BAB I PENDAHULUAN

A.

Pengertian Hak Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang mana

penggunaannya tergantung kepada pemilik hak tersebut. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. B. Pengertian Kewajiban Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Prof. Dr. Notonegoro menjabarkan pengertian kewajiban sbb:
“Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.”

C.

Pengertian Negara Pengertian negara dalam buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan yang disusun

oleh Kelompok Kerja Kewarganegaraan, LEMHANAS, 2001:
“Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.” “Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa ketertiban nasional. Masyarakat ini berada dalam suatu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.”

D. 1.

Hakikat Warga Negara Pengertian Warga Negara dan Penduduk

1

Tanda daripada ikatan hukum ini dapat berupa akta kelahiran. Rakyat atau warga yang menetap di sebuah wilayah tertentu dan mempunyai hubungan tetap dengan negara tersebut disebut sebagai warga negara (citizen dalam bahasa Inggris). surat pernyataan. 2. Sebuah wilayah yang memiliki rakyat menetap tanpa adanya pemerintahan yang berdaulat belum dapat dikatakan sebagai negara merdeka. Hubungan warga negara tidak akan terputus meskipun jika warga tersebut berdiam di wilayah negara lain. Kewarganegaraan Pengertian Kewarganegaraan Istilah kewarganegaraan (citizenship) mempunyai makna keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. yaitu: 1) Kewarganegaraan Yuridis Kewarganegaraan yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orangorang dengan negara dimana ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang menjadikan orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Demikian pula sebuah wilayah yang memiliki pemerintahan yang berdaulat tanpa rakyat yang mendiami wilayah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara. ada pula yang disebut warga negara asing (orang asing). Kumpulan warga negara dan orang asing di sebuah wilayah negara inilah yang disebut sebagai penduduk.Seperti yang dapat dilihat pada pengertian negara di atas. bukti kewarganegaraan. sebuah negara mengandung tiga unsur utama yang meliputi wilayah. a. mereka adalah orang-orang yang hanya memiliki hubungan dengan sebuah negara selama masih bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Selain warga negara. As Hikam dalam Ghazalli (2004) mengatakan warga negara sebagai terjemahan dari citizen memiliki makna: anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. dan lain-lain. 2 . Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. kelompok manusia (rakyat) dan pemerintahan yang berdaulat.

Menurut asas Ius-sanguinis. 2) Berdasarkan keturunan Asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau hubungan darah dikenal dengan asas Ius-sanguinis. kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orangtuanya.2) Kewarganegaraan Sosiologis Kewaraganegaraan sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat/tanah (di negara mana) seseorang dilahirkan. tingkah laku dan penghayatan yang layak untuk menjadi warga negara belum tentu memenuhi kewarganegaraan yuridis karena tidak memiliki bukti ikatan hukum dengan negara. kewarganegaraan seseorang dapat didasarkan pada aspek perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Selain dari sisi kelahiran. begitupun sebaliknya. sejarah dan tanah air). namun pada kenyataannya sering dijumpai seseorang yang memenuhi kewarganegaraan yuridis tidak memiliki ikatan emosional dengan negara tersebut. nasib. Idealnya seorang warga negara memenuhi kedua kriteria kewarganegaraan tersebut di atas. asas kewarganegaraan ditentukan berdasarkan dua hal berikut: Berdasarkan kelahiran Asas kewarganegaraan menurut kelahiran dikenal dengan asas Ius-soli. 3 . melainkan lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan secara emosional (perasaan. Asas Kewarganegaraan Asas kewarganegaraan merupakan metode penentuan kewarganegaraan seseorang yang persyaratannya ditentukan secara independen dan mutlak oleh negara yang bersangkutan sehingga asas kewarganegaraan di negara yang satu dapat 1) berbeda dengan yang lain. Dalam ilmu ketatanegaraan. b. Menurut asas ini. keturunan. seorang warga negara yang menunjukkan sikap emosional.

Persyaratan dan prosedur yang harus dilalui berbeda antara satu negara dengan negara lain. masingmasing memiliki hak yang sama dan setara dalam menentukan kewarganegaraannya sendiri sehingga adanya perbedaaan kewarganegaraan dalam keluarga dimungkinkan. Dalam pewarganegaraan. dan dapat pula diinisiasi oleh negara yang ingin memberikan kewarganegaraan kepada seseorang. Proses pewarganegaraan dapat diinisiasi oleh orang yang ingin mendapatkan status kewarganegaraan sebuah negara. pewarganegaraan dibagi ke dalam dua hal berikut: • Pewarganegaraan aktif: seseorang boleh menggunakan hak opsi utk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. termasuk dalam hal kewarganegaraan. Asas ini mengupayakan kesamaan dari status kewarganegaraan suami dan isteri tersebut. Kewarganegaraan seseorang dimungkinkan juga untuk diperoleh melalui prosedur pewarganegaraan. • 4 . Pewarganegaraan pasif: seseorang berhak menolak (hak repudiasi = hak menolak pewarganegaraan) dianugerahi/dijadikan sebagai warganegara oleh sebuah negara apabila orang tersebut tidak menginginkannya. hal itu bergantung kepada persyaratan yang dimiliki oleh negara tersebut. 2) Asas persamaan derajat mengasumsikan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami ataupun istri. status kewarganegaraan diberikan oleh sebuah negara kepada seseorang yang sebelumnya telah memiliki sebuah kewarganegaraan lain melalui prosedur yang ditentukan oleh negara yang hendak memberikan kewarganegaraan tersebut. sehingga bukannya tidak mungkin seseorang yang belum pernah memiliki kewarganegaraan pun dianugerahi status kewarganegaraan oleh sebuah negara.1) Asas persamaan hukum didasarkan pada pandangan bahwa suami isteri adalah sebuah ikatan yang tidak terpecah yang merupakan inti dari masyarakat yang perlu mencerminkan kesatuan yang bulat dalam menyelenggarakan kehidupan bersama. Terkait hal di atas.

• • Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Indonesia Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu asing. Status kewarganegaraan terbagi atas: • Apatride: istilah yang ditujukan bagi seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. atau yang paling buruk. • • 4. Hal memiliki dan tidak memiliki kewarganegaraan ini disebut status kewarganegaraan.3. Multipatride: istilah yang ditujukan bagi seseorang yang memiliki status kewarganegaraan dua atau lebih. maka yang menjadi warga negara Indonesia adalah: • Orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara. Apabila seorang warga sebuah negara bepergian/pindah/tinggal di negara lain dan berketurunan di tempat itu. maka asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara tempat keturunannya dilahirkan dan negara asalnya dapat menyebabkan keturunannya memiliki satu atau lebih kewarganegaraan. “ Berdasarkan UU no 12 thn 2006 pasal 4. Warganegara Indonesia “Pasal 26 ayat 1: yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara pada ayat 2. 5 • . tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Bipatride: istilah yang ditujukan bagi seseorang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap (dwi-kewarganegaraan). Status Kewarganegaraan Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara memberikan permasalahan dalam kewarganegaraan seorang warga. syarat –syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dgn undang-undang.

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu seorang warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warganegara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan atau tidak kawin. Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum warga negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak itu. • • • Anak dari seseorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. kemudian ayah dan ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan atau menyatakan janji setia. 6 . Anak yang lahir di wilayah negara RI dari seorang warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.• Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah asing dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. • • Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. • • Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.

Mengenai hak azasi diatur secara inplisit dalam pasal 28 A sampai J (amandemen pertama UUD 1945). Warga negara berhak menggugat apabila ada pihak-pihak lain yang berupaya membatasi ataupun menghilangkan hak-hak konstitusionalnya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dijabarkan sbb: A. yaitu: 7 . melainkan juga hak serta kewajiban warga negara terhadap negara dalam suatu sistem kenegaraan. kewajiban negara terhadap warganya adalah memberikan dan menjamin kesejahteraan hidup serta keamanan lahir batin sesuai sistem demokrasi yang dianut. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didirikan berdasarkan UUD 1945 juga memiliki kewajiban terhadap warganya sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945. namun pada penerapannya dibatasi oleh ketentuan agama. Pemerintahan Hak dan Kewajiban dalam Bidang Hukum dan  Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. etika moral dan budaya yang berlaku di negara Indonesia tanpa menyalahi sistem kenegaraan yang berlaku (digunakan) di Indonesia. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa adanya pengecualian (diskriminasi). UUD 1945 tidak hanya mengatur kewajiban negara terhadap warganya. Hak-hak yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara disebut hak konstitusional.BAB II HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA MENURUT UUD 1945 Pada dasarnya. Hak yang diberikan dan dijamin oleh negara juga merupakan pemenuhan Hak Azasi Manusia berdasarkan ketentuan internasional.

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Hak bagi setiap warga negara untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal ini mencerminkan kedemokratisan negara Indonesia. Poin yang utama dalam UU tersebut adalah bahwa pers Indonesia pada dasarnya adalah bebas mengeluarkan pikirannya. Dalam hal pemenuhan kehidupan yang layak tersebut negara mengupayakan terciptanya lapangan kerja bagi setiap warga negara. Hak dalam Bidang Keagamaan  Pasal 29 ayat (1): “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. yang Layak  Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang No 21/1982 menyangkut Pers termasuk undang-undang yang mencantumkan persyaratan bagaimana hak untuk mengeluarkan pikiran itu dipenuhi. Kewajiban bagi setiap warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. ii.” Dalam pasal ini tercermin asas keadilan sosial dan kerakyatan dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. iii. namun harus bertanggung jawab.1. namun untuk berkumpul maupun mengeluarkan pikiran ada persyaratan yang harus dipenuhi.” Pasal ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa sehingga setiap warga negara meyakini atau memeluk satu agama atau kepercayaan. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan 8 . 2. Persyaratan ini diatur kemudian di dalam undang-undang. Hak dalam Bidang Politik  Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. i.

v. Undang-undang yang mengatur perkara hak dan kewajiban pembelaan negara ini lebih lanjut adalah UU No.  Pasal 32: “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. baik oleh negara maupun oleh seorang warga negara kepada warga negara lainnya. Kedua pasal ini mengandung hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara untuk membela negara. namun dijamin oleh negara.” Pada dasarnya memeluk agama ataupun keyakinan adalah hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu bersumber langsung pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan. iv. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan  Pasal 27 ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Agama dan keyakinan terhadap TYME sama sekali tidak dapat dipaksakan. Kebudayaan  Pasal 31 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Siskamling merupakan contoh nyata dari pemenuhan pasal-pasal ini.  Pasal 30 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.20/1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara yang di dalamnya mengatur antara lain: Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 31 mencerminkan adanya kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum juga di dalam pembukaan UUD 1945 9 Hak dalam Bidang Pendidikan dan . bukan diberikan oleh negara.  Pasal 31 ayat (2): “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional.

Upaya mencerdaskan bangsa juga diatur dalam pasal 32 UUD 1945. bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha Pasal 33 ayat (2).alinea keempat.2/1989 menetapkan bahwa pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah (mis: pendidikan di dalam keluarga). Undang-Undang No. menyatakan. Penjelasan UUD 1945 juga merumuskan bahwa kemajuan budaya bertujuan pada persatuan dan kesatuan. bukan hanya 10 .  Hak dalam Bidang Ekonomi dan Sosial Pasal 33 ayat (1). Pasal 33 mengandung arti bahwa negara haruslah mengutamakan kepentingan dan kemakmuran seluruh anggota masyarakat. termasuk “kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncakpuncak kebudayaan du daerah-daerah di seluruh Indonesia”. vi.  terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. yang mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Penjelasan UUD 1945 tentang pasal ini merumuskan bahwa kebudayaan bangsa merupakan: “kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya”. menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. dan dapat mengadopsi kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa sendiri. menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting Pasal 33 ayat (3). Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.  bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.  Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 32 ini menjamin kebebasan warga negara dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

kemakmuran satu orang saja.: fakir miskin. Secara umum kami melihat penyimpangan itu terjadi karena faktor-faktor berikut: • Kurangnya fungsi kontrol dari pemerintah 11 . Hal ini demi mewujudkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pasal ini mengatur agar pemerataan keadilan sosial diterapkan hingga pada level bawah meliputi fakir miskin dan anak-anak terlantar.6/1974 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan UU No. pasal 34 juga mengusung semangat yang sama. Selain pasal 33. Pasal 34 menjadi dasar pelaksa naan bagi UU No. Di Indonesia. dll). Demikian halnya dengan kewajiban. peran kedua belah pihak belum dilakukan dengan sebagaimana mestinya. sementara sekelompok individu mendapatkan lebih dari yang seharusnya. dalam hal ini negara (atau pemerintah) dan juga masyarakat (warga negara). Tragisnya penyimpangan-penyimpangan pemenuhan hak dan kewajiban ini terjadi di segala bidang sehingga mempengaruhi kondisi sosial. Pasal 34 ayat (1): “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.4/1979 mengenai Kesejahteraan Anak. vii. masyarakat pedesaan atau desa terpencil.l. dimana yang paling sering menanggung kerugiannya adalah masyarakat di lapisan paling bawah (a. Segala kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan air yang berada dalam wilayah geografis negara haruslah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengenai cabang-cabang produksi dan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak maka negara tidak boleh membiarkan pihak-pihak tertentu menguasainya. Untuk itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. masih banyak yang terabaikan oleh warga negara. Marak terjadi warga negara atau sekelompok orang tidak mendapatkan haknya. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 menuntuk peran yang aktif dari kedua belah pihak.

makmur dan sejahtera. 12 . namun cita-cita luhur tersebut hanya akan tercapai bila masyarakat mau bergandengan tangan dengan pemerintah. mau berperan secara aktif.• • • • Kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan Kurangnya rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Perihal hak dan kewajiban diatur dalam UUD 1945 untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bertanah air yang adil. bukannya pasif apalagi bersikap negatif terhadap setiap langkah yang diambil pemerintah tanpa mau memenuhi kewajibannya.

namun pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia masih jauh dari adil dan merata oleh karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya serta kurangnya fungsi kontrol masyarakat dan pemerintah sendiri dalam pengimplementasiannya. makmur dan sejahtera. 13 .BAB III KESIMPULAN UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia demi mencapai cita-cita luhur negara yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil.

M. Pendidikan Kewarganegaraan.Si. Kaelan. S..Pd. Dr. 14 . M. 2006. Drs. Yogyakarta: Paragidma. M.S. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. dan Zubaidi. Edisi Kedua. H.Si. Lemhanas. 2008. Achmad. Prof. Jakarta: PT Bumi Aksara. Pendidikan Kewarganegaraan. H.DAFTAR PUSTAKA Winarno. Pendidikan Kewarganegaraan.