BMM 3105 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER TAJUK 3 : Aplikasi Garis Panduan dan Etika

Penggunaan Internet
DISEDIAKAN OLEH : ROSLAN BIN YAHAYA

PENGENALAN
 Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah membolehkan maklumat dihantar dan diterima dengan pantas.  Kemudahan ini telah membawa kepada peningkatan penggunaan internet dan mel elektronik atau e-mel dalam kalangan masyarakat kini.  Komunikasi secara elektronik juga dilihat sebagai salah satu saluran penting dalam membantu mewujudkan perkongsian maklumat.

TUJUAN  Meningkatkan tahap keselamatan sistem komunikasi dokumen  Mengetahui tatacara penggunaan internet dan e-mel  Mengurangkan risiko gangguan operasi internet dan e-mel .

 . masyarakat. negara dan manusia sejagat.  Hak peribadi individu. ketepatan dan kesahihan maklumat.  Penggunaan perkakasan dan sesuatu program pengatucaraan teknologi maklumat dan komunikasi yang tidak bertanggungjawab akan membawa kepada isu etika dan medatangkan kesan kepada individu. harta intelek dan capaian adalah antara isu atau dilemma yang membabitkan etika penggunaan komputer dalam era maklumat.ETIKA  Etika kumputer umumnya ialah satu bidang tentang penggunaan komputer yang betul untuk dijadikan panduan.

MASALAH MORAL DAN ETIKA PENGGERTAK PERISIAN CETAK ROMPAK MASALAH MORAL DAN ETIKA PENYALAHGUNAAN INTERNET HAK CIPTA VIRUS .

 Cracker tidak menulis program untuk membangunkan perisian tetapi menggunakan perisian yang dibangunkan orang lain untuk tujuan kemusnahan .Penggertak (Cracker)  Cracker ialah golongan yang menceroboh ke dalam sistem komputer dan merosakkan sistem yang ada dengan tujuan utama membuat keuntungan.

Penyalahgunaan internet  Konsep ‘langit terbuka’ yang dilaksanakan oleh negara kita telah mengundang banyak implikasi buruk kepada para pengguna Internet terutamanya di kalangan remaja. .

.Virus  Sebarkan virus . data.melumpuhkan rangkaian komputer.merosakkan sistem. perisian.

.Hak Cipta Terpelihara  Memuat turun sebarang perisian atau dokumen tanpa kebenaran adalah salah dari segi undangundang hakcipta. Keizinan daripada pemiliknya adalah perlu.

Perisian Cetak Rompak  Maklumat yang diperolehi yang tidak mendapat kebenaran pemilik asal untuk dibuat cetakan secara tulisan dan audio visual. .

PRINSIP ETIKA KOMPUTER Keseimbangan Meminimum-kan risiko keizinan temaklum keadilan .

KEIZINAN TERMAKLUM  Mesti faham dan menerima risiko yang akan dihadapi. .KESEIMBANGAN  Kebaikan yang dibawa oleh teknologi maklumat  Mestilah lebih baik daripada risiko dan keburukan. Apabila mereka telah faham maka mereka lebih bersedia menerima sebarang risiko yang timbul.

 Risiko yang diterima haruslah adil untuk kedua belah pihak.KEADILAN  Manfaat dan keburukan teknologi maklumat mesti diagih secara adil. Mereka yang menerima kebaikan patut menanggung sama risiko dan mereka yang tidak menerima kebaikan tidak patut menanggung risiko yang lebih. .

MEMINIMUMKAN RISIKO  Teknologi maklumat mesti dilaksanakan dengan mengelak risiko yang tidak berkaitan dan diminimumkan agar manfaat yang diterima daripada teknologi maklumat adalah lebih daripada risikonya. .

RUKUN ETIKA  Tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain.  Tidak menggunakan komputer untuk mencuri  Tidak menggunakan kompiter untuk menipu.  Tidak mengganggu kerja komputer orang lain. .  Tidak menceroboh masuk fail komputer lain.

 Tidak menggunakan sumber daripada komputer orang lain tanpa kebenaran. Tidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah.  Memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangunkan .  Tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri.

memuat turun. menyimpandan menggunakan perisian tidak berlesen. menyimpan dan menghantar sebarang bentuk maklumat atau perkara rahsia rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan .PERKARA YANG DILARANG  Memuat naik. . memuat turun.  Menyediadanmenghantarmaklumatberulangulangberupagangguan .  Memuat naik.

teks ucapan. senjata dan aktiviti pengganas . memuat turun dan menyimpan material. newsgroup dan bulletin board. memuat naik. imej atau bahan-bahan yang mengandungi unsur-unsur lucah . menyedia.  Melakukan aktiviti jenayah seperti menyebarkan bahan yang membabitkan perjudian. Melayari.  Menggunakan kemudahan Internet untuk tujuan peribadi  Menyalahgunakan kemudahan perbincangan awam atas talian seperti forum.

TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Privasi Pengguna Hak Akses Pengguna Mengenal pasti Identiti Pengguna Memilih Laman Pengesahan Maklumat Perkara yang melanggar tatacara penggunaan internet .

.Hak Akses Pengguna Setiap pengguna hendaklah menghormati privasi pengguna lain dengan tidak menimbulkan sebarang gangguan seperti mencapai fail. Privasi Pengguna Hak akses hendaklah dilihat sebagai satu kemudahan untuk membantu melicinkan pentadbiran atau memperbaiki perkhidmatan yangdisediakan. memecah kata laluan.memasuki sistem komputer dan mengubah komponen perisian tanpa kebenaran.

Mengenal pasti Identiti Pengguna  Setiap pengguna perlu mengenal pasti dan mengesahkan identiti penggunayang berkomunikasi dengannya sebelum meneruskan komunikasi dan transaksimaklumat melalui Internet. Memilih Laman  Laman yang dilayari hendaklah hanya yang berkaitan dengan bidang kerja dan terhad untuk tujuan yang dibenarkan sahaja. .

Sebarang bahan yang dimuat turun dari internet hendaklah digunakan untuk tujuan . rujukan sumber internet hendaklah juga dinyatakan Muat Turun Bahan (Download)  Tindakan memuat turun hanya dibenarkan ke atas bahan yang sah seperti perisian yang berdaftar dan di bawah hak cipta terpelihara.Pengesahan Maklumat  Bahan yang diperolehi dari internet perlulah ditentukan ketepatan dan kesahihannya. Sebagai amalan baik.

SEKIAN TERIMA KASIH .