Penghargaan Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah pembimbing, kerana banyak memberi tunjuk

ajar dan panduan kepada saya dalam proses menyiapkan tugasan ini dengan betul dan sempurna. Selain itu, tidak lupa juga penyarah-pensyarah yang turut terlibat dalam kerja kursus ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa serta keluarga saya yang banyak memberi semangat dan dorongan. Mereka banyak membantu saya dengan memberi kata-kata semangat dan memberi nasihat agar berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan tugasan ini. Selain itu, saya telah membuat rujukan daripada rakan-rakan yang lain mengenai perkara-perkara yang saya kurang faham. Mereka banyak membantu saya dengan memberi idea dan pandangan yang bernas ketika diperlukan untuk menyiapkan tugasan ini. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan semua. Di kesempatan ini, juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Semoga tugasan ini dapat dijadikan rujukan serta seterusnya memberi panduan dan manfaat terutamanya kepada guru-guru pelatih yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan.

i