Definisi Istilah Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:591), istilah ialah kata, gabungan kata

atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Menurut Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992: 1-3) Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah ( termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya). Tata istilah atau „terminology‟ pula merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu. Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya). Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah. Kata biasa atau kata umum ialah kata-kata biasa di dalam bahasa. Namun demikian, kata umum boleh menjadi istilah. Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. Contohnya, kata hidrogren, nitrogen, neonatal, fonem, alofon, alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing. Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan, pengandaan dan penggabungan. 5.2.1.2 Imbuhan dan Pengimbuhan Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan. Misalnya: ber- (berinteraksi), -an (hasilan), peN- …-an (pemprosesan). 5.2.1.3 Penggandaan Penggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian (rambut = rerambut) atau seluruh (kacang = kacang-kacang) untuk membentuk istilah. 5.2.1.4 Gabungan Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan. Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha, warganegara, bumiputera dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004), menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh masyarakat pengguna bahasa, dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. Contohnya, kata taqwa merupakan istilah

5. Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan sektor swasta di samping menyediakan khidmat nasihat. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan memperkembangkan istilah.dalam bidang keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah „bajet‟ digunakan). rancangan Dewan Bahasa di radio. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam memajukan bahasa amat penting dan tidak ada badan – badan lain yang mampu berperanan sebagaimana yang dimainkannya. DBP merupakan satu satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa Melayu. pelaksanaan perancangan bahasa yang dijalankan oleh DBP melalui bahagian .3 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Perbincangan tentang perkembangan bahasa di Malaysia tidak akan lengkap sekiranya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) tidak disentuh. khidmat nasihat. Jawatankuasa istilah yang paling awal ditubuhkan ialah Jawatankuasa Istilah Ekonomi yang dipengerusikan oleh Profesor Diraja Ungku A. Pada peringkat awalnya tidak ada satu sistem organisasi yang memberi panduan dan mengawal kerja-kerja peristilahan. Di dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu. tatabahasa dan perkamusan. mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka. Ungku A. Sehingga hari ini. taklimat. sekarang ini katakata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. DBP berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah. kursus. Apa yang jelas. forum. Untuk memperkukuhkan lagi peranannya. mengadakan kempen “Mencintai Bahasa Melayu” dan mengawasi penggunaan bahasa Melayu di sektor awam dan swasta. Sebagai pengerusi dan pengarah pertama DBP. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956. Ia telah melaksanakan beberapa langkah seperti mengadakan ceramah. Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. DBP juga telah . Aziz. Jawatankuasa istilah ditubuhkan berdasarkan permintaan individu yang berwibawa sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai ahli akademik. menyebarkan panduan bahasa. Unit ini bertanggungjawab menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. Di dalam bidang bahasa.bahagian tersebut di dalamnya bersifat revolusi tetapi teratur dan sistematik. Aziz telah menyaksikan beberapa ciri perkembangan di dalam perwujudan istilah ekonomi yang tidak menyenangkan beliau. Unit Pelaksanaan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1980. beliau juga seorang pejuang bahasa kebangsaan.

Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini dalam tahun 1950-an. Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. Segala istilah ilmu dan nama alat perkakas asing yang sedia ada di dalam bahasa Melayu pada masa itu dipakai terus setelah disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Kerjasama terbesar DBP ialah dengan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM). istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Hasil kerjasama ini terbentuklah istilah baharu yang sesuai digunakan di ketiga tiga buah negara yang terlibat. istilah baharu yang dibentuk itu hendaklah . Pada tahun 1950-an. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Kalau tidak ada di dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu. Apabila membentuk istilah baharu hendaklah digunakan akar kata Melayu. Kerjasama ini diperluaskan lagi dengan memasukkan Negara Brunei Darussalam. Dengan itu.mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak lain. Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. kerana memang bahasa di Tanah Melayu hendak disamakan dengan bahasa di Indonesia. sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. dan negaranegara lain. Peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP. bolehlah diambil istilah yang dipakai di Indonesia. antara peranan yang dilaksanakannya ialah. Istilah-istilah asing yang dipakai oleh kebanyakan bangsa-bangsa dunia atau istilah asing yang tidak dapat diterjemahkan dengan setepat-tepatnya bolehlah diterima jadi istilah Melayu. Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem. Oleh itu. Kalau istilah Indonesia itu tidak sesuai atau tidak memuaskan hati barulah dibentuk baharu. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. Oleh yang demikian.

Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Istilah baharu hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. Pembentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. dan v. dan asidik. Contohnya adalah seperti yang berikut: . kerana bentuk-bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. Di bawah ini diberikan contohnya: a) b) c) Acid . Pada penghujung tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. cara dan pedoman. iaitu: i.keasidan (bukan asiditi) Acidic . Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris maka dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. Berdasarkan pedoman yang baharu itu.berasid (bukan asidik) Selain itu. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. asiditi.asid (bukan acid) Aciditiy . Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kearah peringkat antarabangsa. iii. ii.menggambarkan benda atau fikiran atau keadaan yang dimaksudkan oleh istilah asing itu. dalam semua bidang ilmu atau yang popular. adalah dilarang mengambil bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. Pembentukan istilah baharu. iv.

kajipenyakit dan berbagai-bagai lagi. iaitu bahasa Melayu Johor-Riau. filologi. fotosintesis. Bagi dasar yang ketiga pun penting. neurologi. Demikian juga daripada bentuk istilah seperti di atas menggambarkan bahawa bahasa Melayu memang cukup kaya dengan istilah dan mudah pula membentuk kata-kata istilah baharu dalam bahasa Melayu. tetapi mengapa pula perkataan “organ” diciplak daripada bahasa Inggeris. jika berbeza pun hanya kerana pengaruh persekitaran dan penjajahan yang berlainan. Penggubalan kata istilah di atas ini berlaku kerana kita cuba hendak mempertahankan keaslian bahasa Melayu dan dalam bentuk istilah Melayu yang sedia ada.kajipurba Phonology . maka ditetapkan dasar kedua. Selain itu kita dapat berkongsi membaca buku-buku rujukan. kerana bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berakarkan induk bahasa yang sama.kajimanusia Sociology – kajimasyarakat Archeology . kajilautan.kajibunyi Geology . kajibintang.kajibumi Psychology . linguistik. seperti farmasi. . dan boleh dijadikan panduan untuk membentuk pelbagai istilah dalam bahasa Melayu dalam bidang-bidang yang lain mengikut bentuk di atas seperti kajiserangga. sama ada yang terbit di Indonesia ataupun yang terbit di Malaysia. Kalau di Indonesia ada pengaruh bahasa Belanda. antropologi. untuk mengelak daripada berlakunya hal-hal seperti di atas. kajihaiwan. dan kita dapat menggubal istilah dengan lebih pantas dan cepat. supaya penggubalan istilah lebih mudah dan lebih praktis.kajijiwa Climatology – kajiiklim Berdasarkan conoth – contoh di atas bentuk istilah memang baik dan sesuai kerana ia seragam.a) b) c) d) e) f) g) h) Biology . terutama sekali bidang-bidang ilmu yang sudah tersebar luas di seluruh dunia. bahasa asing juga? Oleh itu. dan yang seumpamanya. kajitumbuhan.kajihayat Anthropology . Persamaannya sangat banyak. di Malaysia pula ada pengaruh bahasa Inggeris yang kuat. farmakologi.

hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. Misalnya: i. ii.harga pasaran Price list . a) Meminjamterjemahkan istilah asing yang sesuai ke dalam bahasa Melayu. Dengan itu akan dapat memperlihatkan kekayaan bahasa Melayu-Indonesia dan ini akan dapat meningkatkan kemampuan dan kudrat bahasa Melayu-Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan. v. Sesuatu istilah asing yang hanya satu sahaja pengertiannya. iaitu: Bagi istilah pinjam-terjemah. atau menyerap istilah daripada bahasa Latin yang menjadi induk bahasa barat yang maju seperti Peranchis. penyelarasan. Beberapa istilah asing yang sama konsep/pengertiannya dalam satu bidang ilmu tertentu hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. jika membentuk atau menggubal istilah mengikut arus perdana antarabangsa seperti istilah bahasa Inggeris yang sudah menjadi bahasa induk. Dasar yang kelima akan dapat merapatkan hubungan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa dunia antarabangsa yang lain. ii.bahagian kos Untuk kepentingan kecekapan. iii. iv. Fixed price . Oleh itu.Dasar yang seterusnya ialah menggali lebih banyak kosa kata daripada sumber yang lebih tua. ekonomi dan ilmiah. maka (mengikut keutamaan): i.senarai harga Cost price . Jerman dan Sepanyol. keseragaman. iaitu daripada bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia. dan . walau dalam apa bidang sekalipun. untuk merealisasikan dasar – dasar berkenaan maka DBP telah menyediakan lapan kaedah atau cara.harga tetap Market price .harga kos Cost section . praktis.

Tetapi perkataan nuklear (daripada nuclear) boleh dipinjam. aeroangkasa dan seumpanya. kejuruteraan. b) Istilah khusus seperti nama tempat atau negeri. orang atau gelaran atau idiom. Contohnya seperti radio. kerana ini mempunyai pengertian yang khas. farmakologi. atau tidak ada persamaan Melayunya. James Watt dan lain-lain. Pengambilan istilah terbitan asing dibatasi kepada unsur-unsur atau bentuk-bentuk yang dapat disesuaikan dengan struktur dan kudrat bahasa Melayu. Ini bermakna hanya dalam bidangbidang seperti perubatan. hendaklah berdasarkan ejaan asal dan bukan bunyinya dan keutamaannya adalah seperti yang berikut: . Bagi istilah pinjaman. d) Istilah umum yang didapati telah popular/praktis dalam masyarakat pemakai bahasa Melayu-Indonesia. DBP telah memberi pedoman seperti yang berikut: i. pada umumnya. Contohnya kita meminjam hanya perkataan “atom” dan tidak boleh meminjam kata atomic. Pedoman yang ketiga untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP adalah kata yang dipinjam. Pengambilan istilah asing dan terus menjadikannya istilah Melayu hendaklah terbatas kepada (menurut keutamaan): a) Istilah ilmiah dalam bidang-bidang ilmu tertentu. Contohnya seperti computer dan digital camera. c) Istilah asing yang belum pernah ada konsepnya. atau tidak ada persamaan atau terjemahan yang setepat-tepatnya. sama ada kata nama atau kata sifat. atomization dan yang seumpamanya. Sesuatu istilah asing. televisyen dan sebagainya. Kata-kata istilah ini diserap sahaja dengan penyesuaian ejaan dan tatabahasa Melayu menjadi komputer dan digital kamera. hendaklah ditakrifkan Melayunya dalam bentuk istilah (bukan terjemahan) yang ringkas dan jumlah perkataan atau suku kata yang minimum. Burkina Passo. Pedoman kedua untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP ialah: Kata istilah pinjaman yang diambil hanya dalam bentuk dasar. sekalipun kata akarnya nucleus. Wellington.iii. Contohnya seperti Greenland.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful