ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2011-2012 SD NEGERI INTI PENGAMBANGAN 3 NIS : 16003016 Alamat: Jalan Keramat

Raya RT. 02 Telp. (0511) 3269266 BANJARMASIN, Kode Pos 70237

Mata Pelajaran Kelas I.

: Muatan Lokal : V (Lima)

Nama Hari/Tanggal

: ……………………………………… : ………………………………………

Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang kamu anggap benar! Banjarmasin merupakan ibu kota dari provinsi …. a. Kalimantan Barat c. Kalimantan Selatan b. Kalimantan Timur d. Kalimantan Tengah Banjarmasin merupakan kota seribu …. a. mantra c. sungai b. sampah d. warga Pur sinupur. Bapupur di piring karang. Bismillah aku bapupur. Manyambut cahaya si bulan …. a. tarang c. hirang b. karang d. larang Berikut ini unsur-unsur religi yang pernah ada dan berpengaruh terhadap mantra Banjar, kecuali …. a. Islam c. Budha b. Kaharingan d. Hindu Mantra Banjar merupakan sebuah bentuk sastra lisan yang bersifat …. a. pujian c. magis b. sindiran d. sihir Mantra Banjar berguna untuk menjadikan tubuh … senjata tajam. a. mirip c. tembus b. kebal d. menjadi Pasar Tarapung ada dua. Nang sabuting ada di muhara Kuin, nang sabutingnya lagi ada di …. a. muhara Barito c. Luk Baintan b. muhara Baintan d. Luk Martapura Pasar Tarapung biasanya buka pas waktu …. a. subuh c. kamarian b. siang d. malam Manurut sajarahnya, Pasar Tarapung sudah ada mulai jaman Pangeran …. a. Hidayatullah c. Samudera b. Arsyad Al-Banjari d. Antasari Gasan maambil wadai nang jauh andakannya dalam jukung rombong mamakai …. a. tantaran kayu c. bilah lidi b. tatakan kayu d. panjuluk bambu Ari wayah pangantin batatai disambat …. a. duduk batatai c. duduk bagawi b. gawi batatai d. duduk gawinya Madihin asal katanya adalah …. a. madah c. ihin b. madi d. ma’ihin Nang di bawah ini adalah kayu nang biasanya diambil gasan maulah tarbang madihin, kecuali …. a. batang nangka c. batang kalangkala b. batang jingah d. batang kastela Bamara lalawan katanya yaitu …. a. bamaju c. baundur b. baparak d. baugah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. Tarbang madihin diulah tumatan kulit … nang dikaringakan. a. kambang c. kambing b. kumbang d. rambang 16. Sembilan bahasa Banjarnya adalah …. a. asa c. walu b. pitu d. sanga 17. Rumah urang Banjar jaman dahulu hatapnya diolah dari daun …. a. rumbia c. kelor b. purun d. bakung 18. Jukung adalah bahasa Banjar dari …. a. kapal c. lanting b. perahu d. rakit 19. Parsajakan pada pantun rumusnya …. a. aaaa c. bbbb b. abab d. baba 20. Tabila nasi hangit warnanya … a. putih c. kuning b. hirang d. hijau 21. Ui dingsanak, lawas kita kada batamu nah. Kaya apa … ikam? Baik haja kalo? Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah …. a. awak c. habar b. ading d. gasan 22. Karupuk mun kaanginan lawas-kalawasan bisa …. a. liut c. bangking b. lunyut d. luyuh 23. Pamadihinan urang Banjar nang takanal adalah …. a. Arsyad Indradi c. Ading Bastari b. Antasari d. John Tralala 24. Wadah manyimpan baras adalah …. a. padaringan c. lumbung b. kindai d. karung 25. Urang bakiruh apabila marasa …. a. kapanasan c. kadinginan b. kagatalan d. kanyamanan 26. Sembilan bahasa Banjarnya adalah …. a. asa c. walu b. pitu d. sanga 27. Dua puluh lima bahasa Banjarnya adalah …. a. salawi c. sadapa b. salaksa d. sakilan 28. Asa artinya …. a. satu c. tiga b. dua d. empat 29. Sanga artinya …. a. kukus c. rebus b. goreng d. bakar 30. 10.000 bahasa Banjarnya adalah …. a. salikur c. saratus b. salaksa d. salawi

Created by Nana CL, 2012

31. Saputangan babuncu ampat. Sabuncunya dimakan …. Kata yang tepat untuk melengkapi lirik lagu tersebut adalah …. a. api c. pian b. hantu d. urang 32. Banyak sudah urang nang mamilih, ……… kada ka lain. Kata yang tepat untuk melengkapi lirik lagu tersebut adalah …. a. gugurnya c. juduhnya b. ampunnya d. singgahnya 33. Buah yang terkenal di Tanjung adalah buah …. a. rambutan c. langsat b. ampalam d. tiwadak 34. Agama yang banyak dianut oleh penduduk di Kalimantan Selatan adalah …. a. Islam c. Budha b. Kristen d. Hindu 35. Tanaman yang biasa diolah menjadi gula pasir adalah…. a. aren c. kelapa b. tebu d. jagung

III. Baca wacana di bawah ini kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya dengan singkat dan jelas!
PATIH AMPAT Oleh: Datu Panglima Alai
Waktu zaman karajaan Nagara Dipa, ada ampat ikung patih karajaan nang tarkanal bagalar “Patih Ampat”. Bubuhan nang ba ampat ni marupakan Panglima Karajaan nang paling di andal akan, buhannya rakat banar kamana haja pasti ba ampat, susah sanang ditanggung basamaan. Siapa sabujurnya Patih Ampat nintu? Nang partama bangaran “Panimba Sagara”, katuju babaju kuning, baisian kasaktian kawa bahinak dalam banyu, sanjata ganggamannya “Naga Runting” urangnya nicis, panampilannya “rapi jali”. Nang kadua bangaran “Pambalah Batung” katuju babaju hijau, baisian kasaktian “ilmu gancang” kawa ma angkat batu gunung nang ganalnya kaya rumah, sanjata ganggamannya “Sampana Carita” urangnya harat bapandir wan badiplomasi. Nang katiga bangaran “Garuntung Manau” katu ju babaju hirang, baisian kasaktian bisa tarabang, sanjata ganggamannya “Balitung” urangnya pandiam kada banyak pandir tapi jujur. Nang kaampat bangaran “Garuntung Waluh” katuju babaju habang baisian kasaktian bisa maliat jarak jauh wan bisa batatamba, sanjata ganggamannya “Tilam Upih” urangnya pandiam, karas hati tapi panampilan sadarhana. Kaampat Patih nintu sama saktinya ngalih bangat dikalah akan, rancak banar bubuhan pandikar matan pulau jawa mambawai ba adu kasaktian tapi kada kawa ma alah akan buhan patih ampat. Nang tarahir ada empu matan Majapahit mangirim karis nang kawa tarabang bangaran “karis Cundrung Campur” gasan mantis kasaktian Patih Ampat, imbah bakalahi 3 hari 3 malam ahirnya karis cundrung campur hancur bakaping-kaping wan empu Majapahit ti mati. Sawaktu Pangiran Suriansyah ba-Islam, kaampat patih ti handak jua umpat ba Islam, tapi ulih Khatib Dayan buhannya nang ba ampat ti disuruh basunat hulu. Tapi sakalinya buhan nang ba ampat ti takutan disunat lalu bukahan ka gunung Maratus, tuhuk Khatib Dayan mancarii nang ba ampat ti kada suah tatamu lagi, ujar kisah buhan Patih Ampat ti baubah jadi Urang Gaib di Pagunungan Maratus. Manurut kaparcayaan satampat buhan Patih Ampat ni kawa dikiyau wan diulah sahabat malalui parantaraan balampah.

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 1) 2) 3) 4) 5) 6) Hulu lawan katanya adalah …. Ganal lawan katanya adalah …. Wadai nang baisi luang 4 buting yaitu wadai …. Bakakawanan asal katanya dari kata …. Pasangannya baju adalah …. Binatang bahidung mancung nang disambat warik balanda ialah …. 7) Lirik lagu: Amas pang mirah, amas pang mirah. Kusuma dangding. Pudak malati, pudak malati, kambang angsana. Biar pang kawa, biar pang kawa dibawa guring. Kada pang nyaman, kada pang nyaman di dalam …. Kata nang bujur gasan malangkapi lirik lagu di atas adalah ….

1. 2. 3. 4. 5.

Pas waktu zaman napa kajadian dalam kisah nitu tajadi? Sabutakan ngaran kaampat urang nang digalari “Patih Ampat” ngitu! Napa naran karis nang kawa tarabang ulahan ampu matan Majapahit nituh? Siapa ngaran urang nang manyuruh buhan Patih Ampat tu basunat? Kanapa kaampat patih ngitu maka bukahan ka gunung Maratus?

Gasan manjawab soal numur 8, 9 dan 10, langkapiakan lah titik-titik nang ada dalam lirik lagu di bawah ngini!
Pangeran, pangeran. Bangaran Raja Buana, ahli waris Karajaan 8) …………….. Dibuang paman, Aria Batahta ka 9)………………… wadah pambukahannya. Di kampung Kuin diangkat jadi raja Pangeran 10)………..…..……. itu galarnya

***Selamat mengerjakan, jawablah dengan jujur, semoga sukses dan memperoleh hasil yang memuaskan. ***

Created by Nana CL, 2012