TAJUK 1 PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

TAJUK 1

PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

PENGENALAN
Dalam menempuh kehidupan seharian, kita seringkali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pengujian, pengukuran dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Anda sebagai guru perlu membuat pertimbangan dan keputusan berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung untuk menentukan sama ada objektif pembelajaran sudah dicapai pelajar atau memerlukan ulangan semula dan sebagainya. Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mengatakan mereka ingin mengukur atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah, tanpa menghirau maksud khusus yang mendukung istilah-istilah berkenaan. Secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperoleh, akan membantu guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.

OBJEKTIF
Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan maksud pengujian, pengukuran dan penilaian; 2. membezakan konsep pengujian, pengukuran dan penilaian; dan 3. mengenalpasti tujuan penilaian dijalankan.

PETA MINDA TAJUK

OUM

1

membuat kesimpulan dan membuat keputusan. aktiviti penilaian dalam bidang sains perlakuan dan juga sains kemasyarakatan bermula dengan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet untuk mengukur kebolehan individu. PENGUKURAN DAN PENGUJIAN Sekiranya anda diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. berkaitan dengan tujuan penilaian dijalankan. Apakah kayu ukur yang akan anda gunakan sebelum membuat keputusan dan bagaimanakah anda menguji keputusan yang dilakukan tersebut sama ada akan membawa kesan baik atau sebaliknya untuk anda? Sebagai insan yang hidup di muka bumi ini. Apabila proses yang dijalankan itu dibuat secara sistematik dan saintifik. Misalnya.E. mendapati taraf bacaan tidak memuaskan. satu tindakan baru perlu diambil. individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. RavenMatrices. mendapatkan maklumat. Cuba anda bayangkan bagaimanakah seseorang tersebut membuat penilaian sebelum membuat keputusan untuk membeli. (a) Pertama. penilaian wajar dilakukan terlebih dahulu. Apakah sebenarnya maksud penilaian? Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan 2 OUM . sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu diambil. penilaian (evaluation) dan pentaksiran ( assessment ). Sebenarnya. Bermula dengan kajian tersebut. Dengan mengadakan penilaian. Sebagai contoh. kita tidak lari daripada membuat keputusan. maka keputusan yang diperoleh menjadi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil adalah benar-benar bersesuaian. sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. memproses maklumat.1. Weschler dan A. ia akan membolehkan kita membuat anggaran.1 Penilaian Pernahkah anda berada dalam satu-satu acara lelongan awam seperti melelong barang-barang antik. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu perkara. maka (b) Kedua. 1. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. sama ada mudah atau sukar. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. penilaian akan melibatkan penentuan objektif. Dalam konteks ini.1 KONSEP PENILAIAN.PENGUKURAN. apakah penilaian-penilaian yang anda lakukan terlebih dahulu sebelum menerima tawaran tersebut. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). pengukuran yang dijalankan bagi menguji kecerdasan kanak-kanak melalui ujian oleh Stanford-Binet. pihak sekolah ingin meningkatkan taraf bacaan murid-murid di sekolah rendah dan selepas membuat penilaian. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan.C. Dalam membuat sebarang keputusan. Dalam pengukuran.R.

Dalam membuat penilaian. penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat yang ditetapkan. seperti menguasai kemahiran membaca.gov/special. kualitatif atau kedua-duanya sekali. misalnya. D atau E) bersama penjelasan nilainya (seperti cemerlang. tepat dan bersih. kepujian. Definisi ini melepasi maksud pengujian dan pengukuran. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. Justeru. Misalnya. penilaian boleh dibuat dengan menggunakan sama ada maklumat yang berbentuk kuantitatif. B. tentang persoalan yang ingin diselesaikan. anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. apabila guru memberikan ujian. Misalnya. penilaian meliputi tiga proses utama. C. (1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai “proses delineating. menulis dan mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah. apakah bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Popham (1975) menyatakan penilaian yang sistematik perlu mempunyai satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai. Ali dapat melukis gambar kawannya dengan cepat. Ini seterusnya membolehkan guru membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran.TAJUK 1 PENGUKURAN. mutu. Secara menyeluruh. PENGUJIAN DAN PENILAIAN sesuatu masalah. Dengan menggunakan maklumat kuantitatif. Banyak definisi telah diberikan kepada istilah “penilaian”.pubs/pe1014. Stufflebeam et al. penilaian yang menggunakan data kualitatif boleh dinyatakan dalam bentuk kualitatif juga. OUM 3 . penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asalnya. Tindakan susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain yang berkaitan. Sebelumnya. Secara ringkasnya. anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. Selain menggunakan data kuantitatif. Gay (1985) berpendapat bahawa “penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai”. penilaian berbeza dengan pengukuran yang melibatkan hanya pemberian ukuran dalam bentuk nombor tertentu yang lebih bersifat kuantitatif. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. pengukuran dan penilaian. penilaian boleh dinyatakan dalam bentuk gred (seperti A.gao. Dalam bilik darjah. baik. dalam pendidikan. lulus atau gagal). Dengan memahami konsep pengujian. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan.pdf Justeru. iaitu menentukan ukuran. Sementara itu. menganalisis ukuran dan menyatakan nilai/interpretasi ukuran. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. Anda boleh mendapat maklumat lanjut dengan download fail PDF dari laman web berikut: http://www. mencari dan memberikan maklumat yang berguna dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif keputusan”.

Popham (2000) menyatakan istilah-istilah pengukuran. yang merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. merangkumi aktiviti menghurai. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada pelajar dan juga untuk mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. Pengukuran membawa definisi sebagai “suatu proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik 4 OUM . memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Pentaksiran.1: Prosedur penilaian Kini istilah “pentaksiran” mula digunakan dalam penilaian pencapaian. merekod. mengumpul. 1.PENGUKURAN. Rajah 1.2 Pengukuran Kita sering melihat bahawa ahli-ahli atlit sukan yang ingin mewakili negara akan diberi syarat-syarat tertentu untuk membolehkan mereka diterima secara automatik untuk mewakili negara. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Prosedur penilaian boleh dilaksanakan dalam lima peringkat seperti dalam Rajah 1. 2000). Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Apakah sebenarnya yang diukur.1. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. Apakah maksud dan tujuan pengukuran? Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding pengujian. pengujian dan penaksiran digunakan secara silih berganti dan dianggap sebagai sinonim.1 di bawah. pencapaian peribadi mereka atau jumlah penyertaan yang mereka sertai.

walaupun skor 90 itu dua kali ganda 45. sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. Seterusnya. atau satu sistem yang berkategori”. Justeru. seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi menghasilkan ukuran yang tepat. Pada pendapat anda apakah tujuan sebenar pengujian dilakukan? Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. Justeru. kita mewakilkan sesuatu pengukuran berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu untuk menggambarkan keupayaan individu tersebut. Dalam hal ini. “Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan bantuan skala bernombor. maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak tepat.TAJUK 1 PENGUKURAN. Sebagai contoh.1. kita hanya mengukur pencapaian matematik tanpa memberikan nilai kepada ukuran yang diperoleh. Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. kita boleh menganggapkan pengukuran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli sama ada baik atau sebaliknya. Pengukuran tidak bersifat mutlak. pengukuran hanya menentukan tahap prestasi/ ciri tertentu seseorang individu/pelajar mengikut alat yang digunakan. seseorang pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45. Jika alat yang digunakan mempunyai kecacatan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN (melalui angka) tentang sebanyak mana individu/pelajar mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan alat tertentu”.3 Pengujian Kita sering mendengar di stesyen TV atau di akhbar-akhbar bahawa kerajaan menggalakkan agar kenderaan pengangkutan awam dan swasta agar membawa kenderaaan mereka ke Puspakom untuk tujuan pemeriksaan. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. Ramli mendapat 60 peratus dalam ujian Matematik. Dalam erti kata lain pengukuran ialah proses menentukan sejauh mana seseorang individu memiliki ciri-ciri tertentu. Biasanya. Justeru. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya. Menurut Cronbach (1970). Contohnya. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. manakala pengujian pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut. Ini jelas menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris. 1. OUM 5 . misalnya. kemahiran melukis seseorang pelajar boleh diukur melalui pemerhatian/pencerapan. Pengukuran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian.

pengukuran dan penilaian yang tepat. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. 1.PENGUKURAN. 1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. iaitu: (i) jenis kuantitatif (seperti 20%. motivasi tinggi).1 Jelaskan perbezaan antara pengujian.2 ARAS UKURAN Secara umumnya.measurementexperts.org/ Latihan 1. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. 80%) dan (ii) jenis kategori (seperti motivasi rendah. 50%. Begitu juga membuat pengkelasan darjah motivasi sebagai bermotivasi rendah. Pada umumnya terdapat dua jenis pembolehubah asas dalam pengukuran. pengukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian akademik pelajar adalah berbeza daripada pengukuran yang digunakan untuk menentukan tahap apresiasi agama pelajar. kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan. misalnya. (dipetik dari Raminah. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”. atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan. Justeru. dikukuhkan oleh Milagros 1981. Penyataan dan pengkelasan pembolehubah dalam bentuk kuantitatif melibatkan pengukuran yang menggunakan skala tertentu. Kedua-dua jenis pembolehubah ini 6 OUM . Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti. Kesimpulannya. Anda boleh mendapat maklumat lanjut berherhubung dengan konsep Pengujian ini di laman web berikut : http://www. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. terdapat pelbagai bentuk pengukuran yang berbeza. sederhana atau tinggi tidaklah setepat ukuran yang menggunakan skor sebenar motivasi pelajar. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. (Raminah 1991:2). Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. pengukuran dan penilaian. motivasi sederhana.

Nombor yang mewakili setiap kategori tidak mempunyai nilai pemeringkatan. individu yang dikelaskan ke dalam kategori Melayu tidak boleh menjadi ahli kategori etnik lain.1 Skala Nominal Skala nominal ialah skala yang dianggap paling mudah dan mempunyai ketepatan yang paling rendah. iaitu etnik. Rajah 1. Nombor yang digunakan di sini hanyalah mewakili atau melambangkan kategori pembolehubah yang dinyatakan. Nombor I dalam sistem ini tidaklah menunjukkan bilangan yang kecil berbanding nombor 2. tetapi dianggap sebagai nama kategori sahaja. ordinal. misalnya. 3 atau 4.TAJUK 1 PENGUKURAN. nombor 3 untuk etnik Cina. iaitu skala nominal. skala boleh ditakrifkan sebagai angka yang digunakan untuk mengkelas atau menunjukkan tahap/nilai sesuatu ukuran. Setiap ahli hanya dimiliki oleh satu kategori sahaja. nombor 2 untuk etnik India dan nombor 1 untuk lain-lain etnik. Secara ringkasnya. nombor 4 untuk etnik Melayu. OUM 7 . Misalnya. ii. Dalam skala nominal ini. PENGUJIAN DAN PENILAIAN boleh diukur dengan menggunakan empat jenis skala. kita boleh menukar ganti nombor berkenaan untuk mewakili kategori etnik tertentu. Pengkelasan data asal kepada data nominal bersifat satu kepada satu. Nombor ini tidak mempunyai sebarang nilai dan skala yang menggunakan nombor untuk mengkategori pembolehubah ini disebut sebagai skala nominal. sela dan nisbah. Misalnya.2 Aras ukuran 1. Ciri-ciri utama skala nominal adalah seperti berikut: i. etnik India diwakili nombor 3 dan etnik-etnik lain diwakili nombor 4. iii. etnik Cina diwakili nombor 2.2. Guru berkenaan perlu meletakkan nilai tertentu kepada pembolehubah tersebut bagi mewakili etnik berkenaan. Skala ini mengkategorikan pembolehubah berdasarkan persamaan dan seterusnya memberikan nama kepada pembolehubah berkenaan. etnik Melayu diwakili nombor 1. misalnya. guru ingin mengkelaskan pelajar-pelajar mengikut etnik atau jantina.

Rajah 1. diikuti nombor 2. Data boleh disusun sama ada daripada yang terrendah kepada yang tertinggi atau daripada yang lemah kepada yang cemerlang. nombor 1. ii. (4) Setuju. Nombor atau kategori yang diguna menggambarkan ukuran asal pembolehubah mengikut susunan daripada kecil kepada yang besar atau daripada kategori yang baik kepada kategori yang lebih baik.3 menunjukkan contoh Borang Soal Selidik yang dilakukan oleh pihak OUM yang menggunakan konsep Skala Ordinal untuk tujuan penambahbaikan terhadap modul-modul OUM. Ukuran mempunyai pemberat.2 Skala Ordinal Ukuran bersifat ordinal pula memberikan nilai pemeringkatan.2. 3 4 dan berikutnya. Misalnya. Ukuran yang diguna menunjukkan pemeringkatan secara logik. Pelajar yang mendapat markat keseluruhan yang tinggi diberikan nombor 1. Umumnya. skala ordinal mampu (a) membezakan kategori dan (b) membezakan nilai pemeringkatan. iatu setiap kategori mempunyai pemberat yang kurang atau lebih berbanding kategori lain.PENGUKURAN. (3) Sederhana Setuju. 3. Ini menunjukkan nombor 1 adalah lebih baik daripada nombor 2. 3. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. (5) Sangat Setuju). 4 yang menunjukkan kedudukan pelajar dalam darjah dari segi pencapaian akademik adalah contoh skala ordinal. 2. 4 dan seterusnya. Contoh lain skala ordinal ialah skala Likert (misalnya. (2) Kurang Setuju. Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data ordinal adalah saling eksklusif. Ciri-ciri utama skala ordinal adalah seperti berikut: i. (1) Sangat Tidak Setuju. iii. 8 OUM .

3 Contoh borang soal selidik OUM 9 . PENGUJIAN DAN PENILAIAN 1 2 3 4 5 6 Rajah 1.TAJUK 1 PENGUKURAN.

2. yang tidak menggambarkan nilai kuantiti kosong. Dalam hal ini. Ukuran yang diguna menggambarkan susunan pemeringkatan secara logik. Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri keempatempat skala ukuran yang telah dibincangkan. Bagaimanapun kita tidak boleh mengatakan pencapaian pelajar C adalah dua kali lebih baik daripada D. terutamanya ciri-ciri aspek pemeringkatan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. iaitu perbezaan 10 darjah. perbezaan suhu antara 25ÚC dengan 35ÚC adalah sama dengan perbezaan suhu antara 15ÚC dengan 5ÚC. tetapi hanya berdasarkan jarak. Tahukah anda bagaimanakah gempa bumi ini diukur dan apakah jenis skala yang digunakan? 1. kerana skala sela tidak mempunyai nilai mutlak. Skala ini berupaya menunjukkan perbezaan antara beberapa kategori dan ia boleh menunjukkan kesamaan dalam unit ukuran yang digunakan.3 Skala Sela Skala ketiga ialah skala jenis sela. Data jenis ini mempunyai ciri pemeringkatan dan juga mempunyai perbezaan bagi setiap unit sela yang sama nilai. Perbezaan satu unit ukuran mempunyai nilai yang sama bagi semua perbezaan ukuran. maka perbezaan pencapaian antara pelajar A yang mendapat 95% dengan Pelajar B yang mendapat 70% adalah sama dengan perbezaan pencapaian pelajar C yang mendapat 50% dengan pelajar D yang mendapat 25%. iaitu sesuatu ukuran sama ada lebih kecil atau lebih besar daripada yang lain. Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data sela adalah saling eksklusif. Contoh ukuran berskala sela ialah ukuran suhu.4 Skala Nisbah Skala keempat ialah skala nisbah. Ciri-ciri skala sela adalah seperti berikut: i. Misalnya.PENGUKURAN. perbezaan antara 30 hingga 60 adalah sama dengan perbezaan 60 hingga 90. Misalnya. iii. khususnya yang berlaku di negara jiran seperti Indonesia. nilai sifar (0) merupakan suatu nilai yang arbitrari. Suhu 0ÚC di sini bukan bermakna tidak ada kepanasan. Kita sering melihat dan mendengar berlakunya gempa bumi. Contoh lain. Ukuran dalam skala sela bernilai arbitrari (tidak mutlak). 10 OUM . Nilai sifar (0) juga adalah arbitrari. Ini bermaksud skala sela mempunyai ciri-ciri nominal dan ordinal. jarak dan tinggi. iaitu skala sela tidak mempunyai nilai mutlak.2. Malah kita boleh mengatakan 90 adalah dua kali ganda 45 (2 X 45 = 90). Jarak numerik yang sama dalam skala sela menggambarkan jarak yang sama pada ciri-ciri yang diukur. iaitu skala yang mempunyai semua ciri skala sela dan juga nilai mutlak. andaikan terdapat empat orang pelajar yang diukur pencapaiannya dalam skala sela. v. Ukuran yang diguna mempunyai pemberat. ii. Contoh ukuran berskala nisbah ialah wang. Dalam skala nisbah nilai sifar (0) adalah kosong. Dalam skala sela. Skala sela memberikan sela yang sama daripada titik origin. iv. suhu 0ÚC merupakan nilai permulaan sistem pengukuran suhu dalam ÚC.

Tidak. F). perbezaan ukuran dan mutlak. 75. OUM 11 . 50. Tidak Pasti). skala ordinal memberikan lebih banyak maklumat daripada skala nominal. Guru Kanan. Bagaimanapun.TAJUK 1 PENGUKURAN. D. (b) Gred pencapaian (Gred A. Guru). Penolong Kanan. Pengukuran tingkah laku dalam bidang psikologi kadang kala agak sukar dibezakan antara skala ordinal dan sela.2 Nyatakan jenis skala untuk ukuran berikut: (a) Jawatan (Pengetua. Misalnya. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. malah kepada pihak sekolah serta Kementerian Pelajaran sendiri.3 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Pada pandangan anda. Mempunyai nilai pengkelasan dan pemeringkatan. 60. Mempunyai nilai pemeringkatan. Mempunyai nilai pemeringkatan dan perbezaan ukuran. setiap jenis skala ukuran memberi maklumat yang berbeza. 87). Hierarki keempat-empat skala ukuran ini ditunjukkan dalam Rajah 1.3. Begitu juga. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. B. Matlamat utama penilaian ialah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. ukuran ini dianggap sebagai berskala sela. Skala sela pula dapat memberikan lebih banyak maklumat daripada skala ordinal. andaian yang logik ialah ukuran ini adalah berskala ordinal. C. (d) Respon terhadap soal selidik (Ya.1: Skala Ukuran Skala Nominal Ordinal Sela Nisbah Ciri-ciri Mempunyai nilai pengkelasan sahaja. dalam ukuran yang menggunakan skala Likert. Latihan 1. (c) Skor ujian Sejarah (45. mengapakah aktiviti pengujian dan penilaian penting kepada guru? Apakah implikasinya kepada pelajar dan sekolah? Pengujian dan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Kesimpulannya. pelajar dan ibu bapa. Gunakan peta minda untuk melakarkan jawapan anda. 1. Skala nisbah memberikan lebih banyak maklumat daripada skala sela. Nyatakan perbezaan antara keempat-empat skala pengukuran. dalam penganalisisan data. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru.

melihat pencapaian.3 : Hierarki skala ukuran Seperti yang dinyatakan sebelum ini.PENGUKURAN. Sepanjang guru mengajar. dijelas berasakan beberapa tujuan seperti membuat diagnosis. membuat pemilihan dan menempatkan serta memberikan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar. hasil penilaian yang dijalankan dapat dijadikan asas kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 12 OUM . PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Rajah 1. Bagi memudahkan pemahaman anda. beliau akan menggunakan maklumat yang diperoleh bagi membuat keputusan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah.

guru akan menyelidik punca masalah tersebut. Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah. guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas. supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya. adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan. Daripada penilaian yang dijalankan juga. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar.3. pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. seperti pemilihan dan penempatan. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar. sederhana atau gagal. sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. memuaskan. Dengan itu. Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi.3. 1. Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. OUM 13 .TAJUK 1 PENGUKURAN. Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya. seperti cemerlang. Selain itu. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM). penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Rajah 1. Tanpa bantuan khas ini. sederhana.4: Tujuan penilaian 1.2 Pencapaian Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. Selain itu. guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar. misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR).1 Diagnosis Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran. Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan.

3 Pemilihan dan Penempatan Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. Contohnya. mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam. Selain itu. Selain memulakan sesi pengajaran. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai. perbendaharaan kata dan sebagainya.5 : Bimbingan dan kaunseling 14 OUM .3.PENGUKURAN. iaitu motivasi daripada luar.3. terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. 1. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. Misalnya. seperti tatabahasa. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu. tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka. Dalam keadaan ini. Sekiranya penguasaan mereka berbeza.4 Bimbingan dan kaunseling Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya. iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar. Misalnya. guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. Rajah 1.

sama ada telah dapat dicapai dengan jaya atau sebaliknya. seperti tangan. Seterusnya. Malah. penilaian guru dapat memberikan maklum balas tentang kemajuan dan pencapaian anak-anak mereka dalam semua mata pelajaran dan juga dalam aspek sahsiah.TAJUK 1 PENGUKURAN. iaitu : (i) pemerhatian. khususnya penggubal kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. pengukuran yang dijalankan di bilk darjah dapat dibuat melalui tiga bentuk. Melalui maklum balas yang ditunjukkan oleh pelajar. Memulakan pengajaran mengikut kesediaan pelajar adalah amat penting untuk memastikan pelajar mempunyai keyakinan dan keupayaan asas untuk mengikuti sesi pengajaran dan seterusnya memudahkan mereka menguasai kemahiran yang hendak diajar. guru dapat menilai sama ada pengajarannya berkesan atau sebaliknya. Ibu bapa dapat mengambil tindakan sewajarnya. maka jelas menunjukkan strategi pengajarannya kurang berkesan.3. yang memerlukan pengubahsuaian segera bagi memperbetulkan keadaan. OUM 15 . Daripada maklumat yang diperoleh. 1. Ketiga-tiga bentuk pengukuran ini bertujuan mengesan penguasaan secara serta-merta. jadual di bawah menunjukkan bentuk-bentuk pengukuran berkenaan. Pelajar yang mendapat keputusan cemerlang akan terus berusaha untuk mengekalkan pencapaian mereka dengan semangat yang tinggi. mata. Seandainya mereka lemah dalam sesuatu tajuk. Selain itu. maklumat penilaian ini dapat menunjukkan tahap penguasaan mereka terhadap sesuatu tajuk pelajaran. jari-jemari dan penumpuan pelajar kepada guru. Hasil penilaian juga dapat memberikan input kepada guru tentang keberkesanan pengajarannya. penilaian juga dapat memberikan maklumat yang jelas kepada pihak penggubal dasar. tentang kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah. penilaian juga penting dalam menentukan kesediaan pelajar untuk mempelajari sesuatu kemahiran baru. seperti memberikan tumpuan yang lebih atau menghantar anak-anak mereka ke kelas tuisyen dengan harapan pencapaian anak-anak mereka akan meningkat. kepada ibu bapa. (ii) lisan dan (iii) penulisan. pelajar-pelajar yang lemah akan dapat mengenal pasti kelemahan mereka dan seterusnya dapat memperbaiki kelemahan tersebut. Sekiranya maklum balas yang diperoleh tersebut menunjukkan terdapat kekurangan yang ketara dalam mencapai objektif tertentu. Secara umumnya. Sekiranya. mereka akan mengetahuinya dan dengan sendiri mereka akan memberi tumpuan kepada perkara yang mereka kurang kuasai. mengesan kemajuan dan mengesan pencapaian pelajar. maka pengubahsuaian sukatan pelajaran serta pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan. rata-rata pelajar tidak dapat menguasai sesuatu yang diajar. Kepada pelajar pula.5 Tujuan Lain Penilaian Selain tujuan yang dinyatakan di atas. Secara mudah. Penilaian ini dijalankan guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Sebaliknya. Pihak Kementerian mendapat maklum balas yang tepat tentang pencapaian objektif sukatan pelajaran. guru boleh menelah tahap kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran atau sebaliknya. tunjuk ajar atau kaunseling untuk menangani masalah mereka dengan cara yang lebih berkesan. maklumat tentang kelemahan pelajar dapat membantu guru untuk memberi bimbingan. yang dibuat melalui pemerhatian ke atas keadaan fizikal pelajar. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Penilaian ini yang dijalankan dari masa ke masa dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar dengan lebih gigih supaya memperoleh pencapaian akademik yang lebih baik.

Misalnya. mengesan pencapaian memerlukan guru merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu. teguran dan nasihat kepada pelajar.PENGUKURAN. kuiz dan hafazan. Seterusnya. Guru akan merekodkan maklumat jika perlu dan seterusnya mengambil tindakan susulan mengikut keperluan setiap pelajar. dan juga memberi tindakan susulan jika perlu. Begitu juga.4 : Pengukuran Secara Lisan Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan penguasaan objektif pengajaran dengan serta-merta dalam bilik darjah. Jika perlu guru hendaklah merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar. guru akan memberikan bimbingan. 16 OUM . Sebaliknya. Jika perlu guru boleh merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajarnya. menilai bacaan murid dalam Bahasa Melayu dan menghafaz dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. lakonan dan bercerita. guru akan memberikan bimbingan. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pembelajaran. seperti senarai semak atau skala kadar. guru perlu merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu dengan menggunakan alat seperti senarai semak atau skala kadar.Pengukuran dapat dijalankan dengan guru merancang dengan teliti sama ada pengukuran dan penilaian dibuat secara individu atau secara kumpulan dan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak atau skala kadar. menilai kemahiran pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam. pujian harus diberikan kepada pelajar yang dapat menjawab atau berbincang dengan baik. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar. Pengukuran dijalankan secara lisan.Penilaian dapat dijalankan dengan teliti sama ada menilai secara individu atau dalam kumpulan melalui alat tertentu. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Jadual 1. Misalnya.3 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini dijalankan dengan tujuan mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta. teguran dan nasihat sekiranya pelajar melakukan kesilapan semasa latihan.Seperti juga mengesan kemajuan. Misalnya. pujian harus diberikan kepada pelajar yang telah melakukan latihan dengan betul. perbincangan atau kuiz secara lisan. Ujian dijalankan dengan bantuan alat ujian lisan yang sesuai. Menilai kefasihan menghafal melalui aktiviti bacaan kuat. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. menilai pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam. seperti menilai kebolehan pelajar bertutur melalui soal-jawab lisan. Seterusnya.Guru perlu merancang sama ada mengadakan aktiviti-aktiviti ini secara individu atau secara kumpulan. Seperti juga mengesan kemajuan. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini dibuat untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. jika perlu. Guru perlu merekodkan pencapaian pelajar dan seterusnya mengambil tindakan susulan yang mengikut keperluan pelajar. untuk mengesan pencapaian. Jadual 1. Misalnya. Pengukuran dijalankan dengan cara memerhati sikap dan perlakuan murid dalam memperlakukan aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah. skala kadar atau rekod anekdot. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian pelajar selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran.Guru boleh merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan. sebaliknya. menilai kemahiran bertutur melalui aktiviti syarahan. seperti senarai semak.

Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan ciri-ciri: (a) Pengujian (b) Pengukuran (c) Penilaian RUMUSAN Dalam bab ini anda telah didedahkan dengan konsep pengujian. Di samping itu juga. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. Melalui aktiviti penilaian. pengukuran dan penilaian.TAJUK 1 PENGUKURAN. Seterusnya. guru menilai pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran berbahasa pelajar melalui kerja yang dihasilkan pelajar. Perlu ditegaskan sekali lagi bahawa guru berperanan penting dalam mengesan perkembangan. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran perlu dibuat secara individu atau secara kumpulan. Pengukuran dibuat melalui pemerhatian seperti juga untuk tujuan mengesan kemajuan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. dan akhirnya melakukan tindakan susulan.5 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pembelajaran secara serta-merta.3 1. Guru perlu merekodkan perlakuan pelajar dan mengambil tindakan susulan mengikut keperluan pelajar. teguran atau nasihat. kemajuan dan pencapaian para pelajar dalam bilik darjah. Guru menentukan hasil pembelajaran bagi pelajar-pelajarnya serta merancang dan melaksanakan penilaian dan juga merekod segala maklumat yang diperoleh. 2. sekiranya pelajar melakukan kesilapan.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran dibuat secara individu atau secara kumpulan. Latihan 1. Guru perlu merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar. guru akan memberikan bimbingan. guru dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). dengan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak. kebolehan. OUM 17 . misalnya. misalnya.Guru perlu merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan. perbincangan turut menyentuh aspek aras ukuran serta kepentingan penilaian dalam bilik darjah. menilai proses penulisan pelajar. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu.

lisan atau secara bertulis. 3.PENGUKURAN. Pengukuran Penilaian Pentaksiran UJIAN 1 1. 2. 2. Jelaskan hubungan antara pengukuran dan skala. 3. Berikan contoh ukuran yang menggunakan skala nisbah dan jelaskan nilai pemeringkatan. 1. Proses/posedur yang sistematik bagi mendapatkan maklumat dan membuat pertimbangan tentang hasil pembelajaran. Jelaskan maksud “nilai pemeringkatan” dan “nilai mutlak”. Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar yang boleh dibuat secara pemerhatian. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 GLOSARI Pengujian Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik. Mengapakah proses penilaian dijalankan dalam bilik darjah? UJIAN 2 Skala nisbah mempunyai nilai pemeringkatan. nilai perbezaan ukuran dan nilai mutlak bagi ukuran ini. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. perbezaan ukuran dan mutalak. Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan skala-skala pengukuran yang boleh digunakan dalam pengukuran dan pengujian dalam pendidikan. termasuk pencapaian akademik. penguasaan kemahiran dan sikap pelajar. kemahiran atau sikap. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan perubahan tingkah laku pelajar. Proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. 18 OUM .

“Evaluation s enlightment for decision making” in Beatty. (1991). Gay. Measurement and assessment in teaching. W. (2000). Essential of psychological testing (3rd ed. Raminah Hj Sabran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ed.) New Jersey: Printice Hall. (2002). Mokhtar Ismail (1995). PENGUJIAN DAN PENILAIAN RUJUKAN Cronbach. Educational and evaluation and measurement. L. (1985). (1975). R. W.) improving educational assessment and an inventory of measures of affective behaviour.L. N.J.J. & Gronlund. Penilaian di bilik darjah. (1971). Charles E. Competencies for analysis and application. New Jersey: Printice-Hall Inc. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. W. Pusat Perkembangan Kurikulum.E. Linn. Penilaian kendalian sekolah. OUM 19 . Washington D.H (Ed.C: ASCD.L. London: Allyn & Bacon. Testing : What every parent should know about school tests. (2000). 2nd ed. (8th. Popham. Kementerian Pendidikan Malaysia.TAJUK 1 PENGUKURAN. Popham.) New York: Harper & Row. Merril. (1970). Educational evaluation. L.J. D. Stufflebeam.R.