TAJUK 1 PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

TAJUK 1

PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

PENGENALAN
Dalam menempuh kehidupan seharian, kita seringkali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pengujian, pengukuran dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Anda sebagai guru perlu membuat pertimbangan dan keputusan berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung untuk menentukan sama ada objektif pembelajaran sudah dicapai pelajar atau memerlukan ulangan semula dan sebagainya. Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mengatakan mereka ingin mengukur atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah, tanpa menghirau maksud khusus yang mendukung istilah-istilah berkenaan. Secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperoleh, akan membantu guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.

OBJEKTIF
Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan maksud pengujian, pengukuran dan penilaian; 2. membezakan konsep pengujian, pengukuran dan penilaian; dan 3. mengenalpasti tujuan penilaian dijalankan.

PETA MINDA TAJUK

OUM

1

mendapatkan maklumat.E.R. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu diambil.PENGUKURAN. individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. Misalnya.1 Penilaian Pernahkah anda berada dalam satu-satu acara lelongan awam seperti melelong barang-barang antik. Dalam membuat sebarang keputusan. penilaian akan melibatkan penentuan objektif. RavenMatrices. ia akan membolehkan kita membuat anggaran. sama ada mudah atau sukar. Apabila proses yang dijalankan itu dibuat secara sistematik dan saintifik. aktiviti penilaian dalam bidang sains perlakuan dan juga sains kemasyarakatan bermula dengan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet untuk mengukur kebolehan individu. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan 2 OUM . sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. kita tidak lari daripada membuat keputusan. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. penilaian (evaluation) dan pentaksiran ( assessment ). PENGUKURAN DAN PENGUJIAN Sekiranya anda diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. satu tindakan baru perlu diambil. membuat kesimpulan dan membuat keputusan.1 KONSEP PENILAIAN. Dalam pengukuran. Dalam konteks ini. (a) Pertama. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu perkara. pihak sekolah ingin meningkatkan taraf bacaan murid-murid di sekolah rendah dan selepas membuat penilaian. Bermula dengan kajian tersebut. mendapati taraf bacaan tidak memuaskan. penilaian wajar dilakukan terlebih dahulu. maka keputusan yang diperoleh menjadi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil adalah benar-benar bersesuaian. Sebenarnya. apakah penilaian-penilaian yang anda lakukan terlebih dahulu sebelum menerima tawaran tersebut. Weschler dan A. memproses maklumat.C. Apakah kayu ukur yang akan anda gunakan sebelum membuat keputusan dan bagaimanakah anda menguji keputusan yang dilakukan tersebut sama ada akan membawa kesan baik atau sebaliknya untuk anda? Sebagai insan yang hidup di muka bumi ini. maka (b) Kedua. Dengan mengadakan penilaian.1. Apakah sebenarnya maksud penilaian? Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Sebagai contoh. Cuba anda bayangkan bagaimanakah seseorang tersebut membuat penilaian sebelum membuat keputusan untuk membeli. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan. berkaitan dengan tujuan penilaian dijalankan. 1. pengukuran yang dijalankan bagi menguji kecerdasan kanak-kanak melalui ujian oleh Stanford-Binet.

penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat yang ditetapkan.TAJUK 1 PENGUKURAN. baik. Anda boleh mendapat maklumat lanjut dengan download fail PDF dari laman web berikut: http://www.pubs/pe1014. Popham (1975) menyatakan penilaian yang sistematik perlu mempunyai satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. penilaian boleh dinyatakan dalam bentuk gred (seperti A. Secara ringkasnya. OUM 3 . mutu. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. penilaian berbeza dengan pengukuran yang melibatkan hanya pemberian ukuran dalam bentuk nombor tertentu yang lebih bersifat kuantitatif. pengukuran dan penilaian. lulus atau gagal). Stufflebeam et al. Dalam membuat penilaian. B.gao. Justeru. apakah bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat.pdf Justeru.gov/special. Sebelumnya. Dengan memahami konsep pengujian. Ali dapat melukis gambar kawannya dengan cepat. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. Secara menyeluruh. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai. Misalnya. mencari dan memberikan maklumat yang berguna dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif keputusan”. penilaian yang menggunakan data kualitatif boleh dinyatakan dalam bentuk kualitatif juga. kualitatif atau kedua-duanya sekali. Ini seterusnya membolehkan guru membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. (1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai “proses delineating. menulis dan mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah. Gay (1985) berpendapat bahawa “penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai”. tepat dan bersih. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. Definisi ini melepasi maksud pengujian dan pengukuran. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asalnya. D atau E) bersama penjelasan nilainya (seperti cemerlang. iaitu menentukan ukuran. Banyak definisi telah diberikan kepada istilah “penilaian”. Sementara itu. seperti menguasai kemahiran membaca. Misalnya. Selain menggunakan data kuantitatif. dalam pendidikan. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. misalnya. menganalisis ukuran dan menyatakan nilai/interpretasi ukuran. apabila guru memberikan ujian. kepujian. Dalam bilik darjah. PENGUJIAN DAN PENILAIAN sesuatu masalah. C. Dengan menggunakan maklumat kuantitatif. penilaian meliputi tiga proses utama. Tindakan susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain yang berkaitan. penilaian boleh dibuat dengan menggunakan sama ada maklumat yang berbentuk kuantitatif. anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. tentang persoalan yang ingin diselesaikan.

1 di bawah. merangkumi aktiviti menghurai. Apakah sebenarnya yang diukur. 1. yang merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran.1: Prosedur penilaian Kini istilah “pentaksiran” mula digunakan dalam penilaian pencapaian. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Prosedur penilaian boleh dilaksanakan dalam lima peringkat seperti dalam Rajah 1. pengujian dan penaksiran digunakan secara silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Pentaksiran. mengumpul. Pengukuran membawa definisi sebagai “suatu proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik 4 OUM . Popham (2000) menyatakan istilah-istilah pengukuran.PENGUKURAN. pencapaian peribadi mereka atau jumlah penyertaan yang mereka sertai. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. 2000).2 Pengukuran Kita sering melihat bahawa ahli-ahli atlit sukan yang ingin mewakili negara akan diberi syarat-syarat tertentu untuk membolehkan mereka diterima secara automatik untuk mewakili negara. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada pelajar dan juga untuk mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. merekod. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia.1. Apakah maksud dan tujuan pengukuran? Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding pengujian. Rajah 1. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian.

Seterusnya. pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya. seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi menghasilkan ukuran yang tepat. kemahiran melukis seseorang pelajar boleh diukur melalui pemerhatian/pencerapan. atau satu sistem yang berkategori”. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. 1. Ini jelas menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris.1. sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. OUM 5 . kita hanya mengukur pencapaian matematik tanpa memberikan nilai kepada ukuran yang diperoleh. manakala pengujian pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut. Justeru.TAJUK 1 PENGUKURAN. seseorang pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45. Sebagai contoh. Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. misalnya. kita boleh menganggapkan pengukuran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu. Jika alat yang digunakan mempunyai kecacatan. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. PENGUJIAN DAN PENILAIAN (melalui angka) tentang sebanyak mana individu/pelajar mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan alat tertentu”. Pada pendapat anda apakah tujuan sebenar pengujian dilakukan? Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. Pengukuran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian. maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak tepat. “Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan bantuan skala bernombor. kita mewakilkan sesuatu pengukuran berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu untuk menggambarkan keupayaan individu tersebut. Justeru. Pengukuran tidak bersifat mutlak. Dalam erti kata lain pengukuran ialah proses menentukan sejauh mana seseorang individu memiliki ciri-ciri tertentu. pengukuran hanya menentukan tahap prestasi/ ciri tertentu seseorang individu/pelajar mengikut alat yang digunakan. Ramli mendapat 60 peratus dalam ujian Matematik. Dalam hal ini. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli sama ada baik atau sebaliknya. Justeru. Biasanya. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. Contohnya. walaupun skor 90 itu dua kali ganda 45.3 Pengujian Kita sering mendengar di stesyen TV atau di akhbar-akhbar bahawa kerajaan menggalakkan agar kenderaan pengangkutan awam dan swasta agar membawa kenderaaan mereka ke Puspakom untuk tujuan pemeriksaan. Menurut Cronbach (1970).

yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. pengukuran dan penilaian. 80%) dan (ii) jenis kategori (seperti motivasi rendah.measurementexperts. 1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan.org/ Latihan 1. Begitu juga membuat pengkelasan darjah motivasi sebagai bermotivasi rendah. diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. dikukuhkan oleh Milagros 1981. Penyataan dan pengkelasan pembolehubah dalam bentuk kuantitatif melibatkan pengukuran yang menggunakan skala tertentu.PENGUKURAN.1 Jelaskan perbezaan antara pengujian. Kedua-dua jenis pembolehubah ini 6 OUM . atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan. 50%. sederhana atau tinggi tidaklah setepat ukuran yang menggunakan skor sebenar motivasi pelajar. 1. (dipetik dari Raminah. Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti. kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. Kesimpulannya. misalnya. Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. Anda boleh mendapat maklumat lanjut berherhubung dengan konsep Pengujian ini di laman web berikut : http://www. pengukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian akademik pelajar adalah berbeza daripada pengukuran yang digunakan untuk menentukan tahap apresiasi agama pelajar. (Raminah 1991:2). Justeru. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. Pada umumnya terdapat dua jenis pembolehubah asas dalam pengukuran. motivasi sederhana. iaitu: (i) jenis kuantitatif (seperti 20%. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. motivasi tinggi). PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan. terdapat pelbagai bentuk pengukuran yang berbeza. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. pengukuran dan penilaian yang tepat.2 ARAS UKURAN Secara umumnya. 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains.

Ciri-ciri utama skala nominal adalah seperti berikut: i. Secara ringkasnya. Nombor yang digunakan di sini hanyalah mewakili atau melambangkan kategori pembolehubah yang dinyatakan. ii.TAJUK 1 PENGUKURAN. Pengkelasan data asal kepada data nominal bersifat satu kepada satu. nombor 2 untuk etnik India dan nombor 1 untuk lain-lain etnik. Nombor ini tidak mempunyai sebarang nilai dan skala yang menggunakan nombor untuk mengkategori pembolehubah ini disebut sebagai skala nominal. Guru berkenaan perlu meletakkan nilai tertentu kepada pembolehubah tersebut bagi mewakili etnik berkenaan. Misalnya.2. OUM 7 . Setiap ahli hanya dimiliki oleh satu kategori sahaja. kita boleh menukar ganti nombor berkenaan untuk mewakili kategori etnik tertentu.1 Skala Nominal Skala nominal ialah skala yang dianggap paling mudah dan mempunyai ketepatan yang paling rendah. Skala ini mengkategorikan pembolehubah berdasarkan persamaan dan seterusnya memberikan nama kepada pembolehubah berkenaan. skala boleh ditakrifkan sebagai angka yang digunakan untuk mengkelas atau menunjukkan tahap/nilai sesuatu ukuran. Dalam skala nominal ini. Misalnya. Rajah 1. ordinal. iaitu skala nominal. misalnya. misalnya. 3 atau 4. tetapi dianggap sebagai nama kategori sahaja. etnik Melayu diwakili nombor 1. nombor 3 untuk etnik Cina. iii. iaitu etnik. guru ingin mengkelaskan pelajar-pelajar mengikut etnik atau jantina. individu yang dikelaskan ke dalam kategori Melayu tidak boleh menjadi ahli kategori etnik lain. Nombor I dalam sistem ini tidaklah menunjukkan bilangan yang kecil berbanding nombor 2. etnik India diwakili nombor 3 dan etnik-etnik lain diwakili nombor 4. Nombor yang mewakili setiap kategori tidak mempunyai nilai pemeringkatan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN boleh diukur dengan menggunakan empat jenis skala.2 Aras ukuran 1. sela dan nisbah. etnik Cina diwakili nombor 2. nombor 4 untuk etnik Melayu.

Pelajar yang mendapat markat keseluruhan yang tinggi diberikan nombor 1. Ukuran yang diguna menunjukkan pemeringkatan secara logik. Ini menunjukkan nombor 1 adalah lebih baik daripada nombor 2.PENGUKURAN. Nombor atau kategori yang diguna menggambarkan ukuran asal pembolehubah mengikut susunan daripada kecil kepada yang besar atau daripada kategori yang baik kepada kategori yang lebih baik. 3. 4 dan seterusnya. Misalnya.2. ii. Ciri-ciri utama skala ordinal adalah seperti berikut: i. (3) Sederhana Setuju. diikuti nombor 2. Rajah 1. nombor 1. 2.3 menunjukkan contoh Borang Soal Selidik yang dilakukan oleh pihak OUM yang menggunakan konsep Skala Ordinal untuk tujuan penambahbaikan terhadap modul-modul OUM. (5) Sangat Setuju). Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data ordinal adalah saling eksklusif. Ukuran mempunyai pemberat.2 Skala Ordinal Ukuran bersifat ordinal pula memberikan nilai pemeringkatan. (1) Sangat Tidak Setuju. 3. iii. iatu setiap kategori mempunyai pemberat yang kurang atau lebih berbanding kategori lain. 4 yang menunjukkan kedudukan pelajar dalam darjah dari segi pencapaian akademik adalah contoh skala ordinal. (4) Setuju. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. Data boleh disusun sama ada daripada yang terrendah kepada yang tertinggi atau daripada yang lemah kepada yang cemerlang. (2) Kurang Setuju. skala ordinal mampu (a) membezakan kategori dan (b) membezakan nilai pemeringkatan. Umumnya. 8 OUM . Contoh lain skala ordinal ialah skala Likert (misalnya. 3 4 dan berikutnya.

3 Contoh borang soal selidik OUM 9 . PENGUJIAN DAN PENILAIAN 1 2 3 4 5 6 Rajah 1.TAJUK 1 PENGUKURAN.

khususnya yang berlaku di negara jiran seperti Indonesia. iii. Malah kita boleh mengatakan 90 adalah dua kali ganda 45 (2 X 45 = 90).3 Skala Sela Skala ketiga ialah skala jenis sela. Contoh ukuran berskala sela ialah ukuran suhu. Kita sering melihat dan mendengar berlakunya gempa bumi. Suhu 0ÚC di sini bukan bermakna tidak ada kepanasan. perbezaan antara 30 hingga 60 adalah sama dengan perbezaan 60 hingga 90. Dalam hal ini. Jarak numerik yang sama dalam skala sela menggambarkan jarak yang sama pada ciri-ciri yang diukur. maka perbezaan pencapaian antara pelajar A yang mendapat 95% dengan Pelajar B yang mendapat 70% adalah sama dengan perbezaan pencapaian pelajar C yang mendapat 50% dengan pelajar D yang mendapat 25%. Ukuran dalam skala sela bernilai arbitrari (tidak mutlak). Skala ini berupaya menunjukkan perbezaan antara beberapa kategori dan ia boleh menunjukkan kesamaan dalam unit ukuran yang digunakan. Ini bermaksud skala sela mempunyai ciri-ciri nominal dan ordinal. Dalam skala nisbah nilai sifar (0) adalah kosong. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. Bagaimanapun kita tidak boleh mengatakan pencapaian pelajar C adalah dua kali lebih baik daripada D. iaitu skala yang mempunyai semua ciri skala sela dan juga nilai mutlak. yang tidak menggambarkan nilai kuantiti kosong. Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri keempatempat skala ukuran yang telah dibincangkan. jarak dan tinggi. Nilai sifar (0) juga adalah arbitrari. Tahukah anda bagaimanakah gempa bumi ini diukur dan apakah jenis skala yang digunakan? 1. tetapi hanya berdasarkan jarak. andaikan terdapat empat orang pelajar yang diukur pencapaiannya dalam skala sela. Misalnya. perbezaan suhu antara 25ÚC dengan 35ÚC adalah sama dengan perbezaan suhu antara 15ÚC dengan 5ÚC. iv. v. terutamanya ciri-ciri aspek pemeringkatan.2. iaitu sesuatu ukuran sama ada lebih kecil atau lebih besar daripada yang lain. ii. Contoh lain. Ciri-ciri skala sela adalah seperti berikut: i.4 Skala Nisbah Skala keempat ialah skala nisbah. nilai sifar (0) merupakan suatu nilai yang arbitrari. iaitu perbezaan 10 darjah. 10 OUM . Skala sela memberikan sela yang sama daripada titik origin. Contoh ukuran berskala nisbah ialah wang. kerana skala sela tidak mempunyai nilai mutlak. iaitu skala sela tidak mempunyai nilai mutlak. Ukuran yang diguna mempunyai pemberat.PENGUKURAN. Perbezaan satu unit ukuran mempunyai nilai yang sama bagi semua perbezaan ukuran. Misalnya. Ukuran yang diguna menggambarkan susunan pemeringkatan secara logik. Dalam skala sela. Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data sela adalah saling eksklusif. Data jenis ini mempunyai ciri pemeringkatan dan juga mempunyai perbezaan bagi setiap unit sela yang sama nilai. suhu 0ÚC merupakan nilai permulaan sistem pengukuran suhu dalam ÚC.2.

ukuran ini dianggap sebagai berskala sela. Misalnya. andaian yang logik ialah ukuran ini adalah berskala ordinal. 60.TAJUK 1 PENGUKURAN. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas.1: Skala Ukuran Skala Nominal Ordinal Sela Nisbah Ciri-ciri Mempunyai nilai pengkelasan sahaja. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. Kesimpulannya. B.2 Nyatakan jenis skala untuk ukuran berikut: (a) Jawatan (Pengetua. Tidak Pasti). penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru. dalam ukuran yang menggunakan skala Likert. Matlamat utama penilaian ialah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Tidak. skala ordinal memberikan lebih banyak maklumat daripada skala nominal. Bagaimanapun. Mempunyai nilai pemeringkatan dan perbezaan ukuran. Hierarki keempat-empat skala ukuran ini ditunjukkan dalam Rajah 1. (c) Skor ujian Sejarah (45. setiap jenis skala ukuran memberi maklumat yang berbeza. Latihan 1. Nyatakan perbezaan antara keempat-empat skala pengukuran. Skala nisbah memberikan lebih banyak maklumat daripada skala sela. Gunakan peta minda untuk melakarkan jawapan anda. 75. Mempunyai nilai pengkelasan dan pemeringkatan. (b) Gred pencapaian (Gred A. Penolong Kanan. Mempunyai nilai pemeringkatan. OUM 11 .3. dalam penganalisisan data. Skala sela pula dapat memberikan lebih banyak maklumat daripada skala ordinal. pelajar dan ibu bapa.3 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Pada pandangan anda. Guru). C. 1. D. Pengukuran tingkah laku dalam bidang psikologi kadang kala agak sukar dibezakan antara skala ordinal dan sela. 87). 50. F). perbezaan ukuran dan mutlak. (d) Respon terhadap soal selidik (Ya. mengapakah aktiviti pengujian dan penilaian penting kepada guru? Apakah implikasinya kepada pelajar dan sekolah? Pengujian dan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. malah kepada pihak sekolah serta Kementerian Pelajaran sendiri. Begitu juga. Guru Kanan.

dijelas berasakan beberapa tujuan seperti membuat diagnosis. hasil penilaian yang dijalankan dapat dijadikan asas kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. membuat pemilihan dan menempatkan serta memberikan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar. Bagi memudahkan pemahaman anda. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah. 12 OUM . beliau akan menggunakan maklumat yang diperoleh bagi membuat keputusan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar.PENGUKURAN. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Rajah 1.3 : Hierarki skala ukuran Seperti yang dinyatakan sebelum ini. melihat pencapaian. Sepanjang guru mengajar.

sederhana. Selain itu. penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR). memuaskan. Selain itu. penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian. Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi. Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan.1 Diagnosis Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar.3.TAJUK 1 PENGUKURAN. 1. seperti pemilihan dan penempatan. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. guru akan menyelidik punca masalah tersebut. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Rajah 1. Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah.3. Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. sederhana atau gagal. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar. pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran. supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar.2 Pencapaian Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. OUM 13 . seperti cemerlang. guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas. Tanpa bantuan khas ini. guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar. adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan.4: Tujuan penilaian 1. Dengan itu. kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya. Daripada penilaian yang dijalankan juga. sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM).

Selain memulakan sesi pengajaran. Dalam keadaan ini. akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Misalnya. tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka. Sekiranya penguasaan mereka berbeza.4 Bimbingan dan kaunseling Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya. guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. perbendaharaan kata dan sebagainya.3. 1. Selain itu. guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu.PENGUKURAN. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran. mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. seperti tatabahasa. iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar. perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai.3. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1.3 Pemilihan dan Penempatan Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar. Contohnya. Rajah 1. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. iaitu motivasi daripada luar.5 : Bimbingan dan kaunseling 14 OUM . Misalnya. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman.

jadual di bawah menunjukkan bentuk-bentuk pengukuran berkenaan. khususnya penggubal kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. maklumat penilaian ini dapat menunjukkan tahap penguasaan mereka terhadap sesuatu tajuk pelajaran. Melalui maklum balas yang ditunjukkan oleh pelajar. Selain itu. Seandainya mereka lemah dalam sesuatu tajuk. penilaian juga penting dalam menentukan kesediaan pelajar untuk mempelajari sesuatu kemahiran baru. seperti tangan. 1. mata. kepada ibu bapa. Sekiranya. Penilaian ini dijalankan guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. OUM 15 . Memulakan pengajaran mengikut kesediaan pelajar adalah amat penting untuk memastikan pelajar mempunyai keyakinan dan keupayaan asas untuk mengikuti sesi pengajaran dan seterusnya memudahkan mereka menguasai kemahiran yang hendak diajar. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Penilaian ini yang dijalankan dari masa ke masa dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar dengan lebih gigih supaya memperoleh pencapaian akademik yang lebih baik. Hasil penilaian juga dapat memberikan input kepada guru tentang keberkesanan pengajarannya.3. Daripada maklumat yang diperoleh. maka pengubahsuaian sukatan pelajaran serta pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan. Seterusnya. mereka akan mengetahuinya dan dengan sendiri mereka akan memberi tumpuan kepada perkara yang mereka kurang kuasai. rata-rata pelajar tidak dapat menguasai sesuatu yang diajar. seperti memberikan tumpuan yang lebih atau menghantar anak-anak mereka ke kelas tuisyen dengan harapan pencapaian anak-anak mereka akan meningkat. pengukuran yang dijalankan di bilk darjah dapat dibuat melalui tiga bentuk. Ketiga-tiga bentuk pengukuran ini bertujuan mengesan penguasaan secara serta-merta. Malah. tentang kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah. Pelajar yang mendapat keputusan cemerlang akan terus berusaha untuk mengekalkan pencapaian mereka dengan semangat yang tinggi. yang memerlukan pengubahsuaian segera bagi memperbetulkan keadaan. Ibu bapa dapat mengambil tindakan sewajarnya. guru boleh menelah tahap kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran atau sebaliknya. Sekiranya maklum balas yang diperoleh tersebut menunjukkan terdapat kekurangan yang ketara dalam mencapai objektif tertentu. Kepada pelajar pula. sama ada telah dapat dicapai dengan jaya atau sebaliknya. penilaian juga dapat memberikan maklumat yang jelas kepada pihak penggubal dasar.5 Tujuan Lain Penilaian Selain tujuan yang dinyatakan di atas. pelajar-pelajar yang lemah akan dapat mengenal pasti kelemahan mereka dan seterusnya dapat memperbaiki kelemahan tersebut. Sebaliknya. mengesan kemajuan dan mengesan pencapaian pelajar. maklumat tentang kelemahan pelajar dapat membantu guru untuk memberi bimbingan. (ii) lisan dan (iii) penulisan. yang dibuat melalui pemerhatian ke atas keadaan fizikal pelajar. iaitu : (i) pemerhatian. penilaian guru dapat memberikan maklum balas tentang kemajuan dan pencapaian anak-anak mereka dalam semua mata pelajaran dan juga dalam aspek sahsiah. Secara umumnya. guru dapat menilai sama ada pengajarannya berkesan atau sebaliknya. jari-jemari dan penumpuan pelajar kepada guru.TAJUK 1 PENGUKURAN. Pihak Kementerian mendapat maklum balas yang tepat tentang pencapaian objektif sukatan pelajaran. Secara mudah. maka jelas menunjukkan strategi pengajarannya kurang berkesan. tunjuk ajar atau kaunseling untuk menangani masalah mereka dengan cara yang lebih berkesan.

Seperti juga mengesan kemajuan. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini dibuat untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. menilai kemahiran bertutur melalui aktiviti syarahan. guru perlu merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu dengan menggunakan alat seperti senarai semak atau skala kadar. skala kadar atau rekod anekdot. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian pelajar selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran. 16 OUM .PENGUKURAN. Guru perlu merekodkan pencapaian pelajar dan seterusnya mengambil tindakan susulan yang mengikut keperluan pelajar. Misalnya. Jadual 1. lakonan dan bercerita.Guru perlu merancang sama ada mengadakan aktiviti-aktiviti ini secara individu atau secara kumpulan. seperti senarai semak. Pengukuran dijalankan dengan cara memerhati sikap dan perlakuan murid dalam memperlakukan aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah. Guru akan merekodkan maklumat jika perlu dan seterusnya mengambil tindakan susulan mengikut keperluan setiap pelajar. Menilai kefasihan menghafal melalui aktiviti bacaan kuat. seperti senarai semak atau skala kadar. Misalnya. sebaliknya. Jika perlu guru hendaklah merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu. Ujian dijalankan dengan bantuan alat ujian lisan yang sesuai. perbincangan atau kuiz secara lisan. jika perlu. menilai kemahiran pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam. guru akan memberikan bimbingan. guru akan memberikan bimbingan. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pembelajaran. mengesan pencapaian memerlukan guru merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu. untuk mengesan pencapaian. teguran dan nasihat sekiranya pelajar melakukan kesilapan semasa latihan. Seterusnya.Penilaian dapat dijalankan dengan teliti sama ada menilai secara individu atau dalam kumpulan melalui alat tertentu. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Jadual 1. Begitu juga.Seperti juga mengesan kemajuan. Misalnya. Sebaliknya. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar. Jika perlu guru boleh merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajarnya. menilai pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam. teguran dan nasihat kepada pelajar.Guru boleh merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan. dan juga memberi tindakan susulan jika perlu. pujian harus diberikan kepada pelajar yang dapat menjawab atau berbincang dengan baik. Misalnya.4 : Pengukuran Secara Lisan Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan penguasaan objektif pengajaran dengan serta-merta dalam bilik darjah. seperti menilai kebolehan pelajar bertutur melalui soal-jawab lisan.Pengukuran dapat dijalankan dengan guru merancang dengan teliti sama ada pengukuran dan penilaian dibuat secara individu atau secara kumpulan dan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak atau skala kadar. menilai bacaan murid dalam Bahasa Melayu dan menghafaz dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Seterusnya. pujian harus diberikan kepada pelajar yang telah melakukan latihan dengan betul.3 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini dijalankan dengan tujuan mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta. Pengukuran dijalankan secara lisan. kuiz dan hafazan. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran.

Guru perlu merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar. dan akhirnya melakukan tindakan susulan. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu. OUM 17 . guru menilai pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran berbahasa pelajar melalui kerja yang dihasilkan pelajar.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran perlu dibuat secara individu atau secara kumpulan. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya. kemajuan dan pencapaian para pelajar dalam bilik darjah. Guru perlu merekodkan perlakuan pelajar dan mengambil tindakan susulan mengikut keperluan pelajar. Latihan 1. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. teguran atau nasihat. sekiranya pelajar melakukan kesilapan. Guru menentukan hasil pembelajaran bagi pelajar-pelajarnya serta merancang dan melaksanakan penilaian dan juga merekod segala maklumat yang diperoleh. Melalui aktiviti penilaian. Pengukuran dibuat melalui pemerhatian seperti juga untuk tujuan mengesan kemajuan. Perlu ditegaskan sekali lagi bahawa guru berperanan penting dalam mengesan perkembangan. guru dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).Guru perlu merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan. pengukuran dan penilaian. perbincangan turut menyentuh aspek aras ukuran serta kepentingan penilaian dalam bilik darjah. dengan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak. misalnya.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran dibuat secara individu atau secara kumpulan.3 1. Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan ciri-ciri: (a) Pengujian (b) Pengukuran (c) Penilaian RUMUSAN Dalam bab ini anda telah didedahkan dengan konsep pengujian. Di samping itu juga. 2.5 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pembelajaran secara serta-merta. guru akan memberikan bimbingan. kebolehan. misalnya.TAJUK 1 PENGUKURAN. menilai proses penulisan pelajar.

Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan skala-skala pengukuran yang boleh digunakan dalam pengukuran dan pengujian dalam pendidikan. 3. Berikan contoh ukuran yang menggunakan skala nisbah dan jelaskan nilai pemeringkatan. Proses/posedur yang sistematik bagi mendapatkan maklumat dan membuat pertimbangan tentang hasil pembelajaran. Jelaskan hubungan antara pengukuran dan skala. Jelaskan maksud “nilai pemeringkatan” dan “nilai mutlak”. termasuk pencapaian akademik. 2. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan perubahan tingkah laku pelajar. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 GLOSARI Pengujian Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. Proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. kemahiran atau sikap. 3.PENGUKURAN. 18 OUM . penguasaan kemahiran dan sikap pelajar. lisan atau secara bertulis. Pengukuran Penilaian Pentaksiran UJIAN 1 1. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. nilai perbezaan ukuran dan nilai mutlak bagi ukuran ini. 1. Mengapakah proses penilaian dijalankan dalam bilik darjah? UJIAN 2 Skala nisbah mempunyai nilai pemeringkatan. yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik. Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar yang boleh dibuat secara pemerhatian. perbezaan ukuran dan mutalak. 2.

Washington D. N. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. L. 2nd ed. Testing : What every parent should know about school tests. Educational evaluation. (1975). Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah.R.H (Ed. D. (2000). London: Allyn & Bacon. Ed.L. Educational and evaluation and measurement. W. Penilaian kendalian sekolah.E. Linn. Popham. Penilaian di bilik darjah. PENGUJIAN DAN PENILAIAN RUJUKAN Cronbach. (2000).J.J. Raminah Hj Sabran. (8th. (1971). & Gronlund. Pusat Perkembangan Kurikulum. Stufflebeam. Gay.L. Charles E.) New York: Harper & Row. Competencies for analysis and application. L. Merril. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Popham. R.J. New Jersey: Printice-Hall Inc. (1991).) improving educational assessment and an inventory of measures of affective behaviour. Measurement and assessment in teaching. Kementerian Pendidikan Malaysia. Mokhtar Ismail (1995). W. (2002). OUM 19 . (1985). Essential of psychological testing (3rd ed.TAJUK 1 PENGUKURAN. “Evaluation s enlightment for decision making” in Beatty. (1970).C: ASCD.) New Jersey: Printice Hall. W.