Definisi Istilah Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:591), istilah ialah kata, gabungan kata

atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Menurut Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992: 1-3) Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah ( termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya). Tata istilah atau „terminology‟ pula merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu. Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya). Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah. Kata biasa atau kata umum ialah kata-kata biasa di dalam bahasa. Namun demikian, kata umum boleh menjadi istilah. Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. Contohnya, kata hidrogren, nitrogen, neonatal, fonem, alofon, alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing. Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan, pengandaan dan penggabungan. 5.2.1.2 Imbuhan dan Pengimbuhan Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan. Misalnya: ber- (berinteraksi), -an (hasilan), peN- …-an (pemprosesan). 5.2.1.3 Penggandaan Penggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian (rambut = rerambut) atau seluruh (kacang = kacang-kacang) untuk membentuk istilah. 5.2.1.4 Gabungan Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan. Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha, warganegara, bumiputera dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004), menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh masyarakat pengguna bahasa, dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. Contohnya, kata taqwa merupakan istilah

Sebagai pengerusi dan pengarah pertama DBP. taklimat. pelaksanaan perancangan bahasa yang dijalankan oleh DBP melalui bahagian .bahagian tersebut di dalamnya bersifat revolusi tetapi teratur dan sistematik. kursus. Ungku A. DBP juga telah . menyebarkan panduan bahasa. khidmat nasihat. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan memperkembangkan istilah. Aziz telah menyaksikan beberapa ciri perkembangan di dalam perwujudan istilah ekonomi yang tidak menyenangkan beliau. Di dalam bidang bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. 5. beliau juga seorang pejuang bahasa kebangsaan. Jawatankuasa istilah ditubuhkan berdasarkan permintaan individu yang berwibawa sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai ahli akademik. forum. Untuk memperkukuhkan lagi peranannya. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam memajukan bahasa amat penting dan tidak ada badan – badan lain yang mampu berperanan sebagaimana yang dimainkannya. Unit ini bertanggungjawab menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. Unit Pelaksanaan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1980. DBP merupakan satu satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa Melayu. Di dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu. DBP berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah. mengadakan kempen “Mencintai Bahasa Melayu” dan mengawasi penggunaan bahasa Melayu di sektor awam dan swasta. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956. Ia telah melaksanakan beberapa langkah seperti mengadakan ceramah. Jawatankuasa istilah yang paling awal ditubuhkan ialah Jawatankuasa Istilah Ekonomi yang dipengerusikan oleh Profesor Diraja Ungku A. tatabahasa dan perkamusan. Pada peringkat awalnya tidak ada satu sistem organisasi yang memberi panduan dan mengawal kerja-kerja peristilahan. rancangan Dewan Bahasa di radio. Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan sektor swasta di samping menyediakan khidmat nasihat.dalam bidang keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah „bajet‟ digunakan). Sehingga hari ini. sekarang ini katakata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Apa yang jelas. Aziz.3 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Perbincangan tentang perkembangan bahasa di Malaysia tidak akan lengkap sekiranya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) tidak disentuh. mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka.

Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem. Kalau tidak ada di dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. dan negaranegara lain.mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak lain. Oleh itu. Peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP. Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Hasil kerjasama ini terbentuklah istilah baharu yang sesuai digunakan di ketiga tiga buah negara yang terlibat. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini dalam tahun 1950-an. istilah baharu yang dibentuk itu hendaklah . Pada tahun 1950-an. Apabila membentuk istilah baharu hendaklah digunakan akar kata Melayu. antara peranan yang dilaksanakannya ialah. Dengan itu. Istilah-istilah asing yang dipakai oleh kebanyakan bangsa-bangsa dunia atau istilah asing yang tidak dapat diterjemahkan dengan setepat-tepatnya bolehlah diterima jadi istilah Melayu. Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Kerjasama ini diperluaskan lagi dengan memasukkan Negara Brunei Darussalam. Kerjasama terbesar DBP ialah dengan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM). Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Kalau istilah Indonesia itu tidak sesuai atau tidak memuaskan hati barulah dibentuk baharu. kerana memang bahasa di Tanah Melayu hendak disamakan dengan bahasa di Indonesia. bolehlah diambil istilah yang dipakai di Indonesia. Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. Oleh yang demikian. Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Segala istilah ilmu dan nama alat perkakas asing yang sedia ada di dalam bahasa Melayu pada masa itu dipakai terus setelah disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

menggambarkan benda atau fikiran atau keadaan yang dimaksudkan oleh istilah asing itu. Pembentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. iv. cara dan pedoman. Pada penghujung tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. ii. iii.keasidan (bukan asiditi) Acidic . dalam semua bidang ilmu atau yang popular. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris maka dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. Berdasarkan pedoman yang baharu itu.berasid (bukan asidik) Selain itu. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kearah peringkat antarabangsa. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. dan v. asiditi. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia.asid (bukan acid) Aciditiy . Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. adalah dilarang mengambil bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. Pembentukan istilah baharu. kerana bentuk-bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. iaitu: i. Di bawah ini diberikan contohnya: a) b) c) Acid . Contohnya adalah seperti yang berikut: . dan asidik. Istilah baharu hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa.

kerana bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berakarkan induk bahasa yang sama. jika berbeza pun hanya kerana pengaruh persekitaran dan penjajahan yang berlainan. maka ditetapkan dasar kedua. antropologi. dan yang seumpamanya. Selain itu kita dapat berkongsi membaca buku-buku rujukan. fotosintesis. Bagi dasar yang ketiga pun penting. farmakologi. filologi.a) b) c) d) e) f) g) h) Biology . kajilautan. bahasa asing juga? Oleh itu.kajijiwa Climatology – kajiiklim Berdasarkan conoth – contoh di atas bentuk istilah memang baik dan sesuai kerana ia seragam.kajipurba Phonology . tetapi mengapa pula perkataan “organ” diciplak daripada bahasa Inggeris. terutama sekali bidang-bidang ilmu yang sudah tersebar luas di seluruh dunia. kajipenyakit dan berbagai-bagai lagi. Penggubalan kata istilah di atas ini berlaku kerana kita cuba hendak mempertahankan keaslian bahasa Melayu dan dalam bentuk istilah Melayu yang sedia ada. kajihaiwan. . Demikian juga daripada bentuk istilah seperti di atas menggambarkan bahawa bahasa Melayu memang cukup kaya dengan istilah dan mudah pula membentuk kata-kata istilah baharu dalam bahasa Melayu. untuk mengelak daripada berlakunya hal-hal seperti di atas. di Malaysia pula ada pengaruh bahasa Inggeris yang kuat. iaitu bahasa Melayu Johor-Riau. supaya penggubalan istilah lebih mudah dan lebih praktis. dan kita dapat menggubal istilah dengan lebih pantas dan cepat.kajihayat Anthropology .kajibumi Psychology . kajitumbuhan. dan boleh dijadikan panduan untuk membentuk pelbagai istilah dalam bahasa Melayu dalam bidang-bidang yang lain mengikut bentuk di atas seperti kajiserangga.kajibunyi Geology . Kalau di Indonesia ada pengaruh bahasa Belanda. linguistik. seperti farmasi. sama ada yang terbit di Indonesia ataupun yang terbit di Malaysia. neurologi. kajibintang.kajimanusia Sociology – kajimasyarakat Archeology . Persamaannya sangat banyak.

harga pasaran Price list . keseragaman. ekonomi dan ilmiah. untuk merealisasikan dasar – dasar berkenaan maka DBP telah menyediakan lapan kaedah atau cara. Misalnya: i.Dasar yang seterusnya ialah menggali lebih banyak kosa kata daripada sumber yang lebih tua.bahagian kos Untuk kepentingan kecekapan.harga tetap Market price . Sesuatu istilah asing yang hanya satu sahaja pengertiannya. iaitu daripada bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia. Oleh itu. jika membentuk atau menggubal istilah mengikut arus perdana antarabangsa seperti istilah bahasa Inggeris yang sudah menjadi bahasa induk. praktis. ii. iii. penyelarasan.harga kos Cost section . iaitu: Bagi istilah pinjam-terjemah. hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. walau dalam apa bidang sekalipun. iv. Dasar yang kelima akan dapat merapatkan hubungan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa dunia antarabangsa yang lain. v. Jerman dan Sepanyol. atau menyerap istilah daripada bahasa Latin yang menjadi induk bahasa barat yang maju seperti Peranchis. ii. Beberapa istilah asing yang sama konsep/pengertiannya dalam satu bidang ilmu tertentu hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. Dengan itu akan dapat memperlihatkan kekayaan bahasa Melayu-Indonesia dan ini akan dapat meningkatkan kemampuan dan kudrat bahasa Melayu-Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan. a) Meminjamterjemahkan istilah asing yang sesuai ke dalam bahasa Melayu.senarai harga Cost price . dan . maka (mengikut keutamaan): i. Fixed price .

farmakologi. James Watt dan lain-lain. Bagi istilah pinjaman. atau tidak ada persamaan Melayunya. atau tidak ada persamaan atau terjemahan yang setepat-tepatnya. b) Istilah khusus seperti nama tempat atau negeri. Contohnya kita meminjam hanya perkataan “atom” dan tidak boleh meminjam kata atomic. sekalipun kata akarnya nucleus. hendaklah berdasarkan ejaan asal dan bukan bunyinya dan keutamaannya adalah seperti yang berikut: . atomization dan yang seumpamanya. Pengambilan istilah asing dan terus menjadikannya istilah Melayu hendaklah terbatas kepada (menurut keutamaan): a) Istilah ilmiah dalam bidang-bidang ilmu tertentu. pada umumnya. Pengambilan istilah terbitan asing dibatasi kepada unsur-unsur atau bentuk-bentuk yang dapat disesuaikan dengan struktur dan kudrat bahasa Melayu. televisyen dan sebagainya. c) Istilah asing yang belum pernah ada konsepnya. d) Istilah umum yang didapati telah popular/praktis dalam masyarakat pemakai bahasa Melayu-Indonesia. orang atau gelaran atau idiom. Kata-kata istilah ini diserap sahaja dengan penyesuaian ejaan dan tatabahasa Melayu menjadi komputer dan digital kamera.iii. Wellington. hendaklah ditakrifkan Melayunya dalam bentuk istilah (bukan terjemahan) yang ringkas dan jumlah perkataan atau suku kata yang minimum. Pedoman yang ketiga untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP adalah kata yang dipinjam. aeroangkasa dan seumpanya. kejuruteraan. Pedoman kedua untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP ialah: Kata istilah pinjaman yang diambil hanya dalam bentuk dasar. Contohnya seperti radio. Contohnya seperti Greenland. Burkina Passo. Contohnya seperti computer dan digital camera. sama ada kata nama atau kata sifat. Sesuatu istilah asing. Tetapi perkataan nuklear (daripada nuclear) boleh dipinjam. Ini bermakna hanya dalam bidangbidang seperti perubatan. kerana ini mempunyai pengertian yang khas. DBP telah memberi pedoman seperti yang berikut: i.