QIRO`AT SAB`AH

Senin, 04 Juni 2012
Radio Rodja

Diposkan oleh Hamba Allah di 10.26 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook

Selasa, 21 September 2010
Sejarah Qiro`ah Sab`ah
Qiro’at sab’ah atau qiro’at tujuh adalah macam cara membaca al-qur’an yang berbeda. disebut qiro’at tujuh karena ada tujuh imam qiro’at yang terkenal masyhur yang masing-masing memiliki langgam bacaan tersendiri. tiap imam qiro’at memiliki dua orang murid yang bertindak sebagai perawi. tiap perawi tersebut juga memiliki perbedaan dalam cara membaca qur’an. sehingga ada empat belas cara membaca al-qur’an yang masyhur. perbedaan cara membaca itu sama sekali bukan dibuat-buat, baik dibuat oleh imam qiro’at maupun oleh perawinya. cara membaca tersebut merupakan ajaran rasulullah dan memang seperti itulah alqur’an diturunkan. Dari umar bin khathab, ia berkata, “aku mendengar hisyam bin hakim membaca surat al-furqon di masa hidup rasulullah. aku perhatikan bacaannya. tiba-tiba ia membaca dengan banyak huruf yang belum pernah dibacakan rasulullah kepadaku, sehingga hampir saja aku melabraknya di saat ia shalat, tetapi aku urungkan. maka, aku menunggunya sampai salam. begitu selesai, aku tarik pakaiannya dan aku katakan kepadanya, ‘siapakah yang mengajarkan bacaan surat itu kepadamu?’ ia menjawab, ‘rasulullah yang membacakannya kepadaku. lalu aku katakan kepadanya, ‘kamu dusta! demi Allah, rasulullah telah membacakan juga kepadaku surat yang sama, tetapi tidak seperti bacaanmu. kemudian aku bawa dia menghadap rasulullah, dan aku ceritaan kepadanya bahwa aku telah mendengar orang ini membaca surat al-furqon dengan huruf-huruf (bacaan) yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku, padahal engkau sendiri telah membacakan surat al-furqon kepadaku. maka rasulullah berkata, ‘lepaskanlah dia, hai umar.

bacalah surat tadi wahai hisyam!’ hisyam pun kemudian membacanya dengan bacaan seperti kudengar tadi. maka kata rasulullah, ‘begitulah surat itu diturunkan.’ ia berkata lagi, ‘bacalah, wahai umar!’ lalu aku membacanya dengan bacaan sebagaimana diajarkan rasulullah kepadaku. maka kata rasulullah, ‘begitulah surat itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Qur’an itu diturunkan dengan tujuh huruf, maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu di antaranya.’” [HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa’i, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Jarir] Mengenai makna dari ‘tujuh huruf’ tersebut ada dua pendapat yang kuat. pertama adalah tujuh macam bahasa dari bahasa-bahasa arab mengenai satu makna: Quraisy, Hudzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman.

Diumpamakan kalau Dulu menggunakan ejaan yang lama bahasa Indonesia " Doeloe " dengan ejaan yang telah disempurnakan " dulu " lafadz berbeda dengan bunyi yang sama. maka Tulisan "Doeloe" di rubah menjadi "dulu" tulisannya berubah tapi bacaannya sama. Padahal Bahasa Indonesia Bahasa Pemersatu Bangsa.
hikmah diturunkannya al-qur’an dengan tujuh huruf antara lain: Memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa ummi, Bukti kemukjizatan Al-Qur’an dari sisi kebahasaan orang arab, dan Kemukjizatan dalam aspek makna dan hukum (ketujuh huruf tersebut memberikan deskripsi hukum yang dikandung al-qur’an dengan lebih komprehensif dan universal).
At-Turmudzy Juga meriwayatkan dari Ubay bin Ka‟ab, ia mengatakan: “Rasulullah SAW berjumpa dengan Jibril di gundukan Marwah”. Ia (Ka‟ab) berkata: “Kemudian Rasul berkata kepada Jibril bahwa aku ini diutus untuk ummat yang ummy (tidak bisa menulis dan membaca). Diantaranya ada yang kakek-kakek tua, nenek-nenek bangka dan anak-anak”. Jibril menjawab: “Perintahkan, membaca Al-Qur‟an dengan tujuh huruf”. Imam Turmudzy mengatakan: “Hadits ini hasan lagi shahih”. Dalam suatu lafazh lain disebutkan: “Barangsiapa membacanya dengan satu huruf saja berarti telah membaca seperti ia (Nabi) membaca”. Dituturkan dalam lafazh Hudzaefah, kemudian aku berkata: “Wahai Jibril bahwa aku diutus untuk ummat yang ummiyah di dalamnya terdapat orang lelaki, perempuan, anak-anak, pelayan (babu) dan kakek tua yang tidak bisa membaca sama sekali”. Jibril balik berkata: “Bahwa Al -Qur‟an diturunkan dengan tujuh huruf”. Jumlah Qira’at Dan Aneka Ragam Pendapat Tentang Qira’at Qira‟at ada macam-macam jenisnya. pendapat tentang qira‟at itu sendiri juga sangatlah beragam dan semua pendapat tersebut sangatlah berbobot seperti yang tertera di bawah ini.Pengarang kitab AlItqan menyebutkan macam-macam qira‟at itu ada yang mutawatir, masyhur, Syadz, ahad, maudhu’ dan mudarraj[3]. Qadhi‟ Jalaluddin al-Bulqiny mengatakan: Qira‟at itu terbagi ke dalam: mutawatir, ahad dansyadz. Yang mutawatir adalah qira‟at tujuh yang masyhur. Yang ahad adalah qira’at tsalatsa (tiga) yang menjadi pelengkap qira’ah ‘asyrah (sepuluh), yang kesemuanya dipersamakan dengan qira‟at para sahabat. Adapun qira‟at yang syadz ialah qira‟at para tabi‟in seperti qira‟at A‟masy, Yahya ibnu Watsab, Ibnu Jubair dan lain-lain. Imam as-Suyuthy mengatakan bahwa kata-kata di atas perlu ditinjau kembali. Yang pantas untuk berbicara dalam bidang ini adalah tokoh qurra‟ pada masanya yang bernama Syaikh Abu al-Khair ibnu al-Jazary dimana beliau mengatakan dalam muqaddimah kitabnya An-Nasyr: “Semua qira‟at yang sesuai dengan bacaan Arab walau hanya satu segi saja dan sesuai dengan salah satu mushhaf

Contoh. yang tidak ditolak dan haram menentangnya. Ashim. Qira‟at ada yang mengartikan qira’at sab’ah. ُ َ‫ريه‬ َ‫زاعُىن‬ َ ‫و‬ ْ ‫ع‬ َ ‫م‬ ِ ‫د‬ ِ‫ه‬ ِ َّ ‫وال‬ َ ‫م‬ َ (Al-Mukminun: ْ‫ه‬ ْ‫ه‬ ْ‫ه‬ ِ ِ‫ماوَات‬ َ ‫م أل‬ Lafad bergaris dibaca secara jamak ‫م‬ ْ‫ه‬ ْ‫ه‬ ِ ِ‫ماوَات‬ ِ ِ‫ماوت‬ َ ‫أل‬dan mufrad ‫م‬ َ ‫أل‬. 2. bahkan itu termasuk dalam bagian huruf yang tujuh dimana Al-Qur‟an diturunkan. Pengertian ‘Tujuh Huruf’ Pendapat yang paling masyhur mengenai pentafsiran Sab‟atu Ahruf adalah pendapat Ar. 4. Semuanya yang paling terkenal dan nilai kedudukannya tinggi ialah qira’at sab’ah. Contohnya. Yahya al-Yazidy dan asy-Syambudzy. tasniah. Perbedaan pada bentuk isim . 1. lafad ‫كاتِب‬ ْ َ‫ذا تَبَاي‬ َّ ‫ضا‬ َ ُ ‫وال ي‬ َ ‫م‬ ْ ُ ‫عت‬ yang lain membaca dengan fathah. baik datangnya dari aliran yang tujuh maupun dari tokoh yang lebih ternama lagi. benar adanya itulah bacaan. Perbedaan yang berkisar pada tujuh wajah. mudhari‟ atau amar. Contoh ayat 3. 5. Qiraat ini dianggap lemah. Abdullah ibnu Katsir.Razi dikuatkan oleh Az-Zarkani dan didukung oleh jumhur ulama. Perbedaan dalam bentuk „irab. Qira’at arba’ ‘asyar (empat belas) yaitu qira‟at yang sepuluh ditambah empat qira‟at: Hasan al Bashry. Abu Amer ibnu „Ala‟ dan Ali al -Kisaiy. meski dari qira‟at sab‟ah datangnya. Hamzah. mirip dengan tulisan mushhaf Utsmany. Mendahulukan (taqdim) dan mengakhirkan (ta‟khir). Abdullah bin Amir. Contohnya. jamak muzakkar atau mu‟annath. Apabila salah satu persyaratan yang tiga tersebut di atas tidak terpenuhi maka qira‟at itu dikatakan qira‟at yang syadz atau bathil. bila rusak salah satunya menyatakan itu cacat. yaitu: Nafi‟. َ ِ‫(إ‬Al-Baqarah: 282) dibaca dengan disukunkan huruf „ra‟ sedangkan َ ‫ز‬ Contoh. ‫زوَا‬ ْ‫ع‬ ْ َ‫د بَيْهَ أ‬ َ ‫(فَقَالُىا‬Saba‟ : 19) ِ ‫زبَّىَا بَا‬ ِ ‫سفَا‬ Sebahagian qiraat membaca lafad „rabbana‟ dengan rabbuna. ‫ت‬ ‫ى‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫س‬ ‫ك‬ ‫س‬ َ ‫جا‬ َ ‫و‬ ِ ْ َ ِ َ َ َ ْ‫ءت‬ َ . Wajib bagi semua orang untuk menerimanya baik timbulnya dari imam yang tujuh maupun dari yang sepuluh atau lainnya yang bisa diterima. Surah al-Lail. Qiro`ah Sab`ah adalah Qiro`ah Utsmani. Qira’at ‘asyar (sepuluh) adalah qira‟at yang tujuh ditambah dengan qira‟at: Abi Ja‟far. Pengarang kitab Ath-Thayyibah dalam memberikan batas diterimanya qira‟at mengatakan: Setiap bacaan yang sesuai dengan nahwu. Ibnu Mahish. antara mufrad. Inilah pendapat yang benar menurut para muhaqqiq dari kalangan salaf maupun khalaf. Ya‟qub dan Khalaf. ْ ‫ت بِا‬ ْ ‫سة ُ ا‬ ْ‫س‬ ‫حق‬ َ ‫ل‬ َ‫ك‬ َ ْ‫ءت‬ َ ‫جا‬ َ ‫و‬ ِ ‫ى‬ ْ‫م‬ َ (Surah Qaf: 19) dibaca dengan didahulukan „al-haq‟ dan diakhirkan „alَ‫ل‬ ْ ْ ُ ْ maut‟. Perbedaan dalam menambah dan mengurangi. . Ketiga sendi ini. Perbedaan bentuk fi‟il madhi .Utsmany walaupun hanya sekedar mendekati serta sanadnya benar maka qira‟at tersebut adalah shahih (benar). qira’at sepuluh dan qira’at empat belas. 3. dan dalam kedudukan yang lain lafad „ba‟idu‟ dengan „ba‟ada‟. Qira’at sab’ah (tujuh) adalah qira‟at yang dinisbatkan kepada imam yang tujuh dan terkenal. َّ َ‫خلَق‬ ْ ‫واأل‬ َ ‫ما‬ َ ‫الر‬ ‫وثَى‬ َ‫ك‬ َ ‫س‬ َ َ‫و‬ Ada qiraat yang membuang lafad „ma kholaqo‟(bergaris).

Juga…. kalimah „nunsyizuha‟ dalam ayat 259 Surah al-Baqarah dibaca dengan „nunsyiruha‟ („zai‟ diibdalkan dengan huruf „ra‟). Syu‟bah wafat pada tahun 193 H dan Hafsah wafat pada tahun 180 H. Syu‟ba perawi utamanya lagi terkenal pula si Hafs yang terkenal dengan ketelitiannya. dia wafat di Makkah pada tahun 120 H. Pannggilannya adalah Abu Imran. 3. idgham dan sebagainya. Namanya terkenal bagaikan sungai Evfrat. Perawinya dan penerusnya adalah al-Bazy wafat pada tahun 250 H. 7. Hisyam adalah sebagai penerus Abdullah. sorang guru besar pada rawi. ia adalah imam dalam hal qira‟at di Makkah. Kedua perawinya adalah ad-Dury wafat pada tahun 246 H. Ibnu Katsir panggilan kaumnya. Keharuman mereka melebihi wangi-wangian dari cengkeh Abu Bakar atau Ashim ibnu Iyasy panggilannya. belajar qira‟at dari Al-Mughirah ibnu Abi Syihab al-Mahzumy dari Utsman bin Affan dari Rasulullah SAW. Ibnu Katsir Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdullah Ibnu Katsir ad-Dary al-Makky. di sanalah tempat yang megah buat Abdullah. Perbedaan ibdal (ganti huruf). Muhammad yang disebut Qumbul namanya. Dia adalah seorang tabi‟in. Abu Syua‟ib atau as-Susy berguru padanya. Orang yang paling shaleh diantara mereka. Perbedaan lahjah Seperti dalam masalah imalah. itulah murid Ibnu Iyasy atau Abu Bakar yang diridhai. 4. Ibnu ‘Amir Nama lengkapnya adalah Abdullah al-Yahshshuby seorang qadhi di Damaskus pada masa pemerintahan Walid ibnu Abdul Malik. izhar. Panggilannya adalah Abu Bakar. Contoh. dan as-Susy wafat pada tahun 261 H. Menurunkan ilmunya pada Yahya al-Yazidy. menurut sebagian orang nama Abu Amr itu nama panggilannya. Abu Ayyub al-Anshari dan Anas ibnu Malik. ia adalah seorang tabi‟in yang wafat pada sekitar tahun 127-128 H di Kufah. ‘Ashim al-Kufy Nama lengkapnya adalah „Ashim ibnu Abi an-Nujud al-Asady. Perkataan „wadduha‟ dibaca dengan fathah dan ada yang membaca dengan imalah (teleng) dengan bunyi „wadduhe‟ (sebutan antara fathah dan kasrah). Asy-Syathiby mengemukakan: “Makkah tempat tinggal Abdullah. Dzakwan juga mengambil dari sanadnya. Dalam hal ini pengarang Asy-Syathiby mengatakan: “Damaskus tempat tinggal Ibnu „Amir. ayahnya bernama „Ala. Orang yang menjadi murid. Beliau wafat di Kufah pada tahun 154 H. Abu Amr Nama lengkapnya adalah Abu „Amr Zabban ibnul „Ala‟ ibnu Ammar al-Bashry. Disebut juga dengan Ibnu Bahdalah.6. Disebut juga sebagai namanya dengan Yahya. Kitab Syathiby dalam sya‟irnya mengatakan: “Di Kufah yang gemilang ada tiga orang. Beliau Wafat di Damaskus pada tahun 118 H. Itulah tujuh Imam yang tak diragukan lagi. ia adalah seorang tabi‟in yang pernah hidup bersama shahabat Abdullah ibnu Jubair. tarqiq. Ahmad al-Bazy sebagai penerusnya. Asy-Syathiby mengatakan: “Imam Maziny dipanggil orang-orang dengan nama Abu „Amr al-Bashry. 1.. Kedua Perawinya adalah. . dalam qira‟atnya adalah Hisyam dan Ibnu Dzakwan. 2. dan Qunbul wafat pada tahun 291 H. tafkhim.

10.com/index. dan Warasy wafat pada tahun 197 H.html . Qiraat itu sesuai dengan salah satu mushaf-mushaf utsmani. Perawinya adalah Abul Harits wafat pada tahun 424 H. Kedua perawinya adalah Khalaf wafat tahun 229 H. Meninggal 110 Hijrah. Meninggal 123 Hijrah. 6. sahabat mulia yang mengembangkannya. Imam Nafi. Syaikh Syathiby mengemukakan: “Nafi‟ seorang yang mulia lagi harum namanya. 224 Abdul al Rahman bin Kamal Jalal al Din al Suyuti. 12. Pertama. Qiraat Khalaf bin Hisyam.Faraj Muhammad bin Ahmad Asy. Perawinya adalah Qalun wafat pada tahun 12 H. al Itqan fi ulum al Qur‟an. tt.com/index. Qiraat Yahya bin Al Mubarak Al Yazid. Qiraat Yazid bin Al. wafat di Hawan pada masa Khalifah Abu Ja‟far al-Manshur tahun 156 H. perantaraan Salim meriwayatkannya. Dan Khallad wafat tahun 220 H. Khalaf dan Khallad perawinya. adapun tambahannya adalah: 8. Disamping itu terdapat pula Qiraat 14.[5] F. [4] Inilah Qiraat yang 7.Syanbuzi. Dengan kemangkatan Nafi‟ berakhirlah kepemimpinan para qari di Madinah al -Munawwarah. 7. Qolun atau Isa dan Utsman alias Warasy.php?pustaka/detail/3/1/pustaka-33. Dipanggil dengan nama Abul Hasan. Para ulama membuat tiga syarat. Qiraat Hasan Al Bashri. Pustaka Setia. Beliau wafat pada tahun 169 H. Meninggal 229 Hijrah. Hal ini untuk membedakan Qiraat yang benar dan yang aneh/asing (Syazzah).Q 14. Syarat-Syarat Qiraat yang Muktabar dan Jenisnya Untuk menangkal penyelewengan Qiraat yang sudah mulai muncul. menurut sebagiam orang disebut dengan nama Kisaiy karena memakai kisa pada waktu ihram.5. Qiraat Ya’kub bin IshaQ Hadhrami. 9.blogspot. Ketiga. iraat Abil. sahih sanadnya. Meninggal 250 Hijrah. Nama lengkapnya adalah Abu Ruwaim Nafi‟ ibnu Abdurrahman ibnu Abi Na‟im al-Laitsy. dipanggil dengan Ibnu „Imarh. seorang imam nahwu golongan Kufah. para ulama membuat persyaratan-persyaratan bagi qiraat yang dapat diterima. Beliau wafat di Ranbawiyyah yaitu sebuah desa di Negeri Roy ketika ia dalam perjalanan ke Khurasan bersama ar-Rasyid pada tahun 189 H. Qiraat Muhammad bin Abdurrahman yang dipanggil Ibnu Muhaishan. sabar dan tekun dengan Al -Qur‟an. 13. dengan perantara Salim. asalnya dari Isfahan. Referensi: Ahmad Syadali dkk.cybermq. Syatiby mengemukakan: “Hamzah sungguh Imam yang takwa. http://www. Kedua.html http://sabapersonalalbum. yakni ditambah : 11.html http://www. memilih Madinah sebagai tempat tinggalnya.com/2007/07/ulumul-quran-part-1-disusun-oleh-shinri.an. Hamzah al-Kufy Nama lengkapnya adalah Hamzah Ibnu Habib Ibnu „Imarah az-Zayyat al-Fardhi ath-Thaimy seorang bekas hamba „Ikrimah ibnu Rabi‟ at-Taimy. Qiraat itu sesuai dengan bahasa Arab meskipun menurut satu jalan. Al-Kisaiy Nama lengkapnya adalah Ali Ibnu Hamzah. Meninggal 202 Hijrah. Ulumul Qur. dan ad-Dury wafat tahun 246 H. Meninggal 130 Hijrah.php?pustaka/detail/3/1/pustaka-30.cybermq. Meninggal 388 Hijrah.Qa’qa dikenali sebagai Abu Ja’far.

tt.cybermq.com/index. Ulumul Qur. 224 [2] saved from url=(0067)http://www. al Itqan fi ulum al Qur‟an.html Diposkan oleh Hamba Allah di 22.php?pustaka/detail/3/1/pustaka-33.blogspot.[1] Ahmad Syadali dkk.com/index.html [5] saved from url=(0090)http://sabapersonalalbum.03 2 komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Beranda Langganan: Entri (Atom) Murottal Tampilan slide Arsip Blog  ▼ 2012 (1) o ▼ Juni (1)  Radio Rodja ► 2010 (1)  .com/2007/07/ulumul-quran-part-1disusun-oleh-shinri.an. Pustaka Setia.html [3] Abdul al Rahman bin Kamal Jalal al Din al Suyuti.php?pustaka/detail/3/1/pustaka-30. [4] saved from url=(0067)http://www.cybermq.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mengenai Saya Hamba Allah Kepedulian kita terhadap agama diperlukan seklai untuk tegaknnya Dienullah di muka Bumi .

Diberdayakan oleh Blogger. .Lihat profil lengkapku Pengikut Template Watermark.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful