektif. Teks : Karangan ilmiah. perubatan. sains. Unsur Stilistik : Kata-kata yang neutral daripada nilai sastera dan tanpa warna emosi. (iii) Bahasa pergaulan rasmi    Fungsi : Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai pemerintah dan rakyat. kuliah. politik dan sebagainya) Fungsi : Bagi menghuraikan hal. agama. jarang ditemui penggunaan ungkapan seperti pepatah. Unsur Stilistik : Perbezaan banyak kata. bidang dan peristiwa yang berbezabeza.2 18 . aspek. gagal menggunakan kata yang berhubungan dengan perasaan. Teks : Dituturkan mengikut status pemakai. Teks : Bersifat pemerintah. AK KEN DIRI 2 . lemah-lembut. ekonomi. (ii) Status (Slanga. ekonomi dan sebagainya. Unsur Stilistik : Intonasi yang berbeza. komentar. Unsur Stilistik : Konstruksi ayat pernyataan yang rumit.(b) Fitur sementara stilistik (i)    Laras (Bahasa undang-undang.

Sebagai contoh. perkataan sarapan atau makan pagi yang mempunyai sama sahaja sifat luarannya iaitu aktiviti makan di waktu pagi. makan pagi memang banyak. Bagi orang lain. Contohnya. tetapi telah kehilangan kuasa akibat daripada tindakannya yang tidak baik”. terutama di dalam sesebuah penulisan prosa tradisional. iaitu banyak dan sedap pula. Seperti contoh. mengenyangkan. Bagi sesetengah orang. jadi tidak mungkin wujud sinonim sebenar. Keadaan ini berlaku kerana penutur mempunyai cara tersendiri. Oleh kerana itu. berkomunikasi atau berhubung boleh menentukan 19 . makan pagi betul-betul makan. perkataan seperti “bunting” boleh digantikan dengan ayat “seseorang yang telah mengandung”. Cara atau gaya seseorang itu mengeluarkan buah fikiran.Apa yang dinyatakan tersebut adalah sebahagian daripada ruang-lingkup stilistik di dalam sesuatu bahasa. Di dalam hal ini. Seterusnya. bahasa perbandingan adalah bertujuan sebagai penggambaran atau pelukisan watak dan memberi pengajaran kepada pembaca tentang sesuatu akibat daripada perbuatan yang tidak baik. stilistik merupakan gaya yang digunakan oleh pemakai bahasa untuk menyatakan fikiran dan perasaan mereka mengikut konteks masing-masing. Seperti yang dinyatakan. pembaca jarang terjumpa perkataan yang mempunyai kedua-dua makna konseptual dan makna stilistik. Ia digunakan untuk menerangkan sesuatu maksud perkataan secara berkias. tidak mungkin juga kita mendapat jawapan yang sama bagi sesuatu perkataan yang bersinonim dengan perkataan lain. perkataan tersebut akan menjadi lebih gramatis dan sedap untuk dibaca. banyak dan sedap terutama bagi pesawah. iaitu hanya untuk melapik perut sahaja. stilistik juga mempunyai bahasa perbandingan dan fungsi yang tersendiri. Disamping itu. Secara tidak langsung. bahasa perbandingan “bagaikan harimau kehilangan belangnya” boleh membawa maksud “seseorang yang berkuasa dalam sesuatu hal. Konteks memainkan peranan penting di dalam semua aspek perbualan antara penutur dan pendengar. tetapi sifat dalamannya tentu sekali berbeza. Bagi orang Barat. di dalam gaya bahasa eufemisme. Elok disemai sinonim dengan makna konseptual untuk memudahkan pembaca mengenali gaya-gaya atau cara-cara yang diketengahkan oleh penutur. hanya kudap-kudap sahaja atau sedikit-sedikit dan tidak banyak. penoreh getah atau pelaut.

baru muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik. stilistik juga melihat bukan sahaja isi tetapi gaya pengucapan seseorang apabila berhujah ataupun mengeluarkan sesuatu idea. hubungan sosial antara penutur dan pendengar. Daripada itu. apa statusnya dan latar belakang sosial seseorang. 20 . jargona. tidak kira secara formal mahupun tidak formal. maka penghasilan idea yang diberikan akan dapat menentukan asal-usul atau kedudukan geografi penutur. Sebagai rumusan. pengkajian stilistik.anggapan seseorang atau pendengar terhadap seseorang penutur. Selain itu. slanga. di dalam tradisi ilmiah Bahasa Melayu. sama ada di dalam bidang penulisan ataupun sebaliknya. tidak kira ianya berbentuk ilmiah ataupun tidak. Di samping itu. Selain itu. Sebagai ilmu yang masih baru. kedudukan status mereka ataupun pendengar dapat mengetahui bahasa yang digunakan itu adalah loghat. secara tidak langsung akan dapat mempelbagaikan cara penghasilan sesebuah makna. bahasa baku atau nada juga intonasi ketika mesej itu disampaikan. mewakili sesebuah kumpulan seperti dialek. penggunaan bahasa ketika berkomunikasi dapat menentukan siapa penutur. Maka. seseorang perlu menentukan stail pengucapannya. Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu. terutamanya dalam bidang bahasa akan dapat menggariskan gaya tertentu seseorang apabila berkomunikasi dengan orang lain. stilistik sudah berupaya meyakinkan pengkaji bahasa bahawa di dalam hubungan sosialisasi. stilistik merujuk kepada pengkajian yang berunsurkan gaya. darjatnya. berstatus tinggi atau berpelajaran tinggi. Aspek komunikasi sosial yang mempunyai pelbagai stail atau gaya penyampaian bahasa memainkan peranan penting di dalam hal ini. kadangkala tinggi rendah nada atau intonasi suara seseorang itu boleh mencerminkan kedudukan kastanya. Dengan adanya stilistik di dalam setiap bidang. slanga. jargona dan sebagainya. dialek.

Stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik. terdapat stilistik.T kerana limpah dan kurnianya dapat juga saya menyiapkan tugasan projek BMM 3107 iaitu Pengantar Linguistik Bahasa Melayu dengan masa yang ditetapkan hasil usaha kawan-kawan dan tidak lupa juga pada pensyarah saya sendiri iaitu. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. Contohnya 21 . bersyukur kepada ALLAH S. Tuan Haji Zubaidi bin Ahmad. Semasa menyiapkan tugasan projek ini. antaranya ialah. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Terlebih dahulu. Apakah yang dikatakan dengan Stilistik ini? Perkataan ini telah bermain difikiran saya untuk menerangkan erti-erti yang tersirat dalam menyelami fungsifungsi Stilistik dalam memantapkan Bahasa Melayu di Malaysia ini. saya mempunyai masalah yang menyukarkan untuk menghabiskan tugasan ini. Dari segi fungsi-fungsi Stilistik ialah saya dapat mengetahui dimana Stilistik dapat memantapkan dalam Bahasa Melayu dari segi penggunaan dialek iaitu bahasa dapat digunakan di dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya. Alhamdulillah ia membuahkan hasil juga semasa saya menyiapkan tugasan projek ini.0 REFLEKSI TENTANG FUNGSI STILISTIK DALAM MEMANTAPKAN BAHASA MELAYU Alhamdulillah. saya tidak langsung memahami apa yang dikatakan dengan Stilistik ini memandangkan tajuk bagi bab ini tidak diterangkan lagi. Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga. Dalam tempoh perlaksaan yang diberikan selama 5 minggu ini. di dalam disiplin linguistik. stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa. Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi. saya ingin berterima kasih kepada pensyarah saya kerana banyak membantu saya dan rakan-rakan menyiapkan tugasan projek ini dengan kadar masa yang ditetapkan.2. Selain itu. Namun ia tidak mematahkan semangat saya untuk menyiapkan tugasan ini dengan kadar yang segera.W.

dari segi dialek orang Kelantan lebih pekat berbanding bahasa-bahasa biasa. Bahasa yang digunakan juga perlu sesuai dengan apa yang diujarkan. Fungsi yang keempat dan yang terakhir sekali ialah dari segi laras bahasa yang digunakan. “mat rempit dan minah rempit” dan sebagainya. Fungsi ini amat penting sekali bagi memastikan laras yang digunakan itu mestilah sesuai dengan perkara yang hendak diujarkan. fungsi Stilistik ini amat penting sekali dalam meastikan bahasa yang digunakan ini dapat difahami oleh orang ramai tidak kira penutur mahupun pendengar. supaya mereka tidak akan lupa dimana asal usul mereka berada dan dapat menyebarkan bahasa kita dimata dunia. Contohnya ialah laras bahasa dari segi agama. Contohnya penggunaan bahasa slanga. Barang siapa yang tidak faham akan bahasa Kelatan ini akan runsing pemikiran bagi yang tidak tahu menahu dalam konteks bahasa Kelantan ini. 22 . Selain itu. Dari segi bahasa slanga ialah bahasa yang baru dan mempunyai maksud yang tersendiri. Intihanya. Bahasa slanga ini juga lebih kurang sama dengan bahasa kasar sedikit. kita dapat lihat dimana bahasa amat penting sekali dalam memantapkan stilistik ini dalam Bahasa Melayu. Fungsi yang kedua pula ialah dari segi status penggunaannya. nada dan intonasi juga amat penting dalam memastikan perkara yang diujarkan dapat difahami oleh pendengar dan orang lain. Laras yang digunakan mestilah berkaitan dengan hadishadis dan ayat-ayat Al-Quran. Fungsi yang ketiga pula ialah. Oleh itu. “lu apa hal bro”. Bahasa ini banyak diujarkan oleh anak-anak muda zaman sekarang ini. bahasa pengaulan rasmi. Stilistik ini perlu diterapkan kepada generasi muda pada zaman sekarang ini. Dalam fungsi yang ketiga ini.bahasa kasar dan bahasa basah. Laras bahasa juga amat penting diaman jatuhnya sesuatu syarikat bergantung kepada laras bahasa dari segi ekonomi. Contohnya ialah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->