PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SK. PG.

SITI HAFSAH KARAMBUNAI

PENDAHULUAN
Pendidikan Agama Islam bertujuan melahirkan insan yang kenal dan yakin kepada Kitab Suci Al-Quran, serta tahu dan memahami kandungannya supaya terdidik dengan ciri-ciri kemuliaan dan ketakwaan.

Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru-guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mengembelengkan tenaga menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan tugas-tugas mengajar dengan baik dan tersusun. Guru-guru Pendidikan Islam juga harus bekerjasama, saling bantu-membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman untuk memperbaiki dan mempertingkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan mutu pengajaran masing-masing dari masa ke semasa.

Oleh yang demikian guru-guru Pendidikan Islam berpeluang untuk menyelaraskan usaha dengan lebih terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya Panatia Pendidikan Agama Islam guru-guru yang menganggotainya berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar.

STRUKTUR DAN ORGANISASI

1. Panitia Pendidikan Islam adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan guruguru beragama Islam.

2. 2. Badan ini dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan

yang dipilih dan dilantik sebagai Ketua Panatia oleh Guru Besar.
3.3. Ketua Panatia Pendidikan Agama Islam secara otomatik akan

menjadi ahli-ahli Jawatan kuasa Kurikulum Sekolah dan akan mewakili panatia di dalam jawatan kuasa tersebut sebagai penghubung diantara ahli panatia dengan Guru Besar.
4.4.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh panatia dalam perjumpaan berhubung dengan isu-isu atau masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh Ketua Panatia kepada Guru Besar atau Penolong Kanan untuk mendapat penyelesaian atau untuk makluman.

.

TUJUAN PANATIA

Berikut adalah di antara beberapa tujuan yang dikenal pasti untuk Panatia Pendidikan Agama Islam bagi pencapaian matlamtnya :

1.1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan

pengajaran dan pembelajaran.
2.2. Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi

mengajar yang inovatif supaya boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap Pembelajaran.

3.3. Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan

berpandukan kepada sasaran pencapaian yang ditetapkan dalam rancangan akademik sekolah.

4.4. Mewujudkan semangat bekerja sama di antara Panatia

Pendidikan Agama Islam dengan Persatuan Agama Islam dan persatuan-persatuan yang lain.

OBJEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

1. Melahirkan seorang pelajar yang boleh membaca al-Quran, memahami, mengamali dan

menghayati ajaran al-Quran.

2. 2.

Seorang pelajar yang sentiasa menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Seorang yang dapat menunaikan sembahyang setiap waktu.

3. 3.

4. Seorang yang dapat mengamali akhlak dan cara hidup Islam yang betul.

5. Seorang pelajar yang beradab , berakhlak dan bersopan di dalam pergaulan dan perhubungan dengan pelbagai lapisan masyarakat.

6. Seorang pelajar yang cemerlang dari segi pemikiran dan ilmunya.

7. 7.

Seorang pelajar yang dapat membentuk diri sebagai insan yang soleh dan bertakwa.

8. Seorang pelajar yang berperanan sebagai pendakwah yang sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta membenci kepada kemungkaran.
9. 9.

Seorang pelajar yang sentiasa bersyukur, kuat cita-cita dan sentiasa berfikir untuk kebaikan.

10. 10. Seorang pelajar yang cintakan Allah dan Rasul.

SENARAI TUGASAN

KETUA PANATIA
1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

1. Memahami kandungan Huraian Sukatan Pendidikan Agama Islam (HSP) setiap tahun. 2. Memastikan perancangan dan pelaksanan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan HSP. 3. Menyediakan takwim panatia dan melaksanakan perancangannya. 4. Membuat sasaran peratusan kelulusan. 5. Menyemak draf soalan ujian dan peperiksaan untuk memastikan ujian dan penilaian adalah berkualiti sebelum penyediaan kertas soalan dijalankan. 6. Menganalisa keputusan selepas peperiksaan. 7. Mempengerusikan mesyuarat panatia. 8. Mengetuai perbincangan dalam penyelesaian masalah pengajaran dan pembelajaran. 9. Membuat pemantauan dari masa ke semasa atau bila diperlukan. 10. Melaksanakan projek-projek yang bersesuaian untuk meningkatkan penghayatan pelajar-pelajar serta prestasi panatia.

SETIAUSAHA
1. 2. 3. 4. 5.

PANATIA

Menyediakan surat panggilan mesyuarat. Mencatatkan minit semasa mesyuarat dijalankan. Menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada semua ahli dalam panatia sebaik selepas mesyuarat atau sebelum mesyuarat. Menyelenggarakan fail-fail panatia, surat-menyurat dan rekodrekod yang berkaitan. Menghadiri mesyuarat bersama ketua panatia atau mewakili ketua panatia Agama Islam bila diperlukan

BENDAHARI
1. 2. 3. 4.

PANATIA

1. Mengendalikan kewangan panatia. 2. Merekodkan dan mengemaskinikan pendapatan dan perbelanjaan panatia. 3. Menyediakan penyata kewangan tahunan di akhir tahun. 4. Melaporkan kedudukan kewangan semasa mesyuarat atau bila diperlukan.

AHLI -AHLI
1.

PANATIA

1. Menghadiri semua mesyuarat, perjumpaan atau perbincangan yang dikendalikan oleh panatia. 2. Melibatkan diri dengan aktif dalam semua aktiviti yang dirancangkan oleh panatia dan Persatuan Agama Islam.

2.

3.

3. Menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran yang telah diselaraskan oleh Panatia.

4.

4. Mengetahuai perubahan dalam Huraian Sukatan Pelajaran dari masa ke semasa. 5. Menyediakan draf soalan ujian atau peperiksaan untuk disemak oleh Ketua Panatia Sebelum menyediakan kertas soalan.

5.

6.

6. Mengadakan ujian bulanan mengikut kesesuaian masingmasing. 7. Merekodkan merkah-markah ujian bulanan , ujian pertengahan semester dan Peperiksaan.

7.

8.

8. Memberikan markah peperiksaan kepada guru darjah sebaik sahaja selepas peperiksaan dijalankan. 9. Memeriksa buku rampaian, buku kerja murid dengan teliti dan berhati-hati. 10. Menghadiri kursus-kursus yang dikelolakan di semua peringkat (sekolah, daerah, Bahagian atau negeri) bila diwajibkan.

9.

10.

PERANAN PANATIA PENDIDIKAN ISLAM

Berikut adalah di antara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panatia sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas.

1.

1. Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli-ahli Panatia.

2.

2. Menyelaraskan penyediaan rancangan tahunan, mingguan dan harian setiap tahun.

3. Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku kerja untuk digunakan oleh murid-murid berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari segi kehendah Huraian Sukatan Pelajaran dan tahap kebolehan mereka.

4. Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan-bahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran para guru dan murid untuk dibekalkan di Pusat Sumber Sekolah.

5.

5. Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan bagi tiaptiap tahun serta menubuhkan Bank Soalan.

6. Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan muridmurid dan mengambil langkah –langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan pembelajaran.
6.

7.

7. Mengadakan mesyuarat panatia secara berkala, sekurangkurangnya sekali sepenggal dan perjumpaan-perjumpaan secara ‘ad hoc’ bila diperlukan.

8. Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panatia (secara formal atau tidak for mal) untuk memikirkan dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yang
8.

berkaitan seperti masalah-masalah yang berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari jalan penyelesaian kepada masalah atau isu-isu tersebut.

9. Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan dan menjalinkan hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.
9.

10. 10. Bekerja sama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan

kepakaran dengan panatiapanatia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan.

PERANCANGAN AKTIVITI PANATIA PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG TAHUN 2009
BULAN BIL 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. AKTIVITI Mesyuarat Panitia Kelas Fardhu Ain Peghayatan Bulan Ramadhan Sambutan AidilFitri Amali Solat / Solat Berjemaah Sambutan Aidil Adha Pertandingan Menulis Khat Kelas Celik Al-Quran Pertandingan Azan Pertandingan Menghafaz Al-Quran dan Tulisan Jawi. Lawatan Sambil Belajar Minggu Pendidikan Islam dan Moral. Sambutan Maulidur Rasul Sembahyang Hajat dan Doa PTS/UPSR Ujian Bulanan dan Peperiksaan Aktiviti Budi ( 7.26 Pagi ) J F M * * * A M * * J * * J * O * S * * O * N * D TINDAKAN/ CATATAN

*

*

*

* *

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

* * *

*

* * * * * * * * * * * * * * * * *

CARTA ORGANISASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SESSI 2000

P PENASIHAT

PENGERUSI

 

SETIAUSAHA

BENDAHARI

AHLI JAWATANKUASA

PELAN TINDAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHAP SATU
Aspek Program Objektif : : : Beyond Excellence 2000-2005

Akademik

1. 2.

Mengurangkan murid-murid yang buta huruf hijaiah dan penulisan jawi. Menanam kesedaran kepentingan Pendidikan Islam di kalangan murid Tahap I dan juga ibu bapa / penjaga. Menerapkan asas keimanan kepada Allah melalui alam pesekitaran. Melahirkan pelajar yang tahu mengerjakan ibadah solat dan mencontohi sirah Rasul. Mendedahkan kepada guru dan murid dengan pelbagai teknik dan kaedah pengajaaran.

3.
4. 4.

5. 5.

Keadaan Sebenar:

1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7.

Murid kurang penguasaan dalam mengenali huruf hijaiah, membaca dan menulis jawi Murid kurang minat dan galakan. Ibu bapa kurang kesedaran pentingnya amalan Islam dalam kehidupan seharian. Murid kurang perhatian terhadap pelajaran. Murid kurang pengetahuan mengenai asas tauhid. Murid tidak mempunyai sokongan dalam mengerjakan ibadat di rumah. Guru kurang menggunakan kepelbagaian teknik.

Sasaran

:

1. 1. 2. 2. 3. 3.

Murid-murid Tahap I Guru Pendidikan Islam Tahap I Ibu Bapa / penjaga.

Perancangan Dan Pelaksanaan : Program / Budaya / Tindakan Jangkamasa

Aktiviti

Amalan Mengadakan : -Kelas bimbingan. -Kelas Iqra’. -Pemulihan. -Dampingan Menganjurkan : -Pertandingan hafaz AlQuran. -Pertandingan Khat. -Kuiz Menyediakan : -Bahan bantu mengajar. Mengadakan : Guru yang -Taklimat khas telah dan menghadiri perbincangan. taklimat / -Pendedahan pendedahan / skima kursus/ peperiksaan bengkel. terkini. Menganjurkan : -Ceramah Khas. -Hari Terbuka. -PIBG / Pihak Pentadbiran / Panatia PAI. -Panatia PAI. -Berterusan -Guru PAI. -Pihak Pentadbiran. -Berterusan

Memberi bimbingan yang khusus kepada murid-murid yang lemah di dalam pelajaran.

Memberi pendedahan disamping menambah minat mata pelajaran pendidikan Islam. Mempelbagaika n bahan mengajar.

-Guru PAI. -Pihak Pentadbiran. -Persatuan Ag. Islam. -Sekali Setahun.

Mempelbagaika n kaedah P&P terkini.

-Bila diperlukan.

Menanam kesedaran kepentingan mata pelajaran PAI.

-Setahun Sekali.

kembali semula

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHAP DUA
Aspek Program Objektif : : 1. Menghasilkan murid pandai menyebut, membaca dan menghafaz surah-surah yang tertentu dengan betul dan fasih. Mengetahui pengertian ayat dari surah yang tertentu : Beyond Excellence 2000-2005

Akademik

2. untuk dihayati.
3. 3.

Menerapakan asas keimanan yang kukuh berdasarkan Rukun Iman dan Islam. Melahirkan pelajar yang beramal ibadat dengan sempurna seperti bersuci, sembahyang lima waktu, sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat, berpuasa bulan ramadhan dan sembahyang dua hari raya. Memberi dan mendedahkan kepada murid dan guru dengan pelbagai teknik dan kaedah pengajaran. Memberi kesedaran kepada ibu bapa mengenai kepentingan mata pelajaran Pendidikan Islam.

4.

5. 6.

Keadaan Sebenar:

1.

Murid kurang penguasaan dalam pembacaan AlQuran dan lemah ingatan dalam menghafaz AlQuran. Tidak mengetahui pengertian ayat Al-Quran. Murid kurang kesedaran tentang asas keimanan.

2. 3.

4. Murid tidak mengamalkan ibadat khusus dalam kehidupan. 5. 6. Guru kurang menggunakan kepelbagaian teknik. Ibu bapa kurang kesedaran kepentingan amalan Islam dalam kehidupan seharian.

Sasaran

:

1. 2. 3.

Murid-murid Tahap II Guru Pendidikan Islam Tahap II Ibu Bapa / Penjaga.

Perancangan Dan Pelaksanaan : Program / Aktiviti Memberi bimbingan yang khusus kepada murid-murid yang lemah di dalam bacaan Al-Quran dan hafalan. Budaya / Amalan Mengadakan : -Kelas bimbingan. -Kelas Iqra’. -Rakan Sebaya. -Tulisan bentuk bacaan di Tindakan -Guru PAI. -Pihak Pentadbiran. -Berterusan Jangkamasa

dinding bangunan sekolah. Memberi pendedahan disamping menambah minat mata pelajaran pendidikan Islam. Mempelbagaika n bahan mengajar. Menganjurkan : -Pertandingan hafaz AlQuran. -Pertandingan Khat. -Lawatan. Menyediakan : -Bahan bantu mengajar. Mengadakan : Guru yang -Taklimat khas telah dan menghadiri perbincangan. taklimat / -Pendedahan pendedahan / skima kursus/ peperiksaan bengkel. terkini. Menganjurkan : -Ceramah Khas. -Hari Terbuka. -PIBG / Pihak Pentadbiran / Panatia PAI. -Setahun Sekali. -Panatia PAI. -Berterusan -Guru PAI. -Pihak Pentadbiran. -Persatuan Ag. Islam. -Sekali Setahun.

Mempelbagaika n kaedah P&P terkini.

-Bila diperlukan.

Menanam kesedaran kepentingan mata pelajaran PAI.