TAJUK 1 PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

TAJUK 1

PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

PENGENALAN
Dalam menempuh kehidupan seharian, kita seringkali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pengujian, pengukuran dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Anda sebagai guru perlu membuat pertimbangan dan keputusan berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung untuk menentukan sama ada objektif pembelajaran sudah dicapai pelajar atau memerlukan ulangan semula dan sebagainya. Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mengatakan mereka ingin mengukur atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah, tanpa menghirau maksud khusus yang mendukung istilah-istilah berkenaan. Secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperoleh, akan membantu guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.

OBJEKTIF
Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan maksud pengujian, pengukuran dan penilaian; 2. membezakan konsep pengujian, pengukuran dan penilaian; dan 3. mengenalpasti tujuan penilaian dijalankan.

PETA MINDA TAJUK

OUM

1

penilaian (evaluation) dan pentaksiran ( assessment ). individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. maka (b) Kedua. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan 2 OUM . penilaian wajar dilakukan terlebih dahulu. Dalam membuat sebarang keputusan.C. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan. mendapati taraf bacaan tidak memuaskan. Apakah sebenarnya maksud penilaian? Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. satu tindakan baru perlu diambil. kita tidak lari daripada membuat keputusan.R. apakah penilaian-penilaian yang anda lakukan terlebih dahulu sebelum menerima tawaran tersebut. memproses maklumat. berkaitan dengan tujuan penilaian dijalankan. sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. Bermula dengan kajian tersebut. Dengan mengadakan penilaian.E. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. Dalam pengukuran.1. sama ada mudah atau sukar. Apakah kayu ukur yang akan anda gunakan sebelum membuat keputusan dan bagaimanakah anda menguji keputusan yang dilakukan tersebut sama ada akan membawa kesan baik atau sebaliknya untuk anda? Sebagai insan yang hidup di muka bumi ini.1 KONSEP PENILAIAN. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu perkara. Weschler dan A. maka keputusan yang diperoleh menjadi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil adalah benar-benar bersesuaian. 1. pihak sekolah ingin meningkatkan taraf bacaan murid-murid di sekolah rendah dan selepas membuat penilaian. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu diambil. penilaian akan melibatkan penentuan objektif. (a) Pertama. Cuba anda bayangkan bagaimanakah seseorang tersebut membuat penilaian sebelum membuat keputusan untuk membeli. Sebagai contoh. RavenMatrices. mendapatkan maklumat. PENGUKURAN DAN PENGUJIAN Sekiranya anda diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. pengukuran yang dijalankan bagi menguji kecerdasan kanak-kanak melalui ujian oleh Stanford-Binet. Dalam konteks ini. Apabila proses yang dijalankan itu dibuat secara sistematik dan saintifik. aktiviti penilaian dalam bidang sains perlakuan dan juga sains kemasyarakatan bermula dengan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet untuk mengukur kebolehan individu.PENGUKURAN. ia akan membolehkan kita membuat anggaran. Misalnya. membuat kesimpulan dan membuat keputusan.1 Penilaian Pernahkah anda berada dalam satu-satu acara lelongan awam seperti melelong barang-barang antik. Sebenarnya.

iaitu menentukan ukuran. Misalnya. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai. Tindakan susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain yang berkaitan. seperti menguasai kemahiran membaca. Ali dapat melukis gambar kawannya dengan cepat.gov/special.TAJUK 1 PENGUKURAN. apakah bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat.gao. Sebelumnya. penilaian yang menggunakan data kualitatif boleh dinyatakan dalam bentuk kualitatif juga. D atau E) bersama penjelasan nilainya (seperti cemerlang.pdf Justeru. Gay (1985) berpendapat bahawa “penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai”. penilaian berbeza dengan pengukuran yang melibatkan hanya pemberian ukuran dalam bentuk nombor tertentu yang lebih bersifat kuantitatif. misalnya. Ini seterusnya membolehkan guru membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. C. menganalisis ukuran dan menyatakan nilai/interpretasi ukuran.pubs/pe1014. baik. Dalam membuat penilaian. Selain menggunakan data kuantitatif. (1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai “proses delineating. Sementara itu. tepat dan bersih. penilaian boleh dinyatakan dalam bentuk gred (seperti A. apabila guru memberikan ujian. penilaian meliputi tiga proses utama. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. Popham (1975) menyatakan penilaian yang sistematik perlu mempunyai satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. tentang persoalan yang ingin diselesaikan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN sesuatu masalah. mutu. dalam pendidikan. anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. pengukuran dan penilaian. Banyak definisi telah diberikan kepada istilah “penilaian”. lulus atau gagal). kepujian. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. B. OUM 3 . Secara ringkasnya. penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat yang ditetapkan. Definisi ini melepasi maksud pengujian dan pengukuran. Stufflebeam et al. Secara menyeluruh. mencari dan memberikan maklumat yang berguna dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif keputusan”. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asalnya. Dalam bilik darjah. kualitatif atau kedua-duanya sekali. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. Dengan memahami konsep pengujian. Misalnya. Dengan menggunakan maklumat kuantitatif. Justeru. Anda boleh mendapat maklumat lanjut dengan download fail PDF dari laman web berikut: http://www. penilaian boleh dibuat dengan menggunakan sama ada maklumat yang berbentuk kuantitatif. menulis dan mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah.

Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. yang merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. Pentaksiran. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Apakah maksud dan tujuan pengukuran? Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding pengujian. Popham (2000) menyatakan istilah-istilah pengukuran.2 Pengukuran Kita sering melihat bahawa ahli-ahli atlit sukan yang ingin mewakili negara akan diberi syarat-syarat tertentu untuk membolehkan mereka diterima secara automatik untuk mewakili negara.1 di bawah.1. 2000). pencapaian peribadi mereka atau jumlah penyertaan yang mereka sertai. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada pelajar dan juga untuk mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. merekod. Rajah 1. Pengukuran membawa definisi sebagai “suatu proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik 4 OUM . pengujian dan penaksiran digunakan secara silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. 1.1: Prosedur penilaian Kini istilah “pentaksiran” mula digunakan dalam penilaian pencapaian.PENGUKURAN. mengumpul. merangkumi aktiviti menghurai. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Prosedur penilaian boleh dilaksanakan dalam lima peringkat seperti dalam Rajah 1. Apakah sebenarnya yang diukur.

Pengukuran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian. Biasanya. Justeru. kita mewakilkan sesuatu pengukuran berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu untuk menggambarkan keupayaan individu tersebut. Justeru. Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. kemahiran melukis seseorang pelajar boleh diukur melalui pemerhatian/pencerapan. atau satu sistem yang berkategori”. Jika alat yang digunakan mempunyai kecacatan. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. Pengukuran tidak bersifat mutlak. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli sama ada baik atau sebaliknya. PENGUJIAN DAN PENILAIAN (melalui angka) tentang sebanyak mana individu/pelajar mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan alat tertentu”. pengukuran hanya menentukan tahap prestasi/ ciri tertentu seseorang individu/pelajar mengikut alat yang digunakan. maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak tepat. Menurut Cronbach (1970). Sebagai contoh. Contohnya. Dalam erti kata lain pengukuran ialah proses menentukan sejauh mana seseorang individu memiliki ciri-ciri tertentu. pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. Ramli mendapat 60 peratus dalam ujian Matematik. seseorang pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45. Justeru. “Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan bantuan skala bernombor. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. manakala pengujian pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut. kita boleh menganggapkan pengukuran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu. seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi menghasilkan ukuran yang tepat.3 Pengujian Kita sering mendengar di stesyen TV atau di akhbar-akhbar bahawa kerajaan menggalakkan agar kenderaan pengangkutan awam dan swasta agar membawa kenderaaan mereka ke Puspakom untuk tujuan pemeriksaan. Ini jelas menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris. OUM 5 .TAJUK 1 PENGUKURAN. Dalam hal ini. 1. Pada pendapat anda apakah tujuan sebenar pengujian dilakukan? Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. walaupun skor 90 itu dua kali ganda 45. Seterusnya. sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. misalnya.1. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. kita hanya mengukur pencapaian matematik tanpa memberikan nilai kepada ukuran yang diperoleh.

Kesimpulannya. 1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. pengukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian akademik pelajar adalah berbeza daripada pengukuran yang digunakan untuk menentukan tahap apresiasi agama pelajar. (Raminah 1991:2). misalnya. Kedua-dua jenis pembolehubah ini 6 OUM . terdapat pelbagai bentuk pengukuran yang berbeza. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”.measurementexperts. kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. 50%. Justeru.org/ Latihan 1. motivasi tinggi). pengukuran dan penilaian yang tepat. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. dikukuhkan oleh Milagros 1981. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. Anda boleh mendapat maklumat lanjut berherhubung dengan konsep Pengujian ini di laman web berikut : http://www.2 ARAS UKURAN Secara umumnya. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. Begitu juga membuat pengkelasan darjah motivasi sebagai bermotivasi rendah. Penyataan dan pengkelasan pembolehubah dalam bentuk kuantitatif melibatkan pengukuran yang menggunakan skala tertentu. Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti. 80%) dan (ii) jenis kategori (seperti motivasi rendah. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. 1. Pada umumnya terdapat dua jenis pembolehubah asas dalam pengukuran. (dipetik dari Raminah. motivasi sederhana.1 Jelaskan perbezaan antara pengujian. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan. sederhana atau tinggi tidaklah setepat ukuran yang menggunakan skor sebenar motivasi pelajar. Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains.PENGUKURAN. pengukuran dan penilaian. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. iaitu: (i) jenis kuantitatif (seperti 20%.

OUM 7 . nombor 4 untuk etnik Melayu.2. Secara ringkasnya. iaitu etnik. Guru berkenaan perlu meletakkan nilai tertentu kepada pembolehubah tersebut bagi mewakili etnik berkenaan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN boleh diukur dengan menggunakan empat jenis skala.2 Aras ukuran 1. Dalam skala nominal ini. individu yang dikelaskan ke dalam kategori Melayu tidak boleh menjadi ahli kategori etnik lain. tetapi dianggap sebagai nama kategori sahaja. Nombor I dalam sistem ini tidaklah menunjukkan bilangan yang kecil berbanding nombor 2. Nombor ini tidak mempunyai sebarang nilai dan skala yang menggunakan nombor untuk mengkategori pembolehubah ini disebut sebagai skala nominal. sela dan nisbah. Misalnya. Nombor yang digunakan di sini hanyalah mewakili atau melambangkan kategori pembolehubah yang dinyatakan. nombor 3 untuk etnik Cina. Nombor yang mewakili setiap kategori tidak mempunyai nilai pemeringkatan. Ciri-ciri utama skala nominal adalah seperti berikut: i. Skala ini mengkategorikan pembolehubah berdasarkan persamaan dan seterusnya memberikan nama kepada pembolehubah berkenaan. etnik Melayu diwakili nombor 1. Rajah 1.TAJUK 1 PENGUKURAN. ii. nombor 2 untuk etnik India dan nombor 1 untuk lain-lain etnik. kita boleh menukar ganti nombor berkenaan untuk mewakili kategori etnik tertentu. Misalnya. Setiap ahli hanya dimiliki oleh satu kategori sahaja. 3 atau 4. skala boleh ditakrifkan sebagai angka yang digunakan untuk mengkelas atau menunjukkan tahap/nilai sesuatu ukuran. ordinal. guru ingin mengkelaskan pelajar-pelajar mengikut etnik atau jantina. etnik India diwakili nombor 3 dan etnik-etnik lain diwakili nombor 4. misalnya. Pengkelasan data asal kepada data nominal bersifat satu kepada satu. iii.1 Skala Nominal Skala nominal ialah skala yang dianggap paling mudah dan mempunyai ketepatan yang paling rendah. etnik Cina diwakili nombor 2. iaitu skala nominal. misalnya.

Pelajar yang mendapat markat keseluruhan yang tinggi diberikan nombor 1. ii. 3 4 dan berikutnya. Nombor atau kategori yang diguna menggambarkan ukuran asal pembolehubah mengikut susunan daripada kecil kepada yang besar atau daripada kategori yang baik kepada kategori yang lebih baik. Ukuran mempunyai pemberat. Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data ordinal adalah saling eksklusif. (1) Sangat Tidak Setuju. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. diikuti nombor 2. (5) Sangat Setuju). 4 yang menunjukkan kedudukan pelajar dalam darjah dari segi pencapaian akademik adalah contoh skala ordinal. (3) Sederhana Setuju. Misalnya.2. Ukuran yang diguna menunjukkan pemeringkatan secara logik. Data boleh disusun sama ada daripada yang terrendah kepada yang tertinggi atau daripada yang lemah kepada yang cemerlang. iatu setiap kategori mempunyai pemberat yang kurang atau lebih berbanding kategori lain.3 menunjukkan contoh Borang Soal Selidik yang dilakukan oleh pihak OUM yang menggunakan konsep Skala Ordinal untuk tujuan penambahbaikan terhadap modul-modul OUM. iii. Ciri-ciri utama skala ordinal adalah seperti berikut: i. (4) Setuju. Rajah 1. Umumnya. Ini menunjukkan nombor 1 adalah lebih baik daripada nombor 2. skala ordinal mampu (a) membezakan kategori dan (b) membezakan nilai pemeringkatan. Contoh lain skala ordinal ialah skala Likert (misalnya. nombor 1.PENGUKURAN. 8 OUM . 3. 3. (2) Kurang Setuju. 4 dan seterusnya.2 Skala Ordinal Ukuran bersifat ordinal pula memberikan nilai pemeringkatan. 2.

PENGUJIAN DAN PENILAIAN 1 2 3 4 5 6 Rajah 1.3 Contoh borang soal selidik OUM 9 .TAJUK 1 PENGUKURAN.

kerana skala sela tidak mempunyai nilai mutlak. Ukuran yang diguna mempunyai pemberat. Ukuran dalam skala sela bernilai arbitrari (tidak mutlak). Ukuran yang diguna menggambarkan susunan pemeringkatan secara logik. iaitu skala sela tidak mempunyai nilai mutlak. Bagaimanapun kita tidak boleh mengatakan pencapaian pelajar C adalah dua kali lebih baik daripada D. perbezaan antara 30 hingga 60 adalah sama dengan perbezaan 60 hingga 90. Kita sering melihat dan mendengar berlakunya gempa bumi. Dalam skala sela. yang tidak menggambarkan nilai kuantiti kosong. Malah kita boleh mengatakan 90 adalah dua kali ganda 45 (2 X 45 = 90). Ini bermaksud skala sela mempunyai ciri-ciri nominal dan ordinal. Misalnya. v. Perbezaan satu unit ukuran mempunyai nilai yang sama bagi semua perbezaan ukuran. perbezaan suhu antara 25ÚC dengan 35ÚC adalah sama dengan perbezaan suhu antara 15ÚC dengan 5ÚC. Jarak numerik yang sama dalam skala sela menggambarkan jarak yang sama pada ciri-ciri yang diukur. Skala sela memberikan sela yang sama daripada titik origin.PENGUKURAN. iii.3 Skala Sela Skala ketiga ialah skala jenis sela. iaitu sesuatu ukuran sama ada lebih kecil atau lebih besar daripada yang lain. tetapi hanya berdasarkan jarak. Misalnya. Ciri-ciri skala sela adalah seperti berikut: i. Contoh lain. jarak dan tinggi.4 Skala Nisbah Skala keempat ialah skala nisbah. Contoh ukuran berskala sela ialah ukuran suhu. iv. khususnya yang berlaku di negara jiran seperti Indonesia. Suhu 0ÚC di sini bukan bermakna tidak ada kepanasan. nilai sifar (0) merupakan suatu nilai yang arbitrari. iaitu skala yang mempunyai semua ciri skala sela dan juga nilai mutlak. Contoh ukuran berskala nisbah ialah wang. Nilai sifar (0) juga adalah arbitrari. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1.2. terutamanya ciri-ciri aspek pemeringkatan. ii. suhu 0ÚC merupakan nilai permulaan sistem pengukuran suhu dalam ÚC. Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri keempatempat skala ukuran yang telah dibincangkan. iaitu perbezaan 10 darjah. andaikan terdapat empat orang pelajar yang diukur pencapaiannya dalam skala sela. Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data sela adalah saling eksklusif. Skala ini berupaya menunjukkan perbezaan antara beberapa kategori dan ia boleh menunjukkan kesamaan dalam unit ukuran yang digunakan. Data jenis ini mempunyai ciri pemeringkatan dan juga mempunyai perbezaan bagi setiap unit sela yang sama nilai. 10 OUM . Dalam hal ini. maka perbezaan pencapaian antara pelajar A yang mendapat 95% dengan Pelajar B yang mendapat 70% adalah sama dengan perbezaan pencapaian pelajar C yang mendapat 50% dengan pelajar D yang mendapat 25%. Dalam skala nisbah nilai sifar (0) adalah kosong.2. Tahukah anda bagaimanakah gempa bumi ini diukur dan apakah jenis skala yang digunakan? 1.

B. Mempunyai nilai pemeringkatan. F). Bagaimanapun. OUM 11 . Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. 75. Matlamat utama penilaian ialah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. andaian yang logik ialah ukuran ini adalah berskala ordinal. 87). dalam ukuran yang menggunakan skala Likert.TAJUK 1 PENGUKURAN.3. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru. 60. mengapakah aktiviti pengujian dan penilaian penting kepada guru? Apakah implikasinya kepada pelajar dan sekolah? Pengujian dan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Tidak Pasti).2 Nyatakan jenis skala untuk ukuran berikut: (a) Jawatan (Pengetua. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. malah kepada pihak sekolah serta Kementerian Pelajaran sendiri. (b) Gred pencapaian (Gred A. setiap jenis skala ukuran memberi maklumat yang berbeza. C. Mempunyai nilai pengkelasan dan pemeringkatan. Latihan 1. 1. Nyatakan perbezaan antara keempat-empat skala pengukuran. (d) Respon terhadap soal selidik (Ya. Penolong Kanan. perbezaan ukuran dan mutlak. pelajar dan ibu bapa. D. Begitu juga. skala ordinal memberikan lebih banyak maklumat daripada skala nominal. 50. Pengukuran tingkah laku dalam bidang psikologi kadang kala agak sukar dibezakan antara skala ordinal dan sela. dalam penganalisisan data. Skala sela pula dapat memberikan lebih banyak maklumat daripada skala ordinal. Misalnya. (c) Skor ujian Sejarah (45. Kesimpulannya. Mempunyai nilai pemeringkatan dan perbezaan ukuran. Guru Kanan.3 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Pada pandangan anda. Gunakan peta minda untuk melakarkan jawapan anda. Skala nisbah memberikan lebih banyak maklumat daripada skala sela.1: Skala Ukuran Skala Nominal Ordinal Sela Nisbah Ciri-ciri Mempunyai nilai pengkelasan sahaja. Tidak. ukuran ini dianggap sebagai berskala sela. Hierarki keempat-empat skala ukuran ini ditunjukkan dalam Rajah 1. Guru).

dijelas berasakan beberapa tujuan seperti membuat diagnosis.PENGUKURAN. Sepanjang guru mengajar. membuat pemilihan dan menempatkan serta memberikan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar. Bagi memudahkan pemahaman anda.3 : Hierarki skala ukuran Seperti yang dinyatakan sebelum ini. hasil penilaian yang dijalankan dapat dijadikan asas kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah. 12 OUM . beliau akan menggunakan maklumat yang diperoleh bagi membuat keputusan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Rajah 1. melihat pencapaian.

penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian.3. Daripada penilaian yang dijalankan juga. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar. sederhana atau gagal. guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar. penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. memuaskan. pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran.3.2 Pencapaian Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR). Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM). Selain itu. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Rajah 1.TAJUK 1 PENGUKURAN. Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya. supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya. Selain itu. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran.4: Tujuan penilaian 1.1 Diagnosis Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar. 1. OUM 13 . sederhana. Tanpa bantuan khas ini. sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi. guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas. guru akan menyelidik punca masalah tersebut. adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan. seperti pemilihan dan penempatan. Dengan itu. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah. Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan. kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar. seperti cemerlang.

Misalnya.3. Sekiranya penguasaan mereka berbeza. perbendaharaan kata dan sebagainya. seperti tatabahasa. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu.3. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran.4 Bimbingan dan kaunseling Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya. iaitu motivasi daripada luar. Selain itu.PENGUKURAN. akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka. Contohnya. Misalnya. mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam. iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman. guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. 1. guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu. Rajah 1.5 : Bimbingan dan kaunseling 14 OUM . perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. Selain memulakan sesi pengajaran. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. Dalam keadaan ini. terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran.3 Pemilihan dan Penempatan Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar.

PENGUJIAN DAN PENILAIAN Penilaian ini yang dijalankan dari masa ke masa dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar dengan lebih gigih supaya memperoleh pencapaian akademik yang lebih baik. 1. mata. Sekiranya. iaitu : (i) pemerhatian. Daripada maklumat yang diperoleh. tunjuk ajar atau kaunseling untuk menangani masalah mereka dengan cara yang lebih berkesan. seperti memberikan tumpuan yang lebih atau menghantar anak-anak mereka ke kelas tuisyen dengan harapan pencapaian anak-anak mereka akan meningkat. Seterusnya.TAJUK 1 PENGUKURAN.5 Tujuan Lain Penilaian Selain tujuan yang dinyatakan di atas. Malah. penilaian guru dapat memberikan maklum balas tentang kemajuan dan pencapaian anak-anak mereka dalam semua mata pelajaran dan juga dalam aspek sahsiah. guru dapat menilai sama ada pengajarannya berkesan atau sebaliknya. Seandainya mereka lemah dalam sesuatu tajuk. Secara mudah. pelajar-pelajar yang lemah akan dapat mengenal pasti kelemahan mereka dan seterusnya dapat memperbaiki kelemahan tersebut. Sekiranya maklum balas yang diperoleh tersebut menunjukkan terdapat kekurangan yang ketara dalam mencapai objektif tertentu. Memulakan pengajaran mengikut kesediaan pelajar adalah amat penting untuk memastikan pelajar mempunyai keyakinan dan keupayaan asas untuk mengikuti sesi pengajaran dan seterusnya memudahkan mereka menguasai kemahiran yang hendak diajar. (ii) lisan dan (iii) penulisan. rata-rata pelajar tidak dapat menguasai sesuatu yang diajar. Selain itu. OUM 15 .3. maklumat tentang kelemahan pelajar dapat membantu guru untuk memberi bimbingan. jari-jemari dan penumpuan pelajar kepada guru. kepada ibu bapa. tentang kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah. maka pengubahsuaian sukatan pelajaran serta pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan. Sebaliknya. sama ada telah dapat dicapai dengan jaya atau sebaliknya. pengukuran yang dijalankan di bilk darjah dapat dibuat melalui tiga bentuk. jadual di bawah menunjukkan bentuk-bentuk pengukuran berkenaan. Secara umumnya. Ibu bapa dapat mengambil tindakan sewajarnya. Penilaian ini dijalankan guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. mereka akan mengetahuinya dan dengan sendiri mereka akan memberi tumpuan kepada perkara yang mereka kurang kuasai. penilaian juga dapat memberikan maklumat yang jelas kepada pihak penggubal dasar. Hasil penilaian juga dapat memberikan input kepada guru tentang keberkesanan pengajarannya. seperti tangan. Kepada pelajar pula. Ketiga-tiga bentuk pengukuran ini bertujuan mengesan penguasaan secara serta-merta. guru boleh menelah tahap kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran atau sebaliknya. penilaian juga penting dalam menentukan kesediaan pelajar untuk mempelajari sesuatu kemahiran baru. khususnya penggubal kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Pihak Kementerian mendapat maklum balas yang tepat tentang pencapaian objektif sukatan pelajaran. maka jelas menunjukkan strategi pengajarannya kurang berkesan. yang dibuat melalui pemerhatian ke atas keadaan fizikal pelajar. mengesan kemajuan dan mengesan pencapaian pelajar. Melalui maklum balas yang ditunjukkan oleh pelajar. Pelajar yang mendapat keputusan cemerlang akan terus berusaha untuk mengekalkan pencapaian mereka dengan semangat yang tinggi. yang memerlukan pengubahsuaian segera bagi memperbetulkan keadaan. maklumat penilaian ini dapat menunjukkan tahap penguasaan mereka terhadap sesuatu tajuk pelajaran.

Pengukuran dapat dijalankan dengan guru merancang dengan teliti sama ada pengukuran dan penilaian dibuat secara individu atau secara kumpulan dan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak atau skala kadar. seperti menilai kebolehan pelajar bertutur melalui soal-jawab lisan. Ujian dijalankan dengan bantuan alat ujian lisan yang sesuai. seperti senarai semak. menilai kemahiran bertutur melalui aktiviti syarahan.Guru boleh merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan. guru perlu merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu dengan menggunakan alat seperti senarai semak atau skala kadar. menilai bacaan murid dalam Bahasa Melayu dan menghafaz dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. dan juga memberi tindakan susulan jika perlu. Misalnya. Jika perlu guru boleh merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajarnya. untuk mengesan pencapaian. teguran dan nasihat kepada pelajar.4 : Pengukuran Secara Lisan Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan penguasaan objektif pengajaran dengan serta-merta dalam bilik darjah. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian pelajar selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga. Jadual 1. Jika perlu guru hendaklah merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar. lakonan dan bercerita. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu. Seterusnya. menilai pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini dibuat untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. teguran dan nasihat sekiranya pelajar melakukan kesilapan semasa latihan. Sebaliknya. Misalnya.Penilaian dapat dijalankan dengan teliti sama ada menilai secara individu atau dalam kumpulan melalui alat tertentu. guru akan memberikan bimbingan.Seperti juga mengesan kemajuan. Menilai kefasihan menghafal melalui aktiviti bacaan kuat. skala kadar atau rekod anekdot. Guru perlu merekodkan pencapaian pelajar dan seterusnya mengambil tindakan susulan yang mengikut keperluan pelajar. sebaliknya. menilai kemahiran pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam. Misalnya. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Jadual 1. guru akan memberikan bimbingan. 16 OUM . Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pembelajaran. Misalnya.PENGUKURAN. Pengukuran dijalankan secara lisan. kuiz dan hafazan. mengesan pencapaian memerlukan guru merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu. Seperti juga mengesan kemajuan. Seterusnya. seperti senarai semak atau skala kadar. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. pujian harus diberikan kepada pelajar yang telah melakukan latihan dengan betul. Pengukuran dijalankan dengan cara memerhati sikap dan perlakuan murid dalam memperlakukan aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah. pujian harus diberikan kepada pelajar yang dapat menjawab atau berbincang dengan baik.3 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini dijalankan dengan tujuan mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta. Guru akan merekodkan maklumat jika perlu dan seterusnya mengambil tindakan susulan mengikut keperluan setiap pelajar. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar. jika perlu. perbincangan atau kuiz secara lisan.Guru perlu merancang sama ada mengadakan aktiviti-aktiviti ini secara individu atau secara kumpulan.

kemajuan dan pencapaian para pelajar dalam bilik darjah. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. dengan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak. misalnya. sekiranya pelajar melakukan kesilapan. Pengukuran dibuat melalui pemerhatian seperti juga untuk tujuan mengesan kemajuan. Perlu ditegaskan sekali lagi bahawa guru berperanan penting dalam mengesan perkembangan. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. Di samping itu juga. kebolehan.3 1. Seterusnya.Guru perlu merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan. Guru perlu merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar. Guru menentukan hasil pembelajaran bagi pelajar-pelajarnya serta merancang dan melaksanakan penilaian dan juga merekod segala maklumat yang diperoleh. Guru perlu merekodkan perlakuan pelajar dan mengambil tindakan susulan mengikut keperluan pelajar. teguran atau nasihat. guru menilai pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran berbahasa pelajar melalui kerja yang dihasilkan pelajar. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu. Latihan 1.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran dibuat secara individu atau secara kumpulan. pengukuran dan penilaian. OUM 17 .5 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pembelajaran secara serta-merta. Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan ciri-ciri: (a) Pengujian (b) Pengukuran (c) Penilaian RUMUSAN Dalam bab ini anda telah didedahkan dengan konsep pengujian. misalnya. dan akhirnya melakukan tindakan susulan.TAJUK 1 PENGUKURAN. perbincangan turut menyentuh aspek aras ukuran serta kepentingan penilaian dalam bilik darjah. 2. menilai proses penulisan pelajar. guru akan memberikan bimbingan. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran. Melalui aktiviti penilaian.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran perlu dibuat secara individu atau secara kumpulan. guru dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan perubahan tingkah laku pelajar. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 GLOSARI Pengujian Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. Mengapakah proses penilaian dijalankan dalam bilik darjah? UJIAN 2 Skala nisbah mempunyai nilai pemeringkatan. Jelaskan hubungan antara pengukuran dan skala. nilai perbezaan ukuran dan nilai mutlak bagi ukuran ini. termasuk pencapaian akademik. Proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. 2. 3. 1. 18 OUM . Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar yang boleh dibuat secara pemerhatian. kemahiran atau sikap. lisan atau secara bertulis. Berikan contoh ukuran yang menggunakan skala nisbah dan jelaskan nilai pemeringkatan. Proses/posedur yang sistematik bagi mendapatkan maklumat dan membuat pertimbangan tentang hasil pembelajaran. penguasaan kemahiran dan sikap pelajar. Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan skala-skala pengukuran yang boleh digunakan dalam pengukuran dan pengujian dalam pendidikan. Pengukuran Penilaian Pentaksiran UJIAN 1 1. perbezaan ukuran dan mutalak.PENGUKURAN. 3. 2. Jelaskan maksud “nilai pemeringkatan” dan “nilai mutlak”. yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik.

Measurement and assessment in teaching.) New York: Harper & Row. W. L. “Evaluation s enlightment for decision making” in Beatty. Linn. & Gronlund. Educational and evaluation and measurement. (1971).J. (8th. Gay. Competencies for analysis and application. Testing : What every parent should know about school tests. L.L. PENGUJIAN DAN PENILAIAN RUJUKAN Cronbach. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Washington D. (2000). Popham. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2000). (2002). Ed. 2nd ed. OUM 19 . W. N.R.C: ASCD.E. D. Mokhtar Ismail (1995). Popham. (1970). (1975).J.L. Penilaian kendalian sekolah. Penilaian di bilik darjah. Essential of psychological testing (3rd ed. Charles E.H (Ed. Raminah Hj Sabran. W. Stufflebeam. (1985). New Jersey: Printice-Hall Inc.J.) improving educational assessment and an inventory of measures of affective behaviour. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.TAJUK 1 PENGUKURAN.) New Jersey: Printice Hall. Merril. Pusat Perkembangan Kurikulum. (1991). R. Educational evaluation. London: Allyn & Bacon. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful