P. 1
Definisi Istilah

Definisi Istilah

|Views: 40|Likes:
Published by Aki Ntol

More info:

Published by: Aki Ntol on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

Definisi Istilah Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:591), istilah ialah kata, gabungan kata

atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Menurut Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992: 1-3) Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah ( termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya). Tata istilah atau „terminology‟ pula merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu. Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya). Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah. Kata biasa atau kata umum ialah kata-kata biasa di dalam bahasa. Namun demikian, kata umum boleh menjadi istilah. Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. Contohnya, kata hidrogren, nitrogen, neonatal, fonem, alofon, alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing. Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan, pengandaan dan penggabungan. 5.2.1.2 Imbuhan dan Pengimbuhan Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan. Misalnya: ber- (berinteraksi), -an (hasilan), peN- …-an (pemprosesan). 5.2.1.3 Penggandaan Penggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian (rambut = rerambut) atau seluruh (kacang = kacang-kacang) untuk membentuk istilah. 5.2.1.4 Gabungan Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan. Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha, warganegara, bumiputera dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004), menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh masyarakat pengguna bahasa, dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. Contohnya, kata taqwa merupakan istilah

dalam bidang keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah „bajet‟ digunakan). Di dalam bidang bahasa. Jawatankuasa istilah yang paling awal ditubuhkan ialah Jawatankuasa Istilah Ekonomi yang dipengerusikan oleh Profesor Diraja Ungku A. mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka. Aziz telah menyaksikan beberapa ciri perkembangan di dalam perwujudan istilah ekonomi yang tidak menyenangkan beliau. DBP berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah. Apa yang jelas. khidmat nasihat. Ungku A. taklimat. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan memperkembangkan istilah. beliau juga seorang pejuang bahasa kebangsaan.bahagian tersebut di dalamnya bersifat revolusi tetapi teratur dan sistematik. Unit ini bertanggungjawab menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. tatabahasa dan perkamusan. mengadakan kempen “Mencintai Bahasa Melayu” dan mengawasi penggunaan bahasa Melayu di sektor awam dan swasta. Unit Pelaksanaan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1980. DBP merupakan satu satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa Melayu. Sebagai pengerusi dan pengarah pertama DBP. menyebarkan panduan bahasa. forum. Jawatankuasa istilah ditubuhkan berdasarkan permintaan individu yang berwibawa sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai ahli akademik. Pada peringkat awalnya tidak ada satu sistem organisasi yang memberi panduan dan mengawal kerja-kerja peristilahan. 5. Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. Ia telah melaksanakan beberapa langkah seperti mengadakan ceramah. Sehingga hari ini. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956. Di dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu. Aziz. Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan sektor swasta di samping menyediakan khidmat nasihat. Untuk memperkukuhkan lagi peranannya. pelaksanaan perancangan bahasa yang dijalankan oleh DBP melalui bahagian . kursus. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam memajukan bahasa amat penting dan tidak ada badan – badan lain yang mampu berperanan sebagaimana yang dimainkannya. rancangan Dewan Bahasa di radio. sekarang ini katakata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari.3 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Perbincangan tentang perkembangan bahasa di Malaysia tidak akan lengkap sekiranya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) tidak disentuh. DBP juga telah .

antara peranan yang dilaksanakannya ialah. Hasil kerjasama ini terbentuklah istilah baharu yang sesuai digunakan di ketiga tiga buah negara yang terlibat. Kerjasama terbesar DBP ialah dengan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM). Pada tahun 1950-an. bolehlah diambil istilah yang dipakai di Indonesia. Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini dalam tahun 1950-an. Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. Kalau istilah Indonesia itu tidak sesuai atau tidak memuaskan hati barulah dibentuk baharu. Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. dan negaranegara lain. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Kerjasama ini diperluaskan lagi dengan memasukkan Negara Brunei Darussalam. Apabila membentuk istilah baharu hendaklah digunakan akar kata Melayu.mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak lain. istilah baharu yang dibentuk itu hendaklah . sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Dengan itu. Segala istilah ilmu dan nama alat perkakas asing yang sedia ada di dalam bahasa Melayu pada masa itu dipakai terus setelah disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada di dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu. Peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP. Istilah-istilah asing yang dipakai oleh kebanyakan bangsa-bangsa dunia atau istilah asing yang tidak dapat diterjemahkan dengan setepat-tepatnya bolehlah diterima jadi istilah Melayu. Oleh itu. kerana memang bahasa di Tanah Melayu hendak disamakan dengan bahasa di Indonesia. Oleh yang demikian. Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu.

ii. Contohnya adalah seperti yang berikut: . iaitu: i. Istilah baharu hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa.asid (bukan acid) Aciditiy . Pembentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. Berdasarkan pedoman yang baharu itu.berasid (bukan asidik) Selain itu. Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Di bawah ini diberikan contohnya: a) b) c) Acid . Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris maka dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. iii. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kearah peringkat antarabangsa. Pada penghujung tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. adalah dilarang mengambil bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid.keasidan (bukan asiditi) Acidic . hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. iv. Pembentukan istilah baharu. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. dan asidik. dan v. cara dan pedoman. asiditi. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. kerana bentuk-bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu.menggambarkan benda atau fikiran atau keadaan yang dimaksudkan oleh istilah asing itu. dalam semua bidang ilmu atau yang popular.

kajihayat Anthropology . dan yang seumpamanya. antropologi. dan boleh dijadikan panduan untuk membentuk pelbagai istilah dalam bahasa Melayu dalam bidang-bidang yang lain mengikut bentuk di atas seperti kajiserangga. tetapi mengapa pula perkataan “organ” diciplak daripada bahasa Inggeris. neurologi. Kalau di Indonesia ada pengaruh bahasa Belanda.kajibunyi Geology . Penggubalan kata istilah di atas ini berlaku kerana kita cuba hendak mempertahankan keaslian bahasa Melayu dan dalam bentuk istilah Melayu yang sedia ada. untuk mengelak daripada berlakunya hal-hal seperti di atas. maka ditetapkan dasar kedua. seperti farmasi. Bagi dasar yang ketiga pun penting. Selain itu kita dapat berkongsi membaca buku-buku rujukan. kajitumbuhan. terutama sekali bidang-bidang ilmu yang sudah tersebar luas di seluruh dunia. kajihaiwan. kajibintang.kajijiwa Climatology – kajiiklim Berdasarkan conoth – contoh di atas bentuk istilah memang baik dan sesuai kerana ia seragam. linguistik. supaya penggubalan istilah lebih mudah dan lebih praktis.kajipurba Phonology . .kajimanusia Sociology – kajimasyarakat Archeology .kajibumi Psychology . farmakologi.a) b) c) d) e) f) g) h) Biology . fotosintesis. kajilautan. bahasa asing juga? Oleh itu. filologi. kajipenyakit dan berbagai-bagai lagi. dan kita dapat menggubal istilah dengan lebih pantas dan cepat. jika berbeza pun hanya kerana pengaruh persekitaran dan penjajahan yang berlainan. Demikian juga daripada bentuk istilah seperti di atas menggambarkan bahawa bahasa Melayu memang cukup kaya dengan istilah dan mudah pula membentuk kata-kata istilah baharu dalam bahasa Melayu. kerana bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berakarkan induk bahasa yang sama. di Malaysia pula ada pengaruh bahasa Inggeris yang kuat. sama ada yang terbit di Indonesia ataupun yang terbit di Malaysia. iaitu bahasa Melayu Johor-Riau. Persamaannya sangat banyak.

Jerman dan Sepanyol. Dasar yang kelima akan dapat merapatkan hubungan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa dunia antarabangsa yang lain. keseragaman. iii.harga tetap Market price . Sesuatu istilah asing yang hanya satu sahaja pengertiannya. iaitu daripada bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia. praktis. hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya.harga kos Cost section .Dasar yang seterusnya ialah menggali lebih banyak kosa kata daripada sumber yang lebih tua. atau menyerap istilah daripada bahasa Latin yang menjadi induk bahasa barat yang maju seperti Peranchis. Oleh itu. maka (mengikut keutamaan): i. Fixed price .senarai harga Cost price . jika membentuk atau menggubal istilah mengikut arus perdana antarabangsa seperti istilah bahasa Inggeris yang sudah menjadi bahasa induk. a) Meminjamterjemahkan istilah asing yang sesuai ke dalam bahasa Melayu. walau dalam apa bidang sekalipun. iaitu: Bagi istilah pinjam-terjemah. dan . ekonomi dan ilmiah.harga pasaran Price list . untuk merealisasikan dasar – dasar berkenaan maka DBP telah menyediakan lapan kaedah atau cara. Dengan itu akan dapat memperlihatkan kekayaan bahasa Melayu-Indonesia dan ini akan dapat meningkatkan kemampuan dan kudrat bahasa Melayu-Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan.bahagian kos Untuk kepentingan kecekapan. penyelarasan. Beberapa istilah asing yang sama konsep/pengertiannya dalam satu bidang ilmu tertentu hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. Misalnya: i. iv. v. ii. ii.

b) Istilah khusus seperti nama tempat atau negeri. farmakologi. hendaklah berdasarkan ejaan asal dan bukan bunyinya dan keutamaannya adalah seperti yang berikut: . sama ada kata nama atau kata sifat. hendaklah ditakrifkan Melayunya dalam bentuk istilah (bukan terjemahan) yang ringkas dan jumlah perkataan atau suku kata yang minimum. Pedoman kedua untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP ialah: Kata istilah pinjaman yang diambil hanya dalam bentuk dasar. kerana ini mempunyai pengertian yang khas. Tetapi perkataan nuklear (daripada nuclear) boleh dipinjam. Burkina Passo. DBP telah memberi pedoman seperti yang berikut: i. Kata-kata istilah ini diserap sahaja dengan penyesuaian ejaan dan tatabahasa Melayu menjadi komputer dan digital kamera. Pedoman yang ketiga untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP adalah kata yang dipinjam. Contohnya seperti Greenland. aeroangkasa dan seumpanya. Sesuatu istilah asing. c) Istilah asing yang belum pernah ada konsepnya. sekalipun kata akarnya nucleus. Bagi istilah pinjaman. Wellington. Contohnya kita meminjam hanya perkataan “atom” dan tidak boleh meminjam kata atomic. atau tidak ada persamaan atau terjemahan yang setepat-tepatnya. kejuruteraan. Contohnya seperti computer dan digital camera. atau tidak ada persamaan Melayunya. d) Istilah umum yang didapati telah popular/praktis dalam masyarakat pemakai bahasa Melayu-Indonesia. Ini bermakna hanya dalam bidangbidang seperti perubatan.iii. pada umumnya. Pengambilan istilah terbitan asing dibatasi kepada unsur-unsur atau bentuk-bentuk yang dapat disesuaikan dengan struktur dan kudrat bahasa Melayu. Contohnya seperti radio. Pengambilan istilah asing dan terus menjadikannya istilah Melayu hendaklah terbatas kepada (menurut keutamaan): a) Istilah ilmiah dalam bidang-bidang ilmu tertentu. James Watt dan lain-lain. televisyen dan sebagainya. atomization dan yang seumpamanya. orang atau gelaran atau idiom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->