TAJUK 1 PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

TAJUK 1

PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

PENGENALAN
Dalam menempuh kehidupan seharian, kita seringkali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pengujian, pengukuran dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Anda sebagai guru perlu membuat pertimbangan dan keputusan berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung untuk menentukan sama ada objektif pembelajaran sudah dicapai pelajar atau memerlukan ulangan semula dan sebagainya. Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mengatakan mereka ingin mengukur atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah, tanpa menghirau maksud khusus yang mendukung istilah-istilah berkenaan. Secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperoleh, akan membantu guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.

OBJEKTIF
Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan maksud pengujian, pengukuran dan penilaian; 2. membezakan konsep pengujian, pengukuran dan penilaian; dan 3. mengenalpasti tujuan penilaian dijalankan.

PETA MINDA TAJUK

OUM

1

penilaian akan melibatkan penentuan objektif.1 Penilaian Pernahkah anda berada dalam satu-satu acara lelongan awam seperti melelong barang-barang antik. aktiviti penilaian dalam bidang sains perlakuan dan juga sains kemasyarakatan bermula dengan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet untuk mengukur kebolehan individu. Cuba anda bayangkan bagaimanakah seseorang tersebut membuat penilaian sebelum membuat keputusan untuk membeli.1. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan 2 OUM . (a) Pertama. satu tindakan baru perlu diambil. Weschler dan A. Sebenarnya. pihak sekolah ingin meningkatkan taraf bacaan murid-murid di sekolah rendah dan selepas membuat penilaian. RavenMatrices. PENGUKURAN DAN PENGUJIAN Sekiranya anda diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. ia akan membolehkan kita membuat anggaran.PENGUKURAN. penilaian wajar dilakukan terlebih dahulu.E. mendapati taraf bacaan tidak memuaskan. Dalam pengukuran. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu perkara.1 KONSEP PENILAIAN. Apabila proses yang dijalankan itu dibuat secara sistematik dan saintifik. mendapatkan maklumat. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu diambil. Dalam konteks ini.C. Apakah kayu ukur yang akan anda gunakan sebelum membuat keputusan dan bagaimanakah anda menguji keputusan yang dilakukan tersebut sama ada akan membawa kesan baik atau sebaliknya untuk anda? Sebagai insan yang hidup di muka bumi ini. individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. Sebagai contoh. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan. maka (b) Kedua. membuat kesimpulan dan membuat keputusan. Apakah sebenarnya maksud penilaian? Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Misalnya. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). Dalam membuat sebarang keputusan. Dengan mengadakan penilaian. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. penilaian (evaluation) dan pentaksiran ( assessment ). Bermula dengan kajian tersebut. maka keputusan yang diperoleh menjadi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil adalah benar-benar bersesuaian. pengukuran yang dijalankan bagi menguji kecerdasan kanak-kanak melalui ujian oleh Stanford-Binet. 1. berkaitan dengan tujuan penilaian dijalankan. sama ada mudah atau sukar. apakah penilaian-penilaian yang anda lakukan terlebih dahulu sebelum menerima tawaran tersebut. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. kita tidak lari daripada membuat keputusan. sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. memproses maklumat.R.

Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai. apabila guru memberikan ujian. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. B. menganalisis ukuran dan menyatakan nilai/interpretasi ukuran. seperti menguasai kemahiran membaca. tentang persoalan yang ingin diselesaikan. Misalnya. PENGUJIAN DAN PENILAIAN sesuatu masalah. Sementara itu. Selain menggunakan data kuantitatif. Ali dapat melukis gambar kawannya dengan cepat. Dengan memahami konsep pengujian. iaitu menentukan ukuran. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. Misalnya. mutu. kepujian. Gay (1985) berpendapat bahawa “penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai”. penilaian boleh dinyatakan dalam bentuk gred (seperti A. OUM 3 . anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Popham (1975) menyatakan penilaian yang sistematik perlu mempunyai satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. lulus atau gagal). Dalam bilik darjah. penilaian berbeza dengan pengukuran yang melibatkan hanya pemberian ukuran dalam bentuk nombor tertentu yang lebih bersifat kuantitatif. Sebelumnya. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. menulis dan mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah. C. dalam pendidikan. penilaian yang menggunakan data kualitatif boleh dinyatakan dalam bentuk kualitatif juga. Ini seterusnya membolehkan guru membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran.TAJUK 1 PENGUKURAN.pdf Justeru.gov/special. Justeru. apakah bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Banyak definisi telah diberikan kepada istilah “penilaian”. kualitatif atau kedua-duanya sekali. penilaian meliputi tiga proses utama. penilaian boleh dibuat dengan menggunakan sama ada maklumat yang berbentuk kuantitatif. Dalam membuat penilaian. tepat dan bersih. Tindakan susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain yang berkaitan. Stufflebeam et al. (1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai “proses delineating. Secara ringkasnya. mencari dan memberikan maklumat yang berguna dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif keputusan”. baik. Definisi ini melepasi maksud pengujian dan pengukuran.pubs/pe1014. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asalnya. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. Dengan menggunakan maklumat kuantitatif. anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. Secara menyeluruh. misalnya. pengukuran dan penilaian. D atau E) bersama penjelasan nilainya (seperti cemerlang.gao. penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat yang ditetapkan. Anda boleh mendapat maklumat lanjut dengan download fail PDF dari laman web berikut: http://www.

Pengukuran membawa definisi sebagai “suatu proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik 4 OUM . Pentaksiran. pencapaian peribadi mereka atau jumlah penyertaan yang mereka sertai. Popham (2000) menyatakan istilah-istilah pengukuran. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada pelajar dan juga untuk mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran.1: Prosedur penilaian Kini istilah “pentaksiran” mula digunakan dalam penilaian pencapaian.1 di bawah. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Prosedur penilaian boleh dilaksanakan dalam lima peringkat seperti dalam Rajah 1. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. merangkumi aktiviti menghurai. 1. mengumpul. Rajah 1. 2000). pengujian dan penaksiran digunakan secara silih berganti dan dianggap sebagai sinonim.PENGUKURAN. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Apakah sebenarnya yang diukur. yang merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran.1.2 Pengukuran Kita sering melihat bahawa ahli-ahli atlit sukan yang ingin mewakili negara akan diberi syarat-syarat tertentu untuk membolehkan mereka diterima secara automatik untuk mewakili negara. merekod. Apakah maksud dan tujuan pengukuran? Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding pengujian.

Biasanya. Contohnya. sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. Pengukuran tidak bersifat mutlak. Justeru. Justeru. OUM 5 . seseorang pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45. Seterusnya. Menurut Cronbach (1970). Dalam erti kata lain pengukuran ialah proses menentukan sejauh mana seseorang individu memiliki ciri-ciri tertentu. Justeru. kita boleh menganggapkan pengukuran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu. “Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan bantuan skala bernombor. manakala pengujian pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi menghasilkan ukuran yang tepat.TAJUK 1 PENGUKURAN. Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. 1. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli sama ada baik atau sebaliknya. pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya. Pengukuran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian. Ramli mendapat 60 peratus dalam ujian Matematik. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. Sebagai contoh. maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak tepat. kita mewakilkan sesuatu pengukuran berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu untuk menggambarkan keupayaan individu tersebut. atau satu sistem yang berkategori”. Jika alat yang digunakan mempunyai kecacatan. Dalam hal ini. pengukuran hanya menentukan tahap prestasi/ ciri tertentu seseorang individu/pelajar mengikut alat yang digunakan. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. kemahiran melukis seseorang pelajar boleh diukur melalui pemerhatian/pencerapan.1. kita hanya mengukur pencapaian matematik tanpa memberikan nilai kepada ukuran yang diperoleh. Ini jelas menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris. walaupun skor 90 itu dua kali ganda 45. misalnya. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. Pada pendapat anda apakah tujuan sebenar pengujian dilakukan? Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN (melalui angka) tentang sebanyak mana individu/pelajar mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan alat tertentu”.3 Pengujian Kita sering mendengar di stesyen TV atau di akhbar-akhbar bahawa kerajaan menggalakkan agar kenderaan pengangkutan awam dan swasta agar membawa kenderaaan mereka ke Puspakom untuk tujuan pemeriksaan.

atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. (Raminah 1991:2). Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti.PENGUKURAN. pengukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian akademik pelajar adalah berbeza daripada pengukuran yang digunakan untuk menentukan tahap apresiasi agama pelajar. 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. Kesimpulannya.measurementexperts. 1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Anda boleh mendapat maklumat lanjut berherhubung dengan konsep Pengujian ini di laman web berikut : http://www. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”. dikukuhkan oleh Milagros 1981. motivasi sederhana.2 ARAS UKURAN Secara umumnya. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. sederhana atau tinggi tidaklah setepat ukuran yang menggunakan skor sebenar motivasi pelajar. diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. motivasi tinggi). pengukuran dan penilaian yang tepat. misalnya. iaitu: (i) jenis kuantitatif (seperti 20%. 1. 50%. Pada umumnya terdapat dua jenis pembolehubah asas dalam pengukuran. (dipetik dari Raminah.1 Jelaskan perbezaan antara pengujian. terdapat pelbagai bentuk pengukuran yang berbeza. Kedua-dua jenis pembolehubah ini 6 OUM . Penyataan dan pengkelasan pembolehubah dalam bentuk kuantitatif melibatkan pengukuran yang menggunakan skala tertentu. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga membuat pengkelasan darjah motivasi sebagai bermotivasi rendah. Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. 80%) dan (ii) jenis kategori (seperti motivasi rendah. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan.org/ Latihan 1. Justeru. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. pengukuran dan penilaian.

Misalnya.2 Aras ukuran 1. ordinal. PENGUJIAN DAN PENILAIAN boleh diukur dengan menggunakan empat jenis skala. Misalnya. skala boleh ditakrifkan sebagai angka yang digunakan untuk mengkelas atau menunjukkan tahap/nilai sesuatu ukuran. nombor 4 untuk etnik Melayu. Nombor I dalam sistem ini tidaklah menunjukkan bilangan yang kecil berbanding nombor 2. Nombor yang mewakili setiap kategori tidak mempunyai nilai pemeringkatan. nombor 3 untuk etnik Cina. iii. kita boleh menukar ganti nombor berkenaan untuk mewakili kategori etnik tertentu. tetapi dianggap sebagai nama kategori sahaja. misalnya. iaitu etnik.1 Skala Nominal Skala nominal ialah skala yang dianggap paling mudah dan mempunyai ketepatan yang paling rendah. sela dan nisbah. etnik India diwakili nombor 3 dan etnik-etnik lain diwakili nombor 4. Dalam skala nominal ini. 3 atau 4.2. nombor 2 untuk etnik India dan nombor 1 untuk lain-lain etnik. etnik Melayu diwakili nombor 1. etnik Cina diwakili nombor 2. Guru berkenaan perlu meletakkan nilai tertentu kepada pembolehubah tersebut bagi mewakili etnik berkenaan.TAJUK 1 PENGUKURAN. Nombor yang digunakan di sini hanyalah mewakili atau melambangkan kategori pembolehubah yang dinyatakan. Setiap ahli hanya dimiliki oleh satu kategori sahaja. Nombor ini tidak mempunyai sebarang nilai dan skala yang menggunakan nombor untuk mengkategori pembolehubah ini disebut sebagai skala nominal. guru ingin mengkelaskan pelajar-pelajar mengikut etnik atau jantina. Rajah 1. Secara ringkasnya. misalnya. ii. iaitu skala nominal. Skala ini mengkategorikan pembolehubah berdasarkan persamaan dan seterusnya memberikan nama kepada pembolehubah berkenaan. OUM 7 . individu yang dikelaskan ke dalam kategori Melayu tidak boleh menjadi ahli kategori etnik lain. Ciri-ciri utama skala nominal adalah seperti berikut: i. Pengkelasan data asal kepada data nominal bersifat satu kepada satu.

PENGUKURAN. (3) Sederhana Setuju. 2. Umumnya. nombor 1. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. Ini menunjukkan nombor 1 adalah lebih baik daripada nombor 2. 3. Ciri-ciri utama skala ordinal adalah seperti berikut: i. Ukuran yang diguna menunjukkan pemeringkatan secara logik. Data boleh disusun sama ada daripada yang terrendah kepada yang tertinggi atau daripada yang lemah kepada yang cemerlang. (2) Kurang Setuju. ii. (5) Sangat Setuju). 3. Contoh lain skala ordinal ialah skala Likert (misalnya.2. 8 OUM . (4) Setuju.2 Skala Ordinal Ukuran bersifat ordinal pula memberikan nilai pemeringkatan. Pelajar yang mendapat markat keseluruhan yang tinggi diberikan nombor 1. 3 4 dan berikutnya. (1) Sangat Tidak Setuju. Ukuran mempunyai pemberat. iii. skala ordinal mampu (a) membezakan kategori dan (b) membezakan nilai pemeringkatan. 4 yang menunjukkan kedudukan pelajar dalam darjah dari segi pencapaian akademik adalah contoh skala ordinal.3 menunjukkan contoh Borang Soal Selidik yang dilakukan oleh pihak OUM yang menggunakan konsep Skala Ordinal untuk tujuan penambahbaikan terhadap modul-modul OUM. iatu setiap kategori mempunyai pemberat yang kurang atau lebih berbanding kategori lain. Rajah 1. Nombor atau kategori yang diguna menggambarkan ukuran asal pembolehubah mengikut susunan daripada kecil kepada yang besar atau daripada kategori yang baik kepada kategori yang lebih baik. diikuti nombor 2. 4 dan seterusnya. Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data ordinal adalah saling eksklusif. Misalnya.

TAJUK 1 PENGUKURAN.3 Contoh borang soal selidik OUM 9 . PENGUJIAN DAN PENILAIAN 1 2 3 4 5 6 Rajah 1.

Skala sela memberikan sela yang sama daripada titik origin. Bagaimanapun kita tidak boleh mengatakan pencapaian pelajar C adalah dua kali lebih baik daripada D. Misalnya.4 Skala Nisbah Skala keempat ialah skala nisbah. iaitu skala yang mempunyai semua ciri skala sela dan juga nilai mutlak. khususnya yang berlaku di negara jiran seperti Indonesia. Contoh ukuran berskala nisbah ialah wang. iaitu sesuatu ukuran sama ada lebih kecil atau lebih besar daripada yang lain. Ciri-ciri skala sela adalah seperti berikut: i. yang tidak menggambarkan nilai kuantiti kosong. Skala ini berupaya menunjukkan perbezaan antara beberapa kategori dan ia boleh menunjukkan kesamaan dalam unit ukuran yang digunakan. jarak dan tinggi. Perbezaan satu unit ukuran mempunyai nilai yang sama bagi semua perbezaan ukuran. suhu 0ÚC merupakan nilai permulaan sistem pengukuran suhu dalam ÚC.2. Contoh lain. Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data sela adalah saling eksklusif. Dalam hal ini. maka perbezaan pencapaian antara pelajar A yang mendapat 95% dengan Pelajar B yang mendapat 70% adalah sama dengan perbezaan pencapaian pelajar C yang mendapat 50% dengan pelajar D yang mendapat 25%. iaitu skala sela tidak mempunyai nilai mutlak. Kita sering melihat dan mendengar berlakunya gempa bumi.PENGUKURAN. v. perbezaan suhu antara 25ÚC dengan 35ÚC adalah sama dengan perbezaan suhu antara 15ÚC dengan 5ÚC. tetapi hanya berdasarkan jarak. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. Ukuran yang diguna mempunyai pemberat. Contoh ukuran berskala sela ialah ukuran suhu. Misalnya. Jarak numerik yang sama dalam skala sela menggambarkan jarak yang sama pada ciri-ciri yang diukur. ii. perbezaan antara 30 hingga 60 adalah sama dengan perbezaan 60 hingga 90. Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri keempatempat skala ukuran yang telah dibincangkan. Ini bermaksud skala sela mempunyai ciri-ciri nominal dan ordinal. Dalam skala sela. andaikan terdapat empat orang pelajar yang diukur pencapaiannya dalam skala sela. terutamanya ciri-ciri aspek pemeringkatan. Suhu 0ÚC di sini bukan bermakna tidak ada kepanasan. Nilai sifar (0) juga adalah arbitrari. nilai sifar (0) merupakan suatu nilai yang arbitrari.3 Skala Sela Skala ketiga ialah skala jenis sela. kerana skala sela tidak mempunyai nilai mutlak.2. Dalam skala nisbah nilai sifar (0) adalah kosong. iv. Data jenis ini mempunyai ciri pemeringkatan dan juga mempunyai perbezaan bagi setiap unit sela yang sama nilai. Ukuran dalam skala sela bernilai arbitrari (tidak mutlak). iaitu perbezaan 10 darjah. Tahukah anda bagaimanakah gempa bumi ini diukur dan apakah jenis skala yang digunakan? 1. 10 OUM . Malah kita boleh mengatakan 90 adalah dua kali ganda 45 (2 X 45 = 90). iii. Ukuran yang diguna menggambarkan susunan pemeringkatan secara logik.

PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. C. Guru Kanan. malah kepada pihak sekolah serta Kementerian Pelajaran sendiri. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru. Kesimpulannya. perbezaan ukuran dan mutlak.1: Skala Ukuran Skala Nominal Ordinal Sela Nisbah Ciri-ciri Mempunyai nilai pengkelasan sahaja. Mempunyai nilai pengkelasan dan pemeringkatan. Pengukuran tingkah laku dalam bidang psikologi kadang kala agak sukar dibezakan antara skala ordinal dan sela.TAJUK 1 PENGUKURAN. 1. Skala nisbah memberikan lebih banyak maklumat daripada skala sela.3. Matlamat utama penilaian ialah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. 75. Nyatakan perbezaan antara keempat-empat skala pengukuran. Skala sela pula dapat memberikan lebih banyak maklumat daripada skala ordinal. ukuran ini dianggap sebagai berskala sela. 60. (d) Respon terhadap soal selidik (Ya. OUM 11 .3 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Pada pandangan anda. (c) Skor ujian Sejarah (45. Bagaimanapun. 87). andaian yang logik ialah ukuran ini adalah berskala ordinal. 50. (b) Gred pencapaian (Gred A. Gunakan peta minda untuk melakarkan jawapan anda. Hierarki keempat-empat skala ukuran ini ditunjukkan dalam Rajah 1. Tidak. mengapakah aktiviti pengujian dan penilaian penting kepada guru? Apakah implikasinya kepada pelajar dan sekolah? Pengujian dan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Penolong Kanan. Begitu juga.2 Nyatakan jenis skala untuk ukuran berikut: (a) Jawatan (Pengetua. Misalnya. skala ordinal memberikan lebih banyak maklumat daripada skala nominal. Mempunyai nilai pemeringkatan. Latihan 1. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. Guru). F). pelajar dan ibu bapa. Tidak Pasti). Mempunyai nilai pemeringkatan dan perbezaan ukuran. D. dalam penganalisisan data. B. dalam ukuran yang menggunakan skala Likert. setiap jenis skala ukuran memberi maklumat yang berbeza.

dijelas berasakan beberapa tujuan seperti membuat diagnosis. hasil penilaian yang dijalankan dapat dijadikan asas kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. beliau akan menggunakan maklumat yang diperoleh bagi membuat keputusan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar. membuat pemilihan dan menempatkan serta memberikan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar. 12 OUM .3 : Hierarki skala ukuran Seperti yang dinyatakan sebelum ini.PENGUKURAN. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah. melihat pencapaian. Sepanjang guru mengajar. Bagi memudahkan pemahaman anda. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Rajah 1.

penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian. guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar. 1. misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR).3. guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar. penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. Selain itu. adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan. Tanpa bantuan khas ini. Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah. supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya. Selain itu. Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya. Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. Daripada penilaian yang dijalankan juga. pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran. sama ada pada tahap yang sangat memuaskan.3. kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Rajah 1. seperti cemerlang. Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar.1 Diagnosis Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar.4: Tujuan penilaian 1. sederhana. sederhana atau gagal.2 Pencapaian Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. guru akan menyelidik punca masalah tersebut. Dengan itu. memuaskan. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran.TAJUK 1 PENGUKURAN. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM). OUM 13 . seperti pemilihan dan penempatan. Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi.

Misalnya.4 Bimbingan dan kaunseling Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya. guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran. Misalnya. iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu. guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. Selain itu. Selain memulakan sesi pengajaran. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran.3 Pemilihan dan Penempatan Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar. Dalam keadaan ini. akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Rajah 1. perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai. Contohnya. tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka. seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman.PENGUKURAN. 1. Sekiranya penguasaan mereka berbeza.5 : Bimbingan dan kaunseling 14 OUM .3. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. iaitu motivasi daripada luar. mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam.3. seperti tatabahasa. perbendaharaan kata dan sebagainya. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1.

penilaian juga dapat memberikan maklumat yang jelas kepada pihak penggubal dasar. pelajar-pelajar yang lemah akan dapat mengenal pasti kelemahan mereka dan seterusnya dapat memperbaiki kelemahan tersebut. seperti tangan. Sebaliknya. seperti memberikan tumpuan yang lebih atau menghantar anak-anak mereka ke kelas tuisyen dengan harapan pencapaian anak-anak mereka akan meningkat. jadual di bawah menunjukkan bentuk-bentuk pengukuran berkenaan.3. Seterusnya. mengesan kemajuan dan mengesan pencapaian pelajar. iaitu : (i) pemerhatian. maka jelas menunjukkan strategi pengajarannya kurang berkesan. OUM 15 . maklumat tentang kelemahan pelajar dapat membantu guru untuk memberi bimbingan. yang dibuat melalui pemerhatian ke atas keadaan fizikal pelajar. jari-jemari dan penumpuan pelajar kepada guru. Penilaian ini dijalankan guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. mata. maka pengubahsuaian sukatan pelajaran serta pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan. Malah. Seandainya mereka lemah dalam sesuatu tajuk. tentang kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah. sama ada telah dapat dicapai dengan jaya atau sebaliknya. mereka akan mengetahuinya dan dengan sendiri mereka akan memberi tumpuan kepada perkara yang mereka kurang kuasai. Melalui maklum balas yang ditunjukkan oleh pelajar. pengukuran yang dijalankan di bilk darjah dapat dibuat melalui tiga bentuk.5 Tujuan Lain Penilaian Selain tujuan yang dinyatakan di atas. Secara mudah.TAJUK 1 PENGUKURAN. Kepada pelajar pula. Pelajar yang mendapat keputusan cemerlang akan terus berusaha untuk mengekalkan pencapaian mereka dengan semangat yang tinggi. Sekiranya. Pihak Kementerian mendapat maklum balas yang tepat tentang pencapaian objektif sukatan pelajaran. guru dapat menilai sama ada pengajarannya berkesan atau sebaliknya. penilaian guru dapat memberikan maklum balas tentang kemajuan dan pencapaian anak-anak mereka dalam semua mata pelajaran dan juga dalam aspek sahsiah. rata-rata pelajar tidak dapat menguasai sesuatu yang diajar. tunjuk ajar atau kaunseling untuk menangani masalah mereka dengan cara yang lebih berkesan. kepada ibu bapa. yang memerlukan pengubahsuaian segera bagi memperbetulkan keadaan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Penilaian ini yang dijalankan dari masa ke masa dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar dengan lebih gigih supaya memperoleh pencapaian akademik yang lebih baik. Memulakan pengajaran mengikut kesediaan pelajar adalah amat penting untuk memastikan pelajar mempunyai keyakinan dan keupayaan asas untuk mengikuti sesi pengajaran dan seterusnya memudahkan mereka menguasai kemahiran yang hendak diajar. Ibu bapa dapat mengambil tindakan sewajarnya. Sekiranya maklum balas yang diperoleh tersebut menunjukkan terdapat kekurangan yang ketara dalam mencapai objektif tertentu. khususnya penggubal kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. penilaian juga penting dalam menentukan kesediaan pelajar untuk mempelajari sesuatu kemahiran baru. Secara umumnya. Selain itu. Daripada maklumat yang diperoleh. (ii) lisan dan (iii) penulisan. Ketiga-tiga bentuk pengukuran ini bertujuan mengesan penguasaan secara serta-merta. guru boleh menelah tahap kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran atau sebaliknya. Hasil penilaian juga dapat memberikan input kepada guru tentang keberkesanan pengajarannya. maklumat penilaian ini dapat menunjukkan tahap penguasaan mereka terhadap sesuatu tajuk pelajaran. 1.

Seterusnya. menilai pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Jadual 1. Jika perlu guru hendaklah merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini dibuat untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. menilai kemahiran pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam. Misalnya. teguran dan nasihat sekiranya pelajar melakukan kesilapan semasa latihan. Pengukuran dijalankan secara lisan.Guru boleh merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan. skala kadar atau rekod anekdot. menilai kemahiran bertutur melalui aktiviti syarahan. dan juga memberi tindakan susulan jika perlu. guru akan memberikan bimbingan. lakonan dan bercerita. Jadual 1. Seperti juga mengesan kemajuan. kuiz dan hafazan. teguran dan nasihat kepada pelajar. Ujian dijalankan dengan bantuan alat ujian lisan yang sesuai. 16 OUM . seperti menilai kebolehan pelajar bertutur melalui soal-jawab lisan. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar. Jika perlu guru boleh merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajarnya. Pengukuran dijalankan dengan cara memerhati sikap dan perlakuan murid dalam memperlakukan aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah. seperti senarai semak atau skala kadar. seperti senarai semak. Sebaliknya. sebaliknya.3 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini dijalankan dengan tujuan mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta. Misalnya. Begitu juga. untuk mengesan pencapaian. Guru akan merekodkan maklumat jika perlu dan seterusnya mengambil tindakan susulan mengikut keperluan setiap pelajar.Seperti juga mengesan kemajuan. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran.4 : Pengukuran Secara Lisan Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan penguasaan objektif pengajaran dengan serta-merta dalam bilik darjah. Menilai kefasihan menghafal melalui aktiviti bacaan kuat.Guru perlu merancang sama ada mengadakan aktiviti-aktiviti ini secara individu atau secara kumpulan. pujian harus diberikan kepada pelajar yang dapat menjawab atau berbincang dengan baik. guru perlu merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu dengan menggunakan alat seperti senarai semak atau skala kadar. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian pelajar selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran. guru akan memberikan bimbingan. menilai bacaan murid dalam Bahasa Melayu dan menghafaz dalam mata pelajaran Pendidikan Islam.PENGUKURAN. pujian harus diberikan kepada pelajar yang telah melakukan latihan dengan betul. Guru perlu merekodkan pencapaian pelajar dan seterusnya mengambil tindakan susulan yang mengikut keperluan pelajar. Misalnya. Seterusnya. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pembelajaran.Pengukuran dapat dijalankan dengan guru merancang dengan teliti sama ada pengukuran dan penilaian dibuat secara individu atau secara kumpulan dan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak atau skala kadar. perbincangan atau kuiz secara lisan. Misalnya.Penilaian dapat dijalankan dengan teliti sama ada menilai secara individu atau dalam kumpulan melalui alat tertentu. jika perlu. mengesan pencapaian memerlukan guru merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu.

dengan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak. 2. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. kebolehan. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. pengukuran dan penilaian. Guru menentukan hasil pembelajaran bagi pelajar-pelajarnya serta merancang dan melaksanakan penilaian dan juga merekod segala maklumat yang diperoleh. Melalui aktiviti penilaian. Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan ciri-ciri: (a) Pengujian (b) Pengukuran (c) Penilaian RUMUSAN Dalam bab ini anda telah didedahkan dengan konsep pengujian. OUM 17 . Seterusnya.Guru perlu merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu. menilai proses penulisan pelajar.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran perlu dibuat secara individu atau secara kumpulan.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran dibuat secara individu atau secara kumpulan. Perlu ditegaskan sekali lagi bahawa guru berperanan penting dalam mengesan perkembangan. Di samping itu juga.5 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pembelajaran secara serta-merta.3 1. Guru perlu merekodkan perlakuan pelajar dan mengambil tindakan susulan mengikut keperluan pelajar. guru menilai pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran berbahasa pelajar melalui kerja yang dihasilkan pelajar. guru akan memberikan bimbingan. guru dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).TAJUK 1 PENGUKURAN. Guru perlu merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar. Pengukuran dibuat melalui pemerhatian seperti juga untuk tujuan mengesan kemajuan. Latihan 1. sekiranya pelajar melakukan kesilapan. misalnya. dan akhirnya melakukan tindakan susulan. kemajuan dan pencapaian para pelajar dalam bilik darjah. perbincangan turut menyentuh aspek aras ukuran serta kepentingan penilaian dalam bilik darjah. teguran atau nasihat. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran. misalnya.

2. Jelaskan maksud “nilai pemeringkatan” dan “nilai mutlak”. 1. Berikan contoh ukuran yang menggunakan skala nisbah dan jelaskan nilai pemeringkatan. kemahiran atau sikap. Mengapakah proses penilaian dijalankan dalam bilik darjah? UJIAN 2 Skala nisbah mempunyai nilai pemeringkatan. perbezaan ukuran dan mutalak. Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan skala-skala pengukuran yang boleh digunakan dalam pengukuran dan pengujian dalam pendidikan. Jelaskan hubungan antara pengukuran dan skala. 3. penguasaan kemahiran dan sikap pelajar. Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar yang boleh dibuat secara pemerhatian. Pengukuran Penilaian Pentaksiran UJIAN 1 1. 18 OUM . lisan atau secara bertulis. Proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. Proses/posedur yang sistematik bagi mendapatkan maklumat dan membuat pertimbangan tentang hasil pembelajaran. nilai perbezaan ukuran dan nilai mutlak bagi ukuran ini. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik.PENGUKURAN. 2. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 GLOSARI Pengujian Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. 3. termasuk pencapaian akademik. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan perubahan tingkah laku pelajar.

“Evaluation s enlightment for decision making” in Beatty. Kementerian Pendidikan Malaysia. Stufflebeam. R. Competencies for analysis and application. Popham. (2000). (1971). Measurement and assessment in teaching. Charles E. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.L. Linn. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. L. New Jersey: Printice-Hall Inc. Merril. N. Pusat Perkembangan Kurikulum.H (Ed. Penilaian kendalian sekolah.) New York: Harper & Row. Washington D. & Gronlund. Gay.J. L. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Popham. Mokhtar Ismail (1995). OUM 19 . (2000).J. D. (8th.E. W. Educational evaluation. Essential of psychological testing (3rd ed. Penilaian di bilik darjah. (1985). (1991). Ed.J.L.TAJUK 1 PENGUKURAN.R. Raminah Hj Sabran.) New Jersey: Printice Hall. London: Allyn & Bacon. (1970).C: ASCD. (2002). 2nd ed. W. Educational and evaluation and measurement. (1975). PENGUJIAN DAN PENILAIAN RUJUKAN Cronbach. Testing : What every parent should know about school tests.) improving educational assessment and an inventory of measures of affective behaviour. W.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful